RAPPORT FRA PROSESS OM FOLKEHELSA I STANGE 16. APRIL 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT FRA PROSESS OM FOLKEHELSA I STANGE 16. APRIL 2008"

Transkript

1 RAPPORT FRA PROSESS OM FOLKEHELSA I STANGE 16. APRIL 2008 Prosessleder: Tone Gerd Bratland, Agora 1

2 Innledning Kjerstin G. Lundgård, leder i driftsutvalget (AP) ønsket alle velkommen og sa blant annet at hun ønsker alle i kommunen skal være med å påvirke folkehelseplanen. Innspill fra grasrotnivå og oppover i systemet er viktig. Det må finnes midler til gjennomføring av tiltak slik at planen blir levende. Det er viktig at planen blir konkret. Folkehelse handler om hverdagen vår, derfor er dette så viktig. Nils Kristian Møller, medlem av driftsutvalget (H) påpekte at i lokalpolitikken er ikke partipolitikken så viktig. Her handler det om å få til ting. Nå skal det lages en plan som det er viktig å vite hvor er. Kommunestyret er viktigere enn helsetjenesten for folkehelsa. Politikere tar beslutninger som berører alle innbyggerne. Vi tar ofte beslutninger på folkehelseområdet uten at vi er bevisste på det. Ett eksempel er gang og sykkelveier. Her tenker vi sikkerhet, men dette er også viktig for folkehelsa. Stortingsmelding 16 (Bondevik 2) og stortingsmelding 20 (Stoltenberg) handler om folkehelsa. De er enige om diagnosen, men handlingene er litt forskjellige. I den siste står det blant annet om å utjevne sosial ulikhet. Det har nå vært fokus på barnevernsbarn (Aftenposten). De klarer seg dårligere enn mange andre barn. Vi kan beslutte oss til at folk kan gjøre noe selv, men da må vi motivere dem. Er begrepet velferd misforstått? Får vi for mye opp i hendene slik at vi blir sittende passive? Vi må ikke stigmatisere grupper i samfunnet, men ha tiltak som omfatter alle og treffer den enkelte. Frukt og grønt i skolen er viktig, men kroppsøving er enda viktigere. Vekslingen mellom aktivitet og det passive, stillesittende. Det vi gjør for ungdom i dag, gjør vi for framtida. Skolen må bringe kunnskap til foreldrene. Det må legges til rette rammer for at frivillige organisasjoner kan få gjort det de skal. Hvor er speiderbevegelsen i Stange? Vi politikere må tenke folkehelse når vi prioriterer tiltak. Etter dette kom det ulike innledninger som dere finner på 2

3 FRA PROSESSENE: Nå følger det som kom fram i prosessene på dagtid og på kveldstid. De er slått sammen. Først skulle deltakerne skrive ned to ting de var opptatt av etter innledningene om folkehelse, og så skulle de plassere det under de tre temaene, eller som overgripende tema. Her er resultatet av dette. Symbolet betyr at flere har sagt det samme. SOSIAL UTJEVNING Tenke universell utforming på alle nivåer Sosial ulikhet (skolegensere) Sosial Trygghet og trivsel Trygghet på seg sjøl Å bli sett! Å bli sett og hørt Mestring Myten/sannheten? Få barnevernsbarn klarer seg. Hva er dette? Må være fakta Økonomi Foreldre gjør en dårligere jobb enn skolen mht. å lære bort ferdigheter. Hva gjør vi med det? Muligheter! Sosial ulikhet, dårlig økonomi = for få fritidsaktiviteter. For dyrt? Frihet til å velge Når inngangsbilletten mangler til deltakelse i nettverk og aktiviteter Skolekartlegging Levekår og folkehelse i Stange: De ulike statistikkene fra Stange Alle barn som ønsker å bli med på fritidsaktiviteter skal få det og skal vite at de kan få det, selv om de vet at foreldrene ikke har råd. Tilrettelegge for frivillige organisasjoner Trygg alderdom for de eldre Gode oppvekstforhold for barn og unge Rause. Gratis møtepla 3

4 FYSISK AKTIVITET FOR DE SOM TRENGER DET MEST Fysisk aktivitet Aktivitet Mer tilrettelegging av fysisk aktivitet for alle barn, unge, voksne, eldre, utsatte grupper Gode møteplasser ute i nærmiljøet for både voksne og barn uteområder på skolene, benker/møteplasser i boligområde/turområde Gang og sykkelvei flest mulig steder Mulighet til bevegelse gang- og sykkelveier, turstier, turorientering Trafikksikkerhet Trygg skoleveg Klippekort for topper og steder, turtilbud etc må markedsføres og premieres. Både onga og foreldre må få anerkjennelse Utvid kulturskoletilbudet fysisk aktivitet. Lystbetont Mer fysisk aktivitet i skolen FYSAK frivillighet. Motivasjon Inkluderende idrettslag Følge rullestolbrukere ut (Romedal Røde Kors kan bidra) Inaktive barn De overvektige ungene BEDRE PSYKISK HELSE FOR BARN OG UNGDOM At overraskende menge skoleunger føler at de blir mobbet Å se barn og ungdom som den de er Tett forhold til voksen Voksenkontakt i hjemmet/voksenkontakt i skolen Å se unga tidlig nok Bli sett! Barn og unge må bli sett og hørt Trafikksikkerhet Alle elever må føle mestring på skolen Mestring Mestringsfølelse Legge vekt på det positive, det som virker. Både tiltak og personlig Å føle seg usynlig og verdiløs Psykisk helse for barn og ungdom og flyktninger Trygghet Trygge oppvekstvilkår Gode møter mellom små og store: Mange gode eks på gode tiltak Tydelighet Være en del av fellesskapet 4

5 OVERGRIPENDE Maksfart på alle vegstrekninger som ikke har gang og sykkelveg i Stange: 60 km Folkehelse er tverrfaglig At det er svært mange innfallsvinkler for å bedre folkehelsa Mestring Mestring i barnehage, skole, fritid Respekt mellom voksne og barn, samt mellom barn og voksne Muligheter Muligheter for allsidig aktivitet, fysisk aktivitet, hjelp til å komme seg på rett spor, nettverk Alle må bli sett Alle involveres Hvordan komme i kontakt med de som trenger det mest før krisen er et faktum Opplevelse av mening Trygghet Trygghet i hjemmet Trygghet på skolen Indre harmoni Lytte til unga Kommunikasjon Voksne lærere Skolen Muligheter for rekreasjon friluft, musikk, kurs etc Så fikk deltakerne fire lapper der de skulle komme med ett tiltak i forhold til folkehelsa på hver lapp. Dette la de så på en flipover og sorterte. Slik ble forslagene. Antall Plopper i parentes) MESTRING - Tidlige tiltak i barnehage og skole for de som trenger det (5) - Tidlige tiltak på lese- og skriveproblemer (2) - FYSAK økter daglig i skolen (2) - Styrke læringsmiljøet. Læreren som ledder for elevutviklingen. - Alle blir sett og hørt.(1) - Inkludere alle barn i lekeaktiviteter i skolen TRAFIKKSIKKERHET - Gang og sykkelstier flest mulig steder (28) - Bilfri sone rundt skolene (1) - Trygg skole og arbeidsveg - Trafikksikkerhetstiltak - Utbedre nærmiljøstier sammen med velforeningene 5

6 - Sti gjennom terreng er fint - Tryggere ferdsel for myke trafikkanter i sentrum. Maxfart 30 km/t - Fortgang i gang og sykkelstier bl.a. stange/ottestad, Stange/Romedal - Legge til rette for gang/sykkel/spark/ski m.m til og fra skolen fra 1. klasse MØTEPLASSER - Møteplasser i hver grend (6) - Kommunen må ha et systematisk samarbeid med 3. sektor (2) - Gode/allsidige lekeapparater på skolene/nærmiljøene som når flere grupper, for eksempel skating - Flere arenaer for opplevelse, mestring og trivsel i ulike livsfaser - Forebyggende barne- og ungdomsvern - Lavterskeltilbud - Skape sosiale møteplasser, barn, unge og eldre FYSISK AKTIVITET (5) - Alle barn bør få mulighet til å være med på aktiviteter. Økonomi må ikke stoppe det. - En eller annen fysisk aktivitet i skolen hver dag (2) - Mer fysisk aktivitet for alle (2) - Mer organisert fysisk aktivitet i skolen - Trim i arbeidstida - Flere gymtimer - Bedre aktivitetstilbud til barn og unge - Utvikle samarbeid med frivillige organisasjoner. Hjelp til barnefamilier - Aktivitetssenter (1) - Aktivitetsgrupper - Gang- og sykkelstier. Mosjon - Fortgang i utbygging av gang- og sykkelstier. Tilknytta turstier som Ottestadstien - Prioritere fysiske aktiviteter i skolen betyr å nedprioritere noe annet - Billige treningskort med adgang til Stangehallen, Espern, Ankerskogen etc for de som trenger det. Aktiv på dagtid i Oslo - FYSAK i naturen, tilrettelagt for de minst aktive. Begynne i det små. - Fysisk aktivitet kombinert med faglig undervisning - Mer allsidig idrett med lave priser slik at de med andre interesser og økonomi kan delta - Skattelette ved medlemsskap i i drettslag, organisasjoner som fremmer fysisk aktivitet - Øremerke tilskudd til idrettslag for å redusere kostnader for foreldre - ½ time fysisk aktivitet per dag i skolen - Allidrettskole (2) - Fysisk aktivitet for å forebygge, tilrettelegge slik at alle får muligheter - Aktivitetstilbud ikke tilknyttet idrettslag - Gå en del av skolevegen - FYSAK/Røris for skoler, SFO, barnehager PSYKISK HELSE KUNNSKAP FAG - Faglige møtesteder/nettverk (1) - Kunnskap om flyktninger i alle etater 6

7 - Temaarbeid Psykisk helse bør inn i fagplanen på alle u-skoler,få komme i gang med fysisk aktivitet (1) - Treningskontakter for å delta på aktiviteter - Økonomisk støtte til de som trenger - Gi alle barn hjelp på skolen, spesielt de med lese- og skrivevansker - Ta barn på alvor når det gjelder psykisk helse - Tidligere og bedre oppfølging av barn og ungdom som sliter psykisk - Deltakelse i sosialt fellesskap. Ingen holdes utenfor UNIVERSELL UTFORMING - Tenke universell utforming i alle virksomheter - Universell utforming fysisk/psykisk/sosialt. Et samfunn med plass til alle UTDANNING - Alle lærere får kurs ev utdanningsmuligheter. Bevisstgjøring. Nytenkning - Etter- og videreutdanning av lærere (2) SKOLE - Sammen om en bedre skole satsing eller lignende. Med blikket for muligheter - prosjekt - Lavere terskel for tilpasset undervisning - Aktiv bruk av kartlegging og tiltak i forbindelse med dette - Klare og restriktive regler for å minske betalingspress i skole og barnehage. (skolegensere, rosa russ) - Bedre og flere helsesøstervirksomhet i skole (2) - Mer fysisk aktivitet i skolen (1) - Mer tilrettelegging av undervisning for skolelei ungdom - Aktive i områder (høring) som de har ansvar for for å kunne sette inn tidlig tiltak - Mer penger til spes.ped undervisning - Endre noen foreldres holdninger - Tiltak for foreldre. Vi må se dem også (1) - Bevilge mer til skole (1) - Aktiv bruk av kartleggingsresultat (1) - Oppfølging under skole- og barnehagetid - Få praktiske utfordringer inn i skolen - Tidlig hjelp - Disiplin - MESTRING - Felles sosialpedagogisk kursing for alle voksne som leder barn og ungdomsaktiviteter. En time bedre enn ingenting - Alle elever må føle mestring på skolen - Tenke på mindre individuelle grupper innen aktiviteter. Eks: Max 10 stk. Gir større trygghet for mange - Idrettslag med og for alle nivåer 7

8 - Bremse den skumle informasjonsmengden om alt som skjer rundt i verden. - Legge til rette for en større mestringsfølelse for alle men hvordan? KULTUR - Økt bredde i kulturskolen eks teatersport. - Kulturarrangement (1) - Blande aktiviteter sangkor kan drive med fysiske aktiviteter og samtidig noe om psykisk helse (3) - Lage månedlig aktivitetsoversikt hva skjer i Stange? - Fokusere på hele kommunen når det gjelder aktiviteter (1) - RØYK - RUS - Gratis røykesluttkurs for eksempel på Meierigården - Begrense tilgjengelighet på alkohol og røyk BARNS OPPVEKST - Fokus på barns mestringsmulighet - Leselyst - Tidlig intervensjon. Styrke helsestasjonen. Få grupper på 18 mndr. (1) - Bedre skolehelsetjeneste (1) - Samarbeid på tvers av virksomheter - Flere som får den hjelp de har behov for fra PPT og spes.ped tjenesten - Klatretrær i barnehagen - Ta barn på alvor - Lytt til barn og unge, eks BUK - Fritidsaktivitetsgrupper for ungdom fredag kveld. Ungdomshuset + Meieriet - Fritidstilbud med støtte for barn som av ulike grunner ikke kommer seg ut - Barnehageplass til alle - Legge til rette for at foreldrene kam bruke mer tid på barna - Lære folkeskikk - Grensesetting (2) - Mer disiplin i skolen - Elevbedrift - kantinetilbud UTJEVNE SOSIAL ULIKHET (9) - Økonomi for dårlig stilte familier utjevne sosial ulikhet - Tett oppfølging med muligheter for ungdom som velger bort/dropper ut av videregående skole. Pøbelprosjektet - Økonomiske støtteordninger for å kunne delta på aktiviteter - Gratis allidrettsskole (4) - Aktivitetshall der ungene bestemmer innholdet (ikke fotball/håndball) - Flere gratis åpne tilbud i idrett. Åpne hall, åpen gymsal - Forby alt salg av tilleggsutstyr i skolen 8

9 - Gratis kurs og aktiviteter for grupper/personer som trenger dette - Stipend, lån - Aktiv på dagtid. Billig og allsidig tilbud om fysisk aktivitet for dem som trenger det mest (5) DELTAKELSE TRIVSEL TRYGGHET - Trivsel at enkeltindividet får følelse av frihet - Gi rom for individuelle utviklingsmuligheter - Trygghet for nåtid og framtid - For politikere: Mindre stress i arbeidsfør alder så varer vi lenger (til 70 år) NETTVERK (1) - Ha treff mellom barn/unge/voksne/eldre. Kunne få nye sosiale kontakter, besteforeldre, reserver tante spesielt for innflyttere/flyktninger, men også for de med sosialt nettverk. - Lavterskelmøteplasser m/fysisk aktivitet, andre aktiviteter for barn og ungdom - Hvordan når vi uorganisert ungdom? (1) LOKAL POLITIKK - Større politisk innsats for å bedre fordelingen av velferdsstaten KONKRETE GRUPPER - Helsesøster innkaller til samtaler en gang i året f.o.m. 1. klasse for å avdekke forhold på skole og hjemme - Fedmegruppe i Stange. Komme med kostveiledning og fysisk treff. - Bedre integrering av fremmedspråklige - Få flere eldre i aktivitet - Treffe uorganisert ungdom FRIVILLIGE - Frivillige organisasjoners betydning - Satsing/tilbud også i ytterkant av kommunen (lange avstander) - Samarbeid med frivillige lag og foreninger - Støtte frivillig arbeid og organisasjoner (3) - Mer tilskudd til lag og foreninger - Styrke frivillige organisasjoner (7) KOSTHOLD - Kostveiledning for foreldre i 1. klasse. Repetisjon hvert år. - Frukt på skolen. God og næringsrik mat for øvrig ikke gatekjøkkenmat. - Frukt og grønt i skolen SYSTEM SAMARBEID - SAMKVEM - Tverrfaglig samarbeid tidlig (2) - En saksbehandler - Økt samarbeid kommune og frivillige 9

