Katrine Marí Nordgård Ingeniør, teknisk Salangen Kommune Kontor: Mobil: E-post:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Katrine Marí Nordgård Ingeniør, teknisk Salangen Kommune Kontor: 93044425 Mobil: 95852636 E-post: katrine.nordgard@salangen.kommune."

Transkript

1 Katrine Nordgård Til: Postmottak Troms fylkeskommune [/O=TROMS FYLKESKOMMUNE/OU=TROMSFYLKE/cn=Recipients/cn=k2mail]; Gunnar Davidsson [/O=TROMS FYLKESKOMMUNE/OU=TROMSFYLKE/cn=Recipients/cn=gunnar.davidsson] Kopi: Frode Skuggedal Reidar Berg Sendt: :56:10 Emne: Høringsuttalelse, Regionalforvaltningsplan Vannregion Troms Vedlegg: image001.gif; Høringssvarskjema for_høringsdokumenter Regional forvaltningsplan.docx; Høringssvarskjema for_vannforekomst R Røyrbakk- Løksebotnelva.docx; Høringssvarskjema for_vannforekomst R Elver til Sagfjorden.docx; Høringssvarskjema for_vannforekomst R Håkavikelv.docx; Høringssvarskjema for_vannforekomst R Røyrelva Grønlielva.docx; Høringssvarskjema for_vannforekomst R Masterbakkelva.docx; Høringssvarskjema for_vannforekomst G Røyrbakken.docx; Høringssvarskjema for_vannforekomst L Røyrbakkvatnet.docx; Høringssvarskjema for_vannforekomst L Rotvikvatnet.docx; Høringssvarskjema for_vannforekomst C Salangen.docx; Høringssvarskjema for_vannforekomst C Sagfjorden-indre.docx; Høringssvarskjema for_vannforekomst C Sagfjorden Ytre.docx; Høringsuttalelse Regional forvaltningsplan Vannregion Troms.docx Hei! Oversender høringsuttalelse fra administrasjonen ved Salangen kommune. Politisk vedtak vil bli ettersendt på nyåret Med vennlig hilsen Katrine Marí Nordgård Ingeniør, teknisk Salangen Kommune Kontor: Mobil: E-post:

2 Høringsuttalelse til Regional forvaltningsplan for Vannregion Troms Salangen er en kommune der vann står sentralt. Både våre ferskvannsforekomster i form av fiskevatn og elver, grunnvann og fjellvann som vannforsyning med både kommunalt og privat vannverk, og private vannforsyninger i kommunens utkantstrøk, - og sjøen som sentralt sted for næring, fiske og rekreasjon. Salangen har et rikt fiske og fugleliv knyttet til vann. For Salangen kommune er det viktig å finne en optimal balanse som ivaretar samfunnsmessige utviklings faktorer samtidig som ulike bestander kan videreføres og eventuelt styrkes i fremtida. Den manglende nasjonale konkretiseringen av kvalitetsnorm for villaks og sjømatmeldingens bærekraftindikatorer er etter Salangen kommunes vurdering uheldig fordi laksevassdrag er en faktor også for næringsvirksomheten i vår kommune og har ikke kun verdi som fritidssyssel eller miljøfaktor. For Salangselva/vassdraget er økologisk tilstand klassifisert som svært dårlig, og denne klassifiseringen kommer ut fra tilstanden til villaksen i vassdraget, samt Ørret og Sjørøye, og påvirkning på disse fra rømt oppdrettsfisk og lakselus. For Løksebotnvassdraget er økologisk tilstand satt som moderat av de samme årsaker. Avrenning fra jordbruk, vei, mekanisk påvirkning etc., er i følge det som er kartlagt, liten, og ikke avgjørende for tilstand. Tiltaksprogrammet sier at nye tiltak må iverksettes for å bedre tilstanden til God slik vanndirektivet krever. Likevel setter forvaltningsplanen disse vassdragene som"udefinert" når det gjelder risiko for å ikke nå miljøkrav innen Det fremstår dermed som et paradoks at livet i disse elvene fremstår som truet, men planen virker å ikke å gi gode tiltak for å avbøte på denne situasjonen. Salangen kommune innehar ikke kompetanse til å utlede komplette korrigerende tiltak. Planen sier selv at kartleggingen er mangelfull. Det er derfor ønskelig med flere og bedre undersøkelser og bedre kartlegging av fakta. Vi mener at det er dette man må ha fokus på i den første delen av planperioden, i tillegg til å komme i gang med tiltak der det finnes kjente problemer, og at dette må gjelde for alle kjente problemer. Det er to nye konsesjoner for småkraftverk i Salangen kommune. Det bør vurderes om de berørte elvene skal registreres under modifiserte vannforekomster når kraftverkene er utbygd. Salangen kommune legger tilgrunn at det er gjennomført konsekvensutredning før godkjenning og konsesjon ble gitt, men eventuell påvirkning fra kraftverkene bør kartlegges og vurderes dersom dette ikke er del av konsesjonsgrunnlaget fra NVE. Det ene er under utbygging fra høsten 2014, det andre er det ikke satt i gang utbygging av per desember Det må også tas med i planen at det er kommet vannuttak fra Salangselva ved Kistefossen (Kommunalt). Denne forsyner noen få husstander ved Kistefossen.

3 Salangsvassdraget i Salangen og Bardu (Salangselva, Øvervatnet og Nervatnet) Ligger i stor grad langs E6 og Fv 851. Løksebotnvassdraget (Rørbakkvatnet og Rørelva/Løksebotnelva med overliggende områder) Ligger langsved Fv 84. Innføring av veisalt som del av vintervedlikeholdet av Statens vegvesens veier i vår region, gir økt fare for avrenning fra veg og forurensning av vannet. Salting av veier har vært praktisert over lang tid lengre sør i landet, og effektene av denne type vintervedlikehold er mange steder svært tydelige i dag. I nord er vintersesongen, og dermed salt-sesongen mye lengre, og om man holder frem med salting, vil det gå mange færre år før man vil begynne å se de samme konsekvenser her nord. Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har på oppdrag for Statens vegvesen undersøkt 63 innsjøer i Sør-Norge som ligger innenfor 200 meter til saltet vei. I 28 av de 63 kontrollerte innsjøene er det dokumentert stillestående, dødt bunnvann som en følge av at veisaltet har bidratt til at det er dannet et sjikt av tungt saltholdig vann ved bunnen. Dette er en betydelig økning fra forrige undersøkelse som ble gjennomført. I tillegg til dette er det svært mange som plages med saltforurensede drikkevannskilder samt grunnvannsmagasiner. Dette er en utfordring som også vi her nordpå må ta på alvor. Med de resultater man ser sørpå, så kan vi ikke sitte på gjerdet å avvente at vi skal se at dette skjer hos oss også. Selv om det saltes mindre intensivt i Troms så er vintersesongen her betydelig lengre enn vinteren sør i landet, følgelig kan miljøbelastningen her bli betydelig større på sikt. Tiltak for å unngå denne problemstillingen i fremtiden bør inn i forvaltningsplanens tiltaksprogram. Et alternativ til veisalt er strøsand, noe som har vært benyttet som friksjonsmiddel på stort sett alt av riks-, fylkes- og kommunale veier i alle år. Strøsand er gradvis erstattet med veisalt i Troms siden vinteren 2008/2009, dette uten at man kan vise til noen markert nedgang i antall alvorlige trafikkulykker. Tiltak som bør vurderes inn under tiltak mot forurensning er: - Erstatte veisalt med strøsand i alle områder som kan være følsom for forurensninger fra vei (i nærheten av grunnvannsmagasiner, vannforekomster generelt (elver, bekker, vann osv.) og drikkevannskilder spesielt, innenfor nedslagsfelt til vassdrag, i nærheten av øvrig sårbar vegetasjon) - Erstatte veisalt med andre alternativ, men ikke uten at man har utredet og kartlagt hvilke konsekvenser disse kan gi. - Strøsand bør av miljømessige årsaker benyttes i størst mulig grad fremfor salt (Vi har selv gått bort fra salting av våre kommunale veier fra og med vinteren 2013). - Det bør settes en maksimal grense for forbruk av veisalt med klare mål om å redusere forbruk. Statens vegvesen benytter også sprøytemiddel mot plantevekst langs vegskulder, som vil kunne ha store negative effekter for miljøet i form av dyre og planteliv. Dette må kartlegges i samme grad som salting, og tiltak må iverksettes.

