INNHOLD l Artikler. Stortingstrykl<saker. Fiskerilovgivning. Meldinger fra Fiskeridirektøren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD l 9 6 5. Artikler. Stortingstrykl<saker. Fiskerilovgivning. Meldinger fra Fiskeridirektøren"

Transkript

1 INNHOLD I hvert.numer av «Fsæts?ang» er inntatt ukeoversikt over fiskeriene, eksporttabe, tabe over bank i heer. over vintersid- og skreifisket sesongen, rapport om det hoandske isandske n k.. sh samt ta- Disse regemessige oversiktene er ikke med i denne innhodsiste.' ' e ge s e og det svenske sidefisket I sesongen. Artiker Bunndrifter (Sea-bed drifter) Noen inntrykk og erfaringer fra skotsk og engesk trefartøybygging Angeseeksjon ved pigghåfiske.... Toktprogram Havforskningsinstituttet Toktprogram for «G. M. Dannevig» Fisk som råvare Stortråernes ønnsomhet i.. Fiskernes årsinntekt i.... Vag av tremateriaer i trefartøy- byggingen med hensyn ti deres 7 naturige varighet Undersøkeser av mytiotoksin i båskje (Mytius eduis L.) Forekomst av egg og arver av fisk i vest- og nordnorske kystbankfarvann våren Word Fishing exhibition... undersøkeser i Norskehavet med F/F «G. O. Sars».-. desember undersøkeser i Norskehavet med F/F «G. O. Sars».-. januar... 0 Stein- og vrakposisjoner i Nordsjøen Lønnsomheten av fiskefartøyer over 0 fot i Rapport ti Fiskeridirektøren vedrørende eitetjenesten med M/S «Arne Hovden» på stor- og vårsidfiske og i Nordsjøen i.. 0 Rapport om forsøk og veiedningstjeneste i Senjaområdet, Svendsgrunnen og Maangsgrunnen, Vesteråsfetene og Yttersiden av Lofoten Lønnsomheten av fiskefartøyer over 0 fot i. Årsresutater forts. 7 Vintersidinnsigene Undersøkeser av båskje (Mytius eduis L.) i Osofjorden Den. offisiee fiskerimesse 0 Føytinefiske med frysebåter.. Utkast av torsk fra tråfangster Lønnsomheten av fiskefartøyer over 0 fot i. Sesongresutater (forts.) Beskatningen av torsk- og hysebe- standen i våre nordige farvann.. Norge. jui-. august.. Fiskeforsøk etter sjøkreps.... Rapport om eting etter nye snurrevadfeter på Hegeandskysten.. 7 De vanigste boreae og sub-tropiske haiarterinord-atanteren 7,7,70 undersøkeser i Nordsjøen og Skagerak med F/F «Johan Hjort» Norges Fiskerier Medinger fra Fiskeridirektøren Stønadsån ti bank- og havfiskefartøyer Kveitefredning Reguering av settegarnfisket.... Statstøtte ti anskaffese av maskineri for bearbeidese av sid Forskrifter om varsing av fare, om værmedinger, nødhjep ti skip, samt ivredningssignaer av. november Meddeese nr. 70 og Arbeid med syntetiske trosser.... Meding fra Sjøfartsdirektoratet: Sjøsikkerhetskonvensjonene 0 - Nye norske over Lasting av fiskefartøyer. Kraftbokk på fiskefartøyer. (Fra sj øf artsdirektoratet) Fiske ved ås... 0 Fiskeskippersertifikat for tidigere eever ved fiskarfagskoen Kurs ved Statens Lærebruk, Vardø Kurs ved Statens Fiskarfagskoer 0,0, 0,0, Kurs for fiskeskippere.. 0,, Uovig norsk fiske ved Shetand.. Forsøksfiske etter kri eer yskreps Arbeidsederkurs,.....,..... Motorpasserkurs Fiskebåtstuertkurs Heigdagsfredningen under side- fisket i Nordsjøen og Skagerak.. 7 Sjøveregene... 7 Særskite bestemmeser for signa- og anterneføring i innenands farvann Forsøksfiske etter båkveite utenfor Pubikasjoner utgitt av Lofoten og Hegeand Fiskeridirektøren Fiskefåten og Januar-september.. Tokt med «G. O. Sars» ti Nord- Oktober-november Stortingstryk<saker Mottat. havår Mottatt havår. Mottatt Mottatt i jui Mottatt i oktober.. Mottatt i november Fiskeriovgivning i jui Ti betryggese av skipsnavigering.. Forskrifter ti gjennomføring og utfying av regene i ov av. juni Reguering av sidefisket i Lofoten.. Reguering av settegarnfisket.... Fredningsbestemmese for gufyndre i Røst kommune.. 0 Fredningsbestemmese!:. e.dr.ø.re de.. sefangst i Østisen Reguering av settegarnfisket Forskrifter for sikring av si og odde som føres øs i asterom 7 Bes:emser vedrørende srsj aic pa ISbJørn Kongeig resousjon av. februar og Kongeig resousjon av. mars Den internasjonae konvensjo. o sikkerhet for menneskeiv ti sjøs, 0 m. m Fredning mot bruk av snurpenot på visse områder i Møre og Romsda fyke... Frednings- og minstemåsbestemme-. ser for sei. Bruk av natriu itr i Lokae regueringer i N-dø Sunnmøre - Grytafjorden og Eingsøyfjorden med Skodjevika.. 0 Lokae regueringer i Nordmøre og Sunnmøre - Karihavet Lov av. juni nr.... Forskrifter for ugarer m. v. for besetningen på fiske- og sefangstfartøyer av. november 7 med senere endringer.. ' 7 Fangst av hummer Godtgjørese for assistanse under størjefisket Reviderte internasjonae sj øveisreger og særskite sjøværsreger for norsk og innenands farvann trer i kraft fra. september, k..00 sonetid Reviderte internaj.onie. jeis-e er og særskite sjøveisreger for F. G. nr., 0. desember

2 norsk innenands farvann trer kraft fra. september k..00 sonetid Endringer i forskrifter for fiskefartøyers innredning og utrustning m. v. av. september.... Minstemå for å Reger for. prioritets ån i Statens Fiskarbank Forbud mot reketrå og snurrevad i Verrasundet, Nord-Trøndeag Fiske med trå innenfor fiskerigrensen... Lystring med kunstig ys Lanterneføring under fiske med ringnot og kraftbokk Bestemmeser for bruk av kjemiske konserveringsstoffer ombord i fiskebåter Diverse Redningsskøytenes stasjon er ing mars, apri, mai... 0 Beskatning av torsk- og hysebestanden i våre nordige farvann. Rettese Redningsskøyten es stasjonering oktober, november, desember.. Norske fiskefartøyer unnater å betae havneavgift i Lerwick Å er het vie etter rundstykker Verdens første kutter med nitrogenkjøeanegg Fabrikkskipsdriften i Beringsjøen.. 7 Fiskesøker festet ti tråen Begrensing av tunfisket i Atanterhavet... 7 Redningsskøyten es stasjonering januar--februar Tabeer Verdi av utførse av fisk og fiskejjroduhter, hvafangstjjrodukter og jjrodukter av sefangsten. November.. Desember.. Januar Februar Mars Apri Mai Juni Jui August September.. Oktober.. Mengde og verdi av det norshe. fis het. November og januar-november og F. G. nr., 0. desember Desember og januar-desember og Januar og Februar og januar-februar og Mars og januar-mars og Apri og januar-apri og Mai og januar-mai og Juni og januar--juni og Jui og januar-jui og August og januar-august og September og januar-september og Andre tabeer. Rapport nr. om skreifisket pr. 0. januar Mengde og verdi av hver fiskesort i de enkete fyker Rapport nr. om vintersidfisket pr. 0. februar Rapport pr.. februar, storsid og vårsid Rapport pr.. mars, vårsid.. 0 Sutt-tabe for vintersidfisket 7 Sutt-tabe for torskefisket Første tabe Sør-Hegeand-Sør- Trøndeag Fisket etter sid og industrifisk samt brising og makre Foreøpige ojjpgaver over fish omsatt av Norges Råfiskag. Pr.. desember 0 0 Pr. 0. januar Pr. 7. februar Pr. 7. mars.. Pr.. mai Pr.. mai.. Pr.. juni.. 0 Pr.. august Pr.. agust.. 0 Pr.. oktober 0 Pr. 7. november 7 Utførse av vihtige fisk- og fishe- 7 fjroduhter fordet på and. November og januar-november Desember og januar-desember Januar Februar og januar-februar Mars og januar-mars Apri og januar-apri.. Mai og januar-mai.. Juni og januar-juni.. Jui og januar-jui.. August og januar-august September og j anuar-september Oktober og januar--oktober 7 Fiskerinytt fra utandet Canada Fu fryseast fra Newfoundandsfetet Fire hekktråere fra Ned erand ti Newfoundand Utvidet sidefiske ved Newfoundand Å fra Newfoundand ti Nederand 0 Utbygging av sideindustri i Nova Scotia Nye canadiske bestemmeser ti beskyttese av sebestanden Dr. F. D. McCracken om den canadiske bunnfiskfangsts fremtid... Dr. D. B. Finn oppnevnt av den canadiske regjering ti å foreta undersøkese av omsetningen av satfisk... Japansk akkar-pikeanordning prøves i Newfoundand... Store Newfoundandske fiskeripaner Passbesparende koppeformete teiner vekker Nova-Scotia-fiskernes interesse Utveksing av marked for canadisk fangst av håbrann Canadisk fiskeeksport i.. Norske ørreter i Canada.... Håbrann i canadiske farvann Canadas utenrikshande med fiskeprodukter Canadiske fiskeres gj ennomsnittsinntekt Canadisk forskningsfartøy ska «sjekke» akseforekomstene ved Grønand Canadiske eksperter diskuterer utvidet effektivitet Bristo Bay har hatt veykket «red samon»-sesong Veykket driftsår for British Coumbia Packers No va Scotia satser på sidefisket 7 0 Kippfisk ti nødstedte and fra Canada Newfoundands premierminister Smawood krever adgang ti transshipment av utenandsk fiske i Newfoundand Et marked for akkar vie avdempe virkningene av misykket newfoundandsk sommerfiske.... 7

3 Chie Grønand Utfordring fra Chie Knapt med anchoveta i Chie 7 Chies fiskerutbytte i.. Hjepeforanstatninger for fiskemeindustrien i Chie Chies fiskemeproduksjon 77 Danmark Fiskeeksport for 0 mi. kroner fra Danmark i Andessidojefabrikkene i Esbjerg.. Eksport av fiskevarer fra Danmark i Den danske fiskeribanks utånspraksis Dansk fiske i desember måned.... Stor fisketigang i Skagen og Hirtshas i Dansk fiske i januar De danske fiskerier ga ny rekord også i Dansk fiske i februar Danmark: Lovforsag om utførse av fisk og fiskevarer, som innebærer minsteprisordning.... Dansk fiske i mars måned Dansk fiske i apri måned Doktordisputas i København om fjesingstikk Rekordartete aksepriser på Bornhom rekordår for Dansk fiske-eksport 7 Ny generasekretær i Det internasjonae havforsmingsråd, København... Dansk fiske i mai måned... 7 Fredningsordning for Østersjøens aks i vente Ytterigere framgang for dansk fiskeeksport Debatt i Esbjerg om den nåværende adgang ti import av rødspette ti Danmark Dansk fiske i juni Hirtshas, en fiskehavn i fremgang.. 7 Danmarks fiskerier i jui.... De danske fiskerier i august 7 Færre fiskere i Danmark.... Dansk fiske i september måned.. 7 Å er het vie etter rundstykker 700 Dansk fiske i oktober Økte danske fangstrasjoner av sid.. 7 Rekordartet dansk fiskeeksport i årets første kvartaer Verdens første kutter med nitrogenkjøeanegg Me- og ojefabrikk på Færøyane.. 7 Danske forskere håper å avsøre åens gåte Dansk fiske i oktober Ytterigere direkte utenandske andinger i Danmark? Liberaisering av fiskeimporten fra EFTA-and i Danmark.. 0 To tråere ti Grønand Lite torskefiske, men betydeig aksefiske i Grønand Bedre utsikter for torskefisket ved Grønand i år Torskefisket ønner seg ikke mer for grønenderne... 0 Forsvinner torsken het fra Grønand? Undersøkeser av aksebestanden ved Grønand Laks fanget ved Grønand.... Grønandsk forsøksfiske - Grønandske aksepriser Grønandsk bioogisk overraskese 7 Den første 0 tons Grønandskutter ti Den kg. grønandske Hande.. «KGH orientering» om saget av - sesongens grønandske aks Forsvinner aksen fra Grønand ike brått som den kom? Laksefisket ved Grønand Nordafar i Færingehavn er en bedrift som ønner seg Heas Det greske atantiske fiske i.. 0 Gresk kommisjon forhander med Mauretania om fiske innenfor fiskerigrensen Heas' fiskerier i 0 De greske fiskerier i Det greske atanterhavsfiske og dets videre utbygging Russiske fabrikkskip sogt ti greske redere Gresk reder bestier fem fabrikktråere i Sovjetsamvedet Gresk rederi begynner rekefiske i Den Persiske Bukt Den greske fryseri tråerfåte Gresk-egyptisk fryserisamarbeide?.. 7 Isand Isands fagforbund krever hee kontinentasokkeen Isands fiskepriser for Isands eksport av fiskeprodukter ti de enkete and i tiden. januar-. oktober, Foreøpige oppgaver over Isands fiske Isands fåter pr.. januar 0 Storfangst fra Isandsfetet Isands eksport av fiskeprodukter ti de enkete and i tiden. januar- 0. november, Isands priser for Sør- og Vestandssid Isands eksport av fiskeprodukter ti de enkete and i tiden. januar-. desember, Isands eksport av fiskeprodukter ti de enkete and i tiden januar og Sommersidfisket ved Nord- og Øst- Isand... Isands eksport av fiskeprodukter ti de enkete and i tiden. januar -0. mars og Isands sidefiske Sommersidfisket ved Nord- og Øst- Isand Sommersidfisket ved Nord- og Øst- Isand... Isands eksport av fiskeprodukter ti de enkete and i tiden. januar- 0. apri og Frossenfiskproduksjon i Isand Isands handesbaanse pr. 0. juni.. " ".. " " ".... Sommersidfisket ved Nord- og Øst Isand Isands eksport av fiskeprodukter ti de enkete and i tiden. januar-. mai og Itaia Bygging av tråere ved itaienske skipsverft for den congoesiske centraregj er ing Importen av tørrfisk og baccaa i Itaia Pristendensen for frossen tunfisk i Itaia Itaias innførse av visse fiskeprodukter i jan u ar Det itaienske fiskeriutbyttet i 7 Itaias innførse av tørrfisk og kippfisk januar-februar Itaias innførse av visse fiskeprodukter, januar-mars... 7 Itaias innførse av visse fiskeprodukter i tiden januar-apri og januar-mai Itaias innførse av fiskeojer og fett, samt fiskeme, i tiden januar-juni Itaias innførse av visse fiskevarer i tiden januar-juni Itaias innførse av tørrfisk og kippfisk i tiden.-. jui Japan Japans største tråer Rekordpriser på siderogn i Japan.. Det japanske fiskeribudsjett.... Japansk sideimport fra U.S.S.R... Japanske fiskeriers ønningsskaa.. Fees russisk-japanske fiskemeoperasjoner på Okhotshavet be veykkete Japan endrer sin fiskeri tenkning.. Stort amerikansk ån ti japansk fiskeriseskap F. G. nr., 0. desember

4 Japanske betraktninger i anedning av Sovjetsamvedets fiskeriekspansj on på nye feter Straff for krenkese av «Abstention Line» Tendensen på det japanske fiskememarked Det japanske tråfiske i Atanterhavet 7 Japansk firma vi sende stortråer ti Nordvest-Atanteren Økende etterspørse på sjøprodukter i Japan Tunfiskindustrien under drøftese meom stat og næring i Japan Japan opphever restriksjonen på fiskebåteksport ti Sør-Korea.. Japansk fiskeriseskap nr. 0 i verden med hensyn ti omsetning Japans fiskeproduksjon i Japansk fiskemeproduksj on i Beringshavet Sardinkonserves fra Sør-Afrika ti Japan Lønnsavtae for tunafisket opprettet meom japanske redere og mannskaper To japanske firmaer ska prøvefiske utenfor Sør-Amerika U enighet om råstoffpris meom Japan og USSR Mået nådd for japanske fytende mefabrikker i Beringshavet... 7 Nytt japansk fiskeriundersøkesesskip 7 Japansk firma akter å utforske antarktiske farvann Forbedret japansk metode for setting og haing av iner Japansk forsøksfartøy ti banker sør for Austraia Den japanske regjerings syn på - mis fiskerisonen Fiskesøker festet ti tråen Japanske fabrikkskip ska i kjøpe 000 tonn Aaska pooc fra russiske tråere Fabrikkskipsdriften i Beringssjøen.. 7 Nederand Utbygging av den nederandske fiskerinæring Det Nederandske marked for fiskehermetikk Prissituasj on en.. Det Nederandske sidefiske.. Nederands satsidutførse i Nederands fiskerier i.... Det nederandske marked for fiskehermetikk - Prissituasjonen Peru Økende fremmedinnfytese i den peruanske fiskemeindustri Innskrenkninger i Anchovetafisket i Peru F. G. nr., 0. desember Perus fiskerier. Beskyttese av anchovetabestanden Perus anchovetafiske i tiden januarmai Peruansk fiskemeproduksjon 7 Portuga Portugas fiskeripan for -7 0 Portugas sardinfiske i Spania Den spanske fiskeindustri, ojekonserves og satete fiskevarer.... Kreditt ti moderne spanske fiskefartøyer Nye spanske fiskefartøyer i Fiskefartøyer fra spanske verft.. 70 Sovjetsamvedet Sovjetsamevdet største utnytter av N ordatanterens fiskeforekomster 0 Russand: De kommende ti år.... Sovjetisk fiske Ytterigere utvideser av Sovjetsamvedets fiskerier Sovjets fiskeriekspansjon i det fjerne østen Sovjetsamvedets fiskeripan for «Severjanka» ti farvannene ved Svabard U enighet om råstoffpris meom Japan og USSR Nye russiske tråere og fabrikkskip 7 Russisk frossen sid ti Vest-Tyskand 7 7 Storbritannia Lønningspan for mannskaper på britiske fryseritråere under forberedese Maskinordrer ti verdi mi. kroner ti nye britiske fryseri tråere.... Sørover Chr. Savesen and Co., Leith etaberer datterseskap i Grimsby Word Fishing Guide BTF - pan om redning av den arktiske torskebestand Nye britiske fiskekart over nordige områder Rekordpris på torsk i Hu døgn og 0 tonn frossen torsk.. Jet fryseanegg Revousjonerende midde-water hekktråer Meta teiner revousjonerer sjøkrepsfisket i skotske farvann.. «Seacrete» - betongmateriae for bygging av skipsskrog Det britiske fiske i januar-oktober Årets første aks i Dubin - ti fantasipris East Angia - sidefisket ga fiskerne en brutto av i ± Ofo stigning i britiske reserve-auksjonspriser Færøyske inebåter er hedige med sagene i Aberdeen.... Siver Cod Trophy vunnet med knapp margin døgns jomfrutur for Hus nyeste f ryseritråer «St. Finbar» 0 Jakt etter nye sjøkrepsbanker... 0 Fere nye britiske fryseri-hekktråere 0. Forbudet mot drivgarnfiske etter aks i Skottand forenget år UK's fiskemeproduksjon... 0 Birds Eye i kompaniskap med newfoundandsk firma i frossenfisk.. 0 Verdensomspennende Decca-service under ett tak Nytt attraktivt bonussystem for tråmannskaper i Lowerstoft Radio-stasjon på Shetandsøyene.. Fiskeeksportfirma i Grimsby sikrer seg stor kontrakt med Romania.. Fisket i Engand og Waes november Gode utsikter for skotsk aks i år.. Ross Group erverver nok et rederi.. Engesk-arabisk krepsesuksess i Arabian Guf Rikt brisingfiske på Skottands nordøstkyst Paner om stort nytt irsk fiskerianegg Hutråere med pene utbytter av turer ti norskekysten Årsmeding fra Ross Group.... Avtae om kjøp av torsk i Humberhavnene Ny britisk fryseritråer med rekordfangst... Ikke norsk sid ti Hu i år. Første avbrudd på femti år Associated Fisheries kom sterkt igjen 0 Fisket i Engand og Waes desember Skotske sidefiskere meget misfornøyde Birds Eye Foods nye interesser i Newfoundand Verdens-fiskeriutstiingen i Oympia Ha, London Store mengder fiskeavfa fra Aberdeen ti Skandinavia White Fish Authority beviger betydeige mider ti studium av fiskefarmingens probemer U.K. og nye fredningsforhodsreger 7 Meget brising ved de britiske kyster Fisket i Engand og V\ 7 aes januar Fra Associated Fisheries Limited's styrerapport

5 Associated Fisheries har overtatt sin første fryseritråer tons på jomfruturen.... Store fangster ti Engand fra Newfoundand og Grønand Associated Fisheries foretar nyerverveser Ny pan fra White Fish Authority for fiskefåtens effektivisering.. 0 Britisk tråer bygget i Poen ti oppsiktsvekkende pris Norske småhvafangere padger i and i Stromnes etter skibbrudd Trusse fra knappe fangster 7 Stor piggvar-fangst Økende britisk frossenfiskta WFA averterte 0 Aberdeen-tråere ti sags Birds Eye Food's newfoundandske partnerskipavtae fisket ved Shetand har gjort en sen begynnese Sagsrekord for tråerfangst i Grimsby Fisket i Engand og Waes februar Skotsk «och» utpekt ti fiskefarming Rekordfangst for britisk fryseritråer 7 «Ikke overbeskatt bestandene» utttaer Storbritannias fiskeriminister.. WFA undersøker forekomstene av sjøkrepsen på Nord-Faden og Devis Hoe Fisket i Engand og Waes mars Da «Juni» be funnet ved Orknøyene 0 Det svarer seg å fiske spøkreps med teiner «Victory» setter fangstrekord på jomfruturen Fisket i Engand og Waes i apri «Juni» hjem ti Norge under sep.. 7 Sesongens første gode sideuke ved Shetand Interessante britiske iakttakeser av understrømninger ved Færøyane.. Det Britiske Overhus debatterer faren for aksens utryddese.... Et skuffende år, hvor økonomien hemmet fiskerinæringens framgang framhoder WF A i årsrapport.. Ti prosent nedskjæring av britiske subsidierater Advarse om redskapskonfiskasjon for krenkese av den britiske fiskerigrense Nytt Ross Group-seskap i Bahrain 7 Å fra New Zeaand ti Europa.. 7 Bunter-utvagets innstiing om det skotske aksefiske.. 0 Fisket i Engand og Waes i mai Godt brisingfiske i Skottand.... Skuffende fisketigang ti Humberhavnene i ste havår Annen fangst fra «Rønstad» - verdens minste fabrikkskip Fiskefarmings-eksperiment i Skottand Fiskere fra Redcar dykker etter hum- Iner Sefangstnæring i Irand? White Fish Authority's årsrapport. apri -. mars.. Forhodsreger ti trygging av sikkerhet og disipin ombord i britiske tråere.. Ennå et seskap i frosne matvarer ti Grimsby Ross Group-prosjekt i Newfoundand " Omsetning av sid ved midnatt i Aberdeen Shetandssesongen går bra for skottene Frysing og tining Kvotereguert brisingfiske i Skottand, fordi sidojefabrikkene er overkastet Skotske fiskere tjener godt på hummer, men frykter for bestanden.. Team sammensatt av vitenskapsmenn fra mange and sonderer Atanteren Fisket i Engand og Waes januarjuni Siver Cod Championship Britisk næringsgren i drift for vind og vær British Trawers' Federation's årsrapport... 0 Engands fargete innvandrere er betydeige kjøpere av satet makre Eire's tovmisgrense be innført. oktober Sjeden tommers «akserojefiso> henrykket British Museum.. Oransje for trygghet Søye-maskin ti fryseritråer 0 Høye sidepriser i Skottand 07 Interimsrapport om fiskefarmingsforsøket i Skottand Amerikanske skje ved Southampton Ikke tistrekkeig sjøkreps på Nord Faden Kvoten for import av færøyfisk økt i Storbratannia Den britiske regjering beordrer fiskeriøkonomisk undersøkese.. døgns fiske og 0 tonn frossen torsk n bringer gede ti Yarmouthfåten Newfoundandske fiskere oppmuntres ti frafytning av utværene.. 7 Nasjonaisering av tråerfåten i Storbritannia Norske fiskefartøyer unnater å betae havneavgift i Lerwick Bi ds Eye utbygger i East Angia Også Ross Group trer inn i den newf oundandske fiskeindustri 7 Laksefisket i British Coumbia mot forventning het misykket East Angia-fisket Ross Group omdøper 7 tråere Ross Group etaberer seg på markedet i USA... 7 Britiske tråerskippere peker på manger ved de nye internasjonae sjøveisreger Årsrapporten fra Hen ing Industry Board Fisket i Engand og Waes. Januarjui fiskerne i British Coumbia foranger stor prisøkning Prunier-trofeen bir ikke utdet for størstefangst under årets East Angia-fisket Færøybåt ander sidefangst i Aberdeen Fisket i Engand og Waes. Januaraugust Fornyet forbud mot drivgarnfiske etter aks i Skottand 7 Katastrofa utviking i britisk sidefiske Sveits Sveits' innførse av fersk og frossen satvannsfisk. November, januar-november Mars 7 7 August September Oktober.. Sveits utenrikshande i, innførseen av fisk og fiskeprodukter Jan u ar Februar Apri Mai Juni Jui Sverige 7 77 Tråsidfisket i Nordsjøen fra svensk synspunkt Det svenske rekefiske Svensk fiske Svensk havfisk økte i.. Svensk fiske Svenskene de største forbrukere i Europa av dypfrosne matvarer F. G. nr., 0. desember

6 Svensk fiskerioversikt Svensk tråsid bir godt betat i Aberdeen Stein- og vrakposisjoner i Nordsjøen. Kide «Svenska Våstkustfiskaren» Tidig sesongstart for spiånga i Bohusen Svensk fiske Svenskene vi satse større på fiskemeproduksjon Svensk fiske Svensk Andesfisks omsetning større i enn i Fra det vest-svenske fiskeri.. 7 Større svenske sideeveranser ti Tyskand Stigende fangster og bedret ønnsomhet i svensk vestkystfiske O Også svensk ringnotfiske i Nord- øen? Økte fiskeriån i Sverige.. 07 Svensk fiskeri oversikt.... Aktuet om svensk fiske.. 7 Svensk fiskeriaktuet.. Årets svenske spiånga kar ti fordeing. Samme pris Sør-Afrika Sør-Afrikanske pichardsesong.... Gassfiber fiskebåter i stigende utstrekning i Sør-Afrika Rekordutbytte i Sør-Afrika i.. Det Sør-Afrikanske peagiske fiske.. Kokeriet «Wiem Barendsz» ti Sør- Afrika som fytende fiskefabrikk Sardinkonserves fra Sør-Afrika ti Japan Pichardsesongen i Sør-Afrika.. 77 Afrikanske staters fiskeri paner.. 70 Tyskand Hamburgs største fiskefartøy.... Øst-Tyskand - sid, fisk og fiskeprodukter. (Import, produksjon og forbruk). Utviking og paner «Bonn», tysk fots tråer.... Erfaringer med den største tyske hekdogger Stadig fere tyske hekktråere To hekktråere under bygging for Frankrike Tyske oggere produserte mindre satsid i enn Minstepris på satsid i Vest-Tyskand? Mindre mengde tyskprodusert satfisk i enn i Regnskap fra tysk oggerseskap 0 Vest-Tyske fiskerier i Den tyske satfisksesong Den tyske satfisksesong er åpnet F. G. nr., 0. desember 000 tonn fisk ti vesttyske havner i første havår Smått med sideforsyningene, sies det fra Tyskand Mindre fangstpremier i den tyske Forbundsrepubikk Mindre tysk satfiskproduksjon i år enn i fjor Ny tysk ferskfisdogger, og annet tysk skipsnytt 07 Anspent marked for oggersatsid i Tyskand Frakteskip ombygges som angustfanger tønner av past.. Den store råvaremange i Vest- Tyske fiskeindustri Det bygges hekktråere ti Nigeria i Tyskand U.S.A. Maine-sardiner.. 7 Maine-sardiner Direkte everinger fra utenandske fiskefartøyer i havner i U.S.A... 7 U.S.A.'s fangst ned prosent i Makrestørje tibakeegger 0 mies på to år og øker 0 pund i vekt Liten produksjon av hermetiske sardiner i Maine i Amerikansk-russsisk avtae om å søke å unngå redskapsskader 0 mies territoriagrensekrav.. 7 Sik bruker en nise-kjevoje Intensivert sovjetisk og japansk fiskeriutfodese utfor Aaska.. 07 Stor etterspørse etter europeisk fisk i Statene Amerikansk to på fisk og fiskeprodukter '7 U.S. Trout Farmers Association ska hode årsmøte Forsag om -mis grense i U.S.A. Høye kveitepriser på Stiehavskysten U.S.A.: Lov om bygging av fabrikkskip Amerikanske skje ved Southampton Forsag framagt om endringer i U.S.A.'s fiskeriadministrasjon Forente Staters fiskeriindustri gjør opp status Andre and og diverse V erdensf angst i på over mi. tonn Bygging av tråere ved itaienske skipsverft for den congoesiske sentraregjering Fisheries Yearbook Israesk Atanterhavsfiske Fangstresutater og hovedtendenser i utbygging av sovjetisk fiskeri- næring New Zeaand får mis grense 0 Verdens fiskemeproduksjon.... Større fiskeforbruk i Feesmarkedandene Austraias fiskeeksport og import.. Eksporten av fiskevarer fra Færøyane i Fiskerinæringen i Jugosavia 0 Poens fiskerier.. 0 Ekuadors fiskerinæring.... FAO. Fiskeristatistikk Den meksikanske fiskerinæring.. Israes fiskeimport i.... Tun-fisket ved Dakar har gått dårig i år Hurtige framskritt med fiskefåte som bygges i Frankrik for Korea.... Nye fiskeriprosjekter i Tanzania.. 0 Etterspørse på Nordsjøfisk i Austraia Dyphavsfaunaen New Zeaand vi skaffe seg havfiskefåte Økning i eksporten av fiskeriprodukter fra India Den prosjekterte eksportverdi av Indias fiskeriproduksjon under kommende femårspan Torskefangstene i Nordvest-Atanteren Franske fiskerier Super-vita havfiskeristatistikk.. 7 Eektronisk trå ti shrimp fiske.. Det seneste vitenskapeige syn på havbunnen Begias fiskerier Livet i havet meter nede Argentinas fiskerier i.... Påvisning av fisk ved hje p av automatiske ubemannete apparater 7 Frysing og tining Team sammen satt av vitneskapsmenn fra mange and sonderer Atanteren FAO fiskeristatistikk Fiskemeproduksjonen i Angoa Fisheries Y earbook and Directory Oransje for trygghet Franske fiskere krever fiskerigrenseutvidese Frakteskip ombygges som angustfanger Paner om storstiet utvidese av fiskeindustrien i Sør-Korea.. Verdens totafangst av fisk passerte 0 mi. tonn i tønner av past Opprettese av en «Centra Fishery Corporation» i India Det bygges hekktråere ti Nigeria i Tyskand

7 = tog \L!':.::);;., j storsid TOLLSTEDER vårsid 0 0 J sid og sid og brising brising aks eers i at 0 0 kveite hyse yr torsk og sei ange makre rødspette makrestørje Annen skate og fersk fisk Frossen Frossen pigghå håbrann rokke å fisk i at storsid vårsid Stat. nr.istat. nr.istat. nr.istat. nr.istat. nr.istat. nr.istat. nr.istat. nr.istat. nr.istat. nr.istat. nr.istat. nr.istat. nr.istat. nr.istat. nr.istat. nr.istat. nr.istat. nr.istat. nr.istat. nr.istat. nr Fredrikstad j Oso Kristiansand Egersund Stavanger Kopervik Haugesund Bergen Forø Måøy Åesund \Iode Kristiansund ! Trondheim Bodø ) Svovær Tromsø Hammerfest X:.:::::::::: = = -::::-I --=uk:--e-n , 77! 77! 0 ---;, = I at... 7 I 00 ] TQT0f7b!ij0 7: ! o j ::_ MERK: På grunn av avrunding av taene ti nærmeste hee tonn vi summen av utførseen over de enkete tosteder ikke atid stemme med taene for «i at». Av samme grunn vi summen av utførseen av de spesifiserte varesag over et tosted heer ikke atid stemme med taene for utførseen i at av vedkommende varegruppe over tostedet. 0 0 TOLLSTEDER 0 Fredrikstad Oso Kristiansand.... Egersund.... Stavanger.... Kopervik.... Haugesund.... Bergen.... Forø.... \åoy Åesund.... 'vfode.... Kristiansund.... Trondheim.... Bodø.... Svovær.... Tromsø.... Hammerfest.... Vardø.... Andre.... Frossen sid eers 0 Frossen sid i at Rundfrossen aks 0 Stat. nr.istat. nr.istat. nr. Rund- Rund- Rund- Rund- Rund- Annen Rund- Frossen Frossen Frossen Frossen Frossen Frossen Frossen Frossen Satet frossen frossen frossen frossen frossen rund- frossen e. kjøt e. kjøt hyse- torske- sei- steinbit- uer- sid- fiet fiet torskekveite makre makre- pigghå håbrann frossen fisk i at fiet, fiet fiet fiet fiet fiet fiet fiet eers i at fisk i at størje fisk hyse eers x x x stat. nr.istat. nr. Stat. nr.istat. nr.istat. nr. ---Stat. nr.istat. nr.istt0nr Stat. nr.istat. nr.istat. nr.istat. nr.istat. nr.istat. nr.istat. nr.istat. nr.istat. nr Stat. nr Z-' O I at O IS i 7. 0 = 0 7 US o : ' ' s 7 so I uken... 7j "! 0! 0 f0 -,-0- A :n G) ::: tn!v w a. C Ci" C -; -->. -.o C' J"

8 :n G) ::s :-s U',!V w c. g: (), C" ()...>. U' co N U' TOLLSTEDER 7 Kristiansand.... Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. 0, Stat. nr. Stat. nr. 0 0 ; 0 0 _ Stat. nr.-s 0 S ' 00 0 Oso... -, Kristiansand Egersund Stavanger O Kopervik Bergen Måøy... O Åesund Mode Kristiansund Bodø Svovær Tromsø Hammerfest Andre Iat 0I0JI0 7 I uken ; ! 7 I ng:? '0 "i0 0 0, I = = = uken Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. StfJonr. Stat. nr. x Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. StaL m.ist>'. m. Stat. n<. Stat. m. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr Stat. nr. Stat. nr Stat. nr Stat. nr Satet Satet Satet Satet Satet Annen Kipp- Kipp- Kipp- Sid- Høgvit. Veteristorsid bank- isands- sid sid satet Tørrfisk Tørrfisk Tørrfisk fisk fisk fisk Røykt Hum- R k Seoje oje, Hai- hod. Medisin- nærog sid sid eers i at ' fisk torsk sei eers torsk ange eers sid mer e er rå rå tran tran, oje tran tran vårsid i at x x x x x x x7!:tx 0x 0x 0x 0x Fredrikstad 0 Oso.... Egersund.... Stavanger.... Kopervik.... Haugesund.... Bergen.... Forø.... Måøy Åesund.... Mode.... Kristiansund.... Trondheim.... Bodø.... Svovær.... Tromsø.... Hammerfest.... Vardø.... Andre Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. 00 Stat. nr. Stat. nr.? Stat. nr j oo ' 0 0, i O O , - -, -, -, - -, -, - - -, -j - -\ = I at... j 7 I I 7 0 j I IS Bank og Raff. etc. Herme- j Herme- A. sid- br. b. Tran sjødyr- j tisk tisk. herme- Meke industri- i at og fiske- brising småsid Kippers tikk tran og ojer rø)'kt TOLLSTEDER b.tr.avf. X tr. m. v tat. nr. tat. nr. tat. nr. S Stat. nr. Stat. nr _ Fredrikstad Haugesund... O Forø Trondheim Vardø Middags- Annen Fiske- Fisk i Spesia- Bi Skadyr Fbk Ann<t T=g-og Rog herme- fiske- herme- hav- be- (;i.:::.. herme- - ever- fiske- tareme ':tjenig Rå setikk herme- tikk konserv. handet tg s:ot tikk me me me b men- skinn tikk i at sid neske 07 0 X X '" x x x X X 7 f;e X UJO" Stat. nr , F O J s 0 7 on

9 Norges Makreag sk Kristiansand S Makrefiskernes sagsorganisasjon Sentrabord 0 - Teegramadresse: Norgesmakre Eksport av fersk, frossen og satet makre Dypfrossen makrefiet i protangee Forme- og ojefabrikk hundre år BERGEN Teegramadresse: «Rebsagerbruun» Teefon (sentra) 07 Butikk Strandkaien 0 7 produsent av redskaper for de norske fiskere TRONDHEIM Ledende megerfirma i fersk fisk Eksport av frossen aks Teefoner: Sentrabord 7 (injer)-riksteefon 7 Korsnes boig 0- Lehn boig 77 Teegramadresse: OKEY, Trondheim FRI O HOR FRIONOR NORSK FROSSENFISK t FRIONOR NORWEGIAN FROZEN FISH LTD OS L O Eksportorganisasjon for de norske produsenter av dypfrossen fisk, fiskefiet, reker og andre dypfrosne sjøprodukter A.s J om Griegs Boktrykkeri Bergen

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. JUNI 97 . JUNI 977. ÅRGANG A V N N H O D E T D E T T E N R.: Side Medinger... Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges Råfiskag pr. JO. mai 97........................

Detaljer

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983 Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET F O R O R D Beretningen om sefangsten i 1981 er stort sett basert

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 9. SEPTEMBER 97 6 fi~k(t~ GANG 9. SEPTEMBER 97 57. ÅRGANG 6 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Fiskeriovgivning................. 659 Nye fiskefartøyer................. 659

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 974 52 26. DESEMBER 974.60. ÅRGANG 52 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: vansker i vegen for fiskere, tivirkere og omsetningsedd. Jeg er imponert over den

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. AUGUST 1971

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. AUGUST 1971 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 6. AUGUST 1971 Fiskerioversikt for uken som endte 1. august 1971. 6. AUGUST 1971 57. ÅRGANG 4 Det har jevnt over vært en roig uke. Sidekvantaene fra Nordsjøen økte en

Detaljer

Fiskerioversikt for tidsrommet 31. mars til 12. april 1952.

Fiskerioversikt for tidsrommet 31. mars til 12. april 1952. U f g if f a v F i s k e ri d ire k fø re n Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 7. apri Nr. Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13 Fiskerioversikt for uken som endte 27. mars 1971~~ 1. APRIL 197157. ÅRGANG 13 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Medinger fra Fiskeridirektøren.. 241 Nye

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 20. juli 1972 29

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 20. juli 1972 29 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. juli 972 29 fi~k(t~ GANG 20. JULI 972 58. ÅRGANG 29 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: Side Fiskeriovgivning................ 59 Medinger fra fiskeridirektøren.. 59

Detaljer

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956 Nr., 7. nvember 197 Meding fra Fiskeridirektratets statistiske kntr. STOR TRÅLERNES FISKE I 196 av sekretær Sverre Mestad Med «strtråere» mener en her fartøyer på ver 300 brutttnn sm benyttes ti tråfiske.

Detaljer

F'iskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 28. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr.

F'iskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 28. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr. F'iskets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra,,fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr. 10 A bonn em en t kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstafer

Detaljer

Fisk. l Mengde Verdi Megnde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi. l l 859 799 2 546 1 050 7 216 2 549. N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 4 7.

Fisk. l Mengde Verdi Megnde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi. l l 859 799 2 546 1 050 7 216 2 549. N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 4 7. Fisk Ufgitt av Fiskeridirekføren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 1. januar 1948. Nr. 1 A bonn em en t kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad,

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad, ÅRSMELDING 1995 FiskQrirQtt&dQrQn i F&kstad, KAP. KORT OM FLAKSTAD KOMMUNE. Fakstad kommune omfatter Fakstadøy og den nordøstige deen av Moskenesøya, samt 139 mindre øyer og 459 båer og skjær. Fakstadøya

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 24. ma1 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 24. ma1 1952. Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 9. mai 95 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 12. APRIL 1973 15

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 12. APRIL 1973 15 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. APRIL 97 5 fi~k{~ GANG. APRIL 97 59. ÅRGANG 5 Fiskerioversikt for uken som endte 7. apri 97. Det medes om bra værforhod og godt fiske i Finnmark. Lofoten var det også

Detaljer

FISKETS GA. Fiskerioversikt for uken som endte 23. august 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GA. Fiskerioversikt for uken som endte 23. august 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GA Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 8. august 958 Nr. 5 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 26 29. DESEMBER 1977 63. ARGANG Utgis hver 14. dag 752 Norges fiskerier 1977. 753 Ny rekord i førstehåndsomsetningen. 756 Fiskerimessen

Detaljer

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN. APRIL 9 5 VESTLANDSBANKEN Got/ i vest sterk i vekst skue det vera oss ei gede å få diskutere eit nærare oppegg. Vi vi gje personeg service ti ae interesserte. Ta kontakt

Detaljer

F I S K E R I R E T T L E D E R E N I B Ø.

F I S K E R I R E T T L E D E R E N I B Ø. Å R S M E L D N G 9 7 9 FR A ( F S K E R R E T T L E D E R E N B Ø. ;;..... - ',, (i. i 1. i.c ~v :{;.,: 4 ~ ~ ~. ~ 13." ;~ ~,/: !V;\f'' :7;.;~ ',.: 1. i. ~ ~ ~% ~ t { ~ i J..~; t t~~ :' -o

Detaljer

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN!

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! 15. A U GUST 1 9 6 8 33 Kystens Forretningsbank TROMSØ TRONDHEIM BERGENSVOLVÆRHONNINGSVÅG BÅTSFJORD VARDØ MEHAMN Kontakt oss for nærmere oppysninger Nå kan vi tiby skattefri banksparing

Detaljer

Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fiskets Gang Ufgi av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag. apri 4 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR:

AV INNHOLDET l DETTE NR: FISKETS GANG U/gift av fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

Melding om fisket uke 45-46/2011

Melding om fisket uke 45-46/2011 Melding om fisket uke 45-46/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. november 2011. Brukbar omsetning i uke 45 med i overkant av 100 mill kroner, der det meste utgjøres av fryst råstoff på auksjon/kontrakt.

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 24. juli.

Fiskerioversikt for uken som endte 24. juli. ng Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 9. jui 1948. Nr. 30 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

HAVFORSKNINGS. - INSTITUTTET MILJØ- RESSURSER- HAVBRUK

HAVFORSKNINGS. - INSTITUTTET MILJØ- RESSURSER- HAVBRUK HAVFORSKNINGS. - INSTITUTTET MILJØ- RESSURSER- HAVBRUK HAVFORSKNINGSINSTITUTTETS FORSKNINGSVIRKSOMHET Havforskningsingstituttet utforsker økosystemet i havområdet fra Nordsjøen ti Nordishavet (se kartet).

Detaljer

Fiskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 21. ma1. 35. årg. Bergen, Torsdag 26. mai 1949. Nr. 20. Ulgitl av Fiskeridirekløren

Fiskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 21. ma1. 35. årg. Bergen, Torsdag 26. mai 1949. Nr. 20. Ulgitl av Fiskeridirekløren Fiskets Gang Ugit av Fiskeridirekøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 35. årg. Bergen, Torsdag 26. mai 1949. Nr. 20 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 7. februar.

Fiskerioversikt for uken som endte 7. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. februar 948. Nr. 7 A bonn em en f kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae posfansfater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. DESEMBER 97 48 . DESEMBER 97 7. ÅRGANG som Værforhodene i uken som endte 7. november var fremdees ustabie, men noe bedre enn i de nærmest foregående uker, og andingene

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 19. mars 19~5

Fiskerioversikt for uken som endte 19. mars 19~5 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 2. mars 9 Nr. 2 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

B 11 holmsråsa-slad: ~1angerfjorden, Hordaland. Brislingfisket:

B 11 holmsråsa-slad: ~1angerfjorden, Hordaland. Brislingfisket: FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Bergen, Torsdag 26. januar 1956 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN , UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN ffiiskets Gøng Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 16. 11. AUGUST 1977 63. ARGANG Utgis hver 14. dag Side: INNHOLD: 454 Teknoogisk utviking i fiskeindustrien. 460 Funn

Detaljer

Fiskesort. 39 392 7 601 3 542 ' 4 28 249 - - Annen torsk 7

Fiskesort. 39 392 7 601 3 542 ' 4 28 249 - - Annen torsk 7 FISKETS GANG U!gitt av fiskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Torsdag 0. november 960 Nr. 45 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

7. NOVEMBER 1974 lts UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

7. NOVEMBER 1974 lts UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 7. NOVEMBER 974 ts UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 45 A V N N H O L D E T D E T T E N R.: Fiskerioversikt for uken som endte 3. november 974. mere enn to tredjedeer var torsk og hyse, noenunde ikt

Detaljer

Fiskeri, nok råvare for liten foredling

Fiskeri, nok råvare for liten foredling Vi er fiskernes eget salgslag Havets muligheter er vår fremtid Våre fiskere driver et bærekraftig ressursuttak Vi driver en moderne markedsplass for villfanget sjømat Vi garanterer fiskerne oppgjør Fiskeri,

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 17. januar 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 17. januar 1953 Ugit av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang" tiatt. 9. årg. Bergen, Torsdag. januar 19 Nr. A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 31. oktober 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 31. oktober 1953 .r!.... ~ ~ Ufgitf av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 9. årg. Bergen, Torsdag 5. november 195 Nr. 44 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

tonn, da1nptran 41 871 hl 1not i fjor henholdsvis 159 671-77 961-60 776-20 934-71 119.

tonn, da1nptran 41 871 hl 1not i fjor henholdsvis 159 671-77 961-60 776-20 934-71 119. Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 0. juni 957 Nr. 5 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

12. SEPTEMBER 1968 37 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

12. SEPTEMBER 1968 37 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN . SEPTEMBER 98 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskerioversikt for uken som endte. september 98.. SEPTEMBER 98. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Fiskeri kurs........................ Fiskeforhodene

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR:

AV INNHOLDET l DETTE NR: FI Ufgiff av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, R.Å.DSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 16. august 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 16. august 1952. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 38. årg. Bergen, Torsdag. august 95 Nr. 33 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fi s. Fiskerioversikt for uken som endte 22. Januar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 35. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1949. Nr. 4

Fi s. Fiskerioversikt for uken som endte 22. Januar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 35. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1949. Nr. 4 Fi s Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 35. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1949. Nr. 4 Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket R N G E R K S B A N E N Jernbaneverket Hovedpan. fase 1 har vi utredet prosjektet. Nå ska det ages en hovedpan for Ringeriksbanen. utgangspunket har vi kun fastpunktene Sandvika -Kroksund -Hønefoss for

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 13. juli 1957

Fiskerioversikt for uken som endte 13. juli 1957 U!giff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 8. jui 957 Nr. 29 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Vesterålen) Yttersiden:

Vesterålen) Yttersiden: FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Bergen, Onsdag 28. mars 956 Nr. A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 15. MARS 1973 11

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 15. MARS 1973 11 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 5. MARS 97 fi~k{~ GANG 5. MARS 97 59. ÅRGANG A V N N H O L D E T D ETT E NR.: Side Fiskeriovgivning... 5 Medinger fra Fiskeridirektøren.. 5 Seundersøkeser i det nordige

Detaljer

Vesterålen: Levenclefisk:

Vesterålen: Levenclefisk: Fiskets Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 0. juni 9 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 20. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 25. juli 1957 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 20. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 25. juli 1957 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra.,fiskets Gang.. tiatt, 43. årg. Bergen, Torsdag 25. jui 957 Nr. 30 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

17. NOVEMBER 1966 46 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

17. NOVEMBER 1966 46 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN . NOVEMBER 966 6 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskeriversikt fr uken sm. NOVEMBER 966. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side fiskerivgivning................ 9 fiskeriinspektørenes kvartasberetninger

Detaljer

ETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 18. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1957 Nr.

ETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 18. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1957 Nr. ETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 3. mai 957 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 18. november.

Fiskerioversikt for uken som endte 18. november. Utgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra,. Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 23. november 1950. Nr. 7 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 1968 32

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 1968 32 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 968 fi~k

Detaljer

Vesterålen-Yttersiden:

Vesterålen-Yttersiden: Fiskets Gang Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 37. årg. Bergen, Torsdag 26. apri 1951. Nr. 17 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 28. juni 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 28. juni 1952. I Ugiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 38. årg. Bergen, Torsdag 3. jui 9 Nr. 6 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

VARE FISKERIER SUNNMØRE KREDITBANK A/S. er under omstilling både teknisk, økonomisk og menneskelig.

VARE FISKERIER SUNNMØRE KREDITBANK A/S. er under omstilling både teknisk, økonomisk og menneskelig. . DESEMBER 9 6 8 50 SUNNMØRE KREDITBANK A/S Åesund Voda Ørsta FosnavågStrandaBrattvågLangevågU ste i nvi kstrynspje kav i k Vi innbyr ti samarbeid med rederiene, fiskeriorganisasjonene og den enkete fisker.

Detaljer

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov POLITIET Poitidirektortet Postboks 8051 Dep 0031 O so Vår refer(11ue 201404859 Dato 16.09.2014 H øring - forsag ti ov om ikraftsetting av ny straffeov Vi viser ti departementets høringsbrev 17. juni d.å.,

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 9. november 1

Fiskerioversikt for uken som endte 9. november 1 Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 4. november 957 Nr. 46 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Vesterålen: Til Andenes og Bleik ble det i uken brakt i land 93,5 tonn. Av dette var 78 tonn sei, 14 tonn uer og l tonn hyse.

Vesterålen: Til Andenes og Bleik ble det i uken brakt i land 93,5 tonn. Av dette var 78 tonn sei, 14 tonn uer og l tonn hyse. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. september 957 Nr. 7 Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN 4. SEPTEMBER 969 36 G 4. SEPTEMBER 96955. ÅRGANG 36 A V N N H O L D ET DETT E N R.; Side Fiskeriovgivning:................. 599 Rapport om isandsk, norsk og sovjetrussisk

Detaljer

TORSK OG BLANDET BUNNFISKE I NORDSJØEN

TORSK OG BLANDET BUNNFISKE I NORDSJØEN TORSK OG BLANDET BUNNFISKE I NORDSJØEN Torsk på vei mot utryddelse Torskebestanden i Atlanterhavet har vært under et enormt press i årtier. Det best kjente tilfellet av en kollaps av en torskebestand er

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 11-12/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

FISKETS GANG Ufgiff av fiskeridirektøren

FISKETS GANG Ufgiff av fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2012

Melding om fisket uke 8/2012 Melding om fisket uke 8/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. februar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 20. oktober.

Fiskerioversikt for uken som endte 20. oktober. Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 37. årg. Bergen, Torsdag 25. oktober 1951. Nr. 43 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 19. desember 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 19. desember 1953 Utgit.f av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 24. desember 1953 Nr. 51 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

SÆRTRYKK FRA FISKETS GANG APRIL-JUNI 1972 FISKERIDIREKTØREN BERGEN 1972

SÆRTRYKK FRA FISKETS GANG APRIL-JUNI 1972 FISKERIDIREKTØREN BERGEN 1972 SÆRTRYKK FRA FISKETS GANG APRIL-JUNI 1972 FISKERIDIREKTØREN BERGEN 1972 INNHOLD I. FISKE OG FANGST BESTEiUMELSER OM U T 0 VELSE A V FISKE OG FANGST Side Regulering av makrellfisket... 35 Forbud om snurpenotfiske

Detaljer

hl, hvorav 150 hl på Storfjord, Lyngen og 100 hl på Ersfjord i Hillesøy. I Nordland ble det fisket SOO hl på Helgeland.

hl, hvorav 150 hl på Storfjord, Lyngen og 100 hl på Ersfjord i Hillesøy. I Nordland ble det fisket SOO hl på Helgeland. FISKETS GANG Ufgif{ av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 20. februar 958 Nr. 8 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte.24. november.

Fiskerioversikt for uken som endte.24. november. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag. november 5. Nr. 48 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Melding om fisket uke 24-25/2011

Melding om fisket uke 24-25/2011 Melding om fisket uke 24-25/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. juni 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 27. DESEMBER 1973 52

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 27. DESEMBER 1973 52 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 7. DESEMBER 197 5 7. DESEMBER 19759. ÅRGANG 5 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: Side Medinger fra Fiskeridirektøren.. 99 Nye fiskefartøyer............... 99 Pub. utgitt

Detaljer

steinbit, 71,8 tonn uer og 113,5 tonn blåkveite. Inklusive fangsten av torsk blir den satnlede ukefangst 8176 tonn tnot 3960 tonn uken før.

steinbit, 71,8 tonn uer og 113,5 tonn blåkveite. Inklusive fangsten av torsk blir den satnlede ukefangst 8176 tonn tnot 3960 tonn uken før. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Fredag. mai 956 Nr. 9 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

INNHOLD l 9 6 2. Nr. 52. 27. desember 19'2

INNHOLD l 9 6 2. Nr. 52. 27. desember 19'2 Nr. 52. 27. desember 19'2 INNHOLD l 9 6 2 I hvert nummer av «Fiskets Gang» er inntatt ukeovejsikt over fiskeriene, eksporttabell, tabell over bankfiske samt tabeller over vintersild- og skreifisket i sesongen,

Detaljer

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT JEMISI(-TEKNISKE Anayser av fett og tørrstoff Sammenikning av anayseresutater ved 7 aboratorier ved Kåre Bakken og Gunnar Tertnes R.nr. 135/74 A. h. 44 BERGEN Anayser

Detaljer

Ufgiff av fiskeridirektøren

Ufgiff av fiskeridirektøren ANG Ufgiff av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 0 00. Teegr. adr.: Fiskenytt - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder

Detaljer

~1<:yndet en dag på 'grunn av helgen.

~1<:yndet en dag på 'grunn av helgen. Fiskets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 28. mai 1953 Nr. 21 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. JANUAR 97 fi~k{t~ GANG. JANUAR 97 5. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Fiskeriovgivning.................. Medinger fra Fiskeridirektøren.. Utførseen av viktige

Detaljer

Troms: Det.foreligger ikke fangstn1elding. V ester/ilen:

Troms: Det.foreligger ikke fangstn1elding. V ester/ilen: n Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang~ tiatt. 9. årg. Bergen, Torsdag 1. desember 195 Nr. A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

INNHOLD l 9 6 4. Side

INNHOLD l 9 6 4. Side INNHOLD l 9 6 4 I hvert nummer 'av «F:skets Gang» er inntatt ukeoversikt over f:skeriene, eksporttabell, tabell over bankf:ske samt tabeller over vintec:sild- og skreifsket i sesongen, rappo: t om det

Detaljer

FISKERIDIREKTORATETS SMASKRIFTER 1971 NR. 3

FISKERIDIREKTORATETS SMASKRIFTER 1971 NR. 3 FISKERIDIREKTORATETS SMASKRIFTER 1971 NR. 3 SÆRTRYKK FRA FISKETS GANG APRIL-JUNI 1971 FISKERIDIREKTØREN BERGEN 1971 INNHOLD I. FISKE OG FANGST BESTEMMELSER OM UTØVELSE AV FISKE OG FANGST Side Forslcrifter

Detaljer

brosme, 7 tonn kveite, 26,5 tonn steinbit, 93,3 tonn uer, 13 tonn blåkveite. Inklusive torsk ble ukefangsten 5639 tonn mot 4893 tonn uken før.

brosme, 7 tonn kveite, 26,5 tonn steinbit, 93,3 tonn uer, 13 tonn blåkveite. Inklusive torsk ble ukefangsten 5639 tonn mot 4893 tonn uken før. FISKETS GANG Ufgiff av Piskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 2. mai 957 Nr. 8 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fis.kets Gang. Fiskeri oversikt for uken som endte 16. januar 195 4

Fis.kets Gang. Fiskeri oversikt for uken som endte 16. januar 195 4 Fis.kets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.fiskets Gang tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 21. januar 1954 Nr. 3 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ie postanstater

Detaljer

n1ot i fjor henholdsvis: 123 286-63 038-40 017-20 231-55 788-27 947-19 198.

n1ot i fjor henholdsvis: 123 286-63 038-40 017-20 231-55 788-27 947-19 198. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Eergen, Torsdag 2. juni 956 Nr. 25, A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. MARS 1975 12

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. MARS 1975 12 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. MARS 1975 12 12 A V N N H O L D E T D E TT E N R. : Side Medinger...................... 169 Fiskerioversikt for uken som endte 16. maas 1975. for øvrig begrenset

Detaljer

ffiiskets (i ang NYTT <<FISKETS GANG>> Ansvarlig utgiver: FISKERIDIREKTØREN Redaktør: HAVARD ANGERMAN, kontorsjef

ffiiskets (i ang NYTT <<FISKETS GANG>> Ansvarlig utgiver: FISKERIDIREKTØREN Redaktør: HAVARD ANGERMAN, kontorsjef NR. 32-5. AUG.1976 62. ARGANG Utgis hver 14. dag Fiskets Gangs adresse: Fiskeri di rektoratet Postboks 185, 5001 Bergen Tet.: (05) 23 03 00 Trykk: A.s John Grieg NYTT 511 Omfattande fiske

Detaljer

FISKETS GANG. Ufgiff av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

FISKETS GANG. Ufgiff av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. FISKETS GANG Ufgiff av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. november 955 Nr. 44 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Melding om fisket uke 13/2014

Melding om fisket uke 13/2014 Melding om fisket uke 13/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 28.03.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 23. DESEMBER 1965 51 ~ ' '.. 23. DESEMBER 1965 51. ÅRGANG AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Norsk fiskeramanakk for 1966... 785 Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges

Detaljer

N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 5 O.

N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 5 O. 15. Fi s Utgitf av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra,.fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Becrgen, Torsdag 28. desember 1950. Nr. 52 Abonnement kr. 1 0.00 pr. år tegnes.. ved ae postanstater

Detaljer

ARSMELDIING.. FISKERIRETTLEDEREN l FLAT ANGER, NAMDALSEID, FOSNES OG NAMSOS. ~~?~. ~~ ~ l

ARSMELDIING.. FISKERIRETTLEDEREN l FLAT ANGER, NAMDALSEID, FOSNES OG NAMSOS. ~~?~. ~~ ~ l 00 ARSMELDIING. FISKERIRETTLEDEREN FLAT ANGER, NAMDALSEID, FOSNES OG NAMSOS. 1993 ~~?~. ~~ ~ '... :;:;;;:':~:x:::.;~!~~ ''.i;;.: : :)::. :;t':;\:.~ ;:.!,;:;.:: ::\: ~;:~;!:?.~n:ir: }~~i.i~;;~!::r:~t ~~:.:::

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. OKTOBER 973 It Fiskerioversikt for uken som 7 oktober 973.. OKTOBER 973-59. ÅRGANG 4 A V N N H O D E T D E TT E N rt. : Side Verdi av utførse av fisk og fiskeprodukter,

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte ls. mars 1961. Nr. li. U/gift av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte ls. mars 1961. Nr. li. U/gift av Fiskeridirektøren FISKETS GANG U/gift av Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 000, Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved

Detaljer

Fiskeri oversikt for uken som endte 7. januar 1961

Fiskeri oversikt for uken som endte 7. januar 1961 U/gitt av fiskeridirekføren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

Hva betyr sjøveien for Ineos Bamble

Hva betyr sjøveien for Ineos Bamble Hva betyr sjøveien for Ineos Bambe Dagens utfordringer og nye muigheter Terje Christensen Logistikk- og Kvaitetssjef LDPE - PLASTRÅSTOFF Anvendeser for Poyetyen LDPE Farmasøytisk Industri Farmasøytisk

Detaljer

Norsk fiskeeksport 2005: Russland største marknad, laks viktigaste art

Norsk fiskeeksport 2005: Russland største marknad, laks viktigaste art Norsk fiskeeksport : største marknad, laks viktigaste art Notatet inneheld utdrag frå Eksportutvalet for fisk sin årsstatistikk for. Meir informasjon: www.godfisk.no ( Bransje Statistikk ). - - - - - -

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN O. FEBRUAR 966 fi~k{t~ GANG 0. FEBRUAR 966. ÅRGANG AV INNHOLDET DETTE NR.: 6 Rapport nr. om Vintersidfisket Side pr. 6. februar 966........... 0 Pubikasjoner utgitt

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 1. mars 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren. Nr. lo

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 1. mars 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren. Nr. lo FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 6. mars 958 Nr. O Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN ffiishets (jøng Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 22 3. NOVEMBER 1977 63. ARGANG Utgis hver 14. dag Side: INNHOLD: 614 Havforskningsinstituttet og Nordnesareaet. 615

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 15. september 1956. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 42. årg. Bergen, Torsdag 20. september 1956 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 15. september 1956. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 42. årg. Bergen, Torsdag 20. september 1956 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 0. september 956 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 18. februar.

Fiskerioversikt for uken som endte 18. februar. Utgi av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 3; februar 950. Nr. 8 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae posfanstater og på Fiskeridirekiørens

Detaljer

Fisket n. Fiskerioversikt for uken som endte 12. juni 1954

Fisket n. Fiskerioversikt for uken som endte 12. juni 1954 Fisket n Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide Qppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 7, juni 954 Nr. 4 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fisket Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 22. januar 1955. 41. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1955 Nr. 4

Fisket Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 22. januar 1955. 41. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1955 Nr. 4 Fisket Gang Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide øppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 41. årg. Bergen, Torsdag 7. januar 1955 Nr. 4 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Melding om fisket uke 14/2013

Melding om fisket uke 14/2013 Melding om fisket uke 14/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 05.04.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer