Strategisk Næringsplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategisk Næringsplan 2007-2010. www.fauske.net"

Transkript

1 Strategisk Næringsplan

2 FORORD STRATEGISK NÆRINGSPLAN ER UTARBEIDET PÅ BAKGRUNN AV 6 MØTER MED NÆRINGSLIVET OG MEDLEMMER AV ULIKE ORGANISASJONER I KOMMUNEN. OVER 100 PERSONER HAR VÆRT INNVOLVERT I PROSESSEN PLANEN HAR UNDERVEIS VÆRT BEHANDLET I ET FELLES STYREMØTE MELLOM FAUSKE NÆRININGSFORUM OG FAUNA KF, SAMT AVSLUTTNINGSVIS I SEPARATE MØTER I DE TO RESPEKTIVE STYRER. PLANEN TAR UTGANGSPUNKT I KOMMUNENS HOVED- OG DELMÅL. DET SETTES FOKUS PÅ KOMMUNENS ANSVAR SOM NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE. STRATEGISK NÆRINGSPLAN ER ET REDSKAP FOR NÆRINGSLIVSRETTEDE TILTAK.

3 FORORD forts. 5 HOVEDOMRÅDER DET BØR FOKUSERES PÅ I : - ORGANISERING AV KOMMUNENS OG ORGANISASJONERS NÆRINGSARBEID - REISELIVSUTVIKLING/BESØKSNÆRING - KOMPETANSEBYGGING - KULTURBASERT NÆRINGSUTVIKLING - KNUTEPUNKT LOKALT-REGIONALT OG NASJONALT Forslag på øvrig aktivitet er lagt inn under 4 strategier, som har avspeilet seg fra første rulleringssamling. Disse tiltak har i stor grad allerede en eier i dag, og vil kunne trenge en pådriver og et oppfølingsansvar. Denne rolle tillegges Fauna KF eller Fauske Kommune der dette er naturlig og hensiktsmessig. Flere av de kostnader som kommer i forbindelse med disse prosjektene fordeles mellom Fauske Kommune og Fauna KF etter nærmere avtale. Større prosjektkostnader for Fauske Kommune og Fauna KF, forelegges de besluttende organ. Det må være et mål i alle prosjekt,at prosjektet overtas av en driver, som kan gjøre nytte av dette i fremtiden.

4 FAUSKE KOMMUNES HOVEDMÅL ER: 1. Stimulere til et sunt og livskraftig næringsliv. 2. Sørge for gode levekår ha et godt og likeverdig tjenestetilbud. 3. Tilrettelegge for en aktiv og variert livsutfoldelse. 1. Målrettet satsning : Utvikle naturressursene Utnytte eksisterende næringsliv Nyetableringer Styrke regional kompetansebygging Entreprenørskap og egen kompetanse Tilgjengelige arealer geografisk beliggenhet Kommunikasjonsmessig knutepunkt Satsning på reiseliv/naturopplevelser - produktutvikling 3. Variert livsutfoldelse : Kultur som bærebjelke Allaktivitetshus / Storstue / Kulturhus Bærekraftig og variert fritidsliv. Biologisk mangfold Fauske sentrum forskjønnes Bekjempe rus og kriminalitet 2. Levekår / likeverd og rettferd Forbyggende arbeid - rehabilitering Samhandle utdanning til næringslivets behov Utvikling gjennom nettverk privat/offentlig God skolestruktur Nærmiljø og full barnehagedekning Helse i plan arbeid og fysisk aktivitet

5 Fauske som næringsvennlig kommune MÅ HA GODE RAMMEBETINGELSER MÅ HA FOKUS PÅ GOD SERVICE I ALLE LEDD MÅ VÆRE LØSNINGSORIETERT MÅ VÆRE GOD PÅ KOMMUNIKASJON TILSTREBE POSITIV OMTALE SKAL OPPLEVES SOM EN POSITIV KOMMUNE FOR ETABLERING. NÆRINGSSAKER SKAL HA HØY PRIORITET

6 Strategisk Næringsplan skal:»gi Muligheter»Ha i seg Mangfold»Være Handlekraftig

7 Strategisk Næringsplan som redskap Skal beskrive mål strategier og tiltak for utviklingsarbeidet i Fauske Kommune Skal styre arbeidet i Fauna KF / kommuneorganisasjonen med hensyn til kommunens tilrettelegging for nærings- og samfunnsutviklingen. Samspill og styring av det totale forpliktende næringsarbeidet i kommunen Næringsutvikling Strategier Areal Innsatsområde Knutepunkt Kompetanse. Fauske Kommune

8 Fauske Kommune Utfordringer og roller. Tilrettelegger. Reguleringsplaner for bo og næringsarealer. Skille mellom tilrettelegger og eierrollen Tilrettelegging av private aktører Tjenesteyting og tilgjengelighet. Kort behandlingstid i alle ledd Fauna KF Fauske Parkering AS Servicetorget Markedsføre behov for tjenester Kommunen som kunde:. Kjøp av varer og tjenester. Samordning. Retningslinjer Utvikling av STRATEGISK NÆRINGSPLAN 2010

9 Skape miljø og mangfold Fellesskap gir ideer Møte kontaktpunkt Bedre kommunikasjon SNAKKE MED HVERANDRE - OG IKKE OM HVERANDRE! Organisering: Organisasjonsutvikling - rollefordeling - videreutvikling - strukturer Bruke miljøutvalgene - forbedre kommunikasjonen mellom kommunens 3 sentra. Bistand til etablering gis av Fauna KF. Kartlegge finansieringsmuligheter

10 Reiselivsutvikling Besøksnæring Fauske Sulitjelma som reisemål. Valnesfjord / Barnas nasjonalpark. Reiselivsforum Fauske etableres - innkommende forslag viderebehandles her Kompetanse- og produktutvikling Markedsføring nettverk. Mangfold gjennom nærhet til høyfjell og hav

11 Kompetansebygging Aktiv støtte til etablering av Universitetet i Bodø. - Forskningsbestilling Utvikle og forsterke Vestmyra skolepark Valnesfjord Helsesportssenter - Nasjonalt kunnskapssenter for medisinsk rehabilitering Engasjement om Kunnskapsløftet. - Partnerskapsavtaler. - Ungt entreprenørskap/ungdomsbedrift Ungdomsdatabasen. Lokale trainee-ordninger. Kompetansemiljø utland - kartlegges

12 Kultur Kulturbasert næringsutvikling. Turbinen.no Allaktivitetshus i Fauske Storstue i sentrum. Videreutvikle festivalene. - spesielt fokus på Mons Petter Flerbrukshall i Valnesfjord - viktig faktor aksen Fauske Bodø - må ses i sammenheng med ønske om økt bosetting i Valnesfjord Kunsthåndverk - kartlegge kommunens mangfold

13 Knutepunkt LOKALT - NASJONALT Regionale funksjoner for midtre og nordre Norge Infrastruktur gods - terminaloppbygging nye terminaler Utvikle aksen Bodø-Fauske -samarbeid med større aktører -prosjekt sammen Saltens Bilruter Profilere-markedsføre Fauske Truckstopp Fauske videreutvikles.

14 Strategier Mål 1. Markedsføre og synliggjøre Fauskes mange sterke fortrinn. 2. Utnytte de sterke kompetansemiljøene i Fauske. Merkevarebygging og identitet. Resultatorienterte prosjekter. Synliggjøre aksen Fauske Bodø som Storbyen i nord. Fokus på felles bo og arbeidsmarked. 3. Utvikle Fauske som knutepunkt lokalt - regionalt og nasjonalt 4. Bygge sterke lokale nettverk i Fauske.

15 Forslag i prosessen: Følgende forslag er kommet i prosessen som settes på dagsorden med ansvar STRATEGI 1. MARKEDSFØRE OG SYNLIGGJØRE FAUSKES MANGE STERKE FORTRINN. Strategi Prosjekt Kommentarer Start Slutt Ansvar 1.1 Tomteareal boligbygging i Valnesfjord og Fauske Fremtidig fokus på utvikling gjennom oppdaterte reguleringsplaner / kommuneplan Markedsføre nåværende regulerte arealplaner. Satse på ledige tomter særskilt i Valnesfjord, og nytt område Finneid-Hauan Fauske Kommune. Fokus på tomtearealer 1.2 Oppgradere Fauskes webside. Linker mot lokalt nettverk Viktig for markedsføring å synliggjøre våre fortrinn. Fauna KF

16 STRATEGI 2. UTNYTTE DE STERKE KOMPETANSEMILJØENE I FAUSKE. 2.1 Videreutvikle Valnesfjord Helse-sportsenter som nasjonalt kompetansesenter. Det er nødvendig for VHSS å utarbeide en uviklingsplan for institusjonen for å imøtekomme endrede krav til lokaliteter og fasiliteter på bakgrunn av de tjenester vi skal utvikle i årene fremover. Strategiplan skal ivareta lokaliteter til familieenheter, treningsleiligheter, kurs/konferansesenter, grupperom, telemedisin telestudio, kontorer, fellesrom for klienter særlig fasiliteter for barn og ungdom, utbygging av uteområder og plan for utstyrsinvesteringer. Samarbeidspartner lokalt: VHSS/ Fauna KF 2.2 Fauske Videregående Skole Avd. Erikstad frigjøres i 2008/09. Etablere vekstsenter. Det må startes forhandlinger slik at eiendom kan overføres til Fauske Kommune Fauske Kommune / NFK / Fauna KF 2.3 Kompetansesenter for vannkraft i Sulitjelma. Samle museum, besøksgruve for et fremtidig sentrum ved Grunnstollen Forprosjekt: Fauna KF/ Salten Museum.

17 Strategi 3. UTVIKLE FAUSKE SOM KNUTEPUNKT LOKALT, REGIONALT OG NASJONALT 3.1 Allaktivitetshus / Kulturhus Kommunalt prosjekt med deltakelse fra næringslivet. Gjøre ferdig forprosjekt i forbindelse med utredning av Ungdommens Hus / Allaktivitetshus Kommunalt ut-valg med mandat nedsatt av Fauske Kommune. (Fauna KF) 3.2 Videreutvikling av NAV Forvaltning Nordland Følge opp muligheten for utvidelse Fauna KF 3.3 Fase 2 / Prospekt for Strandpromenaden og videreutvikling parkering Strandpromenaden videreføres mot vest. Målsetting med fase 2 er finansiering og fullføring i. Asfaltering og merking Fauske Parkering 3.4 Kartlegging av trafikkgjennomstrøm-ning Fauske sentrum. Omlegging av RV80 og E6 Med tanke på omlegging av E6, må det foretas regelmessige trafikktellinger. Fauna KF og Offentlig myndighet 3.5 Utvikle Fauske som skolesenter Bygge kompetanse/entreprenør-skap Skole Nærings-liv og Fauna KF

18 Strategi 3 forts. UTVIKLE FAUSKE SOM KNUTEPUNKT LOKALT, REGIONALT OG NASJONALT 3.6 Reguleringsplan for ny parsell RV 80 oppstart i Røvika. Masse deponeres ny trase RV 80 Falstad- Søbbesva Reguleringsplan Fauske Kommune Vegpakke Salten Statens Vegvesen 3.7 Ferdigstillelse av tunnel Røvika-Strømsnes gir nye utfordringer Vurdering for bruk av areal i området. Nedsette arbeidsgruppe for planarbeide. Beboere / Miljøutvalg / Fauna KF 3.8 Byplanlegging. Bensinstasjoner ut av sentrum. Nytt veimønster. Frigivelse av arealer i sentrum. Lage planutkast for en fremtidig aktiv del av Fauske sentrum 2008 Nedsette arbeidsgruppe som kommer med oppdatert forslag for sentrum. FaunaKF 3.9 Ski / alpint. Utvikle Klungsetmarka Fritidspark Lage planutkast for området. Fauske Kommune Fauna KF Brukere

19 Strategi 4. BYGGE STERKE LOKALE NETTVERK I FAUSKE 4.1 Servicekurs for alle ansatte i offentlig sektor. Servicekompetanse. Mediaseminar Gjennomføre kurs. Bygge servicemal. Prosjekt: Markedsføring og identitetsbygging gjennom markedsføring omdømme identitet. Fauna KF Personaladm. Tillitsvalgte Fauna KF Ledere og politikere 4.2 Beholde Lomibygget og Storkontoret i Sulitjelma. Øvrig kommunal bygningsmasse i Sulis selges. Samle all virksomhet kommunalt og privat i færrest mulig bygg. Salgsinntekt brukes til oppussing. Fauske Kommune / Fauna KF 4.3 Barnas nasjonalpark i Valnesfjord / Sjunkan Fauske Kommune har startet prosessen 2006 Fauske Kommune

20 ET SKINNENDE FAUSKE TIL ÅPNINGEN AV NYTT SENTRUM 16. JUNI Nedsette en arbeidsgruppe av: En gårdeier fra Sjø- Stor- og Rådhusgata Ungdomsråd/ungdomsorganisasjoner Kunstforeningen Arkitekt for bransjen Mål: Fargeforslag - skape fargehelhet og samspill fra rundkjøring til rundkjøring.

21 Spesialprosjekter Ambassadører-nettverksbyggere 100-årsmarkeing Langvannsisen Prosjekt i Gatevandring hva er bra hva er dårlig. Prosjekt i. Valnesfjord Helsesportssenter 25 år i mars. Arbeid til all ungdom år i næringsliv og parkvesen. Initiere til miljøtiltak God tilgjengelig informasjon for besøkende.

22 Vegpakke Salten Plandokument utarbeides i 2006/ for omlegging R-80 Overskuddsmase tunnel Røvika-Strømsnes til dette formål. ALL GODSTRAFIKK UT AV SENTRUM Aksen Finneid Bru-Krokdalsmyra inn i plandokument NY-E6 2011

23 Prosjekter i Strategisk Næringsplan Bygging av landsdelsfengsel i indre Salten - lokalisert til Søbbesva. Få på plass lokaliteter til åpne soningsplasser. Truckstopp Fauske, videreutvikles Industri terminalområdet ved Fauske Stasjon. Finneid kai må rustes opp. Sentrumsutvikling Fauske - Miljøgate - Strandpromenade - Flere parkeringsplasser -Torg Økt boligbygging Daja-Prosjektet, oppstart høst 2006 ANDRE PROSJEKTER UNDER PLANLEGGING OG GJENNOMFØRING: Dråvika Motorsportsenter Fauske Svømmehall Slakteri i Holtan Skoleutbygging Fotballhall Flytting Brannstasjonen Merking avkjørsel Sulitjelma. Forprospekt gruvedrift i Sulitjelma Ferdigstille travbanen

24 Fauske mot 2010 og Strategisk Næringsplan er et av mange verktøy til mobilisering - for å nå de felles mål vi setter oss. Ha fokus på videreutvikling. Ha fokus på samarbeid. Målrettet prosess. Kollektiv deltakelse. Samspill. Vi vil vi kan

25 Mitt Fauske Mitt Fauske Tekst og melodi : Arvid Martinuessen. Hør min sang om behag og hengivenhet de`e en sang fylt av varme og kjærlighet Tel et mangfoldig del av vårt land med bygde og fjell og strand La mæ få vis dæ kor vi bor bli med en tur til Valnesfjord Der det leve og væks og spire og gror Det e det som e mett Fauske. I øst ligg en fjellverden ventende på at du tar i bruk elementene Som en mæktig natur kan vise frem den åpne si dør på klem Bli med tel Sulis la mæ vis la mæ få by dæ det som gis Med Suliskonge og Blåmannsis Det e det som e mett Fauske. Se Fauskevika omkransa av Finneid og Sentrum og Erikstad Tar dæ i favn og får dæ med nøl ikke la det skje Bli med en tur en stille kveld eller en høstdag føl dæ vel På en blåbærtur opp mot Finneidfjell Det e det som e mett Fauske. Du som har bodd her i lengre tid fra Vatnbygd tel Tortenli Vær med å slå et lite slag så alle får vær i lag Du lot mæ føle ærlighet kan æ få gi dæ litt kjærlighet Du tok i mot mæ med vennlighet Det e det som e mett Fauske.

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer

HVa vil vi? økonomisk vekst Økonomisk vekst lokalt er en forutsetning for trygge og gode arbeidsplasser. Det er også en forutsetning for å

HVa vil vi? økonomisk vekst Økonomisk vekst lokalt er en forutsetning for trygge og gode arbeidsplasser. Det er også en forutsetning for å HVa vil vi? vekst i antall innbyggere Vekst i antall innbyggere skaper grunnlag for et velfungerende arbeidsmarked, et velfungerende lokalt marked innen handel, service og bolig og gode kommunale tjenester.

Detaljer

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen Kommuneplan Iveland kommune fram mot 2026 Del A: Samfunnsdelen Vedtatt av kommunestyret 9. oktober 2014 Formelt grunnlag Kravene til samfunnsdelen av kommuneplanen er hjemlet i Plan- og bygningslovens

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel Plan for arbeidet planprogram Revidert forslag 13. august 2014 KRØDSHERAD KOMMUNE 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Mål for planarbeidet... 4 3 Rammer og premisser for arbeidet...

Detaljer

Strategisk næringsplan 2014-2018

Strategisk næringsplan 2014-2018 Strategisk næringsplan 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014 Opphavsrettigheter, forsidebilder: Bilde øverst: Siw Aina Strømøy Nest nederst til høyre: Salmar Farming, ved Brage Hansen Nederst til

Detaljer

Kommuneplan, langsiktig del 2009-2020. Vedtatt i kommunestyret 16.06.09 (med tilføyelse av 15.12.09)

Kommuneplan, langsiktig del 2009-2020. Vedtatt i kommunestyret 16.06.09 (med tilføyelse av 15.12.09) Kommuneplan, langsiktig del 2009-2020 Vedtatt i kommunestyret 16.06.09 (med tilføyelse av 15.12.09) 1 Innholdsfortegnelse 1. Rammer for kommunal planlegging....3 2. Verdigrunnlag... 3 3. Visjon... 3 4

Detaljer

Rana kommune. Kommuneplan for Rana 2006 2016

Rana kommune. Kommuneplan for Rana 2006 2016 Rana kommune Kommuneplan for Rana 2006 2016 Strategisk del Frodige Rana regionalt senter for vekst og utvikling Vedtatt av Rana kommunestyre 22.mai 2007 Forord: Kommuneplanens strategiske del er det langsiktige

Detaljer

NÆRINGSPLAN ATTRAKTIV HELE LIVET

NÆRINGSPLAN ATTRAKTIV HELE LIVET NÆRINGSPLAN ATTRAKTIV HELE LIVET NÆRINGSPLAN FOR HARSTAD 2009-2013 Vedtatt av kommunestyret 28. mai 2009 FORORD: Du sitter nå med Harstad kommunes nye næringsplan. Denne planen skal erstatte Utviklingsplanen

Detaljer

årsrapport FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign

årsrapport FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign årsrapport 2014 årsrapport 2014 FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign DESIGN Arbeid og Kvalifisering, Larvik kommune

Detaljer

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Strategisk næringsplan Vedtatt av styre 22.11.2007 Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Innholdsfortegnelse Innhold Side Forord 3 Overordnede mål 3 Dagens situasjon 5 Strategi 1 - Felles tiltak 6 1.1

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

Ekte Landsbyliv. Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune. Vedtatt i kommunestyresak 23/08

Ekte Landsbyliv. Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune. Vedtatt i kommunestyresak 23/08 Ekte Landsbyliv Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune 2008 2012 Vedtatt i kommunestyresak 23/08 Innholdsfortegnelse 0.0 Innledning.......................................... 2 0.0.1

Detaljer

Dette er viktig for Sørreisa!

Dette er viktig for Sørreisa! Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Arkivsak 11/945 Sørreisa kommune Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Innhold : 1. Innledning

Detaljer

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Kompetansesenter for distriktsutvikling Rapport Juni 2014 GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Rambøll Hoffsveien 4 Postboks 427 Skøyen

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1.

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1. Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1. Befolkningstall, befolkningsutvikling og boligbehov... 12 4.2. Boligmassen i Hamar

Detaljer

2010-2013. Strategisk Næringsplan for Indre Østfold

2010-2013. Strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2010-2013 Strategisk Næringsplan for Indre Østfold 4.12.2009 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Status... 4 SWOT-analyse... 8 Visjon og mål... 9 Mål 1: Utvikle fem regionale næringsområder... 10 Mål 2:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingar Vaskinn Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 13/3936

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingar Vaskinn Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 13/3936 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingar Vaskinn Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 13/3936 NÆRINGSSTRATEGI KONGSBERG 2014-2024 : RÅDMANNENS ANBEFALTE VEDTAK: Kommunestyret vedtar Næringsstrategi Kongsberg 2024 med dokument

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018)

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018) FOTO: NANCY BUNDT/ INNOVASJON NORWAY KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018) RINGSAKER VEKST OG UTVIKLING Ringsaker har gode forutsetninger for å være en god bokommune FORORD Dette

Detaljer

Kommunedelplan for økt bosetting

Kommunedelplan for økt bosetting Herøy kommune - Et hav av muligheter Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... DEL MÅL FOR HOVEDSATSINGSOMRÅDET ØKT BOSETTING... HOVEDMÅL:... Kommentarer til hovedmålet:...

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016

Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016 Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016 Bakgrunn Samarbeidsavtalen er utarbeidet med bakgrunn i samtaler med ordføreren og rådmannen i Kvinesdal kommune og fylkesordfører

Detaljer

Årsmelding Arne-prosjektet 2001

Årsmelding Arne-prosjektet 2001 Årsmelding Arne-prosjektet 2001 1 Innholdsfortegnelse: ÅRSMELDING 2001 - INNLEDNING 4 BAKGRUNN 4 STYRE 4 STYREMØTER 4 RÅDMANNSGRUPPE 4 SEKRETARIAT 5 VISJONER OG MÅL 5 VISJON 5 STRATEGISKE MÅL 6 MÅLEINDIKATORER

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Kommunereform i drammensregionen. Fellesutredning for retningsvalg mot en ny kommune. www.pwc.no

Kommunereform i drammensregionen. Fellesutredning for retningsvalg mot en ny kommune. www.pwc.no www.pwc.no Kommunereform i drammensregionen Drammen kommune Nedre Eiker kommune Sande kommune Lier kommune Svelvik kommune Øvre Eiker kommune Hurum kommune Røyken kommune 10. juni 2015 Fellesutredning

Detaljer

Kommunedelplan for næringsutvikling

Kommunedelplan for næringsutvikling Herøy kommune et hav av muligheter Kommunedelplan for næringsutvikling For kommunestyreperioden 2012 2015 Vedtatt i kommunestyret i møte den 18. mars 2014, i sak 2/14 0 Innledning Næringsutvikling er sammen

Detaljer

Strategiplan for utvikling og omstilling 2011-2014. Berlevåg kommune

Strategiplan for utvikling og omstilling 2011-2014. Berlevåg kommune Strategiplan for utvikling og omstilling 2011-2014 Berlevåg kommune Hovedmål I perioden 2011-2014 skal Berlevåg kommune ha en positiv befolkningsutvikling og stabilisering og utvikling i næringslivet gjennom

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM Hitra kommune FASTSATT I HITRA KOMMUNESTYRE 18.06.2013 INNHOLD 1 LITT BAKGRUNNSINFORMASJON 3 1.1 Kommuneplanlegging 4 1.1.1 Kommunal planstrategi 4 1.1.2

Detaljer

Fauske SV Program 2007-2011

Fauske SV Program 2007-2011 Fauske SV Program 2007-2011 Fortsatt ansvarlighet Fauske SV er et sosialistisk parti, og derfor vil vi jobbe for et samfunn hvor samarbeid erstatter maktbruk, vi vil ha en politikk bygd på fellesskap og

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 Alta vil Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 Forslag til vedtak. Sist revidert: 2015-04-24 Alta kommune Besøksadresse: Sandfallveien 1 Postadresse: Postboks 1403, 9506 ALTA Telefon: 78 45 50 00 Telefaks:

Detaljer