4 Avslutningsvis ønsker Salangen kommune å slutte seg til spørsmål og meninger som er kommet frem omkring arbeidet med forvaltningsplanen og den videre oppfølgingen av vannressursene: Kommunene har ikke ressurser, hverken kunnskaps-, tidsmessig eller økonomisk til å selv skulle kartlegge tilstand og fremlegge faktakunnskap for de enkelte vannforekomstene. Den økonomiske situasjonen i kommune- Norge er svært utfordrende, og det må opprettes virkemiddel/støtteordninger slik at det er mulig å gjennomføre det arbeidet som må gjøres i den enkelte kommune og også gjennomføre nødvendige tiltak i praksis - ikke bare lage en plan over hva som må gjøres. Denne høringsuttalelse vil bli behandlet politisk hos Salangen kommune innen januar - februar 2015, og vedtak ettersendes Troms fylkeskommune.

5 Høringssvarskjema for høringsdokumenter Vannregion Troms: Salangen kommune Side: 11 Beskrivelse: Hva ønskes endret: Forslag til endring/ny formulering: Rettskrivningsfeil 1. Avsnitt "for innovasjon..." står X2. 2. "Denne siden i vannportalen" er ikke heldig bruk i et tekstdokument. 3. "Det norske og svenske..." er feil betegnelse. 1. Fjerne et av de Erstattes med adresse til nettside eller beskrivelse. 3. Her må man fjerne "det" eller skrive "de norske og svenske myndighetene". Klipp gjerne ut setninger eller avsnitt Beskriv hvilke endringer som ønskes

6 Høringssvarskjema for høringsdokumenter Vannregion Troms: Side: 12 Beskrivelse: Hva ønskes endret: Forslag til endring/ny formulering: Formulering 1. "Denne lenken" Fungerer ikke i tekstdokument. 2. "Videre avklaring" 1. Erstattes med nettadresse. 2. Når vil den videre avklaringen gjennomføres? Klipp gjerne ut setninger eller avsnitt Beskriv hvilke endringer som ønskes

7 Høringssvarskjema for høringsdokumenter Vannregion Troms: Side: 13 Beskrivelse: Hva ønskes endret: Forslag til endring/ny formulering: Formulering/glemt ord 1. "Planen legger også til en bærekraftig..." 1. "Planen legger også opp til en bærekraftig..." Klipp gjerne ut setninger eller avsnitt Beskriv hvilke endringer som ønskes

8 Høringssvarskjema for høringsdokumenter Vannregion Troms: Side: 15 Beskrivelse: Hva ønskes endret: Forslag til endring/ny formulering: Kursiv 1. "De regionale..." 1. Endre kursiv i "de". Klipp gjerne ut setninger eller avsnitt Beskriv hvilke endringer som ønskes

9 Høringssvarskjema for høringsdokumenter Vannregion Troms: Side: 17 Beskrivelse: Hva ønskes endret: Forslag til endring/ny formulering: Tabell 1.. Antall i tabell. 1. Kan man legge til en kolonne der totalt antall vannforekomster per vannområde fremkommer? Klipp gjerne ut setninger eller avsnitt Beskriv hvilke endringer som ønskes

10 Høringssvarskjema for høringsdokumenter Vannregion Troms: Side: 18 Beskrivelse: Hva ønskes endret: Forslag til endring/ny formulering: Innhold 1. Kulepunkt 2 i andre avsnitt. Biologisk mangfold. Her nevnes ikke oppdrett som en mulig påvirkningsfaktor. (Vil kunne påvirke gjennom endring av DNA når vill fisk blandes med rømt oppdrett. Truer lokale stammer). 1. Ta med oppdrett som en faktor i formulering/tekst. Klipp gjerne ut setninger eller avsnitt Beskriv hvilke endringer som ønskes

11 Høringssvarskjema for høringsdokumenter Vannregion Troms: Side: 24 Beskrivelse: Hva ønskes endret: Forslag til endring/ny formulering: Innhold 1. Et viktig tema som burde ligge til grunne for plan, nevnes kun kort i avsnitt på denne siden. "karakterisering av vannforekomster som er påvirket av havbruk..." 1. Avsnittet forteller kun kort at man i denne planen ikke tar hensyn/kan ta stilling til noe som er et viktig tema. Det å legge fakta til side fordi myndigheter ikke har gjennomført/tatt stilling til disse, mener vi ikke er i tråd med Naturmangfoldlovens "Føre-var"-prinsipp. Det er ønskelig at dette inntil det er kommet klare føringer, tillegges større viktighet i planen og at det kommer bedre frem at det er et mangelfullt grunnlag for å utarbeide planen. Klipp gjerne ut setninger eller avsnitt Beskriv hvilke endringer som ønskes

12 Høringssvarskjema for høringsdokumenter Vannregion Troms: Side: 26 Beskrivelse: Hva ønskes endret: Forslag til endring/ny formulering: Innhold 1. "Generelt vurderes påvirkning som organisk belastning og næringssalter fra akvakulturvirksomhet å være lokal og varierende gjennom produksjonssyklusen, og effekten å være reversibel. Vurdering av hvordan lakselus og rømt oppdrettsfisk skal behandles er foreløpig uavklart...". 1. Det bør fremgå at dette ikke er holdbart grunnlag for å utarbeide en forvaltningsplan. Effekten av rømt oppdrettsfisk og lus der lokale stammer av anadrome fiskearter dør ut er ikke reversibel. Næring har selv innrømmet at lusesituasjonen ikke er under kontroll. Det blir feil å si at det i hovedsak er utslipp fra husholdninger som påvirker elvene i Troms, når alle laksevassdrag har moderat-svært dårlig økologisk tilstand grunnet lus og rømt oppdrettsfisk. Lusetilstanden vil bare forverre seg med varmere klima. Klipp gjerne ut setninger eller avsnitt Beskriv hvilke endringer som ønskes

13 Høringssvarskjema for høringsdokumenter Vannregion Troms: Side: 34 Beskrivelse: Hva ønskes endret: Forslag til endring/ny formulering: Skrivefeil 1. "der målet å forringelse" 1. "der målet er å hindre forringelse" Klipp gjerne ut setninger eller avsnitt Beskriv hvilke endringer som ønskes

14 Høringssvarskjema for høringsdokumenter Vannregion Troms: Side: 35/36 Beskrivelse: Hva ønskes endret: Forslag til endring/ny formulering: Innhold/skrivefeil 1. Bekkefelt Prestbakken tas med i risiko for å ikke oppnå miljømål 2021 siden dette er definert med påvirkning fra avrenning. Våre anadrome vassdrag utelates fordi påvirkningen kommer fra akvakultur. 2. "...på en slik måte at den kjemiske eller biologiske tilstanden..." 1. Det må tas stilling til at anadrome vassdrag som har dårlig økologisk tilstand grunnet påvirkning fra akvakultur, også skal settes som "i risiko". Disse kan ikke stå som "udefinert" når man egentlig vet tilstand. 2. "...på en slik måte at den kjemiske eller økologiske tilstanden..." Klipp gjerne ut setninger eller avsnitt Beskriv hvilke endringer som ønskes

15 Høringssvarskjema for høringsdokumenter Vannregion Troms: Side: 54 Beskrivelse: Hva ønskes endret: Forslag til endring/ny formulering: Formulering 1. "På miljødirektoratets nettsider..." 1. Henvis til nettadresse? Klipp gjerne ut setninger eller avsnitt Beskriv hvilke endringer som ønskes

16 Høringssvarskjema for høringsdokumenter Vannregion Troms: Side: 55 Beskrivelse: Hva ønskes endret: Forslag til endring/ny formulering: Innhold 1. Salangens ksmvf 2. "potentiale" 1. Rotvikvatnet - vannuttak fiskeoppdrett Masterbakkelva - vannuttak og dam, vannverk Rognså - Privat vannverk, dam. Røyr/Grønlielva - Småkraftverk (2015) Håkavikelva - Småkraftverk (Ikke påbegynt) 2. "potensiale" Klipp gjerne ut setninger eller avsnitt Beskriv hvilke endringer som ønskes

17 Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak: ID: Navn: Salangen kommune R Røyrbakkelva/Løksebotnelva Finnes på vann-nett.no (er) Hva mangler: Forslag til tiltak: Rømt oppdrettsfisk og lakselus gjør at elva har moderat økologisk tilstand. Nye tiltak nødvendig for å oppnå god tilstand. Mulig avrenning fra private avløp i Løksebotn og Sletta (Spredt bebyggelse). Tiltaksovervåkning. Kartlegging av påvirkning fra oppdrett (Lus og rømt fisk). Vurdere hvilke tiltak som er mulige. Her kan du enten velge tiltak fra listen eller beskrive hvilke tiltak som ønskes

18 Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak: ID: Navn: Salangen kommune R Elver til Sagfjorden Finnes på vann-nett.no (er) Hva mangler: Forslag til tiltak: Satt til svært god økologisk tilstand, men kjemisk tilstand er ukjent. Mangler registrering av privat vannverk i Rognsabekken og elv fra Rognsavatnet/Storvatnet. Egen dam ovenfor Rognså. Basisovervåkning for kartlegging av tilstand til bekker med fysiske inngrep (Modifisert). Her kan du enten velge tiltak fra listen eller beskrive hvilke tiltak som ønskes

19 Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak: ID: Navn: Hva mangler: Forslag til tiltak: Salangen kommune R Håkavikelv Registrert med svært god økologisk tilstand. Kjemisk tilstand udefinert. Det er gitt konsesjon for småkraftutbygging i elva fra Elveskardvatnan. Tiltaksovervåkning. Økologisk tilstand for elva og vatnene i vassdraget. Finnes på vann-nett.no (er) Her kan du enten velge tiltak fra listen eller beskrive hvilke tiltak som ønskes

20 Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak: ID: Navn: Hva mangler: Forslag til tiltak: Salangen kommune R Røyrelva/Grønlielva Småkraftkonsesjon. Kraftverk under utbygging Fysisk inngrep. Elva bør vurderes registreres som modifisert. Tiltaksovervåkning. Økologisk tilstand for elva og Løksebotnvassdraget som helhet. Grunnvannsforekomst ved Rørbakken bør overvåkes med tanke på om vannforsyning påvirkes av vannkraftverk. Finnes på vann-nett.no (er) Her kan du enten velge tiltak fra listen eller beskrive hvilke tiltak som ønskes

21 Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak: Salangen kommune ID: Navn: Hva mangler: R Mastebakkelva Registrert med udefinert økologisk tilstand. Kjemisk tilstand udefinert. Vannuttak i elva til kommunal vannverk. Vannverksdam. Hovedvannkilde Salangen kommune. Modifisert vannforekomst. Samfunnsnytte er viktigere enn andre forhold.(gøp) Forslag til tiltak: Tiltaksovervåkning. Vannkvalitet. Finnes på vann-nett.no (er) Her kan du enten velge tiltak fra listen eller beskrive hvilke tiltak som ønskes

22 Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak: ID: Navn: Hva mangler: Forslag til tiltak: Salangen kommune G Røyrbakken Mulig påvirkning av grunnvannsforekomst fra småkraftutbygging i Grønlifossen (Forsyning). Basisovervåkning. Kartlegge mulig påvirkning fra nyetablert småkraftverk. Finnes på vann-nett.no (er) Her kan du enten velge tiltak fra listen eller beskrive hvilke tiltak som ønskes

23 Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak: ID: Navn: Salangen kommune L Røyrbakkvatnet Finnes på vann-nett.no (er) Hva mangler: Forslag til tiltak: Satt til moderat økologisk tilstand, men kjemisk tilstand er ukjent. Vatnet ligger inntil fylkesvei som saltes vintertid. Vi ønsker kartlegging av mulig avrenning fra veg. Mulig påvirkning av turbinkjørt vann fra Grønlifossen fra 2015 av (Småkraft under utbygging). Basisovervåkning/Problemkartlegging. Kartlegge om avrenning fra vei er tiltakende etter salting startet og om vannets tilstand endres som følge av småkraft (Eks. temperaturendring). Her kan du enten velge tiltak fra listen eller beskrive hvilke tiltak som ønskes

24 Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak: ID: Navn: Hva mangler: Forslag til tiltak: Salangen kommune L Rotvikvatnet Registrert med svært moderat økologisk tilstand. Kjemisk tilstand udefinert. Grunnet vannuttak til settefisk. Er lakseslakteri. Vannet ligger inntil fylkesvei som saltes. Problemkartlegging. Avrenning av vei må kartlegges. Finnes på vann-nett.no (er) Her kan du enten velge tiltak fra listen eller beskrive hvilke tiltak som ønskes

25 Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak: ID: Navn: Salangen kommune C Salangen Finnes på vann-nett.no (er) Hva mangler: Forslag til tiltak: Satt til god økologisk tilstand, men kjemisk tilstand er satt til "oppnår ikke god". Grunnet for høye blyverdier. Salangen ble brukt som dumpingsområde av avfall etter krigen, og det er visstnok gjort funn av beholdere med sennepsgass i sjøen. Tiltaksovervåkning. Fastslåing av kjemisk tilstand mht. forurensning av bunnsedimenter og sjø. Her kan du enten velge tiltak fra listen eller beskrive hvilke tiltak som ønskes

26 Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak: ID: Navn: Salangen kommune C Sagfjorden-indre Finnes på vann-nett.no (er) Hva mangler: Forslag til tiltak: Satt til god økologisk tilstand, men kjemisk tilstand er ukjent. Oppvekst og beiteområde for mange ulike fisk og fuglearter. Disse kan mulig påvirkes av avrenning fra tettsted og spredt bebyggelse, samt lus og rømt fisk fra oppdrettsnæring. Tiltaksovervåkning, lokale fiskestammer for anadrome laksefisk. Her kan du enten velge tiltak fra listen eller beskrive hvilke tiltak som ønskes

27 Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak: ID: Navn: Salangen kommune C Sagfjorden Ytre Finnes på vann-nett.no (er) Hva mangler: Forslag til tiltak: Satt til god økologisk tilstand, men kjemisk tilstand er ukjent. Området er endepunkt for kommunalt avløpsanlegg. Salangsverket er regulert industriområde med kjent virksomhet langt tilbake i tid siden gruvedrift på Storhaugen hadde sitt hovedvirke her, til fabrikk og dagens virksomhet med bilverksted og kommunal grovavfallsplass. Store deler av landområdet på Salangsverket er gamle fyllmasser. Småbåthavner, mulig forurensning av bunnstoff. Salangen ble brukt som dumpingsområde av avfall etter krigen, og det er visstnok gjort funn av beholdere med sennepsgass i sjøen. Problemkartlegging. Fastslåing av kjemisk tilstand mht. forurensning av bunnsedimenter og sjø. Her kan du enten velge tiltak fra listen eller beskrive hvilke tiltak som ønskes

Sunndal kommune Plan-, miljø- og næringstjenesten

Sunndal kommune Plan-, miljø- og næringstjenesten Sunndal kommune Plan-, miljø- og næringstjenesten Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset 6404 MOLDE Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Direktetelefon Dato 2011/723-49 Kristin Lilleeng

Detaljer

Vanndirektivet og kystvannet

Vanndirektivet og kystvannet Vanndirektivet og kystvannet Tom Hansen, Fiskeridirektoratet region Troms Vannregion Troms Antall kystvannsforekomster 196 Areal kystvannsforekomster 12576 km 2 Fiskeridirektoratets sektoransvar/rolle

Detaljer

Høringsuttalelse på «Vesentlige vannforvaltningsspørsmål» for vannregion Nordland fra Sør Salten vannområdeutvalg.

Høringsuttalelse på «Vesentlige vannforvaltningsspørsmål» for vannregion Nordland fra Sør Salten vannområdeutvalg. Høringsuttalelse på «Vesentlige vannforvaltningsspørsmål» for vannregion Nordland fra Sør Salten vannområdeutvalg. Bakgrunn Vannforskriften legger opp til en samordnet og tversektoriell forvaltningsmodell

Detaljer

Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak:

Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak: 204-649-G Taterneset Taterneset Taterneset er et gammelt deponi. Det burde undersøkes for mulig avrenning. Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.) Forslag til tiltak: Prøvetaking. Medlemmer i Storfjord plan-

Detaljer

Kontaktperson for det faglige innhold i foreliggende høringsuttalelse er elleke.bergersen@harstad.kommune.no

Kontaktperson for det faglige innhold i foreliggende høringsuttalelse er elleke.bergersen@harstad.kommune.no Fra: Birger Bjørnstad [Birger.Bjornstad@kvafjord.kommune.no] Til: Postmottak Troms fylkeskommune [/O=TROMS FYLKESKOMMUNE/OU=TROMSFYLKE/cn=Recipients/cn=k2mail] Kopi: Are Edgar Stenkjær [Are.Stenkjaer@harstad.kommune.no];

Detaljer

Regionale tiltaksprogram. for Vannregion Glomma og Grensevassdragene

Regionale tiltaksprogram. for Vannregion Glomma og Grensevassdragene Regionale tiltaksprogram for Vannregion Glomma og Grensevassdragene Tiltaksprogrammenes innhold Rammer og hovedmålsetting Grunnlag for prioritering av tiltak Tiltak for å nå miljømålene Kostnader, effekt

Detaljer

Høringssvar regionale vannforvaltningsplaner med tilhørende tiltaksprogram

Høringssvar regionale vannforvaltningsplaner med tilhørende tiltaksprogram Postboks 9354 Grønland Pb 9354 Grønland 0135 Oslo 0135 Oslo Til: VRM for vannregion Vest-Viken, Buskerud fylkeskommune Kopi: KLD, NVE, OED og Miljødirektoratet deres ref; vår ref; 12114 Oslo; 21.12.2014

Detaljer

Vannområdet Altavassdraget/Loppa/Stjernøya

Vannområdet Altavassdraget/Loppa/Stjernøya Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannområdet Altavassdraget/Loppa/Stjernøya Versjon nr. 1 / 25.mai 2012 UTKAST TIL ARBEIDSUTVALGET 1 Forord Norge har gjennom vannforskriften forpliktet seg til at vannet

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION ROGALAND 2016-2021

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION ROGALAND 2016-2021 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 04.11.2015 2010/3916-36288/2015 / M10 Saksbehandler: Berit Weiby Gregersen Saksnr. Utvalg Møtedato 15/128 Fylkesutvalget 24.11.2015 15/87 Fylkestinget 08.12.2015 REGIONAL

Detaljer

Høringsuttalelse vesentlige vannforvaltningsspørsmål, vannregion Nordland

Høringsuttalelse vesentlige vannforvaltningsspørsmål, vannregion Nordland forum for natur og friluftsliv Nordland Fauske, 1. januar 2013 Vannregionmyndigheten i Nordland Nordland fylkeskommune Fylkeshuset 8048 Bodø E-post: post@nfk.no Høringsuttalelse Forum for Natur og Friluftsliv

Detaljer

Sender merknader til regional vannforvaltningsplan med tiltaksprogram. Mvh Fosen Naturvernforening Magnar Østerås

Sender merknader til regional vannforvaltningsplan med tiltaksprogram. Mvh Fosen Naturvernforening Magnar Østerås From: Magnar Østerås Sent: 13. januar 2015 10:37 To: Postmottak STFK Subject: Regional vannforvaltningsplan med tiltaksprogram Attachments: fnfvannforvaltning311214.docx Sender merknader

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver natur og miljø, Kari-Anne Steffensen Gorset

Saksbehandler: Rådgiver natur og miljø, Kari-Anne Steffensen Gorset Arkivsaksnr.: 12/1446-2 Arkivnr.: K54 &13 Saksbehandler: Rådgiver natur og miljø, Kari-Anne Steffensen Gorset HØRINGSUTTALELSE TIL DOKUMENTET VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL FOR VANNREGION VEST-VIKEN

Detaljer

Innspill til deres sluttbehandling av søknad om Sauland kraftverk i Hjardal kommune i Telemark

Innspill til deres sluttbehandling av søknad om Sauland kraftverk i Hjardal kommune i Telemark Til Olje og energidepartementet v/ Energi-og vannressursavdelingen 4. juni 2014 Innspill til deres sluttbehandling av søknad om Sauland kraftverk i Hjardal kommune i Telemark WWF, Sabima og Naturvernforbundet

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/1538 VANNOMRÅDE VEFSNFJORDEN OG LEIRFJORD ORGANISERING OG KOSTNADSFORDELING Rådmannens innstilling: 1. Vannområdeutvalget

Detaljer

Høring av forslag til vannforvaltningsplan med tiltaksprogram for Agder. Uttalelse fra Forsvarsbygg

Høring av forslag til vannforvaltningsplan med tiltaksprogram for Agder. Uttalelse fra Forsvarsbygg 1 av 5 Vår dato Vår referanse 13.11.2014 2014/4128-1/310 Vår saksbehandler Tidligere dato Tidligere referanse Turid Winther-Larsen 47 97 59 73 Til Vest-Agder fylkeskommune Serviceboks 517 Lund 4605 KRISTIANSAND

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arne J. Grimstad Blyseth Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/451-3 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arne J. Grimstad Blyseth Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/451-3 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arne J. Grimstad Blyseth Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/451-3 Klageadgang: Nei ARBEID I VANNOMRÅDE VEFSNFJORDEN/LEIRFJORDEN ORGANISERING OG KOSTNADSFORDELING.

Detaljer

Anmodning om vurdering av behov for forskrift om veisalting

Anmodning om vurdering av behov for forskrift om veisalting Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Oslo, 10.12.2013 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/9815 Saksbehandler: Helga Gunnarsdottir Anmodning om vurdering av

Detaljer

Jo Halvard Halleraker

Jo Halvard Halleraker Vannmiljøet i Norge og de viktigste påvirkningsfaktorene Jo Halvard Halleraker Direktoratet for naturforvaltning (DN) EBL Vassdragsdrift og miljøforhold 25.-26. oktober 2007 EUs Vanndirektiv og systematisk

Detaljer

Karakterisering i elver og innsjøer - veien videre

Karakterisering i elver og innsjøer - veien videre Karakterisering i elver og innsjøer - veien videre Kristin Thorsrud Teien, avdelingsdirektør 14.10.2013 Halvparten av vannet i Norges kystområder og vassdrag er vurdert å være i god eller svært god økologisk

Detaljer

HØRING AV REGIONSLPLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM FOR VANNREGION ROGALAND 2016-2021

HØRING AV REGIONSLPLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM FOR VANNREGION ROGALAND 2016-2021 Vannregion Rogaland VMR Rogaland Fylkeskommune Pb. 130 4001 Stavanger 19.12.2014 BERGEN HØRING AV REGIONSLPLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM FOR VANNREGION ROGALAND 2016-2021 Innledning Viser til Rogaland

Detaljer

Fylkesmannen=> Fylkeskommunen. vannområdene. Vannområde Haldenvassdraget. Haldenvassdraget

Fylkesmannen=> Fylkeskommunen. vannområdene. Vannområde Haldenvassdraget. Haldenvassdraget Fylkesmannen=> Fylkeskommunen Erfaringer og forventninger fra vannområdene Finn Grimsrud Vannområde 4 Kommuner 2 fylker Lavlandsvassdrag 15 mil langt 6 mil med grunne innsjøer 9milelver Gjennomregulert

Detaljer

Høringsuttalelse fra Fredrikstad kommune til Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannregion Glomma

Høringsuttalelse fra Fredrikstad kommune til Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannregion Glomma Østfold fylkeskommune Vannregionmyndigheten for Glomma Postboks 220 1702 SARPSBORG Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 2010/8218-52-156931/2012-PEHL M10 14.12.2012 Høringsuttalelse fra Fredrikstad

Detaljer

Areal/plan/miljø TTjøme kommune

Areal/plan/miljø TTjøme kommune Areal/plan/miljø TTjøme kommune Saksbehandler:Bjørn Bjerke Larsen Direkte telefon:33 06 78 05 Vår ref.:15/46 Arkiv:FE-130 Deres ref.: Dato: 05.01.2015 Vestfold Fylkeskommune Fylkesadministrasjonen, Regionalavdelingen

Detaljer

Høringsuttalelse fra Røssåga Elveierlag om vesentlige utfordringer i vannområde Ranfjorden

Høringsuttalelse fra Røssåga Elveierlag om vesentlige utfordringer i vannområde Ranfjorden Høringsuttalelse fra Røssåga Elveierlag om vesentlige utfordringer i vannområde Ranfjorden Første laks i 2008 Overvintrende svaner Pukkellaks fjernet fra Røssåga ved hjelp av garn. August -07 Innledning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Siv Kristin Berge SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE TIL DOKUMENTET VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL VANNREGION GLOMMA

HØRINGSUTTALELSE TIL DOKUMENTET VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL VANNREGION GLOMMA LUNNER KOMMUNE ( MØTEBOK Arkivsaksnr 12/1445-4 Ark.: K54 &13 Sak nr Styre/rådlinvalg: Møtedato: 122/12 Formannskapet 08.11.2012 Saksbehandler. Kari-Anne Steffensen Gorset, Miljøvernkonsulent HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

Plan for karakterisering og overvåking av vannforekomster i Agder. Seminar om Vanndirektivet, Kristiansand 30.09.2010

Plan for karakterisering og overvåking av vannforekomster i Agder. Seminar om Vanndirektivet, Kristiansand 30.09.2010 Plan for karakterisering og overvåking av vannforekomster i Agder Seminar om Vanndirektivet, Kristiansand 30.09.2010 1 Prosjektet Oppdrag fra FM og FK i Aust-Agder, Vest- Agder og Rogaland (koordinert

Detaljer

Søknad om akvakulturtillatelse Skårliodden Lenvik kommune.

Søknad om akvakulturtillatelse Skårliodden Lenvik kommune. Lenvik Kommune, Plan og utvikling. Pb 602. 9306 Finnsnes postmottak@lenvik.kommune.no Dokumentet sendes bare pr. e-post. Kopi : Spesialrådgiver Frode Mikalsen, Troms Fylkeskommune Fylkesmannen i Troms,

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder

Fylkesmannen i Vest-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder Saksbehandler: Atle Torvik Kristiansen Deres ref.: 24.06.2014 Vår dato: 18.11.2014 Tlf.: 38 17 62 14 Vår ref.: 2014/3588 Arkivkode: 461.0 Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517

Detaljer

Vedtak av regionale planer for vannforv altning 2016-2021 i Akershus fylkeskommune

Vedtak av regionale planer for vannforv altning 2016-2021 i Akershus fylkeskommune FYLKESADMINISTRASJONEN «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse(oppgisvedsvar) Anja Winger 21.12.2015 2011/21130-86/174041/2015EMNE K54 Telefon 22055645

Detaljer

Regionalt tiltaksprogram for vannregion Troms 2016-2021 Foto: Tone Rasmussen

Regionalt tiltaksprogram for vannregion Troms 2016-2021 Foto: Tone Rasmussen Høringsutkast: Regionalt tiltaksprogram for vannregion Troms 2016-2021 Foto: Tone Rasmussen Forord Vannregionmyndigheten ved Troms fylkeskommune er en regional planmyndighet som har ansvar for å utarbeide

Detaljer

Regional forvaltningsplan for vannregion Troms

Regional forvaltningsplan for vannregion Troms Regional forvaltningsplan for vannregion Troms 2016-2021 Gunnar Davíðsson, leder Vannregionutvalg Troms Troms fylkeskommune/vannregionmyndighet i Troms Mål: 1. Godt vannmiljø. 2. Beskytte. 3. Forbedre.

Detaljer

Om høringsutkastet til vesentlige vannforvaltningsspørsmål!

Om høringsutkastet til vesentlige vannforvaltningsspørsmål! Om høringsutkastet til vesentlige vannforvaltningsspørsmål! Høringsmøte vesentlige vannforvaltningsspørsmål, 3. oktober 2012 V/ Vegard Næss, Prosjektleder, Vannregion Rogaland Vannregion Rogaland Vannregion

Detaljer

Karakterisering Finnøy

Karakterisering Finnøy Karakterisering Finnøy Dokumentet går gjennom alle vannforekomstene i kommunen. Alle data er hentet fra Vann- Nett (http://vann-nett.nve.no/saksbehandler/). Under ligger en kort forklaring av begrepene

Detaljer

Regionalt tiltaksprogram for vannregion Troms 2016-2021

Regionalt tiltaksprogram for vannregion Troms 2016-2021 20.11.2015: Regionalt tiltaksprogram for vannregion Troms 2016-2021 Foto: Tone Rasmussen Forord Vannregionmyndigheten ved Troms fylkeskommune er en regional planmyndighet som har ansvar for å utarbeide

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Behandling: Enstemmig vedtatt. Side 1 av 1

DRAMMEN KOMMUNE. Behandling: Enstemmig vedtatt. Side 1 av 1 DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 146/14 Saksbeh. Frode Graff Arkivsaksnr. 14/11059-3 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 16.12.2014 Utvalg Bystyret HØRING - REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING

Detaljer

Vestre Slidre kommune

Vestre Slidre kommune Vestre Slidre kommune «Sse_Navn» Slidrevegen 16, 2966 SLIDRE Telefon: 61 34 50 00 Fax: 61 34 50 50 Internett: www.vestre-slidre.kommune.no E-post: post@vestre-slidre.kommune.no SÆRUTSKRIFT Saksnr. Utval

Detaljer

Til Sør-Trøndelag fylkeskommune

Til Sør-Trøndelag fylkeskommune From: nve@nve.no Sent: 27. desember 2014 15:23 To: Postmottak STFK Subject: Høringsuttalelse til regional forvaltningsplan og tiltaksprogram for vannregion Trøndelag. NVEs referanse: 201101189-28 Attachments:

Detaljer

Kristian Augustsgt. 7A P.b. 6784 St.Olavs plass 0130 Oslo Tlf: 22 36 36 41 Faks: 22 20 06 66

Kristian Augustsgt. 7A P.b. 6784 St.Olavs plass 0130 Oslo Tlf: 22 36 36 41 Faks: 22 20 06 66 Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 OSLO Kristian Augustsgt. 7A P.b. 6784 St.Olavs plass 0130 Oslo Tlf: 22 36 36 41 Faks: 22 20 06 66 sabima@sabima.no www.sabima.no org.nr: 980202062 bankgiro:

Detaljer

Regional plan for vannforvaltning i vannregion Rogaland 2016-2021

Regional plan for vannforvaltning i vannregion Rogaland 2016-2021 Rogaland fylkeskommune v/ Prosjektleder Vegard Næss Postboks 130 4001 STAVANGER Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region vest Regine Benz - 51911407

Detaljer

FYLKESRÅDETS VURDERING OG KONKLUSJON:

FYLKESRÅDETS VURDERING OG KONKLUSJON: 331 FYLKESRÅDETS VURDERING OG KONKLUSJON: UTKAST TIL FORSKRIFT OM RAMMER FOR VANNFORVALTNINGEN - GJENNOMFØRINGAV RAMMEDIREKTIVET FOR VANN I NORGE Forskriften foreslår to alternativer mht. inndeling av

Detaljer

Saksfremlegg. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører.

Saksfremlegg. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. Saksfremlegg Arkivsak: 09/227 Sakstittel: HØRINGSUTTALELSE - UTKAST TIL FORVALTNINGSPLAN OG TILTAKSPROGRAM FOR VANNREGION GLOMMA/INDRE OSLOFJORD K-kode: K54 Saksbehandler: Anne Grindal Søbye Innstilling:

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning, fra fjell til fjord. Vattenrådens dag, 21. februar, Karlstad

Helhetlig vannforvaltning, fra fjell til fjord. Vattenrådens dag, 21. februar, Karlstad Helhetlig vannforvaltning, fra fjell til fjord Vattenrådens dag, 21. februar, Karlstad Arne Magnus Hekne Miljørådgiver Trine Frisli Fjøsne Rådgiver vannforvaltning Innføringen/implementeringen av Eu`s

Detaljer

Faktaark for vannforekomster i risiko: Bindalsfjorden Velfjorden vannområde

Faktaark for vannforekomster i risiko: Bindalsfjorden Velfjorden vannområde Faktaark for vannforekomster i risiko: Bindalsfjorden Velfjorden vannområde Innhold: Elvevannforekomster i Brønnøy kommune 146 36 R Bekker rundt Brønnøysund. 2 146 16 R Tillremvassdraget 3 148 46 R Bekker

Detaljer

SVAR PÅ HØRING ANGÅENDE STATKRAFTS SØKNAD OM AGGREGAT 2 I TROLLHEIM KRAFTSTASJON

SVAR PÅ HØRING ANGÅENDE STATKRAFTS SØKNAD OM AGGREGAT 2 I TROLLHEIM KRAFTSTASJON Fiskeraksjonen for Surna Norges Vassdrags og Energidirektorat Middelthunsgate 29 Postboks 5091, Majorstuen 0301 Oslo Vår dato: 25.05 2016 Deres ref.: 201495940-9 Deres arkiv: 312 SVAR PÅ HØRING ANGÅENDE

Detaljer

Damtjern i Lier Dialogmøte

Damtjern i Lier Dialogmøte Damtjern i Lier Dialogmøte 30.10.2017 Morten Eken Vannregionkoordinator Vest-Viken Utgangspunkt for arbeidet EUs vanndirektiv (22.12.2000) Vannforskriften 1: Formål: Sikre helhetlig beskyttelse og bærekraftig

Detaljer

Mål, hovedprinsipper, sentrale begrep. Anders Iversen, DN

Mål, hovedprinsipper, sentrale begrep. Anders Iversen, DN Mål, hovedprinsipper, sentrale begrep Anders Iversen, DN Oversikt 1. Innledning om vanndirektiv og vannforskrift 2. Organisering av arbeidet 3. Hovedgrep i vanndirektivet og vannforskriften 4. Fasene i

Detaljer

Høringsuttalelse fra Sel kommune til Forslag til regional plan for vannforvaltning og regionalt tiltaksprogram for vannregion Glomma 2016-2021

Høringsuttalelse fra Sel kommune til Forslag til regional plan for vannforvaltning og regionalt tiltaksprogram for vannregion Glomma 2016-2021 SEL KOMMUNE Østfold fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG Melding om vedtak Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2007/161/49/K54 Ingunn Synstnes 16.12.2014 ingunn.systnesgsencommune.no Høringsuttalelse

Detaljer

Minihøring: FRIST 30. juni 2014 Tiltaksanalyse for vannområdet Harstad- Salangen

Minihøring: FRIST 30. juni 2014 Tiltaksanalyse for vannområdet Harstad- Salangen Minihøring: FRIST 30. juni 2014 Tiltaksanalyse for vannområdet - Salangen Vannområdet -Salangen i Sør-Troms. Kilde: http://vannmiljo.miljodirektoratet.no Forord Troms fylke er delt inn i 6 vannområder

Detaljer

Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen (2016 2021)

Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen (2016 2021) Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen (2016 2021) Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Fylkestinget vedtok den 09.12.2015 Regional

Detaljer

Gjennomføring av vanndirektivet i Norge

Gjennomføring av vanndirektivet i Norge Gjennomføring av vanndirektivet i Norge og de største utfordringene så langt Foto: Anders Iversen Foto: Morguefile Foto: Anders Iversen Anders Iversen 11. november 2014 Foto: Bjørn Mejdell Larsen, NINA

Detaljer

Kommunestyrets vedtak av , sak 74/14 oversendes herved.

Kommunestyrets vedtak av , sak 74/14 oversendes herved. From: postmottak.afjord@fosen.net Sent: 26. november 2014 09:35 To: Postmottak STFK Cc: Ingrid Hjorth Subject: Høring forvaltningsplan vann for vannregion Trøndelag 2016-2021 - Innspill fra Åfjord kommune

Detaljer

VRUs innstilling til fastsettelse av planprogram for forvaltningsplan for vannregion Nordland

VRUs innstilling til fastsettelse av planprogram for forvaltningsplan for vannregion Nordland Notat VRUs innstilling til fastsettelse av planprogram for forvaltningsplan for vannregion Nordland Fra: Vannregionutvalget i vannregion Nordland (VRU) Til: Vannregionmyndigheten i Nordland Fylkesrådet

Detaljer

FNF Hordaland. Norges Vassdrag- og Energidirektorat Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Bergen, 20. mars 2013

FNF Hordaland. Norges Vassdrag- og Energidirektorat Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Bergen, 20. mars 2013 FNF Hordaland Norges Vassdrag- og Energidirektorat Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Bergen, 20. mars 2013 UTTALELSE TIL SØKNAD OM BYGGING AV HJORTEDALSELVA KRAFTVERK I FUSA KOMMUNE Vi viser til brev

Detaljer

Smalelva Trøgstad. Tilstand. Risikovurdering. Hydrologisk og administrativ informasjon. Vannforekomst: 002 17 R Dato: 27.09.2012.

Smalelva Trøgstad. Tilstand. Risikovurdering. Hydrologisk og administrativ informasjon. Vannforekomst: 002 17 R Dato: 27.09.2012. Smalelva Trøgstad Vannforekomst: 002 17 R Dato: 27.09.2012 Parameternavn Tilstand Klassifisering Behandlet av VRU Økologisk tilstand Antatt moderat Ikke behandlet Økologisk potensial Udefinert Ikke behandlet

Detaljer

Arealplanlegging i sjø - Konsekvensutredninger Vurderinger i forhold til ivaretakelse av naturmangfold

Arealplanlegging i sjø - Konsekvensutredninger Vurderinger i forhold til ivaretakelse av naturmangfold Arealplanlegging i sjø - Konsekvensutredninger Vurderinger i forhold til ivaretakelse av naturmangfold Fagansvarlig Knut M. Nergård Kystsoneplanlegging Konsekvensutredninger Litt generelt om føringer for

Detaljer

Infeksjoner i lakseoppdrett. - en del av det sammensatte trusselbildet for villaks?

Infeksjoner i lakseoppdrett. - en del av det sammensatte trusselbildet for villaks? Infeksjoner i lakseoppdrett - en del av det sammensatte trusselbildet for villaks? Vitenskapelig råd for lakseforvaltning Gir uavhengige vitenskapelige råd til forvaltningsmyndighetene NINA UIT 12 personlig

Detaljer

STORVANNET I HAMMERFEST

STORVANNET I HAMMERFEST STORVANNET I HAMMERFEST STORVANNET I HAMMERFEST Fra DDT til siloksaner Hva gjør vi...? Et restaureringsprosjekt. A Av Tor Harry Bjørn - Hammerfest kommune Prosjekt Ren havn, Hammerfest. Havneområde med

Detaljer

SUPPLERENDE KONSEKVENSUTREDNING AV TO NYE AKVAKULTUR-OMRÅDER I KARLSØY KOMMUNE.

SUPPLERENDE KONSEKVENSUTREDNING AV TO NYE AKVAKULTUR-OMRÅDER I KARLSØY KOMMUNE. INTERKOMMUNAL KYSTSONEPLAN FOR TROMSØREGIONEN SUPPLERENDE KONSEKVENSUTREDNING AV TO NYE AKVAKULTUROMRÅDER I KARLSØY KOMMUNE. Dette dokumentet inneholder konsekvensutredning av to nye akvakulturområder

Detaljer

Gjennomføringen av EUs vanndirektiv i Norge med vekt på vannkraft. Jo Halvard Halleraker Direktoratet for naturforvaltning

Gjennomføringen av EUs vanndirektiv i Norge med vekt på vannkraft. Jo Halvard Halleraker Direktoratet for naturforvaltning Gjennomføringen av EUs vanndirektiv i Norge med vekt på vannkraft Jo Halvard Halleraker Direktoratet for naturforvaltning johh@dirnat.no Miljømål basert på klassifisering Miljøtilstand Status miljømål

Detaljer

Hva må til for å sikre en bærekraftig oppdrettsnæring Rica Hell, Værnes 4. februar

Hva må til for å sikre en bærekraftig oppdrettsnæring Rica Hell, Værnes 4. februar Hva må til for å sikre en bærekraftig oppdrettsnæring Rica Hell, Værnes 4. februar Assisterende tilsynsdirektør i Mattilsynet Ole Fjetland Hva jeg skal snakke om Mattilsynets rolle og oppgaver Bærekraft

Detaljer

Forvaltningsarbeidet. Finn Grimsrud, Haldenvassdraget vannområde

Forvaltningsarbeidet. Finn Grimsrud, Haldenvassdraget vannområde Forvaltningsarbeidet Finn Grimsrud, Haldenvassdraget vannområde Haldenvassdraget vannområde 4 kommuner 15 mil langt Aurskog-Høland 190 000 dekar dyra mark 4000 boliger uten godkjente renseløsninger (2008)

Detaljer

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannområde Morsa

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannområde Morsa Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannområde Morsa 21 05 2012 Flom i Hobølelva i september 2011. Foto: Landbrukskontoret i Hobøl 1 1. Oppsummering - hovedutfordringer Hovedutfordringer i vannområde Morsa

Detaljer

Prosjekt «Ren elv Haukås»: Store utfordringer og grønne framtidsvisjoner

Prosjekt «Ren elv Haukås»: Store utfordringer og grønne framtidsvisjoner Prosjekt «Ren elv Haukås»: Store utfordringer og grønne framtidsvisjoner Håvard Bjordal: 3. desember 2013 Dette er egentlig historien om «urmuslingen» en elvemusling som vart funnen av Stein, Anders og

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VANNREGION FINNMARK 2016-2021

REGIONAL PLAN FOR VANNREGION FINNMARK 2016-2021 REGIONAL PLAN FOR VANNREGION FINNMARK 2016-2021 Vann blir til is. Foto: Frank Martin Ingilæ Revidert versjon 12.10.2015 www.vannportalen.no/finnmark Vannregionmyndighet i vannregion Finnmark og den norske

Detaljer

Karakterisering og klassifisering + noko attåt

Karakterisering og klassifisering + noko attåt Karakterisering og klassifisering + noko attåt Jon Lasse Bratli, Klima- og forurensningsdirektoratet Vannressurskonferanse Norges Bondelag 9. oktober 2012 Økosystembasert - Helhetlig - Kunnskapsbasert

Detaljer

Innspill til Fiskeri- og kystdepartementets strategi for miljømessig bærekraftig utvikling av oppdrettsnæringen.

Innspill til Fiskeri- og kystdepartementets strategi for miljømessig bærekraftig utvikling av oppdrettsnæringen. Fiskeri- og Kystdepartementet Postboks 8118 Dep 0032 Oslo Oslo, 09.03.09 Innspill til Fiskeri- og kystdepartementets strategi for miljømessig bærekraftig utvikling av oppdrettsnæringen. Oppdrettsnæringen

Detaljer

WWF-Norge forkaster Regjeringen forslag

WWF-Norge forkaster Regjeringen forslag WWF-Norge Tlf: 22 03 65 00 Faks: 22 20 06 66 Kristian Augustsgt. 7A info@wwf.no P.b. 6784 St.Olavs plass www.wwf.no 0130 Oslo Norge 01.10.01 Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo WWF-Norge

Detaljer

SJEKKLISTE /KONTROLLSPØRSMÅL FOR MILJØKONSEKVENSANALYSE OG ROS-ANALYSE. Nei

SJEKKLISTE /KONTROLLSPØRSMÅL FOR MILJØKONSEKVENSANALYSE OG ROS-ANALYSE. Nei SJEKKLISTE /KONTROLLSPØRSMÅL FOR MILJØKONSEKVENSANALYSE OG ROS-ANALYSE Goavika båtforening / Merknad: Naturgrunnlag og biologisk mangfold Vil tiltaket ha konsekvenser for geologiske, botaniske eller zoologiske

Detaljer

Status for regionale vannforvaltningsplaner: På rett vei, men fremdeles langt fram til målet

Status for regionale vannforvaltningsplaner: På rett vei, men fremdeles langt fram til målet Status for regionale vannforvaltningsplaner: På rett vei, men fremdeles langt fram til målet Anders Iversen er fagdirektør for vannforvaltning i Miljødirektoratet. Av Anders Iversen Artikkelen er ikke

Detaljer

Klage på vedtak - Sølvbekken kraftverk i Rana kommune

Klage på vedtak - Sølvbekken kraftverk i Rana kommune Mo i Rana, 27.08.2015 Klage på vedtak - Sølvbekken kraftverk i Rana kommune Det vises til NVE s vedtak av 03.07.2015 om å gi Ranakraft AS tillatelse til å bygge Sølvbekken kraftverk. Naturvernforbundet

Detaljer

Denne presentasjonen fokuserer på aktuelle tema og problemstillinger for kommunale planleggere og byggesaksbehandlere.

Denne presentasjonen fokuserer på aktuelle tema og problemstillinger for kommunale planleggere og byggesaksbehandlere. I Håndbok for bygge- og anleggsarbeid langs vassdrag ønsker Jæren vannområde å gi råd og veiledning knyttet til bygge- og anleggsarbeid som kan medføre forurensning til vassdrag og reduksjon i biologisk

Detaljer

Fig.1: Kartskisse over Indrelva med stasjoner I- 1 til I- 5, kilde Vann- nett.

Fig.1: Kartskisse over Indrelva med stasjoner I- 1 til I- 5, kilde Vann- nett. Rødøy Lurøy vannområde Befaring 4.06-2013 Indrelva i Lurøy I- 5 I- 4 I- 1 I- 2 I- 3 Fig.1: Kartskisse over Indrelva med stasjoner I- 1 til I- 5, kilde Vann- nett. Beskrivelse: Indrelva ligger ved Konsvikosen

Detaljer

Vannområdeutvalg og prosjektleder

Vannområdeutvalg og prosjektleder Miljøvernkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.06.2011 36909/2011 2011/5519 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/97 Formannskapet 30.06.2011 Vannområdeutvalg og prosjektleder Sammendrag I perioden

Detaljer

Innkalling og sakspapirer til møte i vannregionutvalget 29. april 2014

Innkalling og sakspapirer til møte i vannregionutvalget 29. april 2014 Vår dato: 16.04.2014 Vår ref: 201300046-230 Arkivkode: --- Gradering: Deres ref: Saksbehandler: Kerry Maria Agustsson Telefon: +4778963036 Kerry.Maria.Agustsson@ffk.no Ann-Solveig Sørensen Fylkeshuset

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VANNREGION FINNMARK 2016-2021

REGIONAL PLAN FOR VANNREGION FINNMARK 2016-2021 REGIONAL PLAN FOR VANNREGION FINNMARK 2016-2021 Vann blir til is. Foto: Frank Martin Ingilæ Vedtatt i VRU 20.10.2015 www.vannportalen.no/finnmark Vannregionmyndighet i vannregion Finnmark og den norske

Detaljer

Vannforskriftens hverdagslige utfordinger. Miljøringen Temamøte Vannforskriften 21. november 2012 - Fylkesmannen i Vest-Agder Solvår Reiten

Vannforskriftens hverdagslige utfordinger. Miljøringen Temamøte Vannforskriften 21. november 2012 - Fylkesmannen i Vest-Agder Solvår Reiten Vannforskriftens hverdagslige utfordinger Miljøringen Temamøte Vannforskriften 21. november 2012 - Fylkesmannen i Vest-Agder Solvår Reiten Innhold i presentasjonen Forurenset sjøbunn: Tiltak i Kristiansandsfjorden

Detaljer

Vannforskriften. Møte om Forvaltningplan Nordsjøen Skagerak og Vannforskriften 2. desember 2010

Vannforskriften. Møte om Forvaltningplan Nordsjøen Skagerak og Vannforskriften 2. desember 2010 Vannforskriften Fokus på kunnskapsbehov i sjøområdene Møte om Forvaltningplan Nordsjøen Skagerak og Vannforskriften 2. desember 2010 Foto 1,2,4 og 5 Kari H. Bachke Andresen Kari H. Bachke Andresen og Hege

Detaljer

Vannmiljø og Matproduksjon

Vannmiljø og Matproduksjon Vannmiljø og Matproduksjon 29. oktober 2014 Bjørn Gimming, styremedlem i Norges Bondelag Vi får Norge til å gro! 02.11.2014 1 Målrettet jobbing med vann i jordbruket 1970-tallet: Mjøsaksjonen miljø kom

Detaljer

3.5 Prioriteringer i planarbeidet

3.5 Prioriteringer i planarbeidet 3.5 Prioriteringer i planarbeidet Underveis i planarbeidet er det viktig å prioritere tydelig, slik at man får tatt tak i de viktigste utfordringene og de største påvirkningene først. En analyse av kostnadseffektivitet

Detaljer

Vann-Nett og vanndirekstivet. Lars Stalsberg, Norges vassdrags- og energidirektorat Bø, 13. januar 2011

Vann-Nett og vanndirekstivet. Lars Stalsberg, Norges vassdrags- og energidirektorat Bø, 13. januar 2011 Vann-Nett og vanndirekstivet Lars Stalsberg, Norges vassdrags- og energidirektorat Bø, 13. januar 2011 Hvem gjør hva i arbeidet med vanndirektivet i Norge? kortversjon... Arbeidet med vanndirektivet ledes

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning i kommunene. Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland

Helhetlig vannforvaltning i kommunene. Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Helhetlig vannforvaltning i kommunene Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Fylkestinget vedtok den 09.12.2015 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland

Detaljer

Referat fra møte i Jæren vannområdeutvalg

Referat fra møte i Jæren vannområdeutvalg Referat fra møte i Jæren vannområdeutvalg Møte: Torsdag 12. juni 2014 kl 11.00 14.00 Deltakere: Vannområdeutvalg Navn Til stede: Rogaland FK Jon Lund x Rogaland FK Henry Tendenes Meldt forfall Gjesdal

Detaljer

Kapittel 2 Vannregion Nordland

Kapittel 2 Vannregion Nordland Kapittel 2 Vannregion Nordland Vannregion Nordland strekker seg i all hovedsak fra fylkesgrensen mot Nord-Trøndelag i sør til fylkesgrensen mot Troms i nord, og fra svenskegrensen i øst og til 1 nautisk

Detaljer

Kommunedelplan Østgreina

Kommunedelplan Østgreina Samarbeid skaper utvikling og trivsel HURDAL KOMMUNE Kommunedelplan Østgreina ROS - analyse WWW.HURDAL.KOMMUNE.NO Det gjøres en overordnet vurdering av de enkelte tema satt opp i en matrise. Det angis

Detaljer

Audnedal kommune og Vannforskriften

Audnedal kommune og Vannforskriften Audnedal kommune og Vannforskriften Informasjon for Audnedal kommunestyre 11. april 2013 ved Stig Skjævesland, Prosjektleder for Vannområdet Mandal-Audna Tema: Vannforskriften Hvordan kan vi best ta vare

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Karin Kvålseth OPPRETTET AV

OPPDRAGSLEDER. Karin Kvålseth OPPRETTET AV OPPDRAG VA vurdering HM Rit AS OPPDRAGSNUMMER 186985 TIL Magne Kaasa OPPDRAGSLEDER Karin Kvålseth OPPRETTET AV Ingrid Flatland Høydahl DATO 6 KOPI TIL Vann og avløpsvurdering for reguleringsfelt Vamark

Detaljer

Vannforskriften og forurensningsregnskap

Vannforskriften og forurensningsregnskap Vannforskriften og forurensningsregnskap Vanndirektivet Vannforskriften Klima- og miljødepartementet er ansvarlig for gjennomføringen i Norge Koordinering på etatsnivå og løpende oppfølging av vannregionene

Detaljer

Høring, regionalt tiltaksprogram for vannregion Nordland og Jan Mayen

Høring, regionalt tiltaksprogram for vannregion Nordland og Jan Mayen Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.11.2014 73314/2014 2010/17282 024 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/66 Komite for plan, næring og miljø 04.12.2014 Bystyret 11.12.2014 Høring,

Detaljer

Lokale tiltaksanalyser

Lokale tiltaksanalyser Lokale tiltaksanalyser Vannområdene Glomma og Grensevassdragene Trine Frisli Fjøsne 19.11.2013 Miljømål jf. Vannforskriften Miljømål for overflatevann ( 4) Naturlige vannforekomster av overflatevann Tilstanden

Detaljer

Anadrom fisk og vannforskriften. Steinar Sandøy, Miljødirektoratet

Anadrom fisk og vannforskriften. Steinar Sandøy, Miljødirektoratet Anadrom fisk og vannforskriften Steinar Sandøy, Miljødirektoratet Status - Innsig av voksen laks Sør-Norge Norge Midt-Norge Atlantisk laks Historisk utbredelse Species on the Brink Wild Atlantic salmon

Detaljer

GIS I STEIGEN - Kystsoneforvaltning - Utfordringer. Gunnar Svalbjørg, Plan og miljøvernleder, Steigen kommune Bodø, 20.1.12

GIS I STEIGEN - Kystsoneforvaltning - Utfordringer. Gunnar Svalbjørg, Plan og miljøvernleder, Steigen kommune Bodø, 20.1.12 GIS I STEIGEN - Kystsoneforvaltning - Utfordringer Gunnar Svalbjørg, Plan og miljøvernleder, Steigen kommune Bodø, 20.1.12 GIS i Steigen = arealforvaltning Formål med foredraget begeistre? Fokusere på

Detaljer

Karakterisering av vassområde Stryn/Indre Nordfjord

Karakterisering av vassområde Stryn/Indre Nordfjord Karakterisering av vassområde Stryn/Indre Nordfjord Utvalsmøte i Stryn 21.05.05 Av Merete Farstad Innhald Frå grovkarakterisering til fullkarakterisering 1. Grovkarakterisering 2005 2. Fullkarakterisering

Detaljer

Tillatelse til mudring og utlegging av masser - Nordfold havn - Steigen

Tillatelse til mudring og utlegging av masser - Nordfold havn - Steigen Steigen kommune postmottak@steigen.kommune.no Saksb.: Solveig M. B. Lakså e-post: fmnosbe@fylkesmannen.no Tlf: 75531604 Vår ref: 2013/8824 Deres ref: Vår dato: 31.03.2014 Deres dato: 06.12.2013 Arkivkode:

Detaljer

Kommunens oppfølging av vannforskriften. Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland

Kommunens oppfølging av vannforskriften. Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Kommunens oppfølging av vannforskriften Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Innhold Kort om regional plan for vannforvaltning for Vannregion Nordland og Jan Mayen

Detaljer

Botngårdselva + Vannforskriften. Bakgrunn, Status, Prosessen og Framdrift

Botngårdselva + Vannforskriften. Bakgrunn, Status, Prosessen og Framdrift Botngårdselva + Vannforskriften Bakgrunn, Status, Prosessen og Framdrift 1. Bakgrunn for Botngårdselva prosjektet Vannforskriften = Vannforvaltning Vannforskriften definerer hva god vannmiljø er: målet

Detaljer

Treng vi å betre vassmiljøet?

Treng vi å betre vassmiljøet? Treng vi å betre vassmiljøet? Har kommunane eit ansvar for å hindre spreiing av miljøgifter etter vassforskrifta? Ja - Bidra til å nå miljømåla for vassførekomstane - innanfor område der kommunen har verkemidlar

Detaljer

Risikovurdering av havbruk med fokus på Rogaland. Vivian Husa Havforskningsinstituttet 3. November 2015

Risikovurdering av havbruk med fokus på Rogaland. Vivian Husa Havforskningsinstituttet 3. November 2015 Risikovurdering av havbruk med fokus på Rogaland Vivian Husa Havforskningsinstituttet 3. November 2015 Årlig risikovurdering siden 2011 Produksjon av laksefisk KAP. 4 RISIKOVURDERING AV LAKSELUS 2014

Detaljer

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann. Line Fjellvær, Direktoratet for naturforvaltning

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann. Line Fjellvær, Direktoratet for naturforvaltning Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann Line Fjellvær, Direktoratet for naturforvaltning Foto: Jo H. Halleraker Foto: Vegdirektoratet Foto: Magnus Voje Foto: Direktoratet for naturforvaltning Foto:

Detaljer

Hva vet vi om vannmiljøet så langt? Kristin B. Klaudiussen Rådgiver, Fylkesmannen i Nordland

Hva vet vi om vannmiljøet så langt? Kristin B. Klaudiussen Rådgiver, Fylkesmannen i Nordland Hva vet vi om vannmiljøet så langt? Kristin B. Klaudiussen Rådgiver, Fylkesmannen i Nordland Innhold Karakterisering hva er det? Ansvarsfordeling Hvor langt vi er kommet på ulike tema Hvor man finner resultatene

Detaljer