Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025"

Transkript

1 Morgendagens omsorg Hurum kommune Helse- og omsorgsplan

2 Forord «Alle bør være opptatt av framtida. Det er der vi skal tilbringe resten av vårt liv.» Helse- og omsorgstjenestene står overfor store oppgaver framover. Befolkningens alderssammensetning endres og kompleksiteten i oppgaveløsningen vil øke. Framfor å heve terskelen for å få hjelp må det i større grad utvikles tjenester som støtter opp under forebygging, tidlig innsats og rehabilitering. For å utløse ressurser på tvers av og utenfor kommuneorganisasjonen må det ses med nye øyne på hva en tjeneste skal være, og hvem som skal være med på å skape den. Morgendagens omsorgstjeneste skal legge til rette for at brukerne i større grad blir en ressurs i eget liv, for at lokalsamfunnets innbyggere mobiliseres på nye måter og blir ressurser for hverandre, for at velferdsteknologi blir en ressurs for brukere som dermed får bedre muligheter til å mestre hverdagen, og for at ressursene hos ideelle og frivillige organisasjoner videreutvikles og tas i bruk på nye måter. Disse ressursene er ikke nye, men det er først når vi systematisk trekker inn ulike aktører i utforming og produksjon av tjenestene at nye løsninger oppstår. (St.mld. 29 Morgendagens omsorg) 2

3 Innholdsfortegnelse Forord 1 Innledning 4 2 Sammendrag 3. Sentrale prioriteringer og satsningsområder. 4. Overordnet styringsdata og statistikk 4.1. Hurums omsorgsideologi og verdidokument 4.2. Kort beskrivelse av dagens helse- og omsorgstjeneste 4.3 Befolkningsstatistikk og tjenestebehov 4..4 Folkehelseprofil 5. Status, utfordringer og morgendagens omsorgstjeneste 5.1 Folkehelse 5.2 Frivillighet 5.3 Brukermedvirkning og pårørendearbeid 5.4 Legetjenesten 5.5 Rehabilitering/hverdagsrehabilitering 5.6 Hjemmetjenester for alle 5.7 Heldøgnsomsorg 5.8 Demensomsorg 5.9 Funksjonshemmede 5.10 Psykisk helse og rus 5.11 Innovasjon og velferdsteknologi 5.12 Strategisk kompetanseplanlegging Kap 6. Konklusjon/sammendrag Vedlegg 1. Resultat fra folkemøte/idèdugnad Vedlegg 2. Verdidokument for helse og omsorgstjenesten (2007) 3

4 1 Innledning Norge er i flere rapporter og undersøkelser, bl.a. utført av FN og OECD, omtalt som verdens beste land å leve i. Vi scorer høyt på levestandard, gode velferdsordninger, kvalitet i helse og utdanning og høy sysselsetting. Likevel er det viktig å sette nye mål og strategier for fremtiden. Samfunn forandrer seg, nye behov oppstår som krever nye tanker og tiltak. Sentrale styresmakter tar kontinuerlig «pulsen på Norge» og presenterer nye mål, strategier og ønskede veivalg i rapporter (NOU), proposisjoner og Stortingsmeldinger og vedtar evt. nytt lovverk. Gjennom disse signaler og veiledninger gis kommuner mulighet for å bidra til at regjeringens politikk når helt ut til hver enkelt bruker og hver enkelt ansatt. Disse nasjonale føringer danner grunnlag for hovedstrategier i kommunale planer; eksempelvis helse -og omsorgsplan. I Hurums økonomi og handlingsplan for er følgende hovedmålsetting for helse og omsorgstjenestene vedtatt; Hurum kommune tilbyr helse- og omsorgstjenester av høy kvalitet, som bidrar til god helse og som forebygger sykdom. Tjenestene skal oppleves trygge, tilgjengelige og likeverdige Gjennom ny helse -og omsorgsplan signaliserer vi en dreining av omsorgsideologi og strategi for morgendagens omsorgstjeneste. Retningen gir oss et mer ressursorientert perspektiv hvor forebygging, folkehelse og egenmestring står i høysetet. Vi vil bidra til å bygge «pasientens» helsetjeneste. 4

5 2. Sammendrag Regjeringen har gjennom sine planer og meldinger gitt tydelige signaler om ny helse -og omsorgspolitikk hvor reduksjon og utsettelse av befolkningens behov for omsorgstjenester er et av hovedmålene. Morgendagens omsorg skal skapes og utvikles sammen med brukere, pasienter og pårørende og i et samspill med frivillige, ideelle og private aktører. For Hurum er et av hovedmålene å kunne tilby innbyggerne helsehjelp av god kvalitet. Kjennetegn ved god kvalitet er at tjenestene er virkningsfulle, trygge og sikre, at de involverer brukerne, er samordnet og preget av kontinuitet, at de utnytter ressursene på en god måte og er tilgjengelige og rettferdig fordelt. Folkehelse, forebygging/tidlig innsats, frivillighet og ressursorientert omsorg er klare begrep i morgendagens omsorgstjeneste sammen med kvalitets- og kompetanseheving, innovasjon og velferdsteknologi. Brukermedvirkning og pårørendesamarbeid er klare, prioriterte satsningsområder. Likeså er psykisk helse og rus. Disse er solide og gode retningslinjer for kommunen å jobbe med. En av vår tids største helseutfordringer er ensomhet. Tiltross for at vi lever lengre, er friskere og har bedre økonomi er det likevel mange av oss som ikke finner glede i livet. Dette må vi gjøre noe med. Hurum vil i planperioden ha behov for mellom 80 og 100 (ca.) nye omsorgsplasser. Hjemmetjenesten har behov for større lokaler. Kommunens institusjoner er utdaterte og utslitte, mangler viktige hjelpemidler som skinner til takheis og tilfredsstiller bl.a. ikke Husbankens krav om romstørrelse. Tjenestetilbud i Demensomsorgen må bygges ut i samsvar med omsorgstrapp. Med bakgrunn i økonomisk stramhet og faglige utfordringer har Hurum også behov for å tenke annerledes ved bruken av personalressurser. For å kunne høste effekt av BEON prinsippet må kommunen bygge ut de tjenester som mangler i omsorgstrappen; eksempelvis forsterket skjermet enhet for demente og forbyggende team. Det vil også være hensiktsmessig å samle tjenestene i et eller to nye omsorgssentre sentralt i kommunen. I tilknytning til et omsorgssenter vil det være naturlig at det også bygges omsorgsboliger. Å samle tjenestene og personalressursene vil styrke fagligheten og med det gi mer robuste tjenester samtidig som det vil være ressursbesparende gjennom bedre mulighet for og utnyttelse av fleksible turnusløsninger. 5

6 Dette er også i tråd med regjeringens anbefalinger i ny stortingsmelding for primærhelsetjenesten. Fremtidens sykehjem og omsorgsboliger må utformes ut fra de behov morgendagens brukere har. Moderne og godt utstyrte lokaler er også avgjørende for effektiv drift og et godt arbeidsmiljø. Økning i antall unge voksne brukere med utviklingshemninger fordrer bygging av et nytt bofelleskap med 6-8 plasser. Innen psykisk helse og rus er boliger mangelvare. Økning i antall brukere og i kompleksitet i samtlige tjenesteområder vil i planperioden gi behov for nye årsverk. i følge statistikk fra SSB/Kostra vil hjemmetjenester og sykehjem alene ha et behov for +/- 20 nye årsverk fra i dag og frem til Hurum kan med fordel jobbe for å utvikle et tettere samarbeid med pårørende, frivillige lag og foreninger. Innovasjon og velferdsteknologi er nasjonale satsningsområder hvor kunnskapsnivået fortsatt er under oppbygging i kommunene. For Hurums del vil det være viktig å utarbeide en plan for denne satsningen. Ny helse -og omsorgsplan er ment å gi et overordnet bilde av fremtidens omsorgstjeneste i Hurum. Handlingsplan med konkrete forslag til tiltak vil bli lagt fram for politisk behandling høsten

7 3. Sentrale prioriteringer og satsningsområder. I dette kapittelet omtales kort regjeringen og Stortingets viktigste satsningsområder for kommunale helse -og omsorgstjenester. Folkehelse, frivillighet, brukermedvirkning, pårørendesamarbeid, psykisk helse og rus, kvalitet, innovasjon, moderne lokaler og boformer er sentrale nøkkelord i dagens og fremtidens omsorgstjenester. Omsorgsideologien dreies i en mer ressursorientert retning hvor målet er å skape pasientens helsetjeneste. En fremtidsrettet helse- og omsorgstjeneste er innrettet i tråd med utviklingen i sykdomsforekomst, fag, teknologi og samfunnsutviklingen for øvrig. Primærhelsetjenesten Meld. St. 26 ( ) Fremtidens primærhelsetjeneste- nærhet og helhet Norges første stortingsmelding om primærhelsetjenesten ble lagt frem 7.mai Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste. Pasientenes behov skal settes i sentrum for utvikling og endring av helse- og omsorgstjenesten. «Ingen beslutninger om meg, tas uten meg.» Planen skisserer de største endringsbehovene innenfor organisering, arbeidsdeling, arbeidsformer, kompetanse og ledelse. Viktige tiltak: Stimulere til samlokalisering av helse- og omsorgstjenester i kommunene. Legge til rette for etablering av primærhelseteam gjennom endringer i regelverk og finansieringsordninger. Endringer skal utredes først. Legge til rette for etablering av oppfølgingsteam for brukere med store og sammensatte behov. Omsorg 2020 Regjeringens plan for omsorgsfeltet «Morgendagens omsorg skal skapes og utvikles sammen med brukere, pasienter og pårørende og i et samspill med frivillige, ideelle og private aktører. Fundamentet skal være god kompetanse, godt lederskap og flerfaglig samarbeid. Tjenestene skal drives effektivt og innovativt tilpasset pasienter og brukeres behov, i kombinasjon med å være inspirerende og rekrutteringsattraktive fagmiljøer» 7

8 Sammen med den nye stortingsmeldingen om primærhelsetjenesten, folkehelsemeldingen og nasjonal helse -og sykehusplan (under utarbeidelse) gir disse dokumentene et mer samlet bilde av sittende regjerings politikk for helse -og omsorgstjenesten. Folkehelse Meld. St. 19 ( )- Mestring og muligheter. ( ) I meldingen presenterer regjeringen strategier for å styrke folkehelsearbeidet og legge til rette for sunne helsevalg. Regjeringen vil utvikle en folkehelsepolitikk som skaper muligheter for hver enkelt av oss til å ta ansvar for egen helse. Psykisk helse skal integreres som en likeverdig del av folkehelsearbeidet, arbeidet med livsstilsendring skal få en ny og mer positiv vinkling og det skal utvikles en moderne eldrepolitikk med vekt på aktivitet og deltakelse. Regjeringen vil styrke samarbeidet på tvers av sektorer for å skape et samfunn som fremmer helse og trivsel. Nasjonale mål for folkehelsemeldingen Norge skal være blant de tre landene i verden som har høyest levealder. Befolkningen skal oppleve flere leveår med god helse og trivsel og reduserte sosiale helseforskjeller. Vi skal skape et samfunn som fremmer helse i hele befolkningen. Morgendagens omsorg St.meld. 29 ( ) Morgendagens omsorg Planen har fokus på hvordan møte dagens behov og Morgendagens utfordringer. I meldingen legges det vekt på å utforske muligheter og lete etter nye måter å løse omsorgsoppgavene på. Innovasjon er her et nøkkelord: Innovasjon er å skape nytt. Da handler det om å åpne fremtida og utvide handlingsrommet gjennom å identifisere flere utveier, vise fram alternativer og finne nye spor og løsninger. Meldingen har på denne bakgrunn tre hovedsiktemål: Få kunnskap om, lete fram, mobilisere og ta i bruk samfunnets samlede omsorgsressurser på nye måter. Utvikle nye omsorgsformer gjennom ny teknologi, ny kunnskap, nye faglige metoder og endringer av organisatoriske og fysiske rammer. 8

9 Støtte og styrke kommunenes forsknings-, innovasjons- og utviklingsarbeid på omsorgsfeltet. Som en del av denne meldingen er arbeidet med Omsorgsplan 2020 igangsatt. Planen vil konsentrere seg om følgende strategier: Morgendagens omsorg et innovasjonsprogram fram mot Morgendagens omsorgstjenestebrukere se brukere i et ressursorientert perspektiv. Mestring og muligheter. Morgendagens omsorgsfelleskap samarbeid med pårørende og frivillighet Morgendagens omsorgstjeneste med faglig omlegging og større vekt på tidlig innsats, rehabilitering, hverdagsrehabilitering og nettverksarbeid. Morgendagens omsorgsomgivelser med et program for utvikling og innføring av velferdsteknologi og tiltak for fornyelse, bygging og utvikling av framtidens sykehjem Kvalitet og pasientsikkerhet Meld. St. 11 ( )Kvalitet og pasientsikkerhet 2013 Målet med meldingen er ikke å presentere ny politikk, men å oppsummere status, pågående arbeid og gi Stortinget anledning til å drøfte kvalitet og pasientsikkerhetsarbeidet på en systematisk måte. Meldingen skal ta for seg hele helseog omsorgstjenesten, det vil si den kommunale helse- og omsorgstjenesten, spesialisthelsetjenesten, tannhelsetjenesten og private tilbydere av helse- og omsorgstjenester. Den skal sørge for politisk bevissthet og oppmerksomhet på kvalitet og pasientsikkerhet i den nasjonale helsepolitikken. Bedre kvalitet og trygge tjenester skal sikres gjennom å endre og forbedre systemer, ledelse og kultur i tjenestene For regjeringen er det viktig å rette inn kvalitetsarbeidet på følgende tre områder: Å etablere en mer balansert og kvalitetsorientert ledelse etablere systemer som skal bidra til bedre kvalitet å etablere en sikkerhetsfokusert og lærende kultur i hele tjenesten. Alle disse tre grepene skal understøtte arbeidet med å skape en mer pasient- og brukerrettet helsetjeneste. Regjeringen ønsker en helsetjeneste som setter pasienten i sentrum og tilpasser organisering og systemer for å kunne gi rask, trygg og god hjelp når behovet oppstår. Pasienter, brukere og pårørende skal ivaretas bedre. 9

10 Frivillighet Regjeringen ønsker å skape større rom for frivillig initiativ, bedre vilkårene for frivillige organisasjoner og legge til rette for et godt samspill mellom frivillig sektor og myndighetene. Med dette som utgangspunkt inngikk Helsedirektoratet den 14.april 2015 en intensjonsavtale med Frivillighet Norge hvor målet er å bidra til å styrke frivilligheten som lokal kraft og nærmiljøbygger og styrke lokalt folkehelsearbeid i kommunene. I avtalen er partene enige om at: Frivillighet Norge skal stimulere til økt frivillig innsats til beste for den enkelte og samfunnet, og bidra til å videreutvikle bredden i det frivillige arbeidet i Norge Helsedirektoratet skal bidra til å øke samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel. Brukermedvirkning og pårørendesamarbeid Regjeringen vil høsten 2015 legge frem en handlingsplan tilknyttet Nasjonal forskningsog innovasjonsstrategi for helse og omsorg «HelseOmsorg21». Et av 10 prioriterte satsningsområder der er brukermedvirkning. Brukermedvirkning har siden 2001 vært nedfelt i lovverket (Pasient- og brukerrettighetslovens 3-1), og skal utøves på alle nivåer i helse- og omsorgstjenesten. På individnivå betyr brukermedvirkning at den enkelte som benytter seg av et tjenestetilbud, får innflytelse når det gjelder dette tilbudet. På tjenestenivå innebærer brukermedvirkning at brukerne og/eller deres Representanter (eks. pårørende) inngår i et likeverdig samarbeid med tjenesteapparatet, og er aktivt deltakende ved endring av behandlingstilbud og tjenester. På systemnivå (styringsnivå) innebærer brukermedvirkning at brukernes representanter, vanligvis gjennom faste utvalg, involveres i prosesser for politiske og administrative beslutninger fattes. Brukerne er i for liten grad representert i utformingen av helsetjenesten og i prosessene rundt forskning, utdanning og innovasjon. 10

11 God kvalitet på tjenesten forutsetter at brukernes erfaringer og synspunkter blir hørt og får påvirke tjenestene. I Stortingsmelding nr blir det slått fast at det er et stort potensial for bedre samhandling mellom de offentlige tjenestene og brukerne og deres pårørende. Arbeidet innebærer blant annet å utvikle rutiner og retningslinjer for samarbeid med og ivaretakelse av pårørende. Pårørende ønsker ofte veiledning og hjelp for selv å kunne hjelpe. Samhandlingsreformen St.meld. nr. 47 ( ) Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid. Samhandlingsreformen er benevnt som den største helsereformen i moderne tid. Reformen ble innført og er en retningsreform som i hovedsak handler om bærekraft og kvalitet. Den er begynnelsen på en langsiktig omstilling hvor «Nasjonal helse- og omsorgsplan» legger føringer for reformen. For å nå målene er det vedtatt et sett med virkemidler; juridiske, økonomiske, faglige og organisatoriske. I tillegg stiller de nye lovene krav om folkehelseplanlegging i forhold til lokale utfordringer, koordinerte tjenester og plikt til medvirkning og tilrettelegging for forskning på området. Hvordan kan kommunen bistå pasienten Før istedenfor - etter sykehusopphold? Stortingsmeldingen peker på fem hovedgrep: klarere pasientrolle: pasientens behov for helhetlige tjenester skal legges til grunn for samarbeidet mellom tjenester og nivå. ny framtidig kommunerolle: Kommunene skal i større grad ha fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid. etablere økonomiske insentiver som understøtter den ønskede oppgaveløsning og som gir grunnlag for gode pasienttilbud og kostnadseffektive løsninger. spesialisthelsetjenesten skal utvikles slik at de i større grad kan bruke sin spesialiserte kompetanse, noe som innebærer en oppgaveforskyvning fra sykehus til kommune (forutsatt like høy kvalitet på tjenestene) tilrettelegge for tydeligere prioriteringer; herunder innenfor IKT og kompetanse. IKT (Informasjonsteknologi) i helse -og omsorgstjenestene Meld. St. 9 ( ) Én innbygger én journal Regjeringens overordnede mål for IKT-utviklingen i helse- og omsorgstjenesten er: Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger Innbyggerne skal ha tilgang på enkle og sikre digitale tjenester Data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning 11

12 For å nå målene vil regjeringen satse på: Utrede én journal Nye digitale tjenester for pasienter og brukere «Min helse» på nett Sterkere nasjonal styring og koordinering av IKT-utviklingen i helse- og omsorgssektoren Fullføre igangsatte tiltak Meld. St. 30 ( ) Se meg! alkohol narkotika doping Regjeringen vil ha en forsterket innsats på rusfeltet. Ny opptrappingsplan som skal styrke forebyggingen og bedre kapasiteten og kvaliteten i tilbudet er under utarbeidelse. Demensplan 2020 Regjeringen ønsker å bedre tjenestetilbudet til personer med demens og deres pårørende og har med bakgrunn i det startet arbeidet med Demensplan NOU 2014: 12 Åpent og rettferdig prioriteringer i helsetjenesten Gjeldende nasjonale mål og føringer vil danne grunnlag for utarbeidelse av Hurum kommunes helse- og omsorgsplan for perioden

13 4. Overordnet statistikk og styringsdata Hvorfor har vi en helse - og omsorgsplan? Hovedformål er å sikre at ønskede og nye mål, vedtatte prinsipper og innsatsområder innen helse og omsorg er i tråd med nye statlige målsettinger og styringssignaler, ny kommuneplan, endrede avtaler i forbindelse med Samhandlingsreformen samt andre politiske vedtak. Som nevnt i innledningen initierer regjeringen i sine planer retning og strategier for landets fremtidige omsorgstjenestetilbud og gir gjennom dette sterke signal til kommunene om ønsket politikk. Disse strategiene vil også være førende ved utarbeidelse av ny kommunal helse -og omsorgsplan. Samtidig er tjenestebehovet også i stadig endring, noe som stiller krav om tilpassing Helse- og omsorgsplanen inngår som en delplan i kommuneplanen, og følger samme tidsperiode. Planen rulleres årlig gjennom budsjettbehandlingen i kommunestyret og innarbeides i økonomi- og handlingsprogrammet. Arbeidet bygger på Hurum kommunes vedtatte helse- og omsorgsideologi. (2007) Gjeldende helse- og omsorgsplan løper til og med år På bakgrunn av de forventede endringer vi vil møte innen tjenesteområdet, anser rådmannen det som hensiktsmessig at man ser kommunens omsorgstjenester i et langsiktig perspektiv, der prioriteringer blir gjort samlet. Av den grunn settes planperioden til 10 år. Planarbeidet skal være sluttført i løpet av mai For arbeidet med ny plan ble det satt ned en arbeidsgruppe bestående av: Grete S. Floberg Virksomhetsleder Demens Beate Solberg Sykepleier Klokkarstua Helsetun Marina Andreassen Sykepleier/fagleder Hjemmetjenesten Karen Sannes Prosjektleder hverdagsrehabilitering Silje Aas Fagleder/vernepleier Funksjonshemmede Kjersti Werge Olsen Folkehelsekoordinator Kirsten Willett Jansen Fagleder psykisk helse og rus Inger Marie Nilsen Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne leder Alf Litangen Eldrerådet - medlem Grethe Reinhardtsen Rådgiver helse, omsorg og velferd I tillegg har virksomhetsleder i BUV, Nina T. Riis deltatt som vara for Kjersti som gikk ut i permisjon ved årsskiftet. 13

14 Gruppen startet sitt arbeid med planlegging og gjennomføring av åpent dialogmøte med Hurums innbyggere og har videre hatt 8 fellesmøter samt møter i hver virksomhet. Det vil legges vekt på at planen skal tilstrebes å være kort, konsis, forståelig og lettlest. Den vil som nevnt innledningsvis vise sammenheng; «Den røde tråden» mellom statlige helse- og omsorgsføringer og satsningsområder i Hurum. I planen presenteres helse og omsorgs tjenesteområder og tilbud. Gjennomgående tema for hver presentasjon er status og tall, eksisterende og fremtidige utfordringer samt mål, strategier og tiltak for fremtiden. Planen er også avgrenset til i hovedsak å gjelde helse- og omsorgstjenester til den voksne del av befolkningen. Da velferdsområdet presenteres i egen plan er ikke omsorgsoppgaver (i henhold til helse -og omsorgsloven) hos NAV tatt med i denne planen. Dette kan her gi et noe fragmentert bilde av tjenestetilbudet til blant annet mennesker med alvorlig rusproblematikk.. 14

15 4.1. Hurums omsorgsideologi og verdidokument Kommunestyret i Hurum vedtok i 2008 et verdidokument for utgangspunkt i ønsket omsorgsideologi for perioden (vedlegg 2) Verdiene er ment å være en rettesnor for de veivalg som må gjøres for utformingen av Hurum kommunes tjenester innenfor områdene helse, omsorg, rehabilitering og habilitering og danner grunnlaget for rammen i utarbeidelse av ny plan. Nytt verdidokument vil utarbeides i tråd med strategiske føringer i ny vedtatt helse -og omsorgsplan for Kort beskrivelse av dagens helse- og omsorgstjeneste Tjenesteproduksjonen i helse- og omsorgstjenesten er stor og det er betydelige variasjoner i brukerbehov. Tjenester som ytes er i hovedsak aktivitetstilbud, støttekontakt, trygghetsalarm, rehabilitering/habilitering inkl. hjelpemidler, hjemmesykepleie, psykisk helse- og rusarbeid, praktisk bistand/miljøarbeid, samt korttids-, avlastnings- og langtidsopphold i institusjon. Brukerne finnes i alle aldersgrupper men hovedvekten i aldersgruppen Kommunen har en forvaltningsenhet (brukerkontor) som tar imot og vurderer søknader om tjenester. Det er i tilknytning til dette satt ned et tildelingsteam bestående av 4-5 virksomhetsledere som er delegert vedtaksmyndighet Kommunen er i 2015 i gang med et prosjekt hvor disse funksjonene skal ses på opp mot bestiller/utfører funksjon og organisering. I henhold til lov om sosiale tjenester og lov om helsetjenesten i kommunene har kommunen plikt til å yte nødvendige tjenester til innbyggerne. Dette innebærer at kommunestyret er tillagt myndigheten til å sørge for at oppgavene blir utført. Det politiske og administrative delegasjonsreglementet regulerer avgjørelsesmyndighet i henhold til aktuelt lovverk, og virksomhetsledere er tillagt avgjørelsesmyndigheten innen lovens virkeområde. Brukerkontoret i Hurum er etablert for å sikre en rettferdig og lik vurdering av innbyggernes behov for helse- og omsorgstjenester. Hovedtyngden av saksbehandlingen skjer her. Alle søknader blir vurdert individuelt. Et tett samarbeid mellom søker og Brukerkontoret er viktig for å finne frem til riktig tjenestetilbud. Brukerkontorets fagpersonell samarbeider med de som utfører tjenestene. Hvis behovet endres, vil tjenestetilbudet bli korrigert ift dette. Vedtaksmyndighet er delegert til virksomhetsledere. Vedtak fattes etter at saksutredning er drøftet i tverrfaglig team (Tiltaksteamet). Brukerkontor og tiltaksteam i nåværende form er under utredning. Forslag til ny modell vil foreligge sommeren

16 BEON- prinsippet og omsorgstrappen I Hurum kommune er BEON-prinsippet (Beste Effektive Omsorgs Nivå) politisk forankret som et bærende prinsipp i all tjenesteutforming og tjenestetildeling. (tidligere LEON) Dette betyr at man skal kunne tilby «skreddersydde» og «sømløse» tjenestetilbud, og at brukerne skal oppleve trygghet for å få nødvendig hjelp og bistand der de oppholder seg. Ved å ha ulike nivå av tjenestetilbud, blir tjenestene tildelt ut fra det hjelpebehovet den enkelte bruker har. Tilbudene differensieres ved at de strekker seg fra lite hjelpebehov til et stort hjelpebehov. Det at tjenester blir gitt på det best effektive omsorgsnivået betyr også at man har fokus på brukers egne ressurser og at hjelpen som gis er en form for hjelp til selvhjelp. Omsorgstrapp Organisasjonskart 16

17 Kommunalsjef helse, omsorg og velferd Rådgiver helse, omsorg og velferd Tjenester til funksjons - hemmede Brukerkontoret Friskliv, rus og psykisk helse NAV Heldøgnsomsor g Hjemmetjeneste r og rehabilitering 4.3 Befolkningsstatistikk og tjenestebehov Per 1. januar 2014 var det registrert 9330 innbyggere i Hurum kommune. I figuren under ser man prosentvis aldersfordeling. Ser man på gruppen 67 år og eldre så utgjør dette 16 % av den totale befolkningen i Hurum kommune per 1. januar Kilde: SSB: Folkemengde 1. januar 2014 Befolkningsprognose utviklingen frem mot 2030 Prognosen for folketallsutviklingen bygger på SSBs prognose for middels nasjonal vekst (MMMM). Tabellen på neste side viser prognostisert utvikling i befolkningens 17

18 alderssammensetning og total folkemengde. SSB tar ikke hensyn til lokale forhold som kan påvirke befolkningsutviklingen. Det presiseres derfor at det er stor usikkerhet forbundet med å benytte SSBs framskrivningstall som beslutningsgrunnlag i kommunene. Pr. dags dato har vi ikke informasjonsgrunnlag for å endre SSB sine prognoser med utgangspunkt i lokale forhold. SSBs framskrivningstall indikerer at befolkningen i Hurum kommune vil øke med 812 personer i perioden. Prognosen for perioden viser en økning i aldersgruppen eldre (67 år og over) på hele 60 prosent (842 personer). Aldersgruppen år ventes en økning på 3 prosent (183 personer), mens aldersgruppen barn og unge ventes å ha en nedgang på 9 prosent (-213 personer) Endring til år ,29 % 6-15 år ,18 % år ,95 % år ,59 % år ,39 % år ,08 % 90 år eller eldre ,92 % Figur 1 Befolkningsframskriving Hurum kommune Middel nasjonalvekst (alternativ MMMM) ELDRE BRUKERE: Behovet for omsorgstjenester øker stort sett i takt med alderen. Ser vi litt nærmere på aldersgruppene så vil hovedtyngden av veksten komme i aldersgruppen år, mens veksten i antallet personer over 80 år først vil komme fra Gruppen år vil kunne se ut til å doble seg fra 2020 til Basert på nasjonale erfaringstall regnes det med at om lag ¼ av befolkningen over 80 år vil ha behov for heldøgns pleie. Det også denne gruppen som har flest innleggelser på sykehuset. Tiltak rettet mot denne gruppen vil derfor være viktig. Dette kommer vi tilbake til senere i oppgaven. Antall 90 + ser ut til å ville holde seg jevnt. 18

19 Kilde: SSB Befolkningsframskriving Hurum kommune 67 år og eldre De demografiske endringene de neste tiårene vil trekke i retning av en større etterspørsel etter omsorgstjenester. Mange kommuner i Norge vil i årene som kommer få en sterk vekst i eldrebefolkningen. Med slike endringer i befolkningssammensetningen er det nærliggende å tenke at endringene på sikt vil gi utslag i sammensetningen av tjenestetilbudet. Dette bør gi føringer for hvilke tjenester kommunen bør satse på i årene fremover. Veksten i antall eldre vil kreve en betydelig utbygging av tjenestetilbudet. Ser man på veksten i absolutte tall får man et inntrykk av hvor stor vekst i tjenester man behøver for å opprettholde dagens tjenestenivå. Det presiseres at tallene må leses som indikasjoner. YNGRE BRUKERE: I løpet av de siste ti årene er antall brukere under 67 år i omsorgstjenesten nærmest fordoblet. De nye brukerne har andre behov, slik som utviklingshemming, psykiske og sosiale problem og langvarig sykdom og funksjonshemming. Man regner i dag med at mer enn 1/3 av ressursene går til brukere under 67 år. Utviklingen kan knyttes til tre forhold: endrede behov, endret etterspørsel og endrede tilbud. Viktigste årsak er at kommunene er gitt nye oppgaver gjennom statlige helse- og sosialpolitiske reformer, jf. kapittel 4. Videre har økt kjennskap i befolkningen og i andre deler av hjelpeapparatet til hva omsorgstjenesten kan og skal yte hatt betydning. I tillegg kan terskelen for å be om hjelp ha blitt lavere. Utviklingen følger også av en generell vekst i de aktuelle aldersgruppene og dermed også i antall personer med behov for omsorgstjenester. Demografien er ikke den eneste drivkraften bak behovet og etterspørselen etter tjenester. Neste generasjon brukere vil muligens ha andre behov enn dagens brukere, men også andre ressurser til å møte disse. Ulike samfunnsforhold påvirker også i stor grad helsetilstand og funksjonsevne. (Kilde: 19

20 Når det gjelder motakere av institusjons eller hjemmetjenester i alderen 0-66 år forventes en liten nedgang i antallet frem mot I aldersgruppen år forventes det en økning på 30 mottakere fra 2012 til Fra 2020 til 2040 økes antall mottakere med ytterligere 21 stk. 20

21 Ser vi på framskrevet behov for årsverk i institusjon og hjemmetjenesten så øker dette med 17 årsverk fra 2012 til Ser vi frem mot 2040 så vil behovet øke til 310 årsverk, en økning på 136 årsverk sammenlignet med

22 4.4 Folkehelseprofil 2015 Folkehelseinstituttet har siden 2012 presentert folkehelseprofiler for samtlige fylker og kommuner i landet. Dette først og fremst som en hjelp til kommunene med å identifisere helseutfordringer og videre legge grunnlag for satsninger. For Hurums del ser vi etter 4 år en ganske klar profil. Vi scorer høyere enn landet som helhet på forekomst av type 2 Diabetes, muskel -og skjelettlidelser, hjerte- og kar lidelser og psykiske lidelser. (legemiddelbrukere). Nøkkeltallene varierer noe fra år til år og gir oss således mer en oversikt over trender. Positivt er det at tall på kvinner som røyker (ved svangerskaps start) ser ut til å være synkende. Nytt i 2015 er statistikk for psykiske symptom for aldersgruppen år. Disse nøkkeltallene ser ut til å ligge høyere i Hurum enn i landet som helhet. 22

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste"

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. Sammen sikre en bærekraftig tjeneste AGDENES KOMMUNE Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene 2015-2022 "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste" Prosjektgruppas høringsframlegg 27. mars 2015 Sammendrag Målet med denne kommuneplanen

Detaljer

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 Styrke, videreutvikle og samle de forebyggende helsetjenestene med spesiell oppmerksomhet på helhet og tilgjengelighet Styrke, videreutvikle og samle helse og omsorgstjenestene

Detaljer

1 Innledning. 2 Sammendrag

1 Innledning. 2 Sammendrag Helse- og omsorgsplan 2012-2015 Rullering 2012 Innholdsliste 1 Innledning...3 2 Sammendrag...3 3 Temaplaner som en del av styringssystemet...6 4 Sentrale dokumenter...6 Kapittel 5 Nøkkeltall fra KOSTRA...6

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025. Rett hjelp til rett tid. Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune

OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025. Rett hjelp til rett tid. Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025 Rett hjelp til rett tid Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune FORORD Målet for omsorgstjenestene i Nes kommune er at alle som bor eller oppholder seg i

Detaljer

TILRETTELAGTE TJENESTER

TILRETTELAGTE TJENESTER Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede TILRETTELAGTE TJENESTER UTVIKLINGSPLAN 2015-2019 Versjon 1 til handlingsplanseminar 9. og 10. juni 1 [Skriv inn

Detaljer

St.meld. nr. 25. Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer (2005 2006)

St.meld. nr. 25. Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer (2005 2006) St.meld. nr. 25 (2005 2006) Framtidas omsorgsutfordringer 2005 2006 St.meld. nr.? 2 Om helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan) Innhold

Detaljer

Meld. St. 26 (2014 2015)

Meld. St. 26 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 00 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Strategi for velferdsteknologi 2015 Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Forord I mange sammenhenger er framtidens omsorgsutfordringer tema. Flere i de øvre aldersgruppene, og flere som har behov for bistand

Detaljer

Meld. St. 29. (2012 2013) Melding til Stortinget. Morgendagens omsorg

Meld. St. 29. (2012 2013) Melding til Stortinget. Morgendagens omsorg Meld. St. 29 (2012 2013) Melding til Stortinget Innhold 1 Innledning... 11 1.1 Mulighetene... 11 1.1.1 Den nye eldregenerasjonen... 11 1.1.2 Hele livsløpet... 11 1.1.3 En moderne pårørendepolitikk...

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år OMSORGSMELDING 2008 2015 Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år Omsorgsmeldingen ble behandlet av sektorutvalg for bistand og omsorg 17. juni 2008 (sak 38/08) og 4.

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2234 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet juni 2014 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE Sel kommune KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE 2012 2020 Del plan ReHabilitering Vedtatt av kommunestyret 18.juni 2012 Forklaring på tekst på framsida: «Rehabilitering i kommunen er ikke

Detaljer

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2009/922-1245/2013 Saksbehandler: Ingjerd Sjøvik Morell Dato: 11.01.2013 Saksframlegg Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland. Forprosjektrapport. 6. januar 2012

Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland. Forprosjektrapport. 6. januar 2012 Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland Forprosjektrapport 6. januar 2012 Innhold Sammendrag...5 Innledning...6 1.1 Bakgrunn for prosjektarbeidet... 6 1.2 Prosjektorganisering... 7 1.3 Prosjektgjennomføring...

Detaljer

PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020

PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020 1 PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020 DETTE ER HØRINGSUTKASTET Send evt innspill og lignende til e-postadresse: christian.rokkestad@lebesby.kommune.no innen 24.05.10 eller pr post innen

Detaljer

Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet

Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet Åmot kommune Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet Utredning av alternativer for fremtidig utvikling RAPPORT 19. november Oppdragsgiver: Åmot kommune Rapportnr.: 8766 Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent:

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Sosial- og helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 81 02 00 50 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1486 www.shdir.no IS-1486 Rapport Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og

Detaljer

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd Meld. St. 13 (2011 2012) Melding til Stortinget Samspill i praksis Innhold 1 Bedre helse og velferd et spørsmål om kompetanse... 7 1.1 Om meldingen... 10 1.2 Sentrale begreper... 10 Del I Utfordringen...

Detaljer

Delplan til Omsorgsplan 2015. Demensplan 2015. «Den gode dagen»

Delplan til Omsorgsplan 2015. Demensplan 2015. «Den gode dagen» Demensplan 2015 «Den gode dagen» Demensplan 2015 «Den gode dagen» 2 Demensplan 2015 «Den gode dagen» Forord Fra første øyeblikk har denne regjeringen satt fokus på situasjonen for de som har en demenslidelse

Detaljer

Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008 2011

Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008 2011 Særskilt vedlegg Stprp nr 1 HOD kap 9_ny:Særskilt vedlegg Stptp nr 1 HOD kap 9 01.02.2008 10:09 Side 1 Særtrykk av St.prp. nr. 1 (2007 2008) kapittel 9 Utgitt av: Publikasjonen finnes på internett: www.regjeringen.no

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Boligsosial handlingsplan 2014-2017 Vedtatt i Bystyret mars 2014 Kortversjon Forsidefoto: Bilde 1, 4, 5, 6: Bilde 2 og 3 Fredrikstad kommune Flickr.com Produsert av kommunikasjonsenheten, Fredrikstad kommune,

Detaljer

Herøy kommune Et hav av muligheter 2

Herøy kommune Et hav av muligheter 2 Herøy kommune Et hav av muligheter 2 Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE Sektorplan helse, sosial OVERSENDELSESBREV...3 DEL 1 MÅL FOR HOVEDSATSINGSOMRÅDET HELSE, SOSIAL OG OMSORG..4

Detaljer

Bedre kvalitet - økt frivillighet

Bedre kvalitet - økt frivillighet Bedre kvalitet - økt frivillighet Nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester (2012-2015) Nasjonal plandel Forord Frihet er et grunnleggende gode i vårt samfunn og noe det er lett

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

http://www.kongsvinger.kommune.no/

http://www.kongsvinger.kommune.no/ http://www.kongsvinger.kommune.no/ Hvorfor Omstilling 2012?... 3 Mål for prosjektområdet... 3 Mandat for delprosjektet... 3 Prosjektgruppe... 3 Kort beskrivelse av delprosjektets arbeidsmetodikk... 4 Interessenter

Detaljer