Bamble kommune Hydrostranda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bamble kommune Hydrostranda"

Transkript

1 TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bamble kommune Hydrostranda. Bildet er fra den sørøstlige delen av planområdet.

2 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Bamble Gardsnavn: Hydrostranda Gardsnummer: 35 Bruksnummer: 2, 3 Tiltakshaver: Adresse: Stiftelsen Norsk Hydro Feriesteder Norsk Hydro ASA V/Nils Chr. Barth, 0240 Oslo Navn på sak: Planarbeid for Hydrostranda Saksnummer: 06/6650 Registrering utført: Ved: Åsne D. Meyer, Maria Solem og Sigrid M. Gundersen Rapport utført: Ved: Åsne Dolve Meyer Undersøkelsestype Maskinell sjakting 0 Overflateregistrering x Prøvestikking x Åkervandring x Autom. fredete kulturminner i området: Fornminnetype Askeladden id. Steinalderboplass Steinalderboplass Steinalderboplass Steinalderboplass Steinalderboplass Steinalderboplass Steinalderboplass Nyere tids kulturminner i området: Naturvitenskaplige prøver ( 14 C) Kullprøve fra Lokalitet 2: Kullprøve nr. 1 Faglige konklusjoner: Planen er ikke i konflikt med kulturminner X Automatisk fredete kulturminner Nyeretids kulturminner X Planen er i konflikt Planen er i konflikt Antall dagsverk: Merknader: Det ble til sammen brukt 26 dagsverk 21 dagsverk i felt, 5 dagsverk etterarbeid

3 BAKGRUNN OG SAMMENDRAG... 3 BEGREPENE KULTURMINNE/KULTURMILJØ OG GRUNNLAGET FOR REGISTRERING... 3 Datering... 4 OMRÅDET... 7 OMRÅDET... 8 Terrenget... 8 Tidligere undersøkelser Tidligere registrerte kulturminner STRATEGI OG METODE UNDERSØKELSEN Deltagere og tidsrom Funn KONKLUSJON VEDLEGG Funnliste Kullprøveliste

4 Bakgrunn og sammendrag I forbindelse med Stiftelsen Norsk Hydro Feriesteders planer om å legge forholdene til rette for næringsvirksomhet ved utleie av fritidsboliger og leiligheter, salg av eksisterende fritidsboliger og renovering av eksisterende byggeområde for fritidsboliger, ble det gjennomført en arkeologisk registrering av området som blir berørt av planen. Det er fra før ikke kjent automatisk fredete kulturminner innenfor planområdene, men i nærheten av planområdet er det tidligere gjort funn av flere typer automatisk fredete kulturminner, både gravfelt og steinalderboplasser. På bakgrunn av områdets beliggenhet og topografi ble det derfor vurdert at det var stor mulighet for funn av nye automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. Under registreringen ble det gjort funn av flere boplasser fra steinalder, samt løsfunn av flint i åker. Lokalitetene ble registrert og målt inn, og dataene ble lagt inn i Riksantikvarens database for kulturminner Askeladden. Begrepene kulturminne/kulturmiljø og grunnlaget for registrering Kulturminner er alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, inkludert lokaliteter som det er knyttet historiske hendelser, tro eller tradisjoner til. Med kulturmiljø menes områder der kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng. I forvaltning av kulturminner og i kulturminneloven skilles det mellom automatisk fredete kulturminner og kulturminner fra nyere tid. Kulturmineloven av 1978 inneholder en til dels omfattende og detaljert opplisting av kulturminner som er automatisk fredete i henhold til loven, jf. 4. Dette er kulturminner som er beskyttet på grunn av sin høye alder. I utgangspunktet dreier det seg om alle kulturminner fra forhistorisk tid og middelalder, hvilket vil si at de er eldre enn reformasjonen (fra før 1537). Loven inneholder også bestemmelser knyttet til skipsfunn. Dette er Norsk Sjøfartsmuseums ansvarsområde, og slike kulturminner omtales dermed ikke i denne rapporten. Kulturminneloven omfatter dessuten samiske kulturminner, men slike er til nå ikke registrert i Telemark. De kulturminnene vi registrerer flest av er spor etter forhistorisk bosetning, dyrking og jernutvinning. Bosetningsspor finnes fra alle perioder, og kan omfatte alt fra steinredskaper til ildsteder, og fra tydelige tufter til avtrykkene etter stolper som en gang har båret et hustak. Spor etter forhistorisk dyrking kan være rydningsrøyser, og i enkelte tilfeller merker etter arden som ble brukt. Rester etter jernutvinning finnes oftest i form av kullgroper, det vil si groper laget for å fremstille kull til ovnene. En kan også finne tuften hvor selve ovnen sto, eller slagghaugene. I tillegg til dette registreres det gravminner, fangstanlegg, helleristninger og andre typer kulturminner. En fullstendig oversikt over automatisk fredete kulturminner vil aldri kunne foreligge. En regner med at kun omtrent 10 % av kulturminnene er kjent. De øvrige er usynlige eller vanskelige å se på markoverflaten, eller bare ikke registrert. En del av de automatisk fredete kulturminnene som er registrert er innarbeidet og kartfestet på Økonomisk Kartverk. Disse er markert med symbolet rune-r. Også i andre kartverk og kartdata er kulturminner representert. I Riksantikvarens kulturminnedatabase, Askeladden ( er også en rekke kulturminner lagt inn og er søkbare. Denne tjenesten er enda ikke gjort offentlig tilgjengelig, men kommuneadministrasjonene har tilgang. Siden en fullstendig kartfesting og registrering av automatisk fredete kulturminner ikke finnes, er en i offentlig forvaltning og arealplanlegging avhengig av selv å hente ut all tilgjengelig informasjon om kulturminner for å oppfylle de lovpålagte oppgavene som ligger i kulturminneloven. Dette innebærer i de fleste tilfeller at det regionale kulturminnevernet må ut og undersøke områder som berøres av reguleringsplaner, byggeplaner og lignende. Dersom det blir registrert automatisk fredete kulturminner - 3 -

5 innenfor plangrensene, vil disse vanligvis bli regulert til spesialområde: bevaring. Et annet alternativ er å søke om dispensasjon fra kulturminneloven. Dersom en slik frigiving av kulturminner blir innvilget, forutsetter lovens 10 at tiltakshaver dekker utgiftene til de nødvendige arkeologiske utgravinger. Kulturminner fra nyere tid er slike som er fra tiden etter Disse kulturminnene kan ha mer eller mindre stor verneverdi, men er i utgangspunktet ikke automatisk fredet. De kan vedtaksfredes etter 15, 19 og 20 i kulturminneloven, eller reguleres til bevaring. I det såkalte SEFRAK-registeret er kulturminner fra før 1900 registrert (hovedsakelig stående bygninger), samt enkelte yngre kulturminner. DATERING Det finnes ulike metoder for å aldersbestemme et kulturminne. I mange tilfeller er det nok å sammenligne med andre kjente kulturminner, ettersom det etter hvert er utarbeidet gode oversikter over kulturminnetyper fra ulike perioder av forhistorien. I andre tilfeller dateres funn ved hjelp av C14-metoden; det vil si naturvitenskapelige analyser av kullprøver som er tatt ut under feltarbeidet. Tabellen under viser vanlige betegnelser på arkeologiske perioder, og varigheten av dem. Eldre steinalder fvt Yngre steinalder fvt Bronsealder fvt Eldre jernalder 500 fvt - år 570 Yngre jernalder år Middelalder år Nyere tid år Tidstabell som viser arkeolo periodeinndeling

6 Planområdets beliggenhet i Telemark - 5 -

7 Planområdets beliggenhet i Bamble kommune

8 Området med en vannstand på 50 meter høyere enn i dag. Alle lokalitetene har ligget i en vik med grunt vann

9 Området Planområdet ligger sør for Rognstranda og ligger mellom Rognsfjorden og Åbyfjorden i Bamble kommune. Planområdet avgrenses i nord av en vei som går mellom Rognstranda, Ormevika og Hvalvika. Resten av planområdet avgrenses av vann. TERRENGET Den østre delen av planområdet består av bergknauser bevokst med blandingsskog. Her ligger også flere flater der det står hytter eller er planert ut til campingvogner. Det ligger flere flater her, men det ble ikke prøvestukket på dem ettersom torva gikk rett ned på fjell. Den sørlige delen av planområdet består av bergknauser og svaberg ned mot sjøen. Enkelte steder er berget bevokst med blandingsskog. Her ligger også en tilrettelagt badestrand. Området i den midtre delen av planområdet består av bergknauser samt veier til stranda og til hytteområdene rundt. Her ligger flere fine sørvendte flater, men alle disse er planert ut med stein da området ble tilrettelagt for ferieboliger. Den vestre delen av planområdet består for det meste av skog kledde bergknauser. Her går også en tilrettelagt natursti. Alle disse delene av planområdet er preget av kupert terreng. Helt nordvest i planområdet ligger gården Kåsene. Rundt gården ligger dyrket mark og skog. Terrenget i denne nordlige delen av planområdet er relativt flatt, og det ligger flere flater som det ble prøvestukket på. I nordøst er terrenget mye det samme som i øst, sør og vest. Her ligger relativt bratte bergknauser bevokst med blandingsskog og lyng. Kartet viser planområdet

10 Gjennom planområdet går det flere veier til hytter og campingplasser Ned mot badestedet på Hydrostranda er området utfylt og tilrettelagt. I den sørlige delen av planområdet ligger det flere viker. Bildet er tatt mot vest. Kystsonen i hele planområdet består av svaberg bevokst med noe skog. Nordvest i planområdet ligger gården Kåsene. Bildet er tatt mot nordvest. Det går flere stier gjennom planområdet. Det meste av planområdet er bevokst med skog

11 TIDLIGERE UNDERSØKELSER I 2003 ble en kvadrant i den nordøstlige delen av planområdet undersøkt av Telemark fylkeskommune i forbindelse med en reguleringssak der man ville skille ut tomter og fritidsboliger for salg. Under denne undersøkelsen ble det ikke gjort funn av automatisk fredete kulturminner. Denne delen av planområdet ble derfor ikke undersøkt, men befart. Det er nå byggeaktivitet i denne delen av planområdet, og det er også kommet til en del nye fritidsboliger. Tidligere undersøkt område. TIDLIGERE REGISTRERTE KULTURMINNER Like nord for planområdet er det funnet et gravfelt med flere gravhauger (AskeladdenID 43098). Dette gravfeltet tangerer planområdets nordvestlige grense. På gårdene Midt-Rogn og Rogn søndre er det i dyrket mark funnet større mengder redskaper og avslag av flint (AskeladdenID 3629 og 33073). Gårdene ligger ca meter nord for planområdet. På Skokløya vest for planområdet ligger det to gravfelt (AskeladdenID og 52385). Gravfeltene omfatter henholdsvis to og fem gravrøyser. Ca en kilometer nordvest for planområdet er det i tillegg funnet et skålgropfelt (AskeladdenID 53402). Bamble er generelt sett rikt på kulturminner, og i undersøkelser foretatt av Telemark fylkeskommune samt innrapporterte løsfunn viser at det har vært aktivitet i området siden steinalder

12 Tidligere registrerte kulturminner i nærheten av planområdet. Strategi og metode Registreringene ble derfor utført ved hjelp av følgende metode/metoder: Visuell overflateregistrering er å gjennomsøke et område for kulturminner som er synlige på overflaten, som for eksempel tufter, gravrøyser og kullgroper. Dette blir gjort ved at en arbeider seg systematisk gjennom det aktuelle området. Prøvestikking med spade benyttes først og fremst for å søke etter steinalderbosetninger. Metoden går ut på å åpne et hull på ca 40 x 40 cm (størrelsen kan variere) og grave ned til steril/uberørt grunn. Massene blir såldet i såld med 4 mm maskevidde, helst med bruk av vann, slik at eventuelle funn blir fanget opp. Åkervandring er å systematisk gå over nypløyd åker for å lete etter funn. Dette er en metode som bare kan brukes på nypløyd åker eller der veksten ikke har kommet langt. Metoden er også best hvis det nettopp har regnet og eventuelle funn er vasket frem fra jorda. DELTAGERE OG TIDSROM Undersøkelsen Undersøkelsen ble foretatt fra 3. til 17. august. Etterarbeidet ble gjort 20. til 24. august. Været var bra i undersøkelsesperioden. Med på undersøkelsen var Maria Solem og Åsne Dolve Meyer. FUNN Det ble overflateregistrert i alle områder der det ikke var dyrket mark eller utbygd. Det ble ikke gjort funn av automatisk fredete kulturminner som var synlige på overflaten i noen av delene av planområdet. Det ble prøvestukket alle steder det var mulig å komme ned i undergrunnen. Ettersom undergrunnen i det meste av planområdet besto av torv på berg, ble prøvestikkingen konsentrert i den nordvestlige delen av planområdet

13 Lokalitetene som ble funnet ligger på mellom 50 og 55 meter over havet. Dette betyr at de kan være ca 9000 år gamle. Men det er verdt å merke seg at de fleste av boplassene ligger nær eller i åker, så boplassene kan også være fra yngre steinalder da kystlinjetilknytningen ikke var så stor. Lokalitet 1 ID : Lokalitet 1 ligger på en flate avgrenset av en bergvegg i nordøst og en natursti i sørøst. I vest avgrenses lokaliteten av bergknauser. Flaten er dermed naturlig avgrenset av terrenget. Vegetasjonen på stedet består av små løvtrær og furu. Det ble til sammen tatt 4 positive prøvestikk med funn av flint på lokaliteten. Undergrunnen besto av sandblandet grus, og funnene ble gjort i de første 15 cm av prøvestikkene. Funnummer 1-4 Lokalitet 1 sett mot vest. Lokalitet 2 ID : Lokalitet 2 ligger på en stor flate som skråner mot sørøst. Flaten er bevokst med små løvtrær og det går en natursti gjennom fra nordøst til sørvest. I sørvest og nordøst er flaten avgrenset av knauser. Det ble til sammen tatt fem positive prøvestikk på flaten. I 4 av prøvestikkene ble funnene ble gjort i de øverste 20 cm (funnummer 5, 6, 7 og 9). Undergrunnen i de fleste prøvestikkene som ble tatt besto av gulbrun grusblandet sand. I prøvestikket der funnummer 8 ble gjort var undergrunnen annerledes. Her var det den samme gulbrune sanda som i de øvrige prøvestikkene i de første 40 cm. I dette laget ble det funnet to biter flint. Deretter kom et lag med gul finkornet sand. Under denne sanda, ca 50 cm ned, dukket det opp et lag med mørk grå/svart humusholdig jord. I dette laget lå det skjørbrent stein, og jorda var kullholdig. I dette laget ble det funnet 6 biter flint. Det ble også tatt ut kullprøve fra massen i profilen. Dette laget fant man igjen i to av prøvestikkene som lå i nærheten. I disse prøvestikkene ble det ikke funnet flint eller skjørbrent stein, så kullaget kan være et naturlig dannet brannlag og ikke et kulturlag. Kullprøven som blir sendt inn til datering vil allikevel kunne datere funnene som ble gjort, ettersom flinten (funnummer 8) ble gjort i det samme laget. To av flintbitene som ble funnet i dette laget ble faktisk plukket opp direkte fra profilen av prøvestikket. Funnummer

14 Til venstre: Bildet viser lagene i prøvestikk 29 på Lokalitet 2. Det ble funnet flint i kullaget (funnummer 8), og det ble tatt ut kullprøve. Øverst til høyre: I kullaget i prøvestikk 29 ble det funnet skjørbrent stein. Nederst til høyre: Det går en natursti gjennom lokalitet 2. Lokalitet 3 sett mot sør. Lokalitet 3 ID : Lokaliteten ligger på en relativt stor flate som skråner nedover fra sør mot nord. I sørvest er flaten avgrenset av en rett bergvegg, og i sør og øst av bergknauser. Det ligger også en del mindre bergknauser i nord. På lokaliteten ble det tatt tre positive prøvestikk. To av disse (funnummer 10 og 11) ble gjort i området ved den rette bergveggen, og det er også denne delen av lokaliteten som ligger mest beskyttet til. Det siste positive prøvestikket (funnummer 12) ble gjort lenger mot nord, mellom to mergknauser som gikk i nord-sørgående retning. Undergrunnen i alle prøvestikkene besto av brun sand med en del nevestor stein. Funnene ble gjort i de første 15 cm av prøvestikket. Funnummer

15 Lokalitet 4 ID : Lokaliteten ligger på en relativt stor flate, og ligger lavere enn lokalitet 3, og høyere enn lokalitet 5. Lokaliteten er bevokst med noe små løvtrær, samt plantet gran. Lokaliteten ligger i et ganske åpent område. Gjennom lokaliteten fra nordøst til sørvest går en natursti. Undergrunnen besto av podsol, med et grått utvaskningslag og et gulbrunt anrikningslag (funnbærende). Funndybden var ca cm. Funnummer Lokalitet 5 ID : Lokaliteten ligger på ei lita gresslette som ligger rundt naturstien som går fra nordøst til sørvest. Lokaliteten ligger bare 5-7 meter nordøst fra lokalitet 4, men er definert som en egen lokalitet ettersom den ligger en del lavere i terrenget og er atskilt fra lokalitet 4 av en bergknaus. Lokaliteten ligger inntil åker i nord, og undergrunnen består av sandblandet matjord. Funndybden var ca cm. Det er mulig at dette området en gang har vært en del av den dyrkede marka i nord, og at funnene derfor er pløyd rundt i åkerlaget. Funnummer Lokalitet 5 sett mot sørvest. Lokalitet 6 ID : Lokalitet 6 ligger delvis i skog og delvis i åker. Det ble prøvestukket i et skogholt nord for åkeren. Her ble det gjort funn i to av de prøvestikkene som lå nærmest åker. Det ble derfor besluttet å gå åkervandring for å se om resten av boplassen nå ligger i åker. Under åkervandringen ble det funnet flint over et relativt stort område sør for skogholtet (funnummer 29-39). Det ble også funnet ett stykke flint ca 85 meter nordøst for det er tolket som lokalitetens avgrensning. Ikke hele åkeren lot seg undersøke ved hjelp av åkervandring. Det ble derfor besluttet å prøvestikke i områdene like sør for der funnene under åkervandring ble gjort. Under denne prøvestikkingen ble det gjort ytterligere funn i fire prøvestikk. På grunn av tidspress var det ikke mulig å prøvestikke resten av åkeren, men det anses som meget sannsynlig at det kan finnes flint i matjorda på hele åkeren. Avgrensningen av Lokalitet 6 er dermed ikke sikker. Funnummer 19, 20, 24-26,

16 Lokalitet 6 ligger på åkeren på bildet og i skogbrynet til høyre. På åkerstykket med mindre vekst i den høyre delen av bildet ble det foretatt åkervandring. Enga i venstre del av bildet ble prøvestukket. Bildet er tatt mot sørvest. Lokalitet 7 ID : Lokalitet 7 er en relativt stor flate som avgrenses i sør, øst og vest av bratte bergknauser. I nord går terrenget bratt ned mot en flate som består av myr. Terrenget stiger fra nord mot sør. Lokaliteten er bevokst med blandingsskog. Det ble til sammen gjort tre positive prøvestikk på lokaliteten. To av prøvestikkene (funnummer 21 og 22) ligger ganske tett på hverandre i den flateste delen av flaten. Undergrunnen i denne delen av lokaliteten besto av gulbrun sand/grus. Da prøvestikkene på denne delen av lokaliteten ble tatt regnet det voldsomt, og massen fra stikkene ble vannsåldet i vannet som samlet seg i myrområdet nord for lokaliteten. Det sørligste prøvestikket (funnummer 28) på lokaliteten ble gjort høyere oppe på toppen av en skråning. Terrenget flater noe ut nord for denne skråningen, og det er mulig at det kan ha vært bosetting også her. Men undergrunnen på denne lille flaten nord for prøvestikket besto av tettpakket stein, og det var umulig å komme ned med spade. Funnummer 21, 22,

17 Lokalitet 7 sett mot nordøst. Oversikt over alle lokalitetene som ble funnet

18 Lokalitetene 1, 2, 3, 4, 5 og 7. Lokalitet

19 Konklusjon Under registreringen ble det funnet 7 steinalderlokaliteter. Avgrensningen av lokalitetene ble gjort ved hjelp av prøvestikking og åkervandring. Lokalitetene er automatisk fredete kulturminner, og reguleringsplanen er dermed i konflikt med automatisk fredete kulturminner. Undergrunnen på steinalderboplassene er mest sannsynlig ikke omrotet, ettersom det ikke har vært noen dyrking av jorda eller andre inngrep her, og må derfor sies å være godt bevart. Unntaket er Lokalitet 6 og til dels Lokalitet 5. Den største delen av Lokalitet 6 består av åker. Noe av denne åkeren var det mulig å undersøke ved hjelp av åkervandring, og det ble gjort 11 funn av flint ved denne metoden.. Det ble prøvestukket på deler av den resterende åkerjorda, men på grunn av områdets størrelse var det ikke mulig å prøvestikke hele. Her ble det også gjort funn av flint. Dersom man hadde undersøkt hele åkeren ved prøvestikking eller åkervandring er det sannsynlig at man ville funnet mer flint. Avgrensningen av Lokalitet 6 kan dermed ikke sies å være nøyaktig. Åkeren Lokalitet 6 ligger på er regulert til videre landbruk. I prøvestikkene på Lokalitet 5 besto undergrunnen av matjord, og funnene ble gjort i veldig varierende dybde. Det er derfor mulig at denne lokaliteten er omrotet som en følge av tidligere dyrkning. Fra andre steder langs kysten i Norge kjenner man til lignende boplasser fra steinalderen. Disse har ofte ligget i viker som er beskyttet mot hav og vind. Boplasser fra steinalder ligger i all hovedsak på selvdrenerende sand, slik som boplassen som ble funnet under undersøkelsen gjør. I Telemark vet man lite om de første boplassene langs kysten, og boplassen må derfor sies å være av stor vitenskaplig verdi. SKIEN Åsne Dolve Meyer... Feltleder Funnliste Kullprøveliste Vedlegg

20 FUNNLISTE Funnummer Lokalitet Type Antall Råstoff Merknader 1 1 Avslag 1 Flint 2 1 Biter 2 Flint 3 1 Avslag 3 Flint 4 1 Avslag 2 Flint 5 2 Biter 2 Flint 6 2 Avslag 1 Flint 7 2 Bit 1 Flint 8 2 Biter 7 Flint 9 2 Bit 1 Flint 10 3 Avslag 3 Flint 11 3 Biter 9 Flint 12 3 Bit 1 Flint 13 4 Bit 1 Flint 14 4 Bit 1 Flint Bit av kjerne 15 4 Bit 1 Flint 16 4 Bit 1 Flint 17 5 Bit 1 Flint 18 5 Bit 1 Flint 19 6 Bit 1 Flint 20 6 Bit 1 Flint 21 7 Biter 2 Flint 22 7 Bit 1 Flint 23 6 Bit 1 Flint Prøvestikking i åker 24 6 Bit 1 Flint Prøvestikking i åker 25 6 Biter 4 Flint Prøvestikking i åker 26 6 Bit 1 Flint Prøvestikking i åker

21 27 Løsfunn Bit 1 Flint Prøvestikking i åker 28 7 Biter 2 Flint 29 6 Bit 1 Flint Åkervandring 30 6 Avslag 1 Flint Åkervandring 31 6 Flekke 1 Flint Åkervandring 32 6 Bit 1 Flint Åkervandring 33 6 Flintknoll 1 Flint Åkervandring 34 6 Bit 1 Flint Åkervandring 35 6 Bit 1 Flint Åkervandring 36 6 Avslag 1 Flint Åkervandring 37 6 Avslag 1 Flint Åkervandring 38 6 Bit 1 Flint Åkervandring 39 6 Bit 1 Flint Åkervandring

22 KULLPRØVELISTE Kullprøvenummer Prøvestikk Beskrivelse 1 PS29 Kullprøven ble tatt fra et kullag ca cm nede i prøvestikk 29. Kulturlaget var dekket med 50 cm grus og sand, og prøvens kontekst må derfor sies å være god. Kulllaget var cm dypt. Det ble funnet flint og skjørbrent stein i selve kulllaget

23 C14-notat Hydrostranda: Det er sendt inn en prøve, merket: HYDRO-2-PS29 -Opprinnelig posepåskrift var: Hydrostranda, sak 06/6650 Kullprøve fra PS 29 Lok. 2 i prøvestikk med fnr. 8. Beta /- 60 BP o/oo /- 60 BP SAMPLE : HYDRO-2-PS29 ANALYSIS : Radiometric-Standard delivery (with extended counting) MATERIAL/PRETREATMENT : (charred material): acid/alkali/acid 2 SIGMA CALIBRATION : Cal AD 50 to 330 (Cal BP 1900 to 1620)

24 - 23 -

Tinn kommune Flisterminal Atrå

Tinn kommune Flisterminal Atrå TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tinn kommune Flisterminal Atrå GNR. 71, BNR. 3 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tinn Gardsnavn: Mogan Gardsnummer: 71 Bruksnummer:

Detaljer

Skien kommune Griniveien

Skien kommune Griniveien TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Griniveien GNR. 57, BNR. 21 Fra planområdet. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Skien Gardsnavn: Søndre Grini Gardsnummer:

Detaljer

Kragerø kommune Reguleringsplan for Strand

Kragerø kommune Reguleringsplan for Strand TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Kragerø kommune Reguleringsplan for Strand GNR. 70, BNR. 27 Figur 1 Utsikt mot øst RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Kragerø

Detaljer

Bø kommune Hegna skifer- og muresteinuttak

Bø kommune Hegna skifer- og muresteinuttak TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bø kommune Hegna skifer- og muresteinuttak GNR. 13, BNR. 5 En av gropene rundt kullmila. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Bø

Detaljer

Hjartdal kommune Løkjestul

Hjartdal kommune Løkjestul TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Hjartdal kommune Løkjestul GNR. 94, BNR. 4 Figur 1: Løkjestul hytteområde. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Hjartdal Gardsnavn:

Detaljer

Skien kommune Skotfossmyra

Skien kommune Skotfossmyra TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Skotfossmyra GNR. 283, BNR. 37 Bildet er tatt mot nord og viser ei trafikkøy som ligger innenfor planområdet RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

Drangedal kommune Dale sør

Drangedal kommune Dale sør TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Drangedal kommune Dale sør GNR. 64, BNR. 1 Bildet viser deler av innmarka på Dale sør sett mot øst. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Bø kommune Torstveit Lia skogen

Bø kommune Torstveit Lia skogen TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bø kommune Torstveit Lia skogen GNR., BNR. Rydningsrøys RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Bø Gardsnavn: Diverse Gardsnummer:

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Tinn kommune Gjuvsjå GNR. 1, BNR. 8

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Tinn kommune Gjuvsjå GNR. 1, BNR. 8 TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tinn kommune Gjuvsjå GNR. 1, BNR. 8 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tinn Gardsnavn: Gardsnummer: 1 Bruksnummer: 8 Tiltakshaver:

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Skien kommune Åfoss GNR. 213, BNR. 110. Figur 1: Utsikt frå planområdet mot Norsjøen. Sett mot V.

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Skien kommune Åfoss GNR. 213, BNR. 110. Figur 1: Utsikt frå planområdet mot Norsjøen. Sett mot V. TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Åfoss GNR. 213, BNR. 110 Figur 1: Utsikt frå planområdet mot Norsjøen. Sett mot V. R A P P O RT F R A K U LT U R H I S T O R I S K B E

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING. Seljord kommune Flatin deponi og tilkomstveg TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Gnr. 55 og 53 bnr. 1 og 5. Ortofoto over planområdet

ARKEOLOGISK REGISTRERING. Seljord kommune Flatin deponi og tilkomstveg TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Gnr. 55 og 53 bnr. 1 og 5. Ortofoto over planområdet TELEMARK FYLKESKOMMUNE ARKEOLOGISK REGISTRERING Seljord kommune Flatin deponi og tilkomstveg Gnr. 55 og 53 bnr. 1 og 5 Ortofoto over planområdet RAPPORT FRA ARKEOLOGISK REGISTRERING Kommune: Seljord Gårdsnavn:

Detaljer

Tokke kommune Huka hoppanlegg

Tokke kommune Huka hoppanlegg TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tokke kommune Huka hoppanlegg GNR. 47, BNR. 1, 12, 15, 77 Fra toppen av hoppbakken RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tokke Gardsnavn:

Detaljer

Fyresdal kommune Kile (Birtedalen)

Fyresdal kommune Kile (Birtedalen) TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Fyresdal kommune Kile (Birtedalen) GNR. 17, BNR. 1, 3, 4 Middelalderloftet på Kile (id 86774) RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune:

Detaljer

Sauherad kommune Reguleringsplan barnehage Nordagutu

Sauherad kommune Reguleringsplan barnehage Nordagutu TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Sauherad kommune Reguleringsplan barnehage Nordagutu GNR. 17, BNR. 1 & 7. Figur 1: Fra lekeplassen og opp mot tiltaksområdet. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

Tokke kommune Hallbjønnsekken

Tokke kommune Hallbjønnsekken TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tokke kommune Hallbjønnsekken GNR. 123, BNR. 7 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tokke Gardsnavn: Gardsnummer: 123 Bruksnummer:

Detaljer

Bamble kommune Vann og avløp Grunnsundvegen

Bamble kommune Vann og avløp Grunnsundvegen TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bamble kommune Vann og avløp Grunnsundvegen GNR. 85, DIVERSE BNR. Figur 1: Ved planområdets sørlige avgrensing. Sett mot NV R A P P O RT F R A K U LT

Detaljer

Drangedal kommune Solberg Søndre

Drangedal kommune Solberg Søndre TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Drangedal kommune Solberg Søndre GNR 13/BNR 3,5 Planområdet ligger på østbredden av øvre Toke. Terrenget stiger bratt opp fra vannet de fleste steder.

Detaljer

Vinje kommune Steinbakken

Vinje kommune Steinbakken TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Vinje kommune Steinbakken GNR. 136, BNR. 3 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Vinje Gardsnavn: Gardsnummer: 136 Bruksnummer:

Detaljer

Nissedal kommune KULTURHISTORISK REGISTRERING. Bukta Fjone TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Bildet viser den nordøstre delen av planområdet.

Nissedal kommune KULTURHISTORISK REGISTRERING. Bukta Fjone TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Bildet viser den nordøstre delen av planområdet. TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Nissedal kommune Bukta Fjone GNR 21, BNR 25 OG 60. Bildet viser den nordøstre delen av planområdet. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Tinn kommune Spjelset, Hovin

Tinn kommune Spjelset, Hovin TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tinn kommune Spjelset, Hovin GNR. 152, BNR. 11 F24 Hovin RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tinn Gardsnavn: Spjelset Gardsnummer:

Detaljer

Seljord kommune Grasbekk

Seljord kommune Grasbekk TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Seljord kommune Grasbekk GNR. 112, BNR. 5 Fra planområdet RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Seljord Gardsnavn: Grasbekk Gardsnummer:

Detaljer

Notodden kommune GS Ylikrysset - Flyplassen

Notodden kommune GS Ylikrysset - Flyplassen TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Notodden kommune GS Ylikrysset - Flyplassen GNR. 63, BNR. 6, 8, 35 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Notodden Gardsnavn: Gardsnummer:

Detaljer

Skien kommune Kongerød skole

Skien kommune Kongerød skole TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Kongerød skole GNR. 223, BNR. 16 M.FL. Bilde 1: Kongerød skole, Skien. R A P P O RT F R A K U LT U R H I S T O R I S K B E FA R I N G /

Detaljer

Sauherad kommune Ryntveit massetak

Sauherad kommune Ryntveit massetak TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Sauherad kommune Ryntveit massetak GNR. 4, BNR. 2 Ryntvit masetak, Nordsjø i bakgrunnen RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Sauherad

Detaljer

Notodden kommune Mattislia/Primtjønn

Notodden kommune Mattislia/Primtjønn TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Notodden kommune Mattislia/Primtjønn GNR. 52, BNR. 12 Fra eksisterende skiferbrudd RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Notodden

Detaljer

Bamble kommune Trosby - Kjøya

Bamble kommune Trosby - Kjøya TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bamble kommune Trosby - Kjøya GNR. 88, BNR. 3 OG 48 Figur 1: Maskinfører Halvor Rogn Stokke i planområdet og Sjakt 1 i forgrunnen. Tatt mot SV. RAPPORT

Detaljer

Tinn kommune Brendstaultunet

Tinn kommune Brendstaultunet TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tinn kommune Brendstaultunet GNR. 120, BNR. 1 Figur 1:Myr i planområdet. Tatt mot S. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tinn

Detaljer

Nome kommune Flåbygd, Venheim

Nome kommune Flåbygd, Venheim TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Nome kommune Flåbygd, Venheim GNR. 115, BNR. 5 Utsikt mot Kleivstulknatten RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Nome Gardsnavn:

Detaljer

Kragerø kommune Reguleringsplan for ytre del av Portør

Kragerø kommune Reguleringsplan for ytre del av Portør TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Kragerø kommune Reguleringsplan for ytre del av Portør GNR. 7, BNR. 29 M.FL Figur 1: Oversiktsbilde av planområdet. Bildet er tatt frå vakthusheia mot

Detaljer

Nissedal kommune Bjønntjønn familiepark

Nissedal kommune Bjønntjønn familiepark TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Nissedal kommune Bjønntjønn familiepark GNR. 38, BNR. 5 Kullgrop, ID 127580 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Nissedal Gardsnavn:

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Nissedal kommune. Vedlausfjell GNR 40, BNR 2. Figur 1 Steinkors på toppen av Vedlausfjell

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Nissedal kommune. Vedlausfjell GNR 40, BNR 2. Figur 1 Steinkors på toppen av Vedlausfjell TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Nissedal kommune GNR 40, BNR 2 Vedlausfjell Figur 1 Steinkors på toppen av Vedlausfjell : RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune:

Detaljer

Porsgrunn kommune Skogveien

Porsgrunn kommune Skogveien TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Porsgrunn kommune Skogveien GNR. 200, BNR. 2712 OG 2717 Fra planområdet RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Porsgrunn Gardsnavn:

Detaljer

Vinje kommune Grautlethaugen

Vinje kommune Grautlethaugen TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Vinje kommune Grautlethaugen GNR. 153, BNR. 1 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Vinje Gardsnavn: Gardsnummer: 153 Bruksnummer:

Detaljer

Kragerø kommune Dalsfoss dam og kraftverk

Kragerø kommune Dalsfoss dam og kraftverk TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Kragerø kommune Dalsfoss dam og kraftverk GNR. 44, 45, 46, BNR. DIVERSE Figur 1: Dalsfoss-demningen. Tatt mot V. R A P P O RT F R A K U LT U R H I S

Detaljer

Nissedal kommune Grytåi kraftverk

Nissedal kommune Grytåi kraftverk TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Nissedal kommune Grytåi kraftverk GNR. 22, BNR. 23 / GNR.22, BNR. 9 / GNR.1, BNR 22/ GNR.7, BNR. 23 Figur 1: Område hvor inntaket til rørgate i Grytåi

Detaljer

Seljord kommune Nydyrking Nordgarden

Seljord kommune Nydyrking Nordgarden TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Seljord kommune Nydyrking Nordgarden GNR. 40, BNR. 1, 3 Figur 1: Bilde frå planområdet mot garden i bakgrunnen. Tatt mot NV R A P P O RT F R A K U LT

Detaljer

Hjartdal kommune Hibberg

Hjartdal kommune Hibberg TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Hjartdal kommune Hibberg GNR. 68, BNR. 1 Figur 1. Utsikt mot elva Skogsåi og ur. Foto tatt mot øst nordøst RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Fyresdal kommune Momrak

Fyresdal kommune Momrak TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Fyresdal kommune Momrak Figur 1 Utsikt over Fyresvatn fra planområde R A P P O RT F R A K U LT U R H I S T O R I S K B E FA R I N G / R E G I S T R E

Detaljer

Seljord kommune Gjevarvatn/Langlim

Seljord kommune Gjevarvatn/Langlim TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Seljord kommune Gjevarvatn/Langlim GNR. 114, BNR. 3 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Seljord Gardsnavn: Gardsnummer: 114 Bruksnummer:

Detaljer

Fyresdal kommune Grunnvik

Fyresdal kommune Grunnvik TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Fyresdal kommune Grunnvik GNR. 36, BNR. 5 Figur 1. Rydningsrøys og sjakt 2 i planområdet RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Navn på sak:

Detaljer

Bø kommune Folkestad Barnehage

Bø kommune Folkestad Barnehage TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bø kommune Folkestad Barnehage GNR.9, BNR. 276 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Bø Gardsnavn: Tjønntveit / Moen Gardsnummer:

Detaljer

Vinje kommune Huskarmyri

Vinje kommune Huskarmyri TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Vinje kommune Huskarmyri GNR./BNR. 143/1, 144/1-2, 145/1 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Vinje Gardsnavn: Gardsnummer: 143

Detaljer

Nissedal kommune Langmyr og Hellebrotet

Nissedal kommune Langmyr og Hellebrotet TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Nissedal kommune Langmyr og Hellebrotet GNR. 11, BNR. 2 Figur 1: Overflateregistrering ved Frovatn. Tatt mot NV. R A P P O RT F R A K U LT U R H I S

Detaljer

Skien kommune Risingveien 5

Skien kommune Risingveien 5 TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Risingveien 5 GNR. 300, BNR. 3313 Deler av planområdet sett mot sør. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Skien Gardsnavn:

Detaljer

Skien kommune Gulset senter

Skien kommune Gulset senter TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Gulset senter GNR. 2, BNR. 286, MFL Sjakting nordøst for Gulset kirke RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Skien

Detaljer

Bamble kommune Cochefeltet

Bamble kommune Cochefeltet TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bamble kommune Cochefeltet GNR. 23. BNR.45, 107, 218, 204 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Bamble Gardsnavn: Gardsnummer: 23

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING. Drangedal kommune Rølandsåsen TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Gnr. 25 bnr. 9, 10, 37, 102

ARKEOLOGISK REGISTRERING. Drangedal kommune Rølandsåsen TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Gnr. 25 bnr. 9, 10, 37, 102 TELEMARK FYLKESKOMMUNE ARKEOLOGISK REGISTRERING Drangedal kommune Rølandsåsen Gnr. 25 bnr. 9, 10, 37, 102 Figur 1. Del av planområdet i nord med Sørlandsbanen til venstre og fylkesvei 38 til høyre. I mellom

Detaljer

Porsgrunn kommune Heistadbukta-Frankebukta

Porsgrunn kommune Heistadbukta-Frankebukta TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Porsgrunn kommune Heistadbukta-Frankebukta GNR. 69, BNR.8 M.FL Figur 1: Utsikt mot Ørvikbukta, sør for planområdet. Tatt mot SØ. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

Nissedal kommune Langmoen industri/avfalls område

Nissedal kommune Langmoen industri/avfalls område TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Nissedal kommune Langmoen industri/avfalls område GNR. 45, BNR. 14, 184, 172 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Nissedal Gardsnavn:

Detaljer

Skien kommune Del av Skotfoss Bruk

Skien kommune Del av Skotfoss Bruk TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Del av Skotfoss Bruk GNR. 283, BNR. 930 Ortofoto over deler av Skotfoss/Åfoss. Planområde markert med rødt RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

Nissedal kommune Sondekollen

Nissedal kommune Sondekollen TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Nissedal kommune Sondekollen GNR. 29, BNR. 9 og 10 Figur 1: Gravrøys id 138872 med Nisser i bakgrunnen. Tatt mot SSØ. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Fyresdal kommune Kilåi kraftverk

Fyresdal kommune Kilåi kraftverk TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Fyresdal kommune Kilåi kraftverk GNR. 25, BNR. 1 Figur 1. Gammel nålebu, vestbredden av Saurvatn. Tatt mot V. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Porsgrunn kommune Gravaveien - Heistad

Porsgrunn kommune Gravaveien - Heistad TELEMARK FYLKESKOMMUNE ARKEOLOGISK REGISTRERING Porsgrunn kommune Gravaveien - Heistad GNR. 65, 66, 67, 69, BNR. 3, 8, 9, 13, 85, 116 Figur 1. Oversikt over planområdet. Gravemaskinen fyller igjen sjaktene.

Detaljer

Kragerø kommune Rv 38 Eklund - Sannidal

Kragerø kommune Rv 38 Eklund - Sannidal TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Kragerø kommune Rv 38 Eklund - Sannidal Dette bildet, som ble fremskaffet av Sigmund Heldal fra Sannidal Historielag, viser området rundt Sannidal stasjon

Detaljer

Sauherad kommune Breiset

Sauherad kommune Breiset TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Sauherad kommune Breiset GNR. 36, BNR. 1 Bildet viser Breisethytta som ligger innenfor planområdet. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Skien kommune Granvollen - Lyngbakken

Skien kommune Granvollen - Lyngbakken TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Granvollen - Lyngbakken GNR. 221, BNR. 1416 Lyngbakken mot Tollnes idrettanlegg (planområdet). Retning vest. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

Seljord kommune Haugan/Langlim

Seljord kommune Haugan/Langlim TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Seljord kommune Haugan/Langlim GNR. 109, BNR. 1 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Seljord Gardsnavn: Haugan Gardsnummer: 109

Detaljer

Skien kommune VA-trasé nord for Hoppestad stasjon

Skien kommune VA-trasé nord for Hoppestad stasjon TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune VA-trasé nord for Hoppestad stasjon GNR. 12, BNR.2, 9. M.FL. Figur 1: Avtorvet flate nær jernbanelinjen. Tatt mot S. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

Vinje kommune Holldal kraftverk

Vinje kommune Holldal kraftverk TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Vinje kommune Holldal kraftverk GNR. 92, BNR. 2 Figur 1: Grensestein, E134 i bakgrunnen. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Vinje

Detaljer

Vinje kommune Rauland sentrum

Vinje kommune Rauland sentrum TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Vinje kommune Rauland sentrum Planområdet omfatter Rauland sentrum, samt ubebygde områder i nord og sør. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Vinje kommune Vågsli høyfjellshotell

Vinje kommune Vågsli høyfjellshotell TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Vinje kommune Vågsli høyfjellshotell GNR. 99, BNR. 52 M.FL Figur 1: Utsikt mot hotellet RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Vinje

Detaljer

Skien kommune Menstad skole

Skien kommune Menstad skole TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Menstad skole GNR. 68, 69, 72. Figur 1: Området etter sjakting. 1 R A P P O RT F R A K U LT U R H I S T O R I S K B E FA R I N G / R E

Detaljer

Porsgrunn kommune KULTURHISTORISK REGISTRERING. Herøya Reguleringsplan 09/4533 TELEMARK FYLKESKOMMUNE

Porsgrunn kommune KULTURHISTORISK REGISTRERING. Herøya Reguleringsplan 09/4533 TELEMARK FYLKESKOMMUNE TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Porsgrunn kommune Herøya Reguleringsplan 09/4533 GNR. 55, 57, 58. Figur 1: IMG_0039. En snøfylt liten steinalderboplass. Tatt mot SV. R A P P O RT F

Detaljer

Skien kommune Bergan gnr 268 07-4112

Skien kommune Bergan gnr 268 07-4112 TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Bergan gnr 268 07-4112 GNR. 268, BNR. 9 OG 44 Bilde 1 P8310116 Utsikt fra grunneier Oppebøens gård, tatt mot Norsjø i nordøst. R A P P

Detaljer

Nome kommune Øra, Ulefoss

Nome kommune Øra, Ulefoss TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Nome kommune Øra, Ulefoss GNR. 12, BNR. 1 Figur 1. Vegetasjonsbilde av området. Foto tatt mot øst. R A P P O RT F R A K U LT U R H I S T O R I S K B

Detaljer

Vinje kommune Våmarvatn

Vinje kommune Våmarvatn TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Vinje kommune Våmarvatn GNR.59, BNR.1. GNR.59, BNR.17. GNR.60, BNR. 1. Figur 1: Demningen ved Våmarvatn R A P P O RT F R A K U LT U R H I S T O R I S

Detaljer

Skien kommune Skauen kristelige skole

Skien kommune Skauen kristelige skole TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Skauen kristelige skole GNR. 63, BNR. 594, 658-660 Figur 1: Sjakting med gravemaskin på fotballbanen. Tatt mot NNV. R A P P O RT F R A

Detaljer

Drangedal kommune Neslandsvatn sentrum 2011

Drangedal kommune Neslandsvatn sentrum 2011 TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Drangedal kommune Neslandsvatn sentrum 2011 GNR. 63, BNR. 6 Figur 1: Planområdet med Bikkjehola. Tatt frå Neslandsvatn stasjon mot NØ R A P P O RT F

Detaljer

Notodden kommune Søndre Homtjønn

Notodden kommune Søndre Homtjønn TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Notodden kommune Søndre Homtjønn GNR. 135, BNR. 2 Søndre Homtjønn med en del av planområdet i bakgrunnen. Bildet er tatt mot sørvest. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

RAPPORT ARKEOLOGISK REGISTRERING. Sak: Linnestad Næringsområde nord

RAPPORT ARKEOLOGISK REGISTRERING. Sak: Linnestad Næringsområde nord RAPPORT ARKEOLOGISK REGISTRERING Sak: Linnestad Næringsområde nord Gbnr 212/2 Kommune Re Saksnr 2007/03102 Rapport v/ Unn Yilmaz Rapportdato 26.10.2007 http://www.vfk.no/ Bakgrunn for undersøkelsen Hensikten

Detaljer

Nome kommune Kaste-Stoadalen

Nome kommune Kaste-Stoadalen TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Nome kommune Kaste-Stoadalen GNR. 5, 42, BNR. 1, 10, 13, 14, 35 OG 39, 5 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Nome Gardsnavn: Gardsnummer:

Detaljer

Bamble kommune KULTURHISTORISK REGISTRERING TELEMARK FYLKESKOMMUNE

Bamble kommune KULTURHISTORISK REGISTRERING TELEMARK FYLKESKOMMUNE TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bamble kommune Søknad om rammetillatelse for VA-anlegg i området Ivarsand, Prisgrunn, Stangodden, Halvorsodden og Øsa Figur 1 Utsikt fra planområdet

Detaljer

Tokke kommune Høydalsmo

Tokke kommune Høydalsmo TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tokke kommune Høydalsmo GNR. 72, BNR. 1, 4, 7, 11, 12, 32, 37, 38, 40 Figur 1. Del av planområdet i Høydalsmo. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Notodden kommune Gransherad - Ormemyr

Notodden kommune Gransherad - Ormemyr TELEMARK FYLKESKOMMUNE ARKEOLOGISK UTGRAVING Notodden kommune Gransherad - Ormemyr Bildet viser kullgrop 116749-1 under utgravning. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Notodden Gardsnavn:

Detaljer

Kjønstadmarka Kjønstad gnr/bnr 7/1 Levanger Kommune Nord-Trøndelag. Figur 1: Oversiktsbilde før avdekking. (Ruth Iren Øien)

Kjønstadmarka Kjønstad gnr/bnr 7/1 Levanger Kommune Nord-Trøndelag. Figur 1: Oversiktsbilde før avdekking. (Ruth Iren Øien) Kjønstadmarka Kjønstad gnr/bnr 7/1 Levanger Kommune Nord-Trøndelag Figur 1: Oversiktsbilde før avdekking. (Ruth Iren Øien) 1 Figurliste... 2 Sammendrag... 3 Praktiske opplysninger.... 4 Bakgrunn for undersøkelsen:...

Detaljer

Bamble kommune Rognstranda - Hydrostranda

Bamble kommune Rognstranda - Hydrostranda TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bamble kommune Rognstranda - Hydrostranda Figur 1. Landskap langs ledningstraseen. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Gardsnavn:

Detaljer

Fyresdal kommune Sentrum vest

Fyresdal kommune Sentrum vest TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Fyresdal kommune Sentrum vest GNR. 36, BNR. 1 OG 106 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Fyresdal Gardsnavn: Landstad Gardsnummer:

Detaljer

Bamble kommune Dalene

Bamble kommune Dalene TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bamble kommune Dalene GNR. 59, BNR. 13 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Bamble Gardsnavn: Dalene Gardsnummer: 59 Bruksnummer:

Detaljer

Kragerø kommune Spenningsoppgradering

Kragerø kommune Spenningsoppgradering TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Kragerø kommune Spenningsoppgradering GNR. SE VEDLEGG, BNR. SE VEDLEGG Figur 1: Trasé sett fra grensa til Gjerstad mot NV. R A P P O RT F R A K U LT

Detaljer

Porsgrunn kommune Stridsklev Ring/Malmvegen

Porsgrunn kommune Stridsklev Ring/Malmvegen TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Porsgrunn kommune Stridsklev Ring/Malmvegen GNR. 52, BNR. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Porsgrunn Gardsnavn: Gardsnummer:

Detaljer

Skien kommune Nordre Grini

Skien kommune Nordre Grini TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Nordre Grini GNR. 57, BNR. 2 OG 289 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Skien Gardsnavn: Gardsnummer: 57 Bruksnummer:

Detaljer

Porsgrunn kommune RV36 Moheim

Porsgrunn kommune RV36 Moheim TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Porsgrunn kommune RV36 Moheim Planområdet avgrenses av jernbanelinje i nord og nordvest.. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune:

Detaljer

Bø kommune Lifjell sambindingsheis D

Bø kommune Lifjell sambindingsheis D TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bø kommune Lifjell sambindingsheis D GNR.9, 10, BNR.38, 14 Figur 1: Utsikt fra midten av den planlagde heistraseen. Sett mot S. R A P P O RT F R A K

Detaljer

Skien kommune Fjellet kraftstasjon

Skien kommune Fjellet kraftstasjon TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Fjellet kraftstasjon GNR. 23, BNR. 1 Økteren sett fra veien nord for Bestulåsen. Bildet er tatt mot sørøst. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

Seljord kommune Nordbygdi

Seljord kommune Nordbygdi TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Seljord kommune Nordbygdi GNR. 38/ 39/ 41, BNR. 1, 2/ 2, 3, 4/ 1, 7 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Seljord Gardsnavn: Gardsnummer:

Detaljer

Nome kommune Gunnerudveien

Nome kommune Gunnerudveien TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Nome kommune Gunnerudveien GNR. 55, BNR. 11 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Nome Gardsnavn: Herregårdshavna Gardsnummer: 11

Detaljer

Tokke kommune Hylebu-Fjøddhomen

Tokke kommune Hylebu-Fjøddhomen TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tokke kommune Hylebu-Fjøddhomen GNR. 138 BNR. 48 Figur 1: Strykene mellom Gausbuvatn og Hylebuhylen. Sett mot V. R A P P O RT F R A K U LT U R H I S

Detaljer

Fyresdal kommune Vinsnes

Fyresdal kommune Vinsnes TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Fyresdal kommune Vinsnes GNR. 24, BNR. 1,3 Deler av planområdet ligger på en liten odde ute i Nesvatn. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Skien kommune Skotfossveien

Skien kommune Skotfossveien TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Skotfossveien GNR. 1, BNR. 41, 97, 111 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Skien Gardsnavn: Gardsnummer: 1 Bruksnummer:

Detaljer

Bamble kommune Sekkekilen

Bamble kommune Sekkekilen TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bamble kommune Sekkekilen GNR/BNR. 84/2, 85/5, 85/24, 85/109, 85/152, 85/181, 85/183, 85/200, 85/201, 85/252, 85/254, 85/255, 85/279 Nedre del av planområdet

Detaljer

Bamble kommune Tveiten Øde

Bamble kommune Tveiten Øde TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bamble kommune Tveiten Øde GNR. 46, BNR. 1 Figur 1: Lokalitet 1 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Bamble Gardsnavn: Tveiten

Detaljer

Vinje kommune Rauland Boligfelt E

Vinje kommune Rauland Boligfelt E TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Vinje kommune Rauland Boligfelt E GNR. 138 OG 147, BNR. 4 OG 4, 2 Bildet viser ei av myrene innenfor planområdet. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Skien kommune Rødmyr øst

Skien kommune Rødmyr øst TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Rødmyr øst GNR. 221, BNR. DIV igur 1: Muren til Skien fengsel med blomstereng på innsiden av gjerdet. F RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Notodden kommune Meheia hyttefelt

Notodden kommune Meheia hyttefelt TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Notodden kommune Meheia hyttefelt Figur 1. Utsikt fra område C, Meheia hyttefelt RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Navn på sak: Meheia

Detaljer

Notodden kommune Grønkjær hyttefelt

Notodden kommune Grønkjær hyttefelt TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Notodden kommune Grønkjær hyttefelt GNR. 72, BNR. 1, 2, 4, 8 Figur 1: Utsikt frå planområdets nordlige del mot fjellet Himingen i bakgrunn. Sett mot

Detaljer

Tokke kommune Myrstøyl

Tokke kommune Myrstøyl TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tokke kommune Myrstøyl GNR. 123, BNR. 1 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tokke Gardsnavn: Gardsnummer: Bruksnummer: 123 Kartreferanse

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Vinje kommune. Maurbu GBNR 88/20. Figur 1: Utsikt frå planområdet mot vest

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Vinje kommune. Maurbu GBNR 88/20. Figur 1: Utsikt frå planområdet mot vest TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Vinje kommune Maurbu GBNR 88/20 Figur 1: Utsikt frå planområdet mot vest R A P P O RT F R A K U LT U R H I S T O R I S K B E FA R I N G / R E G I S T

Detaljer

Hjartdal kommune Ørvella bru

Hjartdal kommune Ørvella bru TELEMARK FYLKESKOMMUNE ARKEOLOGISK REGISTRERING Hjartdal kommune Ørvella bru GNR.81, BNR. 1 OG GNR 79, BNR 9 Figur 1 Bilde av Ørvella bru RAPPORT FRA ARKEOLOGISK REGISTRERING Kommune: Hjartdal Gårdsnavn:

Detaljer

Bamble kommune Hydrostranda

Bamble kommune Hydrostranda TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bamble kommune Hydrostranda GNR. 35, BNR. 3. Figur 1: Sørenden av sjakt 3. Tatt mot SV. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Bamble

Detaljer

Skien kommune Svensejordet, på Venstøp

Skien kommune Svensejordet, på Venstøp TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Svensejordet, på Venstøp GNR. 8, BNR. 22,28,57 Figur 1: Ildstedet i sjakt D, tatt mot sør RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer