Kan man oppnå en høyere grad av entreprenøriell aktivitet og dermed økt økonomisk vekst i et samfunn gjennom opplæring i prestasjonsmotiv?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kan man oppnå en høyere grad av entreprenøriell aktivitet og dermed økt økonomisk vekst i et samfunn gjennom opplæring i prestasjonsmotiv?"

Transkript

1 Skrevet av Andreas J. Hansen Sammendrag Bakgrunnen for denne oppgaven er David C. McClellands ( ) bidrag til entreprenørskapslitteraturen ved innføring av personal psychology eller sosialpsykologi i analyse av entreprenører. I sin publikasjon The Achieving Society (1961) forsøker McClelland å forklare hvorfor det er forskjell mellom ulike land i økonomisk vekst og utvikling. McClellands hypotese er at befolkningens achievement motivation heretter kalt prestasjonsmotiv, er det mest sentrale elementet i et land eller en regions utvikling. Han mener at graden av prestasjonsmotiv i et samfunn vil gjenspeile seg i den økonomiske veksten. De lovende resultatene McClelland oppnår skaper stor interesse og danner grunnlag for en debatt rundt prestasjonsmotivets bidrag til økonomisk vekst, særlig gjennom entreprenørene, selve kjernen i den økonomiske utviklingen ifølge McClelland (1961). McClelland mente også at prestasjonsmotiv kunne utvikles hos mennesker, og vektla særlig trening av entreprenører med tanke på å skape økonomisk vekst. Jeg har tatt utgangspunkt i McClelland hypoteser og prøver i denne oppgaven å svare på følgende problemstilling: Kan man oppnå en høyere grad av entreprenøriell aktivitet og dermed økt økonomisk vekst i et samfunn gjennom opplæring i prestasjonsmotiv? Etter innledningen og aktualisering av den nevnte problemstillingen utdyper jeg litt rundt motivasjonsbegrepet i kapittel 2. Jeg gir en kort oversikt over de fire mest vanlige motivasjonsteoriene, nemlig Maslows behovspyramide, Alderfers ERG teori, Herzbergs tofaktor teori og til sist McClellands prestasjonsmotiv teori. Denne forståelsen legger grunnlag for å kunne forstå motivasjon i en entreprenøriell sammenheng, nærmere bestemt prestasjonsmotiv. Kapittel 3 er en kort gjennomgang av prestasjonsmotiv og hvilken betydning McClelland legger i dette begrepet. Han nevner noen karakteristika som går igjen hos personer med høy 1

2 grad av prestasjonsmotiv, målsetting, ansvar, behov for tilbakemelding og høyt aktivitetsnivå. Det er relativt bred enighet om at disse karakteristika vil gå igjen hos entreprenører, en kobling som også blir bekreftet av nyere forskning (Antonites, 2003). Kapittel 4 er en gjennomgang av noen forskningsmessige bidrag relatert til McClellands opprinnelige hypoteser om prestasjonsmotiv, og da spesielt med utgangspunkt i opplæring og den økonomiske effekten av opplæring av prestasjonsmotiv. Jeg oppsummerer og diskuterer i kapittel 5 med utgangspunkt i to hjelpespørsmål, nemlig: 1. Kan man utvikle prestasjonsmotiv ved trening? 2. Påvirker prestasjonsmotiv økonomisk vekst? Konklusjonen på hjelpespørsmål 1 er at det er mulig å utvikle prestasjonsmotiv ved trening. Når det gjelder svaret på hjelpespørsmål 2 så fins det en viss grad av usikkerhet her, og jeg har ikke kommet frem til et klart svar på dette. Det er derfor heller ikke mulig å gi et sikkert svar på problemstillingen, men jeg viser til det overveldende flertallet av undersøkelser som har funnet en kobling mellom graden av prestasjonsmotiv og graden av økonomisk vekst i et samfunn. Og jeg mener at selv om denne problemstillingen ikke har fått et klart svar i min oppgave, taler de potensielle samfunnsmessige effektene for at man skal holde denne debatten varm også inn i fremtiden. 2

3 Innholdsfortegnelse Skrevet av Andreas J. Hansen Sammendrag... 1 Innholdsfortegnelse Innledning / Aktualisering Hva er motivasjon? Hva er prestasjonmotiv? Hva har skjedd etter McClelland? Diskusjon Konklusjon...22 Litteraturliste

4 1.0 Innledning / Aktualisering Ekspertene mener,, at motivasjonen for å starte bedrifter er relativt lav i Norge. Tidligere undersøkelser har også vist at Norge har en lavere andel av befolkningen som foretrekker en karriere som selvstendig næringsdrivende fremfor å være ansatt enn det andre land har. (Global Entrepreneurship Monitor (GEM), 2004: 13). Bakgrunnen for denne oppgaven er David C. McClellands ( ) (heretter kun referert til som McClelland) bidrag til entreprenørskapslitteraturen ved innføring av personal psychology sosialpsykologi i analyse av entreprenører. Gjennom en mengde eksperimentelle studier på tallet oppnår McClelland lovende resultater, og skaper interesse rundt sin forskning. McClelland mener at et lands prestasjonsmotivasjon fører til økonomisk vekst gjennom prestasjonsmotiverte entreprenører. En entreprenør vil ifølge McClelland (1961) vanligvis ha følgende kjennetegn: - prestasjonsmotivert - god selvtillit - selvstendig problemløsende - foretrekker situasjoner som preges av en moderat grad av risiko - foretrekker resultatoppfølging og feedback - tar ansvar Men McClelland gir seg ikke med å identifisere prestasjonsmotiv som et sentralt personlighetstrekk. Han går også videre og gjennomfører øvelser med tanke på utvikling av denne typen motivasjon. Baktanken her er at hvis man kan øke nivået av prestasjonsmotiv i et samfunn, så vil man også kunne øke den økonomiske veksten. I artikkelen Achievement Motivation Can Be Developed (1965) beskriver han slike øvelser som ble gjennomført på forretningsfolk i India i Resultatene her er en høyere entreprenøriell aktivitet hos de personene som gikk gjennom programmet sammenlignet med en kontrollgruppe som ikke hadde fått noen trening, altså et svært lovende resultat. 4

5 Det er med denne bakgrunn at jeg ønsker å se nærmere på prestasjonsmotiv i en entreprenøriell sammenheng, og forsøke å finne svar på følgende problemstilling: Kan man oppnå en høyere grad av entreprenøriell aktivitet og dermed økt økonomisk vekst gjennom opplæring i prestasjonsmotiv? Jeg ønsker å ta utgangspunkt i det som har skjedd av forskning som følge av David C. McClellands lovende resultater på 1960 tallet, for å avdekke i hvilken grad man har klart å bevise McClellands hypoteser, og aktualiteten av denne teorien i dagens forskning. Jeg forventer å møte på forskning som støtter McClellands teorier, men også forskning som kommer med motstridende resultater. Jeg regner med at konklusjonen vil være en balansegang mellom disse ulike resultatene utfra de perspektiver og det utangspunktet de enkelte forskerene har for sine studier. Entreprenørskapsfaget har en multidisiplinær karakter (Landström, 1999), noe som innebærer utfordringer i forbindelse med litteratursøk/litteraturgjennomgang og forståelse. Min oppgave vil bevege seg i grenseland mellom økonomi og psykologi, noe som er veldig spennende, men selvsagt også veldig utfordrende med mitt utgangspunkt som økonom. Men før jeg kan ta tak i alle disse utfordringene er det nødvendig med en grunnleggende forståelse av hva som ligger i begrepet motivasjon, motivasjon i en entreprenøriell sammmenheng samt prestasjonsmotiv. Jeg skal i de følgende to kapitlene forsøke å skape en forståelse som kan ligge som et grunnlag for debatten om prestasjonsmotivets plass i den entreprenørielle forskningslitteraturen. 5

6 2.0 Hva er motivasjon? Motivation is basically an individuals needs, desires and the concepts that causes him or her to act in a particular manner (Gannon, 1979:12). En måte å forstå motivasjon på, er å si at atferd, på grunnlag av behov, vil bli ledet mot et mål, men ikke hvilket som helst mål. Her vil motivasjonen bestå av en persons behov for noe, og dette behovet leder til atferd som vil tilfredstille dette behovet. Vi kan se dette forklart i denne modellen: Need arousal Behavior -Intentional choices -Selecting goals -Toward achieving goals PERFORMANCE (Bjørn Olsen, 1993: 44) Med denne grunnleggende modellen i bakhodet kan vi gå videre og se på noen av de mest brukte motivasjonsteoriene de siste 50 årene. Jeg tar utgangspunkt i Hellriegel et al. (1995) sin sammenkobling av Maslows (1954) behovspyramide (Needs Hierarchy), Alderfers (1972) ERG teori, Herzbergs to-faktor teori (Herzberg et al. 1959) (Motivator-Hygiene Theory) og McClellands (1971) prestasjonsmotiv teori som kan sees i den følgende modellen. 6

7 (Vella, 2001: 48) Maslow mener (1954) at våre behov kan forklares gjennom et behovshierarki som består av en pyramide delt inn i fem lag. Fra grunnleggende fysiologiske behov og oppover til sikkerhetsbehov, behov for samhørighet, behov for respekt og anseelse, hvor behov for selvrealisering kommer på toppen. Teorien går ut på at vi som mennesker vil prioritere de mest grunnleggende behovene som mat, husly etc. før selvrealisering. Selv om modellen er gammel, så mener jeg at det på generelt grunnlag er vanskelig å bestride en slik tankegang. I Norge har vi imidlertid den luksusen at de fleste befinner seg på et relativt høyt nivå i denne pyramiden, med et stadig økende fokus på selvrealisering. Alderfer (1972) kan sies å være en videreføring/forenkling av Maslows tankegang. ERG teorien forklarer motivasjon ut fra eksistens (grunnleggende behov), sosiale relasjoner og personlig vekst. Herzberg (1959) deler inn motivasjon i to deler, nemlig motivasjonsfaktorer og hygienefaktorer. Hvor førstnevnte ofte også sammenstilles med indre motivasjonsfaktorer og sistnevnte ofte sammenstilles med eksterne motivasjonsfaktorer. Motivasjonsfaktorene vil gi tilfredsstillelse når de er oppfylt, mens hygienefaktorene vil gi misnøye hvis de ikke er tilstede (Kressler, 2003). 7

8 McClelland (1971) deler inn i tre behov som grunnlag for motivasjon: - The need for achievement prestasjonsmotiv: Behovet for å nå mål, for å oppnå noe, takle vanskeligheter, bevise personlig styrke (kanskje mer psykisk enn fysisk), å drive seg selv fremover to push oneself. - The need for power : Behov for å influere, overtale og kontrollere andre. Oppfattes gjerne som dominerende atferd. - The need for affilitation : Behovet for å tilhøre, for eksempel være medlem i en gruppe, vedlikeholde mellomenneskelige relasjoner, bli likt av andre. Bakgrunnen for modellen er et utgangspunkt i de direkte konsekvensene en handling vil ha, ofte i form av en eller annen belønning. Som mennesker vil vi ifølge McClelland lære oss til den mest effektive atferd gjennom utdanning, erfaring, belønninger eller straff (altså positive eller negative tilbakemeldinger). Denne læringen vil skje i form av en kognitiv prosess ettersom nye erfaringer finner sted, og erfaringer blir integrert i vårt atferdsmønster. Vi tilpasser oss med andre ord på en slik måte at vi maksimerer effekten/belønningen av vår atferd, basert på tidligere erfaringer. Selv om alle mennesker har en beholdning av hvert av disse behovene, vil intensiteten variere og dermed danne grunnlag for ulike atferdsmønstre. Videre i oppgaven vil jeg utdype prestasjonsmotiv som den mest sentrale motivasjonsfaktoren innen fagfeltet entreprenørskap, for som Antonites sier (2003:46).it is obvious that in the respect of the entrepreneur, motivation must be put in the context of achievement motivation. Motivasjon i en entreprenøriell sammenheng Som jeg skrev i introduksjonen til oppgaven har jeg et entreprenørielt fokus i det jeg gjennomgår og skriver her. Etter en grunnleggende gjennomgang av motivasjon blir det da naturlig å stille spørsmålet: Hvorfor velger noen å bli entreprenører? Naffziger et al. (1994:115) har laget følgende oversikt over de faktorene de mener er de viktigste i denne beslutningsprosessen. 8

9 Denne første modellen ( Figure 1 ) er en oversiktsmodell over hele den entreprenørielle beslutningsprosessen. Ser vi den i sammenheng med modellen under ( Figure 2 ) får vi et godt bilde av hvor kompleks den entreprenørielle beslutningsprosessen virkelig er. Modellene er ganske selvforklarende, så jeg skal ikke gå nærmere inn på dem, bare poengtere at ingen av disse faktorene alene forårsaker en entreprenøriell beslutning, det vil alltid være et komplekst samspill av ulike faktorer som spiller inn når denne beslutningen tas. Prestasjonsmotiv er ifølge McClelland en av mange faktorer som kan føre til at beslutningen om å handle entreprenørielt blir tatt. 9

10 Og hvorfor velger noen å bli entreprenør? På grunnlag av tidligere studier av nystartede selskaper argumenterer Birley og Westhead (1992) for at de mest betydelige motivasjonsfaktorene for entreprenørskap har vært ønsket om uavhengighet og en bedre økonomisk situasjon, hvor frustrasjon i tidligere jobb spiller en mindre rolle. Dette er ifølge GEM rapporten (2004: 2) også betegnende for situasjonen i Norge, nesten alle etableringsforsøk i Norge skjer fordi gründere ønsker å utnytte gode forretningsideer. Entreprenørskap som skyldes at en ikke har bedre jobbalternativer forekommer nesten ikke i Norge. 3.0 Hva er prestasjonmotiv? Definisjon av prestasjonmotiv av Henry Murry som gjengitt i Holpp (1989: 55) To accomplish something difficult. To master, manipulate, or organize physical objects, human beings or ideas, to do this as rapidly and as independently as possible. To excel oneself. To rival and surpass others. To increase self-regard by the successful exercise of talent. Forskning innen entreprenørskap har avdekket en rekke psykologiske faktorer som er relatert til entreprenøriell atferd. Ifølge McClelland (1953) er et høyt prestasjonmotiv et vesentlig trekk som går igjen hos entreprenører. McClelland argumenterer med at personer karakterisert av et høyt prestasjonsmotiv er mer sensitive til endringer i økonomiske muligheter enn dem med et lavt prestasjonsmotiv. Noe som gjør at de i større grad oppsøker og tar i bruk de mulighetene som oppstår og starter med forretninger. Forskningslitteraturen viser at prestasjonsmotiv er et vesentlig trekk som går svært langt i å skille entreprenørene fra den generelle befolkningen (Aboud and Hornaday, 1971). Det bør imidlertid bemerkes at man har vanskelig for å finne dette skillet mellom entreprenører og ledere (Brockhaus, 1976). McClelland fant at prestasjonsmotiv ikke var jevnt distribuert i befolkningen. Kun % av de som ble testet i hans undersøkelser viste umiddelbare tegn på å ha dette personlighetstrekket. Dette var et relativt stabilt resultat, også under påvirkning av ulike kulturer (Holpp, 1989). 10

11 Og hvordan gir dette personlighetstrekket seg utslag i praksis? (Holpp, 1989) McClelland identifiserte fire karakteristika som gikk igjen hos personer med høy grad av prestasjonsmotiv: - målsetting, disse personene setter mål for seg selv, og ofte blir disse målene skrevet ned. Disse målene pleier ikke å være urealistiske, men mål med middels vanskelighetsgrad, som personen gjerne har en 50% sjanse for å oppnå i første forsøk. Dette gir dem et realistisk mål som er mulig å nå, men ikke uten en viss grad av risiko. - ansvar, de tar ansvar for sine beslutninger/handlinger. Og dras mot jobber/aktiviteter som gir dem maksimal kontroll med midlene som er nødvendige for å nå sine mål. - behov for tilbakemelding, de har en preferanse for jobber/aktiviteter hvor man får jevnlige tilbakemeldinger på prestasjoner. Som en konsekvens av dette, hevder McClelland at man ofte vil finne dem i salgsmiljøer eller som entreprenører. - høyt aktivitetsnivå, en høy grad av prestasjonsmotiv fostrer aktivitet. De har ofte et høyt energinivå, noe som gir det nødvendige overskuddet til å holde et høyt tempo og jobbe mot ambisiøse mål. McClellands utangspunkt vedrørende trening i prestasjonsmotiv McClelland fant at han kunne oppnå en mer prestasjonsorientert tenkemåte og atferd hos mennesker ved riktig trening. Ved bruk av visualiseringsteknikker, fikk han dem til å tenke som presterende personer. Neste steg var å innvirke på atferd gjennom mer bruk av proaktiv planlegging og målsetting i deres egne forretninger. Han brukte bl.a. simuleringer, case studier og rollespill til å trene sine studenter (Holpp, 1989). 11

12 Hvordan måle prestasjonsmotiv? Hansemark (1997) viser til to paradigmer når det gjelder måling av prestasjonsmotiv. Den impresjonistiske skolen bruker projektive tester, mens den psykometriske skolen bruker objektive tester, dvs. spørreskjema. De blir kalt objektive fordi de er bygget på en på forhånd bestemt mal, resultatet av testen er ikke avhengig av personlig tolkning. En projektiv test har form av et intervju, hvor intervjueren tolker subjektets uttalelse (denne metoden har røtter i psykoanalysen, og er fremmet av psykologer som McClelland). Den mest vanlige testen heter tematic apperception test (TAT) og er utviklet av den impresjonistiske skolen. Testen ble utviklet av Morgan og Murray (1935) til bruk innen psykoterapi og psykoanalyse. Testen består hovedsakelig av 20 bilderi svart/hvitt, som subjektet må tolke betydningen av. Målet er at man skal finne frem til dypereliggende følelser, behov og motiv som subjektet ofte ikke er seg bevisst, noe som også stemmer med prestasjonsmotiv slik McClelland (1953) beskriver det. Hansemark (1997) viser til to objektive tester i spørreskjemaform som har blitt utviklet spesielt til bruk innenfor entreprenørskap. Nemlig, Edwards s Personal Preferences Schedule (EPPS) og The Lynn Achievement Motivation Scale (LAMQ). EPPS testen har best resultater å vise til, hvor man har funnet signifikante forskjeller (entreprenører > ledere) mht. prestasjonsmotiv. Testen består av 225 spørsmål hvor man skal rangere ulike behov avhengig av personlige preferanser. Både TAT og EPPS testene har blitt utsatt for omfattende kritikk, mht. validitet og reliabilitet, noe jeg kommer tilbake til i diskusjonen. 12

13 4.0 Hva har skjedd etter McClelland? Entreprenøriell trening, basert på teorien om prestasjonsmotiv ble først testet ut systematisk i 1963 på forretningsmenn i Andhra Pradesh (India), av McClelland og Winter (1965). De forsøkte i 2 år å følge opp de forretningsmennene som hadde gjennomgått treningen, og fant en raskere vekst i foretakene hos disse med utgangspunkt i en rekke indikatorer, slik som salg og antall ansatte, enn hos kontrollgruppen som ikke hadde fått noen trening. I deres oppfølging syv år etter fant McClelland og Winter (1969) indikasjoner på at det forretningsrelaterte sysselsettingsnivået var betydelig høyere i Andhra Pradesh enn i en lignende by som kunne sammenlignes mht. utgangspunktet i 1963 (befolkning, økonomi etc). Men de var ikke i stand til å finne pålitelige tall for lønnsomheten i selskapene, og kunne derfor ikke fremlegge noen direkte bevis for at trening i prestasjonsmotiv økte effektiviteten, som var hovedhensikten for dette eksperimentet. Siden har den tid er det blitt gjort mange undersøkelser med det formål å avdekke hvilken effekt man kan oppnå ved å drive utvikling/trening av prestasjonsmotiv. Særlig fokus har vært på mindre forretninger hvor formålet vanligvis har vært å skape vekst i dårlig utviklede regioner, både i den 3 verden slik som i India og dårlig utviklede regioner både i Europa og USA. Et tidlig forsøk beskrevet av Timmons (1970) involverte trening av nåværende og potensielle svarte forretningsmenn i Washington, D.C., og et tilsvarende antall hvite forretningsmenn (eiere av små foretak) i McAlester, Oklahoma, tilrettelagt av et statlig organ the Economic Development Administration. I løpet av de neste 6 månedene etter treningen ble prestasjonene deres målt mot tilsvarende grupper utrente forretningsmenn. En Business Activities Check List utviklet av Timmons (1970), viste at de gruppene som hadde fått trening var signifikant mer aktive enn kontrollgruppene. Fire år etter programmet, intervjuet Timmons omtrent halvparten av deltakerene som ble trent og deltakerene i kontrollgruppene, med tanke på å få informasjon om hvordan de hadde prestert finansielt i tiden etter treningen. Resultatene viste at bedrifter drevet av trente menn og kvinner viste betydelig større vekst i salg enn de som ble drevet av utrente forretningsmenn, spesielt i Washington, D.C. De trente forretningsmennene i Washington, D.C., startet også flere nye selskaper enn de utrente forretningsmennene i samme område. 13

14 Et annet resultat var at den gjennomsnittelige inntekten til den trente gruppen i Washington, D.C., økte betydelig mer enn tilsvarende for den utrente gruppen. Resultatene var også de samme i Oklahoma, om enn med litt mindre utslag. Det som er svakheten til denne undersøkelsen, er at den tok utgangspunkt i relativt små grupper (ca 30 personer i hver gruppe), og at resultatene derfor må antas å ha stor usikkerhet. Mer omfattende finansielle data er tilgjengelige fra en undersøkelse gjennomført av Greenleigh Associates (Miron, 1976) om effekten av et treningsprogram rettet mot prestasjonsmotiv, for 207 mindre entreprenører og potensielle entreprenører, gjennomført i ni byer i USA Finansielle data ble hentet inn 6 måneder før og 6 måneder etter gjennomført program ved bruk av spørreskjema. De vektlagte nøkkeltallene var totalsalg, profitt, eiers inntekt, ansattes inntekt og antall ansatte. Alle nøkkeltall bortsett fra antall ansatte viste signifikant økning gjennom perioden, mer enn hva den generelle økonomiske veksten skulle tilsi. Kritikken mot denne undersøkelsen var at oppfølgingsperioden var kort, 1 år, og at gruppen av personer var relativt liten (n = 65), samt at det manglet en kontrollgruppe. Et annet aktuelt problem i disse undersøkelsene var om resultatene kunne skyldes deltakerene og ikke treningen. Det kan være slik at de som valgte å delta på slike kurs i utgangspunktet hadde en høyere grad av prestasjonsmotiv enn de som ikke ønsket å delta. En bedre sikring mot dette problemet ble gjort av the Irish Industrial Development Authority (IDA), som prøvde ut et eksperimentelt treningsprogram rettet mot prestasjonsmotiv i Dublin fra (Gorman og Molloy, 1972). Deltakere og medlemmer av kontrollgrupper ble tilfeldig valgt fra en liste av forretningsfolk som hadde mottatt støtte fra IDA. IDA endte opp med 14 som deltok, 18 som ble invitert men som avslo av personlige grunner og en kontrollgruppe på 14, som alle ble grundig intervjuet måneder etter treningen. De evaluerte prestasjonene utfra 12 punkter og fant ingen forskjeller mellom kontrollgruppen og de som avslo å være med. Derimot fant de at den trente gruppen hadde bedre resultater på 10 av 12 målte punkter, inklusive salg, arbeidskapital etc. 14

15 En annen problemstilling relatert til trening i prestasjonsmotiv er de mulighetene deltakerene har til å lykkes i etterkant av studiene. Noen av kursene har vært støttet av statlige aktører i USA, som med utgangspunkt i kurset kan ha gitt deltakere større muligheter/støtte enn andre. En mangel i tilgang på støtte/ressurser kan i sin tur virke negativt inn på de resultater som oppnås gjennom treningen. McClelland og Winter (1969) fant at treningen ikke var så effektiv for de av deltakerene som ikke hadde kontroll over en egen bedrift. Et av de mer dramatiske eksemplene på viktigheten av reelle muligheter kommer fra en undersøkelse gjennomført av McBer and Company, med tanke på å utvikle svart-eide forretninger på Curacao gjennom trening i prestasjonsmotiv (Berlew og LeClere, 1974). Treningen startet i 1969 og hadde et bredt fokus rettet mot hele samfunnet, så vel politimenn, sosialarbedere som forretningsmenn ble opplært. Målet var at 1060 forretningsmenn skulle skape 5215 jobber, basert på de lovende resultatene fra India. Men resultatene var svært begrensede, kun 30 nye forretningen ble startet, hvorav 9 feilet innen et år. En viktig årsak til dette var at staten ikke tilbød den forventede finansielle støtten i form av lån. Noe som også førte til at de private bankene trakk seg fra prosjektet. De motiverte forretningsfolkene hadde altså i realiteten svært få muligheter til å starte opp noe som helst. Og hele prosjektet endte opp i fiasko. Et annet moment som må tas i betraktning er hvordan trening i prestasjonsmotiv relaterer seg til tradisjonell ledelsestrening dvs. teknisk trening i økonomi/ledelsesrelaterte fag. Timmons (1971) hevder at uten ledelsestrening, så vil heller ikke trening i prestasjonsmotiv være til hjelp. Durand (1974) forsøkte å måle effekten av disse to typene trening, separat og i kombinasjon, på en grupe svarte mindre forretningsmenn i St. Louis. En gruppe med 5 deltakere trentes kun i prestasjonsmotiv, en annen gruppe på 11 deltakere trente en kombinasjon av prestasjonsmotiv og ledelsestrening, en tredje gruppe med 10 deltakere trente kun i ledelsestrening, og en fjerde gruppe på 9 deltakere hadde ingen trening. Han evaluerte deres prestasjoner 18 måneder etter fullført trening ved å bruke en versjon av the Business Activities Index utviklet bl.a. av Timmons. Ifølge denne indeksen var det kun den gruppen som trente en kombinasjon av prestasjonsmotiv og ledelsestrening som oppnådde signifikante forbedringer i prestasjonene. Som en konklusjon sier Durand (1974: 26). These findings suggest that achievement motivation is not enough that an entrepreneur must also have the 15

16 necessary skills to transform his desires and hopes into overt actions. Kritikk mot denne undersøkelsen er at gruppene var såpass små, og at den gruppen som mottok prestasjonsmotiv trening kun besto av personer som takket nei til ledelsestrening. En sammenligning av effektiviteten av disse to typene trening basert på en større populasjon ble gjort av en gruppe forskere fra the Indian Institute of Management at Ahmedabad (Shaw et al., 1974). De jobbet med å evaluere et omfattende program som var igangsatt med tanke på å trene/utvikle entreprenører i Gujarat State, India, ledet av V. G. Patel (Patel, 1975). Programmet omfattet tre ulike kurs, hvorav de to første utelukkende fokuserte på ledelsestrening, mens det tredje også fokuserte på prestasjonsmotiv gjennom en ukes øvelser. Deltakerene i programmet var hovedsakelig eldre menn med en ide/et ønske om å starte forretninger. Måten Patel målte suksessen på var antall bedrifter som ble startet av hver klasse. Av de 95 mennene som deltok i de første to kursene, startet 54% en bedrift i løpet av de neste 2 ½ årene. Av de 24 mennene som deltok på det tredje kurset, startet hele 76 % en bedrift i løpet av en tilsvarende periode. I sin artikkel The Impact of Achievement Motivation Training on Small Business (1979) gav McClelland og Miron en oversikt over de viktigste bidragene på dette området på 70- tallet. Hovedhensikten med artikkelen var å skaffe til veie ytterligere bevis for den kombinerte effekten av prestasjonsmotiv og ledelsestrening. Samt å gi en mer detaljert innsikt i hvilken effekt trening i prestasjonsmotiv har på små og mellomstore bedrifters nøkkeltall. De baserte seg på tre ulike treningsprogrammer. Det første gjennomført ved Business School of Southern Methodist University (heretter kalt SMU-programmet) i Dallas, Texas. Dette programmet var rettet mot minoriteter, og hadde i alt 36 deltakere. Det andre programmet var sponset av the Small Business Administration i åtte byer (heretter kalt SBA-programmet). I alt 197 personer deltok på første sesjon, mens 133 deltok på begge sesjonene som ble holdt. Det tredje programmet, kalt Pep Up, var hovedsakelig fokusert mot å hjelpe svarte forretningsmenn i Seattle. 16 bedrifter med økonomiske problemer deltok på programmet. Treningen i prestasjonsmotiv ble utført på samme måte i alle tre programmer, og lignet mye det programmet som var utprøvd i India av McClelland og Winter på 60-tallet. Kun deltakere i SMU og Pep Up programmene fikk ledelsestrening i tillegg til trening i prestasjonsmotiv. For SMU og SBA programmene målte man fra 18 måneder før gjennomført trening og 18 16

17 måneder etter. Når det gjelder Pep Up programmet målte man 12 måneder før trening og 12 måneder etter. Resultatene for SMU programmet var positive mht salg, profitt og antall ansatte. Hvor profitten i gjennomsnitt økte med hele 139%. Også salget økte betraktelig, så man kan konkludere med at dette programmet var svært effektivt. Resultatene fra SBA programmet var også positive, med signifikante økninger i salg, profitt og personlig inntekt for entreprenørene. Et moment å ta hensyn til mht. SBA programmet var at noen deltakere sluttet før kurset var gjennomført og noen deltakere var man ikke i stand til å få tak i for måling av resultater. Resultatene virker likevel så overbevisende at man ikke kan avfeie dem. Pep Up programmets største effekt var økt profitt, hvor salg og personlig inntekt for entreprenørene viste en viss økning. Profitt viste seg å være den indikatoren som var mest konsistent i disse programmene, noe McClelland og Miron mener er en indikasjon på at programmene virket som de skulle, ettersom poenget med trening i prestasjonsmotiv ifølge dem er en økt effektivitet, i dette tilfellet økte marginer. Når det gjaldt de kombinerte resultatene av trening i ledelse og prestasjonsmotiv satt opp mot det programmet som kun fikk trening i prestasjonsmotiv så fikk man blandede resultater. McClelland og Miron kunne altså ikke på samme måte som Durand (1974) konkludere med at en kombinasjon av de to alltid gir et bedre resultat enn spesialisert trening. En forklaring på dette ble foreslått, nemlig at trening i prestasjonsmotiv fører til økt energi i etablering, ekspansjon og forbedring av små og mellomstore bedrifter, mens ledelsestrening forbedrer forståelse av forretningssystemer og kan hjelpe i prosessen med å forbedre etablerte bedrifter som er under press, men denne forståelsen av forretningssystemenes kompleksistet kan virke vekstdempende på entreprenører bl.a. grunnet større innsikt i egne begrensninger. Irvin B Tucker III (1988) analyserte i sin artikkel sammenhengen mellom prestasjonsmotiv og valg av yrke. Han sammenlignet to grupper, nemlig entreprenører på den ene siden og offentlige ansatte på den andre siden. Grunnen til dette er at tidligere undersøkelser skal ha påvist en høyere lønn i offentlig sektor enn i privat sektor for lik kompetanse, samtidig som risikoen for å miste jobben er mindre. Tucker mener derfor at (1988: 3)..an explanation for why one chooses self-employment must involve the nature of the relationship that influence occupational choice. Med andre ord en forventning om at entreprenøren vil ha en annen type motivasjon og beslutningsprosess enn den (gjennomsnittelige) offentlige ansatte. Han fant at 17

18 entreprenører viste en høyere grad av prestasjonsmotiv enn offentlig ansatte. Selv om denne undersøkelsen ikke gikk på utvikling av prestasjonsmotiv, så mener jeg den er viktig, ettersom den aktualiserer koblingen mellom prestasjonsmotiv og entreprenører 20 år etter McClellands hypoteser. En av de mer kritiske artiklene jeg har kommet over er skrevet av Lewis (1991) som testet McClellands hypoteser om prestasjonsmotivets effekt på den økonomiske veksten. Han tok utgangspunkt i tidsperioden , ettersom McClelland i sin studie tok utgangspunkt i en tidligere periode, nemlig Han finner ingen støtte for McClellands hypoteser og mener McClellands resultater er et resultat av tilfeldigheter, eller med hans eget ord data mining. Men det er viktig å poengtere at Lewis (1991) kun tester prestasjonsmotiv opp mot økonomisk vekst på makronivå, altså en kvantitativ studie. Dette gir ikke grunnlag til å hevde at prestasjonsmotiv ikke er en viktig faktor mht. entreprenørers prestasjoner. Hansemark (1998) målte endringer i prestasjonsmotiv hos studenter som deltok i et entreprenørskapsprogram ved et amerikansk college, med en jevn fordeling av jenter og gutter. Eksperimentet omfattet to grupper som fikk trening rettet mot utvikling av prestasjonsmotiv (n = 10 og n = 9), samt to grupper som ikke fikk denne treningen, men som deltok i det samme undervisningsopplegget (n = 19 og n = 32). Programmet ble drevet over en periode på 36 uker, som en del av et fulltidsstudie. Han fant at graden av prestasjonsmotiv målt ved en TAT test økte betydelig hos denne gruppen, samtidig som en kontrollgruppe ikke viste noen endring i dette nivået. Antonites (2003) siterer Mahadea på at prestasjonsmotiv kan bli lært gjennom aktiv trening training intervention. Han viser også til følgende forskere som har bevist dette empirisk: McClelland og Winter (1969); Timmons (1971); Durand (1974); og Boshoff (1992). Jeg viser i min gjennomgang til alle her utenom Boshoff (1992) som jeg ikke har fått tak i. Antonites (2003) går ikke inn på spørsmålet om prestasjonsmotiv kan trenes, han tar dette som gitt og presenterer en modell hvor prestasjonsmotiv inngår i en større sammenheng ved trening av entreprenører/potensielle entreprenører. Til slutt i denne gjennomgangen referer jeg til Collins et al. (2004) som i en meta-analyse av tidligere forskning fant at prestasjonsmotiv kan kobles både til den entreprenørielle beslutning og den entreprenørielle prestasjon. 18

Vekstambisjoner hos kvinnelige nyetablerere

Vekstambisjoner hos kvinnelige nyetablerere Vekstambisjoner hos kvinnelige nyetablerere En kvantitativ studie om kvinnelig entreprenørskap EK206E 000 Bachelor i entreprenørskap og småbedriftsledelse, Handelshøgskolen i Bodø Silje Pettersen Bodø,

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Kvinnelig entreprenørskap

Kvinnelig entreprenørskap Kvinnelig entreprenørskap En kvalitativ studie av faktorer med betydning for andel kvinnelige gründere i Norge Helene Winther Dahl & Cecilie Flørenæs Handelshøgskolen ved UiS UNIVERSITETET I STAVANGER

Detaljer

Entreprenørielt samarbeid mellom ekstern idéhaver og studentteam

Entreprenørielt samarbeid mellom ekstern idéhaver og studentteam Entreprenørielt samarbeid mellom ekstern idéhaver og studentteam Et rammeverk for å analysere og beskrive samarbeidet Håvard Haraldsen Ole Andreas Lo Halvor Wold NTNUs Entreprenørskole Innlevert: juni

Detaljer

Finansiering av bedrifter under nedgangstider

Finansiering av bedrifter under nedgangstider EK206E 003 Entreprenørskap og småbedriftsledelse Finansiering av bedrifter under nedgangstider Hva har forandret seg under finanskrisen? av Reno-A. Dybwad Hansen & Anders Sørmo Abstract The main objective

Detaljer

En studie av fem supervekstledere

En studie av fem supervekstledere BE 307E 003 Entreprenørskap og innovasjonsledelse Hvordan påvirker ledere supervekst i virksomheter? En studie av fem supervekstledere En oppgave av Marius Hansen Monica Marie Jakobsen Handelshøgskolen

Detaljer

Entreprenørskap i utdanningen perspektiver og begreper. Olav R. Spilling Vegard Johansen

Entreprenørskap i utdanningen perspektiver og begreper. Olav R. Spilling Vegard Johansen Entreprenørskap i utdanningen perspektiver og begreper Olav R. Spilling Vegard Johansen Rapport 4/2011 Entreprenørskap i utdanningen perspektiver og begreper Olav R. Spilling Vegard Johansen Rapport 4/2011

Detaljer

Barrierer for kvinners entreprenørskap

Barrierer for kvinners entreprenørskap Barrierer for kvinners entreprenørskap DISKUSJONSNOTAT Gry Agnete Alsos NF-arbeidsnotat nr. 1009/2006 N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no

Detaljer

Overføring av læring. Tor Busch Høgskolen i Sør Trøndelag Avdeling for økonomisk-administrativ utdanning

Overføring av læring. Tor Busch Høgskolen i Sør Trøndelag Avdeling for økonomisk-administrativ utdanning Overføring av læring Tor Busch Høgskolen i Sør Trøndelag Avdeling for økonomisk-administrativ utdanning Publisert: Nordisk Pedagogik, 1994, nr. 2, 87-100. Abstract Transfer of training is of great concern

Detaljer

Prestasjonsbasert belønning og motivasjon

Prestasjonsbasert belønning og motivasjon HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ OG INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG SAMFUNNSPLANLEGGING Prestasjonsbasert belønning og motivasjon En litteraturstudie Lill Torbjørg Leirbakken Masteroppgave i erfaringsbasert

Detaljer

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst?

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst? Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn

Detaljer

Hvordan oppleves mestring i et forsikringsselskap?

Hvordan oppleves mestring i et forsikringsselskap? Vår 12 Hvordan oppleves mestring i et forsikringsselskap? Master i organisasjon og ledelse Anders Skaare og Johan Petter Mæhre [ T y p e t h e c o m p a n y a d d r e s s ] Innhold 1 Innledning... 4 2

Detaljer

Skal jeg bli eller skal jeg gå?

Skal jeg bli eller skal jeg gå? Skal jeg bli eller skal jeg gå? Hva motiverer arbeidstakere til å ville slutte i jobben sin, og hva baserer de den endelige avgjørelsen på? En studie av kjerneområdene i StatoilHydros forretningsområde

Detaljer

Hva er verdien av Varig tilrettelagt arbeid?

Hva er verdien av Varig tilrettelagt arbeid? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, 30.mai 2011 Hva er verdien av Varig tilrettelagt arbeid? En samfunnsøkonomisk lønnsomhetsanalyse av arbeidsmarkedstiltaket VTA. Linn Renate S. Andersen og Margrete Laland

Detaljer

EN EMPIRISK STUDIE AV KRITISKE FAKTORER FOR NYSTARTEDE BEDRIFTER

EN EMPIRISK STUDIE AV KRITISKE FAKTORER FOR NYSTARTEDE BEDRIFTER BACHELOROPPGAVE: EN EMPIRISK STUDIE AV KRITISKE FAKTORER FOR NYSTARTEDE BEDRIFTER FORFATTERE/ STUDENTNUMMER: Atle Grov 110695 Willy Brodin Gabrielsen 110713 Einar Bernhard Tveit 110804 Dato:19.05.2014

Detaljer

Frafall eller bortvalg?

Frafall eller bortvalg? Frafall eller bortvalg? En kvalitativ undersøkelse av årsaker til frafall på ingeniørutdanningene. Henrik Omenås Masteroppgave i sosiologi, november 2013 Institutt for Sosiologi og Statsvitenskap Fakultet

Detaljer

Kreativitet i forsikringsbransjen

Kreativitet i forsikringsbransjen Kreativitet i forsikringsbransjen Hvilke faktorer påvirker kreativiteten blant de ansatte i forsikringsbransjen? STV - 3903 Mari Fjørtoft Bjørnstad Mastergradsoppgave i organisasjons- og ledelsesvitenskap

Detaljer

Sist men ikke minst vil jeg takke alle mine respondenter som gjorde det mulig for meg å faktisk gjennomføre avhandlingen. Takk!

Sist men ikke minst vil jeg takke alle mine respondenter som gjorde det mulig for meg å faktisk gjennomføre avhandlingen. Takk! 1 Forord Det har vært en meget spennende og lærerik prosess å skrive denne avhandlingen. Spesielt fordi det gjennom hele prosessen har vært en intellektuell modning innefor et bredt interessefelt. I tillegg

Detaljer

Hva motiverer for å arbeide i et bar-miljø? Hva kan lederen gjøre for å motivere? What motivates to work in a pub? What can the boss do to motivate?

Hva motiverer for å arbeide i et bar-miljø? Hva kan lederen gjøre for å motivere? What motivates to work in a pub? What can the boss do to motivate? Hva motiverer for å arbeide i et bar-miljø? Hva kan lederen gjøre for å motivere? What motivates to work in a pub? What can the boss do to motivate? Martin Olsen og Miriam S. Stenberg 12.05.2014 Bachelor

Detaljer

Intellektuell kapital av Julie Nyland og Hege Pedersen

Intellektuell kapital av Julie Nyland og Hege Pedersen Intellektuell kapital av Julie Nyland og Hege Pedersen Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon Studieretning bedriftsøkonomi (30 stp) Institutt for økonomi Norges fiskerihøgskole Universitetet i

Detaljer

Motivere, eller ikke?

Motivere, eller ikke? 09/12 Rapport Report Motivere, eller ikke? Hvordan motiveres og demotiveres våre viktigste ansatte? Tormod Gjerde Opdal Et selskap i NHH-miljøet S A M F U N N S - O G N Æ R I N G S L I V S F O R S K N

Detaljer

3T- prosjektet, Tannhelse Rogaland FKF (2006-2009)

3T- prosjektet, Tannhelse Rogaland FKF (2006-2009) 3T- prosjektet, Tannhelse Rogaland FKF (2006-2009) Trygghet, Trivsel, Tilhørighet Har 3T- prosjektet bidratt til at Tannhelse Rogaland FKF fremstår som en mer attraktiv arbeidsplass for sine ansatte? Bacheloroppgave

Detaljer

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter.

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. av Helene Harris-Christensen Trude Hella Eide ØF-notat nr. 03/2007

Detaljer

SNF-rapport nr. 08/11. Banker uten budsjett - hvem er de?

SNF-rapport nr. 08/11. Banker uten budsjett - hvem er de? Banker uten budsjett - hvem er de? En studie av norske sparebanker uten budsjett av Hilde Johannessen SNF Prosjekt nr. 7980 Beyond Budgeting Research Program Prosjektet er finansiert av Statoil SAMFUNNS-

Detaljer

Motivasjon av kunnskapsmedarbeidere

Motivasjon av kunnskapsmedarbeidere HANDELSHØYSKOLEN I KØBENHAVN - CBS København, våren 2011. Selvstendig kandidat avhandling innen master studiet Cand. Soc. Human Resource Management Veileder: Helle Hedegaard Hein Normalsider: 81 Motivasjon

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: LU2-PEL415 Emnenavn: Pedagogikk og elevkunnskap 2b 5-10 Vurderingsform: Bacheloroppgave Kandidatnr: Lisbeth Olsen og Kristine Kleppe Leveringsfrist: 16.05.2014 Ordinær eksamen

Detaljer

Tiltrekker lav lønn bedre ledere?

Tiltrekker lav lønn bedre ledere? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Vår 2014 Tiltrekker lav lønn bedre ledere? Betydningen av lønnsnivå for selvseleksjon av ledere med ulik prososial adferd av Ole Fredrik Sørensen Veileder: Alexander W. Cappelen

Detaljer

HR-undersøkelsen 2008. HR i Norge Hvordan møter vi forventingene? utvikling av mennesker og organisasjoner

HR-undersøkelsen 2008. HR i Norge Hvordan møter vi forventingene? utvikling av mennesker og organisasjoner HR-undersøkelsen 008 HR i Norge Hvordan møter vi forventingene? Om Ernst & Young HR Norge Ernst & Young er en ledende global aktør innen revisjon, skatt avgift, transaksjoner rådgivning. Våre 0 000 ansatte

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Forord. Solveig Osborg Ose, prosjektleder. Trondheim 2. oktober 2009. Side 1

Forord. Solveig Osborg Ose, prosjektleder. Trondheim 2. oktober 2009. Side 1 Forord Denne rapporten er den første i en rekke av artikler og rapporter som publiseres fra et større SINTEF prosjekt om hjelpepleiere ansatt i norske kommuner. Målet med vår forskning innenfor dette området

Detaljer