SE MOT NORD #vekstinordland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SE MOT NORD #vekstinordland"

Transkript

1 SE MOT NORD #vekstinordland Arbeidsprogram Nordland SV

2 VÅRT FYLKE, VÅR FRAMTID! Nordland er et mangfoldig fylke, rikt på mange forskjellige naturressurser. Det viktigste er befolkningen, de menneskelige ressursene. Nordland er viktig i Nordområdene, og erkjennelsen av nordområdenes betydning for landet som helhet er økende. Nordområdene er viktige både strategisk og utenrikspolitisk. Nordland har landets lengste kystlinje, vakker natur, innland og fjellområder. Vi er sterke på industri, sjømat og fornybar energi. Nordland er et godt fylke å bo i, men vi har utfordringer. Sjøl om folketallet har økt den siste tida, er det for lite. Fortsatt er det for få unge som kommer tilbake til Nordland etter endt utdanning. Denne utviklinga vil SV være med å snu. Hvis Nordland skal vinne i kampen om menneskene, vår viktigste ressurs, må vi satse på kompetanseoppbygging, variert næringsliv, og å skape attraktive lokalsamfunn hvor mennesker ønsker å bo, arbeide og leve gode liv. Vi må skape god by- og tettstedspolitikk, og vi må gjøre det mulig for de som ønsker det å følge «drømmen om det gode liv» på bygda. Nordland vil komme til å ha et stadig større behov for innflyttere. Da er det viktig å skape møteplasser lokalt og regionalt som gir alle mennesker i fylket muligheter til å trives, utfolde seg kulturelt, profesjonelt og personlig.

3 SV vil bygge et samfunn som løser dagens og framtidens miljøproblemer Også Nordland må ta ansvar for å begrense de menneskeskapte klimaendringene, som vil kunne gjøre uopprettelig skade, både på mennesker og natur, og som vil forsterke den urettferdige fordelingen mellom den fattige og rike delen av verden. Vi må ta vare på mangfoldet i naturen fordi det er livsgrunnlaget vårt, og fordi det har en verdi i seg selv. Vi vil fordele ansvar og makt, og vi vil at folk skal ha innflytelse over eget liv og utviklinga i samfunnet. Vi vil fortsatt ha tre folkevalgte nivå i landet vårt. Fylkeskommunen er et redskap i å skape framtidas Nordland. Dette arbeidet må skje i et tett samarbeid med andre aktører som lokalt næringsliv, utdanningsinstitusjoner, kommunene og statlige institusjoner. SV er folk flest sin viktigste støttespiller i dette arbeidet. Dette kan du lese mer om i de neste kapitlene. Dersom du stemmer SV, er du med på å gi makt til å gjennomføre den politikk som du leser om i dette programmet. Hvis Nordland skal vinne i kampen om menneskene, vår viktigste ressurs, må vi satse på kompetanseoppbygging, variert næringsliv, og å skape attraktive lokalsamfunn hvor mennesker ønsker å bo, arbeide, og leve gode liv.

4 BEST PÅ KUNNSKAP! Kunnskap og utdanning er nøkkelen til utvikling. For Nordland er den videregående opplæringen en viktig aktør for utvikling og utnyttelse av fylkets ressurser. Den videregående opplæringen skal gi god kompetanse til den enkelte elev og utjevne sosiale og økonomiske forskjeller. Målet vårt er at våre utdanningsinstitusjoner skal være best. Den beste skolen må preges av en desentralisert struktur, hvor elevene har mulighet for en skoleplass i nærheten av hjemmet. For å fullføre utdanningen må den videregående skolen være preget av trivsel. Det vil gjøre at færre faller fra/ velger bort videregående utdanning. Et godt utdanningstilbud for Nordland må bestå av et allsidig tilbud som tar hensyn til elevenes ønsker og samfunnets behov. Undervisningen skal være spennende og engasjerende, og inneholde relevant praksis, aktiv og tilpasset opplæring og viktigst av alt; knallgode lærere. SV mener man skal være fleksible i forhold til elever i grenseområdene både sør og nord i fylket.

5 SV vil: Gi elevene mulighet til studieturer eller ekskursjoner med relevans til opplæringa. Legge til rette for aktiv læring gjennom utplassering og satsing på entreprenørskap med elevbedrifter, på alle utdanningsprogram. Utvikle og prøve ut flere undervisningsmetoder som gjør at færre faller fra eller velger bort videregående skole. At det skal legges til rette for fleksible utdanningsløp, eksempelvis netteller arbeidslivbaserte. Derfor vil vi utvikle Nettskolen i Nordland. Øke antallet læreplasser, både gjennom flere godkjenninger av lærlingebedrifter og øke antall lærlingeplasser i fylkeskommunale enheter. Etablere forpliktene samarbeid mellom ulike aktører i fylket for å øke antallet læreplasser. Styrke yrkesfaglig utdanning, og satse spesielt på yrkesfaglinjer hvor samfunnet har stort behov for kvalifisert arbeidskraft. Styrke rådgivningstjenesten gjennom kompetanseheving og styrke elevenes tilgang på rådgiverressurser. Prioritere nye fagskoletilbud som i dag ikke tilbys med vekt på etterspurt kompetanse i fylket. Satse på å høyne utdanningsnivået blant innvandrere, blant annet ved å søke gode metoder for å dokumentere likeverdig kompetanse og realkompetanse. At voksne søkere i større grad tilbys elevstatus innafor ordinært tilbud. Videre- og etterutdanne lærere. Ha tettere oppfølging av hver enkelt elev ved å begrense klasse- og gruppestørrelse og gi lærerne mer tid til kontaktlærertjeneste. Oppdatere undervisningsmateriell og lokaler. Nordland SV vil dessuten: Stimulere ulike forskningsmiljøer i fylket. Styrke og opprette flere studiesteder og studiesentre. Styrke helsesøstertjenesten og kompetanse innen psykisk helse. Sikre bredde og samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner i fylket. Støtte arbeidet med Sjunkhatten folkehøgskole.

6 SAMFERDSEL SOM KNYTTER OSS SAMMEN SV vil ha gode veier, billig og effektiv kollektivtransport og økt bruk av jernbane. Et godt utbygd rutenett av busser, ferger og hurtigbåter, tilpasset Nordlands bosettingsmønster og næringsstruktur, trues av nedbygging som følge av regjeringens betydelige kutt i overføringene til Nordland. SV vil kjempe imot dette. Vårt mål er at hurtigbåt og fergeruter skal opprettholdes og til enhver tid være tilpasset befolkningens og næringslivets behov. Nordlandstrafikken preges av for mange store og alvorlige ulykker, og veitrafikken står for hovedvekten av fylkets CO2- utslipp. Dette ønsker vi å forandre. Gjennom økt satsning på trafikksikkerhet, mer gods over fra vei til båt og bane og økt bruk av kollektivtrafikk ønsker vi å snu utviklinga.

7 SV vil: Senke prisen på ungdomskort til 200 kroner for all ungdom opp til 20 år. Øke tilskuddene til trafikksikkerhet. Lage egne kollektivplaner for de større byene i fylket etter modell fra Bodø. Lage en helhetlig kollektivplan for fylket for å forbedre korrespondansen mellom ulike tilbud Inkludere reiselivsnæringens behov for god transport i de fremtidige transportplaner Prioritere vedlikehold og utbedring av de veiene som trenger det mest, vurdert i forhold til trafikk og veistandard. At dagens ferge og hurtigbåttilbud opprettholdes og videreutvikles i samarbeid med de lokalsamfunnene som betjenes. At buss og ferge skal bruke miljøvennlig drivstoff. Gjøre forsøk med gratis kollektivtransport på enkelte ruter og strekninger. Nordland SV vil dessuten: Jobbe for helårlig fergedrift Svolvær - Skrova - Skutvik. Arbeide for dobbeltspor på Ofotbanen, og at banen fortsatt skal eies av det offentlige. Ha flere lange krysningsspor langs Nordlandsbanen/ Jobbe for ny utredning av Nord-Norgebanen. Sikre hurtigruta langs kysten vår som et passasjer- og godstransporttilbud Ha lavere maksimumspriser på det regionale flyrutenettet Ha flere avganger for Saltenpendelen Bidra til at Bodø kommer med i belønningsordningen for kollektivtrafikk. Elektrifisering og fjernstyring av Nordlandsbanen. Arbeide for god framdrift i etableringen av ny flyplass på Helgeland. Arbeide for at legge til rette for en grønn og smart byutvikling i Bodø. Derfor må den nye rullebanen bygges i sørvest. Dette gir mulighet for at byen kan utvikle seg i direkte tilknytning til dagens sentrum, og legger til rette for en langsiktig og klimavennlig byutvikling. Dette vil også fjerne presset på nedbygging av verdifull matjord på Rønvikjordene, Hunstad sør og Fenes.

8 FOLKEHELSE OG FOREBYGGING I Nordland har vi over flere år prioritert folkehelse og forebygging høyt. Folkehelse har fått en sentral plass i fylkeskommunens organisasjon. Denne satsingen vil SV videreføre. Nordland fylkeskommune skal være en pådriver i folkehelsearbeidet. SV vil i kommende periode særlig fokusere på utjevning av sosiale helseforskjeller. Det er dokumentert betydelige sosial helseforskjeller i Norge. For å endre på dette kreves et aktivt forebyggende arbeid som involverer både fylkeskommunen, kommunen, frivillig sektor og næringsliv. Næringsrik mat er god forebygging. SV er særlig opptatt av VGO-elever og deres hverdag, også som hybelboere. SVs hovedprinsipp er å utjevne sosiale helseforskjeller gjennom en aktiv satsing på forebygging. Vi vil gjennom forebygging på alle samfunnsområder, forhindre sykdom, både psykisk og fysisk. Den Nordiske velferdsmodellen, med fokus på gode offentlige tjenester og utjevning av levekår er viktig for å skape gode levekår for alle. SV vil beholde og videreutvikle denne modellen.

9 SV vil: Stimulere til mer friluftsliv og utarbeiding av kommunale eller regionale stiog løypeplaner Utvikle helsefremmende videregående skoler og barnehager i Nordland Videreutvikle et godt samarbeid mellom tannhelsetjenesten og ulike kommunale institusjoner som et ledd i helhetlig kommunalt og fylkeskommunalt helsefremmende og forebyggende arbeid Utvikle forsøksordninger med gratis tannhelse til ungdom opp til 20 år. Prøve ut tilbud om gratis frokost på en eller flere VG-skoler i Nordland. Støtte etablering av nye frisklivssentraler. Arbeide sammen med Folkehelsealliansen for helsefremmende arbeidsplasser, -barnehager, - skoler og -bo og nærmiljø. Inkludere våre nye landsmenn i det helsefremmede arbeid. Innhente kunnskap om, og sette fokus på, psykisk helse Nordland SV vil dessuten: Arbeide for en fortsatt desentralisert sykehusstruktur og spesialisthelsetjeneste.

10 KULTUR TIL FOKET Kunst og kultur gjør samfunnet rikere på opplevelser, og gir mennesker mulighet til å utvikle sine egne skapende evner. Kunst og kultur har en egenverdi, og gir også store positive ringvirkninger. Kultursatsingen bidrar ofte til stort frivillig arbeid og engasjement. Gjennom ildsjelene i Nordland sitt arbeid realiseres mange kulturpolitiske mål. Derfor ønsker SV også å bidra til det frivillige kulturlivet. Nordland er et flerkulturelt samfunn. Gjennom kulturpolitikken vil vi styrke og bidra til kulturelt mangfold. Satsing på kultur og kulturnæringer er viktig strategisk satsing i Nordland. Nordland skal være et attraktivt sted å bo, leve og arbeide kreativt for kulturarbeidere og kunstnere. SV vil at kulturminner skal tas vare på og inngå som en ressurs i lokalsamfunnsutvikling og satsing på kulturnæringer. Kulturelle fyrtårn: Nordland har vært et foregangsfylke i satsingen på kunst og kultur. En rekke museer, kultursenter og spennende kulturprosjekter er bygd. Her nevnes Skulpturlandskap Nordland, Petters Dass-museet, Hamsunsentret, Vikingmuseet på Borg, og Galleri Adde /Zetterquist. Hurtigrutemuseet på Stokmarknes vil også bli bygd i løpet av kort tid. Disse fremstår som fyrtårn i Nordland og har stor betydning for den lokale og regionale samfunnsutviklingen. Nordland SV vil øremerke midler til en egen fyrtårnsatsing. Midlene skal bidra til kvalitetsheving og markedsføring nasjonalt og internasjonalt.

11 SV vil: Gjøre kultur tilgjengelig for alle i Nordland Legge til rette for kulturgründere, og kunst- og kulturarbeidere Skape flere kulturelle møteplasser Skape kulturtilbud preget av bredde og kvalitet. SV vil øremerke midler til forsøk med å løfte fram kunstrnere fra tilflyttede nasjonaliteter på fylkets scener og kunstarenaer. Støtte opp om regionale fellesprosjekter mellom ulike aktører- spesielt rettet mot barn og unge At Jektefartsmuseet «Anna Karoline» i Bodø realiseres Bidra til det frivillige kulturlivet og kulturelt mangfold Følge opp satsingen på visuell kunst, film og profesjonell musikk, i tråd med Nord-Norsk kulturavtale Gi støtte til festivaler og kulturarrangementer i fylket Bidra til at verdensarvstatusen i Vega beholdes, og at verdensarvsenteret blir realisert At Skrei - senteret i Vågan realiseres Nordland SV vil dessuten: Arbeide for en mer rettferdig fordeling av statlige kultur /tippemidlermidler til distriktene Arbeide for å styrke regional filmsatsing At Lofoten får verdensarvstatus

12 NÆRING I NORDLAND Hovedmålet med SVs næringspolitikk er å utvikle de lokale og regionale ressursene på en bærekraftig måte. SV vil bidra til at det skapes varige og varierte arbeidsplasser i hele fylket. Vi vil legge til rette for etablerere, spesielt blant kvinner i Nordland. SV vil at Nordland skal bli det beste etablererfylket! Det kan bidra til at det skapes nye arbeidsplasser i privat sektor. Unge mennesker må motiveres til å komme til Nordland, og starte egen bedrift og skape egne arbeidsplasser. Kunnskapsbedrifter i privat sektor er viktig for å trekke kompetanse til fylket. SV vil satse på fiske, sjømat, og matproduksjon generelt. Mer av verdiskaping på disse områdene må skje lokalt og regionalt. Nordland er et av Norges viktigste industrifylker. Vi vil at den kraftkrevende industrien fortsatt skal foredle naturressurser til produkter som både landet vårt og verden trenger. Det er viktig med fortsatt innovasjon og nyskaping i industrien. SV vil bidra til dette, gjennom å jobbe politisk på alle nivå, også at fylket bruker egne virkemidler til dette. SV vil at fylkets virksomhet skal være desentralisert, og at hele Nordland tas i bruk. SV vil: Øke tilskuddet til de kommunale næringsfondene Bidra til finansiering av oppdragsforsking og utdanningsbehov som er viktig for å utnytte potensialet i fylket Bidra til en bærekraftig produksjon innen oppdrett, og ta hensyn til kommunens synspunkt når slik virksomhet skal etableres Arbeide for teknologiutvikling innen oppdrett som bidrar til å bekjempe luseproblematikk og rømming Utvikle nye arbeidsplasser gjennom etablering av kreative innovasjonsmiljøer

13 Lage en strategi for at Nordland blir det beste fylket for grundere, blant annet gjennom veiledning og hjelp til finansiering At fylkeskommunens internasjonale satsing bidrar til næringsutvikling og rekruttering av arbeidskraft til Nordland Støtte etablering av Lofoten Matpark som en satsing på arktisk mat Etablere flere regionale matparker for videre satsning på arktisk mat Ivareta bygningene på Bodin Gård og tilgrensende områder som infrastruktur for nyskaping og næringsutvikling, for eksempel med Arktisk Landbrukssenter som visningsarena for arktisk mat og landbruk, og matsenter for byen og regionens befolkning. Jordarealene skal brukes til matproduksjon, og ivaretas for framtidig klima og miljøforskning. Nordland SV vil dessuten: Påvirke Innovasjon Norge til å bidra med mer kapital til reiselivssatsinga At miljø- og naturbaserte opplevelser knyttet til fiske, kystkultur og historie får større fokus og utviklingsmuligheter Økt inntjening i landbruket, stimulere satsinga på lokal, kortreist og økologisk mat, og stimulere nyrekruttering Ha en rovdyrpolitikk som gjør det mulig også å opprettholde næring basert på husdyr og organisert beiteforvaltning Ha støtteordninger for næringa som gjør at flere vil utnytte beitemulighetene i fylket Bidra til økt lønnsomhet i kystfiskeriene samt bidra til nyrekruttering i yrket Satse på fersk fisk og videreforedling av ferske produkter Sikre langsiktige og gode rammebetingelser for prosessindustrien Økt mineralleting og utvinning innenfor bærekraftige rammer Arbeide for målsetningene om en miljøvennlig industri ved at staten går inn aktivt i forskning, utvikling og investering i ny miljøvennlig teknologi Arbeide for tiltak som synliggjør reindrift og samisk kultur som lokal næringsvei

14 MILJØ Klimaendringene er en av de største politiske utfordringene vi står ovenfor. Transport er i Nordland en av de største kildene til utslipp. Overgang til mer miljøvennlig transport er viktig. Nordland er et båtfylke. Vi vil at det skal satses på mer miljøvennlig teknologi på hurtigbåter og ferger. Dette kan gjøre denne nødvendige transporten både rimeligere og mindre forurensende. SV mener at Nordland fylke må ta en ledene rolle i arbeidet for å sette dette på dagsorden. SV vil ha økt produksjon av fornybar energi der dette kan skje på en miljømessig god måte, og hensynet til biologisk mangfold må veie tungt. Biologisk mangfold er vår felles arv, en kilde til kunnskap, opplevelser og innebærer også en mulighet for økonomisk og velferdsmessig utvikling. SV vil ha et oljefritt Lofoten og Vesterålen. For SV er det utenkelig å bore etter olje i et av verdens viktigste matfat. Sokkelen er smal, og er et av de viktigste gyte og oppvekstområdene for fisk i verden. I Nordland må vi også forberede oss på de klimaendringene som kommer, et våtere og villere klima. SV ser det som viktig å fortsette kunnskaps og teknologiutviklinga på solenergi, og energi basert på bølger og havstrømmer. SV ser energipotensialet i fylket, som en mulighet for teknologi- og industriell næringsutvikling. Nordland har betydelige skogressurser, både knyttet til skogreising og ressurser som blir hogstmoden de kommende tiåra, og muligheten for økt utnyttelse av

15 bioenergiressursene. Skogbruket i Nordland er en del av det grønne skiftet i Nord-Norge. Økt bruk av tre kan erstatte byggematerialer med større biologisk fotavtrykk, og alle produkter som i dag produseres av olje kan framstilles fra trefiber. Med dette som utgangspunkt, kan skogbruket i Nordland gjennom økt satsing bidra til økt verdiskaping og til bærekraft. SV vil følge opp strategisk plan for Nordlandsskogbruket med å etablere skogfaglig utviklingspilot i Vefsn med bakgrunn i ivaretakelse av naturverdier og verdiskaping fra tre til marked Når vi skal ta i bruk de fornybare ressursene er det viktig at vi først legger til rette der det er mest lønnsomt for samfunnet, og der det er minst konflikt med miljøinteresser. SV vil legge til rette for bærekraftig bruk av ressurser som befinner seg i vernede områder og i randsonene av slike områder. Nasjonalparker og vernet natur er en ressurs som kan danne grunnlag for et bærekraftig reiseliv, satsing på folkehelse og næringsutvikling for øvrig. SV vil: Følge opp klimaplanen, vedtatt av fylkestinget Ta initiativ for en mer miljøvennlig båt-trafikk Satse på utvikling av ny fornybar energi Ha en positiv holdning til utbygging av vind og vannkraft som kan forsvares utfra miljøhensyn Bidra til satsning på energisparingstiltak i hele fylket Bidra til bærekraftig bruk av nasjonalparker og vernede områder At bruken av regionale virkemidler skal vris mot en økt satsing på miljø og klimavennlige mål Satsing på kollektivtrafikk, spesielt i byene i fylket Å øke oljevernberedskapen, der et av tiltakene vil være å få båttrafikken langs kysten lenger ut fra land Nordland SV vil dessuten: Ha styrket oljevernberedskapen langs kysten. Støtte etablering av Lofotodden Nasjonalpark

16 DET MESTE ER NORD - NORDLAND I NORDOMRÅDENE Nordområdene er på dagsorden. Både den forrige og dagens regjering har hatt sin nordområdestrategi. SV mener at menneskene i nordområdene må være den sentrale premissleverandør for alt som skal skje i nordområdene. Regionen er rik på naturressurser. Disse ressursene skal først og fremst sikre bosetting og utvikling i regionen. SV vil ikke godta rovdrift av landsdelens ressurser. De skal ikke hentes ut for først og fremst å skape vekst og rikdom hos private eiere, eller i sentrale strøk av landet. Nordland er et ressursrikt fylke. Fisk, andre marine arter, mineraler og unik natur er våre naturgitte fortrinn, som vi må utnytte på en bærekraftig måte. For oss er blant annet satsing på fiskeri/havbruk, marine arter, alternativ energi og reiseliv viktige områder i nordområdestrategien. Nord-Norge er den mest folkerike regionen av alle regionene i nord-områdene. Menneskene i nord-områdene må være de som definere hva vi vil med regionen. Folk til folk samarbeidet har lange tradisjoner i nord. I Nordland har vi hatt et tett samarbeid med Leningrad- Oblast siden Det er viktig å videreutvikle dette samarbeidet.

17 NORDLAND SV vil: At mulighetene som ligger i Nord-Norge skal komme landsdelen til gode Verne sårbare naturområder og sikre fornybare ressurser i nordområdene Bygge opp institusjoner i regionene som kan sikre økt kompetanse, FoU og nyrekruttering av utdannet ungdom gjennom et samspill med regionale forskingsfond Ha økt fokus på reiselivsnæring i Nordområdene Ha kompetanseutvikling i forhold til satsing på alternativ energi Stimulere til økt forskning på marine arter og innsats på bioprospektering og utvikling av nye produkter basert på marine organismer At videregående utdanning og høgskolene skal sikres utdanningstilbud rettet mot næringer spesielt viktig for nordområdene At forskningsmiljøene gis mulighet for å bygge opp kompetanse på aktuelle områder Lette grensepasseringene mellom Norge og Russland Arbeide for døgnåpne tollstasjoner Øke antall kvotestudenter fra Russland til høgskolene i Nordland Arbeide for å styrke nordnorsk næringsliv som leverandører til olje- og gassindustrien Utvikle samarbeidet mellom de folkevalgte i hele Nord-Norge og i Nordområdene Videreutvikle folk til folk samarbeidet Nordland SV har tro på at Fylkeskommunen er en viktig aktør i å utvikle fylket vårt

18 SAMMEN OM EN BEDRE FYLKESKOMMUNE Den kunnskapsbaserte og viktige ressursen som vi har i egne ansatte må gis flere og bedre muligheter til å ruste oss for fremtidas utfordringer. Den viktige arbeidsgiverrollen som politikerne har, skal vi i SV ta enda mer på alvor. Det å jobbe i et trepartssamarbeid gir utviklingsmuligheter som vi bare kunne drømme om uten denne gode norske modellen. De som sitter med fagkunnskapen, veit hvor skoen trykker, og har mange av svarene for hvordan vi bør utforme våre politiske valg. Vi skal lytte på de som vil gi oss råd.

19 SV vil: Ta initiativ til trepartssamarbeid løsninger i fylkeskommunen som bygger på modellkommuneforsøket, kvalitetskommuneprogrammet og «sammen om en bedre kommune». Legge til rette for gode prosesser for omstillinger og gode kvalitetsutviklingstiltak. Involvere våre ansatte i prosesser gjennom deres arbeidstakerorganisasjoner i forkant av politiske beslutninger Gi ressurser og tilgang for kompetanseheving for alle ansatte Gjennomgå hele virksomheten med hensikt å tilby heltid som hovedregel Sette fokus på et godt arbeidsmiljø. Herunder både psykososialt og fysisk Skape gode dialoger som sørger for at desentraliserte arbeidsplasser blir et viktig prinsipp i alle omstillingsprosesser Nordland SV vil dessuten: Ta kampen for arbeidsmiljøloven.

20 Jeg vil: Ta kampen for vekst i Nordland Ta kampen for Nordland, på nordlendingenes premisser Ta kampen for et anstendig arbeidsliv 1. Marius Meisfjord Jøsevold Jeg vil: Sikre at muligheter og ressurser som ligger i Nord - Norge skal komme landsdelen til gode Kjempe for en bærekraftig klima- og miljøsatsing 2. Anne Margareth Fagertun Stenhammer Jeg vil: At Nordland skal bli det beste fylket for gründere - gjennom veiledning og hjelp til finansiering. Styrke kompetansen innenfor psykisk helse Gjøre kultur tilgjengelig for alle i Nordland 3. Mona Fagerås Jeg vil: Prioritere oppvekst og næringsliv, slik at folketall og økonomi i Nordland kan vokse. For å få det til er vi avhengig av gode skoler, aktiv næringspolitikk og effektiv infrastruktur. 4. Christian Torseth

NORDLAND SV FYLKESTINGSPROGRAM 2011-2015. www.sv.no/nordland

NORDLAND SV FYLKESTINGSPROGRAM 2011-2015. www.sv.no/nordland NORDLAND SV FYLKESTINGSPROGRAM 2011-2015 www.sv.no/nordland Fylkestingsprogram for Nordland SV perioden 2011-2015 Vedtatt på årsmøtet 27.02.2011 Bilder: Louise Fontain, Halvor Hilmersen, Roger Sandum,

Detaljer

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Innledning Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha nærmiljø som er laget av og for enkeltmennesker og der rettferdighet,

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Felles fylkesplan 2009-2012

Felles fylkesplan 2009-2012 Felles fylkesplan 2009-2012 Kreative Trøndelag Her alt e mulig uansett Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Noe å leve av og noe å leve for Samhandling og forståelse mellom by

Detaljer

Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland.

Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland. Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland. Partiet er i kraftig vekst. I år stiller vi til valg i 55 kommuner, samtlige bydeler i Oslo og

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 66/14 14/506 HØRINGSUTTALELSE FREMTIDENS FINNMARK RUP 2014-2023

Detaljer

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI Vestfold Arbeiderparti - Fylkestingsprogram 2015-2019 Vestfold Arbeiderparti vil gå i spissen for å skape et nytt Vestfold med egen, bærekraftig vekst

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Ole Bernt Skarstein Dato 19.10.12 Ofoten Foto: Bjørn Erik Olsen Kort om prosessen Oppstart des. 2011 Oppstartsseminar februar 2012 Reg. planseminar marsmai 2012 Høring 24.10-12.12.12

Detaljer

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013 Regionale næringsfond i Salten Handlingsplan 2012-2013 1 Innhold 1. Innledning 2. Organisering/forvaltning 3. Mål og strategier 4. Aktuelle tiltak 5. Økonomi 6. Rapportering/Evaluering 2 1. Innledning

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN 2014 2017 Vedtatt i fylkestinget i Finnmark 9. oktober 2013, sak 21/13 1 Innledning Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner har samarbeidet om felles satsing innen kultur

Detaljer

Med hjerte for hele landet

Med hjerte for hele landet Med hjerte for hele landet SENTERPARTIET Med hjerte for hele landet Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi til ta hele Norge i bruk. Vi vil at alle deler av landet skal ha et næringsliv i utvikling

Detaljer

Velkommen til Oppland

Velkommen til Oppland Velkommen til Oppland Fylkesordfører Gro Lundby Fakta Areal: Ca 25 000 km 2 25% verna, 80% over 600 moh Innbyggere: ca 187 000 Kommuner: 26 Regioner: 6 Hadeland, Gjøvik, Lillehammer, Valdres, Midt-Gudbrandsdal,

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom. Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune

Samarbeidsavtale mellom. Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune Tromsø, 28. juni 2004 Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune 1. Bakgrunn

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

Kirkenes, 6. februar 2013. Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget

Kirkenes, 6. februar 2013. Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget Kirkenes, 6. februar 2013 Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget Ekspertutvalget for Nordområdene Aarbakkeutvalget ble oppnevnt i januar 20006 og avsluttet sitt arbeid i 2008 Mandat: Utvalget skal

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Ordføreren Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Leverandørseminar, Finnsnes Hotel; 30.november 2011 Næringsstruktur i Lenvik 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % Lenvik Troms Hele landet

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Nye ideer blir nytt næringsliv Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Bergen Næringsråd og regionens næringsliv Hva etterspørres av næringslivet i regionen Innovasjon og entreprenørskap En idé

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Innledning Handlingsprogrammet er basert på Sarpsborg kommunes samfunnsplan. Samfunnsplanens kapittel om verdiskaping beskriver forutsetninger

Detaljer

En god barndom varer hele livet

En god barndom varer hele livet En god barndom varer hele livet Foto: Alinute Silzeviciute/Colourbox.com Oppvekst for videre vekst Menneskene er Finnmarks viktigste ressurs. Barna og de unge er vår framtid. Vi vil at Finnmark skal være

Detaljer

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først.

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Eddy Robertsen førstekandidat for Venstre i Vestfold 110891_Brosjyremal A5 8-sider 2013.indd 1 25.06.13 11:00 Eddy Robertsen førstekandidat

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020 Høringsforslag HVORFOR en klima- og energiplan? Den globale oppvarmingen øker Mer ekstremnedbør på svært kort tid Større flom- og skredfare Infrastruktur utsettes

Detaljer

Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre. Frode Mellemvik, GEO NOR, 1.

Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre. Frode Mellemvik, GEO NOR, 1. Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre Frode Mellemvik, GEO NOR, 1. februar 2012 1 Omsetningsutvikling Nordland og Norge Vekst Nordland 2010

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn og en kaldere klode

Ta kampen for et varmt samfunn og en kaldere klode Ta kampen for et varmt samfunn og en kaldere klode OPPVEKSTPARTIET SV Bodø kommune hadde en målsetting om å være Norges beste oppvekstkommune. Høyre, FrP, V, KrF og Sp forlot målsettingen. Vi i Bodø SV

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Samfunnsplan Porsanger kommune 5. juni 2014

Samfunnsplan Porsanger kommune 5. juni 2014 Arbeidsutkast Samfunnsplan Porsanger kommune 5. juni 2014 Hensikt Samfunnsplanen skal utarbeides som en overordnet strategisk plan for samfunnsutvikling i Porsanger kommune Skal dekke 2014-2026 Sluttsituasjon

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 Rullerende plan utarbeidet i samarbeid mellom Regionrådet for Fjellregionen, kommunene og Næringsforum i Fjellregionen vedtatt november 2012 Visjon 25000

Detaljer

Innovasjonsstrategi for Nordland

Innovasjonsstrategi for Nordland Innovasjonsstrategi for Nordland Una Sjørbotten 27.05.2014 Foto: Peter Hamlin Bakgrunn Problemstillinger? Hva er økonomien i Nordland sterke sider og hvor er innovasjonspotensialet? Hvordan utvikler vi

Detaljer

Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030

Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 Flumill Innovasjon Norge UiA Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 VINN Agder oppstartskonferanse 25. september2014, Rica Dyreparken Hotel V VERDISKAPING VINN Agder INNOVASJON

Detaljer

En framtidsrettet landbrukspolitikk. Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009

En framtidsrettet landbrukspolitikk. Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009 En framtidsrettet landbrukspolitikk Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009 Regjeringens mål for landbrukspolitikken Landbruket i Norge har flere funksjoner: produsere

Detaljer

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI?

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? 2015 Kvalitet, kunnskap og evne til fornyelse har i mer enn 100 år kjennetegnet industrien i Norge, og gjør det fremdeles. Disse ordene skal kjennetegne

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

GU_brosjyre_2015.indd 1 06.07.15 20:57

GU_brosjyre_2015.indd 1 06.07.15 20:57 GU_brosjyre_2015.indd 1 06.07.15 20:57 GU_brosjyre_2015.indd 2 06.07.15 20:57 NÅR ER «ETTER OLJA»? Før 2050. Oljealderen er snart slutt. Ikke fordi olje- og gassressursene tar slutt, men fordi vi må la

Detaljer

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK Fylkesrådmann Egil Johansen Arbeid for bedre levekår BNP Hva er verdiskaping? Brutto nasjonalprodukt er det vanlige målet på verdiskaping:

Detaljer

Status for flagg: Vi viser til sak: 15/5279-4 og oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Hedmark fylkeskommune

Status for flagg: Vi viser til sak: 15/5279-4 og oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Hedmark fylkeskommune Fra: postmottak@hedmark.org Sendt: 15. desember 2015 10:18 Til: Postmottak STFK Emne: Svar - Høringssvar til felles regional planstrategi for Trøndelagsfylkene 2016-2020 Vedlegg: SAKSFREMLEGG.PDF; SAKSPROTOKOLL.PDF;

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 Hovedutfordringer for Tromsidretten 2012-2016 Flere, bedre og tidsriktige anlegg for idretten Flere og bedre idrettsarrangement Øke aktiviteten og engasjementet

Detaljer

Koblingen folkehelse planlegging

Koblingen folkehelse planlegging Koblingen folkehelse planlegging Helhet folkehelselov - kommuneplan Lovgrunnlag Kommunens planprosesser Kunnskapsgrunnlaget og planlegging Eksempler fra oversikt i Oppland Wibeke Børresen Gropen Oppland

Detaljer

Livskraftige distrikter og regioner

Livskraftige distrikter og regioner Distriktskommisjonens innstilling Livskraftige distrikter og regioner Rammer for en helhetlig og geografisk tilpasset politikk v/per Sandberg Medlem av Distriktskommisjonen (Frostating 22.10.04) Mandat

Detaljer

OLJEFRITT LOFOTEN OG VESTER LEN VI SIER NEI TIL OLJEUTVINNING I SÅRBARE HAVOMRÅDER FOTO: ISTOCK

OLJEFRITT LOFOTEN OG VESTER LEN VI SIER NEI TIL OLJEUTVINNING I SÅRBARE HAVOMRÅDER FOTO: ISTOCK FOTO: ISTOCK OLJEFRITT LOFOTEN OG VESTER LEN VI SIER NEI TIL OLJEUTVINNING I SÅRBARE HAVOMRÅDER BEVAR LOFOTEN! I Lofoten og Vesterålen foregår nå Norges store miljøkamp. Miljøet og de fornybare næringsinteressene

Detaljer

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn!

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn! Vegårshei Arbeiderparti Program 2011 2015 1 2 Kjære velger Aller først takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet både i forrige periode

Detaljer

Visjon: Bedre folkehelse og miljø i Salten

Visjon: Bedre folkehelse og miljø i Salten (HMTS) Interkommunalt selskap (IKS) Opprettet 2004 Representantskap-styre Administrasjon: 4 ansatte Basisoppgaver - basistilskudd 11 eierkommuner: 81 000 innbyggere Værøy Røst Delegert myndighet til å

Detaljer

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Vedtatt på styremøte 24. mai 2013 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTINGER... 3 3. SATSINGSOMRÅDER... 4 4. PRIORITERING AV MIDLER... 5 5. TILDELINGSKRITERIER...

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv.

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Storbydokumentet Linje 8 De større norske byene Linje 49:..i Stavanger-Sandnes, T-banetunnelen Linje 55: styrke arbeidet med bymiljøavtaler til

Detaljer

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse?

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Kompetanse Kompetanse er formell og uformell kunnskap Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Nordnorsk arbeidsmarked Tilbud Etterspørsel Høy kompetanse Nordnorske

Detaljer

Regjeringens nordområdestrategi. Forord og sammendrag

Regjeringens nordområdestrategi. Forord og sammendrag Regjeringens nordområdestrategi Forord og sammendrag 1 FORORD Å utnytte mulighetene i nordområdene er en av de viktigste satsingene for regjeringen i årene som kommer. Det er i nord at vi opplever den

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

El infrastruktur som basis for næringsutvikling i Finnmark

El infrastruktur som basis for næringsutvikling i Finnmark El infrastruktur som basis for næringsutvikling i Finnmark Næringsutvikling og infrastruktur el i Nordområdene Kirkenes 29. september 2008 Marit Helene Pedersen Regiondirektør NHO Finnmark NHOs grunnleggende

Detaljer

Utfordringer når det gjelder: 1 Nordområdesatsing 2 Verdiskapning 3 Nordområdebasert verdiskapning?

Utfordringer når det gjelder: 1 Nordområdesatsing 2 Verdiskapning 3 Nordområdebasert verdiskapning? Samisk verdiskapning i Nord- Salten i et nordområdeperspektiv - Av spesialrådgiver Sven-Roald Nystø, Árran (Innlegg på Árrans seminar om nordområdesatsingen og lokal verdiskapning 10.mai 2006 på Drag I

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Telefonmøte Møtedato: 25.09.2014 Tid: kl. 09:00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Telefonmøte Møtedato: 25.09.2014 Tid: kl. 09:00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Telefonmøte Møtedato: 25.09.2014 Tid: kl. 09:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Stine Akselsen, Bjørn

Detaljer

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 2 Nasjonale forventninger - hva har vi fått? Et helhetlig system for utarbeidelse

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Smart Spesialisering for Nordland. Åge Mariussen Nordlandsforskning

Smart Spesialisering for Nordland. Åge Mariussen Nordlandsforskning Smart Spesialisering for Nordland Åge Mariussen Nordlandsforskning Hvorfor meldte vi oss inn i Smart spesialisering i Nordland? Utgangspunkt i VRI-prosjektet og diskusjoner om hvordan utvikle det internasjonale

Detaljer

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Reiseliv - ei viktig næring Nord-Trøndelag : Økning på 22,6% fra 2001 til

Detaljer

Postmottak Fylkeshuset 8048 Bodø Bodø; den 8. juni 2015. Vedr. Transportplan Nordland 2017-2028 - innspill til planprogrammets oppbygning

Postmottak Fylkeshuset 8048 Bodø Bodø; den 8. juni 2015. Vedr. Transportplan Nordland 2017-2028 - innspill til planprogrammets oppbygning Postmottak Fylkeshuset 8048 Bodø Bodø; den 8. juni 2015 Vedr. Transportplan Nordland 2017-2028 - innspill til planprogrammets oppbygning Det vises til utsendt brev fra Nordland Fylkeskommune av 18. mai

Detaljer

Venstre gjør Gjesdal grønnere.

Venstre gjør Gjesdal grønnere. Gjesdal Venstre Venstre gjør Gjesdal grønnere. Om 30 år kan hun være en av verdens fremste klimaforskere......om hun får noen av verdens beste lærere Politikk handler om å prioritere, og Venstre prioriterer

Detaljer

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Januarmøtet 2014, 15/1-14 Jan-Frode Janson Konsernsjef En landsdelsbank basert på tilstedeværelse Hovedkontor i Tromsø Organisert i 5 regioner Del av SpareBank

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Vi tar ansvar og gjør Norge til et tryggere og bedre land å være trafikant i

Vi tar ansvar og gjør Norge til et tryggere og bedre land å være trafikant i Vi tar ansvar og gjør Norge til et tryggere og bedre land å være trafikant i NAFs visjon Kommunevegdagene Steinkjer, 2.oktober 2007 Kristine Lind-Olsen, NAF Region Nord NAF - Norges Automobil-Forbund 08.10.2007

Detaljer

Regjeringens nordområdepolitikk

Regjeringens nordområdepolitikk Regjeringens nordområdepolitikk ikk... Statsråd Karl Eirik Schjøtt Pedersen, Statsministerens kontor Kirkeneskonferansen, 3.februar 2010 Regjeringens tiltredelseserklæring Nordområdene vil være Norges

Detaljer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer Storbyundersøkelse 2011 Næringslivets utfordringer Næringsforeningene i storbyene i Norge 6.800 bedrifter 378.000 arbeidstakere Medlemsbedrifter Ansatte Tromsø 750 15.000 Trondheim 1000 40.000 Bergen (Nær.alliansen)

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen ..viljen frigjør eller feller Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen Utfordringsbildet Økt konkurranse og en insentivstruktur som stimulerer til opprettelse av stadig flere små tilbud/ emner Demografiske

Detaljer

Sammen skal vi skape framtidas lokalsamfunn! PROGRAM SØR-FRON ARBEIDERPARTI 2015-2019 - 1 -

Sammen skal vi skape framtidas lokalsamfunn! PROGRAM SØR-FRON ARBEIDERPARTI 2015-2019 - 1 - Sammen skal vi skape framtidas lokalsamfunn! PROGRAM SØR-FRON ARBEIDERPARTI 2015-2019 - 1 - Jeg er ordførerkandidat for Sør-Fron Arbeiderparti. Det året jeg fyller 48 år skal jeg bruke til å vinne tilbake

Detaljer

Helgeland Gass AS. Helgeland Gass AS støttes av: Nesna kommune. Presentasjon av: 8700 Nesna

Helgeland Gass AS. Helgeland Gass AS støttes av: Nesna kommune. Presentasjon av: 8700 Nesna Presentasjon av: Helgeland Gass AS 8700 Nesna Daglig leder: Jan I. Gabor Telefon: 90 74 60 46 Epost: jan.gabor@helgelandgass.no Helgeland Gass AS støttes av: Nesna kommune 1 Helgeland Gass AS jobber for

Detaljer

Politisk plattform. Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6

Politisk plattform. Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6 Politisk plattform Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6 Politiske prioriteringer 2015/2016 Økt fokus på mobbing Mobbing er et gjennomgående problem

Detaljer

Manglende infrastruktur

Manglende infrastruktur Manglende infrastruktur Vi klarte det for 100 år siden vi klarer det nå hvis vi vil! Veier Jernbane Havner og farleder Flyruter Øst-vest forbindelser (vei,jernbane, flyruter ) TOTALT BEHOV FOR Å FÅ TILFREDSSTILLENDE

Detaljer

Presentasjon av konseptet

Presentasjon av konseptet Presentasjon av konseptet Pressekonferanse, Norges Råfisklag, Tromsø 10 mai 2010 Bjørn Eirik Olsen, Nofima 1 Et nasjonalt kyst- og sjømatsenter i Tromsø Utstillingsvindu for kystens næringsliv og nordområdenes

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

Hva er en regional plan?

Hva er en regional plan? Hva er en regional plan? Nytt begrep for fylkesdelplan, der Rogaland har lang erfaring i bruk av dette virkemiddelet i gjennomføring av statlig og regional politikk. eks. på fylkesdelplaner er: - langsiktig

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

VINN Agder. Landbruk og marine næringer: "Bærekraftig. utnytting av Agders naturressurser"

VINN Agder. Landbruk og marine næringer: Bærekraftig. utnytting av Agders naturressurser Agder Bondelag Landbruk og marine næringer: "Bærekraftig utnytting av Agders naturressurser" Høringskonferanse 8. april 2015, Sam Eyde videregående skole, Arendal VINN Agder [Verdiskaping +Innovasjon]

Detaljer

Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler. Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune

Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler. Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune Strategiplan for STFK 4 hovedsatsingsområder: 1. Klima- og

Detaljer

God forvaltning av landbruket

God forvaltning av landbruket God forvaltning av landbruket Næringsråd Arve Knutsen (KrF) 2. Mars 2011 Litt om meg selv Godt gift har 4 voksne barn Senja- gutt Jobbet 34 år, hvor 10 år som daglig leder i et rørleggerfirma i Bodø (

Detaljer

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Innledning Nordlandskonferansen 14.januar 2015, Bodø

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Innledning Nordlandskonferansen 14.januar 2015, Bodø Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Innledning Nordlandskonferansen 14.januar 2015, Bodø Innledning Nordlandskonferansen Tomas Norvoll. Konkurransekraft i Nordland - Muligheter skal realiseres! Kjære gjester,

Detaljer

Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland

Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland Bakgrunn Nordland fylkeskommunes visjon for folkehelsearbeidet er "Et friskere Nordland". Nordland skal være et foregangsfylke i folkehelsearbeid, og ett av hovedmålene

Detaljer

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning OVERORDNET STRATEGI Kunnskap framtid verdiskapning Visjon Førstevalget for forskning og kunnskapsbasert næringsliv. Formål Kunnskapsbyen Lillestrøm (KL) skal være en pådriver og utvikler for bedring av

Detaljer

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Medlemsmøte Frogner Høyre Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Kveldens program Smart og Skapende by 11.sep 2014 19.00 Velkommen med kort om opplegget for møtet 19.10-19.30 Kort innledning om smart

Detaljer

Det viktigste for Arbeiderpartiet de neste fire årene er full lærlingedekning, flere arbeidsplasser og økt verdiskapning!

Det viktigste for Arbeiderpartiet de neste fire årene er full lærlingedekning, flere arbeidsplasser og økt verdiskapning! Østfold Arbeiderparti: PROGRAM FOR FYLKESTINGSPERIODEN 2015 19 Side 1. Tittel: Vi bygger Østfold sammen! Østfold har en av landets beste beliggenheter. Vi er veien til Europa og porten til Norge og har

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 20.03.2013 017/13 Kommunestyret 03.04.2013 022/13

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 20.03.2013 017/13 Kommunestyret 03.04.2013 022/13 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-131, TI-&13 13/133 13/1645 Stian Skjærvik 13.03.2013 Strategisk plan for Indre Helgeland Regionråd - Høring Utvalg Møtedato

Detaljer

Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen

Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen AVINORS FØRSTE LUFTFARTSSTRATEGI FOR NORDOMRÅDENE Vil bli rullert hvert 3. år Utarbeidet i god prosess med næringsliv og myndigheter

Detaljer

Mange muligheter få hender

Mange muligheter få hender Mange muligheter få hender Mangel på arbeidskraft Sterk vekst i sysselsettingen I Nord-Norge blir vi flere yngre og eldre, men mister den mest produktive arbeidskraften Nordområdesatsingen skaper mange

Detaljer

Med hjerte for hele Vestvågøy. Kommunevalget 2007

Med hjerte for hele Vestvågøy. Kommunevalget 2007 Med hjerte for hele Vestvågøy Kommunevalget 2007 Vestvågøy Senterparti Økonomi Vestvågøy kommune er svært avhengig av økonomiske overføringer fra staten. Etter at den rød-grønne regjeringen overtok har

Detaljer

Under følger oppgaver elevene kan velge mellom som de skal jobbe med mot sitt framtidsscenario:

Under følger oppgaver elevene kan velge mellom som de skal jobbe med mot sitt framtidsscenario: Under følger oppgaver elevene kan velge mellom som de skal jobbe med mot sitt framtidsscenario: Oppgave 1. Strømforbruk: I Trøndelag er det spesielt viktig å redusere strømforbruket i kalde perioder midtvinters,

Detaljer

NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI?

NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI? NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI? KONSERNSJEF BÅRD MIKKELSEN OSLO, 22. SEPTEMBER 2009 KLIMAUTFORDRINGENE DRIVER TEKNOLOGIUTVIKLINGEN NORGES FORTRINN HVILKEN ROLLE KAN STATKRAFT SPILLE?

Detaljer

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Hedmark fylkeskommune Flere levedyktige nyetableringer Tiltak for tilrettelegging for entreprenørskap og etablering av flere bedrifter Økt

Detaljer

Første halvår har vi brukt til å få på plass partnere og etablere partnerskapet. Partnerskapet er brett sammensett både geografisk og faglig.

Første halvår har vi brukt til å få på plass partnere og etablere partnerskapet. Partnerskapet er brett sammensett både geografisk og faglig. Handlingsplan 2009. Første halvår har vi brukt til å få på plass partnere og etablere partnerskapet. Partnerskapet er brett sammensett både geografisk og faglig. Partnerskapet har etablert faggruppene

Detaljer

Fokus på økt eierskap til folkehelsearbeid hos politikere. seniorrådgiver Heidi Fadum

Fokus på økt eierskap til folkehelsearbeid hos politikere. seniorrådgiver Heidi Fadum Fokus på økt eierskap til folkehelsearbeid hos politikere seniorrådgiver Heidi Fadum Økt eierskap til folkehelsearbeid Hvordan tilrettelegge for at politikere kan få økt kunnskap om forståelse for bevissthet

Detaljer

Næringsbygget på Røstad - Samlokalisering av Film- og TV-produksjon.

Næringsbygget på Røstad - Samlokalisering av Film- og TV-produksjon. Næringsbygget på Røstad - Samlokalisering av Film- og TV-produksjon. Bakgrunn Ønsker om samlokalisering av miljø fra bransjen Åpning for Node til Tindved kulturhage gjennom det nye næringshageprogrammet.

Detaljer

Hva kan vi gjøre med det? Ungdom og medvirkning

Hva kan vi gjøre med det? Ungdom og medvirkning Hva kan vi gjøre med det? Ungdom og medvirkning Hyggelig å se dere, velkommen hit. Forskningsdagene 2012 Distriktssenteret Hva skal skje her i dag? Træna? KVN Mange Ingen formell makt Framtiden Mobilitet

Detaljer