10 - Lage møteplasser der folk mixes, ulike miljøer blandes - Mer forebyggende barnevern - Trygghet i nærområdet - Bedre skole hjem samarbeid - Styrke helsesøstertjenesten - Spesialpedagogiske kurs for alle som arbeider med barn og unge - Videreutvikle Med blikk for muligheter - Tiltak som kan styrke menneskers kunnskap om økonomi - Satsing på samlivskurs og tiltak som kan styrke parforhold/familier og øke evnen til konflikthåndtering KOMMUNIKASJON - Bedre offentlig kommunikasjon - Tiltak som kan styrke menneskers forståelse av hva som er god kommunikasjon - MEDBESTEMMELSE - Ta barn og ung e på alvor (3) ANDRE TING - Kartlegge tiltak som virker og satse på dem - Mer folk i arbeid. NAV - Psykisk helse for flyktninger. Bedre oppfølging - Fredagsåpne kommunale tilbud, ungdomskafe, ungdomshuset (1) - Kjøpe treningstimer til barn og unge i Stangehallen (2) - Lære opp foreldre til å være foreldre UTARBEIDE TILTAKSPLANER Deltakerne skulle så plukke ut ett område de skulle lage tiltaksplaner på etter en bestemt mal: 1. Hva er tiltaket? 2. Hvorfor er dette viktig? 3. Hva kan gjøres? 4. Hvem kan gjøre det? 5. Ansvarlig? 6. Når? 7. Kan det bli noen vanskeligheter? 8. Hvordan overvinne dem? 10

11 PSYKISK HELSE FOR BARN OG UNGE Viktig med tanke på framtida (1). Kan forebygge framtidige problem. Gir trygghet og selvfølelse. Er samfunnsøkonomisk. Gir mestring (5) Hva kan gjøres? Hvem? Ansvarlig Større tilbud om klubber og sosiale aktiviteter (5) Skolen. VO leder Politikere Informasjon må gis. Helsesøster Kulturkontor Riktige åpningstider Vo- leder Rådmannen Variasjon i tilbudet. Åpenhet. Lag og foreninger Kommuneoverlege Psykologer (1) Foreldre Kostholdsråd (1) Politikere Forebygge mobbing (5) Ungdom Opplæringsprogram BUK Styrke helsesøstertjenesten (3) Elevråd Kommunikasjon med foreldrene (1) Tverrfaglig Når? Kan starte nå. Plan og budsjett Det eneste som kan bli vanskelig er penger. TILTAK: SAMKVEM/KOMMUNIKASJON Viktig p.g.a. forutsetning for gode menneskelige relasjoner. Det er en forutsetning for evne til god konflikthåndtering Hva kan gjøres? Zippis venner (2) Alle har en psykisk helse. Alle i Stangeskolene og skolen v/virksomhetsleder er ansvarlig. Tiltak som kan øke menneskers evne til empati (6). Mange kan gjøre dette. Samlivskurs/glattkjøringskurs for brudepar (5). Ansvarlig: Kirken, familiekontor. Fortsettelse av Med blikk for muligheter. Skolen er ansvarlig Temakveld for ledere: Det gode møte mellom små og store. Ansvar:.Kommunen sammen m/idrettsrådet. Tilbud om etterlattegruppe (2). Ansvar:. Kirken +? Samtalegruppe for barn som har en forelder et annet sted/samlivsbrudd (1). Ansvar: Helsestasjon Samtalegruppe for bearbeidelse av situasjonen etter samlivsbrudd Elevmegling. Ansvar: Skolene Mobbing/ekskluderingstiltak. Ansvar: Elevråd og rektor. 11

12 SAMARBEID OG MEDBESTEMMELSE TIL BARNETS BESTE Oppdragende, selvstendiggjøring, positivt selvbilde, mestringsfølelse (3) Hva? Praktiske fag i skolen (1) FYSAK daglig i skolen. (3) Ansvar: Skolen, rektor, elevråd Tidlig tverrfaglig samarbeid. (4) Ansvar: Virksomhetsledere Involvere barn og unge i alle avgjørelser som angår dem. Styrke helsesøstertjenesten (3) Foreldremøte med felles grensesetting Ekstra undervisning (i praktiske fag) for de som strever mest (6). Trenger penger politikere. Finne en måte å lære på som gir mestringsfølelse Ansvar: Lærere og læringsmetoder Begynne tidlig med læringsprosesser (2) Gi utfordringer som står i stil med elevens nivå (2). Ansvar: Læreren En god start et hovedpoeng som ikke må glemmes (8) Grupper som trenger det får økonomisk hjelp. Ansvar: Kommunen, lag og foreninger Turstier. Gang og sykkelveger (4). SKOLE Byggeklossen i alles liv. Vi er alle innom der Starten på livet er grunnleggende for alles liv og helse (6) Skolen skal hindre sosiale ulikheter, tidlig hjelp i lesing, regning og sosial/helse. (1) Hva? Bedre samarbeid hjem skole, lærere elever, skole- kommune. Ide om årlig idedugnad med tema skole for lærere, foreldre, elever og andre. Aktiv bruk avresultatene fra kartleggingsprøver (1) Tidligere målinger, tilbakemeldinger og sette inn tiltak for å få bedre læring (1) Mer etter- og videreutdanning av lærere Flere helsesøstre/miljøarbeidere/ppt. Tverrfaglig samarbeid. (1) Trivsel kommer av mestring. Også elever med praktiske ferdighetermå få bedre tilbud i skolen. (8). Tilbud i praktiske fag i grunn- og videregående skole Inkludere alle (3) Holdninger i hjemmet er avgjørende (3) SKOLE Viktig å læregrunnleggende ferdigheter for å klare seg videre i skolegang og i samfunnet. Hva? Mestring er viktig i forhold til psykisk helse. Zippys venner Psykisk helse i skolen Aktiv bruk av tidlig kartlegging (10) Ressurser for oppfølging (1) 12

13 Kompetanseutvikling (3) Tverrfaglig samarbeid Motvirke sosial ulikhet Tettere hjem skolesamarbeid Disse kan gjøre noe med det: Barnehagen, skolen, foreldrene, politikerne, PPT, helsestasjonen, SFO SKOLE MED BLIKKET FOR MULIGHETER Viktig for å bygge inn god selvfølelse under anleggsfasen i livet. (2) Motvirke sosial ulikhet Hva kan gjøres? Alle elver skal sikres - at de blir sett - minst en mestringsfølelse hver dag - FYSAK på alle skoler - Forby all salg av tilleggsutstyr i skolene - Gratis skolegang i praksis (foreldrestyrte aktivitet koster) - Sørge for at IKT-verktøy ikke skaper ulikhet i læring Hvem? Skoleledelsen, samarbeidsutvalget med politisk deltakelse, FAU, foreldre Andre ting. Subsidiere skolemelk? Frukt og grønt. Kleskodeks? Bedre toleranse/aksept IKT leksehjelp på skolen Prioritere elever som ikke har PC hjemme FYSISK AKTIVITET Gang og sykkelstier på skoleveger, til idrettsanlegg, til kommunesentra. Fotgjengerfelt/lyskryss (9) Ansvarlige: Fylke, stat og kommune Allidrettsskoler i hele kommunen (5) Ansvarlige: Idrettslagene/idrettsrådet Åpen hall. (Ikke organisert, variert aktivitet) Ansvar: FYSAK koordinator, ungdomskontakter Fysisk aktivitet ½ time hver dag i grunnskolen (15) Vedtak i kommunestyret. Skolen/elevrådet/idrettslinja STAVIS 13

