DET KONGELIGE FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DET KONGELIGE FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENT"

Transkript

1 DET KONGELIGE FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENT The EFTA Surveillance Authority Steven Verhulst Rue Belliard 35 B-1040 Brüssel Deres ref. V4r ref. Dato 12/ September 2012 Letter to ESA regarding complaint against Norway concerning 15 municipalities in the County of Finnmark Reference is made to ESA's letter of 21 June The deadline to respond was extended to 4 September The Ministry of Government Administration, Reform and Church affairs ("the Ministry") has received a letter from the 15 municipalities in the County of Finnmark ("the contracting authority"), explaining the factual background of the competition and the award process (Annex 10). Furthermore we have received the underlying documentation (Annex 2-10). The complainant claims "that the contracting authorities have used the Energy Star Label as an award criterion, thereby favoring suppliers that offer Energy Star labeled products to the detriment of suppliers who could offer products with an equally good environmental performance but without having a specific Energy Star label." The wording of the award criterion "environment - green ICT" The contracting authority refers to point 5 (award criterion) in the contract document (Annex 2 - Konkurransegrunnlaget). There it is stated that: "bidders, which have submitted a correct bid, and which fulfill the qualification criteria, will compete according to which offer is the most economically advantageous for the contracting authority, based on the following award criterion (cf. The Norwegian Regulation on Public Procurement, part III, Section 22-2 (1)". Thefirstaward criterion is price 30 %, the second is terms of order/delivery 30 %, the third is environment - green ICT 10 %, and the fourth is service and guaranty 30 %. Postadresse Kontoradresse Telefon Postboks 8004 Dep Akersg N-0030 OSLO Org. nr Konkurransepolitisk Saksbehandler avdeling Margret Gunnarsdöttir Telefaks

2 Under the third award criterion, environment - green ICT10 %, it is stated that: The following will be emphasized: -To which extent the bidder offers products, which are to the largest extent, Energy Star qualified. Information on Energy Star can be found on star.gov/ -To which extent the bidder offers solution for handling of scraped/discarded ICTequipments and recirculation/reuse ofthat The bidders shall submit the relevant information to this criterion. The contracting authority underlines that according to the wording of the contract document, it has never been required that the bidders shall offer Energy Star labeled products. On the contrary it is stated that the contracting authority will place emphasis on products which are to the largest extent qualified as Energy Star. The contracting authority explains that this award criterion was evaluated on the grounds of "to which extent" the bidders could offer products which fulfill "to the largest extent" the certification process proposed in the Energy Star certification. Since not all bidders are familiar with the Energy Star certification a reference was therefore made in the contract document to the Energy Star homepage. The contracting authority claims that that reference would have been unnecessary if the intention would have been to only accept Energy Star labeled products. Based on the wording of the contract document it is clear, according to the contracting authority, that it was never demanded that the products should be Energy Star labeled. Bids with non-energy Star labeled products could therefore have scored equally well on the environmental criteria as Energy Star labeled products. However, this is purely a hypothetical question since all the bidders which participated in the competition, offered Energy Star labeled products. The award process - the procurement protocol Reference is made to the procurement protocol, page 4 (Annex 4) and the assessment of the award criterion environment - green ICT 10 %. There it is stated that: "All bidders have submitted documentation with good environment-profiles. All bidders have offered equipments, which are Energy Star qualified. All bidders offer solutions for handling of scraped/discarded ICT-equipments and recirculation/reuse. One bidder does not offer sale of used ICT equipments, and it therefore deducted 1 point for this, since this gives a less economically advantageous contract" Side 2

3 As a consequence this bidder receives 9 points for this award criterion while the other bidders receive 10 points. According to the protocol all the bidders therefore received the same amount of points for the Energy Star label criterion. The Ministry kindly invites ESA to contact us if there are any further questions regarding this case. lonica Auberg (ei.) Deputy Director General -far Margret Gunn Senior Adviser Annex 1-10 Side 3

4

5 ALTA TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: i Alta tingrett, Alta TVI-ALTA Dommer: Dommerfullmektig Anders Flock Bachmann m/alm.bem Saken gjelder: Omgj0ring avtildelingsbeslutning, offentlig anskaffelse. Itet AS Advokat Anne Cathrine Roed v/advokat Jörgen Aardalsbakke mot Alta kommune Berleväg kommune Bätsfjord kommune Hammerfest kommune Hasvik kommune Kautokeino Kommune Sentraladministrasjon Kvalsund kommune Loppa kommune Masoy kommune Nesseby kommune Sentraladministrasjon Nordkapp kommune Porsanger kommune Sor-Varanger kommune Tana Kommune Sentraladministrasjon Vadso kommune Advokat Advokat Advokat Advokat Advokat Advokat Torbjorn Torbjorn Torbjorn Torbjorn Torbjorn Torbjorn Saggau Holm Saggau Holm Saggau Holm Saggau Holm Saggau Holm Saggau Holm Advokat Torbjorn Saggau Holm Advokat Torbjorn Saggau Holm Advokat Torbjorn Saggau Holm Advokat Torbjorn Saggau Holm Advokat Torbjorn Saggau Holm Advokat Torbjorn Saggau Holm Advokat Torbjorn Saggau Holm Advokat Torbjorn Saggau Holm Advokat Torbjorn Saggau Holm Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse

6 DOM Saken gjelder krav om omgj0ring av beslutning om tildeling av kontrakt etter en äpen anbudskonkurranse. Framstillmg av saken 15 kommuner i Finnmark (Alta, Berleväg, Bätsfjord, Hammerfest, Hasvik, Kautokeino, Kvalsund, Loppa, Mäs0y, Nesseby, Nordkapp, Porsanger, S0r-Varanger, Tana og Vads0), heretter kalt kommunene, kunngjorde en äpen anbudskonkurranse for inngäelse av rammeavtale med en leverandör om innkj0p av IKT-utstyr og tilrusrende tjenester. Estimert verdi var oppgitt ä utgjore mellom 30 og 50 millioner kroner. Rammeavtalen skulle inngäs for en periode av to är, med mulighet for forlengelse med 1 pluss 1 är. Fristen for ä levere tilbud var Kontrakten skulle tildeles det 0konomisk mest fordelaktige tilbudet. Det var angitt fire ulike tildelingskriterier: pris (30 %), bestilling/leverings-betingelser (30 %), milj0 - gr0nn IKT (10 %) og service og garanti (30 %). Innen tilbudsfristens utkfp hadde kommunene mottatt tilbud fra Atea AS, ITpartner Finnmark AS, itet AS (som da het Umoe itet AS) og Bedriftssystemer AS innstilte kommunene Atea AS til ä undertegne kontrakt. Tilbyderne ble underrettet om innstillingen i brev av samme dato. Det ble klaget over innstillingsavgj0relsen fra flere av tilbyderne i flere omganger. itet AS klaget over kommunenes beslutning i brev av Denne klagen ble folgt opp med klager fra advokatfirmaet Grette, sendt pä vegne av itet AS, datert og IT - partner Finnmark AS klaget kommunenes avgj0relse om ä innstille Atea AS til kontrakten inn for Klagenemda for oftentlige anskaffelser (KOFA). KOFA avgjorde klagen , og konkluderte med at kommunene ikke hadde brutt regelverket for offentlige anskaffelser. itet AS stevnet kommunene inn for Alta tingrett, ogbegjserte samtidig midlertidig forfeyning om at kommunene skulle forbys ä inngä kontrakt etter anbudskonkurransen for saken var avgjort av domstolen. itet AS' begjagring om midlertidig forfeyning ble ikke tatt til feige. Tingretten konkluderte med at det ikke forelä sikringsgrunn siden kommunene hadde kommunisert til tilbyderne at de ville avvente kontraktsinngäelse til tidligst syv dager etter at KOFA hadde kommet med beslutning i klagesaken reist av IT-partner Finnmark AS, og at dette gav itet AS nok tid til ä ta eventuelle nye rettslige skritt for ä hindre kontraktsinngäelse etter at KOFAs beslutning var fattet. I senere kommunikasjon til tilbyderne sa kommunene at kontrakt heller ikke ville bli inngätt for tingretten hadde kommet med avgj0relse i hoveds0ksmälet anlagt av itet AS TVI-ALTA

7 Saksekerens pästandsgmnnlag Prinsipalt itet AS' prinsipale pästand er at beslutningen om tildeling av kontrakt mä settes til side. itet AS har anfort seks grunnlag for dette, som hver for seg mä resultere i at kommunenes tildelingsbeslutning mä settes til side. 1. Tilbiidetfra Atea AS er ikke lenger bindende. Leverand0rene ble i konkurransegrunnlagene bedt om ä vedstä sine tilbud i 90 dager. Vedstäels es fristen ble senere, etter anmodning fra kommunene, forlenget til Anmodning om ytterligere forlengelse av vedstäels esfristen ble ferst fremsatt , etter at den forlengede vedstäelsesfristen var utkfpt. itet AS forlenget pä eget initiativ vedstäelses fristen frem til , denne forlengelsen ble gjort , i god tid for den eksisterende vedstäelsesfristen var utl0pt. Det er ikke grunnlag for ä inngä kontrakt med Atea AS i medhold av lov om offentlige anskaffelser 5 og forskrift om offentlige anskaffelser 3-1 og KOFA har i flere avgjorelser uttalt at en forlengelse av vedstäelsesfristen mä skje for den opprinnelige vedstäelsesfristen har utkfpt, og dersom kontrakt inngäs uten en gyldig forlengelse av vedstäelsesfristen mä dette anses som en ulovlig direkte anskaffelse. Beslutningen om tildeling av kontrakt til Atea AS mä settes til side i det den strider mot regelverket om offentlige anskaffelser. 2. Avvilcfra minstekravene er händtert i strid med regelverket om offentlige anskaffelser. Kommunene har ikke tatt i betraktning konsekvenser av avvik fra minstekrav i konkurransegrunnlaget ved evafueringen av tilbudet fra Atea AS. Konkurransegrunnlaget inneholder minstekrav til utskriftskapasitet for skrivere som ikke er tilfredsstilt i tilbudet fra Atea AS. Det fremgär av konkurransegrunnlaget at skrivere skal kunne skrive ut inntil henholdsvis 30, 40 og 60 sider avhengig av hvilken skrivertype det er snakk om. Dette innebaerer at skriverne mä klare utskrift av det angitte sidetall. Avvik fra dette innebaerer at skriveren ikke er i henhold til kravspesifikasjonen. Kommunene plikter i henhold til forskrift om offentlige anskaffelser og praksis knyttet til denne ä vurdere konsekvenser av avvik som ikke innebeerer plikt til avvisning, og fastsette en pris for hvilken verdi avviket representerer. Kommunene har ikke foretatt en slik vurdering, og det er dermed foretatt en sammenligning av produkter pä et uriktig grunnlag. Manglende vurdering av avvikene og vektlegging av konsekvenser av disse er i strid med TVI-ALTA

8 det grunnleggende prinsippet for likebehandling, jf. lov om offentlige anskaffelser 1 og 5, samt forskrift om offentlige anskaffelser 3-1 og (1) bokstav f). 3. Evalneringen av tildelingslmteriet "Pris" - velct 30%- er i strid med regelverket om offentlige anskaffelser. I konkurransegrunnlagets side 11 fremgar det at tildeling skal skje til det tilbudet som er det 0konomisk mest fordelaktige tilbudet ut fra fire tildelingskriterier. Ett av disse er pris som totalt vektlegges med 30 %. Det opplyses videre under kriteriet pris at det vil bli lagt vekt pä prisene som er oppgitt i det vedlagte prisutfyllingsskjemaet. I feige prisutfyllingsskjemaet, som er et bilag til konkurransegrunnlaget, skal det angis priser for de oppgitte produktene, og det skal oppgis en fast avanse for hver produktgruppe. I feige skjemaet vil det foretas en innbyrdes vekting basert pä produktgrupper, hvor prisene pä produktgruppen som omfatter skjermer, arbeidsstasjoner basrbare PCer og tynne klienter skal telle 70 %, prisene pä produkter knyttet til infrastruktur skal telle 15 %, prisene pä skrivere skal telle 5 %, prisene pä switcher skal telle 4 %, prisene pä projektorer skal telle 3 % og prisene pä rekvisita og ergonomisk utstyr skal telle 3 %. Av overskriflen "Forbrukstall og vekting som vil bli lagt til grunn ved vurdering av pris" og selve tabellen fremgär det at oppdragsgiver skal vurdere enhetspriser for varer/tjenester, forbrukstall og vekting for hver av produktgruppene. Vurderingen er derimot gjort i to deler. F0rst (del 1) har det blitt foretatt en multiplikasjon av enhetspris og forbrukstall, og dette har blitt summert uten at det har blitt foretatt en vekting per produktgruppe. Deretter (del 2) har det blitt foretatt en multiplikasjon av enhetspris og forbrukstall, sä blitt tatt hensyn til vektingen, og dette har blitt summert. Det er den siste delvurderingen, summering av produktet av enhetspris og forbrukstall hensyntatt vekting, som gär frem av konkurransegrunnlaget. Summen av enhetspriser uten at det foretas vekting pä produktgrupper er ikke relevant sä lenge tabellen forutsetter at det skal vektes pä produktgrupper. Oppdragsgiveren har med dette fjemet seg fra konkurransegrunnlagets forutsetninger, og dette er i strid med det grunnleggende kravet til forutberegnelighet. Modellen som er brukt av oppdragsgiver er ny, og gär ut over det som fremgär av konkurransegrunnlaget, prisen er vurdert pä to ulike mäter. Den faktiske konsekvensen av dette er at vekten av hver produktgruppe blir en annen enn det som er oppgitt i tabellen. Dette er et brudd pä prinsippet om at oppdragsgiver mä forholde seg til konkurransegrunnlagets premisser. Den del av pris vurdering en hvor vekting av produktgrupper ikke er tatt med slik som forutsatt i prisskjemaet (del 1) er i strid med konkurransegrunnlaget. KOFA har i flere saker lagt til grunn at oppdragsgiver plikter ä opplyse om relevante forhold ved anskaffelsen. Dette erbegrunnet i kravet om forutberegnelighet, og omfatter ogsä konkurransegrunnlagets opplysninger og forutsetninger ved evaluering av tilbudene. _4_ TVI-ALTA

9 Oppdragsgiveren kan derfor iklce legge andre forhold til grunn for evalueringen enn det som er forutsatt i konkurransegrunnlaget. Det er ikke tilstrekkelig at kommunene har vurdert bade forbruk og vekting sä lenge vurderingen har skjedd pä en annen mate enn det konkurransegrunnlaget legger opp til. Tildelingsbeslutningen er felgelig i strid med lov om offentlige anskaffelser 1 og 5, og forskrift om offentlige anskaffelser 3-1 og 22-2, siden vurderingen av pris delvis bygger pä en metode og vekt som ikke samsvarer med konkurransegrunnlaget. 4. Evahieringen av tildelingskriteriet "Bestilling/Leveringsbetingelser" - velct 30 %~er i strid med regelverket om offentlige anskaffelser. I konkurransegrunnlaget punkt 5 side 11frernkorrrmerdet at: "Leverandoren skal besbive leveringstid de vilforplikte seg til ä opprettholde gjennom konlraktsperioden. Leveringstidprprodnktgruppe skal oppgis. Videre hvilken kompensasjon de kanforplikte seg tiläyte dersom de ikke oppfyller leveringstiden." Alle de fire tilbudene har tatt maksimal uttelling pä kriteriet med 10 poeng. itet AS kan ikke se at alle leverand0rer har tilbudt Issninger som gir kommunene det samme okonomiske resultat slik poengsettingen skulle tilsi. Ut fra beskrivelsen i konkurransegrunnlaget mä tilbud som oppgir rask leveringstid, men uten kompensasjon, evalueres i forhold til tilbud med noe lengre leveringstid, men hvor kommunene oppnär en god kompensasjon. Tilbudene er vurdert feil bade när det gjelder hvilken leveringstid som leverand0ren forplikter seg til i kontraktsperioden, og hvilken kompensasjon leverandoren forplikter seg til ved brudd pä leveringstiden. Flere av tilbudene er gitt feil poengscore som folge av at kommunene har lagt til grunn uriktige opplysninger om leveringstid, fordi oppdragsgiver ikke har vurdert tilbudt kompensasjon i forhold til den standardavtalen som ligger til grunn for rammeavtalen. Tildelingsbeslutningen er i strid med lov om offentlige anskaffelser 1 og 5, og forskrifl: om offentlige anskaffelser 3-1 og 22-2 fordi vurderingen for dette kriteriet iklce bygger pä rett faktum og den er usaklig när kommunene har gitt en poengscore til tilbudene som ikke er representativ i forhold til tilbudenes innhold TVI-ALTA

10 5. Evahieringen av tildelingskriteriet "Milj'0 ~ Gronn IKT" - vekt 10% eri striä med regelverket om offentlige anskaffelser. Kommunene har ildce vurdert alle forholdene som inngär i tildelingskriteriet "Milj0 - Gronn IKT". Flere av tilbudene har fatt feil poengscore som folge av at ikke alle forhold som inngär i kriteriet, og som er presenter! i tilbudet, er tatt i betraktning ved evalueringen av tilbudene. itet AS skal ha uttelling for en utdypende og grundig besvarelse av tildelingskriteriet "Milj0 - Gronn IKT", herunder at selskapet er milj0sertifisert i henhold til ISO I tilbudet fra itet AS var det vedlagt et eget dokument om milj0 og kvalitetsarbeid. Dette har ikke blitt tatt med i betraktningen ved evalueringen av tilbudet fra itet AS. Sertifisering etter ISO innebaerer at virksomheten forplikter seg til ä akseptere skjerpede miljokrav fra är til är. Dette er en reell forskjell i forhold til andre milj0sertifiseringer. Det har formodningen mot seg at alle leverand0rer har levert like god beskrivelse pa milj0kriteriet. Kommunene har ildce sorget for reell sammenligning av tilbudene, med en karaktergivning som gjenspeiler relative forskjeller mellom tilbudene när tre av fire leverand0rer har fatt maksimal poengscore pa 10 poeng mens et tilbud som var klart mindreverdig har fatt nser maksimal poengscore med 9 poeng. itet AS og Atea AS, som begge er ISO-sertifisert, skulle fatt 10 poeng, de 0vrige skulle fatt lavere score. Tildelingsbeslutningen er i strid med lov om offentlige anskaffelser 1 og 5, og forskrift om offentlige anskaffelser 3-1 og 22-2 fordi vurderingen for dette kriteriet ikke bygger pä rett faktum og den er usaklig när kommunene har gitt poengscore til tilbudene som ikke er representativ i forhold til tilbudenes innhold. 6. Evalueringen av tildelingsltriteriet "Service og garanti" - vekt 30%-er i strid med regelverket om offentlige anskaffelser. Tilbudene er vurdert pä en annen mate enn det konkurransegrunnlaget legger opp til, og tilbudene er ikke vurdert korrekt i forhold til hverandre. Underkriteriet "Mer enn 3 ärs garanti pä utstyr" Kommunene har i feige konkurransegrunnlaget s. 5 lagt vekt pä om tilbudene oppstiller "mer enn 3 ärs garanti pä utstyr " og "I hvilken grad leverandoren tilbyr over 3 ärs garantitidpä ovrig utstyr." Alle tilbudene oppnädde full score pä 6 poeng for ä tilby en garantitid pä 5 är, bortsett fra Bedriftssystemer AS som er trukket 0,5 poeng for ä tilby 4 är. Kornmunene har gitt full score til Atea AS selv om disse tilbyr en garantitid ut over 3 är kun mot et pristillegg. Dette innebasrer en opsjon, som kommunene plikter ä ta hensyn til ved vurderingen. Dette har ikke blitt gjort. Ved ä ikke ta hensyn til pristillegget har kommunene brutt prinsippet om likebehandling TV1-ALTA

11 Kommunene har anfort at de snsket ä legge til rette for en mulighet for garanti ut over 3 är. I tilsvaret side 10 heter det at "siktemalet meddette tildelingshiteriet utehikkende [har] vcert ä silcre oppdragsgiver mulighet til en ytterligere garanti lit over 3 är, uten at man har latt kompensasjonsbetingelser i tillmytning tilforlengelse av garantitiden vcere avgjorende for denne muligheten." Dette strider mot hva som er angitt i konkurransegrunnlaget, hvor det heter at mer enn 3 ärs garantitid skal tillegges vekt. Det strider mot kravene til forutberegnelighet og likebehandling ä vurdere egenskaper ved tilbudene uten ä se hen til prismessige konsekvenser av egenskapene. Dette gjor at konkurransegrunnlaget oppstiller som et minstekrav at det skal vasre 3 ärs garanti. Tilbudet fra Atea AS mä da vurderes ut fra en garanti pä 3 är, hvor tilbudet i sä fall mä gis 0 poeng siden det ikke gär ut over minstekravet. Kommunene har uttalt i brev av at "det hos samtlige leverandorer er lenytet betingelser til utvidelsen av garantienfra 3 til 5 ärfor noen eller alle produkter." Dette er ikke korrekt, siden tilbudet fra itet AS ikke inneholder noen betingelser knyttet til utvidelse av garantien til 5 är. Kommunene har lagt feil faktum til grunn ved vurderingen av tilbudet fra Atea AS for dette underkriteriet när det innstilte tilbudet knytter betingelser til en utvidelse av garantien. När kommunene ikke har vurdert pristillegget for en utvidelse av garantitiden, kan det heller ikke legges til grunn en utvidet garantitid. Altemativt mä kommunene legge til priskonsekvensen ved vurderingen av tilbudet i forhold til de 0vrige tilbudene. När dette ikke er gjort er tilbudene ikke er gitt en poengscore som er representativ for det faktiske innhold og samtidig ikke svarer til de relative forskjellene mellom tilbudene. itet AS anferer videre at det ikke er grunnlag for ä skille vurderingen av underkriteriet "Mer enn 3 ärs garanti pä utstyr" inn i to deler ved ä ta inn en vurdering av "I hvilken grad leverandoren tilbyr over 3 ärs garanti pä 0vrig utstyr." Maksimal score mä tildeles ut fra et samlet bilde av hva som tilbys av garanti ut over minstekravet om 3 ärs garanti. Underkriteriet "Responstid leverand0ren tilbyr pä garanti/servicesaker" Kommunene har gitt poeng pä responstid fra leverandaren mottar henvendelse fra en oppdragsgiverkommune til arbeid er päbegynt. Ut fra anskaffelsesprotokollen fremkommer det at to av leverand0rene tilbyr umiddelbar/omgäende responstid. Disse har fatt full score pä to poeng. itet AS tilbyr iverksettelse innen 45 minutter og har fatt 1,7 poeng mens Atea har fatt 1,5 poeng etter ä ha tilbudt iverksettelse etter 8 timer. Det er en feil ved poengskalaen när man trekker henholdsvis 0,3 og 0,5 poeng for awik pä disse underkriteriene for et awik som er ment ä reflektere to niväer. itet AS er trukket 0,3 poeng for ä ikke gi umiddelbar, men 45 minutter responstid. Atea AS er lcun trukket 0, TVI-ALTA

12 poeng i forhold til itet med en responstid pä 8 timer. Atea AS skulle vsert trukket mer. itet mä tale en reduksjon pä 15 % med en garantert responstid pä 45 minutter mens Atea AS kun er trukket 25 % for en responstid som er mer enn ti ganger därligere. I begrepet "umiddelbar responstid" ligger det uansett en tid fra henvendelse til arbeid er päbegynt, slik at 45 minutters responstid ml sees pä som umiddelbar leveranse. Poengskalaen er uansett benyttet feil ved at den ikke gir samme proporsjonalitet for alle tilbydere, Hvert trinn mä reflektere et jevnt avvik, for eksempel slik at itet AS ble trukket 0,25 og Atea 0,25 fra det igjen - totalt 0,5. Ved evalueringen skal det tas hensyn til relative forskjeller mellom tilbudene. Dette feiger av kravet til forutberegnelighet i lov om offentlige anskaffelser 5 og stadfestes av KOFA, blant annet i avgjarelsen 2009/249 i avsnitt 21 hvor det heter at oppdragsgivers poengsetting mä sikre at relevante forskjeller mellom tilbudene gjenspeiles i de poengene tilbudene gis. Kommunene har ogsä tolket itet AS' tilbud slik at bistand ut over normal arbeidstid forutsetter at det inngäs en seerskilt avtale mellom itet AS og kommunene. Dette er ikke korrekt, og evalueringen bygger derfor pä feil faktum. Underkriteriet "Hvilken kompensasjonsordning som tilbvs ved brudd pä garantert responstid" I feige anskaffelsesprotokollen har tilbudet fra Atea AS fatt full score med 2 poeng mens itet AS har blitt tildelt 1,7 poeng etter ä ha tilbudt en 0konomisk kompensasjon pä 500 kroner. De to 0vrige tilbud er tildelt 1,5 poeng ved ä tilby ä ha reservemaskin pä lager mv. Atea AS skal ikke ha tilbudt noen besternt kompensasjon, men det fremkommer av anskaffelsesprotokollen at Atea har vist til statens standardavtale som styrer omfanget av en kompensasjonsordning. Kommunene har foretatt en uriktig evaluering när Atea AS far best score. Konkurransegrunnlaget mä forstäs slik at Atea AS ikke har tilbudt noen kompensasjonsordning i det hele tatt när det vises til statens standardavtale. I konkurransegrunnlaget er det angitt i punkt at alle leverandorer er bundet av statens standardavtale ettersom konkurransegrunnlaget pä dette punktet sier: "Avtaleforholdet reguleres av folgende bestemmelser: Kj0psavtalen (Difi) " Videre fremkommer det i punkt 6.8 kontrakts- og betalingsbetingelser: -8-1M 81519TVI-ALTA

13 "Oppdragsgiver benytter Den store Igopsavtalenfra Direktoratet for forvaltning og IKTsom kontraktsmal. Avtalenfinnes tilgj engelig pa difi. no/artikkel/2009/11/den-store-kjopsavtalen-ssa-k" Det er pä det rene at alle leverandorene er bundet av statens standardavtale SSA-k idet oppdragsgiver har oppgitt at kj0psavtalen skal legges til grunn i kontrakten. Det er videre pä det rene at kontrakten ikke gir anvisning pä noen besternt kompensasjon idet avtalen legger opp til at dette skal avtales seerskilt, jf. standardens punkt pä side 28: "Andre dagbotsatser og annen hpetidfor dagboten kan avtales i bilag 4" Kommunenes poengberegning strider mot forhandlingsforbudet som fremgär av forskrift for offentlige anskaffelser 21-1 (1) samt det grunnleggende kravet til forutberegnelighet og prinsippet om likebehandling jf. lov om ottentlige anskaffelser 5. Konkurransegrunnlaget mä forstäs slik at det ettersp0rres kompensasjonsordninger som ikke ligger inne i standarden. När Atea AS kun viser til statens standardavtale er det ikke tilbudt noen kompensasjon, og dette skulle resultert i 0 poeng pä dette underkriteriet. Det foreligger ogsä en feil ved at de to underkriteriene responstid og kompensasjon for brudd pä responstiden ikke er sett i sammenheng ved evalueringen. Kommunene kan ikke legge vekt pä kompensasjonen for responstiden uten ä se pä hvilken responstid som er tilbudt. Kommunene har pä disse to underkriteriene gitt maksimalt 4 poeng. Atea har fatt 3,5 poeng (1,5+2) for ikke ä tilby konkret kompensasjon pä 8 timers responstid, mens itet AS har fatt 0,1 poeng mindre for ä tilby kr 500 for responstid pä 45 minutter. Tildelingsbeslutningen er i forhold til alle de tre underkriteriene i strid med lov om offentlige anskaffelser 1 og 5, og forskrift om offentlige anskaffelser 3-1 og 22-2 fordi vurderingen for dette kriteriet ikke bygger pä rett faktum og den er usaklig när kommunene har gitt poengscore til tilbudene som ikke er representativ i forhold til tilbudenes innhold. Subsidisert itets subsidiäre pastand er et krav om erstatning for negativ kontraktsinteresse. For det tilfellet at retten skulle komme til at det ikke foreligger feil ved beslutningen om tildeling av kontrakt, har itet AS krav pä erstatning for forgjeves ä ha utarbeidet tilbud i konkurransen og fulgt opp den etterfslgende klagesaken som feige av at kommunenes saksbehandling er i strid med regelverket om offentlige anskaffelser. I tillegg til de feil som er grunnlaget for itet AS' prinsipale pästand, er det fra kommunenes side innrammet flere feil ved tildelingsbeslutningen og grunnlaget for denne TVI-ALTA

14 Vilkärene for erstatning er oppfylt i henhold til lov om offentlige anskaffelser 10 og rettspraksis knyttet til denne bestemmelsen. Saksokerens pästand Prinsipalt: 1. Beslutning om ä tildele kontrakt om rammeavtale Digitalt ferstevalg Finnmark, til Atea AS, settes til side. 2. itet AS tilkjennes saksomkostninger med forfall 14 dager etter dommens forkynnelse med tillegg for forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven 3 ferste ledd ferste punktum fra forfall til betaling skjer. Subsidiaert: 1. Alta kommune, Berleväg kommune, Bätsfjord kommune, Hammerfest kommune, Hasvik kommune, Kautokeino kommune, Kvalsund kommune, Loppa kommune, Mäs0y kommune, Nesseby kommune, Nordkapp kommune, Porsanger kommune, S0r- Varanger kommune, Tana kommune, Vadso kommune plikter solidarisk ä betale erstatning til itet AS en erstatning fastsatt etter rettens skjjamn oppad begrenset til kr , for forgjeves utarbeidelse av tilbud og oppfelging av klage som var nodvendig for ä pävise feil. 2. itet tilkjennes saksomkostninger som ikke dekkes under post 1, med forfall 14 dager etter dommens forkynnelse med tillegg for forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven 3 ferste ledd ferste punktum fra forfall til betaling skjer. Saksoktes pästandsgrunnlag 1. Tilbadet fra Atea AS er ikke lenger bindende. Kommunenes forlengelse av vedstäelsesfristen to dager etter at den gjeldende vedstäelsesfristen gikk ut kan ikke medfere at konkurransen mä anses som avsluttet og utlyses pä nytt. KOFAs praksis om krav av forlengelse av vedstäelsesfristen felger ikke av EU/E0S-lovgivningen, og er for streng i henhold til de krav som er oppstilt i regelverket for offentlige anskaffelser. Alle tilbyderne fikk anledning til ä forlenge sin vedstäelsesfrist og kommunene har derfor ivaretatt hensynet til likebehandling og god forretningsskikk. I henhold til vanlige avtalerettslige regier foreligger det fortsatt fire bindende tilbud. At det gikk noen fä dager i TVI-ALTA

15 päskeuken fra uttefpet av den gjeldende vedstäels esfristen til samtlige leverand0rer uten forbehold forlenget vedstäelsesfristen pä ny ferste virkedag etter päske, gj0r ikke at tilbudene ikke er bindende. KOFAs praktisering av vedstäelsesfristen har blitt kritisert, og det er foreslätt en forskriftsendring som skal regulere adgangen til ä forlenge vedstäelsesfristen innen denne utlaper, og ogsä äpne for at oppdragsgiver etter utl0pet av vedstäelsesfristen kan foresp0rre leverand0rene om de fortsatt 0nsker ä fastholde tilbudet. Forslaget har fatt bred st0tte, ogsä fra KOFA, og forslaget har blitt vedtatt av Stortinget. Forskriftsendringen ventes Reelle hensyn taler ogsä for at alle de fire tilbudene som har blitt satt frem, skal anses som gyldige. Dersom konkurransen mä gjennomfores pä nytt vil det fore til store samfunnsökonomiske konsekvenser, og veere i strid med den alminnelige rettsoppfatning. Atea AS har ogsä innrettet seg pä alle mäter for ä inngä en kontrakt med kommunene, og denne konkludente adferden mä sees som en underforstätt forlengelse av tilbudet. KOFA har ogsä lagt til grunn en vid aksept av konkludent adferd som grunnlag for forlengelse av tübud. 2. Avvikfra minstelcravene er händtert i strid med regelverket om offentlige anskaffelser. När det gjelder minstekrav for printere i konkurransegrunnlaget er formuleringen "inntil" brukt om kapasiteten som kreves for de ulike skrivertypene. Det er korrekt at denne formuleringen i konkurransegrunnlaget, "inntil 30 siderper minutt ntslcriftshastighet", skal forstäs som at den tilbudte maskinen skal kunne skrive ut opp til 30 sider per minutt. Presiseringen om utskriflshastighet i konkurransegrunnlaget kun gjelder ett av flere produkter som skal anskaffes i en rammeavtale. KOFA behandlet denne konkrete problemstillingen i sak 2011/308 og fremholdt "fajt tilbudene pä en eller annen mate inneholder avvik er en situasjon som lelt kan oppstä" og at presiseringen i konkurransegrunnlaget "ikke kan forstäs som at samtlige krav i kravspesifikasjonene skal forstäs som et minsteh'av," Ingen av avvikene er av en slik karakter at de skal avvises pä selvstendig grunnlag. De enkelte avvikene er knyttet opp til enkelte av produktene innenfor produktgruppen skrivere, som igjen er ett av flere produkter som inngär i et storre produktsegment i en större rammeavtale som omfatter bade tjenester og utstyr - og hvor prisen pä skrivere kun skal vektlegges med 5 % i evalueringen av tildelingskriteriet pris, som igjen var vektet med 30 %. I tillegg til skrivernes utskriftshastighet var det for produktgruppen skrivere ogsä stilt krav til administrasjonssystemer, utskriftssystem, ark-kapasitet, oppl0sning mv. som ogsä var gjenstand for konkurranse. Utskriftshastighet var derfor bare ett av flere krav til TVI-ALTA

16 skriverne, og samlet sett ville derfbr ikke de uvesentlige awikene i utskriftshastighet for enkeltprodukter innenfor en enkelt produktgruppe medf0re noen endring i poengtildelingen. 3. Evalneringen av tüdelingsjcriteriet "Pris" - ve/ct 30 %~ er i strid med regelverket om offentilge anskqffelser. Anskaffelsesprotokollen viser oppsettet de matematiske modellene tildelingskriteriet "pris" bygger pä. Begge utregningene tar utgangspunkt i priser fra prisutfyllingsskjemaet multiplisert med enhetspriser. Det er gitt en score for lavest summerte priser og en score for vektede og summerte priser, med utgangspunkt i de oppgitte forbrukstall i prisutfyllingsskjemaet. Ved prissammenligningen er de enkelte produkter multiplisert med oppgitte forbrukstall fra prisutfyllingsskjemaet. Enhetspriser multiplisert med forbrukstall per enhet er summert. Den totale summen av alle produktene, etter at de er multiplisert med oppgitte forbrukstall, er lagt til grunn for den ferste summeringen. Den andre delen av poenggivningen pä punktet pris tar utgangspunkt i enhetspriser multiplisert med forbrukstall og er summert per produktgruppe. Summerte priser per produktgruppe multiplisert med vekting gav grunnlag for en vektet summering av produktgruppene. Det er benyttet den vektingsprosent for hver produktgruppe som er angitt i prisutfyllingsskjemaet. I den samlede vurderingen under tildelingskriteriet "Pris" er det derfor benyttet samlede summerte enhetspriser for samtlige produkter i prisutfyllingsskjemaet, multiplisert med oppgitte forbrukstall, samt at det er benyttet vekting av priser summert per produktgruppe multiplisert med forbrukstallene i prisutfyllingsskjema. Dette fremkommer under kolonnen "Summerte poeng" i anbudsprotokollen. Evalueringen av tildelingskriteriet "Pris" er gjort i samsvar med konkurransegrunnlaget og det er ikke innf0rt noen armen modell enn det som f0lger av konkurransegrunnlaget. Konkurransen gjelder en ny rammeavtale hvor det ikke firmes erfaringsmessige forbrukstall. Det er ikke mulig ä vite ruayaktig forbruk av varer og tjenester innenfor rammeavtalens varighet, det er falgelig ikke mulig ä vite noen total kostand i avtaleperioden. Det har derfor blitt bedt om priseksempler pä utvalgte produkter for ä lcunne oppstille et relevant produkt- og prisbilde med et oppgitt forbrukstall. Pris er ett av utvelgelseskriteriene som er benyttet for ä komme frem til den leverandoren som kan tilby den mest okonomisk fordelaktige leveransen av IKT-utstyr og tilhorende tjenester innen en rammeavtale med en oppgitt leveringsmetodikk. Poengtildelingen under kriteriet "pris" läget for ä avdekke taktisk prising, TVI-ALTA

17 4. Evahteringen av tildelingskriteriet "Bestilling/Leveringsbetingelser" - vekt 30 %- er i strid med regelverket om offentlige anskaffelser. Kommunene er enige i at enkelte leverand0rer fikk for hay score pä evalueringskriteriet "Bestilling/Leveringsbetingelser" idet det ikke ble tilbudt en tilfredsstillende kompensasjonsordning som forutsatt i konkurransegrunnlaget. Dette gjaldt ikke de leverandsrer som var nummer 1 og 2, og oppretting av denne feilen ferte heller ikke til endring i den innbydes rekkefelgen i innstillingen av leverand0rene. Saksöker ble opplyst om dette i et brev av , og det ble tatt forbehold om ä korrigere dette pä et senere tidspunkt. I prosesskrift av 13. april 2012 er dette korrigert, med den feigen at tilbyderen IT-Partner Finnmark AS fikk fradrag for manglende kompensasjon. Korrigeringen har ilcke hatt innvirkning pä utfallet av anbudskonkurransen. 5. Evahteringen av tildelingskriteriet "Miljo ~ Gwnn IKT"~vekt 10%-~er i strid med regelverket om offentlige anskaffelser. Det gär frem av konkurransegrunnlaget side 11, punkt 5, Tildelingskriterier, hva som vektlegges for det enkelte tildelingskriterium. For underpunktet "Milj0 - Grann IKT" er det listet at det vektlegges i hvilken grad leverand0ren tilbyr produkter som i st0rst mulig grad er Energy Star Qualified, og i hvilken grad leverand0ren tilbyr l0sninger for händtering av kassert/utrangert IKT-utstyr og resirkulering/gjenbruk av dette. De opplysninger som fremkommer i itet AS' eget dokument om milj0 og kvalitetsarbeid er ikke vektlagt ut over hva som feiger av tildelingskriteriene. En vektlegging av slike opplysninger ville vtert et brudd pä regelverket om offentlige anskaffelser. 6. Evahieringen av tildelingskriteriet " Service og garanti" - vekt 30%~er i strid med regelverket om offentlige anskaffelser. I dette tildelingskriteriet er det lagt inn fire underkriterier som er vektlagt. Det var mulig ä oppnä til sammen 10 poeng, hvor kriterier opplyst i konkurransegrunnlaget ligger til grunn for vektleggingen. Det er gitt poeng bade innenfor garantert responstid pä service/garantisaker og pä kompensasjonsordning er pä brutt garantert responstid. Punktene er vurdert i sammenheng med hverandre, ved at begge er underpunkter under tildelingskriteriet "Service og garanti" samtidig som hvert enkelt punkt er innholdsmessig ulikt. For ä fa frem den relative forskjellen mellom levererand0rene pä dette tildelingskriteriet ble det gjort en endring i poengfordelingen til anbyderne som nevnt i brev av Ingen av tilbyderne oppnädde fell score pä dette tildelingskriteriet. Underkriteriet "Mer enn 3 ärs garanti pä utstvr" Konkuiransegrunnlaget etterspor kun hvilke av leverandorene som tilbyr mer enn 3 ärs garantitid pä utstyret. Alle leverandorene foruten Bedriftssystemer AS tilb0d garantitid pä 5 är. Siden det i kravspesifikasjonen var krevd 3 ärs garanti for enkelte produkter, var TVI-ALTA

18 siktemälet med dette tildelingskriteriet utelukkende ä sikre en oppdragsgiver mulighet til ä gi en ytterligere garanti ut over tre är, uteri at man har latt kompensasjonsbetingelser i tilknytning til forlengelse av garantitiden vasre avgj0rende for denne muligheten. Samtlige av leverandarene knyttet betingelser til utvidelsen av garantien fra 3 til 5 är for noen eller alle produkter. Dette gjelder ogsä tilbudet fra itet AS, hvor varegruppen "projektorer" er ikke tilbudt med 5 ärs garanti, og produktene Blade til HP c7000, tynnklient og skrivere er tilbudt med 3 ärs garanti. Etter konkurransegrunnlaget har betingelser ved utvidelsen av garantitiden ikke vasrt en del av tildelingskriteriet. Ved vurderingen er det kun etterspurt - og gitt poeng til - hvilke av leverandorene som tilbyr mer enn tre ärs garanti pä utstyret. Underkriteriet "Responstid leveranderen tilbvr pä garanti/servicesaker" Dette kriteriet gjelder hvor lang tid det skal gä fra en melding om garantifeil eller serviceavrop har kommet inn til leverand0ren og til leverandsren har meldt dette videre til sin produsent eller servicepartner for ä sette i verk garantiarbeidet. Atea AS tilb0d en responstid pä maksimum 8 timer, d0gnkontinuerlig 365 dager i äret. itet AS tilb0d en responstid pä 45 minutter. Ut over dette er det ikke tilbudt noen armen serviceordning. Det frernkommer i itet AS' tilbud at man har et servicesenter med utvidet äpningstid for drifts- og avtalekunder. Serviceordningen er en rullerende bakvaktordning "for ä ivareta overväkning og evl. utrykning." Dette er ikke tjenester som er etterspurt i konkurransen, og kommunene ser dermed ikke dette som en garanti/serviceordning som er innbefattet i tilbudet. Poengtildelingen ved dette underkriteriet er gjort for ä fange opp og premiere relevante forskjeller mellom tilbudene. Atea AS ble trukket flest poeng grunnet den lengste responstiden, en garantert maksimum responstid pä 8 timer, samtidig som man i positiv retning har tatt hensyn til at det tilbys en d0gnkontinuerlig respons pä garantisaker, 365 dager i äret. Man har ved vektingen fatt frem de relevante forskjellene mellom leverandorene. Underkriteriet "Hvilken kompensasjonsordning som tilbys ved brudd pä garantert responstid" Statens standardavtale (SSA-k store) er listet som mal for kontrakt. Elementer i statens standardavtale har ogsä vasrt gjenstand for konkurranse, spesielt sett hen til garanti og servicehändtering. Tilbudet fra Atea AS anses ä gi den beste kompensasjonsordningen. Atea AS har tilbudt den samme kompensasjonsordningen som er oppgitt i statens standardavtale, som i konkurransen ogsä er ment ä vasre den beste. Konkurransegrunnlaget nevner ingen krav om at kompensasjonsordningen i statens standardavtale skal benyttes. Punkt Dagbot ved forsinkelse, annet avsnitt, legger til grunn en dagbotsats pä 0, TVI-ALTA

19 prosent av samlet vederlag. Det kan avtales en annen dagbotsats og en annen l0petid slik som itet AS viser til, men dette er ikke gjort. Til itet AS' subsidiäre pästand Det rettslige utgangspunkt er at brudd pä reglene i lov og forskrift om offentlige anskaffelser kan gi grunnlag for erstatning for negativ kontraktsinteresse. Feilen mä i sä fall vasre av en viss storrelse og karakter, jf. avgjorelsen i Agder lagmannsrett LA Det er saks0ker som har bevisbyrden i sp0rsmälet, og i denne saken foreligger det ikke ansvarsgrunnlag siden kommunene ikke har brutt regelverket for offentlige anskaffelser. itet AS har heller ikke sannsynliggjort noe 0konomisk tap. Saksektes pästand 1. Alta kommune, Berleväg kommune, Bätsfjord kommune, Hammerfest kommune, Hasvik kommune, Kautokeino kommune, Kvalsund kommune, Loppa kommune, Mas0y kommune, Nesseby kommune, Nordkapp kommune, Porsanger kommune, Sor- Varanger kommune, Tana kommune, Vads0 kommune frifinnes. 2. Alta kommune, Berleväg kommune, Bätsfjord kommune, Hammerfest kommune, Hasvik kommune, Kautokeino kommune, Kvalsund kommune, Loppa kommune, Mäsoy kommune, Nesseby kommune, Nordkapp kommune, Porsanger kommune, S0r- Varanger kommune, Tana kommune, Vads0 kommune tilkjennes sakens omkostninger. Retten s vurdering 7. Tilbudetfra Atea AS er ikke lenger bindende. I punkt 2.17 pä side 12 i konkurransegrunnlaget utarbeidet av kommunene gär det frem at tilbudene skal vedstäs i 90 dager etter anbudsfristens utkfp sendte kommunene ut en e-post til alle tilbyderne hvor det ble bedt om at tilbyderne vedtok en forlengelse av vedstäelsesfristen frem til Alle tilbyderne svarte bekreftende pä denne anmodningen. itet AS ved Rune Stramme sendte ogsä en epost til kommunene v/jan Birger Johansen og Torbjorn Holm , hvor itet AS forlenget sin vedstäelsesfrist ytterligere, frem til , to dager etter den forlengede vedstäelsesfristens utl0p, ble det sendt ut en ny e- post fra kommunene til alle tilbyderne, hvor det ble gjort oppmerksom pä at den sist forlengede vedstäelsesfrist en var utktpt, og man ba tilbyderne forlenge vedstäelsesfrist en ytterligere, fremtil kl Tilbyderne ble bedt om ä svare pä sporsmalet om TVI-ALTA

20 forlengelse innen kl Atea AS, Bedrifts systemer AS og IT-Partner Finnmark AS svarte alle positivt pä fristforlengelsen per epost Det er ikke omtvistet at den forlengede vedstäelsesfristen var utlefpt da kommunene sendte ut sin siste foresp0rsel om forlengelse av vedstäelsesfristen Det er heller ikke omtvistet at itet AS ensidig forlenget sin vedstäelsesfrist allerede itet AS har anfort at deres tilbud dermed er det eneste tilbudet som fortsatt er bindende, siden de ovrige tilbyderne ikke forlenget vedstäelsesfristen i tide. Sporsmal knyttet til hvordan oppdragsgivere og leverand0rer skal forholde seg til vedstäelsesfristen er regulert i forskrift om offentlige anskaffelser 10-2 og Disse bestemmelsene sier imidlertid iklce noe om konsekvensene av at en vedstäelsesfrist blir forlenget etter dens utkfp. Det er lite relevant domstolspraksis rundt dette sparsmalet, men sporsmälet har vasrt flere ganger til behandling i KOFA. I KOFAs avgjorelse 2008/23 var den opprinnelige vedstäelsesfristen utktpt i fire dager for tilbyderne ble oppfordret til ä forlenge fristen. Tilbydernes bekreftelse pä at de vedsto seg sine tilbud ble sendt inn fra 4 til 27 dager etter den opprinnelige fristens utfop. KOFA viser her til flere tidligere avg]0relser av nemnda. I avgj0relsen 2007/5 ble det slätt fast at oppdragsgiver har plikt til ä slutt&re konkurransen innen vedstäelsesfristens utlop. Videre henvises det til avgj0relse 2006/125 hvor klagenemnda uttalte at en forlengelse av vedstäelsesfristen mä finne sted mens tilbudet ennä er bindende. I saken 2008/23 konkluderes det videre med at dersom fristen forst er gätt ut, star oppdragsgiveren uten bindende tilbud i den kunngjorte konkurransen, og dette kan ikke repareres ved at oppdragsgiveren etter vedstäelsesfristens utl0p oppfordrer tilbyderne til ä forlenge fristen. Endelig uttaler KOFA i avgjorelsen 2008/23 at etter klagenemndas oppfatning tilsier hensynet til regelverkets effektivitet at reglene mä händheves pä denne mäten, selv om samtlige tilbydere i dette tilfellet bekreftet at de vedsto seg sine tilbud. KOFAs praksis pä dette omrädet har vsert gjenstand for kritikk. I NOU 2012:2 Händhevelse av offentlige anskaffelser, tas det til orde for en regelforandring ved oversittelse av vedstäelsesfristen. Utvalget som star bak den aktuelle NOU mener jf. utrednfngen side 162, at dagens KOFA-praksis mä kunne endres uten at man kommer i konflikt med EU/E0S-retten, siden anskaffelsesdirektivene ikke gir direkte svar pä hvorvidt inngäelse av en kontrakt när vedstäelsesfristen er utfopt, skal anses som en ulovlig direkte anskaffelse. Utvalget er heller ikke kjent med at EU-domstolen har tatt stilling til sp0rsmalet. Utvalget begrunner sitt syn med at selv om en konkurranse forst sluttfores etter vedstäelsesfristens utlap, er hensynet til konkurranse ivaretatt i og med at konkurransen opprinnelig var kunngjort. Dersom konkurransesituasjonen ikke endres vesentlig som folge av vedstäelsesproblematikken taler ikke hensynet til konkurranse for ä anse slike anskaffelser som ulovlige direkte anskaffelser TVI-ALTA

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om helsevikarer. Klagenemnda fant at innklagede ikke hadde brutt kravet til forutberegnelighet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om levering av legemidler og apotekvarer til kommunene i Nord-Troms. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser SJT Miljø AS Postboks 43 4367 NÆRBØ Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0124-8 28.08.2012 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til Deres

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingsevaluering, De generelle kravene i 5 Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse vedrørende prosjektering og bygging av kommunale flyktningeboliger

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Adnor Advokat AS Postboks 281 Sentrum 7402 TRONDHEIM Deres ref.:jørund Tuveng Vår ref.: 2014/0127-6 Saksbehandler: Elin Økland Dato: 22.04.2015 Avvisning

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale om innkjøp av IKT-utstyr og tilhørende tjenester. Klagenemnda fant at det ikke forelå

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtaler på vikartjenester av helse- og omsorgspersonell. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av rammeavtaler om vaskeritjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomforte en åpen anbudskonkurranse vedrorende anskaffelse av en toårig rammeavtale for kjøp av gravemaskiner. Klagenemnda fant at det ikke var i strid

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tilbudsevaluering Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om medisinsk forbruksmateriell og inkontinensprodukter.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av ventilasjonstekniske arbeider i forbindelse med rehabilitering av et hus på Blindern i Oslo.

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker NorLense AS Fiskebøl 8317 STRØNSTAD Deres ref.: Terje Olav Hansen Vår ref.: 2016/0136-10 Saksbehandler: Tora Holm Dato: 03.04.2017 Avvisning av klage på

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Tenders Norge v/ Christine Fleischer Bygdøy Allé 14 0262 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0120-8 25.11.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for rammeavtaler på konsulenttjenester, og satte 'forbehold" som et tildelingskriterium. Klagenemnda kom til at

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjøp av kontorrekvisita, mykpapir og kopipapir. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av manuelle rullestoler, elektriske drivhjul og trappeklatrere. Det var anført at innklagede

Detaljer

3. Forbehold til kontrakt som har økonomisk og/eller risikomessig betydning Kriteriene er ikke oppgitt i prioritert rekkefølge.

3. Forbehold til kontrakt som har økonomisk og/eller risikomessig betydning Kriteriene er ikke oppgitt i prioritert rekkefølge. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av rammeavtale for tiltak beregnet på langtidsledige med behov for veiledning og bistand

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, delvis avlysning. Arve Rosvold Alver, Georg Fredrik Rieber-Mohn, Andreas Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, delvis avlysning. Arve Rosvold Alver, Georg Fredrik Rieber-Mohn, Andreas Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud, delvis avlysning Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av formingsmateriell. Klagenemnda fant at

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Ulovlig direkte anskaffelse, avlysning, karenstid

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Ulovlig direkte anskaffelse, avlysning, karenstid Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse, avlysning, karenstid Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om tømming og spyling

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en åpen anbudskonkurranse for innkjøp av spylevogn for Hammerfest kommune. Klagenemnda fant at klager var rettmessig avvist, jf forskriften

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en begrenset anbudskonkurranse for bygging av ny kai på steinfylling i sjøen ved Killingøy i Haugesund. Kontrakt ble inngått etter vedståelsesfristens

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Omgjøring, endring av konkurransegrunnlag, reelle forhandlinger Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for inngåelse av rammeavtale

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en konkurranse med forhandling i ett trinn om inngåelse av rammeavtale for jobbsøkerkurs. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Enit Nord AS Stormyrveien 10 8008 Bodø Deres referanse Vår referanse Dato 2010/161 09.07.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til Deres klage

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av rammeavtale for kurs beregnet på langtidsledige, mottakere av sosialhjelp og personer

Detaljer

(2) Kontrakt skulle tildeles den leverandør som leverte det økonomisk mest fordelaktige tilbud, basert på følgende tildelingskriterier:

(2) Kontrakt skulle tildeles den leverandør som leverte det økonomisk mest fordelaktige tilbud, basert på følgende tildelingskriterier: Innklagede kunngjorde en konkurranse for kjøp og transport av varmmat til to sykehjem med tilhørende dagsentre. Klagenemnda fant at det ikke var gitt tilfredsstillende begrunnelse for valg av tilbud i

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Dagøplast AS Spordi 4 92101 Käina Estland Per Andersen Deres ref.: Per Andersen Vår ref.: 2014/0126-5 Saksbehandler: Tine Sæbø Dato: 16.03.2015 Avvisning

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tildelingskriterier, evalueringsmodell

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tildelingskriterier, evalueringsmodell Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingskriterier, evalueringsmodell Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rehabilitering av hovedvannledning, hvor

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Gro Amdal, Andreas Wahl og Jakob Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Gro Amdal, Andreas Wahl og Jakob Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om salg av barnehagetomter, og etablering og drift av barnehager. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av en landsomfattende rammeavtale for blomster som skulle være obligatorisk å bruke for alle innklagedes

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 18. september 2006 i sak 2006/94. Konica Minolta Business Solution Norway AS

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 18. september 2006 i sak 2006/94. Konica Minolta Business Solution Norway AS Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for leie/leasing av kopimaskiner/printere. Klagenemnda fant at det ikke var gitt tilstrekkelig begrunnelse for

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Maskegruppen AS Att: Jan Kronberg Postboks 44 1407 Vinterbro Deres referanse Vår referanse Dato 2010/184 20.05.2011 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse om rammeavtale for salg av proviant til Havforskningsinstituttets fartøy.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale(r) for kjøp av bøker og media til folkebibliotekene i seks kommuner. Klagenemnda fant

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Ressursklinikken AS Storgata 25b 2000 LILLESTRØM Deres referanse Vår referanse Dato 2010/139 25.06.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. "Tildelingskriterier Vekting med utslag +/- 5 % Ca 10 %

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tildelingskriterier Vekting med utslag +/- 5 % Ca 10 % Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en åpen anbudskonkurranse om en rammeavtale for levering av møbler blant annet til skoler og barnehager. Klagenemnda fant at det angitte tildelingskriteriet

Detaljer

Praktisering av forskrift om offentlige anskaffelser - Spørsmål vedr SFTs gjennomføring av konkurranse med forhandling - Tjenestekjøp

Praktisering av forskrift om offentlige anskaffelser - Spørsmål vedr SFTs gjennomføring av konkurranse med forhandling - Tjenestekjøp Promitek AS Bragerhaugen 16 3012 DRAMMEN Deres ref Vår ref Dato 200204991-3 17.03.2003 Praktisering av forskrift om offentlige anskaffelser - Spørsmål vedr SFTs gjennomføring av konkurranse med forhandling

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingsevaluering. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av en rammeavtale for rådgivende ingeniørtjenester og landskapsarkitekttjenester.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav. Avvisning av leverandør. Tildelingsevaluering. De generelle kravene i 5. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 20. desember 2004 i sak 2003/264

Klagenemndas avgjørelse 20. desember 2004 i sak 2003/264 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjaldt åpen anbudskonkurranse for prosjektering av et sykehjem. Sakens dokumenter ga ikke et entydig svar på om tilbudt kompetanse var vurdert på grunnlag

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av vakt- og servicetjenester til Oslo Bussterminal. Klagenemnda fant at tildelingskriteriet "Referanser"

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av Bylivsundersøkelse for Oslo sentrum. Klager anførte at valgte leverandørs tilbud inneholdt forbehold

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av rammeavtale om arbeidsrettet rehabilitering. Klagenemnda fant til innklagede

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/105 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/105 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Oskar Pedersen AS Postboks 9237 4697 KRISTIANSAND S Norge Deres ref.: Carl Henrik Myhre Vår ref.: 2015/0005-5 Saksbehandler: Peter Aadland Dato: 22.04.2015

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker JSI Jobbkompetanse AS Skippergata 121-123 4327 SANDNES Norge Deres ref.: Vår ref.: 2016/0030-9 Saksbehandler: Line Rakner Dato: 25.04.2016 Avvisning av

Detaljer

Avvisningsbeslutning i klagesak

Avvisningsbeslutning i klagesak Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Alfa Dykk AS Svelvikveien 81 3039 DRAMMEN Norge Deres ref.: Vår ref.: 2014/0088-14 Saksbehandler: Tine Sæbø Dato: 09.02.2015 Avvisningsbeslutning i klagesak

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om kjøring av behovsbaserte brukere. Klagers tilbud ble avvist. Innklagede inngikk kontrakt med to andre leverandører

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Stangeland & Co advokatfirma Veverigata 1 4514 MANDAL Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0077-8 02.10.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Volumtall. De generelle kravene i loven 5. Innklagede gjennomførte en konkurranse om kjøp av verktøy, verkstedsutstyr, verneutstyr og arbeidsklær

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Arntzen de Besche Advokatfirma AS Postboks 2734 Solli 0204 OSLO Norge Deres ref.: Vår ref.: 2015/0132-6 Saksbehandler: Line Rakner Dato: 15.01.2016 Avvisning

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om medisinske forbruksvarer. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt kravet til

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: De generelle kravene i 5 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av telefoniløsning. Klagenemnda gav klager medhold i at

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/115 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/115 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av biovarme. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften 17-1 (2) bokstav g ved ikke

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Magni Elsheim og Morten Goller. Tildelingsevaluering, evalueringsmodeller

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Magni Elsheim og Morten Goller. Tildelingsevaluering, evalueringsmodeller Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av overvannshåndtering. Klagenemnda kom til at innklagede ikke hadde brutt de grunnleggende

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kai Krüger, Magni Elsheim, Jakob Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kai Krüger, Magni Elsheim, Jakob Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtaler for medisinske forbruksvarer. Klagenemnda fant at innklagede ikke hadde brutt regelverket

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager deltok i en begrenset anbudskonkurranse vedrørende inngåelse av en rammeavtale for anskaffelse av uniformer og tjenesteantrekk for Statens vegvesen lokalisert

Detaljer

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Thomas G. Naalsund Bygg- og anleggsanskaffelser, 16. oktober 2014 Introduksjon Dagens temaer 3 Generelt om forhandlingsadgang ved offentlige anskaffelser Grensen

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en åpen anbudskonkurranse om anskaffelse av anleggsarbeid i forbindelse med opparbeiding av tomt for jazz- og teaterhus i Molde sentrum. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Taktisk prising. Avvisning av tilbud. Finn Arnesen, Halvard Haukeland Fredriksen og Jakob Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Taktisk prising. Avvisning av tilbud. Finn Arnesen, Halvard Haukeland Fredriksen og Jakob Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Taktisk prising. Avvisning av tilbud. Innklagende gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjøp av leker og formingsmateriell.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av transporttjenester ved legevakten i Oslo kommune. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Gro Amdal, Tone Kleven, Jakob Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Gro Amdal, Tone Kleven, Jakob Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for kjøp av konsulenttjenester. Klagenemnda fant at innklagede ikke hadde brutt regelverket ved å avvise tilbudet

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Orange Helse AS Fabrikkgaten 5 5059 BERGEN Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0097-7 26.02.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Røyseth Maskin AS Eikelia 6817 NAUSTDAL Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2014/0023-9 27.11.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemndas

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Begrunnelse, innsyn, tildelingsevaluering, avvisning av leverandør

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Begrunnelse, innsyn, tildelingsevaluering, avvisning av leverandør Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Begrunnelse, innsyn, tildelingsevaluering, avvisning av leverandør Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Dokumentasjonskrav, tildelingsevaluering

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Dokumentasjonskrav, tildelingsevaluering Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Dokumentasjonskrav, tildelingsevaluering Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for å inngå rammeavtale om vedlikehold av forbrenningsovner.

Detaljer

(2) I konkurransegrunnlagets punkt 1.4.2 fremkommer blant annet følgende vedrørende leveringsomfang:

(2) I konkurransegrunnlagets punkt 1.4.2 fremkommer blant annet følgende vedrørende leveringsomfang: Page 1 of 5 Klager deltok i en åpen anbudskonkurranse vedrørende inngåelse av rammeavtale(r) for levering av ganghjelpemidler og hjulsparker med tilbehør, reservedeler og diverse servicetjenester. Klagenemnda

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Omgjøring av tildelingsbeslutning, avvisning av leverandør, kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Omgjøring av tildelingsbeslutning, avvisning av leverandør, kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Omgjøring av tildelingsbeslutning, avvisning av leverandør, kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tildelingsevaluering. Påstand om uegnet tildelingskriterium.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tildelingsevaluering. Påstand om uegnet tildelingskriterium. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingsevaluering. Påstand om uegnet tildelingskriterium. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale for

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Ulovlig tildelingskriterium Statens vegvesen Region vest kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale for landmåling og bilbåren

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingsevaluering. De generelle kravene i 5. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av en rammeavtale for prosjektering

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse vedrørende renovering av VAledninger. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt de grunnleggende krav i lov

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Trondheim Private Omsorgstjeneste AS Hornebergveien 7A 7038 TRONDHEIM Deres referanse Vår referanse Dato 2010/119 12.04.2011 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avrop på rammeavtale, avlysning av minikonkurranse

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avrop på rammeavtale, avlysning av minikonkurranse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avrop på rammeavtale, avlysning av minikonkurranse Klager var deltaker i en parallell rammeavtale om rehabilitering av veier og forarbeider for asfalt.

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Simonsen Advokatfirma DA Postboks 929 9259 TROMSØ Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0069-8 11.03.2013 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2003/25 Innklaget virksomhet: Klager: Kongsberg kommune, Bravida Sør AS Saksnummer: 2003/25 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud. Forhandlingsforbud. Innsyn/taushetsplikt. Protokollføring.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud. Forhandlingsforbud. Innsyn/taushetsplikt. Protokollføring. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud. Forhandlingsforbud. Innsyn/taushetsplikt. Protokollføring. Innklagede gjennomførte to konkurranser om henholdsvis riving/sanering

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av Forvaltning, drift, vedlikehold og utviklingsdataverktøy (FDVU dataverktøy). Klager anførte

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 6. september 2010 i sak 2010/200

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 6. september 2010 i sak 2010/200 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager deltok i en åpen anbudskonkurranse om parallelle rammeavtaler vedrørende tjenester fra arkitekter og rådgivende ingeniører. Klagenemnda kom til at innklagede

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Advokat Richard Koester Postboks 442 Nesttun 5853 BERGEN Deres ref.:richard Koester Vår ref.: 2015/0067-8 Saksbehandler: Elin Økland Dato: 09.09.2015 Avvisning

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager deltok i en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av kontrakt om rehabilitering av en skole. Klager anførte at innklagede at innklagede hadde brutt regelverket

Detaljer

I konkurransegrunnlagets punkt 1.2 var det oppstilt følgende tildelingskriterier:

I konkurransegrunnlagets punkt 1.2 var det oppstilt følgende tildelingskriterier: Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomforte en åpen anbudskonkurranse for prosjektering av nytt bibliotek i Grimstad. Klagenemnda kom til at valgte leverandørs tilbud skulle vært avvist

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser AV Design Lys Lyd Bilde AS Ulvenveien 88 0581 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 2008/71 07.10.2008 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 17. september 2007 i sak 2007/73. Klagenemndas medlemmer: Jens Bugge, Kai Krüger, Andreas Wahl.

Klagenemndas avgjørelse 17. september 2007 i sak 2007/73. Klagenemndas medlemmer: Jens Bugge, Kai Krüger, Andreas Wahl. Klager deltok i en bygge- og anleggskonkurranse vedrørende Fauske Strandområde. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt begrunnelsesplikten i forskriftens 11-14 (1) og har gitt forskriftsstridig

Detaljer

Avvisningsbeslutning i klagesak

Avvisningsbeslutning i klagesak Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS Postboks 7086 St. Olavs Plass 0130 OSLO Kristine Wang Deres ref.: Linda Astor/advokat Kristine Wang Vår ref.: 2015/0033-12

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2007/138 Innklaget virksomhet: Klager: Fræna kommune, Sunde Interiør AS Saksnummer: 2007/138 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte to åpne anbudskonkurranserfor inngåelse av rammeavtale om henholdsvis malerarbeid/gulviegging og tømrer-/snekkerarbeid. Klagenemndafant at

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om stoler med elektrisk oppreisningsfunksjon. Klagenemnda fant at innklagede ikke

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Asplan Viak AS Att: Jostein Rinbø Postboks 6723 7490 Trondheim Deres referanse Vår referanse Dato 2010/25 18.11.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om anskaffelse av byggherreombud i forbindelse med byggearbeid knyttet til Svolvær politistasjon. Klager ble først

Detaljer

Konkurranse og konflikt erfaringer med KOFAs avgjørelser

Konkurranse og konflikt erfaringer med KOFAs avgjørelser Konkurranse og konflikt erfaringer med KOFAs avgjørelser Avfallsdagene 08.03.2012 Myhre & Co Advokatfirma v/ Trine Friberg Skaug Tidligere høyesterettsdommer Georg Fredrik Rieber-Mohn 4 lagdommere 1 professor

Detaljer

(3) I konkurransegrunnlagets del om Konkurransebestemmelser stod det under punkt 5 Tilbudet :

(3) I konkurransegrunnlagets del om Konkurransebestemmelser stod det under punkt 5 Tilbudet : Innklagede hadde kunngjort en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av multifunksjonsmaskiner og printere. Før konkurransen var sluttført, avlyste innklagede konkurransen. Innklagede inviterte så til

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Uklart konkurransegrunnlag, avvisning av tilbud, forhandlinger Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling for anskaffelse av system

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2003/178 Innklaget virksomhet: Klager: Haugesund kommune, All Service AS Saksnummer: 2003/178 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert

Detaljer

Når bør du avklare? Rett/plikt til avvisning kontra rett/plikt til avklaring av forbehold mv. Advokat Marianne H. Dragsten Mobil 93 21 97 59

Når bør du avklare? Rett/plikt til avvisning kontra rett/plikt til avklaring av forbehold mv. Advokat Marianne H. Dragsten Mobil 93 21 97 59 Når bør du avklare? Rett/plikt til avvisning kontra rett/plikt til avklaring av forbehold mv. Advokat Marianne H. Dragsten Mobil 93 21 97 59 Utgangspunkter Problemstillingen aktuell for anbudskonkurranser

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en ett trinns konkurranse med forhandling om rammeavtale for anskaffelse av hotelltjenester. Klagenemnda fant at tildelingskriteriet "Dekningsområde

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om levering av formingsmateriell til skole, skolefritidsordning og barnehage. Klagenemnda

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Ulovlig tildelingskriterium. Tildelingsevaluering. De grunnleggende kravene i loven 5. Begrunnelse. Annet. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tilbudsevaluering, forhandlinger

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tilbudsevaluering, forhandlinger Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tilbudsevaluering, forhandlinger Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling i ett trinn for anskaffelse av behandlingstilbud for personer

Detaljer