Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 18:00. Vedr. HelgelandsKraft v/ Ove Brattbakk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.02.2012 Tidspunkt: 18:00. Vedr. HelgelandsKraft v/ Ove Brattbakk"

Transkript

1 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 18:00 Orientering: Vedr. HelgelandsKraft v/ Ove Brattbakk Forfall meldes til Servicetorget tlf Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget. Forvaltningsloven 8, 3. ledd: Medlem skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre han ugild (inhabil). Før spørsmålet avgjøres, bør varamann eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad. Saksliste Sak nr. Sakstittel 001/12 Referatsaker 002/12 Samarbeidsavtale - Grane kommune - Helseforetak 003/12 Psykiatriplan /12 Regional park i Vefsna-regionen 005/12 Trofors næringshage A/S - sentrum næringshage as avd. Trofors, runde II 006/12 Klage på vedtak i KS-sak 019/11, Ekspropriasjonssak 3/11 mellom Grane kommune og Svein J. Paulsen 007/12 Befolkningsutvikling Grane - runde 2- Bolyst Grane med anbefalte tiltak / handlinger /strategi på kort og lang sikt Trofors, den 23. februar 2012 Bjørn Ivar Lamo Ordfører Lars E. Kapskarmo Rådmann

2 Side 2 av 35

3 Side 3 av 35 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato DATO- 12/65 12/616 Inger Lise Fløtnes Saksnummer Utvalg Møtedato 001/12 Kommunestyret Referatsaker Refererte skriv og meldinger: Nr Dok.ID T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 12/372 I Helgelandskraft Protokoll - ordinær generalforsamling i 2 12/442 I Det kgl. miljøverndep. Helgelandskraft 8.des 2011 Søknad om autorisasjon som nasjonalparksenter for Børgefjell og Lomsdal Visten

4 Rådmannens innstilling: Referater/meldinger tas til orientering.

5 Side 5 av 35

6 Side 6 av 35 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 12/27 12/267 Karin Ingebrigtsen Saksnummer Utvalg Møtedato 001/12 Komité for helse og omsorg /12 Råd for eldre og funksjonshemmede /12 Formannskapet /12 Kommunestyret Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Samarbeidsavtale - Grane kommune - Helseforetak Trykte vedlegg: Protokoll til inngåtte avtaler mellom forhandlingsutvalget for Helgelandssykehuset HF og forhandlingsutvalget for Helgelandskommunene. Avtaleutkast - Felles Samarbeidsavtale m / vedlegg Avtaleutkast - Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre. Avtaleutkast Retningslinjer for innleggelse i sykehus m / vedlegg Avtaleutkast Retningslinjer for samarbeid om utskrivingsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskriving fra institusjon m / vedlegg Avtaleutkast Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden. Utrykte vedlegg: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. Forskrift om kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og kommunal betaling for utskrivingsklare pasienter Sammendrag: Bakgrunn Samhandlingsreformen er en retningsreform som skal gjennomføres over tid med start fra Samarbeidsavtale mellom kommuner og regionale helseforetak / helseforetak er et av flere virkemidler for å realisere reformen. 14. juni 2011 vedtok Stortinget ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. Loven forplikter kommuner og helseforetak å inngå samarbeidsavtale og stiller minimumskrav til innholdet i avtalen, jfr. lovens kapittel 6.

7 Side 7 av 35 Lovpålagt avtale I h.h.t lovens kapittel 6-2 skal samarbeidsavtalen som et minimum omfatte: 1. enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre, 2. retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester, 3. retningslinjer for innleggelse i sykehus, 4. beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd, 5. retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon, 6. retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering, 7. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid, 8. samarbeid om jordmortjenester, 9. samarbeid om IKT-løsninger lokalt, 10. samarbeid om forebygging og 11. omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjede I tillegg kan det frivillig inngås en fellesavtale (overordnet avtale) for de lovpålagte avtalene. Departementet har besluttet at punktene 1, 3, 5 og 11 skal være vedtatt av kommunestyret innen mens de resterende punktene skal være vedtatt innen Rådmannen legger med denne saken fram samarbeidsavtaler for punktene 1, 3, 5, 11 samt en (overordnet) felles samarbeidsavtale. Interkommunalt samarbeid OSO (Overordnet SamarbeidsOrgan) for Helgelandssykehuset og Helgelandskommunene opprettet først en partssammensatt arbeidsgruppe til å utarbeide samarbeidsavtalene. Gruppa besto av tre representanter for Helgelandskommunene, tre representanter for sykehuset, en brukerrepresentant og to tillitsvalgte. Dette arbeidet var basert på dialog / konsensusprinsippet. Da arbeidsgruppas resultat ble presentert for kommunene på Helgeland i møte kom det fram at et stort antall kommuner var uenige i denne framgangsmåten. Resultatet av møtet var at alle kommuner på Helgeland besluttet å utarbeide et felles forslag til avtaler, som deretter skulle være gjenstand for forhandlinger med foretaket. Det ble samtidig nedsatt et forhandlingsutvalg, bestående av 5 medlemmer - en representant fra hver av regionene Sør, Ytre og Indre og to representanter fra Nord-Helgeland. Representantene er Grethe Bang, Brønnøy kommune, Kirsten Toft, Alstahaug kommune, John-Arvid Heggen, Vefsn kommune, Kristin Eide Nordøy, Nesna kommune og Linda Løvaas, Rana kommune.

8 Forhandlingsutvalget representerer både medisinsk-faglig, sykepleiefaglig og administrativ kompetanse. Det har vært gjennomført flere møter mellom forhandlingsutvalget og representanter for fagmiljøene i kommunene for å sikre best mulig forhandlingsunderlag og forankring. Forhandlinger med Helgelandssykehuset har foregått over 5 møter; 16. desember 2011, 4. januar, 9. januar, 10. januar og 16. januar Partene hadde i utgangspunktet svært ulik oppfatning om avtalestruktur og innhold i avtalene men partene har vist stor vilje til å finne fram til gode løsninger. Fra kommunenes og foretakets ståsted har det vært en intensjon at avtalene skulle være mest mulig felles, slik at foretaket skulle slippe å forholde seg til 18 ulike avtaler på Helgeland. Dersom kommunestyrene i de respektive kommuner vedtar avtaleutkastene slik de nå foreligger vil intensjonen være innfridd. Avtalens struktur og innhold Partene har valgt å oppfylle minimumskravene i loven ved å fremforhandle 11 avtaler /tjenesteavtaler og en felles samarbeidsavtale (overordnet avtale). Denne avtalestrukturen er lik for alle helseforetak og kommuner i Nord Norge / Helse Nord RHF. Avtalene er ment å være et verktøy til samarbeid. De fremforhandlede avtalene angir rammene for samarbeidet på kort og lang sikt, hvordan samarbeidet skal fungere i det daglige, hvilke møtearenaer som skal etableres, hvilke virksomhetsområder som skal samarbeide, hva de skal samarbeid om, hvem som er kontaktperson innenfor de ulike virksomhetsområdene, for eksempel på henholdsvis administrativt nivå og tjenestenivå, osv.. I tillegg er det avtalt hvilke grenseflater og gråsoner som skal være tema for nærmere avklaring og ansvars- og oppgavefordeling. Avtalene er forsøkt utformet mest mulig konkret. Vurdering: Plikt til å inngå samarbeidsavtale er et juridisk virkemiddel som pålegger kommuner og helseforetak å samarbeide om organisatoriske og faglige tiltak i utviklingen av helse- og omsorgstjenestene. Side 8 av 35 Samarbeidsavtalen vil være av både praktisk og prinsipiell betydning for kommunens ansvar for den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Ansvaret for å inngå samarbeidsavtale er derfor lagt til øverste politiske nivå i kommunen, kommunestyret, slik at politikerne blir orientert om og engasjert i samarbeidet med spesialisthelsetjenesten. Jfr. lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 6-1. Kommunestyret kan overlate til administrasjonen å forhandle, utarbeide og fornye avtalene. Erfaringene som er gjort i forbindelse med dette omfattende interkommunale samarbeidet om å utarbeide og forhandle felles avtaler er svært positive. I løpe av prosessen er det fremkommet klare synspunkter fra kommunerepresentantene om at dette samarbeidet bør videreføres når de resterende avtalene skal fremforhandles og avtalene senere skal fornyes. Etter rådmannens vurdering bør det tilstrebes at samarbeidsavtalene mellom det enkelte helseforetak og kommunene som det er naturlig at helseforetaket samarbeider med, i størst mulig grad er likelydende. Standardisering er med på å sikre kvalitet, pasientsikkerhet og likeverdige helsetjenester. Rådmannen anbefaler derfor at utarbeidelsen av nye avtaler samt fornying av inngåtte avtaler mellom Helgelandskommunene og Helgelandssykehuset HF, foregår gjennom et felles forhandlingsutvalg for Helgelandskommunene. Forhandlingsutvalget bør settes sammen av representanter med geografisk tilknytning til de fire helseregionene samt ha ulik og utfyllende fagkompetanse internt i gruppen

9 Side 9 av 35 Alle avtaler som fremforhandles og revideres vil bli forelagt kommunestyret til godkjenning. Etter rådmannens vurdering er de framlagte forslag til avtaler det beste resultatet som har vært mulig å oppnå gjennom forhandlinger med Helgelandssykehuset HF. Avtalene er i tråd med lover og forskrifter og etter rådmannens oppfatning til beste for kommunen. Rådmannens innstilling: Rådmannen foreslår at følgende avtaler, hjemlet i kapittel 6 i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, skal gjelde mellom Grane kommune og Helgelandssykehuset HF fra og med : - Felles samarbeidsavtale mellom Grane kommune og Helgelandssykehuset HF. - Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre, - Retningslinjer for innleggelse i sykehus - Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon, - Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Komité for helse og omsorg Behandling: KOH-001/12 Vedtak: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Råd for eldre og funksjonshemmede Behandling: ELD-001/12 Vedtak: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-009/12 Innstilling: Rådmannen foreslår at følgende avtaler, hjemlet i kapittel 6 i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, skal gjelde mellom Grane kommune og Helgelandssykehuset HF fra og med : - Felles samarbeidsavtale mellom Grane kommune og Helgelandssykehuset HF. - Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre,

10 Side 10 av 35 - Retningslinjer for innleggelse i sykehus - Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon, - Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

11 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 12/64 12/589 Berit Rise Saksnummer Utvalg Møtedato 003/12 Kommunestyret Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Psykiatriplan Trykte vedlegg : Psykiatriplan for Grane kommune Sammendrag: Opptrappingsplan for psykisk helse var i 2008 inne i sitt tiende og siste år. Statlig øremerkede midler til kommuner og helseforetak i planperioden ble fra 2009 i sin helhet lagt inn i rammebevilgningen til kommunene og helseforetakene. For å følge utviklingen etter opptrappingsplanens slutt skal kommunene fortsatt rapportere sin innsats i forhold til psykisk helsearbeid. For helsemyndighetene er det sentrale målet å følge med på at tjenestetilbudet fortsatt sikres høy prioritet og ikke bygges ned. Mennesker med psykiske lidelser har svært ulike behov for tjenester. Noen har sammensatte og omfattende behov gjennom store deler av livet. Mens andre har behov for hjelp i en kortere periode. For mennesker med alvorlige psykiske lidelser er det svært viktig å bli møtt av et tilgjengelig og koordinert tjenesteapparat. Ofte vil personer med psykiske lidelser ha behov for samtidige tjenester, og i noen tilfeller behandling både i spesialisthelsetjenesten og i kommunen. Utvikling av samhandlingsmodeller mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten skal ta utgangspunkt i brukerens behov for tjenester ble samhandlingsreformen innført. Denne skal gi helsetjenesten en ny retning, med fokus på å forebygge framfor å bare reparere. I den nye folkehelseloven slås det fast at kommunene har ansvar for å forebygge psykisk sykdom. Det understrekes at psykisk helse må ses på som en integrert del av folkehelsearbeidet. Folkehelse har tradisjonelt sett vært et fagfelt knyttet til helsetjenesten, men folkehelseloven understreker viktigheten av et bredt samfunnsrettet folkehelsearbeid. Samhandlingsreformen og ny folkehelselov krever at alle kommunale sektorer involveres og tar ansvar for helsefremmende og forebyggende arbeid. Kommunene skal gi et samkjørt tilbud med forebygging, tidlig intervensjon, tidlig diagnostikk, behandling og oppfølging slik at behandlingstilbudet har et helhetlig forløp. Barn og unges psykiske helse påvirkes av ulike forhold, som fremmer eller hemmer god psykisk helse. Disse forholdene finnes både i barnet og ungdommen selv, i familien og i samfunnet rundt. Undersøkelser viser at prosent av alle barn og unge i Norge har psykiske problemer eller psykisk lidelse. Veilederen Psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunene beskriver de kommunale tjenestenes oppgaver i det psykiske helsearbeidet for barn og unge, og deres familier. Det omfatter både forebyggende arbeid og et koordinert samarbeid. Noen barn og unge trenger bistand kun fra enkelte tjenester, mens andre vil ha behov for et mer omfattende hjelpetilbud. Kommunene må derfor ha tverrfaglighet og et differensiert tilbud.

12 Side 12 av 35 De tiltak som settes i verk skal bidra til å øke forståelsen for psykiske lidelser, for de konsekvenser dette har for den enkelte, deres familie og nettverk. Målsettingen med psykisk helsearbeid i kommunene er å bidra til å fremme selvstendighet, tilhørighet og å styrke evnen til å mestre eget liv. Vi har alle individuelle behov for hva hverdagen bør inneholde med tanke på opplevelse av livskvalitet. Vår målsetting er å gi et helhetlig, koordinert og velfungerende tjenestetilbud av god kvalitet. Psykiatriplan for Grane kommune , og gjennomføringen av denne, har som mål å: Forebygge psykososiale problemer og psykiske lidelser. Gi kompetent behandling og koordinerte støtte- og hjelpetiltak til mennesker som på grunn av psykiske problemer eller psykiske lidelser ikke mestrer sitt daglige og / eller sosiale liv. Ivareta personer i krisesituasjoner Vi driver i hovedsak individuelle behandlingsopplegg med samtaler og veiledning. Noen brukere har en alvorlig psykisk lidelse og et omfattende bistandsbehov med ansvarsgrupper som er tverrfaglig sammensatt, hvor psykiatri- og rustjenestens personell har koordinatorfunksjon. Noen har mindre alvorlige lidelser med samtaler som eneste oppfølging. Vi mottar veiledning fra-, og henviser til spesialisthelsetjenesten ved behov. Tjenesten fungerer også som et lavterskeltilbud som inkluderer råd og veiledning til kommunens innbyggere som har behov for dette. Her tilbys fra en til tre samtaler, er dette tilstrekkelig, fattes ikke tjenestevedtak og bistanden opphører. Psykiatri- og rustjenesten hadde i 2011 oppfølging av 40 registrerte brukere med tjenestevedtak. Alderssammensetning er fra barn og opp til 90 år, med en gjennomsnittsalder på ca 35 år. Dette er mennesker med behov for langvarig oppfølging hvorav noen har flere tiltak, flere ganger pr uke, andre en gang pr. uke eller annenhver uke Andre familiemedlemmers situasjon har tidligere i liten grad blitt tatt alvorlig av psykisk helsevern. Her har de siste år skjedd en positiv utvikling, deriblant krav om Barneansvarlig i alle Distriktspsykiatriske sentre, og anbefalinger om at det opprettes Barneansvarlig person også i kommunene. Et godt samarbeid kan avlaste både pårørende og helsevesenet, og gi muligheter for et bedre liv for både pasient og pårørende. Av forebyggende arbeid kan nevnes Møteplassen, hvor hovedmålsettingen er økt sosial kontakt og motvirkning av isolasjon, som vi vet kan føre til psykiske problemer eller lidelser. Psykiatritjenesten tok i 2006 initiativ til et tettere samarbeid mellom skole og helse, noe som var oppstarten av dagens Tverrfaglig team. Psykisk helse i skolen er et annet godt etablert og virkningsfullt forebyggende tiltak. Nevnte tiltak, med flere, beskrives i planen Oppbyggingen av psykiatritjenesten i kommunen viser en reduksjon i antall innleggelser i institusjon. Planen har vært til høring ved: Mental helse Vefsn, Grane og Hattfjelldal Komité for helse og omsorg. Møteplassen Veien videre

13 Side 13 av 35 Støttekontaktgruppen Aktiviteten. Avslutningsvis informerer jeg om at Psykiatri- og rustjenesten ønsker navneendring til Psykisk helse og rustjenesten. Navn på planen blir da Plan for psykisk helsearbeid. På grunn av stort arbeidspress de siste ukene har undertegnede ikke endret navnet gjennomgående i planen. Navneendring i planen gjøres etter kommunestyrets forhåpentlige godkjenning. Komite for helse- og omsorg ble orientert om planen i møte den Ble tatt til etterretning med enkelte små korrigeringer. Vurdering:

14 Rådmannens innstilling: Psykiatriplan for vedtas.

15 Side 15 av 35

16 Side 16 av 35 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 12/60 12/534 Arne-Martin Husby Saksnummer Utvalg Møtedato 015/12 Formannskapet /12 Kommunestyret Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Regional park i Vefsna-regionen Vedlegg: Norske parker Pressemelding av fra KRD Sammendrag: Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) etablerer et nytt verdiskapingsprogram for lokale og regionale parker i 2012, og det er øremerket kr 10 mill til verdiskapingsprogrammet. Dette for å øke verdiskaping og næringsutvikling i områder som har potensial for dette. Områdene må tilfredsstille visse kvaliteter for å etablere seg som en lokal eller regional park, og ha konkrete planer for verdiskaping knyttet til parken. KRD skal utarbeide retningslinjer for tilskuddsordningen, og midlene vil bli utlyst til våren. I dag er det etablert tre norske regionale parker, Valdres, Nærøyfjorden og Telemarkskanalen, samt åtte lokale parker andre steder i landet. Denne typen parker er ikke en form for vern, men en samarbeidsform mellom ulike aktører som jobber med næringsutvikling i et geografisk avgrenset område. Organisasjonen Norske Parker er et felles samarbeidsorgan for de etablerte parkene. Det som ønskes vurdert i denne saken er om dette kan være en utviklingsstrategi og en samarbeidsform som er hensiktsmessig å etablere for området Vefsn, Grane og Hattfjelldal i forbindelse med vernet av Vefsnavassdraget. Nordland Fylkeskommune har påbegynt planarbeidet med regional plan for Vefsna etter plan- og bygningsloven. Planleggingen skal resultere i en samlet og helhetlig vassdragsforvaltning av Vefsna. På grunn av gyrosmitten og stenging av laksetrappa i Laksforsen har aktiviteten i elva i mange år vært liten. Rotenonbehandling av Vefsna ble påbegynt høsten 2011, og dette skal gjentas i 2012, og målet er at Vefsna skal friskmeldes om noen år. Det er derfor viktig at det igangsettes et arbeid med næringsutvikling i tilknytning til vassdraget dersom kommunene skal lykkes med verdiskapingen etter at elva forhåpentligvis blir friskmeldt. Dersom kommunene ønsker å delta i verdiskapingsprogrammet må det dannes en styringsgruppe bestående av representanter fra kommunene, lokalt næringsliv og aktuelle lag og foreninger. Det

17 må være lokal vilje til å delta fra kommuner, fra aktuelt næringsliv og andre aktuelle samarbeidspartnere, og det vil bli mulig å søke om forprosjektmidler fra verdiskapingsprogrammet til utvikling av verdigrunnlaget og fundamentet for sin park. Side 17 av 35 Vurdering: Prosjektet Muligheter Helgeland i regi av Statkraft ble ikke realisert. I stedet ble Vefsna verna mot kraftutbygging, og derfor er det viktig å utvikle andre muligheter i området som kan bidra til næringsutvikling og verdiskaping. Dette vil kreve god organisering, et godt samarbeid og en strategisk og offensiv holdning. Rotenonbehandlingen av Vefsna vil sannsynligvis også bidra til en friskmeldt elv som igjen kan gi nye muligheter innen reiseliv og turisme i tilknytning til elvefisket, og dette er det nødvendig å jobbe aktivt med for å gjenskape aktivitet og et vitalisert næringsmiljø basert på en friskmeldt elv. En felles organisering i form av en regional park kan være en arbeidsmåte for kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal til å utnytte / utvikle nye næringsmuligheter som er knyttet til Vefsnavassdraget. Gjennom å samle utviklingsressurser, utvikle en fells plattform og øke samhandlingen i området, vil det sannsynligvis kunne skapes større verdier og nytte av den innsatsen som i dag legges ned i ulike prosjekt med kortere varighet. Dette krever god lokal forankring og at enkeltpersoner, bedrifter og organisasjoner gis kunnskap og kan enes om å jobbe på denne måten. Samarbeidet må være basert på frivillighet og interesse. Norske Parker fremhever langsiktighet som en viktig faktor i utviklingsarbeidet med partnerskapsavtaler på 10 år, og det vil trolig være lettere for kommunene å få nasjonale midler til utviklingsarbeid dersom kommunene deltar i nasjonale program og er med i en strukturert utviklingsprosess. I regi av utviklingsprogrammet for Norske Parker vil det bli arrangert seminar, møter og det blir muligheter for å delta i erfaringsutveksling med kommuner som har erfaring med denne typen utviklingsarbeid. Dette vil bidra til kompetanseutvikling og fremdrift. I noen av de etablerte parkene er regionale aktører med som for eksempel fylkeskommunen og fylkesmannen. Tilskuddsordningen som omfattes av verdiskapingsprogrammet er pr. dato ikke ferdig utarbeidet av KRD, og ordningen og midlene vil bli utlyst en gang til våren. Det er mao. pr. dato ikke mulig å søke på tilskuddsmidler fra dette verdiskapingsprogrammet. Det vil imidlertid sannsynligvis være fornuftig av kommunene å etablere et felles forum for næringsutvikling på grunn av vassdragsvernet av Vefsna, men dette er en sak som kan drøftes nærmere når det er klart hva den regionale planen for Vefsna vil innebære for kommunene. Konklusjonen er at kommunene på nåværende tidspunkt avventer med å etablere en regional park for Vefsna-regionen inntil tilskuddsordningen er utlyst og inntil det er mer kjent hva den regionale planen for Vefsna vil innebære for kommunene. Rådmannens innstilling: 1. Grane kommune er positiv til å etablere et felles forum med Vefsn og Hattfjelldal kommuner i forbindelse med næringsutvikling i tilknytning til Vefsna. 2. Grane kommune vil på nåværende tidspunkt anbefale at kommunene avventer med å etablere regional park for Vefsna-regionenen inntil tilskuddsordningen fra KRD er utlyst og inntil det er mer kjent hva den regionale planen for Vefsna vil innebære for kommunene.

18 Side 18 av Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-015/12 Vedtak: 1. Grane kommune er positiv til å etablere et felles forum med Vefsn og Hattfjelldal kommuner i forbindelse med næringsutvikling i tilknytning til Vefsna. 2. Grane kommune vil på nåværende tidspunkt anbefale at kommunene avventer med å etablere regional park for Vefsna-regionenen inntil tilskuddsordningen fra KRD er utlyst og inntil det er mer kjent hva den regionale planen for Vefsna vil innebære for kommunene.

19 Side 19 av 35 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 07/336 12/202 Lars-Erik Kapskarmo Saksnummer Utvalg Møtedato 006/12 Formannskapet /12 Kommunestyret Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret Trofors næringshage A/S - sentrum næringshage as avd. Trofors, runde II Trykte vedlegg: - FS-sak 086/11 med vedlegg - Evalueringsskjema Grane Næringsutvikling as Sammendrag: Som tidligere innledning i FS-sak 086/11 har vi mottatt et nytt utkast til samarbeidsavtale med Sentrum Næringshage as, med et revidert og nytt Næringshageprogram som gjelder fra , med evalueringer i Bidraget fra Grane kommune ønskes videreført med samme beløp som tidligere, dvs kr ,- årlig. I tillegg medfinansierer Nordland Fylkeskommune (NFK) driften av Sentrum Næringshage avd Trofors med kr ,- årlig. Daglig leder i Sentrum Næringshage har i ettertid informert oss om at det i 2010 er kjøpt lokale tjenester fra GNU as med ca kr ,- for adm- og tilrettelegging av filialen på Trofors. I et møte 08. jan 2012 initiert av sentrum Næringshage as v daglig leder, der også styreformann deltok, møtte ordfører og rådmann fra Grane kommune. Signalet fra Næringshagens representanter var entydig at de ønsket en snarlig tilbakemelding på om Grane k ønsket å delta i utviklingen av Sentrum Næringshage med tilstedeværelse her på Trofors. En tilstedeværelse for lokal næringsutvikling og tilrettelegging som Grane k selv i starten var pådriver for! En medfinansiering fra NFK til driften her på Trofors forutsetter at Grane kommune deltar. Vedtaket i FS-sak 086/11, med møtedato var som flg: Grane kommune viderefører samarbeidet med Sentrum Næringshage inntil videre. Vi vil gjennomføre en evaluering av samarbeidet med Sentrum Næringshage i starten av 2012, og komme med vedtak i kommunestyremøte 29. feb vedrørende framtidig organisering og samarbeide. Det antas at påbegynte evaluering av Grane Næringsutvikling as implementerer skisserte evaluering av vårt medlemskap i Sentrum Næringshage as.

20 Side 20 av 35 Vurdering: Hvor mye- og hva oppstartet evaluering av GNU inkl Sentrum Næringshage as vil berøre/omtale drift/nytte av vår deltakelse i Sentrum Næringshage as er pr dd ikke kjent. NB! Evalueringen vil bli lagt fram på møtet onsdag 25. jan- hvis den er klar! Det som er en realitet er at det i eks adm lokaler til Norgesvinduet Svenningdal as, nåværende Sentrum Næringshage as, er blitt et kontorfellesskap og miljø for privat og offentlig tjenesteproduksjon som ikke er- el kan defineres som kommunal. I tillegg til GNU as med en fast- og 2 prosjektansatte har vi Tine med 1x, Fylkesmannen med 1x, (etter hver 1x i tillegg?), snart NFK med 1x (prosjektstilling Lomsdal/Visten), Duett regnskap med 2x og adm i Hag-vekst 3x. I tillegg tilbys leiekontor og div møterom med blant annet konferanseutstyr for videokonferanse. Om dette hadde vært på plass her på Trofors uten vår deltakelse- og medvirkning fra Sentrum Næringshage as er usikkert. Rent teoretisk kunne eier av lokalene stått for nødvendig tilrettelegging, uten involvering av sentrum Næringshage, men tilhørende nettverk innen næringshage paraplyen felles med Sandnessjøen og Vefsn, (snart også i Brønnøysund?), ville da ikke vært tilgjengelig som i dagog i skissen for nytt Næringshageprogram for perioden Fra et adm synspkt ansees samarbeidet med sentrum Næringshage å være et viktig element i en fortsatt positiv næringsutvikling- og tilrettelegging for eksisterende og ny næringsvirksomhet her på Trofors, som ikke er lønnet og framdrevet av Grane kommune. Grane k bør signalisere som er erfart, at vi i en ny avtale krever at lokal kontakt for Sentrum Næringshage as om det blir via GNU as el annet, har den myndighet som er nødvendig for at dynamikken ift adm tilrettelegging mv blir tilpasset lokale forhold og krav fra eksisterende deltakere og nye potensielle kunder. Dette bør komme fram i en driftsavtale der Grane k deltar at gis rom for nødvendige lokale tilpasninger der dette er et ønske fra kunder/leietakere! Rådmannens innstilling: Ingen innstilling avgis. Evalueringsrapport avventes Formannskapet Behandling: Monica Hoff forespurte om sin habilitet. Hun ble erklært habil. Annbjørn Brennhaug orienterte om de foreløpige signal fra evalueringen av Sentrum Næringshage og Grane Næringsutvikling. Vedtaket i FS-sak 086/11 opprettholdes. Enstemmig vedtatt. FS-006/12 Vedtak: Grane kommune viderefører samarbeidet med Sentrum Næringshage inntil videre.

21 Side 21 av 35 Vi vil gjennomføre en evaluering av samarbeidet med Sentrum Næringshage i starten av 2012, og komme med vedtak i kommunestyremøte 29. feb. vedrørende framtidig organisering og samarbeide.

22 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FA-L12 07/219 12/564 Lars-Erik Kapskarmo Saksnummer Utvalg Møtedato 006/12 Kommunestyret Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret Klage på vedtak i KS-sak 019/11, Ekspropriasjonssak 3/11 mellom Grane kommune og Svein J. Paulsen Trykte dokumenter i saken: - Ekspropriasjonssak 3/11 mellom Grane k og SJ Paulsen, KS-sak 019/11 behandlet Klage til Fylkesmannen, fra advokat Albert Holand, datert Tomtesak: Grane kommune Svein J Paulsen, brev fra advokat Dan E Kjellnø 29. des Svar på henvendelse fra Grane Treindustri, datert Henvendelse fra Grane Treindustri Sammendrag: Det vises til vedtak i KS-sak 019/11, Ekspropriasjonssak 3/11 mellom Grane kommune og Svein J Paulsen der det ble fattet flg vedtak med 14 stemmer for og 2 stemmer mot et forslag fra Felleslista: En vil be om at sak 19/11 Reguleringsplan for Grane Treindustri- blir fjernet fra sakslisten ved kommunestyremøte Begrunnelsen er som flg; en viser til kommunestyresak 10/11 og 18/11. Et enstemmig kommunestyre har i sak 18/11 vedtatt en avtaleinngåelsesfrist til Det konstateres at noen avtale / positiv avklaring ikke foreligger, verken til dato eller dagens kommunestyremøte. Da gjelder automatisk vedtak om ekspropriasjon. Videre er det intet i saksdokumentene eller saksprosessene som skulle tilsi at noen forhandlingsløsning er mulig. En videre uthaling synes å være til sterk skade for den berørte bedriften og for Grane kommune sin good-will. Vedtaket ble påklaget av Svein J Paulsens advokat, og postregistrert i vårt arkiv 26. aug 2011, etter innvilget utsatt klagefrist grunnet ferieavvikling. Ref klagen datert 24. aug 2011 påberopes flg klagegrunner: 1 Det er ikke oppgitt om det er KS selv som har vedtatt å trekke saken eller om vedtaket er trukket ved beslutning av ordfører eller annen. Stemmegivningen er ikke oppgitt for det tilfelle at KS selv har truffet beslutningen. Vedtaket er i alle tilfeller ikke meddelt utad som realitetsvedtak med klageadgang mv.

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Kirsten Toft SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Møterom på sykehjemmet. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møtedato: 07.02.2011.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Møterom på sykehjemmet. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møtedato: 07.02.2011. Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 07.02.2011 Møtetid: 18:00 Møtested: Møterom på sykehjemmet Møteleder Marit Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 31.01.11 Fraværende representanter Møtende

Detaljer

Felles samarbeidsavtale

Felles samarbeidsavtale Felles samarbeidsavtale Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4 2. Bakgrunn...4 3. Formål...4 4.

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Felles samarbeidsavtale

Felles samarbeidsavtale Avtale om samhandling mellom Leirfjord kommune og Helgelandssykehuset HF Felles samarbeidsavtale Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 1. Parter... 2 2. Bakgrunn... 2 3. Formål... 2 4. Virkeområde...

Detaljer

Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012. Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen

Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012. Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen Saksframlegg til styret Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen Samarbeidsavtaler mellom Xx kommune og Sykehuset

Detaljer

.»77/ I I /2. te2,44. SWi. Felles samarbeidsavtale. Innholdsfortegnelse. Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset

.»77/ I I /2. te2,44. SWi. Felles samarbeidsavtale. Innholdsfortegnelse. Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Felles samarbeidsavtale Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 1. Parter 2 2. Bakgrunn 2 3. Formål 2 4. Virkeområde 3 5. Inngåelse

Detaljer

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja Ark.: 026 Lnr.: 4272/12 Arkivsaksnr.: 12/5-14 Saksbehandler: Linda Svendsrud SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtetid: 09:00. Møtedato: 11.09.2014. Møte i Formannskapet. Møtested: Laksforsen Turist Café

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtetid: 09:00. Møtedato: 11.09.2014. Møte i Formannskapet. Møtested: Laksforsen Turist Café Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 11.09.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Laksforsen Turist Café Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 4. september

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: F60 Arkivsaksnr.: 06/767

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: F60 Arkivsaksnr.: 06/767 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: F60 Arkivsaksnr.: 06/767 SAMARBEIDSAMARBEIDSAVTALE MELLOM ST.OLAVS HOSPITAL HF, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF OG AGDENES KOMMUNE - FASE 2 Rådmannens innstilling:

Detaljer

Lovpålagte samarbeidsavtaler. Antall kommuner i Troms = 25 Antall kommuner i Nordland = 44 Antall kommuner i Finnmark = 19

Lovpålagte samarbeidsavtaler. Antall kommuner i Troms = 25 Antall kommuner i Nordland = 44 Antall kommuner i Finnmark = 19 Lovpålagte samarbeidsavtaler Antall kommuner i Troms = 25 Antall kommuner i Nordland = 44 Antall kommuner i Finnmark = 19 Formålet med samarbeidsavtaler Konkretisere oppgave- og ansvarsfordelingen mellom

Detaljer

Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget.

Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget. Side 1 av 10 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen : 17.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter kun ved spesiell

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL

SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL Side 1 av 5 SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL 1. Parter. Avtalen er inngått mellom Oslo kommune ved byrådsavdeling og følgende helseforetak: Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus, Lovisenberg

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.06.2011 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.06.2011 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.06.2011 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALER Samarbeidsavtale mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF

SAMARBEIDSAVTALER Samarbeidsavtale mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF Arkivsaksnr.: 10/2138-49 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Rådgiver Helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø SAMARBEIDSAVTALER Samarbeidsavtale mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: NAV's møterom. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møtedato: 06.05.2014.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: NAV's møterom. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møtedato: 06.05.2014. Grane kommune Side 1 av 8 Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 06.05.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: NAV's møterom Møteleder Monica Kroken Møteinnkalling (kunngjøring) 28. april 2014 Fraværende

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 27.09.2010 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 27.09.2010 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 27.09.2010 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 9. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.07.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 9. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.07.2012 Tidspunkt: 09:00 Side 1 av 9 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.07.2012 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 32. Møtedato: 22.02.2012. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00 14:30. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 32. Møtedato: 22.02.2012. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00 14:30. Møtested: Formannskapssalen Side 1 av 32 Grane kommune Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 22.02.2012 Møtetid: 09:00 14:30 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 15. februar

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 23. Møtested: Formannskapssalen Dato: 23.05.2012 Tidspunkt: 09:00: Møtestart 11:00: Møte med Statskog

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 23. Møtested: Formannskapssalen Dato: 23.05.2012 Tidspunkt: 09:00: Møtestart 11:00: Møte med Statskog Side 1 av 23 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 23.05.2012 Tidspunkt: 09:00: Møtestart 11:00: Møte med Statskog Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak. Samarbeidsavtale mellom Nord-Aurdal kommune og Sykehuset Innlandet HF

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak. Samarbeidsavtale mellom Nord-Aurdal kommune og Sykehuset Innlandet HF Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 15/113 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Kommunalt råd for mennesker 26.01.2015 001/15 JOHVEB med nedsatt funksjonsevne Eldrerådet 26.01.2015 001/15

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 18.09.2013. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Monica Kroken.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 18.09.2013. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Monica Kroken. Grane kommune Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 18.09.2013 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Monica Kroken Møteinnkalling (kunngjøring) 09.09.2013 Fraværende representanter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00-10:00. Møtedato: 18.06.2014

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00-10:00. Møtedato: 18.06.2014 Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 09:00-10:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 17. juni 2014

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 03.12.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 03.12.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 03.12.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 27. november 2014 Fraværende

Detaljer

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM. KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM. KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF 1. Parter OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM. KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom X kommune og Sykehuset Innlandet HF, heretter SI. 1 Samarbeidsavtalen som helhet inneholder: Overordnet

Detaljer

Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter. Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering

Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter. Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering Disposisjon En retningsreform Historikk Nasjonal strategi for habilitering

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 13. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 13. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Side 1 av 13 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Overordnet samarbeidsavtale. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Overordnet samarbeidsavtale. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF Xx KOMMUNE Overordnet samarbeidsavtale mellom xx kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF 1. Parter Denne avtalen er inngått mellom xx kommune (heretter kommunen) og Universitetssykehuset Nord-Norge

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 5. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 05.03.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 5. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 05.03.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 5 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 05.03.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 25. februar 2014 Fraværende

Detaljer

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF 1. Parter OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom Søndre Land kommune og Sykehuset Innlandet HF, heretter SI Avtalen er rettslig bindende

Detaljer

Samhandlingsreformen - Godkjenning av revidert samarbeidsavtale mellom Kongsvinger kommune og Sykehuset Innlandet HF

Samhandlingsreformen - Godkjenning av revidert samarbeidsavtale mellom Kongsvinger kommune og Sykehuset Innlandet HF KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg 08.05.2013 006/13 AAN Kommunestyret 23.05.2013 042/13 AAN Saksansv.: Marianne Birkeland Arkiv:K2-F00

Detaljer

SAKSFREMLEGG SAMARBEIDSAVTALER MED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS

SAKSFREMLEGG SAMARBEIDSAVTALER MED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Behandles i: Helse- og omsorgsutvalget Kommunestyret SAMARBEIDSAVTALER MED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Overordnet samarbeidsavtale 04.01.2012 HOM, K Samarbeidsavtale

Detaljer

Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere?

Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere? Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere? Gudrun Haabeth Grindaker Direktør Mars 2012 KS ønsker en Samhandlingsreform

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 09.04.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 09.04.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 8 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 09.04.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 1. april 2014 Fraværende

Detaljer

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten Arbeidsgruppe nedsatt av OSO Helgeland Anbefalt avtaletekst pr. 16. november 2011, inkludert sirkulerte etterkommentarer. Tjenesteavtale nr. 5 Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 09:00. Møtedato: 26.05.2010. Møte i Formannskapet. Møtested: Møterom 2. etg. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 09:00. Møtedato: 26.05.2010. Møte i Formannskapet. Møtested: Møterom 2. etg. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 26.05.2010 Møtetid: 09:00 Møtested: Møterom 2. etg. Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 19. mai 2010 Fraværende representanter

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/1858-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: SAMHANDLINGSKOORDINATOR - NY STILLING

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/1858-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: SAMHANDLINGSKOORDINATOR - NY STILLING SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/1858-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: SAMHANDLINGSKOORDINATOR - NY STILLING Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

Kommuneplanens arealdel v/ Teknisk/Næringssjef Tone Larsen Kommuneøkonomi v/ X-Øk.sjef Bodø kommune

Kommuneplanens arealdel v/ Teknisk/Næringssjef Tone Larsen Kommuneøkonomi v/ X-Øk.sjef Bodø kommune Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 22.02.2012 Tidspunkt: 09:00 Orienteringer: Kommuneplanens arealdel v/ Teknisk/Næringssjef Tone Larsen Kommuneøkonomi

Detaljer

Grane kommune ønsker å jobbe kreativt og målrettet for økt bolyst og omdømmebygging.

Grane kommune ønsker å jobbe kreativt og målrettet for økt bolyst og omdømmebygging. Prosjekt «Bolyst Grane Der elvene møtes» Søknad sendt kommunal- og regionaldepartementet 05.03.2012 Prosjektbeskrivelse: Prosjektperiode Bakgrunn: Grane kommune opplever en nedgang i befolkningstallet,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Flesbergtunet Møtedato: ONSDAG 05.09.2012 kl. 13:00 NB! Merk at møtet avholdes på Flesbergtunets møterom. Flesbergtunets mellomledere gir

Detaljer

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 20.03.2013 017/13 Kommunestyret 03.04.2013 022/13

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 20.03.2013 017/13 Kommunestyret 03.04.2013 022/13 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-131, TI-&13 13/133 13/1645 Stian Skjærvik 13.03.2013 Strategisk plan for Indre Helgeland Regionråd - Høring Utvalg Møtedato

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

Sak /12 Forprosjekt Vefsna regionalpark. Trykte vedlegg: -søknad til IHR sitt regionale næringsfond om med-finansiering

Sak /12 Forprosjekt Vefsna regionalpark. Trykte vedlegg: -søknad til IHR sitt regionale næringsfond om med-finansiering Sak /12 Forprosjekt Vefsna regionalpark Trykte vedlegg: -søknad til IHR sitt regionale næringsfond om med-finansiering Utrykte vedlegg: -NORSKE PARKER-Lokalparker og regionalparker i Noreg, verdigrunnlag

Detaljer

Søknad om tilskudd til videreføring av Hybelprosjektet i perioden 2012-2014. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.09.2012

Søknad om tilskudd til videreføring av Hybelprosjektet i perioden 2012-2014. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.09.2012 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FA-A49, TI-&40 12/174 12/6196 Anne-Margrethe Simonsen 10.09.2012 Søknad om tilskudd til videreføring av Hybelprosjektet i perioden

Detaljer

Tjenesteavtale 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og faglige nettverk og hospitering

Tjenesteavtale 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og faglige nettverk og hospitering Tjenesteavtale 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og faglige nettverk og hospitering Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 19. juni 2012. Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV \C3C,CA UN.yrRS,TEH-AR.,OHCeE55,_, 7MÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 4 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Orn Samarbeid om og beskrivelse

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 21.03.2012 12/158 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 06.06.2011. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 06.06.2011. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 06.06.2011 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Marit Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 31. mai 2011 Fraværende representanter

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Tjenesteavtale nr. 1 Enighet om helse- og omsorgsoppgaver Omforent 18.1.2012. Avtale om samhandling mellom xx kommune og Helgelandssykehuset HF

Tjenesteavtale nr. 1 Enighet om helse- og omsorgsoppgaver Omforent 18.1.2012. Avtale om samhandling mellom xx kommune og Helgelandssykehuset HF Avtale om samhandling mellom xx kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 1 Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

MØTEREFERAT. Innkalling til møte i RESO-Vesterålen Sted: Nordlandssykehuset Vesterålen Dato: 11.april Tid: 09:30 12:30

MØTEREFERAT. Innkalling til møte i RESO-Vesterålen Sted: Nordlandssykehuset Vesterålen Dato: 11.april Tid: 09:30 12:30 MØTEREFERAT Samhandlingsavdelingen Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Innkalling til møte i RESO-Vesterålen Sted: Nordlandssykehuset Vesterålen Dato: 11.april Tid: 09:30 12:30 Møterom/sted: Deltakere

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen Arkiv: 403 Arkivsaksnr: 2013/4937-5 Saksbehandler: Runar Asp Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen Godkjenning av Samarbeidsavtale mellom kommunen og St.Olavs Hospital

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.08.2015 058/15 Kommunestyret 09.09.2015 055/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.08.2015 058/15 Kommunestyret 09.09.2015 055/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FA-F40 13/321 15/5780 Anne-Margrethe Simonsen 05.08.2015 Regionalt barnevernsamarbeid Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Dette er en stor sak som nok må drøftes i flere omganger. Det er imidlertid viktig å starte denne diskusjonen nå.

Dette er en stor sak som nok må drøftes i flere omganger. Det er imidlertid viktig å starte denne diskusjonen nå. ASU sak 14/12. Faglige samarbeidsutvalg (FSU) Iflg overordnet samarbeidsavtale kan ASU oppnevne Faglige samarbeidsutvalg. I avtalene som nå er inngått ønskes det flere slike utvalg fra arbeidsgruppene

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Xx kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 6

Avtale om samhandling mellom Xx kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 6 Avtale om samhandling mellom Xx kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering Innholdsfortegnelse

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Fondsstyret / Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Fondsstyret / Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Fondsstyret / Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

smi GQ0-Å2 f.)foa4 Innholdsfortegnelse Tjenesteavtale 1

smi GQ0-Å2 f.)foa4 Innholdsfortegnelse Tjenesteavtale 1 Tjenesteavtale nr, 1 Enighet om helse- og omsorgsoppgaver Omforent 18.1.2012 Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 1 Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for omsorg og miljø Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Onsdag 01.12.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtedato: 06.03.2013. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00 12:00. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtedato: 06.03.2013. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00 12:00. Møtested: Formannskapssalen Side 1 av 8 Grane kommune Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 06.03.2013 Møtetid: 09:00 12:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 5. mars 2013 Fraværende

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS)

SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS) Arkivsaksnr.: 10/2138-3 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Rådgiver Pleie,omsorg og helse, Tove Smeby Vassjø SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS) Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 5/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder tirsdag møte den 14.06.2005 kl. 08.30 på Kokelv grendehus. Medlemmene innkalles til

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 04.02.2014. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møteleder.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 04.02.2014. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møteleder. Grane kommune Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 04.02.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Monica Kroken Møteinnkalling (kunngjøring) 28.01.14 Fraværende representanter

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Samarbeid om ansvars- og oppgavefordeling i tilknytning til innleggelse, utskriving, rehabilitering og læring- og mestringstilbud

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 12.10.2015 Møtested:

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.03.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.03.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00. Side 1 av 11 Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.03.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00 Medlemmer: Rita K. Jensen Stian Skjærvik Helene K. Slettbakk Ann-Elen Sæterstad

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.05.2009 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

4. Ansvars og oppgavefordeling mellom helseforetaket og kommunen

4. Ansvars og oppgavefordeling mellom helseforetaket og kommunen Tj.avtale nr. 5 utkast endringer som konsekvens av PLO-varsling 1. Parter Avtalen er inngått mellom xxxxx kommune og Nordlandssykehuset HF (NLSH HF). 2. Bakgrunn Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 7. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: 02.04.2014. Møte i Komité for oppvekst og kultur.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 7. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: 02.04.2014. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Side 1 av 7 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 02.04.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 25. mars 2014 Fraværende representanter

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT BÅTSFJORD KOMMUNE PR.

REGNSKAPSRAPPORT BÅTSFJORD KOMMUNE PR. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 19.05.2011 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING I forkant av møtet vil

Detaljer

Status fra arbeidet med samarbeidsavtalen mellom kommuner og helseforetak

Status fra arbeidet med samarbeidsavtalen mellom kommuner og helseforetak Samhandlingsreformen Status fra arbeidet med samarbeidsavtalen mellom kommuner og helseforetak Møte mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag 4.11.2011 Tore Andersen, klinikkleder 10.702 innb. 23.105 innb.

Detaljer

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Delavtale nr. 2b Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 10 Samarbeid om forebygging Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 11.06.2014. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 11.06.2014. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 8 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 11.06.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 3. juni 2014 Fraværende

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.09.2011 Tidspunkt: 11:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.09.2011 Tidspunkt: 11:00. Hattfjelldal kommune Side 1 av 9 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.09.2011 Tidspunkt: 11:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører)

Detaljer

Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom Unkervatn Dato: 17.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Sak nr.

Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom Unkervatn Dato: 17.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Sak nr. Side 1 av 10 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom Unkervatn Dato: 17.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: Helen K. Slettbakk (leder) Håvard Nygård Wenke Valen

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-614, TI-&30 10/939 14/7525 Stian Skjærvik 13.11.2014 Service-/næringsbygg - avklaring eierskapsløsning Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Styremøte 06/2013 28.01. 2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte 06/2013 28.01. 2013. Møte Saksnr. Møtedato Saksfremlegg Dato: 21.januar. 2013 Saksbehandler: Christine Furuholmen Direkte telefon: 48 08 27 04 Vår referanse: Deres referanse: Klinikk/avdeling: Status for samhandlingsreformen Møte Saksnr. Møtedato

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 17:00. Møtedato: 07.12.2010. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 17:00. Møtedato: 07.12.2010. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 07.12.2010 Møtetid: 17:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Monica Hoff Møteinnkalling (kunngjøring) Fraværende representanter Kine

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter.

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Vedtatt i Administrativt samarbeidsutvalg september 2008. Styrende lover/forskrifter:

Detaljer

Samarbeidsavtale. mellom. Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) Verdal kommune

Samarbeidsavtale. mellom. Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) Verdal kommune HELSE NORD-TRØNDELAG INNHERRED SAMKOMMUNE 10 FEB, 2012 Helse Nord-Trøndelag Saksnr.... Mottatt: 08 FEB, 2012 Arkiv: 305 Unnt.off Samarbeidsavtale mellom Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) og Gjeldende fra 31.01.2012

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.06.2011 11/360 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 14. juni 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, rådhuset, Ørnes

Detaljer

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Stanley Wirak (Ap) og Tove Frantzen (V) opplyste at de var styremedlemmer i Greater Stavanger og formannskapet drøftet

Detaljer

Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold

Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold Møtereferat Administrativt samarbeidsutvalg (ADMS) Tid/sted: Torsdag 26. april 2012, kl. 12.00 15.30 Møterom Klosteret Sykehuset Østfold, 5 et. TILSTEDE: Medlemmer

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Skaslien Gjestgiveri OBS! Merk sted! Dato: Tirsdag 24.01.2012 Tidspunkt: Kl. 18.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 30.11.2011. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 30.11.2011. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 30.11.2011 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 23.11.11 Fraværende representanter

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

Tjenesteavtale 5 Utskrivningsklare pasienter

Tjenesteavtale 5 Utskrivningsklare pasienter Tjenesteavtale 5 Utskrivningsklare pasienter Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4 2. Bakgrunn...4

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FE-614, TI-&30 10/939 14/8259 Stian Skjærvik 12.12.2014 Godkjenning av stiftelsesdokumenter. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom A, Frøya herredshus 04.03.2014 09.00. Møteinnkalling

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom A, Frøya herredshus 04.03.2014 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom A, Frøya herredshus 04.03.2014 09.00 Saksliste Møteinnkalling Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV1 NONGCA UN:VERSI1F H TABUOHCCE VIFSSU "IMÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 1 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord Norge HF Om Enighet mellom kommunen

Detaljer

e,uoffl xopi 5. Avklaringer - Forutsetninger.,...2 6. Grenseflater oggråsoner...,..,..,...3 7, Samarbeidsarenaer og prosesser...,.,...,...,..,.,.

e,uoffl xopi 5. Avklaringer - Forutsetninger.,...2 6. Grenseflater oggråsoner...,..,..,...3 7, Samarbeidsarenaer og prosesser...,.,...,...,..,.,. ljenesteavtale nr. I Enighet om helse- og omsorgsoppgaver Omforent 18.1.2012 Avtale om samhandling mellom Hemnes kommune og Helgelandssykehuset HF Tienesteavtale 1 Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver

Detaljer

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post:

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 13.03.2012 Arkiv: :FE-400 Arkivsaksnr.: 11/844 Journalpostløpenr.: 12/8435 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer