RAPPORT FRA PROSESS OM FOLKEHELSA I STANGE 16. APRIL 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT FRA PROSESS OM FOLKEHELSA I STANGE 16. APRIL 2008"

Transkript

1 RAPPORT FRA PROSESS OM FOLKEHELSA I STANGE 16. APRIL 2008 Prosessleder: Tone Gerd Bratland, Agora 1

2 Innledning Kjerstin G. Lundgård, leder i driftsutvalget (AP) ønsket alle velkommen og sa blant annet at hun ønsker alle i kommunen skal være med å påvirke folkehelseplanen. Innspill fra grasrotnivå og oppover i systemet er viktig. Det må finnes midler til gjennomføring av tiltak slik at planen blir levende. Det er viktig at planen blir konkret. Folkehelse handler om hverdagen vår, derfor er dette så viktig. Nils Kristian Møller, medlem av driftsutvalget (H) påpekte at i lokalpolitikken er ikke partipolitikken så viktig. Her handler det om å få til ting. Nå skal det lages en plan som det er viktig å vite hvor er. Kommunestyret er viktigere enn helsetjenesten for folkehelsa. Politikere tar beslutninger som berører alle innbyggerne. Vi tar ofte beslutninger på folkehelseområdet uten at vi er bevisste på det. Ett eksempel er gang og sykkelveier. Her tenker vi sikkerhet, men dette er også viktig for folkehelsa. Stortingsmelding 16 (Bondevik 2) og stortingsmelding 20 (Stoltenberg) handler om folkehelsa. De er enige om diagnosen, men handlingene er litt forskjellige. I den siste står det blant annet om å utjevne sosial ulikhet. Det har nå vært fokus på barnevernsbarn (Aftenposten). De klarer seg dårligere enn mange andre barn. Vi kan beslutte oss til at folk kan gjøre noe selv, men da må vi motivere dem. Er begrepet velferd misforstått? Får vi for mye opp i hendene slik at vi blir sittende passive? Vi må ikke stigmatisere grupper i samfunnet, men ha tiltak som omfatter alle og treffer den enkelte. Frukt og grønt i skolen er viktig, men kroppsøving er enda viktigere. Vekslingen mellom aktivitet og det passive, stillesittende. Det vi gjør for ungdom i dag, gjør vi for framtida. Skolen må bringe kunnskap til foreldrene. Det må legges til rette rammer for at frivillige organisasjoner kan få gjort det de skal. Hvor er speiderbevegelsen i Stange? Vi politikere må tenke folkehelse når vi prioriterer tiltak. Etter dette kom det ulike innledninger som dere finner på 2

3 FRA PROSESSENE: Nå følger det som kom fram i prosessene på dagtid og på kveldstid. De er slått sammen. Først skulle deltakerne skrive ned to ting de var opptatt av etter innledningene om folkehelse, og så skulle de plassere det under de tre temaene, eller som overgripende tema. Her er resultatet av dette. Symbolet betyr at flere har sagt det samme. SOSIAL UTJEVNING Tenke universell utforming på alle nivåer Sosial ulikhet (skolegensere) Sosial Trygghet og trivsel Trygghet på seg sjøl Å bli sett! Å bli sett og hørt Mestring Myten/sannheten? Få barnevernsbarn klarer seg. Hva er dette? Må være fakta Økonomi Foreldre gjør en dårligere jobb enn skolen mht. å lære bort ferdigheter. Hva gjør vi med det? Muligheter! Sosial ulikhet, dårlig økonomi = for få fritidsaktiviteter. For dyrt? Frihet til å velge Når inngangsbilletten mangler til deltakelse i nettverk og aktiviteter Skolekartlegging Levekår og folkehelse i Stange: De ulike statistikkene fra Stange Alle barn som ønsker å bli med på fritidsaktiviteter skal få det og skal vite at de kan få det, selv om de vet at foreldrene ikke har råd. Tilrettelegge for frivillige organisasjoner Trygg alderdom for de eldre Gode oppvekstforhold for barn og unge Rause. Gratis møtepla 3

4 FYSISK AKTIVITET FOR DE SOM TRENGER DET MEST Fysisk aktivitet Aktivitet Mer tilrettelegging av fysisk aktivitet for alle barn, unge, voksne, eldre, utsatte grupper Gode møteplasser ute i nærmiljøet for både voksne og barn uteområder på skolene, benker/møteplasser i boligområde/turområde Gang og sykkelvei flest mulig steder Mulighet til bevegelse gang- og sykkelveier, turstier, turorientering Trafikksikkerhet Trygg skoleveg Klippekort for topper og steder, turtilbud etc må markedsføres og premieres. Både onga og foreldre må få anerkjennelse Utvid kulturskoletilbudet fysisk aktivitet. Lystbetont Mer fysisk aktivitet i skolen FYSAK frivillighet. Motivasjon Inkluderende idrettslag Følge rullestolbrukere ut (Romedal Røde Kors kan bidra) Inaktive barn De overvektige ungene BEDRE PSYKISK HELSE FOR BARN OG UNGDOM At overraskende menge skoleunger føler at de blir mobbet Å se barn og ungdom som den de er Tett forhold til voksen Voksenkontakt i hjemmet/voksenkontakt i skolen Å se unga tidlig nok Bli sett! Barn og unge må bli sett og hørt Trafikksikkerhet Alle elever må føle mestring på skolen Mestring Mestringsfølelse Legge vekt på det positive, det som virker. Både tiltak og personlig Å føle seg usynlig og verdiløs Psykisk helse for barn og ungdom og flyktninger Trygghet Trygge oppvekstvilkår Gode møter mellom små og store: Mange gode eks på gode tiltak Tydelighet Være en del av fellesskapet 4

5 OVERGRIPENDE Maksfart på alle vegstrekninger som ikke har gang og sykkelveg i Stange: 60 km Folkehelse er tverrfaglig At det er svært mange innfallsvinkler for å bedre folkehelsa Mestring Mestring i barnehage, skole, fritid Respekt mellom voksne og barn, samt mellom barn og voksne Muligheter Muligheter for allsidig aktivitet, fysisk aktivitet, hjelp til å komme seg på rett spor, nettverk Alle må bli sett Alle involveres Hvordan komme i kontakt med de som trenger det mest før krisen er et faktum Opplevelse av mening Trygghet Trygghet i hjemmet Trygghet på skolen Indre harmoni Lytte til unga Kommunikasjon Voksne lærere Skolen Muligheter for rekreasjon friluft, musikk, kurs etc Så fikk deltakerne fire lapper der de skulle komme med ett tiltak i forhold til folkehelsa på hver lapp. Dette la de så på en flipover og sorterte. Slik ble forslagene. Antall Plopper i parentes) MESTRING - Tidlige tiltak i barnehage og skole for de som trenger det (5) - Tidlige tiltak på lese- og skriveproblemer (2) - FYSAK økter daglig i skolen (2) - Styrke læringsmiljøet. Læreren som ledder for elevutviklingen. - Alle blir sett og hørt.(1) - Inkludere alle barn i lekeaktiviteter i skolen TRAFIKKSIKKERHET - Gang og sykkelstier flest mulig steder (28) - Bilfri sone rundt skolene (1) - Trygg skole og arbeidsveg - Trafikksikkerhetstiltak - Utbedre nærmiljøstier sammen med velforeningene 5

6 - Sti gjennom terreng er fint - Tryggere ferdsel for myke trafikkanter i sentrum. Maxfart 30 km/t - Fortgang i gang og sykkelstier bl.a. stange/ottestad, Stange/Romedal - Legge til rette for gang/sykkel/spark/ski m.m til og fra skolen fra 1. klasse MØTEPLASSER - Møteplasser i hver grend (6) - Kommunen må ha et systematisk samarbeid med 3. sektor (2) - Gode/allsidige lekeapparater på skolene/nærmiljøene som når flere grupper, for eksempel skating - Flere arenaer for opplevelse, mestring og trivsel i ulike livsfaser - Forebyggende barne- og ungdomsvern - Lavterskeltilbud - Skape sosiale møteplasser, barn, unge og eldre FYSISK AKTIVITET (5) - Alle barn bør få mulighet til å være med på aktiviteter. Økonomi må ikke stoppe det. - En eller annen fysisk aktivitet i skolen hver dag (2) - Mer fysisk aktivitet for alle (2) - Mer organisert fysisk aktivitet i skolen - Trim i arbeidstida - Flere gymtimer - Bedre aktivitetstilbud til barn og unge - Utvikle samarbeid med frivillige organisasjoner. Hjelp til barnefamilier - Aktivitetssenter (1) - Aktivitetsgrupper - Gang- og sykkelstier. Mosjon - Fortgang i utbygging av gang- og sykkelstier. Tilknytta turstier som Ottestadstien - Prioritere fysiske aktiviteter i skolen betyr å nedprioritere noe annet - Billige treningskort med adgang til Stangehallen, Espern, Ankerskogen etc for de som trenger det. Aktiv på dagtid i Oslo - FYSAK i naturen, tilrettelagt for de minst aktive. Begynne i det små. - Fysisk aktivitet kombinert med faglig undervisning - Mer allsidig idrett med lave priser slik at de med andre interesser og økonomi kan delta - Skattelette ved medlemsskap i i drettslag, organisasjoner som fremmer fysisk aktivitet - Øremerke tilskudd til idrettslag for å redusere kostnader for foreldre - ½ time fysisk aktivitet per dag i skolen - Allidrettskole (2) - Fysisk aktivitet for å forebygge, tilrettelegge slik at alle får muligheter - Aktivitetstilbud ikke tilknyttet idrettslag - Gå en del av skolevegen - FYSAK/Røris for skoler, SFO, barnehager PSYKISK HELSE KUNNSKAP FAG - Faglige møtesteder/nettverk (1) - Kunnskap om flyktninger i alle etater 6

7 - Temaarbeid Psykisk helse bør inn i fagplanen på alle u-skoler,få komme i gang med fysisk aktivitet (1) - Treningskontakter for å delta på aktiviteter - Økonomisk støtte til de som trenger - Gi alle barn hjelp på skolen, spesielt de med lese- og skrivevansker - Ta barn på alvor når det gjelder psykisk helse - Tidligere og bedre oppfølging av barn og ungdom som sliter psykisk - Deltakelse i sosialt fellesskap. Ingen holdes utenfor UNIVERSELL UTFORMING - Tenke universell utforming i alle virksomheter - Universell utforming fysisk/psykisk/sosialt. Et samfunn med plass til alle UTDANNING - Alle lærere får kurs ev utdanningsmuligheter. Bevisstgjøring. Nytenkning - Etter- og videreutdanning av lærere (2) SKOLE - Sammen om en bedre skole satsing eller lignende. Med blikket for muligheter - prosjekt - Lavere terskel for tilpasset undervisning - Aktiv bruk av kartlegging og tiltak i forbindelse med dette - Klare og restriktive regler for å minske betalingspress i skole og barnehage. (skolegensere, rosa russ) - Bedre og flere helsesøstervirksomhet i skole (2) - Mer fysisk aktivitet i skolen (1) - Mer tilrettelegging av undervisning for skolelei ungdom - Aktive i områder (høring) som de har ansvar for for å kunne sette inn tidlig tiltak - Mer penger til spes.ped undervisning - Endre noen foreldres holdninger - Tiltak for foreldre. Vi må se dem også (1) - Bevilge mer til skole (1) - Aktiv bruk av kartleggingsresultat (1) - Oppfølging under skole- og barnehagetid - Få praktiske utfordringer inn i skolen - Tidlig hjelp - Disiplin - MESTRING - Felles sosialpedagogisk kursing for alle voksne som leder barn og ungdomsaktiviteter. En time bedre enn ingenting - Alle elever må føle mestring på skolen - Tenke på mindre individuelle grupper innen aktiviteter. Eks: Max 10 stk. Gir større trygghet for mange - Idrettslag med og for alle nivåer 7

8 - Bremse den skumle informasjonsmengden om alt som skjer rundt i verden. - Legge til rette for en større mestringsfølelse for alle men hvordan? KULTUR - Økt bredde i kulturskolen eks teatersport. - Kulturarrangement (1) - Blande aktiviteter sangkor kan drive med fysiske aktiviteter og samtidig noe om psykisk helse (3) - Lage månedlig aktivitetsoversikt hva skjer i Stange? - Fokusere på hele kommunen når det gjelder aktiviteter (1) - RØYK - RUS - Gratis røykesluttkurs for eksempel på Meierigården - Begrense tilgjengelighet på alkohol og røyk BARNS OPPVEKST - Fokus på barns mestringsmulighet - Leselyst - Tidlig intervensjon. Styrke helsestasjonen. Få grupper på 18 mndr. (1) - Bedre skolehelsetjeneste (1) - Samarbeid på tvers av virksomheter - Flere som får den hjelp de har behov for fra PPT og spes.ped tjenesten - Klatretrær i barnehagen - Ta barn på alvor - Lytt til barn og unge, eks BUK - Fritidsaktivitetsgrupper for ungdom fredag kveld. Ungdomshuset + Meieriet - Fritidstilbud med støtte for barn som av ulike grunner ikke kommer seg ut - Barnehageplass til alle - Legge til rette for at foreldrene kam bruke mer tid på barna - Lære folkeskikk - Grensesetting (2) - Mer disiplin i skolen - Elevbedrift - kantinetilbud UTJEVNE SOSIAL ULIKHET (9) - Økonomi for dårlig stilte familier utjevne sosial ulikhet - Tett oppfølging med muligheter for ungdom som velger bort/dropper ut av videregående skole. Pøbelprosjektet - Økonomiske støtteordninger for å kunne delta på aktiviteter - Gratis allidrettsskole (4) - Aktivitetshall der ungene bestemmer innholdet (ikke fotball/håndball) - Flere gratis åpne tilbud i idrett. Åpne hall, åpen gymsal - Forby alt salg av tilleggsutstyr i skolen 8

9 - Gratis kurs og aktiviteter for grupper/personer som trenger dette - Stipend, lån - Aktiv på dagtid. Billig og allsidig tilbud om fysisk aktivitet for dem som trenger det mest (5) DELTAKELSE TRIVSEL TRYGGHET - Trivsel at enkeltindividet får følelse av frihet - Gi rom for individuelle utviklingsmuligheter - Trygghet for nåtid og framtid - For politikere: Mindre stress i arbeidsfør alder så varer vi lenger (til 70 år) NETTVERK (1) - Ha treff mellom barn/unge/voksne/eldre. Kunne få nye sosiale kontakter, besteforeldre, reserver tante spesielt for innflyttere/flyktninger, men også for de med sosialt nettverk. - Lavterskelmøteplasser m/fysisk aktivitet, andre aktiviteter for barn og ungdom - Hvordan når vi uorganisert ungdom? (1) LOKAL POLITIKK - Større politisk innsats for å bedre fordelingen av velferdsstaten KONKRETE GRUPPER - Helsesøster innkaller til samtaler en gang i året f.o.m. 1. klasse for å avdekke forhold på skole og hjemme - Fedmegruppe i Stange. Komme med kostveiledning og fysisk treff. - Bedre integrering av fremmedspråklige - Få flere eldre i aktivitet - Treffe uorganisert ungdom FRIVILLIGE - Frivillige organisasjoners betydning - Satsing/tilbud også i ytterkant av kommunen (lange avstander) - Samarbeid med frivillige lag og foreninger - Støtte frivillig arbeid og organisasjoner (3) - Mer tilskudd til lag og foreninger - Styrke frivillige organisasjoner (7) KOSTHOLD - Kostveiledning for foreldre i 1. klasse. Repetisjon hvert år. - Frukt på skolen. God og næringsrik mat for øvrig ikke gatekjøkkenmat. - Frukt og grønt i skolen SYSTEM SAMARBEID - SAMKVEM - Tverrfaglig samarbeid tidlig (2) - En saksbehandler - Økt samarbeid kommune og frivillige 9

10 - Lage møteplasser der folk mixes, ulike miljøer blandes - Mer forebyggende barnevern - Trygghet i nærområdet - Bedre skole hjem samarbeid - Styrke helsesøstertjenesten - Spesialpedagogiske kurs for alle som arbeider med barn og unge - Videreutvikle Med blikk for muligheter - Tiltak som kan styrke menneskers kunnskap om økonomi - Satsing på samlivskurs og tiltak som kan styrke parforhold/familier og øke evnen til konflikthåndtering KOMMUNIKASJON - Bedre offentlig kommunikasjon - Tiltak som kan styrke menneskers forståelse av hva som er god kommunikasjon - MEDBESTEMMELSE - Ta barn og ung e på alvor (3) ANDRE TING - Kartlegge tiltak som virker og satse på dem - Mer folk i arbeid. NAV - Psykisk helse for flyktninger. Bedre oppfølging - Fredagsåpne kommunale tilbud, ungdomskafe, ungdomshuset (1) - Kjøpe treningstimer til barn og unge i Stangehallen (2) - Lære opp foreldre til å være foreldre UTARBEIDE TILTAKSPLANER Deltakerne skulle så plukke ut ett område de skulle lage tiltaksplaner på etter en bestemt mal: 1. Hva er tiltaket? 2. Hvorfor er dette viktig? 3. Hva kan gjøres? 4. Hvem kan gjøre det? 5. Ansvarlig? 6. Når? 7. Kan det bli noen vanskeligheter? 8. Hvordan overvinne dem? 10

11 PSYKISK HELSE FOR BARN OG UNGE Viktig med tanke på framtida (1). Kan forebygge framtidige problem. Gir trygghet og selvfølelse. Er samfunnsøkonomisk. Gir mestring (5) Hva kan gjøres? Hvem? Ansvarlig Større tilbud om klubber og sosiale aktiviteter (5) Skolen. VO leder Politikere Informasjon må gis. Helsesøster Kulturkontor Riktige åpningstider Vo- leder Rådmannen Variasjon i tilbudet. Åpenhet. Lag og foreninger Kommuneoverlege Psykologer (1) Foreldre Kostholdsråd (1) Politikere Forebygge mobbing (5) Ungdom Opplæringsprogram BUK Styrke helsesøstertjenesten (3) Elevråd Kommunikasjon med foreldrene (1) Tverrfaglig Når? Kan starte nå. Plan og budsjett Det eneste som kan bli vanskelig er penger. TILTAK: SAMKVEM/KOMMUNIKASJON Viktig p.g.a. forutsetning for gode menneskelige relasjoner. Det er en forutsetning for evne til god konflikthåndtering Hva kan gjøres? Zippis venner (2) Alle har en psykisk helse. Alle i Stangeskolene og skolen v/virksomhetsleder er ansvarlig. Tiltak som kan øke menneskers evne til empati (6). Mange kan gjøre dette. Samlivskurs/glattkjøringskurs for brudepar (5). Ansvarlig: Kirken, familiekontor. Fortsettelse av Med blikk for muligheter. Skolen er ansvarlig Temakveld for ledere: Det gode møte mellom små og store. Ansvar:.Kommunen sammen m/idrettsrådet. Tilbud om etterlattegruppe (2). Ansvar:. Kirken +? Samtalegruppe for barn som har en forelder et annet sted/samlivsbrudd (1). Ansvar: Helsestasjon Samtalegruppe for bearbeidelse av situasjonen etter samlivsbrudd Elevmegling. Ansvar: Skolene Mobbing/ekskluderingstiltak. Ansvar: Elevråd og rektor. 11

12 SAMARBEID OG MEDBESTEMMELSE TIL BARNETS BESTE Oppdragende, selvstendiggjøring, positivt selvbilde, mestringsfølelse (3) Hva? Praktiske fag i skolen (1) FYSAK daglig i skolen. (3) Ansvar: Skolen, rektor, elevråd Tidlig tverrfaglig samarbeid. (4) Ansvar: Virksomhetsledere Involvere barn og unge i alle avgjørelser som angår dem. Styrke helsesøstertjenesten (3) Foreldremøte med felles grensesetting Ekstra undervisning (i praktiske fag) for de som strever mest (6). Trenger penger politikere. Finne en måte å lære på som gir mestringsfølelse Ansvar: Lærere og læringsmetoder Begynne tidlig med læringsprosesser (2) Gi utfordringer som står i stil med elevens nivå (2). Ansvar: Læreren En god start et hovedpoeng som ikke må glemmes (8) Grupper som trenger det får økonomisk hjelp. Ansvar: Kommunen, lag og foreninger Turstier. Gang og sykkelveger (4). SKOLE Byggeklossen i alles liv. Vi er alle innom der Starten på livet er grunnleggende for alles liv og helse (6) Skolen skal hindre sosiale ulikheter, tidlig hjelp i lesing, regning og sosial/helse. (1) Hva? Bedre samarbeid hjem skole, lærere elever, skole- kommune. Ide om årlig idedugnad med tema skole for lærere, foreldre, elever og andre. Aktiv bruk avresultatene fra kartleggingsprøver (1) Tidligere målinger, tilbakemeldinger og sette inn tiltak for å få bedre læring (1) Mer etter- og videreutdanning av lærere Flere helsesøstre/miljøarbeidere/ppt. Tverrfaglig samarbeid. (1) Trivsel kommer av mestring. Også elever med praktiske ferdighetermå få bedre tilbud i skolen. (8). Tilbud i praktiske fag i grunn- og videregående skole Inkludere alle (3) Holdninger i hjemmet er avgjørende (3) SKOLE Viktig å læregrunnleggende ferdigheter for å klare seg videre i skolegang og i samfunnet. Hva? Mestring er viktig i forhold til psykisk helse. Zippys venner Psykisk helse i skolen Aktiv bruk av tidlig kartlegging (10) Ressurser for oppfølging (1) 12

13 Kompetanseutvikling (3) Tverrfaglig samarbeid Motvirke sosial ulikhet Tettere hjem skolesamarbeid Disse kan gjøre noe med det: Barnehagen, skolen, foreldrene, politikerne, PPT, helsestasjonen, SFO SKOLE MED BLIKKET FOR MULIGHETER Viktig for å bygge inn god selvfølelse under anleggsfasen i livet. (2) Motvirke sosial ulikhet Hva kan gjøres? Alle elver skal sikres - at de blir sett - minst en mestringsfølelse hver dag - FYSAK på alle skoler - Forby all salg av tilleggsutstyr i skolene - Gratis skolegang i praksis (foreldrestyrte aktivitet koster) - Sørge for at IKT-verktøy ikke skaper ulikhet i læring Hvem? Skoleledelsen, samarbeidsutvalget med politisk deltakelse, FAU, foreldre Andre ting. Subsidiere skolemelk? Frukt og grønt. Kleskodeks? Bedre toleranse/aksept IKT leksehjelp på skolen Prioritere elever som ikke har PC hjemme FYSISK AKTIVITET Gang og sykkelstier på skoleveger, til idrettsanlegg, til kommunesentra. Fotgjengerfelt/lyskryss (9) Ansvarlige: Fylke, stat og kommune Allidrettsskoler i hele kommunen (5) Ansvarlige: Idrettslagene/idrettsrådet Åpen hall. (Ikke organisert, variert aktivitet) Ansvar: FYSAK koordinator, ungdomskontakter Fysisk aktivitet ½ time hver dag i grunnskolen (15) Vedtak i kommunestyret. Skolen/elevrådet/idrettslinja STAVIS 13

14 Gi mer tilskudd til fysisk aktivitet for psykisk syke (3) (Meierigården) eldre (Eldrerådet. Pensjonistforeningen) trygdede funksjonshemma innvandrere (Flyktningekontoret) Ansvar: Kommunestyret Tilrettelegge for trening i arbeidstida (2)f Ansvar: Arbeidsgivere. IA-bedrifter få ned sykefraværet Kostholdsveiledning til foreldre i 1. klasse repetisjon hver år (foreldremøte) (6) Ansvar:. Helsesøster/helsestasjon BEDRE PSYKISK/FYSISK HELSE FOR BARN OG UNGE Folkehelse/god helse grunnlegges i barndom og oppvekst (4) Hva? Foreldreveiledning og styrking (3) Gode støtteordninger for foreldre som sliter. Tverrfaglig samarbeid. (8) Sansemotorikk på timeplanen Aktivitet og tett voksenkontakt med tydelige rammer framfor medisinering mot uro. Leksehjelp. (4) Styrke helsesøstertjenesten i skolen (4) Mestring/trygghet/ikke mobbing/grenser i skolen (1) Tidlig spesialpedagogiske tiltak (1) Ekstra ressurser tidlig i skoleløpet. Ulike læringsmetoder/individuelt (2) Mer praktiske og estetiske fag i skolen (2) Elevbedrifter (1) Tett oppfølging av ungdom som dropper ut/velger bort videregående skole. (5). Samarbeid kommune/fylke/nav Aktivitetsgrupper/fritidstilbud. Bredt aktivitetstilbud for barn og unge der en får med de som trenger det mest. (3) Gratis idrettsskole (2) Økonomisk støtteordning for aktivitetstilbud (1). Zippys venner og Alle har en psykisk helse (3) Allsidig aktivitetstilbud på ungdomskafeene fredag kveld Allsidig, gratis bruk av ny svømmehall/basseng Økonomiske ordninger for å holde ved like idrettsanlegg. Frivillig + offentlig samarbeid Samarbeid med Internasjonalt råd. GANG OG SYKKELVEIER (6) Trygghet for alle år. Fremmer fysisk aktivitet helse Hva? Fortgang i allerede planlagte traseer I ht. kommuneplanens arealdel. Hvem? Alle kan påvirke! Planavdeling, politikere, skoler, foreldre Ansvarlige? Politikerne 14

15 BARNS OPPVEKST Viktig å utjevne sosiale ulikheter på et tidlig tidspunkt (8). Hva? - Barn blir sett (3) - Fokus på mestring (4) - Personell med kompetanse - Foreldremedvirkning - Helsesøster (3) - Større mangfold/allsidighet (19 - Barns brukermedvirkning, eks kulturskolen (2) - Samarbeid mellom lag og foreninger SFO, leksehjelp. Besteforeldre - Lekser hjemme pedagoger? - Kosthold Hvem? Ansvar? Mange har ansvar her! MESTRING Skape grunnlag for selvstendige mennesker Hva? Øve alle fagfolk på den vanskelige samtalen Samarbeid med foreldre/pårørende Heldagsskole? Vi må bry oss!! Terpe grunnleggende ferdigheter tidlig Mangel på menn i barnehage og skole Få inn andre faggrupper i skolen Tørre å melde behov for hjelp FRIVILLIG ARBEID I STANGE (7) Viktig for mangfoldet. Deltakelse hjelper på folkehelsa Hva? Få åpent forum for organisasjonene. Hjelpe dem i gang. Bevilge penger Informasjon gjennom media og nettsider Invitere til dialog Hvem? Internasjonalt råd. Alle kommunale etater, alle frivillige organisasjoner, Rotary, Røde Kors, flyktningeguidetjenesten 15

16 Ansvarlige: Kulturkontoret, kommuneoverlegen, politikere Vanskeligheter: Penger Personlig økonomi Språk og kultur Ildsjeler som brenner ut må ha beredskap 16

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1 Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge i alderen 6 16 år i perioden 2008 2012. Tidlig og samordnet innsats

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Helse- og omsorgsutvalget 02.12.2013 Kommunestyret 18.12.2013 Rullering

Detaljer

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Innhold 1.0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 1.1 ARBEIDSGRUPPENS SAMMENSETNING OG MANDAT... 3 1.2 FORMÅLET MED

Detaljer

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 1.0. Mål og bakgrunn for planen.4 1.1. Mål for planen for samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år...

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Utredningsrapport i forbindelse med Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Ferdigstilt 29.10.13. Arbeidsgruppa som har gjennomført utredningen, har bestått

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR BARN OG UNGE

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR BARN OG UNGE NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR BARN OG UNGE 2011 2015 1 MED NANNESTAD FRP I POSISJON SKAL FØLGENDE PROSJEKTER FOR BARN OG UNGE STARTES OPP, UMIDDELBART ETTER VALGET Prosjekt

Detaljer

Skjervøy kommune 2014-2018

Skjervøy kommune 2014-2018 Foto: Inger Bolstad Skjervøy kommune 2014-2018 Til tross for at Norge er kåret til verdens beste land å bo i er det ikke lett å være fattig i Norge. Sult, tørst, frost og ekstremt slit kjennetegner fattigdommen

Detaljer

Barnefattigdom 2012. 6. november 2012

Barnefattigdom 2012. 6. november 2012 Barnefattigdom 2012 6. november 2012 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 3 3. Bakgrunn for handlingsplan... 3 4. Arbeidet med handlingsplanen... 5 5. Lavinntekts forståelse og begrepsavklaringer... 6 6.

Detaljer

UNGDOM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012

UNGDOM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012 UNGDOM OM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012 INNHOLD Artikkel 12 side 4 Forord side 5 Sammendrag og høringens hovedfunn side 8 Målet for høringen side 10 Ord fra Andreas Svela, SUR side 11 Ord fra Anne Lindboe,

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE. - et fyrtårn for helse og trivsel. Godkjent av Lindesnes kommunestyre i møte 21.06.07 og 15.11.07.

LINDESNES KOMMUNE. - et fyrtårn for helse og trivsel. Godkjent av Lindesnes kommunestyre i møte 21.06.07 og 15.11.07. LINDESNES KOMMUNE - et fyrtårn for helse og trivsel Foto: Rolf Dybvik Godkjent av Lindesnes kommunestyre i møte 21.06.07 og 15.11.07 Kommuneplan 2007 2018 De nye veiene Eventyr fra virkeligheten i Lindesnes

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015 Regler som gjelder for alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre og hilse på nye som kommer. Skrive deg inn når du kommer. Vi oppfordrer til bruk av innesko/tøfler. Alle

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen Kommuneplan Iveland kommune fram mot 2026 Del A: Samfunnsdelen Vedtatt av kommunestyret 9. oktober 2014 Formelt grunnlag Kravene til samfunnsdelen av kommuneplanen er hjemlet i Plan- og bygningslovens

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE DESEMBER 2011 - FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

SJUMILSSTEGET SATSING PÅ BARN OG UNGE I TROMSKOMMUNENE. Tromsø kommune. Foreløpig tilstandsrapport

SJUMILSSTEGET SATSING PÅ BARN OG UNGE I TROMSKOMMUNENE. Tromsø kommune. Foreløpig tilstandsrapport SJUMILSSTEGET SATSING PÅ BARN OG UNGE I TROMSKOMMUNENE Tromsø kommune Foreløpig tilstandsrapport 1 SAMMENDRAG... 4 1 Innledning... 6 1.1 Oppdrag og mandat fra fylkesmannen... 8 1.2 Hvordan er oppdraget

Detaljer

Barn som lever i fattigdom

Barn som lever i fattigdom Strategi Barn som lever i fattigdom Regjeringens strategi (2015-2017) OVERSIKT OVER TILTAK I STRATEGIEN Nr Tiltak Hovedansvarlig departement 1 Styrking av familievernets forebyggende arbeid overfor utsatte

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

Fritid på skolen. Kvalitetsplan for SFO 2011 2015

Fritid på skolen. Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 Fritid på skolen Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 Fritid på skolen Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder i kvalitetsplanen... 10 Sosial kompetanse gjennom lek...11

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Høringsutkast Plan for barn og unge

Høringsutkast Plan for barn og unge Høringsutkast Plan for barn og unge Innbyggerne er de som er den viktigste faktoren i en kommune. Med sitt valgte styre kommunestyre, bestemmer de hva som skal gjøres for at det blir en bra kommune å bo

Detaljer

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 1 Kontrakt med innbyggerne i Nannestad kommune Still oss til ansvar om 4 år på følgende punkter: Mål for perioden 2011 2015: Ingen eiendomsskatt

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer