Norsk Nyrebiopsiregister (NNBR)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Nyrebiopsiregister (NNBR)"

Transkript

1 Norsk Nyrebiopsiregister (NNBR) Årsrapport 2013 Plan for forbedringstiltak 2014 Rune Bjørneklett, Nyreseksjonen, Medisinsk avdeling, Haukeland Universitetssykehus 14. Oktober 2013

2 Kapitel 1: Sammendrag Vi presenterer med dette den første årsrapporten fra NNBR som nasjonalt kvalitetsregister har vært krevende for NNBR som i løpet av året «fylte» 25 år men som er helt ferskt i rollen som nasjonalt kvalitetsregister. Hele ledelsen, både daglig leder og patologiansvarlig er skiftet ut siste år ble det laget nye vedtekter og et nytt styre ble valgt / 2013 har vi jobbet kontinuerlig med strukturering og tilpasning av patologi data. Spørsmålet om sammenslåing av NNBR og Norsk Nefrologiregister har tatt mye energi og tid og er pt ennå ikke avklart. Likevel, NNBR har rekruttert 3 nye forskere som vi forventer vil avlegge PhD grader i løpet av 2-3 år. Det er med utgangspunkt i NNBR publisert 3 artikler i høyt rangerte internasjonale tidsskrifter og vi initierer 2 konkrete kvalitetssikringsprosjekter som vi tror vil bidra til bedre pasientbehandling. NNBR er plukket ut som pilot prosjekt med tanke på direkte overføring av data fra pasientjournal til register. På tross av «utfordringene» er aktiviteten i NNBR nå sannsynligvis høyere enn noen gang tidligere.

3 Kapitel 2: Registerbeskrivelse Bakgrunn for registeret Ved nyrebiopsi tas det en liten vevsprøve fra den ene nyren, vevsprøven granskes av nyrepatolog og er en svært vesentlig del av grunnlaget som nyrelegen bruker for å stille endelig diagnose hos pasienten. Mange kliniske tilstander kan ikke skilles fra hverandre uten bruk av nyrebiopsi og da flere av disse tilstandene skal behandles med aggressiv immundempende behandling, er god diagnostikk nødvendig. De fleste tilstandene er imidlertid sjeldne og de kan ha kroniske forløp som strekker seg over flere tiår, det er derfor svært nyttig i både kvalitets- og forskningssammenheng å samle data om nyrebiopsier i et nasjonalt register. NNBR ble i 1988 opprettet av Norsk Nyremedisinsk Forening med hovedformål å fremme utredning, utvikling og forskning innen nyresykdommer, spesielt innen epidemiologi, diagnostikk og terapi. Omfattende kliniske og morfologiske opplysninger om nesten alle nyrebiopsier i Norge siden 1988 er registrert i registeret. Histologiske snitt fra alle nyrebiopsier er arkivert i den diagnostiske biobanken hos avdeling for patologi, Haukeland universitetssykehus. Digitalisering av det histologiske snittarkivet er påbegynt. Per i dag er snitt fra nyrebiopsier digitalisert. Data fra NNBR har vært brukt i en rekke forskningsprosjekter. Registerets formål Fra 2012 har NNBR status som Nasjonalt Kvalitetsregister. Kvalitetsregisterets formål er å: Registrere kliniske og patologiske data i forbindelse med nyrebiopsier i Norge. Nyrebiopsier fra transplanterte nyrer og tumornyrer blir ikke registrert i NNBR. Monitorere frekvens av, indikasjon for og komplikasjon ved nyrebiopsier Overvåke risiko for utvikling av endestadie nyresvikt ved ulike tilstander diagnostisert med nyrebiopsi Kvalitetssikre nyrebiopsidiagnostikk gjennom et nasjonalt samarbeid mellom nyrepatologene

4 Bidra til videreutvikling av kvaliteten i behandling av nyresykdommer Rapportere årlig kjernedata til deltagende sykehus og helsemyndigheter Drive aktiv forskning innenfor diagnostikk og behandling av nyresykdommer Administrerende direktør ved Helse Bergen HF er databehandlingsansvarlig for registeret. Dette omfatter formelt drifts- og forvaltningsansvar for registeret, inkludert at det drives i henhold til gjeldende lovverk og gitte godkjenninger. Daglig leder for NNBR er fra overlege og førsteamanuensis PhD Rune Bjørneklett, nyreseksjonen, medisinsk avdeling, Haukeland Universitetssykehus Patologiansvarlig i NNBR er overlege og førsteamanuensis PhD Sabine Leh, avd for patologi, Haukeland Universitetssykehus Styringsgruppen i NNBR består av: 1. Nyrelege Bjørn Egil Vikse, Haugesund (leder) 2. Nyrelege Knut Aasarød, Trondheim 3. Nyrelege Anne Kristine Fagerheim, Bodø 4. Patolog Harald Aarseth, Trondheim 5. Patolog Erik Heyerdal Strøm, Oslo Av viktige saker der ledelse i NNBR og styringsgruppen har vært involvert nevnes særskilt: 1. Spørsmål om sammenslåing av NNBR og Norsk Nefrologiregister. Miljøene rundt begge registre har vært enige om at en sammenslåing ikke vil være hensiktsmessig og det er i felleskap utarbeidet et brev stilet til SKDE (se vedlegg) der dette synet er formidlet. SKDE behandlet saken i møte i september 2013 og valgte der å videresende saken til «ekspertgruppen». Endelig beslutning er ikke fattet. 2. Arbeidet med å rekruttere forskere som kan drive forskning og kvalitetsarbeid med utgangspunkt i databasen til NNBR er gitt høy prioritet av daglig leder. Se nærmere i kapittel 8 om dette. 3. Patologiansvarlig har lagt ned et stort arbeid med å forenkle patologi-dataene i NNBR. Videre har hun tatt 20 % bistilling ved seksjon for e-helse. Hun vil der inkludere NNBR i et pilotprosjekt vedrørende automatisk uttrekk av strukturerte journaldata til register. Dersom dette lykkes vil det potensielt ha en svært stor betydning for kvaliteten av og mulighetene til NNBR i fremtiden.

5 4. NNBR initierer i løpet av kort tid 2 konkrete kvalitetsprosjekter med tanke på bedring av pasientomsorgen for pasientgruppen som omfattes av registeret. Se kapitel 11 for detaljer. Det vil bli avholdt møte i styringsgruppen i løpet av november 2013.

6 Kapitel 3: Metode for fangst av data Registeret registrerer data fra behandlende klinisk avdeling (k-data) og fra diagnostiserende patologisk avdeling (p-data). P-data er frem til og med 2012 registrert ved Avdeling for Patologi ved Haukeland universitetssykehus. K-data omfatter prosedyre ved takning av nyrebiopsi, komplikasjoner ved nyrebiopsi, tidligere sykdommer og indikasjon for nyrebiopsi, pasientens vekt og blodtrykk samt relevante laboratorieparametre. P-data omfatter histopatologisk diagnose, mål for kvaliteten på nyrebiopsien og morfologiske kjernedata. Basert på K-data og P-data samt den skriftlige beskrivelsen av biopsien fra primær nyrepatolog skal daglig leder sammen med registerpatolog sette konklusiv registerdiagnose på alle pasienter. Disse opplysningene innsendes per i dag på papir til registerets sekretær, men metoden for datafangst vil trolig endre seg ila få år, blant annet er det planlagt overføring til MRS også for Nyrebiopsiregisteret. Det lages et digitalt snittarkiv som vil omfatte nyrebiopsiene registrert i NNBR.