14 Gi mer tilskudd til fysisk aktivitet for psykisk syke (3) (Meierigården) eldre (Eldrerådet. Pensjonistforeningen) trygdede funksjonshemma innvandrere (Flyktningekontoret) Ansvar: Kommunestyret Tilrettelegge for trening i arbeidstida (2)f Ansvar: Arbeidsgivere. IA-bedrifter få ned sykefraværet Kostholdsveiledning til foreldre i 1. klasse repetisjon hver år (foreldremøte) (6) Ansvar:. Helsesøster/helsestasjon BEDRE PSYKISK/FYSISK HELSE FOR BARN OG UNGE Folkehelse/god helse grunnlegges i barndom og oppvekst (4) Hva? Foreldreveiledning og styrking (3) Gode støtteordninger for foreldre som sliter. Tverrfaglig samarbeid. (8) Sansemotorikk på timeplanen Aktivitet og tett voksenkontakt med tydelige rammer framfor medisinering mot uro. Leksehjelp. (4) Styrke helsesøstertjenesten i skolen (4) Mestring/trygghet/ikke mobbing/grenser i skolen (1) Tidlig spesialpedagogiske tiltak (1) Ekstra ressurser tidlig i skoleløpet. Ulike læringsmetoder/individuelt (2) Mer praktiske og estetiske fag i skolen (2) Elevbedrifter (1) Tett oppfølging av ungdom som dropper ut/velger bort videregående skole. (5). Samarbeid kommune/fylke/nav Aktivitetsgrupper/fritidstilbud. Bredt aktivitetstilbud for barn og unge der en får med de som trenger det mest. (3) Gratis idrettsskole (2) Økonomisk støtteordning for aktivitetstilbud (1). Zippys venner og Alle har en psykisk helse (3) Allsidig aktivitetstilbud på ungdomskafeene fredag kveld Allsidig, gratis bruk av ny svømmehall/basseng Økonomiske ordninger for å holde ved like idrettsanlegg. Frivillig + offentlig samarbeid Samarbeid med Internasjonalt råd. GANG OG SYKKELVEIER (6) Trygghet for alle år. Fremmer fysisk aktivitet helse Hva? Fortgang i allerede planlagte traseer I ht. kommuneplanens arealdel. Hvem? Alle kan påvirke! Planavdeling, politikere, skoler, foreldre Ansvarlige? Politikerne 14

15 BARNS OPPVEKST Viktig å utjevne sosiale ulikheter på et tidlig tidspunkt (8). Hva? - Barn blir sett (3) - Fokus på mestring (4) - Personell med kompetanse - Foreldremedvirkning - Helsesøster (3) - Større mangfold/allsidighet (19 - Barns brukermedvirkning, eks kulturskolen (2) - Samarbeid mellom lag og foreninger SFO, leksehjelp. Besteforeldre - Lekser hjemme pedagoger? - Kosthold Hvem? Ansvar? Mange har ansvar her! MESTRING Skape grunnlag for selvstendige mennesker Hva? Øve alle fagfolk på den vanskelige samtalen Samarbeid med foreldre/pårørende Heldagsskole? Vi må bry oss!! Terpe grunnleggende ferdigheter tidlig Mangel på menn i barnehage og skole Få inn andre faggrupper i skolen Tørre å melde behov for hjelp FRIVILLIG ARBEID I STANGE (7) Viktig for mangfoldet. Deltakelse hjelper på folkehelsa Hva? Få åpent forum for organisasjonene. Hjelpe dem i gang. Bevilge penger Informasjon gjennom media og nettsider Invitere til dialog Hvem? Internasjonalt råd. Alle kommunale etater, alle frivillige organisasjoner, Rotary, Røde Kors, flyktningeguidetjenesten 15

16 Ansvarlige: Kulturkontoret, kommuneoverlegen, politikere Vanskeligheter: Penger Personlig økonomi Språk og kultur Ildsjeler som brenner ut må ha beredskap 16

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god 12/1742-87 140 Gruppe 2 Sekretær: Egon Ringseth DEL 1: Livskvalitet og attraktivitet Livskvalitet Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god livskvalitet og mestrer sitt eget liv.

Detaljer

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE Fra: Sylvi Sande[sylvi.sande@ibestad.kommune.no] Mottatt: 03.11.2009 16:52:49 Til: Postmottak Fylkesmannen Tittel: VS: Sjumilssteget Fra: Sylvi Sande Sendt: 3. november 2009 16:49 Til: 'gha@fmtr.no' Emne:

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppen har bestått av 15 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, Høgskolen i Telemark

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/95 Sakstittel: PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSEARBEID I AKERSHUS K-kode: 025 G10 Saksbehandler: Kirsti Egeberg Hannaseth

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/95 Sakstittel: PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSEARBEID I AKERSHUS K-kode: 025 G10 Saksbehandler: Kirsti Egeberg Hannaseth Saksfremlegg Arkivsak: 07/95 Sakstittel: PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSEARBEID I AKERSHUS K-kode: 025 G10 Saksbehandler: Kirsti Egeberg Hannaseth Innstilling: 1. Sørum kommune inngår avtale med Akershus fylkeskommune

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Skog i Norge. Friluftsliv, natur og opplevelser. Friluftsliv, natur og opplevelser. Folkehelse og folkehelsearbeid

Skog i Norge. Friluftsliv, natur og opplevelser. Friluftsliv, natur og opplevelser. Folkehelse og folkehelsearbeid 12. Friluftsliv - fra festtaler til handling i folkehelsearbeidet Arvid Libak, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Skog i Norge Fra festtaler til handling i folkehelsearbeidet Innlegg ved statssekretær

Detaljer

fordi nærmiljøet betyr mest En innføring og veiledning for foreldregrupper på ungdomstrinnet

fordi nærmiljøet betyr mest En innføring og veiledning for foreldregrupper på ungdomstrinnet fordi nærmiljøet betyr mest En innføring og veiledning for foreldregrupper på strinnet Hva er foreldrenettverksgrupper? En arena hvor man blir kjent med andre foreldre og foreldre til ungenes skolevenner.

