Onsdag den 21.juni ( umiddelbart etter Representanskapsmøtet)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Onsdag den 21.juni ( umiddelbart etter Representanskapsmøtet)"

Transkript

1 Samarbeid er vår styrke Til: Helgeland Regionråd ÅRSMØTE Bedrift: Adresse Postadresse: Deres ref: Vår ref: She Dato: 11. juni 2012 Det innkalles til ordinært årsmøte 2012 i Helgeland Regionråd. Sted : Myken, Rødøy Avreise fra Sandnessjøen onsdag den 20 kl ankomst Myken kl Retur med ankomst til Sandenssjøen fredag den 22.juni kl Onsdag den 21.juni ( umiddelbart etter Representanskapsmøtet) S A K L I S T E 1 Åpning v/styrets leder Olav Terje Hoff 2 Godkjenning av innkalling og saksliste 3 Godkjenning av Årsmelding Valg av styreleder m/ vara 5 Valg av valgkomite 6 Helgeland regionråd prioritering av satsingsområder Samhandlingsreformen i nord og koordinators rolle V/ Sidsel Haraldsen 8 Havnesamarbeid orientering om status v/ leder i prosjektstyret Roy Skogsholm 9 Helgeland Veiutvikling orientering av status v/ dagleg leder Bjørn Helge Hansen. 10 Partnerskapsordningen (regionaltnæringsfond) orientering v/ Sissel Hesjedal 11 Avslutning Vel møtt Helgeland Regionråd Olav Terje Hoff Styrets leder /s/ Sissel Hesjedal Daglig leder

2 Helgeland Regionråd - Møtebok Årsmøtet Myken, Rødøy kommune 21.juni 2012 Sak nr. 3 Godkjenning av årsmelding 2011 Helgeland regionråd behandlet årsmeldingen for 2011 i Brønnøysund den 25.april. Styrevedtak 45/12: Styret i Helgeland Regionråd godkjenner årsmeldingen for 2011 med vedlegg. Innstilling: Årsmøte vedtar Helgeland Regionråd sin årsmelding for 2011 med vedlegg. Vedtak: Helgeland Regionråd - Møtebok

3 Årsmøtet Myken, Rødøy kommune 21.juni 2012 Sak nr. 4 Valg av styreleder m/ vara På valg er; Olav Terje Hoff, Rødøy, Leirfjord, leder Bård Anders Langø, nestleder Leder og nestleder vervet i Helgeland Regionråd blir gjennomført på etter turnus. Oversikt over leder og nestleder de siste årene Leder Olav Terje Hoff Rødøy Nestleder Bård Anders Langø Alstahaug 2010 Leder Ivan Haugland Leirfjord Nestleder Olav Terje Hoff Rødøy 2009 Leder Ingunn Laumann Dønna Nestleder Ivan Haugland Leirfjord 2008 Leder Aina Willumsen Træna Nestleder Ingunn Laumann Dønna 2007 Leder Steinar Joakimsen Lurøy Nestleder Aina Willumsen Træna 2006 Leder Jann Arne Løvdahl Vefsn Nestleder Steinar Joakimsen Lurøy 2005 Leder Arnt Frode Jensen Herøy Nestleder Vefsn 2004 Leder Alstahaug Nestleder Herøy Valgkomiteens innstilling: Leder Nestleder: Vedtak:, som leder, som nestleder Helgeland Regionråd - Møtebok Årsmøtet Myken, Rødøy kommune 21.juni 2012

4 Sak nr. 5 Valg av valgkomite Helgeland Regionråd gjennomførte ekstraordinærtårsmøtet på Klokkergården 1.desember Ekstraordinærtårsmøtesak 4 Valg av valgkomite for 1 år Bjørn larsen, Vefsn, som leder Jon-Egil Johansen, Rødøy Oddrunn Dalheim, Herøy. Forslag til valgnemnd: Vedtak: Helgeland Regionråd - Møtebok Årsmøtet Myken 21.-.juni 2012 Sak nr. 6 Helgeland regionråd prioritering av

5 satsingsområder 2013 I følge av vedtekene for Helgeland Regionråd 5 skal det legge fram en arbeidsplan for kommende år på årsmøte. Siden IKS har arbeidsgiver ansvaret er det naturlig at en drøfter arbeidsplanen i styret før den blir lagt fram på årsmøte. Det blir gjort flere vedtak i styret i Helgeland Regionråd som får innverknad på handlingsplanen. Styre i Helgeland Regionråd Iks - Sak 3/12 vedtak: Styret i HR Iks overlater til Helgeland Regionråd og prioritere arbeidsoppgavene til Regionrådet, men ber de være kritiske i forhold til kapasiteten /arbeidsressursene som er tilgjengelig. Innstill: Årsmøtet i Helgeland Regionråd prioriterer disse saksområda i 2013: Gjennomføring av strategiplanen Partnerskapsavtalen med Nordland fylkeskommune. Helgeland Olje- gass utvalg Transportplan Helgeland samarbeid med Sør Helgeland Oppfølging av beredskapskonferansen Olje- og gasskonferansen Helgelandskonferansen 100 årsmarkering av stemmeberetting for kvinner Ha fokus på tilrettelegging for kompetanse utvikling iht behovet i region Nettverksbygging Årsmøtet i Helgeland Regionråd prioriterer disse saksområda i 2013: Vedtak: Helgeland Regionråd - Møtebok Årsmøtet Myken 21.-.juni 2012 Sak nr. 7 Samhandlingsreformen i nord og koordinators rolle

6 Fylkesmennene har tilsett regionale rådgiverne som utgjør et nasjonalt nettverk som skal: Følge med på hva som skjer ute med hensyn til gjennomføring av samhandlingsreformen Formidle til HOD og den nasjonale koordineringsgruppen hvordan arbeidet går Bidra med informasjon og rådgivning til kommuner, sykehus og utdanningsinstitusjoner Det er et mål at nettverket skal oppleves å gi merverdi gjennom å bistå aktuelle ansvarlige aktører i gjennomføringen. Orientering om Fylkesmannens rolle i samhandlingsreformen v/ v/ Sidsel Haraldsen Innstilling Årsmøte i Helgeland Regionråd tar den fremlagte informasjonen til orientering. Vedtak Helgeland Regionråd - Møtebok Årsmøtet Myken 21.-.juni 2012 Sak nr. 8 Havnesamarbeid orientering om status.

7 Helgeland regionråd vedtok i 2010 og gjennomføre prosjekt for å etablere interkommunalt havnearbeid Helgeland havn styresak 71/10 Prosessen med etablering av et interkommunalt havnearbeid forutsettes sluttført i Regionrådsmøte i Mosjøen den 19.november 2010 henstiller til kommunene og ikke å foreta organisatoriske endringer i sin havnevirksomhet i den tid prosessen pågår. Regionrådsmøte ber også om at kommunene er forsiktige med å igangsette nye utbyggings eller nye planer om slikt i denne perioden. Det ble inngått avtale med Ørn Grahm som utarbeidet selskapsavtale for Helgeland havn Iks. Etter en runde med kommunene ble en enig om og ikke å sende saken til kommunene for behandling. Saken ble på nytt behandlet i årsmøte Helgeland regionråd årsmøtesak vedtak 7/11 Årsmøte i Helgeland Regionråd slutter seg til at arbeidet med felles havnesamarbeid blir videre ført gjennom at det blir etablert et prosjekt med målsetning og utarbeidet en strategiskplan og avklare disposisjonsrettene for et felles havneselskap. Selskapsavtale og strategiplan skal legges frem til behandling i kommunestyrene innen Styringsgruppen blir utvidet med 2 bruker representanter og lederne i havnestyrene i Alstahaug og Mosjøen. Helgeland Regionråd er prosjekt eier. Det ble inngått avtale med Jan Erik Netter som utarbeidet strategiplan for Helgeland havn Iks. Det er gjennomført prosess seminar, møte med kommunene, møte med formannskapene i Vefsn og Alstahaug samt ordfører og rådmenn i de andre kommunene og møter mellom havnestyrene i Alstahaug og Mosjøen havnevesen. Helgeland Regionråd har fått midler gjennom gamle RDA ordning og partnerskapsmidler for å gjennomføre prosjektet. Kommunene har ikke bidratt med midler til prosjektet. Havnesamarbeid orientering om status v/ leder i prosjektstyret Roy Skogsholm Innstilling Saken blir lagt frem uten innstilling. Vedtak: Helgeland Regionråd - Møtebok Årsmøtet Myken 21.-.juni 2012 Sak nr. 9 Helgeland Veiutvikling orientering av status Helgeland Veiutvikling AS ble etablert som et lobbyselskap for å betre veistanderen på Helgeland. Selskapet har også fått ansvar for innkreven av bompengen på fylkesveg 78 Toven med tilførsels veier.

8 Planlagt oppstart for bompengeinnkreving er ved Kulstad, og ved Toven og Drevja. Orientering og status v/ Styreleder Jann Arne Løvdahl. Innstilling Årsmøte i Helgeland Regionråd tar den fremlagte informasjonen til orientering. Vedtak Helgeland Regionråd - Møtebok Årsmøtet Myken 21.-.juni 2012 Sak nr. 10 Partnerskapsordningen (regionalt næringsfond) Helgeland Regionråd har vedtatt at det blir inngått partnerskap med Nordland fylkeskommune når det gjelder regionale næringsfond.

9 I henhold til fylkesrådssak 35/12 tildeles Helgeland Regionråd en økonomisk ramme for 2012 på totalt 1,775 mill. kr til det regionale næringsfondet. Av den tildelte rammen kan inntil 5 % bevilges til administrative kostnader. Orientering v/ daglegleder Sissel Hesjedal Innstilling: Årsmøtet i Helgeland Regionråd tar orienteringen til etterretning. Vedtak: Vedlegg: Ny regional partnerskapsordning - Regionale næringsfond Fylkesrådens vedtak 1. Fylkesrådet gir sin tilslutning til etablering av regionale næringsfond i fylkets 7 regioner i hht modellen beskrevet ovenfor. Ordningen evalueres med sikte på tilbakemelding til fylkestinget i forbindelse med tildeling av fond for Det legges til rette for en overgangsperiode i første kvartal av 2012 der arbeidet med de regionale partnerskapene sluttføres og der etableringen av de regionale næringsfondene iverksettes. 3. Fylkesrådet bevilger inntil kr ,- som administrativt tilskudd til regionrådene, fordelt i hht tabellen ovenfor, til etablering av de regionale næringsfondene, sluttføring av saksbehandlingen forbundet med de regionale partnerskapene og til gjennomføring av administrativ og faglig bistand til fylkeskommunen i tilknytning til Regional plan for Nordland. Sammendrag Det foreslås et nytt samarbeid mellom Nordland fylkeskommune og de 7 regionrådene i Nordland under betegnelsen regionale næringsfond. Regionene tildeles totalt en økonomisk ramme på 15 mill kr som fondsmidler, fordelt i forhold til folketall. Det bevilges i tillegg administrative ressurser til regionene, både til finansiering av den avsluttende behandling knyttet til de regionale partnerskapene og som bidrag til samarbeidet med fylkeskommunen om Regional plan for Nordland. De regionale næringsfondene etableres fra 2012 med en særskilt overgangsordning for første kvartal av Bakgrunn De regionale næringsfondene har som bakteppe forsøksordningen med de regionale partnerskapene i Nordland i perioden I fylkestingssak 71-08: Vekstkraft gjennom regionale partnerskap ble det angitt følgende målsetting med ordningen: Å målrette og effektivisere det regionale utviklingsarbeidet (lokale analyser lokale fortrinn) Å styrke samhandlingen/samarbeidet horisontalt og vertikalt (samordning av regionalpolitikken både på fylkesnivå og regionnivå) Å gjennomføre overordnede strategier Fra ord til handling gjennom UPN (Utviklingsprogram Nordland). Totalt ble nærmere 100 mill kr fra fylkeskommunen stilt til rådighet for dette samarbeidet gjennom den aktuelle perioden mot at regionene selv stilte opp med tilsvarende ressurser.

10 Følgende hovedpunkter kan oppsummeres fra evalueringen: Gjennomgående positive erfaringer med ordningen, der følgende gevinster fremheves: Utvikling av kommuneroverskridende perspektiver, bedre involvering av næringsliv, kultur og utdanning/fou og bedre samling om prioriteringer og regional mobilisering. Noe uklarhet i ansvarsforhold. Regionrådets rolle kontra partnerskapsstyret. Uklarhet om forvaltningsmyndighet i hht kommunelovens 27. Noe mangelfull forankring og involvering av ordningen på kommunenivå. Krevende å måle effekten av tiltakene Habilitetsspørsmål har dukket opp, bl.a. som følge av endringer i forvaltningsloven. Klarere kommunikasjon og forenkling av rutiner etterlyses fra regionenes side. Regionene ønsker sterkere involvering av IN og Landbruksavd. Fylkesrådet valgte bl.a. på denne bakgrunn å ikke fremme egen sak for fylkestinget om videreføring av de regionale partnerskapene etter 2011, men har i budsjett for 2012 lagt opp til etablering av en ny form for samarbeid med regionene under betegnelsen regionale næringsfond. Ordningen bygger på en samlet økonomisk ramme på 15 mill kr fra fylkeskommunen og kobles direkte mot regionrådene. Det er forutsatt at fylkesrådet gis fullmakt til å utforme retningslinjer for bruken av de regionale næringsfondene i tråd med KRDs føringer for bruken av de regionalpolitiske virkemidlene knyttet til statsbudsjettets kap 551, post 60. Likeledes ble det forutsatt at fylkesrådet gis fullmakt til å utforme kriterier for fordelingen av midlene mellom regionrådene. Problemstilling Nordland fylkeskommune har hatt et godt samarbeid med regionene i ordningen med regionale partnerskap og dette ønskes videreført på en hensiktsmessig måte gjennom de regionale næringsfondene. Det nye samarbeidet med regionene reiser ulike spørsmål om bl.a. organisering, bemanning og økonomi/finansiering. For å ivareta en del viktige hensyn foreslås følgende lagt til grunn for den nye ordningen: Partnerskapsprinsippet videreføres Alle de regionale aktørene som var involvert i de regionale partnerskapene (politiske representanter, næringsliv, kompetansemiljøer, kultursektoren) skal ha en rolle i det nye regionale samarbeidet, enten i en rådgivende funksjon eller som del av et styre/beslutningsorgan. I den nye partnerskapsordningen som vil gjelde fra 2012, vil det være regionrådet som avgjør hvordan partnerskapsprinsippet som innarbeides. Vår begrunnelse for å holde fast på partnerskapsprinsippet, er de positive tilbakemeldingene som er nedfelt i evalueringsrapporten fra NIVI Analyse AS (mai 2011). Forvaltningssystem Forvaltningen av fondsmidlene ivaretas av regionrådets styre, eventuelt supplert med representanter fra øvrige ovennevnte aktører. Det skal være politisk flertall i styret. Som grunnlag for bruken av fondsmidlene skal det utarbeides en regional handlingsplan som vedtas av styret. Handlingsplanen skal ta utgangspunkt i regionens utfordringer og skal så langt som mulig samordnes med mål og strategier i regional plan for Nordland (jf FR-sak 014/12). Handlingsplanen skal rulleres årlig og danne grunnlag for det årlige tildelingsbrevet.

