SE MOT NORD #vekstinordland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SE MOT NORD #vekstinordland"

Transkript

1 SE MOT NORD #vekstinordland Arbeidsprogram Nordland SV

2 VÅRT FYLKE, VÅR FRAMTID! Nordland er et mangfoldig fylke, rikt på mange forskjellige naturressurser. Det viktigste er befolkningen, de menneskelige ressursene. Nordland er viktig i Nordområdene, og erkjennelsen av nordområdenes betydning for landet som helhet er økende. Nordområdene er viktige både strategisk og utenrikspolitisk. Nordland har landets lengste kystlinje, vakker natur, innland og fjellområder. Vi er sterke på industri, sjømat og fornybar energi. Nordland er et godt fylke å bo i, men vi har utfordringer. Sjøl om folketallet har økt den siste tida, er det for lite. Fortsatt er det for få unge som kommer tilbake til Nordland etter endt utdanning. Denne utviklinga vil SV være med å snu. Hvis Nordland skal vinne i kampen om menneskene, vår viktigste ressurs, må vi satse på kompetanseoppbygging, variert næringsliv, og å skape attraktive lokalsamfunn hvor mennesker ønsker å bo, arbeide og leve gode liv. Vi må skape god by- og tettstedspolitikk, og vi må gjøre det mulig for de som ønsker det å følge «drømmen om det gode liv» på bygda. Nordland vil komme til å ha et stadig større behov for innflyttere. Da er det viktig å skape møteplasser lokalt og regionalt som gir alle mennesker i fylket muligheter til å trives, utfolde seg kulturelt, profesjonelt og personlig.

3 SV vil bygge et samfunn som løser dagens og framtidens miljøproblemer Også Nordland må ta ansvar for å begrense de menneskeskapte klimaendringene, som vil kunne gjøre uopprettelig skade, både på mennesker og natur, og som vil forsterke den urettferdige fordelingen mellom den fattige og rike delen av verden. Vi må ta vare på mangfoldet i naturen fordi det er livsgrunnlaget vårt, og fordi det har en verdi i seg selv. Vi vil fordele ansvar og makt, og vi vil at folk skal ha innflytelse over eget liv og utviklinga i samfunnet. Vi vil fortsatt ha tre folkevalgte nivå i landet vårt. Fylkeskommunen er et redskap i å skape framtidas Nordland. Dette arbeidet må skje i et tett samarbeid med andre aktører som lokalt næringsliv, utdanningsinstitusjoner, kommunene og statlige institusjoner. SV er folk flest sin viktigste støttespiller i dette arbeidet. Dette kan du lese mer om i de neste kapitlene. Dersom du stemmer SV, er du med på å gi makt til å gjennomføre den politikk som du leser om i dette programmet. Hvis Nordland skal vinne i kampen om menneskene, vår viktigste ressurs, må vi satse på kompetanseoppbygging, variert næringsliv, og å skape attraktive lokalsamfunn hvor mennesker ønsker å bo, arbeide, og leve gode liv.

4 BEST PÅ KUNNSKAP! Kunnskap og utdanning er nøkkelen til utvikling. For Nordland er den videregående opplæringen en viktig aktør for utvikling og utnyttelse av fylkets ressurser. Den videregående opplæringen skal gi god kompetanse til den enkelte elev og utjevne sosiale og økonomiske forskjeller. Målet vårt er at våre utdanningsinstitusjoner skal være best. Den beste skolen må preges av en desentralisert struktur, hvor elevene har mulighet for en skoleplass i nærheten av hjemmet. For å fullføre utdanningen må den videregående skolen være preget av trivsel. Det vil gjøre at færre faller fra/ velger bort videregående utdanning. Et godt utdanningstilbud for Nordland må bestå av et allsidig tilbud som tar hensyn til elevenes ønsker og samfunnets behov. Undervisningen skal være spennende og engasjerende, og inneholde relevant praksis, aktiv og tilpasset opplæring og viktigst av alt; knallgode lærere. SV mener man skal være fleksible i forhold til elever i grenseområdene både sør og nord i fylket.

5 SV vil: Gi elevene mulighet til studieturer eller ekskursjoner med relevans til opplæringa. Legge til rette for aktiv læring gjennom utplassering og satsing på entreprenørskap med elevbedrifter, på alle utdanningsprogram. Utvikle og prøve ut flere undervisningsmetoder som gjør at færre faller fra eller velger bort videregående skole. At det skal legges til rette for fleksible utdanningsløp, eksempelvis netteller arbeidslivbaserte. Derfor vil vi utvikle Nettskolen i Nordland. Øke antallet læreplasser, både gjennom flere godkjenninger av lærlingebedrifter og øke antall lærlingeplasser i fylkeskommunale enheter. Etablere forpliktene samarbeid mellom ulike aktører i fylket for å øke antallet læreplasser. Styrke yrkesfaglig utdanning, og satse spesielt på yrkesfaglinjer hvor samfunnet har stort behov for kvalifisert arbeidskraft. Styrke rådgivningstjenesten gjennom kompetanseheving og styrke elevenes tilgang på rådgiverressurser. Prioritere nye fagskoletilbud som i dag ikke tilbys med vekt på etterspurt kompetanse i fylket. Satse på å høyne utdanningsnivået blant innvandrere, blant annet ved å søke gode metoder for å dokumentere likeverdig kompetanse og realkompetanse. At voksne søkere i større grad tilbys elevstatus innafor ordinært tilbud. Videre- og etterutdanne lærere. Ha tettere oppfølging av hver enkelt elev ved å begrense klasse- og gruppestørrelse og gi lærerne mer tid til kontaktlærertjeneste. Oppdatere undervisningsmateriell og lokaler. Nordland SV vil dessuten: Stimulere ulike forskningsmiljøer i fylket. Styrke og opprette flere studiesteder og studiesentre. Styrke helsesøstertjenesten og kompetanse innen psykisk helse. Sikre bredde og samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner i fylket. Støtte arbeidet med Sjunkhatten folkehøgskole.

6 SAMFERDSEL SOM KNYTTER OSS SAMMEN SV vil ha gode veier, billig og effektiv kollektivtransport og økt bruk av jernbane. Et godt utbygd rutenett av busser, ferger og hurtigbåter, tilpasset Nordlands bosettingsmønster og næringsstruktur, trues av nedbygging som følge av regjeringens betydelige kutt i overføringene til Nordland. SV vil kjempe imot dette. Vårt mål er at hurtigbåt og fergeruter skal opprettholdes og til enhver tid være tilpasset befolkningens og næringslivets behov. Nordlandstrafikken preges av for mange store og alvorlige ulykker, og veitrafikken står for hovedvekten av fylkets CO2- utslipp. Dette ønsker vi å forandre. Gjennom økt satsning på trafikksikkerhet, mer gods over fra vei til båt og bane og økt bruk av kollektivtrafikk ønsker vi å snu utviklinga.

7 SV vil: Senke prisen på ungdomskort til 200 kroner for all ungdom opp til 20 år. Øke tilskuddene til trafikksikkerhet. Lage egne kollektivplaner for de større byene i fylket etter modell fra Bodø. Lage en helhetlig kollektivplan for fylket for å forbedre korrespondansen mellom ulike tilbud Inkludere reiselivsnæringens behov for god transport i de fremtidige transportplaner Prioritere vedlikehold og utbedring av de veiene som trenger det mest, vurdert i forhold til trafikk og veistandard. At dagens ferge og hurtigbåttilbud opprettholdes og videreutvikles i samarbeid med de lokalsamfunnene som betjenes. At buss og ferge skal bruke miljøvennlig drivstoff. Gjøre forsøk med gratis kollektivtransport på enkelte ruter og strekninger. Nordland SV vil dessuten: Jobbe for helårlig fergedrift Svolvær - Skrova - Skutvik. Arbeide for dobbeltspor på Ofotbanen, og at banen fortsatt skal eies av det offentlige. Ha flere lange krysningsspor langs Nordlandsbanen/ Jobbe for ny utredning av Nord-Norgebanen. Sikre hurtigruta langs kysten vår som et passasjer- og godstransporttilbud Ha lavere maksimumspriser på det regionale flyrutenettet Ha flere avganger for Saltenpendelen Bidra til at Bodø kommer med i belønningsordningen for kollektivtrafikk. Elektrifisering og fjernstyring av Nordlandsbanen. Arbeide for god framdrift i etableringen av ny flyplass på Helgeland. Arbeide for at legge til rette for en grønn og smart byutvikling i Bodø. Derfor må den nye rullebanen bygges i sørvest. Dette gir mulighet for at byen kan utvikle seg i direkte tilknytning til dagens sentrum, og legger til rette for en langsiktig og klimavennlig byutvikling. Dette vil også fjerne presset på nedbygging av verdifull matjord på Rønvikjordene, Hunstad sør og Fenes.

8 FOLKEHELSE OG FOREBYGGING I Nordland har vi over flere år prioritert folkehelse og forebygging høyt. Folkehelse har fått en sentral plass i fylkeskommunens organisasjon. Denne satsingen vil SV videreføre. Nordland fylkeskommune skal være en pådriver i folkehelsearbeidet. SV vil i kommende periode særlig fokusere på utjevning av sosiale helseforskjeller. Det er dokumentert betydelige sosial helseforskjeller i Norge. For å endre på dette kreves et aktivt forebyggende arbeid som involverer både fylkeskommunen, kommunen, frivillig sektor og næringsliv. Næringsrik mat er god forebygging. SV er særlig opptatt av VGO-elever og deres hverdag, også som hybelboere. SVs hovedprinsipp er å utjevne sosiale helseforskjeller gjennom en aktiv satsing på forebygging. Vi vil gjennom forebygging på alle samfunnsområder, forhindre sykdom, både psykisk og fysisk. Den Nordiske velferdsmodellen, med fokus på gode offentlige tjenester og utjevning av levekår er viktig for å skape gode levekår for alle. SV vil beholde og videreutvikle denne modellen.

9 SV vil: Stimulere til mer friluftsliv og utarbeiding av kommunale eller regionale stiog løypeplaner Utvikle helsefremmende videregående skoler og barnehager i Nordland Videreutvikle et godt samarbeid mellom tannhelsetjenesten og ulike kommunale institusjoner som et ledd i helhetlig kommunalt og fylkeskommunalt helsefremmende og forebyggende arbeid Utvikle forsøksordninger med gratis tannhelse til ungdom opp til 20 år. Prøve ut tilbud om gratis frokost på en eller flere VG-skoler i Nordland. Støtte etablering av nye frisklivssentraler. Arbeide sammen med Folkehelsealliansen for helsefremmende arbeidsplasser, -barnehager, - skoler og -bo og nærmiljø. Inkludere våre nye landsmenn i det helsefremmede arbeid. Innhente kunnskap om, og sette fokus på, psykisk helse Nordland SV vil dessuten: Arbeide for en fortsatt desentralisert sykehusstruktur og spesialisthelsetjeneste.

10 KULTUR TIL FOKET Kunst og kultur gjør samfunnet rikere på opplevelser, og gir mennesker mulighet til å utvikle sine egne skapende evner. Kunst og kultur har en egenverdi, og gir også store positive ringvirkninger. Kultursatsingen bidrar ofte til stort frivillig arbeid og engasjement. Gjennom ildsjelene i Nordland sitt arbeid realiseres mange kulturpolitiske mål. Derfor ønsker SV også å bidra til det frivillige kulturlivet. Nordland er et flerkulturelt samfunn. Gjennom kulturpolitikken vil vi styrke og bidra til kulturelt mangfold. Satsing på kultur og kulturnæringer er viktig strategisk satsing i Nordland. Nordland skal være et attraktivt sted å bo, leve og arbeide kreativt for kulturarbeidere og kunstnere. SV vil at kulturminner skal tas vare på og inngå som en ressurs i lokalsamfunnsutvikling og satsing på kulturnæringer. Kulturelle fyrtårn: Nordland har vært et foregangsfylke i satsingen på kunst og kultur. En rekke museer, kultursenter og spennende kulturprosjekter er bygd. Her nevnes Skulpturlandskap Nordland, Petters Dass-museet, Hamsunsentret, Vikingmuseet på Borg, og Galleri Adde /Zetterquist. Hurtigrutemuseet på Stokmarknes vil også bli bygd i løpet av kort tid. Disse fremstår som fyrtårn i Nordland og har stor betydning for den lokale og regionale samfunnsutviklingen. Nordland SV vil øremerke midler til en egen fyrtårnsatsing. Midlene skal bidra til kvalitetsheving og markedsføring nasjonalt og internasjonalt.

11 SV vil: Gjøre kultur tilgjengelig for alle i Nordland Legge til rette for kulturgründere, og kunst- og kulturarbeidere Skape flere kulturelle møteplasser Skape kulturtilbud preget av bredde og kvalitet. SV vil øremerke midler til forsøk med å løfte fram kunstrnere fra tilflyttede nasjonaliteter på fylkets scener og kunstarenaer. Støtte opp om regionale fellesprosjekter mellom ulike aktører- spesielt rettet mot barn og unge At Jektefartsmuseet «Anna Karoline» i Bodø realiseres Bidra til det frivillige kulturlivet og kulturelt mangfold Følge opp satsingen på visuell kunst, film og profesjonell musikk, i tråd med Nord-Norsk kulturavtale Gi støtte til festivaler og kulturarrangementer i fylket Bidra til at verdensarvstatusen i Vega beholdes, og at verdensarvsenteret blir realisert At Skrei - senteret i Vågan realiseres Nordland SV vil dessuten: Arbeide for en mer rettferdig fordeling av statlige kultur /tippemidlermidler til distriktene Arbeide for å styrke regional filmsatsing At Lofoten får verdensarvstatus

12 NÆRING I NORDLAND Hovedmålet med SVs næringspolitikk er å utvikle de lokale og regionale ressursene på en bærekraftig måte. SV vil bidra til at det skapes varige og varierte arbeidsplasser i hele fylket. Vi vil legge til rette for etablerere, spesielt blant kvinner i Nordland. SV vil at Nordland skal bli det beste etablererfylket! Det kan bidra til at det skapes nye arbeidsplasser i privat sektor. Unge mennesker må motiveres til å komme til Nordland, og starte egen bedrift og skape egne arbeidsplasser. Kunnskapsbedrifter i privat sektor er viktig for å trekke kompetanse til fylket. SV vil satse på fiske, sjømat, og matproduksjon generelt. Mer av verdiskaping på disse områdene må skje lokalt og regionalt. Nordland er et av Norges viktigste industrifylker. Vi vil at den kraftkrevende industrien fortsatt skal foredle naturressurser til produkter som både landet vårt og verden trenger. Det er viktig med fortsatt innovasjon og nyskaping i industrien. SV vil bidra til dette, gjennom å jobbe politisk på alle nivå, også at fylket bruker egne virkemidler til dette. SV vil at fylkets virksomhet skal være desentralisert, og at hele Nordland tas i bruk. SV vil: Øke tilskuddet til de kommunale næringsfondene Bidra til finansiering av oppdragsforsking og utdanningsbehov som er viktig for å utnytte potensialet i fylket Bidra til en bærekraftig produksjon innen oppdrett, og ta hensyn til kommunens synspunkt når slik virksomhet skal etableres Arbeide for teknologiutvikling innen oppdrett som bidrar til å bekjempe luseproblematikk og rømming Utvikle nye arbeidsplasser gjennom etablering av kreative innovasjonsmiljøer

13 Lage en strategi for at Nordland blir det beste fylket for grundere, blant annet gjennom veiledning og hjelp til finansiering At fylkeskommunens internasjonale satsing bidrar til næringsutvikling og rekruttering av arbeidskraft til Nordland Støtte etablering av Lofoten Matpark som en satsing på arktisk mat Etablere flere regionale matparker for videre satsning på arktisk mat Ivareta bygningene på Bodin Gård og tilgrensende områder som infrastruktur for nyskaping og næringsutvikling, for eksempel med Arktisk Landbrukssenter som visningsarena for arktisk mat og landbruk, og matsenter for byen og regionens befolkning. Jordarealene skal brukes til matproduksjon, og ivaretas for framtidig klima og miljøforskning. Nordland SV vil dessuten: Påvirke Innovasjon Norge til å bidra med mer kapital til reiselivssatsinga At miljø- og naturbaserte opplevelser knyttet til fiske, kystkultur og historie får større fokus og utviklingsmuligheter Økt inntjening i landbruket, stimulere satsinga på lokal, kortreist og økologisk mat, og stimulere nyrekruttering Ha en rovdyrpolitikk som gjør det mulig også å opprettholde næring basert på husdyr og organisert beiteforvaltning Ha støtteordninger for næringa som gjør at flere vil utnytte beitemulighetene i fylket Bidra til økt lønnsomhet i kystfiskeriene samt bidra til nyrekruttering i yrket Satse på fersk fisk og videreforedling av ferske produkter Sikre langsiktige og gode rammebetingelser for prosessindustrien Økt mineralleting og utvinning innenfor bærekraftige rammer Arbeide for målsetningene om en miljøvennlig industri ved at staten går inn aktivt i forskning, utvikling og investering i ny miljøvennlig teknologi Arbeide for tiltak som synliggjør reindrift og samisk kultur som lokal næringsvei

14 MILJØ Klimaendringene er en av de største politiske utfordringene vi står ovenfor. Transport er i Nordland en av de største kildene til utslipp. Overgang til mer miljøvennlig transport er viktig. Nordland er et båtfylke. Vi vil at det skal satses på mer miljøvennlig teknologi på hurtigbåter og ferger. Dette kan gjøre denne nødvendige transporten både rimeligere og mindre forurensende. SV mener at Nordland fylke må ta en ledene rolle i arbeidet for å sette dette på dagsorden. SV vil ha økt produksjon av fornybar energi der dette kan skje på en miljømessig god måte, og hensynet til biologisk mangfold må veie tungt. Biologisk mangfold er vår felles arv, en kilde til kunnskap, opplevelser og innebærer også en mulighet for økonomisk og velferdsmessig utvikling. SV vil ha et oljefritt Lofoten og Vesterålen. For SV er det utenkelig å bore etter olje i et av verdens viktigste matfat. Sokkelen er smal, og er et av de viktigste gyte og oppvekstområdene for fisk i verden. I Nordland må vi også forberede oss på de klimaendringene som kommer, et våtere og villere klima. SV ser det som viktig å fortsette kunnskaps og teknologiutviklinga på solenergi, og energi basert på bølger og havstrømmer. SV ser energipotensialet i fylket, som en mulighet for teknologi- og industriell næringsutvikling. Nordland har betydelige skogressurser, både knyttet til skogreising og ressurser som blir hogstmoden de kommende tiåra, og muligheten for økt utnyttelse av

15 bioenergiressursene. Skogbruket i Nordland er en del av det grønne skiftet i Nord-Norge. Økt bruk av tre kan erstatte byggematerialer med større biologisk fotavtrykk, og alle produkter som i dag produseres av olje kan framstilles fra trefiber. Med dette som utgangspunkt, kan skogbruket i Nordland gjennom økt satsing bidra til økt verdiskaping og til bærekraft. SV vil følge opp strategisk plan for Nordlandsskogbruket med å etablere skogfaglig utviklingspilot i Vefsn med bakgrunn i ivaretakelse av naturverdier og verdiskaping fra tre til marked Når vi skal ta i bruk de fornybare ressursene er det viktig at vi først legger til rette der det er mest lønnsomt for samfunnet, og der det er minst konflikt med miljøinteresser. SV vil legge til rette for bærekraftig bruk av ressurser som befinner seg i vernede områder og i randsonene av slike områder. Nasjonalparker og vernet natur er en ressurs som kan danne grunnlag for et bærekraftig reiseliv, satsing på folkehelse og næringsutvikling for øvrig. SV vil: Følge opp klimaplanen, vedtatt av fylkestinget Ta initiativ for en mer miljøvennlig båt-trafikk Satse på utvikling av ny fornybar energi Ha en positiv holdning til utbygging av vind og vannkraft som kan forsvares utfra miljøhensyn Bidra til satsning på energisparingstiltak i hele fylket Bidra til bærekraftig bruk av nasjonalparker og vernede områder At bruken av regionale virkemidler skal vris mot en økt satsing på miljø og klimavennlige mål Satsing på kollektivtrafikk, spesielt i byene i fylket Å øke oljevernberedskapen, der et av tiltakene vil være å få båttrafikken langs kysten lenger ut fra land Nordland SV vil dessuten: Ha styrket oljevernberedskapen langs kysten. Støtte etablering av Lofotodden Nasjonalpark

16 DET MESTE ER NORD - NORDLAND I NORDOMRÅDENE Nordområdene er på dagsorden. Både den forrige og dagens regjering har hatt sin nordområdestrategi. SV mener at menneskene i nordområdene må være den sentrale premissleverandør for alt som skal skje i nordområdene. Regionen er rik på naturressurser. Disse ressursene skal først og fremst sikre bosetting og utvikling i regionen. SV vil ikke godta rovdrift av landsdelens ressurser. De skal ikke hentes ut for først og fremst å skape vekst og rikdom hos private eiere, eller i sentrale strøk av landet. Nordland er et ressursrikt fylke. Fisk, andre marine arter, mineraler og unik natur er våre naturgitte fortrinn, som vi må utnytte på en bærekraftig måte. For oss er blant annet satsing på fiskeri/havbruk, marine arter, alternativ energi og reiseliv viktige områder i nordområdestrategien. Nord-Norge er den mest folkerike regionen av alle regionene i nord-områdene. Menneskene i nord-områdene må være de som definere hva vi vil med regionen. Folk til folk samarbeidet har lange tradisjoner i nord. I Nordland har vi hatt et tett samarbeid med Leningrad- Oblast siden Det er viktig å videreutvikle dette samarbeidet.

17 NORDLAND SV vil: At mulighetene som ligger i Nord-Norge skal komme landsdelen til gode Verne sårbare naturområder og sikre fornybare ressurser i nordområdene Bygge opp institusjoner i regionene som kan sikre økt kompetanse, FoU og nyrekruttering av utdannet ungdom gjennom et samspill med regionale forskingsfond Ha økt fokus på reiselivsnæring i Nordområdene Ha kompetanseutvikling i forhold til satsing på alternativ energi Stimulere til økt forskning på marine arter og innsats på bioprospektering og utvikling av nye produkter basert på marine organismer At videregående utdanning og høgskolene skal sikres utdanningstilbud rettet mot næringer spesielt viktig for nordområdene At forskningsmiljøene gis mulighet for å bygge opp kompetanse på aktuelle områder Lette grensepasseringene mellom Norge og Russland Arbeide for døgnåpne tollstasjoner Øke antall kvotestudenter fra Russland til høgskolene i Nordland Arbeide for å styrke nordnorsk næringsliv som leverandører til olje- og gassindustrien Utvikle samarbeidet mellom de folkevalgte i hele Nord-Norge og i Nordområdene Videreutvikle folk til folk samarbeidet Nordland SV har tro på at Fylkeskommunen er en viktig aktør i å utvikle fylket vårt

18 SAMMEN OM EN BEDRE FYLKESKOMMUNE Den kunnskapsbaserte og viktige ressursen som vi har i egne ansatte må gis flere og bedre muligheter til å ruste oss for fremtidas utfordringer. Den viktige arbeidsgiverrollen som politikerne har, skal vi i SV ta enda mer på alvor. Det å jobbe i et trepartssamarbeid gir utviklingsmuligheter som vi bare kunne drømme om uten denne gode norske modellen. De som sitter med fagkunnskapen, veit hvor skoen trykker, og har mange av svarene for hvordan vi bør utforme våre politiske valg. Vi skal lytte på de som vil gi oss råd.

19 SV vil: Ta initiativ til trepartssamarbeid løsninger i fylkeskommunen som bygger på modellkommuneforsøket, kvalitetskommuneprogrammet og «sammen om en bedre kommune». Legge til rette for gode prosesser for omstillinger og gode kvalitetsutviklingstiltak. Involvere våre ansatte i prosesser gjennom deres arbeidstakerorganisasjoner i forkant av politiske beslutninger Gi ressurser og tilgang for kompetanseheving for alle ansatte Gjennomgå hele virksomheten med hensikt å tilby heltid som hovedregel Sette fokus på et godt arbeidsmiljø. Herunder både psykososialt og fysisk Skape gode dialoger som sørger for at desentraliserte arbeidsplasser blir et viktig prinsipp i alle omstillingsprosesser Nordland SV vil dessuten: Ta kampen for arbeidsmiljøloven.

