STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Kommunestyresalen GJENNOMGANG AV KJØKKENDRIFTEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Kommunestyresalen 09.02.2010 09.00 GJENNOMGANG AV KJØKKENDRIFTEN"

Transkript

1 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Kommunestyresalen SAKER TIL BEHANDLING: Sak 13/10 Sak 14/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10 Sak 18/10 Sak 19/10 Sak 20/10 Sak 21/10 Sak 22/10 ETTERBRUK AV SVATSUM SKOLE GJENNOMGANG AV KJØKKENDRIFTEN SØKNAD OM SALGS- OG SKJENKEBEVILLING AV ALKOHOL STRAND FJELLSTUE SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING, STRAND FJELLSTUE SØKNAD OM SALGS- OG SKJENKEBEVILLING AV ALKOHOL VIKINGLAND VALG AV OVERFORMYNDER FOR PERIODEN OG VARAMENN FOR PERIODEN SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL GLASSMALERI SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET- INGEBORG SEIELSTAD FRANCHISEAVTALE MED NUSKIN ENTERPRISES SØKNAD OM STØTTE FRA NÆRINGSFONDET - NORSK TURISTUTVIKLING MARKEDSUNDERSØKELSE BLANT FRITIDSBOLIGEIERE SØKNAD OM STØTTE FRA NÆRINGSFONDET - DOKTORGÅRDEN INTERIØR

2 Sak 23/10 Sak 24/10 SØKNAD OM STØTTE FRA NÆRINGSFONDET - BJØRNSONVEGEN SØKNAD OM STØTTE FRA NÆRINGSFONDET - GAUSDAL KALK AS Sak 25/10 NY MODELL FOR FORVALTNING AV VERNEOMRÅDER INVITASJON TIL Å DELTA I NASJONALPARK -/ VERNEOMRÅDESTYRET FOR VERNEOMRÅDET ORMTJERNKAMPEN Orientering: Rapportering på nedtak/ omstilling. Sakene er utlagt i politisk sekretariat fram til møtedagen. Eventuelle forfall meldes til servicetorget, tlf Vararepresentanter møter bare etter nærmere innkalling. Saker unntatt offentlighet blir utsendt til medlemmene. Varamedlemmer som blir innkalt må selv henvende seg til servicetorget for å få tilsendt disse. Gausdal, Mona B. Nicolaysen Ordfører Rannveig Mogren Rådmann

3 Gausdal kommune 3 Ark.: B12 Arkivsaksnr.: 08/ /10 Formannskapet / Kommunestyret Saksbehandler: Lars Erik Lunde ETTERBRUK AV SVATSUM SKULE Vedlegg: Sluttrapport fra arbeidsgruppa datert desember 2009 Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen Det foreslås at det arbeides videre med planer for etterbruk av Svatsum skole. Frist for å fremme forslag til endelig etterbruksplan settes til februar 2010 NYTT Formannskapet utsatte realitetsbehandling av saken og ville avvente sluttrapport fra arbeidsgruppa. Sluttrapporten foreligger og saken legges fram for kommunestyret til endelig godkjenning. Rådmannen legger med dette saken fram på nytt og opprettholder sin innstilling i saken. Kommunestyret vedtok følgende 11. desember 2008: 1. Vedtaket om å legge ned Svatsum skole iverksettes i Det nedsettes ei brei, sammensatt arbeidsgruppe med representanter fra skolen, bygda og kommunen, som skal komme med forslag til framtidig drift av skolebygget. Denne arbeidsgruppa skal starte sitt arbeid i januar Forslag fra arbeidsgruppa skal forelegges politikerne i løpet av august Kommune har mottatt Rapport fra valgt arbeidsgruppe Svatsum skole med forslag til fremdrift av sak angående Svatsum skole 11. desember 2008, ved brev av slik vedlegget viser. Vi anbefaler kommunestyret å ta rapporten til orientering. Rapporten er utarbeidet av en annen konstellasjon enn den kommunestyret nedsatte, i og med at kommunens representanter har trukket seg ut av gruppen. Årsaken til det er at arbeidet hadde fokus å opprettholde skoledriften i Svatsum, noe som var et annet mandat enn det kommunestyret ga. Rådmannen foreslår at Gausdal kommune nå arbeider videre med etterbruken av Svatsum skule, og her tas alle ideer og forslag om etterbruk som ikke omfatter skoledrift med videre. Side 3 av 22

4 Sak 59/08 Administrasjonens oppdrag går ellers ut på å gjennomføre vedtaket om at Svatsum skule legges ned fra skoleåret Svatsum skole og Forset skole samarbeider om dette slik at barn, foreldre og lærere skal oppleve at de blir godt informert og ivaretatt. innstilling: 1. Rapporten om Svatsum skole tas til orientering. Gausdal kommune arbeider videre med etterbruk av bygget. 2. Kommunestyret ber rådmannen legge fram en sak om etterbruk til kommunestyrets møte i februar NYE Realitetsbehandling av saken ble utsatt i formannskapets møte slik at arbeidsgruppa fikk gjort ferdig sitt arbeid. Sluttrapporten fra arbeidsgruppa foreligger datert desember 2009, mottatt Rapporten følger som vedlegg til saken. Saken fremmes for kommunestyret på nytt. I rapporten forutsettes det at administrasjonen utreder saken ytterligere når det gjelder ulike driftsalternativer for Svatsum skole. Det foreligger et kommunestyrevedtak om nedlegging av skoledrifta med virkning fra opprettholdt i kommunestyrets budsjettvedtak for Rådmannen finner derfor ikke grunnlag for å gjøre ytterligere utredninger nå. En kan heller ikke se at det er nye momenter av betydning i saken og rådmannen fremmer derfor sin innstilling på nytt. Det haster med å starte arbeidet med etterbruk av anlegget. Arbeidet bør være ferdig til sommeren. innstilling: 1. Rapporten om Svatsum skole tas til orientering. Gausdal kommune arbeider videre med etterbruk av bygget. 2. Kommunestyret ber rådmannen legge fram en sak om etterbruk til kommunestyrets møte i februar Side 4 av 22

5 Gausdal kommune 5 Ark.: H07 &25 Arkivsaksnr.: 09/232 14/10 Formannskapet Saksbehandler: Bjørn Resset GJENNOMGANG AV KJØKKENDRIFTEN Vedlegg: Prisoverslag investeringer Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Forslag til endring av kjøkkendrift ved Forsettunet og Follebutunet, her i bruk av avsatte investeringsmidler på kr vedtas. Gausdal kommune har i løpet av 2009 fått en vurdering av kjøkkendriften ved Forsettunet og Follebutunet i forhold til drift, rutiner og bemanning. Denne vurderingen er foretatt av HELSE- & SOSIALRÅDGIVNING AS, som har erfaring fra mange liknede prosjekter. Konklusjonen er den at det kan spares inn i størrelsesorden kr ,- ved endring i rutiner, bedre tilrettelegging av lokaler og investering i nytt og bedre utstyr. Mattilsynet har avdekket avvik som fører til at det uansett må investeres i utstyr og utbedring av bygningsmasse. Besparingen tas i hovedsak ut som reduksjon i bemanningen på kjøkkenet og inngår i omstillingstiltakene til PLO for Det er rimelig å anta at nytt kjøkken med optimal drift vil være oppe å gå seinest De totale investeringskostnadene er beregnet til kr VURDERING: Undersøkelsene som er gjennomført viser at kjøkkenet i Gausdal bruker omtrent det samme i råvarekostnader pr. bruker som andre tilsvarende institusjonskjøkken, mens bemanningsressursene hos oss er større enn i andre tilsvarende kjøkken. Ved å se på rutiner og oppgavefordeling innad i kjøkkenet, og mellom kjøkkenet og avdelingene er det rom for å redusere bemanningskostnadene tilsvarende ca. kr ,-. Dette forutsatt de investeringer som er beskrevet både i forhold til arealer og til maskinelt utstyr. Måten dette gjøres på er å ta ned aktiviteten med 1,5 stilling som pr. nå er ubesatt, samt redusere med en person ved hvert sykehjemskjøkken hver lørdag og søndag året rundt, slik at det vil være en person på plass hvert sted i helgene. For de ansatte ved kjøkkenet vil dette føre til at de nå vil måtte jobbe hver 5. helg, og ikke hver 3. helg som tidligere. Side 5 av 22

6 Sak 14/10 Institusjonspersonalet blir ved denne løsning mer delaktig ved måltidene ved at de porsjonerer ut maten som kommer fra kjøkkenet i avdelingen. Disse smører også brødskivene til brødmåltidene slik at det nå ikke tilordnes mer mat enn det som spises. De nye løsningene skal føre til mindre svinn da mat som har vært på avdelingene må kastes (krav fra Mattilsynet). I denne løsningen vil den cateringdriften kjøkkenet har bidratt med de siste årene i hovedsak kuttes ut. Dette fordi cateringdriften sett i sammenhengen med råvare- og personalbruk, er et lite lønnsomt foretagende. Som et ledd i PLO sin innsparing for 2010 vil turnusene for kjøkkenet tas ned tilsvarende det som er beskrevet, og gradvis igangsettes fra og med nyttår og utover vinteren. For å få en raskest mulig effekt av disse tiltakene er det viktig at det gis klarsignal når det gjelder utbedring av bygningsmasse og innkjøp av utstyr. Dette gjelder spesielt det nye utstyret som skal på plass, da dette må gjennom en anbudsprosess som kan ta noe tid. Løsningen er utarbeidet av de kjøkkenansatte og er drøftet både med tillitsvalgte og de andre enhetslederne i PLO. Det er enighet om at den foreslåtte løsningen kan gjennomføres uten at det går utover kvaliteten på maten, servicen til brukerne og serveringstidspunkter. vedtak: 1. Nye rutiner for institusjonskjøkkendriften, inkl. effektuering av innsparinger for 2010 tas til etterretning. 2. Avsatte investeringsmidler tilsvarende kr ,-, tas i bruk Side 6 av 22