11 Administrative funksjoner knyttet til forvaltningen av det regionale næringsfondet tillegges regionrådets sekretariat, om nødvendig supplert med hensiktsmessig innleid kapasitet. Økonomiske rammer 2012 De regionale næringsfondene tildeles en årlig rammebevilgning på 15 mill kr fra fylkeskommunen. Fondsmidlene fordeles forholdsmessig til regionene etter de samme kriterier som ble lagt til grunn for fordelingen av partnerskapsmidlene i perioden (jf FT-sak 71/08). Midlene tildeles regionene i hht særskilte avtaler som bl.a. nærmere spesifiserer forpliktelsene knyttet til rapportering og annen oppfølging. Fondsmidlene skal disponeres i samsvar med KRDs retningslinjer knyttet til bruken av midlene fra statsbudsjettets kap 551, post 60. Følgende fordeling av fondsmidlene vil gjelde for 2012: Region Regionalt næringsfond 2012 (avrundet) Sør-Helgeland Helgeland Indre Helgeland Salten Ofoten Lofoten Vesterålen Sum Administrative ressurser For å skape oversikt over behovet for administrative ressurser for å følge opp partnerskapsordningen har vi delt behovet i tre deler. Del 1 omfatter kostnader inntil den nye ordningen blir iverksatt samt oppfølging av allerede gitte tilsagn i perioden Del 2 omfatter administrative ressurser knyttet til de nye regionale fondene og del 3 dreier seg om oppgaver som vi ønsker at regionrådene utfører på vegne av fylkeskommunen. Disse tre elementene er sammensatt i en egen tabell. Del 1 Overgangsperiode/oppfølging av gitte tilsagn I brev av til regionene ble det åpnet for en overgangsperiode der den etablerte organisasjonen i partnerskapssamarbeidet kan videreføres ut 1. kvartal i Dette innebærer bl.a. at fylkeskommunen for perioden januar-mars 2012 bevilger 25 % av det årlige tilskuddet til administrasjon under partnerskapsordningen, noe som gir regionene kr ,- hver til administrasjon av partnerskap/regionale næringsfond i denne perioden. Dette beløpet (totalt kr ,-) gis som et engangsbeløp og foreslåes finansiert via avsatte renteinntekter fra RDA-fondet. I forsøket med regionale partnerskap for perioden , var forvaltningsansvaret todelt. Regionene hadde ansvaret for å treffe beslutninger, sende ut tildelingsbrev, følge opp tilskuddsmottaker og videresende til fylkeskommunen krav om utbetaling (del-/sluttutbetaling). Fylkeskommunen hadde det budsjettmessige ansvaret, føring av RAPP og gjennomføring av de formelle utbetalingene. Pr. 1. februar d.å. er det registrert 450 tilsagn knyttet til partnerskapsordningen. I tillegg kommer ca. 100 tilsagn som ikke er registrert/lagt inn i det nasjonale

12 rapporteringssystemet (RAPP). Utover dette ble det gitt 98 tilsagn knyttet til ekstra tildeling av gamle RDA-midler. Pr. i dag er ca 150 tilsagn avsluttet. En gjennomgang av status viser at regionene fortsatt har et oppfølgingsansvar for 341 tilsagn i henhold til tidligere avtaler. Dersom fylkeskommunen skal overta hele ansvaret for disse tilsagnene, vil det påføre oss en ekstrautgift, samtidig som dette vil bli oppfattet som svært uryddig overfor samtlige tilskuddsmottakere. Vi vil derfor foreslå at vi fortsetter samme praksis når det gjelder oppfølging, kontroll, veiledning og utbetaling av disse tilsagnene. Dersom regionrådene skal kunne påta seg dette, må fylkeskommunen bevilge et administrativt økonomisk tilskudd til hver region. Kostnader knyttet til oppfølging av disse tilsagnene er beregnet etter følgende metode: Hvert tilsagn krever ca 6 timers oppfølging. Vi kalkulerer med en timepris for regionrådets arbeid, inklusiv kontortekniske utgifter, til kr. 650,-. Kr 650,- * 341 * 6 = kr ,-. Denne kostnadene fordeles på de enkelte regionene etter antall tilsagn. Beløpet gis som et flatt tilskudd fordelt over to år og foreslåes finansiert via avsatte renteinntekter fra RDA-fondet. Del 2 Administrative ressurser regionale næringsfond I Kommunal- og regionaldepartementets retningslinjer for bruken av statsbudsjettets kap. 551, post 60, gis det klare føringer om at kun 5 % av tildelt ramme kan nyttes til å dekke administrasjons- og gjennomføringskostnader. Dette innebærer at regionene i sum kan ta ut kr ,- til dette formål I tillegg anbefales at det gis et tilskudd på inntil kr ,- pr. region til utarbeidelse av regionens 4-årige handlingsplan. Dette arbeidet knyttes opp mot arbeidet med Regional plan for Nordland. Hensikten er å sikre best mulig konsistens mellom fylkeskommunens planarbeid og regionens egen plan for bruken av de midler som fylkeskommunen stiller til disposisjon gjennom bevilgningene til regionale næringsfond. Sum tilskudd kr ,- er et engangsbeløp og finansieres via avsatte renteinntekter fra RDA-fondet. Del 3 Bistand Regional plan for Nordland Regionene involveres i arbeidet med Regional plan for Nordland i hht FR-sak 14/12. Regionrådene gis hver et tilskudd fra fylkeskommunen på kr ,- til finansiering av administrasjon og teknisk bistand i forbindelse med dette arbeidet i Sum tilskudd kr ,- er et engangsbeløp og finansieres via avsatte fylkesplanmidler. Fordelingen av bevilgningene til administrasjon/oppfølging i hht dette er angitt i tabellen nedenfor: Region Del 1 Adm bidrag jan-mars 2012 i hht brev av Del 1 Adm av gamle tilsagn for (avrundet) Del 2 Maks adm kostnader/år (5 %) av fond (avrundet) Del 2 Adm bidrag regional handlingsplan Del 3 Adm. bidrag Regional plan (Nfk) 2012 Sør Helgeland Helgeland Indre Helgeland Salten

13 Ofoten Lofoten Vesterålen Sum Det overlates til regionene selv å organisere det administrative arbeidet med de regionale næringsfondene. Ordningen underlegges i prinsippet de samme retningslinjene som gjelder for de kommunale næringsfondene. Dette medfører at det må rapporteres årlig på bruk av midlene gjennom det nye systemet RF Vurderinger Etter fylkesrådens vurdering er det viktig å videreutvikle fylkeskommunens regionale utviklingsansvar og utviklingsrolle, slik at vi oppnår et bedre samspill mellom det som skjer på fylkesnivået og i de enkelte regionene i fylket. Det vurderes slik at de positive erfaringene fra forsøket med regionale partnerskap kan åpne for en videre utvikling av det regionale utviklingsarbeidet gjennom etableringen av regionale næringsfond vurderes som et overgangs- og etableringsår der det legges til rette for en viss fleksibilitet i organiseringen av arbeidet med de regionale næringsfondene og der fylkeskommunen gjennom tilskudd til regionene også kan hente administrativ og faglig bistand til egen virksomhet etter nærmere avtale. Det tas sikte på at erfaringene fra 2012 legges til grunn for tilpasning av ordningen i de påfølgende årene. Mulighetene for samarbeid mellom fylkeskommunen og regionrådene om oppgaver knyttet til regional planlegging og utvikling bør utforskes nærmere med sikte på en mest mulig effektiv utnyttelse av de samlede faglige og administrative ressursene. Konsekvenser Ordningen medfører visse økonomiske og administrative konsekvenser. Disse er det tatt høyde for i budsjettet for 2012.

14 Helgeland Regionråd - Møtebok Årsmøtet Myken 21.-.juni 2012 Sak nr. 11 Ny representant til partnerskapsprosjektet Internasjonal Grùnderskole Helgeland Regionråd vedtak 28/11 oppnevner en representant til styringsgruppen Internasjonal Grùnderskole: Sidsel Haraldsen Sidsel Haraldsen har utgått fra styret og prosjekteier ber Helgeland Regionråd om at det oppnevnes en ny person med vara til styringsgruppen. Prosjektet: Oppdragsgiver: Prosjektansvarlig: Prosjekteier: Styringsgruppe: Prosjektleder: Beslutningsgruppen MON KF Herøy kommune Per Eidsvik, Nordland fylkeskommune (Seniorrådgiver, Næring og regional utvikling) Anne Gjelt, NAV Alstahaug (NAV leder) Harald Wiggo Erdal, MON (Næringskonsulent) Dragan Markovic, SAGA T.S.T.doo, Beograd (Bedriftseier/daglig leder) Sissel Haraldsen, HRR (Styreleder HRR IKS, Rådmann Træna) Stig Neraas Framlegg til vedtak: Helgeland Regionråd oppnevner en ny representant til styringsgruppen i prosjektet International Grùnderskole: Vedtak: Helgeland Regionråd oppnevner en representant til styringsgruppen: Representant: Vara: Bakgrunn for prosjektet: Regionen opplever en utvikling med stadig sentralisering og fraflytting. Størst fraflytting har vi i aldersgruppen år. Etter endt skolegang kommer for få tilbake igjen til heimplassen, oftest på grunn av mangel på interessante arbeidsplasser.

15 Det er derfor et stort behov for å motivere ungdommen til å flytte hjem. Spesielt er det avgjørende å gjøre unge personer tidlig i stand til å se mulighetene, slik at de senere kan skape egne arbeidsplasser i hjemkommunen. Metodikk Med formål å motivere for bedriftsetableringer og gi ungdom med gründerinteresse bedre forutsetninger for å skape egne arbeidsplasser vil vi arrangere Internasjonal Gründerskole. Målgruppe er ungdom mellom 18 og 30 år (ferdig med videregående skole) som har en forretningsidé. 14 ungdom fra Helgeland (2 ungdom fra hver av de 7 kommunene i Helgeland regionråd) og 14 ungdom fra utlandet. Ungdom som har forretningside/plan/ønske om internasjonal satsning prioriteres ved inntak. For å stimulere til kreativitet og nyskaping ønsker vi å sette deltagerne i et helt nytt miljø, og i en situasjon med internasjonalt samarbeid med ungdom fra en annen kultur. Gründerskolens 1. samling legges til en leirskole på fjellet Rudnik, Gornji Milanovac kommune i Serbia. 2. samling legges til Helgeland. Grunnen til at vi velger Gornji Milanovac og Serbia er gode erfaringer fra prøveprosjektet Sommergründerskole 2006 som ble arrangert i Gornji Milanovac. Prosjekteier var Vefsn landbruksskole / MON. Erfaringen er at ungdom fra Norge og Serbia har mye tilfelles og samarbeider godt, samtidig som kulturen er meget forskjellig noe som gir en stor effekt i form av kreativ utvikling. Prosjekteier og prosjektansvarlig kjenner regionene i begge land meget godt. Det vil bli vektlagt å se på gode eksempler og også å skape kontakter for produksjon av produkter eller salg i det andre landet. Å få delta på den Internasjonale gründerskolen skal være meget motiverende og et minne for livet for deltagere, men også for samarbeidsteamet som vil følge opp og ha ansvar for kurset. (MON, Nordland fylkeskommune og personer fra næringsetatene i kommunene) Målsetning for prosjektet Motivere for- og gjøre ungdom i stand til å etablere egne bedrifter i regionens kommuner. Deltagerne skal se mulighetene som finnes innen internasjonal handel / samarbeid. Mål for prosjekt perioden Del 1 Deltagerne skal gis erfaring innen kreativitet og nyskaping, og få en forståelse av hvor avgjørende nyskaping og entreprenørskap er i samfunnet. I tillegg forstå viktigheten av å ha klare mål for sitt arbeid. Kunnskapen og erfaringene skal være stimulerende for å starte egen bedrift. Deltagerne skal gis kunnskap og erfaringer i internasjonalt samarbeid og internasjonal handel. Deltagerne skal bli kjent med ungdommer fra egen region og ungdommer fra annet land som har fokus på samme tema. Ungdommene skal skape seg et nettverk både lokalt og internasjonalt. Deltagerne skal forstå viktigheten av å ha et godt nettverk ved oppstart av bedrifter, og de skal se betydningen av et internasjonalt nettverk i et framtidig Europa. Deltagerne skal utarbeide en forretningsplan.

16 Deltagerne skal være klar til å starte egen bedrift med all nødvendig dokumentasjon. Del 2 Deltagerne skal få erfaring i å starte og drive egen bedrift, gjennom at egen forretningsplan realiseres. Dette medfører produksjon av en vare eller tjeneste, markedsføring og salg. Del 3 Deltagerne skal vurdere egen innsats og bedriftens resultat. Dette synliggjøres ved å levere inn sluttrapport.

Torsdag den 13.juni (umiddelbart etter Representantskapsmøtet)

Torsdag den 13.juni (umiddelbart etter Representantskapsmøtet) Til Helgeland Regionråd Deres ref: Vår ref: She Dato: 15.mai 2013 Det innkalles til ordinært årsmøte 2013 i Helgeland Regionråd. Sted: Træna Avreise fra Sandnessjøen onsdag den 12.juni kl. 16.30 ankomst

Detaljer

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte 2011 i Helgeland Regionråd. Stad : Klokkargården, Rødøy Tidspunkt: torsdag den 1.desember S A K L I S T E

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte 2011 i Helgeland Regionråd. Stad : Klokkargården, Rødøy Tidspunkt: torsdag den 1.desember S A K L I S T E Samarbeid er vår styrke Til: Helgeland Regionråd ÅRSMØTE Bedrift: Adresse Postadresse: Deres ref: Vår ref: She Dato: 16. november 2011 Det innkalles til ekstraordinært årsmøte 2011 i Helgeland Regionråd.

Detaljer

Til Helgeland Regionråd

Til Helgeland Regionråd Til Helgeland Regionråd Deres ref: Vår ref: She Dato: 26.mai 2014 Det innkalles til ordinært årsmøte 2014 i Helgeland Regionråd. Sted: Brygga i Berfjord, Dønna Avreise fra Sandnessjøen torsdag den 19.juni

Detaljer

SAKLISTE. Vel møtt. Men vennlig hilsen Helgeland Regionråd IKS. /s/ Represetantskap. Bedrift: Adresse Postadresse:

SAKLISTE. Vel møtt. Men vennlig hilsen Helgeland Regionråd IKS. /s/ Represetantskap. Bedrift: Adresse Postadresse: Samarbeid er vår styrke Til: Bedrift: Adresse Postadresse: Helgeland Regionråd Represetantskap Deres ref: Vår ref: She Dato: 14. juni 2012 Det innkalles til ordinært møte i Helgeland Regionråd IKS` Representantskap

Detaljer

Protokoll - ordinært møte i Helgeland Regionråd IKS` Representantskap Sted: Myken, Rødøy kommune. Tid: 21.juni 2011 kl. 09.00

Protokoll - ordinært møte i Helgeland Regionråd IKS` Representantskap Sted: Myken, Rødøy kommune. Tid: 21.juni 2011 kl. 09.00 Samarbeid er vår styrke Til: Bedrift: Adresse Postadresse: Helgeland Regionråd Represetantskap Deres ref: Vår ref: She Dato: 10. juli 2012 Protokoll - ordinært møte i Helgeland Regionråd IKS` Representantskap

Detaljer

Protokoll Helgeland Regionråd Årsmøtet 2011 Sted: Kommunehuset, Herøy den 22.juni 2011. Representanter: Sama rbe id e r vå r s ty rke

Protokoll Helgeland Regionråd Årsmøtet 2011 Sted: Kommunehuset, Herøy den 22.juni 2011. Representanter: Sama rbe id e r vå r s ty rke Sama rbe id e r vå r s ty rke Protokoll Helgeland Regionråd Årsmøtet 2011 Sted: Kommunehuset, Herøy den 22.juni 2011 Representanter: Vefsn Leirfjord Alstahaug Dønna Rådmenn Herøy Alstahaug Leirfjord Vefsn

Detaljer

SAKLISTE. Vel møtt. Men vennlig hilsen Helgeland Regionråd IKS. /s/ Sakspapirene blir ettersendt. Represetantskap. Bedrift: Adresse Postadresse:

SAKLISTE. Vel møtt. Men vennlig hilsen Helgeland Regionråd IKS. /s/ Sakspapirene blir ettersendt. Represetantskap. Bedrift: Adresse Postadresse: Samarbeid er vår styrke Til: Bedrift: Adresse Postadresse: Helgeland Regionråd Represetantskap Deres ref: Vår ref: She Dato: 16. november 2011 Det innkalles til ekstraordinært møte i Helgeland Regionråd

Detaljer

Det innkalles til ordinært møte i Helgeland Regionråd IKS` Representantskap Sted: Træna. Tid: 13.juni 2013 kl

Det innkalles til ordinært møte i Helgeland Regionråd IKS` Representantskap Sted: Træna. Tid: 13.juni 2013 kl Helgeland Regionråd Representantskap Deres ref: Vår ref: She Dato: 15.mai 2013 Det innkalles til ordinært møte i Helgeland Regionråd IKS` Representantskap Sted: Træna. Tid: 13.juni 2013 kl. 10.00 SAKLISTE

Detaljer

Helgeland Regionråd Representantskap. Deres ref: Vår ref: She Dato: 26.mai 2014

Helgeland Regionråd Representantskap. Deres ref: Vår ref: She Dato: 26.mai 2014 Helgeland Regionråd Representantskap Deres ref: Vår ref: She Dato: 26.mai 2014 Det innkalles til representantskapsmøte i Helgeland Regionråd IKS` Sted: Brygga i Berfjord, Dønna kommune. Tid: 19.juni 2014

Detaljer

SAKLISTE. Vel møtt. Men vennlig hilsen Helgeland Regionråd IKS. /s/ Sakspapirene blir ettersendt. Represetantskap. Bedrift: Adresse Postadresse:

SAKLISTE. Vel møtt. Men vennlig hilsen Helgeland Regionråd IKS. /s/ Sakspapirene blir ettersendt. Represetantskap. Bedrift: Adresse Postadresse: Samarbeid er vår styrke Til: Bedrift: Adresse Postadresse: Helgeland Regionråd Represetantskap Deres ref: Vår ref: She Dato: 9. juni 2011 Det innkalles til ordinært møte i Helgeland Regionråd IKS` Representantskap

Detaljer

Protokoll Helgeland regionråd Iks representantskapsmøtet 2011 Herøy den 22.juni 2011 Representanter:

Protokoll Helgeland regionråd Iks representantskapsmøtet 2011 Herøy den 22.juni 2011 Representanter: Sama rbe id e r vå r s ty rke Protokoll Helgeland regionråd Iks representantskapsmøtet 2011 Herøy den 22.juni 2011 Representanter: Vefsn Leirfjord Alstahaug Dønna Rådmenn Herøy Alstahaug Leirfjord Vefsn

Detaljer

Protokoll representantskapsmøte i Helgeland Regionråd IKS` Sted: Brygga i Berfjord, Dønna kommune. Tid: 19.juni 2014

Protokoll representantskapsmøte i Helgeland Regionråd IKS` Sted: Brygga i Berfjord, Dønna kommune. Tid: 19.juni 2014 Protokoll representantskapsmøte i Helgeland Regionråd IKS` Sted: Brygga i Berfjord, Dønna kommune. Tid: 19.juni 2014 Representanter tilstede: Alstahaug; Bård Anders Langø Dønna; Anne Sofie Mathisen Leirfjord;

Detaljer

She Dato: 24.mai 2016

She Dato: 24.mai 2016 Helgeland Regionråd Representantskap Deres ref: Vår ref: She Dato: 24.mai 2016 Det innkalles til representantskapsmøte i Helgeland Regionråd IKS` Sted: Myken, Rødøy kommune. Tid: 16.juni 2016 rett etter

Detaljer

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Styre, råd utvalg m v Møtestad Møtedato Styret Bardal, Leirfjord 30.okt.-01.sept. 2010 Sak nr. 49/10 Oppfølging av Helgelandskonferansen 2010, vedr. økt samarbeid på

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Journalpost.: 09/8109 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009 Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

Regionalt næringsfond/ Partnerskap Handlingsplan

Regionalt næringsfond/ Partnerskap Handlingsplan UTKAST TIL: Regionalt næringsfond/ Partnerskap Handlingsplan 2012-2013. Vedtatt: Handlingsplan 2012-13 Side 1 sitt strategidokument som bygger på Regionalplan for Nordland ligg til grunn for arbeidet.

Detaljer

Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013

Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013 Komite for næring Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget fordeler kr 30 954 000,- til kommunale og regionale næringsfond i 2013,

Detaljer

Aktiv Næringsservice as ble engasjert som prosjektleder for for- og hovedprosjektet med Ørjan Skogmo som prosjektleder.

Aktiv Næringsservice as ble engasjert som prosjektleder for for- og hovedprosjektet med Ørjan Skogmo som prosjektleder. Kommunepilotprosjektet Innovasjon Norge, Kommunal- og regionaldepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Kommunenes Sentralforbund satte i 2004 i gang et toårig nasjonalt pilotprosjekt for utvikling

Detaljer

HELGELAND HAVN IKS. Orientering om Interkommunalt havnesamarbeid

HELGELAND HAVN IKS. Orientering om Interkommunalt havnesamarbeid HELGELAND HAVN IKS Orientering om Interkommunalt havnesamarbeid Planlagt samarbeid Helgeland Havn IKS Initiativ fra Helgeland Regionråd januar 2010 Samarbeidskommuner: - Alstahaug - Dønna - Herøy - Leirfjord

Detaljer

3. Årsberetning for 2016 Vedtak: Representantskapet godkjenner den fremlagte årsberetningen som Helgeland Regionråds årsberetning for 2016.

3. Årsberetning for 2016 Vedtak: Representantskapet godkjenner den fremlagte årsberetningen som Helgeland Regionråds årsberetning for 2016. Representantskapet i Helgeland Regionråd IKS Protokoll representantskapsmøtet i Helgeland Regionråd IKS Sted: Silvalen, kommunehuset i Herøy. Tid: 26.juni 2017 kl. 11:20-11:50 Tilstede: Jann Arne Løvdahl

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei VIDERE SAMARBEID OM INTERKOMMUNALT NÆRINGSARBEID Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Møtedato: 11.10.2011 Fra kl: 09.00 Til kl: 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Arnt-Frode Jensen (unntatt sak 91/11) Elbjørg

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS

SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1 1. Selskapets navn er Helgeland Regionråd IKS (HR IKS). Selskapet viderefører den økonomiske og administrative virksomheten

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Morten Sandbakken Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 15/761

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Morten Sandbakken Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 15/761 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Morten Sandbakken Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 15/761 ORGANISERING AV SØR-HELGELAND REGIONRÅD (SHR) OG HELGELAND REGIONRÅD (HR) Rådmannens innstilling: 1. Herøy kommune

Detaljer

DELTAKAR FUNKSJ TLF.NR

DELTAKAR FUNKSJ TLF.NR Protokoll. MØTETIDSPUNKT: Mandag 10. februar Start tidspunkt. Kl. 11.00 15.45 MØTESTED: Sentrums Næringshage Etter møtet var det middag på Lilletorget DELTAKAR FUNKSJ TLF.NR Påmeldt TIL STEDE Avbud Per

Detaljer

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Styre, råd utvalg m v Møtestad Møtedato Styret Bardal, Leirfjord 30.okt.-01.sept. 2010 Sak nr. 50/10 Partnerskapssprogrammet handlingsplan 2010 Partnerskapet mellom

Detaljer

Søknadsnr. 2014-0174 Søknadsår 2014 Arkivsak 14/1968

Søknadsnr. 2014-0174 Søknadsår 2014 Arkivsak 14/1968 Søknad Søknadsnr. 2014-0174 Søknadsår 2014 Arkivsak 14/1968 Støtteordning Prosjektnavn Tilskudd til utviklingstiltak Regional boligpolitiskplan - temaplan Kort beskrivelse Vi har gjennom arbeidet med bedre

Detaljer

Styre, råd utvalg m v Møtested Møtedato Årsmøtet Herøy 22-23 juni 2011. Orientering om Fylkesmannens prosjekt Framsynt tilsyn

Styre, råd utvalg m v Møtested Møtedato Årsmøtet Herøy 22-23 juni 2011. Orientering om Fylkesmannens prosjekt Framsynt tilsyn Samarbeid er vår styrke Til: Helgeland Regionråd ÅRSMØTE Bedrift: Adresse Postadresse: Deres ref: Vår ref: She Dato: 9. juni 2011 Det innkalles til ordinært årsmøte 2011 i Helgeland Regionråd. Stad : Kommunehuset,

Detaljer

Arkivsak: SAKSPROTOKOLL - REVIDERING AV RETNINGSLINJER - KOMMUNALE NÆRINGSFOND

Arkivsak: SAKSPROTOKOLL - REVIDERING AV RETNINGSLINJER - KOMMUNALE NÆRINGSFOND Arkivsak: 1400761-8 SAKSPROTOKOLL - REVIDERING AV RETNINGSLINJER - KOMMUNALE NÆRINGSFOND Behandling sak nr.: 77/16 i Kommunestyret den 20.12.2016 Behandling: Aina Sætre fremmet følgende forslag til vedtekter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1240

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1240 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1240 HELGELAND REGIONRÅD - FELLES REGIONRÅD Rådmannens innstilling: Dønna kommunestyre vedtar oppstart av prosess med det formål

Detaljer

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune Retningslinjer for Næringsfond 1 Herøy kommune Herøy kommune Vedtatt av kommunestyret 24.06.2014 Innhold 1 Hjemmel, kapital, avkasting...2 Næringsfondet er finansiert av:...2 2 Formål...2 3 Søknad...2

Detaljer

Tildeling næringsrettede midler til regional utvikling- kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift Glåmdalsregionen

Tildeling næringsrettede midler til regional utvikling- kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift Glåmdalsregionen Saknr. 14/9873-1 Saksbehandler: Espen Køhn Tildeling næringsrettede midler til regional utvikling- kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift 2014- Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet

Detaljer

SAKLISTE: 66/13 Godkjenning av innkalling og sakliste. Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes uten merknader.

SAKLISTE: 66/13 Godkjenning av innkalling og sakliste. Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes uten merknader. Protokoll MØTETIDSPUNKT: Torsdag 21. november Starttidspunkt. Kl. 09.00 Kl. 16.15 MØTESTED: Klokkergården i Rødøy kommune DELTAKAR FUNKSJ TLF.NR Påmeldt TIL STEDE Avbud Per Pedersen Medl. 1 1 Olav Terje

Detaljer

Til: Formannskapene i medlemskommunene som tilsammen utgjør representantskapet i Ofoten regionråd. Administrasjonssjefene i medlemskommunene

Til: Formannskapene i medlemskommunene som tilsammen utgjør representantskapet i Ofoten regionråd. Administrasjonssjefene i medlemskommunene 31. mai 17 INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 9. juni 2017 kl. 10:00-14:00 Studiosalen, Narvik kulturhus, Narvik Til: Formannskapene i medlemskommunene som tilsammen utgjør

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Ytre Helgeland Regionråd behandlet sak vedr. kommunerevisjonen i møte den , sak 46/ 15, og fattet følgende vedtak:

SAKSFRAMLEGG. Ytre Helgeland Regionråd behandlet sak vedr. kommunerevisjonen i møte den , sak 46/ 15, og fattet følgende vedtak: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 038/11 Fylkesrådet 15.02.2011

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 038/11 Fylkesrådet 15.02.2011 Journalpost.: 10/39224 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 038/11 Fylkesrådet 15.02.2011 Evaluering og videreutvikling av studiesentrene Sammendrag Formålet med denne saken er å

Detaljer

IFT-SAK Kommunale næringsfond - fordeling 2015

IFT-SAK Kommunale næringsfond - fordeling 2015 Journalpost:15/1474 Saksnummer Utvalg/komite Dato 077/2015 Fylkesrådet 24.03.2015 047/2015 Fylkestinget 20.04.2015 IFT-SAK Kommunale næringsfond - fordeling 2015 Sammendrag Fylkestinget fordeler kr 15

Detaljer

- et samarbeids- og interesseorgan! Stiftet 8. februar 2005!

- et samarbeids- og interesseorgan! Stiftet 8. februar 2005! - et samarbeids- og interesseorgan! Stiftet 8. februar 2005! Samarbeidets formål i hht vedtektene: Være et samarbeids- og interesseorgan for de deltakende kommunene Arbeide for utvikling av regionen gjennom

Detaljer

DELTAKAR FUNKSJ TLF.NR FAX.NR TIL STADES

DELTAKAR FUNKSJ TLF.NR FAX.NR TIL STADES MØTEINNKALLING MØTETIDSPUNKT: Torsdag 17-18.mars 2011 Start: Klokken 12.00 i Sandnessjøen Avreise frå Sandnessjøen til Bjørn kl.14.10 Slutt: ca. klokken 11.00 til lunsj Ferje fra Bjørn kl. 12.25 MØTESTED:

Detaljer

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 081/12 Fylkestinget

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 081/12 Fylkestinget Journalpost.: 11/30719 Fylkesrådet FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 081/12 Fylkestinget 11.06.2012 Handlingsplan DA Utviklingsprogram Bodø 2012-2013 Sammendrag Forutsatt at Stortinget den

Detaljer

Flatanger, Fosnes, Grong, Høylandet, Leka, Lierne, Namdalseid, Namsos, Namsskogan, Nærøy, Overhalla, Røyrvik, Snåsa og Vikna.

Flatanger, Fosnes, Grong, Høylandet, Leka, Lierne, Namdalseid, Namsos, Namsskogan, Nærøy, Overhalla, Røyrvik, Snåsa og Vikna. Saksbehandler: Snorre Ness E-post: snorre.ness@hint.no Telefon: 74 21 23 98 Kontoradresse: Vår dato: 9.1.2012 Vår ref.: 2010/287 Deres dato: Deres ref.: Ordførere og Rådmenn i kommunene i Region Namdal

Detaljer

Kommunestyret. Innkalles med dette til møte kl. 10:00-18:00 på Rådhuset, Mosjøen. UTSKRIFTER FRA RÅD OG UTVALG

Kommunestyret. Innkalles med dette til møte kl. 10:00-18:00 på Rådhuset, Mosjøen. UTSKRIFTER FRA RÅD OG UTVALG Kommunestyret Innkalles med dette til møte 18.12.2013 kl. 10:00-18:00 på Rådhuset, Mosjøen. UTSKRIFTER FRA RÅD OG UTVALG Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 140/13 13/2207 ELEKTRONISK KJØREBOK - TJENESTEBILER

Detaljer

Heidi Robertsen Lena Breivik under AU-sak 03/17 Jannike Ramsvik under AU-sak 04/17 Mona Lindal under AU-sak 05/17

Heidi Robertsen Lena Breivik under AU-sak 03/17 Jannike Ramsvik under AU-sak 04/17 Mona Lindal under AU-sak 05/17 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 3. FEBRUAR 2017 I BODØ Til stede: I tillegg møtte: Ida Pinnerød Lars Kr. H. Evjenth Monika Sande Hege Sørlie Asle Schrøder Rolf Kåre Jensen Kjersti Bye Pedersen Heidi

Detaljer

MØTEINNKALLING. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som innkalling først når stemplet "INNKALLING TIL MØTE" er påført.

MØTEINNKALLING. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som innkalling først når stemplet INNKALLING TIL MØTE er påført. Ordfører Utvalg: Formannskapet Møtested: Bystyresalen Møtedato: 10.03.2011 Klokkeslett: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14 eller e-post til: Bodil.J.Kostamo@vadso.kommune.no

Detaljer

Statsbudsjettet Tilsagn om tilskudd til Ungt Entreprenørskap - på inntil 13 mill kr fra kap. 552, post 72

Statsbudsjettet Tilsagn om tilskudd til Ungt Entreprenørskap - på inntil 13 mill kr fra kap. 552, post 72 Ungt Entreprenørskap Postboks 5250 Majorstua 0303 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato 13/294-2 05.02.2013 Statsbudsjettet 2013 - Tilsagn om tilskudd til Ungt Entreprenørskap - på inntil 13 mill kr fra kap. 552,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Regionrådet for Hadeland. Dato: kl. 9:00-14:00 Sted: Thorbjørnrud hotell, Jevnaker Arkivsak: 17/00103 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Regionrådet for Hadeland. Dato: kl. 9:00-14:00 Sted: Thorbjørnrud hotell, Jevnaker Arkivsak: 17/00103 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Regionrådet for Hadeland Dato: 08.12.2017 kl. 9:00-14:00 Sted: Thorbjørnrud hotell, Jevnaker Arkivsak: 17/00103 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall meldes til Vibeke Buraas Dyrnes tlf. 934

Detaljer

Småsamfunnssatsinga i Nord- Salten. Utfordringsnotat Konrad Sætra Rådmann

Småsamfunnssatsinga i Nord- Salten. Utfordringsnotat Konrad Sætra Rådmann Småsamfunnssatsinga i Nord- Salten Utfordringsnotat Konrad Sætra Rådmann Historikk og bemanning Kom i stand etter signaler fra KRD NFK fikk tilført statlige midler til satsing Fylkestinget valgte i 2002

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 03.07.2012 Tid: 08:15-00:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.2009 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.2009 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.2009 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra, Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Arnt Jakobsen,

Detaljer

Program for Partnerskap Ofoten

Program for Partnerskap Ofoten Program for Partnerskap Ofoten 2009-11 Første gang behandlet i Styremøte 03.04.09, sendt på sirkulasjon til Styret 29.04.09, godkjent i Styret 10.06.09 I tillegg til dette partnerskapsprogrammet skal det

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sakspapirene er sendt medlemmer og varamedlemmer pr. mail og ipad.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sakspapirene er sendt medlemmer og varamedlemmer pr. mail og ipad. MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Botnkrona, Rådhuset Møtedato: 18.12.2013 Tid: 09.00 NB! MERK TIDSPUNKT!!! Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02616-7 Eli Rishaug 30.01.2015

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02616-7 Eli Rishaug 30.01.2015 Innherred Samkommune Postboks 130 7601 LEVANGER Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02616-7 Eli Rishaug 30.01.2015 Tilsagnsnr: KMD-2015-10 Regionalt utviklingsprogram for Nord-Trøndelag

Detaljer

KOORDINATOR FOR YRKES- OG UTDANNINGSVEILEDNING PÅ HADELAND. Prosjektperioden utvides til tre år. Prosjektet avsluttes 31.07. 2008.

KOORDINATOR FOR YRKES- OG UTDANNINGSVEILEDNING PÅ HADELAND. Prosjektperioden utvides til tre år. Prosjektet avsluttes 31.07. 2008. Arkivsaksnr.: 06/1181-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume KOORDINATOR FOR YRKES- OG UTDANNINGSVEILEDNING PÅ HADELAND. Innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Marita Jakola Skansen, kontorsjef Jon Ragnar Morso, økonomisjef Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Marita Jakola Skansen, kontorsjef Jon Ragnar Morso, økonomisjef Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Bystyresalen Møtedato: 10.03.2011 Fra kl. 10.20 Til kl. 12.30 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes AP Leder

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Møterommet på Herøy folkebibliotek Møtedato: 20.01.2009 Fra kl: 09.00 Til kl: 12.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 10/4 Formannskapet 27.01.2010 10/8 Bystyret 11.02.2010

Saksnummer Utvalg Møtedato 10/4 Formannskapet 27.01.2010 10/8 Bystyret 11.02.2010 Fellesadministrasjonen, avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.01.2010 157/2010 2010/158 026 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/4 Formannskapet 27.01.2010 10/8 Bystyret

Detaljer

Partnerskapsavtale

Partnerskapsavtale Partnerskapsavtale 2017 2019 mellom og Regionrådet for Midt-Buskerud Regionråd Midt-Buskerud Dato: Fylkesordfører Dato: Gustav Kalager Ordfører i Krødsherad Anne Kristine Norman Ordfører i Sigdal Ståle

Detaljer

Jnr. 314/2013/VS/mb/230.0 Sortland den 22. november 2013

Jnr. 314/2013/VS/mb/230.0 Sortland den 22. november 2013 Jnr. 314/2013/VS/mb/230.0 Sortland den 22. november 2013 Møte i Vesterålen kulturutvalg Sted: Rådhuset, Lødingen Tid: 5. November kl. 10.00-12.50 Til stede: Følgende innkalles: Jonni Solsvik, Vesterålen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Børge Toft Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Børge Toft Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Børge Toft Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja

Detaljer

Oppdragsbrev 2016 til Innovasjon Norge Hedmark

Oppdragsbrev 2016 til Innovasjon Norge Hedmark Saknr. 16/1839-1 Saksbehandler: Espen Køhn Oppdragsbrev 2016 til Innovasjon Norge Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet bevilger Innovasjon Norge Hedmark som Hedmark fylkeskommunes operatør kr. 30

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67 EVENTUELL VIDEREFØRING AV INTERKOMMUNALT NÆRINGS- SAMARBEID I HALD-KOMMUNENE. NY BEHANDLING. Rådmannens innstilling: 1. Dønna

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 124/15 12/971 VEDTEKTSENDRING - YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 124/15 12/971 VEDTEKTSENDRING - YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 27.10.2015 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr Saknr. 9888/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Siv Elin Stormoen 1. KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2009 2. UTVIKLING AV FØRSTELINJETJENESTEN I KOMMUNENE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Regionrådet for Midt-Buskerud Møtested: Sole Hotell, Noresund Møtedato: 25.11.2011 Tid: 10.30 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/16 11/1221 SAKSPROTOKOLL:

Detaljer

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Målselv kommune Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging av forprosjektet 2013-05-30 Oppdragsnr.: 5124953 5124953 Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Larsen Medlem KY

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Larsen Medlem KY Møteprotokoll Utvalg: Fondsstyret Møtested: Kommunehuset Dato: 26.10.2016 Tidspunkt: 11:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronald Jenssen Nestleder H Jan Helge Jensen

Detaljer

VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER FOR ALVDAL KOMMUNES NÆRINGSFOND. (KRAFT- OG TILTAKSFOND)

VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER FOR ALVDAL KOMMUNES NÆRINGSFOND. (KRAFT- OG TILTAKSFOND) VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER FOR ALVDAL KOMMUNES NÆRINGSFOND. (KRAFT- OG TILTAKSFOND) A. VEDTEKTER FOR KRAFTFONDET ALVDAL KOMMUNE. 1. Hjemmel, kapital og avkastning a) Hjemmel. Vedtektene for bruk og forvaltning

Detaljer

Tilflytting og rekruttering fra utlandet. Kirsten Hasvoll Mo 8.4.2014

Tilflytting og rekruttering fra utlandet. Kirsten Hasvoll Mo 8.4.2014 Tilflytting og rekruttering fra utlandet. Kirsten Hasvoll Mo 8.4.2014 Hva jeg skal snakke om: Nordland trenger innvandring fra utlandet mer enn noe annet fylke. Offentlig og privat næringsliv trenger flere

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen 2017-2020 Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 25.02.2016 h Nord-Aurdal kommune Foto: Helge Halvorsen I Innhold Kommunedelplan for trafikksikkerhet - planprogram INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ole Kr. Holand Sindre Helmersen. Medlem Medlem

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ole Kr. Holand Sindre Helmersen. Medlem Medlem Leka kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Lekatun Dato: 23.03.2017 Tidspunkt: 10:30 12:55 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder Kristin Floa

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet Prosjektmandat Hovedprosjekt Informasjonssikkerhet Side 2 av 6 Innhold 1 Innledning...3 2 Mål og rammer...3 2.1 Mål... 3 2.2 Rammer... 4 3 Omfang og avgrensning...4 4 Organisering...4 5 Beslutningspunkter

Detaljer

AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan 2014

AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan 2014 Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.02.2014 8632/2014 2012/442 K52 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/20 Bystyret 13.02.2014 AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan

Detaljer

Kap. 551, postene 60 og 61 - Tilbakemelding på årsrapporten for 2011

Kap. 551, postene 60 og 61 - Tilbakemelding på årsrapporten for 2011 Fylkesmannen i Vestfold Svend Foyns gate9 3126 TØNSBERG Deres ref. Vår ref. Dato 201200453-2 11/268-3 5.7.2012 Kap. 551, postene 60 og 61 - Tilbakemelding på årsrapporten for 2011 Vi viser til innsendt

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av næringsfondet

Retningslinjer for tildeling av næringsfondet Retningslinjer for tildeling av næringsfondet Vedtatt i styret 25.09.2015 Nordkapp Kommune / Om Kapp KF Retningslinjer for bruk av næringsfondet i Om Kapp KF Vedtatt av kommunestyret 16.05.06, med senere

Detaljer

Prosjektplan Ung i Nasjonalparkriket

Prosjektplan Ung i Nasjonalparkriket Prosjektplan Ung i Nasjonalparkriket INNLEDNING 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn 1.2 Mål for prosjektet 1.3. Rammer 2. OMFANG OG AVGRENSNING 3. ORGANISERING 3.1. Prosjektledelse 3.2. Prosjektgruppe 3.3 Øvrige

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Alstahaug kontrollutvalg SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Grete Nygård Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 13/588-3 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Grete Nygård Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 13/588-3 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grete Nygård Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 13/588-3 Klageadgang: Nei ETABLERING AV FELLES REVISJONSORDNING FOR HELGELAND OG SALTEN Kontrollutvalgets innstilling:

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 09:00

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 09:00 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 11.05.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP - Heidi

Detaljer

Transportkorridorer Fv.17 Brønnøy - Alstahaug, Herøy/Dønna, Vega

Transportkorridorer Fv.17 Brønnøy - Alstahaug, Herøy/Dønna, Vega Transportkorridorer Fv.17 Brønnøy - Alstahaug, Herøy/Dønna, Vega Brønnøysund - Sandnessjøen Besøker 8 fergeleier på en tur Det er lett å finne fram til Dønna Stort behov for bil Utfordringer i distriktene

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND

VEDTEKTER FOR STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 439 Arkivsaksnr.: 13/1251 NY SAMARBEIDSAVTALE OM STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND Rådmannens innstilling: Følgende avtaletekst vedtas: SAMARBEIDSAVTALE

Detaljer

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr Saknr. 5098/08 Løpenr.14110/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Siv Elin Stormoen KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2008 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Regelverk for næringsfondet

Regelverk for næringsfondet Regelverk for næringsfondet Regelverk- og utviklingsfond i Loppa kommune Vedtatt i kommunestyret PS 66/15 18.12.15 1. Formål. 1.A. Vedtektene skal bidra til at ideer og prosjekter iverksettes og fører

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013

Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013 Ungt Entreprenørskap Postboks 5250 Majorstua 0303 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013 Tilskuddsbrev for 2013 Ungt Entreprenørskap Stortinget behandlet Nærings- og handelsdepartementets budsjett

Detaljer

Kommunereformen kommunesammenslåing endring av kommunestrukturen i Norge.

Kommunereformen kommunesammenslåing endring av kommunestrukturen i Norge. Kommunereformen kommunesammenslåing endring av kommunestrukturen i Norge. I tillegg til denne informasjonen legges også spørreundersøkelsen som firmaet Sentio har gjennomført for kommunene Vefsn, Herøy,

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune Inkluderende arbeidsliv i Nordland ID Nfk.HMS.4.3.3 Gyldig fra 2015-2018 Forfatter Anniken Beate Solheim Verifisert HR Side 1 av5 Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland skal inngå samarbeidsavtale

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 NYTT ØKONOMISYSTEM Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner at Herøy deltar i skissert samarbeid mellom

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 5

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 5 Hattfjelldal kommune Side 1 av 5 Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 05.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SP Harald Lie (representant) SV Bjørnar Hansen

Detaljer

Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen

Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen Lederforum Helse- og omsorg Fosen er av Fosen Regionråd ved Rådmannsgruppen bedt om å evaluere funksjonen regional koordinator.

Detaljer

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Høringskonferanse 14. januar 2008

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Høringskonferanse 14. januar 2008 Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond Arvid Hallén, Norges forskningsråd Høringskonferanse 14. januar 2008 Forskningsrådet har utredet forslag til rammer for organisering og forvaltning

Detaljer

Kap. 551, postene 60 og 61 - Tilbakemelding på arsrapporten for 2011

Kap. 551, postene 60 og 61 - Tilbakemelding på arsrapporten for 2011 Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 Lund 4605 KRISTIANSAND S Deres ref. Vår ref. Dato 11/271-7 04.07.2012 Kap. 551, postene 60 og 61 - Tilbakemelding på arsrapporten for 2011 Vi viser til innsendt rapportering

Detaljer

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr Saknr. 9888/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Beate Ryen Bratgjerd KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet bevilger over

Detaljer

MAI. Saksn, Hordaland fylkeskommune - tilskudd til lokalt folkehelsearbeid 2009

MAI. Saksn, Hordaland fylkeskommune - tilskudd til lokalt folkehelsearbeid 2009 Helsedirektoratet Hordaland fylkeskommune! Postboks 7900 i,,, 3 o,,,^ 5020 BERGEN -KP.r.o(oo U3^ Dn ArKivnr. MAI m^ Saksn, Deres ref.:. Saksbehandler: Vår ref.: HUM 09/2432 15.04.2009 Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Tilskudd til karriereveiledning, kap. 258 post 60

Tilskudd til karriereveiledning, kap. 258 post 60 Tilskudd til karriereveiledning, kap. 258 post 60 Retningslinjer for tilskudd til fylkesvise partnerskap for karriereveiledning, kap. 258 post 60, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 5. mars 2014 i henhold

Detaljer

Tilskudd til etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen - utbetaling 2013

Tilskudd til etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen - utbetaling 2013 v2.2-18.03.2013 Til kommuner som har søkt tilskudd til øyeblikkelig hjelp døgnopphold i 2013 Deres ref.: Vår ref.: 13/4018-1 Saksbehandler: Thorstein Ouren Dato: 26.04.2013 Tilskudd til etablering og drift

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: Tid: kl 12:00 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: Tid: kl 12:00 NB! Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 14.03.2013 Tid: kl 12:00 NB! (Etter PSU-møte) Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt

Detaljer

Klagenemnda. Innkalles med dette til møte kl på Rådhuset,, Mosjøen. SAKLISTE

Klagenemnda. Innkalles med dette til møte kl på Rådhuset,, Mosjøen. SAKLISTE Klagenemnda Innkalles med dette til møte 15.06.2012 kl. 12.00 på Rådhuset,, Mosjøen. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/12 12/206 SAKSBEHANLINGEN FOR KLAGENEMNDA - INHABILITET FOR KOMMUNALE TJENESTEMENN

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

PLANPROGRAM for kommuneplanens samfunnsdel for perioden

PLANPROGRAM for kommuneplanens samfunnsdel for perioden Alstahaug kommune PLANPROGRAM for kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2012-2022 Vedtatt planutvalget: INNHOLD INNLEDNING...1 FØRINGER I VEDTATT PLANSTRATEGI...1 AREALDELEN...2 PLANPROSESS OG ARBEIDSMÅTE...

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer