NÆRINGSKLYNGER. Fremover som en flokk gjess. Ikke rundt hverandre som kråker.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NÆRINGSKLYNGER. Fremover som en flokk gjess. Ikke rundt hverandre som kråker."

Transkript

1 NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv Det klynger seg på sørlandet Noen av Norges mest konkurransedyktige industribedrifter og næringslivsmiljøer finnes her. Fremover som en flokk gjess. Ikke rundt hverandre som kråker. IKT Grenland har bidratt til at gamle arbeidsplasser er erstattet med kompetansekrevende jobber innenfor IKT. Smarte energiløsninger i verdensklasse Smart Grid er navnet på fremtidens elektriske energisystemer, der IKT er integrert på alle nivåer i hele kraftsystemet.

2 INNHOLD NCE Smart Energy Markets Smarte energiløsninger i verdensklasse Arena Helseinnovasjon Teknologi for livet NCE Culinology Der gastronomi og industri møtes Arena Beredskap Verdens flotteste kyst krever verdens beste beredskap NCE Aquaculture Kunsten å dyrke havet NCE Maritime En god klynge er som en magnet i markedet NCE Micro- og nanoteknologi Entreprenørskapets økosystem Arena Fritidsbåt Med det beste fra historien inn i fremtiden NCE Tourism Tematurismens innovatører IKT Grenland Fremover som en flokk gjess. Ikke rundt hverandre som kråker.

3 VELKOMMEN Norge er et lite land, med et næringsliv som i all hovedsak består av små og mellomstore bedrifter. Vi lever i en internasjonal konkurransesituasjon som blir mer krevende for hvert år. SIVA, Forskningsrådet og Innovasjon Norge tror at denne utfordringen løses best i fellesskap. Vi opplever at konkurranseevne og innovasjonskraft blir best ivaretatt når bedrifter, utdannings- og forskningsinstitusjoner, og det offentlige, jobber sammen mot felles mål. Det er 22 Arena - og 12 NCE - klynger i Norge. Hver og én av dem hadde fortjent en artikkel om innsatsen de legger ned i arbeidet for å styrke egne bedrifter og egen region. I denne statusrapporten har vi gjort et utvalg. Vi håper at de historiene vi har valgt, vil inspirere deg. Hilsen Programledelsen for NCE og Arena.

4 Klyngene lærer av hverandre -Gjennom et stort internasjonalt nettverk av klyngeprogram lærer vi av hverandre, selv om fokus er forskjellig. Dette er nyttig for klyngene, bedriftene og programmene som deltar. Vi ser utover, men det er også flott å se at mange ser til Norge for å lære, sier Karin Gjerløw Høidahl. Alle klyngene vi jobber med, gjør spennende og riktige grep som andre kan lære av. Karin Gjerløw Høidahl Foto: Terje Borud

5 - Historiene I dette magasinet viser at det er mye nyskapning som skjer I klyngene Det er hele tiden nye utfordringer og det er mye lærdom man kan hente fra det som foregår. Derfor er det så viktig at det som skjer dokumenteres og at vi har evnen til å lære av dette på tvers av klyngene. De som finner nye og suksessfulle løsninger kan inspirere andre, og det er også viktig å få fram og lære av de tingene som ikke går på skinner, sier Karin Gjerløw Høidahl, som er læringsansvarlig i NCE og Arena. -Vi har jevnlige samlinger for prosjektlederne, der det skjer erfaringsutveksling og læring på tvers. Det er selvsagt mye nybrottsarbeid, siden ingen klynger er like, men vi ser mange likhetstrekk i de mulighetene og utfordringene som ligger i arbeidet i de ulike klyngene. -Det jobbes med klynger over hele verden og vi er med i et stort internasjonalt nettverk. Vi ser blant annet at EU i sitt arbeid har særlig fokus på effektiv ledelse og drift av klynger. Innovasjon Norge er partner i det programmet som er EUs mest sentrale satsing på dette feltet; European Cluster Excellence Initiative (ECEI). Norge spiller en viktig rolle her og er en aktiv deltager. Vi er opptatt av å se hvordan det er mulig å få mest mulig effektive klynger, med god ledelse og etterspurte tjenester. Hvilken rolle spiller klyngene for internasjonaliseringen av næringslivet? - Det er alltid en fin balanse mellom selve klyngeorganisasjonen og bedriftene i klyngene. Noen bedrifter er veldig internasjonalt orientert, gjennom utenlandsk eierskap eller markedsposisjon. Andre har i utgangspunktet et langt mindre internasjonalt perspektiv. For klyngene handler det mye om å trekke til seg kompetanse og fagmiljøer, i dette arbeidet er et godt internasjonalt nettverk viktig for å lykkes. Det kan finnes mange muligheter gjennom klynge-til-klynge samarbeid også på tvers av landegrenser, sier Karin Gjerløw Høidahl. Flere av de norske klyngene har nylig deltatt i et stort Benchmarking prosjekt, hvor man har sammenlignet arbeidet i klynger fra de nordiske landene, Tyskland og Polen, det er viktig for utviklingen av det arbeidet vi gjør at vi har noe å sammenligne oss med, og at vi lærer av dette. Hvor viktig er innsatsen til offentlige aktører for at klyngene skal lykkes? - Virkemiddelapparatet og andre offentlige partnere er viktige støttespillere for klyngene, men verken kan eller bør overta ansvaret for utviklingsprosessene. Drivkraften for klyngene vil være ambisjonen om forsterket konkurranseevne og økt verdiskaping, og det er bedriftenes ansvar. En klynge vil aldri bli vellykket uten at bedriftene selv engasjerer seg. Den offentlige innsatsen kan være med å utløse og forsterke samarbeid i klyngene, sier Karin Gjerløw Høidahl. - Det er Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet som i fellesskap gjennomfører NCE og Arena. På denne måten kan vi møte klyngenes sammensatte behov på bred basis. Klyngene er krevende kunder, de har mye å lære oss og de er med på å utfordre virkemiddelapparatet slik at vi kan utvikle enda bedre tjenester, som er tilpasset klyngene og klyngenes bedrifter. -I år er Arenaprogrammet 10 år og NCE 5 år. Vi er nå inne i en evaluering av begge programmene. Dette er også en del av programmenes læringsprosess. Vi håper at evalueringene kan gi oss ny innsikt og synspunkter på forbedringer. Begge programmene må være i kontinuerlig utvikling, i takt med at klyngeprosjektene blir mer modne og at utfordringene endrer seg, sier Karin Gjerløw Høidahl. - Klynger og klyngesamarbeid er ikke et mål i seg selv, men dynamiske klynger er bra for å få et så innovativt og internasjonalt orientert næringsliv som mulig. På den måten kan bedriftene lettere komme ut på verdensmarkedet. Jeg har veldig stor respekt for bedrifter som samarbeider med sine argeste konkurrenter for å bli bedre og hjelpe flere bedrifter fram. - Klynger kan være med på å videre utvikle næringslivet og øke verdiskapningen. Jeg mener at alle klyngene vi jobber med, gjør spennende og riktige grep som andre kan ha nytte av å lære. Alle klyngene vi jobber med, gjør spennende og riktige grep som andre kan lære av, sier den engasjerte læringsansvarlige for NCE og Arena. - Det mest spennende er når klynger som i starten har slitt og feilet, kommer på rett spor og lykkes. Det er langsiktig og målbevisst arbeid som gir resultater. Mange klynger er flinke til å samarbeide og bruke den dokumentasjonen som andre klynger har produsert, sier Karin Gjerløw Høidahl. Hun mener det fortsatt finnes rom for mer samhandling og flere klynger.

6 Foto: Terje Borud Fv. Jon Kveine, Karin Gjerløw Høidahl, Olav Bardalen, Ann Kristin Hageløkken (SIVA), Eivind Petershagen, Inger Nordgaard(NFR), Bjørn Arne Skogstad.

7 NORWEGIAN CENTRES OF EXPERTISE OG ARENA Norwegian Centres of Expertise (NCE) og Arenaprogrammet har som formål å utløse og forsterke innovasjonsprosesser i regionale næringsklynger og -miljøer. Dette skal skje gjennom et nært samarbeid mellom bedriftene i klyngen, forsknings- og utviklingsaktører og relevante offentlige partnere. NCE retter seg mot de mest dynamiske næringsklyngene, som har forutsetninger og ambisjoner om å bli anerkjent som world class clusters. Arena er tilbudet til miljøer som er i en tidligere utviklingsfase, men som har gode muligheter for å forsterke innovasjonssamarbeidet. Begge programmene gjennomføres i samarbeid mellom Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet, med førstnevnte som hovedansvarlig. Programmene er finansiert med midler fra to departementer; Nærings- og handelsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet. I 2010 ble det bevilget om lag 100 mill kr til å støtte de utvalgte klyngeprosjektene i NCE og Arena. Kort om Arena i 2010: Programmets utlysning i 2010 resulterte i at fire nye Arena-prosjekter ble godkjent: Arena usus (opplevelsesbedrifter på Sørlandet) Helse i Valdres Arena Magica (kulturbedrifter i Østfold) Arena frukt og bær (Sogn og Fjordane) Fem Arena-prosjekter ble avsluttet: Trådløs Framtid MedITNor Arena Brønnteknologi Arena Integrerte operasjoner Arena Bioenergi Innlandet Ved inngangen til 2011 var Arena engasjert i 19 klyngeprosjekter. Nøkkeltall: Arena-prosjektene involverte: 2060 bedrifter 143 FoU- og kunnskapsmiljøer 106 øvrige utviklingspartnere Arena-prosjektene utløste eller forsterket: 86 Innovasjonsprosjekter 109 prosjekter med internasjonal forretningsutvikling som formål 34 prosjekter med utdanning/ kompetanseutvikling som formål Kort om NCE i 2010: Programmets gjennomførte sin foreløpig siste utlysning i 2009 og var i 2010 engasjert i 12 NCE-prosjekter. De tre NCE-prosjektene som ble iverksatt i 2007 ble evaluert i 2010: NCE Aquaculture NCE Culinology NCE Oslo Cancer Cluster Det ble besluttet å fornye kontraktene med disse prosjektene for en ny treårs-periode. Nøkkeltall: NCE-prosjektene involverte: 944 bedrifter 103 FoU-institusjoner 231 øvrige utviklingspartnere NCE-prosjektene utløste eller forsterket: 187 innovasjonsprosjekter 91 prosjekter med internasjonal forretningsutvikling som formål 160 prosjekter med utdanning/ kompetanseutvikling som formål

