Nordland fylkeskommunes besøk i Kina, Expo 2010 HØRINGSUTKAST SEPTEMBER REGIONAL PLAN FOR INTERNASJONALISERING Planperiode

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nordland fylkeskommunes besøk i Kina, Expo 2010 HØRINGSUTKAST SEPTEMBER 2012. REGIONAL PLAN FOR INTERNASJONALISERING Planperiode 2012-2025"

Transkript

1 Nordland fylkeskommunes besøk i Kina, Expo 2010 HØRINGSUTKAST SEPTEMBER 2012 REGIONAL PLAN FOR INTERNASJONALISERING Planperiode Høringsutkast september

2 NORDLAND SKAL VÆRE ATTRAKTIV FOR NÆRINGSLIVET OG ET GODT FYLKE Å BO I FOR ALLE. - Fylkesplan for Nordland

3 NORDLAND SKAL VÆRE DET MEST INTERNASJONALE FYLKET I NORGE I 2025 og Nordland er navet for sikkerhet og beredskap i nordområdene. Infrastrukturen knytter Nordland til til Nordland og leverer forskningsresultater i verdensklasse. Turister fra alle verdensdeler kommer til Nordland for å oppleve nordlyset, midnattsolen, mørketid og opplevelser og aktiviteter knyttet til vår spektakulære natur og kyst. Nordland blir fortsatt anerkjent som et av Europas ledende ungdomsfylker og er et foregangsfylke hva gjelder offensiv og inkluderende ungdomspolitikk. Nordland leder an i et samarbeid på Nordkalotten i politikkutforming og bygging av kompetanse for helsefremmende arbeid. Gjennom slikt samarbeid har også tannhelsetjenesten utviklet landets beste tilbud. I Nordland startes nye bedrifter som lykkes i internasjonale markeder. Nye bedrifter og gründere etablerer seg i næringsklynger og utgjør en viktig del av næringslivet. Sentrale næringsaktører og bedrifter etablerer seg i Nordland og knytter strategiske allianser med utenlandske aktører. Det er attraktivt investerer i «born globals». Industri- og mineralfylket Nordland er en viktig global aktør. Sjømatnæringen i Nordland eksporterer mat og kompetanse om akvakultur. Utdanningssektoren i Nordland er kvalitetsmessig attraktiv for utenlandske elever og studenter. Nordland har internasjonale skoler. Nor- Nordland er et møtested for kulturaktører fra hele verden. Det attraktive miljøfylket Nordland tiltrekker formelle og uformelle møteplasser hvor bedrifter og personer får internasjonale impulser. Det er vanskelig å spå. Spesielt om framtiden. Vi må utfordre oss selv, være ambisiøse på vegne av vårt fantastiske fylke og ta fatt på de mulighetene og utfordringene vi har. Nordland fylkeskommune får med dette, som det første fylke i Norge, sin egen regionale plan for internasjonalisering. Dette er det overordnede styringsdokumentet for internasjonal satsning i Nordland som følges opp gjennom årlige handlingsprogram. Jeg er sterk i troen på at vi i 2025 langt på vei skal kjenne oss igjen i beskrivelsen ovenfor. Vi som politikere i Nordland skal gjøre vår plikt og sette disse problemstillingene på dagsorden og legge til rette for at relevante aktører skal oppnå disse målsetningene og regional plan for internasjonalisering er første skritt på veien. Lykke til alle sammen! Odd Eriksen, Fylkesrådsleder 3

4 Innhold: Hvorfor internasjonalisering... 4 Hovedtrekk i norsk utenrikspolitikk relevant for Nordland... 4 Nordland i verden i Nordlands internasjonale engasjement i Hva er regional plan for internasjonalisering... 8 Offentlige aktørers rolle i arbeidet med internasjonalisering i Nordland... 9 Målområde 1: Livskvalitet et internasjonalt Nordland Delmål 1.1: Skape kulturelle arenaer, møteplasser og kompetanse om internasjonalisering Delmål 1.2: Forsterke samarbeid på tvers av landegrenser om utvikling av offentlig velferds- og tjenesteproduksjon Delmål 1.3: Bedre folkehelse i Nordland gjennom internasjonalt samarbeid Målområde 2: Livskraftige lokalsamfunn og regioner Nordland skal være et attraktivt fylke internasjonalt Delmål 2.2: Skape arenaer hvor ungdom i Nordland kan møtes på tvers av landegrensene Delmål 2.2: Forbedre tilgjengelighet til markedet gjennom målrettet rekruttering internasjonalt Delmål. 2.3: Elever og lærlinger i Nordland skal være verdensborgere - regionalt, nasjonalt og internasjonalt Delmål 2.4: Høyere utdanning kompetansebygging i et globalt perspektiv Delmål 2.5: Nordland skal ha arenaer, møteplasser og kulturkompetanse som er attraktive i et internasjonalt perspektiv Målområde 3: Verdiskaping - Nordland skal ha et internasjonalt konkurransedyktig næringsliv i vekst Delmål 3.1: Forskning i verdensklasse i bedrifter og forskningsmiljøer som kan bli ledende innenfor sine fagfelt Delmål 3.2: Flere gode gründere i hele Nordland Delmål 3.3: Flere vekstkraftige bedrifter Delmål 3.4: Flere innovative næringsmiljøer Delmål 3.5: Gode rammebetingelser for internasjonalt næringsliv

5 Hvorfor internasjonalisering skjer gjennom nettverk på tvers av kultur- og landegrenser. Kulturen i Nordland formes av inntrykkene mellom land bygges stadig ned. Globalisering reduserer betydningen av avstand og landegrenser mellommenneskelig forståelse. Internasjonalisering som en utviklingsstrategi for Nordland er viktig for utvikling i Nordland, og aktører, som satser utenfor Norge. Nordland i verden i 2012 Nordområdepolitikken er den viktigste utenrikspolitiske satsingen i Norge. Nedsmelting av isen i nord og nye muligheter for petroleumsutvinning er viktige utviklingstrekk. Det medfører muligheter for nye sjøruter for kommersiell transport og store infrastrukturinvesteringer i hele Nordområdene. Samspill med landene rundt Barents og hele Arktisk krever politisk vilje og samarbeid. Det må videre politisk innsats til for å utvide grensepasseringer og visumfrihet til Russland. I Nordland er det en rekke områder og aktører som kan ta viktige roller i framtidig utvikling av Nordområdene. Dette omhandler minst innenfor sikkerhet- og beredskap. Bodø og Nordland har vært og vil fortsette å være en viktig sikkerhetspolitisk region. Gjennom forsvaret og Universitetet skal Nordland videreutvikle og styrke sin sikkerhetspolitiske posisjon i nord. Energiforsyning er en viktig forutsetning for økonomisk utvikling. Norge er EUs største energileverandør etter Russland. Energi, både petroleum og fornybar energi, er viktige satsingsområder i Nordland. Potensialet for økt energieksport fra Nordland sammen med eksportindustriens utvikling setter fylket på det energipolitiske kartet. Europa er Nordlands viktigste handelsmarked og situasjonen i Europa påvirker næringslivet i fylket. Det eksporteres for betydelige summer til Sør-Europa, samtidig som eksport til baltiske og sentraleuropeiske land har økt særlig siden Eksportvarer- og tjenester produseres ikke i Nordland alene. Nordland er derfor også avhengig av import. Dynamikken mellom import og eksport utgjør en samlet i Europa, men også i resten av verden, er derfor av stor betydning for verdiskaping i Nordland. Aktører i Nordland har følgelig en aktiv Europapolitikk, samtidig som utviklingen i resten av verden følges tett. 5

6 Verdens økonomiske tyngdepunkt forskyves gradvis øst- og sørover. Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika (BRICS-landene) har høy vekst og Norges handel med disse landene har siden år 2000 økt med 485 prosent. Russland har gått forbi Frankrike som Nordlands viktigste eksportmarked for 7. største økonomi. Veksten i Russland er betydelig høyere enn i Vest-Europa. Kina gikk i 2010 forbi Japan som verdens andre største økonomi. Nasjonale myndigheter etablerer egne samarbeidsavtaler med BRICS-landene for å bygge langsiktige relasjoner og skape muligheter for norsk næringsliv. Næringslivet i Nordland må ta inn over seg forutsetninger og forandringer i det internasjonale markedet. I samsvar med nasjonale politiske prioriteringer kan aktører i Nordland bidra til å styrke Norges utenrikspolitiske satsning. Norsk økonomi bæres i stor grad av petroleumsnæringen og industrien rundt denne. Denne næringen preges av sterk konkurranse i internasjonal økonomi. Øvrig industri i Norge står derimot overfor andre konkurranseforhold, noe som nedleggelsen av RECs aktivitet i Nordland er et eksempel på. I Norge ser vi tendenser til en todelt økonomi, med petroleum på den ene siden og øvrig eksportindustri på den andre siden. Petroleumsnæringen i Nordland er i vekst, men er fortsatt beskjeden omfang. Det er likevel allerede nå tendenser til at petroleumsnæringen påvirker situasjonen i arbeidsmarkedet. Petroleumsnæringen kan betale høyere lønninger enn øvrig eksportindustri. Konkurranseevnen til største utfordringene Nordlandssamfunnet står overfor. Europa er Nordlands viktigste marked, men også Russland og land i Asia av landet, eksport av teknologiske tjenester, kommunikasjonstjenester,reiseliv, shipping og en gryende eksport av petroleumstjenester og krafteksport til en samlet verdi på om lag 10 mrd kroner. Regionvis eksport inkludert tjenester: Eksport per ansatt Fylke (i tusen kroner) Møre og Romsdal 710,7 Hordaland 565,8 Vest-Agder 494,7 Sogn og Fjordane 459,1 Nordland 422,9 Telemark 397,1 Rogaland 384,8 Vestfold 375,1 Aust-Agder 314,4 Buskerud 277,8 Akershus 261,5 Oslo 236,9 Østfold 228,8 Finnmark 202,3 Sør-Trøndelag 177,6 Troms 172,8 Nord-Trøndelag 171,6 Oppland 165,8 Hedmark 91,8 Kilde:Menon Norsk Eksport i Regioner 2011, Indeks Nordland. 6

7 Politikk påvirker rammebetingelser for næringslivet, institusjoner og enkeltindivider. Politiske avgjørelser tas i stor grad av internasjonale organer, som den Europeiske Union (EU), IMF, ESB (den Europeiske sentralbanken), samt ulike lands politikk. Å satse på næringsaktivitet i andre land krever kompetanse og nettverk. Det handler om å bygge relasjoner og tillit. Dette tar ofte tid å etablere og Klimautfordringene er globale. Retningslinjer og rammebetingelser for miljøarbeid blir i stor grad bestemt av EU og implementeres i Norges regelverk gjennom EØS-avtalen. Nordlands engasjement og vilje til å bidra til å løse nasjonale og globale utfordringer kommer til uttrykk for eksempel gjennom arbeidet med å implementere EUs vanndirektiv. Vår materielle velstand og moderne livsstil gir oss nye, store helseutfordringer der ulike kroniske livsstilssykdommer dominerer sykdomsbildet. Helseøkonomi, samfunnsproduksjon og samfunnsøkonomi påvirkes sterkt. Norge har nå den største veksten i fedmeutvikling blant OECD landene og Nord-Norge ligger i så måte dårligst an når landsdeler sammenliknes i Norge. Nordland har gjennom et målrettet nordnorsk samarbeid, og basert på internasjonal kunnskap- og erfaringsutveksling, satt som mål å snu den epidemiske fedmeutviklingen. Nordlands internasjonale engasjement i 2012 Nordland er en liten del av et større bilde både i Norge og internasjonalt. Internasjonaliseringsarbeidet i Nordland skal utgjøre en del av, og samsvare med Norges utenrikspolitiske satsning. Det betyr at gjensidig informasjon og god kontakt med relevante departementer, institusjoner og organisasjoner som arbeider med norsk utenrikspolitikk er viktig. satsningen i Nordland opprettholdes og det skal jobbes for å knytte sterkere bånd til samarbeidsland- ikke denne satsingen fram mot Nordland skal fortsette å være markedsorienterte. Nasjonale utenrikspolitiske prioriteringer følges tett slik at Nordland kobler seg på nasjonal utenrikspolitikk og i tillegg bidrar til å styrke Norges satsning i nye markeder, i samspill med relevante regionale og nasjonale aktører. 7

8 Nordland har et bredt spekter av internasjonale aktører, viktigste markedene for norsk sjømat er Frankrike, Russland, Polen, Danmark og Kina. Leverandørindustrien på Helgeland leverer både produkter internasjonalt og knytter til seg internasjonal kompetanse. En av verdens fremste aktører innen oljevernberedskap er lokalisert i Vesterålen. Marin sektor er viktig for næringsutviklingen i Nordland og har et bredt internasjonalt engasjement, bl.a. i Kina. Reislivsnæringen tiltrekker seg turister fra alle verdensdeler og markedsfører seg internasjonalt. På Andøya ligger verdens nordligste permanente senter for oppskyting av forskningsraketter og slipp av vitenskapelige ballonger med forskere fra bl.a. Tyskland, Japan og USA. Eksemplene er mange, og det gjør Nordland til et av de mest internasjonalt orienterte fylkene i Norge. Både helsefremmende arbeid, kommuner, utdanningsinstitusjoner, kulturinstitusjoner og bedrifter har knyttet internasjonale kontakter både i Sverige, Italia, Nederland, Serbia, Canada, Kina, Russland og Finland, blant an- idsavtaler og strategier som går på tvers av sektorene i fylkeskommunen. Marche i Italia, Zhejiang i Kina, Leningrad Oblast i Russland, samt hele Barentsregionen og nordområdene er satsningsområder av særlig betydning, ikke bare for fylkeskommunen, men for hele Nordland. Nettverksbygging en viktig del av internasjonaliseringsarbeidet. I lobbyvirksomheten overfor EU er Nordland fylkeskommune bl.a. medlem i paraplyorganisasjonene Assembly of European Regions (AER) og Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR). Gjennom disse organisasjonene gis innspill i saker som er viktig for Nordland både hva gjelder næringsutvikling, kultur, utdanning og samferdselspolitikk. Nordland samarbeider videre med europeiske land og regioner gjennom formelle samarbeidsfora som for eksempel Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) og Barents Regionråd, mens andre samarbeidskonstellasjoner etableres som følge av utviklingen både i Nordland og i resten av verden. Et konkret eksempel er Nordland fylkeskommunes spissede samarbeidsavtale med St. Petersburg by hvor avtalen kun omhandler oljevernberedskap. Slike tilfeller vil også vurderes i andre tilfeller hvor spesielt næringslivet har behov for at fylkeskommunen etablerer formelle avtaler. Interreg er EUs program for å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt samarbeid. Programmet ble etablert i 1990 for å styrke samarbeidet mellom naboregioner som var delt av nasjonale grenser innenfor og på grensen av EU. Interreg består av tre ulike typer programsamarbeid; grenseregionalt (IVA-programmer), transnasjonalt (IVB-programmer) og interregionalt (IVC-programmer). Nordland fylkeskommune deltar i til sammen 7 ulike programmer og prosjekter av ulik karakter. I Interreg IVA deltar Nordland i Botnia-Atlantica, Kolarctic og Nord-programmet. Prioriterte innsatsområder for A-programmene er bl.a. økonomisk vekst i regionene, forskning og utvikling og grenseoverskridende felleskap og samhørighet. Prioriterte innsatsområder i B-programmene er bl.a. økt konkurransekraft, bærekraftig forvaltning av ressursene og styrking av rurale områder. Nordland deltar i samtlige Interreg IVB-programmer; Nordlig Periferi, Østersjøog Nordsjøprogrammet. C-programmene er det mest omfattende i Interreg. Her er Nordland leadpart i Locfood-programmet. Formålet med C-programmene er at regionene skal overføre «best practice» og utveksle erfaringer. «Best practice» som metoder, prosesser og prosjekter innen programmets tematiske områder som har overføringsverdi til andre regioner. C-programmets to hovedprioriteringer er innovasjon og kunnskapsøkonomi og miljø og risikoforebygging. Norge har deltatt i Interreg-samarbeidet siden Inneværende programperiode strekker seg fram til og med Neste Interreg-periode strekker seg fra mer informasjon på 8

9 Hva er regional plan for internasjonalisering Målet med regional plan for internasjonalisering er å øke den internasjonale aktiviteten i og fra Nordland gjennom å samordne og koordinere det internasjonale engasjementet i offentlig sektor. Regional plan for internasjonalisering skal jf. plan- og bygningsloven (PBL) legges til grunn for regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging i regionen. Gjennom denne planen skal den offentlige innsatsen samordnes. I arbeidet med utvikling av planen er relevante aktører strategier. Regional plan for internasjonalisering tar utgangspunkt i, og skal sees i sammenheng med fylkesplan for Nordland. Fylkesplan for Nordland legger føringer for all regional planlegging i Nordland. Målområdene i fylkesplanen er Livskvalitet, Livskraftige lokalsamfunn og regioner og Verdiskaping og kompetanse gram for gjennomføring av planen. Handlingsprogrammet skal vedtas av fylkestinget og rulleres årlig. Denne planen skal være det overordnede styringsdokumentet for Nordlands internasjonale satsning. For å peke på noen hovedutfordringer og innsatsområder er det viktig å løfte blikket for å sikre et langsiktig perspektiv. Målsetningene i planen utarbeides derfor i et tolvårsperspektiv. 9

10 Offentlige aktørers rolle i arbeidet med internasjonalisering i Nordland For å nå målene i planen kan Nordland fylkeskommune og andre offentlige aktører ta ulike typer roller Både fylkesmannen, KS, kommunene, høyskoler og Universitetet er viktige bidragsytere med ulikt ansvar. På mange måter kan Nordland fylkeskommune sees på som en node i et nettverk av mange aktører i Nordland ettersom fylkeskommunen er et politisk folkevalgt organ. og stabiliteten av internasjonaliseringsvirksomheten i Nordland. De ulike aktørene bidrar til å øke kunnskapen og forståelsen for andre samfunn, kulturer og internasjonale kulturopplevelser. Dette gjelder både for de som reiser ut og for de som blir i fylket. Gevinsten ved økt kunnskap og forståelse kommer imidlertid ikke bare den enkelte bedrift eller person til gode. Alle som ikke reiser ut skal være rustet til å møte utfordringene og mulighetene globaliseringen fører med seg. Evaluering av Nordland fylkeskommunes internasjonale engasjement International Research Institute of Stavanger (IRIS) har på oppdrag fra Nordland fylkeskommune evaluert fylkeskommunens internasjonale engasjement med formål å vurdere resultatene av fylkeskommunens internasjonale arbeid. Evalueringen behandles i fylkestinget i oktober Evalueringen peker på at Nordland fylkeskommune har hatt et stort og bredt engasjement, og er blant de fylkene i Norge som ligger fremst i arbeidet med internasjonalisering. Nordland fylkeskommune har spesielt tatt rollen som arenaskaper og døråpner i arbeidet med internasjonalisering. Politikerne har spilt en viktig rolle og skapt legitimitet for internasjonaliseringsarbeidet i Nordland. Samarbeidsavtalene med Leningrad Oblast i Russland og Marche i Italia er viktige eksempler. Resultatene av Nordland fylkeskommunes internasjonale engasjement henger sammen med en institusjonalisert strategi om å være internasjonalt orientert. Strategien innebærer at fylkeskommunen har utviklet kompetanse og kapasitet både administrativt og politisk og er dermed rustet til å fylle en lederrolle i internasjonaliseringsarbeidet i Nordland. Arbeidet med internasjonalisering favner bredt og spenner fra enkeltprosjekter til langsiktige samarbeidsavtaler. Viktige resultater har vært relasjonsbygging og nettverk som en forutsetning for politikkpåvirkning som bl.a. har sprunget ut i NSPA-samarbeidet og opprettelsen av et kontor i Brussel. Videre har fylkeskommunen bygd opp kompetanse og kunnskapsmiljøer for eksempel gjennom EU-programmene Leonardo og Comenius for utveksling i skolen. Behovet for samordning og koordinering av det internasjonale arbeidet trekkes særlig fram i evalueringen. Den internasjonale satsningen har vært preget av stort mangfold. Det blir derfor viktig å utvikle koordinerte strategier med en helhetlig tilnærming som omfatter både samarbeidsavtaler, kultur, næringsutvikling og internasjonalisering i skolen og FoU-sektoren, hvor en foretar strategiske prioriteringer for å skape langsiktige resultater. Det vil bedre tilretteleggingen for å bruke internasjonalisering som en utviklingsstrategi i Nordland og skape større synergieffekter. For å bedre resultatorienteringen og kunne evaluere prosjekter og satsninger tilrådes Nordland fylkeskommune å forsterke mål og resultatstyringen i arbeidet med internasjonalisering. Kilde: IRIS International Research Institute of Stavanger Evaluering av Nordland fylkeskommunes internasjonale engasjement 10

11 Nordland fylkeskommunes internasjonale engasjement Nordland fylkeskommune har et bredt internasjonalt engasjement både gjennom deltakelse på regional- avtaler. Regionalpolitiske arenaer Samarbeidsavtaler med andre land Marche, Italia Nordland fylkeskommune undertegnet i 2010 en samarbeidsavtale med Marche regionen i Italia. Avtalen omfatter samarbeid innenfor reiseliv, næring og utdanning. Marche regionen har ca. 1,5 mill. innbyggere. Ancona er regionhovedstaden med ca innbyggere. Zhejiang, Kina I 2010 ble det undertegnet en intensjonsavtale om samarbeid mellom Nordland fylkeskommune og Zhejiang provinsen i Kina. Zhejiang er naboprovinsen til Shanghai i sør. Avtalen omfatter samarbeid innenfor energi, handel, reiseliv, miljøvern, utdanning og marin sektor. Zhejiang provins har ca. 54 mill. innbyggere, og hovedstad i regionen er Hangzhou, med ca. 8,7 mill. innbyggere. Leningrad Oblast, Russland Nordland fylkeskommune innledet i 1987 et samarbeid med Leningrad Oblast i Russland, og den første intensjonsavtalen ble undertegnet i Det første store arrangementet var Nordlandsdagene i Leningrad i Samarbeidet har til tider vært svært omfattende, og har inkludert deltakelse fra mange fylkeskommunale institusjoner og medarbeidere. Sju kommuner i Nordland har også vennskapskommuner i Leningrad oblast. Leningrad Oblast har ca. 1,7 mill. innbyggere, og har sitt administrasjonssentrum i St. Petersburg med sine 4,9 mill. innbyggere. Selv om administrasjonssetet er lokalisert i St. Petersburg er ikke St. Petersburg en del av Leningrad Oblast. Eierskap i interkommunale samarbeidsorganer Barentssekretariatet Barentssekretariatet arbeider med å utvikle det norsk-russiske samarbeidet i nord gjennom å fremme grenseoverskridende samarbeidsprosjekter mellom nordmenn og russere. I tillegg er Barentssekretariatet et kompetansesenter på norsk-russiske relasjoner og på grenseregionalt samarbeid. Barentssekretariatet ble etablert som følge av Kirkeneserklæringen i 1993 og eies av Nordland, Troms og Finnamark. I tillegg bevilges midler til drift og prosjekter årlig av Utenriksdepartementet. Nord-Norges Europakontor Nord-Norges Europakontor ble i 2005 etablert for å fremme og forsterke nordnorske interesser i EU og er eid av Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner. Kontoret har i tillegg Tromsø og Bodø kommu- norske miljøer skal kunne utnytte mulighetene gjennom EU og EØS-avtalen. Nord-Norges Europakontor skal bidra til regional utvikling gjennom økt europakompetanse, samt markedsføring av Nord-Norge i europeiske miljøer. 11

12 MÅLOMRÅDER Livskvalitet, livskraftige lokalsamfunn og regioner, og verdiskaping og kompetanse er tre overordnede målområder for utviklingsarbeidet i fylket. Internasjonalisering som regional utviklingsstrategi skal bidra til og nå mål og strategier innenfor de sentrale utfordringene vi har i Nordland. Målområde 1: Livskvalitet et internasjonalt Nordland Livskvalitet er summen av hvordan den enkelte opplever sin situasjon i forhold til arbeid, fritid, helse, utdanning, bruk av egen kompetanse, identitet og tilhørighet. Dette er subjektivt. Viktig for god livsk- Samarbeid over landegrenser kan bidra til å levere gode tjenestetilbud, bedre folkehelsen og øke velferd og livskvalitet til innbyggere i Nordland. Eksempelvis kan det være relevant for kommuner og kunnskapsinstitusjoner i Nordland å samarbeide med aktører i Sverige, Finland og andre land om kunnskap og erfaring i det helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeidet. Kultur gir livskvalitet, og kulturelle uttrykk formes og omformes i dag i en global verden. Kulturen i Nordland skapes av individer i de enkelte lokalsamfunn og de bidrar på ulike måter til livskvalitet. Kultur er viktig i utviklingen av et mangfoldig, solidarisk og inkluderende samfunn. Kultur har verdi i seg selv og skaper identitet og tilhørighet i et lokalsamfunn som gir innbyggerne opplevelser og mulighet til spennende jobber. Personer som kommer til Nordland fra andre land har med seg erfaringer og nettverk. Samtidig har de utfordringer med å bli integrert i sitt nye lokalsamfunn. Kultur skapes i samspill med omverden. Framover skal det legges til rette for at enkeltpersoner, artister og kulturinstitusjoner former sine uttrykk i en global verden. Det handler om å bringe internasjonale opplevelser og fagressurser til Nordland, samt at aktører fra Nordland skal kunne realisere sine prosjekter på internasjonale arenaer. Strategier: Synliggjøre kulturaktører i Nordland i internasjonale sammenhenger Økt kompetanse om internasjonalisering hos kulturutøvere og kulturarbeidere turprogram for norsk-russisk samarbeid, Kulturkontakt Nord og EUs kulturprogram 12

13 EUs kulturprogram skal bidra til et felles europeisk kulturområde gjennom å utvikle samarbeid mellom kunstnere, kulturaktører og kulturinstitusjoner i landene som deltar i programmet. De konkrete målene for programmet er å fremme: Kulturprogrammet har et budsjett på 400 millioner euro i perioden Norge deltar i EUs kulturprogram gjennom EØS-avtalen og betaler årlig en kontingent som gir norske kulturaktører muligheter til å delta på lik linje som aktører fra EUs medlemsland. Programmet er åpent for alle offentlige eller private virksomheter som har sitt hovedvirke innen kulturfeltet, og er registrert i ett av de 37 deltakerlandene Hvilke prosjekter kan få støtte? 1. Flerårige samarbeidsprosjekter 2. Samarbeidstiltak 3. Samarbeidstiltak med tredjeland 4. Litterære oversettelser 5. Festivaler 6. Europeiske virksomheter (nettverk, ambassadører) 7. Samarbeidsprosjekter mellom organisasjoner som utfører kulturpolitiske analyser Offentlig tjenesteproduksjon står overfor store omstillingsutfordringer. Samhandlingsreformen er et er er en måte å lære om, samt å forbedre tjenestetilbudet i Nordland. Strategier: Stimulerer kommuner og offentlige institusjoner til samarbeid på tvers av landegrenser om utvikling av tilbudet. 13

14 Rask, sikker og livreddende fjellredning i et grenseoverskridende samarbeid Rana kommune, Rana Røde Kors, Storuman kommune og Södra Lapplands fjellredderforening har siden 2005 samarbeidet om grenseoverskridende fjellredning. Formålet med prosjektet er å redde liv gjennom et sterkere grenseregionalt samarbeid. Samarbeidet øker sikkerheten betraktelig i grensefjellene. Disse grensefjellene er meget populære utfartsområder Gjennom anskaffelse av like utstyrspakker kan man trekke veksler på hverandre og utnytte hverandres kompetanse under opplæring og øvelser for å oppnå maksimal sikkerhet i prosjektområdet. Helseutfordringer og livsstilssykdommer blir stadig mer utbredt. Forutsetningene for å lykkes med den epidemiske fedmeutviklingen og livsstilsrelaterte kroniske sykdommer blant personer i Nordland kan løses bl.a. gjennom internasjonalt samarbeid om bevisstgjøring om helseårsaker og helseutvikling, alliansebygging og kunnskapsbasert arbeid. World Health Organization (WHO) og EU arbeider med, og utvikler, større internasjonale prosjekter og programmer som griper tak i utfordringer som også er viktig for innbyggerne i Nordland. Eksempler på viktige prosjekter er bl.a. Healthy Cities, HEPRO og Hepa Europe. Strategier: Utvikle samarbeid med nordiske regioner og myndigheter i folkehelsearbeidet Videreutvikle Nordlands forhold til relevante internasjonale nettverk og ledende nasjoner i folkehelsearbeidet 14

15 «Grânslös tannvård i Norr» Grânslös tannvård i Norr - - implementeringsfase overføre det beste i hverandres organisasjoner. Målet er å få til kvalitativt bedre og mer effektive offentlige tannhelsetjenester på begge sider av grensen samt etablere varige samarbeidsrelasjoner. Tannhelsetjenesten på Helgeland er hovedaktør i prosjektet på norsk side. Det planlegges en forlengelse av prosjektet ut over denne perioden som vil involvere den offentlige tannhelsetjenesten i hele Nordland. Målområde 2: Livskraftige lokalsamfunn og regioner Nordland skal være et attraktivt fylke internasjonalt Funksjonelle bo- og arbeidsmarkedsregioner er avhengige av en effektiv og velutviklet transportinfrastruktur. For eksportrettet næringsliv, og for at reiselivsnæringen skal evne og tiltrekke seg turister, er infrastruktur viktig. Gjennom samhandling mellom aktører innen privat, offentlig og frivillig sektor, kan arbeidet med lokalsamfunnsutvikling gi gode løsninger både for næringsliv, innbyggere og miljø. Det fordrer også rasjonell arbeidsdeling mellom forvaltningsnivåer og utvikling av nye samarbeidsformer, som for eksempel mellom utdanning og arbeidsliv og mellom kommuner. Utvikling av livskraftige - distanse og endrer vår måte å arbeide og samarbeide på. Velutviklet digital infrastruktur med høy kapasitet er en forutsetning for at bedrifter har samme tilgang til informasjon og digitale tjenester, uavhengig av hvor de er lokalisert. 15

16 kan møtes på tvers av landegrensene Nordland er et foregangsfylke innen ungdomsmedvirkning. Nordland skal være en attraktiv region for ungdom og unge voksne, både med opphav i eget fylke, andre landsdeler og fra andre land. I dag deltar Ungdommens fylkesting i Assembly of European Regions og Barents Regional Youth Council for å knytte kontakter og utveksle erfaringer for å bygge kompetanse og engasjement samt for å lære av ungdommer fra andre regioner. Strategier: Styrke ungdomssamarbeidet i internasjonale samarbeidsorganisasjoner ungdomsarbeid og ungdomspolitikk funksjonshemming i Norden tjenesten for helsespørsmål for unge, Klara Klok Nordland har industri med høy eksportgrad. Det er lange avstander til markedene og internt i fylket (ca. 90 mil. fra sør til nord). Likevel, sett i en global sammenheng, er avstanden til Europa, Nordlands største eksportmarked, betraktelig kortere enn for eksempel for Kina og Brasil. Infrastrukturen i Nordland har betydelig varierende kvalitet. Det betyr sårbarhet og til tider usikkerhet omkring leveransesikkerhet. Betydelig innslag av godstransport er, togforbindelser og havner er viktige forutsetninger for at næringslivet skal få effektiv og miljømessig frakt av varer inn og ut av fylket. Åpningen av Nordøstpassasjen viktige muligheter å ta tak i. Aktiv Ungdom er EUs ungdomsprogram for ikke-formell læring. Målgruppen er ungdom mellom 13 og 30 år og de som jobber med ungdom. Aktiv Ungdom fordeler 16 millioner hvert år til ungdomsprosjekter i Norge og i Europa. Formålet med Aktiv Ungdom medborgerskap, deltagelse og samfunnsengasjement forståelse, toleranse og solidaritet Europa og bidra til økt europeisk samarbeid på ungdomsfeltet Les mer her: en.htm Utvikling av infrastruktur i Nordland håndteres i egne planer og strategier. I denne planen løftes noen viktige internasjonale strategier fram. Strategier: Videreutvikle internasjonale transportknutepunkt i Nordland, og skape alternativer i transportsystemet 16

17 og fra Nord- Norge Fremme Nordlands interesser i EUs arbeid med transportkorridorer med en kobling til Narvik (Ofotbanen). Samarbeide med myndigheter i andre land om utvikling av effektive transport og infrastrukturløsninger bane. fra distriktene til sentrale områder. Dette gjelder for tilgang på arbeidskraft både i offentlig og privat og ulike type fagarbeidere i offentlig og privat sektor. Helsearbeidere, ingeniører og fagarbeidere utpeker seg som særlig viktig og utfordrende å rekruttere. skopplæring. Videre er tilrettelegging for deltakelse i samfunns- og arbeidslivet en forutsetning for at Strategier: Systematisk og strategisk rekruttering fra land med utfordringer i arbeidsmarkedet spesielt i EØS-området Stimulere til samarbeid i arbeids- og næringsliv om målrettet rekruttering. arbeidsinnvandring. Øke kompetanse om rekruttering og arbeidsinnvandring 17

18 EURES (EURopean Employment Services) er et veletablert og forpliktende samarbeid mellom EURESnettverket samarbeider NAV med de nasjonale arbeidsmarkedsmyndighetene i disse landene, og har god oversikt over landenes arbeidsmarkeder og tilgjengelig arbeidskraft. Hva kan NAV EURES gjøre for din bedrift rekrutteringsbistand? Informasjon om bransjer, markeder, tilgang på arbeidskraft, lover og regelverk, mulige samarbeidspartnere. til din bedrift. har ønsket Norge som arbeidsland. Rekruttering av ingeniører: EURES har satt i gang et eget prosjekt for å hjelpe norske bedrifter Hvordan kommer du i kontakt med EURES? Dersom du ønsker mer informasjon eller bistand fra EURES, kan du ta kontakte EURESrådgiveren i Nordland, eller sende mail til Bodø kommune har i samarbeid med NAV Eures dekket deler av behovet i teknisk sektor gjennom strategisk rekruttering fra Island. nasjonalt også er stort. Vi valgte derfor også å rekruttere fra utlandet, i samarbeid med NAV Eures. Vi anbefaler andre kommuner i Nordland til å gjøre det samme og benytte seg av tilbudet» Jørn Jønsrud, Bodø kommune. 18

19 være verdensborgere - regionalt, nasjonalt og internasjonalt Behovet for god kunnskap om andre lands kultur og språk blir stadig viktigere. Grunnopplæringen skal balansere behovet for en internasjonal orientering med forankring og kunnskap om vår nasjonale egenart og kultur, som et ledd i allmenndan- internasjonalisering av utdanning får større betydning ved at internasjonale perspektiver må tillegges mer vekt. Skoler og lærebedrifter skal legge grunnlaget for at elever og lærlinger utvikler nødvendig kompetanse for å delta i arbeidslivet. Denne kompetansen består av kunnskaper, grunnleggende ferdigheter og holdninger. Opplæringen skal legge fundamentet for videre læring som den enkelte og samfunnet vil ha behov for i framtiden. Internasjonalisering av utdanning bidrar til bevisstgjøring og kulturforståelse som gir elever og lærlinger bedre forutsetninger for et stadig mer internasjonalt orientert samfunns- og arbeidsliv. Bevissthet og aktivitet rettet økes. En viktig målsetning skal være at det internasjonale perspektivet skal bringes enda nærmere klasserom og verksted. Det internasjonale Nordland tiltrekker seg også internasjonale familier som bosetter seg for kortere eller gjør Nordland mer attraktiv for våre innbyggere og for Strategier: Internasjonalisering skal åpne utdanningssystemene mot omverdenen og fremme samarbeid og internasjonale perspektiver både på individnivå, for utdanningsinstitusjonene og på skoleeiernivå. Internasjonalisering skal angå alle elever og lærlinger. tilbud i videregående skole i Nordland i andre land. internasjonale satsinger i Nordland. legge en plattform for framtidig samarbeid i utvalgte markeder. Comenius er et program for samarbeid innenfor grunn- og videregående opplæring på tvers av landegrenser innen- økonomisk støtte til samarbeid i Europa, The Comenius Program focuses on all levels of school education, from pre-school and primary to secondary schools. It is relevant for everyone involved in school education: mainly pupils and teachers but also local authorities, representatives of parents associations, non-government organizations, teacher training institutes and universities. The Comenius actions aim to help young people and educational staff better understand the range of European cultures, languages and values. They also help young people acquire the basic life skills and competences necessary for personal development, future employment and active citizenship. The program addresses issues strongly related to current discussions and developments in school policy: motivation for learning and learning-to-learn skills, key competences, digital educational content and inclusive education. Comenius aims to: pupils and educational staff across the EU; between schools in different EU Member States, with at least 3 million pupils taking part in joint educational activities by 2010; ICT-based content, services and better teaching techniques and practices; dimension of teacher training; school management. 19

20 Internasjonalisering skal brukes som et verktøy for å kunne måle seg opp mot andre, og være et tilsvar til utfordringer som globaliseringsprosessene gir. for å kvalitetssikre aktiviteten. Internasjonalisering skal gi høyere faglig kvalitet og gi økt relevans for elever/lærlinger til å møte Internasjonalisering gjennom avtaler med institusjoner i andre land er viktige for å heve kvaliteten og relevansen for høyere utdanning og forskning ved høgskolene og universitetet i Nordland. Konkurranseevnen til nordlandssamfunnet og næringslivet er avhengig av gode utdanningsinstitusjoner og gode innovative forskningsmiljøer. Nordområdesatsingen gir Nordland og de russiske delene av Arktis felles muligheter og mål hva gjelder utvikling av ny kunnskap om bl.a. klima, energi og marine ressurser. Internasjonalt samarbeid skal være en integrert del av den faglige virksomheten ved høgskolene og universitetet i Nordland. Prioriterte områder er mot Russland, Norden, Nord-Amerika og Europa og utvalgte asiatiske land, særlig Kina. Strategier: Styrke samarbeidet med utdanningsinstitusjoner i samarbeidsland om utdanning og forskning. Studentutvekslingen og fagstabsmobiliteten skal økes. i Nordland 20

REGIONAL PLAN FOR INTErnaSJONALISERING. REGIONAL PLAN FOR INTErnaSJONALISERING Planperiode 2012-2025

REGIONAL PLAN FOR INTErnaSJONALISERING. REGIONAL PLAN FOR INTErnaSJONALISERING Planperiode 2012-2025 REGIONAL PLAN FOR INTErnaSJONALISERING Planperiode 2012-2025 1 Nordland skal være attraktiv for næringslivet og et godt fylke å bo i for alle. - Fylkesplan for Nordland 2008-2012 2 Side 1: Arena Nordland

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR INTERNASJONALISERING. REGIONAL PLAN FOR INTERNASJONALISERING Planperiode 2012-2025

REGIONAL PLAN FOR INTERNASJONALISERING. REGIONAL PLAN FOR INTERNASJONALISERING Planperiode 2012-2025 REGIONAL PLAN FOR INTERNASJONALISERING Planperiode 2012-2025 1 NORDLAND SKAL VÆRE ATTRAKTIV FOR NÆRINGSLIVET OG ET GODT FYLKE Å BO I FOR ALLE. - Fylkesplan for Nordland 2008-2012 2 Side 1: Arena Nordland

Detaljer

Fylkeskommunens internasjonale engasjement

Fylkeskommunens internasjonale engasjement Fylkeskommunens internasjonale engasjement Fylkestinget 12.10.2011 12.10.2011 1 Allerede for 1000 år siden ble det eksportert tørrfisk Hver 10. oppdrettslaks i verden kommer fra Nordland Utdanninger og

Detaljer

Internasjonalt arbeid i Troms fylkeskommune. Marthe Olsen Tromsø 21.9.2010 Fylkesrådsleders kontor

Internasjonalt arbeid i Troms fylkeskommune. Marthe Olsen Tromsø 21.9.2010 Fylkesrådsleders kontor Internasjonalt arbeid i Troms fylkeskommune Marthe Olsen Tromsø 21.9.2010 Fylkesrådsleders kontor Fylkeskommunens rolle: Regional utvikling, samferdsel, videregående opplæring, kultur og tannhelse. Forvaltningsreformen:

Detaljer

Smart spesialisering i Nordland

Smart spesialisering i Nordland Smart spesialisering i Nordland Una Sjørbotten 12.05.2014 Foto: Peter Hamlin Agenda Hva er smart spesialisering? Hvorfor er Nordland med? Hva har vi gjort? Planer framover Erfaringer så langt Smart spesialisering

Detaljer

Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre. Frode Mellemvik, GEO NOR, 1.

Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre. Frode Mellemvik, GEO NOR, 1. Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre Frode Mellemvik, GEO NOR, 1. februar 2012 1 Omsetningsutvikling Nordland og Norge Vekst Nordland 2010

Detaljer

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 1. Partene i avtalen North Norway European Office (Europakontoret) eies av Nordland, Troms og

Detaljer

Smart Spesialisering for Nordland. Åge Mariussen Nordlandsforskning

Smart Spesialisering for Nordland. Åge Mariussen Nordlandsforskning Smart Spesialisering for Nordland Åge Mariussen Nordlandsforskning Hvorfor meldte vi oss inn i Smart spesialisering i Nordland? Utgangspunkt i VRI-prosjektet og diskusjoner om hvordan utvikle det internasjonale

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Ole Bernt Skarstein Dato 19.10.12 Ofoten Foto: Bjørn Erik Olsen Kort om prosessen Oppstart des. 2011 Oppstartsseminar februar 2012 Reg. planseminar marsmai 2012 Høring 24.10-12.12.12

Detaljer

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå?

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Statssekretær Jens Revold Kunnskapsdepartementet UHRs seminar om internasjonalisering av forskning 9. juni 2008 Forskningsinvesteringer globalt 2 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonalisering BERGEN NÆRINGSRÅD 3000 medlemmer Representerer over 100.0000

Detaljer

Internasjonal kompetanse

Internasjonal kompetanse Internasjonal kompetanse Næringslivets behov for internasjonal kompetanse hvordan kan vi bedre dra nytte av den kompetanse som finnes i flerkulturelle miljøer? Solveig Holm Bergen Næringsråd 26. oktober

Detaljer

Nytt om Trøndelags Europakontor

Nytt om Trøndelags Europakontor Nytt om Trøndelags Europakontor Trøndelagsrådet Steinkjer 8. desember 2014 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan, daglig leder Medlemmer Trøndelags Europakontor 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag

Detaljer

Hva driver entreprenørskap i Norge og andre land?

Hva driver entreprenørskap i Norge og andre land? Hva driver entreprenørskap i Norge og andre land? dr Tatiana Iakovleva, dr Ragnar Tveterås 7 mars,2012 http://www.uis.no/research/stavanger_centre_for_innovation_research/ Felles forskningssenter Universitet

Detaljer

Hva gjør Nord-Norges Europakontor i Brussel?

Hva gjør Nord-Norges Europakontor i Brussel? Hva gjør Nord-Norges Europakontor i Brussel? Mo i Rana, 7 september 2010 Nord-Norges europakontor Regionkontor for Nordland og Troms Etablert 1.1.05 Fire ansatte. Ledet av direktør Stein Ovesen Kontorlokaler

Detaljer

Ny internasjonal strategi Akershus fylkeskommune. Inge Solli Fylkesvaraordfører

Ny internasjonal strategi Akershus fylkeskommune. Inge Solli Fylkesvaraordfører Ny internasjonal strategi Akershus fylkeskommune Inge Solli Fylkesvaraordfører Ny internasjonal strategi 28. mai 2009 15. september 16. september okt 2009- okt 2010 25. november 2010 Kick-off for styringsgruppe

Detaljer

Manglende infrastruktur

Manglende infrastruktur Manglende infrastruktur Vi klarte det for 100 år siden vi klarer det nå hvis vi vil! Veier Jernbane Havner og farleder Flyruter Øst-vest forbindelser (vei,jernbane, flyruter ) TOTALT BEHOV FOR Å FÅ TILFREDSSTILLENDE

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Innovasjonsstrategi for Nordland

Innovasjonsstrategi for Nordland Innovasjonsstrategi for Nordland Una Sjørbotten 27.05.2014 Foto: Peter Hamlin Bakgrunn Problemstillinger? Hva er økonomien i Nordland sterke sider og hvor er innovasjonspotensialet? Hvordan utvikler vi

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013 Regionale næringsfond i Salten Handlingsplan 2012-2013 1 Innhold 1. Innledning 2. Organisering/forvaltning 3. Mål og strategier 4. Aktuelle tiltak 5. Økonomi 6. Rapportering/Evaluering 2 1. Innledning

Detaljer

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Nordområdene Strategiplan 2011-2015 1 Visjon: SAMMEN BERIKER VI NORDOMRÅDENE - Gjennom grenseoverskridende samarbeid innen barnehage og grunnopplæringen vil vi i nordområdene få til mer samhandling tilpasset

Detaljer

Hvordan jobbe smart? Innovasjonsstrategier i Sør-Trøndelag

Hvordan jobbe smart? Innovasjonsstrategier i Sør-Trøndelag Hvordan jobbe smart? Innovasjonsstrategier i Sør-Trøndelag Europa i min region. Er regionen vår smart nok? Hordaland fylkeskommune Amalie Skram videregående skole, Bergen 2014-11-12 Håkon Finne SINTEF

Detaljer

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut 06.03.13 1. Bærekraftig vekst i nord Norut er Nord-Norges eldste og største anvendte forskningsog innovasjonskonsern med selskaper i Alta, Narvik og

Detaljer

Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen?

Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen? Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen? Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonale relasjoner BERGEN NÆRINGSRÅD Medlemsforening 3000 medlemmer Representerer

Detaljer

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen ..viljen frigjør eller feller Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen Utfordringsbildet Økt konkurranse og en insentivstruktur som stimulerer til opprettelse av stadig flere små tilbud/ emner Demografiske

Detaljer

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy Forskningsrådets regionale oppdrag På vei mot en regional policy Regional policy Forskningsrådets første regionale policy skal gi innspill til Forskningsrådets nye strategi som skal ferdigstilles i 2014.

Detaljer

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Journalpost:15/5202 Saksnummer Utvalg/komite Dato 135/2015 Fylkesrådet 12.05.2015 079/2015 Fylkestinget 08.06.2015 Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Sammendrag Fylkestinget vedtar Handlingsplan

Detaljer

Trøndelags Europakontor

Trøndelags Europakontor Trøndelags Europakontor Hva kan Europakontoret gjøre for Trondheimsregionen? Møte Trondheimsregionen Støren 17. februar 2012 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan Daglig leder Regionenes Europa EU-budsjettet

Detaljer

Utenriksdepartementet. Kunnskaps diplomati. En verden i endring. Signe A. Engli, Næringspolitisk seksjon. Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet. Kunnskaps diplomati. En verden i endring. Signe A. Engli, Næringspolitisk seksjon. Utenriksdepartementet Kunnskaps diplomati En verden i endring Signe A. Engli, Næringspolitisk seksjon Norsk økonomi Halvert oljepris Etterspørselen fra oljenæringen vil avta Mange bedrifter står overfor krevende omstillinger

Detaljer

Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt. Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9.

Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt. Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9. Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9. august 2005 Norge og norsk næringsliv har et godt utgangspunkt Verdens

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

Kirkenes, 6. februar 2013. Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget

Kirkenes, 6. februar 2013. Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget Kirkenes, 6. februar 2013 Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget Ekspertutvalget for Nordområdene Aarbakkeutvalget ble oppnevnt i januar 20006 og avsluttet sitt arbeid i 2008 Mandat: Utvalget skal

Detaljer

Næringspolitikk for vekst og nyskaping

Næringspolitikk for vekst og nyskaping Næringspolitikk for vekst og nyskaping Statssekretær Oluf Ulseth NITOs konsernkonferanse, 30. januar 2004 Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker

Detaljer

INTERREG ET VERKTØY FOR UTVIKLING. Drammen Havn 14. mai, 2014

INTERREG ET VERKTØY FOR UTVIKLING. Drammen Havn 14. mai, 2014 INTERREG ET VERKTØY FOR UTVIKLING Drammen Havn 14. mai, 2014 Interreg en del av EUs regionalpolitikk Interreg er EUs program for å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Rektor Sigmund Grønmo Fylkesordførerens nyttårsmøte Bergen 6. januar 2009 Forskningsuniversitetets rolle og betydning Utvikler

Detaljer

Tromsø 28. juni 2005

Tromsø 28. juni 2005 Tromsø 28. juni 2005 Agenda Velkommen Presentasjon av deltakere Presentasjon av ideen om gründersenter i nord Spørsmål/diskusjon Oppsummering Interimstyret Torbjørn Evanger, KS Troms Ann-Kristin Edvardsen,

Detaljer

Regionale forskningsfond

Regionale forskningsfond Regionale forskningsfond Temadag - NTP Food for Life 20. april 2010 Seniorrådgiver Lars Krogh koordinator regionale forskningsfond lkr@rcn.no Ett nytt virkemiddel som finner sin form de nærmeste årene

Detaljer

Forskningens betydning for det norske næringsliv

Forskningens betydning for det norske næringsliv Forskningens betydning for det norske næringsliv Statssekretær Helle Hammer Grenland 24. september 2003 Norge er mulighetenes land Høyt utdannet arbeidskraft og relativt rimelige eksperter Avansert forskning

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Besøk. Bedrift. Næringsriket Østfold. MNU 1. desember

Besøk. Bedrift. Næringsriket Østfold. MNU 1. desember Bo Bedrift Besøk Næringsriket Østfold MNU 1. desember Bestilling i Økonomiplanen 2015-18 omdanne en ren bransjesatsing bred mobilisering organiseres i et partnerskap en samlende kraft for alle næringsaktører

Detaljer

Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Fredag 05.10.12, kl. 10:00 Formannskapssalen, Narvik rådhus Orienteringssaker - Regionrådsforum Midtre-Hålogaland, referat fra møte v/tor Asgeir

Detaljer

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Ordføreren Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Leverandørseminar, Finnsnes Hotel; 30.november 2011 Næringsstruktur i Lenvik 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % Lenvik Troms Hele landet

Detaljer

Velkommen til Oppland

Velkommen til Oppland Velkommen til Oppland Fylkesordfører Gro Lundby Fakta Areal: Ca 25 000 km 2 25% verna, 80% over 600 moh Innbyggere: ca 187 000 Kommuner: 26 Regioner: 6 Hadeland, Gjøvik, Lillehammer, Valdres, Midt-Gudbrandsdal,

Detaljer

Osloregionens Europakontor en døråpner til EU-systemet 15. november 2012. Carina Hundhammer, Assisterende direktør

Osloregionens Europakontor en døråpner til EU-systemet 15. november 2012. Carina Hundhammer, Assisterende direktør Osloregionens Europakontor en døråpner til EU-systemet 15. november 2012 Carina Hundhammer, Assisterende direktør Hva ser vi blant medlemmene våre Benytter seg av samordningsorganer Osloregionens Europakontor

Detaljer

20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen. Innovasjon og utvikling

20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen. Innovasjon og utvikling 20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen Innovasjon og utvikling Konkurransen er stor - globalisering Vi konkurrerer med virksomheter i hele verden hvor produksjonskostnadene er lavere enn i Norge

Detaljer

LESSONS FROM. Hvordan en klarte å tilrettelegge for. Helgeland. Erlend Bullvåg HHB-UIN

LESSONS FROM. Hvordan en klarte å tilrettelegge for. Helgeland. Erlend Bullvåg HHB-UIN LESSONS FROM THE FUTURE: Hvordan en klarte å tilrettelegge for kompetansearbeidsplasser på Helgeland Erlend Bullvåg HHB-UIN UIN Norges mest kompakte campus + Universitetscampuser: Kunnskapssenteret på

Detaljer

Bergensregionen Insert company logo here

Bergensregionen Insert company logo here Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett og marine produkter

Detaljer

Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01.

Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01. Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01.10 Forskningsrådets hovedroller Rådgiver om strategi Hvor,

Detaljer

SIVA Kapital, kunnskap, infrastruktur -drivkrefter for livskraftige vekstsentra

SIVA Kapital, kunnskap, infrastruktur -drivkrefter for livskraftige vekstsentra SIVA Kapital, kunnskap, infrastruktur -drivkrefter for livskraftige vekstsentra Inderøy, Juni 2010 Pål Hofstad, SIVA SF pal.hofstad@siva.no SIVAs formål "SIVA skal bidra til innovasjon og næringsutvikling

Detaljer

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Tilrettelegging for 10 000 nye innbyggere i Nordland Nordland internasjonaliseres i likhet med resten av landet. Vi får stadig flere

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Bakgrunn Tilbakevendende debatt om industriens død Det postindustrielle samfunn trenger vi ikke lenger industri? Utsalg av viktige industribedrifter

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 Troms og Svalbard FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til

Detaljer

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN 2014 2017 Vedtatt i fylkestinget i Finnmark 9. oktober 2013, sak 21/13 1 Innledning Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner har samarbeidet om felles satsing innen kultur

Detaljer

NHO-bedriftenes politiske prioriteringer

NHO-bedriftenes politiske prioriteringer Samarbeid mellom arbeidsliv og utdanning erfaringer og behov Kompetansedirektør Are Turmo, Næringslivets Hovedorganisasjon Foto: Jo Michael Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter

Detaljer

Strategisk arbeid ved UiB: Rekruttering av internasjonale studenter.

Strategisk arbeid ved UiB: Rekruttering av internasjonale studenter. Profileringsseminaret 2011 Strategisk arbeid ved UiB: Rekruttering av internasjonale studenter. Hilde Haaland-Kramer Studieadministrativ avdeling, UiB Innhold Strategi rammer for rekruttering og profilering

Detaljer

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir.

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. EIERE Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune

Detaljer

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Bakgrunn Idrettsaktiviteter har et stort omfang i det norske samfunnet og spiller en viktig rolle i mange menneskers liv. Så å si alle barn og unge

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 20.03.2013 017/13 Kommunestyret 03.04.2013 022/13

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 20.03.2013 017/13 Kommunestyret 03.04.2013 022/13 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-131, TI-&13 13/133 13/1645 Stian Skjærvik 13.03.2013 Strategisk plan for Indre Helgeland Regionråd - Høring Utvalg Møtedato

Detaljer

NORSK SJØFARTSNÆRING -bidrag til en nasjonal maritim strategi sett fra nord. Professor, dr. ekon. Odd Jarl Borch Handelshøgskolen i Bodø

NORSK SJØFARTSNÆRING -bidrag til en nasjonal maritim strategi sett fra nord. Professor, dr. ekon. Odd Jarl Borch Handelshøgskolen i Bodø NORSK SJØFARTSNÆRING -bidrag til en nasjonal maritim strategi sett fra nord Professor, dr. ekon. Odd Jarl Borch Handelshøgskolen i Bodø Karakteristika ved nord-norsk maritim næring Fortrinn Spesialisert

Detaljer

Næringsutvikling og internasjonale relasjoner

Næringsutvikling og internasjonale relasjoner Folkevalgte Næringsutvikling og internasjonale relasjoner Tone Grindland Næringssjef Vi vet hvor vi har vært, men hvor skal vi?? Hvor skal vi ikke? Eurostat Ved utgangen av september 2015 er bruttoledigheten

Detaljer

Oppfølging av nordområdepolitikken - noen utfordringer og muligheter

Oppfølging av nordområdepolitikken - noen utfordringer og muligheter Oppfølging av nordområdepolitikken - noen utfordringer og muligheter Jan R Iversen seniorrådgiver, Stab og SKA Kort om «UiT Norges arktiske universitet» som internasjonalt og nordområderelevant universitet

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Utgangspunktet Før oljå gjekk på ein smell 1. Bærum 2. Sola 3. Oppegård 4. Asker

Detaljer

Koblingen folkehelse planlegging

Koblingen folkehelse planlegging Koblingen folkehelse planlegging Helhet folkehelselov - kommuneplan Lovgrunnlag Kommunens planprosesser Kunnskapsgrunnlaget og planlegging Eksempler fra oversikt i Oppland Wibeke Børresen Gropen Oppland

Detaljer

Arena-programmets hovedmål

Arena-programmets hovedmål Arena-programmets hovedmål Styrket evne til innovasjon og verdiskaping i regionale næringsmiljøer gjennom økt samspill mellom næringsaktører, kunnskapsaktører og det offentlige Foto: Scandwind group Vi

Detaljer

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse?

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Kompetanse Kompetanse er formell og uformell kunnskap Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Nordnorsk arbeidsmarked Tilbud Etterspørsel Høy kompetanse Nordnorske

Detaljer

EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET. Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet

EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET. Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet Vestlandsrådet har lenge hatt fokus på EUs maritime strategi. Ad-hocgruppe etablert desember 2008. Oppdrag

Detaljer

Utfordringer når det gjelder: 1 Nordområdesatsing 2 Verdiskapning 3 Nordområdebasert verdiskapning?

Utfordringer når det gjelder: 1 Nordområdesatsing 2 Verdiskapning 3 Nordområdebasert verdiskapning? Samisk verdiskapning i Nord- Salten i et nordområdeperspektiv - Av spesialrådgiver Sven-Roald Nystø, Árran (Innlegg på Árrans seminar om nordområdesatsingen og lokal verdiskapning 10.mai 2006 på Drag I

Detaljer

Forskningsrådet og helse biomedisin biotek Hvor gjør offentlige kroner best nytte? Anne Kjersti Fahlvik, dr. philos Divisjonsdirektør

Forskningsrådet og helse biomedisin biotek Hvor gjør offentlige kroner best nytte? Anne Kjersti Fahlvik, dr. philos Divisjonsdirektør Forskningsrådet og helse biomedisin biotek Hvor gjør offentlige kroner best nytte? Anne Kjersti Fahlvik, dr. philos Divisjonsdirektør Forskningen skjer i bedrifter, universiteter og høgskoler og institutter

Detaljer

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland REKRUTTERING FRAMOVER ARBEIDSLIVETS ROLLE OG MULIGHETER Inger Lise Blyverket leder Arbeidslivspolitikk Rett kompetanse Hordaland fylkeskommune 31.10.2012 SKOLE OG ARBEIDSLIV SOM LIKEVERDIGE ARENAER FOR

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom. Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune

Samarbeidsavtale mellom. Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune Tromsø, 28. juni 2004 Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune 1. Bakgrunn

Detaljer

Interreg et viktig verktøy for regional utvikling Drammen, 14. mai 2014

Interreg et viktig verktøy for regional utvikling Drammen, 14. mai 2014 Interreg et viktig verktøy for regional utvikling Drammen, 14. mai 2014 Avdelingsdirektør Lise Hauge Regionalpolitisk avdeling Hovedbolker Norge en globalisert periferi Nyanser i regionalpolitikken Interreg

Detaljer

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning OVERORDNET STRATEGI Kunnskap framtid verdiskapning Visjon Førstevalget for forskning og kunnskapsbasert næringsliv. Formål Kunnskapsbyen Lillestrøm (KL) skal være en pådriver og utvikler for bedring av

Detaljer

Fremtidig INTERREG 2007-2013. Odd Godal Tanumstrand 31.3.2006

Fremtidig INTERREG 2007-2013. Odd Godal Tanumstrand 31.3.2006 Fremtidig INTERREG 2007-2013 Odd Godal Tanumstrand 31.3.2006 1 Forslag til ny regionalpolitikk 2007-2013 Den nye regionalpolitikken bygger i stor grad oppunder Lisboa og Gøteborg prosessene, dvs. økt konkurransekraft

Detaljer

Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen?

Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen? Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen? Ragnar Tveterås Senter for innovasjonsforskning Et felles senter for UiS og IRIS 6. Oktober 2010 Spørsmål jeg skal svare på Hvilken betydning har den

Detaljer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer Storbyundersøkelse 2011 Næringslivets utfordringer Næringsforeningene i storbyene i Norge 6.800 bedrifter 378.000 arbeidstakere Medlemsbedrifter Ansatte Tromsø 750 15.000 Trondheim 1000 40.000 Bergen (Nær.alliansen)

Detaljer

UiBs rolle og regionale betydning sett i lys av UH-nett Vest

UiBs rolle og regionale betydning sett i lys av UH-nett Vest UiBs rolle og regionale betydning sett i lys av UH-nett Vest Rektor Sigmund Grønmo Regional næringsutvikling korleis gjer vi det i Hordaland i 2008 Bergen 27. mars 2008 Universitets- og høgskolenettet

Detaljer

Grunnlag for strategiarbeidet

Grunnlag for strategiarbeidet Grunnlag for strategiarbeidet SIUs profileringseminar 28. september 2011 Stig Helge Pedersen 1 Oppdrag fra Kunnskapsdepartementet I St.meld. nr. 14 (2008-2009) Internasjonalisering av utdanning heter det

Detaljer

Skape verdier gjennom forskning for å utnytte norske konkurransefortrinn.

Skape verdier gjennom forskning for å utnytte norske konkurransefortrinn. Seminaret Smaken av nord Skape verdier gjennom forskning for å utnytte norske konkurransefortrinn. Spesialrådgiver Turid Hiller, Matprogrammet, Norges forskningsråd Matprogrammet -Hva er hovedmålene? Styrket

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Ragnar Tveterås Delprosjekt i et Kunnskapsbasert Norge ledet av prof. Torger Reve, BI Fiskeri og kystdepartementet, 22. mars 2011 Næringsliv som kunnskapsnav Fiskeri

Detaljer

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE BARENTSKULT RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE INNHOLD BARENTSSAMARBEIDET 3 BARENTSKULT - BAKGRUNN 3 FINANSIERINGSKILDER FOR BARENTSKULT 4 HOVEDMÅLSETTING 4 MÅLGRUPPE 4 HVEM KAN SØKE? 4 SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK Fylkesrådmann Egil Johansen Arbeid for bedre levekår BNP Hva er verdiskaping? Brutto nasjonalprodukt er det vanlige målet på verdiskaping:

Detaljer

Mange muligheter få hender

Mange muligheter få hender Mange muligheter få hender Mangel på arbeidskraft Sterk vekst i sysselsettingen I Nord-Norge blir vi flere yngre og eldre, men mister den mest produktive arbeidskraften Nordområdesatsingen skaper mange

Detaljer

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Januarmøtet 2014, 15/1-14 Jan-Frode Janson Konsernsjef En landsdelsbank basert på tilstedeværelse Hovedkontor i Tromsø Organisert i 5 regioner Del av SpareBank

Detaljer

EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett 2014 2020

EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett 2014 2020 EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett 2014 2020 Meldal videregående skole, 16. september Ståle Ertzgaard Om Erasmus+ Verdens største utdanningsprogram Bygger på «Europa 2020», EUs 10-årige

Detaljer

Kompetansekobling i offentlig sektor. 5. og 6. februar 2013 Roald Lysø

Kompetansekobling i offentlig sektor. 5. og 6. februar 2013 Roald Lysø Kompetansekobling i offentlig sektor 5. og 6. februar 2013 Roald Lysø Kompetansekobling Offentlig sektor Pilotprosjekt Desember 2011 mai 2012 i Nord-Trøndelag Utført av TFoU og HiNT Overordnet mål for

Detaljer

Mangfold og inkludering som strategi i planlegging og samfunnsutviklingsarbeid

Mangfold og inkludering som strategi i planlegging og samfunnsutviklingsarbeid Mangfold og inkludering som strategi i planlegging og samfunnsutviklingsarbeid Dialogmøte om mangfold og inkludering i, Ålesund 13. november 2014 Marianne Solbakken, Distriktssenteret Identitet og tilhørighet

Detaljer

Regjeringens nordområdepolitikk

Regjeringens nordområdepolitikk Regjeringens nordområdepolitikk ikk... Statsråd Karl Eirik Schjøtt Pedersen, Statsministerens kontor Kirkeneskonferansen, 3.februar 2010 Regjeringens tiltredelseserklæring Nordområdene vil være Norges

Detaljer

Internasjonalisering i videregående opplæring

Internasjonalisering i videregående opplæring Internasjonalisering i videregående opplæring Strategiplan Buskerud fylkeskommune 2010 2014 Innhold Forord s. 2 Bakgrunn s. 2 Internasjonalisering status Buskerud s. 3 Hva er internasjonalisering i utdanning?

Detaljer

Handlingsplan for Inn på tunet

Handlingsplan for Inn på tunet Handlingsplan for Inn på tunet Grete Gausemel, Fagsamling Inn på tunet, Oslo 9.november 2012 1 2 14. november 2012 Mål for norsk landbruks- og matpolitikk Matsikkerhet Landbruk over hele landet Økt verdiskaping

Detaljer

Livskraftige distrikter og regioner

Livskraftige distrikter og regioner Distriktskommisjonens innstilling Livskraftige distrikter og regioner Rammer for en helhetlig og geografisk tilpasset politikk v/per Sandberg Medlem av Distriktskommisjonen (Frostating 22.10.04) Mandat

Detaljer

Det norske innovasjonssystemet to hovedutfordringer. 10. november 2010 Rolf Røtnes, Econ Pöyry

Det norske innovasjonssystemet to hovedutfordringer. 10. november 2010 Rolf Røtnes, Econ Pöyry Det norske innovasjonssystemet to hovedutfordringer 10. november 2010 Rolf Røtnes, Econ Pöyry Det norske innovasjonssystemet tre hovedpilarer Forskningsrådet Ca 400 ansatte. Hovedoppgaver: forskningspolitisk

Detaljer

Norsk vannbransjes utfordringer og ambisjoner; hva kan og bør myndighetene gjøre? - og hva er igangsatt

Norsk vannbransjes utfordringer og ambisjoner; hva kan og bør myndighetene gjøre? - og hva er igangsatt Norsk vannbransjes utfordringer og ambisjoner; hva kan og bør myndighetene gjøre? - og hva er igangsatt Fagdirektør Magnar Sekse Bergen kommune IWA nasjonalkomiteen Innovasjonskonferanse 12.03.14 ms 1

Detaljer