Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 18:00. Vedr. HelgelandsKraft v/ Ove Brattbakk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.02.2012 Tidspunkt: 18:00. Vedr. HelgelandsKraft v/ Ove Brattbakk"

Transkript

1 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 18:00 Orientering: Vedr. HelgelandsKraft v/ Ove Brattbakk Forfall meldes til Servicetorget tlf Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget. Forvaltningsloven 8, 3. ledd: Medlem skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre han ugild (inhabil). Før spørsmålet avgjøres, bør varamann eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad. Saksliste Sak nr. Sakstittel 001/12 Referatsaker 002/12 Samarbeidsavtale - Grane kommune - Helseforetak 003/12 Psykiatriplan /12 Regional park i Vefsna-regionen 005/12 Trofors næringshage A/S - sentrum næringshage as avd. Trofors, runde II 006/12 Klage på vedtak i KS-sak 019/11, Ekspropriasjonssak 3/11 mellom Grane kommune og Svein J. Paulsen 007/12 Befolkningsutvikling Grane - runde 2- Bolyst Grane med anbefalte tiltak / handlinger /strategi på kort og lang sikt Trofors, den 23. februar 2012 Bjørn Ivar Lamo Ordfører Lars E. Kapskarmo Rådmann

2 Side 2 av 35

3 Side 3 av 35 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato DATO- 12/65 12/616 Inger Lise Fløtnes Saksnummer Utvalg Møtedato 001/12 Kommunestyret Referatsaker Refererte skriv og meldinger: Nr Dok.ID T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 12/372 I Helgelandskraft Protokoll - ordinær generalforsamling i 2 12/442 I Det kgl. miljøverndep. Helgelandskraft 8.des 2011 Søknad om autorisasjon som nasjonalparksenter for Børgefjell og Lomsdal Visten

4 Rådmannens innstilling: Referater/meldinger tas til orientering.

5 Side 5 av 35

6 Side 6 av 35 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 12/27 12/267 Karin Ingebrigtsen Saksnummer Utvalg Møtedato 001/12 Komité for helse og omsorg /12 Råd for eldre og funksjonshemmede /12 Formannskapet /12 Kommunestyret Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Samarbeidsavtale - Grane kommune - Helseforetak Trykte vedlegg: Protokoll til inngåtte avtaler mellom forhandlingsutvalget for Helgelandssykehuset HF og forhandlingsutvalget for Helgelandskommunene. Avtaleutkast - Felles Samarbeidsavtale m / vedlegg Avtaleutkast - Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre. Avtaleutkast Retningslinjer for innleggelse i sykehus m / vedlegg Avtaleutkast Retningslinjer for samarbeid om utskrivingsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskriving fra institusjon m / vedlegg Avtaleutkast Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden. Utrykte vedlegg: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. Forskrift om kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og kommunal betaling for utskrivingsklare pasienter Sammendrag: Bakgrunn Samhandlingsreformen er en retningsreform som skal gjennomføres over tid med start fra Samarbeidsavtale mellom kommuner og regionale helseforetak / helseforetak er et av flere virkemidler for å realisere reformen. 14. juni 2011 vedtok Stortinget ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. Loven forplikter kommuner og helseforetak å inngå samarbeidsavtale og stiller minimumskrav til innholdet i avtalen, jfr. lovens kapittel 6.

7 Side 7 av 35 Lovpålagt avtale I h.h.t lovens kapittel 6-2 skal samarbeidsavtalen som et minimum omfatte: 1. enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre, 2. retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester, 3. retningslinjer for innleggelse i sykehus, 4. beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd, 5. retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon, 6. retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering, 7. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid, 8. samarbeid om jordmortjenester, 9. samarbeid om IKT-løsninger lokalt, 10. samarbeid om forebygging og 11. omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjede I tillegg kan det frivillig inngås en fellesavtale (overordnet avtale) for de lovpålagte avtalene. Departementet har besluttet at punktene 1, 3, 5 og 11 skal være vedtatt av kommunestyret innen mens de resterende punktene skal være vedtatt innen Rådmannen legger med denne saken fram samarbeidsavtaler for punktene 1, 3, 5, 11 samt en (overordnet) felles samarbeidsavtale. Interkommunalt samarbeid OSO (Overordnet SamarbeidsOrgan) for Helgelandssykehuset og Helgelandskommunene opprettet først en partssammensatt arbeidsgruppe til å utarbeide samarbeidsavtalene. Gruppa besto av tre representanter for Helgelandskommunene, tre representanter for sykehuset, en brukerrepresentant og to tillitsvalgte. Dette arbeidet var basert på dialog / konsensusprinsippet. Da arbeidsgruppas resultat ble presentert for kommunene på Helgeland i møte kom det fram at et stort antall kommuner var uenige i denne framgangsmåten. Resultatet av møtet var at alle kommuner på Helgeland besluttet å utarbeide et felles forslag til avtaler, som deretter skulle være gjenstand for forhandlinger med foretaket. Det ble samtidig nedsatt et forhandlingsutvalg, bestående av 5 medlemmer - en representant fra hver av regionene Sør, Ytre og Indre og to representanter fra Nord-Helgeland. Representantene er Grethe Bang, Brønnøy kommune, Kirsten Toft, Alstahaug kommune, John-Arvid Heggen, Vefsn kommune, Kristin Eide Nordøy, Nesna kommune og Linda Løvaas, Rana kommune.

8 Forhandlingsutvalget representerer både medisinsk-faglig, sykepleiefaglig og administrativ kompetanse. Det har vært gjennomført flere møter mellom forhandlingsutvalget og representanter for fagmiljøene i kommunene for å sikre best mulig forhandlingsunderlag og forankring. Forhandlinger med Helgelandssykehuset har foregått over 5 møter; 16. desember 2011, 4. januar, 9. januar, 10. januar og 16. januar Partene hadde i utgangspunktet svært ulik oppfatning om avtalestruktur og innhold i avtalene men partene har vist stor vilje til å finne fram til gode løsninger. Fra kommunenes og foretakets ståsted har det vært en intensjon at avtalene skulle være mest mulig felles, slik at foretaket skulle slippe å forholde seg til 18 ulike avtaler på Helgeland. Dersom kommunestyrene i de respektive kommuner vedtar avtaleutkastene slik de nå foreligger vil intensjonen være innfridd. Avtalens struktur og innhold Partene har valgt å oppfylle minimumskravene i loven ved å fremforhandle 11 avtaler /tjenesteavtaler og en felles samarbeidsavtale (overordnet avtale). Denne avtalestrukturen er lik for alle helseforetak og kommuner i Nord Norge / Helse Nord RHF. Avtalene er ment å være et verktøy til samarbeid. De fremforhandlede avtalene angir rammene for samarbeidet på kort og lang sikt, hvordan samarbeidet skal fungere i det daglige, hvilke møtearenaer som skal etableres, hvilke virksomhetsområder som skal samarbeide, hva de skal samarbeid om, hvem som er kontaktperson innenfor de ulike virksomhetsområdene, for eksempel på henholdsvis administrativt nivå og tjenestenivå, osv.. I tillegg er det avtalt hvilke grenseflater og gråsoner som skal være tema for nærmere avklaring og ansvars- og oppgavefordeling. Avtalene er forsøkt utformet mest mulig konkret. Vurdering: Plikt til å inngå samarbeidsavtale er et juridisk virkemiddel som pålegger kommuner og helseforetak å samarbeide om organisatoriske og faglige tiltak i utviklingen av helse- og omsorgstjenestene. Side 8 av 35 Samarbeidsavtalen vil være av både praktisk og prinsipiell betydning for kommunens ansvar for den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Ansvaret for å inngå samarbeidsavtale er derfor lagt til øverste politiske nivå i kommunen, kommunestyret, slik at politikerne blir orientert om og engasjert i samarbeidet med spesialisthelsetjenesten. Jfr. lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 6-1. Kommunestyret kan overlate til administrasjonen å forhandle, utarbeide og fornye avtalene. Erfaringene som er gjort i forbindelse med dette omfattende interkommunale samarbeidet om å utarbeide og forhandle felles avtaler er svært positive. I løpe av prosessen er det fremkommet klare synspunkter fra kommunerepresentantene om at dette samarbeidet bør videreføres når de resterende avtalene skal fremforhandles og avtalene senere skal fornyes. Etter rådmannens vurdering bør det tilstrebes at samarbeidsavtalene mellom det enkelte helseforetak og kommunene som det er naturlig at helseforetaket samarbeider med, i størst mulig grad er likelydende. Standardisering er med på å sikre kvalitet, pasientsikkerhet og likeverdige helsetjenester. Rådmannen anbefaler derfor at utarbeidelsen av nye avtaler samt fornying av inngåtte avtaler mellom Helgelandskommunene og Helgelandssykehuset HF, foregår gjennom et felles forhandlingsutvalg for Helgelandskommunene. Forhandlingsutvalget bør settes sammen av representanter med geografisk tilknytning til de fire helseregionene samt ha ulik og utfyllende fagkompetanse internt i gruppen

9 Side 9 av 35 Alle avtaler som fremforhandles og revideres vil bli forelagt kommunestyret til godkjenning. Etter rådmannens vurdering er de framlagte forslag til avtaler det beste resultatet som har vært mulig å oppnå gjennom forhandlinger med Helgelandssykehuset HF. Avtalene er i tråd med lover og forskrifter og etter rådmannens oppfatning til beste for kommunen. Rådmannens innstilling: Rådmannen foreslår at følgende avtaler, hjemlet i kapittel 6 i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, skal gjelde mellom Grane kommune og Helgelandssykehuset HF fra og med : - Felles samarbeidsavtale mellom Grane kommune og Helgelandssykehuset HF. - Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre, - Retningslinjer for innleggelse i sykehus - Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon, - Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Komité for helse og omsorg Behandling: KOH-001/12 Vedtak: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Råd for eldre og funksjonshemmede Behandling: ELD-001/12 Vedtak: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-009/12 Innstilling: Rådmannen foreslår at følgende avtaler, hjemlet i kapittel 6 i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, skal gjelde mellom Grane kommune og Helgelandssykehuset HF fra og med : - Felles samarbeidsavtale mellom Grane kommune og Helgelandssykehuset HF. - Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre,

10 Side 10 av 35 - Retningslinjer for innleggelse i sykehus - Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon, - Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

11 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 12/64 12/589 Berit Rise Saksnummer Utvalg Møtedato 003/12 Kommunestyret Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Psykiatriplan Trykte vedlegg : Psykiatriplan for Grane kommune Sammendrag: Opptrappingsplan for psykisk helse var i 2008 inne i sitt tiende og siste år. Statlig øremerkede midler til kommuner og helseforetak i planperioden ble fra 2009 i sin helhet lagt inn i rammebevilgningen til kommunene og helseforetakene. For å følge utviklingen etter opptrappingsplanens slutt skal kommunene fortsatt rapportere sin innsats i forhold til psykisk helsearbeid. For helsemyndighetene er det sentrale målet å følge med på at tjenestetilbudet fortsatt sikres høy prioritet og ikke bygges ned. Mennesker med psykiske lidelser har svært ulike behov for tjenester. Noen har sammensatte og omfattende behov gjennom store deler av livet. Mens andre har behov for hjelp i en kortere periode. For mennesker med alvorlige psykiske lidelser er det svært viktig å bli møtt av et tilgjengelig og koordinert tjenesteapparat. Ofte vil personer med psykiske lidelser ha behov for samtidige tjenester, og i noen tilfeller behandling både i spesialisthelsetjenesten og i kommunen. Utvikling av samhandlingsmodeller mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten skal ta utgangspunkt i brukerens behov for tjenester ble samhandlingsreformen innført. Denne skal gi helsetjenesten en ny retning, med fokus på å forebygge framfor å bare reparere. I den nye folkehelseloven slås det fast at kommunene har ansvar for å forebygge psykisk sykdom. Det understrekes at psykisk helse må ses på som en integrert del av folkehelsearbeidet. Folkehelse har tradisjonelt sett vært et fagfelt knyttet til helsetjenesten, men folkehelseloven understreker viktigheten av et bredt samfunnsrettet folkehelsearbeid. Samhandlingsreformen og ny folkehelselov krever at alle kommunale sektorer involveres og tar ansvar for helsefremmende og forebyggende arbeid. Kommunene skal gi et samkjørt tilbud med forebygging, tidlig intervensjon, tidlig diagnostikk, behandling og oppfølging slik at behandlingstilbudet har et helhetlig forløp. Barn og unges psykiske helse påvirkes av ulike forhold, som fremmer eller hemmer god psykisk helse. Disse forholdene finnes både i barnet og ungdommen selv, i familien og i samfunnet rundt. Undersøkelser viser at prosent av alle barn og unge i Norge har psykiske problemer eller psykisk lidelse. Veilederen Psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunene beskriver de kommunale tjenestenes oppgaver i det psykiske helsearbeidet for barn og unge, og deres familier. Det omfatter både forebyggende arbeid og et koordinert samarbeid. Noen barn og unge trenger bistand kun fra enkelte tjenester, mens andre vil ha behov for et mer omfattende hjelpetilbud. Kommunene må derfor ha tverrfaglighet og et differensiert tilbud.