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

BARN OG UNGDOM status og utfordringer. Aslaug Grimsmo - skolefaglig rådgiver

BARN OG UNGDOM status og utfordringer. Aslaug Grimsmo - skolefaglig rådgiver BARN OG UNGDOM status og utfordringer Aslaug Grimsmo - skolefaglig rådgiver Arenaer og aktører Familie, fritid,, venner Idrett, lag, foreninger,. Barnehage Grunnskole vgs Avdeling barn og unge: PPT, Barnevern,

Detaljer

SFO - Skolefritidsordningen 2011-2015

SFO - Skolefritidsordningen 2011-2015 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur SFO - Skolefritidsordningen 2011-2015 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag K-sak 72/2011 Innhold

Detaljer

Et utviklingsarbeid i Re kommune ved virksomhetsleder Elisabeth S. Paulsen,

Et utviklingsarbeid i Re kommune ved virksomhetsleder Elisabeth S. Paulsen, Et utviklingsarbeid i Re kommune ved virksomhetsleder Elisabeth S. Paulsen, Hvis du søker jobb i Barn og unge i Re kommune ville dette være det første spørsmålet du fikk på intervjuet: Kan du fortelle

Detaljer

Marianne Gudem Barn av regnbuen. Solvang skole Pedagogisk plattform

Marianne Gudem Barn av regnbuen. Solvang skole Pedagogisk plattform Marianne Gudem Barn av regnbuen Solvang skole Pedagogisk plattform Samarbeid Omsorg Læring Verdier Ansvar Nysgjerrighet Glede På Solvang jobber vi sammen og i forståelse med hjemmet for å hjelpe elevene

Detaljer

Bjørnefaret 9, 3320 Vestfossen Skole: 32 25 21 20 SFO: 95 11 83 67 Barnehage: 32 75 19 06

Bjørnefaret 9, 3320 Vestfossen Skole: 32 25 21 20 SFO: 95 11 83 67 Barnehage: 32 75 19 06 1 Bjørnefaret 9, 3320 Vestfossen Skole: 32 25 21 20 SFO: 95 11 83 67 Barnehage: 32 75 19 06 2 FOKUSOMRÅDER A. Omsorg og trygghet Barna i SFO har trygge rammer og omsorgsfulle voksne Barna har grunnleggende

Detaljer

Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Høring - Nasjonal faglig retningslinje for skolehelsetjenesten (16/30097)

Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Høring - Nasjonal faglig retningslinje for skolehelsetjenesten (16/30097) Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Høring - Nasjonal faglig retningslinje for skolehelsetjenesten (16/30097) Høringen kommer fra: o Statlig etat Navn på avsender av høringen (hvilken statlig etat, fylkesmannen,

Detaljer

Folkehelsearbeid for barn og unge. v/ folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik, Fylkesmannen i Aust- Agder

Folkehelsearbeid for barn og unge. v/ folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik, Fylkesmannen i Aust- Agder Folkehelsearbeid for barn og unge v/ folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik, Fylkesmannen i Aust- Agder Presentasjonens innhold: Hva er folkehelsearbeid? Folkehelseloven Oversiktsarbeid Folkehelse

Detaljer

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune.

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Vi har gjennomført en bred prosess, der det har vært avholdt møter om temaet i Idrettsrådet og i hovedstyret i Kyrksæterøra I.L. KIL/Hemne,

Detaljer

VEDLEGG. Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023

VEDLEGG. Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023 VEDLEGG Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023 2 Vedlegg: Prosessinnspill til satsningsområder, strategi og mulige tiltak. Satsningsområde : LIKE MULIGHETER STRATEGI

Detaljer

Handlingsplan for Skolefritidsordningen i Sande 2013-2017

Handlingsplan for Skolefritidsordningen i Sande 2013-2017 Handlingsplan for Skolefritidsordningen i Sande 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag! SFO er et fritidstilbud til alle skoleelever i Sande kommune på 1.-4.trinn og barn med spesielle

Detaljer

Med FNs barnekonvensjon som ledestjerne

Med FNs barnekonvensjon som ledestjerne Kommunekonferanse i Loen 29.-30.mai 2012 Med FNs barnekonvensjon som ledestjerne Systematisk arbeid med oppvekstmiljøet FNs barnekonvensjon og DE SJU STEGENE Steg 1 Medbestemmelse Art. 12 Steg 2 God omsorg

Detaljer

Onga i Trysil. tør, vil og kan. Oppvekstmodell for

Onga i Trysil. tør, vil og kan. Oppvekstmodell for Onga i Trysil tør, vil og kan Oppvekstmodell for Innledning Trysil kommune har i mange år jobbet med å legge til rette for at det skal være godt å vokse opp i Trysil. Vi har et byggende perspektiv på barne-

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

Namsos kommune 12.11.09

Namsos kommune 12.11.09 Namsos kommune Et tverrfaglig lavterskeltilbud med økt oppmerksomhet på tidlig intervensjon og forebyggende arbeid spesielt rettet mot barn, unge og deres familier, som har særlige behov for bistand og

Detaljer

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Planens plass i systemet Denne planen er en del av kvalitetssystemet og er utarbeidet i samarbeid mellom ansatte, elever og foresatte

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune

Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune Innledning Jf. opplæringsloven 13-7 skal alle kommuner ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for elever på 1.-4.årstrinn, samt for elever med

Detaljer

Den gode skole - en skole for framtida

Den gode skole - en skole for framtida Sigdal kommune Den gode skole - en skole for framtida Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 2017-2021 Tilbakemelding fra lærerne på Sigdal ungdomsskole. Strykninger er grånet og endringer/tilføyelser

Detaljer

Helhetlig forebygging for barn og unge

Helhetlig forebygging for barn og unge Helhetlig forebygging for barn og unge Prosjekt 2012-2015 Bente Holm Sælid Prosjektledelse Enhet helse Sarpsborg - der barn og unge lykkes! Oppdraget Østfold fylkeskommune 3-årig pilotprosjekt for alle

Detaljer

Ansatt i stilling som pedagogisk leder for åpen barnehage ved Forbregd-Lein barnehage i 2005 Utdannet allmennlærer(adjunkt) med videreutdanning i

Ansatt i stilling som pedagogisk leder for åpen barnehage ved Forbregd-Lein barnehage i 2005 Utdannet allmennlærer(adjunkt) med videreutdanning i Ansatt i stilling som pedagogisk leder for åpen barnehage ved Forbregd-Lein barnehage i 2005 Utdannet allmennlærer(adjunkt) med videreutdanning i pedagogikk Bor på gården Husan sammen med mann og 4 barn

Detaljer

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål fra 2009 Sjumilssteget - overordnet artikkel: Art. 3. Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner,

Detaljer

HISTORIEN OM EN GRAFISK PROFIL FOLKEHELSA I MELØY STATUS FOR MELØY KOMMUNE Foto: Connie Slettan Olsen. utarbeidet av BEDRE reklame

HISTORIEN OM EN GRAFISK PROFIL FOLKEHELSA I MELØY STATUS FOR MELØY KOMMUNE Foto: Connie Slettan Olsen. utarbeidet av BEDRE reklame HISTORIEN OM EN GRAFISK PROFIL w FOLKEHELSA I MELØY Foto: Connie Slettan Olsen STATUS FOR MELØY KOMMUNE 2016 Kunnskapsoversikt over helsetilstand Det er utarbeidet en rapport over helsetilstanden til befolkningen

Detaljer

Barnefattigdomsprosjektet «Alle skal med» NAV Sande

Barnefattigdomsprosjektet «Alle skal med» NAV Sande Barnefattigdomsprosjektet «Alle skal med» NAV Sande 2015-18 Målet med å søke prosjektmidler Hva har vi gjort, hva har vi oppnådd? 7. Desember 2017 Torunn Petterson og Lisbeth Norøm Hvorfor barnefattigdomsprosjekt?

Detaljer

Foreldre i skolen 2. samling. Vesterskaun skole

Foreldre i skolen 2. samling. Vesterskaun skole Foreldre i skolen 2. samling Vesterskaun skole Agenda Velkommen Besøksdag Forventninger til/ fra foresatte Samarbeidspartnere Pause Forventninger til/ fra SFO Avslutning 10.05.2017 2 Agenda for besøksdagen

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Verdal Temapla kommu n bibliotek Verdal kommune Temapla n bibliotek

Verdal Temapla kommu n bibliotek Verdal kommune Temapla n bibliotek Verdal kommune 1 Innhold 1.0 FORMÅLET MED PLANEN... 2 2.0 BIBLIOTEKETS BETYDNING FOR SAMFUNNSUTVIKLINGEN... 3 3.0 HANDLINGSPLAN 2017-2020... 4 3.1 STRATEGIER... 4 3.2 HANDLINGSPLAN DRIFT... 5 3.3 HANDLINGSPLAN

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

Nasjonal satsing på fysisk aktivitet og folkehelse. Kirkenes, onsdag 1. november 2006 Statssekretær Arvid Libak

Nasjonal satsing på fysisk aktivitet og folkehelse. Kirkenes, onsdag 1. november 2006 Statssekretær Arvid Libak Nasjonal satsing på fysisk aktivitet og folkehelse Kirkenes, onsdag 1. november 2006 Statssekretær Arvid Libak Folkehelse Folkehelsen speiler samfunnsutviklingen, oppvekst- og levekår, og den utvikles

Detaljer

«Glød og go fot Hele dagen!»

«Glød og go fot Hele dagen!» «Glød og go fot Hele dagen!» KVALITETSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN i Orkdal kommune FORMÅL FORMÅLET MED KVALITETSPLANEN: Styringsredskap for skoleeier, rektorer, skolefritidsleder og ansatte Sikre alle

Detaljer

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER.

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Torgeir Sæter Arkivsaknr.:

Detaljer

Totalt for Kanvas-barnehagene Antall innkomne svar: 2407 TNS Gallup 2013

Totalt for Kanvas-barnehagene Antall innkomne svar: 2407 TNS Gallup 2013 Trivsel Barnet mitt trives godt i barnehagen 78 20 98 98 Barnehagen er et trygt og godt sted for barnet mitt 76 22 98 97 Kommunikasjon Personalet holder meg oppdatert om hvordan barnet mitt har det i barnehagen

Detaljer

Totalt for Rudshøgda Antall innkomne svar: 64 TNS Gallup 2013

Totalt for Rudshøgda Antall innkomne svar: 64 TNS Gallup 2013 Trivsel Barnet mitt trives godt i barnehagen 67 23 8 91 93 98 98 Barnehagen er et trygt og godt sted for barnet mitt 61 33 5 94 100 98 98 Kommunikasjon Personalet holder meg oppdatert om hvordan barnet

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag 27.08.13 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og

Detaljer

Strategisk plan for Fridalen skole

Strategisk plan for Fridalen skole Strategisk plan for Fridalen skole I. Skolens verdigrunnlag A. Visjon for vår skole: 2012-2016 Oppdatert utgave: 22.01.2013 Fridalen skole skal være en trygg arena for læring av faglige, sosiale og kulturelle

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

Onga i Trysil TØR, VIL OG KAN OPPVEKSTMODELL FOR TRYSIL KOMMUNE

Onga i Trysil TØR, VIL OG KAN OPPVEKSTMODELL FOR TRYSIL KOMMUNE Onga i Trysil TØR, VIL OG KAN OPPVEKSTMODELL FOR TRYSIL KOMMUNE INNLEDNING Trysil kommune har i mange år jobbet med å legge til rette for at det skal være godt å vokse opp i Trysil. Vi har et byggende

Detaljer

Hverdagsbarnevernet. Røde Kors Nord Trøndelag 5 desember 2014 Håkon Sivertsen Trøndelag Forskning og Utvikling

Hverdagsbarnevernet. Røde Kors Nord Trøndelag 5 desember 2014 Håkon Sivertsen Trøndelag Forskning og Utvikling Hverdagsbarnevernet Røde Kors Nord Trøndelag 5 desember 2014 Håkon Sivertsen Trøndelag Forskning og Utvikling Jeg skal snakke med dere om: Forskningsresultater: Seniorundersøkelsen 2011 1100 seniorer i

Detaljer

Dengodedagen i SFO. Vedtatt i Kommunestyret

Dengodedagen i SFO. Vedtatt i Kommunestyret Dengodedagen i SFO Vedtatt i Kommunestyret 9.06.17 arnehage - Skole - B arnehage - Skole - Barnehage - Skole - Barnehage - S kole - Barnehage Formålet med planen Et styringsredskap for skoleeier, rektorer,

Detaljer

Strategi for kvalitet i oppvekst 2025

Strategi for kvalitet i oppvekst 2025 Strategi for kvalitet i oppvekst 2025 Kompetanse for fremtiden Trygghet skaper utvikling! Denne strategien er et mål- og verdidokument som skal sikre at barn og unge i Asker får en best mulig oppvekst.

Detaljer

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Frivillig og veldig verdifull Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors og min bakgrunn Hvorfor frivilligheten er avgjørende for å møte fremtidens helseutfordringer

Detaljer

Verdier og mål i rammeplanene

Verdier og mål i rammeplanene Verdier og mål i rammeplanene ARTIKKEL SIST ENDRET: 26.10.2015 Utdrag fra Rammeplan for SFO i Bodø Mål "SFO skal: Ivareta småskolebarnas behov for variert lek og aktivitet I samarbeid med hjem og skole

Detaljer

-fordi nærmiljøet betyr mest

-fordi nærmiljøet betyr mest -fordi nærmiljøet betyr mest En innføring og veiledning for grupper på barneskolen Hva er nettverksgrupper? En arena hvor man blir kjent med andre og til barnas skolevenner. Danner grunnlag for å ha bedre

Detaljer

Brukerundersøkelse Kanvas 2013

Brukerundersøkelse Kanvas 2013 Brukerundersøkelse Kanvas 2013 Trivsel Barnet mitt trives godt i barnehagen 63 35 98 97 98 97 Barnehagen er et trygt og godt sted for barnet mitt 65 33 98 97 98 98 Kommunikasjon Personalet holder meg oppdatert

Detaljer

HP 2015-2018 Oppvekst og opplæring

HP 2015-2018 Oppvekst og opplæring HP 20152018 Oppvekst og opplæring Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? 2014 2015 2018 Kommuneplan 2012 Godt Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket 2024 nok O 1 Frogn skolen er blant de 10 beste

Detaljer

Harstad kommune. Kommune i Troms med. 24.500 innbyggere. Vel 2800 elever. 333 lærerårsverk. 13 skoler

Harstad kommune. Kommune i Troms med. 24.500 innbyggere. Vel 2800 elever. 333 lærerårsverk. 13 skoler Harstad kommune Kommune i Troms med 24.500 innbyggere Vel 2800 elever 333 lærerårsverk 13 skoler Hva nå? Strategisk plan for oppvekst skal revideres. Ny plan skal utarbeides og fremmes til k- styrebehandling

Detaljer

Brukerundersøkelse Kanvas 2013

Brukerundersøkelse Kanvas 2013 Brukerundersøkelse Kanvas 2013 Trivsel Barnet mitt trives godt i barnehagen 80 18 98 100 98 98 Barnehagen er et trygt og godt sted for barnet mitt 80 20 100 98 98 98 Kommunikasjon 20132012 Kanv Reg. Personalet

Detaljer

Brukerundersøkelse Kanvas 2013

Brukerundersøkelse Kanvas 2013 Brukerundersøkelse Kanvas 2013 Trivsel Barnet mitt trives godt i barnehagen 79 17 97 100 98 98 Barnehagen er et trygt og godt sted for barnet mitt 83 14 97 96 98 98 Kommunikasjon 20132012 Kanv Reg. Personalet

Detaljer

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap i det norske samfunnet Hva betyr det i stort? 290 000 1 av 3 84 000 barn i Norge har foreldre som har psykiske lidelser eller alkoholmisbruk

Detaljer

Handlingsplan for folkehelse 2017

Handlingsplan for folkehelse 2017 Målgruppe barn og unge, foreldre Nr, Tiltak Hvordan kan tiltaket bidra til å løse 1. Sjumilssteget Fremme trivsel, inkludering og medvirkning 2. Leksehjelp for flyktninger Utjevning av sosiale forskjeller,

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2008/321-9 234 Lena Hansson 06.10.2009

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2008/321-9 234 Lena Hansson 06.10.2009 Torsken kommune Rådmannens stab Fylkesmannen i Troms v/ Geir Håvard Hansen postboks 6600 9296 TROMSØ Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2008/321-9 234 Lena Hansson 06.10.2009 Sjumilsteget - egenrapportering

Detaljer

FOLKEHELSEPOLITIKK I PRAKSIS. Hvordan gjennomføre det i den konkrete politiske hverdagen? Hva innebærer folkehelse i alle politikkområder?

FOLKEHELSEPOLITIKK I PRAKSIS. Hvordan gjennomføre det i den konkrete politiske hverdagen? Hva innebærer folkehelse i alle politikkområder? FOLKEHELSEPOLITIKK I PRAKSIS Hvordan gjennomføre det i den konkrete politiske hverdagen? Hva innebærer folkehelse i alle politikkområder? Noen definisjoner Folkehelse = Befolkningens helsetilstand og hvordan

Detaljer

Berg kommune Oppvekst

Berg kommune Oppvekst Berg kommune Oppvekst Fylkesmannen i Troms v/ Geir Håvard Hansen 9291 TROMSØ Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Vår dato: 09/894 233 ADM/OPV/SA Skaland, 28.10.2009 SJUMILSSTEGET - SATSING PÅ BARN

Detaljer

Deres ref TILBAKEMELDING PÅ SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

Deres ref TILBAKEMELDING PÅ SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE TRANØY KOMMUNE L MANNEN I TROMS S.nr.oCa1 Dok.nr. 2 i OKT 2009 Fylkesmannen i Troms postboks 6105 9291 TROMSØ aisbek j,m P abr Saksnrisaksbeh. Arkivkode 09/1010/AR F40 &80 Deres ref Dato 20.10.2009 TILBAKEMELDING

Detaljer

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole PLAN FOR FYSISK AKTIVITET i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole 2012 Innhold Forord...3 Innledning.....4 Fysisk aktivitet i barnehage......6 Fysisk aktivitet på barnetrinnet og i SFO... 8 Fysisk

Detaljer

Tid for behandling! DNs nærmiljøsamling, Værnes 5. og 6. mars Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT. Naturopplevelser for livet

Tid for behandling! DNs nærmiljøsamling, Værnes 5. og 6. mars Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT. Naturopplevelser for livet Tid for behandling! DNs nærmiljøsamling, Værnes 5. og 6. mars Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT Hvem er jeg? Tidl. Folkehelsekoordinator i Hordaland Fylkeskommune Forvaltning Partnerskap Forsket på- og forelest

Detaljer

Folkehelse i planleggingen

Folkehelse i planleggingen Folkehelse i planleggingen v/ Arild Øien Tromsø 8. februar 2011 1 25 000 innbyggere 36 km 2 2 1 Helse i plan i Oppegård kommune Hvilke grep vi har tatt Hvordan vi er organisert Hva vi ønsker å få til Hvordan

Detaljer

Enhet for Li skole VIRKSOMHETSPLAN 2016

Enhet for Li skole VIRKSOMHETSPLAN 2016 Enhet for Li skole VIRKSOMHETSPLAN 2016 1 Nittedal kommunes strategiske styringsmål 2 Enhetsleders innledning Li skole har ca 500 elever i ordinært opplæringstilbud. Vi har Young Mentors (YouMe). YouMe-elevene

Detaljer

Samarbeid frisklivssentral og FYSAK Hva kan FYSAK bidra med?

Samarbeid frisklivssentral og FYSAK Hva kan FYSAK bidra med? FYSAK-samling Oppdal 15.mars 2013 Samarbeid frisklivssentral og FYSAK Hva kan FYSAK bidra med? Foto: Carl-Erik Eriksson Samarbeid/samhandling Felles mål Fordele oppgaver Felles prosess På en helsefremmende

Detaljer

Den gode skole - en skole for framtida

Den gode skole - en skole for framtida Sigdal kommune o Den gode skole - en skole for framtida Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 2017-2021 Sigdal kommune har som skoleeier gjennomført en prosess for å fastsette utviklingsmål for skolene

Detaljer

Hvordan kan Ungdata brukes?

Hvordan kan Ungdata brukes? 2014 Hvordan kan Ungdata brukes? Utfordringer Vekst i velferdsutgiftene Utvikle effektive helsefremmende og forebyggende tilbud og tjenester Satsing på barn og unge er per definisjon forebyggende Men mangel

Detaljer

Dialogkonferanse: Vennskap - inkludering og sosial kompetanse (VIS-prosjektet), sammendrag av oppgavene

Dialogkonferanse: Vennskap - inkludering og sosial kompetanse (VIS-prosjektet), sammendrag av oppgavene Dialogkonferanse: Vennskap - inkludering og sosial kompetanse (VIS-prosjektet), sammendrag av oppgavene 19.1.2016 OPPGAVE 1. Hva skal til for at alle skal føle seg inkludert hos oss (Skole og idrettslag)?

Detaljer

Helsefremmende arbeid, danning og demokrati, barnehagen som kulturarena LOKAL RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENE I LEVANGER KOMMUNE

Helsefremmende arbeid, danning og demokrati, barnehagen som kulturarena LOKAL RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENE I LEVANGER KOMMUNE Helsefremmende arbeid, danning og demokrati, barnehagen som kulturarena LOKAL RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENE I LEVANGER KOMMUNE 2015-2019 Innhold 1. Innledning og formål s. 4 2. Tidlig og tverrfaglig innsats

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING TILTAKSPLAN MOT MOBBING GALLEBERG SKOLE En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger, og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer.

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Velk mmen. til nyankomne elever og deres familie

Oslo kommune Utdanningsetaten. Velk mmen. til nyankomne elever og deres familie Oslo kommune Utdanningsetaten Velk mmen til nyankomne elever og deres familie Språksenteret for intensiv norskopplæring i Osloskolen Utdanningsetaten i Oslo opprettet i august 2014 et nytt tilbud - Språksenter

Detaljer

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN 2017 2018 SAMARBEID OMSORG LÆRING VERDIER ANSVAR NYTENKNING GLEDE Innledning På Solvang skole skal alle elever oppleve et godt og inkluderende læringsmiljø. Dette sikres gjennom

Detaljer

DNT- en god partner i folkehelsearbeidet Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT Folkehelseloven og tiltak for fysisk aktivitet NIH /FHI 24.

DNT- en god partner i folkehelsearbeidet Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT Folkehelseloven og tiltak for fysisk aktivitet NIH /FHI 24. DNT- en god partner i folkehelsearbeidet Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT Folkehelseloven og tiltak for fysisk aktivitet NIH /FHI 24.0412 AKTUELT Ny folkehelselov Ansvar: kommunene og fylkeskommunene Kapittel

Detaljer

Et nasjonalt problem som må løses lokalt. Se introduksjonsfilmen om utenforskap

Et nasjonalt problem som må løses lokalt. Se introduksjonsfilmen om utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Se introduksjonsfilmen om utenforskap Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap i det norske samfunnet Hva betyr det i stort? 290 000 1 av

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Forord Bakgrunn for planen. I 2013 ble «Strategiplan for mer og bedre læring 2013-2017»utarbeidet og iverksatt ved skolene i Nannestad. Høsten 2014 ble

Detaljer

Saker de vil jobbe videre med 1 12 grupper:

Saker de vil jobbe videre med 1 12 grupper: Saker de vil jobbe videre med 1 12 grupper: 1. Flere språk 2. Bibliotek 3. Bibliotek 4. Sikrere togoverganger 5. Skatepark i Vallset 6. Mobbing 7. Møteplasser i Væll-z 8. Klubb i Romedal 9. Klubb i Romedal

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid ungdomsråd Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 18:15 til 20:15. Utvalg:

Møteprotokoll. Namdalseid ungdomsråd Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 18:15 til 20:15. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid ungdomsråd Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 09.12.2014 Tidspunkt: Fra 18:15 til 20:15 Faste medlemmer som møtte: Helga Ystad Derås Bård Fossvik Magnus Ystad Derås Joachim

Detaljer

Bakgrunn Klæbu kommune

Bakgrunn Klæbu kommune Bakgrunn Klæbu kommune Opprettelse av FYSAK koordinator. Vedtak i kommunestyret desember 2011 50% stilling fra mai/juni 2012 Handlingsplan politisk godkjent februar Valg av strategi Fikk følgende utfordring:

Detaljer

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Definisjon Psykisk helse er evne til å mestre tanker, følelser, sosiale relasjoner for å kunne fungere i hverdagen. Alle

Detaljer

Informasjonsmøte for 1.trinns foresatte

Informasjonsmøte for 1.trinns foresatte Auglend skole Informasjonsmøte for 1.trinns foresatte Onsdag 4. mai 2016 Velkommen til Auglend skole Informasjon til 1. klasse-foreldre 4.mai 2016 Informasjonsmøte for 1.trinns foresatte Presentasjon av

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Frivillighet og velferd roller og samspill. Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid

Frivillighet og velferd roller og samspill. Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid Frivillighet og velferd roller og samspill Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors Hvorfor er frivilligheten avgjørende Hva kan Buskerud Røde Kors bidra

Detaljer

Å HØRE TIL. En plan mot mobbing for Romolslia barnehage

Å HØRE TIL. En plan mot mobbing for Romolslia barnehage Å HØRE TIL En plan mot mobbing for Romolslia barnehage Rammeplanen sier at barnehagen skal forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønstre.

Detaljer

Tjøme Hvordan vil vi ha det på Tjøme? Hva er viktig for at vi ønsker å bo her? Hva er viktig så generasjoner kommer tilbake?

Tjøme Hvordan vil vi ha det på Tjøme? Hva er viktig for at vi ønsker å bo her? Hva er viktig så generasjoner kommer tilbake? Tjøme 2020 Hvordan vil vi ha det på Tjøme? Hva er viktig for at vi ønsker å bo her? Hva er viktig så generasjoner kommer tilbake? Tjøme foreldreutvalg v/christine Gilboe-Caspersen 1. juni Tjøme 2020 Vi

Detaljer

Helsefremmende skoler

Helsefremmende skoler Helsefremmende skoler Bjørn-Are Melvik/rådgiver 12.10.2011 Mo i Rana s. 1 Foto: Bjarne Eriksen s. 2 Den videresittende skolen s. 3 Hvor ble det av barndommen? Barnehage 9600 timer + 1.-7.trinn 5120 timer

Detaljer

Et Sjumilsstegsprosjekt Steg 1 og 6 Måsøy kommune

Et Sjumilsstegsprosjekt Steg 1 og 6 Måsøy kommune Et Sjumilsstegsprosjekt Steg 1 og 6 Måsøy kommune Øykommune 4 lokalsamfunn - Havøysund størst 1241 innbyggere/ 240 < 20 år 4 skoler 1 med fastlandsforbindelse 1 barnehage (41 barn) Fiskeriindustrien er

Detaljer

Barnehage og skole. Temamøte 21.mars Ringerike Kommune

Barnehage og skole. Temamøte 21.mars Ringerike Kommune Barnehage og skole Temamøte 21.mars 2013 Samfunnsmandat Barnehager og skoler Utvikler kunnskap, dugleik og holdningar så barn og unge kan meistre liva sine delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Viktige

Detaljer

REGIONALPLAN FOR FOLKEHELSE

REGIONALPLAN FOR FOLKEHELSE REGIONALPLAN FOR FOLKEHELSE Oppfølging av gruppearbeid i prosjektgruppen 9.desember 2011 Oppgavetekst: Hvordan kan vi fremme god helse og ivareta folkehelseperspektivet innenfor arbeidsfeltene kommunikasjon,

Detaljer

2 Familiestrukturer og samlivsformer, høytider, merkedager og livsfasesermonier. 5 Barns rettigheter og foreldrerollen. 8 Demokrati og verdier

2 Familiestrukturer og samlivsformer, høytider, merkedager og livsfasesermonier. 5 Barns rettigheter og foreldrerollen. 8 Demokrati og verdier 1 Hverdagslige temaer og sosial omgang 2 Familiestrukturer og samlivsformer, høytider, merkedager og livsfasesermonier 3 Likestilling 4 Helse, med særskilt vekt på seksuell helse og rusmiddelmisbruk 5

Detaljer

Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling.

Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling. FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRINGEN, FUG FUG MENER OG ARBEIDER ETTER FØLGENDE: Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling. 1 OM FORELDRE I GRUNNOPPLÆRINGEN

Detaljer

- et mer inkluderende utviklingsmiljø i Stjørdal

- et mer inkluderende utviklingsmiljø i Stjørdal - et mer inkluderende utviklingsmiljø i Stjørdal BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i

Detaljer

Oppdatert utgave: Skolens verdigrunnlag. Visjon for vår skole: Vår skoles læringssyn: Vårt læringsmiljø:

Oppdatert utgave: Skolens verdigrunnlag. Visjon for vår skole: Vår skoles læringssyn: Vårt læringsmiljø: Strategisk plan for Hordvik skole 2012-2016. 1. Skolens verdigrunnlag Visjon for vår skole: En inkluderende skole med vekt på faglig og personlig utvikling, hvor trygghet, tillit og trivsel er sentralt.

Detaljer

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel Virksomhetsledersamling

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel Virksomhetsledersamling Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Virksomhetsledersamling 14.6.2013 http://www.youtube.com/watch?v=breowap_ur8 Hva skal jeg snakke om Litt om planhierarkiet i kommunen og samfunnsdelens

Detaljer

En beskrivelse av noen av temaene i Foreldreundersøkelsen.

En beskrivelse av noen av temaene i Foreldreundersøkelsen. Temaene i Foreldreundersøkelsen En beskrivelse av noen av temaene i Foreldreundersøkelsen. ARTIKKEL SIST ENDRET: 18.09.2014 Elevundersøkelsen, Lærerundersøkelsen og Foreldreundersøkelsen kartlegger de

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. mot Livskvalitet og vekst. Kommunedelplan oppvekst - mot Trude Nøst, kommunalsjef

Levanger kommune Rådmannen. mot Livskvalitet og vekst. Kommunedelplan oppvekst - mot Trude Nøst, kommunalsjef Kommunedelplan oppvekst mot 2020 Visjon: Livskvalitet og vekst 1 Plansystemet Levanger kommune Nasjonale føringer Regionalt planverk Kommunalt plansystem Hjelpedokumenter KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Visjon

Detaljer

Leka kommune 7994 19. feb. 2015

Leka kommune 7994 19. feb. 2015 Tema-gruppearbeid før kommunestyremøtet 21.1.2015 presentert fra kl.1300 GRUPPE 1: PER HELGE JOHANSEN TORE HAGEN ÅSMUND NILSEN SINDRE HELMERSEN Kommunestyret legger rammene i sine vedtak, og skoleledelsen

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE

HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE Prosjektperiode: 2005, 2006 og 2007 Kåfjord kommune Ved: Silje Hovdenak, FYSAK og folkehelse-koordinator - April 2007 - 1.0 Innledning FYSAK startet opp i Kåfjord i november

Detaljer

Årsplan Hjelteryggen sfo

Årsplan Hjelteryggen sfo Årsplan Hjelteryggen sfo 2016-2017 Årsplanen er ment å være et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen og en plan som skal sikre kvalitet ved ordningen for barn og foresatte. SFO er et

Detaljer