20 Jeg vil: Ta kampen for vekst i Nordland Ta kampen for Nordland, på nordlendingenes premisser Ta kampen for et anstendig arbeidsliv 1. Marius Meisfjord Jøsevold Jeg vil: Sikre at muligheter og ressurser som ligger i Nord - Norge skal komme landsdelen til gode Kjempe for en bærekraftig klima- og miljøsatsing 2. Anne Margareth Fagertun Stenhammer Jeg vil: At Nordland skal bli det beste fylket for gründere - gjennom veiledning og hjelp til finansiering. Styrke kompetansen innenfor psykisk helse Gjøre kultur tilgjengelig for alle i Nordland 3. Mona Fagerås Jeg vil: Prioritere oppvekst og næringsliv, slik at folketall og økonomi i Nordland kan vokse. For å få det til er vi avhengig av gode skoler, aktiv næringspolitikk og effektiv infrastruktur. 4. Christian Torseth

0. Generelt - innspill om formatering, grafikk, struktur etc.

0. Generelt - innspill om formatering, grafikk, struktur etc. 0. Generelt - innspill om formatering, grafikk, struktur etc. I forhold til valgprogram, så kunne jeg ha ønsket meg at "ungdom" ble flyttet opp til 1. prioritet - også fordi vi ønsker å gi 16- åringer

Detaljer

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI 2015 2019 Program med endringer fra representantskapet Innholdsfortegnelse ROGALAND: ET GRØNT, INKLUDERENDE OG NYSKAPENDE FYLKE... 3 KLIMA OG MILJØ... 5 KOMPETANSE OG

Detaljer

FYLKESTINGSPROGRAM FINNMARK SV/SG 2015-2019

FYLKESTINGSPROGRAM FINNMARK SV/SG 2015-2019 FYLKESTINGSPROGRAM FINNMARK SV/SG 2015-2019 Vedtatt på årsmøtet 7. 8. februar 2015 1.0 ET HELHETLIG PROGRAM FOR EN OFFENSIV NORDOMRÅDEUTVIKLING Å benytte mulighetene i nordområdene er en av de viktigste

Detaljer

Fylkestingsprogram for Oppland SV

Fylkestingsprogram for Oppland SV 1 Fylkestingsprogram for Oppland SV 2007-2011 BOKMÅL Sosialistisk Venstreparti i Oppland Øvre Torvgate 24B Gjøvik Postboks 1192 2806 Gjøvik E-post: oppland@sv.no Hjemmeside: www.sv.no/oppland Tlf. 61 17

Detaljer

Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019

Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019 Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019 Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk. Vår politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket, og den skal være et utålmodig arbeid for rettferdige

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

Fremtiden begynner i dag

Fremtiden begynner i dag 1 2 3 4 Senterungdommens Stortingsvalgprogram 2013-2017 5 6 7 8 Fremtiden begynner i dag 9 10 - Ikke til høyre, ikke til venstre, men fremover 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 24 25 Fremtiden Fordeling

Detaljer

1. Senterpartiets verdigrunnlag 7. 2. Det Senterpartiet vil med Norge 9. 3. Et levende folkestyre og aktive lokalsamfunn 13. 4. Økonomisk politikk 18

1. Senterpartiets verdigrunnlag 7. 2. Det Senterpartiet vil med Norge 9. 3. Et levende folkestyre og aktive lokalsamfunn 13. 4. Økonomisk politikk 18 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1. Senterpartiets verdigrunnlag Ansvar og frihet Fellesskap og fordeling Forvaltning, verdiskaping og bærekraftig utvikling Folkestyre og desentralisering. Det Senterpartiet vil

Detaljer

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Regionalplan for næringsutvikling Rogaland 2011-2020 Sammendrag Regionalplan for næringsutvikling uttrykker den langsiktige næringspolitikken i fylket.

Detaljer

SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden 2013-2017

SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden 2013-2017 Sakspapir SVs 20. ordinære landsmøte 15. 17. mars 2013 Lillestrøm SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden Dato: 24.01.2013 Landsstyrets Forslag til arbeidsprogram for Sosialistisk Venstreparti

Detaljer

www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017

www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017 www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017 Vedtatt 13. mars 2013 1 Innhold KAPITTEL 1: STORT NOK TIL Å DRØMME OM, KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ 7 Fire nasjonale reformer 8 Et

Detaljer

SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013

SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013 SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013 Design: Grafisk Form Trykk: Birkeland Trykkeri Trykket på 100% resirkulerbart papir Opplag 5 000 2 SVs arbeidsprogram 2009 2013 Innhold Kapittel 1 Mer forandring!...

Detaljer

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT 1 Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT Introduksjon Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Samhandling og forståelse mellom by og land En bærekraftig

Detaljer

Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017

Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017 Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017 Vi tar hele Norge i bruk 1. SENTERPARTIETS VERDIGRUNNLAG 5 LANGSIKTIG FORVALTNING... 5 SAMFUNNET BYGGES NEDENFRA... 6 DEMOKRATISK FELLESSKAP I NASJONALSTATEN...

Detaljer

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Innledning Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha nærmiljø som er laget av og for enkeltmennesker og der rettferdighet,

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ Et debattnotat fra SVs arbeidsprogramkomite, 2013-2017 1 Til SVs lokal- og fylkeslag Oslo, 15. mai 2012 Kjære SVer! Vi går inn i en spennende og avgjørende

Detaljer

1 VÅRT GRUNNSYN... 7 2. KLIMA OG MILJØ... 34. 2.1 Bærekraftig utvikling Norge som miljøutstillingsvindu... 10. 2.2 Klimaendringene...

1 VÅRT GRUNNSYN... 7 2. KLIMA OG MILJØ... 34. 2.1 Bærekraftig utvikling Norge som miljøutstillingsvindu... 10. 2.2 Klimaendringene... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 1 VÅRT GRUNNSYN... 7 2. KLIMA OG MILJØ...

Detaljer

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR NORD-TRØNDELAG 2012

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR NORD-TRØNDELAG 2012 1 2 REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM 3 Innhold 1. Innledning... 6 1.1 Politisk grunnlag... 6 1.2 Viktige partnerskap... 7 1.3 Sentrale perspektiv... 8 1.4 Hvem gjelder føringene i programmet for?... 9 2. Regionalt

Detaljer

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Inkludering og rettferdig fordeling... 4 Bolig... 5 Barnehage og skole... 6 Barnehage... 6 Skole... 7 Kultur, idrett og fritid... 8 Helse og omsorg... 9 Skjenkepolitikk...

Detaljer

SKAP GRØNNE VERDIER SETT FOLK FØRST

SKAP GRØNNE VERDIER SETT FOLK FØRST SKAP GRØNNE VERDIER SETT FOLK FØRST ØSTFOLD VENSTRES FYLKESTINGSPROGRAM 2015-2019 1 VENSTRE I ØSTFOLD Venstre er Norges sosialliberale parti. Vi er et liberalt og radikalt sentrumsparti. Det innebærer

Detaljer

FELLES FYLKESPLAN 2009-2012

FELLES FYLKESPLAN 2009-2012 FELLES FYLKESPLAN 2009-2012 foto: Elisabeth H. Sæther Kreative Trøndelag - her alt e mulig- uansett Forord Denne planen er andre generasjons felles fylkesplan for Trøndelag. Det spesielle er at to fylkeskommuner

Detaljer

UTTALELSER VEDTATT AV ÅRSMØTE OPPLAND ARBEIDERPARTI 09. 10. MARS 2013

UTTALELSER VEDTATT AV ÅRSMØTE OPPLAND ARBEIDERPARTI 09. 10. MARS 2013 UTTALELSER VEDTATT AV ÅRSMØTE OPPLAND ARBEIDERPARTI 09. 10. MARS 2013 1) Ny vekst og utvikling for Oppland Oppland er et fylke med store variasjoner og store avstander. Næringslivet består av sterke industriklynger,

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

AKERSHUS FYLKESPROGRAM

AKERSHUS FYLKESPROGRAM AKERSHUS FYLKESPROGRAM 2015-2019 INNHOLD Et grønt Akershus 3 Hva er grønn politikk? 3 Utviklingen av et grønt Akershus 5 Politikkområder 8 1. Etisk handel og miljøvennlig forbruk 8 2. Avfall og ressurser

Detaljer

Mulighetenes O P P L A N D

Mulighetenes O P P L A N D Mulighetenes O P P L A N D REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2009 Side Forsiden: Fra serien Picea Abies, Gulden skog, Hadeland. Anna Widén 2008 Oppland fylkeskommunes 2-årige arbeidsstipend for kunstnere bosatt

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kunnskap mv

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kunnskap mv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Innstilling fra redaksjonskomiteen for kunnskap mv Forslag til uttalelse nr. 1 En god

Detaljer

AUFs Arbeids- og prinsipprogram vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006. AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf.

AUFs Arbeids- og prinsipprogram vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006. AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf. vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006 AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf.no 1. AUFs Grunnsyn...2 1.1 En internasjonal bevegelse.....2 1.2 Et bærekraftig samfunn......2

Detaljer