12 Side 12 av 35 De tiltak som settes i verk skal bidra til å øke forståelsen for psykiske lidelser, for de konsekvenser dette har for den enkelte, deres familie og nettverk. Målsettingen med psykisk helsearbeid i kommunene er å bidra til å fremme selvstendighet, tilhørighet og å styrke evnen til å mestre eget liv. Vi har alle individuelle behov for hva hverdagen bør inneholde med tanke på opplevelse av livskvalitet. Vår målsetting er å gi et helhetlig, koordinert og velfungerende tjenestetilbud av god kvalitet. Psykiatriplan for Grane kommune , og gjennomføringen av denne, har som mål å: Forebygge psykososiale problemer og psykiske lidelser. Gi kompetent behandling og koordinerte støtte- og hjelpetiltak til mennesker som på grunn av psykiske problemer eller psykiske lidelser ikke mestrer sitt daglige og / eller sosiale liv. Ivareta personer i krisesituasjoner Vi driver i hovedsak individuelle behandlingsopplegg med samtaler og veiledning. Noen brukere har en alvorlig psykisk lidelse og et omfattende bistandsbehov med ansvarsgrupper som er tverrfaglig sammensatt, hvor psykiatri- og rustjenestens personell har koordinatorfunksjon. Noen har mindre alvorlige lidelser med samtaler som eneste oppfølging. Vi mottar veiledning fra-, og henviser til spesialisthelsetjenesten ved behov. Tjenesten fungerer også som et lavterskeltilbud som inkluderer råd og veiledning til kommunens innbyggere som har behov for dette. Her tilbys fra en til tre samtaler, er dette tilstrekkelig, fattes ikke tjenestevedtak og bistanden opphører. Psykiatri- og rustjenesten hadde i 2011 oppfølging av 40 registrerte brukere med tjenestevedtak. Alderssammensetning er fra barn og opp til 90 år, med en gjennomsnittsalder på ca 35 år. Dette er mennesker med behov for langvarig oppfølging hvorav noen har flere tiltak, flere ganger pr uke, andre en gang pr. uke eller annenhver uke Andre familiemedlemmers situasjon har tidligere i liten grad blitt tatt alvorlig av psykisk helsevern. Her har de siste år skjedd en positiv utvikling, deriblant krav om Barneansvarlig i alle Distriktspsykiatriske sentre, og anbefalinger om at det opprettes Barneansvarlig person også i kommunene. Et godt samarbeid kan avlaste både pårørende og helsevesenet, og gi muligheter for et bedre liv for både pasient og pårørende. Av forebyggende arbeid kan nevnes Møteplassen, hvor hovedmålsettingen er økt sosial kontakt og motvirkning av isolasjon, som vi vet kan føre til psykiske problemer eller lidelser. Psykiatritjenesten tok i 2006 initiativ til et tettere samarbeid mellom skole og helse, noe som var oppstarten av dagens Tverrfaglig team. Psykisk helse i skolen er et annet godt etablert og virkningsfullt forebyggende tiltak. Nevnte tiltak, med flere, beskrives i planen Oppbyggingen av psykiatritjenesten i kommunen viser en reduksjon i antall innleggelser i institusjon. Planen har vært til høring ved: Mental helse Vefsn, Grane og Hattfjelldal Komité for helse og omsorg. Møteplassen Veien videre

13 Side 13 av 35 Støttekontaktgruppen Aktiviteten. Avslutningsvis informerer jeg om at Psykiatri- og rustjenesten ønsker navneendring til Psykisk helse og rustjenesten. Navn på planen blir da Plan for psykisk helsearbeid. På grunn av stort arbeidspress de siste ukene har undertegnede ikke endret navnet gjennomgående i planen. Navneendring i planen gjøres etter kommunestyrets forhåpentlige godkjenning. Komite for helse- og omsorg ble orientert om planen i møte den Ble tatt til etterretning med enkelte små korrigeringer. Vurdering:

14 Rådmannens innstilling: Psykiatriplan for vedtas.

15 Side 15 av 35

16 Side 16 av 35 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 12/60 12/534 Arne-Martin Husby Saksnummer Utvalg Møtedato 015/12 Formannskapet /12 Kommunestyret Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Regional park i Vefsna-regionen Vedlegg: Norske parker Pressemelding av fra KRD Sammendrag: Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) etablerer et nytt verdiskapingsprogram for lokale og regionale parker i 2012, og det er øremerket kr 10 mill til verdiskapingsprogrammet. Dette for å øke verdiskaping og næringsutvikling i områder som har potensial for dette. Områdene må tilfredsstille visse kvaliteter for å etablere seg som en lokal eller regional park, og ha konkrete planer for verdiskaping knyttet til parken. KRD skal utarbeide retningslinjer for tilskuddsordningen, og midlene vil bli utlyst til våren. I dag er det etablert tre norske regionale parker, Valdres, Nærøyfjorden og Telemarkskanalen, samt åtte lokale parker andre steder i landet. Denne typen parker er ikke en form for vern, men en samarbeidsform mellom ulike aktører som jobber med næringsutvikling i et geografisk avgrenset område. Organisasjonen Norske Parker er et felles samarbeidsorgan for de etablerte parkene. Det som ønskes vurdert i denne saken er om dette kan være en utviklingsstrategi og en samarbeidsform som er hensiktsmessig å etablere for området Vefsn, Grane og Hattfjelldal i forbindelse med vernet av Vefsnavassdraget. Nordland Fylkeskommune har påbegynt planarbeidet med regional plan for Vefsna etter plan- og bygningsloven. Planleggingen skal resultere i en samlet og helhetlig vassdragsforvaltning av Vefsna. På grunn av gyrosmitten og stenging av laksetrappa i Laksforsen har aktiviteten i elva i mange år vært liten. Rotenonbehandling av Vefsna ble påbegynt høsten 2011, og dette skal gjentas i 2012, og målet er at Vefsna skal friskmeldes om noen år. Det er derfor viktig at det igangsettes et arbeid med næringsutvikling i tilknytning til vassdraget dersom kommunene skal lykkes med verdiskapingen etter at elva forhåpentligvis blir friskmeldt. Dersom kommunene ønsker å delta i verdiskapingsprogrammet må det dannes en styringsgruppe bestående av representanter fra kommunene, lokalt næringsliv og aktuelle lag og foreninger. Det

17 må være lokal vilje til å delta fra kommuner, fra aktuelt næringsliv og andre aktuelle samarbeidspartnere, og det vil bli mulig å søke om forprosjektmidler fra verdiskapingsprogrammet til utvikling av verdigrunnlaget og fundamentet for sin park. Side 17 av 35 Vurdering: Prosjektet Muligheter Helgeland i regi av Statkraft ble ikke realisert. I stedet ble Vefsna verna mot kraftutbygging, og derfor er det viktig å utvikle andre muligheter i området som kan bidra til næringsutvikling og verdiskaping. Dette vil kreve god organisering, et godt samarbeid og en strategisk og offensiv holdning. Rotenonbehandlingen av Vefsna vil sannsynligvis også bidra til en friskmeldt elv som igjen kan gi nye muligheter innen reiseliv og turisme i tilknytning til elvefisket, og dette er det nødvendig å jobbe aktivt med for å gjenskape aktivitet og et vitalisert næringsmiljø basert på en friskmeldt elv. En felles organisering i form av en regional park kan være en arbeidsmåte for kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal til å utnytte / utvikle nye næringsmuligheter som er knyttet til Vefsnavassdraget. Gjennom å samle utviklingsressurser, utvikle en fells plattform og øke samhandlingen i området, vil det sannsynligvis kunne skapes større verdier og nytte av den innsatsen som i dag legges ned i ulike prosjekt med kortere varighet. Dette krever god lokal forankring og at enkeltpersoner, bedrifter og organisasjoner gis kunnskap og kan enes om å jobbe på denne måten. Samarbeidet må være basert på frivillighet og interesse. Norske Parker fremhever langsiktighet som en viktig faktor i utviklingsarbeidet med partnerskapsavtaler på 10 år, og det vil trolig være lettere for kommunene å få nasjonale midler til utviklingsarbeid dersom kommunene deltar i nasjonale program og er med i en strukturert utviklingsprosess. I regi av utviklingsprogrammet for Norske Parker vil det bli arrangert seminar, møter og det blir muligheter for å delta i erfaringsutveksling med kommuner som har erfaring med denne typen utviklingsarbeid. Dette vil bidra til kompetanseutvikling og fremdrift. I noen av de etablerte parkene er regionale aktører med som for eksempel fylkeskommunen og fylkesmannen. Tilskuddsordningen som omfattes av verdiskapingsprogrammet er pr. dato ikke ferdig utarbeidet av KRD, og ordningen og midlene vil bli utlyst en gang til våren. Det er mao. pr. dato ikke mulig å søke på tilskuddsmidler fra dette verdiskapingsprogrammet. Det vil imidlertid sannsynligvis være fornuftig av kommunene å etablere et felles forum for næringsutvikling på grunn av vassdragsvernet av Vefsna, men dette er en sak som kan drøftes nærmere når det er klart hva den regionale planen for Vefsna vil innebære for kommunene. Konklusjonen er at kommunene på nåværende tidspunkt avventer med å etablere en regional park for Vefsna-regionen inntil tilskuddsordningen er utlyst og inntil det er mer kjent hva den regionale planen for Vefsna vil innebære for kommunene. Rådmannens innstilling: 1. Grane kommune er positiv til å etablere et felles forum med Vefsn og Hattfjelldal kommuner i forbindelse med næringsutvikling i tilknytning til Vefsna. 2. Grane kommune vil på nåværende tidspunkt anbefale at kommunene avventer med å etablere regional park for Vefsna-regionenen inntil tilskuddsordningen fra KRD er utlyst og inntil det er mer kjent hva den regionale planen for Vefsna vil innebære for kommunene.

18 Side 18 av Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-015/12 Vedtak: 1. Grane kommune er positiv til å etablere et felles forum med Vefsn og Hattfjelldal kommuner i forbindelse med næringsutvikling i tilknytning til Vefsna. 2. Grane kommune vil på nåværende tidspunkt anbefale at kommunene avventer med å etablere regional park for Vefsna-regionenen inntil tilskuddsordningen fra KRD er utlyst og inntil det er mer kjent hva den regionale planen for Vefsna vil innebære for kommunene.

19 Side 19 av 35 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 07/336 12/202 Lars-Erik Kapskarmo Saksnummer Utvalg Møtedato 006/12 Formannskapet /12 Kommunestyret Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret Trofors næringshage A/S - sentrum næringshage as avd. Trofors, runde II Trykte vedlegg: - FS-sak 086/11 med vedlegg - Evalueringsskjema Grane Næringsutvikling as Sammendrag: Som tidligere innledning i FS-sak 086/11 har vi mottatt et nytt utkast til samarbeidsavtale med Sentrum Næringshage as, med et revidert og nytt Næringshageprogram som gjelder fra , med evalueringer i Bidraget fra Grane kommune ønskes videreført med samme beløp som tidligere, dvs kr ,- årlig. I tillegg medfinansierer Nordland Fylkeskommune (NFK) driften av Sentrum Næringshage avd Trofors med kr ,- årlig. Daglig leder i Sentrum Næringshage har i ettertid informert oss om at det i 2010 er kjøpt lokale tjenester fra GNU as med ca kr ,- for adm- og tilrettelegging av filialen på Trofors. I et møte 08. jan 2012 initiert av sentrum Næringshage as v daglig leder, der også styreformann deltok, møtte ordfører og rådmann fra Grane kommune. Signalet fra Næringshagens representanter var entydig at de ønsket en snarlig tilbakemelding på om Grane k ønsket å delta i utviklingen av Sentrum Næringshage med tilstedeværelse her på Trofors. En tilstedeværelse for lokal næringsutvikling og tilrettelegging som Grane k selv i starten var pådriver for! En medfinansiering fra NFK til driften her på Trofors forutsetter at Grane kommune deltar. Vedtaket i FS-sak 086/11, med møtedato var som flg: Grane kommune viderefører samarbeidet med Sentrum Næringshage inntil videre. Vi vil gjennomføre en evaluering av samarbeidet med Sentrum Næringshage i starten av 2012, og komme med vedtak i kommunestyremøte 29. feb vedrørende framtidig organisering og samarbeide. Det antas at påbegynte evaluering av Grane Næringsutvikling as implementerer skisserte evaluering av vårt medlemskap i Sentrum Næringshage as.

20 Side 20 av 35 Vurdering: Hvor mye- og hva oppstartet evaluering av GNU inkl Sentrum Næringshage as vil berøre/omtale drift/nytte av vår deltakelse i Sentrum Næringshage as er pr dd ikke kjent. NB! Evalueringen vil bli lagt fram på møtet onsdag 25. jan- hvis den er klar! Det som er en realitet er at det i eks adm lokaler til Norgesvinduet Svenningdal as, nåværende Sentrum Næringshage as, er blitt et kontorfellesskap og miljø for privat og offentlig tjenesteproduksjon som ikke er- el kan defineres som kommunal. I tillegg til GNU as med en fast- og 2 prosjektansatte har vi Tine med 1x, Fylkesmannen med 1x, (etter hver 1x i tillegg?), snart NFK med 1x (prosjektstilling Lomsdal/Visten), Duett regnskap med 2x og adm i Hag-vekst 3x. I tillegg tilbys leiekontor og div møterom med blant annet konferanseutstyr for videokonferanse. Om dette hadde vært på plass her på Trofors uten vår deltakelse- og medvirkning fra Sentrum Næringshage as er usikkert. Rent teoretisk kunne eier av lokalene stått for nødvendig tilrettelegging, uten involvering av sentrum Næringshage, men tilhørende nettverk innen næringshage paraplyen felles med Sandnessjøen og Vefsn, (snart også i Brønnøysund?), ville da ikke vært tilgjengelig som i dagog i skissen for nytt Næringshageprogram for perioden Fra et adm synspkt ansees samarbeidet med sentrum Næringshage å være et viktig element i en fortsatt positiv næringsutvikling- og tilrettelegging for eksisterende og ny næringsvirksomhet her på Trofors, som ikke er lønnet og framdrevet av Grane kommune. Grane k bør signalisere som er erfart, at vi i en ny avtale krever at lokal kontakt for Sentrum Næringshage as om det blir via GNU as el annet, har den myndighet som er nødvendig for at dynamikken ift adm tilrettelegging mv blir tilpasset lokale forhold og krav fra eksisterende deltakere og nye potensielle kunder. Dette bør komme fram i en driftsavtale der Grane k deltar at gis rom for nødvendige lokale tilpasninger der dette er et ønske fra kunder/leietakere! Rådmannens innstilling: Ingen innstilling avgis. Evalueringsrapport avventes Formannskapet Behandling: Monica Hoff forespurte om sin habilitet. Hun ble erklært habil. Annbjørn Brennhaug orienterte om de foreløpige signal fra evalueringen av Sentrum Næringshage og Grane Næringsutvikling. Vedtaket i FS-sak 086/11 opprettholdes. Enstemmig vedtatt. FS-006/12 Vedtak: Grane kommune viderefører samarbeidet med Sentrum Næringshage inntil videre.

21 Side 21 av 35 Vi vil gjennomføre en evaluering av samarbeidet med Sentrum Næringshage i starten av 2012, og komme med vedtak i kommunestyremøte 29. feb. vedrørende framtidig organisering og samarbeide.

22 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FA-L12 07/219 12/564 Lars-Erik Kapskarmo Saksnummer Utvalg Møtedato 006/12 Kommunestyret Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret Klage på vedtak i KS-sak 019/11, Ekspropriasjonssak 3/11 mellom Grane kommune og Svein J. Paulsen Trykte dokumenter i saken: - Ekspropriasjonssak 3/11 mellom Grane k og SJ Paulsen, KS-sak 019/11 behandlet Klage til Fylkesmannen, fra advokat Albert Holand, datert Tomtesak: Grane kommune Svein J Paulsen, brev fra advokat Dan E Kjellnø 29. des Svar på henvendelse fra Grane Treindustri, datert Henvendelse fra Grane Treindustri Sammendrag: Det vises til vedtak i KS-sak 019/11, Ekspropriasjonssak 3/11 mellom Grane kommune og Svein J Paulsen der det ble fattet flg vedtak med 14 stemmer for og 2 stemmer mot et forslag fra Felleslista: En vil be om at sak 19/11 Reguleringsplan for Grane Treindustri- blir fjernet fra sakslisten ved kommunestyremøte Begrunnelsen er som flg; en viser til kommunestyresak 10/11 og 18/11. Et enstemmig kommunestyre har i sak 18/11 vedtatt en avtaleinngåelsesfrist til Det konstateres at noen avtale / positiv avklaring ikke foreligger, verken til dato eller dagens kommunestyremøte. Da gjelder automatisk vedtak om ekspropriasjon. Videre er det intet i saksdokumentene eller saksprosessene som skulle tilsi at noen forhandlingsløsning er mulig. En videre uthaling synes å være til sterk skade for den berørte bedriften og for Grane kommune sin good-will. Vedtaket ble påklaget av Svein J Paulsens advokat, og postregistrert i vårt arkiv 26. aug 2011, etter innvilget utsatt klagefrist grunnet ferieavvikling. Ref klagen datert 24. aug 2011 påberopes flg klagegrunner: 1 Det er ikke oppgitt om det er KS selv som har vedtatt å trekke saken eller om vedtaket er trukket ved beslutning av ordfører eller annen. Stemmegivningen er ikke oppgitt for det tilfelle at KS selv har truffet beslutningen. Vedtaket er i alle tilfeller ikke meddelt utad som realitetsvedtak med klageadgang mv.

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 25.01.2012 Tid: 17:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 18.02.2013 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling Side 1 av 38 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 07.05.2013 Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 30. april 2013 Fraværende

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 07.02.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Side 1 av 72 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 23.01.2012 Tid: 08:30 Forfall meldes snarest til servicekontoret

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Kommunestyret 2011-2015. Orienteringer: Fillan den: 30.08.2012

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Kommunestyret 2011-2015. Orienteringer: Fillan den: 30.08.2012 HITRA KOMMUNE Fillan den: 30.08.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Kommunestyret 2011-2015 Innkalling til møte i Kommunestyret 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Kommunestyresalen

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 1 KAPITTEL 1 INNLEDNING...3 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3. Relevant lovverk... 4 1.4 Statlige og kommunale føringer...

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30 Hattfjelldal kommune Side 1 av 30 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Laksforsen Turistcafé Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 10:00. Planprogram Vefsna v/ellen Schjølberg

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Laksforsen Turistcafé Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 10:00. Planprogram Vefsna v/ellen Schjølberg Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Laksforsen Turistcafé Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 10:00 Orientering: Befaring: Planprogram Vefsna v/ellen Schjølberg Vefsnautstillinga Forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 29.11.2011 Tidspunkt: 09:00 1756 Hovedutvalg Folk Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210.

Detaljer

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1007/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 1079 Prosjekt tittel:

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innkalling til møte i RESO-Lofoten Dato: 12.10.12 Tid: 09:30 Sted: sykehusets møterom 3. etg. Referent: Steinar Pleym Pedersen

MØTEINNKALLING. Innkalling til møte i RESO-Lofoten Dato: 12.10.12 Tid: 09:30 Sted: sykehusets møterom 3. etg. Referent: Steinar Pleym Pedersen MØTEINNKALLING Samhandlingsavdelingen Referent: Steinar Pleym Pedersen Innkalling til møte i RESO-Lofoten Dato: 12.10.12 Tid: 09:30 Sted: sykehusets møterom 3. etg. Møterom/sted: Vår ref.:2010/2306 /SPP

Detaljer

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Diskusjonsrapport Forskere: Jorid

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 20.02.2012 Tidspunkt: 19:00. Side 1 av 12

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 20.02.2012 Tidspunkt: 19:00. Side 1 av 12 Hattfjelldal kommune Side 1 av 12 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 20.02.2012 Tidspunkt: 19:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (representant) AP -

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 20.06.2007 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 20.06.2007 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 20.06.2007 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE RAPPORTERING JUNI 2013

BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE RAPPORTERING JUNI 2013 Til Husbanken Dokumenttype Rapport Dato Juni 2013 BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE RAPPORTERING JUNI 2013 2 Dato Juni 2013 Utarbeidet av Rambøll Beskrivelse Følgeevaluering av satsning på boligetablering

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

PS13/11Referatsaker. Side45

PS13/11Referatsaker. Side45 PS13/11Referatsaker Side45 Kulturkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2013 11905/2013 2012/1370 C03 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/5 Komitè for levekår 07.03.2013 STORMEN

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 51. Møte i Kommunestyret. Møtedato: 12.06.2013. Møtetid: 09:00-15:30. Møtested: Kommunestyresalen

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 51. Møte i Kommunestyret. Møtedato: 12.06.2013. Møtetid: 09:00-15:30. Møtested: Kommunestyresalen Side 1 av 51 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 12.06.2013 Møtetid: 09:00-15:30 Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 6. juni 2013 Fraværende representanter

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer