REGION VESTVIKEN MØTEINNKALLING NR. 04/14

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGION VESTVIKEN MØTEINNKALLING NR. 04/14"

Transkript

1 REGION VESTVIKEN MØTEINNKALLING NR. 04/14 Organ: Region Vestviken Møtested: Lier, Haugestad Møtedato: Tid: 13:00 SAKSLISTE Møtesakstype/nr. Saksnr. Tittel Orientering om planprogram for regional ATP (areal og transportplan) v/rådgiver Ellen Korvald (Buskerud fylkeskommune). Orientering om status i VIVA v/daglig leder Gudmund Notøy. PS 22/14 12/3349 Godkjenning av møteprotokoll nr. 03/14 RS 23/14 12/976 Referat styringsmøte i Osloregionen PS 24/14 14/3192 Regnskap Region Vestviken Revisjon Dialog om kommunereformen Helene Justad (s) leder Region Vestviken Lene Forssell Solsrud (s) politisk sekretariat

2

3

4

5

6

7

8

9 Referat fra styremøte i Osloregionen, (utkast) Byrådslederens møterom, Oslo rådhus Dato: Arkivkode: Arkivnr Saksansv.: Øyvind Såtvedt e-post: TILSTEDE: Byrådsleder Stian Berger Røsland, Oslo kommune (leder) Fylkesvaraordfører Per I. Bjerknes, Østfold fylkeskommune Ordfører Thore Vestby, Follorådet Ordfører Runar Bålsrud, Øvre Romerike Utvikling Ordfører Lene Conradi, Vestregionen Ordfører Kjersti N. Nilsen, Regionrådet for Indre Østfold Ordfører Hilde Thorkildsen, Samarbeidsrådet for Nedre Romerike Ordfører Inger-Lise Skartlien, Regionrådet for Mosseregionen FORFALL: Ordfører Harald Tyrdal, Regionrådet for Hadeland Ordfører Tage Pettersen, Regionrådet for Mosseregionen Fylkesrådsleder Per Gunnar Sveen, Hedmark fylkeskommune Fylkesordfører Anette Solli, Akershus fylkeskommune Fylkesordfører Morten Eriksrød, Buskerud fylkeskommune Ordfører Thor Edquist, Halden kommune/haldenregionen Ordfører Øystein Østgaard, Glåmdalsregionen Ordfører Sven Tore Løkslid, Kongsbergregionen Ordfører Tore Opdal Hansen, Drammensregionens 5-kommunesamarbeid Ordfører Helene Justad, Region Vestviken Ordfører Alf Johan Svele, Region Nordre Vestfold Ordfører John-Ivar Nygård, Nedre Glomma regionråd Ordfører Per Berger, Ringeriksregionen Ordfører Terje Bråthen, Midt-Buskerud DESSUTEN MØTTE: Oslo kommune: Bjarne Haslund Østfold fylkeskommune: Vale Hunbogadottir Akershus fylkeskommune: Øyvind Michelsen Follorådet: Kari Marie Swensen Vestregionen: Nina Solberg Region Vestviken: Jan Erik Lindøe Øvre Romerike Utvikling: Kurt-Gøran Adriansen Sekretariatet: Øyvind Såtvedt, Bjarte Frøyland, Grethe Salvesvold, Erik Hansen OBS: Neste møte er 21. oktober kl Sakskart styremøte 16. september 2014 Sak 19/14 Godkjenning av innkalling Innkalling med sakskart og vedlegg ble utsendt pr. e-post 5. september 2014 Vedtak: Innkalling til møte 16. september 2014 godkjennes. Sekretariatet for Osloregionen I Rådhuset I 0037 Oslo Telefon I Telefaks I

10 Sak 20/14 Godkjenning av referat fra møte 18. mars 2014 Utkast til referat fra styremøte 18. mars ble utsendt pr e-post 25. mars Vedtak: Referat fra møte 18. mars 2014 godkjennes. Sak 21/14 NTP orientering om prosessen Orientering v/jan Fredrik Lund, leder av NTP-sekretariatet i Statens vegvesen. Presentasjonen er vedlagt referatet. Vedtak Saken tas til orientering Sak 22/14 Status i arbeidet med revisjon av Osloregionens areal- og transportstrategi Fagsjef Grethe Salvesvold, Osloregionens sekretariat, orienterte om status og fremdrift i arbeidet med revisjon av Osloregionens areal- og transportstrategi. Presentasjonen er vedlagt referatet Vedtak: Saken tas til orientering Sak 23/14 Osloregionens profileringsprosjekt status Direktør Øyvind Såtvedt orienterte om status for arbeidet med samarbeidsalliansens profileringsprosjekt Presentasjonen er vedlagt referatet Vedtak: Styret tar saken til orientering Sak 24/14 Vedlegg MIPIM 2015 Søknad om støtte fra Oslo Metropolitan Area Oslo Metropolitan Area (OMA) har søkt om støtte til gjennomføring av en stand på eiendoms- og byutviklingsmessen MIPIM 2015 i Cannes, Frankrike. I diskusjonen ble det lagt vekt på at Osloregionen tidligere har vedtatt å være støttespiller for OMAs deltagelse på Mipim tom Det kunne vært aktuelt å trappe ned støtten fra og med Det er imidlertid hensiktsmessig å avventen arbeidet med profileringsstrategien, som uansett vil innebære at Osloregionen vuderer sin rolle når det gjelder støtte til slike tiltak. Vedtak: Sekretariatet for Osloregionen I Rådhuset I 0037 Oslo Telefon I Telefaks I

11 Samarbeidsalliansen deltar videre i det etablerte samarbeidet om profilering av Osloregionen på eiendomsmessen MIPIM i Cannes, Frankrike. Søknaden fra Oslo Metropolitan Area (OMA) i forberedelsene til MIPIM 2015 på kr ,- innvilges. Samarbeidsalliansen forutsetter at standen på MIPIM legger til rette for en god markedsføring av prosjekter og muligheter i Osloregionen. Styremedlemmer og andre representanter for Osloregionen oppfordres til å delta i Osloregionens delegasjon. Osloregionens sekretariat legger til rette for dette. Styret i Osloregionen viser til at det pågår et arbeid med utvikling av en internasjonal profileringsstrategi for Osloregionen som bl.a. vil kunne gi føringer for Osloregionens rolle som deltager/støttespiller i forbindelse med MIPIM og lignende arrangementer. Det vil foretas en ny vurdering av eventuell støtte for deltagelse på MIPIM i 2016 etter at denne strategien foreligger. Sekretariatet for Osloregionen sørger for at det foretas effektmålinger av Osloregionens deltagelse på MIPIM 2015 som kan legges til grunn for vurderingen av deltagelsen i Sak 25/14 Ekstra styremøte Pga. av fremdriften i pågående prosjekter, samt prosessen med å se på styrket samordning av det regionale samarbeidet, er det behov for ekstra møte i styret i Osloregionen i høst. Vedtak: Det avholdes et ekstra møte i styret for Osloregionen tirsdag 21. oktober kl Sak 25/14 Orienteringer fra styremedlemmene Styrets medlemmer orienterer om aktuelle politiske saker fra sin region/fylkeskommune. Saken ble ikke behandlet Sak 26/14 Korte orienteringer fra sekretariatet - Fagsjef Grethe Salvesvold begynte i sekretariatet den 1. juni. Hun har bl.a. et hovedansvar for arbeidet med rullering av Osloregionens profileringsstrategi. Erik Hansen, tidligere informasjonssjef i Oslo kommune, er utlånt som ressurs til sekretariatet fra Oslo kommune. Erik arbeider bl.a. med informasjonstiltak, profileringsprosjektet og BEST-konferansen Osloregionens internettsider er oppgradert. De inneholder nå bl.a feed fra Osloregionens facebookside og twitter, emneknagg #osloregionen. Det er utviklet en mal for nyhetsbrev. Nyhetsbrev vil sendes ut pr. epost 4 6 ganger pr år. - Det arbeides med BEST-konferansen Nucleus er engasjert for å bistå med dette. Datoen er fastsatt til den 10. februar 2015 Sekretariatet for Osloregionen I Rådhuset I 0037 Oslo Telefon I Telefaks I

12 - Sekretariatet har inngått avtale med Markedsmedia AS om utarbeidelse av avisbilag for Osloregionen med distribusjon gjennom Aftenposten. Bilaget blir distribuert i februar Osloregionen har engasjert Oxford Research til å utarbeide en rapport med oversikt over næringsnettverk og klynger i regionen. Rapporten ligger på Osloregionens hjemmeside. Papirutgaver kan fåes ved henvendelse til sekretariatet. Sak 27/14 Eventuelt Det var ingen saker Sekretariatet for Osloregionen I Rådhuset I 0037 Oslo Telefon I Telefaks I

13 Areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2015 Styremøte Grethe Salvesvold, Osloregionens sekretariat 1

14 En konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa Meningsdannelse (hva skal til for å nå målet over) Påvirkning større gjennomslag utad Samordning bedre løsninger innad Profilering gjøre OR mer kjent internasjonalt Innsatsområder: areal/transport og klima, kompetanse/verdiskaping og internasjonal profilering. 2

15 Slik vi så det i 2008, Påvirkning statlige rammebetingelser og prioriteringer OPPFØLGING OG BRUK Grunnlag for lokale og regionale planer Nye utviklingsprosjekter

16 NTP , fremdrift

17 NTP , innspill/høring

18 REVISJON OSLOREGIONENS AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv Fase 0 PROSJEKTORGANISERING Anskaffelse, ekstern konsulent Etablere prosjektorganisasjon Fase 1 FAKTA/ANALYSE Utarbeide fakta/analysedokument Analyse regionale planer (etter 2008) Fase 2 STRATEGI Forberedelse av strategidrøfting Gjennomføring av strategidrøfting * Utarbeide forslag til strategidokument INNSPILL NTP , foreløpig Fase 3 HØRING Politisk behandling, høringsutkast Høring (august oktober) Bearbeiding etter høring Fase 4 SLUTTBEHANDLING/FERDIGSTILLELSE INNSPILL NTP , formell høring X * inkl. bruk av fremtidsbilder/scenarier

19 Osloregionens ATP-strategi, revisjon 2015 Organisering Styringsgruppe: Samarbeidsalliansens styre Prosjektansvarlig: Osloregionens sekretariat Innleid konsulent faglig prosjektleder Prosjektledergruppe + prosjektgruppe (faggruppe ATP ++) Referansemiljøer: areal, transport, næring, kunnskapsmiljøer 7

20 Osloregionens ATP-strategi, revisjon 2015 Rammer for rulleringsarbeidet - Hensikt fortsatt å samordne planlegging og bidra til gjennomslag for prioriteringer - Oppdatering ikke ny strategi - Overordnede mål videreføres 8 Føringer for arbeidet: Hovedfokus på den funksjonelle Osloregionen Visjonær og langsiktig Areal og transport Person- og vare/ godstransport Næringsutvikling som premiss Samordning

21 Osloregionens ATP-strategi, revisjon 2015 Sentrale utfordringer Utbyggingsmønster, sentrums- og knutepunktutvikling Jernbaneutbygging, InterCity og øvrige grenbaner Ny jernbanetunnel gjennom Oslo Utvikling av kollektivtilbudet Drift og vedlikehold av eksisterende samferdselsinfrastruktur Styrket internasjonalt fokus Finansiering (bompenger) 9

22 10

23 Stort potensial for samarbeid Østlandssamarbeidet Østlandspakka under revisjon InterCity: Påvirkning for raskt og helhetlig utbygging av InterCity Tilrettelegging for å utnytte effektene av InterCity Gods sjø/bane Finansiering kollektiv Knutepunktutvikling Vedlikehold fylkesveger Gjennomføring Alternative drivstoff 11

24 Stort potensial for samarbeid Regional planlegging etter Plan- og bygningsloven Flere regionale areal- og transportplaner vedtatt eller påbegynt: Oslo mot 2030 (KP) Plansamarbeidet Oslo/Akershus Østfold mot 2050 (2009) FDP Hamarregionen (2009) Et attraktivt og bærekraftig Vestfold (2013) ATP Buskerudbyen (2013) 2014 Nasjonale forventninger Regionale (og kommunale) planstrategier Kommende regionale areal- og transportplaner 12

25 13

26 14

27 Stort potensial for samarbeid Regional planlegging etter Plan- og bygningsloven Flere regionale areal- og transportplaner vedtatt eller påbegynt: Oslo mot 2030 (KP) Plansamarbeidet Oslo/Akershus Østfold mot 2050 (2009) FDP Hamarregionen (2009) Et attraktivt og bærekraftig Vestfold (2013) ATP Buskerudbyen (2013) 2014 Nasjonale forventninger Regionale (og kommunale) planstrategier Kommende regionale areal- og transportplaner 15

28 REVISJON OSLOREGIONENS AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv Fase 0 PROSJEKTORGANISERING Anskaffelse, ekstern konsulent Etablere prosjektorganisasjon Fase 1 FAKTA/ANALYSE Utarbeide fakta/analysedokument Analyse regionale planer (etter 2008) Fase 2 STRATEGI Forberedelse av strategidrøfting Gjennomføring av strategidrøfting * Utarbeide forslag til strategidokument INNSPILL NTP , foreløpig Fase 3 HØRING Politisk behandling, høringsutkast Høring (august oktober) Bearbeiding etter høring Fase 4 SLUTTBEHANDLING/FERDIGSTILLELSE INNSPILL NTP , formell høring Nasjonale forventninger Regionale og kommunale planstrategier * inkl. bruk av fremtidsbilder/scenarier X

29 Styremøter fremover Styremøte : Prosjektstatus Orientering om NTP Styremøte : Prosjektstatus Orientering om Østlandssamarbeidets ATParbeid? Styremøte : Prosjektstatus, presentasjon fase 1 Program for politisk workshop i januar. Januar 2015: Politisk workshop, strategiutvikling 17

30 NTP Osloregionen Jan Fredrik Lund, Statens vegvesen/ntp-sekretariatet Nasjonal transportplan

31 NTP prosess Nasjonal transportplan

32 Momenter fra regjeringsplattformen Stortinget skal vedta nasjonale planer med mål, rammer, tiltak og finansiering, - og fagetatene skal overta ansvaret for detaljer og gjennomføring Utbyggingsselskap for vegprosjekter Større reform i jernbanesektoren Infrastrukturfond på 100 mrd. kr OPS-prosjekter Gjennomgang av avgifter Kystverket er lagt under SD Nasjonal motorvegplan og nasjonal havnestrategi Konkurranse om tårntjenester Belønningsordning for sykkel og gåing Kommunereform, mer makt til «mer robuste kommuner», vurdere å overføre ansvar for kollektivtransport til kommunene Samfunnsøkonomiske analyser og prognoser skal forbedres

33 NTP-organisasjonen Foto: Heimdal Bolig Nasjonal transportplan

34 Fylkeskommunene og de store bykommunene Fylkeskommunene representert i styringsgruppen Regionvise møter mellom styringsgruppen, fylkeskommunene og de største bykommunene Øst: 5. desember 2014 i Oslo Sør: 2. desember 2014 i Kristiansand Deltar i noen av arbeidsgruppene «Høringer» Strategidokumentet: mars-juni 2015 Planforslaget: mars-juni 2016 (?) Nasjonal transportplan

35 Strategi- og analysefasen Korte beslutningsdokumenter fra prosjektene Interne utredninger som grunnlag for planfasen Følger pågående arbeid i regi av etatene og SD: KVUer og reformarbeidet i regi av andre: «lavutslippssamfunnet 2015» ved Miljødirektoratet Nasjonal transportplan

36 Befolkningsvekst Byene vokser Flere eldre Antall innbyggere i 2011 og 2040 aldersfordelt for de største byene og for landet for øvrig. Kilde: SSB Gjennomsnittlig befolkningsendring per år. Kommuner Kilde: SSB Kartgrunnlag: Statens kartverk Befolkningsutvikling i Norge. Antall år mellom økning på en million. Kilde: SSB

37 Tema Metoder og modeller Samfunnsøkonomiske analyser Transportanalyser Transportutvikling og effektivitet i korridorene Felles økonomiske rammer Metode 21 Byområdeutfordringer Helhetsperspektiv Oppfølging av bymiljøavtalene Ansvarlig etat Kollektivtransportens tilskudds- og investeringsbehov og organisering og finansiering av kollektivtrafikk i byområdene Sykling Gåing og universell utforming Andre utredninger under SG Drivkrefter og utviklingstrekk, herunder ny teknologi og digitalisering Internasjonale forbindelser Regional utvikling Lufthavnstruktur Kapasitetsutvikling på de store lufthavnene -Lufthavnene i Oslo-området (Gardermoen, Rygge, Torp) Klima Miljø Samfunnssikkerhet og beredskap Målstruktur Transportsikkerhet Vedlikeholdsetterslep Andre utredninger Bred samfunnsanalyse av godstransport Øst-vestutredningen Stamnettutredninger Felles/metodegruppa Felles/transportmodellgruppa Sekretariatet/metodegruppen Felles/sekretariatet Jernbaneverket Statens vegvesen Statens vegvesen Statens vegvesen Statens vegvesen Statens vegvesen Jernbaneverket Statens vegvesen Statens vegvesen Avinor Avinor Underutredning: SVV Kystverket Statens vegvesen Jernbaneverket Sekretariatet Kystverket Statens vegvesen Felles/egen arbeidsgruppe Statens vegvesen Nasjonal transportplan Etatsvis

38 «Stamnett»-utredningene Tidsperspektiv 30 år med utgangspunkt i status pr Identifisere samfunnsbehov, mål og alternativer Vurdere utviklingsstrategier, tiltak, ressursbehov og effekter av tiltakene med grunnlag i en gapanalyse Nasjonal transportplan

39 Bred samfunnsanalyse av godstransport Mål og leveranse Overordnet mål: bidra til trafikksikker, miljøvennlig og samfunnsøkonomisk effektiv godstransport Delmål: overføre gods fra veg til sjø og bane, der dette støtter opp om hovedmålet Leveranse: Analysen skal gi kunnskapsgrunnlag for forslag til NTP Det skal ikke leveres en ferdig strategi eller gjennomføringsplan for godstransport. Nasjonal transportplan

40 Bred samfunnsanalyse av godstransport Organisering Referansegruppe Samferdselsdepartementet - oppdrag NTP styringsgruppe Prosjektgruppe Arbeidsgruppe Arbeidsgruppe Arbeidsgruppe Arbeidsgruppe Nasjonal transportplan

41 Bred samfunnsanalyse av godstransport Samarbeid og involvering Godt samarbeid med interessetakere deltagelse i referansegruppe og evt. direkte i arbeidsgrupper, direkte bidrag Samarbeidsprosjekter med NHO L&T og sjøtransportalliansen Informasjon om foreliggende og pågående arbeid Kontakt mot Sverige og EU Göteborg havn og Trafikverket Sentrallager-struktur Best Practice Factory for Freight Transport Gjennomfører: verksteder, tematiske og geografiske Nasjonal transportplan

42 Nasjonal transportplan

43 Bred samfunnsanalyse av godstransport Framdrift Kartlegging og problemforståelse Næringslivets logistikksystemer Kostnadsstrukturer Rammevilkår og virkemiddelbruk Konsummønster Dagens varestrømmer Marginale eksterne kostnader Delrapport sept Terminalstruktur nasjonalt og i Oslofjorden Framskriving av dagens struktur Scenarier for alternative strukturer Indikatorsett for måling av effekter Analyser Effekt av samlokalisering mellom bane og havn Delrapport des Eierskap og driftsformer Havnekartlegging Eierskap og driftsformer utredet av Jernbaneverket Europeiske trender Delrapport februar 2015 Hovedrapport Effekter av ulike tiltak og virkemidler Juni 2015 Nasjonal transportplan

44 KVU terminalstruktur i Oslofjordområdet Oppdrag 30. mai 2014 leveranse oktober 2015 Analysere virkninger av ulike terminalstrukturer og arealstrategier Hensikt - sikre tilstrekkelig beslutningsgrunnlag til kommende NTP Nasjonal transportplan

45 Status bymiljøavtalene Per i dag er følgende avklart: Nullvekstmålet skal ligge til grunn for avtaler Oppfølging/styring Vegdirektoratet har gitt anbefaling om indikatorer Styringssystem og porteføljestyring etter modell fra Oslopakke 3 Videre prosess Det er de fire største byområdene som først vil inviteres til forhandlinger om bymiljøavtaler. Jobbes med forhandlingsmandat Finansiering: Statlig tilskudd 50% (fire aktuelle prosjekter)

46 Hva betyr nullvekstmålet? Anbefaling fra transportetatene Målet gjelder persontransport. Alle typer personbiler bør inngå i målet om nullvekst. Målet bør minimum gjelde byområder som er utpekt som aktuelle for bymiljøavtaler. Målet bør gjelde samlet for alle kommuner som omfattes av avtalene. Hele vegnettet bør inngå i avtalene. Gjennomgangstrafikk kan unntas, men andelen må kunne dokumenteres. Tidsperspektivet for måloppnåelse er ti år, og bør følge avtaleperioden for bymiljøavtalene.

47 KVU Oslo-navet Mandat Belyse om og eventuelt hva slags kollektivt transporttilbud som må utvikles for at det overordnede politiske målet om at veksten i persontransport skal skje med kollektivtransport, sykkel og gange kan innfris Utredningsarbeidet avgrenses til kollektiv transportkapasitet i Oslo-området Befolkningen skal sikres god og bærekraftig mobilitet

48 Konsepter som skal utredes: A. Konsept uten nye T-bane- og jernbanetunneler B. Konsept med ny jernbanetunnel C. Konsept med ny T-banetunnel D. Konsept med både ny T-bane- og jernbanetunnel E. Aktuelle konsepter som utvikles i KVU-prosessen

49 Oppdragsgivere Samferdselsdepartementet Oslo kommune Akershus fylkeskommune Prosjekteiere Jernbanedirektøren Vegdirektøren Adm. direktør Ruter AS Eksperter Axel Kühn (Tyskland) Bernt Nielsen (Sverige) Styringsgruppe Paul Runnestø, JBV (leder) Hanne Bertnes Norli, Ruter Tore Kåss, Ruter Hans Silborn, SVV Turid Stubø Johnsen, SVV Sjur Helseth, JBV Lars Erik Nybø, JBV KVU-stab Terje Grytbakk (prosjektledelse) Hedda Klemetzen (kommunikasjon) Øyvind Rørslett, JBV Arne Torp, SVV Sari Wallberg, SVV i permisjon Iver Wien, Ruter AS Tor Lindqvist trainee JBV Prosjekteiers organisasjon Prosjektleders organisasjon Referansegruppe (ikke etablert) Kommunikasjon SD, OK, AFK, SVV, JBV, Ruter Grunnlag for tekniskøkonomisk plan Aas-Jakobsen Via Nova P&T Geovita ETC NGI Sdsdasdas Halvor Jutulstad, Ruter AS Kjersti Midttun, Ruter AS Øystein Otto Grov, Ruter AS Truls Angell, Ruter AS Ola Skar, Ruter AS Bodil Riis, JBV Gry Dahl, JBV Trygve Aasen, JBV Gunnar Markussen, JBV Gina Temte, JBV Arne Stølan, JBV Arild Vold, JBV Christian Knittler, JBV Rådgivere Finn Holom, JBV Per Pedersen, JBV André Andersen, SVV Ulf Haraldsen, SVV Olav Fosli, O3-sekretariatet Erik Dahl, Plan- og bygningsetaten Frid Ane Møster, Plan- og bygningsetaten Marit Øhrn Langslet, Plansamarbeidet Oslo/Akers Oskar Kleven, SVV Jan A. Martinsen, SVV Knut Wisthus Johansen, Sporveien Oslo AS Hogne Langset, Byantikvaren Helge Jensen, Bymiljøetaten Vidar Valvik, Bymiljøetaten Johan Selmer, NSB AS Øyvind Brekke, Flytoget AS Toril Presttun, SVV Terje Eidsmoen, JBV, Christoph Siedler, JBV Frode Hjelde, JBV Steinar Nilsen, JBV KVU-konsulenter Norconsult AS Vista-Analyse AS TYPSA Basler & Hofmann Usikkerhetsanalyse Metier

50 Nasjonal transportplan

51 Profileringsprosjektet Statusrapport, september 2014 Øyvind Såtvedt

52 Viktig for Osloregionen: Tiltrekke talenter Tiltrekke investeringer og lokaliseringer Styrke innflytelse og muligheter ved internasjonalt arbeid Tiltrekke turister og besøkende Regionalt stolthet og identitet 2

53 Kunnskapsgapet: Attraktivitet og muligheter Kunnskap og tillit til Osloregionen Konsekvens: Osloregionen taper kampen om investeringer, lokaliseringer og nye talenter. 3

54 Kilde: The Guardian/Saffron Mai

55 Overordnet mål: Styrke Osloregionens internasjonale posisjon Osloregionen er i utvikling Endring skaper muligheter - potensialet skal realiseres Mål: Positiv og målrettet utvikling i regionen Metode: Samarbeid, deltakelse og felles engasjement Ønsket posisjon Nåsituasjon

56 Mål for strategiprosjektet Utarbeide en tydelig og forankret strategi med handlingsplan for internasjonalt profileringsarbeid Utarbeide en modell for organisering og finansiering av løpende profileringsaktiviteter. Bygge et privat-offentlig partnerskap rundt internasjonal omdømmebygging og profilering av Osloregionen internasjonalt Viktig å sikre at momentum ivaretas inn i en implementeringsfase! 6

57 TOPS project plan revised Phase 2: Identify stakeholders & procedures Produce PR/media strategy Establish advisory board Pilot on stakeholder involvement - concept for workshops Finalise stakeholder analysis (external) Phase 3: Creating the strategy 7 1st milestone: Stakeholder procedures 2nd milestone: Framework for Strategy document (1st draft) 1st workshop with Steering com Local support group 1st workshop with Advisory board Projects in schools and higher education Communication Strategy Meetings with regional boards/city districts Workshops with stakeholder groups Interviews with KOLs 2nd workshop with steering com 3rd workshop with steering commitee 3rd milestone: mid-project evaluation (2nd draft) Focus groups Identify and bring into play ambassadors for the project 3rd workshop Advisory board 3rd workshop with steering com (3rd draft) 4th milestone: Define core values Phase 4: Concluding Commitment from stakeholders 5th milestone: End delivereables (steering com) Objectives and target groups Message platform and core values Org and finance Action plan Cost benefit Campaign measurement Phase 5: Anchoring Ambassador agreements Political process City Council/Municipalities Final version jun jul aug sep okt nov des Q1/2015 Q2/2015 Project phase Project milestone Steering com Local support Group Advis ory board Stakeholder involvement Communication Strategy Community/school project Regional boards/city districts Workshops Interviews Focus groups End deliverables Ambas s ador program Vacation

58 Status Hovedfokus første halvår: Etablere prosjektorganisasjonen Felles prosjektledergruppe bestående av personell fra Osloregionens sekretariat og Oslo Business Region møtes ukentlig Styringsgruppe, Local Support Group og Advisory Board er etablert. Tre konsulentteam er i gang: Lead Consultant: Kreab Gavin Anderson Kreab GA vil sitte hos Osloregionen/Oslo Business Region to dager i uken. Aktør-/interessentanalyse: Gambit Hill & Knowlton PR-/mediebistand: Geelmuyden Kiese Aktør-/interessentanalysen og PR-/mediestrategi forelå 15. september. Geelmuyden Kiese bedriver medieovervåking. ØS har gjennomgått medietrening Arbeider med studentkonkurranse: Lansering enten denne uken eller neste Arbeider med prosjektweb, twitter, facebook Arbeider med infofilm.

59 Styringsgruppen har møttes to ganger Fra Oslo kommune: Byråd Hallstein Bjercke (leder) Næringssjef Jan Fredrik Lockert Leder for internasjonalt kontor Erna Ansnes Fra Osloregionen: Ordfører i Lunner Harald Tyrdal (nestleder) Ordfører i Drammen Tore Opdal-Hansen Fylkesvaraordfører i Østfold fylkeskommune Per Inge Bjerknes Leder av hovedutvalg for Plan, næring og miljø i Akershus fylkeskommune Solveig Schytz Dessuten: Leder av Visit Oslo Bente Bratland Holm

60 Advisory Board første møte 11.9

61 Suksesskriterier for profileringsprosjektet Ærlig og troverdig: Bli bedre til å vise frem det vi faktisk er bra på Involvere: Sørge for å kartlegge alle relevante aktører i første fase og sørge for å inkludere disse i utarbeidelsen av prosjektet Tydelig: Ende opp med en budskapsplattform som er tilstrekkelig omforent og tilstrekkelig spiss. (Alle må ikke like den). Konsistent: Etablere et organisatorisk og økonomisk grunnlag som gjør det mulig å gjennomføre et langsiktig profileringsarbeid. Koordinert: Kommuner, fylkeskommuner, næringsliv, reiseliv, kunnskapsinstitusjoner, mm. Dugnad. 11

62 Utfordring nå Involvere hele regionen i arbeidet Vi trenger hjelp av regionrådene og fylkeskommunene. 12

63 Involveringsprosess septembernovember Alle Studentkonkurranse Questback Sosiale medier Interessenter Movers and shakers Konferanser Workshops Dybdeintervjuer

64 Innbyggerinvolvering Digitale kanaler Kommunikasjon og involvering Åpenhet

65 Studentkonkurransen Periode Innhold Premie Jury 15. september 7. oktober Fem sider, sammendrag Presentasjon/film Internship SXSW Bjercke (leder), Krohn Traaseth, Boisen, Stålnacke, Tajik, Selvaag, Løken Stavrum Premieutdeling Middag 4. november Monocle

66 Workshops På tvers av sektorer Forskning og utdanning Næringsliv Offentlig sektor Kultur og frivillighet

67 Workshops Regionale Sentrale

68 Forventninger til workshops Nåsituasjon Næringsliv Helse og utdanning Kultur og frivillighet Samarbeid Ønsket posisjon Utfordringer På tvers av sektorer Mellom kommuner I Osloregionen Egen organisasjon Lokalmiljø Osloregionen Egen organisasjon Lokalmiljø Osloregionen

69 Praktisk opplegg for workshops workshops arrangeres i samarbeid med regionråd og fylkeskommuner. Regionrådene/fylkeskommunene er vertskap og teknisk arrangør Prosjektgruppen står for innhold og gjennomføring Invitasjonen går til spesielt inviterte, med bakgrunn i aktør- /interessentanalysen. I tillegg får ordførerne anledning til å supplere listen. Inntil 30 deltakere totalt på hver workshop. 19

70 Konferanser Hensikt Fange opp interessenter som ikke deltar i workshops Form Legge til rette for dialog på tvers Legge til rette for at alle kan komme med innspill Oppsummering Oppsummering og konklusjoner legges ut og distribueres Kommentarer bearbeides

71 Intervjuer Hensikt Få såkalte movers and shakers i tale Form Intervjuer med prioriterte interessenter en og en Oppsummering Referat fra samtalen kvalitetssikres Rapport fra intervjurunden

72 Involvement engine Supporters Players Ambassadors

73

74 Prosessen videre August til november November og desember Analyse Forståelse Strategi Organisasjon Tiltak Involvering

75 Fokusgrupper Regional Testing Internasjonal

76

77

78

79

NTP 2018-2027. Osloregionen 16.09.2014. Jan Fredrik Lund, Statens vegvesen/ntp-sekretariatet. Nasjonal transportplan 2018-2027

NTP 2018-2027. Osloregionen 16.09.2014. Jan Fredrik Lund, Statens vegvesen/ntp-sekretariatet. Nasjonal transportplan 2018-2027 NTP 2018-2027 Osloregionen 16.09.2014 Jan Fredrik Lund, Statens vegvesen/ntp-sekretariatet NTP 2018-2027 - prosess Momenter fra regjeringsplattformen Stortinget skal vedta nasjonale planer med mål, rammer,

Detaljer

NTP Østlandssamarbeidet 19/9-2014

NTP Østlandssamarbeidet 19/9-2014 NTP 2018-2027 Østlandssamarbeidet 19/9-2014 Jan Fredrik Lund - Statens vegvesen / leder NTP-sekretariatet Terje Moe Gustavsen - Statens vegvesen / leder styringsgruppen NTP NTP 2018-2027 - prosess Momenter

Detaljer

KVU Oslo-Navet. Økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo. Verksted I den 28. februar 2014, Ullevaal Panorama

KVU Oslo-Navet. Økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo. Verksted I den 28. februar 2014, Ullevaal Panorama KVU Oslo-Navet Økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo Verksted I den 28. februar 2014, Ullevaal Panorama Prosjektleder/cand.polit. Terje Grytbakk 27. februar 2014 www.jernbaneverket.no/kvuoslonavet

Detaljer

Profileringsprosjektet Statusrapport, oktober 2014 Øyvind Såtvedt

Profileringsprosjektet Statusrapport, oktober 2014 Øyvind Såtvedt Profileringsprosjektet Statusrapport, oktober 2014 Øyvind Såtvedt Viktig for Osloregionen: Tiltrekke talenter Tiltrekke investeringer og lokaliseringer Styrke innflytelse og muligheter ved internasjonalt

Detaljer

Transportetatenes arbeid med Nasjonal transportplan

Transportetatenes arbeid med Nasjonal transportplan Transportetatenes arbeid med Nasjonal transportplan Rolf-Helge Grønås Sekretariatet for Nasjonal transportplan OPPDRAGSGIVER Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix 2 NTP-organisasjonen Foto: Heimdal Bolig

Detaljer

Godkjenning av innkalling Innkalling med sakskart og vedlegg ble utsendt pr. e-post 14. november.

Godkjenning av innkalling Innkalling med sakskart og vedlegg ble utsendt pr. e-post 14. november. Referat fra styremøte i Osloregionen, 26.11.2013 (utkast) Formannskapssalen, Oslo rådhus Dato: 27.11.13 Arkivkode: 014 Arkivnr. 2013 360 Saksansv.: Theis Juell Theisen e-post: theis.theisen@osloregionen.no

Detaljer

OSLOREGIONENS PROSJEKTGRUPPE OG FAGGRUPPE FOR ATP

OSLOREGIONENS PROSJEKTGRUPPE OG FAGGRUPPE FOR ATP OSLOREGIONENS PROSJEKTGRUPPE OG FAGGRUPPE FOR ATP REFERAT FRA MØTE 11.11.14. GODKJENT I MØTE 20.01.15. Til stede: Edvin Straume (Hadelandsregionen) Elisabet Frøyland (ØRU) Ellen Korvald (Buskerud fk) Frode

Detaljer

NORGES MEST KOMPLISERTE BYPROSJEKT? TEKNA 8. april 2014 Prosjektleder/cand.polit. Terje Grytbakk

NORGES MEST KOMPLISERTE BYPROSJEKT? TEKNA 8. april 2014 Prosjektleder/cand.polit. Terje Grytbakk NORGES MEST KOMPLISERTE BYPROSJEKT? TEKNA 8. april 2014 Prosjektleder/cand.polit. Terje Grytbakk Vi skal definere fremtidens transportbehov i hovedstadsområdet og foreslå løsninger Citybanan prosjektkontor,

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder Mål og leveranse Overordnet mål: bidra til trafikksikker, miljøvennlig og samfunnsøkonomisk effektiv godstransport Delmål: overføre gods fra veg til sjø og bane, der dette

Detaljer

Valg av styreleder og nestleder I henhold til vedtektene for Osloregionen, skal styret velge leder og nestleder. Valget gjelder for to år.

Valg av styreleder og nestleder I henhold til vedtektene for Osloregionen, skal styret velge leder og nestleder. Valget gjelder for to år. Utkast til Referat fra styremøte i Osloregionen, 8. desember 2015 Byrådslederens møterom, Oslo rådhus Dato: 10.12.15 Arkivkode: Arkivnr. 2015 497 Saksansv.: Øyvind Såtvedt e-post: oyvind.satvedt@osloregionen.no

Detaljer

Internasjonal profilering av Osloregionen Samarbeidsrådet, 3. juni 2014 Øyvind Såtvedt

Internasjonal profilering av Osloregionen Samarbeidsrådet, 3. juni 2014 Øyvind Såtvedt Internasjonal profilering av Osloregionen Samarbeidsrådet, 3. juni 2014 Øyvind Såtvedt Formålet med samarbeidsalliansen Styrke Osloregionen som en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. 2 Osloregionen

Detaljer

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen. Rullering

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen. Rullering Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen. Rullering Tilbudskonferanse 17. mars 2014 Øyvind Såtvedt Osloregionens sekretariat 1 Samarbeidsalliansen Osloregionen - en frivillig sammenslutning

Detaljer

Sak 13/11: Godkjenning av innkalling til møte 12.04.11 Innkalling med sakskart og vedlegg ble utsendt pr mail 05.04.11

Sak 13/11: Godkjenning av innkalling til møte 12.04.11 Innkalling med sakskart og vedlegg ble utsendt pr mail 05.04.11 Referat fra styremøte i Osloregionen, 12.4.2011 (utkast) Formannskapssalen, Oslo rådhus Dato: 27.4.11 Arkivkode: 014 Arkivnr. 2011 252 Saksansv.: Theis Juell Theisen Tlf. 23 46 11 75 e-post: theis.theisen@osloregionen.no

Detaljer

Nasjonal transportplan Referansegruppemøte mandag 3. mars 2014, Kl 12:00-14:00, Møterom Atelier, Østensjøveien 34, Oslo (

Nasjonal transportplan Referansegruppemøte mandag 3. mars 2014, Kl 12:00-14:00, Møterom Atelier, Østensjøveien 34, Oslo ( Nasjonal transportplan 2018-2027 Referansegruppemøte mandag 3. mars 2014, Kl 12:00-14:00, Møterom Atelier, Østensjøveien 34, Oslo (Statens vegvesen, region østs lokaler) Deltakerliste: Navn Holger Schlaupitz

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport

Bred samfunnsanalyse av godstransport Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder Bred samfunnsanalyse av godstransport Mål og leveranse Overordnet mål: bidra til trafikksikker, miljøvennlig og samfunnsøkonomisk

Detaljer

Regionrådet for Indre Østfold

Regionrådet for Indre Østfold Regionrådet for Indre Østfold 2. desember 2016 Øyvind Såtvedt Sekretariatet for Osloregionen Osloregionen Stiftet desember 2004 Allianse mellom kommuner og fylkeskommuner som selv definerer seg som en

Detaljer

VELKOMMEN Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 Høringskonferanse 22. september 2015

VELKOMMEN Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 Høringskonferanse 22. september 2015 VELKOMMEN Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 Høringskonferanse 22. september 2015 1 Osloregionen Samarbeidsalliansens strategiske innsatsområder Internasjonal profilering

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport Kommunikasjonsplan

Bred samfunnsanalyse av godstransport Kommunikasjonsplan Bred samfunnsanalyse av godstransport Kommunikasjonsplan Mai 2014 1 Samferdselsdepartementet har gitt transportetatene og Avinor i oppdrag å gjennomføre en bred samfunnsanalyse av godstransport. Målet

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport

Bred samfunnsanalyse av godstransport Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder Bred samfunnsanalyse av godstransport Mål og leveranse Overordnet mål: bidra til trafikksikker, miljøvennlig og samfunnsøkonomisk

Detaljer

Utkast til Referat fra styremøte i Osloregionen, 21. mars 2017

Utkast til Referat fra styremøte i Osloregionen, 21. mars 2017 Dato: 25.04.17 Arkivkode:014 Arkivnr. 201700557-4 Saksansvarlig.: Øyvind Såtvedt e-post: oyvind.satvedt@osloregionen.no Utkast til Referat fra styremøte i Osloregionen, 21. mars 2017 NB! Siden studieturen

Detaljer

Prosjektets navn: Felles, overordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen. Planlagt startdato: 01.03.2006 Planlagt sluttdato: 31.12.

Prosjektets navn: Felles, overordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen. Planlagt startdato: 01.03.2006 Planlagt sluttdato: 31.12. Osloregionen Styret i Osloregionen, 20.03.07 Sak 20/07 Osloregionens handlingsprogram 2007, tiltak 3.1.1 Prosjektbeskrivelse Prosjektets navn: Felles, overordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen

Detaljer

Sak 13/11: Godkjenning av innkalling til møte Innkalling med sakskart og vedlegg ble utsendt pr mail

Sak 13/11: Godkjenning av innkalling til møte Innkalling med sakskart og vedlegg ble utsendt pr mail Referat fra styremøte i Osloregionen, 12.4.2011 (utkast) Formannskapssalen, Oslo rådhus Dato: 27.4.11 Arkivkode: 014 Arkivnr. 2011 252 Saksansv.: Theis Juell Theisen Tlf. 23 46 11 75 e-post: theis.theisen@osloregionen.no

Detaljer

Prosjektbeskrivelse A. ORGANISERING. Prosjektets navn: Areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2015

Prosjektbeskrivelse A. ORGANISERING. Prosjektets navn: Areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2015 Prosjektbeskrivelse Prosjektets navn: Areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2015 Planlagt startdato: 01.06.2014 Planlagt sluttdato: 31.12.2015 (pol. sluttbehandl. nyåret 2016) Oppdragsgiver:

Detaljer

Utkast til Referat fra styremøte i Osloregionen, 27. september 2016

Utkast til Referat fra styremøte i Osloregionen, 27. september 2016 Sak 55/16 Utkast til Referat fra styremøte i Osloregionen, 27. september 2016 TILSTEDE: Ordfører Tage Pettersen, Mosseregionen Fylkesvaraordfører Siv Jacobsen, Østfold fylkeskommune Fylkesvaraordfører

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder. Nasjonal transportplan 2018-2027

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder. Nasjonal transportplan 2018-2027 Else-Marie Marskar, prosjektleder Miljøvennlig, sikker og samfunnsøkonomisk effektiv transport av gods Delmål: Overføring av gods fra veg til sjø og bane Produkt: Kunnskap til NTP 2018-2027 2 Framdrift

Detaljer

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen angår den Hedmark?

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen angår den Hedmark? Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen angår den Hedmark? Plan- og bygningslovkonferansen 2016, Hamar Grethe Salvesvold, Osloregionens sekretariat Osloregionen Allianse mellom kommuner

Detaljer

Utkast til Referat fra styremøte i Osloregionen, 31. januar 2017

Utkast til Referat fra styremøte i Osloregionen, 31. januar 2017 Utkast til Referat fra styremøte i Osloregionen, 31. januar 2017 TILSTEDE: Ordfører Tage Pettersen, Mosseregionen Fylkesrådsleder Per Gunnar Sveen, Hedmark fylkeskommune Fylkesvaraordfører Siv Jacobsen,

Detaljer

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Nedre Glomma.

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Nedre Glomma. Mandat for byutredning i Nedre Glomma I retningslinje 2 (R2) for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029 ble transportetatene bedt om å lage byutredninger for å belyse virkemidler og kostnader for

Detaljer

Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus

Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus PF Samferdsel 26. april 2012 Hans Silborn Statens vegvesen Vegdirektoratet Befolkningsvekst Byene vokser Flere eldre Befolkningsutvikling

Detaljer

Bytransport den største utfordringen i Nasjonal Transportplan? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet

Bytransport den største utfordringen i Nasjonal Transportplan? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet Bytransport den største utfordringen i Nasjonal Transportplan? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet Status NTP-forslaget 2014-2023 Transportetatene leverte forslag 29.feb. 2012 Klimaforliket

Detaljer

REVISJON AV «SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN» - HØRING

REVISJON AV «SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN» - HØRING Osloregionen SAMLET SAKSFREMSTILLING Styret i Osloregionen, 16.6.2015 Sak nr. 22/15 Saksansvarlig: Grethe Salvesvold, Sekretariatet for Osloregionen REVISJON AV «SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR

Detaljer

Hvordan realisere effektive og miljøvennlige transportløsninger i storbyene?

Hvordan realisere effektive og miljøvennlige transportløsninger i storbyene? Hvordan realisere effektive og miljøvennlige transportløsninger i storbyene? Bymiljøavtaler og andre statlige virkemidler ALBERTE RUUD Statens vegvesen Vegdirektoratet NTP-sekretariatet Frokostmøte Analyse

Detaljer

Nullvekstmålet Målsetting og gjennomføring av de nye bymiljøavtalene. Alberte Ruud Statens vegvesen Vegdirektoratet

Nullvekstmålet Målsetting og gjennomføring av de nye bymiljøavtalene. Alberte Ruud Statens vegvesen Vegdirektoratet Nullvekstmålet Målsetting og gjennomføring av de nye bymiljøavtalene Alberte Ruud Statens vegvesen Vegdirektoratet Problemstillinger Hva er status for ordningen? Hvilke tiltak bør det legges vekt på? Hvordan

Detaljer

OSLOREGIONENS FAGGRUPPE FOR ATP REFERAT FRA MØTE 01.09.15. GODKJENT I MØTE 15.12.15

OSLOREGIONENS FAGGRUPPE FOR ATP REFERAT FRA MØTE 01.09.15. GODKJENT I MØTE 15.12.15 OSLOREGIONENS FAGGRUPPE FOR ATP REFERAT FRA MØTE 01.09.15. GODKJENT I MØTE 15.12.15 Til stede: Bjørn Helgesen (PBE, Oslo kommune) Edvin Straume (Hadelandsregionen) Elin Tangen Skeide (Østfold fylkeskommune),

Detaljer

KVU logistikknutepunkt i Bergensregionen

KVU logistikknutepunkt i Bergensregionen KVU logistikknutepunkt i Bergensregionen Lars Christian Stendal 02.09.14 Hanne Dybwik-Rafto 16.06.14 Oppdraget Jernbaneverket fikk 07.03.2014 i oppdrag å utarbeide KVU for logistikknutepunkt i Bergensregionen

Detaljer

Nasjonale utfordringer og strategier for samferdsel. Terje Moe Gustavsen - Moss 27. august 2013

Nasjonale utfordringer og strategier for samferdsel. Terje Moe Gustavsen - Moss 27. august 2013 Nasjonale utfordringer og strategier for samferdsel Terje Moe Gustavsen - Moss 27. august 2013 Nasjonal transportplan 2014-2023 Plan for å utvikle transportsystemet i Norge Grunnlaget for transportetatene

Detaljer

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Kristiansandsregionen.

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Kristiansandsregionen. Mandat for byutredning i Kristiansandsregionen I retningslinje 2 (R2) for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029 ble transportetatene bedt om å lage byutredninger for å belyse virkemidler og kostnader

Detaljer

De viktigste temaene for storbyregionene generelt og Osloregionen spesielt

De viktigste temaene for storbyregionene generelt og Osloregionen spesielt Nasjonal transportplan 2018-2029 Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen De viktigste temaene for storbyregionene generelt og Osloregionen spesielt Høringskonferanse om samordnet areal- og transportplanlegging

Detaljer

Forslag til videre utredning og planlegging av bane til Ahus.

Forslag til videre utredning og planlegging av bane til Ahus. Notat datert 15.08.2013, revidert 03.09.2013 Forslag til videre utredning og planlegging av bane til Ahus. Kollektivtransport mellom øvre del av Groruddalen til Lørenskog med perspektiv videre til Skedsmo.

Detaljer

Internasjonal profilering av Osloregionen. Samarbeidsrådet 28. mai 2013

Internasjonal profilering av Osloregionen. Samarbeidsrådet 28. mai 2013 Internasjonal profilering av Osloregionen Samarbeidsrådet 28. mai 2013 Øyvind Såtvedt, Direktør Sekretariatet for Osloregionen Hvorfor profilere Osloregionen? 2 Hva er det som forbinder oss? Integrert

Detaljer

Nasjonal transportplan God byvekst og mobilitet

Nasjonal transportplan God byvekst og mobilitet Nasjonal transportplan 2018-2029 God byvekst og mobilitet Bjørne Grimsrud Statens vegvesen Vegdirektoratet Bypakkekonferanse Nedre Glomma 6. april 2017 Hovedpunkter i bysatsingen Regjeringen vil Videreføre

Detaljer

Osloregionen. Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen angår den Hedmark? Plan- og bygningslovkonferansen 2016, Hamar

Osloregionen. Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen angår den Hedmark? Plan- og bygningslovkonferansen 2016, Hamar Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen angår den Hedmark? Plan- og bygningslovkonferansen 2016, Hamar Grethe Salvesvold, Osloregionens sekretariat Osloregionen Allianse mellom kommuner

Detaljer

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Tromsø.

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Tromsø. Mandat for byutredning i Tromsø I retningslinje 2 (R2) for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029 ble transportetatene bedt om å lage byutredninger for å belyse virkemidler og kostnader for å oppfylle

Detaljer

NTP NTP Den nasjonale og regionale prosessen. - Hvor er Agder? Konferanse regional transportplan Agder

NTP NTP Den nasjonale og regionale prosessen. - Hvor er Agder? Konferanse regional transportplan Agder Konferanse regional transportplan Agder NTP 2018-2027 NTP 2018-27 - Den nasjonale og regionale prosessen - Hvor er Agder? Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styrings- og strategistaben Målstrukturen Bakteppet

Detaljer

OSLOREGIONENS PROSJEKTGRUPPE OG FAGGRUPPE FOR ATP

OSLOREGIONENS PROSJEKTGRUPPE OG FAGGRUPPE FOR ATP OSLOREGIONENS PROSJEKTGRUPPE OG FAGGRUPPE FOR ATP REFERAT FRA MØTE 09.09.14. GODKJENT I MØTE 11.11.14. Til stede: Bjørn Winther Johansen (Indre Østfold) (vara for Sølve Bjørkevoll) Edvin Straume (Hadelandsregionen)

Detaljer

Areal som en del av bymiljøavtalenes rammeverk hvordan følge utviklingen? Alberte Ruud Vegdirektoratet

Areal som en del av bymiljøavtalenes rammeverk hvordan følge utviklingen? Alberte Ruud Vegdirektoratet Areal som en del av bymiljøavtalenes rammeverk hvordan følge utviklingen? Alberte Ruud Vegdirektoratet 25.09.2014 Utgangspunkt for bymiljøavtalene: Mål i NTP 2014-2023 og Klimaforliket «Regjeringen har

Detaljer

Utkast til Referat fra styremøte i Osloregionen, 19. september 2017

Utkast til Referat fra styremøte i Osloregionen, 19. september 2017 Dato: 10.10.17 Arkivkode:014 Arkivnr. 201700557-11 Saksansvarlig.: Øyvind Såtvedt e-post: oyvind.satvedt@osloregionen.no Utkast til Referat fra styremøte i Osloregionen, 19. september 2017 TILSTEDE: Ordfører

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER OPPSTARTSMØTE 9. MAI 2014, TYRIFJORD HOTELL ELLEN KORVALD, BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Bakgrunn et oppdrag fra Regional planstrategi

Detaljer

Drammen kommune 17. april 2012

Drammen kommune 17. april 2012 Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Drammen kommune 17. april 2012 Hans Jan Håkonsen Avdelingsdirektør Statens vegvesen Region sør Mandatet Transportetatenes faglige anbefalinger

Detaljer

Nullvekstmål og byvekstavtaler: Hvordan påvirkes samarbeidet mellom forvaltningsnivåene?

Nullvekstmål og byvekstavtaler: Hvordan påvirkes samarbeidet mellom forvaltningsnivåene? Nullvekstmål og byvekstavtaler: Hvordan påvirkes samarbeidet mellom forvaltningsnivåene? Alberte Ruud Vegdirektoratet Samplan Tromsø 24. mai 2017 Hovedpunkter Om nullvekstmålet Ny NTP om bysatsing Byvekstavtalene

Detaljer

Planlegging for nullvekst i biltrafikk i by Bymiljøavtaler State of the Art

Planlegging for nullvekst i biltrafikk i by Bymiljøavtaler State of the Art Planlegging for nullvekst i biltrafikk i by Bymiljøavtaler State of the Art Tore Leite By- og regionutvikling det regionale nivås rolle Nettverkssamling regional planlegging 2014 Kristiansand, 17 19.06.2014

Detaljer

Slik prioriterer vi i Statens vegvesen

Slik prioriterer vi i Statens vegvesen Nasjonal Transportplan 2014-2023 Transport og logistikkonferansen 28. august 2013 02.09.2013 Terje Moe Gustavsen, vegdirektør Slik prioriterer vi i Statens vegvesen Et flott syn Hvordan blir Norge fremover?

Detaljer

Statens Vegvesen og areal- og transportplanlegging

Statens Vegvesen og areal- og transportplanlegging Statens Vegvesen og areal- og transportplanlegging -Nasjonal transportplan -Samarbeid om felles utfordringer Knut Sørgaard Statens vegvesen, Vegdirektoratet Nettverkssamling for regional og kommunal planlegging,

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport - et tverretatlig utredningsprosjekt

Bred samfunnsanalyse av godstransport - et tverretatlig utredningsprosjekt Bred samfunnsanalyse av godstransport - et tverretatlig utredningsprosjekt Kyst- og havnekonferansen Honningsvåg, 29.09.2015 Thorkel C. Askildsen, Kystverket (KFA) Bred samfunnsanalyse av godstransport

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksansv.: Øyvind Såtvedt Dato: 2016 501 tlf. 92 66 29 86 Arkivkode: 014 e-post: oyvind.satvedt@osloregionen.

Deres ref. Vår ref. Saksansv.: Øyvind Såtvedt Dato: 2016 501 tlf. 92 66 29 86 Arkivkode: 014 e-post: oyvind.satvedt@osloregionen. Byrådsleder Raymond Johansen, Oslo kommune Fylkesvaraordfører Lars Salvesen, Akershus fylkeskommune Fylkesordfører Roger Ryberg, Buskerud fylkeskommune Fylkesrådsleder Per Gunnar Sveen, Hedmark fylkeskommune

Detaljer

Bymiljøavtalen for Bergen. Fellesmøte Bergen bystyre/hordaland fylkesting Bergen, 14. oktober 2014

Bymiljøavtalen for Bergen. Fellesmøte Bergen bystyre/hordaland fylkesting Bergen, 14. oktober 2014 Bymiljøavtalen for Bergen Fellesmøte Bergen bystyre/hordaland fylkesting Bergen, 14. oktober 2014 1 1 Innhold Oslopakke 3 organisering og beslutningsprosesser Hovedutfordringer - fremtidsløsninger i Oslo

Detaljer

Nasjonal transportplan - Sykkelsatsing

Nasjonal transportplan - Sykkelsatsing Nasjonal transportplan - Sykkelsatsing Sykkelbynettverket - Region sør 18.-19. mars 2015 Marit Espeland Nasjonal sykkelkoordinator Statens vegvesen Vegdirektoratet Nasjonal sykkelstrategi 2014-23 Budskap:

Detaljer

Protokoll fra møte i

Protokoll fra møte i Møteprotokoll Protokoll fra møte i Østlandssamarbeidets kontaktutvalg 06.01.2015 Møtested: Akershus fylkeskommune Fylkestingsal Møtedato: 06.01.2015 Tid: 10:00-13:15 Sak nr 1 2/15 Medlemmer og varamedlemmer

Detaljer

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Vegdirektør

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Mandatet Transportetatenes faglige anbefalinger til regjeringens arbeid med Nasjonal transportplan 2014 2023

Detaljer

Profileringsprosjektet i Osloregionen Sekretariatet for Osloregionen

Profileringsprosjektet i Osloregionen Sekretariatet for Osloregionen Profileringsprosjektet i Osloregionen Sekretariatet for Osloregionen Osloregionen Omfatter 72 (75) kommuner (inkl. Oslo), 3 (4) fylkeskommuner totalt nesten 2 millioner innbyggere. Etablert 1. januar 2005.

Detaljer

Eventuelle forfall meldes sekretariatet, eller byrådsleders forværelse v/karina Hansen, tlf ,

Eventuelle forfall meldes sekretariatet, eller byrådsleders forværelse v/karina Hansen, tlf , Ordfører Ole Haabeth, Nedre Glomma regionråd Fylkesordfører Hildur Horn Øyen, Akershus fylkeskommune Fylkesordfører Arne Øren, Østfold fylkeskommune Ordfører Thore Vestby, Follorådet Ordfører Roger Ryberg,

Detaljer

Til Kommuner og fylkeskommuner som er medlem i samarbeidsalliansen Osloregionen

Til Kommuner og fylkeskommuner som er medlem i samarbeidsalliansen Osloregionen Til Kommuner og fylkeskommuner som er medlem i samarbeidsalliansen Osloregionen Oslo, 24.mars 2015 Deres ref. Vår ref. Saksansv.: Øyvind Såtvedt Arkivkode: 014 2015-391 tlf. 92 66 29 86 e-post:oyvind.satvedt@osloregionen.no

Detaljer

Oslopakke 3 - innhold og prosess. Møte i arbeidsutvalget Plansamarbeid om areal og transport i Oslo og Akershus 11. november 2009

Oslopakke 3 - innhold og prosess. Møte i arbeidsutvalget Plansamarbeid om areal og transport i Oslo og Akershus 11. november 2009 Oslopakke 3 - innhold og prosess Møte i arbeidsutvalget Plansamarbeid om areal og transport i Oslo og Akershus 11. november 2009 Oslopakke 3 innhold Agenda målsetting (foreløpig) organisering hovedtrekk

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Møtested: Sole Hotell, Noresund Møtedato: 25.11.2011 Tid: 10.30 Regionmøte starter med innledning IMDI Indre øst om bosetting av flyktninger i 2012. Kl. 11.15 blir det en innledning

Detaljer

Bymiljøavtaler, belønningsavtaler, byutviklingsavtaler, byutredninger m.m.

Bymiljøavtaler, belønningsavtaler, byutviklingsavtaler, byutredninger m.m. Bymiljøavtaler, belønningsavtaler, byutviklingsavtaler, byutredninger m.m. - møte mellom fylkeskommunene og Statens vegvesen 17. november 2016 Hans Silborn, Statens vegvesen Vegdirektoratet 21.11.2016

Detaljer

Byområdene og NTP

Byområdene og NTP Byområdene og NTP 2018-2027 Alberte Ruud, Statens vegvesen Vegdirektoratet Arbeidsgruppe byområdeutfordringer NTP 2018-2027 Bystrategikonferansen 30. oktober 2014 Region sør Tverretatlig arbeid Arbeidsgruppe

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Regionrådet for Midt-Buskerud Møtested: Sole Hotell, Noresund Møtedato: 25.11.2011 Tid: 10.30 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/16 11/1221 SAKSPROTOKOLL:

Detaljer

Buskerudbyen Areal-, transport- og klimasamarbeid i byområdet fra Lier til Kongsberg

Buskerudbyen Areal-, transport- og klimasamarbeid i byområdet fra Lier til Kongsberg Buskerudbyen Areal-, transport- og klimasamarbeid i byområdet fra Lier til Kongsberg - Seminar for folkevalgte 12.10.09 v/ Nils-Fredrik Wisløff, leder av styringsgruppen Buskerudbyen i større sammenheng

Detaljer

SVARET PÅ NORGES MEST KOMPLEKSE TRANSPORTUTFORDRING? Baneseminaret 2015, Multiconsult Prosjektleder/cand.polit. Terje Grytbakk

SVARET PÅ NORGES MEST KOMPLEKSE TRANSPORTUTFORDRING? Baneseminaret 2015, Multiconsult Prosjektleder/cand.polit. Terje Grytbakk SVARET PÅ NORGES MEST KOMPLEKSE TRANSPORTUTFORDRING? Baneseminaret 2015, Multiconsult Prosjektleder/cand.polit. Terje Grytbakk NÅ Statens prosjektmodell for konseptvalgutredninger Ramme for KVU Oslo-Navet

Detaljer

Byvekstavtaler og bypakker

Byvekstavtaler og bypakker Byvekstavtaler og bypakker Samarbeid om framtidsrettet byutvikling Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Bypakkekonferansen 2017 Overordnet, langsiktig mål Et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskapning

Detaljer

Referat fra møte i styret for Osloregionen 11.05.07

Referat fra møte i styret for Osloregionen 11.05.07 1 Referat fra møte i styret for Osloregionen 11.05.07 Dato: Utkast 14.05.07 Deres ref. Vår ref. Saksansv.: Grethe Salvesvold Arkivkode: 014 2007 089 tlf. 23 46 11 75 e-post: grethe.salvesvold@osloregionen.no

Detaljer

Framtidens transportutfordringer for norske byområder Nasjonale myndigheters rolle og virkemidler

Framtidens transportutfordringer for norske byområder Nasjonale myndigheters rolle og virkemidler Framtidens transportutfordringer for norske byområder Nasjonale myndigheters rolle og virkemidler ALBERTE RUUD Statens vegvesen Vegdirektoratet NTP-sekretariatet Foto: Knut Opeide 9. april 2015 Foto: Knut

Detaljer

NTP Transportetatenes plangrunnlag til Nasjonal transportplan Hva sier denne om byene?

NTP Transportetatenes plangrunnlag til Nasjonal transportplan Hva sier denne om byene? NTP 2018-2029 Transportetatenes plangrunnlag til Nasjonal transportplan Hva sier denne om byene? Alberte Ruud, NTP-sekretariatet Bystrategikonferansen SVV Region sør 8. mars 2016 Økonomiske rammer Milliarder

Detaljer

5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016

5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016 5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016 1. Denne samarbeidsavtalen om areal- og transportutvikling i region Nedre Glomma er inngått mellom følgende

Detaljer

Protokoll fra møte i Østlandssamarbeidets rådmannsutvalg

Protokoll fra møte i Østlandssamarbeidets rådmannsutvalg Møteprotokoll Protokoll fra møte i Østlandssamarbeidets rådmannsutvalg 16.02 2017 Møtested: Akershus Fylkeskommune, møterom 275 Møtedato: 16.02.2017 Tid: 10:00-12:00 Sak nr. 01-12/17 Faste medlemmer som

Detaljer

Todagerskurs i kollektivtransport, Bergen januar Bymiljøavtaler. Malin Bismo Lerudsmoen Statens vegvesen Vegdirektoratet

Todagerskurs i kollektivtransport, Bergen januar Bymiljøavtaler. Malin Bismo Lerudsmoen Statens vegvesen Vegdirektoratet Todagerskurs i kollektivtransport, Bergen 20.-21. januar 2015 Bymiljøavtaler Malin Bismo Lerudsmoen Statens vegvesen Vegdirektoratet Utredning om byområdene (2010) Sterk befolkningsvekst i byene Helhetlig

Detaljer

Indikatorsett i bymiljøavtalene Orientering om arbeidet

Indikatorsett i bymiljøavtalene Orientering om arbeidet Nettverkssamling om regional bolig-, areal- og transportplanlegging - 16.9.2013 Indikatorsett i bymiljøavtalene Orientering om arbeidet Alberte Ruud Seniorrådgiver, strategiseksjonen i Svv Vegdirektoratet

Detaljer

REGIONALPLAN FOR AREAL OG TRANSPORT1OSLO OG AKERSHUS ARBEIDET ER I GANG1

REGIONALPLAN FOR AREAL OG TRANSPORT1OSLO OG AKERSHUS ARBEIDET ER I GANG1 PLANSAMARBEIDET REGIONALPLANFOR AREALOG TRANSPORTI OSLO OG AKERSHUS Berørtekommunerogfagetater, deltagereprosjektorganisasjon og avsenderehøringsuttalelser - se mottakeriistevedlegg2 Vår saksbehandler

Detaljer

Osloregionen SAKSFREMLEGG. Styret i Osloregionen, 17.03.15 Sak nr. 8/15

Osloregionen SAKSFREMLEGG. Styret i Osloregionen, 17.03.15 Sak nr. 8/15 Osloregionen SAKSFREMLEGG Styret i Osloregionen, 17.03.15 Sak nr. 8/15 Saksansvarlig: Grethe Salvesvold, Sekretariatet for Osloregionen Klima som nytt politikkområde i Osloregionen oppfølging av Osloregionens

Detaljer

KVU for kryssing av Oslofjorden Et transportsystem som reduserer Oslofjorden som barriere

KVU for kryssing av Oslofjorden Et transportsystem som reduserer Oslofjorden som barriere KVU for kryssing av Oslofjorden Et transportsystem som reduserer Oslofjorden som barriere Moss industri- og næringsforening, 27. august 2013 Anders Jordbakke, prosjektleder Statens vegvesen, Region øst

Detaljer

Osloregionen Saksfremlegg for styret i Osloregionen. Styret i Osloregionen, 17.03.15

Osloregionen Saksfremlegg for styret i Osloregionen. Styret i Osloregionen, 17.03.15 Osloregionen Saksfremlegg for styret i Osloregionen Styret i Osloregionen, 17.03.15 Saksansvarlig: Øyvind Såtvedt, Sekretariatet for Osloregionen Sak nr. 7/15 Profileringsstrategi (Brand Management Strategy

Detaljer

RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 01/13

RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 01/13 RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 01/13 Organ: Samarbeid-LHR 2012-2015 Møtested: Hurum rådhus (Sætre) Møtedato: 18.02.2013 Tid: 09:00 SAKSLISTE Møtesakstype/nr. Saksnr. Tittel Orientering om Buskerud fylkeskommunes

Detaljer

Møte med fylkeskommunene 17. desember 2014 Bymiljøavtaler. Lars Aksnes Statens vegvesen Vegdirektoratet

Møte med fylkeskommunene 17. desember 2014 Bymiljøavtaler. Lars Aksnes Statens vegvesen Vegdirektoratet Møte med fylkeskommunene 17. desember 2014 Bymiljøavtaler Lars Aksnes Statens vegvesen Vegdirektoratet Bymiljøavtaler Et nytt verktøy for samordnet areal- og transportplanlegging i de store byene En ny

Detaljer

Byutredning Trondheim

Byutredning Trondheim Byutredning Trondheim Status KVU Sluppen (2009) KVU veg og bane Trondheim Steinkjer (2012) KVU E6 sør (2012) Miljøpakken Trondheim (trinn 1, trinn 2,.) (2009- ) Bymiljøavtale Trondheim (2016) Nullvekstmålet

Detaljer

Status for innsatsområdene innen ATP-nettverket i Framtidens byer. ATP-samling Bærum kulturhus 24. januar 2012

Status for innsatsområdene innen ATP-nettverket i Framtidens byer. ATP-samling Bærum kulturhus 24. januar 2012 Status for innsatsområdene innen ATP-nettverket i Framtidens byer ATP-samling Bærum kulturhus 24. januar 2012 11 innsatsområder innen ATP+ ett felles for alle nettverk 1.1 Belønningsordningen for økt kollektivtransport

Detaljer

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Grenland.

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Grenland. Mandat for byutredning i Grenland I retningslinje 2 (R2) for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029 ble transportetatene bedt om å lage byutredninger for å belyse virkemidler og kostnader for å

Detaljer

RØYKEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL NR. 05/13 Protokollen publiseres med forbehold om godkjenning i neste møte i Region Vestviken

RØYKEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL NR. 05/13 Protokollen publiseres med forbehold om godkjenning i neste møte i Region Vestviken RØYKEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL NR. 05/13 Protokollen publiseres med forbehold om godkjenning i neste møte i Region Vestviken Organ: Region Vestviken Møtedato: 21.10.2013 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Vararepresentant

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 11. mars 2016 Tid: Kl Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 11. mars 2016 Tid: Kl Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 17. mars 2016 Referat fra styremøte i ØRU 11. mars 2016

Detaljer

Kravspesifikasjon aktør-/interessentanalyse i forbindelse med internasjonalt profileringsprosjekt for Osloregionen

Kravspesifikasjon aktør-/interessentanalyse i forbindelse med internasjonalt profileringsprosjekt for Osloregionen Kravspesifikasjon aktør-/interessentanalyse i forbindelse med internasjonalt profileringsprosjekt for Osloregionen Bakgrunn Oslo Business Region AS og samarbeidsalliansen Osloregionen skal i fellesskap

Detaljer

Statens vegvesen. Johan Mjaaland ønsket velkommen til det første møtet i samarbeidsgruppa for konseptvalgutredningen i Kristiansandsregionen.

Statens vegvesen. Johan Mjaaland ønsket velkommen til det første møtet i samarbeidsgruppa for konseptvalgutredningen i Kristiansandsregionen. Statens vegvesen Referat Dato: 23.10.2009 Tid: 1000-1200 Referent: Nina Ambro Knutsen/Eva Preede Konseptvalgutredning Kristiansandsregionen Møte 1 i samarbeidsgruppa Saksbehandler/innvalgsnr: Eva Preede

Detaljer

Styret i Osloregionen, Sak nr. 35/15. Støtte til profileringstiltak og søknad fra Oslo Metropolitan Area om støtte til stand på MIPIM 2016

Styret i Osloregionen, Sak nr. 35/15. Støtte til profileringstiltak og søknad fra Oslo Metropolitan Area om støtte til stand på MIPIM 2016 Osloregionen Styret i Osloregionen, 06.10.15 Sak nr. 35/15 Saksansvarlig: Øyvind Såtvedt, Sekretariatet for Osloregionen Støtte til profileringstiltak og søknad fra Oslo Metropolitan Area om støtte til

Detaljer

Handlingsprogram for gjennomføring av NTP Transport & logistikk 2017 Jan Fredrik Lund, Vegdirektoratet

Handlingsprogram for gjennomføring av NTP Transport & logistikk 2017 Jan Fredrik Lund, Vegdirektoratet Handlingsprogram for gjennomføring av NTP 2018 2029 Transport & logistikk 2017 Jan Fredrik Lund, Vegdirektoratet Nasjonal transportplan 2018-2029 Overordnet mål for transportpolitikken: Et transportsystem

Detaljer

BYSTRATEGI GRENLAND. - et regionalt samarbeid om areal, transport og klima. Prosjektplan for hovedprosjekt

BYSTRATEGI GRENLAND. - et regionalt samarbeid om areal, transport og klima. Prosjektplan for hovedprosjekt BYSTRATEGI GRENLAND - et regionalt samarbeid om areal, transport og klima Prosjektplan for hovedprosjekt 2009-2012 Februar 2009 Innhold 1 Bakgrunn 1.1 Dette er vi enige om/ erkjennelsen 1.2 Hva har skjedd

Detaljer

Nasjonal transportplan : Bysatsing gjennom byvekstavtaler. Bjørne Grimsrud. Formannskapet i Kongsberg kommune

Nasjonal transportplan : Bysatsing gjennom byvekstavtaler. Bjørne Grimsrud. Formannskapet i Kongsberg kommune Nasjonal transportplan 2018-2029: Bysatsing gjennom byvekstavtaler Bjørne Grimsrud Formannskapet i Kongsberg kommune 18.10.2017 Strategiske mål 2030 Tilrettelegge for framtidens transportsystem Utvikle

Detaljer

Byutvikling for nullvekst i personbiltransport: bymiljøavtaler og byutviklingsavtaler

Byutvikling for nullvekst i personbiltransport: bymiljøavtaler og byutviklingsavtaler Kommunal- og moderniseringsdepartementet Byutvikling for nullvekst i personbiltransport: bymiljøavtaler og byutviklingsavtaler Tore Leite, Planavdelingen/byutviklingsseksjonen Bystrategikonferanse, Sandefjord,

Detaljer

Byutredninger i Nasjonal transportplan (NTP) Sari Wallberg Vegdirektoratet

Byutredninger i Nasjonal transportplan (NTP) Sari Wallberg Vegdirektoratet Byutredninger i Nasjonal transportplan (NTP) Sari Wallberg Vegdirektoratet Oppdrag fra Samferdselsdepartementet I retningslinje 2 (R2) for arbeidet med NTP 2018-2029 ble transportetatene bedt om å lage

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING REGIONALT INNSPILLSMØTE - GOL 26. april 2013 Regional planstrategi Planstrategien skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer,

Detaljer

Hva er viktig å jobbe med i forhold til nullvekstmålet og Bymiljøavtale?

Hva er viktig å jobbe med i forhold til nullvekstmålet og Bymiljøavtale? Hva er viktig å jobbe med i forhold til nullvekstmålet og Bymiljøavtale? Olav Fosli Oslopakke 3-sekretariatet ATP-nettverkssamling Fremtidens byer Tromsø 25. mars 2014 1 Felles mål Målet om nullvekst i

Detaljer

Byvekstavtaler: Hva er intensjonen og hvordan fungerer det?

Byvekstavtaler: Hva er intensjonen og hvordan fungerer det? Byvekstavtaler: Hva er intensjonen og hvordan fungerer det? Tone M Oppedal Avdelingsdirektør Statens vegvesen Bytransport og byutvikling i endring Bergen 1.-2. november 29.06.2017 Forventa utvikling Byene

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2018

HANDLINGSPROGRAM 2018 HANDLINGSPROGRAM 2018 UTKAST pr 16.11 1. Kort om Osloregionen Den strategiske samarbeidsalliansen Osloregionen ble etablert 1.1.2005. Pr 01.01.18 omfatter alliansen 79 kommuner og fem fylkeskommuner i

Detaljer