Årsrapport Biva Tiltakene. Arbeid med Bistand Varig tilrettelagt arbeid Jobbklubb Avklaring. Biva as Årsrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport Biva 2014. Tiltakene. Arbeid med Bistand Varig tilrettelagt arbeid Jobbklubb Avklaring. Biva as Årsrapport 2014 1"

Transkript

1 2014 Årsrapport Biva 2014 Tiltakene Arbeid med Bistand Varig tilrettelagt arbeid Jobbklubb Avklaring Biva as Årsrapport

2 Innledning Biva as er en vekstbedrift eid av Grimstad, Lillesand og Birkenes kommuner. Bedriften er delt i to avdelinger, en avdeling i Grimstad, og en avdeling på Birkeland. Selskapets formål er å være tiltaksarrangør for NAV med tiltakene Varig tilrettelagt arbeid (VTA) og Arbeid med bistand (AB)og eventuelle andre tiltak i kommunene Lillesand, Birkenes og Grimstad. Hovedmålet med VTA er å gi arbeid og attføringstilbud til mennesker som ikke uten videre kan nyttiggjøre seg arbeidsmarkedets øvrige tilbud. Hovedmålet med AB er å gi mennesker bistand for å få og beholde et arbeid i det ordinære arbeidslivet. Som leverandør av velferdstjenester arbeider vi med enkeltmennesker og deres behov for mestring og kvalifisering. Vi vil med utgangspunkt i vår visjon- bidra til arbeid og livsglede og vårt verdigrunnlag som er respekt, likeverd og arbeidsglede, tilrettelegge for og gi våre deltakere mulighet til å bruke sine evner og ressurser på en god og givende måte. Vi skal gjøre dem i stand til å ta kvalifiserte og gode valg samt bidra til å gjøre dem styrket i det å ta ansvar for eget liv. Vi ønsker at vårt verdigrunnlag sammen med vår kvalitetspolitikk skal være gjennomgående i alt vårt arbeid for å nå disse målene. Biva tilbydde i 2014 tjenester innen tiltakene VTA, Arbeid med bistand, Jobbklubb og Avklaring «Raskere tilbake». Vi har i hatt høy aktivitet innen våre tiltak, og hadde i 2014 totalt 267 deltaker gjennom i alle våre tiltak og samarbeid med over 200 arbeidsgivere/samarbeidspartnere. Vi har fortsatt vårt gode samarbeid med vekstbedriftene i fylket og dette samarbeidet har gitt oss flere nytteverdier, kvalitetssikring av tjenester, felles tiltaksmaler og samarbeid om levering av tjenester er noen av de områdene vi samarbeider om. Startet i 2014 opp et arbeid med å se på mulige samarbeidsformer med attføringsbedriften Avigo, og fortsetter dette ut i Denne årsrapporten er tilgjengelig for våre interessepartnere/samarbeidsparter. Den vil bli gjennomgått med vår hovedinteressepartner og finansiell interessepartner (Nav) i første samarbeidsmøte 2015 og i styremøte med Grimstad, Lillesand og Birkenes kommune. Dagfinn Aas Daglig leder Grimstad kommune Birkenes kommune Lillesand kommune Biva as Årsrapport

3 Innholdsfortegnelse Innledning s.2 Innholdsfortegnelse s.3 Intern organisering s.4 Arbeid med bistand s.5 VTA Varig tilrettelagt arbeid s.7 Jobbklubb s.11 Avklaring s.12 Samfunnsbaserte aktiviteter s.12 Innovasjonsprosjekter og forbedringstiltak s.13 Samarbeidspartnere s.13 Kompetanse/ utvikling s.14 De største hindringene og utfordringene vi møtte i 2014 s.14 Tilbakemeldinger/ Klager s.14 Planer for 2015 s.15 Distribusjonsliste s.15 Vedlegg til rapporten: 1. Brukerundersøkelsen m/ resultater vist i søylediagram 2. Organisasjonsplan 3. Kompetanseoversikt 4. Regnskap for 2013 (Vedleggene ettersendes hvis ønskelig) Biva as Årsrapport

4 Intern organisering pr Styret Selskapet eies av kommunene Birkenes, Grimstad og Lillesand med hver sin 1/3. Styret består pr. d.d. av: Styreleder: Hans - Thomas Nicolaisen, Lillesand kommune Nestleder: Elisabeth Kjellevold Pfaff, Grimstad kommune Styremedlemmer: Merete Foss Nielsen, Birkenes kommune og Olav Torve, ansattes representant. Ansatte Daglig leder: Dagfinn Aas Attføringskonsulent: Per Torfinn Andersen Arbeid med bistand: 500 % stilling totalt fordelt på følgende tilretteleggere; Avdelingsleder Hakon Haaland Tilretteleggere; Elisabeth Mosvold, Anne Karine Seland, Veronica Stornes, Jorunn Fjærbu Seppola, Oddvar Iversen, Kim Andre Larsen og Vibeke F Kjøs Varig tilrettelagt arbeid: Avdeling Birkeland Avdelingsleder Grete Muren Arbeidslederne Vidar Svendsen Arbeidsleder Dag Urdalen Avdeling Grimstad Avdelingsleder Bernt Løvsland Arbeidslederne Lillian Stautland, Tove Tynes, Olav Torve og Torunn Austefjord Avklaring og Jobbklubb Tiltaksansvarlig Vibeke Hasselø Jobbveileder Elisabeth Mosvold Jobbveileder Sissel Haabesland Biva as Årsrapport

5 Arbeid med bistand (AB) Det har vært et utfordrende år i 2014 med krevende avklaringer for å få frem et mål hos deltaker. Vi har oppnådd et formidlingsresultat på over 60 % og er alt i alt fornøyd med det resultatet ut i fra forutsetningene. Resultater i 2014 Nøkkeltall: (Arbeid med bistand har 48 plasser i tiltaket + 12 plasser fra totalt 60 plasser.) Gjennomstrømning i AB - Biva as fra til : Gjennomstrømning i AB Antall deltakere pr Inntak i løpet av året 47 Antall deltakere pr Utskrivninger fra AB resultat i 2014 Utskrivinger 2014: Aktive tiltak: 28 Arbeid 18 Utdanning 1 Andre tiltak 3 Passive tiltak: 6 Antall deltakere som sluttet i løpet av året: 28 Totalt antall Totalt antall År Antall Grad av resultat ihht bestilling fra Nav avslutta Arbeid Utdanning Andre attf. Trygd Med. Annet saker tiltak attføring stk % 64 % 4 % 12 % 24 % stk % 54 % 2 % 0 % 24 % 9 % 11 % stk % 45 % 10 % 0 % 13 % 27 % 5 % Kommentarer til tabellene ovenfor: Vi har i 2014 skrevet ut 28 deltakere % av disse er skrevet ut til ordinært arbeid. Dette er i tråd med resultat kravet til Nav på 60 %. Av de som er skrevet ut i passive tiltak har alle sammen fått prøvd seg i et ordinært arbeid. De fleste har dermed vært i et arbeid igjen etter mange, mange år uten forsøk i arbeid. Hensikten og bestillingen har vært avklaring av sin arbeidsevne, og vi anser det som et godt resultat for den enkelte person dette gjelder. I tillegg har vi hatt 14 søkere til AB som vi har gjennomført flere samtaler med og bidratt til avklaring av deltaker på denne måten uten at de er blitt regnet som aktive i tiltaket. Biva as Årsrapport

6 Varighet/ gjennomstrømning Varighet i AB: Antall deltakere i hver < 2 mnd. 2-8 mnd. 8-13mnd 13-24mnd 24-36mnd Varighetsgruppe for de som sluttet i Varighetsgruppe for de som sluttet i Varighetsgruppe for de som sluttet i Varighetsgruppe for de som sluttet i Varighetsgruppe for de som sluttet i Gjennomsnittlig gjennomstrømning i 2014: 14,9 måneder Kommentar til tabellen: Varighet i tiltaket kan indikere noe om hvor lette / tunge deltakere som er innsøkt i Arbeid med bistand. Som vi ser av tabellen ovenfor er det 5 av 28 som har vært i tiltaket i over 2 år. Vi anser det som nødvendig at enkelte deltakere har muligheten for å være i tiltaket over lengre tid, selv om målet er å ha raskest mulig gjennomstrømning i tiltaket. Alder Alder på deltakere i AB: < 20 år år år Over 40 år Antall deltakere som sluttet i Antall deltakere som sluttet i Antall deltakere som sluttet i Antall deltakere som sluttet i Antall deltakere som sluttet i Diagnoser Diagnoser for de som ble skrevet ut i 2014 sammenlignet med tidligere år: Prosent Kommentar til tabellen: Tabellen fra 2012 til 2014 viser økning i gruppen som har et rusproblem. Rusproblemet er også avdekket for flere av dem som ikke ble skrevet inn i tiltaket. Tiltaket har god kompetansen på rusavhengighet og kan dermed i større grad avdekke denne utfordringen. Vi tror at dette er noe av forklaringen. Samtidig ser vi den samme tendensen som forrige år med en overvekt av psykiske lidelser som hoveddiagnose. Det er også viktig å få frem at nær alle som er skrevet ut i 2014, også har en kombinasjon av flere diagnoser. Kolonnene viser det som regnes som hoveddiagnosen i bestillingen fra Nav og/eller som et resultat av avklaring i AB. Biva as Årsrapport

7 Resultat fra brukerundersøkelse Det vi kan lese av tilbakemeldingene gir oss noen indikasjoner på hva vi gjør bra og hvor vi har områder som kan bli bedre. Vi tror vi ligger så høyt da det er stor grad av individuell oppfølging og en bevissthet rundt deltakers ressurser og målsettinger. Resultatet for 2014 viser at vi har klart å opprettholde de gode resultatene. Figuren viser et av spørsmålene sammenlignet med de foregående årene. Oppgitt i prosent Veien i Arbeid med bistand Innsøking fra Nav Bestillingen fra Nav og målet i den enkeltes sak kan variere, men formålet skal være å få tiltaksdeltaker i jobb i det ordinære arbeidsmarkedet. Inntaksteam/ samarbeidsmøter med Nav I 2014 ble det foretatt endringer i samarbeidsavtale med våre lokale Nav kontor hvor vi har hatt månedlige møter med de forskjellige nav kontorene. Avtalen regulerer selve inntaksprosessene til tiltaket. Hovedhensikten med team er om mulig å få klarere bestilling inn til tiltaket, og i større grad avklarte deltakere. Det er Nav som har den endelige beslutningen om deltaker skal søkes inn til tiltaket Arbeid med Bistand. Modellen viser prosessene i AB Biva as Årsrapport

8 Varig tilrettelagt arbeid Nøkkeltall: Antall godkjente plasser pr Antall solgte plasser utenom godkjente plasser (til andre enn NAV som f.eks. kommunen m.fl.) pr Antall plasser uten økonomisk støtte pr (utplassert fra skole) 0 Faktiske plasser pr (sum godkjente, solgte og uten støtte) 43 Betaling fra kommune pr. godkjent plass (driftstilskudd) Deltagere etter bostedskommune: Bosatte i Birkeland kommune 7 Bosatte i Grimstad kommune Bosatte i Lillesand kommune 9 Arendal 1 Iveland 1 Totalt 45 Grunnen til at det er 45 arbeidstakere på 43 plasser er at 4 personer er ansatt i 50%. Totalt antall arbeidstakere som sluttet i VTA i løpet av 2014: 5 Ordinært arbeid 0 Sluttet etter eget ønske 4 Til dagsenter eller annet kommunalt tilbud 2 Alderspensjon 1 Skole 1 Annen VTA (på grunn av flytting) 1 Resultater: Antall Andel som har nådd målene satt i medarbeidersamtalen. deltakere Ja % Nei % 43 (2014) % % 32 (2013) 27 83% 5 17 % 32 (2012) 26 81,5 % 6 18,5 % 32 (2011) % 5 17 % 27 Biva as Årsrapport

9 Arbeidsoppgaver VTA - Avdeling Grimstad Biva AS kan tilby mange varierte arbeidsoppgaver. Sammenslåingen med Kibo har dette året bidradd til å gi enda flere og varierte oppgaver. En viktig arbeidsoppgave for Grimstadavdelingen er «Jobbfrukt». Jobbfrukt er et konsept i samarbeid med Bama. Konseptet går ut på å tilrettelegge arbeid for mennesker med ulike yrkeshemminger ved å tilby levering av frukt til bedrifter i nærmiljøet. Å arbeide med jobbfrukt innebærer mange ulike oppgaver for eksempel plukking, kvalitetssikring, pakking og distribusjon. Arbeidet kan tilpasses den enkelte og bidrar til både arbeidsglede og stolthet. Flere har også i år deltatt på jobbfruktskole. Flere av de ansatte deltar i prosessen med å sortere, veie og pakke frukten. Vi har fått flere sjåfører etter sammenslåingen med Kibo. Disse kjører hver dag ut frukt til kunder. I tillegg er det hjelpemannskap ved utkjøring. Andre arbeidsoppgaver vi har ved Biva avdeling Grimstad er pakkeoppdrag for lokalindustrien (Igland og Isitech), pakking av smykker for Panorama og GullDia, sortering av papir for Direkt Media (Bisnode) og på snekkeravdelingen har vi hatt flere ulike arbeidsoppgaver. Tilgangen til arbeidsoppgaver har store deler av året vært bra, men har i noen perioder vært utfordrende. For eksempel har det vært nedgang i mengden på smykkepakningen. Dette har gjort at vi hele tiden har måttet være på jakt etter nye jobboppgaver for våre ansatte. Bruktbutikken som vi overtok etter fusjonen med Kibo AS har vært en viktig bidragsyter i så måte. Her er et varierte oppgaver både i forhold til henting av varer, sortering, utplassering i butikken, prising og salg. I tillegg har vi i løpet av året fått nye arbeidsoppgaver som: «Candyflower» (blomsterdekorasjon og konfekt/drops i ett), reparasjon av gjærstoler, laging av små flaggstenger for butikk, pakking og salg av strøsand, dekkskifte bil og utkjøring av blomster for blomsterbutikk «Kreativ Blomsterdesign». Vi har også hatt en del personer med på uteoppdrag. Vi har ikke hatt faste personer i utegruppe men vi har hatt en del uteoppdrag der flere har bidradd. Av oppgaver her kan nevnes er forskjellige flytteoppdrag, henting av varer til butikk, satt opp stakittgjerde, tynnet hekk og revet og ryddet et lite hus. VTA - avdeling Birkeland Den største oppgaven på Birkeland er produksjon av ved. Avdelingen produserer og leverer store mengder med ved til privatkunder. Vedproduksjonen involverer et stort antall av bedriftens arbeidstakere og gir oss muligheten til mange gode arbeidsoppgaver som gir mestring og arbeidsglede for arbeidstakerne. Vedproduksjonen er delt inn i flere deloppgaver. Kapping på både stor og liten kløyve, sortering og sekking av veden, få veden på plass på paller, lessing av ved og utkjøring til kunden er noen av de oppgavene som våre arbeidstakere tar seg av. Som et resultat av denne produksjonen har vi mange transportoppdrag i løpet av året. Vi har leveringer til Birkeland og Lillesand, og til Kristiansand og omegn. Vedproduksjonen er kanskje den del av bedriften som blir lagt mest merke til, og som vi er kjent for i lokalsamfunnet. Dette har blitt en merkevare for Birkelandsavdelingen, og har også i 2014 resultert i reportasjer i den lokale presse. Vi synes det er positivt at lokalsamfunnet på denne måten blir kjent med attføringsarbeidet som foregår ved Biva as Årsrapport

10 bedriften. At media er interessert viser at vi utfører noe som lokalsamfunnet synes er positivt, og at det vi holder på med har verdi. Avdelingen på Birkeland produserer ulike paller til lokal bedrifter. Ved monteringsavdelingen varierer type oppdrag og kunder. Flere arbeidstagere er involvert i dette arbeidet. Ny arbeidsoppgave i år har vært montering og sortering for Egeland Plast. Birkelandsavdelingen har fortsatt oppdrag ved nabobedrift Scanflex, og i 2014 er dette blitt videreutviklet. Våre ansatte er blant annet med og pakker spon og kjører truck. Arbeidsoppgavene og samarbeidet med Scanflex er med på å gi et viktig bidrag til det totale tilbud av oppgaver ved bedriften. Arbeidsoppgavene på Scanflex bidrar til at våre arbeidstakere blir plassert ut i en ordinær bedrift, noe som vi opplever som positivt. Utplasseringen i ordinært arbeidsliv fra begge avdelinger Samarbeid med andre bedrifter der våre VTA ansatte er utplassert på en ordinær arbeidsplass slik vi har det både på Birkeland og i Grimstad bidrar til at vi blir synlige i forhold til lokalmiljøet. I tillegg får våre arbeidstakere delta i relasjoner med ansatte i et ordinært arbeidsliv. Vi har i 2014 hatt 9 arbeidstakere som har hatt jobboppgaver innenfor det ordinære arbeidslivet. Rimi, Europris, Conserv AS, Kiwi og Scanflex er de bedriftene vi har arbeidstakere utplassert i. Innsøking og inntak VTA At en VTA plass på Biva er noe mange ønsker viser det faktum at det har vært lange ventelister på å komme inn i tiltaket. På det meste var det 10 personer som sto på venteliste for en plass i VTA tiltaket. Pr er det 4 personer som står på vent og vurderes for VTA plass. I løpet av 2014 har 8 nye personer begynt i VTA ved Biva AS. Brukertilfredshet VTA 2014 I en brukertilfredshetsundersøkelse i desember 2014 blir de VTA ansatte spurt om trivsel og hvor stor betydning jobben har for deres livskvalitet på en skala der 6 er: helt avgjørende betydning og 1 betyr ingen betydning. Undersøkelsen ga følgende resultat: skår svarprosent 6 47 % 5 22 % 4 22 % 3 9 % 2 0 % 1 0 % Undersøkelsen viser at trivselen er god på Biva, og at jobben på Biva er en viktig faktor i forhold til de ansattes livskvalitet. Biva as Årsrapport

11 Jobbklubb Jobbklubb er et Amo - kurs vi har drevet siden høsten 2012, og har nå fått etablert et godt tilbud. Det er et arbeidsmarkedstiltak som skal bidra til at langtidsledige arbeidssøkere som står tilmeldt nav og som vil ha utbytte av et strukturert og målrettet opplegg i sin jobbsøking, og som kan ha behov for arbeidspraksis for å komme seg inn på arbeidsmarkedet. Målsettingen med jobbklubb er å få jobbsøkere til å oppdage og bruke sine ressurser og kompetanse samtidig som de får se sine muligheter i jobb slik at de kommer ut i arbeidslivet. Kurset er lagt opp som følger: - 5 uker a 30 timer teorikurs - deretter 10 ukers praksis i en ordinær bedrift. Deltakerne på teorikurset får undervisning og veiledning innen: - Individuell veiledning og tips i jobbsøkingsprosessen. - Opplæring i å utforme cv og skrive jobbsøknader. - Trene på jobbintervju og bli mer bevisst på bruken av eget nettverk. - Fokus på bevissthet rundt egen kompetanse, interesser og erfaring, samt markedsføre denne kompetansen overfor arbeidsgivere. - Veiledning i personlig økonomistyring. - Mulighet for å få en relevant arbeidspraksis i bedrift for å styrke sine ferdigheter og få nye muligheter. Praksisperiode i bedrift (10 uker): Deltakerne skal, så langt det er mulig, selv i løpet av teoridelen av kurset ha skaffet seg en praksisplass som er i tråd med deltakers mål og mangel av kompetanse. Kursarrangør vil være behjelpelig ved behov. Praksisplassen skal styrke deltakers mulighet for arbeid. Vi har i kursene fokus på verdien av praksis og komme tidlig i gang med å finne praksisplass. Nærmere alle har fått etablert en praksis som har vært i tråd med sine ønsker og behov. Evaluering av jobbklubb Vi har i 2014 gjennomført 4 jobbklubb med praksis. Vi har fått etablert et godt teorikurs med gode tilbakemelding fra deltakerne. Resultatene i 2014 varierte, og vi merker godt at arbeidsmarkedet har strammet seg til. De fleste har lykkes å komme ut i jobb, og mange lykkes med å finne en praksis som er verdifull og som på sikt kan føre til jobb. Vi har satt tydelige innleveringsfrister som har vært med på å gi oss kursveiledere større kontroll på fremdrift og egenaktivitet hos deltakerne. Vi ser at vi med fordel kan øke den individuelle oppfølgingen da mange har utfordringer som det må tas hensyn til. Dette er ressurskrevende og vi vil derfor se om det er mulige løsninger på dette i Vi har fått etablert et godt samarbeid med flere bemanningsbyråer, arbeidsgivere og bedriftshelsetjeneste som kommer for presentasjon under kurset. Det gjennomføres evaluering fra kursdeltakerne ved kursslutt og tilbakemeldingene er gode. Biva as Årsrapport

12 Avklaring Vi leverer et samlet tilbud på avklaring for alle tjenesteområdene i Aust Agder sammen men med Lisand Industrier AS, ProFlex AS og Mølla Verksted AS. Brukere som tilhører de ulike tjenesteområdene henvises til leverandør i det gjeldende området. Avklaring skal bidra til systematisk kartlegging og vurdering av den enkeltes arbeidsevne og eventuelle ytterligere behov for bistand for å komme inn på arbeidsmarkedet eller beholde arbeidet. Avklaringen skal bidra til at deltakerne får økt innsikt i sine muligheter på arbeidsmarkedet og innsikt i egne ressurser og ferdigheter i jobbsammenheng. Avklaring har normalt en varighet på inntil 4 uker. Resultater Vi har i 2014 gjennomført avklaring for 87 deltakere, mot 33 i Det har vært en stor økning og over det som var forespeilt fra Nav. Det som gir oss noen utfordringer er at det er uforutsigbart med tanke på bemanning da det er stille i perioder, mens perioden før jul var vi opp i det dobbelte av hva vi skulle ha. Vi ser at de fleste sakene er søkt inn fra Grimstad, men vi opplevde gjennom året en økning av saker fra Lillesand og Birkeland. Har et godt samarbeid med saksbehandlerne og opplever at det er lett å få kontakt med de. Vi gjennomførte et evalueringsmøte med Nav Grimstad, Det var gode tilbakemeldinger og nyttig med felles møtested for diskusjon av levering av tilbudet. Vi har ellers månedlig møte med tiltaksansvarlig i Nav hvor vi får gode tilbakemeldinger på tjenesten vi leverer. Det er med på å holde fokus og bevisste på vår kvalitet. Har hatt et godt samarbeid med de andre vekstbedriftene, og vi har avlastet hverandre med saker i perioder hvor det har vært behov. Vi har fokus på gode maler og verktøy. Vi har bl.a. i 2014 hatt stort fokus på våre sluttrapporter, og utarbeidet en dagslogg som et verktøy for å se på variasjoner i døgnet rundt søvn, energi og smerteproblematikk. Evalueringen fra deltakerne skjer i samarbeid med våre samarbeidspartnere og kan innhentes ved Lisand Industrier. Samfunnsbaserte aktiviteter Biva sine aktiviteter er attføringsarbeid og varig tilrettelagt arbeid, og må i stor grad regnes som en samfunnsbasert aktivitet. Et av våre motto er helse i hver arbeidstime. Gjennom vårt attføringsarbeid mener vi at vi gir våre deltakere et tilbud som er helsebringende for dem. Vi håper å kunne bidra til å flytte personer fra passive mottakere til aktive tiltak/arbeid, noe vi anser som et godt samfunnsbidrag og er økonomisk lønnsomt for samfunnet. Vårt bidrag synliggjøres gjennom det enkelte individs opplevelse av en god jobbaktivitet som gir mulighet til samfunnsbidrag og at de individuelt blir styrket i deres deltakelse i samfunnet. Dette er målbart i våre resultater med tanke på at mange kommer i kontakt med arbeidslivet. Biva as Årsrapport