8 Det klynger seg på Sørlandet Sørlandet omfatter kun to fylker, Aust-Agder og Vest-Agder, og er den minste av landets fem landsdeler. Her finner man samtidig noen av Norges mest konkurransedyktige industribedrifter og næringslivsmiljøer, ikke minst innenfor regionens mange klynger. Sørlandet er hjemsted for markante inntekter i regionen, og gjør at innbyg- klyngesatsinger som Arena Eyde, Arena gerne er stolte over regionens nærings- Fritidsbåt, Arena Usus og NCE NODE. Er liv. Vårt eksportrettede næringsliv er i det en grunn til at bedriftene har klynget utgangspunktet sårbart for dårlige tider, seg sammen akkurat her, og hva har disse men klyngene har hjulpet oss godt gjen- programmene å si for utviklingen av nom finanskrisen. landsdelen? Hellum mener regionens kulturarv gjør Jeg har lang erfaring fra å jobbe med utvikling av næringslivet i regionen, sier Erling Hellum. Han er direktør i Erling Hellum er direktør i Innovasjon Norge i Agderfylkene, og var selv en av de som tok initiativ til å få NODE inn i et klyngeprogram at klyngesatsinger kan ha særlig suksess nettopp på Sørlandet. Thore Westermoen er fylkesordfører i Vest- Agder og mener NCE- og Arenaprogrammene har enorm betydning for regionen. Innovasjon Norge i Agderfylkene, og var Det som særpreger Sørlandet, er at vi selv en av dem som tok initiativ til å få oppmerksomhet i regionen. Man så at alltid har hatt blikket mot utlandet, mot ningsinstitusjoner og akademia. Dette gir NODE inn i et klyngeprogram, først som innovasjonstakten og konkurranseevnen USA og Europa, sier Hellum. Mange av de kraft til hele regionen. Fylkeskommunen Arena- prosjekt. Jeg opplever i praksis at økte. Dette ga selvsagt blod på tann for andre regionene har sett mot Oslo. Vi har støtter klyngeprosjektene økonomisk. Det bedrifter som samarbeider i klynger, gjør flere bedrifter, enten de jobbet alene eller villet klare oss selv. Vi har krevd av oss er illustrerende at de politiske partiene det bedre enn bedrifter som står alene. De innenfor et etablert, men uformelt nett- selv at vi skal være internasjonalt konkur- krangler om det meste, men denne støtten får rett og slett til mer innovasjon og ut- verk. Cirka 200 av bedriftene på Sørlan- ransedyktige, og vi har vært villige til å blir alltid enstemmig vedtatt. Fylkestings- vikling. Når vi i Innovasjon Norge bruker det jobber i dag i en eller annen form for samarbeide for å nå det målet. politikerne vet hva disse prosjektene betyr tid og penger på utvikling av regionalt næringsliv, vil vi selvsagt ha mest mulig nettverk, og jeg er overbevist om at dette er en viktig del av forklaringen på at vi Enstemmig politisk støtte for regionens vekst og velstand. Det kan være vanskelig å finne pengene, men det valuta for innsatsen. Derfor arbeider produserer så store verdier. Thore Westermoen er fylkesordfører i er umulig å la være. Innovasjon Norge målrettet med etable- Vest-Agder. Han mener NCE- og Arena- ring, finansiering og utvikling av klynger Sørlandet er landets største eksportregion programmene har en enorm betydning for Westermoen mener at regionens nær- og bedriftsnettverk. av bearbeidede varer. Dette er temmelig regionen. ings liv, med mange små og mellomstore Suksess avler suksess imponerende, størrelsen tatt i betraktning. Hellum mener at klyngene har en del av En ting er at de bidrar til å utvikle bedrifter (SMB), gjør det spesielt viktig med gode klyngesamarbeid. NODE beskrives på mange måter som et æren for dette. bedriftenes konkurransekraft i de regionalt lokomotiv, også av Hellum. internasjonale markedene, sier han. SMB er typisk for hele Norge, ikke minst Klyngene har bidratt til å profesjona- Noe annet er alle de viktige prosjektene for vår landsdel, sier han. Klyngeprosjek- Vi fikk veldig gode erfaringer da NODE lisere enkeltbedrifter, som har blitt mer som klyngesamarbeidet genererer her tene er med på å gjøre disse bedriftene kom inn i et offisielt klyngeprogram. Det innovative og konkurransedyktige. Disse hjemme, som evnen til å samordne viktige konkurransedyktige i det internasjonale utviklet seg en suksess som skapte mye skaper mange arbeidsplasser og store satsinger med offentlige etater, utdan- markedet. NCE- og Arena-programmene

9 Foto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge Gode næringslivsklynger bidrar til at idylliske Sørlandet er landets største eksportregion av bearbeidete varer. lar bedriftene beholde fordelene ved å være små, mens mange av ulempene blir i denne bransjen for tyve år siden, var mer på møter i Stavanger enn i Kristian- neres nå hvert år. Dette gir et merkbart kompetanseløft i regionen. NCE NODE Arena- og NCE-klynger på Sørlandet NCE NODE eliminert. Vi har fått til mye gjennom sand. På den tiden var det mer velkjent i stiller 12 av bedriftenes sivilingeniører til En teknologibasert olje- og gassklynge klyngesatsingene på Sørlandet. Så mye Houston enn i Norge at vi representerte rådighet som forelesere, veiledere og så med verdensledende spisskompetanse, at det bør danne skole også for andre verdensledende bedrifter. NCE-statusen videre, og vi har nettopp gitt et femårig som leverer alt fra komplette plattformløs- regioner. var en offentlig anerkjennelse som ble satt gjesteprofessorat i mekatronikk til univer- ninger til høyteknologisk utstyr for bruk Et regionbyggende prosjekt NODE er regionens eneste klynge innenfor enorm pris på i hele regionen. Den ble et bevis på at myndighetene så oss, at de så hvilke verdier og kvaliteter vi represen- sitetet. Professoratet representerer ikke bare et løft for Universitet i Agder, men det styrker klyngen som leverandør til om bord i plattformer og skip. Arena Fritidsbåt NCE-programmet og er en regional motor terte. Denne anerkjennelsen og oppmerk- den globale olje- og gassindustrien. Dette Viktige produsenter og fagmiljøer som sam- på mange ulike områder. Kjell Olav Johan- somheten var viktigere for oss enn de er et eksempel på hvordan klyngene knyt- arbeider om langsiktige tiltak for en sterk nesen er prosjektleder i klyngen. Han pengene som NCE-programmet utløste. ter Sørlandet tett opp til ledende nasjo- og fremtidsrettet båtproduksjon i Norge. forklarer hva klyngen og NCE-statusen har betydd for landsdelen. Johannesen legger stor vekt på at nale og internasjonale kunnskapsmiljøer, ikke bare i vår bransje, men i hele det Arena Usus klyngearbeidet ikke bare løfter bedriftene, konkurranseutsatte næringslivet. Et bredt sammensatt nettverk av bedrifter Det at NODE fikk anerkjennelse som men hele regionen. Det tette samarbeidet i regionens reiseliv-, opplevelse- og kultur- NCE-klynge, har fått konsekvenser for mellom klyngene, offentlige etater og næring. Målet er å gjøre Sørlandet til en landsdelen som ikke kan måles i penger, akademia gir store gevinster. mønsterregion for betjening av besøkende sier han. Dette har blitt et virkelig regi- gjester. onsbyggende prosjekt. Når du ser på vår bransje, olje- og gassindustrien, fikk vår Tidligere uteksaminerte det som da het Høgskolen i Agder, i underkant av ti Arena Eyde region i utgangspunktet ingenting. Vi fikk bachelorstudenter i året. I tett samarbeid Prosessindustribedrifter med verdens- aldri et oljeselskap, aldri en base eller et direktorat. Alt ble lagt til Stavanger og Oslo. Vi som ledet bedrifter på Sørlandet med NCE NODE og andre klynger har skolen nå utviklet status som universitet, og cirka 100 bachelorstudenter uteksami- Kjell Olav Johannesen er prosjektleder i klyngen NCE NODE. ledende spisskompetanse innenfor effektive, industrielle løsninger på miljøog klima-utfordringene.

10 NORWEGIAN CENTRES OF EXPERTISE Norge har i dag 12 sterke NCE -klynger med bedrifter som kan hevde seg i verdenstoppen innenfor sine felt. Kartet refererer til NCE-prosjekter i NCE Aquaculture 1 NCE Instrumentation 2 NCE Maritime 3 NCE Tourism - Fjord Norway 4 NCE Subsea 5 NCE Culinology 6 NCE NODE 7 NCE Raufoss 8 NCE Oslo Cancer Cluster 9 NCE Systems Engeneering Kongsberg 10 NCE Micro- and Nanotechnology 11 NCE Smart Energy Markets 12

11 NCE Aquaculture 1. Med tyngdepunkt Nordland består klyngen NCE Tourism - Fjord Norway 4. NCE NODE 7. Den teknologibaserte olje og gassklyngen NCE Systems Engineering Kongsberg 10. av bedrifter og aktører som har verdens- Med utgangspunkt i et av verdens mest på Sørlandet er verdensledende innenfor Kongsberg- klyngen består av kunnskaps- ledende posisjoner innenfor kommersiell attraktive råvarer Vestlandsfjordene, skal teknologiutvikling, produktutvikling og baserte selskaper som innehar verdens- produksjon av oppdrettsfisk og sjømat. aktører og bedrifter løfte destinasjonen til å systemer for offshore drilling og plattform ledende posisjoner innenfor krevende Markedet er globalt. være verdensledende innenfor tematurisme operasjoner. industrisegmenter - maritim, subsea, NCE Instrumentation 2. NTNU, Sintef, høgskoler og bedrifter i Trøndelag innehar en unik kompetanse og opplevelsesprodukter. NCE Subsea 5. Hordaland har et av de sterkeste og mest NCE Raufoss 8. Med utgangspunkt i industrimiljøet på Raufoss har klyngen verdensledende bildeler, romfart og forsvar. NCE Micro- and Nanotechnology 11. og erfaring innenfor sensor, styrings og komplette miljøene for undervannstekno- bedrifter innenfor utvikling og industriell Med utgangspunkt i Høgskolen i Vestfold kommunikasjonsløsninger. Viktige kunde- logi i verden, med fokus på drift, modifi- utnyttelse av lettvektsmaterialer. Klyngen og bedriftene har miljøet i Horten bygd segmenter er maritim, subsea, havbruk og sering, produktifisering, vedlikehold og er ledende innenfor automatisert produk- opp det viktigste kommersielle miljøet for medisin. operasjon av undervannsinstallasjoner. sjon av bildeler og forsvarsprodukter. micro og nanoteknologi i Norge, og inne- NCE Maritime 3. NCE Culinology 6. NCE Oslo Cancer Cluster 9. har også en ledende posisjon i det norske elektronikk og ICT miljøet. Den maritime klyngen i Møre og Romsdal er verdensledende innen design, bygging, utrustning og operasjon av avanserte far- Mat og måltidsklyngen i Rogaland innehar en sterk kunnskapsplattform og et innovasjonspotensiale, som i hovedsak Radiumhospitalets forskningsmiljø og bedriftene i klyngen innehar verdensledende kompetanse innenfor utvikling av kreft- NCE Smart Energy Markets 12. tøy for den globale oljebaserte industrien. fokuserer på at kulinarisk differensiering diagnostikk og medisinering. Klyngens aktører fokuserer på å bli et skal sikre fremtidig norsk matproduksjon. kompe tanse -og innovasjonssentrum, som skal definere og møte behovene til fremtidens energi marked. Høgskolen i Østfold og bedriftene i Halden miljøet vil eksempelvis være sentrale aktører innenfor Smart Grid og kommersiell energihandel.

12 Arenaprogrammet Arena forsterker samspillet og samarbeidet i regionale klynger med ambisjoner og potensial for videre utvikling. Kartet refererer til Arena-prosjekter i Arena Beredskap 1 Innovative Opplevelser 2 Arena Vindenergi 12 Omegaland 3 Arena Frukt og Bær 4 Arena NOW (Norwegian Offshore Wind) 5 MediArena 6 Arena Offshorefartøy 7 Arena Integrerte Operasjoner 8 MedITNor 13 Teknologi akvarena 14 Helse i Valdres 15 Arena Bioenergi Innlandet 16 Trådløs framtid 17 Arena Brønnteknologi 9 Arena Eyde 10 Arena Fritidsbåt 11 Oslo Medtech 18 Arena Magica 19 Arena Helseinnovasjon 20 IKT Grenland 21 Arena Usus 22

13 Arena Beredskap 1. Arena Offshorefartøy 7. MedITNor 13. Arena Magica 19. Arena Beredskap skal bygge partnerskap Arena Offshorefartøy fokuserer på utvik- MedITNor arbeider for at norske bedrifter Arena Magica skal skape økt lønnsomhet av bedrifter som kan møte teknologiske ling av teknologi og driftsløsninger for skal vokse og satse internasjonalt innen blant bedrifter innenfor film, medier, og markedsmessige utfordringer innenfor utførelse av komplekse operasjoner på og IKT for helsesektoren. musikk og scene i Østfold, og gjennom nye oljevern og beredskap som følge av økt skips- og petroleumsaktivitet nasjonalt og internasjonalt. Innovative opplevelser 2. fra offshorefartøy. Arena Integrerte Operasjoner 8. Arena Integrerte Operasjoner skal bidra Teknologi AkvARENA 14. Teknologi akvarena skal bidra til å utvikle et verdensledende kompetansemiljø for leverandører til oppdrettsnæringen, og konstellasjoner og tettere samarbeid skal bedriftene ta markedsandeler og styrke sin posisjon internasjonalt. Arena Helseinnovasjon 20. Med sterke natur-, kultur- og måltidsopp- til å gjøre olje- og gassindustrien verdens- samarbeider med leverandører, oppdretts- Bedriftene i Arena Helseinnovasjon samar- levelser i verdensklasse skal Innovative ledende innen e-driftsløsninger. selskaper og ulike kompetansemiljø. beider om å utvikle produkter og tjenester Opplevelser begeistre kresne nasjonale og internasjonale feriegjester. Omegaland 3. Omegaland fra Nordvestlandet skal bidra Arena Brønnteknologi; Centre for Smart and Safe Wells 9. Arena Brønnteknologi skal utvikle løsnin- Arena Helse i Valdres 15. Gjennom Arena Helse i Valdres skal helseog reiselivsbedrifter samhandle om utvikling av nye markeder og produkter innenfor for helse- og omsorgssektorene som kan tilpasses brukerne og integreres i systemløsninger. IKT Grenland 21. til å realisere det store potensialet for ger og teknologi som gir bedre utnyttelse av behandling, rehabilitering og helseturisme. IKT Grenland omfatter programvareprodu- Omega-3 produkter gjennom samarbeid, innovasjon og kommersialisering. oljereservene gjennom tett samarbeid med oljeselskapene og involvering av både store Arena Bioenergi Innlandet 16. senter og avanserte IKT-miljøer, og aktørene har fri programvare og webteknologi Arena frukt og bær 4. Arena frukt og bær skal revitalisere frukt- og små kompetansebedrifter. Arena Eyde 10. Arena Bioenergi Innlandet skal bidra til økt verdiskapning innen fornybar energi og samler bedrifter og kompetansemiljøer som viktigste fokusområder. Arena Usus 22. og bærnæringa i Sogn og Fjordane gjennom Bedriftene i Arena Eyde samarbeider innen biovarme, biodrivstoff, bioressurser Gjennom Arena Usus vil bedrifter i kultur- eit kraftfullt nettverk, som skal driva fram om energieffektivisering, forbedring av og bioavfall. og reiselivsnæringen på styrke sin konkur- nye produkt, sikre verdiskaping frå dyrkar til industri og skape auka omsetning i alle produktivitet og kvalitet, langsiktig rekruttering samt forskning og innovasjon. Trådløs Framtid 17. ransekraft gjennom mer systematisk, helhetlig og koordinert håndtering av gjeste- ledd. Arena NOW (Norwegian Offshore Wind) 5. Arena Fritidsbåt 11. Arena Fritidsbåt skal styrke samspillet mellom båtprodusenter, underleveran- Trådløs framtid skal bidra til å gjøre leverandørene innen trådløs teknologi i Norge konkurransedyktige internasjonalt, og øke forståelsen for gevinstene som kan oppnås strømmer i Agder. Arena NOWs hovedmålsetting er å etablere dører og andre aktører for å utvikle en ved bruk av trådløse løsninger i samfunnet. et utstillingsvindu for norsk offshore vindkraft for å bidra til å sikre betydelige innovativ og framtidig bærekraftig bransje. Oslo Medtech 18. leveranser av norsk havvindsteknologi til Europa. Arena Vindenergi 12. Oslo Medtech er en klynge bestående av bedrifter, sykehus, investeringskunnskap MediArena 6. Arena Vindenergi er klyngen hvor industribedrifter, kraftselskaper og forsknings- og og forskningsinstitusjoner som fokuserer på medisinsk teknologi og innovasjon. Mediebyen Bergen skal bli et nasjonalt utviklingsmiljøer sammen skal legge ledende og internasjonalt høyt anerkjent grunn laget for en internasjonal leverandør- miljø for utvikling av innovative løsninger industri innen offshore og vind i Midt- for produksjon og formidling av digitalt Norge. innhold. 13

14 Smarte energiløsninger i verdensklasse Energi er i sentrum for mesteparten av vår tids livsutfoldelse og verdiskapning, men også for mange av vår tids største utfordringer. NCE Smart Energy Markets benytter muligheten til å bygge verdensledende ekspertise innenfor miljøvennlig energihandel, CO2-kvotehandel, fornybar energiteknologi, IKTsystemer for energimarkedet, energisikkerhet og bærekraftige energisystemer. NCE Smart Energy Markets` kompetanse- Det er spennende å utvikle kunnskap 2020, kan Bakseter berette. Vår klynge Du kan si at Smart Grid er sammen- områder står midt i sentrum av vår tids og ideer som er av så stor betydning jobber blant annet med opprinnelses- smeltingen av internett og kraftnett, kanskje største og mest alvorlige dilemma: ikke bare for klyngebedriftene, men for sertifikater og andre grønne produkter forteller han. Teknologien innebærer at Behovet for stadig mer energi på den ene hele vår moderne livsførsel, forteller Per under prosjektet Energy trade and man kan kommunisere begge veier langs siden, kravet om langt lavere utslipp av Bakseter. Han har den daglige ledelsen av environment Vi utvikler også hele strømnettets verdikjede - fra produk- klimagasser på den andre. NCE Smart Energy Markets, og utstråler metoder for å spore den energien som sjon, via distribusjon og salg, og ut til et veldig engasjement for de løsninger og selges til norske forbrukere i dag, slik at vi forbruker. Dette er den største revolusjo- kompetanseområder klyngen jobber med. vet hvor mye av denne som er fornybar. nen i strømmarkedet siden elektrisiteten 20 % fra fornybare energikilder Arbeidet har blant annet ført til utvikling av produktene Energy Tracer og Green ble oppfunnet for to århundrer siden, for det gjør at man kan justere og planlegge EU har satt seg ambisiøse og konkrete mål Trader. sitt forbruk etter sanntids markedsinfor- for reduksjon av klimagasser i løpet av de ti neste årene. NCE Smart Energy Markets spiller en viktig rolle i realiseringen av denne viktige målsetningen. Smart Grid revolusjonerer strømmarkedet Smart Grid er navnet på fremtidens masjon. Prosjektet Styr Smart i Smart Grid er et sentralt prosjekt for våre Smart Grid elektriske energisystemer, der IKT er aktiviteter. Vi er med i Norwegian Smart Smart Grid er sammensmeltingen av internett og kraftnett, forteller prosjektleder i NCE Smart Energy Markets Per Bakseter. Foto: Terje Borud. EUs overordnede målsetning er at 20 prosent av all energi skal komme fra fornybare energikilder allerede innen integrert på alle nivåer i hele kraftsystemet. Bakseter forklarer hva dette betyr i praksis. Grid Centre og kjører pilot på Hvaler for å prøve ut Smart Grid baserte løsninger. Erfaringene fra disse aktivitetene danner 14

15 Foto: Dreamstime FAKTA NCE Smart Energy Markets NCE Smart Energy Markets er satt sammen av næringsliv, akademia og offentlige aktører med spesialkompetanse innenfor grønn vekst, grønn innovasjon og grønn næringsutvikling. Klyngen har over lang tid demonstrert gjennomslagskraft og innovasjonsstyrke på internasjonalt toppnivå, blant annet gjennom leveranser av verdens første kraftbørs, verdens første børs for Kyotokvoter og verdens første aktørsystem for markedsbasert energi- og kvotehandel. Vår moderne livsførsel krever tilgang på stadig mer energi. basis for videre internasjonale satsninger Sveits, Danmark og Norge. Ordet Pro- forårsaket etableringen av to spennende styrker våre aktiviteter på et område som innenfor dette området. Du, eller en sumer er slått sammen av produsent nye selskaper. er av sentral betydning for hele klimapro- kraftkrevende fabrikk, kan dermed legge og konsument, og representerer et blematikken. Denne kompetansen står i forbruket til de periodene på dagen hvor viktig premiss for løsningen av fremti- NCE Smart Energy Markets er bevilget et sentrum for verdiskapning og utvikling prisen er lavest. dens energiutfordringer: Folk vil i stadig budsjett på ca 1 million Euro for dette pro- av meningsfulle kompetansearbeidsplasser Ansvar for viktig EU-prosjekt større grad bo i svært energieffektive boliger, med solceller på taket og kanskje sjektet. Hva betyr det for klyngen å vinne frem i Europa med et slikt forsknings- i årene fremover. Videre får vi mulighet til å utvikle produktive samarbeid med Klyngen har fått ansvaret for det store en vindmølle i hagen. I lange perioder vil prosjekt? sterke ekspertmiljøer i utlandet, og vi EU-prosjektet IMPROSUME. Bakseter slike boliger produsere mer strøm enn de styrker vår faglige og kommersielle mener dette viser verdien av den styrken forbruker. De vil levere kortreist energi til Det at vårt prosjekt vant frem interna- posisjon som ledende i Europa innenfor og kapasiteten som klyngebedriftene har det lokale strømnettet. sjonalt, i hard konkurranse med noen av Smart Grids og smarte energimarkeder. opparbeidet seg i fellesskap. Europas ledende kompetansemiljøer på Vår klynge er helt i spiss når det gjelder området, er et gedigent gjennombrudd IMPROSUME - The Impact of Pro- utvikling av slike løsninger, hvor vi blant for oss. Dette viser at samarbeid mellom sumers in a SmartGrid based Energy annet samarbeider med Statsbygg. Denne høykompetente bedrifter og akademiske Market er et samarbeidsprosjekt mellom kompetanseutviklingen har allerede miljøer gjør alle sterkere. Prosjektet 15

16 Teknologi for livet Eldrebølgen skaper enorme utfordringer for helsevesenet. I løpet av de neste ti årene må enten halvparten av all ungdom utdanne seg innenfor helse- og omsorgssektoren, eller det må utvikles innovative teknologier som reduserer behovet for helsefaglig arbeidskraft. De siste årene har hele den vestlige verden å løse den stadig eldre befolkningens kunde under innovasjonsprosjektene, gjennomgått en formidabel teknologisk helse- og omsorgsbehov på samme måte hadde man en konstruktiv og spennende revolusjon. Ny teknologi har blitt imple- som i dag, sier hun. treenighet. mentert på de fleste samfunnsområder, og har bidratt til rasjonalisering og besparel- På toppen av det hele får stadig flere For å sikre en helhetlig tilnærming til disse ser i et omfang det har vært vanskelig å mennesker livsstilssykdommer. Hvis ikke viktige utfordringene, ble det satt sammen forestille seg. Den teknologiske utviklingen helsevesenet skal kollapse under vekten av bedrifter og aktører som dekket hele den har også inntatt sykehusene, der stadig behovene, må det utvikles nye teknologier nødvendige verdikjeden. mer avanserte maskiner og nye teknologier bidrar til at flere sykdommer diagnostiseres og behandles. som blant annet gjør det mulig for eldre og hjelpetrengende å bo i eget hjem lengre enn de kan i dag. I Arena Helseinnovasjon samarbeider med næringsliv, akademia og Forskjellige teknologier ble definert som sentrale, forteller Holm, for det er jo enormt mange steder et menneskes Hilde Holm er prosjektleder for Arena Helseinnovasjon, en tverrfaglig næringslivsklynge som forsøker å møte helsevesenets utfordringer gjennom teknologisk innovasjon. Foto: Model day studio. Utenfor sykehusenes vegger er det imidler- offentlig sektor nettopp for å utvikle slike liv møter teknologiske muligheter og tid en slående mangel på teknologisk løsninger. begrensninger. Vi inviterte rådgivende begge leire. Sammen har vi flyttet grenser helse- og omsorgsfaglig innovasjon. Det beste hadde jo vært løsninger som gjorde at man klarte seg så lenge som mulig selv, hjemme i egen bolig. Eller hva? Ambisiøse planer og regionale fortrinn Buskerud hadde et spennende utgangs- ingeniører fra bygg og anlegg, el-montører, IKT-ingeniører, selskaper som var eksperter på robot-, bio- og nanoteknologi, med mer. for hva som er mulig, sier hun. Mangfoldig kompetanse med brukerne i sentrum Flere eldre Det er helt nødvendig å frigjøre fagfolkenes varme hender til de områdene der de trengs mest, sier Hilde Holm. punkt for å satse nettopp på innovativ teknologiutvikling innenfor helse og omsorg. Regionen hadde et rikt næringsliv med ulike kompetente teknologibedrifter, for- Gjennom ulike møteplasser og aktiviteter i Arena Helseinnovasjons regi, ble vanntette skott mellom disse teknologimiljøene brutt ned. På mange måter har jeg følt Gjennom Arena-aktivitetene ble det identifisert et behov for organisasjonsutvikling på de områdene der ny eller eksisterende teknologi skal tas i bruk. teller Holm, men ingen av dem arbeidet meg som en tolk, for jobben har handlet Utfordringen er ikke å digitalisere Hun er prosjektleder for Arena Helseinno- med helse og omsorg. Høgskolen i om å få helt ulike forretnings- og bransje- fortiden, forklarer Holm, men å utvikle vasjon, en tverrfaglig næringslivsklynge Buskerud hadde på sin side spisskompe- kulturer til å forstå hverandre og snakke både teknologien og organisasjonen på en som forsøker å møte helsevesenets utfor- tanse innen fagfeltet. Gjennom å sette res- samme språk. Videre ble bedriftene moti- måte som henter ut et størst mulig samlet dringer gjennom teknologisk innovasjon. surspersoner fra høgskolen og bedriftene vert til i større grad å bruke FoU som en effektiviseringspotensial i fremtiden. Dette i kontakt med hverandre, styrket dette del av sin produktutvikling, mens samvær gjør det nødvendig å tilpasse innholdet i Økonomiske begrensninger, og mangel begge miljøer. Når Drammen kommune mellom helsepersonell og teknologiske utdannelsen av helsepersonell i forhold på fagfolk, vil etter hvert gjøre det umulig i tillegg sa seg villig til å være krevende fagfolk har skapt ny innsikt og nye ideer i til den nye teknologiske virkeligheten, 16

17 Foto: Johnér Bildbyrå AB FAKTA Arena Helseinnovasjon Arena Helseinnovasjon har hovedfokus på utvikling av kunnskapsbasert og behovsstyrt teknologi som kan gi folk best mulig helse i eget hjem, og behandling hvor og når man trenger det. Nettverket er hjemmehørende i Drammensregionen. Det er spådd at teknologi innenfor helse og omsorg kan bli den nye store eksportnæringen når oljenæringen trappes ned. noe det arbeides med i samhandling med store eksportnæringen når oljenæringen går en spennende utvikling i møte. bedriftene kommer opp med, kan hjelpe Høgskolen i Buskerud. Dette skaper utfor- trappes ned og bedriftene i Arena Helse- helsevesenet med å møte eldrebølgen på dringer for utdanningsinstitusjonene, innovasjon har til hensikt å bli en sentral Jeg har stor tro på AH!, Arena Helse- best mulig måte. De kan gjøre det enklere men også store muligheter for å rekrut- internasjonal aktør i dette nye eventyret. innovasjons egen merkevare. AH!-merket å bli gammel. Enklere å klare seg selv. tere helt nye profiler inn i helsesektoren skal bli en kvalitetsgaranti for helse- og ungdom som nettopp er interessert i Teknologiske miljøer har en stygg tendens omsorgsløsninger som er basert i forsk- teknologi og IKT. Bedriftene i Arena Helseinnovasjon har opparbeidet en gjensidig tillit som gjør at de åpner sin teknologi og kompetanse for hverandre, og de har i dag et komplekst samarbeid som er enestående selv i internasjonal målestokk. Produkter og løsninger utvikles på kryss og tvers mellom bedriftene, og løsningene tilpasses helhetlige systemer, sier Holm. Bedriftene har innsett at for å lykkes i det nye helsemarkedet, må de stå sammen. Det er spådd at teknologi til å fokusere på nettopp teknologien når de tenker nytt, mens vi fokuserer på behovene, på brukerne. Dette gjør bedriftene i Arena Helseinnovasjon i stand til å utvikle helhetlige og brukertilpassete løsninger der alt spiller på lag. Vi kan benytte helt ulike virkemidler som smarthusløsninger, telemedisinske løsninger og ulike hjelpemiddelteknologier, og se dette i sammenheng med sentrale administrasjonsløsninger. Dette er Arena Helseinnovasjon kanskje alene om i verden. Unike kvaliteter i egen merkevare Holm tror denne unike treenigheten av ning og utvikling, og som er kompatible med integrering i gode helhetsløsninger. Alle produkter og løsninger skal være basert på ny kunnskap eller forskning, og fullt og helt være utviklet på brukernes premisser. I dag vet ofte ikke kommunene helt hvordan en teknologi virker før de kjøper den inn, noe som fører til at den ønskede effekten uteblir. AH! involverer både pasientene og personellet. Løsningene skal gi økt trygghet og mestring for pasienten, for helsepersonellet og for de pårørende. Arena Helseinnovasjon er mer enn en Intelligente helse- og omsorgsløsninger. Det første store felles utviklingsprosjektet for bedriftene i Arena Helseinnovasjon, er OFU-prosjektet Intelligente helse- og omsorgsløsninger. Ni bedrifter skal sammen med Drammen kommune utvikle helse- og omsorgsløsninger for 16 nye omsorgsboliger for demente. Boligene skal stå ferdig høsten Dette er det mest komplekse OFU-prosjektet i Innovasjon Norges historie. innenfor helse og omsorg kan bli den nye bedrifter, akademia og offentlige aktører god klynge. De produkter og løsninger 17

18 Culinology Der gastronomi og industri møtes NCE Culinology består av et tyvetalls partnere, og engasjerer over hundre virksomheter. Sammen skal de videreutvikle smaken og opplevelsen av norsk mat, og sørge for at den får mer positiv oppmerksomhet. Både styrte og åpne prosesser tas i bruk for å løfte kvaliteten på norsk mat. Mat- og måltidsnæringen er stor og sam- innovasjonsprosess for å utarbeide en ringen på kartet. Gjennom å vise hvilke Det er mye som smaker godt, men ikke alt mensatt. Som et hjelpemiddel for å defi- felles virkelighetsforståelse, forteller hun. utfordringer vi kan møte i nær fremtid, som er godt er like kjent. Derfor jobbes det nere aktørenes strategiske fremtid, utviklet Her beskrev vi den mest sannsynlige og angi noen mulige løsninger, bidrar vi også med synliggjøring og markedsføring. klyngen et strategisk planleggingsverktøy utviklingen av måltidsnæringen de ti også til viktig realitetsorientering og for- i form av tre scenarier frem mot neste årene, basert på utviklingstrekk vi ventningsstyring overfor departementer I samarbeid med partnerne i klyngen Ellen Henrichsen, som overtok den daglige ser allerede i dag. og politikere, produsenter og forbrukerne. arbeider vi med å utvikle kunnskap og ledelsen i NCE Culinology fra 1. juni 2011, forteller fra dette arbeidet: Vi samlet klyngedeltakerne til en åpen Mat skaper engasjement Rapporten har fått mye oppmerksomhet i mediene. Profetier om matvarene som Internasjonalisering og synliggjøring Anne Siri Høiland ledet NCE Culinology innsikt i målgruppene, sier Høiland. Vi ser på posisjonering av produktene, og bistår i utvikling av markedsføringskompetanse. Omdømmet til norsk mat, gir virtuell rådgivning om helseeffekter og frem til 1. juni 2011, og har mye av æren i og utenfor Norge, er viktig. Når maten ferskhet, om forestående priseksplosjon for den innsikten og de mulighetene som i Frankrike smaker så godt, handler det på proteiner og vann, og om fremtidig klyngen har fremskaffet så langt. selvsagt mye om maten, men det handler dyrking av mat på høyhustakene i de store også om ens egne forventninger altså byene, fascinerer mange. Klyngen skal bringe norsk matindustri om omdømmet til fransk mat. Næringens fremover, også i internasjonale marke- tilgang til internasjonale miljøer betyr Scenariene gir klyngen et strategisk der, sier hun. Norske råvarer er av god også mye. Dette gir utveksling av ideer, verktøy for langsiktig planlegging, men kvalitet, og arbeidet i klyngen baserer seg økt kompetanse og, mest av alt, økt bidrar også til nye prosjekt- og produkt- på en god utnyttelse av disse råvarene synlighet. Ellen Henrichsen er brennende opptatt av norsk mat og ny leder av NCE Culinology. Foto: Terje Borud. ideer. At rapporten også har skapt oppmerksomhet i pressen er en bonus, for det bidrar til å sette klyngen og måltidsnæ- gjennom skånsom prosessering. Vi har fokus på smak i tråd med forbrukerens forventninger. Gjennom å koble klyngebedriftene med miljøer som Institute Paul Bocuse, bidrar 18

19 Foto: Måltidets Hus AS FAKTA NCE Culinology NCE Culinology er et nasjonalt klyngesamarbeid mellom ledende aktører innenfor verdikjedene for sjømat og landbruk, de industrielle mataktørene og noen av landets beste kokker. Senteret er samlokalisert med en rekke FoU-aktører og utviklingsaktører, og har sitt hovedsete i Måltidets Hus i Stavanger. Målet er å styrke norsk måltidsnæring gjennom nye og bedre produkter, et mer positivt omdømme og en økt konkur ranseevne med utlandet. Innen 2020 skal norsk mat skal ha fått fotfeste i markedene for europeisk kvalitetsmat. Stjernekokken Gunnar Hvarnes samarbeider med klyngebedriftene for å løfte norsk kveite til nye høyder. vi med læring og impulser. Når vi så bare for måltidet, men i det lange løp også å gjøre noe galt. Vårt prosjekt hadde to inviterer bedriftene med oss ned under for opplevelsen av norsk mat. faser. Den første var en felles analyse av konkurransen Bocuse d Or, gir dette inn- generelle kommunikasjonsutfordringer. sikt som bidrar til å utvikle nye produkter Utfordringen er ikke bare å gi forbru- Fase to tok for seg konkrete gourmetpro- og nye måter å behandle råvarer på i kerne mer god mat å velge mellom, men dukter, og denne fasen var det den enkelte direkte samarbeid med verdens beste også å få folk til å velge mer god mat, produsent som eide. kokker. Kokkene må i større grad inn i sier Høiland. Det har blitt lansert mange matvareindustrien, men vi må også dra spennende og gode produkter i Norge Det norske måltid smaker stadig bedre. industrien med oss inn i gastronomien. God mat skaper et godt omdømme Ingen spiser all norsk mat. Vi gjør et de siste årene. Det er viktig at vi øker forbrukerens bevissthet i forhold til dette mangfoldet. I ett prosjekt så vi derfor på hvordan norske gourmetprodukter kunne kommuniseres mot forbrukerne. Blant ingrediensene finner man gode mattradisjoner, moderne kokkekunst, gastronomisk forskning, internasjonale impulser og kommersiell matvareindustri. Tidligere leder av NCE Culinology, Anne Siri Høiland, forteller om hvordan klyngene samarbeider med Institute Paul Bocuse. Foto: Tom Haga utvalg. Det valget du gjør, om du ender Mange opplever gourmetprodukter som opp med frossen ferdigpizza eller ferske litt skummelt. De vet ikke hvordan pro- lammekoteletter, får konsekvenser ikke duktene skal behandles, og er redde for 19

20 Verdens flotteste kyst krever verdens beste beredskap Bedriftene i Arena Beredskap skal ikke bare levere oljevernberedskap som verner om nordområdenes verdifulle fiskeressurser og fantastiske kyststripe, men de skal også ut å konkurrere i de internasjonale markedene. Da behøver regionens små og mellomstore bedrifter økt kapasitet og konkurransekraft. Derfor har de organisert seg i en klynge. Arena Beredskap er en næringslivsklynge innovasjon og forskning, og man har ikke har støttet flere kompetansehevende pro- med basis i nord. Det krever tid, innsats og tilstrekkelig kapasitet og nettverk til å sjekter. Vi opplever dessuten noe som er tillit å bygge opp en klynge som fungerer presentere seg i de store utenlandske mar- typisk for klynger, nemlig store gevinster optimalt, der alle aktørene komplement- kedene. Et klyngesamarbeid kan kompen- av å la ulike kulturer og kompetanseom- erer hverandre på en stimulerende og sere for dette, og samtidig gi tilgang til råder møtes og drive innovasjon sammen. konstruktiv måte. Etter å ha sagt farvel til fagmiljøer som utfyller hverandre og gir noen bedrifter som har vært i klyngen en gjensidige innspill til produktutvikling og Mange av klyngebedriftene har flere bein stund, og tatt inn flere nye, teller klyngen drift. å stå på, og gjennom samarbeidet opp- nå 20 partnere. Disse har kapasitet, kompetanse, referanser og innovasjonsevne til å utvikle verdens beste beredskap. Slik Viktige effekter av klyngesamarbeidet dager de stadig nye anvendelsesområder for sin kompetanse, sine tjenester og sitt materiell. Ett godt eksempel er samar- Kari Nystad er klyngefasilitator i Arena Beredskap og samler bedrifter med ulik kultur og spisskompetanse. Foto: mpdesign skal de ikke bare sikre egen kyst og egne Bedriftene i Arena Beredskap samarbeider beidet mellom Seaworks AS i Harstad og havområder i fellesskap, men også erobre utenlandske markeder og konkurrenter. De fleste av bedriftene i regionen er små og mellomstore, og dette gjelder ikke minst innenfor oljevern og beredskap, forteller Kari Nystad. Hun er klyngefasilitator i Arena Beredskap. Det gir åpenbare fordeler å være en liten eller mellomstor bedrift. For eksempel øker det manøvreringsevnen i forhold til nye muligheter. Små og mellomstore bedrifter har samtidig en sårbar markedsposisjon. Sammenlignet med store selskaper blir man hengende bak når det gjelder ressurser til om satsinger de ikke ville ha hatt råd til hver for seg. De høster gevinster som innsikt, kapasitet, strukturerte analyser, innovasjoner og markedstilgang i inn- og utland. Det arbeides langs flere akser i klyngen. Én effekt som bedriftene merker særlig godt, er økt innovasjon og et styrket fokus på FoU. Klyngesamarbeidet har bidratt til tettere kontakt mellom bedriftene og viktige kunnskaps- og forskningsstrukturer i nær ingen, ikke minst Norges Forskningsråd. Kontakten med Innovasjon Norge i inn- og utland har også betydd mye, da de Vacumkjempen Nord-Norge AS i Tromsø. Seaworks har tre landgangsfartøyer i sin portefølje, Vacumkjempen er et spesialfirma som benytter vakuum og trykk for flytting av masser og væske. I utgangspunktet er dette to veldig ulike bedrifter, som ikke hadde funnet sammen utenom en klynge. Gjennom samarbeidet skulle imidlertid det å kombinere landgangsfartøy og supersugere, åpne helt nye muligheter. Det resulterte i løsninger som renser oljesøl i strandsonen på en veldig effektiv måte. Klyngesamarbeidet gir assistanse på internasjonaliseringer Macondo-ulykken utenfor Mexico har ført til et økende internasjonalt fokus på oljevern og beredskap. Mange regner norske oljelenser for å være best i verden, men oljevernberedskap er mer komplekst og sammensatt enn det man ser på TVskjermen under en aksjon. Utstyr er viktig, men planlegging, transport, logistikk og avfallshåndtering er likestilte komponenter. Hver for seg kan medlemsbedriftene tilby enkeltløsninger i verdensklasse på disse områdene, men sammen representerer de en langt mer total beredskap. 20

NÆRINGSKLYNGER. Fremover som en flokk gjess. Ikke rundt hverandre som kråker.

NÆRINGSKLYNGER. Fremover som en flokk gjess. Ikke rundt hverandre som kråker. NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv. 2011 Det klynger seg på sørlandet Noen av Norges mest konkurransedyktige industribedrifter og næringslivsmiljøer finnes her. Fremover som en flokk gjess.

Detaljer

Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling. Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010

Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling. Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010 Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010 Innhold Litt om innovasjon Slik jobber Innovasjon Norge Litt om Innovasjon Norges samarbeids programmer

Detaljer

Erfaringer fra arbeidet med målutvikling og resultatvurdering i Innovasjon Norge

Erfaringer fra arbeidet med målutvikling og resultatvurdering i Innovasjon Norge Erfaringer fra arbeidet med målutvikling og resultatvurdering i Innovasjon Norge Programsamling i Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken, 05.03.2012 Olav Bardalen, programansvarlig, Innovasjon Norge

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Hvordan lykkes i en næringsklynge Bjørn Arne Skogstad, programleder NCE-programmet

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Hvordan lykkes i en næringsklynge Bjørn Arne Skogstad, programleder NCE-programmet NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2013 Hvordan lykkes i en næringsklynge Bjørn Arne Skogstad, programleder NCE-programmet NCE satsingen Noen suksess observasjoner Bjørn Arne Skogstad, leder, NCE-programmet

Detaljer

Arena-programmet. Januar 2009. www.arenaprogrammet.no. Et samarbeidsprosjekt mellom:

Arena-programmet. Januar 2009. www.arenaprogrammet.no. Et samarbeidsprosjekt mellom: Arena-programmet Januar 2009 www.arenaprogrammet.no Et samarbeidsprosjekt mellom: Hva gjør Arenaprogrammet? Stimulerer næringsmiljøer eller nettverk som har muligheter for innovasjonsbasert vekst Forsterker

Detaljer

Informasjonsmøte om programmets utlysning 2016

Informasjonsmøte om programmets utlysning 2016 Informasjonsmøte om programmets utlysning 2016 21.01.2016 Jointly owned by AGENDA 1. Introduksjon formålet med møtet 2. Klyngeprogrammets formål og tilbud 3. Utlysningen for 2016: Krav og kriterier 4.

Detaljer

Innovasjon Norge som støttespiller for utvikling av klynger og nettverk

Innovasjon Norge som støttespiller for utvikling av klynger og nettverk Innovasjon Norge som støttespiller for utvikling av klynger og nettverk Arktisk Marint Forum, Tromsø 03.02.2015 Olav Bardalen, Innovasjon Norge olbar@innovasjonnorge.no Jointly owned by Innovasjon Norges

Detaljer

Informasjonsmøte om programmets utlysning 2017

Informasjonsmøte om programmets utlysning 2017 Informasjonsmøte om programmets utlysning 2017 30.03.2017 Espen Warland Jointly owned by AGENDA 1. Introduksjon formålet med møtet 2. Introduksjon om programmet 3. Utlysningen for 2017: Krav og kriterier

Detaljer

Hvorfor satse på klynger? Divisjonsdirektør Hans Martin Vikdal NCE Smart Energy Markets workshop 31. oktober 2014

Hvorfor satse på klynger? Divisjonsdirektør Hans Martin Vikdal NCE Smart Energy Markets workshop 31. oktober 2014 Hvorfor satse på klynger? Divisjonsdirektør Hans Martin Vikdal NCE Smart Energy Markets workshop 31. oktober 2014 Innovasjon Norge - 2013 Realiserer verdiskaping i hele landet 6 000 000 000 kroner årlig

Detaljer

Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging. Norwegian Smart Care Cluster

Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging. Norwegian Smart Care Cluster Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging Norwegian Smart Care Cluster Arild Kristensen, Validé AS arild.kristensen@ipark.no Tlf. 90532591 Kommunene er midt oppe i en stor omstilling

Detaljer

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART Smart Cities 2020, Strömstad 30. mai 2013 Harald Furre Hovedkonklusjon NCE Smart Energy Markets kan etter første kontraktsperiode vise til gode resultater sett opp mot programmets

Detaljer

Av William Fagerheim, Mind the Gap AS Utarbeidet i forbindelse med strategiprosess for CWN Vannklyngen, januar 2011

Av William Fagerheim, Mind the Gap AS Utarbeidet i forbindelse med strategiprosess for CWN Vannklyngen, januar 2011 Hva er et fyrtårn? Av William Fagerheim, Mind the Gap AS Utarbeidet i forbindelse med strategiprosess for CWN Vannklyngen, januar 2011 Begrepet fyrtårn er brukt i sammenheng med flere klyngeutviklingsprosjekter

Detaljer

NCE Culinology. Anne Siri Høiland April 2009

NCE Culinology. Anne Siri Høiland April 2009 NCE Culinology Anne Siri Høiland April 2009 Norwegian Centres of Expertise Norwegian Centres of Expertise (NCE) er en ambisiøs satsing som har gitt flere gode resultater. Bak NCE står SIVA, Forskningsrådet

Detaljer

Ledelse av utviklingsprosesser

Ledelse av utviklingsprosesser Ledelse av utviklingsprosesser Erfaringer og refleksjoner basert på regionale klyngeutviklingsprosesser Programsamling i Boligsosialt utviklingsprogram 17. mars 2010 Olav Bardalen, Innovasjon Norge Hovedpunkter

Detaljer

Det umulige er mulig! - erfaringer fra Kongsberg - Hallingdalskonferansen 3. september 2014 Torkil Bjørnson

Det umulige er mulig! - erfaringer fra Kongsberg - Hallingdalskonferansen 3. september 2014 Torkil Bjørnson Det umulige er mulig! - erfaringer fra Kongsberg - Hallingdalskonferansen 3. september 2014 Torkil Bjørnson Mine erfaringsbaser og inspirasjonskilder Heddal Torkil Trondheim California Kongsberg Ser dere

Detaljer

Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft

Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft Internasjonaliseringskonferansen Trondheim, 6. mars 2014 Bjørn Arne Skogstad, NCE Programleder - Klyngene har satset på kompetanse for å styrke konkurransekraften

Detaljer

Hvordan blir næringsklynger en suksess? Stål Heggelund Daglig leder

Hvordan blir næringsklynger en suksess? Stål Heggelund Daglig leder Hvordan blir næringsklynger en suksess? Stål Heggelund Daglig leder NCE Aquaculture Nasjonalt nettverksprogram eid av Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd. Langsiktig utvikling av regionale næringsmiljøer

Detaljer

Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner. Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon

Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner. Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon Dette er Norge Verdens 121. største land Verdens 24. største økonomi Verdens største statlige

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Møteplass reiseliv - Hordaland 2010 Kaia Finne

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Møteplass reiseliv - Hordaland 2010 Kaia Finne NCE TOURISM FJORD NORWAY Møteplass reiseliv - Hordaland 2010 Kaia Finne World Class Clusters NCE-prosjekter 2010 NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE Tourism Fjord Norway NCE Subsea NCE

Detaljer

Bedriftsnettverk. Side 1

Bedriftsnettverk. Side 1 Bedriftsnettverk Side 1 Formålet med tjenesten er: Stimulere til økt innovasjon, vekst og internasjonalisering gjennom samarbeid mellom små og mellomstore bedrifter Side 2 Foto: Terje Rakke, Innovasjon

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Nærin i g n s g li l v i i Bergensregionen

Nærin i g n s g li l v i i Bergensregionen Næringsliv i Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett

Detaljer

Forskningsstrategi i Hordaland 16. september 2009

Forskningsstrategi i Hordaland 16. september 2009 Presentasjon Forskningsstrategi i Hordaland 16. september 2009 Trond Olsen, daglig leder NCE Subsea trond.olsen@ncesubsea.no Image: Aker Solutions/A5 reklame Bergen = Hordaland Norwegian Centres of Expertise

Detaljer

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere.

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere. ererer muligheter Sammen skaper vi en dynamisk vekstregion Fjell, holmer og nes utgjør ryggraden i regionen vi bor i, og havet er åpningen mot verden veien ut og veien inn. Ved den vestlandske kystleia

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring Høgskolen i Sørøst-Norge Samfunnsforankring 2017-2021 A Ringerike Rauland Notodden Kongsberg Drammen Bø Vestfold Porsgrunn B HSN strategi for regional forankring Den norske regjeringens ambisjon om at

Detaljer

Muligheter i Horisont 2020

Muligheter i Horisont 2020 Muligheter i Horisont 2020 Inger Nordgard Internasjonal stab, Forskningsrådet Horisont 2020 Samfunnsutfordringene Helse, demografi og velvære Matsikkerhet, marin og maritim forskning, bærekraftig landbruk

Detaljer

Bioøkonomi for Innlandet. Thomas Breen AP, Fylkesråd for næring og helse. Leder av styringsgruppen for bioøkonomi strategi i Innlandet.

Bioøkonomi for Innlandet. Thomas Breen AP, Fylkesråd for næring og helse. Leder av styringsgruppen for bioøkonomi strategi i Innlandet. Bioøkonomi for Innlandet Thomas Breen AP, Fylkesråd for næring og helse. Leder av styringsgruppen for bioøkonomi strategi i Innlandet. Vedtak i felles fylkesting (mars -15) Fylkeskommunene i Hedmark og

Detaljer

Bergensregionen Insert company logo here

Bergensregionen Insert company logo here Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett og marine produkter

Detaljer

Orientering om Norwegian Innovation Clusters

Orientering om Norwegian Innovation Clusters Orientering om Norwegian Innovation Clusters 8. Feb. 2016 Hans Kristian Torske, Innovasjon Norge, Rogaland Jointly owned by Policy finansiering - Gjennomføring Policy og finansiering Samspill mellom to

Detaljer

Fra ord til handling - nå setter vi i gang med videreutvikling av klyngen!

Fra ord til handling - nå setter vi i gang med videreutvikling av klyngen! Fra ord til handling - nå setter vi i gang med videreutvikling av klyngen! Ola Rostad, daglig leder Tretorget AS Kristin Malonæs, direktør Innovasjon Norge Hedmark Østerdalskonferansen 2013 Utfordringen!

Detaljer

Hvordan kan Agder utvikle seg til en innovativ treregion? Trebiennalen 2008 Risør 12. juni Direktør Erling L. Hellum

Hvordan kan Agder utvikle seg til en innovativ treregion? Trebiennalen 2008 Risør 12. juni Direktør Erling L. Hellum Hvordan kan Agder utvikle seg til en innovativ treregion? Trebiennalen 2008 Risør 12. juni Direktør Erling L. Hellum SØRLANDET ER EN VITAL LANDSDEL Vi har kompetansemiljøer som er verdensledende på sine

Detaljer

Arena-programmets hovedmål

Arena-programmets hovedmål Arena-programmets hovedmål Styrket evne til innovasjon og verdiskaping i regionale næringsmiljøer gjennom økt samspill mellom næringsaktører, kunnskapsaktører og det offentlige Foto: Scandwind group Vi

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi 30. mars 2017 Laget av Maskinen i samarbeid med NFFA Innhold Side O m d ø m m e s t r a t e g i Innledning 2 Visjon 3 Misjon 3 Verdier 3 Personlighet

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Kaia Finne Mai 2010

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Kaia Finne Mai 2010 NCE TOURISM FJORD NORWAY Kaia Finne Mai 2010 World Class Clusters NCE-prosjekter 2010 NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE Tourism Fjord Norway NCE Subsea NCE Culinology NCE NODE NCE Raufoss

Detaljer

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender?

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Norges rolle i en klimavennlig energiframtid 22. september 2009 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk

Detaljer

Samarbeid og nyskaping. Linda Beate Randal, Direktør Innovasjon Norge Finnmark

Samarbeid og nyskaping. Linda Beate Randal, Direktør Innovasjon Norge Finnmark Samarbeid og nyskaping Linda Beate Randal, Direktør Innovasjon Norge Finnmark Formål: Innovasjon Norges formål er å være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling

Detaljer

Hvilke suksesskriterier er nødvendige for å lykkes med klyngearbeid? Klyngeseminar 8. februar 2016

Hvilke suksesskriterier er nødvendige for å lykkes med klyngearbeid? Klyngeseminar 8. februar 2016 Hvilke suksesskriterier er nødvendige for å lykkes med klyngearbeid? Klyngeseminar 8. februar 2016 Menon og klynger (www.menon.no) Faglig grunnlag for utvikling av klyngeprogrammene gjennom forskningsprosjektet

Detaljer

FORNYELSE OG OMSTILLING HVA INNEBÆRER DET?

FORNYELSE OG OMSTILLING HVA INNEBÆRER DET? FORNYELSE OG OMSTILLING HVA INNEBÆRER DET? Norwegian Innovation Cluster Forum 2016 Erik W. Jakobsen Bergen, 8. september FORNYELSE OG OMSTILLING HVA ER DET? Omstilling = innovasjon Omstilling uten innovasjon

Detaljer

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir.

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. EIERE Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune

Detaljer

Forskningsbasert næringsutvikling i nord med nye instrumenter. Ivan C. Burkow Konsernsjef

Forskningsbasert næringsutvikling i nord med nye instrumenter. Ivan C. Burkow Konsernsjef Forskningsbasert næringsutvikling i nord med nye instrumenter Ivan C. Burkow Konsernsjef www.norut.no Satsing i nord for hele nasjonen Nasjonen forsker for 42 mrd (1,8% av BNP og finansiert 46% fra det

Detaljer

Programmer og satsinger

Programmer og satsinger Programmer og satsinger Rammer og veien videre Stein Erik Fjeldstad Rådgiver FOU, innovasjon og høyere utdanning Formål, rammer, videreføring 1. VRI 2. NCE micro-nanotechnology 3. Arena Vannklyngen 4.

Detaljer

Kvinnenettverksamling 8. og 9. november, Raufoss

Kvinnenettverksamling 8. og 9. november, Raufoss Kvinnenettverksamling 8. og 9. november, Raufoss Tone Røkenes, tone.rokenes@ncesubsea.no 1 The Future of Solutions Norwegian Centres of Expertise Spissatsing med begrenset antall sentre for å forsterke

Detaljer

RFFs Årskonferanse 4. juni Fagdirektør Geir Bekkevold UD

RFFs Årskonferanse 4. juni Fagdirektør Geir Bekkevold UD RFFs Årskonferanse 4. juni 2014 Fagdirektør Geir Bekkevold UD (gb@mfa.no) Ny organisering EØS- og EU-minister SMK/Samordningsminister Vi er alle europaministre Pådriveransvar 2 Ny organisering Team Norway

Detaljer

Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler og høgskolenes rolle

Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler og høgskolenes rolle Omstilling, innovasjon og nyskaping Hvordan kan Høyskolene styrke sitt samspill med næringslivet og off. sektor? Og hvordan kan Forskningsrådet bidra? Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler

Detaljer

Regional plan for verdiskaping

Regional plan for verdiskaping Regional plan for verdiskaping 18.12.2017 Overordnet mål for de tre planene: Mulighetenes Oppland i en grønn framtid: «Vekst i befolkning og bærekraftige arbeidsplasser i Oppland» Regional plan for verdiskaping:

Detaljer

Norge 4.0 omstilling og innovasjon i marin næring Anita Krohn Traaseth Administrerende direktør, Innovasjon Norge

Norge 4.0 omstilling og innovasjon i marin næring Anita Krohn Traaseth Administrerende direktør, Innovasjon Norge Norge 4.0 omstilling og innovasjon i marin næring Anita Krohn Traaseth Administrerende direktør, Innovasjon Norge Marin næring i Innovasjon Norge Fakta: Marin næring i Innovasjon Norge 100 års erfaring

Detaljer

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Innhold Litt om innovasjon Litt om Innovasjon Norge Litt om samarbeid Noen eksempler

Detaljer

Søknadskonferanse Informasjon Arena

Søknadskonferanse Informasjon Arena Søknadskonferanse Informasjon Arena Hans Eirik Melandsø 30.03.2017 Jointly owned by AGENDA 1. Introduksjon formålet med møtet 2. Overordnede mål 3. Målgruppe og tilbud 4. Kriteriene 2016 5. Noen tips på

Detaljer

MARIN STRATEGIPLAN TRØNDELAG

MARIN STRATEGIPLAN TRØNDELAG Trøndelag skal bli verdens viktigste og mest innovative havbruksregion og Norges viktigste på deler av den øvrige marine sektor. er Trøndelags styringsdokument for økt verdiskaping innenfor marin sektor.

Detaljer

Pådriver for skreddersydd kompetanse -En avgjørende faktor for økt vertskapsattraktivitet. Bjørn Arne Skogstad Programleder NCE, Innovasjon Norge

Pådriver for skreddersydd kompetanse -En avgjørende faktor for økt vertskapsattraktivitet. Bjørn Arne Skogstad Programleder NCE, Innovasjon Norge Pådriver for skreddersydd kompetanse -En avgjørende faktor for økt vertskapsattraktivitet Bjørn Arne Skogstad Programleder NCE, Innovasjon Norge NCE-supported clusters - Clusters as a differentation factor

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen Mål: Utvikle og kvalifisere leverandørbedriftene gjennom samarbeid, kompetansebygging, innovasjon,

Detaljer

Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway

Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway 11. juni, 2009: Tre nye Norwegian Centres of Expertise er utnevnt NCE Tourism Fjord Norway NCE Energy and Emissions Trading NCE NODE Vi er i eliteserien!

Detaljer

Smarte prosumenter. Om hvordan et effektivt samspill mellom teknologi og marked/forretningsmodeller kan skape merverdier

Smarte prosumenter. Om hvordan et effektivt samspill mellom teknologi og marked/forretningsmodeller kan skape merverdier Smarte prosumenter Om hvordan et effektivt samspill mellom teknologi og marked/forretningsmodeller kan skape merverdier Teknologisk møteplass - 15. januar 2014, Oslo Stig Ødegaard Ottesen Forsker/PhD-kandidat

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger!

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Struktur på planprosessen Arbeidet med planen har vært delt inn i følgende fem faser/delprosjekter: 1. Statusbeskrivelse som grunnlag for

Detaljer

Korleis lukkast med etablering av næringsklynger Hardangerkonferansen 2016, 10. november Nils Aadland, NCE Maritime CleanTech

Korleis lukkast med etablering av næringsklynger Hardangerkonferansen 2016, 10. november Nils Aadland, NCE Maritime CleanTech Korleis lukkast med etablering av næringsklynger Hardangerkonferansen 2016, 10. november 2016 Nils Aadland, NCE Maritime CleanTech 60 virksomheter deltar i klynga Vårt mål NCE Maritime CleanTech skal styrke

Detaljer

Fremtidens Vestfoldbyer. Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold

Fremtidens Vestfoldbyer. Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold Fremtidens Vestfoldbyer Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold Hvorfor finnes byen? NHOs visjon og oppdragsformulering "Styrker næringslivet. Former fremtiden." Ved politisk påvirkning, gjennomslag

Detaljer

Arena Helseinnovasjon

Arena Helseinnovasjon Arena Helseinnovasjon Helse og Lys Kunnskapen om hvordan lys påvirker menneskers helse skal utnyttes som konkurransefortrinn. Det rettes spesielt fokus på lysforhold for eldre og på arbeidsplasser. På

Detaljer

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Fra idé til verdi Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker med pågangsmot og skaperevne har

Detaljer

Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter

Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter Adm.dir. Gunn Ovesen, Innovasjon Norge. LO Miniseminar Regjeringens arbeid med ny Innovasjonsmelding. 16. august 2007 Verden er ett marked!

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Bakgrunn Tilbakevendende debatt om industriens død Det postindustrielle samfunn trenger vi ikke lenger industri? Utsalg av viktige industribedrifter

Detaljer

Arena-programmet. Utlysning av midler til nye hovedprosjekter i 2012

Arena-programmet. Utlysning av midler til nye hovedprosjekter i 2012 Arena-programmet Utlysning av midler til nye hovedprosjekter i 2012 Arena-programmet har som formål å stimulere utviklingen i næringsklynger, basert på samarbeid mellom næringsaktører, kunnskapsmiljøer

Detaljer

VINN Agder. Reiseliv: "En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring" [Verdiskaping +Innovasjon]

VINN Agder. Reiseliv: En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring [Verdiskaping +Innovasjon] visitnorway.com, Reiseliv: "En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring" Høringskonferanse 8. april 2015, Sam Eyde videregående skole, Arendal VINN Agder [Verdiskaping +Innovasjon] BESØK AGDER 2030 -

Detaljer

VIKEN Teknologinettverk - Fra Nettverk til Klynge

VIKEN Teknologinettverk - Fra Nettverk til Klynge VIKEN Teknologinettverk - Fra Nettverk til Klynge Møte 09.05.2017 Heidi Svensen SEW-Eurodrive Hans Bjørn Paulsrud VIKEN Hvorfor Hva Hvordan Innsats 09.05.2017 Side 1 Gevinster VIKEN Teknologinettverks

Detaljer

Ledelse av nettverk og klynger

Ledelse av nettverk og klynger Ledelse av nettverk og klynger Erfaringer fra NCE Systems Engineering, Kongsberg VRI, Alta 16.3.2010 Daglig leder Torkil Bjørnson NCE Systems Engineering Kongsberg Disposisjon Kort om Kongsbergklyngen

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Rektor Sigmund Grønmo Fylkesordførerens nyttårsmøte Bergen 6. januar 2009 Forskningsuniversitetets rolle og betydning Utvikler

Detaljer

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Hva gjør vi Bidrar til nyskaping i norsk næringsliv Bidrar til at norske bedrifter blir konkurransedyktige

Detaljer

Nasjonal strategi for ferdigvareindustrien. 26. mars 2015

Nasjonal strategi for ferdigvareindustrien. 26. mars 2015 Nasjonal strategi for ferdigvareindustrien 26. mars 2015 Innhold Hva er ferdigvareindustrien? - Produkter og bransjer - Størrelse og kjennetegn - Utfordringer og behov Forslag til en nasjonal ferdigvarestrategi

Detaljer

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi Lene Mostue, direktør Energi21 Saksbehandler seminar Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Enova og

Detaljer

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Verdiskapingsforum, UiS, 27.april Anne K Fahlvik, divisjonsdirektør innovasjon Forskningsrådets strategi 2015-2020 Forskning for

Detaljer

Våre tjenester. Nettverk

Våre tjenester. Nettverk Drivkraft Nytt næringsliv Næringslivet vi skal leve av i fremtiden er ikke skapt ennå. Gründere med gode ideer, drivkraft og store visjoner kommer til å skape nye bedriftseventyr. Nyskapning og innovasjon

Detaljer

Nasjonal strategi for ferdigvareindustrien

Nasjonal strategi for ferdigvareindustrien Nasjonal strategi for ferdigvareindustrien Norsk ferdigvareindustri består av nærmere 8 000 bedrifter og 60 000 arbeidstakere. Ferdig-vareindustrien omsetter for ca. 115 milliarder kroner i året, hvorav

Detaljer

Utviklingen av et kunnskapsbasert næringsliv

Utviklingen av et kunnskapsbasert næringsliv Utviklingen av et kunnskapsbasert næringsliv Statssekretær Oluf Ulseth SIVA-nett Stavanger, 22. april 2002 Noen sentrale utfordringer i norsk økonomi Offentlig sektor har vokst raskere enn næringslivet

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

Handlingsprogram næring 2015

Handlingsprogram næring 2015 Handlingsprogram næring 2015 Vedtatt i fylkestinget 21. oktober 2014 Innhold: Innledning... side 2 Del 1: Løpende aktiviteter side 3 Del 2: Pågående prosjekter.. side 4 Del 3: Nye prosjekter side 4 3.1

Detaljer

Velkommen til dialogmøte!

Velkommen til dialogmøte! Velkommen til dialogmøte! 30.05.2013 Mapei Fra låve til internasjonalt konsern 2011 1976 FoU Fra kjøkkenbenken til internasjonalt FoU senter 2011 1977 Våre åtte forretningsområder (Business Units): Fasade

Detaljer

Forskningsrådets regionale engasjement. Adm. dir. Arvid Hallén VRI storsamling, 4. des. 2013

Forskningsrådets regionale engasjement. Adm. dir. Arvid Hallén VRI storsamling, 4. des. 2013 Forskningsrådets regionale engasjement Adm. dir. Arvid Hallén VRI storsamling, 4. des. 2013 Samfunnets utfordringer setter dagsorden Forskningsmeldingens målbilde Globale utfordringer Velferd og forskningsbasert

Detaljer

Mange muligheter få hender

Mange muligheter få hender Mange muligheter få hender Mangel på arbeidskraft Sterk vekst i sysselsettingen I Nord-Norge blir vi flere yngre og eldre, men mister den mest produktive arbeidskraften Nordområdesatsingen skaper mange

Detaljer

Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen?

Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen? Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen? Ragnar Tveterås Senter for innovasjonsforskning Et felles senter for UiS og IRIS 6. Oktober 2010 Spørsmål jeg skal svare på Hvilken betydning har den

Detaljer

Gaute Moldestad Prosjektleder klyngeprogram

Gaute Moldestad Prosjektleder klyngeprogram Gaute Moldestad Prosjektleder klyngeprogram Inkubasjon i klynger - muligheter for økt nyskaping og vekstkraft - Hva er en næringsklynge? En geografisk samling av bedrifter Bedriftene er koblet sammen Bedriftene

Detaljer

Søknad Nettverk og klyngeutvikling - prosjekt: Leverandørsamarbeid mellom industriklyngene

Søknad Nettverk og klyngeutvikling - prosjekt: Leverandørsamarbeid mellom industriklyngene Saknr. 14/8792-2 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Søknad Nettverk og klyngeutvikling - prosjekt: Leverandørsamarbeid mellom industriklyngene Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at det er behov for jobbe

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 En del innspill er innarbeidet i teksten. Noen generelle kommentarer/merknader til foreliggende versjon: IT/digitalisering som mål eller

Detaljer

AUTOMATISERT OG ROBOTISERT INDUSTRIFABRIKK

AUTOMATISERT OG ROBOTISERT INDUSTRIFABRIKK AUTOMATISERT OG ROBOTISERT INDUSTRIFABRIKK - Oppsummering Forprosjekt og planer for Fase 1 FORMÅL: Å STYRKE KONKURRANSESITUASJONEN I INDUSTRIEN INNHOLD 1. Situasjon, utfordringer og status for Norsk og

Detaljer

Maritimt Møre. Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics

Maritimt Møre. Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics Maritimt Møre en integrert kunnskapsregion Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics Prosjektets formål Formålet med prosjektet er å sette i gang en prosess som skal gjøre

Detaljer

Innovasjon Norges muligheter for å bidra til utvikling av treforedlingsindustrien

Innovasjon Norges muligheter for å bidra til utvikling av treforedlingsindustrien Innovasjon Norges muligheter for å bidra til utvikling av treforedlingsindustrien Skog og Tre 2012 Per Niederbach, Divisjonsdirektør The gap flere mennesker, mindre ressurser 9 mrd mennesker i 2050 øker

Detaljer

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen ..viljen frigjør eller feller Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen Utfordringsbildet Økt konkurranse og en insentivstruktur som stimulerer til opprettelse av stadig flere små tilbud/ emner Demografiske

Detaljer

ikuben innovativ, internasjonal industri

ikuben innovativ, internasjonal industri ikuben innovativ, internasjonal industri Fylkestinget 24.04.2013 Hilde Aspås, daglig leder Deltakerbedrifter Næringsklyngen ikuben Konkurranseutsatt, internasjonal industri med samarbeidsvilje Leverandører

Detaljer

Verdiskaping i blå-grønn sektor

Verdiskaping i blå-grønn sektor Verdiskaping i blå-grønn sektor Reid Hole, Prorektor Forskning og Utvikling 15. Mars 2017 «Nærhet og samarbeid mellom kunnskapsinstitusjonen Nord universitet og samfunns- og arbeidslivet skaper vekst»

Detaljer

Energi21 - et virkemiddel for innovasjon i energisektoren

Energi21 - et virkemiddel for innovasjon i energisektoren Energi21 - et virkemiddel for innovasjon i energisektoren Energi Norge FoU årsmøte 17.juni 2010. Gardermoen Lene Mostue direktør Energi21 Innhold Innovasjon hva er det? Energi21 fokus på innovasjon Energi21

Detaljer

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Fylkesråd for næring Arve Knutsen 1. møte i Energirådet i Nordland Svolvær 2. september 2010 Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Bilde 1: Det er en glede for meg å ønske dere velkommen

Detaljer

BIOØKONOMISTRATEGI FOR INNLANDET. Thomas Breen

BIOØKONOMISTRATEGI FOR INNLANDET. Thomas Breen BIOØKONOMISTRATEGI FOR INNLANDET Thomas Breen Bioøkonomi er den nye økonomien hvor fornybare biologiske ressurser utnyttes med bioteknologi og andre teknologier for mat, helse, materialer, kjemikalier

Detaljer

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen = finansiering Mål for næringsutvikling i Østfold fylkeskommune: Øke verdiskapingen og konkurransekraften i næringslivet for å styrke økonomien, velferdsgrunnlaget

Detaljer

Hvordan kan Visjon 2013 forsterkes ved etablering av Norwegian Centre of Expertise (NCE) i Telemark?

Hvordan kan Visjon 2013 forsterkes ved etablering av Norwegian Centre of Expertise (NCE) i Telemark? Hvordan kan Visjon 2013 forsterkes ved etablering av Norwegian Centre of Expertise (NCE) i Telemark? Vrådalskonferansen 2007 30.-31. oktober Knut Kr. Osnes Hva er NCE? Norwegian Centres of Expertise er

Detaljer

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene?

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Presentasjon på Haugesundkonferansen 8. februar 2012 Kjell Røang Seniorrådgiver Innovasjon - En operativ definisjon Innovasjoner er

Detaljer

NTVAs Industrielle Råd 1. mars 2012 «Fem myter om industriens død» Harald Kjelstad

NTVAs Industrielle Råd 1. mars 2012 «Fem myter om industriens død» Harald Kjelstad NTVAs Industrielle Råd 1. mars 2012 «Fem myter om industriens død» Harald Kjelstad Myter 1. Det moderne Norge trenger ikke industri 2. Vi mangler kapital 3. Vi mangler forskning og utvikling 4. Vi skal

Detaljer

Hvordan jobbe smart? Innovasjonsstrategier i Sør-Trøndelag

Hvordan jobbe smart? Innovasjonsstrategier i Sør-Trøndelag Hvordan jobbe smart? Innovasjonsstrategier i Sør-Trøndelag Europa i min region. Er regionen vår smart nok? Hordaland fylkeskommune Amalie Skram videregående skole, Bergen 2014-11-12 Håkon Finne SINTEF

Detaljer

Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01.

Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01. Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01.10 Forskningsrådets hovedroller Rådgiver om strategi Hvor,

Detaljer

Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013

Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013 Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013 En langtidsplan -et nytt instrument i forskningspolitikken

Detaljer

Dette er SINTEF Mai Teknologi for et bedre samfunn

Dette er SINTEF Mai Teknologi for et bedre samfunn Dette er SINTEF 2011 Mai 2011 Vår visjon: Vår rolle Skape verdier gjennom kunnskap, forskning og innovasjon Levere løsninger for bærekraftig utvikling Utvikle og drifte forskningslaboratorier Sette premisser

Detaljer

Marin næring Innovasjon Norge

Marin næring Innovasjon Norge Marin næring Innovasjon Norge Innovasjon Norge Arktis - Tidligere Innovasjon Norge Troms og Finnmark - Kontorsteder i Vadsø, Alta og Tromsø samt et prosjektkontor på Svalbard - Tilpassing til ny tid og

Detaljer