7 Gausdal kommune 7 Ark.: U62 Arkivsaksnr.: 09/ /10 Formannskapet / Kommunestyret Saksbehandler: Jane Holoen SØKNAD OM SALGS- OG SKJENKEBEVILLING AV ALKOHOL STRAND FJELLSTUE Vedlegg: Ingen. Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Søknad fra Strand fjellstue. Uttalelse fra Lensmannen i Gausdal Uttalelse fra Sosialtjenesten Ut fra samlet saksframstilling foreslås det å gi Strand fjellstue skjenkebevilling som omsøkt. Det tas forbehold om at styrer og stedfortreder framlegger bestått kunnskapsprøve om alkoholloven før godkjenning gis. Bevillingen foreslås gitt ut innværende bevillingsperiode, som utgår Strand fjellstue har fått nye eiere og søker i den forbindelse skjenkebevilling. Nye eiere er Strand-Espedalen Holding as og Aspesletten Holding as, og styrer for bevillingen vil være Stefan Austheim med stedfortreder Sirina Austheim. Styrer og stedfortreder må framlegge bestått kunnskapsprøve før godkjenning gis. Prøvene avlegges innen 1. mars Ny eier er gitt tillatelse til å skjenke på tidligere eiers bevilling inntil videre. VURDERING: I samsvar med alkohollovens 1-7 er det innhentet høringsuttalelser fra Sosialtjenesten v/nav Gausdal og Lensmannen i Gausdal. Ingen av disse har bemerkninger til søknaden. Ut fra saksopplysningene og i h.h.t. Alkoholloven tilrås søknaden innvilget. innstilling: 1. Strand fjellstue gis skjenkebevilling som omsøkt. Styrer og stedfortreder må framlegge bestått kunnskapsprøve om alkoholloven før godkjenning gis. 2. Bevillingen gis ut inneværende bevillingsperiode, som utgår Side 7 av 22

8 Gausdal kommune 8 Ark.: U63 Arkivsaksnr.: 09/ /10 Formannskapet / Kommunestyret Saksbehandler: Jane Holoen SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING, STRAND FJELLSTUE Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Søknad fra Strand fjellstue Firmaattest fra Brønnøysundregistrene Uttalelse fra kemneren i Sør-Gudbrandsdal Uttalelse fra lensmannen i Gausdal Uttalelse fra brannsjefen i Gausdal Det foreslås at Strand fjellstue får serveringsbevilling som omsøkt. Det tas forbehold om at styrer framlegger bestått Etablererprøve før godkjenning gis. Strand fjellstue har fått nye eiere og søker i den forbindelse serveringsbevilling. Nye eiere er Strand-Espedalen Holding as og Aspesletten Holding as og styrer for serveringsbevillingen vil være Stefan Austheim. Styrer må framlegge bestått etablererprøve innen 1. mars Ny eier er gitt tillatelse til å servere på tidligere eiers bevilling inntil videre. VURDERING: Det er innhentet høringsuttalelser fra Kemneren i Sør-Gudbrandsdal, lensmannen i Gausdal, brannsjefen i Gausdal, helsesjefen i Gausdal og Mattilsynet. Ingen av disse har kommet med bemerkninger til søknaden. Med bakgrunn i høringsuttalelser og saksopplysninger foreslås søknaden innvilget. innstilling: Strand fjellstue gis serveringsbevilling som omsøkt. Styrer må fremlegge bestått etablererprøve før godkjenning gis. Side 8 av 22

9 Gausdal kommune 9 Ark.: U62 Arkivsaksnr.: 09/ /10 Formannskapet / Kommunestyret Saksbehandler: Jane Holoen SØKNAD OM SALGS- OG SKJENKEBEVILLING AV ALKOHOL VIKINGLAND Vedlegg: Ingen. Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Søknad fra Vikingland Uttalelse fra Lensmannen i Gausdal Uttalelse fra Sosialtjenesten Ut fra samlet saksframstilling foreslås det å gi Vikingland skjenkebevilling som omsøkt. Søknaden foreslås gitt ut inneværende bevillingsperiode, som utgår Skei Vikingland har fått ny eier og søker i den forbindelse om skjenkebevilling. Ny eier er Thon hotellbygg as, og styrer for bevillingen vil være Lars F. Samland med stedfortreder Dirk Lørken. Begge har framlagt bevis for bestått kunnskapsprøve om alkoholloven. VURDERING: I samsvar med alkohollovens 1-7 er det innhentet høringsuttalelser fra Sosialtjenesten v/nav Gausdal og Lensmannen i Gausdal. Ingen av disse har bemerkninger til søknaden. Ut fra saksopplysningene og i h.h.t. Alkoholloven tilrås søknaden innvilget. innstilling: 1. Vikingland gis skjenkebevilling som omsøkt. 2. Bevillingen gis ut inneværende bevillingsperiode, som utgår Side 9 av 22

10 Gausdal kommune 10 Ark.: 033 Arkivsaksnr.: 10/132 18/10 Formannskapet / Kommunestyret Saksbehandler: Wenche Iverstuen VALG AV OVERFORMYNDER FOR PERIODEN OG VARAMENN FOR PERIODEN Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Særutskrift av KS-77/07 Det velges 1 ny overformynder for perioden og to nye vararepresentanter for samme periode. Vergemålsloven 20: Overformynderiet har vanlig to overformyndere. De velges, en hvert annet år, av kommunen for fire år regnet fra 1 januar året efter valget. Første gang velges to; den ene skal efter loddtrekning fratre efter to års tjeneste. Hvert annet år velges for de følgende to år to varamenn til å gjøre tjeneste når nogen av de valgte medlemmer er ugild eller har forfall. Ordenen mellem varamennene bestemmes ved valget. Følgende fungerer nå: Forretningsførende overformynder for perioden Liv Fyksen. Overformynder for perioden Brede Brattås. Varamedlemmer til overformynderiet for perioden Anne Marie Svendsen 2. Else Hårstadhaugen Ut fra dette skal det nå velges 1 overformynder for perioden og to varamedlemmer for perioden Av vergemålsloven 21 første ledd fremgår det at det som overformyndere eller varamenn bare kan velges personer som er vederheftige og duelige. I tillegg må de være valgbare ved kommunale valg og ha fylt 30 år. Vergemålsloven 21 tredje ledd: Den som har fylt 60 år eller pga. sykdom eller svakhet ikke uten store vansker kan fortsette som overformynder, kan nekte å ta imot gjenvalg. Side 10 av 22

11 Sak 18/10 Administrasjonen foreslår at det gjøres følgende innstilling: Som overformynder for perioden velges: Som varamedlemmer til overformynderiet for perioden til velges: innstilling: Side 11 av 22

12 Gausdal kommune 12 Ark.: 223 Arkivsaksnr.: 09/423 19/10 Formannskapet Saksbehandler: Kjellfrid Flækken SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL GLASSMALERI Vedlegg: Ingen I forbindelse med 150 års jubileet for Svatsum kirke gir kommunen er jubileumsgave på kr ,-. Gaven gis i forma av et tilskudd til glassmaleri i kirken. I forbindelsen med 150 års jubileet for Svatsum kirke ønsker menighetsrådet å gi en gave i form av to glassmaleri til kirken. To av vinduene skal byttes ut og erstattes med malerier av kunstneren Sølvi Høibakken. Menighetsrådet har innhentet pristilbud og prosjektet har en foreløpig kostnad på kr hvor ca er utgifter til kunstneren og det øvrige er arbeids- og materialkostnader VURDERING: Kirken er en av de sentrale folke- og samfunnsinstitusjonene i en kommune, og det er selvfølgelig at kommunen også markerer jubileet i form av en gave. Initiativet fra menighetsrådet er svært positivt, og det er gledelig at en lokal kunster er valgt til å lage glassmaleriene. Rådmannen anbefaler at det gis et tilskudd på ¼ av totalt beløp som vil være kommunens gave i forbindelse med jubileet. Det forusettes at menighetsrådene sørger for at det blir synliggjort at kommunen er en av bidragsyterne til glassmaleriene. vedtak: 1. I forbindelse med 150 års jubileet for Svatsum kirke gis det et gave pålydende kr til Svatsum menighetsråd. Beløpet dekkes av formannskapets tilleggsbevilling. 1. Det gjøres følgende budsjettendring: Tilskudd til kirkegårder økes med Form.skapets till.bev. reduseres med Side 12 av 22

13 Gausdal kommune 13 Ark.: 223 Arkivsaksnr.: 09/ /10 Formannskapet Saksbehandler: Jon Sylte SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET- INGEBORG SEIELSTAD FRANCHISEAVTALE MED NUSKIN ENTERPRISES Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Søknad mottatt med forretningsplan Ingeborg Seielstad søker om tilskudd fra næringsfondet for å etablere egen bedrift. Dette er basert på franchiseavtale av konseptet nuskin enterprises. Det tilrås å gi et tilskudd på kr Ingeborg Seielstad søker om tilskudd fra næringsfondet for å etablere egen virksomhet/arbeidsplass i Gausdal. Ho har starta et enkeltpersonforetak som er en franchise av konseptet nuskin enterprises og skal jobbe for å skaffe nye selgere til foretaket. Ho skal også ha businesspresentasjoner, demonstrasjoner og oppsøkende salg innen hår og hudpleie. Det geografiske området vil være Østlandsområdet primært. Investeringer: Kontorutstyr, tilrettelegging hjemmekontor kr Bedriftsutvikling: Markedsføring , selgermøter , kurskostnader 5.000, reise/opphold Ho søker om kr til bedriftsutvikling og kr til investeringer. Øvrig finansiering er egenkapital kr og ellers eget arbeid. Søkeren har ikke mottatt tilskudd fra næringsfondet tidligere VURDERING: Det er positivt at søkeren vil etablere sin egen arbeidsplass og regner med å ha dette som eneyrke. Dette er et franchise-opplegg som er et godt innarbeida konsept, og innebærer svært liten risiko og lite behov for startkapital. Derimot krever det stor egeninnsats, og kan medføre tid før en får så mye inntekter. Administrasjonen vurderer et slik opplegg til å være i grenseland for hva en skal støtte med midler fra næringsfondet. Opplæringa foregår i USA, og av kostnaden så er reisekostnader til dette. Side 13 av 22

14 Sak 20/10 Administrasjonen tilrår ut fra en helhetsvurdering at det gis et avgrensa tilskudd for å bistå ved oppstart av egen bedrift, der markedsføring er viktigste tiltaket som det gis støtte til. Forslag til beløp kr vedtak: 1. Gausdal kommune innvilger inntil kr i tilskudd til Ingeborg Seielstad. Tilskuddet skal brukes til etablering av egen bedrift. Tilskuddet er avgrensa til 50 % av dokumenterte kostnader. 2. Innvilga tilskudd kan utbetales med inntil 75 % etter hvert som tiltaket blir utført. Minst 25 % blir holdt tilbake og utbetales først når sluttrapport med prosjektregnskap er godkjent. 3. Det gis en arbeidsfrist fram til Dersom prosjektet ikke er ferdig innrapportert innen denne dato blir ubrukte midler inndratt. Søknad om utsatt arbeidsfrist må være begrunnet og fremmet innen fristen går ut. 4. Kommunen skal føre kontroll med og følge opp de tiltak som får støtte. Støttemottakeren er forplikta til å gi nødvendige opplysninger og må godta innsyn i regnskap. 5. Det blir gjort slik endring i budsjettet for 2010: Tilskudd fra næringsfond økes med kr Bruk av næringsfond økes med kr Side 14 av 22

15 Gausdal kommune 15 Ark.: 223 U01 Arkivsaksnr.: 09/ /10 Formannskapet Saksbehandler: Jon Sylte SØKNAD OM STØTTE FRA NÆRINGSFONDET - NORSK TURISTUTVIKLING MARKEDSUNDERSØKELSE BLANT FRITIDSBOLIGEIERE Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Søknad datert Norsk Turistutvikling AS søker om tilskudd til en markedsundersøkelse blant fritidsboligeiere i regionen. Dette er et samabeidstiltak mellom kommunene i regionen og flere næringsaktører. Det tilrås å gi et tilskudd på kr Norsk Turistutvikling AS søker om tilskudd til en markedsundersøkelse blant fritidsboligeiere i Lillehammer-regionen. Det vises til at det er fritidsboliger her. En markedsundersøkelse vil kunne gi svar på hva fritidsboligeierne er fornøyd med, hvilke forbedringspotensial som finnes, samt hvilke næringsmessige tjenester det er behov for. Målsettinga er å øke næringsgrunnlaget og sysselsettingsmulighetene i området. Det vil bli gjennomført presentasjoner overfor næringslivet for å sikre at resultatene kan tas i bruk næringsmessig. Samla kostnadsoverslag er kr Det søkes om tilskudd på kr fra hver kommune. Resten finansieres av fylkesmannen, næringsaktørene (kontanter og eget arbeid). Næringsaktører er bla. Lillehammer Sentrum Drift, Lillehammer Turist og Landbrukstjenester i Sør-Gudbrandsdal. VURDERING: En tilsvarende undersøkelse ble gjennomført for ca. 10 år siden, og ble da gjenstand for mye oppmerksomhet og bl.a. brukt aktivt i mobiliseringsarbeid for ny virksomhet innen småskala landbruk og etablering av Ny Glød-prosjektet. Etter den tid har det skjedd svært mye innen fritidsmarkedet, og det er kommet til svært mange nye hytter. De berørte aktørene har i fellesskap kommet til at det er grunnlag for å gjennomføre en ny undersøkelse, og administrasjonen tilrår at søknaden innvilges i samsvar med finansieringsplanen. Side 15 av 22

16 Sak 21/10 vedtak: 1. Gausdal kommune innvilger inntil kr i tilskudd til Norsk Turistutvikling AS. Tilskuddet skal brukes til markedsundersøkelse blant fritidsboligeiere. 2. Innvilga tilskudd kan utbetales med inntil 75 % etter hvert som tiltaket blir utført. Minst 25 % blir holdt tilbake og utbetales først når sluttrapport med prosjektregnskap er godkjent. 3. Det gis en arbeidsfrist fram til Dersom prosjektet ikke er ferdig innrapportert innen denne dato blir ubrukte midler inndratt. Søknad om utsatt arbeidsfrist må være begrunnet og fremmet innen fristen går ut. 4. Kommunen skal føre kontroll med og følge opp de tiltak som får støtte. Støttemottakeren er forplikta til å gi nødvendige opplysninger og må godta innsyn i regnskap. 5. Det blir gjort slik endring i budsjettet for 2010: Tilskudd fra næringsfond økes med kr Bruk av næringsfond økes med kr Side 16 av 22

17 Gausdal kommune 17 Ark.: 223 U01 Arkivsaksnr.: 09/ /10 Formannskapet Saksbehandler: Jon Sylte SØKNAD OM STØTTE FRA NÆRINGSFONDET - DOKTORGÅRDEN INTERIØR Vedlegg: Forretningsplan (kortversjon) Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Søknad med fullstendig forretningsplan Monika Lindstrand Munch etablerer enkeltpersonforetaket Komplett interiør, og skal drive som interiørkonsulent. Det tilrås å gi et tilskudd på kr til etableringa. Doktorgården Interiør v/monika Lindstrand Munch søker om støtte fra næringsfondet i forbindelse med oppstart av enkeltpersonforetak. Virksomheten skal være salg av ulike typer interiørkonsulenttenester. Dette innebærer bl.a. å tegne kjøkken/bad, designe og tegne spesialtilpassede møbler, møbleringsplan, skape en helhet i interiøret med møbleringsplan og optimal plassutnyttelse, forslag til materialbruk, gardiner og solskjerming, Hun ønsker å spesialisere seg innen belysning. Andre tjenester vil være å koordinere håndverkere gjennom oppussings- eller byggeprosjekter, og tilby boligstyling ved salg av hus/leiligheter/hytter. Søkeren er utdanna fysioterapeut og har kompetanse innen tilrettelegging av boliger for eldre og funksjonshemma. Markedet er i hovedsak Lillehammer-regionen, men også lengre nord i Gudbrandsdalen etter som det ikke finnes tilsvarende virksomhet der. Økonomi: Formål Kostnad Tilskudd % Maks. tilskudd Investering % Markedsføring % Sum Resten av finansieringa er egeninnsats og lån. Søkeren har ikke mottatt tilskudd tidligere. VURDERING: Etter at søknaden er sendt har søker kommet til at hun likevel ikke skal ha hjemmekontor. Hun har nå leid kontor på Gausdal Næringstorg og er i ferd med å flytte inn der. I søknaden Side 17 av 22

18 Sak 22/10 var det med kostnad kr til oppussing av hjemmekontor, og dette er tatt ut i tallene som står i tabellen over. På grunn av dette får foretaket nytt navn: Komplett interiør. Søkeren har laget en svært grundig forretningsplan. Det er gjort grundige forundersøkelser bl.a. hos konkurrenter for å finne fram til sine spesialiseringer. Oppstarten synes svært godt gjennomarbeida med hensyn til hva som skal være forretningsområdet, spesialiseringer og konkurranseforhold. Vi er ikke kjent med at det er noen som driver tilsvarende virksomhet i Gausdal fra før. I Lillehammer og Øyer er det noen foretak som delvis driver tilsvarende virksomhet, men i liten skala og delvis med andre spesialiseringer. Søkerens spesialisering vil være lysdesign, samt at hun også tar på seg koordinering av hele byggeprosessen. Dette vil være et nytt tilbud i Gausdal. Kostnadene i oppstarten er relativt små, og er for en stor del innen bedriftsutvikling, som er et prioritert område for bruk av næringsfondet. Administrasjonen tilrår å innvilge fullt tilskudd. vedtak: 1. Gausdal kommune innvilger inntil kr i tilskudd til Komplett interiør v/monika Lindstrand Munch. Tilskuddet skal brukes til etablering som interiørkonsulent. Tilskuddet er avgrensa til 50 % av dokumenterte kostnader. 2. Innvilga tilskudd kan utbetales med inntil 75 % etter hvert som tiltaket blir utført. Minst 25 % blir holdt tilbake og utbetales først når sluttrapport med prosjektregnskap er godkjent. 3. Det gis en arbeidsfrist fram til Dersom prosjektet ikke er ferdig innrapportert innen denne dato blir ubrukte midler inndratt. Søknad om utsatt arbeidsfrist må være begrunnet og fremmet innen fristen går ut. 4. Kommunen skal føre kontroll med og følge opp de tiltak som får støtte. Støttemottakeren er forplikta til å gi nødvendige opplysninger og må godta innsyn i regnskap. 5. Det blir gjort slik endring i budsjettet for 2010: Tilskudd fra næringsfond økes med kr Bruk av næringsfond økes med kr Side 18 av 22

19 Gausdal kommune 19 Ark.: 223 U01 Arkivsaksnr.: 09/ /10 Formannskapet Saksbehandler: Jon Sylte SØKNAD OM STØTTE FRA NÆRINGSFONDET - BJØRNSONVEGEN Vedlegg: Søknad av med strategi, handlingsplan og budsjett. Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Vedtekter Rv. 255 Bjørnsonvegen BA søker om et tilskudd på kr til markedsføring og produktutvikling. Administrasjonen tilrår at søknaden innvilges. Rv. 255 Bjørnsonvegen BA ble stifta i september De har i dag 30 medlemsbedrifter med andelseieravtale som kanaliserer et årlig bidrag til fellestiltak. Det er flest bedrifter i Gausdal, men også flere i både Sør-Fron og Nord-Fron. Aktiviteten fram til nå har særlig vært å utvikle en felles plattform for felles satsing på produktutvikling, tilgjengelighet og markedsføring. Mer detaljer framgår av vedlegg. Prioriterte samarbeidstiltak framover: - Produktpakking og salg av rundreisetilbud i samarbeid med andre opplevelsesveger og som en del av satsinga på Bjørnonåret Produktutviklingstiltak som styrker Bjørnsonprofilen langs vegstrekningen, relatert til Bjørnsons dikting og virke - Satse på sykkelturisme i regi av Lillehammer Turist Av vedlegget framgår strategiplan og handlingsplan Budsjettet viser utgifter på kr , som er foreslått finansiert med medlemskontingent, og tilskudd fra Innovasjon Norge og de berørte kommunene. Det søkes om et tilskudd på kr fra Gausdal kommune. Søkeren har ikke tidligere mottatt tilskudd fra næringsfondet. VURDERING: Bjørnsonvegen er blitt et svært positivt samarbeidstiltak. Arbeidet ble igangsatt som en del av prosjektet NY GLØd, og etter modell fra Den gyldne turistveg i Nord-Trøndelag. Det er 30 småbedrifter i de tre kommunene som samarbeider innen bransjer som spenner fra museum og gallerier, til serveringssteder og overnattingsbedrifter. De har samarbeida mye om produktutvikling og felles markedsføring. Side 19 av 22

20 Sak 23/10 Samarbeidstiltak innen reiseliv og opplevelser er høgt prioritert, og administrasjonen tilrår at søknaden innvilges som omsøkt. vedtak: 1. Gausdal kommune innvilger inntil kr i tilskudd til Rv. 255 Bjørnsonvegen BA. Tilskuddet skal brukes til markedsføring og produktutvikling. 2. Innvilga tilskudd kan utbetales med inntil 75 % etter hvert som tiltaket blir utført. Minst 25 % blir holdt tilbake og utbetales først når sluttrapport med prosjektregnskap er godkjent. 3. Det gis en arbeidsfrist fram til Dersom prosjektet ikke er ferdig innrapportert innen denne dato blir ubrukte midler inndratt. Søknad om utsatt arbeidsfrist må være begrunnet og fremmet innen fristen går ut. 4. Kommunen skal føre kontroll med og følge opp de tiltak som får støtte. Støttemottakeren er forplikta til å gi nødvendige opplysninger og må godta innsyn i regnskap. 5. Det blir gjort slik endring i budsjettet for 2010: Tilskudd fra næringsfond økes med kr Bruk av næringsfond økes med kr Side 20 av 22

21 Gausdal kommune 21 Ark.: 223 U01 Arkivsaksnr.: 09/ /10 Formannskapet Saksbehandler: Jon Sylte SØKNAD OM STØTTE FRA NÆRINGSFONDET - GAUSDAL KALK AS Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Søknad av Gausdal Kalk AS søker om tilskudd fra næringsfondet til investering i strøsandlager. Administrasjonen tilrår at søknaden innvilges med kr som omsøkt. Gausdal Kalk AS søker om et tilskudd fra næringsfondet på kr til investering i strøsandlager. Selskapet ble etablert i 1985 og har ca. 60 aksjonærer, de fleste er gardbrukere i kommunen. Forretningsideen er å utvinne, foredle og selge kalk til jordbruksformål på Østlandet. De har to ansatte, som utgjør 1,5 2 årsverk. Bedrifta skal investere i et lagerbygg på 200 m2 og vegghøgde 6 meter. Formålet er strøsand, som har blitt en gradvis større salgsartikkel. Med et slik lager kan en produsere opp lagerbeholdning sommerstid i tørt ver, mens det er gode forhold for produksjon. Bedrifta har tidligere ført opp en tilsvarende hall for lagring av knust kalk, og har svært god erfaring med dette. Kostnaden er kr , med slik finansieringsplan: Tilskudd fra grunneierfondet (Statskog) Tilskudd fra kommunens næringsfond Eget arbeid med tomta Egne midler Lån i bank Bedrifta har tidligere fått tilskudd fra næringsfondet: - Kr i 2004 (utbetalt i 2006) til oppgradering av kalkverket (teknisk utstyr) - Kr utbetalt i 2002 til bygging av lagerbygg for knust kalk. VURDERING: Dette er ei tradisjonrik bedrift i Gausdal som driver svært nøkternt. De har liten bemanning og stor egeninnsats. De økonomiske marginene er små, men de har greid å balansere dette på en bra måte og har akseptabel gjeldsbelastning. Side 21 av 22

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 23.09.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 23.09.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 23.09.2008 09.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 64/08 SØKNAD OM STØTTE TIL INKUBATOREN I LILLEHAMMER KUNNSKAPSPARK

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 10.03.2009 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 10.03.2009 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 10.03.2009 09.00 Møtet starter med behandling av sakene på saklista. Ca. kl. 11.00 starter arbeidsmøte

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Møtet starter på Aulestad kl. 15.00

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 25.06.2007 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.05.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole.

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 7/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, obs. endret møtested Dato: Torsdag 12.05.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 04.05.2011. Lars-Tore Larssen utvalgsleder Eva Holm utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 04.05.2011. Lars-Tore Larssen utvalgsleder Eva Holm utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen næringsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.05.2011 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Kl. 18.00 Orientering fra Komite 2

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

I N N K A L L I N G til kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til kommunestyremøte RØMSKOG KOMMUNE I N N K A L L I N G til kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset torsdag 07.04.2011 kl. 15.00. Til behandling: K-SAK 17/11 K-SAK 18/11 K-SAK 19/11 K-SAK 20/11

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

FV 192 FINANSIERING AV KOMMUNENS ANDEL. Q10 44 BRØYTING/VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER Q03 47 SALG AV TOMTEAREAL - DISPONERING AV INNTEKT.

FV 192 FINANSIERING AV KOMMUNENS ANDEL. Q10 44 BRØYTING/VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER Q03 47 SALG AV TOMTEAREAL - DISPONERING AV INNTEKT. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 24.09.2008 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 100/10 10/838 FOLKETS TALERSTOL 033

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 100/10 10/838 FOLKETS TALERSTOL 033 MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.11.2010 Tid: 19.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 100/10 10/838 FOLKETS TALERSTOL 033 101/10

Detaljer

Vedlegg: 1. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 07.01.2010 2. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 05.02.2010

Vedlegg: 1. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 07.01.2010 2. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 05.02.2010 Ark.: 570 Lnr.: 9490/09 Arkivsaksnr.: 09/644-6 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KJØP AV TJENESTEPENSJON - ANBUDSPROSESS Vedlegg: 1. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 07.01.2010 2. Uttale fra Fagforbundet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 34

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 34 Hattfjelldal kommune Side 1 av 34 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Lyngen formannskap Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 24.09.2009 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 24.09.2009 18.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 24.09.2009 18.00 Orientering: Evaluering av politisk organisering v/ Jon Helge Lesjø, HIL SAKER TIL BEHANDLING:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan Sak 0095/07 Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer