REGION VESTVIKEN MØTEINNKALLING NR. 04/14

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGION VESTVIKEN MØTEINNKALLING NR. 04/14"

Transkript

1 REGION VESTVIKEN MØTEINNKALLING NR. 04/14 Organ: Region Vestviken Møtested: Lier, Haugestad Møtedato: Tid: 13:00 SAKSLISTE Møtesakstype/nr. Saksnr. Tittel Orientering om planprogram for regional ATP (areal og transportplan) v/rådgiver Ellen Korvald (Buskerud fylkeskommune). Orientering om status i VIVA v/daglig leder Gudmund Notøy. PS 22/14 12/3349 Godkjenning av møteprotokoll nr. 03/14 RS 23/14 12/976 Referat styringsmøte i Osloregionen PS 24/14 14/3192 Regnskap Region Vestviken Revisjon Dialog om kommunereformen Helene Justad (s) leder Region Vestviken Lene Forssell Solsrud (s) politisk sekretariat

2

3

4

5

6

7

8

9 Referat fra styremøte i Osloregionen, (utkast) Byrådslederens møterom, Oslo rådhus Dato: Arkivkode: Arkivnr Saksansv.: Øyvind Såtvedt e-post: TILSTEDE: Byrådsleder Stian Berger Røsland, Oslo kommune (leder) Fylkesvaraordfører Per I. Bjerknes, Østfold fylkeskommune Ordfører Thore Vestby, Follorådet Ordfører Runar Bålsrud, Øvre Romerike Utvikling Ordfører Lene Conradi, Vestregionen Ordfører Kjersti N. Nilsen, Regionrådet for Indre Østfold Ordfører Hilde Thorkildsen, Samarbeidsrådet for Nedre Romerike Ordfører Inger-Lise Skartlien, Regionrådet for Mosseregionen FORFALL: Ordfører Harald Tyrdal, Regionrådet for Hadeland Ordfører Tage Pettersen, Regionrådet for Mosseregionen Fylkesrådsleder Per Gunnar Sveen, Hedmark fylkeskommune Fylkesordfører Anette Solli, Akershus fylkeskommune Fylkesordfører Morten Eriksrød, Buskerud fylkeskommune Ordfører Thor Edquist, Halden kommune/haldenregionen Ordfører Øystein Østgaard, Glåmdalsregionen Ordfører Sven Tore Løkslid, Kongsbergregionen Ordfører Tore Opdal Hansen, Drammensregionens 5-kommunesamarbeid Ordfører Helene Justad, Region Vestviken Ordfører Alf Johan Svele, Region Nordre Vestfold Ordfører John-Ivar Nygård, Nedre Glomma regionråd Ordfører Per Berger, Ringeriksregionen Ordfører Terje Bråthen, Midt-Buskerud DESSUTEN MØTTE: Oslo kommune: Bjarne Haslund Østfold fylkeskommune: Vale Hunbogadottir Akershus fylkeskommune: Øyvind Michelsen Follorådet: Kari Marie Swensen Vestregionen: Nina Solberg Region Vestviken: Jan Erik Lindøe Øvre Romerike Utvikling: Kurt-Gøran Adriansen Sekretariatet: Øyvind Såtvedt, Bjarte Frøyland, Grethe Salvesvold, Erik Hansen OBS: Neste møte er 21. oktober kl Sakskart styremøte 16. september 2014 Sak 19/14 Godkjenning av innkalling Innkalling med sakskart og vedlegg ble utsendt pr. e-post 5. september 2014 Vedtak: Innkalling til møte 16. september 2014 godkjennes. Sekretariatet for Osloregionen I Rådhuset I 0037 Oslo Telefon I Telefaks I

10 Sak 20/14 Godkjenning av referat fra møte 18. mars 2014 Utkast til referat fra styremøte 18. mars ble utsendt pr e-post 25. mars Vedtak: Referat fra møte 18. mars 2014 godkjennes. Sak 21/14 NTP orientering om prosessen Orientering v/jan Fredrik Lund, leder av NTP-sekretariatet i Statens vegvesen. Presentasjonen er vedlagt referatet. Vedtak Saken tas til orientering Sak 22/14 Status i arbeidet med revisjon av Osloregionens areal- og transportstrategi Fagsjef Grethe Salvesvold, Osloregionens sekretariat, orienterte om status og fremdrift i arbeidet med revisjon av Osloregionens areal- og transportstrategi. Presentasjonen er vedlagt referatet Vedtak: Saken tas til orientering Sak 23/14 Osloregionens profileringsprosjekt status Direktør Øyvind Såtvedt orienterte om status for arbeidet med samarbeidsalliansens profileringsprosjekt Presentasjonen er vedlagt referatet Vedtak: Styret tar saken til orientering Sak 24/14 Vedlegg MIPIM 2015 Søknad om støtte fra Oslo Metropolitan Area Oslo Metropolitan Area (OMA) har søkt om støtte til gjennomføring av en stand på eiendoms- og byutviklingsmessen MIPIM 2015 i Cannes, Frankrike. I diskusjonen ble det lagt vekt på at Osloregionen tidligere har vedtatt å være støttespiller for OMAs deltagelse på Mipim tom Det kunne vært aktuelt å trappe ned støtten fra og med Det er imidlertid hensiktsmessig å avventen arbeidet med profileringsstrategien, som uansett vil innebære at Osloregionen vuderer sin rolle når det gjelder støtte til slike tiltak. Vedtak: Sekretariatet for Osloregionen I Rådhuset I 0037 Oslo Telefon I Telefaks I

11 Samarbeidsalliansen deltar videre i det etablerte samarbeidet om profilering av Osloregionen på eiendomsmessen MIPIM i Cannes, Frankrike. Søknaden fra Oslo Metropolitan Area (OMA) i forberedelsene til MIPIM 2015 på kr ,- innvilges. Samarbeidsalliansen forutsetter at standen på MIPIM legger til rette for en god markedsføring av prosjekter og muligheter i Osloregionen. Styremedlemmer og andre representanter for Osloregionen oppfordres til å delta i Osloregionens delegasjon. Osloregionens sekretariat legger til rette for dette. Styret i Osloregionen viser til at det pågår et arbeid med utvikling av en internasjonal profileringsstrategi for Osloregionen som bl.a. vil kunne gi føringer for Osloregionens rolle som deltager/støttespiller i forbindelse med MIPIM og lignende arrangementer. Det vil foretas en ny vurdering av eventuell støtte for deltagelse på MIPIM i 2016 etter at denne strategien foreligger. Sekretariatet for Osloregionen sørger for at det foretas effektmålinger av Osloregionens deltagelse på MIPIM 2015 som kan legges til grunn for vurderingen av deltagelsen i Sak 25/14 Ekstra styremøte Pga. av fremdriften i pågående prosjekter, samt prosessen med å se på styrket samordning av det regionale samarbeidet, er det behov for ekstra møte i styret i Osloregionen i høst. Vedtak: Det avholdes et ekstra møte i styret for Osloregionen tirsdag 21. oktober kl Sak 25/14 Orienteringer fra styremedlemmene Styrets medlemmer orienterer om aktuelle politiske saker fra sin region/fylkeskommune. Saken ble ikke behandlet Sak 26/14 Korte orienteringer fra sekretariatet - Fagsjef Grethe Salvesvold begynte i sekretariatet den 1. juni. Hun har bl.a. et hovedansvar for arbeidet med rullering av Osloregionens profileringsstrategi. Erik Hansen, tidligere informasjonssjef i Oslo kommune, er utlånt som ressurs til sekretariatet fra Oslo kommune. Erik arbeider bl.a. med informasjonstiltak, profileringsprosjektet og BEST-konferansen Osloregionens internettsider er oppgradert. De inneholder nå bl.a feed fra Osloregionens facebookside og twitter, emneknagg #osloregionen. Det er utviklet en mal for nyhetsbrev. Nyhetsbrev vil sendes ut pr. epost 4 6 ganger pr år. - Det arbeides med BEST-konferansen Nucleus er engasjert for å bistå med dette. Datoen er fastsatt til den 10. februar 2015 Sekretariatet for Osloregionen I Rådhuset I 0037 Oslo Telefon I Telefaks I

12 - Sekretariatet har inngått avtale med Markedsmedia AS om utarbeidelse av avisbilag for Osloregionen med distribusjon gjennom Aftenposten. Bilaget blir distribuert i februar Osloregionen har engasjert Oxford Research til å utarbeide en rapport med oversikt over næringsnettverk og klynger i regionen. Rapporten ligger på Osloregionens hjemmeside. Papirutgaver kan fåes ved henvendelse til sekretariatet. Sak 27/14 Eventuelt Det var ingen saker Sekretariatet for Osloregionen I Rådhuset I 0037 Oslo Telefon I Telefaks I

13 Areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2015 Styremøte Grethe Salvesvold, Osloregionens sekretariat 1

14 En konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa Meningsdannelse (hva skal til for å nå målet over) Påvirkning større gjennomslag utad Samordning bedre løsninger innad Profilering gjøre OR mer kjent internasjonalt Innsatsområder: areal/transport og klima, kompetanse/verdiskaping og internasjonal profilering. 2

15 Slik vi så det i 2008, Påvirkning statlige rammebetingelser og prioriteringer OPPFØLGING OG BRUK Grunnlag for lokale og regionale planer Nye utviklingsprosjekter

16 NTP , fremdrift

17 NTP , innspill/høring

18 REVISJON OSLOREGIONENS AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv Fase 0 PROSJEKTORGANISERING Anskaffelse, ekstern konsulent Etablere prosjektorganisasjon Fase 1 FAKTA/ANALYSE Utarbeide fakta/analysedokument Analyse regionale planer (etter 2008) Fase 2 STRATEGI Forberedelse av strategidrøfting Gjennomføring av strategidrøfting * Utarbeide forslag til strategidokument INNSPILL NTP , foreløpig Fase 3 HØRING Politisk behandling, høringsutkast Høring (august oktober) Bearbeiding etter høring Fase 4 SLUTTBEHANDLING/FERDIGSTILLELSE INNSPILL NTP , formell høring X * inkl. bruk av fremtidsbilder/scenarier

19 Osloregionens ATP-strategi, revisjon 2015 Organisering Styringsgruppe: Samarbeidsalliansens styre Prosjektansvarlig: Osloregionens sekretariat Innleid konsulent faglig prosjektleder Prosjektledergruppe + prosjektgruppe (faggruppe ATP ++) Referansemiljøer: areal, transport, næring, kunnskapsmiljøer 7

20 Osloregionens ATP-strategi, revisjon 2015 Rammer for rulleringsarbeidet - Hensikt fortsatt å samordne planlegging og bidra til gjennomslag for prioriteringer - Oppdatering ikke ny strategi - Overordnede mål videreføres 8 Føringer for arbeidet: Hovedfokus på den funksjonelle Osloregionen Visjonær og langsiktig Areal og transport Person- og vare/ godstransport Næringsutvikling som premiss Samordning

21 Osloregionens ATP-strategi, revisjon 2015 Sentrale utfordringer Utbyggingsmønster, sentrums- og knutepunktutvikling Jernbaneutbygging, InterCity og øvrige grenbaner Ny jernbanetunnel gjennom Oslo Utvikling av kollektivtilbudet Drift og vedlikehold av eksisterende samferdselsinfrastruktur Styrket internasjonalt fokus Finansiering (bompenger) 9

22 10

23 Stort potensial for samarbeid Østlandssamarbeidet Østlandspakka under revisjon InterCity: Påvirkning for raskt og helhetlig utbygging av InterCity Tilrettelegging for å utnytte effektene av InterCity Gods sjø/bane Finansiering kollektiv Knutepunktutvikling Vedlikehold fylkesveger Gjennomføring Alternative drivstoff 11

24 Stort potensial for samarbeid Regional planlegging etter Plan- og bygningsloven Flere regionale areal- og transportplaner vedtatt eller påbegynt: Oslo mot 2030 (KP) Plansamarbeidet Oslo/Akershus Østfold mot 2050 (2009) FDP Hamarregionen (2009) Et attraktivt og bærekraftig Vestfold (2013) ATP Buskerudbyen (2013) 2014 Nasjonale forventninger Regionale (og kommunale) planstrategier Kommende regionale areal- og transportplaner 12

25 13

26 14

27 Stort potensial for samarbeid Regional planlegging etter Plan- og bygningsloven Flere regionale areal- og transportplaner vedtatt eller påbegynt: Oslo mot 2030 (KP) Plansamarbeidet Oslo/Akershus Østfold mot 2050 (2009) FDP Hamarregionen (2009) Et attraktivt og bærekraftig Vestfold (2013) ATP Buskerudbyen (2013) 2014 Nasjonale forventninger Regionale (og kommunale) planstrategier Kommende regionale areal- og transportplaner 15

28 REVISJON OSLOREGIONENS AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv Fase 0 PROSJEKTORGANISERING Anskaffelse, ekstern konsulent Etablere prosjektorganisasjon Fase 1 FAKTA/ANALYSE Utarbeide fakta/analysedokument Analyse regionale planer (etter 2008) Fase 2 STRATEGI Forberedelse av strategidrøfting Gjennomføring av strategidrøfting * Utarbeide forslag til strategidokument INNSPILL NTP , foreløpig Fase 3 HØRING Politisk behandling, høringsutkast Høring (august oktober) Bearbeiding etter høring Fase 4 SLUTTBEHANDLING/FERDIGSTILLELSE INNSPILL NTP , formell høring Nasjonale forventninger Regionale og kommunale planstrategier * inkl. bruk av fremtidsbilder/scenarier X

29 Styremøter fremover Styremøte : Prosjektstatus Orientering om NTP Styremøte : Prosjektstatus Orientering om Østlandssamarbeidets ATParbeid? Styremøte : Prosjektstatus, presentasjon fase 1 Program for politisk workshop i januar. Januar 2015: Politisk workshop, strategiutvikling 17

30 NTP Osloregionen Jan Fredrik Lund, Statens vegvesen/ntp-sekretariatet Nasjonal transportplan

31 NTP prosess Nasjonal transportplan

32 Momenter fra regjeringsplattformen Stortinget skal vedta nasjonale planer med mål, rammer, tiltak og finansiering, - og fagetatene skal overta ansvaret for detaljer og gjennomføring Utbyggingsselskap for vegprosjekter Større reform i jernbanesektoren Infrastrukturfond på 100 mrd. kr OPS-prosjekter Gjennomgang av avgifter Kystverket er lagt under SD Nasjonal motorvegplan og nasjonal havnestrategi Konkurranse om tårntjenester Belønningsordning for sykkel og gåing Kommunereform, mer makt til «mer robuste kommuner», vurdere å overføre ansvar for kollektivtransport til kommunene Samfunnsøkonomiske analyser og prognoser skal forbedres

33 NTP-organisasjonen Foto: Heimdal Bolig Nasjonal transportplan

34 Fylkeskommunene og de store bykommunene Fylkeskommunene representert i styringsgruppen Regionvise møter mellom styringsgruppen, fylkeskommunene og de største bykommunene Øst: 5. desember 2014 i Oslo Sør: 2. desember 2014 i Kristiansand Deltar i noen av arbeidsgruppene «Høringer» Strategidokumentet: mars-juni 2015 Planforslaget: mars-juni 2016 (?) Nasjonal transportplan

35 Strategi- og analysefasen Korte beslutningsdokumenter fra prosjektene Interne utredninger som grunnlag for planfasen Følger pågående arbeid i regi av etatene og SD: KVUer og reformarbeidet i regi av andre: «lavutslippssamfunnet 2015» ved Miljødirektoratet Nasjonal transportplan

36 Befolkningsvekst Byene vokser Flere eldre Antall innbyggere i 2011 og 2040 aldersfordelt for de største byene og for landet for øvrig. Kilde: SSB Gjennomsnittlig befolkningsendring per år. Kommuner Kilde: SSB Kartgrunnlag: Statens kartverk Befolkningsutvikling i Norge. Antall år mellom økning på en million. Kilde: SSB

37 Tema Metoder og modeller Samfunnsøkonomiske analyser Transportanalyser Transportutvikling og effektivitet i korridorene Felles økonomiske rammer Metode 21 Byområdeutfordringer Helhetsperspektiv Oppfølging av bymiljøavtalene Ansvarlig etat Kollektivtransportens tilskudds- og investeringsbehov og organisering og finansiering av kollektivtrafikk i byområdene Sykling Gåing og universell utforming Andre utredninger under SG Drivkrefter og utviklingstrekk, herunder ny teknologi og digitalisering Internasjonale forbindelser Regional utvikling Lufthavnstruktur Kapasitetsutvikling på de store lufthavnene -Lufthavnene i Oslo-området (Gardermoen, Rygge, Torp) Klima Miljø Samfunnssikkerhet og beredskap Målstruktur Transportsikkerhet Vedlikeholdsetterslep Andre utredninger Bred samfunnsanalyse av godstransport Øst-vestutredningen Stamnettutredninger Felles/metodegruppa Felles/transportmodellgruppa Sekretariatet/metodegruppen Felles/sekretariatet Jernbaneverket Statens vegvesen Statens vegvesen Statens vegvesen Statens vegvesen Statens vegvesen Jernbaneverket Statens vegvesen Statens vegvesen Avinor Avinor Underutredning: SVV Kystverket Statens vegvesen Jernbaneverket Sekretariatet Kystverket Statens vegvesen Felles/egen arbeidsgruppe Statens vegvesen Nasjonal transportplan Etatsvis

38 «Stamnett»-utredningene Tidsperspektiv 30 år med utgangspunkt i status pr Identifisere samfunnsbehov, mål og alternativer Vurdere utviklingsstrategier, tiltak, ressursbehov og effekter av tiltakene med grunnlag i en gapanalyse Nasjonal transportplan

39 Bred samfunnsanalyse av godstransport Mål og leveranse Overordnet mål: bidra til trafikksikker, miljøvennlig og samfunnsøkonomisk effektiv godstransport Delmål: overføre gods fra veg til sjø og bane, der dette støtter opp om hovedmålet Leveranse: Analysen skal gi kunnskapsgrunnlag for forslag til NTP Det skal ikke leveres en ferdig strategi eller gjennomføringsplan for godstransport. Nasjonal transportplan

40 Bred samfunnsanalyse av godstransport Organisering Referansegruppe Samferdselsdepartementet - oppdrag NTP styringsgruppe Prosjektgruppe Arbeidsgruppe Arbeidsgruppe Arbeidsgruppe Arbeidsgruppe Nasjonal transportplan

41 Bred samfunnsanalyse av godstransport Samarbeid og involvering Godt samarbeid med interessetakere deltagelse i referansegruppe og evt. direkte i arbeidsgrupper, direkte bidrag Samarbeidsprosjekter med NHO L&T og sjøtransportalliansen Informasjon om foreliggende og pågående arbeid Kontakt mot Sverige og EU Göteborg havn og Trafikverket Sentrallager-struktur Best Practice Factory for Freight Transport Gjennomfører: verksteder, tematiske og geografiske Nasjonal transportplan

42 Nasjonal transportplan

43 Bred samfunnsanalyse av godstransport Framdrift Kartlegging og problemforståelse Næringslivets logistikksystemer Kostnadsstrukturer Rammevilkår og virkemiddelbruk Konsummønster Dagens varestrømmer Marginale eksterne kostnader Delrapport sept Terminalstruktur nasjonalt og i Oslofjorden Framskriving av dagens struktur Scenarier for alternative strukturer Indikatorsett for måling av effekter Analyser Effekt av samlokalisering mellom bane og havn Delrapport des Eierskap og driftsformer Havnekartlegging Eierskap og driftsformer utredet av Jernbaneverket Europeiske trender Delrapport februar 2015 Hovedrapport Effekter av ulike tiltak og virkemidler Juni 2015 Nasjonal transportplan

44 KVU terminalstruktur i Oslofjordområdet Oppdrag 30. mai 2014 leveranse oktober 2015 Analysere virkninger av ulike terminalstrukturer og arealstrategier Hensikt - sikre tilstrekkelig beslutningsgrunnlag til kommende NTP Nasjonal transportplan

45 Status bymiljøavtalene Per i dag er følgende avklart: Nullvekstmålet skal ligge til grunn for avtaler Oppfølging/styring Vegdirektoratet har gitt anbefaling om indikatorer Styringssystem og porteføljestyring etter modell fra Oslopakke 3 Videre prosess Det er de fire største byområdene som først vil inviteres til forhandlinger om bymiljøavtaler. Jobbes med forhandlingsmandat Finansiering: Statlig tilskudd 50% (fire aktuelle prosjekter)

46 Hva betyr nullvekstmålet? Anbefaling fra transportetatene Målet gjelder persontransport. Alle typer personbiler bør inngå i målet om nullvekst. Målet bør minimum gjelde byområder som er utpekt som aktuelle for bymiljøavtaler. Målet bør gjelde samlet for alle kommuner som omfattes av avtalene. Hele vegnettet bør inngå i avtalene. Gjennomgangstrafikk kan unntas, men andelen må kunne dokumenteres. Tidsperspektivet for måloppnåelse er ti år, og bør følge avtaleperioden for bymiljøavtalene.

47 KVU Oslo-navet Mandat Belyse om og eventuelt hva slags kollektivt transporttilbud som må utvikles for at det overordnede politiske målet om at veksten i persontransport skal skje med kollektivtransport, sykkel og gange kan innfris Utredningsarbeidet avgrenses til kollektiv transportkapasitet i Oslo-området Befolkningen skal sikres god og bærekraftig mobilitet

48 Konsepter som skal utredes: A. Konsept uten nye T-bane- og jernbanetunneler B. Konsept med ny jernbanetunnel C. Konsept med ny T-banetunnel D. Konsept med både ny T-bane- og jernbanetunnel E. Aktuelle konsepter som utvikles i KVU-prosessen

49 Oppdragsgivere Samferdselsdepartementet Oslo kommune Akershus fylkeskommune Prosjekteiere Jernbanedirektøren Vegdirektøren Adm. direktør Ruter AS Eksperter Axel Kühn (Tyskland) Bernt Nielsen (Sverige) Styringsgruppe Paul Runnestø, JBV (leder) Hanne Bertnes Norli, Ruter Tore Kåss, Ruter Hans Silborn, SVV Turid Stubø Johnsen, SVV Sjur Helseth, JBV Lars Erik Nybø, JBV KVU-stab Terje Grytbakk (prosjektledelse) Hedda Klemetzen (kommunikasjon) Øyvind Rørslett, JBV Arne Torp, SVV Sari Wallberg, SVV i permisjon Iver Wien, Ruter AS Tor Lindqvist trainee JBV Prosjekteiers organisasjon Prosjektleders organisasjon Referansegruppe (ikke etablert) Kommunikasjon SD, OK, AFK, SVV, JBV, Ruter Grunnlag for tekniskøkonomisk plan Aas-Jakobsen Via Nova P&T Geovita ETC NGI Sdsdasdas Halvor Jutulstad, Ruter AS Kjersti Midttun, Ruter AS Øystein Otto Grov, Ruter AS Truls Angell, Ruter AS Ola Skar, Ruter AS Bodil Riis, JBV Gry Dahl, JBV Trygve Aasen, JBV Gunnar Markussen, JBV Gina Temte, JBV Arne Stølan, JBV Arild Vold, JBV Christian Knittler, JBV Rådgivere Finn Holom, JBV Per Pedersen, JBV André Andersen, SVV Ulf Haraldsen, SVV Olav Fosli, O3-sekretariatet Erik Dahl, Plan- og bygningsetaten Frid Ane Møster, Plan- og bygningsetaten Marit Øhrn Langslet, Plansamarbeidet Oslo/Akers Oskar Kleven, SVV Jan A. Martinsen, SVV Knut Wisthus Johansen, Sporveien Oslo AS Hogne Langset, Byantikvaren Helge Jensen, Bymiljøetaten Vidar Valvik, Bymiljøetaten Johan Selmer, NSB AS Øyvind Brekke, Flytoget AS Toril Presttun, SVV Terje Eidsmoen, JBV, Christoph Siedler, JBV Frode Hjelde, JBV Steinar Nilsen, JBV KVU-konsulenter Norconsult AS Vista-Analyse AS TYPSA Basler & Hofmann Usikkerhetsanalyse Metier

50 Nasjonal transportplan

51 Profileringsprosjektet Statusrapport, september 2014 Øyvind Såtvedt

52 Viktig for Osloregionen: Tiltrekke talenter Tiltrekke investeringer og lokaliseringer Styrke innflytelse og muligheter ved internasjonalt arbeid Tiltrekke turister og besøkende Regionalt stolthet og identitet 2

53 Kunnskapsgapet: Attraktivitet og muligheter Kunnskap og tillit til Osloregionen Konsekvens: Osloregionen taper kampen om investeringer, lokaliseringer og nye talenter. 3

54 Kilde: The Guardian/Saffron Mai

55 Overordnet mål: Styrke Osloregionens internasjonale posisjon Osloregionen er i utvikling Endring skaper muligheter - potensialet skal realiseres Mål: Positiv og målrettet utvikling i regionen Metode: Samarbeid, deltakelse og felles engasjement Ønsket posisjon Nåsituasjon

56 Mål for strategiprosjektet Utarbeide en tydelig og forankret strategi med handlingsplan for internasjonalt profileringsarbeid Utarbeide en modell for organisering og finansiering av løpende profileringsaktiviteter. Bygge et privat-offentlig partnerskap rundt internasjonal omdømmebygging og profilering av Osloregionen internasjonalt Viktig å sikre at momentum ivaretas inn i en implementeringsfase! 6

57 TOPS project plan revised Phase 2: Identify stakeholders & procedures Produce PR/media strategy Establish advisory board Pilot on stakeholder involvement - concept for workshops Finalise stakeholder analysis (external) Phase 3: Creating the strategy 7 1st milestone: Stakeholder procedures 2nd milestone: Framework for Strategy document (1st draft) 1st workshop with Steering com Local support group 1st workshop with Advisory board Projects in schools and higher education Communication Strategy Meetings with regional boards/city districts Workshops with stakeholder groups Interviews with KOLs 2nd workshop with steering com 3rd workshop with steering commitee 3rd milestone: mid-project evaluation (2nd draft) Focus groups Identify and bring into play ambassadors for the project 3rd workshop Advisory board 3rd workshop with steering com (3rd draft) 4th milestone: Define core values Phase 4: Concluding Commitment from stakeholders 5th milestone: End delivereables (steering com) Objectives and target groups Message platform and core values Org and finance Action plan Cost benefit Campaign measurement Phase 5: Anchoring Ambassador agreements Political process City Council/Municipalities Final version jun jul aug sep okt nov des Q1/2015 Q2/2015 Project phase Project milestone Steering com Local support Group Advis ory board Stakeholder involvement Communication Strategy Community/school project Regional boards/city districts Workshops Interviews Focus groups End deliverables Ambas s ador program Vacation

58 Status Hovedfokus første halvår: Etablere prosjektorganisasjonen Felles prosjektledergruppe bestående av personell fra Osloregionens sekretariat og Oslo Business Region møtes ukentlig Styringsgruppe, Local Support Group og Advisory Board er etablert. Tre konsulentteam er i gang: Lead Consultant: Kreab Gavin Anderson Kreab GA vil sitte hos Osloregionen/Oslo Business Region to dager i uken. Aktør-/interessentanalyse: Gambit Hill & Knowlton PR-/mediebistand: Geelmuyden Kiese Aktør-/interessentanalysen og PR-/mediestrategi forelå 15. september. Geelmuyden Kiese bedriver medieovervåking. ØS har gjennomgått medietrening Arbeider med studentkonkurranse: Lansering enten denne uken eller neste Arbeider med prosjektweb, twitter, facebook Arbeider med infofilm.

59 Styringsgruppen har møttes to ganger Fra Oslo kommune: Byråd Hallstein Bjercke (leder) Næringssjef Jan Fredrik Lockert Leder for internasjonalt kontor Erna Ansnes Fra Osloregionen: Ordfører i Lunner Harald Tyrdal (nestleder) Ordfører i Drammen Tore Opdal-Hansen Fylkesvaraordfører i Østfold fylkeskommune Per Inge Bjerknes Leder av hovedutvalg for Plan, næring og miljø i Akershus fylkeskommune Solveig Schytz Dessuten: Leder av Visit Oslo Bente Bratland Holm

60 Advisory Board første møte 11.9

61 Suksesskriterier for profileringsprosjektet Ærlig og troverdig: Bli bedre til å vise frem det vi faktisk er bra på Involvere: Sørge for å kartlegge alle relevante aktører i første fase og sørge for å inkludere disse i utarbeidelsen av prosjektet Tydelig: Ende opp med en budskapsplattform som er tilstrekkelig omforent og tilstrekkelig spiss. (Alle må ikke like den). Konsistent: Etablere et organisatorisk og økonomisk grunnlag som gjør det mulig å gjennomføre et langsiktig profileringsarbeid. Koordinert: Kommuner, fylkeskommuner, næringsliv, reiseliv, kunnskapsinstitusjoner, mm. Dugnad. 11

62 Utfordring nå Involvere hele regionen i arbeidet Vi trenger hjelp av regionrådene og fylkeskommunene. 12

63 Involveringsprosess septembernovember Alle Studentkonkurranse Questback Sosiale medier Interessenter Movers and shakers Konferanser Workshops Dybdeintervjuer

64 Innbyggerinvolvering Digitale kanaler Kommunikasjon og involvering Åpenhet

65 Studentkonkurransen Periode Innhold Premie Jury 15. september 7. oktober Fem sider, sammendrag Presentasjon/film Internship SXSW Bjercke (leder), Krohn Traaseth, Boisen, Stålnacke, Tajik, Selvaag, Løken Stavrum Premieutdeling Middag 4. november Monocle

66 Workshops På tvers av sektorer Forskning og utdanning Næringsliv Offentlig sektor Kultur og frivillighet

67 Workshops Regionale Sentrale

68 Forventninger til workshops Nåsituasjon Næringsliv Helse og utdanning Kultur og frivillighet Samarbeid Ønsket posisjon Utfordringer På tvers av sektorer Mellom kommuner I Osloregionen Egen organisasjon Lokalmiljø Osloregionen Egen organisasjon Lokalmiljø Osloregionen

69 Praktisk opplegg for workshops workshops arrangeres i samarbeid med regionråd og fylkeskommuner. Regionrådene/fylkeskommunene er vertskap og teknisk arrangør Prosjektgruppen står for innhold og gjennomføring Invitasjonen går til spesielt inviterte, med bakgrunn i aktør- /interessentanalysen. I tillegg får ordførerne anledning til å supplere listen. Inntil 30 deltakere totalt på hver workshop. 19

70 Konferanser Hensikt Fange opp interessenter som ikke deltar i workshops Form Legge til rette for dialog på tvers Legge til rette for at alle kan komme med innspill Oppsummering Oppsummering og konklusjoner legges ut og distribueres Kommentarer bearbeides

71 Intervjuer Hensikt Få såkalte movers and shakers i tale Form Intervjuer med prioriterte interessenter en og en Oppsummering Referat fra samtalen kvalitetssikres Rapport fra intervjurunden

72 Involvement engine Supporters Players Ambassadors

73

74 Prosessen videre August til november November og desember Analyse Forståelse Strategi Organisasjon Tiltak Involvering

75 Fokusgrupper Regional Testing Internasjonal

76

77

78

79

NTP 2018-2027. Osloregionen 16.09.2014. Jan Fredrik Lund, Statens vegvesen/ntp-sekretariatet. Nasjonal transportplan 2018-2027

NTP 2018-2027. Osloregionen 16.09.2014. Jan Fredrik Lund, Statens vegvesen/ntp-sekretariatet. Nasjonal transportplan 2018-2027 NTP 2018-2027 Osloregionen 16.09.2014 Jan Fredrik Lund, Statens vegvesen/ntp-sekretariatet NTP 2018-2027 - prosess Momenter fra regjeringsplattformen Stortinget skal vedta nasjonale planer med mål, rammer,

Detaljer

NTP Østlandssamarbeidet 19/9-2014

NTP Østlandssamarbeidet 19/9-2014 NTP 2018-2027 Østlandssamarbeidet 19/9-2014 Jan Fredrik Lund - Statens vegvesen / leder NTP-sekretariatet Terje Moe Gustavsen - Statens vegvesen / leder styringsgruppen NTP NTP 2018-2027 - prosess Momenter

Detaljer

KVU Oslo-Navet. Økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo. Verksted I den 28. februar 2014, Ullevaal Panorama

KVU Oslo-Navet. Økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo. Verksted I den 28. februar 2014, Ullevaal Panorama KVU Oslo-Navet Økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo Verksted I den 28. februar 2014, Ullevaal Panorama Prosjektleder/cand.polit. Terje Grytbakk 27. februar 2014 www.jernbaneverket.no/kvuoslonavet

Detaljer

Profileringsprosjektet Statusrapport, oktober 2014 Øyvind Såtvedt

Profileringsprosjektet Statusrapport, oktober 2014 Øyvind Såtvedt Profileringsprosjektet Statusrapport, oktober 2014 Øyvind Såtvedt Viktig for Osloregionen: Tiltrekke talenter Tiltrekke investeringer og lokaliseringer Styrke innflytelse og muligheter ved internasjonalt

Detaljer

Transportetatenes arbeid med Nasjonal transportplan

Transportetatenes arbeid med Nasjonal transportplan Transportetatenes arbeid med Nasjonal transportplan Rolf-Helge Grønås Sekretariatet for Nasjonal transportplan OPPDRAGSGIVER Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix 2 NTP-organisasjonen Foto: Heimdal Bolig

Detaljer

Godkjenning av innkalling Innkalling med sakskart og vedlegg ble utsendt pr. e-post 14. november.

Godkjenning av innkalling Innkalling med sakskart og vedlegg ble utsendt pr. e-post 14. november. Referat fra styremøte i Osloregionen, 26.11.2013 (utkast) Formannskapssalen, Oslo rådhus Dato: 27.11.13 Arkivkode: 014 Arkivnr. 2013 360 Saksansv.: Theis Juell Theisen e-post: theis.theisen@osloregionen.no

Detaljer

OSLOREGIONENS PROSJEKTGRUPPE OG FAGGRUPPE FOR ATP

OSLOREGIONENS PROSJEKTGRUPPE OG FAGGRUPPE FOR ATP OSLOREGIONENS PROSJEKTGRUPPE OG FAGGRUPPE FOR ATP REFERAT FRA MØTE 11.11.14. GODKJENT I MØTE 20.01.15. Til stede: Edvin Straume (Hadelandsregionen) Elisabet Frøyland (ØRU) Ellen Korvald (Buskerud fk) Frode

Detaljer

NORGES MEST KOMPLISERTE BYPROSJEKT? TEKNA 8. april 2014 Prosjektleder/cand.polit. Terje Grytbakk

NORGES MEST KOMPLISERTE BYPROSJEKT? TEKNA 8. april 2014 Prosjektleder/cand.polit. Terje Grytbakk NORGES MEST KOMPLISERTE BYPROSJEKT? TEKNA 8. april 2014 Prosjektleder/cand.polit. Terje Grytbakk Vi skal definere fremtidens transportbehov i hovedstadsområdet og foreslå løsninger Citybanan prosjektkontor,

Detaljer

Valg av styreleder og nestleder I henhold til vedtektene for Osloregionen, skal styret velge leder og nestleder. Valget gjelder for to år.

Valg av styreleder og nestleder I henhold til vedtektene for Osloregionen, skal styret velge leder og nestleder. Valget gjelder for to år. Utkast til Referat fra styremøte i Osloregionen, 8. desember 2015 Byrådslederens møterom, Oslo rådhus Dato: 10.12.15 Arkivkode: Arkivnr. 2015 497 Saksansv.: Øyvind Såtvedt e-post: oyvind.satvedt@osloregionen.no

Detaljer

Internasjonal profilering av Osloregionen Samarbeidsrådet, 3. juni 2014 Øyvind Såtvedt

Internasjonal profilering av Osloregionen Samarbeidsrådet, 3. juni 2014 Øyvind Såtvedt Internasjonal profilering av Osloregionen Samarbeidsrådet, 3. juni 2014 Øyvind Såtvedt Formålet med samarbeidsalliansen Styrke Osloregionen som en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. 2 Osloregionen

Detaljer

Nasjonal transportplan Referansegruppemøte mandag 3. mars 2014, Kl 12:00-14:00, Møterom Atelier, Østensjøveien 34, Oslo (

Nasjonal transportplan Referansegruppemøte mandag 3. mars 2014, Kl 12:00-14:00, Møterom Atelier, Østensjøveien 34, Oslo ( Nasjonal transportplan 2018-2027 Referansegruppemøte mandag 3. mars 2014, Kl 12:00-14:00, Møterom Atelier, Østensjøveien 34, Oslo (Statens vegvesen, region østs lokaler) Deltakerliste: Navn Holger Schlaupitz

Detaljer

Sak 13/11: Godkjenning av innkalling til møte 12.04.11 Innkalling med sakskart og vedlegg ble utsendt pr mail 05.04.11

Sak 13/11: Godkjenning av innkalling til møte 12.04.11 Innkalling med sakskart og vedlegg ble utsendt pr mail 05.04.11 Referat fra styremøte i Osloregionen, 12.4.2011 (utkast) Formannskapssalen, Oslo rådhus Dato: 27.4.11 Arkivkode: 014 Arkivnr. 2011 252 Saksansv.: Theis Juell Theisen Tlf. 23 46 11 75 e-post: theis.theisen@osloregionen.no

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport

Bred samfunnsanalyse av godstransport Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder Bred samfunnsanalyse av godstransport Mål og leveranse Overordnet mål: bidra til trafikksikker, miljøvennlig og samfunnsøkonomisk

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport

Bred samfunnsanalyse av godstransport Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder Bred samfunnsanalyse av godstransport Mål og leveranse Overordnet mål: bidra til trafikksikker, miljøvennlig og samfunnsøkonomisk

Detaljer

Sak 13/11: Godkjenning av innkalling til møte Innkalling med sakskart og vedlegg ble utsendt pr mail

Sak 13/11: Godkjenning av innkalling til møte Innkalling med sakskart og vedlegg ble utsendt pr mail Referat fra styremøte i Osloregionen, 12.4.2011 (utkast) Formannskapssalen, Oslo rådhus Dato: 27.4.11 Arkivkode: 014 Arkivnr. 2011 252 Saksansv.: Theis Juell Theisen Tlf. 23 46 11 75 e-post: theis.theisen@osloregionen.no

Detaljer

Utkast til Referat fra styremøte i Osloregionen, 27. september 2016

Utkast til Referat fra styremøte i Osloregionen, 27. september 2016 Sak 55/16 Utkast til Referat fra styremøte i Osloregionen, 27. september 2016 TILSTEDE: Ordfører Tage Pettersen, Mosseregionen Fylkesvaraordfører Siv Jacobsen, Østfold fylkeskommune Fylkesvaraordfører

Detaljer

Prosjektbeskrivelse A. ORGANISERING. Prosjektets navn: Areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2015

Prosjektbeskrivelse A. ORGANISERING. Prosjektets navn: Areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2015 Prosjektbeskrivelse Prosjektets navn: Areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2015 Planlagt startdato: 01.06.2014 Planlagt sluttdato: 31.12.2015 (pol. sluttbehandl. nyåret 2016) Oppdragsgiver:

Detaljer

REVISJON AV «SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN» - HØRING

REVISJON AV «SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN» - HØRING Osloregionen SAMLET SAKSFREMSTILLING Styret i Osloregionen, 16.6.2015 Sak nr. 22/15 Saksansvarlig: Grethe Salvesvold, Sekretariatet for Osloregionen REVISJON AV «SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder. Nasjonal transportplan 2018-2027

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder. Nasjonal transportplan 2018-2027 Else-Marie Marskar, prosjektleder Miljøvennlig, sikker og samfunnsøkonomisk effektiv transport av gods Delmål: Overføring av gods fra veg til sjø og bane Produkt: Kunnskap til NTP 2018-2027 2 Framdrift

Detaljer

Prosjektets navn: Felles, overordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen. Planlagt startdato: 01.03.2006 Planlagt sluttdato: 31.12.

Prosjektets navn: Felles, overordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen. Planlagt startdato: 01.03.2006 Planlagt sluttdato: 31.12. Osloregionen Styret i Osloregionen, 20.03.07 Sak 20/07 Osloregionens handlingsprogram 2007, tiltak 3.1.1 Prosjektbeskrivelse Prosjektets navn: Felles, overordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen

Detaljer

Nullvekstmålet Målsetting og gjennomføring av de nye bymiljøavtalene. Alberte Ruud Statens vegvesen Vegdirektoratet

Nullvekstmålet Målsetting og gjennomføring av de nye bymiljøavtalene. Alberte Ruud Statens vegvesen Vegdirektoratet Nullvekstmålet Målsetting og gjennomføring av de nye bymiljøavtalene Alberte Ruud Statens vegvesen Vegdirektoratet Problemstillinger Hva er status for ordningen? Hvilke tiltak bør det legges vekt på? Hvordan

Detaljer

OSLOREGIONENS FAGGRUPPE FOR ATP REFERAT FRA MØTE 01.09.15. GODKJENT I MØTE 15.12.15

OSLOREGIONENS FAGGRUPPE FOR ATP REFERAT FRA MØTE 01.09.15. GODKJENT I MØTE 15.12.15 OSLOREGIONENS FAGGRUPPE FOR ATP REFERAT FRA MØTE 01.09.15. GODKJENT I MØTE 15.12.15 Til stede: Bjørn Helgesen (PBE, Oslo kommune) Edvin Straume (Hadelandsregionen) Elin Tangen Skeide (Østfold fylkeskommune),

Detaljer

Hvordan realisere effektive og miljøvennlige transportløsninger i storbyene?

Hvordan realisere effektive og miljøvennlige transportløsninger i storbyene? Hvordan realisere effektive og miljøvennlige transportløsninger i storbyene? Bymiljøavtaler og andre statlige virkemidler ALBERTE RUUD Statens vegvesen Vegdirektoratet NTP-sekretariatet Frokostmøte Analyse

Detaljer

Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus

Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus PF Samferdsel 26. april 2012 Hans Silborn Statens vegvesen Vegdirektoratet Befolkningsvekst Byene vokser Flere eldre Befolkningsutvikling

Detaljer

Internasjonal profilering av Osloregionen. Samarbeidsrådet 28. mai 2013

Internasjonal profilering av Osloregionen. Samarbeidsrådet 28. mai 2013 Internasjonal profilering av Osloregionen Samarbeidsrådet 28. mai 2013 Øyvind Såtvedt, Direktør Sekretariatet for Osloregionen Hvorfor profilere Osloregionen? 2 Hva er det som forbinder oss? Integrert

Detaljer

KVU logistikknutepunkt i Bergensregionen

KVU logistikknutepunkt i Bergensregionen KVU logistikknutepunkt i Bergensregionen Lars Christian Stendal 02.09.14 Hanne Dybwik-Rafto 16.06.14 Oppdraget Jernbaneverket fikk 07.03.2014 i oppdrag å utarbeide KVU for logistikknutepunkt i Bergensregionen

Detaljer

Nasjonale utfordringer og strategier for samferdsel. Terje Moe Gustavsen - Moss 27. august 2013

Nasjonale utfordringer og strategier for samferdsel. Terje Moe Gustavsen - Moss 27. august 2013 Nasjonale utfordringer og strategier for samferdsel Terje Moe Gustavsen - Moss 27. august 2013 Nasjonal transportplan 2014-2023 Plan for å utvikle transportsystemet i Norge Grunnlaget for transportetatene

Detaljer

De viktigste temaene for storbyregionene generelt og Osloregionen spesielt

De viktigste temaene for storbyregionene generelt og Osloregionen spesielt Nasjonal transportplan 2018-2029 Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen De viktigste temaene for storbyregionene generelt og Osloregionen spesielt Høringskonferanse om samordnet areal- og transportplanlegging

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER OPPSTARTSMØTE 9. MAI 2014, TYRIFJORD HOTELL ELLEN KORVALD, BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Bakgrunn et oppdrag fra Regional planstrategi

Detaljer

NTP NTP Den nasjonale og regionale prosessen. - Hvor er Agder? Konferanse regional transportplan Agder

NTP NTP Den nasjonale og regionale prosessen. - Hvor er Agder? Konferanse regional transportplan Agder Konferanse regional transportplan Agder NTP 2018-2027 NTP 2018-27 - Den nasjonale og regionale prosessen - Hvor er Agder? Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styrings- og strategistaben Målstrukturen Bakteppet

Detaljer

Forslag til videre utredning og planlegging av bane til Ahus.

Forslag til videre utredning og planlegging av bane til Ahus. Notat datert 15.08.2013, revidert 03.09.2013 Forslag til videre utredning og planlegging av bane til Ahus. Kollektivtransport mellom øvre del av Groruddalen til Lørenskog med perspektiv videre til Skedsmo.

Detaljer

OSLOREGIONENS PROSJEKTGRUPPE OG FAGGRUPPE FOR ATP

OSLOREGIONENS PROSJEKTGRUPPE OG FAGGRUPPE FOR ATP OSLOREGIONENS PROSJEKTGRUPPE OG FAGGRUPPE FOR ATP REFERAT FRA MØTE 09.09.14. GODKJENT I MØTE 11.11.14. Til stede: Bjørn Winther Johansen (Indre Østfold) (vara for Sølve Bjørkevoll) Edvin Straume (Hadelandsregionen)

Detaljer

Areal som en del av bymiljøavtalenes rammeverk hvordan følge utviklingen? Alberte Ruud Vegdirektoratet

Areal som en del av bymiljøavtalenes rammeverk hvordan følge utviklingen? Alberte Ruud Vegdirektoratet Areal som en del av bymiljøavtalenes rammeverk hvordan følge utviklingen? Alberte Ruud Vegdirektoratet 25.09.2014 Utgangspunkt for bymiljøavtalene: Mål i NTP 2014-2023 og Klimaforliket «Regjeringen har

Detaljer

Profileringsprosjektet i Osloregionen Sekretariatet for Osloregionen

Profileringsprosjektet i Osloregionen Sekretariatet for Osloregionen Profileringsprosjektet i Osloregionen Sekretariatet for Osloregionen Osloregionen Omfatter 72 (75) kommuner (inkl. Oslo), 3 (4) fylkeskommuner totalt nesten 2 millioner innbyggere. Etablert 1. januar 2005.

Detaljer

Drammen kommune 17. april 2012

Drammen kommune 17. april 2012 Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Drammen kommune 17. april 2012 Hans Jan Håkonsen Avdelingsdirektør Statens vegvesen Region sør Mandatet Transportetatenes faglige anbefalinger

Detaljer

Slik prioriterer vi i Statens vegvesen

Slik prioriterer vi i Statens vegvesen Nasjonal Transportplan 2014-2023 Transport og logistikkonferansen 28. august 2013 02.09.2013 Terje Moe Gustavsen, vegdirektør Slik prioriterer vi i Statens vegvesen Et flott syn Hvordan blir Norge fremover?

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksansv.: Øyvind Såtvedt Dato: 2016 501 tlf. 92 66 29 86 Arkivkode: 014 e-post: oyvind.satvedt@osloregionen.

Deres ref. Vår ref. Saksansv.: Øyvind Såtvedt Dato: 2016 501 tlf. 92 66 29 86 Arkivkode: 014 e-post: oyvind.satvedt@osloregionen. Byrådsleder Raymond Johansen, Oslo kommune Fylkesvaraordfører Lars Salvesen, Akershus fylkeskommune Fylkesordfører Roger Ryberg, Buskerud fylkeskommune Fylkesrådsleder Per Gunnar Sveen, Hedmark fylkeskommune

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Regionrådet for Midt-Buskerud Møtested: Sole Hotell, Noresund Møtedato: 25.11.2011 Tid: 10.30 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/16 11/1221 SAKSPROTOKOLL:

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport - et tverretatlig utredningsprosjekt

Bred samfunnsanalyse av godstransport - et tverretatlig utredningsprosjekt Bred samfunnsanalyse av godstransport - et tverretatlig utredningsprosjekt Kyst- og havnekonferansen Honningsvåg, 29.09.2015 Thorkel C. Askildsen, Kystverket (KFA) Bred samfunnsanalyse av godstransport

Detaljer

Til Kommuner og fylkeskommuner som er medlem i samarbeidsalliansen Osloregionen

Til Kommuner og fylkeskommuner som er medlem i samarbeidsalliansen Osloregionen Til Kommuner og fylkeskommuner som er medlem i samarbeidsalliansen Osloregionen Oslo, 24.mars 2015 Deres ref. Vår ref. Saksansv.: Øyvind Såtvedt Arkivkode: 014 2015-391 tlf. 92 66 29 86 e-post:oyvind.satvedt@osloregionen.no

Detaljer

Statens Vegvesen og areal- og transportplanlegging

Statens Vegvesen og areal- og transportplanlegging Statens Vegvesen og areal- og transportplanlegging -Nasjonal transportplan -Samarbeid om felles utfordringer Knut Sørgaard Statens vegvesen, Vegdirektoratet Nettverkssamling for regional og kommunal planlegging,

Detaljer

Bymiljøavtalen for Bergen. Fellesmøte Bergen bystyre/hordaland fylkesting Bergen, 14. oktober 2014

Bymiljøavtalen for Bergen. Fellesmøte Bergen bystyre/hordaland fylkesting Bergen, 14. oktober 2014 Bymiljøavtalen for Bergen Fellesmøte Bergen bystyre/hordaland fylkesting Bergen, 14. oktober 2014 1 1 Innhold Oslopakke 3 organisering og beslutningsprosesser Hovedutfordringer - fremtidsløsninger i Oslo

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Møtested: Sole Hotell, Noresund Møtedato: 25.11.2011 Tid: 10.30 Regionmøte starter med innledning IMDI Indre øst om bosetting av flyktninger i 2012. Kl. 11.15 blir det en innledning

Detaljer

Referat fra møte i styret for Osloregionen 11.05.07

Referat fra møte i styret for Osloregionen 11.05.07 1 Referat fra møte i styret for Osloregionen 11.05.07 Dato: Utkast 14.05.07 Deres ref. Vår ref. Saksansv.: Grethe Salvesvold Arkivkode: 014 2007 089 tlf. 23 46 11 75 e-post: grethe.salvesvold@osloregionen.no

Detaljer

Protokoll fra møte i

Protokoll fra møte i Møteprotokoll Protokoll fra møte i Østlandssamarbeidets kontaktutvalg 06.01.2015 Møtested: Akershus fylkeskommune Fylkestingsal Møtedato: 06.01.2015 Tid: 10:00-13:15 Sak nr 1 2/15 Medlemmer og varamedlemmer

Detaljer

Eventuelle forfall meldes sekretariatet, eller byrådsleders forværelse v/karina Hansen, tlf ,

Eventuelle forfall meldes sekretariatet, eller byrådsleders forværelse v/karina Hansen, tlf , Ordfører Ole Haabeth, Nedre Glomma regionråd Fylkesordfører Hildur Horn Øyen, Akershus fylkeskommune Fylkesordfører Arne Øren, Østfold fylkeskommune Ordfører Thore Vestby, Follorådet Ordfører Roger Ryberg,

Detaljer

Osloregionen SAKSFREMLEGG. Styret i Osloregionen, 17.03.15 Sak nr. 8/15

Osloregionen SAKSFREMLEGG. Styret i Osloregionen, 17.03.15 Sak nr. 8/15 Osloregionen SAKSFREMLEGG Styret i Osloregionen, 17.03.15 Sak nr. 8/15 Saksansvarlig: Grethe Salvesvold, Sekretariatet for Osloregionen Klima som nytt politikkområde i Osloregionen oppfølging av Osloregionens

Detaljer

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Vegdirektør

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Mandatet Transportetatenes faglige anbefalinger til regjeringens arbeid med Nasjonal transportplan 2014 2023

Detaljer

SVARET PÅ NORGES MEST KOMPLEKSE TRANSPORTUTFORDRING? Baneseminaret 2015, Multiconsult Prosjektleder/cand.polit. Terje Grytbakk

SVARET PÅ NORGES MEST KOMPLEKSE TRANSPORTUTFORDRING? Baneseminaret 2015, Multiconsult Prosjektleder/cand.polit. Terje Grytbakk SVARET PÅ NORGES MEST KOMPLEKSE TRANSPORTUTFORDRING? Baneseminaret 2015, Multiconsult Prosjektleder/cand.polit. Terje Grytbakk NÅ Statens prosjektmodell for konseptvalgutredninger Ramme for KVU Oslo-Navet

Detaljer

Møte med fylkeskommunene 17. desember 2014 Bymiljøavtaler. Lars Aksnes Statens vegvesen Vegdirektoratet

Møte med fylkeskommunene 17. desember 2014 Bymiljøavtaler. Lars Aksnes Statens vegvesen Vegdirektoratet Møte med fylkeskommunene 17. desember 2014 Bymiljøavtaler Lars Aksnes Statens vegvesen Vegdirektoratet Bymiljøavtaler Et nytt verktøy for samordnet areal- og transportplanlegging i de store byene En ny

Detaljer

Osloregionen Saksfremlegg for styret i Osloregionen. Styret i Osloregionen, 17.03.15

Osloregionen Saksfremlegg for styret i Osloregionen. Styret i Osloregionen, 17.03.15 Osloregionen Saksfremlegg for styret i Osloregionen Styret i Osloregionen, 17.03.15 Saksansvarlig: Øyvind Såtvedt, Sekretariatet for Osloregionen Sak nr. 7/15 Profileringsstrategi (Brand Management Strategy

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 11. mars 2016 Tid: Kl Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 11. mars 2016 Tid: Kl Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 17. mars 2016 Referat fra styremøte i ØRU 11. mars 2016

Detaljer

RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 01/13

RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 01/13 RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 01/13 Organ: Samarbeid-LHR 2012-2015 Møtested: Hurum rådhus (Sætre) Møtedato: 18.02.2013 Tid: 09:00 SAKSLISTE Møtesakstype/nr. Saksnr. Tittel Orientering om Buskerud fylkeskommunes

Detaljer

NTP Transportetatenes plangrunnlag til Nasjonal transportplan Hva sier denne om byene?

NTP Transportetatenes plangrunnlag til Nasjonal transportplan Hva sier denne om byene? NTP 2018-2029 Transportetatenes plangrunnlag til Nasjonal transportplan Hva sier denne om byene? Alberte Ruud, NTP-sekretariatet Bystrategikonferansen SVV Region sør 8. mars 2016 Økonomiske rammer Milliarder

Detaljer

5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016

5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016 5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016 1. Denne samarbeidsavtalen om areal- og transportutvikling i region Nedre Glomma er inngått mellom følgende

Detaljer

REGIONALPLAN FOR AREAL OG TRANSPORT1OSLO OG AKERSHUS ARBEIDET ER I GANG1

REGIONALPLAN FOR AREAL OG TRANSPORT1OSLO OG AKERSHUS ARBEIDET ER I GANG1 PLANSAMARBEIDET REGIONALPLANFOR AREALOG TRANSPORTI OSLO OG AKERSHUS Berørtekommunerogfagetater, deltagereprosjektorganisasjon og avsenderehøringsuttalelser - se mottakeriistevedlegg2 Vår saksbehandler

Detaljer

RØYKEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL NR. 05/13 Protokollen publiseres med forbehold om godkjenning i neste møte i Region Vestviken

RØYKEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL NR. 05/13 Protokollen publiseres med forbehold om godkjenning i neste møte i Region Vestviken RØYKEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL NR. 05/13 Protokollen publiseres med forbehold om godkjenning i neste møte i Region Vestviken Organ: Region Vestviken Møtedato: 21.10.2013 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Vararepresentant

Detaljer

KVU for kryssing av Oslofjorden Et transportsystem som reduserer Oslofjorden som barriere

KVU for kryssing av Oslofjorden Et transportsystem som reduserer Oslofjorden som barriere KVU for kryssing av Oslofjorden Et transportsystem som reduserer Oslofjorden som barriere Moss industri- og næringsforening, 27. august 2013 Anders Jordbakke, prosjektleder Statens vegvesen, Region øst

Detaljer

Vegvesenet som samfunnsaktør

Vegvesenet som samfunnsaktør Vegvesenet som samfunnsaktør Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Foto: Knut Opeide Vi er en stor aktør innen byutvikling Foto: Knut Opeide Gjennom egne anlegg Foto: Knut Opeide og som sektormyndighet Foto:

Detaljer

Partnerskapsavtale. mellom. Buskerud fylkeskommune. Region Vestviken

Partnerskapsavtale. mellom. Buskerud fylkeskommune. Region Vestviken Partnerskapsavtale 2015 2016 mellom og Region Vestviken Region Vestviken Dato: Morten Eriksrød Fylkesordfører Dato: Helene Justad Ordfører Lier kommune Monica Vee Bratlie Ordfører Hurum kommune Rune Kjølstad

Detaljer

Regional transportplan Agder 2015-2027

Regional transportplan Agder 2015-2027 Regional transportplan Agder 2015-2027 PLANPROGRAM Høringsfrist: 12. mai 2014 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn og begrepsavklaring... 2 3. Om dette planprogrammet... 2 4. Formål med planarbeidet...

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Regionsrådet for Midt-Buskerud

MØTEPROTOKOLL. Regionsrådet for Midt-Buskerud MØTEPROTOKOLL Regionsrådet for Midt-Buskerud Møtested: Modum Møtedato: 06.06.2014 Tid: 12:00-15:00 Til stede på møtet Funksjon Navn Organisasjon Møtt for Ordfører Terje Bråthen Modum kommune Ordfører Olav

Detaljer

Referat: ØRU styremøte 28. august 2009 kl 09.00 12.00

Referat: ØRU styremøte 28. august 2009 kl 09.00 12.00 Referat: ØRU styremøte 28. august 2009 kl 09.00 12.00 Dagsorden: Sak nr. 72/09 Godkjenning av saksliste Sak nr. 73/09 Referat fra siste styremøte 19. juni 2009 Sak nr. 74/09 Referat siste rådmannsmøte

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Foto: XXXXXXX

ÅRSRAPPORT. Foto: XXXXXXX ÅRSRAPPORT 2014 Foto: XXXXXXX INNHOLD FORORD 3 INNSATSOMRÅDER OG AKTIVITETER I 2014 4 Internasjonal profilering 4 Kompetanse og verdiskaping 6 Areal, transport og klima 8 Andre tiltak og prosesser 9 MÅL

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Østfoldrådet Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset Dato: Tid: 08:00

Møteprotokoll. Utvalg: Østfoldrådet Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset Dato: Tid: 08:00 1 Møteprotokoll Utvalg: Østfoldrådet Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset Dato: 17.03.2014 Tid: 08:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ole Haabeth Leder Østfold fylkeskommune Per Inge

Detaljer

Profileringsstrategi for Osloregionen

Profileringsstrategi for Osloregionen Osloregionen SAKSFREMLEGG Styret i Osloregionen, 16.06.15 Sak nr. 24/15 Saksansvarlig: Øyvind Såtvedt, Sekretariatet for Osloregionen Profileringsstrategi for Osloregionen Forslag til vedtak: 1. Styret

Detaljer

Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018

Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018 Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018 Høringsutkast 18.09.2012. 1 Regional plan for innovasjon og nyskaping 2014-2018 1 INNLEDNING Fylkestinget har gjennom vedtaket (vedtatt mai

Detaljer

Regional transportplan for Midt-Norge - felles fylkeskommunalt innspill til ny NTP. Orientering Orkdalsregionen

Regional transportplan for Midt-Norge - felles fylkeskommunalt innspill til ny NTP. Orientering Orkdalsregionen Regional transportplan for Midt-Norge - felles fylkeskommunalt innspill til ny NTP Orientering Orkdalsregionen 4.juni 2015 v/gaute Dahl Disposisjon Styringsgruppe for RTP, vedtak og milepælsplan Retningslinje

Detaljer

Bymiljøavtaler. Lars Aksnes Statens vegvesen Vegdirektoratet

Bymiljøavtaler. Lars Aksnes Statens vegvesen Vegdirektoratet Bymiljøavtaler Lars Aksnes Statens vegvesen Vegdirektoratet Bymiljøavtaler Et nytt verktøy for samordnet areal- og transportplanlegging i de store byene En ny måte å organisere samarbeidet mellom nasjonale,

Detaljer

OSLOREGIONENS PROSJEKTGRUPPE/FAGGRUPPE FOR ATP

OSLOREGIONENS PROSJEKTGRUPPE/FAGGRUPPE FOR ATP OSLOREGIONENS PROSJEKTGRUPPE/FAGGRUPPE FOR ATP REFERAT FRA MØTE 24.06.14 (GODKJENT I MØTE 09.09.14) Til stede: Elin Tangen Skeide (Østfold fk) (møteleder) Njål Nore (TØI) Bjørn Helgesen, (Plansamarbeidet

Detaljer

Ny strategisk utredning om øst-vest forbindelsene

Ny strategisk utredning om øst-vest forbindelsene Statens vegvesen Vegdirektoratet Mandat for Ny strategisk utredning om øst-vest forbindelsene Det er knyttet stor nasjonal og lokal interesse til hvilke forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet som

Detaljer

Hva er viktig å jobbe med i forhold til nullvekstmålet og Bymiljøavtale?

Hva er viktig å jobbe med i forhold til nullvekstmålet og Bymiljøavtale? Hva er viktig å jobbe med i forhold til nullvekstmålet og Bymiljøavtale? Olav Fosli Oslopakke 3-sekretariatet ATP-nettverkssamling Fremtidens byer Tromsø 25. mars 2014 1 Felles mål Målet om nullvekst i

Detaljer

Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning. Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank

Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning. Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank Nasjonal transportplan Presenterer regjeringens transportpolitikk

Detaljer

NTP Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen

NTP Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen NTP 2018-2029 Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen Mobilitetskonferanse - Stavanger Vegdirektør Terje Moe Gustavsen 1 Prosess fram til endelig NTP 2018-2029 Grunnlagsdokumentet

Detaljer

Innspill til NTP fra Midt-Norge. Orientering på Regionalt planforum 2/2015 8. april 2015 v/dag Ystad

Innspill til NTP fra Midt-Norge. Orientering på Regionalt planforum 2/2015 8. april 2015 v/dag Ystad Innspill til NTP fra Midt-Norge Orientering på Regionalt planforum 2/2015 8. april 2015 v/dag Ystad Vedtak i fylkestingene i juni 2014 1. Arbeid med et samlet innspilldokument til NTP 2018 2027 fra Nord-Trøndelag,

Detaljer

Osloregionen SAKSFREMLEGG. Styret i Osloregionen, 17.03.15 Sak nr. 10/15. Høring. Konseptvalgutredning for kryssing av Oslofjorden

Osloregionen SAKSFREMLEGG. Styret i Osloregionen, 17.03.15 Sak nr. 10/15. Høring. Konseptvalgutredning for kryssing av Oslofjorden Osloregionen SAKSFREMLEGG Styret i Osloregionen, 17.03.15 Sak nr. 10/15 Saksansvarlig: Øyvind Såtvedt, Sekretariatet for Osloregionen Høring. Konseptvalgutredning for kryssing av Oslofjorden Forslag til

Detaljer

Hovedrapport. Allmøte Statens vegvesen 31. januar 2011 Leder for styringsgruppen Terje Moe Gustavsen

Hovedrapport. Allmøte Statens vegvesen 31. januar 2011 Leder for styringsgruppen Terje Moe Gustavsen Hovedrapport Allmøte Statens vegvesen 31. januar 2011 Leder for styringsgruppen Terje Moe Gustavsen Nasjonal transportplan 2014 2023 Tidslinje Oppdraget: retningslinje 1 Målstrukturen for Nasjonal transportplan

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk

Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk 2014-2017 INNHOLD Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk... - 1-1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planprogrammet...

Detaljer

Dagsorden og saksframlegg til styremøte i ØRU 01. oktober 2010

Dagsorden og saksframlegg til styremøte i ØRU 01. oktober 2010 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 1. oktober 2010 Dagsorden og saksframlegg til styremøte

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I RINGERIKSTINGET

REFERAT FRA MØTE I RINGERIKSTINGET REFERAT FRA MØTE I RINGERIKSTINGET Tid: Onsdag 30.11. 2011, kl. 16.00 20.30 Sted: Thorbjørnrud hotell, Jevnaker. Møtedeltakere: Offisielle medlemmer av Ringerikstinget er formannskapene i Ringerike, Hole

Detaljer

Handlingsprogram 2016 Utkast til behandling i Osloregionens styre

Handlingsprogram 2016 Utkast til behandling i Osloregionens styre Handlingsprogram 2016 Utkast til behandling i Osloregionens styre 08.12.15 1. Osloregionens målsetting Den strategiske samarbeidsalliansen Osloregionen ble etablert 1.1.2005. Fra 01.01.16 omfatter alliansen

Detaljer

Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet

Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet Sykkelen det mest miljøvennlige kjøretøyet Og det eneste transportmiddelet

Detaljer

39/15 Orientering om forenklet analyse av kostnader for å nå nullvekstmålet

39/15 Orientering om forenklet analyse av kostnader for å nå nullvekstmålet MØTEREFERAT Vår dato 6.10.2015 Gjelder: Møte i Kontaktutvalget for Miljøpakken Dato og tid: 2.10.2015, 8 10:30 Sted: Miljøpakkens prosjektrom Til stede: Rita Ottervik, TK Lars Aksnes, SVV Tore Sandvik,

Detaljer

Sammendrag. PR- og kommunikasjonsstrategi for Osloregionen. Samarbeidsalliansen Osloregionen & Oslo Business Region Høst 2014

Sammendrag. PR- og kommunikasjonsstrategi for Osloregionen. Samarbeidsalliansen Osloregionen & Oslo Business Region Høst 2014 Sammendrag PR- og kommunikasjonsstrategi for Osloregionen Samarbeidsalliansen Osloregionen & Oslo Business Region Høst 2014 Innhold Prosess Sensemaking: Prosjektmål Innsikt [ikke inkludert i denne versjonen]

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Møtested: Esval Miljøpark, Deponiveien 112, 2160 Vormsund Møtedato: 04.06.2014 Tid: 14:00 15:40 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 04/12

RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 04/12 RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 04/12 Organ: Samarbeid-LHR 2012-2015 Møtested: Fylkeshuset, Drammen (møterom Biskopsrud) Møtedato: 26.11.2012 Tid: 08.30 Vararepresentantene vil få beskjed dersom de skal

Detaljer

Referat fra møte i styret for Osloregionen 20.03.07

Referat fra møte i styret for Osloregionen 20.03.07 Referat fra møte i styret for Osloregionen 20.03.07 Dato: 28.03.07 Deres ref. Vår ref. Saksansv.: Grethe Salvesvold Arkivkode: 014 2007 079 tlf. 23 46 11 75 e-post: grethe.salvesvold@osloregionen.no Tid:

Detaljer

INNKALLING MØTE 2 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Onsdag 12.mars 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen

INNKALLING MØTE 2 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Onsdag 12.mars 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen INNKALLING MØTE 2 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN Møtetidspunkt Møtested Møterom Onsdag 12.mars 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Kl 10:00 12:00 Medlemmer Navn Til stede

Detaljer

Forslag til styringsstruktur og mandat for Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren

Forslag til styringsstruktur og mandat for Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren Notat Forslag til styringsstruktur og mandat for Bypakke Nord-Jæren og I. Styringsstruktur I. 1 Forutsetninger Finansieringen av en forsert utbygging av kollektivnettet, gang og sykkeltilbudet og utvalgte

Detaljer

NVF-seminar 7. april 2011

NVF-seminar 7. april 2011 NVF-seminar 7. april 2011 Utfordringer nasjonal transportplanlegging i Norge Jan Fredrik Lund, Statens vegvesen Vegdirektoratet Nasjonal transportplan 2014 2023 Tidslinje Sektorvise stamnettutredninger

Detaljer

FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014

FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014 FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014 Samferdsel - organisering i fylkeskommunen Politisk: Hovedutvalg for samferdsel bestående av 15 politikere

Detaljer

Årsmelding Rådet for Ringeriksregionen

Årsmelding Rådet for Ringeriksregionen Årsmelding 2015 Rådet for Ringeriksregionen Ringerikstinget Ringerikstinget som er regionsamarbeidets øverste organ, avholdt to møter i 2015 i samsvar med vedtektene, og har behandlet formelle årsmøtesaker

Detaljer

NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM OSLOREGIONENS BEHOV OG STATENS VILJE

NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM OSLOREGIONENS BEHOV OG STATENS VILJE USIKKER FRAMTID? NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM S BEHOV OG STATENS VILJE V/MORTEN WASSTØL, RAMBØLL HVA SÅ? Mål for klima og miljø Persontrafikken Næringslivets transporter / rolle i det nasjonale

Detaljer

7. april 2016 Øyvind Såtvedt Sekretariatet for Osloregionen

7. april 2016 Øyvind Såtvedt Sekretariatet for Osloregionen Oslo Brand Alliance 7. april 2016 Øyvind Såtvedt Sekretariatet for Osloregionen Osloregionen Stiftet desember 2004 Allianse mellom kommuner og fylkeskommuner som selv definerer seg som en del av Osloregionen.

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Regionalt partnerskapsfond Møtested: Basmo, Fylkeshuset Dato: Tid: 08:30

Møteprotokoll. Utvalg: Regionalt partnerskapsfond Møtested: Basmo, Fylkeshuset Dato: Tid: 08:30 Møteprotokoll Utvalg: Regionalt partnerskapsfond Møtested: Basmo, Fylkeshuset Dato: 15.03.2013 Tid: 08:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ole Haabeth Leder Østfold fylkeskommune

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

REFERAT. Fagpolitisk utvalg for samferdsel møte 24. januar 2014. Fagpolitisk utvalg samferdselsgruppe Til stede: Forfall: Til stede

REFERAT. Fagpolitisk utvalg for samferdsel møte 24. januar 2014. Fagpolitisk utvalg samferdselsgruppe Til stede: Forfall: Til stede REFERAT Fagpolitisk utvalg for samferdsel møte 24. januar 2014 Akershus Buskerud Hedmark Fagpolitisk utvalg Adm. samferdselsgruppe Til stede: Forfall: Til stede Tim Holmvik (H) Ruth Solveig Birkeland (SV)

Detaljer

KVU Oslo-Navet Konseptvalgutredning for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo Offentlig høring

KVU Oslo-Navet Konseptvalgutredning for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo Offentlig høring Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Postadresse Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@ jernbaneverket.no sentralbord 05280 Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering.

Detaljer

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST Glåmdal regionråd, 16. september 2015 Prosjektleder Grethe Salvesvold 1 Osloregionen Allianse mellom kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN, KOMMUNENS UTTALELSE

SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN, KOMMUNENS UTTALELSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 212/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.11.2015 81/15 Kommunestyret 17.11.2015 SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN,

Detaljer