Onsdag den 21.juni ( umiddelbart etter Representanskapsmøtet)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Onsdag den 21.juni ( umiddelbart etter Representanskapsmøtet)"

Transkript

1 Samarbeid er vår styrke Til: Helgeland Regionråd ÅRSMØTE Bedrift: Adresse Postadresse: Deres ref: Vår ref: She Dato: 11. juni 2012 Det innkalles til ordinært årsmøte 2012 i Helgeland Regionråd. Sted : Myken, Rødøy Avreise fra Sandnessjøen onsdag den 20 kl ankomst Myken kl Retur med ankomst til Sandenssjøen fredag den 22.juni kl Onsdag den 21.juni ( umiddelbart etter Representanskapsmøtet) S A K L I S T E 1 Åpning v/styrets leder Olav Terje Hoff 2 Godkjenning av innkalling og saksliste 3 Godkjenning av Årsmelding Valg av styreleder m/ vara 5 Valg av valgkomite 6 Helgeland regionråd prioritering av satsingsområder Samhandlingsreformen i nord og koordinators rolle V/ Sidsel Haraldsen 8 Havnesamarbeid orientering om status v/ leder i prosjektstyret Roy Skogsholm 9 Helgeland Veiutvikling orientering av status v/ dagleg leder Bjørn Helge Hansen. 10 Partnerskapsordningen (regionaltnæringsfond) orientering v/ Sissel Hesjedal 11 Avslutning Vel møtt Helgeland Regionråd Olav Terje Hoff Styrets leder /s/ Sissel Hesjedal Daglig leder

2 Helgeland Regionråd - Møtebok Årsmøtet Myken, Rødøy kommune 21.juni 2012 Sak nr. 3 Godkjenning av årsmelding 2011 Helgeland regionråd behandlet årsmeldingen for 2011 i Brønnøysund den 25.april. Styrevedtak 45/12: Styret i Helgeland Regionråd godkjenner årsmeldingen for 2011 med vedlegg. Innstilling: Årsmøte vedtar Helgeland Regionråd sin årsmelding for 2011 med vedlegg. Vedtak: Helgeland Regionråd - Møtebok

3 Årsmøtet Myken, Rødøy kommune 21.juni 2012 Sak nr. 4 Valg av styreleder m/ vara På valg er; Olav Terje Hoff, Rødøy, Leirfjord, leder Bård Anders Langø, nestleder Leder og nestleder vervet i Helgeland Regionråd blir gjennomført på etter turnus. Oversikt over leder og nestleder de siste årene Leder Olav Terje Hoff Rødøy Nestleder Bård Anders Langø Alstahaug 2010 Leder Ivan Haugland Leirfjord Nestleder Olav Terje Hoff Rødøy 2009 Leder Ingunn Laumann Dønna Nestleder Ivan Haugland Leirfjord 2008 Leder Aina Willumsen Træna Nestleder Ingunn Laumann Dønna 2007 Leder Steinar Joakimsen Lurøy Nestleder Aina Willumsen Træna 2006 Leder Jann Arne Løvdahl Vefsn Nestleder Steinar Joakimsen Lurøy 2005 Leder Arnt Frode Jensen Herøy Nestleder Vefsn 2004 Leder Alstahaug Nestleder Herøy Valgkomiteens innstilling: Leder Nestleder: Vedtak:, som leder, som nestleder Helgeland Regionråd - Møtebok Årsmøtet Myken, Rødøy kommune 21.juni 2012

4 Sak nr. 5 Valg av valgkomite Helgeland Regionråd gjennomførte ekstraordinærtårsmøtet på Klokkergården 1.desember Ekstraordinærtårsmøtesak 4 Valg av valgkomite for 1 år Bjørn larsen, Vefsn, som leder Jon-Egil Johansen, Rødøy Oddrunn Dalheim, Herøy. Forslag til valgnemnd: Vedtak: Helgeland Regionråd - Møtebok Årsmøtet Myken 21.-.juni 2012 Sak nr. 6 Helgeland regionråd prioritering av

5 satsingsområder 2013 I følge av vedtekene for Helgeland Regionråd 5 skal det legge fram en arbeidsplan for kommende år på årsmøte. Siden IKS har arbeidsgiver ansvaret er det naturlig at en drøfter arbeidsplanen i styret før den blir lagt fram på årsmøte. Det blir gjort flere vedtak i styret i Helgeland Regionråd som får innverknad på handlingsplanen. Styre i Helgeland Regionråd Iks - Sak 3/12 vedtak: Styret i HR Iks overlater til Helgeland Regionråd og prioritere arbeidsoppgavene til Regionrådet, men ber de være kritiske i forhold til kapasiteten /arbeidsressursene som er tilgjengelig. Innstill: Årsmøtet i Helgeland Regionråd prioriterer disse saksområda i 2013: Gjennomføring av strategiplanen Partnerskapsavtalen med Nordland fylkeskommune. Helgeland Olje- gass utvalg Transportplan Helgeland samarbeid med Sør Helgeland Oppfølging av beredskapskonferansen Olje- og gasskonferansen Helgelandskonferansen 100 årsmarkering av stemmeberetting for kvinner Ha fokus på tilrettelegging for kompetanse utvikling iht behovet i region Nettverksbygging Årsmøtet i Helgeland Regionråd prioriterer disse saksområda i 2013: Vedtak: Helgeland Regionråd - Møtebok Årsmøtet Myken 21.-.juni 2012 Sak nr. 7 Samhandlingsreformen i nord og koordinators rolle

6 Fylkesmennene har tilsett regionale rådgiverne som utgjør et nasjonalt nettverk som skal: Følge med på hva som skjer ute med hensyn til gjennomføring av samhandlingsreformen Formidle til HOD og den nasjonale koordineringsgruppen hvordan arbeidet går Bidra med informasjon og rådgivning til kommuner, sykehus og utdanningsinstitusjoner Det er et mål at nettverket skal oppleves å gi merverdi gjennom å bistå aktuelle ansvarlige aktører i gjennomføringen. Orientering om Fylkesmannens rolle i samhandlingsreformen v/ v/ Sidsel Haraldsen Innstilling Årsmøte i Helgeland Regionråd tar den fremlagte informasjonen til orientering. Vedtak Helgeland Regionråd - Møtebok Årsmøtet Myken 21.-.juni 2012 Sak nr. 8 Havnesamarbeid orientering om status.

7 Helgeland regionråd vedtok i 2010 og gjennomføre prosjekt for å etablere interkommunalt havnearbeid Helgeland havn styresak 71/10 Prosessen med etablering av et interkommunalt havnearbeid forutsettes sluttført i Regionrådsmøte i Mosjøen den 19.november 2010 henstiller til kommunene og ikke å foreta organisatoriske endringer i sin havnevirksomhet i den tid prosessen pågår. Regionrådsmøte ber også om at kommunene er forsiktige med å igangsette nye utbyggings eller nye planer om slikt i denne perioden. Det ble inngått avtale med Ørn Grahm som utarbeidet selskapsavtale for Helgeland havn Iks. Etter en runde med kommunene ble en enig om og ikke å sende saken til kommunene for behandling. Saken ble på nytt behandlet i årsmøte Helgeland regionråd årsmøtesak vedtak 7/11 Årsmøte i Helgeland Regionråd slutter seg til at arbeidet med felles havnesamarbeid blir videre ført gjennom at det blir etablert et prosjekt med målsetning og utarbeidet en strategiskplan og avklare disposisjonsrettene for et felles havneselskap. Selskapsavtale og strategiplan skal legges frem til behandling i kommunestyrene innen Styringsgruppen blir utvidet med 2 bruker representanter og lederne i havnestyrene i Alstahaug og Mosjøen. Helgeland Regionråd er prosjekt eier. Det ble inngått avtale med Jan Erik Netter som utarbeidet strategiplan for Helgeland havn Iks. Det er gjennomført prosess seminar, møte med kommunene, møte med formannskapene i Vefsn og Alstahaug samt ordfører og rådmenn i de andre kommunene og møter mellom havnestyrene i Alstahaug og Mosjøen havnevesen. Helgeland Regionråd har fått midler gjennom gamle RDA ordning og partnerskapsmidler for å gjennomføre prosjektet. Kommunene har ikke bidratt med midler til prosjektet. Havnesamarbeid orientering om status v/ leder i prosjektstyret Roy Skogsholm Innstilling Saken blir lagt frem uten innstilling. Vedtak: Helgeland Regionråd - Møtebok Årsmøtet Myken 21.-.juni 2012 Sak nr. 9 Helgeland Veiutvikling orientering av status Helgeland Veiutvikling AS ble etablert som et lobbyselskap for å betre veistanderen på Helgeland. Selskapet har også fått ansvar for innkreven av bompengen på fylkesveg 78 Toven med tilførsels veier.

8 Planlagt oppstart for bompengeinnkreving er ved Kulstad, og ved Toven og Drevja. Orientering og status v/ Styreleder Jann Arne Løvdahl. Innstilling Årsmøte i Helgeland Regionråd tar den fremlagte informasjonen til orientering. Vedtak Helgeland Regionråd - Møtebok Årsmøtet Myken 21.-.juni 2012 Sak nr. 10 Partnerskapsordningen (regionalt næringsfond) Helgeland Regionråd har vedtatt at det blir inngått partnerskap med Nordland fylkeskommune når det gjelder regionale næringsfond.

9 I henhold til fylkesrådssak 35/12 tildeles Helgeland Regionråd en økonomisk ramme for 2012 på totalt 1,775 mill. kr til det regionale næringsfondet. Av den tildelte rammen kan inntil 5 % bevilges til administrative kostnader. Orientering v/ daglegleder Sissel Hesjedal Innstilling: Årsmøtet i Helgeland Regionråd tar orienteringen til etterretning. Vedtak: Vedlegg: Ny regional partnerskapsordning - Regionale næringsfond Fylkesrådens vedtak 1. Fylkesrådet gir sin tilslutning til etablering av regionale næringsfond i fylkets 7 regioner i hht modellen beskrevet ovenfor. Ordningen evalueres med sikte på tilbakemelding til fylkestinget i forbindelse med tildeling av fond for Det legges til rette for en overgangsperiode i første kvartal av 2012 der arbeidet med de regionale partnerskapene sluttføres og der etableringen av de regionale næringsfondene iverksettes. 3. Fylkesrådet bevilger inntil kr ,- som administrativt tilskudd til regionrådene, fordelt i hht tabellen ovenfor, til etablering av de regionale næringsfondene, sluttføring av saksbehandlingen forbundet med de regionale partnerskapene og til gjennomføring av administrativ og faglig bistand til fylkeskommunen i tilknytning til Regional plan for Nordland. Sammendrag Det foreslås et nytt samarbeid mellom Nordland fylkeskommune og de 7 regionrådene i Nordland under betegnelsen regionale næringsfond. Regionene tildeles totalt en økonomisk ramme på 15 mill kr som fondsmidler, fordelt i forhold til folketall. Det bevilges i tillegg administrative ressurser til regionene, både til finansiering av den avsluttende behandling knyttet til de regionale partnerskapene og som bidrag til samarbeidet med fylkeskommunen om Regional plan for Nordland. De regionale næringsfondene etableres fra 2012 med en særskilt overgangsordning for første kvartal av Bakgrunn De regionale næringsfondene har som bakteppe forsøksordningen med de regionale partnerskapene i Nordland i perioden I fylkestingssak 71-08: Vekstkraft gjennom regionale partnerskap ble det angitt følgende målsetting med ordningen: Å målrette og effektivisere det regionale utviklingsarbeidet (lokale analyser lokale fortrinn) Å styrke samhandlingen/samarbeidet horisontalt og vertikalt (samordning av regionalpolitikken både på fylkesnivå og regionnivå) Å gjennomføre overordnede strategier Fra ord til handling gjennom UPN (Utviklingsprogram Nordland). Totalt ble nærmere 100 mill kr fra fylkeskommunen stilt til rådighet for dette samarbeidet gjennom den aktuelle perioden mot at regionene selv stilte opp med tilsvarende ressurser.

10 Følgende hovedpunkter kan oppsummeres fra evalueringen: Gjennomgående positive erfaringer med ordningen, der følgende gevinster fremheves: Utvikling av kommuneroverskridende perspektiver, bedre involvering av næringsliv, kultur og utdanning/fou og bedre samling om prioriteringer og regional mobilisering. Noe uklarhet i ansvarsforhold. Regionrådets rolle kontra partnerskapsstyret. Uklarhet om forvaltningsmyndighet i hht kommunelovens 27. Noe mangelfull forankring og involvering av ordningen på kommunenivå. Krevende å måle effekten av tiltakene Habilitetsspørsmål har dukket opp, bl.a. som følge av endringer i forvaltningsloven. Klarere kommunikasjon og forenkling av rutiner etterlyses fra regionenes side. Regionene ønsker sterkere involvering av IN og Landbruksavd. Fylkesrådet valgte bl.a. på denne bakgrunn å ikke fremme egen sak for fylkestinget om videreføring av de regionale partnerskapene etter 2011, men har i budsjett for 2012 lagt opp til etablering av en ny form for samarbeid med regionene under betegnelsen regionale næringsfond. Ordningen bygger på en samlet økonomisk ramme på 15 mill kr fra fylkeskommunen og kobles direkte mot regionrådene. Det er forutsatt at fylkesrådet gis fullmakt til å utforme retningslinjer for bruken av de regionale næringsfondene i tråd med KRDs føringer for bruken av de regionalpolitiske virkemidlene knyttet til statsbudsjettets kap 551, post 60. Likeledes ble det forutsatt at fylkesrådet gis fullmakt til å utforme kriterier for fordelingen av midlene mellom regionrådene. Problemstilling Nordland fylkeskommune har hatt et godt samarbeid med regionene i ordningen med regionale partnerskap og dette ønskes videreført på en hensiktsmessig måte gjennom de regionale næringsfondene. Det nye samarbeidet med regionene reiser ulike spørsmål om bl.a. organisering, bemanning og økonomi/finansiering. For å ivareta en del viktige hensyn foreslås følgende lagt til grunn for den nye ordningen: Partnerskapsprinsippet videreføres Alle de regionale aktørene som var involvert i de regionale partnerskapene (politiske representanter, næringsliv, kompetansemiljøer, kultursektoren) skal ha en rolle i det nye regionale samarbeidet, enten i en rådgivende funksjon eller som del av et styre/beslutningsorgan. I den nye partnerskapsordningen som vil gjelde fra 2012, vil det være regionrådet som avgjør hvordan partnerskapsprinsippet som innarbeides. Vår begrunnelse for å holde fast på partnerskapsprinsippet, er de positive tilbakemeldingene som er nedfelt i evalueringsrapporten fra NIVI Analyse AS (mai 2011). Forvaltningssystem Forvaltningen av fondsmidlene ivaretas av regionrådets styre, eventuelt supplert med representanter fra øvrige ovennevnte aktører. Det skal være politisk flertall i styret. Som grunnlag for bruken av fondsmidlene skal det utarbeides en regional handlingsplan som vedtas av styret. Handlingsplanen skal ta utgangspunkt i regionens utfordringer og skal så langt som mulig samordnes med mål og strategier i regional plan for Nordland (jf FR-sak 014/12). Handlingsplanen skal rulleres årlig og danne grunnlag for det årlige tildelingsbrevet.

11 Administrative funksjoner knyttet til forvaltningen av det regionale næringsfondet tillegges regionrådets sekretariat, om nødvendig supplert med hensiktsmessig innleid kapasitet. Økonomiske rammer 2012 De regionale næringsfondene tildeles en årlig rammebevilgning på 15 mill kr fra fylkeskommunen. Fondsmidlene fordeles forholdsmessig til regionene etter de samme kriterier som ble lagt til grunn for fordelingen av partnerskapsmidlene i perioden (jf FT-sak 71/08). Midlene tildeles regionene i hht særskilte avtaler som bl.a. nærmere spesifiserer forpliktelsene knyttet til rapportering og annen oppfølging. Fondsmidlene skal disponeres i samsvar med KRDs retningslinjer knyttet til bruken av midlene fra statsbudsjettets kap 551, post 60. Følgende fordeling av fondsmidlene vil gjelde for 2012: Region Regionalt næringsfond 2012 (avrundet) Sør-Helgeland Helgeland Indre Helgeland Salten Ofoten Lofoten Vesterålen Sum Administrative ressurser For å skape oversikt over behovet for administrative ressurser for å følge opp partnerskapsordningen har vi delt behovet i tre deler. Del 1 omfatter kostnader inntil den nye ordningen blir iverksatt samt oppfølging av allerede gitte tilsagn i perioden Del 2 omfatter administrative ressurser knyttet til de nye regionale fondene og del 3 dreier seg om oppgaver som vi ønsker at regionrådene utfører på vegne av fylkeskommunen. Disse tre elementene er sammensatt i en egen tabell. Del 1 Overgangsperiode/oppfølging av gitte tilsagn I brev av til regionene ble det åpnet for en overgangsperiode der den etablerte organisasjonen i partnerskapssamarbeidet kan videreføres ut 1. kvartal i Dette innebærer bl.a. at fylkeskommunen for perioden januar-mars 2012 bevilger 25 % av det årlige tilskuddet til administrasjon under partnerskapsordningen, noe som gir regionene kr ,- hver til administrasjon av partnerskap/regionale næringsfond i denne perioden. Dette beløpet (totalt kr ,-) gis som et engangsbeløp og foreslåes finansiert via avsatte renteinntekter fra RDA-fondet. I forsøket med regionale partnerskap for perioden , var forvaltningsansvaret todelt. Regionene hadde ansvaret for å treffe beslutninger, sende ut tildelingsbrev, følge opp tilskuddsmottaker og videresende til fylkeskommunen krav om utbetaling (del-/sluttutbetaling). Fylkeskommunen hadde det budsjettmessige ansvaret, føring av RAPP og gjennomføring av de formelle utbetalingene. Pr. 1. februar d.å. er det registrert 450 tilsagn knyttet til partnerskapsordningen. I tillegg kommer ca. 100 tilsagn som ikke er registrert/lagt inn i det nasjonale

12 rapporteringssystemet (RAPP). Utover dette ble det gitt 98 tilsagn knyttet til ekstra tildeling av gamle RDA-midler. Pr. i dag er ca 150 tilsagn avsluttet. En gjennomgang av status viser at regionene fortsatt har et oppfølgingsansvar for 341 tilsagn i henhold til tidligere avtaler. Dersom fylkeskommunen skal overta hele ansvaret for disse tilsagnene, vil det påføre oss en ekstrautgift, samtidig som dette vil bli oppfattet som svært uryddig overfor samtlige tilskuddsmottakere. Vi vil derfor foreslå at vi fortsetter samme praksis når det gjelder oppfølging, kontroll, veiledning og utbetaling av disse tilsagnene. Dersom regionrådene skal kunne påta seg dette, må fylkeskommunen bevilge et administrativt økonomisk tilskudd til hver region. Kostnader knyttet til oppfølging av disse tilsagnene er beregnet etter følgende metode: Hvert tilsagn krever ca 6 timers oppfølging. Vi kalkulerer med en timepris for regionrådets arbeid, inklusiv kontortekniske utgifter, til kr. 650,-. Kr 650,- * 341 * 6 = kr ,-. Denne kostnadene fordeles på de enkelte regionene etter antall tilsagn. Beløpet gis som et flatt tilskudd fordelt over to år og foreslåes finansiert via avsatte renteinntekter fra RDA-fondet. Del 2 Administrative ressurser regionale næringsfond I Kommunal- og regionaldepartementets retningslinjer for bruken av statsbudsjettets kap. 551, post 60, gis det klare føringer om at kun 5 % av tildelt ramme kan nyttes til å dekke administrasjons- og gjennomføringskostnader. Dette innebærer at regionene i sum kan ta ut kr ,- til dette formål I tillegg anbefales at det gis et tilskudd på inntil kr ,- pr. region til utarbeidelse av regionens 4-årige handlingsplan. Dette arbeidet knyttes opp mot arbeidet med Regional plan for Nordland. Hensikten er å sikre best mulig konsistens mellom fylkeskommunens planarbeid og regionens egen plan for bruken av de midler som fylkeskommunen stiller til disposisjon gjennom bevilgningene til regionale næringsfond. Sum tilskudd kr ,- er et engangsbeløp og finansieres via avsatte renteinntekter fra RDA-fondet. Del 3 Bistand Regional plan for Nordland Regionene involveres i arbeidet med Regional plan for Nordland i hht FR-sak 14/12. Regionrådene gis hver et tilskudd fra fylkeskommunen på kr ,- til finansiering av administrasjon og teknisk bistand i forbindelse med dette arbeidet i Sum tilskudd kr ,- er et engangsbeløp og finansieres via avsatte fylkesplanmidler. Fordelingen av bevilgningene til administrasjon/oppfølging i hht dette er angitt i tabellen nedenfor: Region Del 1 Adm bidrag jan-mars 2012 i hht brev av Del 1 Adm av gamle tilsagn for (avrundet) Del 2 Maks adm kostnader/år (5 %) av fond (avrundet) Del 2 Adm bidrag regional handlingsplan Del 3 Adm. bidrag Regional plan (Nfk) 2012 Sør Helgeland Helgeland Indre Helgeland Salten

13 Ofoten Lofoten Vesterålen Sum Det overlates til regionene selv å organisere det administrative arbeidet med de regionale næringsfondene. Ordningen underlegges i prinsippet de samme retningslinjene som gjelder for de kommunale næringsfondene. Dette medfører at det må rapporteres årlig på bruk av midlene gjennom det nye systemet RF Vurderinger Etter fylkesrådens vurdering er det viktig å videreutvikle fylkeskommunens regionale utviklingsansvar og utviklingsrolle, slik at vi oppnår et bedre samspill mellom det som skjer på fylkesnivået og i de enkelte regionene i fylket. Det vurderes slik at de positive erfaringene fra forsøket med regionale partnerskap kan åpne for en videre utvikling av det regionale utviklingsarbeidet gjennom etableringen av regionale næringsfond vurderes som et overgangs- og etableringsår der det legges til rette for en viss fleksibilitet i organiseringen av arbeidet med de regionale næringsfondene og der fylkeskommunen gjennom tilskudd til regionene også kan hente administrativ og faglig bistand til egen virksomhet etter nærmere avtale. Det tas sikte på at erfaringene fra 2012 legges til grunn for tilpasning av ordningen i de påfølgende årene. Mulighetene for samarbeid mellom fylkeskommunen og regionrådene om oppgaver knyttet til regional planlegging og utvikling bør utforskes nærmere med sikte på en mest mulig effektiv utnyttelse av de samlede faglige og administrative ressursene. Konsekvenser Ordningen medfører visse økonomiske og administrative konsekvenser. Disse er det tatt høyde for i budsjettet for 2012.

14 Helgeland Regionråd - Møtebok Årsmøtet Myken 21.-.juni 2012 Sak nr. 11 Ny representant til partnerskapsprosjektet Internasjonal Grùnderskole Helgeland Regionråd vedtak 28/11 oppnevner en representant til styringsgruppen Internasjonal Grùnderskole: Sidsel Haraldsen Sidsel Haraldsen har utgått fra styret og prosjekteier ber Helgeland Regionråd om at det oppnevnes en ny person med vara til styringsgruppen. Prosjektet: Oppdragsgiver: Prosjektansvarlig: Prosjekteier: Styringsgruppe: Prosjektleder: Beslutningsgruppen MON KF Herøy kommune Per Eidsvik, Nordland fylkeskommune (Seniorrådgiver, Næring og regional utvikling) Anne Gjelt, NAV Alstahaug (NAV leder) Harald Wiggo Erdal, MON (Næringskonsulent) Dragan Markovic, SAGA T.S.T.doo, Beograd (Bedriftseier/daglig leder) Sissel Haraldsen, HRR (Styreleder HRR IKS, Rådmann Træna) Stig Neraas Framlegg til vedtak: Helgeland Regionråd oppnevner en ny representant til styringsgruppen i prosjektet International Grùnderskole: Vedtak: Helgeland Regionråd oppnevner en representant til styringsgruppen: Representant: Vara: Bakgrunn for prosjektet: Regionen opplever en utvikling med stadig sentralisering og fraflytting. Størst fraflytting har vi i aldersgruppen år. Etter endt skolegang kommer for få tilbake igjen til heimplassen, oftest på grunn av mangel på interessante arbeidsplasser.

15 Det er derfor et stort behov for å motivere ungdommen til å flytte hjem. Spesielt er det avgjørende å gjøre unge personer tidlig i stand til å se mulighetene, slik at de senere kan skape egne arbeidsplasser i hjemkommunen. Metodikk Med formål å motivere for bedriftsetableringer og gi ungdom med gründerinteresse bedre forutsetninger for å skape egne arbeidsplasser vil vi arrangere Internasjonal Gründerskole. Målgruppe er ungdom mellom 18 og 30 år (ferdig med videregående skole) som har en forretningsidé. 14 ungdom fra Helgeland (2 ungdom fra hver av de 7 kommunene i Helgeland regionråd) og 14 ungdom fra utlandet. Ungdom som har forretningside/plan/ønske om internasjonal satsning prioriteres ved inntak. For å stimulere til kreativitet og nyskaping ønsker vi å sette deltagerne i et helt nytt miljø, og i en situasjon med internasjonalt samarbeid med ungdom fra en annen kultur. Gründerskolens 1. samling legges til en leirskole på fjellet Rudnik, Gornji Milanovac kommune i Serbia. 2. samling legges til Helgeland. Grunnen til at vi velger Gornji Milanovac og Serbia er gode erfaringer fra prøveprosjektet Sommergründerskole 2006 som ble arrangert i Gornji Milanovac. Prosjekteier var Vefsn landbruksskole / MON. Erfaringen er at ungdom fra Norge og Serbia har mye tilfelles og samarbeider godt, samtidig som kulturen er meget forskjellig noe som gir en stor effekt i form av kreativ utvikling. Prosjekteier og prosjektansvarlig kjenner regionene i begge land meget godt. Det vil bli vektlagt å se på gode eksempler og også å skape kontakter for produksjon av produkter eller salg i det andre landet. Å få delta på den Internasjonale gründerskolen skal være meget motiverende og et minne for livet for deltagere, men også for samarbeidsteamet som vil følge opp og ha ansvar for kurset. (MON, Nordland fylkeskommune og personer fra næringsetatene i kommunene) Målsetning for prosjektet Motivere for- og gjøre ungdom i stand til å etablere egne bedrifter i regionens kommuner. Deltagerne skal se mulighetene som finnes innen internasjonal handel / samarbeid. Mål for prosjekt perioden Del 1 Deltagerne skal gis erfaring innen kreativitet og nyskaping, og få en forståelse av hvor avgjørende nyskaping og entreprenørskap er i samfunnet. I tillegg forstå viktigheten av å ha klare mål for sitt arbeid. Kunnskapen og erfaringene skal være stimulerende for å starte egen bedrift. Deltagerne skal gis kunnskap og erfaringer i internasjonalt samarbeid og internasjonal handel. Deltagerne skal bli kjent med ungdommer fra egen region og ungdommer fra annet land som har fokus på samme tema. Ungdommene skal skape seg et nettverk både lokalt og internasjonalt. Deltagerne skal forstå viktigheten av å ha et godt nettverk ved oppstart av bedrifter, og de skal se betydningen av et internasjonalt nettverk i et framtidig Europa. Deltagerne skal utarbeide en forretningsplan.

16 Deltagerne skal være klar til å starte egen bedrift med all nødvendig dokumentasjon. Del 2 Deltagerne skal få erfaring i å starte og drive egen bedrift, gjennom at egen forretningsplan realiseres. Dette medfører produksjon av en vare eller tjeneste, markedsføring og salg. Del 3 Deltagerne skal vurdere egen innsats og bedriftens resultat. Dette synliggjøres ved å levere inn sluttrapport.

Sama rbe id e r vå r s ty rke. Sandnessjøen 15.juni 2008 HELGELAND REGIONRÅD IKS REPRESENTANTSKAPSMØTE 2009 HELGELAND REGIONRÅDS ÅRSMØTE 2009

Sama rbe id e r vå r s ty rke. Sandnessjøen 15.juni 2008 HELGELAND REGIONRÅD IKS REPRESENTANTSKAPSMØTE 2009 HELGELAND REGIONRÅDS ÅRSMØTE 2009 Sama rbe id e r vå r s ty rke Sandnessjøen 15.juni 2008 HELGELAND REGIONRÅD IKS REPRESENTANTSKAPSMØTE 2009 HELGELAND REGIONRÅDS ÅRSMØTE 2009 HELGELAND HOTELL, LEIRFJORDEN 25.- 26. JUNI 2009 1 INNHOLD Tidsplan

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

STRATEGIPLAN 2013-2018 HANDLINGSPLAN 2013 11. JUNI

STRATEGIPLAN 2013-2018 HANDLINGSPLAN 2013 11. JUNI OMSTILLING I MELØY STRATEGIPLAN 2013-2018 HANDLINGSPLAN 2013 11. JUNI 2013 1 Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Bakgrunn... 4 2.1 Innledning... 4 2.2 Status pr mai 2013... 5 2.3 Revisjon av Omstillingsplanen...

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 22.05.2008 kl. 10:00 Møtested: Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 24/2008 Godkjenning av møtebok 2 25/2008 Referatsaker

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67 EVENTUELL VIDEREFØRING AV INTERKOMMUNALT NÆRINGS- SAMARBEID I HALD-KOMMUNENE. NY BEHANDLING. Rådmannens innstilling: 1. Dønna

Detaljer

MØTE I REGIONRÅDET 21. 22. NOVEMBER 2013

MØTE I REGIONRÅDET 21. 22. NOVEMBER 2013 Salten Regionråd Dokument: sr131121-saksliste Regionrådet Side: 1 av 1 MØTE I REGIONRÅDET 21. 22. NOVEMBER 2013 KJERRINGØY SAKSLISTE Møtestart kl. 13.00 Velkommen til Kjerringøy SR-sak 38/13 Nord-Norges

Detaljer

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1007/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 1079 Prosjekt tittel:

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 U01 Arkivsaksnr.: 11/1720

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 U01 Arkivsaksnr.: 11/1720 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 U01 Arkivsaksnr.: 11/1720 DELTAKELSE I NYTT INTERKOMMUNALT NÆRINGSSELSKAP Rådmannens innstilling: 1.Herøy kommune går inn som eier av

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering 2013 Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering Arbeidsgruppen Nordland revisjon 08.05.2013 Innhold 1. MANDAT OG OPPDRAG... 3 BEHANDLINGEN AV UTREDNINGEN... 5 SAMMENDRAG... 6 LESEVEILEDNING... 11

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. 68/14 14/43

Detaljer

Hovedtema for møtet vil være prosjektet BioReg fellessatsingen på bioenergi og bioressurser i de to regionene våre.

Hovedtema for møtet vil være prosjektet BioReg fellessatsingen på bioenergi og bioressurser i de to regionene våre. Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Sanner Hotell på Granavollen Møtedato: 18.06.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf. 61 33 83 55 eller via epost til edvin.straume@gran.kommune.no

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 Salten Regionråd Dokument: sr140918-saksliste Regionrådet Side: 1 av 2 MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 MELØY SAKSLISTE Møtestart kl. 13.00 Velkommen til Meløy SR-sak 32/14 Presentasjon av Agenda

Detaljer

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Forord Denne utredning/sluttrapport redegjør for innholdet i prosjektet, et samarbeidsprosjekt

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig

Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig Troms fylkeskommune Postboks 6600 9296 Tromsø Deres referanse: Vår referanse: Dato: SF/sf 21.11.2008 Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig 1 Bakgrunn Fylkestinget fattet i mars 2007 vedtak

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Interreg Sverige-Norge programmet 2007-13 i Hedmark

Interreg Sverige-Norge programmet 2007-13 i Hedmark Forvaltningsrevisjon 2015 Hedmark fylkeskommunes internasjonale engasjement med utgangspunkt i: Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark Fylkeskommune Interreg Sverige-Norge

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 21.09. 2012 SAKENE 38/12 til 40/12 En sentral føring for RHP 2013 og for samarbeidet med kommuner og regioner er at det skal støtte opp under

Detaljer

Forvaltningsansvaret for de regionale komitéene for medisinsk forskningsetikk

Forvaltningsansvaret for de regionale komitéene for medisinsk forskningsetikk Forvaltningsansvaret for de regionale komitéene for medisinsk forskningsetikk Statskonsult rapport 2007:13 Forord Statskonsult har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet utredet forvaltningsansvaret for

Detaljer

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen Prosjektrapport nr. 36/2004 Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Tittel Forfatter Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Rapport Prosjektrapport

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer