Svaner Tid og sted: Feltmetode:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Svaner Tid og sted: Feltmetode:"

Transkript

1 Innhold Forord... 7 m forfatterne Fugl vs. fotograf Det grunnleggende Utstyr Eksponering Skarpe bilder Bildekomposisjon Kom innpå fuglene Fluktbilder Blits Spesielle fototeknikker Fuglene Fotoetikk Digiskoping Fjernstyring Video Digital arbeidsflyt Bilderedigering resentasjon og bildesalg Stikkordregister Fotografoversikt

2 Det finnes mer enn fuglearter på Jorda, og alle har de sine særegenheter du som fuglefotograf må ta i betraktning når du skal fotografere. Fluktavstand, habitat, hekketid, kamuflasje, lydresponderende og innforingsmulig er alle sentrale stikkord du må ha kontroll på hvis du målrettet vil gå ut for å fotografere en bestemt fugleart. I Skandinavia hekker knapt 300 arter. I tillegg opptrer et mindre antall arter jevnlig, enten på trekk eller som tilfeldige gjester. I dette kapittelet kan du finne sentral informasjon om hver enkelt artsgruppe, hvor, når og hvordan de best lar seg fotografere, samt enkelte helt konkrete tips til hvordan du kan gripe motivet an. 11Fuglene Svaner Tid og sted: Knoppsvanen holder seg i innsjøer og lune fjorder og er en kjent og kjær parkfugl. Sangsvanen hekker i tjern og små innsjøer i Skandinavia og har blitt mer utbredt i senere år. m vinteren opptrer de i store flokker i fjorder og på innsjøer så lenge det er åpent vann, og kan også beite på jorder. Noen få steder er sangsvanene forholdsvis tillitsfulle. Leirfossen like ved Trondheim er et slikt sted, hvor du i ro og mak og uten kamuflasje kan fotografere sangsvane på kloss hold. Dvergsvane hekker i Russland og kommer fåtallig til Skandinavia på vinteren, hvor de kan gjemme seg blant sangsvanene. Å kjenne fuglenes adferd er essensielt for å lykkes med fotograferingen. Dette storlomparet ble fotografert ved hjelp av lyd og flytende kamuflasje. Feltmetode: Knoppsvane er lett å fotografere året rundt. Den lar seg som regel villig mate med brødbiter. Sangsvanene holder seg i større eller mindre grupper vinterstid og er, med noen få lokaliteters 153

3 Hvitbalanse Hvitbalanse er fotoapparatets måte å gjengi farger på en mest mulig riktig måte. Det er nemlig slik at lyset ute i naturen konstant endrer sine fargetoner avhengig av tid på døgnet, skydekke og så videre. For eksempel vil en fugls hvite fjærdrakt fremstå varmt rødlig på kvelden, hardt hvitlig midt på dagen og blålig på natten og i skyggen. Vår fabelaktige hjerne har tilpasset seg naturens fargeendringer og har lært seg å tolke farger mer eller mindre uavhengig av disse variasjonene. Fotoapparatene har dessverre ikke samme tilpasningsevnen og må derfor bruke det systemet som vi til daglig kaller hvitbalanse for å forsøke å justere fargene etter de rådende lysforhold. Dette er imidlertid ikke alltid så lett siden ulike lyskilder har forskjellig fargetemperatur. For eksempel er lyset fra et talglys omtrent 1800K, lyspære 3000K, dagslys sol 5500K og dagslys overskyet 6500K. Dessverre vil det ganske ofte oppstå situasjoner hvor kameraets hvitbalanse ikke stiller inn fargene slik du ønsker. Lagrer du bildene som råfiler, kan hvitbalansen justeres fritt i ettertid, mens med JEG-filer må du selv stille inn riktig hvitbalanse før du tar bildet. Tre versjoner av en råfil av den sjeldne nordamerikanske vaderen gulbrystsnipe med ulik hvitbalanse. Bildet med blåtoner er på 4000 i temp, det optimale på 5500 og det med gule toner er på Merk at benevnelsen på temperatur i råfilkonverteren og Lightroom er motsatt av Kelvinskalaen. Figur som viser alle synlige farger og hvor stor del av disse som srgb og Adobe RGB dekker. 2. Det grunnleggende Fargerom srgb eller adobergb? Det er ikke mulig for digitale systemer å klare å fange inn alle synlige farger, det er datamaskinene våre for små til. Derfor må det gjøres en begrensning og det er dette begrepet fargerom betegner. Det finnes i dag to vanlig brukte fargerom basert på RGB systemet: srgb som inneholder ca 35% av alle synlige farger og adobe RGB som inneholder ca 50% av alle synlige farger. srgb er en forkortelse for «standard Rød Grønn Blå» og er i dag fargeromstandard for utstyr som LCD skjermer, printere, skannere og digitalkameraer. AdobeRGB inneholder et større fargerom, noe som muliggjør noe høyere kvalitet, særlig i forbindelse med trykk av visse grønnfarger og guloransje toner. Som fotograf må du bestemme deg for hvilke av disse to fargerommene du vil bruke. Siden srgb er standarden for dataskjermer, TV apparater og projektorer, anbefales å bruke dette fargerommet hvis du hovedsakelig bruker internett eller ulike skjermer som publiseringskanal for dine bilder. AdobeRGB kan forbeholdes bilder du skal skrive ut. Dette fordi de gjengis med tydelig blassere farger på nett og vanlige skjermer. Lagrer du bildene dine som råfiler kan du for øvrig i ettertid fritt velge hvilket fargerom du vil bruke. 2.4 bjektivet og dets egenskaper Bruk av store teleobjektiver er en viktig del av fuglefotograferingen. Her følger en kort gjennomgang av relevant bakgrunnsteori. Konkret informasjon om de enkelte objektivene omtales i kapittel 3. Fargestyring Ute i naturen finnes et utall av farger. For å kunne bruke disse fargene i et bilde, må de kodes over som digital informasjon i et bestemt språk som gjøre at både kameraet, datamaskinen og printeren skjønner nøyaktig hva slags farger de har med å gjøre. Denne prosessen kalles fargestyring og er et helt fagfelt i seg selv. Vi skal her nøye oss med å se nærmere på begrepet fargerom da dette er noe du må forholde deg til allerede når du er ute og fotograferer. For å få fargene i naturen riktig fremstilt på skjermer og på papir, slik som denne dvergdykkeren, må farger kodes riktig i alle ledd og det er det fargestyring handler om. Et teleobjektiv er fuglefotografens beste venn

4 raskt gi deg et inntrykk av tonefordelingen til bildet. Dette vil være til stor hjelp når du skal gjøre riktige eksponeringer eller redigere bilder. Det finnes to typer histogram, enten det enkle gråtonehistogrammet som viser bildets toner samlet eller det mer avanserte RGB-histogrammet som viser tonene til de tre fargekanalene rød, grønn og blå separat. Gråtonehistogrammet er med litt trening lett å tolke og kan brukes av de fleste, mens RGB-histogrammet krever noe mer trening og forbeholdes viderekomne og spesielt interesserte. Et gråtonehistogram viser kun tonene i forhold til en svart hvit skala, mens RGBhistogrammet viser de tre fargekanalene rød, grønn og blå separat. 4. Eksponering Utbrente og utslukkede piksler er helt uten annen digital informasjon enn svart og hvit og kan ikke justeres senere i forbindelse med redigering. I histogrammet plasseres de utslukkede pikslene i søyle 0, mens de utbrente pikslene legges til søyle 255. Siden disse to søylene ligger inntil veggene i histogrammet, sier man at pikslene «klatrer» langs veggen av histogrammet, når bildet inneholder enten utslukkede eller utbrente piksler. Et ideelt eksponert bilde skal derfor ha piksler langs gulvet på histogrammet og ikke langs veggene. Histogrammets oppbygning Histogrammet er egentlig et søylediagram hvor oppover viser mengde mens bortover viser de ulike tonene i rekkefølge fra helt svart til helt hvitt. Histogrammet kan også ses på som en boks med et gulv og to sidevegger fylt med 256 søyler, en for hver tone eller tonegruppe. Dess flere piksler et bilde har innenfor en tone, dess høyere blir den aktuelle søylen. Søylene er gruppert slik at søylen helt til venstre i histogrammet representerer de svarte tonene. Deretter følger søylene på rekke og rad mot høyre med gradvis lysere toner helt til vi kommer til den siste søylen, som representerer de helt hvite pikslene. De hvite tonene utgjør således høyre sidevegg. Søylene er også nummerert fra 0 til den svarte søylen til 255 for den hvite. Søyle 128 ligger da midt imellom svart som hvit og utgjør en mellomgrå farge. Skygger, mellomtoner og høylys Det er vanlig å dele de ulike tonene i et bilde inn i tre deler. De mørkeste tonene som er i den venstre tredel av histogrammet, kaller vi skygger, de midtre tonene kalles mellomtoner mens de lyseste tonene kalles høylys. Disse tre begrepene er godt innarbeidet blant fotointeresserte og er nyttige å kjenne til. Utslukkede og utbrente piksler Når et bilde utsettes for så mye lys at bildesensoren registrerer pikselen som helt hvit, kalles dette for en utbrent piksel. Motsvarende kalles en helt svart piksel for utslukket. Histogrammet kan betraktes som en boks med gulv og to sidevegger fylt med 256 søyler, en for hver tone eller tonegruppe. Dess flere piksler et bilde har innenfor en bestemt tone, dess høyere blir motsvarende søyle. Søylen helt til venstre representerer svart, dernest følger gradvis lysere nyanser av grå, til hvit, inntil histogrammets høyre vegg. I dette bildet utgjør svarttrosten skyggene, steinen og kvisten mellomtonene og bakgrunnen høylyset. Histogrammet til dette myrsnipebildet har høye søyler langs den høyre veggen. Dette viser at de hviteste områdene i bildet er utbrente piksler. Det hvite området under vingen er derfor utbrent og det vil ikke lykkes å få frem detaljer i fjærdrakten her ved senere redigering. Trekantene i bunnen av histogrammet markerer for øvrig svartpunkt, gråpunkt og hvitpunkt. Utslukkede piksler: Histogrammet til dette bildet av en ærfugl viser klatring av piksler langs hele den venstre veggen. Det betyr at deler av det svarte i bildet er utslukkede piksler. Dette er piksler som er helt svarte og som ikke kan justeres senere. Hvitpunkt, gråpunkt og svartpunkt I et bilde vil det alltid være et visst spenn av ulike toner. Noen ganger vil bildet inneholde piksler fra helt svart til helt hvit, andre ganger bare deler av tonespekteret. Begrepet hvitpunkt er grensen for den aller lyseste pikselen i bildet, mens svartpunkt er grensen for den mørkeste pikselen. Gråpunkt angir pikselen i midten av bildets toneskala. I forbindelse med bilderedigering vil du under histogrammet ofte se tre små trekanter som representerer disse punktene. Ved å justere disse trekantene endres de ytre grensene for tonerekken i bildet, noe som er sentralt i forbindelse med bilderedigering og tonejustering. Mer om dette i kapittel Hva er riktig eksponering? I gamle dager måtte fotografen vente til filmen var fremkalt før man kunne se hvordan bildet ble eksponert. I dag har vi digitale kameraer med visning av bildet på LCD skjerm knapt et sekund etter det blir tatt. Mange vil derfor spørre seg om vi virkelig trenger å kunne noe om eksponering, siden man uansett får «fasiten» servert rett etter å ha tatt et bilde. Svaret på dette er ja. For det første velger kameraet ofte en annen eksponering enn det ideelle, og for det andre er fugler flyktige motiver som svært ofte ikke tillater tid til å ta prøvebilder for å sjekke eksponeringen. Du trenger derfor å kunne eksponere uten hjelp av skjermen for å bli en god fuglefotograf. Eksponerte bilder kan deles i tre grupper: Riktig eksponert, undereksponert og overeksponert. Med et 50 51

5 2. Du må skille mellom når det er sol og når det ikke er sol. Mange er ikke klar over at kameraenes lysmålesystem fungerer veldig bra i sollys, mens de gjør en mindre bra jobb når det ikke er sol. I situasjoner med sol vil du ofte ikke behøve å eksponeringskompensere i det hele tatt, mens i situasjoner uten direkte sol, slik som ved overskyet vær, skygge, før soloppgang eller etter solnedgang, må du kompensere eksponeringen mer aktivt. Grunnen til dette er at kameraet ikke klarer å lese de lyseste tonene som lyse nok, noe som nesten alltid fører til undereksponerte bilder. Ut i fra disse to hovedreglene kan noen retningslinjer for kompensering av eksponering utledes. Følgende gjelder når du bruker flersegmentell lysmåling: I sollys er eksponeringen stort sett riktig for lyse og mellomtone motiver hvis man ser bildet under ett, mens for mørke motiver må du undereksponere litt. Ved forhold uten direkte sollys må du overeksponere for at de lyseste tonene skal bli lyse nok og dess lysere motiv, dess større grad av overeksponering. En mer nøyaktig liste over anbefalinger gis i tabellen under og i bildefigurserien på neste side. Det må presiseres at disse anbefalingene vil variere noe avhengig av hvilket kamera du bruker samt nøyaktig tone og størrelse på motivet i forhold til omgivelsene. Har du tid når du fotograferer, bør du derfor undersøke eksponeringen du har gjort på kameraets LCD skjerm slik at du unngår å ta mange feileksponerte bilder. Aktiver gjerne kameraets varsling av utbrente områder så ser du lettere hvordan du ligger an i forhold til utbrente piksler. 4.5 Valg av eksponeringsmetode Ved eksponering av et bilde, må du og kameraet bli enige om valg av både lukkertid, blenderåpning og IS verdi. Ved å kombinere mellom automatiske eller manuelle valg av lukkertid og blender, tilbyr de fleste kameraer fem hovedtyper med eksponeringsprogrammer. Disse kjenner du igjen fra tilvalgshjulet på kameraet under bokstavene, A eller Av, Tv eller S, M og B. Bokstaven står for programmert eksponering og her er det kamera som velger både blenderåpning og lukkertid. Ønsker du å velge blenderen selv mens kameraet velger lukkertid kalles dette blenderprioritert eksponering og benevnes A (aperture) hos Nikon og Av (aperture value) hos Canon. Velger du selv lukkertid mens kameraet velger blender, kalles det lukkerprioritert eksponering og I direkte sollys med lyse- og mellomtoner er ofte eksponeringsforslaget fra kameraet korrekt. Her en hann mandarinand eksponert med flersegmentell lysmåler uten kompensering. Uten direkte sol vil kameraet ha vanskeligere for å gjøre riktige eksponeringer. Det blir ofte for mørke bilder hvis du ikke overeksponerer noe. Slik vil lysmåleren i kameraet eksponere en mellomtonet sivsanger mot en mellomtonet bakgrunn. Ved å overeksponere +1 vil resultatet bli langt bedre. Eksponeringskompensasjon med flersegmentell lysmåling Direkte sollys Kompensasjon A. Mørke toner i både fugl og bakgrunn -1/3 til -2/3 B. Mellomtoner og lyse toner i både fugl og bakgrunn 0 C. Hvit fugl mot mørkere bakgrunn -1/3 til -1 Ikke direkte sol D. Mellomtoner eller mørke toner i både fugl og bakgrunn 0 til +1/3 E. Lys fugl mot mørkere bakgrunn +2/3 til +1 1/3 F. Hvit fugl mot lys til hvit bakgrunn +2 til +2 1/3 Slik (t.v.) vil lysmåleren i kameraet eksponere en mørk sothøne i sol mot en mørk bakgrunn. Ved å undereksponere 2/3 vil resultatet bli langt bedre. Blant annet blir det svarte helt svart, og det hvite unngår å bli utbrent (t.h.). En situasjon hvor det typisk undereksponeres er med overflygende fugler mot en lys himmel. Slik (t.v.) vil lysmåleren i kameraet eksponere en mørk fjellvåk mot en lys bakgrunn. Ved å overeksponere +1,7 vil resultatet bli langt bedre (t.h.). Når en fugl plutselig dukker opp på himmelen slik, kan det lønne seg å refleksivt skru opp på eksponeringen før du trykker ned utløseren. 4. Eksponering Jo lysere toner, jo mer må du overeksponere for å oppnå korrekt eksponering når det ikke er direkte sollys. Slik (t.v.) vil lysmåleren i kameraet eksponere en lys sangsvane mot en lys bakgrunn. Legg merke til at lysmåleren eksponerer hvit snø mot grått. Ved å overeksponere +2 vil resultatet bli langt bedre (t.h.). I direkte sollys med mye mørke toner må du undereksponere litt. Til høyre vises det hvordan lysmåleren i kameraet vil eksponere en lys svartstrupe mot en mørk bakgrunn. Ved å undereksponere 1/3 vil resultatet bli langt bedre (t.v.)

6 17. Bilderedigering Cyanstikk Rødstikk Magentastikk Grønnstikk Gulstikk Blåstikk Sjekk fargebalansen i bildet ved å se på RGB-tallene. Avviker det ene mer enn 5-10 enheter, foreligger et fargestikk. Her er en prøve fra et område som skal være hvitt (markert med rød prikk) som har en blåkanal som viser 25 mer enn rød kanal og 27 mer enn grønn kanal. Dette forteller at bildet har et blåstikk og at det er gul kanal som må økes for å nøytralisere fargestikket. For å oppnå en riktig eller ønsket fargebalanse kan det være til god hjelp å finne ut av om det er et teknisk fargeavvik i ulike deler av bildet. I Lightroom gjøres dette ved å gå i Develop modulen og rett og slett bare føre musemarkøren over de pikslene i bildet du vil måle. Under histogrammet vil verdiene til de tre RGB-kanalene komme opp direkte. I hotoshop trykker du på I for å få opp pipetten for så å lese av RGB-verdiene direkte i Info vinduet som åpnes i Vindu-fanen fra toppmenyen. Helt enkelt kan man si at det foreligger et fargestikk når en av fargekanalene avviker betydelig fra de andre på fargenøytrale områder (måler du på en grønnfarge vil selvsagt grønnkanalen vise mest, mål derfor på svarte, hvite og mellomgrå områder). Viser bildet mer enn 5 til 10 enheter i avvik i en fargekanal over et nøytralt område representerer dette et fargestikk som du må bestemme deg for om skal korrigeres eller ikke. Justering av fargemetningen innebærer å enten gjøre fargestyrken kraftigere eller svakere. Bilder med kraftige farger ser ofte tiltalende ut, noe som gjør det fristende å dra hardt i spakene som styrer fargemetning. Vær imidlertid klar over at for høy fargemetning kan se unaturlig ut og føre til at fargene sprekker opp med synlige hakkete overganger. Særlig gjelder dette hvis man redigerer i 8 bit som for eksempel med JEG-bilder. Bestreb å ha en fargemetning som ser naturlig ut, det vil si nær slik du opplevde det. Sjekk gjerne i et histogram som viser de tre fargekanalene at du ikke kommer utenfor rekkevidde (gammut) og dermed får sprekk i fargene. Fargejustering i Lightroom og råfilkonverter I Adobes Lightroom og råfilkonverter justeres farger ved å bruke en eller flere av i alt syv verktøy. Hvitbalanse justeres gjennom eget verktøy, fargebalanse justeres gjennom verktøyene Temperature (temp), Tint og Hue, mens fargemetning justeres gjennom verktøyene Vibrance, Saturation og Luminance. Fargebalanse. Her er dvergdykker i nøytrale farger til venstre. ver med avvik i alle 6 fargeretninger slik de kan justeres i forhold til fargebalanse. Blå og gul korrigeres mot hverandre, magenta mot grønn og cyan mot rød. Økt fargemetning gir kraftigere farger og som regel mer tiltalende bilder. Men juster fargemetning med måte, det må se naturlig ut. Nederst er en ung rosenstær med +10 i økt fargemetning. Her viser rød fargekanal i histogrammet ingen tegn til utbrenthet. Bildet over har +30 i metning og fremstår som unaturlig kraftig farget, og har også utbrent rød fargekanal. Hvitbalanse Hvitbalanse justeres i råfilkonverteren med White Balance Tool (eller trykke knappen I). I Lightroom brukes den hvite pipetten øverst til venstre i Basic-fanen i Develop-modulen. Finn et nøytralt område i bildet og trykk på dette som utgangspunkt for riktig hvitbalanse. Du kan klikke fritt på ulike områder til du får en hvitbalanse du er fornøyd med

7 17. Bilderedigering Avansert støyreduksjon i hotoshop mask-knappen nede på Layer-paletten. De «krypende maurene» skal nå forsvinne. 9. I laget Background copy, klikk på ikonet til selve bildet (kalles Layer thumbnail og er til venstre for maskeikonet du nettopp laget) slik at den får en liten svart firkant rundt seg. 10. Nå er du klar til å begynne med støyreduksjon. Zoom bildet inn til 100 %, gå til Filter > Noise > Reduce Noise og sett både Strength og Reduce Color Noise til maksimum eller noe mindre hvis du synes effekten blir for stor (men glem ikke at støyreduksjonen ikke vil virke i områdene som var svarte i masken, dvs. hadde store kontrastoverganger). reserve Details og Sharpen Details vil på grunn av masken nesten ikke fungere, så de kan stå på 50 og 0 % som vist på figuren. 11. Avslutt med å gå på Layer > Flatten image, så skulle bildet være ferdig støyredusert Før 1. Åpne Channels-paletten som du finner under Window i toppmenyen, og klikk på den fargekanalen som har minst støy i seg, som regel den grønne. 2. Kopier denne ved å dra den grønne kanalen over Create New Channel-knappen som ligger som egen knapp nede på Channels-paletten. Du skal da få et nytt fargelag som heter Green Copy. 3. Finn kantene i bildet ved å gå på Filter > Stylize > Find edges. 4. Lag en maske som skal beskytte kantene mot senere støyreduksjon. Dette gjør du ved å gjøre kantene svarte, mens det som skal støyreduseres gjøres mest mulig hvitt. Gå på Image > Adjustment > Levels og dra svartpunkttrekanten under histogrammet mot høyre til bildet er rimelig svarthvitt. Dra deretter hvitpunkttrekanten mot venstre på samme måte. Husk at dess lysere et område er, dess mer vil det bli støyredusert. Trykk ok. 5. For å gjøre overgangene mellom det som skal oppskarpes og ikke mest mulig diffus, går du på Filter > Blur > Gaussian Blur og sett en radius på 2 piksler. Trykk så K. 6. Gå tilbake til Channels-paletten, trykk på kopilaget av grønn fargekanal (Green Copy), sett nå musemarkøren over kanalen og kontrastmarkér denne ved å trykke Ctrl/Cmd og venstreklikk. 7. Gå til Window > Layers-paletten og kopier bakgrunnlaget (Background) ved å dra det over Create a new layer-knappen som ligger nede på menyen i paletten. Du vil nå få et bilde i farger igjen markert med «krypende maur» rundt kontrastområdene du skal spare. 8. Legg så til en maske basert på markeringen du har gjort ved å trykke Add layer Etter Med denne teknikken reduseres støy i bildets bakgrunn som inneholder jevne flater, mens fuglen er upåvirket

1/200 SEKUND F5.6 ISO MM

1/200 SEKUND F5.6 ISO MM SKREVET AV // FRANK SEBASTIAN HANSEN 1/200 SEKUND F5.6 ISO 800 300 MM Kameraets normale lysmåler havner i problemer når lyset blir feil. Løsningen er å bruke spotmåling, som blant annet hjelper deg til

Detaljer

SCANNING OG REPARASJON AV GAMLE BILDER Jessheim bibliotek 21. august 2007. Minikurs. Adobe Photoshop Elements. v/ Randi Lersveen - Krem reklame

SCANNING OG REPARASJON AV GAMLE BILDER Jessheim bibliotek 21. august 2007. Minikurs. Adobe Photoshop Elements. v/ Randi Lersveen - Krem reklame 1 Minikurs v/ Randi Lersveen - Krem reklame Adobe Photoshop Elements Viktige begrep for digitale bilder 2 FARGER (mode) Bitmap: Grayscale: RGB-color: CMYK: Bildet inneholder kun sorte og hvite punkter

Detaljer

Nybegynnerkurs i digitalfoto. Med Eskil Klausen - www.studioeskil.no

Nybegynnerkurs i digitalfoto. Med Eskil Klausen - www.studioeskil.no Nybegynnerkurs i digitalfoto Med Eskil Klausen - www.studioeskil.no Les denne først Denne pdf er kun ment for deltakere på fotokurs med Eskil Klausen, og kan ikke videreformidles uten min skriftlige tillatelse.

Detaljer

og samtidig får den optimale bildekvaliteten fra de beste blinkskuddene. Enkle trumfkort

og samtidig får den optimale bildekvaliteten fra de beste blinkskuddene. Enkle trumfkort FULL ORDEN PÅ BILDEBEHANDLING Av Nils Wille Christoffersen Det er nå du skal ut og få årets siste fargerike motiver i boks. Her gjennomgår vi de viktigste trinnene i bildebehandlingen og deler inn teknikkene

Detaljer

ADJUSTMENT LAYERS & BLENDING OPTIONS CS6

ADJUSTMENT LAYERS & BLENDING OPTIONS CS6 I dette kurset skal vi lære hvordan vi kan bruke adjustment layers for å juster enten hele, eller deler av bildet vårt. Fordelen med disse adjustment layers er at vi kan finjustere dem, eller slette dem

Detaljer

INNENDØRSFOTOGRAFERING

INNENDØRSFOTOGRAFERING INNENDØRSFOTOGRAFERING INNHOLD Lys, godt & dårlig Lystemperatur : Gule / grønne bilder Lukkertid/Blender/ISO : Uskarpe bilder Utstyr Innstillinger LYS: GODT OG DÅRLIG Innendørsbelysning lager skygger SE

Detaljer

GRUNNLEGGENDE KAMERAINNSTILLINGER

GRUNNLEGGENDE KAMERAINNSTILLINGER GRUNNLEGGENDE KAMERAINNSTILLINGER Når jeg er ferdig med dette minikurset skal dere skjønne betydningen av følgende begreper: Lysmåling Lysfølsomhet ISO Manuell innstilling Blenderprioritert innstilling

Detaljer

Grunnleggende begreper. Frode Slettum

Grunnleggende begreper. Frode Slettum Grunnleggende begreper Frode Slettum Tiden det tar å registrere lyset/bildet. Lukkertiden stilles i trinn (Eksponeringstrinn). Ett trinn tilsvarer en halvering eller dobling av lysmengden som slipper inn

Detaljer

King Kong Erfaren Scratch PDF

King Kong Erfaren Scratch PDF King Kong Erfaren Scratch PDF Introduksjon I dette spillet inspirert av historien om King Kong, skal vi se hvor lett det er å bruke grafikk som ikke allerede ligger i Scratchbiblioteket. I spillet styrer

Detaljer

Olaf Christensen 27.09.2010. Digitale Bilder

Olaf Christensen 27.09.2010. Digitale Bilder Olaf Christensen Digitale Bilder 27.09.2010 1) Vi har to måter å fremstille grafikk på. Den ene er ved hjelp av rastergrafikk (bildepunkter). Den andre er ved hjelp av vektorgrafikk (koordinater). Disse

Detaljer

Oppgave T4 Digitale Bilder

Oppgave T4 Digitale Bilder Oppgave T4 Digitale Bilder 1) Det er i hovedsak to måter å representere digitale bilder, raster (punkter) og vektorer (linjer og flater). Redegjør for disse to typene, diskuter fordeler og ulemper. Rastergrafikk:

Detaljer

1. Åpne et bilde, og dupliser layeret. Dra med deg ikonet på layeret ned til ikonet med et blankt ark.

1. Åpne et bilde, og dupliser layeret. Dra med deg ikonet på layeret ned til ikonet med et blankt ark. Layer mask Layer mask er litt som ordet sier en måte å maskere bort deler av et layer. En mye brukt måte for å endre kontrasten i kun en del av et bilde er å duplisere layeret, viske ut det man vil ikke

Detaljer

Steg 1: Hente grafikk fra nettet

Steg 1: Hente grafikk fra nettet Scratch King Kong Skrevet av: Samuel Erik Abildsø og Geir Arne Hjelle Kurs: Scratch Tema: Blokkbasert, Spill, Animasjon Fag: Engelsk, Kunst og håndverk, Matematikk, Programmering Klassetrinn: 1.-4. klasse,

Detaljer

Fotomanipulering leksjon 1

Fotomanipulering leksjon 1 Fotomanipulering leksjon 1 Fantasy island Lag fantasy.-kunst av feriebildene Av Eskil klausen 2012 - studioeskil.com Åpne filen Leksjon 1 start.psd Vi skal gjøre himmelen om fra dag til natt til dag. Lag

Detaljer

Opprette et HDR bilde

Opprette et HDR bilde Opprette et HDR bilde Det er mange verktøy for å lage HDR (High Dynamic Range) bilder, Photoshop og Paint Shop Pro har begge verktøy for å gjøre dette men PhotomatixPro er mer sofistikert og resultatene

Detaljer

INNHOLD. Det du gjør Utstyr Innstillinger Tips..

INNHOLD. Det du gjør Utstyr Innstillinger Tips.. ACTION / SPORTSFOTO INNHOLD Det du gjør Utstyr Innstillinger Tips.. UTSTYR Kjapp autofokus + mange bilder / s = Speilrefleks Teleobjektiv : 70-200 Normalzoom : 18-55, 18-85, 28-70... HØY lysstyrke en fordel

Detaljer

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER Norsk Norwegian 404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER Tillegg til ARCHOS 404 Brukermanual Versjon 1.1 Gå til www.archos.com/manuals for å laste ned nyeste versjon av denne manualen. Denne manualen

Detaljer

Farger Introduksjon Processing PDF

Farger Introduksjon Processing PDF Farger Introduksjon Processing PDF Introduksjon På skolen lærer man om farger og hvordan man kan blande dem for å få andre farger. Slik er det med farger i datamaskinen også; vi blander primærfarger og

Detaljer

GRUNNKURS FOTOGRAFERING MED SYSTEMKAMERA

GRUNNKURS FOTOGRAFERING MED SYSTEMKAMERA GRUNNKURS FOTOGRAFERING MED SYSTEMKAMERA Innhold Side Introduksjon... 2 Brennvidde... 3 Bildeformater... 4 Eksponeringstriangelen... 5 Blenderåpning... 6 Lukkertid... 9 Kombinasjon av blender og lukker...

Detaljer

Hvordan redigere bilder i pixlr.com

Hvordan redigere bilder i pixlr.com Til deltakerne på FFRR sin Fagdag 24.01.14 Hvordan redigere bilder i pixlr.com http://pixlr.com/editor/ Velg om du vil starte med et tomt bilde, eller om du vil åpne et bilde fra datamaskinen. Har du et

Detaljer

Fargelegging av sort-hvitt bilder. Pass på at valgene i toppmenyen ser slik ut

Fargelegging av sort-hvitt bilder. Pass på at valgene i toppmenyen ser slik ut Fargelegging av sort-hvitt bilder 1 Åpne dokumentet Mann. Fra Verktøyspaletten din velger du Pen Tool. 2 Pass på at valgene i toppmenyen ser slik ut 3 Marker med små punkter rundt hele skjorten hans. Zoom

Detaljer

KONTROLL INSIDE MSOLUTION

KONTROLL INSIDE MSOLUTION KONTROLL INSIDE MSOLUTION Forandre renholdsteam eller renholdsdager på oppdrag I denne brukerveiledningen skal vi bruke bytte renholdsdager. Det skjer jo at vi bytter renholdsdager eller team på kunder.

Detaljer

TEKST - 1. åpne bildet av blåveisene. dobbeltklikk på låsen på Background i Layers Paletten din

TEKST - 1. åpne bildet av blåveisene. dobbeltklikk på låsen på Background i Layers Paletten din TEKST - 1 Her skal vi jobbe litt med tekst. Når vi lager personlige kort så kan det være greit å kunne lage litt ekstra ut av fonten (teksten). Vi skal også bruke layer mask i denne øvelsen. 1 åpne bildet

Detaljer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funksjonene i denne fastvareoppdateringen er beskrevet i dette heftet. Se "Brukerhåndbok for α" på den medfølgende CD-ROM-en, og "Bruksanvisning". 2010 Sony Corporation A-DRJ-100-22(1)

Detaljer

Photoshop CC Guy M. Huste, IGM AS

Photoshop CC Guy M. Huste, IGM AS Photoshop CC Guy M. Huste, IGM AS 2 Når du skal sammenkopiere flere bilder, så må sluttresultatet se troverdig ut. Det holder ikke med å bare klippe-og-lime. Planleggingsfasen før sammenkopieringen er

Detaljer

Nye funksjoner. Versjon 3.00

Nye funksjoner. Versjon 3.00 Nye funksjoner Versjon 3.00 Det kan hende at funksjoner som er lagt til eller endret som et resultat av firmware-oppdateringer ikke lenger stemmer overens med dokumentasjonen som følger med dette produktet.

Detaljer

Brukermanual Infoskjermer

Brukermanual Infoskjermer Brukermanual Infoskjermer Innhold Førstegangs oppsett av Philips infoskjerm... 2 Pålogging til Xibo... 3 Lag din første Layout / Plakat... 3 Nå skal vi velge bakgrunnsbilde og bakgrunnsfarge... 3 Nå skal

Detaljer

FOTO OG BILDER DEL 1 EN LITEN GREI INNFØRING I Å SE MOTIVET

FOTO OG BILDER DEL 1 EN LITEN GREI INNFØRING I Å SE MOTIVET FOTO OG BILDER DEL 1 EN LITEN GREI INNFØRING I Å SE MOTIVET Et bilde forteller mer enn 1000 ord Her har vi et bilde av et rom hvor vi finner noen uvanlige former som elementer i dette rommet, og fotografen

Detaljer

Veiledning om fargekvalitet

Veiledning om fargekvalitet Side 1 av 6 Veiledning om fargekvalitet Veiledningen om fargekvalitet hjelper brukerne med å forstå hvordan funksjoner som er tilgjengelige på skriveren, kan brukes til å justere og tilpasse fargene på

Detaljer

Veiledning i GIMP GIF-Animasjon

Veiledning i GIMP GIF-Animasjon Veiledning i GIMP GIF-Animasjon Av Elisabeth Lindberg Kompetansemål etter 10. klasse: Visuell kommunikasjon: Bruke ulike funksjoner i bildebehandlingsprogram Trinn 1: Åpne GIMP For å få verktøykassen (Toolbox),

Detaljer

Lagene er uavhengige av hverandre inntil du kobler dem sammen eller slår dem sammen.

Lagene er uavhengige av hverandre inntil du kobler dem sammen eller slår dem sammen. Lag i Photoshop Elements Å komme i gang med digital bildebehandling innebærer å lære seg en del grunnleggende begreper. Et av de helt essensielle begrepene man bør ta med på veien, er hva lag er og hvordan

Detaljer

Mer om markeringer i Adobe

Mer om markeringer i Adobe Mer om markeringer i Adobe Photoshop Marquee Tools (markeringsverktøy) For å lage enkle firkantede eller sirkulære markeringer kan Marquee Tools (markeringsverktøy) benyttes. Du finner dem ved å holde

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

Flaksefugl Nybegynner Scratch Lærerveiledning

Flaksefugl Nybegynner Scratch Lærerveiledning Flaksefugl Nybegynner Scratch Lærerveiledning Introduksjon Nå skal vi lage vår egen versjon av spillet Flappy Bird. Du styrer fuglen Flakse ved å trykke på mellomromtasten for å flakse med vingene. Du

Detaljer

Hurtigreferanse for HP Photo Printing

Hurtigreferanse for HP Photo Printing Hente bilder til fotogalleriet Bruk en av disse metodene til å legge til bilder i fotogalleriet. Fotogalleriet er den venstre ruten i HP Photo Printing-programvaren, og er utgangspunktet for å lage utskrifter

Detaljer

HDR: High Dynamic Range

HDR: High Dynamic Range HDR: High Dynamic Range Hva er dynamisk område? Et bilde med et stort dynamisk område er et med stor forskjell mellom høylys og mørke skygger. Disse to har ikke et stort dynamisk område i bildet av treet

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1. Innledning 1.1. Forord 1.2. Problemstilling. 2. Om kamera 2.1. Blender 2.2. Lukker 2.3. ISO

Innholdsfortegnelse. 1. Innledning 1.1. Forord 1.2. Problemstilling. 2. Om kamera 2.1. Blender 2.2. Lukker 2.3. ISO Innholdsfortegnelse 1. Innledning 1.1. Forord 1.2. Problemstilling 2. Om kamera 2.1. Blender 2.2. Lukker 2.3. ISO 3. Digital fotografering I bevegelse 3.1. Motivbevegelse med stativ 3.2. Kamerabevegelse

Detaljer

ENKEL BILDEBEHANDLING MED ADOBE PHOTOSHOP CS3

ENKEL BILDEBEHANDLING MED ADOBE PHOTOSHOP CS3 VÅR 2011 TRYKK OG FOTO ENKEL BILDEBEHANDLING MED ADOBE PHOTOSHOP CS3 Røyken videregående skole Ingrid Østenstad ENKEL BILDEBEHANDLING MED ADOBE PHOTOSHOP CS3 EXTENDED Først må du laste opp bildene fra

Detaljer

Grunnkurs i fotografi. grunnleggende bildebehandling med Photoshop

Grunnkurs i fotografi. grunnleggende bildebehandling med Photoshop Grunnkurs i fotografi grunnleggende bildebehandling med Photoshop 1 Photoshop og generelle bildebehandlingsfunksjoner.... 3 1.1 BACKUP BACKUP BACKUP... 3 1.1.1 Generelt... 3 1.1.2 Før redigering av bilde...

Detaljer

Start med å åpne programmet ved å trykke på ikonet GIMP 2 på skjermen eller under startmenyen.

Start med å åpne programmet ved å trykke på ikonet GIMP 2 på skjermen eller under startmenyen. 1 Tegne i GIMP Det er flere måter å tegne på i Gimp. Man kan bruke frihåndstegning, og man kan bruke utvalgsverktøy. Man kan også hente opp bilder som kan manipuleres med ulike verktøy. Åpne Gimp Start

Detaljer

X-Pro2. Nye funksjoner. Versjon 4.00 DIGITAL CAMERA

X-Pro2. Nye funksjoner. Versjon 4.00 DIGITAL CAMERA BL00004958-E00 NO DIGITAL CAMERA X-Pro2 Nye funksjoner Versjon 4.00 Det kan hende at funksjoner som er lagt til eller endret som et resultat av firmwareoppdateringer ikke lenger stemmer overens med dokumentasjonen

Detaljer

www.ir.hiof.no/~eb/viz.htm Side 1 av 12

www.ir.hiof.no/~eb/viz.htm Side 1 av 12 VIZhtm Side 1 av 12 Innhold Side MÅL 1 OPPGAVE / RESULTAT 1 BESKRIVELSE ØVING 6A 2 BESKRIVELSE ØVING 6B 9 BESKRIVELSE ØVING 6C 12 MÅL Når du har utført denne øvingen, skal du kunne: Benytte et kamera som

Detaljer

Tryll bort heksa. Introduksjon. Sjekkliste Følg instruksjonene på lista. Huk av etter hvert. Test. Lagre 2/8

Tryll bort heksa. Introduksjon. Sjekkliste Følg instruksjonene på lista. Huk av etter hvert. Test. Lagre 2/8 Innhold Innhold Tryll bort heksa Introduksjon Steg 1: Lag en flyvende heks Steg 2: Få heksa til å dukke opp og forsvinne Steg 3: Tryll bort heksa med et klikk! Steg 4: Legg til tid og poeng En ekstra utfordring:

Detaljer

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen)

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) NB! Vær oppmerksom på at Excel kan se annerledes ut hos dere enn det gjør på bildene under. Her er det tatt utgangspunkt i programvaren fra 2007, mens

Detaljer

Kan micro:biten vår brukes som en terning? Ja, det er faktisk ganske enkelt!

Kan micro:biten vår brukes som en terning? Ja, det er faktisk ganske enkelt! Microbit PXT: Terning Skrevet av: Geir Arne Hjelle Kurs: Microbit Språk: Norsk bokmål Introduksjon Kan micro:biten vår brukes som en terning? Ja, det er faktisk ganske enkelt! Steg 1: Vi rister løs Vi

Detaljer

Norgestur. Introduksjon. Steg 1: Et norgeskart. Sjekkliste. Scratch. Skrevet av: Geir Arne Hjelle

Norgestur. Introduksjon. Steg 1: Et norgeskart. Sjekkliste. Scratch. Skrevet av: Geir Arne Hjelle Scratch Norgestur Skrevet av: Geir Arne Hjelle Kurs: Scratch Språk: Norsk bokmål Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over

Detaljer

2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen.

2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen. KOBLE ANTENNEKABELEN TIL PLUGG Aller først må du koble kabelen til antennepluggen. 1. Fjern 15 mm av plastikken på kabelen. 2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen. 3. Åpne skruene

Detaljer

PhotoShop Grunnleggende ferdigheter

PhotoShop Grunnleggende ferdigheter PhotoShop Grunnleggende ferdigheter Kurs for ansatte DMMH februar/mars 2009 Versjon 2 Svein Sando Åpne og lagre Åpne: to varianter File Open Ctrl+O Lagre: to varianter File Save Ctrl+S Lagre som: to varianter

Detaljer

Spøkelsesjakten. Steg 1: Lag et flyvende spøkelse. Sjekkliste. Introduksjon

Spøkelsesjakten. Steg 1: Lag et flyvende spøkelse. Sjekkliste. Introduksjon Spøkelsesjakten Introduksjon Dette prosjektet er inspirert av tivolispillet Whack-a-mole, hvor man slår muldvarper ned igjen i hullene sine. I vårt spill er det spøkelsene som blir borte vi klikker på

Detaljer

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Innhold For deg som skal i gang med å bruke ditmer edagsorden i ipad eller Internett 1. Slik får du tilgang til ditmer edagsorden... 2 2.

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 13.6.2012 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

Hvor i All Verden? Del 2 Erfaren Scratch PDF

Hvor i All Verden? Del 2 Erfaren Scratch PDF Hvor i All Verden? Del 2 Erfaren Scratch PDF Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. Dette er den andre leksjonen

Detaljer

Brukerveiledning Kart i RMP

Brukerveiledning Kart i RMP Brukerveiledning Kart i RMP Du kommer inn i kartet fra skjemaet i Altinn eller estil. Her finner du: Veiledning Kartlagsliste Nedtrekksmenyer Verktøylinje Denne veiledningen omfatter: 1) Hvordan registrere

Detaljer

ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no

ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no Rev. 2.0 Når du har logget inn på forsiden med brukernavn og passord, kommer du til en side lik den over. Oppe

Detaljer

NETTSIDEKURS. NORILCO -Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft.

NETTSIDEKURS. NORILCO -Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft. NETTSIDEKURS NORILCO -Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft. Innføring i bruk av distriktsavdelingens nettside 17.-19. April 2015 Innhold Innlogging... 3 Lag ny artikkel/nyhet....

Detaljer

Oblig 06. Person, Product and Natural Lighting Laila-Marie Rosland

Oblig 06. Person, Product and Natural Lighting Laila-Marie Rosland Oblig 06 Person, Product and Natural Lighting Laila-Marie Rosland RESEARCH OG ARBEIDSPROSESS INNLEDNING I denne oppgaven skal jeg produsere to fotografier for en fiktiv reklamekampanje, der den skal fremme

Detaljer

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Laget for BODØ FRIMERKEKLUBB av Sten Isaksen Versjon 06.01.2018 1 Før du laster ned Scribus: Du må vite hvilken versjon av Windows du har, sannsynligvis

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 14.09.2016 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

Overganger i Adobe Photoshop

Overganger i Adobe Photoshop En krånd eller hunke («kråke-hund») Når vi kombinerer bilder, får vi ofte et resultat som ser unaturlig ut. Det skyldes blant annet at bildene har forskjellige fargetoner og lyssetting. I tillegg får vi

Detaljer

Teknologiske forklaringer EOS 550D

Teknologiske forklaringer EOS 550D Teknologiske forklaringer EOS 550D Canons CMOS-sensor Canons CMOS-teknologi er designet og produsert av Canon for å fungere sammen med egenproduserte DIGIC-prosessorer. Med støyreduksjonskrets på hvert

Detaljer

Rapport Oblig. 07 Fotoserie: Musiker. Laila-Marie Aanensen, jan. -12

Rapport Oblig. 07 Fotoserie: Musiker. Laila-Marie Aanensen, jan. -12 Rapport Oblig. 07 Fotoserie: Musiker Laila-Marie Aanensen, jan. -12 INNLEDNING TOLKING AV OPPGAVEN Jeg skal i denne oppgaven jobbe med et fotoessay som skal portrettere en person. Dette skal være en foto-serie,

Detaljer

Overganger i GIMP. En krånd eller hunke («kråke-hund») Forberedelser

Overganger i GIMP. En krånd eller hunke («kråke-hund») Forberedelser Overganger i GIMP En krånd eller hunke («kråke-hund») Når vi kombinerer bilder, får vi ofte et resultat som ser unaturlig ut. Det skyldes blant annet at bildene har forskjellige fargetoner og lyssetting.

Detaljer

Soloball. Steg 1: En roterende katt. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon. Vi begynner med å se på hvordan vi kan få kattefiguren til å rotere.

Soloball. Steg 1: En roterende katt. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon. Vi begynner med å se på hvordan vi kan få kattefiguren til å rotere. Soloball Introduksjon Scratch Introduksjon Vi skal nå lære hvordan vi kan lage et enkelt ballspill med Scratch. I soloball skal du styre katten som kontrollerer ballen, slik at ballen ikke går i nettet.

Detaljer

«Gult er ikke kult» (modifisert utgave) John Erik Johnsen ADCom Data Molde john@mindware.biz 971 66 072

«Gult er ikke kult» (modifisert utgave) John Erik Johnsen ADCom Data Molde john@mindware.biz 971 66 072 (modifisert utgave) John Erik Johnsen ADCom Data Molde john@mindware.biz 971 66 072 John Erik Johnsen 50 år ++ Journalist/frilansjournalist/fagbokforfatter Programmerer Konsulent/kursholder innen avisproduksjon/grafisk

Detaljer

Snake Expert Scratch PDF

Snake Expert Scratch PDF Snake Expert Scratch PDF Introduksjon En eller annen variant av Snake har eksistert på nesten alle personlige datamaskiner helt siden slutten av 1970-tallet. Ekstra populært ble spillet da det dukket opp

Detaljer

Tegneprogram Journeyman Scratch PDF

Tegneprogram Journeyman Scratch PDF Tegneprogram Journeyman Scratch PDF Introduksjon I dette prosjektet lager vi et tegneprogram slik at du etterpå kan lage din egen kunst. Du kan tegne med forskjellige farger, bruke viskelær, lage stempler

Detaljer

Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems.

Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems. Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems. Redigert 10.februar 2010. For at det skal bli lettere å lese denne manualen kan du justere størrelsen på dette

Detaljer

Landåstorget Seniornett klubb

Landåstorget Seniornett klubb Landåstorget Seniornett klubb Dokumentasjon for klubbens "sommermøte" onsdag 12 juni. Tema: Foto- / billedbehandling Når man i dag kjøper et fotoapparat får man som regel også med: - minst en CD/DVD plate

Detaljer

Snurrige figurer. Steg 1: En snurrig figur. Sjekkliste. Introduksjon

Snurrige figurer. Steg 1: En snurrig figur. Sjekkliste. Introduksjon Snurrige figurer Nybegynner Scratch Introduksjon Det er ganske enkelt å lage interessante animasjoner i Scratch. Her skal vi se hvordan vi kan flytte og snurre på figurer for å skape spennende mønstre.

Detaljer

Lage DS i Windows Movie Maker

Lage DS i Windows Movie Maker TRIKKETIPS! Hvordan lage en DS i Moviemaker side 2 Hvordan lage en DS i AdobePremiere side 5 Hvordan lagre produkter på fellesserver side 7 Tips til bedre bilder side 8 Tips til bruk av tekst til skjerm

Detaljer

Justering og oppsett av RM-V4000VE

Justering og oppsett av RM-V4000VE Justering og oppsett av RM-V4000VE Oversikt over emner 1. Beskrivelse av funksjoner og minne...2 2. Utstyr som trengs for justering...3 3. Oppsett av Cubene...4 4. Oppkobling...4 5. Forberedelser før justering...5

Detaljer

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling NY PÅ NETT Enkel tekstbehandling Innholdsfortegnelse Tekstbehandling... 3 Noen tips for tekstbehandling...3 Hvordan starte WordPad?... 4 Wordpad...4 Wordpad...5 Forflytte deg i dokumentet... 7 Skrive og

Detaljer

1 Adobe Photoshopkurs høsten 2009 - del 1 - Gøy med Photoshop

1 Adobe Photoshopkurs høsten 2009 - del 1 - Gøy med Photoshop Vi lager en Snemann! Dette er bildet vi skal lage! Her er alle delene vi skal bruke: 1 Vi begynner med å lage et nytt dokument i Photoshop. File - New Størrelsen skal være: bredde 11cm - høyde 15,2cm og

Detaljer

Teknologiske forklaringer PowerShot G1 X Mark II, PowerShot SX700 HS, IXUS 155 og PowerShot D30

Teknologiske forklaringer PowerShot G1 X Mark II, PowerShot SX700 HS, IXUS 155 og PowerShot D30 Teknologiske forklaringer PowerShot G1 X Mark II, PowerShot SX700 HS, IXUS 155 og PowerShot D30 Dette dokumentet forklarer nye teknologier som ikke er å finne i tidligere modeller. Stor sensor med høy

Detaljer

www.slektshistorielaget.no og Java

www.slektshistorielaget.no og Java www.slektshistorielaget.no og Java Versjon 3, 6 september 2015 G. Thorud Her beskrives konfigurering av Java på Windows 7, 8.0 og 8.1 for å bruke databaser på www.slektshistorielaget.no Windows 10 Oppskriften

Detaljer

Layout og publisering

Layout og publisering Layout og publisering Målet for denne kursomgangen er at du skal: - Bli kjent med menyene i ArcMap - Gjøre enkle forandringer i et eksisterende prosjekt - Lage et kart basert på prosjektet, som kan skrives

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

Kart i regionalt miljøtilskudd

Kart i regionalt miljøtilskudd Kart i regionalt miljøtilskudd 24.07.2017 Brukerveiledning INTRODUKSJON Når du søker regionalt miljøtilskudd elektronisk tegner du tiltakene dine i et elektronisk kart. Du slipper derfor papirvedlegg.

Detaljer

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende.

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt layer-by-layer metode og deretter en metode for viderekommende. Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende. Olve Maudal (oma@pvv.org) Februar, 2012 Her er notasjonen som

Detaljer

KAMERANYTT VÅR 2010 16 designprodukter uten sidestykk

KAMERANYTT VÅR 2010 16 designprodukter uten sidestykk KAMERANYTT VÅR 2010 16 16 designprodukter uten sidestykke Maksimal bildeglede Det finnes et kamera for enhver fotograf og for ethvert behov. Det perfekte kameraet ligger riktig i hånden. Det føles stabilt

Detaljer

En samling eksempelfoto SB-900

En samling eksempelfoto SB-900 En samling eksempelfoto SB-900 Dette heftet inneholder teknikker, eksempelfoto og en oversikt over blitsmulighetene når du fotograferer med SB-900. No Velge passende belysningsmønster SB-900 inneholder

Detaljer

En liten oppskrift på hvordan jeg installert og fikk Xastir til å virke sånn at jeg ble synlig i APRS verden.

En liten oppskrift på hvordan jeg installert og fikk Xastir til å virke sånn at jeg ble synlig i APRS verden. En liten oppskrift på hvordan jeg installert og fikk Xastir til å virke sånn at jeg ble synlig i APRS verden. La meg med en gang si at jeg er rimelig grønn i Linux verden så dere får bære over med meg

Detaljer

PDA CAM BRUKSANVISNING

PDA CAM BRUKSANVISNING PDA CAM BRUKSANVISNING Norsk Bruksanvisning Innhold Forberedelser... 2 Innholdet i pakken... 2 Systemkrav... 2 Bli kjent med PDA Cam... 3 Delene på PDA Cam... 3 Installasjon... 4 Installere maskinvare/programvare...

Detaljer

Det du skal gjøre i denne oppgava er først å sette opp bakgrunnen til spillet og så rett og slett å få firkanter til å falle over skjermen.

Det du skal gjøre i denne oppgava er først å sette opp bakgrunnen til spillet og så rett og slett å få firkanter til å falle over skjermen. Tetris Introduksjon Processing Introduksjon Lag starten på ditt eget tetris spill! Det du skal gjøre i denne oppgava er først å sette opp bakgrunnen til spillet og så rett og slett å få firkanter til å

Detaljer

Tasteveiledning for. MovieMaker. Et kompendium av Pål Kristian Moe, pkm@hiof.no, laget for studenter og ansatte ved Høgskolen i Østfold.

Tasteveiledning for. MovieMaker. Et kompendium av Pål Kristian Moe, pkm@hiof.no, laget for studenter og ansatte ved Høgskolen i Østfold. Tasteveiledning for MovieMaker Et kompendium av Pål Kristian Moe, pkm@hiof.no, laget for studenter og ansatte ved Høgskolen i Østfold. 2 Innføring i MovieMaker INNHOLD 1 Innledning... 3 2 Hvor finner jeg

Detaljer

T4: Digitale bilder. I denne oppgaven skal du jobbe med ulike aspekter av digitale bilder. Bruk rikelig med eksempler og illustrasjoner!

T4: Digitale bilder. I denne oppgaven skal du jobbe med ulike aspekter av digitale bilder. Bruk rikelig med eksempler og illustrasjoner! T4: Digitale bilder I denne oppgaven skal du jobbe med ulike aspekter av digitale bilder. Bruk rikelig med eksempler og illustrasjoner! 1. Det er i hovedsak to måter å representere digitale bilder, raster

Detaljer

Bildebehandling med Innhold

Bildebehandling med Innhold Bildebehandling med Innhold Formål med bildebehandling... 2 Alternative bildebehandlingsprogrammer... 2 Installasjon av Picasa... 2 Daglig bruk... 2 Lysbordet... 3 Redigering i Picasa... 4 Redigering av

Detaljer

Brukerveiledning Løypelegging i Ocad v.9 Skrevet av Arvid Mølnvik for Spkl. Freidig 2008-06-05

Brukerveiledning Løypelegging i Ocad v.9 Skrevet av Arvid Mølnvik for Spkl. Freidig 2008-06-05 Brukerveiledning Løypelegging i Ocad v.9 Skrevet av Arvid Mølnvik for Spkl. Freidig 2008-06-05 1. Forarbeid I god tid før løpet: Få tak i riktig kartutsnitt på Ocad. Dette skaffer normalt Tore AngellPetersen.

Detaljer

Innføring i bruk av Klikker 4

Innføring i bruk av Klikker 4 www.normedia.no Postboks 24 1451 Nesoddtangen. Tlf 66915440 Fax 66912045 e-post: kontakt@normedia.no www.cricksoft.com Innføring i bruk av Klikker 4 Det vil bare ta deg noen få minutter å lese denne lille

Detaljer

Enkel bruk av EKKO. Tilkoblingene:

Enkel bruk av EKKO. Tilkoblingene: Enkel bruk av EKKO Det er noen ting det er viktig å merke seg når en bruker EKKO. Det skal legges til at jeg har syndet mot samtlige uten at det har fått noen konsekvenser for meg, det betyr IKKE at du

Detaljer

Hvor i All Verden? Del 3 Erfaren Scratch PDF

Hvor i All Verden? Del 3 Erfaren Scratch PDF Hvor i All Verden? Del 3 Erfaren Scratch PDF Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. Dette er den siste av tre

Detaljer

Digitale bilder. Det er i hovedsak to måter å representere digitale bilder på: rastergrafkk (punkter) og vektorgrafkk (linjer og fater).

Digitale bilder. Det er i hovedsak to måter å representere digitale bilder på: rastergrafkk (punkter) og vektorgrafkk (linjer og fater). Høgskolen i Østfold Digital Medieproduksjon Oppgave T4/Digitale bilder Uke 38/23.09.10 Jahnne Feldt Hansen Digitale bilder Det er i hovedsak to måter å representere digitale bilder på: rastergrafkk (punkter)

Detaljer

Tak. Kapittel 4 - Tak... 3

Tak. Kapittel 4 - Tak... 3 30.01.2012 Kapittel 4... 1 DDS-CAD Arkitekt innføring i versjon 7 Kapittel Innhold... Side Kapittel 4 -... 3 Loftsetasje... 3 Underlagstegning... 3... 4 Yttervegg... 6 Vindu i gavl... 9 Gulv i loftsetasjen...

Detaljer

Steg 1: Streken. Steg 2: En hoppende helt. Sjekkliste. Sjekkliste. Introduksjon. Hei der! Hoppehelt

Steg 1: Streken. Steg 2: En hoppende helt. Sjekkliste. Sjekkliste. Introduksjon. Hei der! Hoppehelt Hei der! Hoppehelt Ser ut som dette er ditt første besøk, vil du ha en omvisning? Ekspert Scratch PDF Introduksjon Hoppehelt er litt inspirert av musikkspillet Guitar Hero. I Hoppehelt skal man kontrollere

Detaljer

Triangle Colorscale. Created for design CMYK GUIDE. Intuitiv, nøyaktig og praktisk

Triangle Colorscale. Created for design CMYK GUIDE. Intuitiv, nøyaktig og praktisk Created for design CMYK GUIDE Intuitiv, nøyaktig og praktisk «Det er lett å finne en farge i CMYK GUIDE. Og den fargen du velger, blir nøyaktig lik på trykk!» INTUITIV Et hurtig verktøy for designere CMYK

Detaljer

Foto med telefon og nettbrett

Foto med telefon og nettbrett 11 Foto med telefon og nettbrett Det er mange av oss som elsker å fotografere. Da mobiltelefonene fikk kamera, fikk du en ny mulighet. Det kan være ting vi synes er vakre, spennende, morsomme eller det

Detaljer

Flaksefugl. Introduksjon. Level

Flaksefugl. Introduksjon. Level Level 2 Flaksefugl All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclub.org.uk - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/18cplpy to find out what to do. Introduksjon

Detaljer

Hvor og hvordan lagrer du mediafilene dine?

Hvor og hvordan lagrer du mediafilene dine? Beskriv din digitale infrastruktur, med tilhørende arbeidsflyt. Hvor og hvordan lagrer du mediafilene dine? Hva gjør du med back-up? Hva slags online lagringsløsning har du valgt? Hvordan finner du fram

Detaljer

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning 1 av 14 Oversikt over brukerveiledningen. 2. Oversikt. 3. Logge inn på nettsiden. 4. Redigere innholdet på undersidene. 5. Redigere innholdet i blokkene.

Detaljer