13 Innovasjonsprosjekter og forbedringstiltak i Tjenesteleveranse; Vi har ved Biva opplevd det som vanskelig med å få nok oppgaver med tanke på vareleveranse. Vi ønsker å kartlegge og vurdere en oppstart av mer oppgaver via tjenesteleveranse da vi opplever å ha økt marked den veien. Oppgaver vi har startet med i 2014 er bl.a. budkjøring, dekkskift. Dette prosjektet vil bli videreført inn i 2015 og vi ønsker å starte med dekkhotell. - Markedsføring; Markedsføring er en kontinuerlig prosess i bedriften. Vi har knyttet til oss et markedsføringsbyrå og målet er å løfte dette arbeidet opp på et høyere og mer profesjonelt nivå.. Målet er å få markedsført våre tjenester slik at vi kan være den foretrukne leverandør av våre tjenester. Dette prosjektet vil bli videreført inn i Lærekandidatordningen; Dette prosjektet fikk nytt liv på slutten av året. Etter samarbeidsmøter med andre vekstbedrifter og møter med opplæringskontoret på fylket er vi godt i gang med å få etablert ordningen. Målet er i løpet av 2015 å bli godkjent som lærebedrift innen minst to yrkesfaglige retninger. Samarbeidspartnere Tiltaksdeltakerne er selvfølgelig vår mest sentrale samarbeidspart. Vi hadde i 2014 kontakt med 267 personer og over 200 arbeidsgivere og andre samarbeidsbedrifter. Her følger en oversikt over andre sentrale samarbeidspartnere: - Våre lokale Nav-kontor og Nav Fylke - Det lokale næringsliv med både å ha deltakere i ulike praksiser og ved å ha samarbeid ved ulike varer og tjenester. - Vekstbedriftene i Aust Agder (Profleks AS, Kibo AS, Lisand Industrier og Mølla) - Vekst- og attføringsbedrifter i Vest Agder - Leger og annet helsepersonell/behandlende instanser (psyk. sykepleier, psykologer, DPS) - Habilitetstjenesten for voksne, Sosialkontor (sosialarbeidere samt ruskonsulenter) og ARA - Videregående skoler og ulike opplæringskontor - Ulike bemanningsbyråer - Salis, bedriftshelsetjenesten Uten et samarbeid med alle disse, alle kollegaer v/biva og ikke minst våre eiere og hovedinteresseparter, Grimstad, Lillesand og Birkenes kommune, hadde det vært vanskeligere å gjøre arbeidet vårt. Vårt mål er at vi gjennom samarbeid ønsker om å bidra til gode menneskelige og materielle verdier for alle involverte partnere. Våre samarbeidspartnere og interessepartnere er kjent og blir kjent med vårt programtilbud og tilgjengelige tjenester gjennom våre møter, brosjyrer og presentasjoner vi har for hverandre Biva as Årsrapport

14 Kompetanse / faglig utvikling Vi fikk i slutten av 2014 signaler om at Nav ville ha økt satsing på kompetanse og utdanning. Vi ser med stor spenning frem på denne utfordringen og håper å kunne få bygget en kompetanse for å møte dette på en best mulig måte. Nav ga også signaler om et ønske om økt samarbeid med andre aktører rundt våre jobbsøkere med tanke på økte formidlingsresultater. Vi har i 2014 også hatt sterk fokus på Empowerment. Vi har hatt fokus på mål, plan og motivasjon gjennom brukermedvirkning. Det er flere som har fått gjennomført utvidet karrierveiledning og undervisning i Empowerment på faglig møte i Biva. Vi fortsetter med MI- samlinger internt 1 x/mnd. Når det gjelder kompetanse så mener vi at personalsammensetningen innehar god og variert kompetanse. Vi bør være bra dekket i forhold til det Nav etterspør. Kompetansen for hver enkelt ansatt er identifisert og beskrevet i vår «Kompetanseoversikt». Vi søker økt kompetanse gjennom utvikling av våre team og våre ansatte. Kompetanseøkningen skal være rettet mot å øke kompetansen til avdelingen/ Biva gjennom satsing på den motiverte ansatte som er villig til etterutdanning. Tilbakemeldinger/ Klager I 2014 har vi mottatt flere klager på vår oppfølging enn tidligere år. Klagene vi har mottatt har blitt fremstilt muntlig i evalueringsmøter og samtaler med deltakere, arbeidsgivere eller med personer i tilknytning til jobbsøkere. Klagene har i bestått i at klager synes Biva har tatt for lite hensyn til arbeidssøkere begrensninger og helsesituasjon, og hatt for stor fokus på arbeid. Det har også i år, i enkelte saker vært ønske om enda tettere oppfølging fra Biva en det som har blitt utført. Klagene har blitt håndtert i samtalene partene i mellom. Tilbakemeldingene i brukerundersøkelsen ser vi på som en bekreftelse på at konfliktene /klagene er håndtert tilfreds-stillende. I samarbeidspermen er jobbsøker informert om hvordan de formelt kan klage på tjenestene vi leverer. I møtene med Nav lokalt og fylket blir kvaliteten på vårt samarbeid og resultater vurdert. Evt klager på våre tjenester blir evaluert og håndtert i våre samarbeidsmøter. Vi har ikke mottatt skriftlige klager på tjenestene vi har levert i De største hindringene og utfordringene vi møtte i 2014 I 2014 har vi merket utfordringen med større og større konkurranse om å etablere praksisplasser for våre jobbsøkere. Det er flere og flere aktører som søkere denne veien å rekruttere på. Arbeidsmarkedet er også blitt godt kjent med denne måten å rekruttere nye ansatte på. De vi opplever at vi er gode på i denne konkurransen er god og målrettet oppfølging av avtalene, og dermed gode relasjoner til arbeidsmarkedet. I VTA er utfordringen å ha nok og varierte arbeidsoppgaver som er tilpasset det mestringsnivået som flere av våre deltakere har. Utfordringen med et relativt lavt mestringsnivå er at det er vanskelig å få tak i, og klare mere attraktive arbeidsoppdrag. Vi tror at for flere av våre brukere kan det være hensiktsmessig å vurdere andre arbeidsplasser som dagsenter. Ved nyansettelser i VTA bør vi ha et høyere mestringsnivå på dem som søkes inn. Dette er også i tråd med de retningslinjer Nav skisserer for tiltaket. Når vi ser på de som tatt inn i tiltaket i løpet av 2014 synes vi at vi er kommet bra i gang med dette. Biva as Årsrapport

15 Planer for 2015 Kommentar til vedlagte årsplan/ handlingsplan for 2015 Det er et overordnet mål at vi skal klare å praktisere vår visjon med å bidra til arbeid og livsglede i alt vi gjør. Videre et det et mål for Biva å oppnå resultatmålene som er fremsatt av Nav. Vi har også som hovedmål at vi bidrar til at målene som er nedfelt i de individuelle handlingsplanene til deltaker blir oppnådd. I brukerundersøkelsen får vi svar på i hvilken grad bruker opplever at målene er nådd. Vi ser styrken og viktigheten ved å beholde den kompetansen som er bygd opp i Biva gjennom flere år med erfaring fra attføringsarbeid. Vi ønsker å legge til rette for en stabil, langvarig og yrkesaktiv deltakelse for ansatte og brukere av Bivas tjenester. Vi ser det som svært viktig å ta vare på hverandre og det gode arbeidsmiljøet i Biva. For å ta vare på godt arbeidsmiljø er det planer om samlinger av sosialt art og gode arbeidsoppgaver av ulik art. Vi har som mål at vi gjennomfører årlige miljøtur for og med de ansatte i Biva Våre brukerundersøkelser viser at vi gjør en tilfredsstillende jobb sett med brukernes øyne. Vi ønsker å opprettholde brukertilfredshet videre i Evaluering av årsplanen skjer to ganger i året. I første driftsmøte etter sommeren og i begynnelsen av året når årsrapport arbeidet pågår. Årsplanen/ handlingsplanen kan fås som vedlegg. Distribusjonsliste årsrapport 2014! Bedriftens hjemmeside! Generalforsamling! Bedriftens styre! Nav Aust- Agder! Nav Grimstad! Nav Lillesand! Nav Birkenes Grimstad den Dagfinn Aas Biva as Årsrapport

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport ÅRSMELDING 2012 Årsmeldingen beskriver de viktigste hendelser i selskapet i meldingsåret både hva angår attføring, produksjon og organisasjon Inklusive attføringsrapport Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

JobbIntro as. Strategiplan 2013-2016

JobbIntro as. Strategiplan 2013-2016 JobbIntro as Strategiplan 2013-2016 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Viktigste satsningsområder for perioden... 3 Lederskap... 4 Ansatte... 5 Rettigheter... 6 Etikk... 6 Partnerskap... 6 Deltakelse...

Detaljer

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT RAPPORT Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker Hva skal til for å bygge opp og synliggjøre uføretrygdede og personer med nedsatt funksjonsevne sin kompetanse og arbeidskraft på en måte

Detaljer

TUNET AS. - et skritt videre. Årsrapport

TUNET AS. - et skritt videre. Årsrapport TUNET AS - et skritt videre Årsrapport 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE side: Året 2013 3 Organisasjonskart 5 Våre tjenester 6 Innovativt arbeid 9 Samarbeid og utadrettet virksomhet 11 Statistikk og resultater

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

Årsrapport. ivekst AS. for arbeidsmarkedstiltaket. Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Årsrapport. ivekst AS. for arbeidsmarkedstiltaket. Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Årsrapport 2013 ivekst AS for arbeidsmarkedstiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Innhold: 1.0 Innledning s. 3 2.0 Kontaktopplysninger s. 3 3.0 Eierforhold s. 4 4.0 Organisasjonskart ivekst s. 4 5.0

Detaljer

VEDLEGG 1 Metodisk fremgangsmåte - analyseprosess i flere trinn

VEDLEGG 1 Metodisk fremgangsmåte - analyseprosess i flere trinn VEDLEGG 1 Metodisk fremgangsmåte - analyseprosess i flere trinn For å systematisere og strukturere materialet, og da særlig i forhold til fase to, har vi tatt utgangspunkt i en analysemetode: Systematisk

Detaljer

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE?

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensninger... 1 1.3 Datainnsamling... 2 2. ER SOSIALTJENESTEN

Detaljer

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom 1 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Styrets årsberetning

Styrets årsberetning Styrets årsberetning Årsregnskap 2013 for Amento AS ÅRSBERETNING 2013 1. Formål og visjon 2. Aksjonæroversikt 3. Styret 4. Ansatte /Arbeidsmiljø 5. Attføring 6. Evaluering og utvikling av tjenester 7.

Detaljer

Årsrapport For Fides AS

Årsrapport For Fides AS 2011 Årsrapport For Fides AS Fides AS Organisasjonsnummer: 994 315 Side 838 1 av 22 Innhold Fides AS... 3 Økonomi... 3 Attføringsavdelingen... 3 Innledning... 3 Fakta... 4 Utvikling, nye veiledere... 4

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Nyhetsbrev fra NAV Nordland

Nyhetsbrev fra NAV Nordland Nyhetsbrev fra NAV Nordland Nr. 1 Mai 2014 02 05 10 Nytt fra fylkesdirektøren - Flere i arbeid-færre på ytelser Psykologspesialist -Arbeid er bra for helsa PowerOffice - Omsetningen doblet på fem år INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes!

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes! Årsberetning 2012 Vi gleder oss når andre lykkes! Vi gleder oss når andre lykkes - en brobygger til arbeidslivet Adm. direktør har ordet Norasonde AS omsatte i fjor varer og tjenester for kr 95,8 mill,

Detaljer

norasonde ÅrsberetninG

norasonde ÅrsberetninG norasonde 2010 ÅrsberetninG Innhold Styrets beretning for 2010 3 Organisasjonskart 7 Adm. direktør har ordet 8 Årsrapport attføring 2010 10 Eierforhold/tiltaksarrangør 10 Ansatte med attføringsfaglig ansvar,

Detaljer

Ringer i Vannet. Magne Bråthen og Lise Lien. Ringer i Vannet. NHO-bedriftenes bidrag til økt arbeidsinkludering

Ringer i Vannet. Magne Bråthen og Lise Lien. Ringer i Vannet. NHO-bedriftenes bidrag til økt arbeidsinkludering Ringer i Vannet Magne Bråthen og Lise Lien NHO-prosjektet Ringer i Vannet ønsker å motivere medlemsbedriftene til å bidra i arbeidet med å inkludere personer med redusert arbeidsevne i større grad enn

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Høringsutkast Rolvsøy 23. mai 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 3 2014 WWW.LAFY.NO

LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 3 2014 WWW.LAFY.NO LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 3 2014 WWW.LAFY.NO Landsrådet for arbeid til yrkeshemmede feiret sitt 30-års jubileum i 2010 og vårt medlemsblad har holdt koken nesten like lenge. Etter en pause kom bladet

Detaljer

døvblitte/sterkt tunghørtblitte og arbeid

døvblitte/sterkt tunghørtblitte og arbeid døvblitte/sterkt tunghørtblitte og arbeid ARbeidstilbud til døvblitte - sluttrapport Sluttrapport Hanna Louise Bovim Dette er Helse og rehabilitering Helse og Rehabilitering er en stiftelse bestående av

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker

Grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker Grunnleggende ferdigheter i kommunen Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker Opplæring i grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker. Kaja Winsnes og Randi Husemoen ISBN 978-82-7724-176-0

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer

RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET. Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015

RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET. Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015 RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET 2014 Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015 Årsrapportering 2014 - Kvalifiseringsprogrammet Rapporten om Kvalifiseringsprogrammet (KVP) består av fylkesmennenes

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 1 PROSJEKTBESKRIVELSE... 4 1.1 NY SJANSE BYDEL GAMLE

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 26.05.2015 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Evalueringsrapport for Humanister i praksis 2011

Evalueringsrapport for Humanister i praksis 2011 Evalueringsrapport for Humanister i praksis 2011 Sammendrag Humanister i praksis (HiP) er et flaggskip for Det humanistiske fakultet ved NTNU. HiP har gjennomgått mange metamorfoser. Når emnet nå skal

Detaljer