7 Kapitel 4: Datakvalitet P-data (ref kap 3) fylles ut av registerpatologen og ensartet og korrekt utfylling er derved sikret. K- data fylles ut av den lokale nyrelegen som har tatt nyrebiopsien. Vi har foreløpig ikke noen mulighet til å kvalitetssikre disse dataene.

8 Kapitel 5: Dekningsgrad Totalt mer enn biopsier er registrert i NNBR, herav siste 12 mnd ca 650. Vi antar at minst 90 % av alle biopsier som skulle vært registrert i NNBR faktisk er registrert. Vi har foreløpig ikke beregnet dekningsgrad. Slik beregning er komplisert pga at det diagnostiske inngrepet nyrebiopsi gjøres på flere indikasjoner enn de som skal registreres i NNBR, herunder biopsier ved mistanke om ondartet svulst og biopsi av transplantert nyre. Beregning av dekningsgrad i NNBR vil derfor kreve analyse av patologi-diagnosene gitt ved hver enkelt nyrebiopsi for avklaring om denne skulle vært og evt er registrert i NNBR. Registerets patologiansvarlig vil undersøkelse om slik beregning av dekningsgrad er mulig å gjennomføre, i så fall vil dette bli gjort i fremtiden (ref kap 11).

9 Kapitel 6: Fagutvikling og kvalitetsforbedring av tjenesten De viktigste kliniske kvalitetsmålene for pasientgruppen er; 1. Alvorlig nyresvikt med behov for oppstart av dialyse eller nyretransplantasjon 2. Langtidsoverlevelse sammenlignet med alders og kjønnsjustert normalbefolkning 3. Komplikasjoner til sykdommene og behandling av disse inkludert dødsfall 4. Risiko for kreftsykdom sammenlignet med kjønns og aldersjustert normalbefolkning 5. Om retningslinjene for behandling er fulgt Andre kvalitetsmål er; 1. Komplikasjoner ved biopsitaking 2. Kvalitet på biopsien og omfang av diagnostiske undersøkelser 3. Biopsifrekvens og diagnosespektrum ved forskjellige sykehus/helse-regioner For de kliniske kvalitetsmålene gjelder at disse ofte inntrer svært lenge (opptil flere ti-år)etter biopsien er tatt og at disse ikke blir registrert direkte i registeret. Det er kun kliniske forhold på biopsitidspunkt samt funn i biopsien som er registrert. For å analysere de kliniske kvalitetsmålene må det etableres prosjekt som godkjennes av etisk komité. Kvalitetsdataene kan deretter innhentes ved kobling mot Norsk Nefrologiregister (alvorlig nyresvikt), Folkeregisteret/Dødsårsaksregisteret (dødsfall og dødsårsak), Kreftregisteret og pasientjournaler (behandling og komplikasjoner mv). Inntil nå har dette arbeidet foregått som del av forskningsstudier som har vært publisert i høyt rankede internasjonale tidsskrifter. Registerets rolle som kvalitetsregister vil primært være å undersøke om behandlingsresultatene er like gode i Norge som i andre land det er naturlig å sammenligne seg med. Videre om det er forskjeller i behandlingsresultater mellom helseregionene eller mellom små/store sykehus samt om resultatene har bedret seg over tid. Det er aktuelt å lage faste kvalitetsrapporter som sammenlikner kvaliteten på de ulike helseforetakene/helseregionene, utforming og hjemmelsgrunnlag for slike rapporter er imidlertid fremdeles under utarbeidelse. Per nå utarbeides kvalitetsrapporter som ledd i forskningsstudier som planlegges publisert i internasjonale tidsskrifter, men annen utforming kan bli aktuelt i løpet av de kommende år.

10 I fremtiden vil NNBR å være initiativtager til utvikling av nasjonale retningslinjer samt monitorere bruken og effekten av disse. Det vises til kapitel 11 for mer detaljer om dette. Kapitel 7: Formidling av resultater NNBR rapporterer tilbake til fagmiljøet via fast innslag på Kvalitetsdagen i nyremedisin som årlig arrangeres av Norsk Nyremedisinsk Forening. Videre som publikasjoner i fagfellevurderte internasjonale tidsskrifter, innlegg i nyre foreningens publikasjon «Nefrologisk forum» samt foredrag og postere på diverse nasjonale og internasjonale møter. Administrasjon og ledelse får tilsendt årsrapport. Foreløpig rapporterer registeret ikke til pasientorganisasjonene.

11 Kapitel 8: Samarbeid og forskning NNBR har samarbeid med flere andre helseregistre; Nefrologiregisteret, dødsårsaksregisteret, kreftregisteret og fødselsregisteret. Vi har i løpet av siste år knyttet til oss 3 leger/medisinstudenter som planlegger PhD arbeider med utgangspunkt i registeret. Alle disse jobber med data som også har klart preg av kvalitetssikringsarbeid. Dr Thomas Knoop er LIS lege ved medisinsk avdeling. Han har publisert 1 artikkel (nr 2 nedenfor) og har artikkel nr 2 klar for innsending i løpet av kort tid. Knoop har jobbet med dette parallelt med vanlig legejobb men har søkt PhD stipendium fra Helse Vest i høst. Legestudentene Sanjeevan Shriskandarajah og Ann Merethe Vågane er tatt opp i forskerlinjeprogrammet ved det medisinsk-odontologiske fakultet og startet full tids forskning i september Begge forventes å ha artikler klar for innsending i løpet av kort tid. Registeret har det siste drøye året publisert 3 artikler i høyt rangerte tidsskrifter: 1. Bjorneklett R, Vikse BE, Bostad L, Leivestad T and Iversen BM: Long-term risk of ESRD in IgAN; validation of Japanese prognostic model in a Norwegian cohort. Nephrol Dial Transplant 27: , Knoop T, Vikse BE, Svarstad E, Leh S, Reisaeter AV and Bjorneklett R: Mortality in Patients With IgA Nephropathy. Am J Kidney Dis, Tondel C, Vikse BE, Bostad L and Svarstad E: Safety and complications of percutaneous kidney biopsies in 715 children and 8573 adults in Norway Clin J Am Soc Nephrol 7: , 2012 Vi presenterte 2 abstrakter på det årlige europeiske nyremøtet i Paris våren 2012 (Knoop), 2 abstrakter på det nordiske nyremøtet på Island i august 2013 (Shriskandarajah) og vil presentere 1 abstrakt på det årlige amerikanske nyremøtet i Atalanta/USA i november 2013 (Vågane). Flere artikler er under utarbeidelse.

12 Kapitel 9: Pasientrapportering, demografi og sosiale forhold NNBR har foreløpig ikke slik aktivitet. Registrering av pasienttilfredshet og livskvalitetsundersøkelser kan bli aktuelt i fremtiden.

13 Kapitel 10: Resultater Se vedlagt fil.

14 Kapitel 11: Plan for forbedringstiltak Datafangst: Nasjonal faggruppe for ikke neoplastisk nyrepatologi jobber med en mal for en strukturert patologiremisse med alle patologidata, som skal gå inn i nyrebiopsiregisterets database. Dette vil lette datafangsten betydelig. Per i dag legges patologidata inn av registerpatolog basert på patologiremisse med fritekst i kombinasjon med tilgang til digitaliserte snitt. Videre arbeider nasjonal faggruppe for ikke neoplastisk nyrepatologi med optimalisering og bedre definisjon av patologidata. Et viktig trinn i denne prosessen er innføring av standardiserte diagnosekoder fra The European Renal Association-European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA). Som nevnt i kapitel 2 jobber patologiansvarlig i NNBR, Sabine Leh, med et prosjekt der målet er å kunne importere data elektronisk og direkte fra pasientjournalene. Arbeidet pågår ved Seksjon for ehelse, Forsknings- og utviklingsavdelingen, Helse-Bergen, og er del av et nasjonalt tiltak for bruk av arketype-metodikken til definisjon, tilgjengeliggjøring og bruk av kliniske informasjonsmodeller i helseinformasjonssystemer (Nasjonal IKT tiltak 41). Det Norske Nyrebiopsiregisteret er et pilotprosjekt, der arketype metodikken brukes for å strukture kliniske og patologiske data relatert til å ta en nyrebiopsi. Dersom dette lykkes vil det ha flere viktige konsekvenser: «Kostnaden» ved datainnsamling reduseres og økonomiske midler kan fristilles til faglige aktiviteter. Kvaliteten på dataene bedres ved at feil i overføring fra journal til skjema til database unngås. Problemet med ikkeutfylte data i skjemaene vil reduseres. Nye data om behandling og ende-punkter som pt ikke inngår i NNBR kan samles inn. Slike data vil gjøre NNBR til et mer komplett kvalitetsregister og forenkle arbeidet med bruken av dataene vesentlig. Pr dags dato har slike muligheter vært begrenset av norske nyrelegers forståelige motstand mot flere skjemaer. Dekningsgrad: Som nevnt i kapitel 5 er beregning av dekningsgrad komplisert. Vi ønsker likevel å undersøke muligheten for å gjennomføre en analyse av registerets dekningsgrad. Fagutvikling og kvalitetsforbedring av tjenesten: Vi ønsker i det neste året å initiere 2 konkrete prosjekter;

15 A: Vi har i dokumentet «Offentliggjøring av resultater fra Norsk Nyrebiopsiregister» vist at ved sykdommen ANCA assosiert glomerulonefritt er det en større diagnostisk forsinkelse ved små enn ved store sykehus. Vi vil initiere en nasjonal arbeidsgruppe som skal se på mulighetene til å redusere denne forskjellen samt bedre resultatene for pasientgruppen generelt. B: Det er siden oppstarten av NNBR i 1988 tatt mer enn biopsier. Pasientutfallene kan inndeles som følger; pasienten er død uten at det var behov for dialyse/nyretransplantasjon før døden inntraff, pasienten har fått alvorlig nyresvikt og startet dialyse og/eller er nyretransplantert samt pasienten lever og trenger ikke dialyse/nyretransplantasjon ennå. I sistnevnte kategori kan det skilles mellom pasienter som får oppfølgning hos nyrelege og de som ikke får det (følges av fastlege eller ingen medisisnk oppfølgning). I sistnevnte gruppe er det en klar fare for suboptimal pasientbehandling. Pr dags dato er det ikke data i NNBR om hvilken oppfølgning pasientene får. Vi vil neste år initiere et prosjekt der der pasienter registrert i NNBR uten oppfølgning hos spesialist identifiseres og blir undersøkt med tanke på behov for optimalisering av behandling og oppfølgning. I tillegg til de konkrete prosjketene ovenfor ønsker NNBR i årene som kommer å initiere langt flere konkrete kvalitetsprosjekter samt bidra til utvikling av nasjonale retningslinjer for behandling. Av kapasitetsmessige grunner vil vi ikke kunne rekke over dette i løpet av Samarbeid og forskning: Hovedfokus i 2014 vil være å sikre god veiledning til forskere rekrutert til NNBR i 2012/2013, se kap 8. NNBR vil imidlertid fortsatt kunne ta imot nye forskere og kandidater med patologi bakgrunn vil være særskilt velkomne. Pasientrapportering, demografi og sosiale forhold På sikt bør NNBR inkludere undersøkelse av pasienttilfredshet og data om livskvalitet. Det er også et klar behov for undersøkelse sosioøkonomiske forholds betydning for pasientutfall. Det er av kapasitetsmessige grunner ikke realistisk at vi rekker dette i løpet av 2014.

16

Vedtekter for Norsk Nyrebiopsiregister (NNBR)

Vedtekter for Norsk Nyrebiopsiregister (NNBR) Vedtekter for Norsk Nyrebiopsiregister (NNBR) 1 Registerets navn Navn: Norsk Nyrebiopsiregister Langt navn til bruk i utvalgte fora: Norsk Nyrebiopsiregister nasjonalt kvalitetsregister Engelsk navn: The

Detaljer

Norsk Nyrebiopsiregister Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak

Norsk Nyrebiopsiregister Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak Norsk Nyrebiopsiregister Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak Rune Bjørneklett Nyreseksjonen, Medisinsk avdeling, Haukeland Universitetssykehus 1 Innhold I Årsrapport 1 Sammendrag 2 Registerbeskrivelse

Detaljer

Hva kan kliniske fagsystem bidra med til kvalitetsregistre? Nephrobase

Hva kan kliniske fagsystem bidra med til kvalitetsregistre? Nephrobase Hva kan kliniske fagsystem bidra med til kvalitetsregistre? Nephrobase Harald Bergrem Nyreseksjonen, Med Divisjon New patients in RRT in Norway by initial treatment mode 600 550 500 450 400 350 300 250

Detaljer

Opplysninger om nyresviktbehandling i Norge Norsk Nyreregister

Opplysninger om nyresviktbehandling i Norge Norsk Nyreregister . Dato: 20.01.2016 Opplysninger om nyresviktbehandling i Norge 1 Bakgrunn og hensikt Etter initiativ fra norske nyreleger er det opprettet et register for opplysninger om diagnose og behandling av kronisk

Detaljer

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Mona.stedenfeldt@unn.no UNN HF 9038 Tromsø. www.inkontinenssenteret.

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Mona.stedenfeldt@unn.no UNN HF 9038 Tromsø. www.inkontinenssenteret. Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010 1 KONTAKTINFORMASJON Registerets navn Registeransvarlig Telefon E-post Helseforetak Postadresse Hjemmeside Nasjonalt kvalitetsregister for

Detaljer

Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC) Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak 2013

Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC) Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak 2013 Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC) Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak 2013 SVEIN ROTEVATN 1 1 Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus 31. oktober 2013 Bakgrunn og veiledning

Detaljer

REGISTERPROTOKOLL NORSK BRANNSKADEREGISTER

REGISTERPROTOKOLL NORSK BRANNSKADEREGISTER REGISTERPROTOKOLL NORSK BRANNSKADEREGISTER Norsk brannskaderegister Norsk kvalitetsregister for pasienter med alvorlige og/eller spesielle brannskader Kortnavn: NBR Engelsk navn: Norwegian Burn Registry

Detaljer

NORSK NAKKE- OG RYGGREGISTER Årsrapport 2012

NORSK NAKKE- OG RYGGREGISTER Årsrapport 2012 NORSK NAKKE- OG RYGGREGISTER Årsrapport 2012 AUDNY ANKE 1 1 Universitetssykehuset Nord Norge - Tromsø 7. november 2013 1 Innhold I Årsrapport 1 Sammendrag 2 Registerbeskrivelse 2.1 Bakgrunn og formål 2.1.1

Detaljer

[Navn på register] Årsrapport for [årstall] med plan for forbedringstiltak

[Navn på register] Årsrapport for [årstall] med plan for forbedringstiltak [Navn på register] Årsrapport for [årstall] med plan for forbedringstiltak [OLA NORMANN, MEDEL SVENSSON OG KARI NORMANN] [Dato] Bakgrunn og veiledning til utfylling Bakgrunn En årsrapport fra et medisinsk

Detaljer

Norsk Nyreregister NYREBIOPSI PASIENT (et skjema per biopsitidspunkt)

Norsk Nyreregister NYREBIOPSI PASIENT (et skjema per biopsitidspunkt) Norsk Nyreregister NYREBIOPSI PASIENT (et skjema per biopsitidspunkt) Årgang 2016 Fødselsnr.: Helst navnelapp/etikett SENTER: Navn: Hjemfylke: Kjønn: M/K Dato biopsert: Tentativ nyrediagnose:. Indikasjon

Detaljer

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010 Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010 1 KONTAKTINFORMASJON Registerets navn HISUP nordisk register for behandling av Hidradenitis suppurativa Registeransvarlig Gisli Ingvarsson,

Detaljer

Pakkeforløp i Helse Vest. 18.03.15. Baard-Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF

Pakkeforløp i Helse Vest. 18.03.15. Baard-Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF Pakkeforløp i Helse Vest 18.03.15. Baard-Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF Mål for utredning er : Skreddersydd behandling Kreftbehandling gir ofte betydelige skader Akkurat nok, mindre marginer

Detaljer

Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling (SmerteReg) Årsrapport for 2013

Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling (SmerteReg) Årsrapport for 2013 Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling (SmerteReg) Årsrapport for 2013 Lars Jørgen Rygh Haukeland Universitetssykehus, Helse Vest RHF 30. September 2014 1 Bakgrunn og veiledning til utfylling

Detaljer

[Norsk Nyrebiopsiregister] Årsrapport for [2015] med plan for forbedringstiltak

[Norsk Nyrebiopsiregister] Årsrapport for [2015] med plan for forbedringstiltak [Norsk Nyrebiopsiregister] Årsrapport for [2015] med plan for forbedringstiltak [Daglig leder Rune Bjørneklett, Nyreseksjonen, Medisinsk avdeling, Haukeland Universitetssykehus Registerpatolog Sabine Leh,

Detaljer

Navn på register Årsrapport for [årstall] med plan for forbedringstiltak

Navn på register Årsrapport for [årstall] med plan for forbedringstiltak Navn på register Årsrapport for [årstall] med plan for forbedringstiltak Ola Normann 1, Medel Svensson 2 og Kari Normann 1 1 et Sykehus, et Foretak, et Sted 2 en annen adresse, et annet Sted 21. mai 2015

Detaljer

Barnediabetesregisteret

Barnediabetesregisteret Forespørsel om deltakelse i Barnediabetesregisteret Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes og forskningsprosjektet Studier av diabetes hos barn og unge: Betydning av arvemessige

Detaljer

Norsk Register for Gastrokirurgi - NoRGast Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak

Norsk Register for Gastrokirurgi - NoRGast Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak Norsk Register for Gastrokirurgi - NoRGast Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak Kristoffer Lassen 1, Linn Såve Nymo 1, Mai Lisbet Berglund 2 1 Gastrokirurgisk avdeling Universitetssykehuset

Detaljer

Målbeskrivelse og gjennomføringsplan for. Nyresykdommer

Målbeskrivelse og gjennomføringsplan for. Nyresykdommer Målbeskrivelse og gjennomføringsplan for Nyresykdommer 1. Beskrivelse av faget 1.1 Definisjon Grenspesialiteten nyresykdommer omfatter Forebygging, diagnostikk, behandling og kontroll av alle former for

Detaljer

Årsrapport til Helse Sør-Øst Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft

Årsrapport til Helse Sør-Øst Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft Årsrapport til Helse Sør-Øst Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft Oktober 2013 Side 1 av 15 Postadresse Kontoradresse Telefon: 22 45 13 00 E-post: kreftregisteret@kreftregisteret.no Org. nr.: 974707160

Detaljer

Ledelsens ønsker og forventninger i forhold til rapportering fra nasjonale helseregistre

Ledelsens ønsker og forventninger i forhold til rapportering fra nasjonale helseregistre Ledelsens ønsker og forventninger i forhold til rapportering fra nasjonale helseregistre Finn Henry Hansen Direktør Helse Nord RHF Lysebu 8. november 2011 Helse Nord RHFs kvalitetsstrategi Dokumentasjon

Detaljer

Det Norske Nyrebiopsiregisteret Medisinsk Avdeling/Avdeling for patologi Haukeland universitetssjukehus ÅRSRAPPORT 2013

Det Norske Nyrebiopsiregisteret Medisinsk Avdeling/Avdeling for patologi Haukeland universitetssjukehus ÅRSRAPPORT 2013 Det Norske Nyrebiopsiregisteret Medisinsk Avdeling/Avdeling for patologi Haukeland universitetssjukehus ÅRSRAPPORT 2013 1 Innhold Innhold... 2 Antall nyrebiopsier... 3 Biopsier per helseregion... 4 Alder

Detaljer

Høringsuttalelse Forslag om etablering av et nasjonalt register over hjerteog karlidelser

Høringsuttalelse Forslag om etablering av et nasjonalt register over hjerteog karlidelser Helse- og Omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref.: 200900661/MAL Vår ref.: 02/30/BM Dato: 27.03.2009 Høringsuttalelse Forslag om etablering av et nasjonalt register over hjerteog karlidelser

Detaljer

Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer. Årsrapport 2012. Plan for forbedringstiltak 2013

Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer. Årsrapport 2012. Plan for forbedringstiltak 2013 Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer Hjemmeside: www.muskelregisteret.no E-post: muskelregistert@unn.no Postadresse: Nevromuskulært kompetansesenter Postboks 33 9038 Universitetssykehuset

Detaljer

Registerbeskrivelse (navn på registeret)

Registerbeskrivelse (navn på registeret) Registerbeskrivelse (navn på registeret) Bakgrunn I protokollens bakgrunn skal du også gi mer utfyllende informasjon om årsaken til at du ønsker et register på ditt spesifikke fag- eller sykdomsområde.

Detaljer

Har vi for mange universitetssykehus? Dag Bratlid

Har vi for mange universitetssykehus? Dag Bratlid Dag Bratlid Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, NTNU, og Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs hospital, Trondheim 1 Hva er universitetssykehusenes primære oppgaver? Utdanne helsepersonell

Detaljer

Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer

Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer Hjemmeside: www.muskelregisteret.no E-post: muskelregistert@unn.no Postadresse: Nevromuskulært kompetansesenter Postboks 33 9038 Universitetssykehuset

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018

Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018 1 Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018 Utarbeidet av Ernæringsrådet ved Oslo universitetssykehus HF 2 Bakgrunn Ernæringsstrategien for Oslo universitetssykehus HF (OUS) bygger på sykehusets

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF Nasjonalt topplederprogram Solveig Klæbo Reitan Trondheim, mars 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

NASJONALT FELLESREGISTER FOR TRAUMER, INTENSIVBEHANDLING OG BEREDSKAP. Oslo 10. mars 2016 Hans Flaatten HUS-Helse Bergen

NASJONALT FELLESREGISTER FOR TRAUMER, INTENSIVBEHANDLING OG BEREDSKAP. Oslo 10. mars 2016 Hans Flaatten HUS-Helse Bergen NASJONALT FELLESREGISTER FOR TRAUMER, INTENSIVBEHANDLING OG BEREDSKAP Oslo 10. mars 2016 Hans Flaatten HUS-Helse Bergen 1. Hva er et fellesregister? Et register som fasiliterer datadeling mellom registre

Detaljer

Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister Kvalitetsregister integrert i pasientbehandling

Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister Kvalitetsregister integrert i pasientbehandling Kvalitetsregister integrert i pasientbehandling April 2012 Perinatalmedisinsk nettverk????? Neonatalprogrammet Krise Stortinget Formål Strukturert, prospektiv innsamling av nasjonale data omkring nyfødte

Detaljer

Kan man rekruttere pasienter fra Kreftregisteret til kliniske studier?

Kan man rekruttere pasienter fra Kreftregisteret til kliniske studier? Kan man rekruttere pasienter fra Kreftregisteret til kliniske studier? Big data og biomedisinsk næringsutvikling Fra genomikk til real world data 7.5. 2015 Bjørn Møller, Avdelingsleder Registeravdelingen,

Detaljer

Norsk kvalitetsregister for hiv. Årsrapport Norsk kvalitetsregister for hiv (NORHIV) Plan for forbedringstiltak

Norsk kvalitetsregister for hiv. Årsrapport Norsk kvalitetsregister for hiv (NORHIV) Plan for forbedringstiltak Norsk kvalitetsregister for hiv Årsrapport Norsk kvalitetsregister for hiv (NORHIV) 2013 Plan for forbedringstiltak BENTE MAGNY BERGERSEN Oslo universitetssykehus, 5.februar 2014 Innhold I Årsrapport 1

Detaljer

KREFTFORENINGENS FORVENTNINGER - PASIENTENS ROLLE I KVALITETSREGISTRE

KREFTFORENINGENS FORVENTNINGER - PASIENTENS ROLLE I KVALITETSREGISTRE KREFTFORENINGENS FORVENTNINGER - PASIENTENS ROLLE I KVALITETSREGISTRE SIDSEL SANDVIG, SPESIALRÅDGIVER KREFTFORENINGEN, 12.12.2014 Politisk påvirkningsarbeid kvalitetsregistre, bakgrunn Helsetjenestekvalitet

Detaljer

Sikre kirurgisk kompetanse frem mot 2030

Sikre kirurgisk kompetanse frem mot 2030 Sikre kirurgisk kompetanse frem mot 2030 Nasjonalt topplederprogram Ingeborg Bøe Engelsen Høst 2015 Bakgrunn og organisatorisk forankring for oppgaven Avdeling for generell gynekologi og avdeling for gynekologisk

Detaljer

God datakvalitet. Strategi og handlingsplan Gardermoen,

God datakvalitet. Strategi og handlingsplan Gardermoen, God datakvalitet 4 Strategi og handlingsplan 2016-20 g Gardermoen, 22.09.2015 2 Innledende tekst En enkel definisjon av datakvalitet er at det er et mål på hvorvidt data kan anvendes i henhold til intensjonen.

Detaljer

Formål med Laboratoriemappen

Formål med Laboratoriemappen Formål med Laboratoriemappen Laboratoriemappen inneholder definisjoner, algoritmer og prosedyrer som inngår i implementering av HPV-test i primærscreening. Formålet med mappen er å sørge for at laboratoriene

Detaljer

Årsrapport 2011 12.10.12

Årsrapport 2011 12.10.12 Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer Hjemmeside: www.muskelregisteret.no E-post: muskelregistert@unn.no Postadresse: Nevromuskulært kompetansesenter Postboks 33 9038 Universitetssykehuset

Detaljer

Referat fra fagrådet i nyremedisin

Referat fra fagrådet i nyremedisin Referat fra fagrådet i nyremedisin Vår ref.: Referent/dir.tlf.: Siw Skår, 75 51 29 55 Sted/Dato: Bodø, 15.10.2013 Møtetype: Fagrådsmøte, nyremedisin Møtedato: 26. september 2013 Møtested: Helse Nord RHF,

Detaljer

Til pasienter som skal gjennomgå transplantasjon med nyre fra avdød giver.

Til pasienter som skal gjennomgå transplantasjon med nyre fra avdød giver. VEDLEGG 7 Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Til pasienter som skal gjennomgå transplantasjon med nyre fra avdød giver. Studiens navn: Organdonasjon med bruk av Ekstra Corporal Membran Oksygenator

Detaljer

Hvordan få tilgang til kvalitetsregisterdata for forskningsformål?

Hvordan få tilgang til kvalitetsregisterdata for forskningsformål? Hvordan få tilgang til kvalitetsregisterdata for forskningsformål? Helse- og kvalitetsregister konferansen 2014 Oslo 14. mars 2014 Torild Skrivarhaug overlege dr.med. barnelege, leder Barnediabetesregisteret

Detaljer

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Nasjonalt register for føflekkreft. Kreftregisteret

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Nasjonalt register for føflekkreft. Kreftregisteret Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010 1 KONTAKTINFORMASJON Registerets navn Nasjonalt register for føflekkreft Registeransvarlig Kreftregisteret Telefon 22451300 E-post ingunn.bjorhovde@kreftregisteret.no

Detaljer

Nyresvikt og dialysebehandling. Overlege Dr. Med. Egil Hagen, Sørlandet Sykehus Arendal Leder Norsk Nyremedisinsk Forening

Nyresvikt og dialysebehandling. Overlege Dr. Med. Egil Hagen, Sørlandet Sykehus Arendal Leder Norsk Nyremedisinsk Forening Nyresvikt og dialysebehandling Overlege Dr. Med. Egil Hagen, Sørlandet Sykehus Arendal Leder Norsk Nyremedisinsk Forening Disposisjon Nyrenes anatomi og funksjon Hva er nyresvikt Nyreerstattende behandling,

Detaljer

Fra journal til kvalitetsregister: - slik blir (data om) kreftdiagnostikken bedre. Erik Skaaheim Haug Urolog og Forsker

Fra journal til kvalitetsregister: - slik blir (data om) kreftdiagnostikken bedre. Erik Skaaheim Haug Urolog og Forsker Fra journal til kvalitetsregister: - slik blir (data om) kreftdiagnostikken bedre Erik Skaaheim Haug Urolog og Forsker Erik Skaaheim Haug Overlege dr med, urologisk seksjon, Sykehuset i Vestfold HF, Forsker

Detaljer

Skjema for søknad om prosjektmidler

Skjema for søknad om prosjektmidler Skjema for søknad om prosjektmidler Tittel: Sammendrag Prosjektsøknad Norsk gruppe for konservativ av tilnærming anal- og rektalfunksjonsproblemer, inkludert pilot for kvalitetsregister Analinkontinens

Detaljer

Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes

Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes Kvalitetsregisterkonferanse 2008 Tromsø 22-23. september Torild Skrivarhaug, overlege, dr.med Leder, Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister

Detaljer

Koblinger mellom prosesser og resultater -hvor gode er vi, og hva vet vi?

Koblinger mellom prosesser og resultater -hvor gode er vi, og hva vet vi? Koblinger mellom prosesser og resultater -hvor gode er vi, og hva vet vi? 1. Hva vet vi? Kort litteraturgjennomgang 2. Hva gjør vi i UNN? Pasientforløp Kvalitetsregistre 1. Være trygge og sikre 2. Være

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Integrert forsknings- og klinisk-utdannelse i thorax- og kar-kirurgi

Utviklingsprosjekt: Integrert forsknings- og klinisk-utdannelse i thorax- og kar-kirurgi Utviklingsprosjekt: Integrert forsknings- og klinisk-utdannelse i thorax- og kar-kirurgi Nasjonalt topplederprogram Theis Tønnessen Oslo 01/11-12 1 Bakgrunn: Både i Norge og ved universitetsklinikker i

Detaljer

KVALITETSREGISTRE- HVORDAN KAN DISSE UTNYTTES TIL FORSKNING. Henrik A. Sandbu Ass. dir. helsefag, forskning og utdanning Helse Midt-Norge RHF

KVALITETSREGISTRE- HVORDAN KAN DISSE UTNYTTES TIL FORSKNING. Henrik A. Sandbu Ass. dir. helsefag, forskning og utdanning Helse Midt-Norge RHF KVALITETSREGISTRE- HVORDAN KAN DISSE UTNYTTES TIL FORSKNING Henrik A. Sandbu Ass. dir. helsefag, forskning og utdanning Helse Midt-Norge RHF Målet med kvalitetsregisterarbeidet Få kunnskap om forekomst

Detaljer

Bruk og behov av Real World Evidence - et pilot prosjekt. Hege Edvardsen, Medical Manager

Bruk og behov av Real World Evidence - et pilot prosjekt. Hege Edvardsen, Medical Manager Bruk og behov av Real World Evidence - et pilot prosjekt Hege Edvardsen, Medical Manager Agenda Hvorfor RWE Hvilken bruk har industrien av RWE data Hva er utfordringene Pilot samarbeid Samarbeidsklima

Detaljer

Kreftregisterets hoveddatabase:

Kreftregisterets hoveddatabase: Kreftregisterets hoveddatabase: kilder, datakvalitet og tilgjengelighet perspektiv fremover Fagdag ved Kreftregisterets 60-årsjubileum 27.9.2012 Bjørn Møller, Avd. leder Registeravdelingen, Kreftregisteret

Detaljer

Nasjonalt Register for Leddproteser. Lars B. Engesæter. Lars.engesaeter@helse-bergen.no. Helse Bergen. http://nrlweb.ihelse.net/

Nasjonalt Register for Leddproteser. Lars B. Engesæter. Lars.engesaeter@helse-bergen.no. Helse Bergen. http://nrlweb.ihelse.net/ Rapportering nasjonale kvalitetsregistre 2012 1 KONTAKTINFORMASJON Registerets navn Nasjonalt Register for Leddproteser Registeransvarlig Lars B. Engesæter Telefon 55975684 E-post Lars.engesaeter@helse-bergen.no

Detaljer

Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME

Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME Kvinne- og barneklinikken Barneavdeling for nevrofag Seksjon for kompetansetjenester Ingrid B. Helland overlege dr. med. Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME Opprettet

Detaljer

Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale kompetansetjenester

Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale kompetansetjenester Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale kompetansetjenester Referansegruppens tilbakemelding skal ta utgangspunkt i gruppens oppgavespekter slik det er beskrevet i kjernemandatet for referansegrupper.

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet. Gjør behandling med botulinumtoksin A (Botox) det lettere å gå for barn/unge med cerebral parese?

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet. Gjør behandling med botulinumtoksin A (Botox) det lettere å gå for barn/unge med cerebral parese? Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Gjør behandling med botulinumtoksin A (Botox) det lettere å gå for barn/unge med cerebral parese? Legen som behandler deg, mener at du vil ha nytte av å

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

NORSK NAKKE- OG RYGGREGISTER Årsrapport 2013

NORSK NAKKE- OG RYGGREGISTER Årsrapport 2013 NORSK NAKKE- OG RYGGREGISTER Årsrapport 2013 AUDNY ANKE 1 1 Universitetssykehuset Nord Norge - Tromsø 30. september 2014 1 Innhold I Årsrapport 1 Sammendrag 2 Registerbeskrivelse 2.1 Bakgrunn og formål

Detaljer

Digital Patologi i praksis innen et fagfelt i Norge Årsmøtekurs Tromsø 2017

Digital Patologi i praksis innen et fagfelt i Norge Årsmøtekurs Tromsø 2017 Digital Patologi i praksis innen et fagfelt i Norge Årsmøtekurs Tromsø 2017 Patolog, PhD Haukeland universitetssykehus Universitet i Bergen Bergen, Norway Interesser Ikke neoplastisk nyrepatologi, GI patologi

Detaljer

Årsrapport 2007 inkludert nasjonale tall for Nasjonalt Program for Prostatacancer

Årsrapport 2007 inkludert nasjonale tall for Nasjonalt Program for Prostatacancer Årsrapport 2007 inkludert nasjonale tall for 2004-2007 Nasjonalt Program for Prostatacancer Innhold 1. Nasjonalt Program for Prostatacancer (NPPC) 2. Registerrapport: Prostatakreft i Norge 2004 2007 3.

Detaljer

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Validering av komplikasjoner på Sykehuset Østfold HF for perioden

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Validering av komplikasjoner på Sykehuset Østfold HF for perioden Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Validering av komplikasjoner på Sykehuset Østfold HF for perioden 2010-2017 Kari Western 1, Tomislav Dimoski 2, Sigurd Kulseng-Hanssen 2, Rune Svenningsen 2 1

Detaljer

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Nasjonalt register for brystkreft. Kreftregisteret. Oslo Universitetssykehus

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Nasjonalt register for brystkreft. Kreftregisteret. Oslo Universitetssykehus Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010 1 KONTAKTINFORMASJON Registerets navn Nasjonalt register for brystkreft Registeransvarlig Kreftregisteret Telefon 22451300 E-post monica.johansen@kreftregisteret.no;

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Norsk senter for Cystisk fibrose Oslo Universitetssykehus HF Tjenestens innhold: Tjenesten bør utarbeide en beskrivelse

Detaljer

Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes

Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes 1 Oversikt Tabell 1 Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon (LTMV registeret) Offentliggjøring av resultater 2014

Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon (LTMV registeret) Offentliggjøring av resultater 2014 Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon (LTMV registeret) Offentliggjøring av resultater 2014 SOLFRID INDREKVAM 1, MIRIAM GJERDEVIK 1,2, LINDA TVEIT 1 og OVE FONDENES 1 1 Lungeavdelingen,

Detaljer

Norsk Nyreregister - seksjon for nyrebiopsi - nasjonalt kvalitetsregister

Norsk Nyreregister - seksjon for nyrebiopsi - nasjonalt kvalitetsregister Målet med dokumentet: Dokumentet skal gi en oversikt over parameter, datatyper og utvalgslister for patologidata, som lagres i Norsk nyreregister seksjon for nyrebiopsi. Dokumentet skal også gi en oversikt

Detaljer

Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale behandlingstjenester

Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale behandlingstjenester Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale behandlingstjenester Referansegruppens tilbakemelding skal ta utgangspunkt i gruppens oppgavespekter slik det er beskrevet i kjernemandatet for referansegrupper.

Detaljer

Veileder. Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Veileder. Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre Veileder IS-2332 Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre Publikasjonens tittel: Utgitt: Publikasjonsnummer: Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre april/2015

Detaljer

Program Vårmøte i Norsk nyremedisinsk forening Lillehammer Hotel 6.-8. juni 2012

Program Vårmøte i Norsk nyremedisinsk forening Lillehammer Hotel 6.-8. juni 2012 Program Vårmøte i Norsk nyremedisinsk forening Lillehammer Hotel 6.-8. juni 2012 Onsdag 6. juni 1500- Registrering 1600-1610 Åpning/velkommen Håvard Aksnes, lokalkomité Cecilia M. Øien 1610-1700 Nasjonal

Detaljer

Oppgavedeling mellom bioingeniør og patolog i OUS. Linn Buer Bioingeniør- patologiassistent OUS-Ullevål 16. September 2014

Oppgavedeling mellom bioingeniør og patolog i OUS. Linn Buer Bioingeniør- patologiassistent OUS-Ullevål 16. September 2014 Oppgavedeling mellom bioingeniør og patolog i OUS Linn Buer Bioingeniør- patologiassistent OUS-Ullevål 16. September 2014 Patologi mer enn du tror Det nærmer seg påske og du ser påskekrim. Eller Det tredje

Detaljer

Norsk Register for Barnediabetes

Norsk Register for Barnediabetes Norsk Register for Barnediabetes Dag Veimo, overlege, Barneavd., NLSH og Toril Skrivarhaug, overlege, Barneklinikken, OUS Ullevål sykehus Leder av Norsk Barnediabetesregister Barnediabetesregisteret -

Detaljer

Utredning og diagnostikk av lungekreft ved St. Olavs Hospital

Utredning og diagnostikk av lungekreft ved St. Olavs Hospital Utredning og diagnostikk av lungekreft ved St. Olavs Hospital - en kvantitativ studie Overlege / Post-doktor Bjørn H. Grønberg Kreftklinikken, St. Olavs Hospital / Institutt for Kreftforskning og Molekylær

Detaljer

Hva kan et klinisk fagsystem bidra med til kvalitetsregistre?

Hva kan et klinisk fagsystem bidra med til kvalitetsregistre? Hva kan et klinisk fagsystem bidra med til kvalitetsregistre? Helse Vest - Regional konferanse for Kvalitetsregistre 2001 Dr. Magne Rekdal, Daglig leder, Emetra AS magne@rekdal.no, Tel: 9065 6922 Et fagsystem

Detaljer

Bakgrunn. I Norge får hvert år omkring 100 personer skade i ryggmargen. Dette kan medføre varige konsekvenser og behov for livslang oppfølging.

Bakgrunn. I Norge får hvert år omkring 100 personer skade i ryggmargen. Dette kan medføre varige konsekvenser og behov for livslang oppfølging. Bakgrunn I Norge får hvert år omkring 100 personer skade i ryggmargen. Dette kan medføre varige konsekvenser og behov for livslang oppfølging. De tre spinalavdelingene for rehabilitering og oppfølging

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 NASJONALT REGISTER FOR LEDDGIKT OG AUTOIMMUNE BINDEVEVSSYKDOMMER HOS BARN

ÅRSRAPPORT 2011 NASJONALT REGISTER FOR LEDDGIKT OG AUTOIMMUNE BINDEVEVSSYKDOMMER HOS BARN ÅRSRAPPORT 211 NASJONALT REGISTER FOR LEDDGIKT OG AUTOIMMUNE BINDEVEVSSYKDOMMER HOS BARN Historikk Revmatologisk avdeling, Rikshospitalet, fikk i 1998 konsesjon fra Datatilsynet til å opprette et register

Detaljer

Veileder. Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Veileder. Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre Veileder IS-2332 Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre Publikasjonens tittel: Utgitt: Publikasjonsnummer: Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre april/2015

Detaljer

NorSCIR Norsk ryggmargsskaderegister. Årsrapport 2013

NorSCIR Norsk ryggmargsskaderegister. Årsrapport 2013 NorSCIR Norsk ryggmargsskaderegister Årsrapport 2013 18.11.14 Fjernundervisning Forening for fysikalsk medisin og rehabilitering Overlege Annette Halvorsen, leder NorSCIR Agenda Ryggmargsskadeomsorgen

Detaljer

Innkalling til styringsgruppa for Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi

Innkalling til styringsgruppa for Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi Styringsgruppa for Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi Deres ref: Vår ref: Dato: Innkalling til styringsgruppa for Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi I samråd med leder for styringsgruppa

Detaljer

Endringsoppgave: Pasientopplevelse ØNH

Endringsoppgave: Pasientopplevelse ØNH Endringsoppgave: Pasientopplevelse ØNH Nasjonalt topplederprogram Berge Severin Andreassen Haugesund oktober 2015 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for oppgaven Vi har et godt fokus på pasienthåndtering

Detaljer

Versjon: 1.0. Prosjektoppdrag. Nasjonalt kvalitetsregister for biologiske legemidler

Versjon: 1.0. Prosjektoppdrag. Nasjonalt kvalitetsregister for biologiske legemidler Versjon: 1.0 Nasjonalt kvalitetsregister for biologiske legemidler Anbefalt: Godkjent: Dato: Dato: Innhold 1. Strategisk forankring 2. Mål 3. Styring og organisering 4. Økonomisk ramme/finansiering 5.

Detaljer

Om persontilpasset medisin

Om persontilpasset medisin Om persontilpasset medisin Giske Ursin Kreftregisteret Eldre legers forenings høstmøte, Soria Moria Hotell, 4. nov 2018 Hva er persontilpasset medisin? «... forebygging, diagnostikk, behandling og oppfølging

Detaljer

The present. report has been

The present. report has been Rapport Norsk Nyre ebiopsiregister 20100 The present report has been written in Norwegian as it is written for a Norwegian audience. For international collaborators whoo have interests in these data, we

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Effekt av internettstøtte for kreftpasienter som en del av klinisk praksis (WebChoice 2.0).

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Effekt av internettstøtte for kreftpasienter som en del av klinisk praksis (WebChoice 2.0). Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Effekt av internettstøtte for kreftpasienter som en del av klinisk praksis (WebChoice 2.0). Bakgrunn og hensikt Dette er en forespørsel til deg om å delta

Detaljer

Norsk Vaskulittregister & Biobank, NorVas Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak

Norsk Vaskulittregister & Biobank, NorVas Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Norsk Vaskulittregister & Biobank, NorVas Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Wenche Koldingsnes Universitetssykehuset Nord Norge HF 9038 Tromsø 31. okt. 2014 1 Innhold I Årsrapport 1 Sammendrag

Detaljer

Plan for områdefunksjon innen alderspsykiatri i Oslo

Plan for områdefunksjon innen alderspsykiatri i Oslo Vedlegg sak 52/2013 Plan for områdefunksjon innen alderspsykiatri i Oslo Beslutningsgrunnlag for virksomhetsoverdragelse av alderspsykiatrisk avdeling Oslo Universitetssykehus til alderspsykiatrisk avdeling

Detaljer

Najonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi

Najonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi Om registereret Bakgrunn Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi (NKR) har som mål å sikre kvaliteten på ryggkirurgi som utføres ved norske sykehus. Målgruppen er pasienter som blir operert for degenerative

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

og plan for videreutvikling Sissi Espetvedt, MD/ PhD, Kreftstrategien, Helsedirektoratet

og plan for videreutvikling Sissi Espetvedt, MD/ PhD, Kreftstrategien, Helsedirektoratet Pakkeforløp for krefterfaringer og plan for videreutvikling Sissi Espetvedt, MD/ PhD, Kreftstrategien, Helsedirektoratet Målsetning: Trygghet og forutsigbarhet Pasienter skal oppleve forutsigbarhet og

Detaljer

NORSK NAKKE- OG RYGGREGISTER Årsrapport 2013

NORSK NAKKE- OG RYGGREGISTER Årsrapport 2013 NORSK NAKKE- OG RYGGREGISTER Årsrapport 2013 AUDNY ANKE 1 1 Universitetssykehuset Nord Norge - Tromsø 30. november 2014 1 Bakgrunn og veiledning til utfylling Bakgrunn En årsrapport fra et medisinsk kvalitetsregister

Detaljer

Strategi for Nasjonalt servicemiljø 2012-2015. Anne Høye Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 19.04.2012

Strategi for Nasjonalt servicemiljø 2012-2015. Anne Høye Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 19.04.2012 Strategi for Nasjonalt servicemiljø 2012-2015 Anne Høye Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 19.04.2012 Det samlede nasjonale servicemiljøet for medisinske kvalitetsregistre 1. SKDE

Detaljer

Behandling og oppfølging av ekstremt premature barn

Behandling og oppfølging av ekstremt premature barn Møtesaksnummer 25/15 Saksnummer 14/00194 Dato 27. april 2015 Kontaktperson Nina Bachke Sak Behandling og oppfølging av ekstremt premature barn Rådets tidligere behandling Denne saken er foreslått til behandling

Detaljer

LANGVERSJON KODEVEILEDER. Diagnostisk pakkeforløp alvorlig sykdom

LANGVERSJON KODEVEILEDER. Diagnostisk pakkeforløp alvorlig sykdom KODEVEILEDER Denne veilederen er en beskrivelse av registreringen knyttet til. Registreringen beskrives overordnet i kapittel 1, med en mer utdypende og supplerende veiledning med eksempler i kapittel

Detaljer

Vedtak: Det utarbeides høringsnotat ut fra diskusjonen i styret. Vedlegg 1.

Vedtak: Det utarbeides høringsnotat ut fra diskusjonen i styret. Vedlegg 1. Referat styremøte Norsk nyremedisinsk forening, telefonmøte 25.02.11 Tilstede: Cecilia M. Øien, Aud E Stenehjem, Anne Kristine Fagerheim, Marius Altern Øvrehus. Forfall: Rune Bjørneklett Sak 7/11 Forslag

Detaljer

Nasjonale kvalitetsregistre status og utfordringer. Anne Høye, leder Registerenheten SKDE

Nasjonale kvalitetsregistre status og utfordringer. Anne Høye, leder Registerenheten SKDE Nasjonale kvalitetsregistre status og utfordringer Anne Høye, leder Registerenheten SKDE Disposisjon Hva er et kvalitetsregister? Nasjonal organisering Nasjonalt servicemiljø Utfordringer Fru Hansen: -

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 9.oktober 2009 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder, Odd Søreide, innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Validering av komplikasjoner for perioden

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Validering av komplikasjoner for perioden Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Validering av komplikasjoner for perioden 2015-2017 Tomislav Dimoski, Sigurd Kulseng-Hanssen, Hjalmar Schiøtz, Rune Svenningsen, Kari Western, Gunvor Langebrekke

Detaljer

Det må etableres gode og fremtidsrettede helseregistre som gir formålstjenlig dokumentasjon til kvalitetsforbedrende arbeid og forskning.

Det må etableres gode og fremtidsrettede helseregistre som gir formålstjenlig dokumentasjon til kvalitetsforbedrende arbeid og forskning. Policydokument nr. 3/2011 Etablering og bruk av helseregistre Legeforeningen arbeider for å bedre kvaliteten i helsetjenesten og for en helsetjeneste som er mest mulig lik for alle. Bruk av valide og kvalitetssikrede

Detaljer

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Philip A. Skau Regional konferanse for kvalitetsregistre 27 april, Bergen HODs satsing på kvalitetsregisterfeltet Fra 2009: 32 mill. kroner til kvalitetsregisterarbeid

Detaljer

Samlerapport etter tilsyn med legemiddelbehandling i sykehjem

Samlerapport etter tilsyn med legemiddelbehandling i sykehjem Helsetilsynet i Sør-Trøndelag Samlerapport etter tilsyn med legemiddelbehandling i sykehjem 2008 Tilsynet ble gjennomført over to dager i tre kommuner/sykehjem i perioden 3. juni til 24. juni 2008 1 Innhold:

Detaljer