SE MOT NORD #vekstinordland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SE MOT NORD #vekstinordland"

Transkript

1 SE MOT NORD #vekstinordland Arbeidsprogram Nordland SV

2 VÅRT FYLKE, VÅR FRAMTID! Nordland er et mangfoldig fylke, rikt på mange forskjellige naturressurser. Det viktigste er befolkningen, de menneskelige ressursene. Nordland er viktig i Nordområdene, og erkjennelsen av nordområdenes betydning for landet som helhet er økende. Nordområdene er viktige både strategisk og utenrikspolitisk. Nordland har landets lengste kystlinje, vakker natur, innland og fjellområder. Vi er sterke på industri, sjømat og fornybar energi. Nordland er et godt fylke å bo i, men vi har utfordringer. Sjøl om folketallet har økt den siste tida, er det for lite. Fortsatt er det for få unge som kommer tilbake til Nordland etter endt utdanning. Denne utviklinga vil SV være med å snu. Hvis Nordland skal vinne i kampen om menneskene, vår viktigste ressurs, må vi satse på kompetanseoppbygging, variert næringsliv, og å skape attraktive lokalsamfunn hvor mennesker ønsker å bo, arbeide og leve gode liv. Vi må skape god by- og tettstedspolitikk, og vi må gjøre det mulig for de som ønsker det å følge «drømmen om det gode liv» på bygda. Nordland vil komme til å ha et stadig større behov for innflyttere. Da er det viktig å skape møteplasser lokalt og regionalt som gir alle mennesker i fylket muligheter til å trives, utfolde seg kulturelt, profesjonelt og personlig.

3 SV vil bygge et samfunn som løser dagens og framtidens miljøproblemer Også Nordland må ta ansvar for å begrense de menneskeskapte klimaendringene, som vil kunne gjøre uopprettelig skade, både på mennesker og natur, og som vil forsterke den urettferdige fordelingen mellom den fattige og rike delen av verden. Vi må ta vare på mangfoldet i naturen fordi det er livsgrunnlaget vårt, og fordi det har en verdi i seg selv. Vi vil fordele ansvar og makt, og vi vil at folk skal ha innflytelse over eget liv og utviklinga i samfunnet. Vi vil fortsatt ha tre folkevalgte nivå i landet vårt. Fylkeskommunen er et redskap i å skape framtidas Nordland. Dette arbeidet må skje i et tett samarbeid med andre aktører som lokalt næringsliv, utdanningsinstitusjoner, kommunene og statlige institusjoner. SV er folk flest sin viktigste støttespiller i dette arbeidet. Dette kan du lese mer om i de neste kapitlene. Dersom du stemmer SV, er du med på å gi makt til å gjennomføre den politikk som du leser om i dette programmet. Hvis Nordland skal vinne i kampen om menneskene, vår viktigste ressurs, må vi satse på kompetanseoppbygging, variert næringsliv, og å skape attraktive lokalsamfunn hvor mennesker ønsker å bo, arbeide, og leve gode liv.

4 BEST PÅ KUNNSKAP! Kunnskap og utdanning er nøkkelen til utvikling. For Nordland er den videregående opplæringen en viktig aktør for utvikling og utnyttelse av fylkets ressurser. Den videregående opplæringen skal gi god kompetanse til den enkelte elev og utjevne sosiale og økonomiske forskjeller. Målet vårt er at våre utdanningsinstitusjoner skal være best. Den beste skolen må preges av en desentralisert struktur, hvor elevene har mulighet for en skoleplass i nærheten av hjemmet. For å fullføre utdanningen må den videregående skolen være preget av trivsel. Det vil gjøre at færre faller fra/ velger bort videregående utdanning. Et godt utdanningstilbud for Nordland må bestå av et allsidig tilbud som tar hensyn til elevenes ønsker og samfunnets behov. Undervisningen skal være spennende og engasjerende, og inneholde relevant praksis, aktiv og tilpasset opplæring og viktigst av alt; knallgode lærere. SV mener man skal være fleksible i forhold til elever i grenseområdene både sør og nord i fylket.

5 SV vil: Gi elevene mulighet til studieturer eller ekskursjoner med relevans til opplæringa. Legge til rette for aktiv læring gjennom utplassering og satsing på entreprenørskap med elevbedrifter, på alle utdanningsprogram. Utvikle og prøve ut flere undervisningsmetoder som gjør at færre faller fra eller velger bort videregående skole. At det skal legges til rette for fleksible utdanningsløp, eksempelvis netteller arbeidslivbaserte. Derfor vil vi utvikle Nettskolen i Nordland. Øke antallet læreplasser, både gjennom flere godkjenninger av lærlingebedrifter og øke antall lærlingeplasser i fylkeskommunale enheter. Etablere forpliktene samarbeid mellom ulike aktører i fylket for å øke antallet læreplasser. Styrke yrkesfaglig utdanning, og satse spesielt på yrkesfaglinjer hvor samfunnet har stort behov for kvalifisert arbeidskraft. Styrke rådgivningstjenesten gjennom kompetanseheving og styrke elevenes tilgang på rådgiverressurser. Prioritere nye fagskoletilbud som i dag ikke tilbys med vekt på etterspurt kompetanse i fylket. Satse på å høyne utdanningsnivået blant innvandrere, blant annet ved å søke gode metoder for å dokumentere likeverdig kompetanse og realkompetanse. At voksne søkere i større grad tilbys elevstatus innafor ordinært tilbud. Videre- og etterutdanne lærere. Ha tettere oppfølging av hver enkelt elev ved å begrense klasse- og gruppestørrelse og gi lærerne mer tid til kontaktlærertjeneste. Oppdatere undervisningsmateriell og lokaler. Nordland SV vil dessuten: Stimulere ulike forskningsmiljøer i fylket. Styrke og opprette flere studiesteder og studiesentre. Styrke helsesøstertjenesten og kompetanse innen psykisk helse. Sikre bredde og samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner i fylket. Støtte arbeidet med Sjunkhatten folkehøgskole.

6 SAMFERDSEL SOM KNYTTER OSS SAMMEN SV vil ha gode veier, billig og effektiv kollektivtransport og økt bruk av jernbane. Et godt utbygd rutenett av busser, ferger og hurtigbåter, tilpasset Nordlands bosettingsmønster og næringsstruktur, trues av nedbygging som følge av regjeringens betydelige kutt i overføringene til Nordland. SV vil kjempe imot dette. Vårt mål er at hurtigbåt og fergeruter skal opprettholdes og til enhver tid være tilpasset befolkningens og næringslivets behov. Nordlandstrafikken preges av for mange store og alvorlige ulykker, og veitrafikken står for hovedvekten av fylkets CO2- utslipp. Dette ønsker vi å forandre. Gjennom økt satsning på trafikksikkerhet, mer gods over fra vei til båt og bane og økt bruk av kollektivtrafikk ønsker vi å snu utviklinga.

7 SV vil: Senke prisen på ungdomskort til 200 kroner for all ungdom opp til 20 år. Øke tilskuddene til trafikksikkerhet. Lage egne kollektivplaner for de større byene i fylket etter modell fra Bodø. Lage en helhetlig kollektivplan for fylket for å forbedre korrespondansen mellom ulike tilbud Inkludere reiselivsnæringens behov for god transport i de fremtidige transportplaner Prioritere vedlikehold og utbedring av de veiene som trenger det mest, vurdert i forhold til trafikk og veistandard. At dagens ferge og hurtigbåttilbud opprettholdes og videreutvikles i samarbeid med de lokalsamfunnene som betjenes. At buss og ferge skal bruke miljøvennlig drivstoff. Gjøre forsøk med gratis kollektivtransport på enkelte ruter og strekninger. Nordland SV vil dessuten: Jobbe for helårlig fergedrift Svolvær - Skrova - Skutvik. Arbeide for dobbeltspor på Ofotbanen, og at banen fortsatt skal eies av det offentlige. Ha flere lange krysningsspor langs Nordlandsbanen/ Jobbe for ny utredning av Nord-Norgebanen. Sikre hurtigruta langs kysten vår som et passasjer- og godstransporttilbud Ha lavere maksimumspriser på det regionale flyrutenettet Ha flere avganger for Saltenpendelen Bidra til at Bodø kommer med i belønningsordningen for kollektivtrafikk. Elektrifisering og fjernstyring av Nordlandsbanen. Arbeide for god framdrift i etableringen av ny flyplass på Helgeland. Arbeide for at legge til rette for en grønn og smart byutvikling i Bodø. Derfor må den nye rullebanen bygges i sørvest. Dette gir mulighet for at byen kan utvikle seg i direkte tilknytning til dagens sentrum, og legger til rette for en langsiktig og klimavennlig byutvikling. Dette vil også fjerne presset på nedbygging av verdifull matjord på Rønvikjordene, Hunstad sør og Fenes.

8 FOLKEHELSE OG FOREBYGGING I Nordland har vi over flere år prioritert folkehelse og forebygging høyt. Folkehelse har fått en sentral plass i fylkeskommunens organisasjon. Denne satsingen vil SV videreføre. Nordland fylkeskommune skal være en pådriver i folkehelsearbeidet. SV vil i kommende periode særlig fokusere på utjevning av sosiale helseforskjeller. Det er dokumentert betydelige sosial helseforskjeller i Norge. For å endre på dette kreves et aktivt forebyggende arbeid som involverer både fylkeskommunen, kommunen, frivillig sektor og næringsliv. Næringsrik mat er god forebygging. SV er særlig opptatt av VGO-elever og deres hverdag, også som hybelboere. SVs hovedprinsipp er å utjevne sosiale helseforskjeller gjennom en aktiv satsing på forebygging. Vi vil gjennom forebygging på alle samfunnsområder, forhindre sykdom, både psykisk og fysisk. Den Nordiske velferdsmodellen, med fokus på gode offentlige tjenester og utjevning av levekår er viktig for å skape gode levekår for alle. SV vil beholde og videreutvikle denne modellen.

9 SV vil: Stimulere til mer friluftsliv og utarbeiding av kommunale eller regionale stiog løypeplaner Utvikle helsefremmende videregående skoler og barnehager i Nordland Videreutvikle et godt samarbeid mellom tannhelsetjenesten og ulike kommunale institusjoner som et ledd i helhetlig kommunalt og fylkeskommunalt helsefremmende og forebyggende arbeid Utvikle forsøksordninger med gratis tannhelse til ungdom opp til 20 år. Prøve ut tilbud om gratis frokost på en eller flere VG-skoler i Nordland. Støtte etablering av nye frisklivssentraler. Arbeide sammen med Folkehelsealliansen for helsefremmende arbeidsplasser, -barnehager, - skoler og -bo og nærmiljø. Inkludere våre nye landsmenn i det helsefremmede arbeid. Innhente kunnskap om, og sette fokus på, psykisk helse Nordland SV vil dessuten: Arbeide for en fortsatt desentralisert sykehusstruktur og spesialisthelsetjeneste.

10 KULTUR TIL FOKET Kunst og kultur gjør samfunnet rikere på opplevelser, og gir mennesker mulighet til å utvikle sine egne skapende evner. Kunst og kultur har en egenverdi, og gir også store positive ringvirkninger. Kultursatsingen bidrar ofte til stort frivillig arbeid og engasjement. Gjennom ildsjelene i Nordland sitt arbeid realiseres mange kulturpolitiske mål. Derfor ønsker SV også å bidra til det frivillige kulturlivet. Nordland er et flerkulturelt samfunn. Gjennom kulturpolitikken vil vi styrke og bidra til kulturelt mangfold. Satsing på kultur og kulturnæringer er viktig strategisk satsing i Nordland. Nordland skal være et attraktivt sted å bo, leve og arbeide kreativt for kulturarbeidere og kunstnere. SV vil at kulturminner skal tas vare på og inngå som en ressurs i lokalsamfunnsutvikling og satsing på kulturnæringer. Kulturelle fyrtårn: Nordland har vært et foregangsfylke i satsingen på kunst og kultur. En rekke museer, kultursenter og spennende kulturprosjekter er bygd. Her nevnes Skulpturlandskap Nordland, Petters Dass-museet, Hamsunsentret, Vikingmuseet på Borg, og Galleri Adde /Zetterquist. Hurtigrutemuseet på Stokmarknes vil også bli bygd i løpet av kort tid. Disse fremstår som fyrtårn i Nordland og har stor betydning for den lokale og regionale samfunnsutviklingen. Nordland SV vil øremerke midler til en egen fyrtårnsatsing. Midlene skal bidra til kvalitetsheving og markedsføring nasjonalt og internasjonalt.

11 SV vil: Gjøre kultur tilgjengelig for alle i Nordland Legge til rette for kulturgründere, og kunst- og kulturarbeidere Skape flere kulturelle møteplasser Skape kulturtilbud preget av bredde og kvalitet. SV vil øremerke midler til forsøk med å løfte fram kunstrnere fra tilflyttede nasjonaliteter på fylkets scener og kunstarenaer. Støtte opp om regionale fellesprosjekter mellom ulike aktører- spesielt rettet mot barn og unge At Jektefartsmuseet «Anna Karoline» i Bodø realiseres Bidra til det frivillige kulturlivet og kulturelt mangfold Følge opp satsingen på visuell kunst, film og profesjonell musikk, i tråd med Nord-Norsk kulturavtale Gi støtte til festivaler og kulturarrangementer i fylket Bidra til at verdensarvstatusen i Vega beholdes, og at verdensarvsenteret blir realisert At Skrei - senteret i Vågan realiseres Nordland SV vil dessuten: Arbeide for en mer rettferdig fordeling av statlige kultur /tippemidlermidler til distriktene Arbeide for å styrke regional filmsatsing At Lofoten får verdensarvstatus

12 NÆRING I NORDLAND Hovedmålet med SVs næringspolitikk er å utvikle de lokale og regionale ressursene på en bærekraftig måte. SV vil bidra til at det skapes varige og varierte arbeidsplasser i hele fylket. Vi vil legge til rette for etablerere, spesielt blant kvinner i Nordland. SV vil at Nordland skal bli det beste etablererfylket! Det kan bidra til at det skapes nye arbeidsplasser i privat sektor. Unge mennesker må motiveres til å komme til Nordland, og starte egen bedrift og skape egne arbeidsplasser. Kunnskapsbedrifter i privat sektor er viktig for å trekke kompetanse til fylket. SV vil satse på fiske, sjømat, og matproduksjon generelt. Mer av verdiskaping på disse områdene må skje lokalt og regionalt. Nordland er et av Norges viktigste industrifylker. Vi vil at den kraftkrevende industrien fortsatt skal foredle naturressurser til produkter som både landet vårt og verden trenger. Det er viktig med fortsatt innovasjon og nyskaping i industrien. SV vil bidra til dette, gjennom å jobbe politisk på alle nivå, også at fylket bruker egne virkemidler til dette. SV vil at fylkets virksomhet skal være desentralisert, og at hele Nordland tas i bruk. SV vil: Øke tilskuddet til de kommunale næringsfondene Bidra til finansiering av oppdragsforsking og utdanningsbehov som er viktig for å utnytte potensialet i fylket Bidra til en bærekraftig produksjon innen oppdrett, og ta hensyn til kommunens synspunkt når slik virksomhet skal etableres Arbeide for teknologiutvikling innen oppdrett som bidrar til å bekjempe luseproblematikk og rømming Utvikle nye arbeidsplasser gjennom etablering av kreative innovasjonsmiljøer

13 Lage en strategi for at Nordland blir det beste fylket for grundere, blant annet gjennom veiledning og hjelp til finansiering At fylkeskommunens internasjonale satsing bidrar til næringsutvikling og rekruttering av arbeidskraft til Nordland Støtte etablering av Lofoten Matpark som en satsing på arktisk mat Etablere flere regionale matparker for videre satsning på arktisk mat Ivareta bygningene på Bodin Gård og tilgrensende områder som infrastruktur for nyskaping og næringsutvikling, for eksempel med Arktisk Landbrukssenter som visningsarena for arktisk mat og landbruk, og matsenter for byen og regionens befolkning. Jordarealene skal brukes til matproduksjon, og ivaretas for framtidig klima og miljøforskning. Nordland SV vil dessuten: Påvirke Innovasjon Norge til å bidra med mer kapital til reiselivssatsinga At miljø- og naturbaserte opplevelser knyttet til fiske, kystkultur og historie får større fokus og utviklingsmuligheter Økt inntjening i landbruket, stimulere satsinga på lokal, kortreist og økologisk mat, og stimulere nyrekruttering Ha en rovdyrpolitikk som gjør det mulig også å opprettholde næring basert på husdyr og organisert beiteforvaltning Ha støtteordninger for næringa som gjør at flere vil utnytte beitemulighetene i fylket Bidra til økt lønnsomhet i kystfiskeriene samt bidra til nyrekruttering i yrket Satse på fersk fisk og videreforedling av ferske produkter Sikre langsiktige og gode rammebetingelser for prosessindustrien Økt mineralleting og utvinning innenfor bærekraftige rammer Arbeide for målsetningene om en miljøvennlig industri ved at staten går inn aktivt i forskning, utvikling og investering i ny miljøvennlig teknologi Arbeide for tiltak som synliggjør reindrift og samisk kultur som lokal næringsvei

14 MILJØ Klimaendringene er en av de største politiske utfordringene vi står ovenfor. Transport er i Nordland en av de største kildene til utslipp. Overgang til mer miljøvennlig transport er viktig. Nordland er et båtfylke. Vi vil at det skal satses på mer miljøvennlig teknologi på hurtigbåter og ferger. Dette kan gjøre denne nødvendige transporten både rimeligere og mindre forurensende. SV mener at Nordland fylke må ta en ledene rolle i arbeidet for å sette dette på dagsorden. SV vil ha økt produksjon av fornybar energi der dette kan skje på en miljømessig god måte, og hensynet til biologisk mangfold må veie tungt. Biologisk mangfold er vår felles arv, en kilde til kunnskap, opplevelser og innebærer også en mulighet for økonomisk og velferdsmessig utvikling. SV vil ha et oljefritt Lofoten og Vesterålen. For SV er det utenkelig å bore etter olje i et av verdens viktigste matfat. Sokkelen er smal, og er et av de viktigste gyte og oppvekstområdene for fisk i verden. I Nordland må vi også forberede oss på de klimaendringene som kommer, et våtere og villere klima. SV ser det som viktig å fortsette kunnskaps og teknologiutviklinga på solenergi, og energi basert på bølger og havstrømmer. SV ser energipotensialet i fylket, som en mulighet for teknologi- og industriell næringsutvikling. Nordland har betydelige skogressurser, både knyttet til skogreising og ressurser som blir hogstmoden de kommende tiåra, og muligheten for økt utnyttelse av

15 bioenergiressursene. Skogbruket i Nordland er en del av det grønne skiftet i Nord-Norge. Økt bruk av tre kan erstatte byggematerialer med større biologisk fotavtrykk, og alle produkter som i dag produseres av olje kan framstilles fra trefiber. Med dette som utgangspunkt, kan skogbruket i Nordland gjennom økt satsing bidra til økt verdiskaping og til bærekraft. SV vil følge opp strategisk plan for Nordlandsskogbruket med å etablere skogfaglig utviklingspilot i Vefsn med bakgrunn i ivaretakelse av naturverdier og verdiskaping fra tre til marked Når vi skal ta i bruk de fornybare ressursene er det viktig at vi først legger til rette der det er mest lønnsomt for samfunnet, og der det er minst konflikt med miljøinteresser. SV vil legge til rette for bærekraftig bruk av ressurser som befinner seg i vernede områder og i randsonene av slike områder. Nasjonalparker og vernet natur er en ressurs som kan danne grunnlag for et bærekraftig reiseliv, satsing på folkehelse og næringsutvikling for øvrig. SV vil: Følge opp klimaplanen, vedtatt av fylkestinget Ta initiativ for en mer miljøvennlig båt-trafikk Satse på utvikling av ny fornybar energi Ha en positiv holdning til utbygging av vind og vannkraft som kan forsvares utfra miljøhensyn Bidra til satsning på energisparingstiltak i hele fylket Bidra til bærekraftig bruk av nasjonalparker og vernede områder At bruken av regionale virkemidler skal vris mot en økt satsing på miljø og klimavennlige mål Satsing på kollektivtrafikk, spesielt i byene i fylket Å øke oljevernberedskapen, der et av tiltakene vil være å få båttrafikken langs kysten lenger ut fra land Nordland SV vil dessuten: Ha styrket oljevernberedskapen langs kysten. Støtte etablering av Lofotodden Nasjonalpark

16 DET MESTE ER NORD - NORDLAND I NORDOMRÅDENE Nordområdene er på dagsorden. Både den forrige og dagens regjering har hatt sin nordområdestrategi. SV mener at menneskene i nordområdene må være den sentrale premissleverandør for alt som skal skje i nordområdene. Regionen er rik på naturressurser. Disse ressursene skal først og fremst sikre bosetting og utvikling i regionen. SV vil ikke godta rovdrift av landsdelens ressurser. De skal ikke hentes ut for først og fremst å skape vekst og rikdom hos private eiere, eller i sentrale strøk av landet. Nordland er et ressursrikt fylke. Fisk, andre marine arter, mineraler og unik natur er våre naturgitte fortrinn, som vi må utnytte på en bærekraftig måte. For oss er blant annet satsing på fiskeri/havbruk, marine arter, alternativ energi og reiseliv viktige områder i nordområdestrategien. Nord-Norge er den mest folkerike regionen av alle regionene i nord-områdene. Menneskene i nord-områdene må være de som definere hva vi vil med regionen. Folk til folk samarbeidet har lange tradisjoner i nord. I Nordland har vi hatt et tett samarbeid med Leningrad- Oblast siden Det er viktig å videreutvikle dette samarbeidet.

17 NORDLAND SV vil: At mulighetene som ligger i Nord-Norge skal komme landsdelen til gode Verne sårbare naturområder og sikre fornybare ressurser i nordområdene Bygge opp institusjoner i regionene som kan sikre økt kompetanse, FoU og nyrekruttering av utdannet ungdom gjennom et samspill med regionale forskingsfond Ha økt fokus på reiselivsnæring i Nordområdene Ha kompetanseutvikling i forhold til satsing på alternativ energi Stimulere til økt forskning på marine arter og innsats på bioprospektering og utvikling av nye produkter basert på marine organismer At videregående utdanning og høgskolene skal sikres utdanningstilbud rettet mot næringer spesielt viktig for nordområdene At forskningsmiljøene gis mulighet for å bygge opp kompetanse på aktuelle områder Lette grensepasseringene mellom Norge og Russland Arbeide for døgnåpne tollstasjoner Øke antall kvotestudenter fra Russland til høgskolene i Nordland Arbeide for å styrke nordnorsk næringsliv som leverandører til olje- og gassindustrien Utvikle samarbeidet mellom de folkevalgte i hele Nord-Norge og i Nordområdene Videreutvikle folk til folk samarbeidet Nordland SV har tro på at Fylkeskommunen er en viktig aktør i å utvikle fylket vårt

18 SAMMEN OM EN BEDRE FYLKESKOMMUNE Den kunnskapsbaserte og viktige ressursen som vi har i egne ansatte må gis flere og bedre muligheter til å ruste oss for fremtidas utfordringer. Den viktige arbeidsgiverrollen som politikerne har, skal vi i SV ta enda mer på alvor. Det å jobbe i et trepartssamarbeid gir utviklingsmuligheter som vi bare kunne drømme om uten denne gode norske modellen. De som sitter med fagkunnskapen, veit hvor skoen trykker, og har mange av svarene for hvordan vi bør utforme våre politiske valg. Vi skal lytte på de som vil gi oss råd.

19 SV vil: Ta initiativ til trepartssamarbeid løsninger i fylkeskommunen som bygger på modellkommuneforsøket, kvalitetskommuneprogrammet og «sammen om en bedre kommune». Legge til rette for gode prosesser for omstillinger og gode kvalitetsutviklingstiltak. Involvere våre ansatte i prosesser gjennom deres arbeidstakerorganisasjoner i forkant av politiske beslutninger Gi ressurser og tilgang for kompetanseheving for alle ansatte Gjennomgå hele virksomheten med hensikt å tilby heltid som hovedregel Sette fokus på et godt arbeidsmiljø. Herunder både psykososialt og fysisk Skape gode dialoger som sørger for at desentraliserte arbeidsplasser blir et viktig prinsipp i alle omstillingsprosesser Nordland SV vil dessuten: Ta kampen for arbeidsmiljøloven.

20 Jeg vil: Ta kampen for vekst i Nordland Ta kampen for Nordland, på nordlendingenes premisser Ta kampen for et anstendig arbeidsliv 1. Marius Meisfjord Jøsevold Jeg vil: Sikre at muligheter og ressurser som ligger i Nord - Norge skal komme landsdelen til gode Kjempe for en bærekraftig klima- og miljøsatsing 2. Anne Margareth Fagertun Stenhammer Jeg vil: At Nordland skal bli det beste fylket for gründere - gjennom veiledning og hjelp til finansiering. Styrke kompetansen innenfor psykisk helse Gjøre kultur tilgjengelig for alle i Nordland 3. Mona Fagerås Jeg vil: Prioritere oppvekst og næringsliv, slik at folketall og økonomi i Nordland kan vokse. For å få det til er vi avhengig av gode skoler, aktiv næringspolitikk og effektiv infrastruktur. 4. Christian Torseth

NORDLAND SV FYLKESTINGSPROGRAM 2011-2015. www.sv.no/nordland

NORDLAND SV FYLKESTINGSPROGRAM 2011-2015. www.sv.no/nordland NORDLAND SV FYLKESTINGSPROGRAM 2011-2015 www.sv.no/nordland Fylkestingsprogram for Nordland SV perioden 2011-2015 Vedtatt på årsmøtet 27.02.2011 Bilder: Louise Fontain, Halvor Hilmersen, Roger Sandum,

Detaljer

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Innledning Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha nærmiljø som er laget av og for enkeltmennesker og der rettferdighet,

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Plansjef Greta Johansen 11.12.2012 Foto: Crestock Det regionale plansystemet Demografi Miljø og bærekraftig utvikling Areal og infrastruktur, natur og friluftsområder Næring og

Detaljer

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Fylkesråd for næring Arve Knutsen 1. møte i Energirådet i Nordland Svolvær 2. september 2010 Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Bilde 1: Det er en glede for meg å ønske dere velkommen

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen Trøndelagsplanen 2018 2030 - Vi knytter fylket sammen Møte med Trondheimsregionen 15.12. 2017 Direktør for Plan og næring Trude Marian Nøst Samfunnsutviklerrollen Tre dimensjoner ved samfunnsutvikling

Detaljer

Basert på TF-notat nr. 54/2016, Bent Aslak Brandtzæg

Basert på TF-notat nr. 54/2016, Bent Aslak Brandtzæg Regional plan og kommuneoverskridende arealutfordringer Basert på TF-notat nr. 54/2016, Bent Aslak Brandtzæg 1 Formålet med utredningen Se nærmere på: Hva slags kommuneoverskridende arealutfordringer som

Detaljer

Høringsseminar Regional planstrategi

Høringsseminar Regional planstrategi Høringsseminar Regional planstrategi Hvor går Sør-Trøndelag? Har vi felles strategier? 16. Desember 2012 Karen Espelund Fylkeskommunens ulike roller Tjenesteyter Lovforvalter Regional utviklingsaktør Regionalt

Detaljer

Felles fylkesplan 2009-2012

Felles fylkesplan 2009-2012 Felles fylkesplan 2009-2012 Kreative Trøndelag Her alt e mulig uansett Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Noe å leve av og noe å leve for Samhandling og forståelse mellom by

Detaljer

Trøndelagsplanen

Trøndelagsplanen Trøndelagsplanen 2018 2030 - Vi knytter fylket sammen Regionalt planforum Leif Harald Hanssen trondelagfylke.no fb.com/trondelagfylke To faser 2017 2019 2020 Fase 1 Omstillingsfase Fokus på samordning,

Detaljer

Hvordan skape attraktive bo- og næringsmiljø i hele Trøndelag

Hvordan skape attraktive bo- og næringsmiljø i hele Trøndelag Hvordan skape attraktive bo- og næringsmiljø i hele Trøndelag Karen Espelund - STFK Trøndelag Trondheim Øvrige kommuner Kommunestørrelse og befolkning Trøndelag har en svært stor kommune, og et flertall

Detaljer

Med hjerte for hele landet

Med hjerte for hele landet Med hjerte for hele landet SENTERPARTIET Med hjerte for hele landet Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi til ta hele Norge i bruk. Vi vil at alle deler av landet skal ha et næringsliv i utvikling

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Ole Bernt Skarstein Dato 19.10.12 Ofoten Foto: Bjørn Erik Olsen Kort om prosessen Oppstart des. 2011 Oppstartsseminar februar 2012 Reg. planseminar marsmai 2012 Høring 24.10-12.12.12

Detaljer

Vestfolds muligheter og utfordringer. Linda Lomeland, plansjef

Vestfolds muligheter og utfordringer. Linda Lomeland, plansjef Vestfolds muligheter og utfordringer Linda Lomeland, plansjef Høringsmøte 25. mai 2016 Regional planstrategi for 2016 2020 - høringsforslaget Strategisk retning på samfunnsutviklingen i Vestfold I strategiperioden

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

Kirkenes, 6. februar 2013. Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget

Kirkenes, 6. februar 2013. Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget Kirkenes, 6. februar 2013 Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget Ekspertutvalget for Nordområdene Aarbakkeutvalget ble oppnevnt i januar 20006 og avsluttet sitt arbeid i 2008 Mandat: Utvalget skal

Detaljer

Samfunnsplan Porsanger kommune

Samfunnsplan Porsanger kommune Samfunnsplan Porsanger kommune Hensikt: Samfunnsplanen skal utarbeides som en overordnet strategisk plan for samfunnsutvikling i Porsanger kommune Skal dekke 2014-2020 Porsanger kommunes målsetning: Porsanger

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland.

Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland. Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland. Partiet er i kraftig vekst. I år stiller vi til valg i 55 kommuner, samtlige bydeler i Oslo og

Detaljer

Hva er god planlegging?

Hva er god planlegging? Hva er god planlegging? Tim Moseng Mo i Rana 22. april 2013 Foto: Bjørn Erik Olsen Temaer Kommuneplanlegging Planstatus for Indre Helgeland Planstrategi og kommuneplan Kommuneplanens samfunnsdel Lokal

Detaljer

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013 Regionale næringsfond i Salten Handlingsplan 2012-2013 1 Innhold 1. Innledning 2. Organisering/forvaltning 3. Mål og strategier 4. Aktuelle tiltak 5. Økonomi 6. Rapportering/Evaluering 2 1. Innledning

Detaljer

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN 2014 2017 Vedtatt i fylkestinget i Finnmark 9. oktober 2013, sak 21/13 1 Innledning Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner har samarbeidet om felles satsing innen kultur

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 66/14 14/506 HØRINGSUTTALELSE FREMTIDENS FINNMARK RUP 2014-2023

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

Regional planlegging mellom barken og veden? Karen Espelund Sør-Trøndelag Fylkeskommune Bårdshaug

Regional planlegging mellom barken og veden? Karen Espelund Sør-Trøndelag Fylkeskommune Bårdshaug Regional planlegging mellom barken og veden? Karen Espelund Sør-Trøndelag Fylkeskommune Bårdshaug 05.01.12 Fylkeskommunens ulike roller Tjenesteyter Lovforvalter Regional utviklingsaktør Regionalt folkevalgt

Detaljer

ETNEDAL ARBEIDERPARTI Kommunevalgprogram for perioden

ETNEDAL ARBEIDERPARTI Kommunevalgprogram for perioden ETNEDAL ARBEIDERPARTI Kommunevalgprogram for perioden 2015-2019 Arbeiderpartiet er et sosialdemokratisk parti, og vi bygger vår politikk på grunnverdiene frihet, likhet og solidaritet. Arbeiderpartiet

Detaljer

Program Mulighetenes Oppland

Program Mulighetenes Oppland Program 10:00-10:30 10:30-11:00 11:00-11:30 11:30-12:15 12:15-12:45 12:45-14:00 PlanOppland Regional planstrategi/fylkesstatistikk Kommunal planstrategi, Gausdal kommune Lunsj Kommunal planstrategi Nord-Aurdal

Detaljer

En god barndom varer hele livet

En god barndom varer hele livet En god barndom varer hele livet Foto: Alinute Silzeviciute/Colourbox.com Oppvekst for videre vekst Menneskene er Finnmarks viktigste ressurs. Barna og de unge er vår framtid. Vi vil at Finnmark skal være

Detaljer

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI Vestfold Arbeiderparti - Fylkestingsprogram 2015-2019 Vestfold Arbeiderparti vil gå i spissen for å skape et nytt Vestfold med egen, bærekraftig vekst

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Innledning Handlingsprogrammet er basert på Sarpsborg kommunes samfunnsplan. Samfunnsplanens kapittel om verdiskaping beskriver forutsetninger

Detaljer

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Nye ideer blir nytt næringsliv Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Bergen Næringsråd og regionens næringsliv Hva etterspørres av næringslivet i regionen Innovasjon og entreprenørskap En idé

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune UTKAST

Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune UTKAST Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune 2018-2021 UTKAST Innhold 1. Innledning 2. Status ungdomssatsing 3. Visjon og mål 3.1. Visjon 3.2. Formålet med ungdomsstrategien 3.3. Hovedmål 4.

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom. Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune

Samarbeidsavtale mellom. Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune Tromsø, 28. juni 2004 Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune 1. Bakgrunn

Detaljer

Velkommen til Oppland

Velkommen til Oppland Velkommen til Oppland Fylkesordfører Gro Lundby Fakta Areal: Ca 25 000 km 2 25% verna, 80% over 600 moh Innbyggere: ca 187 000 Kommuner: 26 Regioner: 6 Hadeland, Gjøvik, Lillehammer, Valdres, Midt-Gudbrandsdal,

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først.

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Eddy Robertsen førstekandidat for Venstre i Vestfold 110891_Brosjyremal A5 8-sider 2013.indd 1 25.06.13 11:00 Eddy Robertsen førstekandidat

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/09 Fylkesrådet

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/09 Fylkesrådet Journalpost.: 09/16202 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/09 Fylkesrådet 29.06.2009 Reiselivsstrategi for Nordland - opplevelser langs verdens vakreste kyst Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram (dette første side ev. med bilde av svartisen på første side, Logo SV nederst)

Meløy SV. Valgprogram (dette første side ev. med bilde av svartisen på første side, Logo SV nederst) Meløy SV Valgprogram 2011-2015 (dette første side ev. med bilde av svartisen på første side, Logo SV nederst) (Side 2 presentasjon av 3 listetoppene i Meløy med bilde) 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth,

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen

REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen Koblingen mellom mål og strategier, jf. planutkast/disposisjon fra Asplan Viak AS Revidering av plan - Tysfjord Visjon - mål strategier

Detaljer

Regionale planer. Status og videre prosess. Dag Arne Henriksen, Valdres 3. mai Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid

Regionale planer. Status og videre prosess. Dag Arne Henriksen, Valdres 3. mai Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid Regionale planer Status og videre prosess Dag Arne Henriksen, Valdres 3. mai 2017 Hva er viktigst for langsiktig og bærekraftig utvikling fram mot 2050? Klima og miljø Teknologi Befolkningsvekst Inkludering

Detaljer

Regional planstrategi

Regional planstrategi Regional planstrategi Britt Kjensli og Tim Tomkins-Moseng 27. november 2015 Foto: Ernst Furuhatt Regional planstrategi for Nordland 2016-2020 1. En prioritering av fylkeskommunens planlegging de kommende

Detaljer

Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre. Frode Mellemvik, GEO NOR, 1.

Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre. Frode Mellemvik, GEO NOR, 1. Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre Frode Mellemvik, GEO NOR, 1. februar 2012 1 Omsetningsutvikling Nordland og Norge Vekst Nordland 2010

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 Hovedutfordringer for Tromsidretten 2012-2016 Flere, bedre og tidsriktige anlegg for idretten Flere og bedre idrettsarrangement Øke aktiviteten og engasjementet

Detaljer

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden Program for kommunestyreperioden 2011-2015 Meldal Siste 4 år Nytt næringssenter Løkken Verk Ny barnehage Løkken Verk Ny felles grunnskole for hele bygda Ny demensavdeling ved Meldal Helsetun Ny stilling

Detaljer

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Ordføreren Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Leverandørseminar, Finnsnes Hotel; 30.november 2011 Næringsstruktur i Lenvik 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % Lenvik Troms Hele landet

Detaljer

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel Virksomhetsledersamling

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel Virksomhetsledersamling Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Virksomhetsledersamling 14.6.2013 http://www.youtube.com/watch?v=breowap_ur8 Hva skal jeg snakke om Litt om planhierarkiet i kommunen og samfunnsdelens

Detaljer

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 2 Nasjonale forventninger - hva har vi fått? Et helhetlig system for utarbeidelse

Detaljer

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap.

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Fylkesrådsleder Odd Eriksen Tale på Hattfjelldalskonferansen 2010 Sijti Jarnge, Hattfjelldal, 28. januar 2010 Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Kjære alle sammen, Det er godt å se at

Detaljer

Status for Forskningsrådets nordområdesatsing. Ved Adm. Dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd

Status for Forskningsrådets nordområdesatsing. Ved Adm. Dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Status for Forskningsrådets nordområdesatsing Ved Adm. Dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Rammevilkår for satsingen ved start i 2005 Globale perspektiv Klima og ressurser Nasjonale perspektiv Suverenitet,

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020 Høringsforslag HVORFOR en klima- og energiplan? Den globale oppvarmingen øker Mer ekstremnedbør på svært kort tid Større flom- og skredfare Infrastruktur utsettes

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2010-2021 Forslag dat. 19.04.2010 Visjon: Klæbu en kommune i forkant Hovedmål: Klæbu skal være: - en selvstendig kommune som er aktiv i interkommunalt samarbeid - en aktiv næringskommune

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

Høyres valgprogram 2015 Nord-Aurdal

Høyres valgprogram 2015 Nord-Aurdal Nord- Aurdal Høyres valgprogram 2015 Nord-Aurdal Ja, vi vil og vi kan! Høyres overordnede mål for kommunestyreperioden 2015-2019: Gode kommunale tjenester for alle Orden i økonomien Ryddig gjennomføring

Detaljer

KOMMUNENES OG FYLKESKOMMUNENS ARBEID MED LOKAL SAMFUNNSUTVIKLING - Hva er fylkeskommunens rolle og hva kan den bidra med? Foto: Inger Johanne Strand

KOMMUNENES OG FYLKESKOMMUNENS ARBEID MED LOKAL SAMFUNNSUTVIKLING - Hva er fylkeskommunens rolle og hva kan den bidra med? Foto: Inger Johanne Strand KOMMUNENES OG FYLKESKOMMUNENS ARBEID MED LOKAL SAMFUNNSUTVIKLING - Hva er fylkeskommunens rolle og hva kan den bidra med? Foto: Inger Johanne Strand Fylkeskommunens roller og oppgaver Utviklingsaktør Demokratisk

Detaljer

God forvaltning av landbruket

God forvaltning av landbruket God forvaltning av landbruket Næringsråd Arve Knutsen (KrF) 2. Mars 2011 Litt om meg selv Godt gift har 4 voksne barn Senja- gutt Jobbet 34 år, hvor 10 år som daglig leder i et rørleggerfirma i Bodø (

Detaljer

HØRING: REGIONAL PLAN - KLIMAUTFORDRINGENE I NORDLAND

HØRING: REGIONAL PLAN - KLIMAUTFORDRINGENE I NORDLAND HØRING: REGIONAL PLAN - KLIMAUTFORDRINGENE I NORDLAND Illustrasjon: Selfors barneskole, 3.trinn ET KLIMAVENNLIG NORDLAND Klimaendringer er en av de største utfordringene verden står overfor. Nordlandssamfunnet

Detaljer

Manglende infrastruktur

Manglende infrastruktur Manglende infrastruktur Vi klarte det for 100 år siden vi klarer det nå hvis vi vil! Veier Jernbane Havner og farleder Flyruter Øst-vest forbindelser (vei,jernbane, flyruter ) TOTALT BEHOV FOR Å FÅ TILFREDSSTILLENDE

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Herdis Floan, Fagenhet for videregående opplæring, STFK Karen Havdal, Enhet for regional utvikling, STFK Plan og bygningsloven 3 4 Regional

Detaljer

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Medlemsmøte Frogner Høyre Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Kveldens program Smart og Skapende by 11.sep 2014 19.00 Velkommen med kort om opplegget for møtet 19.10-19.30 Kort innledning om smart

Detaljer

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse?

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Kompetanse Kompetanse er formell og uformell kunnskap Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Nordnorsk arbeidsmarked Tilbud Etterspørsel Høy kompetanse Nordnorske

Detaljer

Status for flagg: Vi viser til sak: 15/5279-4 og oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Hedmark fylkeskommune

Status for flagg: Vi viser til sak: 15/5279-4 og oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Hedmark fylkeskommune Fra: postmottak@hedmark.org Sendt: 15. desember 2015 10:18 Til: Postmottak STFK Emne: Svar - Høringssvar til felles regional planstrategi for Trøndelagsfylkene 2016-2020 Vedlegg: SAKSFREMLEGG.PDF; SAKSPROTOKOLL.PDF;

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. Merknadsfrist 7. september

Kommuneplanens samfunnsdel. Merknadsfrist 7. september Kommuneplanens samfunnsdel Merknadsfrist 7. september Våre verdier og bærekraftmål KLOK SMART VARM MODIG DEN VARME BYEN VARM Hos oss finner du lyst og lek, skjemt og alvor, samspill og mangfold det gode

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

Samfunnsplan Porsanger kommune 5. juni 2014

Samfunnsplan Porsanger kommune 5. juni 2014 Arbeidsutkast Samfunnsplan Porsanger kommune 5. juni 2014 Hensikt Samfunnsplanen skal utarbeides som en overordnet strategisk plan for samfunnsutvikling i Porsanger kommune Skal dekke 2014-2026 Sluttsituasjon

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FOR UNGDOMMENS FYLKESTING Vedtatt av Ungdommens fylkesting 8. desember 2017.

HANDLINGSPROGRAM FOR UNGDOMMENS FYLKESTING Vedtatt av Ungdommens fylkesting 8. desember 2017. HANDLINGSPROGRAM FOR UNGDOMMENS FYLKESTING 2018 Vedtatt av Ungdommens fylkesting 8. desember 2017. FORMÅL MED HANDLINGSPROGRAMMET Ungdommens fylkesting ønsker å bli tatt på alvor. Handlingsprogrammet er

Detaljer

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Sametinget og Bodø kommune erkjenner at samene er et folk med felles historie, kultur, språk og

Detaljer

GU_brosjyre_2015.indd 1 06.07.15 20:57

GU_brosjyre_2015.indd 1 06.07.15 20:57 GU_brosjyre_2015.indd 1 06.07.15 20:57 GU_brosjyre_2015.indd 2 06.07.15 20:57 NÅR ER «ETTER OLJA»? Før 2050. Oljealderen er snart slutt. Ikke fordi olje- og gassressursene tar slutt, men fordi vi må la

Detaljer

Koblingen folkehelse planlegging

Koblingen folkehelse planlegging Koblingen folkehelse planlegging Helhet folkehelselov - kommuneplan Lovgrunnlag Kommunens planprosesser Kunnskapsgrunnlaget og planlegging Eksempler fra oversikt i Oppland Wibeke Børresen Gropen Oppland

Detaljer

regionalpolitisk verktøy etter forvaltningsreformen og distrikts- og regionalmeldingen Regional nettverkssamling Sandnes, 6.

regionalpolitisk verktøy etter forvaltningsreformen og distrikts- og regionalmeldingen Regional nettverkssamling Sandnes, 6. Regional planlegging l som regionalpolitisk verktøy etter forvaltningsreformen og distrikts- og regionalmeldingen Regional nettverkssamling Sandnes, 6. mai 2009 1 Forvaltningsreformen: mål Forsterket folkestyre

Detaljer

Utfordringer når det gjelder: 1 Nordområdesatsing 2 Verdiskapning 3 Nordområdebasert verdiskapning?

Utfordringer når det gjelder: 1 Nordområdesatsing 2 Verdiskapning 3 Nordområdebasert verdiskapning? Samisk verdiskapning i Nord- Salten i et nordområdeperspektiv - Av spesialrådgiver Sven-Roald Nystø, Árran (Innlegg på Árrans seminar om nordområdesatsingen og lokal verdiskapning 10.mai 2006 på Drag I

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Vedtatt på styremøte 24. mai 2013 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTINGER... 3 3. SATSINGSOMRÅDER... 4 4. PRIORITERING AV MIDLER... 5 5. TILDELINGSKRITERIER...

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn og en kaldere klode

Ta kampen for et varmt samfunn og en kaldere klode Ta kampen for et varmt samfunn og en kaldere klode OPPVEKSTPARTIET SV Bodø kommune hadde en målsetting om å være Norges beste oppvekstkommune. Høyre, FrP, V, KrF og Sp forlot målsettingen. Vi i Bodø SV

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 Rullerende plan utarbeidet i samarbeid mellom Regionrådet for Fjellregionen, kommunene og Næringsforum i Fjellregionen vedtatt november 2012 Visjon 25000

Detaljer

INNSPILL TIL NY STORTINGSMELDING OM BÆREKRAFTIGE BYER OG STERKE DISTRIKTER

INNSPILL TIL NY STORTINGSMELDING OM BÆREKRAFTIGE BYER OG STERKE DISTRIKTER 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 22.08.2016 2015/4383-28500/2016 / L02 Saksbehandler: Kari Huvestad Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 13.09.2016 INNSPILL TIL NY STORTINGSMELDING OM BÆREKRAFTIGE BYER

Detaljer

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel.

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstre synes at samfunnsdelen er et godt gjennomarbeidet dokument, men generelt er verdiene Nærhet, Engasjement og Synlighet lite synlig

Detaljer

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning FoU-strategi for Rogaland Ny kunnskap for økt verdiskapning 1 Innhold FoU-strategi for Rogaland... 1 Kapittel 1: Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Organisering og oppfølging... 3 Kapittel 2: Visjon

Detaljer

Er en velfungerende landsbruksforvaltning viktig for Nordland fylkeskommune???

Er en velfungerende landsbruksforvaltning viktig for Nordland fylkeskommune??? 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg på Kommunedialogen Bodø, 02. oktober 2013 Er en velfungerende landsbruksforvaltning viktig for Nordland fylkeskommune??? Innledning (landbrukets..) Landbrukets

Detaljer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Ny viten ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Slagord Ny viten ny praksis Våre verdier

Detaljer

Innovasjonsstrategi for Nordland

Innovasjonsstrategi for Nordland Innovasjonsstrategi for Nordland Una Sjørbotten 27.05.2014 Foto: Peter Hamlin Bakgrunn Problemstillinger? Hva er økonomien i Nordland sterke sider og hvor er innovasjonspotensialet? Hvordan utvikler vi

Detaljer

Industristrategi for Nordland

Industristrategi for Nordland Komite for næring Sak 043/13 Industristrategi for Nordland Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget har som mål at Nordland skal ha en konkurransedyktig og teknologisk ledende industri basert

Detaljer