SIRDAL KOMMUNE. Områderegulering Tonstad. Planbeskrivelse. Revidert planbeskrivelse til 2. gangs behandling 2013 MULTICONSULT AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIRDAL KOMMUNE. Områderegulering Tonstad. Planbeskrivelse. Revidert planbeskrivelse til 2. gangs behandling 2013 MULTICONSULT AS"

Transkript

1 SIRDAL KOMMUNE Områderegulering Tonstad Planbeskrivelse Revidert planbeskrivelse til 2. gangs behandling 2013 MULTICONSULT AS

2 R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Områderegulering Tonstad i Sirdal bmoppdragsnavn1 Områderegulering bmemne1 bminit1 10. februar 2010 Planbeskrivelse med bestemmelser Sirdal kommune Dato: Mars 2013 Oppdrag / Rapportnr /1 Tilgjengelighet Ikke begrenset Utarbeidet av: Bjarne Otterdal Fag/Fagområde: Arealplan Kontrollert av: Bjørn Andresen Ansvarlig enhet: Areal og landskap Godkjent av: Bjørn Andresen Emneord: Områderegulering Sammendrag: Områderegulering for Tonstad omfatter alle gjeldende planer i området som dermed blir opphevet/erstattet. I tillegg omfatter planen nye byggeområde og infrastrukturtiltak utanfor sentrum, men i tilknytning til dette. Planarbeidet er basert på planprogram godkjent Det er gjort ei rekkje utredningar knytta til planen, og fylgjande notat/rapporter er vedlagt planen: Mulighetsstudie for Tonstad sentrum datert mars 2013 ROS-analyse for områdeplanen datert mars 2013 Notat for Fintlandsmonan nord næringsområde med perspektiv Barnetråkkregistrering datert Notat frå NGI (utredning rasfare) datert desember 2012 Det er gjort ei tilleggsutredning i forhold til naturmangfoldloven i mai 2013 som er innarbeidet i planbeskrivelsen i pkt Planbeskrivelse med konsekvensutredning 24 BjO BJA BJA 01 April 2013 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 23 BjO BJA BJA Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av MULTICONSULT AS, Kristiansand Rigedalen Kristiansand Tel.: Fax:

3 Innholdsfortegnelse 1. Føremål med planen: Plantype: Situasjonen i dag. Generell beskrivelse av området Landskapsbildet: Nærmiljø Friluftsliv Biologisk mangfold/naturmiljø Kulturminner/Kulturmiljø Landbruk Grunnforhold / georessurser Trafikk/støy Overordna infrastruktur Næringsliv og sysselsetting Kommunal økonomi ROS-analyse Øvrige eksisterende data: Gjeldande planstatus: Opplegg/gjennomføring for planarbeidet Bakgrunn for planarbeidet: Medvirkning / møter Varsel om oppstart av planarbeid: Konsekvensutredning Innleiing, forholdet til planprogrammet: Alternativ som skal vurderast Metodikk Konsekvensutredning Tonstad sentrum: Landskap Nærmiljø og friluftsliv Landbruk og naturressursar Kulturminner Naturmiljø og biologisk mangfold Trafikk og støy Overordna infrastruktur Næringsliv og sysselsetting Kommunal økonomi Oppsummering konsekvensar sentrum Konsekvensutredning Bekkjedalen: Vegadkomst/trafikk Landskap Naturmiljø og kulturminner Oppsummering konsekvensar Bekkjedalen Konsekvensutredning Knausane : Landskap /BjO Side 2 av 24

4 5.6.2 Nærmiljø og friluftsliv Landbruk og naturressursar Naturmiljø og kulturminner Overordna infrastruktur Oppsummering konsekvensar Knausane Konsekvensutredning Høgåsen: Landskap: Konsekvensutredning Fintlandsmonan nord: Vegadkomst/trafikk Landskap Naturmiljø og kulturminner Oppsummering konsekvensar Fintlandsmonan nord Konsekvensutredning Lisemyr: Landskap Tilhøva for barn og unge, grønnstruktur Oppsummering konsekvensar Lisemyr Konsekvensutredning Fines Landbruksverdi Landskap Oppsummering konsekvensar Fines Konsekvensutredning Høgåsen næringsområde: Vegadkomst/trafikk Landskap Oppsummering konsekvensar Høgåsen Konsekvensutredning delstrekningar Selandsrunden: Oppsummering konsekvensar Selandsrunden Konsekvensutredning g/s-veg fra Sentralverkstedet til Aldershjemmet: Forholdet til eksisterande bygningar og nærføring Oppsummering konsekvensar g/s-veg frå sentralvaskeriet til Aldershjemmet Konsekvensutredning g/s-veg Finsnes næringsbygg til tursti mot Feed skiarena: Landbruk/driftsforhold Oppsummering konsekvensar g/s-veg frå Finsnes næringsbygg til tursti til Feed Konsekvenser for øvrige nye tiltak/byggeområder i planen Gjennomgang av viltkart og naturtyper for områdereguleringsplan Tonstad Dambrudd Folkehelse Boligforhold Skole- og arbeidsmulighet Ytre miljø og sikkerhet Samla vurdering av konsekvensar for områdeplanen Planforslaget Kva planen omfatter Særleg omtale av Tonstad sentrum Samla omtale av planen for øvrig /BjO Side 3 av 24

5 Plankart Vedlegg - Plankart. Målestokk 1:2000 (2 kart) - Planbestemmelsar - Mulighetsstudie for Tonstad sentrum datert mars ROS-analyse for områdeplanen datert mars Notat for Fintlandsmonan nord næringsområde med perspektiv - Barnetråkkregistrering datert Notat frå NGI (utredning rasfare) datert desember Føremål med planen: Sirdal kommune er ein kraftkommune med store anlegg for fornybar energi (Vasskraft). Det føreligg planer og intensjonar om vidareutvikling innan området i regionen gjennom utbygging av vindkraft og pumpekraftverk og utviding og utbygging/endring av linjenettet med dertil høyrande installasjonar. Desse planane er for ein stor del knytta til Sirdal Sør og tettstaden Tonstad (kommunesenteret). Sirdal kommune har gjennom kommuneplanen (2008) og Kultur-og utviklingsplan (2008) konkretisert mål og strategi for ei utvikling mot å nå intensjonane. Gjennomføringa av desse planane og intensjonane må skje i samarbeid med kommunen etter planar og retningslinjer som gjer kommunen betre rusta til å møte framtida gjennom betre tilrettelegging for eit variert nærings-og kulturliv. Dette vil vonaleg gjera området meir attraktivt for innbyggjarane og skape entusiasme og engasjement for området og stabilisera og helst auke folketalet. Basert på desse intensjonane og føringane, har kommunen gjennomført planarbeidet for områderegulering Tonstad og utarbeidd plandokumenta for denne planen. 1.1 Plantype: For å få ei heilheitleg vurdering av tilhøva og utviklinga på Tonstad, har kommunen valgt å utarbeide områderegulering. Planen omfattar alle tidlegare reguleringsplaner innanfor området, og i tillegg er det lagt inn ei rekkje nye tiltak. Nokre nye tiltak er detaljerte i områdeplanen, og då utan vidare plankrav (kan gå rett på byggesak). For andre nye tiltak er det kun vist avgrensing av området og hovedadkomst inn til området, og då med krav om detaljregulering. 2. Situasjonen i dag. Generell beskrivelse av området I planprogrammet (godkjent ) er det vist eit stort område for områdereguleringa, sjå kart nedanfor /BjO Side 4 av 24

6 Både praktiske omsyn (kartmålestokk m.m.) og innspel ved høyring av planprogram har gjort at planen no omfattar eit mindre område. Det som no utgår frå områdeplanen vil inngå i kommunedelplanen for Sirdal Sør. Området som inngår i planen er no avgrensa til tettstaden Tonstad aust og vest for elva og nye tiltak i utkanten av det som i dag er tettstaden. Også den delen av Sirdalsvatnet som grenser til tettstaden inngår i planen. Området er prega av bebyggelsen, men og av jordbruksareal og andre grøntområde. Elva Sira og Sirdalsvatnet er vesentlege landskapselement innanfor planen. 2.1 Landskapsbildet: Landskapet er typisk for mange dalfører i indre del av Agder. Det typiske er ein brei elvedal med skogvokste lier opp mot snaufjellet, og med ei stor elv som ein streng gjennom området. Tettstaden er lokalisert på det flate elvedeltaet i nordenden av Sirdalsvatnet. Fleire boligområder rundt ligg i dalsidene opp frå dette flate området. Boligane har dermed både gode utsiktsforhold og gode solforhold. Sett frå avstand virker dalsidene over boligområdene skogvokst og uberørt. Området er imidlertid også prega av store kraftlinjer som med sine rydningsbelter kjem tydeleg fram på nært hold. 2.2 Nærmiljø Planområdet inneheld alle funksjonar som eit lokalsamfunn har trong for. I sentrum ligg kommuneadministrasjon, omsorgssenter, butikkar, næringsbedrifter og boligar. Like nord for sentrum, på vestsida av elva, ligg skuleområde med barne/ungdomsskule og vidaregåande skule. I samme området ligg kulturhus, idrettsanlegg og barnehage. Sør for sentrum ligg administrasjonen til Sira-Kvina kraftselskap og Tonstad kraftverk. Dette er ein hjørnesteinsbedrift i kommunen. Tonstad er også eit trafikknutepunkt. Fv. 42 går gjennom sentrum frå sør, og vidare over elva vestover mot Stavanger. Fv. 468 går frå Tonstad og oppover dalen mot Sinnes, og Fv. 977 går frå Tonstad til Josdal. For ca. 10 år sidan vart Miljøgata og parken bygd ut i sentrum. Innanfor planområdet, også i sentrum, er bevart ein god grønnstruktur med både aktivt jordbruk og andre regulerte grøntområder. Elva og vatnet er ein viktig del av nærmiljøet, både visuelt og som aktivitetsområder sommar og vinter /BjO Side 5 av 24

7 2.3 Friluftsliv Idrettsanlegga i skuleområdet er mykje nytta også utanom skuletid. Elva er viktig både som badeplass om sommaren og når det er is om vinteren. Sirdalsvatnet er nytta både til fiske og båtturar. På grunn av at vatnet er rebulert, og fordi Tonstad kraftverk har utløp i vatnet (kaldt vatn om sommaren), ver vatnet lite brukt til bading o.l. Naturområda i utkanten av planområdet og vidare opp mot fjellet er i noko grad nytta som turområde. Spesielle område nær sentrum vert også nytta av barnehagen som aktivitetsområde. 2.4 Biologisk mangfold/naturmiljø Naturbasen/artsdatabanken viser at deler av planområdet er beiteområde for elg, og leveområde for storfugl og piggsvin. Planten Korsved er registrert i deler planområdet. Denne har karakteren LC livskraftig. Direktoratet for naturforvaltning sin database på nett, naturbasen, viser ingen treff i planområdet i basen Kulturlandskap; tema: Prioriterte naturtyper, Andre naturtyper og Kulturlandskap. Nedanfor er vist registrerte rødlistearter 2.5 Kulturminner/Kulturmiljø Nedanfor er vist kulturminner og sefrak-bygninger /BjO Side 6 av 24

8 312754/BjO Side 7 av 24

9 Det er ikkje gjort nye undersøkelsar for kulturminner. På møte i regionalt planforum orienterte kommunen om planarbeidet. Tilbakemelding til kommunen var at det er aktuelt å gjere undersøkelsar/feltarbeid i tilknytning til høring av planen. 2.6 Landbruk Landbruksplan er under arbeid, men vil ikkje bli framlagt før april Innenfor planområdet er det relativt store arealer dyrka mark og eit aktivt jordbruk. Dette er også ein viktig del av grønnstrukturen i planområdet. I utkantene av planområdet er det noko skog. Noen av dei bratte liene er regulert til rasskog som sikring mot ras. 2.7 Grunnforhold / georessurser Berggrunnskart frå Norges geologiske undersøkelse viser at berggrunnsgeologien i området består av diorittisk til granittisk gneis, migmatitt. Det er ingen registrering på radon. Det er registret fleire grusforekomstar. Nokre av disse er opna som grustak, m.a. Lisemyr og Fintland. Som del av planarbeidet vert disse vurdert i høve til vidare uttak og avslutning. Det er krav om konsesjon for slike massetak, og som del av konsesjonssaka skal utarbeidast uttaksplan med plan for avslutning/istandsetting /BjO Side 8 av 24

10 NGU-registrerte grusforekomster 2.8 Trafikk/støy Fv. 42 går gjennom sentrum, og har størst trafikk. I forbindelse med reguleringsplanen for sentrum (2003) er det i planbeskrivelsen pkt. 4.3 sagt: «Trafikkbelastningen er så lav at det anses ikke å være behov for støytiltak langs Rv. 42». Statens Vegvesen opplyser at trafikktalla i 2009 (som er dei siste) er på 1233 i ÅDT. Det er ein nedgang i trafikken frå ÅDT var då 1532, altså ein nedgang på ca. 300 i ÅDT frå 2005 til Det er ikkje gjort nye støyvurderingar, og det er vurdert slik at trafikktalla ikkje gjev grunnlag for støytiltak i dag. Det er imidlertid teke inn planbestemmelsar for sentrum, der støy skal vurderast ved nye utbyggjingstiltak i sentrum. I øvrige delar av planområdet er trafikkgrunnlaget så lavt at støy ikkje er eit tema. 2.9 Overordna infrastruktur Når det gjeld vegnett, har området Tonstad eit godt utbygd vegnett. Men delar av vegnettet mangler g/s-veg eller fortau, og det er utfordringar med dårleg vegstandard og skred på Fv. 42 mellom Haughom og Tonstad (kfr. barnetråkkregistreringa). Øvrig infrastruktur med vassforsyning og avløp er godt utbygd. I nye byggeområde over kote 90 må påreknast trykkforsterking på vassforsyninga. Tonstad har ellers eit godt tilbod på skule med barne/ungdomsskule og vidaregåande skule/skigymnas /BjO Side 9 av 24

11 2.10 Næringsliv og sysselsetting Temaet er sentralt som målsetting for å utarbeide områdeplanen, m.a. med bakgrunn i satsingsområdet fornybar energi. Endringar og nye tiltak for energi og øvrig næringsliv er viktig i planarbeidet. Her inngår flytting og oppgradering av strømnett og strømanlegg og nye næringsområde for variert industri/næringar Kommunal økonomi Sirdal kommune har ein aktiv rolle i utbygging og utvikling i kommunen. Kommunen er ein positiv bidragsytar og tilretteleggar for utviklinga i kommunen. Arbeidet med kommunedelplanen for Sirdal sør og områderegulering for Tonstad er eksempel på slike bidrag, der kommunen tek kostnadene med planlegginga, som også inkluderer næringsområde og ny infrastruktur. Kommunen vil også få utgifter ved gjennomføring av planen, m.a. ved utbygging av ny infrastruktur. For g/s-vegar og øvrige tiltak på vegnettet vil finansieringa i hovedsak være delt mellom kommunen og fylke/stat. Kostnadene for kommunen er ikkje tallfesta, men vil komme over fleire år gjennom etappevis utbygging. I nye private utbyggingsområde vil utbyggingsavtale bli benyttet for å fordele ansvar og kostnader ROS-analyse Det er utarbeidd eigen ROS-analyse som er vedlegg til planen Øvrige eksisterende data: Aktuelle databasar er gjennomgått ovenfor. Materialet frå tidlegare planarbeid i kommunen er gjennomgått som del av grunnlaget for planen. Gjeldande reguleringsplaner er no innarbeidd i områdereguleringsplanen. Gjeldande reguleringsplan for Tonstad sentrum frå 2003/2004 med planbestemmelsar er det viktigaste grunnlaget. 3. Gjeldande planstatus: Reguleringsplan: Store delar av planområdet er regulert, m.a. gjennom reguleringsplanen for Tonstad sentrum datert og revidert Planarbeidet som låg til grunn for planen frå 2003 var lagt opp på tilsvarande måte som arbeidet med områdeplanen no, m.a. med opplegg for medverknad. I tillegg til vanleg varsling med brev og annonsar, vart det gjennomført åpent informasjonsmøte og idedugnad. Kommuneplan: Kommuneplanen godkjend (fleire delplanar), viser aktuelle nye byggeområder. Viktige delplanar er delplan Tonstad og delplan Josdal. Kultur og utviklingsplan (Sirdal mot 2025): Planen er frå 2008, og oppsummerer en rekke satsingsområder for kommunen fram mot /BjO Side 10 av 24

12 4. Opplegg/gjennomføring for planarbeidet 4.1 Bakgrunn for planarbeidet: Bakgrunnen for planarbeidet er å få ein samla plan for Tonstad som legg til rette for utvikling av kommunesenteret slik det går fram av pkt. 1 ovanfor. Sentralt her er utvikling av Tonstad sentrum ved fortetting og nye byggeområde, utvikling av nye næringsområde rundt sentrum og å legge til rette for nye boligfelt med boligar for varierte behov. Dei store planlagde utbyggingsprosjekta innanfor energisektoren påvirker også planarbeidet. 4.2 Medvirkning / møter Undervegs i planarbeidet har det vore eit omfattande opplegg for informasjon og medvirkning. Dei viktigaste tiltaka er idedugnad og intervju i tilknytning til mogelegheitsstudien, kontakt med grendeutvalg, skriftleg informasjon gjennom brev, annonsar og kommunen sine nettsider, samt opplegg mot skule/barnehage i tilknytning til Barnetråkkregistrering. Oppslutning og engasjement i forbindelse med idedugnaden var relativt dårleg. Dette kan ha samanheng med at det er gjennomført store planprosessar på Tonstad både i 2002/2003 (reguleringsplanen) og i 2007/2008 (Kultur og utviklingsplanen). I tillegg vart kommuneplanen revidert i 2007/2008. Det har imidlertid komme ein del konkrete forslag og innspel som er vurdert i områdeplanen. 4.3 Varsel om oppstart av planarbeid: Som grunnlag for planen, vart det utarbeidd planprogram. Oppstart av planarbeidet vart varsla som del av planprogrammet for områdereguleringsplanen for Tonstad. Dette var på høyring i juli/august /BjO Side 11 av 24

13 5. Konsekvensutredning 5.1 Innleiing, forholdet til planprogrammet: Planprogrammet fastset opplegget for planarbeidet og konsekvensutredninga. Konsekvensutredninga skal beskrive konsekvensane av tiltaket på natur, miljø og samfunn og samanlikne med dagens situasjon (0-alternativet) som grunnlag for planvedtak. I planprogrammet er beslutningsrelevante utredningstema vurdert. Temaene vil ha ulik tyngde, og det vil bli lagt mest vekt på dei temaene som har størst betydning for utforming av planen. 5.2 Alternativ som skal vurderast For områdeplanen vil eit planforslag bli utreda og samanlikna med 0-alternativet. 0-alternativet er i denne samanhengen dagens situasjon/reguleringsplan for Tonstad og andre godkjende reguleringsplanar. Endringane i høve til dette er knytta til ny byggjeområde og nye infrastrukturtiltak. Det er virkningane av nye byggjeområde og infrastrukturtiltak som skal utredast. 5.3 Metodikk Det vil bli nytta ein metodikk der planområdets verdi for dei ulike utredningstemaene vert fastsette først. Deretter ser vi på temaets omfang og konsekvens. Metodikken liknar den som er beskrevet i Håndbok 140 (Statens Vegvesen), men vil generelt og i hovedsak bli gjort på ein enklare måte, avhengig av beslutningsrelevans. Utredningane og planarbeidet vert gjort i ein integrert prosess der planforslaget vert tilpassa så langt mogeleg for å auke dei positive konsekvensane og minske dei negative konsekvensane. Ved fortsatt negative konsekvensar, skal det vurderast oppfølgande undersøkelsar og avbøtande tiltak i planen, for eksempel ved rekkefølgjekrav i planbestemmelsane. 5.4 Konsekvensutredning Tonstad sentrum: Det er utarbeidd ein Mogelegheitsstudie og Barnetråkkregistrering som grunnlag for områdereguleringsplanen. Tema som nye utbyggjingsmuligheter, grønnstruktur, trafikk, gang/sykkelveger og landbruk står sentralt i diskusjonen om vidare utvikling av Tonstad som kommunesenter. Stikkord for arbeidet er fortetting og ny infrastruktur. 0-alternativet er gjeldande reguleringsplan Landskap Området er ei relativt flat elveslette der sentrum ligg på begge sider av Fv. 42. Både i sør-vest og nordaust grensar sentrum til store landbruksområde. Sentralt i området renn Ertsbekken med grønnstruktur langs bekken. Bekken er lukka under parken, men parken er her opparbeidd med bl.a. vann/fontene. I sør er Tonstadvannet, og i vest og nord grensar området til elva. Landskapsverdien ligg i at både grøn og blå struktur i stor grad er teke vare på i utbygging av sentrum. Verdien er vurdert som stor. Omfanget av ny utbygging er i hovudsak avgrensa til fortetting i allereide regulerte byggeområde. Berre i liten grad legg ny plan til rette for bygging i eksisterande landbruksområde. Planen legg til rette for å auke byggehøyde og utnyttelsesgrad innanfor sentrum, særleg langs Fv. 42. Konsekvensen av ny plan for temaet landskap er vurdert som ingen /BjO Side 12 av 24

14 5.4.2 Nærmiljø og friluftsliv Det vises til Mogelegheitsstudien og barnetråkkregistreringa. I 0-alternativet er grønnstruktur og landbruksområda viktige for temaet. I barnetråkkregisteringa har elevane framheva bruken både av sentrum og området langs med elva. Det er også påpeika mangler ved gang/sykkelvegane i dagens situasjon. Verdien for temaet i 0-alternativet er vurdert som stor. I ny plan er den viktige grønnstrukturen oppretthalden, og møteplassane i sentrum vert ikkje endra. Det vert lagt til rette for vidare utbygging av g/s-veg og fortau langs med Fv. 42 i sentrum, og i forbindelse med høyspentkabel langs med elva, er det regulert turveg langs elva i vest og nord. Konsekvensen av planen for temaet er vurdert som middels positiv Landbruk og naturressursar Det vises til vurderingane under temaet Landskap. Verdien for temaet Landbruk i 0-alternativet er vurdert som stor. I nordre del av området Tonstad, er det i ny plan lagt inn enkelte nye boligar etter ynskje frå eigar. For øvrig er det ikkje endringar. Konsekvensen av planen for temaet er vurdert som liten negativ Kulturminner Temaet er også omtalt i ROS-analysen. Konsekvensen av planen for temaet er vurdert som ingen Naturmiljø og biologisk mangfold I utkanten av planområdet er det registrert arter som er sårbar eller nær truet. Området er for øvrig et kulturlandskap med tettbebyggelse, og verdien for temaet er vurdert som liten. Planen legg opp til inngrep langs Sirdalsvatnet og langs elvebredden. For øvrig er det lagt inn grønnstruktur-vegetasjonsskjerm langs med dei mindre vassdraga i planområdet. Konsekvensen av planen for temaet er vurdert som liten negativ Trafikk og støy Dagens situasjon (0-alternativet) er omtalt i pkt Trafikken langs med Fv. 42 har gått ned frå 2004 til Planen legg opp til fortetting og høgare utnytting innenfor byggeområde i sentrum. Fleire personar vil då bo og arbeide her. Samstundes legg planen grunnlag for utbygging av g/s-vegar og fortau også utanfor sentrum. Fleire kan då gå og sykle til/frå sentrum. Totalt sett vil planen derfor ikkje innebære vesentleg endra biltrafikk, og litt bedra trafikksikkerhet. Støy er vurdert til ikkje å være eit tema, kfr. også vurderingane i tidlegare godkjent reguleringsplan frå 2003/2004. Konsekvensen av temaet for planen er vurdert til ingen Overordna infrastruktur All overordna infrastruktur er på plass. Temaet er ikkje beslutningsrelevant Næringsliv og sysselsetting I høve til eksisterande plan (0-alternativet) legg planen no opp til fortetting og høgare utnytting i sentrum. Sentrum kan utviklast med nye boligar og ny næringsaktivitet. Konsekvensen av temaet i planen er vurdert til middels positivt /BjO Side 13 av 24

15 5.4.9 Kommunal økonomi I høve til 0-alternativet innebær planen ikkje store endringar for dette temaet. Utbygging i sentrum vil i stor grad skje i privat regi. Intensjonen for planen er å oppretthalde eller auke folketalet i sentrum/kommunen. Dette har betydning for kommunal økonomi, og planen har slik sett middels positiv konsekvens Oppsummering konsekvensar sentrum Fortetting i sentrum gir nye boligar og meir næringsareal utan å ta i bruk dyrka mark/grøntområde. Dette er gunstig i høve til samordna areal-og transportutvikling. Det er liten negativ konsekvens for landbruk og naturmiljø/biologisk mangfold. For øvrige tema er det ingen eller positiv konsekvens. Samla for sentrum er konsekvensen positiv. 5.5 Konsekvensutredning Bekkjedalen: Området er vist som framtidig boligområde i kommunedelplanen for Tonstad, og er dermed omdisponert frå landbruk. I områdeplanen er området regulert til F/K/I7 Bekkjedalen ligg vest for sentrum, ca. 300 meter frå krysset med Fv. 468 vest for brua. Det går g/s-veg langs Fv. 42 til planområdet, og vidare opp til skuleområdet. Bekkjedalen ligg inne i gjeldande kommuneplan som boligområde (område 311), og er no teke inn i områdeplanen som næringsområde. Det er delvis eit skogsområde, som delvis er snauhogd, og har begrensa verdi som landbruk. I ein del av området har det vært masseuttak. Aktuelle utredningstema vil være: Vegadkomst/trafikk Landskap, m.a. istandsetting av massetaket Naturmiljø og kulturminner. Sjekke databaser som Naturbasen og Askeladden I rapporten frå NGI er dei bratte skrentane vurdet som rasutsett. Dette er vurdert i ROS-analysen Vegadkomst/trafikk I planen er lagt inn ny adkomst til området frå Fv.42, langs elva. Det er også g/s-veg langs Fv. 42 til sentrum. Planen vurderes som ingen konsekvens Landskap I deler av området har det vært masseuttak. Ved vidare utbygging i området må massetaket settast i stand. Langs med bekken er det regulert grønnstruktur/vegetasjonsskjerm. Planen vurderes som liten positiv konsekvens for temaet Naturmiljø og kulturminner Det er ikkje registrert viktige naturtyper eller rødlistearter innenfor området. Det er heller ikkje registrert kulturminner. Altså ingen konsekvens for temaet Oppsummering konsekvensar Bekkjedalen Planen vil ha ingen eller liten positiv konsekvens samla for vurderte tema /BjO Side 14 av 24

16 5.6 Konsekvensutredning Knausane : Knausane ligger ved FV. 977 (mot Josdal) ca. en kilometer nord-øst for Tonstad sentrum. Det går gang/sykkelvei via bru over Sira til skoleområdet. Skolene og idrettsanlegga ligg ca. 500 meter fra nederste del av Knausane. Like syd for området ligger Tonstadli turistanlegg og Tonstadli/Sølvbekken boligområde. Like nord for området er eit område med dyrket mark, ca. 10 dekar. Kommuneplanen viser mesteparten av planområdet som byggjeområde for boligar (269). Avgrensinga i kommuneplanen var basert på at kraftlinja øverst i planområdet skulle stå. Det er no bestemt at denne skal fjernast, og i forståelse med kommunen er planområdet utvida noko i aust (øverst). Området er vist i områdeplanen som detaljert plan utan plankrav. Området har gode kvalitetar som boligområde (solrikt og med utsikt over Tonstad og Sirdalsvatnet). Det er ingen bygg i området Landskap Området er ei vestvendt li som går frå fylkesvegen på kote 60 opp til ein kolle/flate på ca. kote 130. Bak er det fjellside opp til snaufjellet. Landskapsformen er typisk for slike dalføre i Agder. Som del av eit større landskapsrom er området lite eksponert, men vil være synleg frå fylkesvegen til Josland og frå deler av Tonstad sentrum. Landskapsverdien er vurdert som liten/middels. Omfanget av ny utbygging vil innebære at området endrar karakter frå naturområde til boligområde med vegar. Omfanget er slik sett stort og endrar inntrykket vesentleg. I delar av byggeperioden vil området framstå som anleggsområde. Etter byggeperioden, når tomtane er utbygd og opparbeida, vil området igjen framstå som meir grønt, og med meir variert vegetasjon enn dagens einsarta furuskog. Dei romselege grøntområda i planen vil bidra til dette. Konsekvensen av ny plan for temaet landskap er vurdert til liten negativt Nærmiljø og friluftsliv Området er i dag lite brukt som turområde. Med planen vil området få større bruk, ved at dei som flytter til og bor i området vil bruke både dei anlegga som blir opparbeida og naturområda rundt. Konsekvensen av ny plan for temaet er vurdert til liten positiv Landbruk og naturressursar Det vises til vurderingane under temaet Landskap. Området er allereide omdisponert i kommuneplanen. Temaet er derfor lite relevant Naturmiljø og kulturminner Temaet er også omtalt i ROS-analysen. Det er ingen registreringer innanfor området. Konsekvensen av planen for temaet er vurdert som ingen Overordna infrastruktur All overordna infrastruktur er lagt fram til området (fylkesvegen til Josland, og med gang/sykkelveg både til sentrum og til skolane. Inne i området må ny infrastruktur opparbeidast med vegar og vann/avløpsanlegg. I planen er regulert areal til trykkøkningsstasjon for vann over ca. kote 90. Temaet er vurdert å ha ingen konsekvens /BjO Side 15 av 24

17 5.6.6 Oppsummering konsekvensar Knausane Samla for Knausane er planen vurdert til ingen konsekvens. 5.7 Konsekvensutredning Høgåsen: Området er vist som boligområde i kommunedelplanen for Tonstad, og er dermed omdisponert frå landbruk. Høgåsen ligg sør for Tonstad sentrum, og grensar til boligområde i nord. Det har gode kvalitetar som boligområde, er vestvendt og solrikt, og med utsikt over Sirdalsvatnet. Det er ingen bygg i området. I rapporten frå NGI er dei bratte skrentane vurdert som rasutsett. Dette er vurdert i ROS-analysen. Det er ingen aktuelle registreringar i naturbasen eller når det gjeld kulturminner. For området er det i områdeplanen stilt plankrav, og tema som adkomst, grønnstruktur og overordna infrastruktur må løysast i detaljregulering. Adkomst vil være frå eksisterande boligvegar i nord Landskap: Området er ei vestvendt li i forlengelse av eksisterande boligområde i nord. Bak er det fjellside opp til snaufjellet. Landskapsformen er typisk for slike dalføre i Agder. Som del av eit større landskapsrom er området lite eksponert, men vil delvis være synleg frå sentrum og frå Sirdalsvatnet. Landskapsverdien er vurdert som liten. Sidan det er plankrav, vil detaljplan være avgjerande for konsekvensen av tiltaket. Det er imidlertid liten grunn til å tru at området vil ha større negativ konsekvens enn tilgrensande boligområde i nord. For temaet er konsekvensen vurdert til ingen. 5.8 Konsekvensutredning Fintlandsmonan nord: Fintlandsmonan nord ligg ca. 1.5 km nord for sentrum. Området ligg langs med Fv. 468, og på begge sider av fylkesvegen. Eksisterande næringsområde i syd grensar til området. Fintlandsmonan nord ligg inne i kommuneplanen som nytt næringsområde (307 vest for fylkesvegen). For den delen av området som ligg vest for fylkesvegen, er det gjort utredningar med terrengmodell for å finne planeringsnivå, aktuell avgrensing, adkomstveg m.m. Det er også produsert perspektiv/visualisering frå terrengmodellen. Dette materialet er vedlegg til områdeplanen (illustrasjonsplan). For området på nedsida av fylkesvegen er området avgrensa til den flate delen, og her er det ikkje store terrenginngrep. Deler av området er rasutsett, og det er stilt krav i planen til at skogen ovanfor skal stå (verneskog) og at skråninga ovanfor må befarast av geolog i prosjekteringsfasen for å vurdere sikring av steinblokker m.m. For området er planen detaljert og utan plankrav. I ROS-analysen er rasfare og forholdet til Tonstad Vannverk (Grunnvann) vurdert. Mest aktuelle utredningstema vil være: Vegadkomst/trafikk Landskap /BjO Side 16 av 24

18 Naturmiljø og kulturminner. Sjekke databaser som Naturbasen og Askeladden Vegadkomst/trafikk Fv. 468 går gjennom/langs med området. Vest for fylkesvegen får det nye næringsområdet adkomst via nytt kryss med fylkesvegen. På nedsida av fylkesvegen er næringsområdet utvida nordover, og med adkomst i folengelse av adkomstveg til eksisterande næringsområde. I områdeplanen er lagt inn ny gang/sykkelveg langs med Fv For temaet trafikk er konsekvensen vurdert til ingen Landskap Området er i dag skogvokst, men delvis snauhogd. Det ligg i eit lukka landskapsrom langs elva og fylkesvegen, og er lite eksponert. Verdien er vurdert til liten. Vest for fylkesvegen stig terrenget, og det er nødvendig med relativt store inngrep/planeringsarbeid ved opparbeiding av området. Det blir fylling langs fylkesvegen, og skjæring i bakkant. På grunn av rasfare, må det også vurderast sikringsvoll el.l. Terrenginngrepa vert dermed store. Vest for fylkesvegen er konsekvensen for temaet vurdert til middels negativ. Nedanfor fylkesvegen, mot elva, er terrenget slakt, og inngrep/planering blir mindre. Det er regulert ei brei sone grønnstruktur langs elva. Konsekvensen for temaet er her vurdert til liten negativt Naturmiljø og kulturminner Det er ingen registreringer for disse temaene. I eksisterende reguleringsplan for Fintlandsmonan er det regulert kulturminne like syd for nytt område. Dette er vidareført Oppsummering konsekvensar Fintlandsmonan nord Samla for vurderte tema er konsekvensen vurdert til liten negativ på grunn av store terrenginngrep. 5.9 Konsekvensutredning Lisemyr: Området er i kommunedelplanen vist som noverande og framtidig industriområde, med buffersone mot boligområde i vest, og er dermed omdisponert frå landbruk. Det er også massetak i området. I nordre del av området er det næringsbygg i dag. Området ligg vest for Fv. 468 like nord for Tonstad sentrum. Adkomst i hovedsak via eksisterande veg frå sør. Det er plankrav for området, og vidare masseuttak skal skje frå nord mot sør med etappevis istandsetting. Infrastruktur med vei, vann og avløp må løysast i detaljplan. Det er ingen registreringar for naturmiljø og kulturminner. Mest aktuelle utredningstema vil være: Landskap med istandsetting av massetak Tilhøva for barn og unge, grønnstruktur Landskap Området består av ein stor grusforekomst, sjå pkt.2.7 ovanfor. Planen legg opp til at grusforekomsten skal utnyttast, og at området etterpå vert bygd ut. Uttaket har pågått i mange år, og det vil ennå ta fleire år før uttaket er ferdig. Området er eit landskapsrom med bratt li i nord og vest, og med skråning ned mot fylkesvegen i søraust. Området er lite eksponert /BjO Side 17 av 24

19 Sidan det er masseuttak i dag, er landskapsverdien vurdert som liten. Det er stilt krav om uttaksplan og etappevis istandsetting frå nord mot sør. Det skal utarbeidast detaljregulering for området. Etter istandsetting og utbygging, vil området bli eit relativt sentrumsnært område med boliger, forretninger og kontor. Detaljane og fordeling av arealbruksformål blir fastsett i detaljplan. Konsekvensen for temaet landskap er vurdert til liten negativ Tilhøva for barn og unge, grønnstruktur Detaljane i grønnstruktur innanfor området må fastsettast i detaljregulering. Det vil bli relativt mange nye boligar i området, og med normalt omfang på leikeplassar og anna grønnstruktur. Området ligg like ved skoleområdet, og berre meter frå sentrum. Dei viktige offentlige tilboda, og den overordna grønnblå strukturen ligg dermed i gangavstand frå området, noko som er svært positivt med tanke på kvaliteten som boligområde. For temaet er konsekvensen vurdert til liten positiv Oppsummering konsekvensar Lisemyr Samla er konsekvensen for vurderte tema sett til ingen Konsekvensutredning Fines Området er i kommunedelplanen vist som eksisterande industriområde, men foreslås utvida noko inn på LNFR-område. Det er i dag eit stort næringsbygg på området, og langs med Sira går det høgspentlinje. I gjeldande reguleringsplan er vist veg ned til/langs Sira til grøntområdet i sør. Denne er også med i områdeplanen. Det er ingen registrering på naturmiljø/kulturminne. Mest aktuelle utredningstema vil være: Vurdere landbruksverdiane Landskap inkludert forholdet til Sira Landbruksverdi Utvidelsen går inn på et dyrka område. Landbruksverdien er dermed stor. Men utvidelsen er liten og er ein naturleg del av eksisterande næringsområde. Konsekvensen av tiltaket vert vurdert til liten negativ Landskap Området er relativt eksponert ned mot elva Sira. Kraftlinja går over området. Verdien er vurdert til middels. Sidan tiltaket er ein liten utvidelse av eksisterande næringsområde med stor bygningsmasse, og det er regulert grønnstruktur langs elva, er konsekvensen vurdert til liten negativ Oppsummering konsekvensar Fines For vurderte tema er konsekvensen samla vurdert til liten negativ Konsekvensutredning Høgåsen næringsområde: Området er vist som industriområde i kommunedelplanen og er dermed omdisponert frå landbruk. For ein mindre del av området er det godkjent reguleringsplan /BjO Side 18 av 24

20 Området ligg sør-aust for Tonstad sentrum, og grensar til eksisterande og framtidig boligområde i vest og nord, og til eksisterande transfomatorstasjon i sør. Det er ingen registrering på naturmiljø og kulturminne. Det er registrert rasfare i delar av området, kfr. ROS-analysen. For området er det plankrav, og både infrastruktur og rasfare må vurderast i detaljregulering. Mest aktuelle utredningstema for områdeplanen vil være: Vegadkomst/trafikk Landskap Vegadkomst/trafikk Adkomst vil være frå eksisterande kommunale vegar som i dag går opp til området. Det går fortau eit stykke opp frå sentrum langs eksisterande veg. Det må vurderast i detaljplan å legge inn fortau eller g/sveg langs hovedadkomsten til området. For øvrig vil eksisterande adkomstveg ha kapasitet til den auka trafikken. Sidan trafikken er lav også etter utbygging, vil vegtrafikkstøy ikkje være tema. Konsekvensen er vurdert som ingen Landskap Området er i dag i hovudsak skogvokst, men det går fleire kraftlinjer i området frå den store trafostasjonen like sør for området. Området ligg i ei nordvendt skråning med bratt li opp til snaufjell i syd og aust. Området er ikkje særleg eksponert, men dei store kraftlinjene og trafostasjonen er markerte sett på nært hold. Landskapsverdien er vurdert til liten. Trafostasjonen og kraftlinjene skal etter kvart fjernast. Nye anlegg er under konsesjonsbehandling. Dette vil medføre ein visuell og landskapsmessig betre situasjon enn i dag. Ved utbygging til næringsområde, vil tomteplanering medføre terrenginngrep. Det er viktig at detaljregulering vurderer dei meir lokale landskapsmessige tilpassingane, og med nødvendig grønnstruktur innanfor næringsområdet. Konsekvensen av tiltaket er vurdert til ingen/liten positiv Oppsummering konsekvensar Høgåsen For vurderte tema er konsekvensen vurdert til ingen/liten positiv /BjO Side 19 av 24

SIRDAL KOMMUNE. Områderegulering Tonstad. Planbeskrivelse. Høringsdokument april 2013 MULTICONSULT AS

SIRDAL KOMMUNE. Områderegulering Tonstad. Planbeskrivelse. Høringsdokument april 2013 MULTICONSULT AS SIRDAL KOMMUNE Områderegulering Tonstad Planbeskrivelse Høringsdokument april 2013 MULTICONSULT AS R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Områderegulering Tonstad i Sirdal Områderegulering

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 23. mars 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SOMMERRO PLANBESKRIVELSE. Vedtatt lagt ut til offentleg ettersyn TMN

REGULERINGSPLAN FOR SOMMERRO PLANBESKRIVELSE. Vedtatt lagt ut til offentleg ettersyn TMN REGULERINGSPLAN FOR SOMMERRO PLANBESKRIVELSE Vedtatt lagt ut til offentleg ettersyn TMN 28.06.12 SAMMENDRAG Surnadal kommune vedtok i 2010 boligsosial handlingsplan. Den er ein samla plan for kommunen

Detaljer

Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter. Informasjonsmøte 19. mars 2012

Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter. Informasjonsmøte 19. mars 2012 Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter Informasjonsmøte 19. mars 2012 Dagsorden Hva er en kommunedelplan? Informere om planarbeidet: Ulike hensyn, begrensninger og muligheter Prosessen videre Hva

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Side 1 av 5 Planbeskrivelse for detaljplan for Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen Kommune Dato: 26.04.2012

Detaljer

Reguleringsplan for gang- og sykkelveg. Mastrevik Kilstraumen med friområde på Ulvøy. Folkemøte

Reguleringsplan for gang- og sykkelveg. Mastrevik Kilstraumen med friområde på Ulvøy. Folkemøte Reguleringsplan for gang- og sykkelveg Mastrevik Kilstraumen med friområde på Ulvøy Folkemøte 17.11.2015 Bakgrunn Planarbeidet har som føremål å legge til rette for gang- og sykkelveg på strekninga frå

Detaljer

: Kjellaug Brekkhus, rådmann, Johannes Sjøtun, næringssjef. Saksnr./Arkivkode Stad Dato 12/608 - L12 BALESTRAND

: Kjellaug Brekkhus, rådmann, Johannes Sjøtun, næringssjef. Saksnr./Arkivkode Stad Dato 12/608 - L12 BALESTRAND Notat Til : Harald Offerdal, ordførar Balestrand formannskap Frå Kopi : Arne Abrahamsen, plan og utviklingssjef : Kjellaug Brekkhus, rådmann, Johannes Sjøtun, næringssjef Sak : Reguleringsplan for Sæle

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 05/1508-9606/08 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN 301/1 Saksnr.: Utval Møtedato 82/08 Formannskap/ plan og økonomi 05.06.2008 43/08 Kommunestyret 19.06.2008

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

E6 Kvithammer - Skatval, gang- og sykkelveg

E6 Kvithammer - Skatval, gang- og sykkelveg E6 Kvithammer - Skatval, gang- og sykkelveg Reguleringsplan - Forslag til planprogran R A P P O R T Ressursavdelinga Region midt 9. juni - 22. juli 2011 Plan- og prosjekteringsseksjonen Dato: 6. juni 2011

Detaljer

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR TONSTAD OG KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL SØR PLANPROGRAM

SIRDAL KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR TONSTAD OG KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL SØR PLANPROGRAM SIRDAL KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR TONSTAD OG KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL SØR PLANPROGRAM M U L T I C O N S U L T P l a n p r o g r a m Oppdrag: Kommunedelplan Sirdal Sør og områderegulering Tonstad Oppdrag

Detaljer

PLANPROGRAM. Detaljreguleringsplan Smedstad gbnr 22/30, 52, 214 Førde kommune. Planoppstart

PLANPROGRAM. Detaljreguleringsplan Smedstad gbnr 22/30, 52, 214 Førde kommune. Planoppstart PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan Smedstad gbnr 22/30, 52, 214 Sist rev. 09.10.2014 Planprogram Smedstad gbnr 22/30, 52, 214, planid 143220120001 Dato Sakshandsamar Kontrollert av Status Oppdragsgjevar

Detaljer

Detaljreguleringsplan Støodden. 1 30.5.2013 6 APM BO BAN Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av

Detaljreguleringsplan Støodden. 1 30.5.2013 6 APM BO BAN Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av Rapport Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Detaljreguleringsplan Støodden Temautredning Støodden utvikling AS Dato: 30. mai 2013 Oppdrag / Rapportnr. 312941 / 12 Tilgjengelighet Ikke begrenset Utarbeidet

Detaljer

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru.

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru. REGULERINGSPLAN FOR ARNKVÆRN NEDRE OMRÅDEREGULERING PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Tilrettelegge for næringsbebyggelse. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger: Tor Arne

Detaljer

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse Reguleringsplan for Heimstulen Planbeskrivelse 24. januar 2012 1 Innhold 1 Bakgrunn for planarbeidet 1.1. Gjeldende plan for området 1.2. Mål for planarbeidet 1.3. Planområdet 2 Planprosessen 2.1. Varsling

Detaljer

E6 Kvithammer - Skatval Reguleringsplan gang- og sykkelveg Hp 05 km

E6 Kvithammer - Skatval Reguleringsplan gang- og sykkelveg Hp 05 km PLANPROGRAM Prosjekt: Parsell: E6 Kvithammer - Skatval Reguleringsplan gang- og sykkelveg Hp 05 km 0-2900 Stjørdal kommune TEKNISKE DATA Fra profil: Dimensjoneringsklasse: Fartsgrense: 70 km/t Trafikkgrunnlag

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar «REGULERINGSENDRING TROLLDALEN GNR. 55 BNR. 19 M.FL»

Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar «REGULERINGSENDRING TROLLDALEN GNR. 55 BNR. 19 M.FL» Utviklingsavdelinga Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar Saksnr Arkiv Dykkar ref Avd /sakshandsamar Dato 2014/1043 L12 UTV / AZT 24.06.2014 VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID

Detaljer

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Forslagsstiller: for Michael Z. Uchto Arendal kommune, mars 2011 0 DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Siste revisjonsdato

Detaljer

Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området

Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området INNSPILL Nr: Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området BOLIG 3B Kittilplassen i Jondalen G/Bnr: 144/6, 4, 2 Baklia Elisabeth og Jan Arne Baklia Grunneiere Elisabeth og Jan Arne Baklia ønsker å tilrettelegge

Detaljer

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD LINDÅS KOMMUNE KVERNHUSMYRANE 20 5914 ISDALSTØ Bergen, 6. juli 2015 SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD På vegne av Anders Myking Fammestad, søker as i samarbeid

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 019/2016 Formannskapet i Radøy PS 18.02.2016 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Tonje Nepstad Epland 16/162 16/1228 Plansak

Detaljer

FRESVIK, VIK I SOGN PRIVAT REGULERINGSPLAN

FRESVIK, VIK I SOGN PRIVAT REGULERINGSPLAN REGULERINGSPLAN SOLALI FRESVIK, VIK I SOGN PRIVAT REGULERINGSPLAN PLANDOKUMENT: - PLANUTGREIING OG REGULERINGSFØRESEGNER - PLANKART. MÅLESTOKK 1:5000. - ILLUSTRASJONSPLAN PLANUTGREIING. s. 1 1.BAKGRUNN

Detaljer

Detaljreguleringsplan for: Hyttefelt i Gjesdal, del av gnr 45 bnr 8, del 2 med konsekvensutredning Godkjent Planprogram

Detaljreguleringsplan for: Hyttefelt i Gjesdal, del av gnr 45 bnr 8, del 2 med konsekvensutredning Godkjent Planprogram Detaljreguleringsplan for: Hyttefelt i Gjesdal, del av gnr 45 bnr 8, del 2 med konsekvensutredning Godkjent Planprogram Fagkyndig er Sivilingeniør Edvin Helle AS på vegne av: Sissel Gjesdal Sægrov. Sivilingeniør

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

Kommuneplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg til 6.1 Konsekvensutgreiing DEL A og B

Kommuneplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg til 6.1 Konsekvensutgreiing DEL A og B Kommuneplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg til 6.1 Konsekvensutgreiing DEL A og B ROS ( risiko og sårbarheit) Sjekkliste for endringar og nye tiltak Del A Dato: 16.1.2014 O.W. A1 Vik Sentrum.

Detaljer

Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen

Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg 6.1 Konsekvensutgreiing. Utdrag for område A14 og A15 (G17 og G18 på plankart) Utført av: Aurland Naturverkstad AS v/ Christoffer Knagenhjelm, Knut Frode

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Revidert 16.10.2013 Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planlegger Viggo

Detaljer

Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot og næringsområde

Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot og næringsområde Nordfjordeid Ålesund Førde Vågå Til: Naboar, heimelshavarar og aktuelle offentlege instansar. Dato: 12.06.2014 Vår ref: May-Britt Drage Bakke Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot

Detaljer

SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK

SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK SENTRALADMINISTRASJONEN Postadresse: Klepp kommune Postboks 25 4358 Kleppe SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK Behandla i: Møtedato: Sak nr: Hovudutval for lokal utvikling 24.10.2017 82/17 Saksbehandlar: Rannfrid Stubhaug

Detaljer

HERØY KOMMUNE Plan-ID: REGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FYLKESVEG 10 MOLTUSTRANDA PLANOMTALE SEPTEMBER 2014

HERØY KOMMUNE Plan-ID: REGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FYLKESVEG 10 MOLTUSTRANDA PLANOMTALE SEPTEMBER 2014 HERØY KOMMUNE Plan-ID: 201308 REGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FYLKESVEG 10 MOLTUSTRANDA PLANOMTALE SEPTEMBER 2014 INNHALD 1 - BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 3 Formålet med planarbeidet... Tidlegare

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Statens vegvesen Turistvegprosjektet Reguleringsplan Riksveg 51 Valdresflye Valdresflye vandrarheim i Øystre Slidre kommune Orientering om planen Besstrond Maurvangen Valdresflye vandrarheim Bygdin Beitostølen

Detaljer

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Mandal kommune Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Forord Mandal kommune har igangsatt planarbeid med utarbeiding av områderegulering for Jåbekk fengsel.

Detaljer

Reguleringsplanlegging 8.desember 2010. Eksempel frå planprosessar i Knarvik, Lindås kommune

Reguleringsplanlegging 8.desember 2010. Eksempel frå planprosessar i Knarvik, Lindås kommune Reguleringsplanlegging 8.desember 2010 Eksempel frå planprosessar i Knarvik, Lindås kommune Kommunedelplan Knarvik-Alversund Vedteke hausten 2007 (og mars 2008) Knarvik i kommunedelplan Knarvik Alversund

Detaljer

(FORSLAG TIL) PLANPROGRAM

<PLANNAVN> (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM EIGERSUND KOMMUNE Plannavn Arkivsak ID Plan ID Formål/Hensikt Planavgrensning PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 11/35-29 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN TREHØRNINGEN NÆRINGSOMRÅDE - ARNKVERN NEDRE Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 070900 Saksnr.: Utvalg Møtedato 202/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for Audnedal kommune, utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for Lunden boligfelt.

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 429/15 25/1 DETALJPLAN RAPBJØRGA Uttak og produksjon av pukk

Samlet saksfremstilling Arkivsak 429/15 25/1 DETALJPLAN RAPBJØRGA Uttak og produksjon av pukk Samlet saksfremstilling Arkivsak 429/15 25/1 DETALJPLAN RAPBJØRGA Uttak og produksjon av pukk Saksansvarlig Tormod Osen Formannskapet 28.03.2017 PS 47/17 Innstilling Melhus kommune vedtar å fastsette planprogram

Detaljer

PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN SMIEHOGEN

PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN SMIEHOGEN PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN SMIEHOGEN OMRÅDE OG PLANTYPE Områderegulering. Planavgrensing, utsnitt av kommuneplanen og oversiktskart ligg ved. FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTGREIING Forskrift om konsekvensutgreiing

Detaljer

Risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse) og Konsekvensutgreiing av 11.06.2015

Risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse) og Konsekvensutgreiing av 11.06.2015 Vedlegg 3: Risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse) og Konsekvensutgreiing av 11.06.2015 1. KRAV OM KONSEKVENSUTGREIING OG RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE ( ROS-ANALYSE) Plan- og bygningslova set krav

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Detaljregulering for Masseuttak i Storhauggruva Planbeskrivelse

Detaljregulering for Masseuttak i Storhauggruva Planbeskrivelse Detaljregulering for Masseuttak i Storhauggruva Planbeskrivelse Målselv kommune, Plan ID 19242011005 Kjersti Jenssen Arkitektkontor Fjellfroskvatn 9334 Øverbygd Mobil 95 45 45 77 E-post: kjersti@kjerark.no

Detaljer

Konsekvensvurdering. av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen

Konsekvensvurdering. av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen Konsekvensvurdering av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen Tilleggsvurderingar til 2. gongs høyring Balestrand den 19.11.2009 Innhald Konsekvensutgreiing for utbyggingsområde..

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane Forslag til planprogram Side 0 Reguleringsplanforslag KVENNHUSBEKKEN LERDUEBANE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Februar 2011 Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane

Detaljer

Forslag Planprogram. Skipavika næringspark, Gulen kommune Gnr 79 bnr 4,33

Forslag Planprogram. Skipavika næringspark, Gulen kommune Gnr 79 bnr 4,33 Forslag Planprogram Skipavika næringspark, Gulen kommune Gnr 79 bnr 4,33 1 Innhald Del I Planens formål, innhald og rammeverk 3 1 Formålet med planen 3 2 Hovudrammer og premisser 7 2.1 Nasjonale retningsliner

Detaljer

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER 1.0 GENERELLE FØRESEGNER ( 20-4, 2. ledd) Kommunedelplanen har rettsverknad på den måten at grunneigar ikkje kan bruke eller byggje på sin eigedom på anna måte

Detaljer

EIKEN KOMMUNEDELPLAN 2012-2024 PLANPROGRAM

EIKEN KOMMUNEDELPLAN 2012-2024 PLANPROGRAM HÆGEBOSTAD KOMMUNE PLAN OG DRIFT EIKEN KOMMUNEDELPLAN 2012-2024 PLANPROGRAM Vedtatt 16.06.2011, k.sak 41/11 Innhold Bakgrunn for planarbeidet...2 Føremål og strategi med planarbeidet...2 Planar og vedtak

Detaljer

Notat - utvikling av kommunesenteret Falkhytten

Notat - utvikling av kommunesenteret Falkhytten NOTAT Oppdrag Kommuneplan Aukra Kunde Aukra kommune Notat nr. 3 Dato 11.09.2014 Til Fra Kopi Kjell Lode Oddhild Fausa Eirik Lind, Asbjørn Bua Notat - utvikling av kommunesenteret Falkhytten Falkhytten

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

Øversvea Næringspark Hamar kommune. Presentasjon av prosjektet Planforum

Øversvea Næringspark Hamar kommune. Presentasjon av prosjektet Planforum Øversvea Næringspark Hamar kommune Presentasjon av prosjektet Planforum 21.08.2013 BAKGRUNN Planområdet ligger i et område som er preget av eksisterende næringsarealer, og hvor Hamar kommune gjennom kommuneplanen

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 098/15 Kommunestyre PS Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Erik Andreas Kyvig FE /179

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 098/15 Kommunestyre PS Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Erik Andreas Kyvig FE /179 Saksframlegg Saksnr Utval Type Dato 098/15 Kommunestyre PS 08.09.2015 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Erik Andreas Kyvig FE - 142 15/179 Oppstartsløyve til planarbeidet og planprogram Kommunestyre - 098/15

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07 Privat forslag til reguleringsplan ANGELTVEIT VEST Gnr/Bnr - 23/ 4 og 6 m.fl. Fjell Kommune FØRESEGNER 1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: I II III

Detaljer

Områdereguleringsplan for Smiehogen -vedtak om offentleg ettersyn

Områdereguleringsplan for Smiehogen -vedtak om offentleg ettersyn 19.12.2017 Vår ref Dykkar ref Arkiv Løpenummer AGN 2016000314-35 FA - L12 17/7143 Områdereguleringsplan for Smiehogen -vedtak om offentleg ettersyn Utval for Plan og Utvikling - 101/17: Det er gjort følgjande

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 1 Generelle Bestemmelser: 1.1 Kommunedelplanen omfatter gnr 49 og 50 og samtlige bruk under disse. 1.2 Bestemmelsene kommer i tillegg til det

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan Fv. 7 Lussandberget aust Planprogram FORSLAG TIL PLANPROGRAM Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen Dato: 2011-03-19 INNHALD 1 BAKGRUNN... 4 2 FØREMÅL MED PLANEN... 4 3 PLANOMRÅDE...

Detaljer

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn Aukra kommune Arkivsak: 2014/820-13 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 58/14 Drift og arealutvalet 03.12.2014 Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404)

Detaljer

Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN TINGVATN - SNARTEMO PLANPROGRAM

KOMMUNEDELPLAN TINGVATN - SNARTEMO PLANPROGRAM HÆGEBOSTAD KOMMUNE PLAN OG DRIFT -Saman om ei positiv utvikling! KOMMUNEDELPLAN TINGVATN - SNARTEMO 2014-2024 PLANPROGRAM 1 Bakgrunn og formål med planarbeidet Kommunen vedtok i kommunestyresak 77/13 den

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2013-2030

Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Føringer fra samfunnsdelen/andre vedtatte planer og øvrige føringer Viktige temaer Medvirkning og videre prosess Kommuneplan for Nes Planprogram Samfunnsdel Arealdel Formålet

Detaljer

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14.

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14. Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025 SS1 - Kongsdelmarka sør Utarbeidet av Tiltakshaver: Orica Norway AS Forslagsstiller/Konsulent: Norconsult AS Dato: 06.02.14 Forslagstillers logo

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF 13: Boligutbygging Morskogen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF 13: Boligutbygging Morskogen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF 13: Boligutbygging Morskogen Innledning Forslagstillers logo Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 17.03.2005 046/05 IVK Komite Natur 25.08.2005 098/05 OIV Kommunestyre 06.09.2005 049/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-086

Detaljer

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010 BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE Aug. 2010 Reguleringsplan Bjørnang Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 2 BAKGRUNN / PLANSTATUS 3 PLANPROSESS 4 PLANBESKRIVELSER 4.1

Detaljer

Revisjon av kommuneplanens arealdel

Revisjon av kommuneplanens arealdel Velkommen til folkemøte 9. mai 2017 Lindesnes Revisjon av planens arealdel 2017-2030 http://www.lindesnes..no/plan Program Presentasjon av planarbeidet og planprosessen ordfører Janne Fardal Kristoffersen

Detaljer

REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA

REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA NORE OG UVDAL KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Høringsfrist 15.11.2013 Innhold 1. REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA... 2 1.1. Bakgrunn og formål...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Fredsvika massetak Nesset kommune PLANPROGRAM Beskrivelse for gjennomføring av planprosessen

Fredsvika massetak Nesset kommune PLANPROGRAM Beskrivelse for gjennomføring av planprosessen Fredsvika massetak Nesset kommune PLANPROGRAM Beskrivelse for gjennomføring av planprosessen Fredsvika massetak sett fra sør mot sjøen utenfor Meisalnesset og Fv. 62 nedenfor uttaket Sist revidert: 24-11-15

Detaljer

dc+t L& 2O 5.4 øvre Uvdal ØVRE UVDAL, HAGENKRYSSET ivd\t i(4) Tema Beskrivelse Konsekvenser Miljø

dc+t L& 2O 5.4 øvre Uvdal ØVRE UVDAL, HAGENKRYSSET ivd\t i(4) Tema Beskrivelse Konsekvenser Miljø Konsekvensutredning og vurderinger av innspill til Kommunedeiplan for DagaIi1ell med Rødberg 65 ivd\t i(4) 5.4 øvre Uvdal cj dc+t L& 2O ØVRE UVDAL, HAGENKRYSSET i Miljø Tema Beskrivelse Konsekvenser Landskap

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal

Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal Analysen er utarbeida av administrasjonen i Årdal kommune og høyrer saman med planomtale med føresegner og plankart

Detaljer

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg.

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg. Detaljregulering for Roa 2, bustadområde i Ølen, (bustader på gnr. 271, bnr. 8 og 114) Føresegner Dei regulerte områda er på plankartet vist med reguleringsgrense, og avgrensar seg til gnr. 271, bnr. 8

Detaljer

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV DEL AV GNR. 51, BNR. 3 M. FL, SKAUN KOMMUNE

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV DEL AV GNR. 51, BNR. 3 M. FL, SKAUN KOMMUNE ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV DEL AV GNR. 51, BNR. 3 M. FL, SKAUN KOMMUNE Utarbeida 17.06.11 av Willy Wøllo, Solem Arkitektur AS I kommuneplanens arealdel 2007-2019 for Skaun kommune, delplan Venn,

Detaljer

REGULERINGSPLAN. -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE

REGULERINGSPLAN. -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE Vedlegg 1 REGULERINGSPLAN -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE Planbeskrivelse Planområdet Området som skal reguleres ligger sentralt til på Rømme Øvre (Orkanger)

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 107/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr.

Saksnr. Utval Møtedato 107/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr. Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 107/17 Formannskapet 22.06.2017 051/17 Kommunestyret 22.06.2017 Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr. 17/535-2 Områderegulering for Erdal - oppstart

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 K2-L12

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 K2-L12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 Sakshandsamar: Kjell Aage Udberg Arkiv: K2-L12 ARP-20120101, Arkivsaknr 12/34 PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN NOTØBAKKEN, GBNR

Detaljer

SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING AV ENDRING AV KOMMUNEDELPLAN FOR EIKEN HEIEMARK, LANDDALEN.

SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING AV ENDRING AV KOMMUNEDELPLAN FOR EIKEN HEIEMARK, LANDDALEN. Melding om vedtak Stein Erik Watne Hobbesland 4596 EIKEN DYKKAR REF: VÅR REF: SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: DATO: 2012/597-34 Marit Eiken Direkte tlf.: 38 34 91 04 77 og 78 05.05.2015 SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17 GISKE KOMMUNE Arkiv: PlanId - 2017012, K2 - L12, GNR - 129/0077 JournalpostID: 17/12682 Sakshandsamar: Per Inge Aakvik Dato: 05.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart.

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Fjell Kommune Privat forslag til reguleringsplan TONA SØR GNR/BNR del av 41/ 1 og 41/20, 41/136 FØRESEGNER 1 Allment Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Det

Detaljer

KONSEKVENSVURDERING TILLEGGSOMRÅDER KOMMUNEDELPLAN TOKE OG OSEID K O N S E K V E N S V U R D E R I N G

KONSEKVENSVURDERING TILLEGGSOMRÅDER KOMMUNEDELPLAN TOKE OG OSEID K O N S E K V E N S V U R D E R I N G Side 2 1 Planområdet LNF SF10 Utvidelse/fortetting av eksisterende hyttefelt Det er fra grunneier Peder Rønningen kommet forespørsel om regulering av et område med formål hytter inntil Toke utenfor Henseidkilen.

Detaljer

PLANPROGRAM FOR DETALJPLAN FOR RÆSTADHAGEN HYTTEFELT Detaljregulering av ein teig av gnr. 27, bnr. 4 på Ræstad i Midsund kommune.

PLANPROGRAM FOR DETALJPLAN FOR RÆSTADHAGEN HYTTEFELT Detaljregulering av ein teig av gnr. 27, bnr. 4 på Ræstad i Midsund kommune. PLANPROGRAM FOR DETALJPLAN FOR RÆSTADHAGEN HYTTEFELT Detaljregulering av ein teig av gnr. 27, bnr. 4 på Ræstad i Midsund kommune. 1 Forord Ha-Plan AS v/ siv.ing. Hallgeir Wuttudal har på vegne av grunneigar

Detaljer

DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ TODDEMONEN - 1. GONGS HANDSAMING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L12 2011/617 Anne Brit Fossdal

DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ TODDEMONEN - 1. GONGS HANDSAMING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L12 2011/617 Anne Brit Fossdal Åseral kommune DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ TODDEMONEN - 1. GONGS HANDSAMING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L12 2011/617 Anne Brit Fossdal UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: Teknisk utval

Detaljer

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Planprogram Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Innledning: (Forord) Ark. Sara Ezeta, har utarbeidet forslag til planprogram for regulering

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet /16 Bystyret Fastsetjing av planprogram for områderegulering Indre Øyrane

Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet /16 Bystyret Fastsetjing av planprogram for områderegulering Indre Øyrane Førde kommune Arkiv: FA - L12 JournalpostID: 16/679 Sakshandsamar: Holme, Berit Dato: 13.01.2016 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet 21.01.2016 001/16 Bystyret 28.01.2016 Fastsetjing

Detaljer

Båthus/ferieleilighet Mones i Mandal Detaljregulering Plan-id: 201305

Båthus/ferieleilighet Mones i Mandal Detaljregulering Plan-id: 201305 Båthus/ferieleilighet Mones i Mandal Plan-id: 201305 Bildet viser aktuelt område med opparbeidet båtstø midt på bildet 20.06.2013 MULTICONSULT AS, Kristiansand Rigedalen 15 4626 Kristiansand Tel.: 37 40

Detaljer