NÆRINGSKLYNGER. Fremover som en flokk gjess. Ikke rundt hverandre som kråker.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NÆRINGSKLYNGER. Fremover som en flokk gjess. Ikke rundt hverandre som kråker."

Transkript

1 NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv Det klynger seg på sørlandet Noen av Norges mest konkurransedyktige industribedrifter og næringslivsmiljøer finnes her. Fremover som en flokk gjess. Ikke rundt hverandre som kråker. IKT Grenland har bidratt til at gamle arbeidsplasser er erstattet med kompetansekrevende jobber innenfor IKT. Smarte energiløsninger i verdensklasse Smart Grid er navnet på fremtidens elektriske energisystemer, der IKT er integrert på alle nivåer i hele kraftsystemet.

2 INNHOLD NCE Smart Energy Markets Smarte energiløsninger i verdensklasse Arena Helseinnovasjon Teknologi for livet NCE Culinology Der gastronomi og industri møtes Arena Beredskap Verdens flotteste kyst krever verdens beste beredskap NCE Aquaculture Kunsten å dyrke havet NCE Maritime En god klynge er som en magnet i markedet NCE Micro- og nanoteknologi Entreprenørskapets økosystem Arena Fritidsbåt Med det beste fra historien inn i fremtiden NCE Tourism Tematurismens innovatører IKT Grenland Fremover som en flokk gjess. Ikke rundt hverandre som kråker.

3 VELKOMMEN Norge er et lite land, med et næringsliv som i all hovedsak består av små og mellomstore bedrifter. Vi lever i en internasjonal konkurransesituasjon som blir mer krevende for hvert år. SIVA, Forskningsrådet og Innovasjon Norge tror at denne utfordringen løses best i fellesskap. Vi opplever at konkurranseevne og innovasjonskraft blir best ivaretatt når bedrifter, utdannings- og forskningsinstitusjoner, og det offentlige, jobber sammen mot felles mål. Det er 22 Arena - og 12 NCE - klynger i Norge. Hver og én av dem hadde fortjent en artikkel om innsatsen de legger ned i arbeidet for å styrke egne bedrifter og egen region. I denne statusrapporten har vi gjort et utvalg. Vi håper at de historiene vi har valgt, vil inspirere deg. Hilsen Programledelsen for NCE og Arena.

4 Klyngene lærer av hverandre -Gjennom et stort internasjonalt nettverk av klyngeprogram lærer vi av hverandre, selv om fokus er forskjellig. Dette er nyttig for klyngene, bedriftene og programmene som deltar. Vi ser utover, men det er også flott å se at mange ser til Norge for å lære, sier Karin Gjerløw Høidahl. Alle klyngene vi jobber med, gjør spennende og riktige grep som andre kan lære av. Karin Gjerløw Høidahl Foto: Terje Borud

5 - Historiene I dette magasinet viser at det er mye nyskapning som skjer I klyngene Det er hele tiden nye utfordringer og det er mye lærdom man kan hente fra det som foregår. Derfor er det så viktig at det som skjer dokumenteres og at vi har evnen til å lære av dette på tvers av klyngene. De som finner nye og suksessfulle løsninger kan inspirere andre, og det er også viktig å få fram og lære av de tingene som ikke går på skinner, sier Karin Gjerløw Høidahl, som er læringsansvarlig i NCE og Arena. -Vi har jevnlige samlinger for prosjektlederne, der det skjer erfaringsutveksling og læring på tvers. Det er selvsagt mye nybrottsarbeid, siden ingen klynger er like, men vi ser mange likhetstrekk i de mulighetene og utfordringene som ligger i arbeidet i de ulike klyngene. -Det jobbes med klynger over hele verden og vi er med i et stort internasjonalt nettverk. Vi ser blant annet at EU i sitt arbeid har særlig fokus på effektiv ledelse og drift av klynger. Innovasjon Norge er partner i det programmet som er EUs mest sentrale satsing på dette feltet; European Cluster Excellence Initiative (ECEI). Norge spiller en viktig rolle her og er en aktiv deltager. Vi er opptatt av å se hvordan det er mulig å få mest mulig effektive klynger, med god ledelse og etterspurte tjenester. Hvilken rolle spiller klyngene for internasjonaliseringen av næringslivet? - Det er alltid en fin balanse mellom selve klyngeorganisasjonen og bedriftene i klyngene. Noen bedrifter er veldig internasjonalt orientert, gjennom utenlandsk eierskap eller markedsposisjon. Andre har i utgangspunktet et langt mindre internasjonalt perspektiv. For klyngene handler det mye om å trekke til seg kompetanse og fagmiljøer, i dette arbeidet er et godt internasjonalt nettverk viktig for å lykkes. Det kan finnes mange muligheter gjennom klynge-til-klynge samarbeid også på tvers av landegrenser, sier Karin Gjerløw Høidahl. Flere av de norske klyngene har nylig deltatt i et stort Benchmarking prosjekt, hvor man har sammenlignet arbeidet i klynger fra de nordiske landene, Tyskland og Polen, det er viktig for utviklingen av det arbeidet vi gjør at vi har noe å sammenligne oss med, og at vi lærer av dette. Hvor viktig er innsatsen til offentlige aktører for at klyngene skal lykkes? - Virkemiddelapparatet og andre offentlige partnere er viktige støttespillere for klyngene, men verken kan eller bør overta ansvaret for utviklingsprosessene. Drivkraften for klyngene vil være ambisjonen om forsterket konkurranseevne og økt verdiskaping, og det er bedriftenes ansvar. En klynge vil aldri bli vellykket uten at bedriftene selv engasjerer seg. Den offentlige innsatsen kan være med å utløse og forsterke samarbeid i klyngene, sier Karin Gjerløw Høidahl. - Det er Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet som i fellesskap gjennomfører NCE og Arena. På denne måten kan vi møte klyngenes sammensatte behov på bred basis. Klyngene er krevende kunder, de har mye å lære oss og de er med på å utfordre virkemiddelapparatet slik at vi kan utvikle enda bedre tjenester, som er tilpasset klyngene og klyngenes bedrifter. -I år er Arenaprogrammet 10 år og NCE 5 år. Vi er nå inne i en evaluering av begge programmene. Dette er også en del av programmenes læringsprosess. Vi håper at evalueringene kan gi oss ny innsikt og synspunkter på forbedringer. Begge programmene må være i kontinuerlig utvikling, i takt med at klyngeprosjektene blir mer modne og at utfordringene endrer seg, sier Karin Gjerløw Høidahl. - Klynger og klyngesamarbeid er ikke et mål i seg selv, men dynamiske klynger er bra for å få et så innovativt og internasjonalt orientert næringsliv som mulig. På den måten kan bedriftene lettere komme ut på verdensmarkedet. Jeg har veldig stor respekt for bedrifter som samarbeider med sine argeste konkurrenter for å bli bedre og hjelpe flere bedrifter fram. - Klynger kan være med på å videre utvikle næringslivet og øke verdiskapningen. Jeg mener at alle klyngene vi jobber med, gjør spennende og riktige grep som andre kan ha nytte av å lære. Alle klyngene vi jobber med, gjør spennende og riktige grep som andre kan lære av, sier den engasjerte læringsansvarlige for NCE og Arena. - Det mest spennende er når klynger som i starten har slitt og feilet, kommer på rett spor og lykkes. Det er langsiktig og målbevisst arbeid som gir resultater. Mange klynger er flinke til å samarbeide og bruke den dokumentasjonen som andre klynger har produsert, sier Karin Gjerløw Høidahl. Hun mener det fortsatt finnes rom for mer samhandling og flere klynger.

6 Foto: Terje Borud Fv. Jon Kveine, Karin Gjerløw Høidahl, Olav Bardalen, Ann Kristin Hageløkken (SIVA), Eivind Petershagen, Inger Nordgaard(NFR), Bjørn Arne Skogstad.

7 NORWEGIAN CENTRES OF EXPERTISE OG ARENA Norwegian Centres of Expertise (NCE) og Arenaprogrammet har som formål å utløse og forsterke innovasjonsprosesser i regionale næringsklynger og -miljøer. Dette skal skje gjennom et nært samarbeid mellom bedriftene i klyngen, forsknings- og utviklingsaktører og relevante offentlige partnere. NCE retter seg mot de mest dynamiske næringsklyngene, som har forutsetninger og ambisjoner om å bli anerkjent som world class clusters. Arena er tilbudet til miljøer som er i en tidligere utviklingsfase, men som har gode muligheter for å forsterke innovasjonssamarbeidet. Begge programmene gjennomføres i samarbeid mellom Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet, med førstnevnte som hovedansvarlig. Programmene er finansiert med midler fra to departementer; Nærings- og handelsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet. I 2010 ble det bevilget om lag 100 mill kr til å støtte de utvalgte klyngeprosjektene i NCE og Arena. Kort om Arena i 2010: Programmets utlysning i 2010 resulterte i at fire nye Arena-prosjekter ble godkjent: Arena usus (opplevelsesbedrifter på Sørlandet) Helse i Valdres Arena Magica (kulturbedrifter i Østfold) Arena frukt og bær (Sogn og Fjordane) Fem Arena-prosjekter ble avsluttet: Trådløs Framtid MedITNor Arena Brønnteknologi Arena Integrerte operasjoner Arena Bioenergi Innlandet Ved inngangen til 2011 var Arena engasjert i 19 klyngeprosjekter. Nøkkeltall: Arena-prosjektene involverte: 2060 bedrifter 143 FoU- og kunnskapsmiljøer 106 øvrige utviklingspartnere Arena-prosjektene utløste eller forsterket: 86 Innovasjonsprosjekter 109 prosjekter med internasjonal forretningsutvikling som formål 34 prosjekter med utdanning/ kompetanseutvikling som formål Kort om NCE i 2010: Programmets gjennomførte sin foreløpig siste utlysning i 2009 og var i 2010 engasjert i 12 NCE-prosjekter. De tre NCE-prosjektene som ble iverksatt i 2007 ble evaluert i 2010: NCE Aquaculture NCE Culinology NCE Oslo Cancer Cluster Det ble besluttet å fornye kontraktene med disse prosjektene for en ny treårs-periode. Nøkkeltall: NCE-prosjektene involverte: 944 bedrifter 103 FoU-institusjoner 231 øvrige utviklingspartnere NCE-prosjektene utløste eller forsterket: 187 innovasjonsprosjekter 91 prosjekter med internasjonal forretningsutvikling som formål 160 prosjekter med utdanning/ kompetanseutvikling som formål

8 Det klynger seg på Sørlandet Sørlandet omfatter kun to fylker, Aust-Agder og Vest-Agder, og er den minste av landets fem landsdeler. Her finner man samtidig noen av Norges mest konkurransedyktige industribedrifter og næringslivsmiljøer, ikke minst innenfor regionens mange klynger. Sørlandet er hjemsted for markante inntekter i regionen, og gjør at innbyg- klyngesatsinger som Arena Eyde, Arena gerne er stolte over regionens nærings- Fritidsbåt, Arena Usus og NCE NODE. Er liv. Vårt eksportrettede næringsliv er i det en grunn til at bedriftene har klynget utgangspunktet sårbart for dårlige tider, seg sammen akkurat her, og hva har disse men klyngene har hjulpet oss godt gjen- programmene å si for utviklingen av nom finanskrisen. landsdelen? Hellum mener regionens kulturarv gjør Jeg har lang erfaring fra å jobbe med utvikling av næringslivet i regionen, sier Erling Hellum. Han er direktør i Erling Hellum er direktør i Innovasjon Norge i Agderfylkene, og var selv en av de som tok initiativ til å få NODE inn i et klyngeprogram at klyngesatsinger kan ha særlig suksess nettopp på Sørlandet. Thore Westermoen er fylkesordfører i Vest- Agder og mener NCE- og Arenaprogrammene har enorm betydning for regionen. Innovasjon Norge i Agderfylkene, og var Det som særpreger Sørlandet, er at vi selv en av dem som tok initiativ til å få oppmerksomhet i regionen. Man så at alltid har hatt blikket mot utlandet, mot ningsinstitusjoner og akademia. Dette gir NODE inn i et klyngeprogram, først som innovasjonstakten og konkurranseevnen USA og Europa, sier Hellum. Mange av de kraft til hele regionen. Fylkeskommunen Arena- prosjekt. Jeg opplever i praksis at økte. Dette ga selvsagt blod på tann for andre regionene har sett mot Oslo. Vi har støtter klyngeprosjektene økonomisk. Det bedrifter som samarbeider i klynger, gjør flere bedrifter, enten de jobbet alene eller villet klare oss selv. Vi har krevd av oss er illustrerende at de politiske partiene det bedre enn bedrifter som står alene. De innenfor et etablert, men uformelt nett- selv at vi skal være internasjonalt konkur- krangler om det meste, men denne støtten får rett og slett til mer innovasjon og ut- verk. Cirka 200 av bedriftene på Sørlan- ransedyktige, og vi har vært villige til å blir alltid enstemmig vedtatt. Fylkestings- vikling. Når vi i Innovasjon Norge bruker det jobber i dag i en eller annen form for samarbeide for å nå det målet. politikerne vet hva disse prosjektene betyr tid og penger på utvikling av regionalt næringsliv, vil vi selvsagt ha mest mulig nettverk, og jeg er overbevist om at dette er en viktig del av forklaringen på at vi Enstemmig politisk støtte for regionens vekst og velstand. Det kan være vanskelig å finne pengene, men det valuta for innsatsen. Derfor arbeider produserer så store verdier. Thore Westermoen er fylkesordfører i er umulig å la være. Innovasjon Norge målrettet med etable- Vest-Agder. Han mener NCE- og Arena- ring, finansiering og utvikling av klynger Sørlandet er landets største eksportregion programmene har en enorm betydning for Westermoen mener at regionens nær- og bedriftsnettverk. av bearbeidede varer. Dette er temmelig regionen. ings liv, med mange små og mellomstore Suksess avler suksess imponerende, størrelsen tatt i betraktning. Hellum mener at klyngene har en del av En ting er at de bidrar til å utvikle bedrifter (SMB), gjør det spesielt viktig med gode klyngesamarbeid. NODE beskrives på mange måter som et æren for dette. bedriftenes konkurransekraft i de regionalt lokomotiv, også av Hellum. internasjonale markedene, sier han. SMB er typisk for hele Norge, ikke minst Klyngene har bidratt til å profesjona- Noe annet er alle de viktige prosjektene for vår landsdel, sier han. Klyngeprosjek- Vi fikk veldig gode erfaringer da NODE lisere enkeltbedrifter, som har blitt mer som klyngesamarbeidet genererer her tene er med på å gjøre disse bedriftene kom inn i et offisielt klyngeprogram. Det innovative og konkurransedyktige. Disse hjemme, som evnen til å samordne viktige konkurransedyktige i det internasjonale utviklet seg en suksess som skapte mye skaper mange arbeidsplasser og store satsinger med offentlige etater, utdan- markedet. NCE- og Arena-programmene

9 Foto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge Gode næringslivsklynger bidrar til at idylliske Sørlandet er landets største eksportregion av bearbeidete varer. lar bedriftene beholde fordelene ved å være små, mens mange av ulempene blir i denne bransjen for tyve år siden, var mer på møter i Stavanger enn i Kristian- neres nå hvert år. Dette gir et merkbart kompetanseløft i regionen. NCE NODE Arena- og NCE-klynger på Sørlandet NCE NODE eliminert. Vi har fått til mye gjennom sand. På den tiden var det mer velkjent i stiller 12 av bedriftenes sivilingeniører til En teknologibasert olje- og gassklynge klyngesatsingene på Sørlandet. Så mye Houston enn i Norge at vi representerte rådighet som forelesere, veiledere og så med verdensledende spisskompetanse, at det bør danne skole også for andre verdensledende bedrifter. NCE-statusen videre, og vi har nettopp gitt et femårig som leverer alt fra komplette plattformløs- regioner. var en offentlig anerkjennelse som ble satt gjesteprofessorat i mekatronikk til univer- ninger til høyteknologisk utstyr for bruk Et regionbyggende prosjekt NODE er regionens eneste klynge innenfor enorm pris på i hele regionen. Den ble et bevis på at myndighetene så oss, at de så hvilke verdier og kvaliteter vi represen- sitetet. Professoratet representerer ikke bare et løft for Universitet i Agder, men det styrker klyngen som leverandør til om bord i plattformer og skip. Arena Fritidsbåt NCE-programmet og er en regional motor terte. Denne anerkjennelsen og oppmerk- den globale olje- og gassindustrien. Dette Viktige produsenter og fagmiljøer som sam- på mange ulike områder. Kjell Olav Johan- somheten var viktigere for oss enn de er et eksempel på hvordan klyngene knyt- arbeider om langsiktige tiltak for en sterk nesen er prosjektleder i klyngen. Han pengene som NCE-programmet utløste. ter Sørlandet tett opp til ledende nasjo- og fremtidsrettet båtproduksjon i Norge. forklarer hva klyngen og NCE-statusen har betydd for landsdelen. Johannesen legger stor vekt på at nale og internasjonale kunnskapsmiljøer, ikke bare i vår bransje, men i hele det Arena Usus klyngearbeidet ikke bare løfter bedriftene, konkurranseutsatte næringslivet. Et bredt sammensatt nettverk av bedrifter Det at NODE fikk anerkjennelse som men hele regionen. Det tette samarbeidet i regionens reiseliv-, opplevelse- og kultur- NCE-klynge, har fått konsekvenser for mellom klyngene, offentlige etater og næring. Målet er å gjøre Sørlandet til en landsdelen som ikke kan måles i penger, akademia gir store gevinster. mønsterregion for betjening av besøkende sier han. Dette har blitt et virkelig regi- gjester. onsbyggende prosjekt. Når du ser på vår bransje, olje- og gassindustrien, fikk vår Tidligere uteksaminerte det som da het Høgskolen i Agder, i underkant av ti Arena Eyde region i utgangspunktet ingenting. Vi fikk bachelorstudenter i året. I tett samarbeid Prosessindustribedrifter med verdens- aldri et oljeselskap, aldri en base eller et direktorat. Alt ble lagt til Stavanger og Oslo. Vi som ledet bedrifter på Sørlandet med NCE NODE og andre klynger har skolen nå utviklet status som universitet, og cirka 100 bachelorstudenter uteksami- Kjell Olav Johannesen er prosjektleder i klyngen NCE NODE. ledende spisskompetanse innenfor effektive, industrielle løsninger på miljøog klima-utfordringene.

10 NORWEGIAN CENTRES OF EXPERTISE Norge har i dag 12 sterke NCE -klynger med bedrifter som kan hevde seg i verdenstoppen innenfor sine felt. Kartet refererer til NCE-prosjekter i NCE Aquaculture 1 NCE Instrumentation 2 NCE Maritime 3 NCE Tourism - Fjord Norway 4 NCE Subsea 5 NCE Culinology 6 NCE NODE 7 NCE Raufoss 8 NCE Oslo Cancer Cluster 9 NCE Systems Engeneering Kongsberg 10 NCE Micro- and Nanotechnology 11 NCE Smart Energy Markets 12

11 NCE Aquaculture 1. Med tyngdepunkt Nordland består klyngen NCE Tourism - Fjord Norway 4. NCE NODE 7. Den teknologibaserte olje og gassklyngen NCE Systems Engineering Kongsberg 10. av bedrifter og aktører som har verdens- Med utgangspunkt i et av verdens mest på Sørlandet er verdensledende innenfor Kongsberg- klyngen består av kunnskaps- ledende posisjoner innenfor kommersiell attraktive råvarer Vestlandsfjordene, skal teknologiutvikling, produktutvikling og baserte selskaper som innehar verdens- produksjon av oppdrettsfisk og sjømat. aktører og bedrifter løfte destinasjonen til å systemer for offshore drilling og plattform ledende posisjoner innenfor krevende Markedet er globalt. være verdensledende innenfor tematurisme operasjoner. industrisegmenter - maritim, subsea, NCE Instrumentation 2. NTNU, Sintef, høgskoler og bedrifter i Trøndelag innehar en unik kompetanse og opplevelsesprodukter. NCE Subsea 5. Hordaland har et av de sterkeste og mest NCE Raufoss 8. Med utgangspunkt i industrimiljøet på Raufoss har klyngen verdensledende bildeler, romfart og forsvar. NCE Micro- and Nanotechnology 11. og erfaring innenfor sensor, styrings og komplette miljøene for undervannstekno- bedrifter innenfor utvikling og industriell Med utgangspunkt i Høgskolen i Vestfold kommunikasjonsløsninger. Viktige kunde- logi i verden, med fokus på drift, modifi- utnyttelse av lettvektsmaterialer. Klyngen og bedriftene har miljøet i Horten bygd segmenter er maritim, subsea, havbruk og sering, produktifisering, vedlikehold og er ledende innenfor automatisert produk- opp det viktigste kommersielle miljøet for medisin. operasjon av undervannsinstallasjoner. sjon av bildeler og forsvarsprodukter. micro og nanoteknologi i Norge, og inne- NCE Maritime 3. NCE Culinology 6. NCE Oslo Cancer Cluster 9. har også en ledende posisjon i det norske elektronikk og ICT miljøet. Den maritime klyngen i Møre og Romsdal er verdensledende innen design, bygging, utrustning og operasjon av avanserte far- Mat og måltidsklyngen i Rogaland innehar en sterk kunnskapsplattform og et innovasjonspotensiale, som i hovedsak Radiumhospitalets forskningsmiljø og bedriftene i klyngen innehar verdensledende kompetanse innenfor utvikling av kreft- NCE Smart Energy Markets 12. tøy for den globale oljebaserte industrien. fokuserer på at kulinarisk differensiering diagnostikk og medisinering. Klyngens aktører fokuserer på å bli et skal sikre fremtidig norsk matproduksjon. kompe tanse -og innovasjonssentrum, som skal definere og møte behovene til fremtidens energi marked. Høgskolen i Østfold og bedriftene i Halden miljøet vil eksempelvis være sentrale aktører innenfor Smart Grid og kommersiell energihandel.

12 Arenaprogrammet Arena forsterker samspillet og samarbeidet i regionale klynger med ambisjoner og potensial for videre utvikling. Kartet refererer til Arena-prosjekter i Arena Beredskap 1 Innovative Opplevelser 2 Arena Vindenergi 12 Omegaland 3 Arena Frukt og Bær 4 Arena NOW (Norwegian Offshore Wind) 5 MediArena 6 Arena Offshorefartøy 7 Arena Integrerte Operasjoner 8 MedITNor 13 Teknologi akvarena 14 Helse i Valdres 15 Arena Bioenergi Innlandet 16 Trådløs framtid 17 Arena Brønnteknologi 9 Arena Eyde 10 Arena Fritidsbåt 11 Oslo Medtech 18 Arena Magica 19 Arena Helseinnovasjon 20 IKT Grenland 21 Arena Usus 22

13 Arena Beredskap 1. Arena Offshorefartøy 7. MedITNor 13. Arena Magica 19. Arena Beredskap skal bygge partnerskap Arena Offshorefartøy fokuserer på utvik- MedITNor arbeider for at norske bedrifter Arena Magica skal skape økt lønnsomhet av bedrifter som kan møte teknologiske ling av teknologi og driftsløsninger for skal vokse og satse internasjonalt innen blant bedrifter innenfor film, medier, og markedsmessige utfordringer innenfor utførelse av komplekse operasjoner på og IKT for helsesektoren. musikk og scene i Østfold, og gjennom nye oljevern og beredskap som følge av økt skips- og petroleumsaktivitet nasjonalt og internasjonalt. Innovative opplevelser 2. fra offshorefartøy. Arena Integrerte Operasjoner 8. Arena Integrerte Operasjoner skal bidra Teknologi AkvARENA 14. Teknologi akvarena skal bidra til å utvikle et verdensledende kompetansemiljø for leverandører til oppdrettsnæringen, og konstellasjoner og tettere samarbeid skal bedriftene ta markedsandeler og styrke sin posisjon internasjonalt. Arena Helseinnovasjon 20. Med sterke natur-, kultur- og måltidsopp- til å gjøre olje- og gassindustrien verdens- samarbeider med leverandører, oppdretts- Bedriftene i Arena Helseinnovasjon samar- levelser i verdensklasse skal Innovative ledende innen e-driftsløsninger. selskaper og ulike kompetansemiljø. beider om å utvikle produkter og tjenester Opplevelser begeistre kresne nasjonale og internasjonale feriegjester. Omegaland 3. Omegaland fra Nordvestlandet skal bidra Arena Brønnteknologi; Centre for Smart and Safe Wells 9. Arena Brønnteknologi skal utvikle løsnin- Arena Helse i Valdres 15. Gjennom Arena Helse i Valdres skal helseog reiselivsbedrifter samhandle om utvikling av nye markeder og produkter innenfor for helse- og omsorgssektorene som kan tilpasses brukerne og integreres i systemløsninger. IKT Grenland 21. til å realisere det store potensialet for ger og teknologi som gir bedre utnyttelse av behandling, rehabilitering og helseturisme. IKT Grenland omfatter programvareprodu- Omega-3 produkter gjennom samarbeid, innovasjon og kommersialisering. oljereservene gjennom tett samarbeid med oljeselskapene og involvering av både store Arena Bioenergi Innlandet 16. senter og avanserte IKT-miljøer, og aktørene har fri programvare og webteknologi Arena frukt og bær 4. Arena frukt og bær skal revitalisere frukt- og små kompetansebedrifter. Arena Eyde 10. Arena Bioenergi Innlandet skal bidra til økt verdiskapning innen fornybar energi og samler bedrifter og kompetansemiljøer som viktigste fokusområder. Arena Usus 22. og bærnæringa i Sogn og Fjordane gjennom Bedriftene i Arena Eyde samarbeider innen biovarme, biodrivstoff, bioressurser Gjennom Arena Usus vil bedrifter i kultur- eit kraftfullt nettverk, som skal driva fram om energieffektivisering, forbedring av og bioavfall. og reiselivsnæringen på styrke sin konkur- nye produkt, sikre verdiskaping frå dyrkar til industri og skape auka omsetning i alle produktivitet og kvalitet, langsiktig rekruttering samt forskning og innovasjon. Trådløs Framtid 17. ransekraft gjennom mer systematisk, helhetlig og koordinert håndtering av gjeste- ledd. Arena NOW (Norwegian Offshore Wind) 5. Arena Fritidsbåt 11. Arena Fritidsbåt skal styrke samspillet mellom båtprodusenter, underleveran- Trådløs framtid skal bidra til å gjøre leverandørene innen trådløs teknologi i Norge konkurransedyktige internasjonalt, og øke forståelsen for gevinstene som kan oppnås strømmer i Agder. Arena NOWs hovedmålsetting er å etablere dører og andre aktører for å utvikle en ved bruk av trådløse løsninger i samfunnet. et utstillingsvindu for norsk offshore vindkraft for å bidra til å sikre betydelige innovativ og framtidig bærekraftig bransje. Oslo Medtech 18. leveranser av norsk havvindsteknologi til Europa. Arena Vindenergi 12. Oslo Medtech er en klynge bestående av bedrifter, sykehus, investeringskunnskap MediArena 6. Arena Vindenergi er klyngen hvor industribedrifter, kraftselskaper og forsknings- og og forskningsinstitusjoner som fokuserer på medisinsk teknologi og innovasjon. Mediebyen Bergen skal bli et nasjonalt utviklingsmiljøer sammen skal legge ledende og internasjonalt høyt anerkjent grunn laget for en internasjonal leverandør- miljø for utvikling av innovative løsninger industri innen offshore og vind i Midt- for produksjon og formidling av digitalt Norge. innhold. 13

14 Smarte energiløsninger i verdensklasse Energi er i sentrum for mesteparten av vår tids livsutfoldelse og verdiskapning, men også for mange av vår tids største utfordringer. NCE Smart Energy Markets benytter muligheten til å bygge verdensledende ekspertise innenfor miljøvennlig energihandel, CO2-kvotehandel, fornybar energiteknologi, IKTsystemer for energimarkedet, energisikkerhet og bærekraftige energisystemer. NCE Smart Energy Markets` kompetanse- Det er spennende å utvikle kunnskap 2020, kan Bakseter berette. Vår klynge Du kan si at Smart Grid er sammen- områder står midt i sentrum av vår tids og ideer som er av så stor betydning jobber blant annet med opprinnelses- smeltingen av internett og kraftnett, kanskje største og mest alvorlige dilemma: ikke bare for klyngebedriftene, men for sertifikater og andre grønne produkter forteller han. Teknologien innebærer at Behovet for stadig mer energi på den ene hele vår moderne livsførsel, forteller Per under prosjektet Energy trade and man kan kommunisere begge veier langs siden, kravet om langt lavere utslipp av Bakseter. Han har den daglige ledelsen av environment Vi utvikler også hele strømnettets verdikjede - fra produk- klimagasser på den andre. NCE Smart Energy Markets, og utstråler metoder for å spore den energien som sjon, via distribusjon og salg, og ut til et veldig engasjement for de løsninger og selges til norske forbrukere i dag, slik at vi forbruker. Dette er den største revolusjo- kompetanseområder klyngen jobber med. vet hvor mye av denne som er fornybar. nen i strømmarkedet siden elektrisiteten 20 % fra fornybare energikilder Arbeidet har blant annet ført til utvikling av produktene Energy Tracer og Green ble oppfunnet for to århundrer siden, for det gjør at man kan justere og planlegge EU har satt seg ambisiøse og konkrete mål Trader. sitt forbruk etter sanntids markedsinfor- for reduksjon av klimagasser i løpet av de ti neste årene. NCE Smart Energy Markets spiller en viktig rolle i realiseringen av denne viktige målsetningen. Smart Grid revolusjonerer strømmarkedet Smart Grid er navnet på fremtidens masjon. Prosjektet Styr Smart i Smart Grid er et sentralt prosjekt for våre Smart Grid elektriske energisystemer, der IKT er aktiviteter. Vi er med i Norwegian Smart Smart Grid er sammensmeltingen av internett og kraftnett, forteller prosjektleder i NCE Smart Energy Markets Per Bakseter. Foto: Terje Borud. EUs overordnede målsetning er at 20 prosent av all energi skal komme fra fornybare energikilder allerede innen integrert på alle nivåer i hele kraftsystemet. Bakseter forklarer hva dette betyr i praksis. Grid Centre og kjører pilot på Hvaler for å prøve ut Smart Grid baserte løsninger. Erfaringene fra disse aktivitetene danner 14

15 Foto: Dreamstime FAKTA NCE Smart Energy Markets NCE Smart Energy Markets er satt sammen av næringsliv, akademia og offentlige aktører med spesialkompetanse innenfor grønn vekst, grønn innovasjon og grønn næringsutvikling. Klyngen har over lang tid demonstrert gjennomslagskraft og innovasjonsstyrke på internasjonalt toppnivå, blant annet gjennom leveranser av verdens første kraftbørs, verdens første børs for Kyotokvoter og verdens første aktørsystem for markedsbasert energi- og kvotehandel. Vår moderne livsførsel krever tilgang på stadig mer energi. basis for videre internasjonale satsninger Sveits, Danmark og Norge. Ordet Pro- forårsaket etableringen av to spennende styrker våre aktiviteter på et område som innenfor dette området. Du, eller en sumer er slått sammen av produsent nye selskaper. er av sentral betydning for hele klimapro- kraftkrevende fabrikk, kan dermed legge og konsument, og representerer et blematikken. Denne kompetansen står i forbruket til de periodene på dagen hvor viktig premiss for løsningen av fremti- NCE Smart Energy Markets er bevilget et sentrum for verdiskapning og utvikling prisen er lavest. dens energiutfordringer: Folk vil i stadig budsjett på ca 1 million Euro for dette pro- av meningsfulle kompetansearbeidsplasser Ansvar for viktig EU-prosjekt større grad bo i svært energieffektive boliger, med solceller på taket og kanskje sjektet. Hva betyr det for klyngen å vinne frem i Europa med et slikt forsknings- i årene fremover. Videre får vi mulighet til å utvikle produktive samarbeid med Klyngen har fått ansvaret for det store en vindmølle i hagen. I lange perioder vil prosjekt? sterke ekspertmiljøer i utlandet, og vi EU-prosjektet IMPROSUME. Bakseter slike boliger produsere mer strøm enn de styrker vår faglige og kommersielle mener dette viser verdien av den styrken forbruker. De vil levere kortreist energi til Det at vårt prosjekt vant frem interna- posisjon som ledende i Europa innenfor og kapasiteten som klyngebedriftene har det lokale strømnettet. sjonalt, i hard konkurranse med noen av Smart Grids og smarte energimarkeder. opparbeidet seg i fellesskap. Europas ledende kompetansemiljøer på Vår klynge er helt i spiss når det gjelder området, er et gedigent gjennombrudd IMPROSUME - The Impact of Pro- utvikling av slike løsninger, hvor vi blant for oss. Dette viser at samarbeid mellom sumers in a SmartGrid based Energy annet samarbeider med Statsbygg. Denne høykompetente bedrifter og akademiske Market er et samarbeidsprosjekt mellom kompetanseutviklingen har allerede miljøer gjør alle sterkere. Prosjektet 15

16 Teknologi for livet Eldrebølgen skaper enorme utfordringer for helsevesenet. I løpet av de neste ti årene må enten halvparten av all ungdom utdanne seg innenfor helse- og omsorgssektoren, eller det må utvikles innovative teknologier som reduserer behovet for helsefaglig arbeidskraft. De siste årene har hele den vestlige verden å løse den stadig eldre befolkningens kunde under innovasjonsprosjektene, gjennomgått en formidabel teknologisk helse- og omsorgsbehov på samme måte hadde man en konstruktiv og spennende revolusjon. Ny teknologi har blitt imple- som i dag, sier hun. treenighet. mentert på de fleste samfunnsområder, og har bidratt til rasjonalisering og besparel- På toppen av det hele får stadig flere For å sikre en helhetlig tilnærming til disse ser i et omfang det har vært vanskelig å mennesker livsstilssykdommer. Hvis ikke viktige utfordringene, ble det satt sammen forestille seg. Den teknologiske utviklingen helsevesenet skal kollapse under vekten av bedrifter og aktører som dekket hele den har også inntatt sykehusene, der stadig behovene, må det utvikles nye teknologier nødvendige verdikjeden. mer avanserte maskiner og nye teknologier bidrar til at flere sykdommer diagnostiseres og behandles. som blant annet gjør det mulig for eldre og hjelpetrengende å bo i eget hjem lengre enn de kan i dag. I Arena Helseinnovasjon samarbeider med næringsliv, akademia og Forskjellige teknologier ble definert som sentrale, forteller Holm, for det er jo enormt mange steder et menneskes Hilde Holm er prosjektleder for Arena Helseinnovasjon, en tverrfaglig næringslivsklynge som forsøker å møte helsevesenets utfordringer gjennom teknologisk innovasjon. Foto: Model day studio. Utenfor sykehusenes vegger er det imidler- offentlig sektor nettopp for å utvikle slike liv møter teknologiske muligheter og tid en slående mangel på teknologisk løsninger. begrensninger. Vi inviterte rådgivende begge leire. Sammen har vi flyttet grenser helse- og omsorgsfaglig innovasjon. Det beste hadde jo vært løsninger som gjorde at man klarte seg så lenge som mulig selv, hjemme i egen bolig. Eller hva? Ambisiøse planer og regionale fortrinn Buskerud hadde et spennende utgangs- ingeniører fra bygg og anlegg, el-montører, IKT-ingeniører, selskaper som var eksperter på robot-, bio- og nanoteknologi, med mer. for hva som er mulig, sier hun. Mangfoldig kompetanse med brukerne i sentrum Flere eldre Det er helt nødvendig å frigjøre fagfolkenes varme hender til de områdene der de trengs mest, sier Hilde Holm. punkt for å satse nettopp på innovativ teknologiutvikling innenfor helse og omsorg. Regionen hadde et rikt næringsliv med ulike kompetente teknologibedrifter, for- Gjennom ulike møteplasser og aktiviteter i Arena Helseinnovasjons regi, ble vanntette skott mellom disse teknologimiljøene brutt ned. På mange måter har jeg følt Gjennom Arena-aktivitetene ble det identifisert et behov for organisasjonsutvikling på de områdene der ny eller eksisterende teknologi skal tas i bruk. teller Holm, men ingen av dem arbeidet meg som en tolk, for jobben har handlet Utfordringen er ikke å digitalisere Hun er prosjektleder for Arena Helseinno- med helse og omsorg. Høgskolen i om å få helt ulike forretnings- og bransje- fortiden, forklarer Holm, men å utvikle vasjon, en tverrfaglig næringslivsklynge Buskerud hadde på sin side spisskompe- kulturer til å forstå hverandre og snakke både teknologien og organisasjonen på en som forsøker å møte helsevesenets utfor- tanse innen fagfeltet. Gjennom å sette res- samme språk. Videre ble bedriftene moti- måte som henter ut et størst mulig samlet dringer gjennom teknologisk innovasjon. surspersoner fra høgskolen og bedriftene vert til i større grad å bruke FoU som en effektiviseringspotensial i fremtiden. Dette i kontakt med hverandre, styrket dette del av sin produktutvikling, mens samvær gjør det nødvendig å tilpasse innholdet i Økonomiske begrensninger, og mangel begge miljøer. Når Drammen kommune mellom helsepersonell og teknologiske utdannelsen av helsepersonell i forhold på fagfolk, vil etter hvert gjøre det umulig i tillegg sa seg villig til å være krevende fagfolk har skapt ny innsikt og nye ideer i til den nye teknologiske virkeligheten, 16

17 Foto: Johnér Bildbyrå AB FAKTA Arena Helseinnovasjon Arena Helseinnovasjon har hovedfokus på utvikling av kunnskapsbasert og behovsstyrt teknologi som kan gi folk best mulig helse i eget hjem, og behandling hvor og når man trenger det. Nettverket er hjemmehørende i Drammensregionen. Det er spådd at teknologi innenfor helse og omsorg kan bli den nye store eksportnæringen når oljenæringen trappes ned. noe det arbeides med i samhandling med store eksportnæringen når oljenæringen går en spennende utvikling i møte. bedriftene kommer opp med, kan hjelpe Høgskolen i Buskerud. Dette skaper utfor- trappes ned og bedriftene i Arena Helse- helsevesenet med å møte eldrebølgen på dringer for utdanningsinstitusjonene, innovasjon har til hensikt å bli en sentral Jeg har stor tro på AH!, Arena Helse- best mulig måte. De kan gjøre det enklere men også store muligheter for å rekrut- internasjonal aktør i dette nye eventyret. innovasjons egen merkevare. AH!-merket å bli gammel. Enklere å klare seg selv. tere helt nye profiler inn i helsesektoren skal bli en kvalitetsgaranti for helse- og ungdom som nettopp er interessert i Teknologiske miljøer har en stygg tendens omsorgsløsninger som er basert i forsk- teknologi og IKT. Bedriftene i Arena Helseinnovasjon har opparbeidet en gjensidig tillit som gjør at de åpner sin teknologi og kompetanse for hverandre, og de har i dag et komplekst samarbeid som er enestående selv i internasjonal målestokk. Produkter og løsninger utvikles på kryss og tvers mellom bedriftene, og løsningene tilpasses helhetlige systemer, sier Holm. Bedriftene har innsett at for å lykkes i det nye helsemarkedet, må de stå sammen. Det er spådd at teknologi til å fokusere på nettopp teknologien når de tenker nytt, mens vi fokuserer på behovene, på brukerne. Dette gjør bedriftene i Arena Helseinnovasjon i stand til å utvikle helhetlige og brukertilpassete løsninger der alt spiller på lag. Vi kan benytte helt ulike virkemidler som smarthusløsninger, telemedisinske løsninger og ulike hjelpemiddelteknologier, og se dette i sammenheng med sentrale administrasjonsløsninger. Dette er Arena Helseinnovasjon kanskje alene om i verden. Unike kvaliteter i egen merkevare Holm tror denne unike treenigheten av ning og utvikling, og som er kompatible med integrering i gode helhetsløsninger. Alle produkter og løsninger skal være basert på ny kunnskap eller forskning, og fullt og helt være utviklet på brukernes premisser. I dag vet ofte ikke kommunene helt hvordan en teknologi virker før de kjøper den inn, noe som fører til at den ønskede effekten uteblir. AH! involverer både pasientene og personellet. Løsningene skal gi økt trygghet og mestring for pasienten, for helsepersonellet og for de pårørende. Arena Helseinnovasjon er mer enn en Intelligente helse- og omsorgsløsninger. Det første store felles utviklingsprosjektet for bedriftene i Arena Helseinnovasjon, er OFU-prosjektet Intelligente helse- og omsorgsløsninger. Ni bedrifter skal sammen med Drammen kommune utvikle helse- og omsorgsløsninger for 16 nye omsorgsboliger for demente. Boligene skal stå ferdig høsten Dette er det mest komplekse OFU-prosjektet i Innovasjon Norges historie. innenfor helse og omsorg kan bli den nye bedrifter, akademia og offentlige aktører god klynge. De produkter og løsninger 17

18 Culinology Der gastronomi og industri møtes NCE Culinology består av et tyvetalls partnere, og engasjerer over hundre virksomheter. Sammen skal de videreutvikle smaken og opplevelsen av norsk mat, og sørge for at den får mer positiv oppmerksomhet. Både styrte og åpne prosesser tas i bruk for å løfte kvaliteten på norsk mat. Mat- og måltidsnæringen er stor og sam- innovasjonsprosess for å utarbeide en ringen på kartet. Gjennom å vise hvilke Det er mye som smaker godt, men ikke alt mensatt. Som et hjelpemiddel for å defi- felles virkelighetsforståelse, forteller hun. utfordringer vi kan møte i nær fremtid, som er godt er like kjent. Derfor jobbes det nere aktørenes strategiske fremtid, utviklet Her beskrev vi den mest sannsynlige og angi noen mulige løsninger, bidrar vi også med synliggjøring og markedsføring. klyngen et strategisk planleggingsverktøy utviklingen av måltidsnæringen de ti også til viktig realitetsorientering og for- i form av tre scenarier frem mot neste årene, basert på utviklingstrekk vi ventningsstyring overfor departementer I samarbeid med partnerne i klyngen Ellen Henrichsen, som overtok den daglige ser allerede i dag. og politikere, produsenter og forbrukerne. arbeider vi med å utvikle kunnskap og ledelsen i NCE Culinology fra 1. juni 2011, forteller fra dette arbeidet: Vi samlet klyngedeltakerne til en åpen Mat skaper engasjement Rapporten har fått mye oppmerksomhet i mediene. Profetier om matvarene som Internasjonalisering og synliggjøring Anne Siri Høiland ledet NCE Culinology innsikt i målgruppene, sier Høiland. Vi ser på posisjonering av produktene, og bistår i utvikling av markedsføringskompetanse. Omdømmet til norsk mat, gir virtuell rådgivning om helseeffekter og frem til 1. juni 2011, og har mye av æren i og utenfor Norge, er viktig. Når maten ferskhet, om forestående priseksplosjon for den innsikten og de mulighetene som i Frankrike smaker så godt, handler det på proteiner og vann, og om fremtidig klyngen har fremskaffet så langt. selvsagt mye om maten, men det handler dyrking av mat på høyhustakene i de store også om ens egne forventninger altså byene, fascinerer mange. Klyngen skal bringe norsk matindustri om omdømmet til fransk mat. Næringens fremover, også i internasjonale marke- tilgang til internasjonale miljøer betyr Scenariene gir klyngen et strategisk der, sier hun. Norske råvarer er av god også mye. Dette gir utveksling av ideer, verktøy for langsiktig planlegging, men kvalitet, og arbeidet i klyngen baserer seg økt kompetanse og, mest av alt, økt bidrar også til nye prosjekt- og produkt- på en god utnyttelse av disse råvarene synlighet. Ellen Henrichsen er brennende opptatt av norsk mat og ny leder av NCE Culinology. Foto: Terje Borud. ideer. At rapporten også har skapt oppmerksomhet i pressen er en bonus, for det bidrar til å sette klyngen og måltidsnæ- gjennom skånsom prosessering. Vi har fokus på smak i tråd med forbrukerens forventninger. Gjennom å koble klyngebedriftene med miljøer som Institute Paul Bocuse, bidrar 18

19 Foto: Måltidets Hus AS FAKTA NCE Culinology NCE Culinology er et nasjonalt klyngesamarbeid mellom ledende aktører innenfor verdikjedene for sjømat og landbruk, de industrielle mataktørene og noen av landets beste kokker. Senteret er samlokalisert med en rekke FoU-aktører og utviklingsaktører, og har sitt hovedsete i Måltidets Hus i Stavanger. Målet er å styrke norsk måltidsnæring gjennom nye og bedre produkter, et mer positivt omdømme og en økt konkur ranseevne med utlandet. Innen 2020 skal norsk mat skal ha fått fotfeste i markedene for europeisk kvalitetsmat. Stjernekokken Gunnar Hvarnes samarbeider med klyngebedriftene for å løfte norsk kveite til nye høyder. vi med læring og impulser. Når vi så bare for måltidet, men i det lange løp også å gjøre noe galt. Vårt prosjekt hadde to inviterer bedriftene med oss ned under for opplevelsen av norsk mat. faser. Den første var en felles analyse av konkurransen Bocuse d Or, gir dette inn- generelle kommunikasjonsutfordringer. sikt som bidrar til å utvikle nye produkter Utfordringen er ikke bare å gi forbru- Fase to tok for seg konkrete gourmetpro- og nye måter å behandle råvarer på i kerne mer god mat å velge mellom, men dukter, og denne fasen var det den enkelte direkte samarbeid med verdens beste også å få folk til å velge mer god mat, produsent som eide. kokker. Kokkene må i større grad inn i sier Høiland. Det har blitt lansert mange matvareindustrien, men vi må også dra spennende og gode produkter i Norge Det norske måltid smaker stadig bedre. industrien med oss inn i gastronomien. God mat skaper et godt omdømme Ingen spiser all norsk mat. Vi gjør et de siste årene. Det er viktig at vi øker forbrukerens bevissthet i forhold til dette mangfoldet. I ett prosjekt så vi derfor på hvordan norske gourmetprodukter kunne kommuniseres mot forbrukerne. Blant ingrediensene finner man gode mattradisjoner, moderne kokkekunst, gastronomisk forskning, internasjonale impulser og kommersiell matvareindustri. Tidligere leder av NCE Culinology, Anne Siri Høiland, forteller om hvordan klyngene samarbeider med Institute Paul Bocuse. Foto: Tom Haga utvalg. Det valget du gjør, om du ender Mange opplever gourmetprodukter som opp med frossen ferdigpizza eller ferske litt skummelt. De vet ikke hvordan pro- lammekoteletter, får konsekvenser ikke duktene skal behandles, og er redde for 19

20 Verdens flotteste kyst krever verdens beste beredskap Bedriftene i Arena Beredskap skal ikke bare levere oljevernberedskap som verner om nordområdenes verdifulle fiskeressurser og fantastiske kyststripe, men de skal også ut å konkurrere i de internasjonale markedene. Da behøver regionens små og mellomstore bedrifter økt kapasitet og konkurransekraft. Derfor har de organisert seg i en klynge. Arena Beredskap er en næringslivsklynge innovasjon og forskning, og man har ikke har støttet flere kompetansehevende pro- med basis i nord. Det krever tid, innsats og tilstrekkelig kapasitet og nettverk til å sjekter. Vi opplever dessuten noe som er tillit å bygge opp en klynge som fungerer presentere seg i de store utenlandske mar- typisk for klynger, nemlig store gevinster optimalt, der alle aktørene komplement- kedene. Et klyngesamarbeid kan kompen- av å la ulike kulturer og kompetanseom- erer hverandre på en stimulerende og sere for dette, og samtidig gi tilgang til råder møtes og drive innovasjon sammen. konstruktiv måte. Etter å ha sagt farvel til fagmiljøer som utfyller hverandre og gir noen bedrifter som har vært i klyngen en gjensidige innspill til produktutvikling og Mange av klyngebedriftene har flere bein stund, og tatt inn flere nye, teller klyngen drift. å stå på, og gjennom samarbeidet opp- nå 20 partnere. Disse har kapasitet, kompetanse, referanser og innovasjonsevne til å utvikle verdens beste beredskap. Slik Viktige effekter av klyngesamarbeidet dager de stadig nye anvendelsesområder for sin kompetanse, sine tjenester og sitt materiell. Ett godt eksempel er samar- Kari Nystad er klyngefasilitator i Arena Beredskap og samler bedrifter med ulik kultur og spisskompetanse. Foto: mpdesign skal de ikke bare sikre egen kyst og egne Bedriftene i Arena Beredskap samarbeider beidet mellom Seaworks AS i Harstad og havområder i fellesskap, men også erobre utenlandske markeder og konkurrenter. De fleste av bedriftene i regionen er små og mellomstore, og dette gjelder ikke minst innenfor oljevern og beredskap, forteller Kari Nystad. Hun er klyngefasilitator i Arena Beredskap. Det gir åpenbare fordeler å være en liten eller mellomstor bedrift. For eksempel øker det manøvreringsevnen i forhold til nye muligheter. Små og mellomstore bedrifter har samtidig en sårbar markedsposisjon. Sammenlignet med store selskaper blir man hengende bak når det gjelder ressurser til om satsinger de ikke ville ha hatt råd til hver for seg. De høster gevinster som innsikt, kapasitet, strukturerte analyser, innovasjoner og markedstilgang i inn- og utland. Det arbeides langs flere akser i klyngen. Én effekt som bedriftene merker særlig godt, er økt innovasjon og et styrket fokus på FoU. Klyngesamarbeidet har bidratt til tettere kontakt mellom bedriftene og viktige kunnskaps- og forskningsstrukturer i nær ingen, ikke minst Norges Forskningsråd. Kontakten med Innovasjon Norge i inn- og utland har også betydd mye, da de Vacumkjempen Nord-Norge AS i Tromsø. Seaworks har tre landgangsfartøyer i sin portefølje, Vacumkjempen er et spesialfirma som benytter vakuum og trykk for flytting av masser og væske. I utgangspunktet er dette to veldig ulike bedrifter, som ikke hadde funnet sammen utenom en klynge. Gjennom samarbeidet skulle imidlertid det å kombinere landgangsfartøy og supersugere, åpne helt nye muligheter. Det resulterte i løsninger som renser oljesøl i strandsonen på en veldig effektiv måte. Klyngesamarbeidet gir assistanse på internasjonaliseringer Macondo-ulykken utenfor Mexico har ført til et økende internasjonalt fokus på oljevern og beredskap. Mange regner norske oljelenser for å være best i verden, men oljevernberedskap er mer komplekst og sammensatt enn det man ser på TVskjermen under en aksjon. Utstyr er viktig, men planlegging, transport, logistikk og avfallshåndtering er likestilte komponenter. Hver for seg kan medlemsbedriftene tilby enkeltløsninger i verdensklasse på disse områdene, men sammen representerer de en langt mer total beredskap. 20

NÆRINGSKLYNGER. for fremtidens innovative næringsliv. 2014

NÆRINGSKLYNGER. for fremtidens innovative næringsliv. 2014 NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv. 2014 Klyngeprogrammet på lufta Lanserer Klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters Nært samarbeid på tvers av klynger To styreledere ser nytten

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

NCE: ET LÆRENDE. Postadresse: NCE, Innovasjon Norge, Postboks 448, Sentrum, 0104 OSLO Besøksadresse: Akersgata 13, 0158 OSLO NÆRINGSLIV

NCE: ET LÆRENDE. Postadresse: NCE, Innovasjon Norge, Postboks 448, Sentrum, 0104 OSLO Besøksadresse: Akersgata 13, 0158 OSLO NÆRINGSLIV NCE: ET LÆRENDE Postadresse: NCE, Innovasjon Norge, Postboks 448, Sentrum, 0104 OSLO Besøksadresse: Akersgata 13, 0158 OSLO NÆRINGSLIV Side 15 INNHOLD DETTE ER: NORWEGIAN CENTRES OF EXPERTISE Norge har

Detaljer

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Regionalplan for næringsutvikling Rogaland 2011-2020 Sammendrag Regionalplan for næringsutvikling uttrykker den langsiktige næringspolitikken i fylket.

Detaljer

ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE

ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE 2014 INNHOLD 3 Kort om Innovasjon 4 Nøkkeltall 6 Et drømmeløft for en bærekraftig fremtid 8 Gode effekter og krevende omstilling 10 La oss skape nye landslag sammen! 13 Mange

Detaljer

Hordaland på Børs. 10 år med BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN. Hordaland på Børs

Hordaland på Børs. 10 år med BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN. Hordaland på Børs BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN 10 år med Hordaland på Børs 1 Norges viktigste næringsområde Bergen og Vestlandet har alle forutsetninger for å lykkes på tross av motgangen vi nå opplever. Vi har

Detaljer

Norge som vertskap For et attraktivt næringsliv

Norge som vertskap For et attraktivt næringsliv Norge som vertskap For et attraktivt næringsliv Side 3 Leder Innhold Hva er kjernen i norsk vertskapsattraktivitet? 03 Leder Bjørn Arne Skogstad, programansvarlig for NCE Hvorfor har Kongsberg Automotive

Detaljer

OSLOREGIONEN. Fremtidens arbeidsplasser

OSLOREGIONEN. Fremtidens arbeidsplasser OSLOREGIONEN Et bilag som distribueres sammen med Aftenposten 23.08.2006. SKRUS SAMMEN Foto: Morten Brakestad Innovasjon i sentrum Osloregionen har mulighet til å hevde seg blant Europas mest innovative

Detaljer

Mikro- og nanoteknologi i et etablert industrimiljø

Mikro- og nanoteknologi i et etablert industrimiljø 2 Mikro- og nanoteknologi i et etablert industrimiljø Helt siden etableringen av verftet på orlogsstasjonen Karljohansvern, senere Horten Verft, for nesten to hundre år siden, har Hortenregionen i Vestfold

Detaljer

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk FORORD Regjeringen tar i denne rapporten initiativ til et innovasjonsløft. Gjennom innovasjonsløftet

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi VELFERDS- TEKNOLOGI ET NYTT NORSK EVENTYR?

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi VELFERDS- TEKNOLOGI ET NYTT NORSK EVENTYR? 4TIPS Kompetanseheving Videreutdanning gir en bedre helsesektor DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi I SAMARBEID MED VELFERDS- No. 3

Detaljer

Tema: Humankapitalen. Ketil Kjeldsberg om Fagråd Ressurs. Ulrica Risberg om verdier. Torbjørn Akersveen om instrumenteringsklyngen

Tema: Humankapitalen. Ketil Kjeldsberg om Fagråd Ressurs. Ulrica Risberg om verdier. Torbjørn Akersveen om instrumenteringsklyngen 4 09 Tema: Humankapitalen i Ketil Kjeldsberg om Fagråd Ressurs Ulrica Risberg om verdier Torbjørn Akersveen om instrumenteringsklyngen Kontor til leie Lerkendal Stadion Unik mulighet for virksomheter som

Detaljer

1Sep 13 4TIPS TIL INNOVASJON OG SKAPERKRAFT. Åpen, integrert, strategisk. og kundedrevet. et godt navn er gull verdt www.nameabrand.

1Sep 13 4TIPS TIL INNOVASJON OG SKAPERKRAFT. Åpen, integrert, strategisk. og kundedrevet. et godt navn er gull verdt www.nameabrand. Vi tilrettelegger for innovasjon og nyskapning i et av Norges fremste forsknings- og teknologimiljø! www.kunnskapsbyen.no DETTE TEMAMAGASINET ER EN ANNONSE FRA Mediaplanet Number 1Sep 13 INNOVASJON OG

Detaljer

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT 1 Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT Introduksjon Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Samhandling og forståelse mellom by og land En bærekraftig

Detaljer

10 fantastiske oppfinnelser

10 fantastiske oppfinnelser 10 fantastiske oppfinnelser. Side 6, 7, 8, 9, 10 og 11 Rosenkilden Made in Stavanger-regionen: 90 kandidater slåss om innovasjonsprisene under ONS. Rosenkilden presenterer ti av dem. Konkurransen er knallhard

Detaljer

Hilde Torvanger: Schibsted-konsernet vinner på merkevare, innovasjon og innsikt. Toppleder Eivind Kolding: Klar for endringer

Hilde Torvanger: Schibsted-konsernet vinner på merkevare, innovasjon og innsikt. Toppleder Eivind Kolding: Klar for endringer Magasin om ledelse, strategi og teknologi fra SAS Institute Hilde Torvanger: Schibsted-konsernet vinner på merkevare, innovasjon og innsikt Toppleder Eivind Kolding: Klar for endringer i Danske Bank Adm.

Detaljer

landet Kristiansand Stavanger Bergen Ålesund

landet Kristiansand Stavanger Bergen Ålesund - landet Havet er vår fremtids viktigste kilde til mat og helse. Norske storbyer samarbeider nå på en ny og forpliktende måte slik at Norge skal beholde sin ledende posisjon som en betydelig garantist

Detaljer

Markedstrender og muligheter for Digin Utført av Oxford Research

Markedstrender og muligheter for Digin Utført av Oxford Research Markedstrender og muligheter for Digin Utført av Oxford Research Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger slik at

Detaljer

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det (Utdrag av Innovasjon Norges hovedrapport om #Drømmeløftet) Utfordringer og muligheter Vi lever i spennende tider, på godt og ondt. Verden står overfor store

Detaljer

INNOVASJONSLØFT NORD

INNOVASJONSLØFT NORD - 0 - INNOVASJONSLØFT NORD Prosjektgruppe nedsatt av Kommunal- og Regionaldepartementet Tiltak for styrket innovasjon i Nord Norge Prosjektgruppens anbefalinger 15. august 2006 Forord - 1 - Innovasjonsløft

Detaljer

Resultat- og aktivitetsrapport

Resultat- og aktivitetsrapport Resultat- og aktivitetsrapport 2011 Drivkraften for framtidens energiløsninger Resultat og aktivitetsrapport Innhold Innhold DEL 1 Enova nå og framover Nøkkeltall 4 Det grønne gullet 6 Visjon og verdier

Detaljer

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 ////////////////////

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 //////////////////// Bygg for fremtiden Innovasjon i nordisk byggsektor Synteserapport //////////////////// Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 Innhold 6 16 20 Forord side 3 Samlet innsats øker merverdi side

Detaljer

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser 2010 Årsrapport Hovedrapport til oppdragsgivere Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Gettyimages

Detaljer

FREMTIDENS BY IDÉER. Nr.2/Juni 10 MØT DE VIKTIGSTE AKTØRENE INNEN FORNYBAR ENERGI. FutureBuilt Bli inspirert til fremtidsrettet og klok byutvikling

FREMTIDENS BY IDÉER. Nr.2/Juni 10 MØT DE VIKTIGSTE AKTØRENE INNEN FORNYBAR ENERGI. FutureBuilt Bli inspirert til fremtidsrettet og klok byutvikling DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Nr.2/Juni 10 Stor guide til effektive og klimavennlige løsninger FREMTIDENS BY GODE TIPS OG NYE IDÉER TIL UTVIKLING AV NORSKE BYER DU VIL DEFINERE FREMTIDENS

Detaljer

Rosenkilden. Her vil bedriftene være. side 8-15 NÆRINGSLIVSMAGASINET

Rosenkilden. Her vil bedriftene være. side 8-15 NÆRINGSLIVSMAGASINET HALVERTE SYKEFRAVÆRET side 34 PÅ KANTEN TIL FREMTIDEN side 16 MØT DEN NYE FORUM-SJEFEN side 30 NÆRINGSLIVSMAGASINET NR. 7 2015 ÅRGANG 21 Rosenkilden LØSSALG: 79 KR Her vil bedriftene være 25 prosent av

Detaljer

har hentet kapital i utlandet. TEMA: Trondheimsbedrifter som Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering

har hentet kapital i utlandet. TEMA: Trondheimsbedrifter som Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering 4 07 i Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering Trond B. Brekke i Bernhd Brekke AS TEMA: Trondheimsbedrifter som har hentet kapital i utlandet. Møteplassen LEDER FOTO:

Detaljer

EnergiRike MAGASINET. Møller i vinden Industrien pådriver for endring Kultur og energi hånd i hånd. Setter energi, klima og verdiskapning på dagsorden

EnergiRike MAGASINET. Møller i vinden Industrien pådriver for endring Kultur og energi hånd i hånd. Setter energi, klima og verdiskapning på dagsorden EnergiRike Nr 1, august 2011 MAGASINET Setter energi, klima og verdiskapning på dagsorden Møller i vinden Industrien pådriver for endring Kultur og energi hånd i hånd EnergiRikekonferansen 2011 1 EnergiRikekonferansen

Detaljer

INNOVASJON+ Næringslivets Hovedorganisasjons innovasjonspolitikk

INNOVASJON+ Næringslivets Hovedorganisasjons innovasjonspolitikk INNOVASJON+ Næringslivets Hovedorganisasjons innovasjonspolitikk 3 Innhold Forord... 04 HØYKOSTLANDET NORGE MÅ STREKKE SEG LENGRE... 05 Høyt kostnadsnivå og dalende innovasjonsevne... 06 En helhetlig

Detaljer

MARKANT. Vil vrake RDA HAVBRUK TIL HIMMELS JEKTA INVITERER KONKURRENTER TIL SAMARBEID TROMSØS SØTESTE SUKSESS. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

MARKANT. Vil vrake RDA HAVBRUK TIL HIMMELS JEKTA INVITERER KONKURRENTER TIL SAMARBEID TROMSØS SØTESTE SUKSESS. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 3-2013 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Vil vrake RDA RDA-midlene er blitt en politisk virkemiddelpott, mener Mack-direktør Harald Bredrup. Han

Detaljer