KOMMUNAL PLANSTRATEGI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMUNAL PLANSTRATEGI"

Transkript

1 SKIEN KOMMUNE KOMMUNAL PLANSTRATEGI BYSTYREPERIODEN Godkjent i Bystyremøte den 19. april 2012

2 INNHOLD Kap Tema Side 1 INNLEDNING Planstrategi et planverktøy for politikkutforming Hva skal den kommunale planstrategien drøfte Hva skal den kommunale planstrategien vise Kommunal planstrategi og kommunens plansystem 4 2 PLANSTATUS 2011 KOMMUNEPLAN OG PLANER PÅ STRATEGISK NIVÅ Kommuneplan planstatus Samfunnsdelen Arealdelen Andre strategiske kommunale planer status Interkommunale og regionale planer status BEFOLKNINGSUTVIKLING Utviklingstrekk Skien i Grenland Befolkningsutviklingen i Skien Utfordringer og muligheter Planbehov 10 4 UTDANNING OG KOMPETANSE Utviklingstrekk Utfordringer og muligheter Planbehov 14 5 NÆRING OG ARBEIDSPLASSER Utviklingstrekk Utfordringer og muligheter Planbehov 17 6 FOLKEHELSE / LEVEKÅR Utviklingstrekk Utfordringer og muligheter Planbehov 20 7 SEKTORENES VIRKSOMHET Utviklingstrekk Utfordringer og muligheter Planbehov 23 8 MILJØUTFORDRINGER Utviklingstrekk Utfordringer og muligheter Planbehov 26 9 LANGSIKTIG AREALBRUK Utviklingstrekk Utfordringer og muligheter. Evaluering av gjeldende arealdel Planbehov REGIONAL SAMHANDLING NASJONALE FORVENTNINGER OG REGIONALE FØRINGER Nasjonalt forventningsbrev Regionale føringer Regional planstrategi PRIORITERTE PLANOPPGAVER VEDTATT I BYSTYRET 39 2

3 3 1. INNLEDNING 1.1 Kommunal Planstrategi et planverktøy for politikkutforming Plan- og bygningsloven (Pbl), Plandelen paragraf 10 1, har krav om at bystyret skal vedta en kommunal planstrategi minst en gang i hver valgperiode og senest innen ett år etter konstituering. Kommunal planstrategi er et nytt overordna planverktøy og formålet er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør prioritere i bystyreperioden, for å bidra til og legge til rette for en ønsket samfunnsutvikling. Planstrategien kan brukes til å gjøre det kommunale planarbeid mer målrettet og tydeligere politisk styrt og ikke mer omfattende enn nødvendig. Loven gir kommunen stort handlingsrom i arbeidet med å utarbeide og vedta den kommunale planstrategien. Det ligger derfor godt tilrette for å tilpasse planoppgavene til prioriterte regionale og lokale forhold og utfordringer. I arbeidet med planstrategien kan den nyvalgte planmyndigheten (bystyret/formannskapet) gjøre seg kjent med gjeldende planer og drøfte kritiske sider ved samfunnsutviklingen. Hva er de viktigste utfordringene i en ønsket samfunnsutvikling og hvilke planer trenger vi for å møte disse på en målrettet og kunnskapsbasert måte? Arbeidet med kommunal planstrategi skal avklare: o hva har vi av vedtatte planer som fungerer godt og som kan videreføres uten endringer o på hvilke områder er det behov for revisjon av vedtatte planer o på hvilke områder er det behov for å utrede nye plantemaer og utarbeide nye planer Med dette som kunnskapsgrunnlag kan planmyndigheten gi administrasjonen i oppdrag å arbeide med prioriterte planoppgaver i bystyreperioden. Dermed kan planaktiviteten tilpasses tigjengelige ressurser i form av plankompetanse, arbeidskapasitet og økonomi. I behandlingen skal bystyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan samfunnsdel og arealdel - eller deler av den skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Bystyret kan herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves. 1.2 Hva skal den kommunale planstrategien drøfte Planloven forventer at; planstrategien inneholder en drøfting av kommunens strategiske utfordringer og valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, klima- og miljøutfordringer og sektorenes virksomhet. Planloven framhever at arealdelen i kommuneplanen er et viktig virkemiddel for å nå samfunnspolitiske mål og den kommunale planstrategien skal inneholde en arealstrategi som viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Planstrategien er også en viktig arena for å drøfte og avklare behov for regionalt og interkommunalt planleggingssamarbeid. 1.3 Hva skal den kommunale planstrategien vise Den kommunale planstrategien er ikke en plan. Planstrategien skal vurdere planbehovet i planperioden og vise hvordan kommunen skal planlegge for å sikre boliger, transport og

4 4 velfungerende infrastruktur, konkurransedyktig næringsliv, trivelige lokalsamfunn og grøntområder for befolkningen og videreutvikle gode tjenester innen barnehage, skole, kultur, helse og omsorg. VIKTIG: Nye mål og strategier for kommunen vedtas ikke i kommunal planstrategi, men i kommuneplanen når den revideres. 1.4 Kommunal planstrategi og kommunens plansystem Fig 1 Sammenhengen mellom kommunal planstrategi og kommunens plansystem Kilde: Veileder fra Miljøverndeptet 2011 I tillegg til å være drøftingsgrunnlag for eventuell revisjon av kommuneplanen, skal planstrategien avklare hvilke andre planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre. Pilene i figuren over viser sentrale sammenhenger mellom planer i kommunens etablerte plansystem. Regelen er at langsiktige overordnete planer gir føringer for mer avgrensete og detaljerte planer. Loven legger vekt på gjennomføring av planer og dette skal sikres ved at planer kobles til en handlingsdel. Kommuneplanens samfunnsdel må derfor kobles med den årlige behandlingen av den fireårige handlingsplanen med økonomiplan, årsbudsjett og handlingsprogram. Figuren viser at det ikke bare er samfunnsdelen som er førende for de prioriteringene som foretas i kommuneplanens handlingsdel. Viktige føringer kommer også fra kommuneplanens arealdel og kommunedelplaner. Disse planene skal være basert på samfunnsdelen, men de gir mer detaljert føringer innenfor en sektor, et tema eller et geografisk område. Ved å knytte handlingsdelen direkte til samfunnsdelen understreker loven at handlingsplanarbeidet ikke er en selvstendig oppgave, men en konklusjon på hvordan samfunnsdelen skal følges opp. Handlingsplanen konkretiseres ytterligere gjennom virksomhetsplaner.

5 5 2. PLANSTATUS 2011 KOMMUNEPLAN OG PLANER PÅ STRATEGISK NIVÅ 2.1 Kommuneplan planstatus 2011 Kommuneplanens samfunnsdel ble godkjent i Bystyret i juni 2011 og gjelder for perioden Kommuneplanens arealdel ble godkjent i Bystyret i august 2007 og gjelder for perioden Kommuneplanen samfunnsdelen og arealdelen er kommunens langsiktige og overordnede politiske styringsdokument og har en planhorisont på minst 12 år. Kommuneplanens handlingsdel økonomiplan, årsbudsjett og handlingsprogram rulleres hvert år, har en fireårig planhorisont og er det mest styrende overordnede plandokument Samfunnsdelen Bystyret godkjente samfunnsdelen i juni 2011 og det er ikke framkommet ny kunnskap eller nye behov som gir grunnlag for å revidere denne eller deler av den på nytt i planstrategiperioden Det betyr at visjon, prioriterte satsingsområder, verdigrunnlaget, mål og strategier ligger fast og er styrende for revisjoner eventuelt utarbeidelse av nye planer i planstrategiperioden. Visjon Satsingsområder Verdigrunnlag Miljø og Bærekraft Skien den gode og inkluderende møteplass Det gode livsløpet med spesielt fokus på Barn og Unges oppvekstvilkår Bærekraftig utvikling Miljø, Sosial og Økonomi By og Næringsutvikling i et Regionalt Perspektiv Arealdelen Kommuneplanens arealdel ble vedtatt 30. august Behov for en generell oppdatering av sentrale plantemaer og handel/senterstruktur spesielt, gjør at det i 2012 bør settes i gang en revisjon av planen. For mer om grunnlaget for en revisjon, se under kapittel 9 Langsiktig arealbruk. 2.2 Andre kommunale planer på strategisk (kommunedelplan) nivå status 2011 Nedenfor vises en oversikt over og status for andre planer på strategisk nivå fordelt på gjeldende planer, planer under revisjon og utarbeidelse av nye planer.

6 6 Gjeldende planer Plan Vedtak / År Vedtak Periode Boligsosial melding for Skien 2004 Bystyret ? Landbruksmelding Skien og Porsgrunn 2006 Bystyret Kommunedelplan Skien sentrum 2010 Bystyret Kultur i Skien 2010 Bystyret Omsorg 2011 Bystyret Idrett og fysisk aktivitet 2011 Bystyret Rusplan 2011 Bystyret Pågående revisjoner av gjeldende planer (Vedtak/år = sluttbehandling) Plan Vedtak / År Vedtak Periode Næringsplan for Skien 2012 / vår Bystyret Kulturminnevernplan for Skien kommune 2012 / høst Bystyret Trafikksikkerhetsplan for Skien 2012 / vår HOTS Utarbeidelse av nye planer Plan Vedtak / År Vedtak Periode Bekjempelse av fattigdom 2012 / vår Bystyret Kommunedelplan Storhandel 2012 / høst Bystyret ? Handlingsprogram for Skien Sentrum / vår Bystyret Interkommunale og regionale planer status 2011 Plan Vedtak / År Vedtak - Politisk Periode Infrastrukturplan for Grenland 2003 Fylkestinget/ Miljøvdeptet Strategisk Næringsplan for Grenland Under revisjon 2012 Bystyret Regional Planstrategi 2009 Fylkestinget Fylkesdelplan for senterstruktur 2005 Fylkestinget/ Miljøverndeptet Handlingsprogram for Porsgrunn og Skien, Framtidens byer 2009 Bystyret Klima og energiplan for Porsgrunn og Skien 2009 Bystyret Klimakutt i Grenland fase II, Handlingsplan for reduksjon av klimagassutslipp 2010 Bystyret Bystrategi Grenland 2009 Bystyret

7 7 3. BEFOLKNINGSUTVIKLING 3.1 Utviklingstrekk Skien i Grenland Skien er fylkeshovedstaden i Telemark og er en integrert del av arbeids-, bolig og servicemarkedet i Grenland. Skien og Grenland - må i større grad enn kommuner rundt indre Oslofjord stole på egen evne til å utvikle sin attraktivitet. Gitt dagens kommunikasjonsog transportløsninger er det liten drahjelp å få fra utviklingen i Osloregionen. Når ny jernbanetrase - Eidangerparsell og dobbeltspor til Oslo er på plass, vil det kunne endre disse forutsetningene og bør være tema i behandling av neste kommunale planstrategi. Fig 2 Skien Lokalisering og noen viktige referanse punkter og avstander i tid. Kilde: Geodata/Sigurd Laland. 1. januar 2011 var det innbyggere i Skien. I Grenland til sammen innbyggere. I følge SSB sine befolkningsprognoser antas det i 2030 å være ca innbyggere i Skien og ca innbyggere i Grenland. Dette gir en gjennomsnittlig vekst på ca 800 personer i året og er en klart lavere forventet befolkningsvekst enn i andre regionsenter. Det sammenhengende byområdet i Skien, Porsgrunn og Bamble - `bybåndet` slik SSB avgrenser det - huser i dag 85 prosent av det totale antall innbyggere i de tre kommunene. Tabellen nedenfor viser den relative folketallsutviklingen i Skien og Porsgrunn og noen utvalgte referansekommuner i perioden 2000 til 2010.

8 8 Fig 3 Befolkningsutviklingen i Skien og noen referansekommuner. Kilde: TF-notat nr 4/2011 Skien har den laveste veksten - ca fire prosent - av de sammenliknede kommunene, men også Porsgrunn - ca fem prosent - har lav vekst. Det betyr lav vekst i Grenland. Til sammenligning har Drammen og Tønsberg hatt en vekst på over fjorten prosent i perioden Befolkningsutviklingen i Skien Tab 1 Befolkningsprognose i utvalgte aldersgrupper Kilde SSB/MMMM 1) År/Alder Sum ) MMMM = SSB`s mellomalternativ for; fruktbarhet, levealder, innenlands mobilitet og netto innvandring. I gjeldende arealplan er det lagt inn en forventet gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst på en prosent. Dette er en noe høyere ambisjon om befolkningsøkning enn SSB`s prognoser som tilsvarer en årlig vekst på ca 0,8 prosent. Befolkningsveksten i perioden til var ca 0,6 prosent. Skien forventes å få en svakere befolkningsvekst enn sammenlignbare regionsenter og landsgjennomsnittet. Tab 2 Aldersbæreevne Antall innbyggere i aldersgruppen år i forhold til alderspensjonister/67 år og over År/Alder Bæreevne , , ,0 Tabellen viser at det i Skien i 2011 er 4,4 innbyggere i aldersgruppen år for hver alderspensjonist. Prognosen viser at det i 2020 og 2030 kan forventes henholdsvis 3,6 og 3,0.

9 9 Grunnlaget for befolkningsendringene kan brytes ned på fødselsoverskudd, netto innenlands flytting og netto innvandring. Fig 4 Fødselsoverskudd, netto innvandring og netto innenlandsk flytting i årene i Skien. Antall personer. Kilde: TF notat nr 4/11. Fødselsoverskudd: Det har vært et fødselsoverskudd i sju av de aktuelle årene. Tall for 2011 viser en fortsatt positiv trend med pluss 114. Netto innenlands flytting: Starten av perioden, samt i 2008 var positiv. Tall fra 2010 og 2011 viser en positiv trend (hhv pluss 67 og 70). Netto innvandring: Positiv i hele perioden og tall fra 2010 viser pluss på 267 personer og for 2011 pluss 246 personer. Tab 3 Utviklingen i andel innvandrerbefolkning totalt og fordelt på 0 5 og 0 16 år. Kilde: Mangler oppdatert tall for barn/unge i 2009 og 2010 (sendt forespørsel) Kategori/År Andel innvandrerbefolkning totalt 8,2 8,6 9,1 9,7 10,4? 12,1 Andel 0 5 år 11,7 12,5 13,1 13,8 14,0?? Andel 0 16 år 10,6 11,3 11,9 12,8 13,6?? Tabell tre viser en jevn økning i andelen innvandrere i kommunen og at andel innvandrerbefolkning er større i aldersgruppen barn og unge enn totalt. I følge funn fra Statistisk sentralbyrå (SSB) avtar fruktbarhetsforskjellene med økende botid og fra en generasjon til neste. Utviklingen viser at barn av førstegenerasjonsinnvandrere har et fruktbarhetsmønster som minner mer om den øvrige befolkningen enn foreldregenerasjonen. Skien kommune har noen tiår med erfaring som flerkulturell by og i 2010 hadde 12,1 prosent av befolkningen eller ca hver åttende innbygger innvandrerbakgrunn. 3.2 Utfordringer og muligheter

10 10 Både historiske tall fra det siste tiåret og prognoser viser at Skien har hatt og forventes å få en lavere befolkningsvekst enn andre regionsenter og storbyområder. Tall fra 2007 og 2008 viser at hovedvekten av de som flytter til annen kommune er personer midt i 20-årene og de som flytter inn fra annen kommune er barnefamilier. Det er netto innvandring som representerer den stabile og største netto tilveksten i befolkningen. Innvandring bør være et klart positivt bidrag til en bærekraftig sosial og økonomisk utvikling, men forutsetter både et åpent og inkluderende lokalsamfunn og en åpenhet og egeninnsats fra den enkelte innvandrer for å lykkes som en selvstendig samfunnsborger og bidragsyter i utviklingen av samfunnet. Gitt at befolkningsprognosene slår til vil aldersbæreevnen målt i antall personer i yrkesaktiv alder per alderspensjonist bli svekket. En befolkningsutvikling, med veksten i hovedsak i den eldre aldersgruppen, gir spesielle utfordringer både for lokalsamfunnet, næringslivet og kommuneorganisasjonen, inklusive NAV. Med et ønske om en sterkere befolkningsvekst, ligger de største mulighetene i en utvikling av Skien og Grenland som et attraktivt bo-, arbeids-, service- og besøksmarked og at de oppvoksende generasjoner kvalifiserer seg til og inkluderes i arbeids- og samfunnsliv. 3.3 Planbehov Det er flere plantemaer og planoppgaver som er viktige bidrag inn i arbeidet med å få til en ønsket samfunnsutvikling med befolkningsvekst tuftet på et bærekraftig miljø og bærekraftige sosiale og økonomiske forhold. Kommuneplanen med sin samfunns- og arealdel, trekker opp de lange linjene, mens kommunedelplaner og tilhørende handlingsprogrammer løfter fram spesielle prioriteringer knyttet til tema, sektor eller geografisk område. De relevante planer og planbehov vil framgå under de følgende kapitler.

11 11 4. UTDANNING OG KOMPETANSE I dag skjer forberedelsen til voksenlivet for en stadig større andel av de unge innenfor utdanningssystemet. Siden 1962 er andelen under utdanning mer en tredoblet. Flere tar høyere utdanning. Det er likevel klare sosiale forskjeller når det gjelder gjennomføring av skolegang og hva slags utdanning som tas. 4.1 Utviklingstrekk Skien har en høy andel av befolkningen med grunnskole som høyeste fullførte utdanning. Utdanningsstatistikken viser en klar sammenheng mellom kjønn og foreldrenes utdanningsnivå og fullføring av videregående skole. Av elever som begynte på et grunnkurs i videregående skole i 2005, fullførte 92 prosent av jentene med foreldre med lang høyere utdanning. Tilsvarende tall for gutter som har foreldre med grunnskole utdanning var 40 prosent. Dette tilsvarer en prosentdifferanse på 52 mellom laveste og høyeste andel som fullførte utdanning med studiekompetanse eller yrkesutdanning. Kjønnsforskjellen er gjennomgående og har en selvstendig effekt på hvorvidt skolegangen gjennomføres. Norge har relativt kort erfaring med ikke-vestlig innvandring og etterkommerne som er født og oppvokst her er fortsatt unge. Forskningen på området er derfor begrenset. Følgende funn brukes til å beskrive situasjonen i dag: Innvandrere i Norge med bakgrunn fra ikke-vestlige land har i gjennomsnitt klart lavere utdanning enn befolkningen som helhet Unge etterkommere tar noe mindre utdanning enn unge med majoritetsbakgrunn, men det er viktig å skille mellom utdanning på ulike nivå, mellom kjønn og mellom grupper med ulik landbakgrunn Hovedproblemet ser ut til å være å fullføre videregående og det gjelder særlig guttene De som først har fullført videregående, tar utdanning omtrent på linje med unge med majoritetsbakgrunn Studier tyder på at forskjellene blir noe mindre over tid og at unge etterkommere og spesielt jentene, kan være i ferd med å ta igjen forspranget som unge med majoritetsbakgrunn har hatt De samme forskjellene som gjelder videregående skole, viser seg også i valg og gjennomføring av høyere utdanning. Tab 4 Fullført videregående utdanning fem år etter påbegynt videregående skole etter kjønn og foreldres utdanningsnivå for elever som begynte på grunnkurs i Prosent. Kilde: Veivalg i velferdspolitikken. Fagbokforlaget (s 41)/Utdanningsstatistikk. SSB. Foreldrenes utdanningsnivå Kjønn Totalt Gutter Jenter Mor eller far har lang høyere utdanning Mor eller far har kort høyere utdanning Mor eller far har videregående utdanning Mor eller far har grunnskoleutdanning Uoppgitt

12 12 Tabellen nedenfor viser utdanningsnivå for personer i noen utvalgte kommuner. Med unntak av Sarpsborg har Skien den høyeste andel innbyggere med kun grunnskole og den laveste andel med universitet/høgskole. Andel personer i kategorien `universitet/høgskole` har imidlertid økt for alle kommunene fra 2008 til Gitt at Skien hadde samme andel med universitet/høgskole som Kongsberg (32,4 prosent), ville antallet vært ca flere med universitet/høgskole i Skien. Tab 5 Personer 16 år og over etter utdanningsnivå og bostedskommune i 2008 og 2010 (Kilde: SSB) Bosteds- Prosent 1) Grunnskole Videregående skole Universitet/høgskole kommune Skien 32,8 32,4 45,0 44,4 22,2 23,3 Porsgrunn 31,7 31,2 46,0 45,3 22,3 23,5 Sarpsborg 36,2 36,2 44,8 44,2 19,0 19,6 Drammen 31,6 31,3 42,5 41,4 25,9 27,3 Kongsberg 25,0 24,8 43,6 42,8 31,4 32,4 Tønsberg 27,1 26,6 43,0 42,1 29,9 31,3 Arendal - 29,0-44,9-26,1 Grunnskolepoeng og rekruttering til videre utdanning i Skien. Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbytte for elever som sluttvurderes med karakterer. Karakterene brukes som kriterium for opptak til videregående skole; Grunnskolepoeng er et speilbilde av avgangselevenes karakterer etter endt 10. trinn. Resultatene fra Skien viser en negativ tendens de tre siste årene. Dette får betydning for elevenes valg av videre utdanningsveier. Fig 5 Grunnskolepoeng. Skien kommune sammenlignet med normeringskommuner og nasjonalt. Kilde: Tilstandsrapport Skien grunnskole Tabellen nedenfor viser prosentdelen av elevkullet som er registrert i videregående opplæring høsten 2009 etter uteksaminering fra grunnskolen i Skien. Skien ligger lavest av de sammenlignede enhetene, men det er registrert en økende andel sammenlignet med tidligere tall fra Skien.

13 13 Tab 6 Overgang fra ungdomstrinnet til videregående skole høsten Prosent. Kilde: Tilstandsrapport Skien grunnskole 2010 Indikator Skien Kommgr 13 Telemark Nasjonalt Overgang fra grunnskole til videregående opplæring (prosent) 95,4 96,7 96,3 96,8 Spesialundervisning i Skien kommune Tabellen nedenfor viser to forhold; a) en økning i antall elever registrert i pedagogisk psykologisk tjeneste og b) at skolene de to siste periodene følger opp `tilrådd spesialundervisning`. De største vanskeområdene er fortsatt psykososiale vansker, kommunikasjonsvansker og fagvansker. Som på landsbasis er det mange flere gutter ca 70 prosent - som meldes opp til PPT. Tab 7 Spesialundervisning. Antall elever registrert i pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT); gamle og nye, tilrådd og mottatt spesialundervisning. Kilde: Årsmelding 2010 Kategori / År 2007/ / / /2011 Elever i PPT, gamle og nye Tilrådd spesialundervisning Mottatt spesialundervisning Utfordringer og muligheter Skiens lave utdanningsnivå er en utfordring fordi det er dokumentert systematiske sammenhenger mellom foreldrenes utdanningsnivå og barnas fullføring av videregående skole og seinere valg og gjennomføring av høgskole og universitetsutdanning. Det er også vist at det er sammenhenger mellom foreldrenes klassebakgrunn definert utfra yrke, hva slags næring de jobber i og hvilket utdanningsnivå de har og barnas skoleprestasjoner i form av karakterer og sjanse for å fullføre utdanning. Unge med arbeiderklassebakgrunn har lavere karaktersnitt og kortere utdanning enn unge med middelklassebakgrunn. Utdanning er det dominerende alternativ, mens stabilt heltidsarbeid er problematisk å skaffe seg for de yngste, fordi arbeidsmarkedet for ufaglærte er sterkt redusert. Det medfører at overgangen til voksenlivet blir en investering i utdanning som på et senere tidspunkt i livet vil kunne gi avkastning. Et generelt lavere utdanningsnivå enn landsgjennomsnittet, gjør at vi ikke kan tilby den arbeidskraften som kreves i et stadig mer kunnskapskrevende arbeidsmarked. Kompetanse halverer ledigheten. I følge NAV og NHO direktørene (mai 2010) i fylket ville ledigheten i Telemark hvor Grenland utgjør tyngdepunktet blitt halvert hvis arbeidssøkerne hadde samme kompetanse som næringslivet etterspør. Utfordringen og mulighetene ligger i å koble det private næringsliv og det offentliges behov for medarbeidere med riktig kompetanse og ferdigheter, med tilgjengelige utdanningsmuligheter og de unges valg av utdanningsveier. På veien fram til et selvstendig voksenliv er i tillegg til familie og nærmiljø barnehage, grunn- og videregående skole helt avgjørende arenaer å lykkes på, for seinere utdannings- og yrkesvalg.

14 14 At oppmerksomheten rettes mot den enkeltes kompetanse og ferdigheter er viktig, men det må ikke føre til at oppmerksomheten trekkes vekk fra samfunnsmessige tiltak som tilrettelegger for at barn og unge skal kunne mestre hverdagen i barnehage, grunn- og videregående skole. Det er samfunnet og kommunens ansvar å gi barn og unge kompetanse og mestringsopplevelser. Mislykkes vi med det er marginalisering en sannsynlig senvirkning. Utdanning og kompetanse er derfor en nøkkel til livskvalitet og næringsutvikling. Marginalisering skyldes ikke bare manglende kompetanse og mestring hos det enkelte barn og ungdom. Skien fikk skoleprisen i Kan det å bygge videre på arbeidet som ledet til prisen ses som en mulighet! 4.3 Planbehov Ett av tre satsingsområder i kommuneplanens samfunnsdel er: Det gode livsløpet med spesielt fokus på Barn og Unges oppvekstvilkår og følgende langsiktige føringer: o Skien en god oppvekstkommune for alle barn og unge o Attraktive og utviklende bomiljø i hele kommunen o Foreldre og foresatte som deltar aktivt i barnas hverdag i barnehage, skole og fritid For å oppnå dette er følgende strategier nedfelt: o Barnehagegaranti med opptak løpende gjennom hele året o Et barnehage- og skoletilbud av høy kvalitet o Fritidsarenaer tilgjengelige for alle barn og unge o Utvikle hensiktsmessige samarbeids former med barn, unge og deres foresatte o Styrke evnen til å ta vare på utsatte barn og unge Det er viktig at mål og strategier i samfunnsdelen følges opp, både i den årlige behandlingen av Handlingsplanen og kommuneplanarbeidet forøvrig. Relevante gjeldende planer: o Idrett og fysisk aktivitet (Bystyret) o Kultur i Skien (Bystyret) o Rusplan (Bystyret) Ny plan under behandling: o Bekjempelse av fattigdom Behandling 2012 (Bystyret) Ny planoppgave jf bystyrets vedtak i sak 46 / 12 (19. april 2012) o Trygge oppvekstvilkår for barn og unge (Bystyret)

15 15 5. NÆRING OG ARBEIDSPLASSER Skien inngår i et felles arbeidsmarked i Grenland. Det er derfor av interesse å se viktige trekk ved utviklingen i Skien og i Grenland som helhet. I 2009 var det er ca personer som krysset kommunegrensa mellom Porsgrunn og Skien for å komme til sin arbeidsplass og totalt personer i Grenland som reiste ut av egen bostedskommune for å komme til sin arbeidsplass. 5.1 Utviklingstrekk Offentlig helse og omsorg er den største bransjen i Skien, med handel, privat - og forretningsmessig tjenesteyting på de neste tre plassene. Industrien er redusert til femte største bransje i Skien, men har vokst svakt igjen etter Skien har også hatt en vekst i antall arbeidsplasser i teknologiske tjenester. I raden for Anna offentlig er ca 500 arbeidsplasser en reell nedgang (ca 316 arbeidsplasser i staten innenfor bygg og anlegg/vegvesen), mens ca 500 er en teknisk nedgang som følge av omlegging av bransjesystemet i Fig 6 Antall arbeidsplasser i 2000 og endringene fra 2000 til 2009 i Skien. P eller O til venstre angir om det er privat eller offentlig sektor. Kilde: TF notat nr 4/11. Skien jord- og skogbrukskommunen Skien er Telemarks største jordbrukskommune og den nest største skogbrukskommunen, målt etter aktivitet. Det har vært en nedgang i antall arbeidsplasser, men en tydelig trend er at jorda fortsatt blir drevet. Det har vært lite omsetning av jordbruksarealer. En større del av jorda leies ut, slik at det er færre gardbrukere, men disse driver arealene mer profesjonelt. Skien by er omkranset av den beste dyrkingsjorda i landet, og dette stiller spesielle krav innen byutviklingen, spesielt knyttet til arealbruk. Tab 8 Utvikling i antall driftsenheter, jordbruksareal og gjennomsnittlig driftsareal i Skien. Kilde: Landbrukstellinga 1989 og 1999 og Søknad om produksjonstilskudd , 2007 og 2010 År Antall driftsenheter Jordbruksareal i drift (daa) Gj.snittlig areal pr driftsenhet

16 16 Skien handels- og besøkskommunen. Telemarksforskning har brukt utviklingen i besøksnæringene i perioden som indikator for å måle Skien sin besøksattraktivitet. Skien har mye handel i forhold til innbyggertallet. Handelsoverskuddet førte til 378 ekstra arbeidsplasser i kommunen i 2009, noe som er en økning med 203 ekstra arbeidsplasser fra Antall arbeidsplasser i overnatting har sunket fra år 2000 til år I 2000 var andelen av sysselsettingen i servering og aktivitetsbransjen i Skien omtrent som landsgjennomsnittet. Utviklingen i Skien har ikke fulgt landsgjennomsnittet i disse næringene og det antas at Skien har et potensiale for utvikling og vekst i disse bransjene. Fig 7 Utvikling i antall arbeidsplasser i besøksnæringene i Skien i perioden Kilde: TF - notat nr 4/ Utfordringer og muligheter I perioden 2000 til 2009 var det noe omfordeling mellom de ulike bransjene i offentlig sektor, men i sum har den vokst og utgjør i dag den største bransjen. Privat tjenesteyting har den største veksten i antall arbeidsplasser i privat sektor med 623. Privat handel har også hatt vekst og er den største private bransjen med sine arbeidsplasser. I perioden 2000 til 2009 mistet Skien 757 arbeidsplasser i industrien. I en rapport fra Telemarsksforskning kommer Skien godt ut som besøkskommune grunnet handelsoverskuddet, mens de andre besøksnæringene servering, overnatting og aktivitet ikke har hatt samme positive utvikling i den aktuelle perioden. Det er imidlertid mye positivt å bygge på i ulike bransjer og vekst og attraktivitet kan økes gjennom: o Utvikle faglige nettverk og kompetanse innenfor etablerte bransjer o Utvikle besøksattraktiviteten til å inkludere servering, overnatting og aktivitet o Utvikle næringsarealer og Skien sin attraktivitet som etablerersted o Utvikle kommunen som en god vert for offentlige tjenester o Utdanne nye generasjoner med en kompetanse som etterspørres av det lokale og regionale arbeidsmarkedet

17 17 De mest produktive jordarealene ligger i nær tilknytning til tett befolkede og bynære områder. Denne nærheten gir byen muligheter til å samarbeide tett med landbruksnæringen gjennom blant annet «Mersmak i Skien». Befolkningen har også mulighet til å oppleve lokalmatprodukter i byens restauranter. Dette gir det lokale landbruket fordeler ved korte transportavstander og gode markedsmuligheter, men det samme forholdet skaper også utfordringer når jordverninteressene møter utbyggingsinteressene. I bystyrets behandling av Samfunnsdelen i kommuneplanen ble følgende vedtatt oversendt administrasjonen for videre utredning (ref Satsingsområde Miljø og bærekraft): Utpeke hva som er kommunens kjerneområder for landbruk Få etablert klare og langsiktige jordverngrenser Handel og næringsarealer Høsten 2010 ble det gjennomført en kartlegging for å «belyse og klargjøre» alle forhold knyttet til handelsvirksomhet i kommunen. De viktigste konklusjonene fra kartleggingen: o Skien er ikke tydelig nok på definisjoner av handel i kommuneplanens arealdel, noe som gjør det vanskelig å kommunisere klart hvor ulik type handel er tillatt o Skien mangler arealer til forretninger som krever store arealer og som er vanskelig å innpasse i sentrum o Kommunene i landet styrer handel forskjellig, de bruker ulike begreper og ulikt innhold i begrepene. Det er spesielt problemstillinger knyttet til bransjeglidning og nye handelskonsepter, samt begrepet storhandel som kommunen opplever som utfordrende. Det finnes ikke klare retningslinjer for dette fra sentralt hold. Gjeldende arealdel i kommuneplanen er ikke tydelig nok i sine definisjoner. Dette gjelder spesielt «storhandelsbegrepet» og i dag er det vanskelig å kommunisere til interessenter hvor ulik type handel er tillatt. 5.3 Planbehov Relevante planer hvor planarbeidet er startet og planen skal sluttbehandles i 2012: Næringsplan - revisjon «Næringsplan for Skien » er under revisjon og forventes sluttbehandlet i april Bystyret. Tematisk kommunedelplan for storhandel ny plan På oppdrag fra bystyret er det startet et arbeid med en «Tematisk kommunedelplan for storhandel». Hensikten er å «rydde opp i begrepene som har med handel å gjøre på et overordnet nivå, slik at styring av handel i kommunen blir ryddigere» Dette må ses i sammenheng med behovet for en revisjon av gjeldende arealdel i kommuneplanen. Planen forventes sluttbehandlet i bystyret høsten Handlingsprogram for Skien Sentrum 2020 ny plan «Handlingsprogram for Skien Sentrum 2020» er under utarbeiding og forventes sluttbehandlet i mai Bystyret. Gjeldende planer behov for revisjon. Landbruksmelding for Skien og Porsgrunn Landbruksmelding for Skien og Porsgrunn gjelder for perioden Det anbefales å starte arbeidet med en revisjon i 2014.

18 18 6. FOLKEHELSE / LEVEKÅR Flere leveår med god helse, reduserte helseforskjeller i befolkningen og tilgjengelighet for alle, er nasjonale mål for folkehelsearbeidet. Folkehelsearbeid er en betegnelse for samfunnets samlede innsats for å styrke faktorer som virker positivt på folkehelsen og svekke faktorer som medfører risiko. Dette bærer i seg ambisjoner om å fremme god helse i befolkningen med fokus på å styrke barns ressurser og skape robuste ungdommer. Det krever innsats og tiltak på tvers av fag og sektorer og på individ, gruppe og samfunnsnivå. 6.1 Utviklingstrekk Utviklingen i helse- og omsorgstjenestene de siste 20 årene har vært preget av to trekk, som også er relevante for Skien; o ansvarsoverføring til kommunene, og o avinstitusjonalisering Ny lov om folkehelsearbeid og Samhandlingsreformen forsterker forventningene til økt kommunal innsats for: o å forebygge helseplager o å hindre innleggelser i sykehus o en kvalitativ god og hensiktsmessig oppfølging etter sykehusopphold (det kan blant annet bety krav til økt legeinnsats i primær- helsetjenesten). Folkehelsearbeid er mer enn å forebygge kjente og spesifikke helseplager og må derfor inkludere kunnskap og prioritering av tiltak og virkemidler som bidrar til en styrking av befolkningens basiskompetanse på livsmestring og tilrettelegging for livsvilkår som øker sjansene til å utvikle god helse. Det er blant annet godt dokumentert at det er en klar lineær sammenheng mellom sosiale forskjeller og helseforskjeller. Forskning viser at opplevelser i barndommen får betydning for helse og sykdom senere i livet. Nasjonalt folkehelseinstitutt har sammenstilt noen utvalgte indikatorer for å si noe om «hovedtrekk i kommunens folkehelse». Ny folkehelselov har også krav til at kommunen innhenter og systematiserer opplysninger om helsetilstand og faktorer som påvirker helsetilstanden til kommunens innbyggere. Arbeidet med å bygge opp en slik lokalkunnskap vil bli prioritert blant annet som grunnlag for arbeidet med ulike kommunedelplaner og handlingsprogrammer. I denne omgang brukes «Folkehelseprofil 2012» fra Nasjonalt folkehelseinstitutt som grunnlag for å identifisere noen kritiske områder og utfordringer i folkehelsearbeidet i Skien. Figur åtte nedenfor viser blant annet at Skien ligger dårligere an enn landet for øvrig på noen kritiske områder: o Forventet levealder for menn er lavere enn landsgjennomsnittet o Flere personer har grunnskole som høyeste utdanning, jf også kap 4 Utdanning og kompetanse o Andelen personer i husholdninger med lav inntekt er høyere enn i landet for øvrig o Arbeidsledigheten er høyere enn landsgjennomsnittet o Andel uføretrygdede under 45 år er høyere enn i landet for øvrig o Flere personer bruker legemidler mot psykiske lidelser, som blant annet angst og depresjon

19 19 o Hjerte- og karsykdommer ser ut til å være mer utbredt enn ellers i landet, vurdert utfra antall pasienter behandlet i sykehus o KOLS og astma hos voksne ser ut til å være mer utbredt enn ellers i landet, basert på bruk av legemidler (45 75 år) Samtidig viser figuren at Skien scorer positivt eller nær landsgjennomsnittet for blant annet; andel personer tilknyttet vannverk med forskriftsmessig tilfredsstillende analyseresultater, trivsel blant 10. klassinger, andelen 5. klassinger på laveste mestringsnivå i lesing, frafallet i videregående skole. Dette viser at selv om utfordringene i et folkehelseperspektiv er der, så er det også mye bra å bygge på. Fig 8 Folkehelsebarometeret for Skien januar 2012 Kilde: Nasjonalt folkehelseinstitutt Merknader til figuren: Rød vertikal strek = Landsgjennomsnitt, Grønn verdi = kommunen ligger bedre an enn landet for øvrig, Rød verdi = kommunen ligger dårligere an landet for

20 20 øvrig, Gul verdi = Testen viser at det er usikkert om kommunen ligger dårligere eller bedre an enn landet, Grå markering = variasjonen mellom kommunene i Telemark. Grønn verdi for et helsemål kan innebære en folkehelseutfordring fordi det ikke er sikkert at landsgjennomsnittet representerer et ønsket nivå. 6.2 Utfordringer og muligheter Verdiene for helsemål i Folkehelsebarometeret viser på en forenklet måte noen hovedtrekk ved folkehelsen i Skien pr januar Det kan leses ut av dette at Skien har noen særskilte utfordringer knyttet til levekår og helse og sykdom. Inntekt er en sentral variabel når man skal studere forskjeller i levekår. Videre framheves det at inntekt er et mål på valgmuligheter man har og hva slags liv man kan velge å leve. En person eller en families inntektsgrunnlag blir dermed viktig for hvordan de velger/ kan velge å delta i og dermed inkluderes i samfunnet, som vurderes som særs viktig for den enkeltes helse. Tilknytningen til lønnet arbeid er en avgjørende faktor for å bekjempe fattigdom og utjevne forskjeller i levekår og helse. Grunnlaget legges i gode oppvekstmiljøer inklusive hjem, nærmiljø, barnehage og skole hvor kommunen kan bidra positivt. Kommunen kan videre bidra til utvikling av et bærekraftig lokalt og regionalt arbeidsmarked jf kap 5 Næring og arbeidsplasser. Kommunen har også et særlig ansvar for at det legges til rette for arbeidstreningstiltak og varig tilrettelagte arbeidsplasser for mennesker som ikke kan inkluderes i det ordinære arbeidslivet. Rekreasjon og fysisk aktivitet har stor egenverdi, men har også stor betydning for folkehelsa. I kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet ( ) er ambisjonen at «Skien kommune skal stimulere og legge til rette for økt fysisk aktivitet for alle». Et sterkt fokus på alle sider ved å trygge barn og unges oppvekstvilkår er en viktig og langsiktig satsning for folkehelsen. De beste mulighetene ligger i en helhetlig tenking og tverrfaglig samarbeid som forutsetning for godt folkehelsearbeid. Det er særlig viktig å forebygge sykdom og helseplager blant barn og unge, men også forebygge sykdomsutvikling blant eldre og hindre forverring blant kronikergruppene. Dette gir en bedre livssituasjon for den enkelte og det kan være mer samfunnsøkonomisk riktig å sette inn tiltak tidlig i tiltakskjeden enn å behandle sykdom og kompensere for funksjonstap. I sentrale føringer er det framhevet fem grunnleggende prinsipper å lykkes i folkehelsearbeidet: o Utjevne sosiale helseforskjeller o Helse i alt vi gjør (Health in All Policies) o Bærekraftig utvikling o Føre var o Medvirkning Det krever at folkehelseperspektivet og folkehelsearbeid inkluderes i alle kommunale plan- og beslutningsprosesser og i alle kommunale virksomheter, samtidig som de lokale helse- og omsorgstjenestene både er hensiktsmessig sammensatt og har nok medarbeidere med relevant kompetanse. 6.2 Planbehov

Drangedal Kommune Kommunalplanstrategi Høringsutkast. Kommunal planstrategi for Drangedal 2012-2016

Drangedal Kommune Kommunalplanstrategi Høringsutkast. Kommunal planstrategi for Drangedal 2012-2016 Drangedal Kommune Kommunalplanstrategi Høringsutkast Kommunal planstrategi for Drangedal 2012-2016 Planstrategi Drangedal Høringsutkast 2012 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 1.1 10-1 Kommunal planstrategi:...

Detaljer

Kommuneplan mot 2025

Kommuneplan mot 2025 RÆLINGEN KOMMUNE Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025 Vedtatt i kommunestyret 11.12.2013 Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren Handlingsprogram 2014-2017 2 Innhold Forord...

Detaljer

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Den lille byen Svelvik, og dens evige kamp med å bli satt på kartet... Svelvik kommune Juni 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kommuneplan 2015 2026 Sammenstilling av utredningsrapportene. Ansvarlig gruppe: Prosjektgruppa

Kommuneplan 2015 2026 Sammenstilling av utredningsrapportene. Ansvarlig gruppe: Prosjektgruppa Kommuneplan 2015 2026 Sammenstilling av utredningsrapportene Ansvarlig gruppe: Prosjektgruppa Dato: 21.11.2013 1 Sammenstilling av utredningsrapportene Innhold Innledning... 3 Problemstillinger og ertepunkter

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel Vedtatt av Gran kommunestyre i møte 18. juni 2015 (sak 50/15) INNHOLDSFORTEGNELSE OG VEDTAK INNHOLDSFORTEGNELSE OG VEDTAK... 2 1. HOVEDUTFORDRINGER.....3 2. INNLEDNING NASJONALE

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015 Hoveddelen 4 KOMMUNEPLANENS HOVEDGREP Gjennom kommuneplanen har Oppegård kommune lagt opp til en > Bærekraftig utvikling med respekt for grønne verdier > Moderat vekst

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

Langtidsprioriteringer (LTP) 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag 15.05.2014

Langtidsprioriteringer (LTP) 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag 15.05.2014 Langtidsprioriteringer (LTP) 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag 15.05.2014 Innhold I Innledning og hovedprofil... 4 2 Styringsprosessen... 6 3 Strategisk overbygning... 7 3.1 Fylkeskommunens rolle og samfunnsoppdrag...

Detaljer

Veivalg for Vestfold Regional planstrategi 2012 2016

Veivalg for Vestfold Regional planstrategi 2012 2016 Veivalg for Vestfold Regional planstrategi 2012 2016 Vedtatt av Fylkestinget 8. november 2012 Godkjent av Miljøverndepartementet 3. oktober 2013 www.vfk.no Forord Regional planstrategi er et nytt styringsverktøy,

Detaljer

Herfra til 2025. Kommuneplanens samfunnsdel. med arealstrategier 2013 2025. Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13

Herfra til 2025. Kommuneplanens samfunnsdel. med arealstrategier 2013 2025. Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13 Herfra til 2025 Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategier 2013 2025 Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 HVILKE FORVENTNINGER HAR VI FRAM MOT 2025? 4

Detaljer

Kommunebilde 2011 Nord-Gudbrandsdal

Kommunebilde 2011 Nord-Gudbrandsdal Kommunebilde 2011 Nord-Gudbrandsdal www.fylkesmannen.no/oppland 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 5 2 Overordnet 6 2.1 Befolkningsdata 6 2.1.1 Befolkningssammensetning 6 2.1.2 Fødselsoverskudd 6 2.1.3

Detaljer

Årsberetning 2014 Kommunestyret 17.06.2015

Årsberetning 2014 Kommunestyret 17.06.2015 Kommunestyret 17.06.2015 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 Om Rælingen... 6 Fellesdel... 7 Befolkningsutvikling... 8 Visjon, verdier og overordnede hensyn... 9 Hovedområder og satsingsområder... 10

Detaljer

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Regionalplan for Jæren 2013-2040 Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013 Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren 1 Forside: Smeaheia, Sandnes kommune foto: Jon G. Ingemundsen, Stavanger Aftenblad 2

Detaljer

KOMMUNEBILDE FOR NORD GUDBRANDSDALEN

KOMMUNEBILDE FOR NORD GUDBRANDSDALEN KOMMUNEBILDE FOR NORD GUDBRANDSDALEN 28 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 4 2 BEFOLKNINGSDATA... 5 2.1 Befolkningssammensetning... 5 2.2 Fødselsoverskudd... 5 2.3 Inn- og utflytting... 6 2.4 Pendling...

Detaljer

Planprogram Kommuneplanens langsiktige del Søndre Land kommune

Planprogram Kommuneplanens langsiktige del Søndre Land kommune Planprogram Kommuneplanens langsiktige del Søndre Land kommune 2014-2026 Revidert utgave etter høring - 21.aug.2013 Vedtatt kommunestyret 16.09.2013 1 Innhold 1. Innledning... 4 2. Utviklingstrekk i Søndre

Detaljer

Folkehelse i Alta. Alta sentrum sett fra luften (bilde 1) 07.05.13 / KRTO/aaab

Folkehelse i Alta. Alta sentrum sett fra luften (bilde 1) 07.05.13 / KRTO/aaab Folkehelse i Alta Alta sentrum sett fra luften (bilde 1) 07.05.13 / KRTO/aaab 1 Forord Fra 1. januar 2012 trådte ny lov om folkehelse i kraft. Samtidig kom ny lov om helse- og omsorgstjenester. Begge disse

Detaljer

Meløy kommuneplan 2013-2025. Samfunnsdelen Utkast til offentlig ettersyn 1. mars - 30. april 2013

Meløy kommuneplan 2013-2025. Samfunnsdelen Utkast til offentlig ettersyn 1. mars - 30. april 2013 Meløy kommuneplan 2013-2025 Samfunnsdelen Utkast til offentlig ettersyn 1. mars - 30. april 2013 MELØY KOMMUNEPLAN - 27.02.2013 Innhold Visjon... 2 Innledning... 3 Samfunnsdelen Utfordringer, mål og strategier...

Detaljer

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8.

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8. 2 Innhold 1. INNLEDNING...5 Formål med planarbeidet...5 Planprosessen...5 Mål for planen...5 Nasjonale føringer...6 Regionale føringer...7 Kommunale føringer...7 Utfordringsbilde...8 2. UTVIKLING AV BOLIGPOLITIKK

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Dato... 26.02.2013 Vår Ref... KÅB-2167/13 Arkiv... 141 Saksnr... 13/69 Deres Ref... Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Høringsutkast Vedtatt av formannskapet 6. mars 2013 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del KOMMUNEPLAN for Namdalseid kommune 2001 2012 Langsiktig del Vedtatt av Kommunestyret den 21.06.2001 1 Innholdsfortegnelse KAP 1. INNLEDNING 3 1.1. PLANPROSESSEN 3 1.2 PLANENS OPPBYGNING 4 KAP 2. SAMFUNNSUTVIKLINGEN

Detaljer

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014 Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 Akershus fylkeskommune FOLKEHELSESTRATEGI 2011 2014 3 Folkehelse framholdes i mange sammenhenger som

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM Hitra kommune FASTSATT I HITRA KOMMUNESTYRE 18.06.2013 INNHOLD 1 LITT BAKGRUNNSINFORMASJON 3 1.1 Kommuneplanlegging 4 1.1.1 Kommunal planstrategi 4 1.1.2

Detaljer

Regionalplanstrategi. for Aust-Agder2012 2016

Regionalplanstrategi. for Aust-Agder2012 2016 Regionalplanstrategi for Aust-Agder2012 2016 Innhold Kapittel Side 1. Innledning 3 2. Overordnede mål: Regionplan Agder 2020 4 3. Rammer for regional planlegging 6 4. Arbeidet med regional planstrategi

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Del 1 generell del

ÅRSMELDING 2013. Del 1 generell del ÅRSMELDING 2013 Del 1 generell del Bilde fra den høytidelige undertegningen av intensjonsavtale om kommunesamarbeid mellom Herøy kommune og vennskapskommunen i Kroatia, Murter Kornati. Herøy kommune www.

Detaljer

Innledning... 5 Hva bruker vi kommuneplanen til?... 5 Hva skal planarbeidet bidra med i samfunnsutviklingen?... 5

Innledning... 5 Hva bruker vi kommuneplanen til?... 5 Hva skal planarbeidet bidra med i samfunnsutviklingen?... 5 Rådmannens forslag 30.05.2013 1 Innledning... 5 1. Hva bruker vi kommuneplanen til?... 5 2. Hva skal planarbeidet bidra med i samfunnsutviklingen?... 5 3. Hva og hvem er Frogn kommune i denne sammenheng?...

Detaljer

Rana kommune. Kommuneplan for Rana 2006 2016

Rana kommune. Kommuneplan for Rana 2006 2016 Rana kommune Kommuneplan for Rana 2006 2016 Strategisk del Frodige Rana regionalt senter for vekst og utvikling Vedtatt av Rana kommunestyre 22.mai 2007 Forord: Kommuneplanens strategiske del er det langsiktige

Detaljer

Boligpolitisk plattform

Boligpolitisk plattform Boligpolitisk plattform Første utkast Skarpnord Hafslundsøy Nesveien Hafslundsøy Midtbyen Sarpsborg sentrum 1. Innhold 1. Innledning... 4 1 Bakgrunn... 5 1.1 Boligpolitikk... 5 1.2 Norsk boligpolitikk

Detaljer

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 Styrke, videreutvikle og samle de forebyggende helsetjenestene med spesiell oppmerksomhet på helhet og tilgjengelighet Styrke, videreutvikle og samle helse og omsorgstjenestene

Detaljer