SIRDAL KOMMUNE. Områderegulering Tonstad. Planbeskrivelse. Revidert planbeskrivelse til 2. gangs behandling 2013 MULTICONSULT AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIRDAL KOMMUNE. Områderegulering Tonstad. Planbeskrivelse. Revidert planbeskrivelse til 2. gangs behandling 2013 MULTICONSULT AS"

Transkript

1 SIRDAL KOMMUNE Områderegulering Tonstad Planbeskrivelse Revidert planbeskrivelse til 2. gangs behandling 2013 MULTICONSULT AS

2 R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Områderegulering Tonstad i Sirdal bmoppdragsnavn1 Områderegulering bmemne1 bminit1 10. februar 2010 Planbeskrivelse med bestemmelser Sirdal kommune Dato: Mars 2013 Oppdrag / Rapportnr /1 Tilgjengelighet Ikke begrenset Utarbeidet av: Bjarne Otterdal Fag/Fagområde: Arealplan Kontrollert av: Bjørn Andresen Ansvarlig enhet: Areal og landskap Godkjent av: Bjørn Andresen Emneord: Områderegulering Sammendrag: Områderegulering for Tonstad omfatter alle gjeldende planer i området som dermed blir opphevet/erstattet. I tillegg omfatter planen nye byggeområde og infrastrukturtiltak utanfor sentrum, men i tilknytning til dette. Planarbeidet er basert på planprogram godkjent Det er gjort ei rekkje utredningar knytta til planen, og fylgjande notat/rapporter er vedlagt planen: Mulighetsstudie for Tonstad sentrum datert mars 2013 ROS-analyse for områdeplanen datert mars 2013 Notat for Fintlandsmonan nord næringsområde med perspektiv Barnetråkkregistrering datert Notat frå NGI (utredning rasfare) datert desember 2012 Det er gjort ei tilleggsutredning i forhold til naturmangfoldloven i mai 2013 som er innarbeidet i planbeskrivelsen i pkt Planbeskrivelse med konsekvensutredning 24 BjO BJA BJA 01 April 2013 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 23 BjO BJA BJA Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av MULTICONSULT AS, Kristiansand Rigedalen Kristiansand Tel.: Fax:

3 Innholdsfortegnelse 1. Føremål med planen: Plantype: Situasjonen i dag. Generell beskrivelse av området Landskapsbildet: Nærmiljø Friluftsliv Biologisk mangfold/naturmiljø Kulturminner/Kulturmiljø Landbruk Grunnforhold / georessurser Trafikk/støy Overordna infrastruktur Næringsliv og sysselsetting Kommunal økonomi ROS-analyse Øvrige eksisterende data: Gjeldande planstatus: Opplegg/gjennomføring for planarbeidet Bakgrunn for planarbeidet: Medvirkning / møter Varsel om oppstart av planarbeid: Konsekvensutredning Innleiing, forholdet til planprogrammet: Alternativ som skal vurderast Metodikk Konsekvensutredning Tonstad sentrum: Landskap Nærmiljø og friluftsliv Landbruk og naturressursar Kulturminner Naturmiljø og biologisk mangfold Trafikk og støy Overordna infrastruktur Næringsliv og sysselsetting Kommunal økonomi Oppsummering konsekvensar sentrum Konsekvensutredning Bekkjedalen: Vegadkomst/trafikk Landskap Naturmiljø og kulturminner Oppsummering konsekvensar Bekkjedalen Konsekvensutredning Knausane : Landskap /BjO Side 2 av 24

4 5.6.2 Nærmiljø og friluftsliv Landbruk og naturressursar Naturmiljø og kulturminner Overordna infrastruktur Oppsummering konsekvensar Knausane Konsekvensutredning Høgåsen: Landskap: Konsekvensutredning Fintlandsmonan nord: Vegadkomst/trafikk Landskap Naturmiljø og kulturminner Oppsummering konsekvensar Fintlandsmonan nord Konsekvensutredning Lisemyr: Landskap Tilhøva for barn og unge, grønnstruktur Oppsummering konsekvensar Lisemyr Konsekvensutredning Fines Landbruksverdi Landskap Oppsummering konsekvensar Fines Konsekvensutredning Høgåsen næringsområde: Vegadkomst/trafikk Landskap Oppsummering konsekvensar Høgåsen Konsekvensutredning delstrekningar Selandsrunden: Oppsummering konsekvensar Selandsrunden Konsekvensutredning g/s-veg fra Sentralverkstedet til Aldershjemmet: Forholdet til eksisterande bygningar og nærføring Oppsummering konsekvensar g/s-veg frå sentralvaskeriet til Aldershjemmet Konsekvensutredning g/s-veg Finsnes næringsbygg til tursti mot Feed skiarena: Landbruk/driftsforhold Oppsummering konsekvensar g/s-veg frå Finsnes næringsbygg til tursti til Feed Konsekvenser for øvrige nye tiltak/byggeområder i planen Gjennomgang av viltkart og naturtyper for områdereguleringsplan Tonstad Dambrudd Folkehelse Boligforhold Skole- og arbeidsmulighet Ytre miljø og sikkerhet Samla vurdering av konsekvensar for områdeplanen Planforslaget Kva planen omfatter Særleg omtale av Tonstad sentrum Samla omtale av planen for øvrig /BjO Side 3 av 24

5 Plankart Vedlegg - Plankart. Målestokk 1:2000 (2 kart) - Planbestemmelsar - Mulighetsstudie for Tonstad sentrum datert mars ROS-analyse for områdeplanen datert mars Notat for Fintlandsmonan nord næringsområde med perspektiv - Barnetråkkregistrering datert Notat frå NGI (utredning rasfare) datert desember Føremål med planen: Sirdal kommune er ein kraftkommune med store anlegg for fornybar energi (Vasskraft). Det føreligg planer og intensjonar om vidareutvikling innan området i regionen gjennom utbygging av vindkraft og pumpekraftverk og utviding og utbygging/endring av linjenettet med dertil høyrande installasjonar. Desse planane er for ein stor del knytta til Sirdal Sør og tettstaden Tonstad (kommunesenteret). Sirdal kommune har gjennom kommuneplanen (2008) og Kultur-og utviklingsplan (2008) konkretisert mål og strategi for ei utvikling mot å nå intensjonane. Gjennomføringa av desse planane og intensjonane må skje i samarbeid med kommunen etter planar og retningslinjer som gjer kommunen betre rusta til å møte framtida gjennom betre tilrettelegging for eit variert nærings-og kulturliv. Dette vil vonaleg gjera området meir attraktivt for innbyggjarane og skape entusiasme og engasjement for området og stabilisera og helst auke folketalet. Basert på desse intensjonane og føringane, har kommunen gjennomført planarbeidet for områderegulering Tonstad og utarbeidd plandokumenta for denne planen. 1.1 Plantype: For å få ei heilheitleg vurdering av tilhøva og utviklinga på Tonstad, har kommunen valgt å utarbeide områderegulering. Planen omfattar alle tidlegare reguleringsplaner innanfor området, og i tillegg er det lagt inn ei rekkje nye tiltak. Nokre nye tiltak er detaljerte i områdeplanen, og då utan vidare plankrav (kan gå rett på byggesak). For andre nye tiltak er det kun vist avgrensing av området og hovedadkomst inn til området, og då med krav om detaljregulering. 2. Situasjonen i dag. Generell beskrivelse av området I planprogrammet (godkjent ) er det vist eit stort område for områdereguleringa, sjå kart nedanfor /BjO Side 4 av 24

6 Både praktiske omsyn (kartmålestokk m.m.) og innspel ved høyring av planprogram har gjort at planen no omfattar eit mindre område. Det som no utgår frå områdeplanen vil inngå i kommunedelplanen for Sirdal Sør. Området som inngår i planen er no avgrensa til tettstaden Tonstad aust og vest for elva og nye tiltak i utkanten av det som i dag er tettstaden. Også den delen av Sirdalsvatnet som grenser til tettstaden inngår i planen. Området er prega av bebyggelsen, men og av jordbruksareal og andre grøntområde. Elva Sira og Sirdalsvatnet er vesentlege landskapselement innanfor planen. 2.1 Landskapsbildet: Landskapet er typisk for mange dalfører i indre del av Agder. Det typiske er ein brei elvedal med skogvokste lier opp mot snaufjellet, og med ei stor elv som ein streng gjennom området. Tettstaden er lokalisert på det flate elvedeltaet i nordenden av Sirdalsvatnet. Fleire boligområder rundt ligg i dalsidene opp frå dette flate området. Boligane har dermed både gode utsiktsforhold og gode solforhold. Sett frå avstand virker dalsidene over boligområdene skogvokst og uberørt. Området er imidlertid også prega av store kraftlinjer som med sine rydningsbelter kjem tydeleg fram på nært hold. 2.2 Nærmiljø Planområdet inneheld alle funksjonar som eit lokalsamfunn har trong for. I sentrum ligg kommuneadministrasjon, omsorgssenter, butikkar, næringsbedrifter og boligar. Like nord for sentrum, på vestsida av elva, ligg skuleområde med barne/ungdomsskule og vidaregåande skule. I samme området ligg kulturhus, idrettsanlegg og barnehage. Sør for sentrum ligg administrasjonen til Sira-Kvina kraftselskap og Tonstad kraftverk. Dette er ein hjørnesteinsbedrift i kommunen. Tonstad er også eit trafikknutepunkt. Fv. 42 går gjennom sentrum frå sør, og vidare over elva vestover mot Stavanger. Fv. 468 går frå Tonstad og oppover dalen mot Sinnes, og Fv. 977 går frå Tonstad til Josdal. For ca. 10 år sidan vart Miljøgata og parken bygd ut i sentrum. Innanfor planområdet, også i sentrum, er bevart ein god grønnstruktur med både aktivt jordbruk og andre regulerte grøntområder. Elva og vatnet er ein viktig del av nærmiljøet, både visuelt og som aktivitetsområder sommar og vinter /BjO Side 5 av 24

7 2.3 Friluftsliv Idrettsanlegga i skuleområdet er mykje nytta også utanom skuletid. Elva er viktig både som badeplass om sommaren og når det er is om vinteren. Sirdalsvatnet er nytta både til fiske og båtturar. På grunn av at vatnet er rebulert, og fordi Tonstad kraftverk har utløp i vatnet (kaldt vatn om sommaren), ver vatnet lite brukt til bading o.l. Naturområda i utkanten av planområdet og vidare opp mot fjellet er i noko grad nytta som turområde. Spesielle område nær sentrum vert også nytta av barnehagen som aktivitetsområde. 2.4 Biologisk mangfold/naturmiljø Naturbasen/artsdatabanken viser at deler av planområdet er beiteområde for elg, og leveområde for storfugl og piggsvin. Planten Korsved er registrert i deler planområdet. Denne har karakteren LC livskraftig. Direktoratet for naturforvaltning sin database på nett, naturbasen, viser ingen treff i planområdet i basen Kulturlandskap; tema: Prioriterte naturtyper, Andre naturtyper og Kulturlandskap. Nedanfor er vist registrerte rødlistearter 2.5 Kulturminner/Kulturmiljø Nedanfor er vist kulturminner og sefrak-bygninger /BjO Side 6 av 24

8 312754/BjO Side 7 av 24

9 Det er ikkje gjort nye undersøkelsar for kulturminner. På møte i regionalt planforum orienterte kommunen om planarbeidet. Tilbakemelding til kommunen var at det er aktuelt å gjere undersøkelsar/feltarbeid i tilknytning til høring av planen. 2.6 Landbruk Landbruksplan er under arbeid, men vil ikkje bli framlagt før april Innenfor planområdet er det relativt store arealer dyrka mark og eit aktivt jordbruk. Dette er også ein viktig del av grønnstrukturen i planområdet. I utkantene av planområdet er det noko skog. Noen av dei bratte liene er regulert til rasskog som sikring mot ras. 2.7 Grunnforhold / georessurser Berggrunnskart frå Norges geologiske undersøkelse viser at berggrunnsgeologien i området består av diorittisk til granittisk gneis, migmatitt. Det er ingen registrering på radon. Det er registret fleire grusforekomstar. Nokre av disse er opna som grustak, m.a. Lisemyr og Fintland. Som del av planarbeidet vert disse vurdert i høve til vidare uttak og avslutning. Det er krav om konsesjon for slike massetak, og som del av konsesjonssaka skal utarbeidast uttaksplan med plan for avslutning/istandsetting /BjO Side 8 av 24

10 NGU-registrerte grusforekomster 2.8 Trafikk/støy Fv. 42 går gjennom sentrum, og har størst trafikk. I forbindelse med reguleringsplanen for sentrum (2003) er det i planbeskrivelsen pkt. 4.3 sagt: «Trafikkbelastningen er så lav at det anses ikke å være behov for støytiltak langs Rv. 42». Statens Vegvesen opplyser at trafikktalla i 2009 (som er dei siste) er på 1233 i ÅDT. Det er ein nedgang i trafikken frå ÅDT var då 1532, altså ein nedgang på ca. 300 i ÅDT frå 2005 til Det er ikkje gjort nye støyvurderingar, og det er vurdert slik at trafikktalla ikkje gjev grunnlag for støytiltak i dag. Det er imidlertid teke inn planbestemmelsar for sentrum, der støy skal vurderast ved nye utbyggjingstiltak i sentrum. I øvrige delar av planområdet er trafikkgrunnlaget så lavt at støy ikkje er eit tema. 2.9 Overordna infrastruktur Når det gjeld vegnett, har området Tonstad eit godt utbygd vegnett. Men delar av vegnettet mangler g/s-veg eller fortau, og det er utfordringar med dårleg vegstandard og skred på Fv. 42 mellom Haughom og Tonstad (kfr. barnetråkkregistreringa). Øvrig infrastruktur med vassforsyning og avløp er godt utbygd. I nye byggeområde over kote 90 må påreknast trykkforsterking på vassforsyninga. Tonstad har ellers eit godt tilbod på skule med barne/ungdomsskule og vidaregåande skule/skigymnas /BjO Side 9 av 24

11 2.10 Næringsliv og sysselsetting Temaet er sentralt som målsetting for å utarbeide områdeplanen, m.a. med bakgrunn i satsingsområdet fornybar energi. Endringar og nye tiltak for energi og øvrig næringsliv er viktig i planarbeidet. Her inngår flytting og oppgradering av strømnett og strømanlegg og nye næringsområde for variert industri/næringar Kommunal økonomi Sirdal kommune har ein aktiv rolle i utbygging og utvikling i kommunen. Kommunen er ein positiv bidragsytar og tilretteleggar for utviklinga i kommunen. Arbeidet med kommunedelplanen for Sirdal sør og områderegulering for Tonstad er eksempel på slike bidrag, der kommunen tek kostnadene med planlegginga, som også inkluderer næringsområde og ny infrastruktur. Kommunen vil også få utgifter ved gjennomføring av planen, m.a. ved utbygging av ny infrastruktur. For g/s-vegar og øvrige tiltak på vegnettet vil finansieringa i hovedsak være delt mellom kommunen og fylke/stat. Kostnadene for kommunen er ikkje tallfesta, men vil komme over fleire år gjennom etappevis utbygging. I nye private utbyggingsområde vil utbyggingsavtale bli benyttet for å fordele ansvar og kostnader ROS-analyse Det er utarbeidd eigen ROS-analyse som er vedlegg til planen Øvrige eksisterende data: Aktuelle databasar er gjennomgått ovenfor. Materialet frå tidlegare planarbeid i kommunen er gjennomgått som del av grunnlaget for planen. Gjeldande reguleringsplaner er no innarbeidd i områdereguleringsplanen. Gjeldande reguleringsplan for Tonstad sentrum frå 2003/2004 med planbestemmelsar er det viktigaste grunnlaget. 3. Gjeldande planstatus: Reguleringsplan: Store delar av planområdet er regulert, m.a. gjennom reguleringsplanen for Tonstad sentrum datert og revidert Planarbeidet som låg til grunn for planen frå 2003 var lagt opp på tilsvarande måte som arbeidet med områdeplanen no, m.a. med opplegg for medverknad. I tillegg til vanleg varsling med brev og annonsar, vart det gjennomført åpent informasjonsmøte og idedugnad. Kommuneplan: Kommuneplanen godkjend (fleire delplanar), viser aktuelle nye byggeområder. Viktige delplanar er delplan Tonstad og delplan Josdal. Kultur og utviklingsplan (Sirdal mot 2025): Planen er frå 2008, og oppsummerer en rekke satsingsområder for kommunen fram mot /BjO Side 10 av 24

12 4. Opplegg/gjennomføring for planarbeidet 4.1 Bakgrunn for planarbeidet: Bakgrunnen for planarbeidet er å få ein samla plan for Tonstad som legg til rette for utvikling av kommunesenteret slik det går fram av pkt. 1 ovanfor. Sentralt her er utvikling av Tonstad sentrum ved fortetting og nye byggeområde, utvikling av nye næringsområde rundt sentrum og å legge til rette for nye boligfelt med boligar for varierte behov. Dei store planlagde utbyggingsprosjekta innanfor energisektoren påvirker også planarbeidet. 4.2 Medvirkning / møter Undervegs i planarbeidet har det vore eit omfattande opplegg for informasjon og medvirkning. Dei viktigaste tiltaka er idedugnad og intervju i tilknytning til mogelegheitsstudien, kontakt med grendeutvalg, skriftleg informasjon gjennom brev, annonsar og kommunen sine nettsider, samt opplegg mot skule/barnehage i tilknytning til Barnetråkkregistrering. Oppslutning og engasjement i forbindelse med idedugnaden var relativt dårleg. Dette kan ha samanheng med at det er gjennomført store planprosessar på Tonstad både i 2002/2003 (reguleringsplanen) og i 2007/2008 (Kultur og utviklingsplanen). I tillegg vart kommuneplanen revidert i 2007/2008. Det har imidlertid komme ein del konkrete forslag og innspel som er vurdert i områdeplanen. 4.3 Varsel om oppstart av planarbeid: Som grunnlag for planen, vart det utarbeidd planprogram. Oppstart av planarbeidet vart varsla som del av planprogrammet for områdereguleringsplanen for Tonstad. Dette var på høyring i juli/august /BjO Side 11 av 24

13 5. Konsekvensutredning 5.1 Innleiing, forholdet til planprogrammet: Planprogrammet fastset opplegget for planarbeidet og konsekvensutredninga. Konsekvensutredninga skal beskrive konsekvensane av tiltaket på natur, miljø og samfunn og samanlikne med dagens situasjon (0-alternativet) som grunnlag for planvedtak. I planprogrammet er beslutningsrelevante utredningstema vurdert. Temaene vil ha ulik tyngde, og det vil bli lagt mest vekt på dei temaene som har størst betydning for utforming av planen. 5.2 Alternativ som skal vurderast For områdeplanen vil eit planforslag bli utreda og samanlikna med 0-alternativet. 0-alternativet er i denne samanhengen dagens situasjon/reguleringsplan for Tonstad og andre godkjende reguleringsplanar. Endringane i høve til dette er knytta til ny byggjeområde og nye infrastrukturtiltak. Det er virkningane av nye byggjeområde og infrastrukturtiltak som skal utredast. 5.3 Metodikk Det vil bli nytta ein metodikk der planområdets verdi for dei ulike utredningstemaene vert fastsette først. Deretter ser vi på temaets omfang og konsekvens. Metodikken liknar den som er beskrevet i Håndbok 140 (Statens Vegvesen), men vil generelt og i hovedsak bli gjort på ein enklare måte, avhengig av beslutningsrelevans. Utredningane og planarbeidet vert gjort i ein integrert prosess der planforslaget vert tilpassa så langt mogeleg for å auke dei positive konsekvensane og minske dei negative konsekvensane. Ved fortsatt negative konsekvensar, skal det vurderast oppfølgande undersøkelsar og avbøtande tiltak i planen, for eksempel ved rekkefølgjekrav i planbestemmelsane. 5.4 Konsekvensutredning Tonstad sentrum: Det er utarbeidd ein Mogelegheitsstudie og Barnetråkkregistrering som grunnlag for områdereguleringsplanen. Tema som nye utbyggjingsmuligheter, grønnstruktur, trafikk, gang/sykkelveger og landbruk står sentralt i diskusjonen om vidare utvikling av Tonstad som kommunesenter. Stikkord for arbeidet er fortetting og ny infrastruktur. 0-alternativet er gjeldande reguleringsplan Landskap Området er ei relativt flat elveslette der sentrum ligg på begge sider av Fv. 42. Både i sør-vest og nordaust grensar sentrum til store landbruksområde. Sentralt i området renn Ertsbekken med grønnstruktur langs bekken. Bekken er lukka under parken, men parken er her opparbeidd med bl.a. vann/fontene. I sør er Tonstadvannet, og i vest og nord grensar området til elva. Landskapsverdien ligg i at både grøn og blå struktur i stor grad er teke vare på i utbygging av sentrum. Verdien er vurdert som stor. Omfanget av ny utbygging er i hovudsak avgrensa til fortetting i allereide regulerte byggeområde. Berre i liten grad legg ny plan til rette for bygging i eksisterande landbruksområde. Planen legg til rette for å auke byggehøyde og utnyttelsesgrad innanfor sentrum, særleg langs Fv. 42. Konsekvensen av ny plan for temaet landskap er vurdert som ingen /BjO Side 12 av 24

14 5.4.2 Nærmiljø og friluftsliv Det vises til Mogelegheitsstudien og barnetråkkregistreringa. I 0-alternativet er grønnstruktur og landbruksområda viktige for temaet. I barnetråkkregisteringa har elevane framheva bruken både av sentrum og området langs med elva. Det er også påpeika mangler ved gang/sykkelvegane i dagens situasjon. Verdien for temaet i 0-alternativet er vurdert som stor. I ny plan er den viktige grønnstrukturen oppretthalden, og møteplassane i sentrum vert ikkje endra. Det vert lagt til rette for vidare utbygging av g/s-veg og fortau langs med Fv. 42 i sentrum, og i forbindelse med høyspentkabel langs med elva, er det regulert turveg langs elva i vest og nord. Konsekvensen av planen for temaet er vurdert som middels positiv Landbruk og naturressursar Det vises til vurderingane under temaet Landskap. Verdien for temaet Landbruk i 0-alternativet er vurdert som stor. I nordre del av området Tonstad, er det i ny plan lagt inn enkelte nye boligar etter ynskje frå eigar. For øvrig er det ikkje endringar. Konsekvensen av planen for temaet er vurdert som liten negativ Kulturminner Temaet er også omtalt i ROS-analysen. Konsekvensen av planen for temaet er vurdert som ingen Naturmiljø og biologisk mangfold I utkanten av planområdet er det registrert arter som er sårbar eller nær truet. Området er for øvrig et kulturlandskap med tettbebyggelse, og verdien for temaet er vurdert som liten. Planen legg opp til inngrep langs Sirdalsvatnet og langs elvebredden. For øvrig er det lagt inn grønnstruktur-vegetasjonsskjerm langs med dei mindre vassdraga i planområdet. Konsekvensen av planen for temaet er vurdert som liten negativ Trafikk og støy Dagens situasjon (0-alternativet) er omtalt i pkt Trafikken langs med Fv. 42 har gått ned frå 2004 til Planen legg opp til fortetting og høgare utnytting innenfor byggeområde i sentrum. Fleire personar vil då bo og arbeide her. Samstundes legg planen grunnlag for utbygging av g/s-vegar og fortau også utanfor sentrum. Fleire kan då gå og sykle til/frå sentrum. Totalt sett vil planen derfor ikkje innebære vesentleg endra biltrafikk, og litt bedra trafikksikkerhet. Støy er vurdert til ikkje å være eit tema, kfr. også vurderingane i tidlegare godkjent reguleringsplan frå 2003/2004. Konsekvensen av temaet for planen er vurdert til ingen Overordna infrastruktur All overordna infrastruktur er på plass. Temaet er ikkje beslutningsrelevant Næringsliv og sysselsetting I høve til eksisterande plan (0-alternativet) legg planen no opp til fortetting og høgare utnytting i sentrum. Sentrum kan utviklast med nye boligar og ny næringsaktivitet. Konsekvensen av temaet i planen er vurdert til middels positivt /BjO Side 13 av 24

15 5.4.9 Kommunal økonomi I høve til 0-alternativet innebær planen ikkje store endringar for dette temaet. Utbygging i sentrum vil i stor grad skje i privat regi. Intensjonen for planen er å oppretthalde eller auke folketalet i sentrum/kommunen. Dette har betydning for kommunal økonomi, og planen har slik sett middels positiv konsekvens Oppsummering konsekvensar sentrum Fortetting i sentrum gir nye boligar og meir næringsareal utan å ta i bruk dyrka mark/grøntområde. Dette er gunstig i høve til samordna areal-og transportutvikling. Det er liten negativ konsekvens for landbruk og naturmiljø/biologisk mangfold. For øvrige tema er det ingen eller positiv konsekvens. Samla for sentrum er konsekvensen positiv. 5.5 Konsekvensutredning Bekkjedalen: Området er vist som framtidig boligområde i kommunedelplanen for Tonstad, og er dermed omdisponert frå landbruk. I områdeplanen er området regulert til F/K/I7 Bekkjedalen ligg vest for sentrum, ca. 300 meter frå krysset med Fv. 468 vest for brua. Det går g/s-veg langs Fv. 42 til planområdet, og vidare opp til skuleområdet. Bekkjedalen ligg inne i gjeldande kommuneplan som boligområde (område 311), og er no teke inn i områdeplanen som næringsområde. Det er delvis eit skogsområde, som delvis er snauhogd, og har begrensa verdi som landbruk. I ein del av området har det vært masseuttak. Aktuelle utredningstema vil være: Vegadkomst/trafikk Landskap, m.a. istandsetting av massetaket Naturmiljø og kulturminner. Sjekke databaser som Naturbasen og Askeladden I rapporten frå NGI er dei bratte skrentane vurdet som rasutsett. Dette er vurdert i ROS-analysen Vegadkomst/trafikk I planen er lagt inn ny adkomst til området frå Fv.42, langs elva. Det er også g/s-veg langs Fv. 42 til sentrum. Planen vurderes som ingen konsekvens Landskap I deler av området har det vært masseuttak. Ved vidare utbygging i området må massetaket settast i stand. Langs med bekken er det regulert grønnstruktur/vegetasjonsskjerm. Planen vurderes som liten positiv konsekvens for temaet Naturmiljø og kulturminner Det er ikkje registrert viktige naturtyper eller rødlistearter innenfor området. Det er heller ikkje registrert kulturminner. Altså ingen konsekvens for temaet Oppsummering konsekvensar Bekkjedalen Planen vil ha ingen eller liten positiv konsekvens samla for vurderte tema /BjO Side 14 av 24

16 5.6 Konsekvensutredning Knausane : Knausane ligger ved FV. 977 (mot Josdal) ca. en kilometer nord-øst for Tonstad sentrum. Det går gang/sykkelvei via bru over Sira til skoleområdet. Skolene og idrettsanlegga ligg ca. 500 meter fra nederste del av Knausane. Like syd for området ligger Tonstadli turistanlegg og Tonstadli/Sølvbekken boligområde. Like nord for området er eit område med dyrket mark, ca. 10 dekar. Kommuneplanen viser mesteparten av planområdet som byggjeområde for boligar (269). Avgrensinga i kommuneplanen var basert på at kraftlinja øverst i planområdet skulle stå. Det er no bestemt at denne skal fjernast, og i forståelse med kommunen er planområdet utvida noko i aust (øverst). Området er vist i områdeplanen som detaljert plan utan plankrav. Området har gode kvalitetar som boligområde (solrikt og med utsikt over Tonstad og Sirdalsvatnet). Det er ingen bygg i området Landskap Området er ei vestvendt li som går frå fylkesvegen på kote 60 opp til ein kolle/flate på ca. kote 130. Bak er det fjellside opp til snaufjellet. Landskapsformen er typisk for slike dalføre i Agder. Som del av eit større landskapsrom er området lite eksponert, men vil være synleg frå fylkesvegen til Josland og frå deler av Tonstad sentrum. Landskapsverdien er vurdert som liten/middels. Omfanget av ny utbygging vil innebære at området endrar karakter frå naturområde til boligområde med vegar. Omfanget er slik sett stort og endrar inntrykket vesentleg. I delar av byggeperioden vil området framstå som anleggsområde. Etter byggeperioden, når tomtane er utbygd og opparbeida, vil området igjen framstå som meir grønt, og med meir variert vegetasjon enn dagens einsarta furuskog. Dei romselege grøntområda i planen vil bidra til dette. Konsekvensen av ny plan for temaet landskap er vurdert til liten negativt Nærmiljø og friluftsliv Området er i dag lite brukt som turområde. Med planen vil området få større bruk, ved at dei som flytter til og bor i området vil bruke både dei anlegga som blir opparbeida og naturområda rundt. Konsekvensen av ny plan for temaet er vurdert til liten positiv Landbruk og naturressursar Det vises til vurderingane under temaet Landskap. Området er allereide omdisponert i kommuneplanen. Temaet er derfor lite relevant Naturmiljø og kulturminner Temaet er også omtalt i ROS-analysen. Det er ingen registreringer innanfor området. Konsekvensen av planen for temaet er vurdert som ingen Overordna infrastruktur All overordna infrastruktur er lagt fram til området (fylkesvegen til Josland, og med gang/sykkelveg både til sentrum og til skolane. Inne i området må ny infrastruktur opparbeidast med vegar og vann/avløpsanlegg. I planen er regulert areal til trykkøkningsstasjon for vann over ca. kote 90. Temaet er vurdert å ha ingen konsekvens /BjO Side 15 av 24

17 5.6.6 Oppsummering konsekvensar Knausane Samla for Knausane er planen vurdert til ingen konsekvens. 5.7 Konsekvensutredning Høgåsen: Området er vist som boligområde i kommunedelplanen for Tonstad, og er dermed omdisponert frå landbruk. Høgåsen ligg sør for Tonstad sentrum, og grensar til boligområde i nord. Det har gode kvalitetar som boligområde, er vestvendt og solrikt, og med utsikt over Sirdalsvatnet. Det er ingen bygg i området. I rapporten frå NGI er dei bratte skrentane vurdert som rasutsett. Dette er vurdert i ROS-analysen. Det er ingen aktuelle registreringar i naturbasen eller når det gjeld kulturminner. For området er det i områdeplanen stilt plankrav, og tema som adkomst, grønnstruktur og overordna infrastruktur må løysast i detaljregulering. Adkomst vil være frå eksisterande boligvegar i nord Landskap: Området er ei vestvendt li i forlengelse av eksisterande boligområde i nord. Bak er det fjellside opp til snaufjellet. Landskapsformen er typisk for slike dalføre i Agder. Som del av eit større landskapsrom er området lite eksponert, men vil delvis være synleg frå sentrum og frå Sirdalsvatnet. Landskapsverdien er vurdert som liten. Sidan det er plankrav, vil detaljplan være avgjerande for konsekvensen av tiltaket. Det er imidlertid liten grunn til å tru at området vil ha større negativ konsekvens enn tilgrensande boligområde i nord. For temaet er konsekvensen vurdert til ingen. 5.8 Konsekvensutredning Fintlandsmonan nord: Fintlandsmonan nord ligg ca. 1.5 km nord for sentrum. Området ligg langs med Fv. 468, og på begge sider av fylkesvegen. Eksisterande næringsområde i syd grensar til området. Fintlandsmonan nord ligg inne i kommuneplanen som nytt næringsområde (307 vest for fylkesvegen). For den delen av området som ligg vest for fylkesvegen, er det gjort utredningar med terrengmodell for å finne planeringsnivå, aktuell avgrensing, adkomstveg m.m. Det er også produsert perspektiv/visualisering frå terrengmodellen. Dette materialet er vedlegg til områdeplanen (illustrasjonsplan). For området på nedsida av fylkesvegen er området avgrensa til den flate delen, og her er det ikkje store terrenginngrep. Deler av området er rasutsett, og det er stilt krav i planen til at skogen ovanfor skal stå (verneskog) og at skråninga ovanfor må befarast av geolog i prosjekteringsfasen for å vurdere sikring av steinblokker m.m. For området er planen detaljert og utan plankrav. I ROS-analysen er rasfare og forholdet til Tonstad Vannverk (Grunnvann) vurdert. Mest aktuelle utredningstema vil være: Vegadkomst/trafikk Landskap /BjO Side 16 av 24

18 Naturmiljø og kulturminner. Sjekke databaser som Naturbasen og Askeladden Vegadkomst/trafikk Fv. 468 går gjennom/langs med området. Vest for fylkesvegen får det nye næringsområdet adkomst via nytt kryss med fylkesvegen. På nedsida av fylkesvegen er næringsområdet utvida nordover, og med adkomst i folengelse av adkomstveg til eksisterande næringsområde. I områdeplanen er lagt inn ny gang/sykkelveg langs med Fv For temaet trafikk er konsekvensen vurdert til ingen Landskap Området er i dag skogvokst, men delvis snauhogd. Det ligg i eit lukka landskapsrom langs elva og fylkesvegen, og er lite eksponert. Verdien er vurdert til liten. Vest for fylkesvegen stig terrenget, og det er nødvendig med relativt store inngrep/planeringsarbeid ved opparbeiding av området. Det blir fylling langs fylkesvegen, og skjæring i bakkant. På grunn av rasfare, må det også vurderast sikringsvoll el.l. Terrenginngrepa vert dermed store. Vest for fylkesvegen er konsekvensen for temaet vurdert til middels negativ. Nedanfor fylkesvegen, mot elva, er terrenget slakt, og inngrep/planering blir mindre. Det er regulert ei brei sone grønnstruktur langs elva. Konsekvensen for temaet er her vurdert til liten negativt Naturmiljø og kulturminner Det er ingen registreringer for disse temaene. I eksisterende reguleringsplan for Fintlandsmonan er det regulert kulturminne like syd for nytt område. Dette er vidareført Oppsummering konsekvensar Fintlandsmonan nord Samla for vurderte tema er konsekvensen vurdert til liten negativ på grunn av store terrenginngrep. 5.9 Konsekvensutredning Lisemyr: Området er i kommunedelplanen vist som noverande og framtidig industriområde, med buffersone mot boligområde i vest, og er dermed omdisponert frå landbruk. Det er også massetak i området. I nordre del av området er det næringsbygg i dag. Området ligg vest for Fv. 468 like nord for Tonstad sentrum. Adkomst i hovedsak via eksisterande veg frå sør. Det er plankrav for området, og vidare masseuttak skal skje frå nord mot sør med etappevis istandsetting. Infrastruktur med vei, vann og avløp må løysast i detaljplan. Det er ingen registreringar for naturmiljø og kulturminner. Mest aktuelle utredningstema vil være: Landskap med istandsetting av massetak Tilhøva for barn og unge, grønnstruktur Landskap Området består av ein stor grusforekomst, sjå pkt.2.7 ovanfor. Planen legg opp til at grusforekomsten skal utnyttast, og at området etterpå vert bygd ut. Uttaket har pågått i mange år, og det vil ennå ta fleire år før uttaket er ferdig. Området er eit landskapsrom med bratt li i nord og vest, og med skråning ned mot fylkesvegen i søraust. Området er lite eksponert /BjO Side 17 av 24

19 Sidan det er masseuttak i dag, er landskapsverdien vurdert som liten. Det er stilt krav om uttaksplan og etappevis istandsetting frå nord mot sør. Det skal utarbeidast detaljregulering for området. Etter istandsetting og utbygging, vil området bli eit relativt sentrumsnært område med boliger, forretninger og kontor. Detaljane og fordeling av arealbruksformål blir fastsett i detaljplan. Konsekvensen for temaet landskap er vurdert til liten negativ Tilhøva for barn og unge, grønnstruktur Detaljane i grønnstruktur innanfor området må fastsettast i detaljregulering. Det vil bli relativt mange nye boligar i området, og med normalt omfang på leikeplassar og anna grønnstruktur. Området ligg like ved skoleområdet, og berre meter frå sentrum. Dei viktige offentlige tilboda, og den overordna grønnblå strukturen ligg dermed i gangavstand frå området, noko som er svært positivt med tanke på kvaliteten som boligområde. For temaet er konsekvensen vurdert til liten positiv Oppsummering konsekvensar Lisemyr Samla er konsekvensen for vurderte tema sett til ingen Konsekvensutredning Fines Området er i kommunedelplanen vist som eksisterande industriområde, men foreslås utvida noko inn på LNFR-område. Det er i dag eit stort næringsbygg på området, og langs med Sira går det høgspentlinje. I gjeldande reguleringsplan er vist veg ned til/langs Sira til grøntområdet i sør. Denne er også med i områdeplanen. Det er ingen registrering på naturmiljø/kulturminne. Mest aktuelle utredningstema vil være: Vurdere landbruksverdiane Landskap inkludert forholdet til Sira Landbruksverdi Utvidelsen går inn på et dyrka område. Landbruksverdien er dermed stor. Men utvidelsen er liten og er ein naturleg del av eksisterande næringsområde. Konsekvensen av tiltaket vert vurdert til liten negativ Landskap Området er relativt eksponert ned mot elva Sira. Kraftlinja går over området. Verdien er vurdert til middels. Sidan tiltaket er ein liten utvidelse av eksisterande næringsområde med stor bygningsmasse, og det er regulert grønnstruktur langs elva, er konsekvensen vurdert til liten negativ Oppsummering konsekvensar Fines For vurderte tema er konsekvensen samla vurdert til liten negativ Konsekvensutredning Høgåsen næringsområde: Området er vist som industriområde i kommunedelplanen og er dermed omdisponert frå landbruk. For ein mindre del av området er det godkjent reguleringsplan /BjO Side 18 av 24

20 Området ligg sør-aust for Tonstad sentrum, og grensar til eksisterande og framtidig boligområde i vest og nord, og til eksisterande transfomatorstasjon i sør. Det er ingen registrering på naturmiljø og kulturminne. Det er registrert rasfare i delar av området, kfr. ROS-analysen. For området er det plankrav, og både infrastruktur og rasfare må vurderast i detaljregulering. Mest aktuelle utredningstema for områdeplanen vil være: Vegadkomst/trafikk Landskap Vegadkomst/trafikk Adkomst vil være frå eksisterande kommunale vegar som i dag går opp til området. Det går fortau eit stykke opp frå sentrum langs eksisterande veg. Det må vurderast i detaljplan å legge inn fortau eller g/sveg langs hovedadkomsten til området. For øvrig vil eksisterande adkomstveg ha kapasitet til den auka trafikken. Sidan trafikken er lav også etter utbygging, vil vegtrafikkstøy ikkje være tema. Konsekvensen er vurdert som ingen Landskap Området er i dag i hovudsak skogvokst, men det går fleire kraftlinjer i området frå den store trafostasjonen like sør for området. Området ligg i ei nordvendt skråning med bratt li opp til snaufjell i syd og aust. Området er ikkje særleg eksponert, men dei store kraftlinjene og trafostasjonen er markerte sett på nært hold. Landskapsverdien er vurdert til liten. Trafostasjonen og kraftlinjene skal etter kvart fjernast. Nye anlegg er under konsesjonsbehandling. Dette vil medføre ein visuell og landskapsmessig betre situasjon enn i dag. Ved utbygging til næringsområde, vil tomteplanering medføre terrenginngrep. Det er viktig at detaljregulering vurderer dei meir lokale landskapsmessige tilpassingane, og med nødvendig grønnstruktur innanfor næringsområdet. Konsekvensen av tiltaket er vurdert til ingen/liten positiv Oppsummering konsekvensar Høgåsen For vurderte tema er konsekvensen vurdert til ingen/liten positiv /BjO Side 19 av 24

Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Helgøya/Klavelandet/Purkehola-Uførevika, Flora kommune

Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Helgøya/Klavelandet/Purkehola-Uførevika, Flora kommune Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Flora kommune Planomtale med ros-analyse, føresegner og plankart PLANFORSLAG TIL OFFENTLEG HØYRING Flora kommune Detaljreguleringsplan for gbnr. 81/1, 80/2

Detaljer

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for Planomtale for Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 BILDE Arkivsak 12/89 PlanID 201403 Vedtatt XX.XX.XXXX av XXXXXXXX Forslag ved Offentlig ettersyn, 26.05.2015 Sluttbehandling, dato Innhald Innleiing...

Detaljer

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning Planbeskrivelse inkl. utredning Støodden utvikling AS OPPDRAG Detaljreguleringsplan for Støodden, Kristiansand kommune EMNE DATERT SIST REVIDERT Planbeskrivelse inkl. utredning 6.8.2013 8.10.2013 DOKUMENTKODE

Detaljer

4.3 Grønstruktur, plan- og bygningslova 11-7, pkt 3... 37 4.3.1 Naturområde og friområde... 37 4.3.2 Turdrag... 37 4.4 Landbruks-, natur- og

4.3 Grønstruktur, plan- og bygningslova 11-7, pkt 3... 37 4.3.1 Naturområde og friområde... 37 4.3.2 Turdrag... 37 4.4 Landbruks-, natur- og GODKJENT AV KOMMUNESTYRET 17.06.2015 INNHOLD 1 Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn og føremål... 4 1.2 Planavgrensing... 4 2 Meland i framtida... 5 2.1 Våre verdiar og målsetjingar... 6 3 Arealvurderingar... 7

Detaljer

Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl.

Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl. Side 1 Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLER SI PLANSKILDRING Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl. VOSS KOMMUNE

Detaljer

Skulelokalisering Valestrand - Hauge

Skulelokalisering Valestrand - Hauge Osterøy kommune Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport frå arbeid med vurdering av lokaliseringsområde for ny barneskule 2015-06-08 Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport frå arbeid med vurdering

Detaljer

GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL

GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL DEL I GRØNTSTRUKTUR OG TURVEGAR DEL II HOVUDNETT FOR GANG- OG SYKKELVEGAR PROSJEKTRAPPORT - 30.08.2010 1

Detaljer

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune Planbeskrivelse til Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo i Hol kommune 21. mai 2012 Innhold 1. Forord... 4 2. Bakgrunn... 5 3. Mål og forutsetninger... 6 4. Eksisterende situasjon... 7 4.1

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Bilde 1: Dagalifjellet, mot Bergsjø og Smådøl Forslag til Kommunedelplan for Dagalifjellet med Rødberg 2014 2025 Konsekvensutredning av innspill Metode Oversikt over innspill Område

Detaljer

Innkalling av Heradsstyret

Innkalling av Heradsstyret OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Heradsstyret Møtedato: 17.06.2015 Møtestad: Osterøy råphus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping per tlf. 56192100, sms til

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE

VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE 27. MARS 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Industri/lager IL1 og IL2

Detaljer

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet REGULERINGSPLAN Planbeskrivelse Statens vegvesen Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet Kommune: Sirdal Region sør Kristiansand kontorsted 25.02.2015 Forord Detaljreguleringsplan

Detaljer

Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune

Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune Planprogram for samfunns- og arealdelen Det overordnede effektmålet er å utvikle en kommunal praksis i overenstemmelse med visjonen om livslang læring og lærende organisasjoner.

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

Stamnes sentrum GNR 45/BNR 4, 6 m. fl

Stamnes sentrum GNR 45/BNR 4, 6 m. fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLER SI PLANSKILDRING Side 1 Stamnes sentrum GNR 45/BNR 4, 6 m. fl VAKSDAL KOMMUNE Plannr.: 1251 2012 004 Saksnr.: 12/993 Sist oppdatert: 13.12.2013

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13 RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025 Forslag datert 28.05.13 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Avgrensning av planen 3 1.3 Dagens situasjon

Detaljer

John Myrvang AS / NorStone AS PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram. Utgave: 3 Dato: 2013-09-18

John Myrvang AS / NorStone AS PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram. Utgave: 3 Dato: 2013-09-18 PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram Utgave: 3 Dato: 2013-09-18 PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen-forslag til vedtatt planprogram 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Utgave: 01 Dato: 2014-03-13 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Dale Eiendomsutvikling

Detaljer

KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING

KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING UTKAST TILP L A N B E S K R I V E L S E DATO:27.09.2013 VEDTATT I KOMMUNESTYRET: FORSLAGSTILLER: Kongsberg kommunale eiendom KF REGULERINGSPLANARBEIDET

Detaljer

E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner

E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner Forslag til planprogram for reguleringsplaner med konsekvensutredning Region øst E16 Kløfta - Kongsvinger Høringsutkast Dato:15.02.2013 1 FORORD

Detaljer

Utvalg teknikk,landbruk og miljø. Møtedato: 18.10.11. Saksdokumenter med vedlegg. Del 5 av 5. Sak 11/11 11/17 s. 172-204

Utvalg teknikk,landbruk og miljø. Møtedato: 18.10.11. Saksdokumenter med vedlegg. Del 5 av 5. Sak 11/11 11/17 s. 172-204 Utvalg teknikk,landbruk og miljø Møtedato: 18.10.11 Saksdokumenter med vedlegg. Del 5 av 5 Sak 11/11 11/17 s. 172-204 ;19 Sirdal kommune s4, GNR 7, BNR. 24 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA GJELDENDE REGULERINGPLAN

Detaljer

Ringerike kommune og Hole kommune. Kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund. Planprogram

Ringerike kommune og Hole kommune. Kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund. Planprogram 2 Dato: 2014-21-05 Dokumentinformasjon Oppdragsgiver: Oppdragsnavn: Hole kommune Oppdragsnr: 532335 Rapportnavn: Versjon: 01 Arkiv (filnavn): Oppdragsleder: Petter Christensen Agnete Syrtveit Oppdragsmedarbeidere:

Detaljer

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune PLANBESKRIVELSE Høringsutgave Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune Region øst Moss kontorsted 17.06.2014 Innholdsfortegnelse SIDE 1 SAMMENDRAG... 4 2 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Fastsamband til Huglo Kommunedelplan med konsekvensutgreiing. September 2010

Fastsamband til Huglo Kommunedelplan med konsekvensutgreiing. September 2010 Fastsamband til Huglo Kommunedelplan med konsekvensutgreiing September 2010 Pkt. 5.3 Tilråding og pkt 5.4 Vidare prosess revidert november 2012 ra5012777 Fastsamband til Huglo Kommunedelplan med konsekvensutgreiing

Detaljer

Grunneier Kjetil Grongstad ønsker å tilrettelegge for boligområde på sin eiendom, gnr. 105 bnr. 4 i Påterudveien.

Grunneier Kjetil Grongstad ønsker å tilrettelegge for boligområde på sin eiendom, gnr. 105 bnr. 4 i Påterudveien. INNSPILL Arealplan Nr: Kjetil Grongstad - Påterudveien Eiendom Bnr.: 15/4 Beskrivelse av område Grunneier Kjetil Grongstad ønsker å tilrettelegge for boligområde på sin eiendom, gnr. 15 bnr. 4 i Påterudveien.

Detaljer

RJUKAN NÆRINGSPARK Rjukan Technology Center AS

RJUKAN NÆRINGSPARK Rjukan Technology Center AS RJUKAN NÆRINGSPARK Rjukan Technology Center AS Forslag til områderegulering med konsekvensutredning Arkitektene Astrup og Hellern AS Grindaker AS Landskapsarkitekter Norconsult AS Rev 02, - 04.11.2011

Detaljer

Bilbyen Alta. PLANPROGRAM tilknyttet reguleringsplan for Altahøyden sør næringsområde 15.08.13. Atkomst til Bilbyen Alta fra nordvest

Bilbyen Alta. PLANPROGRAM tilknyttet reguleringsplan for Altahøyden sør næringsområde 15.08.13. Atkomst til Bilbyen Alta fra nordvest Atkomst til Bilbyen Alta fra nordvest PLANPROGRAM tilknyttet reguleringsplan for Altahøyden sør næringsområde 15.08.13 INNHOLD: Side: 1. INNLEDNING:... 7 1.1 TILTAKSHAVER OG RÅDGIVERE:... 7 1.2 BAKGRUNN...

Detaljer

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes Forslag til Planprogram Forslag til Planprogram Utgave: 1 2015-03-20 Planprogram - Høringsutgave 20.03.2015 Endelig forslag Forslag oversendt 20.03.2015 KMG KMG KSA Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb.

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer