INTERNASJONALISERING OG EKSPORT I TRØNDELAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INTERNASJONALISERING OG EKSPORT I TRØNDELAG"

Transkript

1 INTERNASJONALISERING OG EKSPORT I TRØNDELAG Følgeevaluering av Eksportsatsing Trøndelag Sluttrapport Roald Lysø Espen Carlsson Trøndelag Forskning og Utvikling as STEINKJER 2008

2 Tittel Forfattere Rapport : 2008:1 : Internasjonalisering og eksport i Trøndelag. Følgeevaluering av Eksportsatsing Trøndelag - Sluttrapport : Roald Lysø og Espen Carlsson ISBN : ISSN : Prosjektnummer : 1440 Prosjektnavn Oppdragsgiver Prosjektleder Prosjektrådgiver Medarbeidere Layout/redigering Referat Sammendrag Emneord : Følgeevaluering av Eksportsatsing Trøndelag : Eksportsatsing Trøndelag : Roald Lysø : Niels Arvid Sletterød : Espen Carlsson, Robert Bye : Nina Solbakk : Denne rapporten er en oppsummerende sluttrapport fra følgeevalueringen av prosjektet Eksportsatsing Trøndelag ( ). Rapporten omhandler bakgrunn for prosjektet, beskrivelse av SMB, teoretiske og metodiske valg og resultater fra undersøkelser. : Norsk Dato : Oktober 2008 Antall sider : 179 Pris : 175, Utgiver : Følgeevaluering, Internasjonalisering, Eksport, Kompetansebehov : Trøndelag Forskning og Utvikling AS Serviceboks 2501, 7729 STEINKJER telefon telefax

3 i FORORD Denne rapporten er sluttrapporten fra følgeevalueringen av Eksportsatsing Trøndelag. Siden prosjektet ble etablert i 2001 har Nord- Trøndelagsforskning, nå Trøndelag Forskning og Utvikling, hatt ansvaret for gjennomføringen av følgeevalueringen. Det er utgitt flere notater og rapporter underveis. Gjennom rapporten forsøker vi å oppsummere evalueringsarbeidet og bringe inn noen teoretiske aspekter i tilknytning til internasjonalisering og eksport og om evaluering. Vi presenterer også resultater fra de siste undersøkelsene. Niels Arvid Sletterød var prosjektleder i prosjektets første to år, deretter har Roald Lysø vært prosjektleder. Espen Carlsson har skrevet kapittel 2.1 om Internasjonalisering av SMB, store deler av kapittel 3.4 om metode og har vært en viktig diskusjonspartner i forbindelse med utvikling av spørreskjemaundersøkelsen i 2007/08. Robert Bye har gjennomført intervju av 10 bedrifter. Disse intervjuene er bearbeidet av Roald Lysø og presenteres i kapittel 9. Gjennom hele prosjektperioden har vi opplevd et åpent, konstruktivt og godt samarbeid med prosjektledere og styringsgruppe. Vi takker for et spennende og lærerikt oppdrag og ønsker arbeidet med internasjonalisering og eksport i Trøndelag lykke til! Steinkjer, oktober 2008 Roald Lysø prosjektleder

4

5 iii INNHOLD side FORORD INNHOLD FIGURLISTE TABELLER SAMMENDRAG i iii v vi ix Del 1 Eksportsatsing Trøndelag 1 Internasjonalisering av SMB 1 1. EKSPORTSATSING TRØNDELAG Bakgrunn Målutvikling og visjon 5 2. INTERNASJONALISERING AV SMB Kunnskap om internasjonalisering av SMB Eksportsatsing Trøndelag et Best Practice-eksempel i EU 14 Del 2 Følgeevaluering FØLGEEVALUERING Hva er evaluering? Former for evaluering Følgeevaluering og aksjonsforskning Metode 24

6 iv 4. UTVIKLINGSKOALISJON FOR EKSPORT EVALUERINGSOPPDRAGET 37 Del 3 Gjennomføring av følgeevalueringen TILTAK OG PROSESSER I EKSPORTSATSING TRØNDELAG Rekruttering av bedrifter Eksportkompetanse og nettverksbygging Europakontoret i Brüssel Prosjektorganisasjonen Eksportsatsing i Trøndelag etter OM EKSPORTBEDRIFTENE Generelt om bedriftene i Eksportsatsing Trøndelag Generelt om bedriftene som svarte på spørreundersøkelsen i 2007/ "Dypdykk i datamaterialet" Eksportutvikling i Trøndelag DATAINNSAMLING Oppsummering av data EVALUERING AV EKSPORTENS DAGER SPØRRESKJEMAUNDERSØKELSE I 2007/ INTERVJUUNDERSØKELSE HVORDAN ARBEIDE MED INTER-NASJONALISERING OG EKSPORT I TRØNDELAG ETTER OPPSUMMERING 123 LITTERATURLISTE 135

7 v FIGURLISTE Figur side 1.1: Målutviklingsprosessen 6 3.1: Følgeevaluering - Kontekst, Evaluator og Kunnskap : Eksempel på en dynamisk utviklingskoalisjon og tilhørende funksjonsområder (Lysø, 2001) : Modell over rekrutteringsprosedyre : Kunnskapingssyklus (etter Choo 1998) : Fordeling av bedrifter etter antall årsverk : Bedrifter som har svart at de har eksport i 2006 og 2007, gruppert etter antall årsverk (N=60) : Eksportutvikling i Nord- og Sør-Trøndelag i mill kroner, Tradisjonelle varer (Kilde: Statistisk sentralbyrå) : Eksportutvikling for Trøndelag i mill, Tradisjonelle varer, for årene (Kilde: Statistisk sentralbyrå) : Eksportutvikling, omsetning av Tradisjonelle varer, i % for årene , Trøndelag sammenlignet med Norge (Kilde: Statistisk sentralbyrå) : Bedriftenes eksportmarked i 2007 etter verdensdel (i % av N. N=122 eksportland) 82

8 vi TABELLER Tabell side 7.1: Gjennomsnittlig omsetningsvekst Gjennomsnittlig omsetning i bedriftene i Eksportsatsing Trøndelag : Eksportandel og eksportomsetning i 2006 og : Gjennomsnittlig eksportandel i perioden 2001 til og med : Utvikling av eksportandel. Gjennomsnitt av alle bedrifter per år sammenlignet med 15 bedrifter : Utviklingen av eksport av Tradisjonelle varer i Trøndelag og Norge i perioden målt i NOK millioner (Kilde: Statistisk sentralbyrå) : Er bedriften med i Eksportsatsing Trøndelag (% av N) : Hvilke internasjonale aktiviteter har bedriften i dag? (% av N) : Har bedriften planer om ny internasjonal aktivitet/etablering? (% av N) : Gjennomførte eksporttiltak i 2004, 2005, 2007/08 (% av bedrifter innen hver kategori) : Kontakt med virkemiddelapparatet (% av N) : Virkemiddelaktører bedriften har benyttet seg av (% av N) : Hvilken bistand har bedriften mottatt fra virkemiddelaktørene? (% av N) : Opplevd nytteverdi av mottatt bistand 2004, 2005 og 2007/08 (% av N) Kompetansebehov i 2007/ : Hvordan bedriften fyller eget kompetansebehov (i % av N) Har bedriften introdusert nye eller vesentlig endrede varer eller tjenester på markedet de siste tre årene? : Har bedriften planer for å introdusere nye eller vesentlig endrede produkter og tjenester neste år? Hvordan skjer utviklingen av nye produkt/tjenester eller produksjonsmåter?(% av N) : Hvor viktig er innovativ aktivitet for å opprettholde/utvikle markedsposisjon og/eller konkurransestyrke? 91

9 8.15: I hvilken grad har internasjonalisering og etablering i nye markeder ført til et ytterligere behov for prioritering av innovativ aktivitet? : Viktighet av samarbeidspartnere mht nyskaping eller produktutvikling (% av N) : Er bedriften med i noe bedriftsnettverk? : Betydning av deltakelse på kunde-/markedsmøter eller arrangement/messer (% av N) : Bedriftens utfordringer mht framtidig utvikling av eksportrettet virksomhet/internasjonalisering (% av N) : Bedriftenes vurdering av utsiktene for framtidig eksportvekst i bedriften : Lokal kultur for internasjonal satsing (% av N) : Bedriftenes engasjement i Eksportsatsing Trøndelag : Samlet vurdering av kvaliteten på arbeidet i Eksportsatsing Trøndelag : Nytte av deltakelsen i Eksportsatsing Trøndelag : Eksportandel i % av brutto omsetning i perioden 2001 til vii

10

11 ix SAMMENDRAG Innledning I rapporten fra forprosjekt "Eksportsatsing Trøndelag" (mai 2000) ble det gitt en begrunnelse for hvorfor en anså det som viktig og nødvendig å sette i gang et arbeid med sikte på et prosjekt for å styrke eksportbedriftene i Trøndelagsfylkene. Det ble deretter vedtatt å etablere et treårig eksportprogram der SND i Nordog Sør-Trøndelag, Norges Eksportråd og fylkeskommunene i Nord- og Sør- Trøndelag ble programmets eiere. Programmet kom skikkelig i gang først ved årsskiftet 2000/2001. For å følge arbeid, samarbeid og prosesser ble Nord-Trøndelagsforskning (Nå Trøndelag Forskning og Utvikling) engasjert som følgeevaluator. Som følgeevaluator har Trøndelag FoU lagt vekt på å være en kritisk-konstruktiv observatør, innspiller og medspiller, dvs. å bidra aktivt (både reaktivt og proaktivt) for å kvalitetssikre programmet prosessuelt og resultatsmessig. Målgruppen Eksportsatsing Trøndelag har små og mellomstore bedrifter i Trøndelag som sin målgruppe. Små og mellomstore bedrifter (SMB) er blitt en prioritert satsningsgruppe for å bidra til nærings- og regional utvikling. Slike bedrifter representerer over 95 % av de bedriftene som befinner seg i OECD-landene, og disse genererer over halvparten av sysselsettingen i privat sektor. I henhold til EUs nye definisjonskriterier som trådde i kraft fra er det en rekke krav som må oppfylles for at en bedrift/virksomhet kan innlemmes i SMB-kategorien. 1 De konkrete parametrene som benyttes er henholdsvis antall ansatte, årlig omsetning og/eller den totale verdien av bedriftens 1 Bedrift/virksomhet blir her definert som any entity engaged in economic activity, irrespective of its legal form (EC 2004a:12)

12 x eiendeler. Med utgangspunkt i ansatte klassifiseres bedrifter i EU som mikro når de har under 10 ansatte, små når de har under 50 ansatte, og mellomstore når de har under 250 ansatte (ibid). På basis av bedriftsstrukturen i Norge har det vært vanlig å definere SMB etter andre størrelser, der en mikrobedrift har under 5 ansatte, småbedrifter har under 20 ansatte, mens mellomstore bedrifter har under 100 ansatte. Eksportsatsing Trøndelag et Best Practice-eksempel i EU Fra MAP-programmet (Multiannual Programme for Enterprise and Entrepreneurship ) har EU i 2008 publisert resultatene fra et prosjekt som ble finansiert gjennom MAP i 2006, Supporting the internationalisation of SMEs. De to avsluttende rapportene (Final Report of the Expert Group og Best Practice Selection ) viser blant annet til to såkalte best practice -eksempler på gode norske tjenester ovenfor små bedrifter med internasjonaliseringsambisjoner. Av 90 identifiserte gode programmer, ordninger og tiltak rettet mot internasjonalisering for SMBer valgte gruppen ut 23 som presenteres i rapporten. Det ene eksemplet er Eksportsatsing Trøndelag. Allerede i innledningen nevnes de norske SMB-tilbudene: Some countries such as Norway are already implementing integrated policy measures, offering programmes that combine innovation and internationalisation as the mix of instruments that allows companies to increase their value creation and their competitiveness. Hovedkriteriet for å bli plukket ut som best practice -eksempel var programmets eller tiltakets evne til å støtte SMBene i å overkomme utfordringer mht. internasjonalisering og eksport. I tillegg måtte eksemplet være et eksisterende tilbud og samtidig ha stor overføringsverdi til andre land og regioner. Målsettinger Gjennom prosesser ved oppstarten av prosjektet ble det utviklet en visjon om at "Eksportsatsing Trøndelag" er trønderske bedrifters naturlige og beste

13 xi medspiller for økt lønnsom eksport og styrket internasjonal konkurranseevne. Dette skulle en nå gjennom å; 1) Skape en bedriftstilpasset arena for styrking av kompetanse innen eksport og internasjonalisering, 2) Styrke trønderske eksportbedrifter via aktiv samhandling med private og offentlige kompetansemiljøer og virkemiddelapparatet og 3) Etablere aktive nettverk lokalt og internasjonalt for å bidra til sterke relasjoner mellom bedrifter, samarbeidspartnere og kunder. Målene ble videre operasjonalisert og knyttet til: Økt eksport Økt sysselsetting og lønnsomhet Lokalt eierskap og lokal tilpasning Kompetanseheving Utviklingstiltak for tårnbedrifter Utviklingstiltak for plattformbedrifter Et effektivt virkemiddelapparat Er målene nådd? Økt eksport Da prosjektet startet opp ble det satt opp en målsetting om at den gjennomsnittlige eksportandelen hos de bedriftene som deltok i Eksportsatsing Trøndelag skulle være på 30 %. Vi har ikke tall fra alle bedrifter, kun de som til en hver tid har svart på våre spørreundersøkelser, men våre tall viser at den gjennomsnittlige eksportandelen hos disse bedriftene hadde økt fra 18,5 % i 2001 til 34,6 % i Økt sysselsetting og lønnsomhet Ut fra veksten i omsetningstall og eksportandel og en summarisk gjennomgang av bedriftenes årsresultat kan vi konkludere med at utviklingen har vært positiv.

14 xii Lokalt eierskap og lokal tilpasning Prosjektet har på en tilfredsstillende måte lyktes med dette, men det er et potensial for forbedring. Her nevnes både mer spesialiserte tilbud, tilbud geografisk nært bedriftene, nettverkstilbud samt tilbud til bedrifter som kan tenke seg å samarbeide om mer komplekse og helhetlige tilbud til en kunde eller kundegrupper. Kompetanseheving Det har vært gjennomført relativt omfattende kompetansehevingstiltak, hvor mange bedrifter har benyttet seg av tiltakene og vært fornøyd med både innhold og utbytte. Det er i perioden kommet frem synspunkter på at tiltakene har vært for generelle, og at det burde ha vært en spissing eller bransjemessig tilpassede kompetansehevingstiltak. Det er likevel vanskelig å treffe ei så lite homogen gruppe som eksportbedriftene er, både mht bransje, spesialiserte produkter, ulike markeder, ulik størrelse, ulike resurser og kompetansenivå samt ulikt erfarings- og modenhetsnivå i forhold til internasjonalisering og eksport. Utviklingstiltak for tårnbedrifter Tårnbedriftene ble definert som de bedriftene med størst potensial for å lykkes med eksport og internasjonalisering eller willing, able and ready som terminologien nå er. En gjennomgang av evalueringsdokumentene viser at det gjennom hele perioden har vært tårnbedriftene som har vært gjenstand for størst oppmerksomhet og har tatt/fått del i de tyngste utviklingsaktivitetene og i størst grad benyttet seg av ulike tilskuddsordningene. I 2004 sluttet en å bruke begrepene tårnbedrift og plattformbedrift og en fikk en enda tydeligere prioritering av bedrifter med forventet eksportpotensial samt en sterkere satsing på nettverkstiltak. Det ble etablert 5 bedriftsnettverk i all hovedsak med positiv resultatevaluering fra bedriftene. Utviklingstiltak for plattformbedrifter I prosjektet første år ble det benyttet relativt store ressurser på det en kan kalle generelle tiltak for kompetanseheving og motivasjon for internasjonalisering og eksport. Det var viktig for prosjektet å ivareta plattformbedriftene fordi disse utgjorde det viktigste rekrutteringsgrunnlaget

15 xiii for å øke gruppen av tårnbedrifter. Fram mot 2003/2004 var dette en gruppe bedrifter som ble godt ivaretatt. Etter dette er det gitt åpne tilbud om kompetanseutvikling, og bedriftene har på linje med alle andre bedrifter hatt anledning til å søke bistand hos Innovasjon Norge. Etter 2005 er det i denne gruppa vi ser at flest oppgir å ha svakest kobling eller identitet i forhold til Eksportsatsing Trøndelag. Et effektivt virkemiddelapparat Deltakerne i styringsgruppa har, sammen med prosjektleder, vært bindeleddet inn mot de respektive organisasjonene og har kunnet bidra til koordinering av innsatser. Det har i perioden vært en positiv utvikling, og bedriftene opplevde tidlig at måten arbeidet var organisert på innebar at de hadde ei dør inn til virkemiddelapparatet. Prosjektleder var en god døråpner. Ambisjonen har vært at prosjektet skulle bidra til at tema, erfaringer og arbeidsform skulle bidra til å utvikle kompetanse og gode arbeids- /samarbeidsformer i virkemiddelapparatet. Her viser svarene fra bedriftene at det har skjedd en tydelig og positiv utvikling, men at en likevel har et godt stykke igjen, særlig med tanke på kompetanse. Fortsatt nødvendig med satsing på internasjonalisering og eksport Evalueringen viser at det fremdeles er behov for et målrettet internasjonaliseringsarbeid og en samordnet innsats til nytte for SMB med eksportpotensial og eksportambisjoner. Profilen med en brei generell og næringsnøytral innsats kombinert med tettere oppfølging av enkeltbedrifter og/eller grupper/klynger av bedrifter innen noen bransjer bør videreføres og utvikles. Bedriftenes behov for bistand er svært forskjellige, og det er nødvendig å ivareta både generelle og mer spesialiserte behov og tiltak.

16 xiv Organisering av arbeidet med internasjonalisering og eksport I en dedikert satsing på internasjonalisering og eksport er det nødvendig å fremstå med et tydelig tilbud. Det har vist seg at prosjektformen med en tydelig prosjektleder, en handlingsorientert styringsgruppe og aktiv bruk av kundebehandlere, utekontor etc. skapte både et positiv image for Eksportsatsing Trøndelag og identitet til satsingen hos bedriftene. Det er en utfordring at det i regionen er mange parallelle tiltak i forhold til innovasjon, kommersialisering og internasjonalisering. Også i disse tiltakene finner vi de samme virkemiddelaktørene sterkt representert. Det er derfor nødvendig å se en framtidig eksportsatsing i lys av andre aktiviteter og tiltak, og finne organisasjonsform(er) som kan styrke og effektivisere både samordning og bedriftsrettet innsats. Evaluator er av den oppfatning at styringsgruppens vurderinger og tilrådning er et godt utgangspunkt for å drøfte fremtidig satsing på internasjonalisering og eksport: Med utgangspunkt i drøftingene omkring aktørkartet ønsker Styringsgruppen at det blir vurdert om Trøndelags Europakontor, Eksportsatsing Trøndelag og Access Mid-Norway kan samlokaliseres med Innovasjon Norge. I den forbindelse mener styringsgruppen at det bør avsettes øremerkede midler til å videreføre Eksportsatsing Trøndelag. Arbeidet bør ledes av en person som opptrer på vegne av partnerskapet og hvor det formelle arbeidsgiveransvaret ligger hos Innovasjon Norge. Styringsgruppen foreslår at det utnevnes en koordinator som har det overordnede ansvaret for de tre ovennevnte satsingene og at aktørene/de offentlige tjenestetilbyderne samordner sine aktiviteter rettet mot bedriftene ved å etablere en ressurspool og presentere et samlet tilbud til næringslivet, for eksempel gjennom å: betjene fyrtårnbedrifter betjene enkeltbedrifter

17 1 Del 1 Eksportsatsing Trøndelag Internasjonalisering av SMB

18

19 3 1. EKSPORTSATSING TRØNDELAG 1.1 Bakgrunn I rapporten fra forprosjekt "Eksportsatsing Trøndelag" (mai 2000) ble det gitt en begrunnelse for hvorfor en mente det var viktig og nødvendig å styrke eksportbedriftene i Trøndelagsfylkene: Næringslivet blir i stadig større og raskere grad influert av en internasjonal fokusering. Norge har ikke klart å holde tritt med utviklingen og myndighetene er bekymret for den svake eksportvekst landet opplever. Norsk fastlandseksport økte bare med 55 % det siste tiåret, mens vareeksporten fra OECD-landene og våre viktigste handelspartnere økte med hele 78 %. Vi er inne i en "råvareklemme" hvor mye av vår industrielle virksomhet er råvarebasert hvilket gir oss en svakere uttelling i forhold til ferdigproduserende land. Vi har i tillegg en lavere eksport av høyteknologiske og kunnskapsbaserte produkter enn land vi naturlig sammenlikner oss med. Sør- og Nord-Trøndelag fylker ligger langt tilbake på eksportstatistikken med henholdsvis 2,4 % og 2,6 % av norsk eksport i Dette er en nedgang på henholdsvis 0,2 og 0,6 prosentpoeng i forhold til foregående år. 9,5 % av den norske befolkning befinner seg i disse fylkene. Den svake utviklingen i Trøndelag i 1999 har trolig sammenheng med utviklingen innen nærings- og nytelsesmiddelindustrien, treforedlingsindustrien og en negativ utvikling innen verkstedindustrien, inklusive skip og plattformer. Det er hevdet at det er relativt lite som har kommet ut av det kunnskapsbaserte kompetansemiljø som befinner seg i Trøndelags-fylkene, miljøer som på landsbasis regnes for å være de sterkeste. Dette komparative konkurransefortrinn er dårlig utnyttet i forbindelse med eksport og internasjonalisering. I "Strategisk Næringsplan for Trondheim " er eksport og internasjonalisering fremsatt som et av regionens viktigste satsingsområde.

20 4 Internasjonalisering er et hovedsatsingsområde i de Regionale Utviklingsprogrammene. Etter initiativ fra fylkesordførerne i de to Trønderfylkene er det foreslått iverksatt en felles eksportsatsing for næringslivet i regionen. Forprosjektet førte fram mot en anbefaling om å etablere et treårig prosjekt Eksportsatsing Trøndelag. I sluttrapporten fra forprosjektet er anbefalingen slik: Med utgangspunkt i bedriftenes situasjon og fylkenes relativt svake eksportutvikling bør et omfattende og langsiktig eksportutviklings-program iverksettes. Et godt tilrettelagt tilbud til bedriftene vil kunne bidra til hurtig vekst og bedre lønnsomhet i de riktige bedriftene. Et prosjekt vil kunne øke bevisstheten om eksport og internasjonalisering i bedriftene og alle berørte miljøer og føre til økt eksport som vil være grunnlaget for økt vekst og sysselsetting i bedriften. Kritiske suksessfaktorer for et vellykket eksportutviklingsprogram vil være: Effektiv kartlegging/identifikasjon av bedrifter med eksportpotensiale og grunnleggende forutsetninger Grundig/kvalifisert gjennomgang av bedriftene via forutsetningsanalyser God samordning av virkemiddelapparatet God tilgjengelighet fra virkemiddelapparatet. Kort og effektiv saksbehandling God kompetanse hos rådgiverne og et sterkt engasjement fra kompetente lokale rådgivingsmiljøer God oppfølging av prosjekter/aktiviteter som er igangsatt Langsiktig tenkning både fra bedrifter og virkemiddelapparatet God/effektiv informasjon. Med utgangspunkt i anbefalingene fra forstudien ble det vedtatt å etablere et treårig eksportprogram der SND i Nord- og Sør-Trøndelag, fylkes-

21 5 kommunene i Nord- og Sør-Trøndelag og Norges Eksportråd ble programmets eiere. Programmet kom skikkelig i gang først ved årsskiftet 2000/2001. Første år ble preget av planlegging, oppstartstiltak, rekruttering av tårn-, plattform- og mentorbedrifter og av grunnleggende tiltak for kompetanseheving og nettverksbygging mellom bedriftene. Disse tiltakene ble senere utvidet og gjort mer målrettede og spesialiserte slik vi vil forsøke å gi et bilde av i de kapitlene som følger nedenfor. For å følge arbeid, samarbeid og prosesser ble Nord-Trøndelagsforskning (Nå Trøndelag Forskning og Utvikling) engasjert som følgeevaluator. Som følgeevaluator har Trøndelag FoU lagt vekt på å være en kritisk-konstruktiv observatør, innspiller og medspiller, dvs. å bidra aktivt (både reaktivt og proaktivt) for å kvalitetssikre programmet prosessuelt og resultatsmessig. 1.2 Målutvikling og visjon Gjennom forprosjektet hadde en utviklet en rekke målsettinger for prosjektet Eksportsatsing Trøndelag. Det oppsto tidlig et behov for å "rydde" i og operasjonalisere målsettingene både mht. interessenter i forhold til ulike mål, den enkelte målformulering, hvilke dimensjoner målene skulle dekke, hvordan en skulle prioritere de ulike målene, samt hvor og hvordan de skal kunne måles jf. figur 1.1 nedenfor (jf. også NTF-arbeidsnotat 2002:3).

22 6 Figur 1.1: Målutviklingsprosessen Målutviklingsprosessen ble startet i samarbeid med prosjektleder og styringsgruppeleder, videreført i styringsgruppen og som tema på seminar i London. Prosessen førte til engasjert og aktiv deltakelse fra både næringslivsrepresentanter og samarbeidende institusjoner. Resultatet av prosessen ble synliggjort gjennom utvikling av visjon, forretningsidé og målsettinger. Disse ble til slutt vedtatt av prosjektets styringsgruppe. Nedenfor oppsummerer vi kort programmets visjon, forretningsidé og hva målsettingene er knyttet til. En mer detaljert gjennomgang av målene finnes i NTF-arbeidsnotat 2002:3. Visjon: "Eksportsatsing Trøndelag" er trønderske bedrifters naturlige og beste medspiller for økt lønnsom eksport og styrket internasjonal konkurranseevne.

23 7 Forretningsidé: Skape en bedriftstilpasset arena for styrking av kompetanse innen eksport og internasjonalisering. Styrke trønderske eksportbedrifter via aktiv samhandling med private og offentlige kompetansemiljøer og virkemiddelapparatet. Etablere aktive nettverk lokalt og internasjonalt for å bidra til sterke relasjoner mellom bedrifter, samarbeidspartnere og kunder. Målsettingene er knyttet til: Økt eksport Økt sysselsetting og lønnsomhet Lokalt eierskap og lokal tilpasning Kompetanseheving Utviklingstiltak for tårnbedrifter Utviklingstiltak for plattformbedrifter Et effektivt virkemiddelapparat

24

25 2. INTERNASJONALISERING AV SMB Kunnskap om internasjonalisering av SMB Eksportsatsing Trøndelag har små og mellomstore bedrifter i Trøndelag som sin målgruppe. Små og mellomstore bedrifter (SMB) har fått økt oppmerksomhet både i akademia og blant policyaktører, og har blitt en prioritert satsningsgruppe for å bidra til nærings- og regional utvikling. Slike bedrifter representerer over 95 % av de bedriftene som befinner seg i OECD-landene, og disse genererer over halvparten av sysselsettingen i privat sektor (OECD 2002). I henhold til EUs nye definisjonskriterier som trådde i kraft fra (EC 2004a) er det en rekke krav som må oppfylles for at en bedrift/virksomhet kan innlemmes i SMB-kategorien. 1 De konkrete parametrene som benyttes er henholdsvis antall ansatte, årlig omsetning og/eller den totale verdien av bedriftens eiendeler. Med utgangspunkt i ansatte klassifiseres bedrifter i EU som mikro når de har under 10 ansatte, små når de har under 50 ansatte, og mellomstore når de har under 250 ansatte (ibid). På basis av bedriftsstrukturen i Norge har det vært vanlig å definere SMB etter andre størrelser, der en mikrobedrift har under 5 ansatte, småbedrifter har under 20 ansatte, mens mellomstore bedrifter har under 100 ansatte (Spilling 2000; Iversen 2004). Samtidig som SMB har fått økt oppmerksomhet både forskningsmessig og politisk, har internasjonalisering av bedrifter og næringsaktivitet generelt fått økt prioritet. Til stadighet blir det proklamert fra offentlig policy- og virkemiddelhold at nyskaping i og internasjonalisering av SMB er prioriterte satsningsområder i næringsutviklingsarbeidet. 2 Broch & Isaksen (2004:92) mener for eksempel: One of the real challenges to innovation in the software 1 Bedrift/virksomhet blir her definert som any entity engaged in economic activity, irrespective of its legal form (EC 2004a:12) 2 Jf for eksempel NTFK, STFK og TK (2005); Trondheim kommune (2004). Se også Innovasjon Norges hjemmesider:

26 10 sector is to support firms in their commercialisation of good niche products, particularly when introducing the product into international markets. Tradisjonelt har internasjonalisering blitt knyttet til eksport, og som en mulig måte å øke omsetningen på for enkeltstående virksomheter. I løpet av det siste tiåret har imidlertid internasjonalisering blitt en atskillig mer differensiert aktivitet, og blir i stadig større grad ansett som en viktig strategi for å oppnå konkurransestyrke for bedrifter og næringsliv (EC 2004b). Som Europakommisjonen har fastslått: Foreign partnerships, foreign investments and cross border clustering represent viable ways to facilitate exchanges of knowledge and technology and to strengthen international business strategies of SMEs. Such international activities cover both outward (e.g. sales/export) and inward (e.g. import or access to knowledge) activities along the value chain. Exporting firms are also involved in a range of inward and related activities that interact with each other (Op.cit:7) Internasjonalisering i en globalisert økonomi består med andre ord av et fasettert sett av aktiviteter som kan bidra til økt konkurransestyrke for bedrifter og næringsliv. Men, beslutning om å internasjonalisere en virksomhet kan bety/gi vesentlige utfordringer: Internationalization is one of the most difficult choices to make because it implies numerous risks for the small and medium-sized enterprises (SME) which is already very limited in its resources. Many SMEs, which act prosperously locally, fail in foreign markets. The SMEs are deeply affected by the rapid globalization (Szabo 2002:1) Det har også i Norge blitt en kjensgjerning at suksess hjemme ikke nødvendigvis betyr suksess internasjonalt. Det finnes etter hvert mange eksempler på at norske suksessbedrifter har lagt inn årene i utlandet etter feilslåtte forsøk på internasjonal etablering, med store økonomiske tap som resultat (Andreassen 2005). Men på samme tid, og det er vel nettopp dette som må betraktes som gulroten; internasjonalisering av forretningsmessig aktivitet kan bidra til økt markedsmessig tilgang, og derigjennom vekst og utvikling av virksomheten.

27 Man kan faktisk se for seg at for mange bedrifter er internasjonalisering en forutsetning for vekst og utvikling, i lys av tilstedeværende konkurrenter og tilgang til potensielle kunder og kunnskapsmiljøer. Hjemmemarkedets størrelse er i denne sammenhengen en viktig faktor, slik at land med små hjemmemarked har et mer internasjonalisert næringsliv. Tendenser til økende global spesialisering bidrar også til økt internasjonal aktivitet (EC 2004b). Uttrykket born globals, forstått som; an SME that from the outset has its major markets outside the national one (Norwegian Trade Council 2001:5) benyttes for eksempel for å spesifisere en bedrifts internasjonale muligheter allerede ved etableringen av virksomheten. Dette kan ses i lys av gjennomgripende trender som blant annet innbefatter sofistikerte informasjons- og kommunikasjonsløsninger, stadig flere nisjemarkeder og en vekst i globale nettverk, noe som understøtter utviklingen av gjensidig fordelaktige relasjoner med internasjonale partnere (Bell et al. 2004). Evnen til fortløpende læring og innovasjoner er en forutsetning for at næringsvirksomhet skal ha livets rett i en verden bestående av økende konkurranse og en stadig mer kompleks forretningsmessig hverdag. Det er fortsatt slik at majoriteten av bedrifter har et fokus på regionale og nasjonale markeder i oppstarten. Men en bedrift vil på et gitt tidspunkt ofte nå et metningspunkt, både relatert til nye potensielle kunder og den inputen som er tilgjengelig gjennom de alliansene som man har opparbeidet seg i hjemlandet. Derfor kan tilgang til internasjonale markeder og samarbeidspartnere som besitter komplementær kompetanse, være viktige bestanddeler for kapitalakkumulasjon og verdiskaping i næringslivet. Man bør derfor ta både foretakenes reelle og potensielle nettverk i betraktning. Vi kan dermed se en flersidig kontemporær virkelighet for norske bedrifter: Det er et viktig grunnlag at bedriftene lærer og innoverer kontinuerlig, men man kan anta at dette kravet kan øke hvis bedriften samtidig opererer i internasjonale markeder. Man kan også anta at internasjonalisering gjennom møter med nye krevende kunder genererer/stimulerer innovasjon. Selvsagt vil også norske bedrifter konkurrere med internasjonale aktører i hjemlandet, men man kan ane en parallell virkelighet: Skal bedriften utvikle seg videre og bidra til økt verdiskaping, må man utvide horisontene og sondere terreng utenfor landegrensene, som for eksempel å etablere seg i nye markeder og/eller involvere seg på nye arenaer der man kan få nye relasjoner 11

Det kommunale og fylkeskommunale risikobildet - Sammendrag

Det kommunale og fylkeskommunale risikobildet - Sammendrag Det kommunale og fylkeskommunale risikobildet - Sammendrag 1 2 Sammendrag På vegne av KS har Deloitte gjennomført en kartlegging av det kommunale og fylkeskommunale risikobildet basert på vedtatte planer

Detaljer

SAMARBEID FOR ØKT EKSPORT

SAMARBEID FOR ØKT EKSPORT SAMARBEID FOR ØKT EKSPORT Følgeevaluering av Eksportsatsing Trøndelag Roald Lysø NORD-TRØNDELAGSFORSKNING STEINKJER 2003 Tittel : SAMARBEID FOR ØKT EKSPORT. Følgeevaluering av Eksportsatsing Trøndelag

Detaljer

... om nettverk, klynger og innovasjonssystemer. Harald Furre, 14. april 2011

... om nettverk, klynger og innovasjonssystemer. Harald Furre, 14. april 2011 Hva vet vi?... om nettverk, klynger og innovasjonssystemer Harald Furre, 14. april 2011 1 Min bakgrunn grenselandet mellom teori og praksis 20 år i forsknings- og konsulentvirksomhet med innovasjon som

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Kommunereformarbeid. Kommunikasjonsplan som del av en god prosess. 2015 Deloitte AS

Kommunereformarbeid. Kommunikasjonsplan som del av en god prosess. 2015 Deloitte AS Kommunereformarbeid Kommunikasjonsplan som del av en god prosess 1 Agenda Arbeidsgiverpolitiske perspektiver på kommunesammenslåingsprosesser Kort om åpenhet vs. lukking Presentasjon og utvikling av en

Detaljer

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Min presentasjon Bakgrunn for Horisont 2020 Oppbygning Prosjekttyper Muligheter

Detaljer

Fra idé til forretning

Fra idé til forretning Fra idé til forretning - Forskningens rolle Litteraturhuset 16/6-2010 Divisjonsdirektør Lars Espen Aukrust, Forskningsrådet OECDs utfordring til Norge (rapport 2008 om norsk innovasjonspolitikk)) The key

Detaljer

Saknr. 9039/08. Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn PLAN FOR INNOVASJONSSTRUKTUR I HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 9039/08. Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn PLAN FOR INNOVASJONSSTRUKTUR I HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 9039/08 Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget vedtar plan for innovasjonsstruktur

Detaljer

Søknadsmal og -kriterier for vurdering av regionale VRI-satsinger i 2011-2013, samhandlingsprosjekt og forskerprosjekt.

Søknadsmal og -kriterier for vurdering av regionale VRI-satsinger i 2011-2013, samhandlingsprosjekt og forskerprosjekt. Søknadsmal og -kriterier for vurdering av regionale VRI-satsinger i 2011-2013, samhandlingsprosjekt og forskerprosjekt. Hver regional VRI-satsing må delta i minst to søknader til Forskningsrådet. Søknadene

Detaljer

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 25. mai 2007 etter delegasjon i brev 26. september

Detaljer

SIU Retningslinjer for VET mobilitet

SIU Retningslinjer for VET mobilitet SIU Retningslinjer for VET mobilitet Gardermoen, 16.09.2014 Oppstart- og erfaringsseminar Tore Kjærgård Carl Endre Espeland 2 Kort om Erasmus+ EUs utdanningsprogram for perioden 2014 2020 Budsjett: 14,7

Detaljer

Forskningen i VRI Buskerud. Forskersamling VRI - Ålesund 09 Etty Nilsen 1

Forskningen i VRI Buskerud. Forskersamling VRI - Ålesund 09 Etty Nilsen 1 Forskningen i VRI Buskerud Etty Nilsen 1 Oppdrag fra forskningsrådet: Vi tenker oss at du innen en ramme av 15 minutter presenterer noen funn fra Buskerud VRI-forskningsprosjekt, og så si noe om den regionale

Detaljer

Anette Mellbye, VP Schibsted Change Office, på HR Norges HR Forum 2017

Anette Mellbye, VP Schibsted Change Office, på HR Norges HR Forum 2017 Anette Mellbye, VP Schibsted Change Office, på HR Norges HR Forum 2017 QVARTZ og Microsoft har utviklet en rapport som dykker inn i konkrete utfordringer rundt digital transformasjon Bakgrunn for studien

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Effektivitet og kvalitet i internkontrollen Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Effektivitet og kvalitet i internkontrollen Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Effektivitet og kvalitet i internkontrollen Prosjektplan/engagement letter Mai 2017 «Forvaltningsrevisjon av effektivitet og kvalitet i internkontrollen» Mai 2017 Prosjektplan

Detaljer

Innovasjonsplattform for UiO

Innovasjonsplattform for UiO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 29/15 Møtedato: 19.10.15 Notatdato: 08.10.15 Saksbehandler: Morten Dæhlen Sakstittel:

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

Aasa Gjestvang Fung.fylkesrådsleder

Aasa Gjestvang Fung.fylkesrådsleder Saknr. 1898/09 Ark.nr. 243 U01. Saksbehandler: Espen Køhn VRI INNLANDET - REGIONAL MEDFINÀNSIERING 2009 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover. Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013

Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover. Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013 Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013 NCE-supported clusters NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE

Detaljer

Utdanning, forskning og arbeidsliv. Katrine Moland Hansen Seniorrådgiver SIU erasmus@siu.no

Utdanning, forskning og arbeidsliv. Katrine Moland Hansen Seniorrådgiver SIU erasmus@siu.no Utdanning, forskning og arbeidsliv Katrine Moland Hansen Seniorrådgiver SIU erasmus@siu.no Mål med samarbeid med næringsliv 1) Styrke kvalitet og relevans på utdanning bidrar til humankapital og employability

Detaljer

Bedre valg av leverandør gjennom trialsourcing & Fastpris eller per time?! Oslo, 1. desember, 2014 Magne Jørgensen

Bedre valg av leverandør gjennom trialsourcing & Fastpris eller per time?! Oslo, 1. desember, 2014 Magne Jørgensen Bedre valg av leverandør gjennom trialsourcing & Fastpris eller per time?! Oslo, 1. desember, 2014 Magne Jørgensen Presentasjonen bygger på:" Better selection of Software Providers Through Trialsourcing,

Detaljer

LUEN-seminar 25.10.2011

LUEN-seminar 25.10.2011 LUEN-seminar 25.10.2011 Odd Ståle Dalslåen INNOVASJONS- MILJØER Bedriftssamarbeid - strategiske allianser og Joint Venture Bedriftssamarbeid vs alenegang Økt konkurransekraft/samarbeid som vekststrategi

Detaljer

SAMMENDRAG.

SAMMENDRAG. SAMMENDRAG Om undersøkelsen KS ønsker å bidra til økt kunnskap og bevissthet rundt kommunesektorens bruk av sosiale medier 1 gjennom en grundig kartlegging av dagens bruk og erfaringer, samt en vurdering

Detaljer

Hva er egentlig et regionkontor?

Hva er egentlig et regionkontor? Hva er egentlig et regionkontor? Ikke en måte å bli «nesten-medlem» i EU. En europeisk måte å jobbe på. De første regionkontorene kom tidlig på 80-tallet. Tyskerne og britene var først ute I dag er det

Detaljer

1 Vedlegg 3: Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet

1 Vedlegg 3: Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet 1 Vedlegg 3: Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet Norges Eksportråd Utarbeidet av Marianne Rød og Kathleen Myklatun Oslo, Desember 2003 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

ALLE SKAL MED!? MIDTVEISEVALUERING AV VRI-PROGRAMMET

ALLE SKAL MED!? MIDTVEISEVALUERING AV VRI-PROGRAMMET ALLE SKAL MED!? MIDTVEISEVALUERING AV VRI-PROGRAMMET VRI STORSAMLING Fredrikstad, 06.12. 2012 Oxford Research «Kunnskap for et bedre samfunn» Oxford Research er en nordisk kunnskapsvirksomhet. Oxford Research

Detaljer

Framtidens universitet

Framtidens universitet 1 Framtidens universitet Aktuelle trender og tema Tone Merethe Aasen, september 2013 2 Aktuelle tema som påvirker utviklingen av universitetene Globalisering, konkurranse, alliansebygging og kompleksitet

Detaljer

Universitets- og høgskolekommunen Trondheim

Universitets- og høgskolekommunen Trondheim Strategi for forskning, utvikling og innovasjon, 30.07.14 Universitets- og høgskolekommunen Trondheim 2014-2018 Innledning I 2020 skal Trondheim kommune være en internasjonalt anerkjent teknologi- og kunnskapsby,

Detaljer

Ny instituttpolitikk

Ny instituttpolitikk Ny instituttpolitikk Sveinung Skule Nestleder i styret for Forskningsinstituttenes fellesarena FFAs årskonferanse Oslo, 3. mai 2017 Bruk evalueringene! Miljøinstitutter Høy relevans The impact cases, user

Detaljer

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post:

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: Asker kommune 2. Navn på prosjektet: Blikk for muligheter! Innovasjonsstrategi 2015-2015 3. Kort beskrivelse av prosjektet: Kommunestyret i Asker vedtok 3. februar 2015 Asker kommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART Smart Cities 2020, Strömstad 30. mai 2013 Harald Furre Hovedkonklusjon NCE Smart Energy Markets kan etter første kontraktsperiode vise til gode resultater sett opp mot programmets

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplankode: XX- XXXX Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift: Gjelder fra:.. Formål I en global kunnskapsbasert økonomi

Detaljer

Ressurs Aktivitet Resultat Effekt

Ressurs Aktivitet Resultat Effekt Vedlegg 3 til internmelding om arbeidet med evaluering i UDI Hvordan utforme en evaluering? I dette vedlegget gir vi en beskrivelse av en evaluering kan utformes og planlegges. Dette kan benyttes uavhengig

Detaljer

Internationalization in Praxis INTERPRAX

Internationalization in Praxis INTERPRAX Internationalization in Praxis The way forward internationalization (vt) : to make international; also: to place under international control praxis (n) : action, practice: as exercise or practice of an

Detaljer

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013 Pådriver for økt verdiskaping Håvar Risnes,14. februar 2013 Hva kjennetegner SMBer I en verden i forandring - It s all about People to People business Varig vekst, overlevelse og profitt - gjennom aktive

Detaljer

Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan. Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen

Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan. Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen I II III IV Fire presentasjoner Rammene for og refleksjoner rundt 1) Nordic Master

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

Forskriftsendring ESG Standards and Guidelines for quality Assurance (ESG) Veiledende retningslinjer for UHpedagogisk UNIPED. www.uhr.no uhr@uhr.

Forskriftsendring ESG Standards and Guidelines for quality Assurance (ESG) Veiledende retningslinjer for UHpedagogisk UNIPED. www.uhr.no uhr@uhr. Tydeligere krav til pedagogisk basiskompetanse Forskriftsendring ESG Standards and Guidelines for quality Assurance (ESG) Veiledende retningslinjer for UHpedagogisk basiskompetanse UNIPED Forskrift om

Detaljer

Innovasjon og kommersialisering på IFE

Innovasjon og kommersialisering på IFE Innovasjon og kommersialisering på IFE Østfold Nyskapingsnettverk, september 2014 Presentert av Terje Johnsen Avdelingssjef Programvareteknologi Institutt for energiteknikk IFEs Innovasjonsprosess Innovasjon

Detaljer

Styremøte Helse Midt-Norge Presentasjon rapport evaluering internrevisjonen

Styremøte Helse Midt-Norge Presentasjon rapport evaluering internrevisjonen Styremøte Helse Midt-Norge Presentasjon rapport evaluering internrevisjonen 4. Februar 2016 Overordnet oppsummering Godt tilpasset organisasjonens øvrige styringsstruktur Oppfattes som nyttig og tilfører

Detaljer

Social Project Management. CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016

Social Project Management. CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016 Social Project Management CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016 We human beings are social beings. We come into the world as the result of others actions. We survive here in dependence on others.

Detaljer

Lean markedsutvikling en raskere og tryggere vei til internasjonal vekst

Lean markedsutvikling en raskere og tryggere vei til internasjonal vekst Lean markedsutvikling en raskere og tryggere vei til internasjonal vekst Urmas Lepik Region Europa Innovasjon Norge www.innovasjonnorge.no Norway: a small open economy Too fast or too slow? In the front

Detaljer

Teamledelse nøkkelen til suksess i store desentraliserte organisasjoner Hvordan oppnå endring gjennom bruk av lederteamets kompetanse og ressurser

Teamledelse nøkkelen til suksess i store desentraliserte organisasjoner Hvordan oppnå endring gjennom bruk av lederteamets kompetanse og ressurser Helse Nord, regional ledersamling Bodø, 26. februar 2009 Teamledelse nøkkelen til suksess i store desentraliserte organisasjoner Hvordan oppnå endring gjennom bruk av lederteamets kompetanse og ressurser

Detaljer

Nasjonal strategi for ferdigvareindustrien

Nasjonal strategi for ferdigvareindustrien Nasjonal strategi for ferdigvareindustrien Norsk ferdigvareindustri består av nærmere 8 000 bedrifter og 60 000 arbeidstakere. Ferdig-vareindustrien omsetter for ca. 115 milliarder kroner i året, hvorav

Detaljer

Omstillingsprogrammet i Steinkjer En undersøkelse blant virksomheter som har utviklet seg med bidrag fra Steinkjer Næringsselskap AS

Omstillingsprogrammet i Steinkjer En undersøkelse blant virksomheter som har utviklet seg med bidrag fra Steinkjer Næringsselskap AS Omstillingsprogrammet i Steinkjer En undersøkelse blant virksomheter som har utviklet seg med bidrag fra Steinkjer Næringsselskap AS Christian Wendelborg NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2000 Tittel

Detaljer

Innovasjon i offentlig sektor som del av det regionale innovasjonssystemet

Innovasjon i offentlig sektor som del av det regionale innovasjonssystemet Innovasjon i offentlig sektor som del av det regionale innovasjonssystemet VINN Agder Rica Dyreparken Hotel 25. september 2014 Henrik Dons Finsrud Fagleder KS Innovasjon Denne presentasjonen Innovasjon

Detaljer

NKS-programmet Status i B-delen

NKS-programmet Status i B-delen NKS-programmet Status i B-delen NKS Styrelsesmøtet 9.11.2006 Ole Harbitz NKS-B ressursfordeling: Ressursfordeling splittet på land: Ressursfordeling splittet på land og fagområde: Evalueringskriterier

Detaljer

FORNYELSE OG OMSTILLING HVA INNEBÆRER DET?

FORNYELSE OG OMSTILLING HVA INNEBÆRER DET? FORNYELSE OG OMSTILLING HVA INNEBÆRER DET? Norwegian Innovation Cluster Forum 2016 Erik W. Jakobsen Bergen, 8. september FORNYELSE OG OMSTILLING HVA ER DET? Omstilling = innovasjon Omstilling uten innovasjon

Detaljer

Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi. Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015

Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi. Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015 Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015 Innledning Norsk næringsliv er opptatt av å skape vekst. Gjennom igangsetting

Detaljer

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå?

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Statssekretær Jens Revold Kunnskapsdepartementet UHRs seminar om internasjonalisering av forskning 9. juni 2008 Forskningsinvesteringer globalt 2 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy Forskningsrådets regionale oppdrag På vei mot en regional policy Regional policy Forskningsrådets første regionale policy skal gi innspill til Forskningsrådets nye strategi som skal ferdigstilles i 2014.

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

«Fyr» Fellesfag, Yrkesretting og relevans Endring og utvikling til beste for elever og lærere på yrkesfaglig utdanningsprogram i VGO

«Fyr» Fellesfag, Yrkesretting og relevans Endring og utvikling til beste for elever og lærere på yrkesfaglig utdanningsprogram i VGO «Fyr» Fellesfag, Yrkesretting og relevans Endring og utvikling til beste for elever og lærere på yrkesfaglig utdanningsprogram i VGO Ledelse, kultur og organisasjonsutvikling. Hva? Hvorfor? Hvordan? Øyvind

Detaljer

FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017

FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017 FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017 - I n t r o d u k s j o n - Det er et krav i de internasjonale standarder for profesjonell utøvelse av internrevisjon utgitt av

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

KUNNSKAPSBASERT INNOVASJON PÅ TVERS AV BRANSJER

KUNNSKAPSBASERT INNOVASJON PÅ TVERS AV BRANSJER KUNNSKAPSBASERT INNOVASJON PÅ TVERS AV BRANSJER KBD-forum 23. april 2014 Per Håvard Kleven www.devotek.com KUNNSKAPSBASERT INNOVASJON PÅ TVERS AV BRANSJER KBD-forum 23. april 2014 Per Håvard Kleven www.devotek.com

Detaljer

EVALUERING AV KOMPETANSEOFFENSIVEN

EVALUERING AV KOMPETANSEOFFENSIVEN EVALUERING AV KOMPETANSEOFFENSIVEN Sluttseminar for Kompetanseoffensiven Sarpsborg 27. november 2015 André Flatnes Vår inngripen med Kompetanseoffensiven Engasjert av Østfold fylkeskommune for å evaluere

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen Roger Strand Senterleder, Senter for vitenskapsteori, UiB Medlem, Dannelsesutvalget Styreleder, Vestnorsk nettverk forskerutdanninga

Detaljer

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12 Internasjonalisering Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning Internasjonalt utvalg 19.06.12 Definisjon internasjonalisering En etablert definisjon for internasjonalisering i høyere utdanning: The process

Detaljer

U37 Tid for omstilling

U37 Tid for omstilling U37 Tid for omstilling Geir Arne Veglo, Stavanger, 25. februar 2016 Agenda I II III IV V VI VII Hvem er jeg? Et marked i endring Hva må virksomhetene gjøre? Business Model Canvas Forretningsstrategi Individstrategi

Detaljer

Hvordan forbli en konkurransedyktig region?

Hvordan forbli en konkurransedyktig region? Hvordan forbli en konkurransedyktig region? Ragnar Tveterås Norrøna konferansen, Vitenfabrikken, 20.05.2014 Sentrale spørsmål Hva er konkurranseevne? Hvilke faktorer påvirker konkurranseevnen? Hvem påvirker

Detaljer

Hvilken rolle har VRI spilt i det regionale innovasjonsarbeidet?

Hvilken rolle har VRI spilt i det regionale innovasjonsarbeidet? KULTUR FOR SAMHANDLING: NÆRINGSLIV OG KUNNSKAPSMILJØER SKAPER STERKE REGIONER FORSKNING FOR INNOVATIVE REGIONER JENS KRISTIAN FOSSE Hvilken rolle har VRI spilt i det regionale innovasjonsarbeidet? Utvikling

Detaljer

Finansiell analyse og modellering for strategiske og finansielle beslutninger

Finansiell analyse og modellering for strategiske og finansielle beslutninger Finansiell analyse og modellering for strategiske og finansielle beslutninger Financial Advisory November 2012 Vi skreddersyr finansielle analyser for våre klienter Deloitte finansiell analyse og modellering

Detaljer

Fylkeskommunen som tilrettelegger for kommunenes arbeid. Prosjektleder Liv Snartland Wilson Hedmark Fylkeskommune

Fylkeskommunen som tilrettelegger for kommunenes arbeid. Prosjektleder Liv Snartland Wilson Hedmark Fylkeskommune Fylkeskommunen som tilrettelegger for kommunenes arbeid Prosjektleder Liv Snartland Wilson Hedmark Fylkeskommune Målsetting Forenkle etablerernes og bedriftenes møte med de offentlige myndigheter i Hedmark

Detaljer

Hvordan kan kontrollutvalget få best mulig effekt av arbeidet som gjøres? En evaluering av kontrollutvalg/ kontrollutvalgssekretariat

Hvordan kan kontrollutvalget få best mulig effekt av arbeidet som gjøres? En evaluering av kontrollutvalg/ kontrollutvalgssekretariat Hvordan kan kontrollutvalget få best mulig effekt av arbeidet som gjøres? En evaluering av kontrollutvalg/ kontrollutvalgssekretariat Gunnar Husabø 26.9.2016 Spørreundersøkelse: Kontrollutvalgsledere Rådmenn

Detaljer

Hva kreves av en god byggherre? «Store utbyggingsprosjekter», 23. okt 2014

Hva kreves av en god byggherre? «Store utbyggingsprosjekter», 23. okt 2014 Hva kreves av en god byggherre? «Store utbyggingsprosjekter», 23. okt 2014 Paul Torgersen Leder Metier Consulting 20. oktober 2014 Side 2 Innhold Hva er prosjektsuksess? Hva kjennetegner de beste? Mine

Detaljer

CEN/TS 16555. «Innovasjon- å skape verdier på nye måter» Har vi råd til å la være? Anthony Kallevig, LO

CEN/TS 16555. «Innovasjon- å skape verdier på nye måter» Har vi råd til å la være? Anthony Kallevig, LO CEN/TS 16555 «Innovasjon- å skape verdier på nye måter» Har vi råd til å la være? Anthony Kallevig, LO Norske utfordringer Norge fortsatt på 11. plass blant verdens mest konkurransedyktige land (WEF 2014).

Detaljer

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN Evaluering gjort av Tone Ibenholt Davoteam Davinci 6. SIVA 6.1. Organisering og aktiviteter i SIVA SIVA deltok med en ekstern konsulent i forprosjektgruppen fra oppstarten i 2006 og fram til våren 2007.

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Presentasjon på Smart Grid Seminar, Steinkjer 9.4.2015 av Gunnar Vist

Presentasjon på Smart Grid Seminar, Steinkjer 9.4.2015 av Gunnar Vist Presentasjon på Smart Grid Seminar, Steinkjer 9.4.2015 av Gunnar Vist Norway Grants In the period 2009-14, the Norway Grants support 61 programmes in 13 countries in Europe. Available to the 13 EU member

Detaljer

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk»

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Helge Ege, Statsautorisert revisor Deloitte avdeling Lyngdal 2 Vår rolle i tilsvarende klynger: Deloitte Bergen, sitter på spesialkompetanse,

Detaljer

Nordisk mobilitetsanalyse 2012. CIMO Internationella programkontoret Senter for internasjonalisering av utdanning

Nordisk mobilitetsanalyse 2012. CIMO Internationella programkontoret Senter for internasjonalisering av utdanning CIMO Internationella programkontoret Senter for internasjonalisering av utdanning 1 Samarbeid mellom Internationella programkontoret, Sverige CIMO, Finland Senter for internasjonalisering av utdanning,

Detaljer

Hvordan kan internasjonalisering bidra til å styrke universitetenes og høgskolenes ansvar for samfunnsbyggingen og for den demokratiske dannelsen

Hvordan kan internasjonalisering bidra til å styrke universitetenes og høgskolenes ansvar for samfunnsbyggingen og for den demokratiske dannelsen Hvordan kan internasjonalisering bidra til å styrke universitetenes og høgskolenes ansvar for samfunnsbyggingen og for den demokratiske dannelsen K. Atakan Viserektor for utdanning, professor Universitetet

Detaljer

valuering av lokale forhandlinger for pedagogisk personale i skole og barnehage

valuering av lokale forhandlinger for pedagogisk personale i skole og barnehage KS og Utdanningsforbundet valuering av lokale forhandlinger for pedagogisk personale i skole og barnehage Sammendrag Sammendrag 1.1 Bakgrunn og mål AGENDA Utredning & Utvikling AS gjennomfører på oppdag

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

Medvirkningsuka klima og energi: Klimatilpasning Indikatorer for bærekraftig samfunnsutvikling 11.11.15. Helene Irgens Hov, Victoria Stokke

Medvirkningsuka klima og energi: Klimatilpasning Indikatorer for bærekraftig samfunnsutvikling 11.11.15. Helene Irgens Hov, Victoria Stokke Medvirkningsuka klima og energi: Klimatilpasning Indikatorer for bærekraftig samfunnsutvikling 11.11.15. Helene Irgens Hov, Victoria Stokke Navn på foredragsholder Kunnskap for en bedre verden 1 Bærekraftig

Detaljer

Verktøy for forretningsmodellering

Verktøy for forretningsmodellering Verktøy for forretningsmodellering Referanse til kapittel 12 Verktøyet er utviklet på basis av «A Business Modell Canvas» etter A. Osterwalder og Y. Pigneur. 2010. Business Model Generation: A Handbook

Detaljer

IInternasjonale prosesser vedrørende metodevurderinger

IInternasjonale prosesser vedrørende metodevurderinger IInternasjonale prosesser vedrørende metodevurderinger Seminar i metodevurdering Torsdag 29. januar 2015 Øyvind Melien, sekretariatet nasjonalt system, Helsedirektoratet World Health Organization Resolusjon

Detaljer

Forslag til Kommunikasjonsplan for Næringsriket Østfold

Forslag til Kommunikasjonsplan for Næringsriket Østfold Forslag til Kommunikasjonsplan for 1 1. s formål, mål og hensikt er et partnerskap som skal fremme og inspirere til vekst i næringslivet i Østfold. Dette skal gjøres gjennom å satse på prosjekter som har

Detaljer

Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter

Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter Adm.dir. Gunn Ovesen, Innovasjon Norge. LO Miniseminar Regjeringens arbeid med ny Innovasjonsmelding. 16. august 2007 Verden er ett marked!

Detaljer

Innspill til Husbanken- Boligsosialt utviklingsprogram

Innspill til Husbanken- Boligsosialt utviklingsprogram Innspill til Husbanken- Boligsosialt utviklingsprogram 14.6.12 Navn: Gina Anette Brekke, - rådgiver på helsefaglige spørsmål for kommunalsjef og rådmann i Halden kommune. Medlem i arbeidsgruppen i boligsosialt

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Innhold Litt om innovasjon Litt om Innovasjon Norge Litt om samarbeid Noen eksempler

Detaljer

Hvordan støtte kunnskap, ferdigheter og yrkesidentitet i et mangeprofesjonelt miljø? Elisabeth Willumsen. Professor i sosialt arbeid

Hvordan støtte kunnskap, ferdigheter og yrkesidentitet i et mangeprofesjonelt miljø? Elisabeth Willumsen. Professor i sosialt arbeid Hvordan støtte kunnskap, ferdigheter og yrkesidentitet i et mangeprofesjonelt miljø? Elisabeth Willumsen Professor i sosialt arbeid Disposisjon Noen rammer for det tverrprofesjonelle samarbeidet Noen begreper

Detaljer

Innherred samkommune Administrasjonssjefen

Innherred samkommune Administrasjonssjefen Innherred samkommune Administrasjonssjefen Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for kultur og regional utvikling Postboks 2560 7735 STEINKJER Deres ref: Vår ref: BEHA 2012/4489 Dato: 14.12.2015 Regional

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0010 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Byregion Midt-Telemark Kort beskrivelse Skape en god

Detaljer

Evaluering Hva mener kommunene?

Evaluering Hva mener kommunene? Evaluering Hva mener kommunene? Intervjuundersøkelse: Deltakelse i nettverk klima og energi Bioenergiprosjektet Oppdragsgiver ønsket at undersøkelsen skulle belyse: HYPOTESER: Samarbeidet mellom Fylkeskommunen,

Detaljer

Mandat og oppdragsbeskrivelse

Mandat og oppdragsbeskrivelse 22.06.2011 Evaluering av regionale institutter: Mandat og oppdragsbeskrivelse Norges forskningsråd har besluttet å evaluere de regionale forskningsinstituttene. Styret i Divisjon for vitenskap har oppnevnt

Detaljer

SUPERKORT OM VRI BUSKERUD

SUPERKORT OM VRI BUSKERUD F ORSKERSAMLING VRI 7. MAI 2013 1 AGENDA 1. VRI Buskerud - prosjekter 2. Hemsedalsløftet 3. Et kunnskapsbasert reiseliv i Buskerud 4. Publikasjoner og work in progress relatert til forskningsfokus 5. Et

Detaljer

På lag med det nye Norge. Elisabeth Svanholm Meyer, Regiondirektør Europa

På lag med det nye Norge. Elisabeth Svanholm Meyer, Regiondirektør Europa På lag med det nye Norge Elisabeth Svanholm Meyer, Regiondirektør Europa Formål Innovasjon Norge er staten og fylkeskommunenes virkemiddel for lønnsom næringsutvikling over hele landet Hovedmål Innovasjon

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Haugesund kommune Plan for forvaltningsrevisjon

Haugesund kommune Plan for forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016 2020 August 2016 Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited Innhold 1 Innledning 5 1.1 Krav til forvaltningsrevisjon 5 1.2 Plan for forvaltningsrevisjon

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger!

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Struktur på planprosessen Arbeidet med planen har vært delt inn i følgende fem faser/delprosjekter: 1. Statusbeskrivelse som grunnlag for

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING. Prosjektleder Sissel Kleven

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING. Prosjektleder Sissel Kleven REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING Prosjektleder Sissel Kleven Hva ønsker vi å oppnå med regional plan? Felles mål, satsingsområder og prioriteringer, som setter Buskerud og således også

Detaljer

Program for ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar. Programplan

Program for ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar. Programplan Program for ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar Programplan 2015-2024 1 Sammendrag Forskningsrådets dedikerte programmer innenfor og bedriftenes samfunnsansvar og ansvarlig teknologiutvikling

Detaljer

FME-enes rolle i den norske energiforskningen. Avdelingsdirektør Rune Volla

FME-enes rolle i den norske energiforskningen. Avdelingsdirektør Rune Volla FME-enes rolle i den norske energiforskningen Avdelingsdirektør Rune Volla Når vi nå markerer åtte år med FME Har FME-ordningen gitt merverdi og i så fall hvorfor? Hvilken rolle har sentrene tatt? Våre

Detaljer

Verdiskaping og kommersialisering fra offentlig finansiert forskning. - hvor står vi og hvor går vi?

Verdiskaping og kommersialisering fra offentlig finansiert forskning. - hvor står vi og hvor går vi? Verdiskaping og kommersialisering fra offentlig finansiert forskning - hvor står vi og hvor går vi? FORNY-forum, Trondheim 6.mai 2015 Anne Kjersti Fahlvik Bursdagsfeiring for vital 20-åring - erfaren,

Detaljer

Globalisering av regionale kunnskapsnettverk, Rolv Amdam. City-regions, knowledge bases and innovation support systems, Knut Onsager

Globalisering av regionale kunnskapsnettverk, Rolv Amdam. City-regions, knowledge bases and innovation support systems, Knut Onsager Innovasjonsprosjektene i Demosreg-programmet Globalisering av regionale kunnskapsnettverk, Rolv Amdam City-regions, knowledge bases and innovation support systems, Knut Onsager Regional vekst, nyskapning

Detaljer