REGION VESTVIKEN MØTEINNKALLING NR. 04/14

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGION VESTVIKEN MØTEINNKALLING NR. 04/14"

Transkript

1 REGION VESTVIKEN MØTEINNKALLING NR. 04/14 Organ: Region Vestviken Møtested: Lier, Haugestad Møtedato: Tid: 13:00 SAKSLISTE Møtesakstype/nr. Saksnr. Tittel Orientering om planprogram for regional ATP (areal og transportplan) v/rådgiver Ellen Korvald (Buskerud fylkeskommune). Orientering om status i VIVA v/daglig leder Gudmund Notøy. PS 22/14 12/3349 Godkjenning av møteprotokoll nr. 03/14 RS 23/14 12/976 Referat styringsmøte i Osloregionen PS 24/14 14/3192 Regnskap Region Vestviken Revisjon Dialog om kommunereformen Helene Justad (s) leder Region Vestviken Lene Forssell Solsrud (s) politisk sekretariat

2

3

4

5

6

7

8

9 Referat fra styremøte i Osloregionen, (utkast) Byrådslederens møterom, Oslo rådhus Dato: Arkivkode: Arkivnr Saksansv.: Øyvind Såtvedt e-post: TILSTEDE: Byrådsleder Stian Berger Røsland, Oslo kommune (leder) Fylkesvaraordfører Per I. Bjerknes, Østfold fylkeskommune Ordfører Thore Vestby, Follorådet Ordfører Runar Bålsrud, Øvre Romerike Utvikling Ordfører Lene Conradi, Vestregionen Ordfører Kjersti N. Nilsen, Regionrådet for Indre Østfold Ordfører Hilde Thorkildsen, Samarbeidsrådet for Nedre Romerike Ordfører Inger-Lise Skartlien, Regionrådet for Mosseregionen FORFALL: Ordfører Harald Tyrdal, Regionrådet for Hadeland Ordfører Tage Pettersen, Regionrådet for Mosseregionen Fylkesrådsleder Per Gunnar Sveen, Hedmark fylkeskommune Fylkesordfører Anette Solli, Akershus fylkeskommune Fylkesordfører Morten Eriksrød, Buskerud fylkeskommune Ordfører Thor Edquist, Halden kommune/haldenregionen Ordfører Øystein Østgaard, Glåmdalsregionen Ordfører Sven Tore Løkslid, Kongsbergregionen Ordfører Tore Opdal Hansen, Drammensregionens 5-kommunesamarbeid Ordfører Helene Justad, Region Vestviken Ordfører Alf Johan Svele, Region Nordre Vestfold Ordfører John-Ivar Nygård, Nedre Glomma regionråd Ordfører Per Berger, Ringeriksregionen Ordfører Terje Bråthen, Midt-Buskerud DESSUTEN MØTTE: Oslo kommune: Bjarne Haslund Østfold fylkeskommune: Vale Hunbogadottir Akershus fylkeskommune: Øyvind Michelsen Follorådet: Kari Marie Swensen Vestregionen: Nina Solberg Region Vestviken: Jan Erik Lindøe Øvre Romerike Utvikling: Kurt-Gøran Adriansen Sekretariatet: Øyvind Såtvedt, Bjarte Frøyland, Grethe Salvesvold, Erik Hansen OBS: Neste møte er 21. oktober kl Sakskart styremøte 16. september 2014 Sak 19/14 Godkjenning av innkalling Innkalling med sakskart og vedlegg ble utsendt pr. e-post 5. september 2014 Vedtak: Innkalling til møte 16. september 2014 godkjennes. Sekretariatet for Osloregionen I Rådhuset I 0037 Oslo Telefon I Telefaks I

10 Sak 20/14 Godkjenning av referat fra møte 18. mars 2014 Utkast til referat fra styremøte 18. mars ble utsendt pr e-post 25. mars Vedtak: Referat fra møte 18. mars 2014 godkjennes. Sak 21/14 NTP orientering om prosessen Orientering v/jan Fredrik Lund, leder av NTP-sekretariatet i Statens vegvesen. Presentasjonen er vedlagt referatet. Vedtak Saken tas til orientering Sak 22/14 Status i arbeidet med revisjon av Osloregionens areal- og transportstrategi Fagsjef Grethe Salvesvold, Osloregionens sekretariat, orienterte om status og fremdrift i arbeidet med revisjon av Osloregionens areal- og transportstrategi. Presentasjonen er vedlagt referatet Vedtak: Saken tas til orientering Sak 23/14 Osloregionens profileringsprosjekt status Direktør Øyvind Såtvedt orienterte om status for arbeidet med samarbeidsalliansens profileringsprosjekt Presentasjonen er vedlagt referatet Vedtak: Styret tar saken til orientering Sak 24/14 Vedlegg MIPIM 2015 Søknad om støtte fra Oslo Metropolitan Area Oslo Metropolitan Area (OMA) har søkt om støtte til gjennomføring av en stand på eiendoms- og byutviklingsmessen MIPIM 2015 i Cannes, Frankrike. I diskusjonen ble det lagt vekt på at Osloregionen tidligere har vedtatt å være støttespiller for OMAs deltagelse på Mipim tom Det kunne vært aktuelt å trappe ned støtten fra og med Det er imidlertid hensiktsmessig å avventen arbeidet med profileringsstrategien, som uansett vil innebære at Osloregionen vuderer sin rolle når det gjelder støtte til slike tiltak. Vedtak: Sekretariatet for Osloregionen I Rådhuset I 0037 Oslo Telefon I Telefaks I

11 Samarbeidsalliansen deltar videre i det etablerte samarbeidet om profilering av Osloregionen på eiendomsmessen MIPIM i Cannes, Frankrike. Søknaden fra Oslo Metropolitan Area (OMA) i forberedelsene til MIPIM 2015 på kr ,- innvilges. Samarbeidsalliansen forutsetter at standen på MIPIM legger til rette for en god markedsføring av prosjekter og muligheter i Osloregionen. Styremedlemmer og andre representanter for Osloregionen oppfordres til å delta i Osloregionens delegasjon. Osloregionens sekretariat legger til rette for dette. Styret i Osloregionen viser til at det pågår et arbeid med utvikling av en internasjonal profileringsstrategi for Osloregionen som bl.a. vil kunne gi føringer for Osloregionens rolle som deltager/støttespiller i forbindelse med MIPIM og lignende arrangementer. Det vil foretas en ny vurdering av eventuell støtte for deltagelse på MIPIM i 2016 etter at denne strategien foreligger. Sekretariatet for Osloregionen sørger for at det foretas effektmålinger av Osloregionens deltagelse på MIPIM 2015 som kan legges til grunn for vurderingen av deltagelsen i Sak 25/14 Ekstra styremøte Pga. av fremdriften i pågående prosjekter, samt prosessen med å se på styrket samordning av det regionale samarbeidet, er det behov for ekstra møte i styret i Osloregionen i høst. Vedtak: Det avholdes et ekstra møte i styret for Osloregionen tirsdag 21. oktober kl Sak 25/14 Orienteringer fra styremedlemmene Styrets medlemmer orienterer om aktuelle politiske saker fra sin region/fylkeskommune. Saken ble ikke behandlet Sak 26/14 Korte orienteringer fra sekretariatet - Fagsjef Grethe Salvesvold begynte i sekretariatet den 1. juni. Hun har bl.a. et hovedansvar for arbeidet med rullering av Osloregionens profileringsstrategi. Erik Hansen, tidligere informasjonssjef i Oslo kommune, er utlånt som ressurs til sekretariatet fra Oslo kommune. Erik arbeider bl.a. med informasjonstiltak, profileringsprosjektet og BEST-konferansen Osloregionens internettsider er oppgradert. De inneholder nå bl.a feed fra Osloregionens facebookside og twitter, emneknagg #osloregionen. Det er utviklet en mal for nyhetsbrev. Nyhetsbrev vil sendes ut pr. epost 4 6 ganger pr år. - Det arbeides med BEST-konferansen Nucleus er engasjert for å bistå med dette. Datoen er fastsatt til den 10. februar 2015 Sekretariatet for Osloregionen I Rådhuset I 0037 Oslo Telefon I Telefaks I

12 - Sekretariatet har inngått avtale med Markedsmedia AS om utarbeidelse av avisbilag for Osloregionen med distribusjon gjennom Aftenposten. Bilaget blir distribuert i februar Osloregionen har engasjert Oxford Research til å utarbeide en rapport med oversikt over næringsnettverk og klynger i regionen. Rapporten ligger på Osloregionens hjemmeside. Papirutgaver kan fåes ved henvendelse til sekretariatet. Sak 27/14 Eventuelt Det var ingen saker Sekretariatet for Osloregionen I Rådhuset I 0037 Oslo Telefon I Telefaks I

13 Areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2015 Styremøte Grethe Salvesvold, Osloregionens sekretariat 1

14 En konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa Meningsdannelse (hva skal til for å nå målet over) Påvirkning større gjennomslag utad Samordning bedre løsninger innad Profilering gjøre OR mer kjent internasjonalt Innsatsområder: areal/transport og klima, kompetanse/verdiskaping og internasjonal profilering. 2

15 Slik vi så det i 2008, Påvirkning statlige rammebetingelser og prioriteringer OPPFØLGING OG BRUK Grunnlag for lokale og regionale planer Nye utviklingsprosjekter

16 NTP , fremdrift

17 NTP , innspill/høring

18 REVISJON OSLOREGIONENS AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv Fase 0 PROSJEKTORGANISERING Anskaffelse, ekstern konsulent Etablere prosjektorganisasjon Fase 1 FAKTA/ANALYSE Utarbeide fakta/analysedokument Analyse regionale planer (etter 2008) Fase 2 STRATEGI Forberedelse av strategidrøfting Gjennomføring av strategidrøfting * Utarbeide forslag til strategidokument INNSPILL NTP , foreløpig Fase 3 HØRING Politisk behandling, høringsutkast Høring (august oktober) Bearbeiding etter høring Fase 4 SLUTTBEHANDLING/FERDIGSTILLELSE INNSPILL NTP , formell høring X * inkl. bruk av fremtidsbilder/scenarier

19 Osloregionens ATP-strategi, revisjon 2015 Organisering Styringsgruppe: Samarbeidsalliansens styre Prosjektansvarlig: Osloregionens sekretariat Innleid konsulent faglig prosjektleder Prosjektledergruppe + prosjektgruppe (faggruppe ATP ++) Referansemiljøer: areal, transport, næring, kunnskapsmiljøer 7

20 Osloregionens ATP-strategi, revisjon 2015 Rammer for rulleringsarbeidet - Hensikt fortsatt å samordne planlegging og bidra til gjennomslag for prioriteringer - Oppdatering ikke ny strategi - Overordnede mål videreføres 8 Føringer for arbeidet: Hovedfokus på den funksjonelle Osloregionen Visjonær og langsiktig Areal og transport Person- og vare/ godstransport Næringsutvikling som premiss Samordning

21 Osloregionens ATP-strategi, revisjon 2015 Sentrale utfordringer Utbyggingsmønster, sentrums- og knutepunktutvikling Jernbaneutbygging, InterCity og øvrige grenbaner Ny jernbanetunnel gjennom Oslo Utvikling av kollektivtilbudet Drift og vedlikehold av eksisterende samferdselsinfrastruktur Styrket internasjonalt fokus Finansiering (bompenger) 9

22 10

23 Stort potensial for samarbeid Østlandssamarbeidet Østlandspakka under revisjon InterCity: Påvirkning for raskt og helhetlig utbygging av InterCity Tilrettelegging for å utnytte effektene av InterCity Gods sjø/bane Finansiering kollektiv Knutepunktutvikling Vedlikehold fylkesveger Gjennomføring Alternative drivstoff 11

24 Stort potensial for samarbeid Regional planlegging etter Plan- og bygningsloven Flere regionale areal- og transportplaner vedtatt eller påbegynt: Oslo mot 2030 (KP) Plansamarbeidet Oslo/Akershus Østfold mot 2050 (2009) FDP Hamarregionen (2009) Et attraktivt og bærekraftig Vestfold (2013) ATP Buskerudbyen (2013) 2014 Nasjonale forventninger Regionale (og kommunale) planstrategier Kommende regionale areal- og transportplaner 12

25 13

26 14

27 Stort potensial for samarbeid Regional planlegging etter Plan- og bygningsloven Flere regionale areal- og transportplaner vedtatt eller påbegynt: Oslo mot 2030 (KP) Plansamarbeidet Oslo/Akershus Østfold mot 2050 (2009) FDP Hamarregionen (2009) Et attraktivt og bærekraftig Vestfold (2013) ATP Buskerudbyen (2013) 2014 Nasjonale forventninger Regionale (og kommunale) planstrategier Kommende regionale areal- og transportplaner 15

28 REVISJON OSLOREGIONENS AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv Fase 0 PROSJEKTORGANISERING Anskaffelse, ekstern konsulent Etablere prosjektorganisasjon Fase 1 FAKTA/ANALYSE Utarbeide fakta/analysedokument Analyse regionale planer (etter 2008) Fase 2 STRATEGI Forberedelse av strategidrøfting Gjennomføring av strategidrøfting * Utarbeide forslag til strategidokument INNSPILL NTP , foreløpig Fase 3 HØRING Politisk behandling, høringsutkast Høring (august oktober) Bearbeiding etter høring Fase 4 SLUTTBEHANDLING/FERDIGSTILLELSE INNSPILL NTP , formell høring Nasjonale forventninger Regionale og kommunale planstrategier * inkl. bruk av fremtidsbilder/scenarier X

29 Styremøter fremover Styremøte : Prosjektstatus Orientering om NTP Styremøte : Prosjektstatus Orientering om Østlandssamarbeidets ATParbeid? Styremøte : Prosjektstatus, presentasjon fase 1 Program for politisk workshop i januar. Januar 2015: Politisk workshop, strategiutvikling 17

30 NTP Osloregionen Jan Fredrik Lund, Statens vegvesen/ntp-sekretariatet Nasjonal transportplan

31 NTP prosess Nasjonal transportplan

32 Momenter fra regjeringsplattformen Stortinget skal vedta nasjonale planer med mål, rammer, tiltak og finansiering, - og fagetatene skal overta ansvaret for detaljer og gjennomføring Utbyggingsselskap for vegprosjekter Større reform i jernbanesektoren Infrastrukturfond på 100 mrd. kr OPS-prosjekter Gjennomgang av avgifter Kystverket er lagt under SD Nasjonal motorvegplan og nasjonal havnestrategi Konkurranse om tårntjenester Belønningsordning for sykkel og gåing Kommunereform, mer makt til «mer robuste kommuner», vurdere å overføre ansvar for kollektivtransport til kommunene Samfunnsøkonomiske analyser og prognoser skal forbedres

33 NTP-organisasjonen Foto: Heimdal Bolig Nasjonal transportplan

34 Fylkeskommunene og de store bykommunene Fylkeskommunene representert i styringsgruppen Regionvise møter mellom styringsgruppen, fylkeskommunene og de største bykommunene Øst: 5. desember 2014 i Oslo Sør: 2. desember 2014 i Kristiansand Deltar i noen av arbeidsgruppene «Høringer» Strategidokumentet: mars-juni 2015 Planforslaget: mars-juni 2016 (?) Nasjonal transportplan

35 Strategi- og analysefasen Korte beslutningsdokumenter fra prosjektene Interne utredninger som grunnlag for planfasen Følger pågående arbeid i regi av etatene og SD: KVUer og reformarbeidet i regi av andre: «lavutslippssamfunnet 2015» ved Miljødirektoratet Nasjonal transportplan

36 Befolkningsvekst Byene vokser Flere eldre Antall innbyggere i 2011 og 2040 aldersfordelt for de største byene og for landet for øvrig. Kilde: SSB Gjennomsnittlig befolkningsendring per år. Kommuner Kilde: SSB Kartgrunnlag: Statens kartverk Befolkningsutvikling i Norge. Antall år mellom økning på en million. Kilde: SSB

37 Tema Metoder og modeller Samfunnsøkonomiske analyser Transportanalyser Transportutvikling og effektivitet i korridorene Felles økonomiske rammer Metode 21 Byområdeutfordringer Helhetsperspektiv Oppfølging av bymiljøavtalene Ansvarlig etat Kollektivtransportens tilskudds- og investeringsbehov og organisering og finansiering av kollektivtrafikk i byområdene Sykling Gåing og universell utforming Andre utredninger under SG Drivkrefter og utviklingstrekk, herunder ny teknologi og digitalisering Internasjonale forbindelser Regional utvikling Lufthavnstruktur Kapasitetsutvikling på de store lufthavnene -Lufthavnene i Oslo-området (Gardermoen, Rygge, Torp) Klima Miljø Samfunnssikkerhet og beredskap Målstruktur Transportsikkerhet Vedlikeholdsetterslep Andre utredninger Bred samfunnsanalyse av godstransport Øst-vestutredningen Stamnettutredninger Felles/metodegruppa Felles/transportmodellgruppa Sekretariatet/metodegruppen Felles/sekretariatet Jernbaneverket Statens vegvesen Statens vegvesen Statens vegvesen Statens vegvesen Statens vegvesen Jernbaneverket Statens vegvesen Statens vegvesen Avinor Avinor Underutredning: SVV Kystverket Statens vegvesen Jernbaneverket Sekretariatet Kystverket Statens vegvesen Felles/egen arbeidsgruppe Statens vegvesen Nasjonal transportplan Etatsvis

38 «Stamnett»-utredningene Tidsperspektiv 30 år med utgangspunkt i status pr Identifisere samfunnsbehov, mål og alternativer Vurdere utviklingsstrategier, tiltak, ressursbehov og effekter av tiltakene med grunnlag i en gapanalyse Nasjonal transportplan

39 Bred samfunnsanalyse av godstransport Mål og leveranse Overordnet mål: bidra til trafikksikker, miljøvennlig og samfunnsøkonomisk effektiv godstransport Delmål: overføre gods fra veg til sjø og bane, der dette støtter opp om hovedmålet Leveranse: Analysen skal gi kunnskapsgrunnlag for forslag til NTP Det skal ikke leveres en ferdig strategi eller gjennomføringsplan for godstransport. Nasjonal transportplan

40 Bred samfunnsanalyse av godstransport Organisering Referansegruppe Samferdselsdepartementet - oppdrag NTP styringsgruppe Prosjektgruppe Arbeidsgruppe Arbeidsgruppe Arbeidsgruppe Arbeidsgruppe Nasjonal transportplan

41 Bred samfunnsanalyse av godstransport Samarbeid og involvering Godt samarbeid med interessetakere deltagelse i referansegruppe og evt. direkte i arbeidsgrupper, direkte bidrag Samarbeidsprosjekter med NHO L&T og sjøtransportalliansen Informasjon om foreliggende og pågående arbeid Kontakt mot Sverige og EU Göteborg havn og Trafikverket Sentrallager-struktur Best Practice Factory for Freight Transport Gjennomfører: verksteder, tematiske og geografiske Nasjonal transportplan

42 Nasjonal transportplan

43 Bred samfunnsanalyse av godstransport Framdrift Kartlegging og problemforståelse Næringslivets logistikksystemer Kostnadsstrukturer Rammevilkår og virkemiddelbruk Konsummønster Dagens varestrømmer Marginale eksterne kostnader Delrapport sept Terminalstruktur nasjonalt og i Oslofjorden Framskriving av dagens struktur Scenarier for alternative strukturer Indikatorsett for måling av effekter Analyser Effekt av samlokalisering mellom bane og havn Delrapport des Eierskap og driftsformer Havnekartlegging Eierskap og driftsformer utredet av Jernbaneverket Europeiske trender Delrapport februar 2015 Hovedrapport Effekter av ulike tiltak og virkemidler Juni 2015 Nasjonal transportplan

44 KVU terminalstruktur i Oslofjordområdet Oppdrag 30. mai 2014 leveranse oktober 2015 Analysere virkninger av ulike terminalstrukturer og arealstrategier Hensikt - sikre tilstrekkelig beslutningsgrunnlag til kommende NTP Nasjonal transportplan

45 Status bymiljøavtalene Per i dag er følgende avklart: Nullvekstmålet skal ligge til grunn for avtaler Oppfølging/styring Vegdirektoratet har gitt anbefaling om indikatorer Styringssystem og porteføljestyring etter modell fra Oslopakke 3 Videre prosess Det er de fire største byområdene som først vil inviteres til forhandlinger om bymiljøavtaler. Jobbes med forhandlingsmandat Finansiering: Statlig tilskudd 50% (fire aktuelle prosjekter)

46 Hva betyr nullvekstmålet? Anbefaling fra transportetatene Målet gjelder persontransport. Alle typer personbiler bør inngå i målet om nullvekst. Målet bør minimum gjelde byområder som er utpekt som aktuelle for bymiljøavtaler. Målet bør gjelde samlet for alle kommuner som omfattes av avtalene. Hele vegnettet bør inngå i avtalene. Gjennomgangstrafikk kan unntas, men andelen må kunne dokumenteres. Tidsperspektivet for måloppnåelse er ti år, og bør følge avtaleperioden for bymiljøavtalene.

47 KVU Oslo-navet Mandat Belyse om og eventuelt hva slags kollektivt transporttilbud som må utvikles for at det overordnede politiske målet om at veksten i persontransport skal skje med kollektivtransport, sykkel og gange kan innfris Utredningsarbeidet avgrenses til kollektiv transportkapasitet i Oslo-området Befolkningen skal sikres god og bærekraftig mobilitet

48 Konsepter som skal utredes: A. Konsept uten nye T-bane- og jernbanetunneler B. Konsept med ny jernbanetunnel C. Konsept med ny T-banetunnel D. Konsept med både ny T-bane- og jernbanetunnel E. Aktuelle konsepter som utvikles i KVU-prosessen

49 Oppdragsgivere Samferdselsdepartementet Oslo kommune Akershus fylkeskommune Prosjekteiere Jernbanedirektøren Vegdirektøren Adm. direktør Ruter AS Eksperter Axel Kühn (Tyskland) Bernt Nielsen (Sverige) Styringsgruppe Paul Runnestø, JBV (leder) Hanne Bertnes Norli, Ruter Tore Kåss, Ruter Hans Silborn, SVV Turid Stubø Johnsen, SVV Sjur Helseth, JBV Lars Erik Nybø, JBV KVU-stab Terje Grytbakk (prosjektledelse) Hedda Klemetzen (kommunikasjon) Øyvind Rørslett, JBV Arne Torp, SVV Sari Wallberg, SVV i permisjon Iver Wien, Ruter AS Tor Lindqvist trainee JBV Prosjekteiers organisasjon Prosjektleders organisasjon Referansegruppe (ikke etablert) Kommunikasjon SD, OK, AFK, SVV, JBV, Ruter Grunnlag for tekniskøkonomisk plan Aas-Jakobsen Via Nova P&T Geovita ETC NGI Sdsdasdas Halvor Jutulstad, Ruter AS Kjersti Midttun, Ruter AS Øystein Otto Grov, Ruter AS Truls Angell, Ruter AS Ola Skar, Ruter AS Bodil Riis, JBV Gry Dahl, JBV Trygve Aasen, JBV Gunnar Markussen, JBV Gina Temte, JBV Arne Stølan, JBV Arild Vold, JBV Christian Knittler, JBV Rådgivere Finn Holom, JBV Per Pedersen, JBV André Andersen, SVV Ulf Haraldsen, SVV Olav Fosli, O3-sekretariatet Erik Dahl, Plan- og bygningsetaten Frid Ane Møster, Plan- og bygningsetaten Marit Øhrn Langslet, Plansamarbeidet Oslo/Akers Oskar Kleven, SVV Jan A. Martinsen, SVV Knut Wisthus Johansen, Sporveien Oslo AS Hogne Langset, Byantikvaren Helge Jensen, Bymiljøetaten Vidar Valvik, Bymiljøetaten Johan Selmer, NSB AS Øyvind Brekke, Flytoget AS Toril Presttun, SVV Terje Eidsmoen, JBV, Christoph Siedler, JBV Frode Hjelde, JBV Steinar Nilsen, JBV KVU-konsulenter Norconsult AS Vista-Analyse AS TYPSA Basler & Hofmann Usikkerhetsanalyse Metier

50 Nasjonal transportplan

51 Profileringsprosjektet Statusrapport, september 2014 Øyvind Såtvedt

52 Viktig for Osloregionen: Tiltrekke talenter Tiltrekke investeringer og lokaliseringer Styrke innflytelse og muligheter ved internasjonalt arbeid Tiltrekke turister og besøkende Regionalt stolthet og identitet 2

53 Kunnskapsgapet: Attraktivitet og muligheter Kunnskap og tillit til Osloregionen Konsekvens: Osloregionen taper kampen om investeringer, lokaliseringer og nye talenter. 3

54 Kilde: The Guardian/Saffron Mai

55 Overordnet mål: Styrke Osloregionens internasjonale posisjon Osloregionen er i utvikling Endring skaper muligheter - potensialet skal realiseres Mål: Positiv og målrettet utvikling i regionen Metode: Samarbeid, deltakelse og felles engasjement Ønsket posisjon Nåsituasjon

56 Mål for strategiprosjektet Utarbeide en tydelig og forankret strategi med handlingsplan for internasjonalt profileringsarbeid Utarbeide en modell for organisering og finansiering av løpende profileringsaktiviteter. Bygge et privat-offentlig partnerskap rundt internasjonal omdømmebygging og profilering av Osloregionen internasjonalt Viktig å sikre at momentum ivaretas inn i en implementeringsfase! 6

57 TOPS project plan revised Phase 2: Identify stakeholders & procedures Produce PR/media strategy Establish advisory board Pilot on stakeholder involvement - concept for workshops Finalise stakeholder analysis (external) Phase 3: Creating the strategy 7 1st milestone: Stakeholder procedures 2nd milestone: Framework for Strategy document (1st draft) 1st workshop with Steering com Local support group 1st workshop with Advisory board Projects in schools and higher education Communication Strategy Meetings with regional boards/city districts Workshops with stakeholder groups Interviews with KOLs 2nd workshop with steering com 3rd workshop with steering commitee 3rd milestone: mid-project evaluation (2nd draft) Focus groups Identify and bring into play ambassadors for the project 3rd workshop Advisory board 3rd workshop with steering com (3rd draft) 4th milestone: Define core values Phase 4: Concluding Commitment from stakeholders 5th milestone: End delivereables (steering com) Objectives and target groups Message platform and core values Org and finance Action plan Cost benefit Campaign measurement Phase 5: Anchoring Ambassador agreements Political process City Council/Municipalities Final version jun jul aug sep okt nov des Q1/2015 Q2/2015 Project phase Project milestone Steering com Local support Group Advis ory board Stakeholder involvement Communication Strategy Community/school project Regional boards/city districts Workshops Interviews Focus groups End deliverables Ambas s ador program Vacation

58 Status Hovedfokus første halvår: Etablere prosjektorganisasjonen Felles prosjektledergruppe bestående av personell fra Osloregionens sekretariat og Oslo Business Region møtes ukentlig Styringsgruppe, Local Support Group og Advisory Board er etablert. Tre konsulentteam er i gang: Lead Consultant: Kreab Gavin Anderson Kreab GA vil sitte hos Osloregionen/Oslo Business Region to dager i uken. Aktør-/interessentanalyse: Gambit Hill & Knowlton PR-/mediebistand: Geelmuyden Kiese Aktør-/interessentanalysen og PR-/mediestrategi forelå 15. september. Geelmuyden Kiese bedriver medieovervåking. ØS har gjennomgått medietrening Arbeider med studentkonkurranse: Lansering enten denne uken eller neste Arbeider med prosjektweb, twitter, facebook Arbeider med infofilm.

59 Styringsgruppen har møttes to ganger Fra Oslo kommune: Byråd Hallstein Bjercke (leder) Næringssjef Jan Fredrik Lockert Leder for internasjonalt kontor Erna Ansnes Fra Osloregionen: Ordfører i Lunner Harald Tyrdal (nestleder) Ordfører i Drammen Tore Opdal-Hansen Fylkesvaraordfører i Østfold fylkeskommune Per Inge Bjerknes Leder av hovedutvalg for Plan, næring og miljø i Akershus fylkeskommune Solveig Schytz Dessuten: Leder av Visit Oslo Bente Bratland Holm

60 Advisory Board første møte 11.9

61 Suksesskriterier for profileringsprosjektet Ærlig og troverdig: Bli bedre til å vise frem det vi faktisk er bra på Involvere: Sørge for å kartlegge alle relevante aktører i første fase og sørge for å inkludere disse i utarbeidelsen av prosjektet Tydelig: Ende opp med en budskapsplattform som er tilstrekkelig omforent og tilstrekkelig spiss. (Alle må ikke like den). Konsistent: Etablere et organisatorisk og økonomisk grunnlag som gjør det mulig å gjennomføre et langsiktig profileringsarbeid. Koordinert: Kommuner, fylkeskommuner, næringsliv, reiseliv, kunnskapsinstitusjoner, mm. Dugnad. 11

62 Utfordring nå Involvere hele regionen i arbeidet Vi trenger hjelp av regionrådene og fylkeskommunene. 12

63 Involveringsprosess septembernovember Alle Studentkonkurranse Questback Sosiale medier Interessenter Movers and shakers Konferanser Workshops Dybdeintervjuer

64 Innbyggerinvolvering Digitale kanaler Kommunikasjon og involvering Åpenhet

65 Studentkonkurransen Periode Innhold Premie Jury 15. september 7. oktober Fem sider, sammendrag Presentasjon/film Internship SXSW Bjercke (leder), Krohn Traaseth, Boisen, Stålnacke, Tajik, Selvaag, Løken Stavrum Premieutdeling Middag 4. november Monocle

66 Workshops På tvers av sektorer Forskning og utdanning Næringsliv Offentlig sektor Kultur og frivillighet

67 Workshops Regionale Sentrale

68 Forventninger til workshops Nåsituasjon Næringsliv Helse og utdanning Kultur og frivillighet Samarbeid Ønsket posisjon Utfordringer På tvers av sektorer Mellom kommuner I Osloregionen Egen organisasjon Lokalmiljø Osloregionen Egen organisasjon Lokalmiljø Osloregionen

69 Praktisk opplegg for workshops workshops arrangeres i samarbeid med regionråd og fylkeskommuner. Regionrådene/fylkeskommunene er vertskap og teknisk arrangør Prosjektgruppen står for innhold og gjennomføring Invitasjonen går til spesielt inviterte, med bakgrunn i aktør- /interessentanalysen. I tillegg får ordførerne anledning til å supplere listen. Inntil 30 deltakere totalt på hver workshop. 19

70 Konferanser Hensikt Fange opp interessenter som ikke deltar i workshops Form Legge til rette for dialog på tvers Legge til rette for at alle kan komme med innspill Oppsummering Oppsummering og konklusjoner legges ut og distribueres Kommentarer bearbeides

71 Intervjuer Hensikt Få såkalte movers and shakers i tale Form Intervjuer med prioriterte interessenter en og en Oppsummering Referat fra samtalen kvalitetssikres Rapport fra intervjurunden

72 Involvement engine Supporters Players Ambassadors

73

74 Prosessen videre August til november November og desember Analyse Forståelse Strategi Organisasjon Tiltak Involvering

75 Fokusgrupper Regional Testing Internasjonal

76

77

78

79

REGION VESTVIKEN MØTEINNKALLING NR. 02/15

REGION VESTVIKEN MØTEINNKALLING NR. 02/15 REGION VESTVIKEN MØTEINNKALLING NR. 02/15 Organ: Region Vestviken Møtested: Gamle herredshuset i Lier Møtedato: 29.04.2015 Tid: 12:00 (lunsj kl. 11:30) Møtesakstype/nr. Saksnr. Tittel SAKSLISTE PS 6/15

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND 12.desember 2014 SAKENE 22/14-26/14 REGIONAL HANDLINGSPLAN FOR HADELAND 2015. Planen skal beskrive de tiltakene Regionrådet for Hadeland planlegger å gjennomføre

Detaljer

Til Kommuner og fylkeskommuner som er medlem i samarbeidsalliansen Osloregionen

Til Kommuner og fylkeskommuner som er medlem i samarbeidsalliansen Osloregionen Til Kommuner og fylkeskommuner som er medlem i samarbeidsalliansen Osloregionen Oslo, 24.mars 2015 Deres ref. Vår ref. Saksansv.: Øyvind Såtvedt Arkivkode: 014 2015-391 tlf. 92 66 29 86 e-post:oyvind.satvedt@osloregionen.no

Detaljer

Møte mellom rådmenn og regionkoordinator 6. mars 2012. Sted, tid: Lunner rådhus Kl. 10.15 12.00.

Møte mellom rådmenn og regionkoordinator 6. mars 2012. Sted, tid: Lunner rådhus Kl. 10.15 12.00. Møte mellom rådmenn og regionkoordinator 6. mars 2012. Sted, tid: Lunner rådhus Kl. 10.15 12.00. Til stede: Fra kommunene: Fra reg.adm: Rådmann May Britt Nordli, Jevnaker kommune Rådmann Tore M. Andresen,

Detaljer

Møtested: 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12. Eli Stigen NB!

Møtested: 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12. Eli Stigen NB! Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Lunner Rådhus, Roa Møtedato: 27.01. 2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf. 61 33 83 55 eller via epost til edvin.straume@gran.kommune.no

Detaljer

21.6.2012: Møtet avholdes på Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. 22.6.2012: Møtet avholdes i Fylkeshuset, Tønsberg

21.6.2012: Møtet avholdes på Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. 22.6.2012: Møtet avholdes i Fylkeshuset, Tønsberg SAKSLISTE Fylkestinget 3. gangs utsending Dato: 21.06.2012 kl. 9:00 og evnt 22.6.2012 kl 9:00 Sted: 21.6.2012: Møtet avholdes på Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. Arkivsak: 201200112-16

Detaljer

Årsrapport 2005 Godkjent i Osloregionens styre 16.05.06

Årsrapport 2005 Godkjent i Osloregionens styre 16.05.06 Årsrapport 2005 Godkjent i Osloregionens styre 16.05.06 1 INNHOLD: Forord 1. OSLOREGIONENS MÅL OG STRATEGIER 2. OSLOREGIONENS ORGANER 2.1 Politiske organer 2.1.1 Samarbeidsrådet 2.1.2 Styret 2.2 Administrative

Detaljer

Prosjektets navn: Felles, overordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen. Planlagt startdato: 01.03.2006 Planlagt sluttdato: 31.12.

Prosjektets navn: Felles, overordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen. Planlagt startdato: 01.03.2006 Planlagt sluttdato: 31.12. Osloregionen Styret i Osloregionen, 20.03.07 Sak 20/07 Osloregionens handlingsprogram 2007, tiltak 3.1.1 Prosjektbeskrivelse Prosjektets navn: Felles, overordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015 Møtested Nesoddparken, Løeshagaveien 49, 1450 Nesoddtangen Møtedato 11.03.2015 Tid 14:00 Se program s. 2 1 Saksliste

Detaljer

Innkalling til styremøte 28. september 2011

Innkalling til styremøte 28. september 2011 Til Styret i Greater Stavanger Kopi til Stein Racin Grødem, Kjell Haver, Stein Fosså Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 28.09.2011 Møterom 2 08.09.2011 1 av 1 Kl 09:00-12:00 Måltidets Hus, Ipark

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 08.09.2014

Sakskart til møte i Eldrerådet 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 08.09.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 08.09.2014 Tid 10:15 Forfall meldes til Bjørg I. Barslund: 22055702/41632825 eller på epost

Detaljer

Kommunereform i drammensregionen. Fellesutredning for retningsvalg mot en ny kommune. www.pwc.no

Kommunereform i drammensregionen. Fellesutredning for retningsvalg mot en ny kommune. www.pwc.no www.pwc.no Kommunereform i drammensregionen Drammen kommune Nedre Eiker kommune Sande kommune Lier kommune Svelvik kommune Øvre Eiker kommune Hurum kommune Røyken kommune 10. juni 2015 Fellesutredning

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Saksliste Saksnr 1/13 2/13 3/13 4/13 5/13 6/13 7/13 8/13 Tittel Notater

Detaljer

NIVI notat 2013:3 Alternativ regional organisering i Hovedstadsregionen hovedalternativer og egenskaper. Utarbeidet for KS Akershus

NIVI notat 2013:3 Alternativ regional organisering i Hovedstadsregionen hovedalternativer og egenskaper. Utarbeidet for KS Akershus NIVI notat 2013:3 Alternativ regional organisering i Hovedstadsregionen hovedalternativer og egenskaper Utarbeidet for KS Akershus Forord Notatet er utarbeidet på oppdrag av KS Akershus og er gjennomført

Detaljer

Rådmannsutvalget 27. januar 2012

Rådmannsutvalget 27. januar 2012 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 27. januar 2012 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 MØTELEDER: Jon G Pedersen referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

OSLOREGIONEN MED FELLES

OSLOREGIONEN MED FELLES Osloregionen OSLOREGIONEN MED FELLES PERSPEKTIV PÅ UTBYGGINGS- MØNSTER OG INFRASTRUKTUR Arbeidsgruppe for Utbyggingsmønster, samferdsel og kommunikasjon Rapport april 2005 1 FORORD Arbeidsgruppen for utbyggingsmønster,

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 21.09. 2012 SAKENE 38/12 til 40/12 En sentral føring for RHP 2013 og for samarbeidet med kommuner og regioner er at det skal støtte opp under

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 14. juni 2013 Tid: Kl 1030-1400 Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 14. juni 2013 Tid: Kl 1030-1400 Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 9. august 2013 Referat fra styremøte i ØRU 14. juni 2013

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2010 Endelig vedtatt i Regiontinget i Grenland 18. mars 2011 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 3 ORGANISERING

Detaljer

Møteinnkalling Fylkesutvalget

Møteinnkalling Fylkesutvalget Møteinnkalling Fylkesutvalget Møtested: Fylkeshuset, Valdisholm Tidspunkt: 22.11.2012 kl. 10:00 Eventuelle forfall meldes til Kjerstin Berg, telefon 69117401 eller kjeber1@ostfoldfk.no Varamedlemmer møter

Detaljer

ØRU-styresak 33/12 ØRU-STYRETS ÅRSMELDING 2011

ØRU-styresak 33/12 ØRU-STYRETS ÅRSMELDING 2011 ØRU-styresak 33/12 ØRU-STYRETS ÅRSMELDING 2011 1 Innholdsfortegnelse 1. Om Øvre Romerike Utvikling 3 2. ØRU-samarbeidets organisering 3 3. Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot

Detaljer

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 3 3 ORGANISERING AV GRENLANDSSAMARBEIDET... 4 4. STYRENDE ORGAN AKTIVITETER

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

Hovedtema for møtet vil være prosjektet BioReg fellessatsingen på bioenergi og bioressurser i de to regionene våre.

Hovedtema for møtet vil være prosjektet BioReg fellessatsingen på bioenergi og bioressurser i de to regionene våre. Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Sanner Hotell på Granavollen Møtedato: 18.06.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf. 61 33 83 55 eller via epost til edvin.straume@gran.kommune.no

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Møtested Esval Miljøpark, Deponiveien 112, 2160 Vormsund Møtedato 04.06.2014 Tid 14:00 Program s 2 Saksliste Saksnr

Detaljer

Vedlagt følger møteinnkalling 19.03.2015 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder

Vedlagt følger møteinnkalling 19.03.2015 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/470971_fix.html Side 1 av 1 13.03.2015 Fra: Erichsen, Marion[Marion.Erichsen@vaf.no] Dato: 09.03.2015 11:07:44 Til: Andresen, Kenneth; Andresen, Kristin Tofte; Arild

Detaljer

RÅDMANNSUTVALGET MØRE OG ROMSDAL Dato: 04.09.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde - Møterom 111

RÅDMANNSUTVALGET MØRE OG ROMSDAL Dato: 04.09.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde - Møterom 111 RÅDMANNSUTVALGET MØRE OG ROMSDAL Dato: 04.09.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde - Møterom 111 Medlemmer som kalles inn til møtet: Rune Sjurgard leder Tone Roaldsnes nestleder Ottar Brage Guttelvik

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan: Ny bru over Glomma i Sarpsborg

Planprogram for kommunedelplan: Ny bru over Glomma i Sarpsborg Planprogram for kommunedelplan: Ny bru over Glomma i Sarpsborg 11.10.2013 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formål med planprogrammet... 4 1.3 Formål med planarbeidet... 4 1.4 Planområdet...

Detaljer

Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013 2023. Høringsrapport

Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013 2023. Høringsrapport Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013 2023 Høringsrapport Dato 02.11.2012 1 1 Forord Denne rapporten oppsummerer uttalelsene til høringsutgaven Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013-2023. Høringsutgaven

Detaljer

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet ØF-rapport nr. 11/2001 Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet av Lene Nyhus og Trude Hella Eide 1 Østlandsforskning er et for skningsinstitutt

Detaljer