SIRDAL KOMMUNE. Områderegulering Tonstad. Planbeskrivelse. Revidert planbeskrivelse til 2. gangs behandling 2013 MULTICONSULT AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIRDAL KOMMUNE. Områderegulering Tonstad. Planbeskrivelse. Revidert planbeskrivelse til 2. gangs behandling 2013 MULTICONSULT AS"

Transkript

1 SIRDAL KOMMUNE Områderegulering Tonstad Planbeskrivelse Revidert planbeskrivelse til 2. gangs behandling 2013 MULTICONSULT AS

2 R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Områderegulering Tonstad i Sirdal bmoppdragsnavn1 Områderegulering bmemne1 bminit1 10. februar 2010 Planbeskrivelse med bestemmelser Sirdal kommune Dato: Mars 2013 Oppdrag / Rapportnr /1 Tilgjengelighet Ikke begrenset Utarbeidet av: Bjarne Otterdal Fag/Fagområde: Arealplan Kontrollert av: Bjørn Andresen Ansvarlig enhet: Areal og landskap Godkjent av: Bjørn Andresen Emneord: Områderegulering Sammendrag: Områderegulering for Tonstad omfatter alle gjeldende planer i området som dermed blir opphevet/erstattet. I tillegg omfatter planen nye byggeområde og infrastrukturtiltak utanfor sentrum, men i tilknytning til dette. Planarbeidet er basert på planprogram godkjent Det er gjort ei rekkje utredningar knytta til planen, og fylgjande notat/rapporter er vedlagt planen: Mulighetsstudie for Tonstad sentrum datert mars 2013 ROS-analyse for områdeplanen datert mars 2013 Notat for Fintlandsmonan nord næringsområde med perspektiv Barnetråkkregistrering datert Notat frå NGI (utredning rasfare) datert desember 2012 Det er gjort ei tilleggsutredning i forhold til naturmangfoldloven i mai 2013 som er innarbeidet i planbeskrivelsen i pkt Planbeskrivelse med konsekvensutredning 24 BjO BJA BJA 01 April 2013 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 23 BjO BJA BJA Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av MULTICONSULT AS, Kristiansand Rigedalen Kristiansand Tel.: Fax:

3 Innholdsfortegnelse 1. Føremål med planen: Plantype: Situasjonen i dag. Generell beskrivelse av området Landskapsbildet: Nærmiljø Friluftsliv Biologisk mangfold/naturmiljø Kulturminner/Kulturmiljø Landbruk Grunnforhold / georessurser Trafikk/støy Overordna infrastruktur Næringsliv og sysselsetting Kommunal økonomi ROS-analyse Øvrige eksisterende data: Gjeldande planstatus: Opplegg/gjennomføring for planarbeidet Bakgrunn for planarbeidet: Medvirkning / møter Varsel om oppstart av planarbeid: Konsekvensutredning Innleiing, forholdet til planprogrammet: Alternativ som skal vurderast Metodikk Konsekvensutredning Tonstad sentrum: Landskap Nærmiljø og friluftsliv Landbruk og naturressursar Kulturminner Naturmiljø og biologisk mangfold Trafikk og støy Overordna infrastruktur Næringsliv og sysselsetting Kommunal økonomi Oppsummering konsekvensar sentrum Konsekvensutredning Bekkjedalen: Vegadkomst/trafikk Landskap Naturmiljø og kulturminner Oppsummering konsekvensar Bekkjedalen Konsekvensutredning Knausane : Landskap /BjO Side 2 av 24

4 5.6.2 Nærmiljø og friluftsliv Landbruk og naturressursar Naturmiljø og kulturminner Overordna infrastruktur Oppsummering konsekvensar Knausane Konsekvensutredning Høgåsen: Landskap: Konsekvensutredning Fintlandsmonan nord: Vegadkomst/trafikk Landskap Naturmiljø og kulturminner Oppsummering konsekvensar Fintlandsmonan nord Konsekvensutredning Lisemyr: Landskap Tilhøva for barn og unge, grønnstruktur Oppsummering konsekvensar Lisemyr Konsekvensutredning Fines Landbruksverdi Landskap Oppsummering konsekvensar Fines Konsekvensutredning Høgåsen næringsområde: Vegadkomst/trafikk Landskap Oppsummering konsekvensar Høgåsen Konsekvensutredning delstrekningar Selandsrunden: Oppsummering konsekvensar Selandsrunden Konsekvensutredning g/s-veg fra Sentralverkstedet til Aldershjemmet: Forholdet til eksisterande bygningar og nærføring Oppsummering konsekvensar g/s-veg frå sentralvaskeriet til Aldershjemmet Konsekvensutredning g/s-veg Finsnes næringsbygg til tursti mot Feed skiarena: Landbruk/driftsforhold Oppsummering konsekvensar g/s-veg frå Finsnes næringsbygg til tursti til Feed Konsekvenser for øvrige nye tiltak/byggeområder i planen Gjennomgang av viltkart og naturtyper for områdereguleringsplan Tonstad Dambrudd Folkehelse Boligforhold Skole- og arbeidsmulighet Ytre miljø og sikkerhet Samla vurdering av konsekvensar for områdeplanen Planforslaget Kva planen omfatter Særleg omtale av Tonstad sentrum Samla omtale av planen for øvrig /BjO Side 3 av 24

5 Plankart Vedlegg - Plankart. Målestokk 1:2000 (2 kart) - Planbestemmelsar - Mulighetsstudie for Tonstad sentrum datert mars ROS-analyse for områdeplanen datert mars Notat for Fintlandsmonan nord næringsområde med perspektiv - Barnetråkkregistrering datert Notat frå NGI (utredning rasfare) datert desember Føremål med planen: Sirdal kommune er ein kraftkommune med store anlegg for fornybar energi (Vasskraft). Det føreligg planer og intensjonar om vidareutvikling innan området i regionen gjennom utbygging av vindkraft og pumpekraftverk og utviding og utbygging/endring av linjenettet med dertil høyrande installasjonar. Desse planane er for ein stor del knytta til Sirdal Sør og tettstaden Tonstad (kommunesenteret). Sirdal kommune har gjennom kommuneplanen (2008) og Kultur-og utviklingsplan (2008) konkretisert mål og strategi for ei utvikling mot å nå intensjonane. Gjennomføringa av desse planane og intensjonane må skje i samarbeid med kommunen etter planar og retningslinjer som gjer kommunen betre rusta til å møte framtida gjennom betre tilrettelegging for eit variert nærings-og kulturliv. Dette vil vonaleg gjera området meir attraktivt for innbyggjarane og skape entusiasme og engasjement for området og stabilisera og helst auke folketalet. Basert på desse intensjonane og føringane, har kommunen gjennomført planarbeidet for områderegulering Tonstad og utarbeidd plandokumenta for denne planen. 1.1 Plantype: For å få ei heilheitleg vurdering av tilhøva og utviklinga på Tonstad, har kommunen valgt å utarbeide områderegulering. Planen omfattar alle tidlegare reguleringsplaner innanfor området, og i tillegg er det lagt inn ei rekkje nye tiltak. Nokre nye tiltak er detaljerte i områdeplanen, og då utan vidare plankrav (kan gå rett på byggesak). For andre nye tiltak er det kun vist avgrensing av området og hovedadkomst inn til området, og då med krav om detaljregulering. 2. Situasjonen i dag. Generell beskrivelse av området I planprogrammet (godkjent ) er det vist eit stort område for områdereguleringa, sjå kart nedanfor /BjO Side 4 av 24

6 Både praktiske omsyn (kartmålestokk m.m.) og innspel ved høyring av planprogram har gjort at planen no omfattar eit mindre område. Det som no utgår frå områdeplanen vil inngå i kommunedelplanen for Sirdal Sør. Området som inngår i planen er no avgrensa til tettstaden Tonstad aust og vest for elva og nye tiltak i utkanten av det som i dag er tettstaden. Også den delen av Sirdalsvatnet som grenser til tettstaden inngår i planen. Området er prega av bebyggelsen, men og av jordbruksareal og andre grøntområde. Elva Sira og Sirdalsvatnet er vesentlege landskapselement innanfor planen. 2.1 Landskapsbildet: Landskapet er typisk for mange dalfører i indre del av Agder. Det typiske er ein brei elvedal med skogvokste lier opp mot snaufjellet, og med ei stor elv som ein streng gjennom området. Tettstaden er lokalisert på det flate elvedeltaet i nordenden av Sirdalsvatnet. Fleire boligområder rundt ligg i dalsidene opp frå dette flate området. Boligane har dermed både gode utsiktsforhold og gode solforhold. Sett frå avstand virker dalsidene over boligområdene skogvokst og uberørt. Området er imidlertid også prega av store kraftlinjer som med sine rydningsbelter kjem tydeleg fram på nært hold. 2.2 Nærmiljø Planområdet inneheld alle funksjonar som eit lokalsamfunn har trong for. I sentrum ligg kommuneadministrasjon, omsorgssenter, butikkar, næringsbedrifter og boligar. Like nord for sentrum, på vestsida av elva, ligg skuleområde med barne/ungdomsskule og vidaregåande skule. I samme området ligg kulturhus, idrettsanlegg og barnehage. Sør for sentrum ligg administrasjonen til Sira-Kvina kraftselskap og Tonstad kraftverk. Dette er ein hjørnesteinsbedrift i kommunen. Tonstad er også eit trafikknutepunkt. Fv. 42 går gjennom sentrum frå sør, og vidare over elva vestover mot Stavanger. Fv. 468 går frå Tonstad og oppover dalen mot Sinnes, og Fv. 977 går frå Tonstad til Josdal. For ca. 10 år sidan vart Miljøgata og parken bygd ut i sentrum. Innanfor planområdet, også i sentrum, er bevart ein god grønnstruktur med både aktivt jordbruk og andre regulerte grøntområder. Elva og vatnet er ein viktig del av nærmiljøet, både visuelt og som aktivitetsområder sommar og vinter /BjO Side 5 av 24

7 2.3 Friluftsliv Idrettsanlegga i skuleområdet er mykje nytta også utanom skuletid. Elva er viktig både som badeplass om sommaren og når det er is om vinteren. Sirdalsvatnet er nytta både til fiske og båtturar. På grunn av at vatnet er rebulert, og fordi Tonstad kraftverk har utløp i vatnet (kaldt vatn om sommaren), ver vatnet lite brukt til bading o.l. Naturområda i utkanten av planområdet og vidare opp mot fjellet er i noko grad nytta som turområde. Spesielle område nær sentrum vert også nytta av barnehagen som aktivitetsområde. 2.4 Biologisk mangfold/naturmiljø Naturbasen/artsdatabanken viser at deler av planområdet er beiteområde for elg, og leveområde for storfugl og piggsvin. Planten Korsved er registrert i deler planområdet. Denne har karakteren LC livskraftig. Direktoratet for naturforvaltning sin database på nett, naturbasen, viser ingen treff i planområdet i basen Kulturlandskap; tema: Prioriterte naturtyper, Andre naturtyper og Kulturlandskap. Nedanfor er vist registrerte rødlistearter 2.5 Kulturminner/Kulturmiljø Nedanfor er vist kulturminner og sefrak-bygninger /BjO Side 6 av 24

8 312754/BjO Side 7 av 24

9 Det er ikkje gjort nye undersøkelsar for kulturminner. På møte i regionalt planforum orienterte kommunen om planarbeidet. Tilbakemelding til kommunen var at det er aktuelt å gjere undersøkelsar/feltarbeid i tilknytning til høring av planen. 2.6 Landbruk Landbruksplan er under arbeid, men vil ikkje bli framlagt før april Innenfor planområdet er det relativt store arealer dyrka mark og eit aktivt jordbruk. Dette er også ein viktig del av grønnstrukturen i planområdet. I utkantene av planområdet er det noko skog. Noen av dei bratte liene er regulert til rasskog som sikring mot ras. 2.7 Grunnforhold / georessurser Berggrunnskart frå Norges geologiske undersøkelse viser at berggrunnsgeologien i området består av diorittisk til granittisk gneis, migmatitt. Det er ingen registrering på radon. Det er registret fleire grusforekomstar. Nokre av disse er opna som grustak, m.a. Lisemyr og Fintland. Som del av planarbeidet vert disse vurdert i høve til vidare uttak og avslutning. Det er krav om konsesjon for slike massetak, og som del av konsesjonssaka skal utarbeidast uttaksplan med plan for avslutning/istandsetting /BjO Side 8 av 24

10 NGU-registrerte grusforekomster 2.8 Trafikk/støy Fv. 42 går gjennom sentrum, og har størst trafikk. I forbindelse med reguleringsplanen for sentrum (2003) er det i planbeskrivelsen pkt. 4.3 sagt: «Trafikkbelastningen er så lav at det anses ikke å være behov for støytiltak langs Rv. 42». Statens Vegvesen opplyser at trafikktalla i 2009 (som er dei siste) er på 1233 i ÅDT. Det er ein nedgang i trafikken frå ÅDT var då 1532, altså ein nedgang på ca. 300 i ÅDT frå 2005 til Det er ikkje gjort nye støyvurderingar, og det er vurdert slik at trafikktalla ikkje gjev grunnlag for støytiltak i dag. Det er imidlertid teke inn planbestemmelsar for sentrum, der støy skal vurderast ved nye utbyggjingstiltak i sentrum. I øvrige delar av planområdet er trafikkgrunnlaget så lavt at støy ikkje er eit tema. 2.9 Overordna infrastruktur Når det gjeld vegnett, har området Tonstad eit godt utbygd vegnett. Men delar av vegnettet mangler g/s-veg eller fortau, og det er utfordringar med dårleg vegstandard og skred på Fv. 42 mellom Haughom og Tonstad (kfr. barnetråkkregistreringa). Øvrig infrastruktur med vassforsyning og avløp er godt utbygd. I nye byggeområde over kote 90 må påreknast trykkforsterking på vassforsyninga. Tonstad har ellers eit godt tilbod på skule med barne/ungdomsskule og vidaregåande skule/skigymnas /BjO Side 9 av 24

11 2.10 Næringsliv og sysselsetting Temaet er sentralt som målsetting for å utarbeide områdeplanen, m.a. med bakgrunn i satsingsområdet fornybar energi. Endringar og nye tiltak for energi og øvrig næringsliv er viktig i planarbeidet. Her inngår flytting og oppgradering av strømnett og strømanlegg og nye næringsområde for variert industri/næringar Kommunal økonomi Sirdal kommune har ein aktiv rolle i utbygging og utvikling i kommunen. Kommunen er ein positiv bidragsytar og tilretteleggar for utviklinga i kommunen. Arbeidet med kommunedelplanen for Sirdal sør og områderegulering for Tonstad er eksempel på slike bidrag, der kommunen tek kostnadene med planlegginga, som også inkluderer næringsområde og ny infrastruktur. Kommunen vil også få utgifter ved gjennomføring av planen, m.a. ved utbygging av ny infrastruktur. For g/s-vegar og øvrige tiltak på vegnettet vil finansieringa i hovedsak være delt mellom kommunen og fylke/stat. Kostnadene for kommunen er ikkje tallfesta, men vil komme over fleire år gjennom etappevis utbygging. I nye private utbyggingsområde vil utbyggingsavtale bli benyttet for å fordele ansvar og kostnader ROS-analyse Det er utarbeidd eigen ROS-analyse som er vedlegg til planen Øvrige eksisterende data: Aktuelle databasar er gjennomgått ovenfor. Materialet frå tidlegare planarbeid i kommunen er gjennomgått som del av grunnlaget for planen. Gjeldande reguleringsplaner er no innarbeidd i områdereguleringsplanen. Gjeldande reguleringsplan for Tonstad sentrum frå 2003/2004 med planbestemmelsar er det viktigaste grunnlaget. 3. Gjeldande planstatus: Reguleringsplan: Store delar av planområdet er regulert, m.a. gjennom reguleringsplanen for Tonstad sentrum datert og revidert Planarbeidet som låg til grunn for planen frå 2003 var lagt opp på tilsvarande måte som arbeidet med områdeplanen no, m.a. med opplegg for medverknad. I tillegg til vanleg varsling med brev og annonsar, vart det gjennomført åpent informasjonsmøte og idedugnad. Kommuneplan: Kommuneplanen godkjend (fleire delplanar), viser aktuelle nye byggeområder. Viktige delplanar er delplan Tonstad og delplan Josdal. Kultur og utviklingsplan (Sirdal mot 2025): Planen er frå 2008, og oppsummerer en rekke satsingsområder for kommunen fram mot /BjO Side 10 av 24

12 4. Opplegg/gjennomføring for planarbeidet 4.1 Bakgrunn for planarbeidet: Bakgrunnen for planarbeidet er å få ein samla plan for Tonstad som legg til rette for utvikling av kommunesenteret slik det går fram av pkt. 1 ovanfor. Sentralt her er utvikling av Tonstad sentrum ved fortetting og nye byggeområde, utvikling av nye næringsområde rundt sentrum og å legge til rette for nye boligfelt med boligar for varierte behov. Dei store planlagde utbyggingsprosjekta innanfor energisektoren påvirker også planarbeidet. 4.2 Medvirkning / møter Undervegs i planarbeidet har det vore eit omfattande opplegg for informasjon og medvirkning. Dei viktigaste tiltaka er idedugnad og intervju i tilknytning til mogelegheitsstudien, kontakt med grendeutvalg, skriftleg informasjon gjennom brev, annonsar og kommunen sine nettsider, samt opplegg mot skule/barnehage i tilknytning til Barnetråkkregistrering. Oppslutning og engasjement i forbindelse med idedugnaden var relativt dårleg. Dette kan ha samanheng med at det er gjennomført store planprosessar på Tonstad både i 2002/2003 (reguleringsplanen) og i 2007/2008 (Kultur og utviklingsplanen). I tillegg vart kommuneplanen revidert i 2007/2008. Det har imidlertid komme ein del konkrete forslag og innspel som er vurdert i områdeplanen. 4.3 Varsel om oppstart av planarbeid: Som grunnlag for planen, vart det utarbeidd planprogram. Oppstart av planarbeidet vart varsla som del av planprogrammet for områdereguleringsplanen for Tonstad. Dette var på høyring i juli/august /BjO Side 11 av 24

13 5. Konsekvensutredning 5.1 Innleiing, forholdet til planprogrammet: Planprogrammet fastset opplegget for planarbeidet og konsekvensutredninga. Konsekvensutredninga skal beskrive konsekvensane av tiltaket på natur, miljø og samfunn og samanlikne med dagens situasjon (0-alternativet) som grunnlag for planvedtak. I planprogrammet er beslutningsrelevante utredningstema vurdert. Temaene vil ha ulik tyngde, og det vil bli lagt mest vekt på dei temaene som har størst betydning for utforming av planen. 5.2 Alternativ som skal vurderast For områdeplanen vil eit planforslag bli utreda og samanlikna med 0-alternativet. 0-alternativet er i denne samanhengen dagens situasjon/reguleringsplan for Tonstad og andre godkjende reguleringsplanar. Endringane i høve til dette er knytta til ny byggjeområde og nye infrastrukturtiltak. Det er virkningane av nye byggjeområde og infrastrukturtiltak som skal utredast. 5.3 Metodikk Det vil bli nytta ein metodikk der planområdets verdi for dei ulike utredningstemaene vert fastsette først. Deretter ser vi på temaets omfang og konsekvens. Metodikken liknar den som er beskrevet i Håndbok 140 (Statens Vegvesen), men vil generelt og i hovedsak bli gjort på ein enklare måte, avhengig av beslutningsrelevans. Utredningane og planarbeidet vert gjort i ein integrert prosess der planforslaget vert tilpassa så langt mogeleg for å auke dei positive konsekvensane og minske dei negative konsekvensane. Ved fortsatt negative konsekvensar, skal det vurderast oppfølgande undersøkelsar og avbøtande tiltak i planen, for eksempel ved rekkefølgjekrav i planbestemmelsane. 5.4 Konsekvensutredning Tonstad sentrum: Det er utarbeidd ein Mogelegheitsstudie og Barnetråkkregistrering som grunnlag for områdereguleringsplanen. Tema som nye utbyggjingsmuligheter, grønnstruktur, trafikk, gang/sykkelveger og landbruk står sentralt i diskusjonen om vidare utvikling av Tonstad som kommunesenter. Stikkord for arbeidet er fortetting og ny infrastruktur. 0-alternativet er gjeldande reguleringsplan Landskap Området er ei relativt flat elveslette der sentrum ligg på begge sider av Fv. 42. Både i sør-vest og nordaust grensar sentrum til store landbruksområde. Sentralt i området renn Ertsbekken med grønnstruktur langs bekken. Bekken er lukka under parken, men parken er her opparbeidd med bl.a. vann/fontene. I sør er Tonstadvannet, og i vest og nord grensar området til elva. Landskapsverdien ligg i at både grøn og blå struktur i stor grad er teke vare på i utbygging av sentrum. Verdien er vurdert som stor. Omfanget av ny utbygging er i hovudsak avgrensa til fortetting i allereide regulerte byggeområde. Berre i liten grad legg ny plan til rette for bygging i eksisterande landbruksområde. Planen legg til rette for å auke byggehøyde og utnyttelsesgrad innanfor sentrum, særleg langs Fv. 42. Konsekvensen av ny plan for temaet landskap er vurdert som ingen /BjO Side 12 av 24

14 5.4.2 Nærmiljø og friluftsliv Det vises til Mogelegheitsstudien og barnetråkkregistreringa. I 0-alternativet er grønnstruktur og landbruksområda viktige for temaet. I barnetråkkregisteringa har elevane framheva bruken både av sentrum og området langs med elva. Det er også påpeika mangler ved gang/sykkelvegane i dagens situasjon. Verdien for temaet i 0-alternativet er vurdert som stor. I ny plan er den viktige grønnstrukturen oppretthalden, og møteplassane i sentrum vert ikkje endra. Det vert lagt til rette for vidare utbygging av g/s-veg og fortau langs med Fv. 42 i sentrum, og i forbindelse med høyspentkabel langs med elva, er det regulert turveg langs elva i vest og nord. Konsekvensen av planen for temaet er vurdert som middels positiv Landbruk og naturressursar Det vises til vurderingane under temaet Landskap. Verdien for temaet Landbruk i 0-alternativet er vurdert som stor. I nordre del av området Tonstad, er det i ny plan lagt inn enkelte nye boligar etter ynskje frå eigar. For øvrig er det ikkje endringar. Konsekvensen av planen for temaet er vurdert som liten negativ Kulturminner Temaet er også omtalt i ROS-analysen. Konsekvensen av planen for temaet er vurdert som ingen Naturmiljø og biologisk mangfold I utkanten av planområdet er det registrert arter som er sårbar eller nær truet. Området er for øvrig et kulturlandskap med tettbebyggelse, og verdien for temaet er vurdert som liten. Planen legg opp til inngrep langs Sirdalsvatnet og langs elvebredden. For øvrig er det lagt inn grønnstruktur-vegetasjonsskjerm langs med dei mindre vassdraga i planområdet. Konsekvensen av planen for temaet er vurdert som liten negativ Trafikk og støy Dagens situasjon (0-alternativet) er omtalt i pkt Trafikken langs med Fv. 42 har gått ned frå 2004 til Planen legg opp til fortetting og høgare utnytting innenfor byggeområde i sentrum. Fleire personar vil då bo og arbeide her. Samstundes legg planen grunnlag for utbygging av g/s-vegar og fortau også utanfor sentrum. Fleire kan då gå og sykle til/frå sentrum. Totalt sett vil planen derfor ikkje innebære vesentleg endra biltrafikk, og litt bedra trafikksikkerhet. Støy er vurdert til ikkje å være eit tema, kfr. også vurderingane i tidlegare godkjent reguleringsplan frå 2003/2004. Konsekvensen av temaet for planen er vurdert til ingen Overordna infrastruktur All overordna infrastruktur er på plass. Temaet er ikkje beslutningsrelevant Næringsliv og sysselsetting I høve til eksisterande plan (0-alternativet) legg planen no opp til fortetting og høgare utnytting i sentrum. Sentrum kan utviklast med nye boligar og ny næringsaktivitet. Konsekvensen av temaet i planen er vurdert til middels positivt /BjO Side 13 av 24

15 5.4.9 Kommunal økonomi I høve til 0-alternativet innebær planen ikkje store endringar for dette temaet. Utbygging i sentrum vil i stor grad skje i privat regi. Intensjonen for planen er å oppretthalde eller auke folketalet i sentrum/kommunen. Dette har betydning for kommunal økonomi, og planen har slik sett middels positiv konsekvens Oppsummering konsekvensar sentrum Fortetting i sentrum gir nye boligar og meir næringsareal utan å ta i bruk dyrka mark/grøntområde. Dette er gunstig i høve til samordna areal-og transportutvikling. Det er liten negativ konsekvens for landbruk og naturmiljø/biologisk mangfold. For øvrige tema er det ingen eller positiv konsekvens. Samla for sentrum er konsekvensen positiv. 5.5 Konsekvensutredning Bekkjedalen: Området er vist som framtidig boligområde i kommunedelplanen for Tonstad, og er dermed omdisponert frå landbruk. I områdeplanen er området regulert til F/K/I7 Bekkjedalen ligg vest for sentrum, ca. 300 meter frå krysset med Fv. 468 vest for brua. Det går g/s-veg langs Fv. 42 til planområdet, og vidare opp til skuleområdet. Bekkjedalen ligg inne i gjeldande kommuneplan som boligområde (område 311), og er no teke inn i områdeplanen som næringsområde. Det er delvis eit skogsområde, som delvis er snauhogd, og har begrensa verdi som landbruk. I ein del av området har det vært masseuttak. Aktuelle utredningstema vil være: Vegadkomst/trafikk Landskap, m.a. istandsetting av massetaket Naturmiljø og kulturminner. Sjekke databaser som Naturbasen og Askeladden I rapporten frå NGI er dei bratte skrentane vurdet som rasutsett. Dette er vurdert i ROS-analysen Vegadkomst/trafikk I planen er lagt inn ny adkomst til området frå Fv.42, langs elva. Det er også g/s-veg langs Fv. 42 til sentrum. Planen vurderes som ingen konsekvens Landskap I deler av området har det vært masseuttak. Ved vidare utbygging i området må massetaket settast i stand. Langs med bekken er det regulert grønnstruktur/vegetasjonsskjerm. Planen vurderes som liten positiv konsekvens for temaet Naturmiljø og kulturminner Det er ikkje registrert viktige naturtyper eller rødlistearter innenfor området. Det er heller ikkje registrert kulturminner. Altså ingen konsekvens for temaet Oppsummering konsekvensar Bekkjedalen Planen vil ha ingen eller liten positiv konsekvens samla for vurderte tema /BjO Side 14 av 24

16 5.6 Konsekvensutredning Knausane : Knausane ligger ved FV. 977 (mot Josdal) ca. en kilometer nord-øst for Tonstad sentrum. Det går gang/sykkelvei via bru over Sira til skoleområdet. Skolene og idrettsanlegga ligg ca. 500 meter fra nederste del av Knausane. Like syd for området ligger Tonstadli turistanlegg og Tonstadli/Sølvbekken boligområde. Like nord for området er eit område med dyrket mark, ca. 10 dekar. Kommuneplanen viser mesteparten av planområdet som byggjeområde for boligar (269). Avgrensinga i kommuneplanen var basert på at kraftlinja øverst i planområdet skulle stå. Det er no bestemt at denne skal fjernast, og i forståelse med kommunen er planområdet utvida noko i aust (øverst). Området er vist i områdeplanen som detaljert plan utan plankrav. Området har gode kvalitetar som boligområde (solrikt og med utsikt over Tonstad og Sirdalsvatnet). Det er ingen bygg i området Landskap Området er ei vestvendt li som går frå fylkesvegen på kote 60 opp til ein kolle/flate på ca. kote 130. Bak er det fjellside opp til snaufjellet. Landskapsformen er typisk for slike dalføre i Agder. Som del av eit større landskapsrom er området lite eksponert, men vil være synleg frå fylkesvegen til Josland og frå deler av Tonstad sentrum. Landskapsverdien er vurdert som liten/middels. Omfanget av ny utbygging vil innebære at området endrar karakter frå naturområde til boligområde med vegar. Omfanget er slik sett stort og endrar inntrykket vesentleg. I delar av byggeperioden vil området framstå som anleggsområde. Etter byggeperioden, når tomtane er utbygd og opparbeida, vil området igjen framstå som meir grønt, og med meir variert vegetasjon enn dagens einsarta furuskog. Dei romselege grøntområda i planen vil bidra til dette. Konsekvensen av ny plan for temaet landskap er vurdert til liten negativt Nærmiljø og friluftsliv Området er i dag lite brukt som turområde. Med planen vil området få større bruk, ved at dei som flytter til og bor i området vil bruke både dei anlegga som blir opparbeida og naturområda rundt. Konsekvensen av ny plan for temaet er vurdert til liten positiv Landbruk og naturressursar Det vises til vurderingane under temaet Landskap. Området er allereide omdisponert i kommuneplanen. Temaet er derfor lite relevant Naturmiljø og kulturminner Temaet er også omtalt i ROS-analysen. Det er ingen registreringer innanfor området. Konsekvensen av planen for temaet er vurdert som ingen Overordna infrastruktur All overordna infrastruktur er lagt fram til området (fylkesvegen til Josland, og med gang/sykkelveg både til sentrum og til skolane. Inne i området må ny infrastruktur opparbeidast med vegar og vann/avløpsanlegg. I planen er regulert areal til trykkøkningsstasjon for vann over ca. kote 90. Temaet er vurdert å ha ingen konsekvens /BjO Side 15 av 24

17 5.6.6 Oppsummering konsekvensar Knausane Samla for Knausane er planen vurdert til ingen konsekvens. 5.7 Konsekvensutredning Høgåsen: Området er vist som boligområde i kommunedelplanen for Tonstad, og er dermed omdisponert frå landbruk. Høgåsen ligg sør for Tonstad sentrum, og grensar til boligområde i nord. Det har gode kvalitetar som boligområde, er vestvendt og solrikt, og med utsikt over Sirdalsvatnet. Det er ingen bygg i området. I rapporten frå NGI er dei bratte skrentane vurdert som rasutsett. Dette er vurdert i ROS-analysen. Det er ingen aktuelle registreringar i naturbasen eller når det gjeld kulturminner. For området er det i områdeplanen stilt plankrav, og tema som adkomst, grønnstruktur og overordna infrastruktur må løysast i detaljregulering. Adkomst vil være frå eksisterande boligvegar i nord Landskap: Området er ei vestvendt li i forlengelse av eksisterande boligområde i nord. Bak er det fjellside opp til snaufjellet. Landskapsformen er typisk for slike dalføre i Agder. Som del av eit større landskapsrom er området lite eksponert, men vil delvis være synleg frå sentrum og frå Sirdalsvatnet. Landskapsverdien er vurdert som liten. Sidan det er plankrav, vil detaljplan være avgjerande for konsekvensen av tiltaket. Det er imidlertid liten grunn til å tru at området vil ha større negativ konsekvens enn tilgrensande boligområde i nord. For temaet er konsekvensen vurdert til ingen. 5.8 Konsekvensutredning Fintlandsmonan nord: Fintlandsmonan nord ligg ca. 1.5 km nord for sentrum. Området ligg langs med Fv. 468, og på begge sider av fylkesvegen. Eksisterande næringsområde i syd grensar til området. Fintlandsmonan nord ligg inne i kommuneplanen som nytt næringsområde (307 vest for fylkesvegen). For den delen av området som ligg vest for fylkesvegen, er det gjort utredningar med terrengmodell for å finne planeringsnivå, aktuell avgrensing, adkomstveg m.m. Det er også produsert perspektiv/visualisering frå terrengmodellen. Dette materialet er vedlegg til områdeplanen (illustrasjonsplan). For området på nedsida av fylkesvegen er området avgrensa til den flate delen, og her er det ikkje store terrenginngrep. Deler av området er rasutsett, og det er stilt krav i planen til at skogen ovanfor skal stå (verneskog) og at skråninga ovanfor må befarast av geolog i prosjekteringsfasen for å vurdere sikring av steinblokker m.m. For området er planen detaljert og utan plankrav. I ROS-analysen er rasfare og forholdet til Tonstad Vannverk (Grunnvann) vurdert. Mest aktuelle utredningstema vil være: Vegadkomst/trafikk Landskap /BjO Side 16 av 24

18 Naturmiljø og kulturminner. Sjekke databaser som Naturbasen og Askeladden Vegadkomst/trafikk Fv. 468 går gjennom/langs med området. Vest for fylkesvegen får det nye næringsområdet adkomst via nytt kryss med fylkesvegen. På nedsida av fylkesvegen er næringsområdet utvida nordover, og med adkomst i folengelse av adkomstveg til eksisterande næringsområde. I områdeplanen er lagt inn ny gang/sykkelveg langs med Fv For temaet trafikk er konsekvensen vurdert til ingen Landskap Området er i dag skogvokst, men delvis snauhogd. Det ligg i eit lukka landskapsrom langs elva og fylkesvegen, og er lite eksponert. Verdien er vurdert til liten. Vest for fylkesvegen stig terrenget, og det er nødvendig med relativt store inngrep/planeringsarbeid ved opparbeiding av området. Det blir fylling langs fylkesvegen, og skjæring i bakkant. På grunn av rasfare, må det også vurderast sikringsvoll el.l. Terrenginngrepa vert dermed store. Vest for fylkesvegen er konsekvensen for temaet vurdert til middels negativ. Nedanfor fylkesvegen, mot elva, er terrenget slakt, og inngrep/planering blir mindre. Det er regulert ei brei sone grønnstruktur langs elva. Konsekvensen for temaet er her vurdert til liten negativt Naturmiljø og kulturminner Det er ingen registreringer for disse temaene. I eksisterende reguleringsplan for Fintlandsmonan er det regulert kulturminne like syd for nytt område. Dette er vidareført Oppsummering konsekvensar Fintlandsmonan nord Samla for vurderte tema er konsekvensen vurdert til liten negativ på grunn av store terrenginngrep. 5.9 Konsekvensutredning Lisemyr: Området er i kommunedelplanen vist som noverande og framtidig industriområde, med buffersone mot boligområde i vest, og er dermed omdisponert frå landbruk. Det er også massetak i området. I nordre del av området er det næringsbygg i dag. Området ligg vest for Fv. 468 like nord for Tonstad sentrum. Adkomst i hovedsak via eksisterande veg frå sør. Det er plankrav for området, og vidare masseuttak skal skje frå nord mot sør med etappevis istandsetting. Infrastruktur med vei, vann og avløp må løysast i detaljplan. Det er ingen registreringar for naturmiljø og kulturminner. Mest aktuelle utredningstema vil være: Landskap med istandsetting av massetak Tilhøva for barn og unge, grønnstruktur Landskap Området består av ein stor grusforekomst, sjå pkt.2.7 ovanfor. Planen legg opp til at grusforekomsten skal utnyttast, og at området etterpå vert bygd ut. Uttaket har pågått i mange år, og det vil ennå ta fleire år før uttaket er ferdig. Området er eit landskapsrom med bratt li i nord og vest, og med skråning ned mot fylkesvegen i søraust. Området er lite eksponert /BjO Side 17 av 24

19 Sidan det er masseuttak i dag, er landskapsverdien vurdert som liten. Det er stilt krav om uttaksplan og etappevis istandsetting frå nord mot sør. Det skal utarbeidast detaljregulering for området. Etter istandsetting og utbygging, vil området bli eit relativt sentrumsnært område med boliger, forretninger og kontor. Detaljane og fordeling av arealbruksformål blir fastsett i detaljplan. Konsekvensen for temaet landskap er vurdert til liten negativ Tilhøva for barn og unge, grønnstruktur Detaljane i grønnstruktur innanfor området må fastsettast i detaljregulering. Det vil bli relativt mange nye boligar i området, og med normalt omfang på leikeplassar og anna grønnstruktur. Området ligg like ved skoleområdet, og berre meter frå sentrum. Dei viktige offentlige tilboda, og den overordna grønnblå strukturen ligg dermed i gangavstand frå området, noko som er svært positivt med tanke på kvaliteten som boligområde. For temaet er konsekvensen vurdert til liten positiv Oppsummering konsekvensar Lisemyr Samla er konsekvensen for vurderte tema sett til ingen Konsekvensutredning Fines Området er i kommunedelplanen vist som eksisterande industriområde, men foreslås utvida noko inn på LNFR-område. Det er i dag eit stort næringsbygg på området, og langs med Sira går det høgspentlinje. I gjeldande reguleringsplan er vist veg ned til/langs Sira til grøntområdet i sør. Denne er også med i områdeplanen. Det er ingen registrering på naturmiljø/kulturminne. Mest aktuelle utredningstema vil være: Vurdere landbruksverdiane Landskap inkludert forholdet til Sira Landbruksverdi Utvidelsen går inn på et dyrka område. Landbruksverdien er dermed stor. Men utvidelsen er liten og er ein naturleg del av eksisterande næringsområde. Konsekvensen av tiltaket vert vurdert til liten negativ Landskap Området er relativt eksponert ned mot elva Sira. Kraftlinja går over området. Verdien er vurdert til middels. Sidan tiltaket er ein liten utvidelse av eksisterande næringsområde med stor bygningsmasse, og det er regulert grønnstruktur langs elva, er konsekvensen vurdert til liten negativ Oppsummering konsekvensar Fines For vurderte tema er konsekvensen samla vurdert til liten negativ Konsekvensutredning Høgåsen næringsområde: Området er vist som industriområde i kommunedelplanen og er dermed omdisponert frå landbruk. For ein mindre del av området er det godkjent reguleringsplan /BjO Side 18 av 24

20 Området ligg sør-aust for Tonstad sentrum, og grensar til eksisterande og framtidig boligområde i vest og nord, og til eksisterande transfomatorstasjon i sør. Det er ingen registrering på naturmiljø og kulturminne. Det er registrert rasfare i delar av området, kfr. ROS-analysen. For området er det plankrav, og både infrastruktur og rasfare må vurderast i detaljregulering. Mest aktuelle utredningstema for områdeplanen vil være: Vegadkomst/trafikk Landskap Vegadkomst/trafikk Adkomst vil være frå eksisterande kommunale vegar som i dag går opp til området. Det går fortau eit stykke opp frå sentrum langs eksisterande veg. Det må vurderast i detaljplan å legge inn fortau eller g/sveg langs hovedadkomsten til området. For øvrig vil eksisterande adkomstveg ha kapasitet til den auka trafikken. Sidan trafikken er lav også etter utbygging, vil vegtrafikkstøy ikkje være tema. Konsekvensen er vurdert som ingen Landskap Området er i dag i hovudsak skogvokst, men det går fleire kraftlinjer i området frå den store trafostasjonen like sør for området. Området ligg i ei nordvendt skråning med bratt li opp til snaufjell i syd og aust. Området er ikkje særleg eksponert, men dei store kraftlinjene og trafostasjonen er markerte sett på nært hold. Landskapsverdien er vurdert til liten. Trafostasjonen og kraftlinjene skal etter kvart fjernast. Nye anlegg er under konsesjonsbehandling. Dette vil medføre ein visuell og landskapsmessig betre situasjon enn i dag. Ved utbygging til næringsområde, vil tomteplanering medføre terrenginngrep. Det er viktig at detaljregulering vurderer dei meir lokale landskapsmessige tilpassingane, og med nødvendig grønnstruktur innanfor næringsområdet. Konsekvensen av tiltaket er vurdert til ingen/liten positiv Oppsummering konsekvensar Høgåsen For vurderte tema er konsekvensen vurdert til ingen/liten positiv /BjO Side 19 av 24

SIRDAL KOMMUNE. Områderegulering Tonstad. Planbeskrivelse. Høringsdokument april 2013 MULTICONSULT AS

SIRDAL KOMMUNE. Områderegulering Tonstad. Planbeskrivelse. Høringsdokument april 2013 MULTICONSULT AS SIRDAL KOMMUNE Områderegulering Tonstad Planbeskrivelse Høringsdokument april 2013 MULTICONSULT AS R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Områderegulering Tonstad i Sirdal Områderegulering

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 23. mars 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Side 1 av 5 Planbeskrivelse for detaljplan for Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen Kommune Dato: 26.04.2012

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 05/1508-9606/08 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN 301/1 Saksnr.: Utval Møtedato 82/08 Formannskap/ plan og økonomi 05.06.2008 43/08 Kommunestyret 19.06.2008

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR TONSTAD OG KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL SØR PLANPROGRAM

SIRDAL KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR TONSTAD OG KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL SØR PLANPROGRAM SIRDAL KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR TONSTAD OG KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL SØR PLANPROGRAM M U L T I C O N S U L T P l a n p r o g r a m Oppdrag: Kommunedelplan Sirdal Sør og områderegulering Tonstad Oppdrag

Detaljer

PLANPROGRAM. Detaljreguleringsplan Smedstad gbnr 22/30, 52, 214 Førde kommune. Planoppstart

PLANPROGRAM. Detaljreguleringsplan Smedstad gbnr 22/30, 52, 214 Førde kommune. Planoppstart PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan Smedstad gbnr 22/30, 52, 214 Sist rev. 09.10.2014 Planprogram Smedstad gbnr 22/30, 52, 214, planid 143220120001 Dato Sakshandsamar Kontrollert av Status Oppdragsgjevar

Detaljer

E6 Kvithammer - Skatval Reguleringsplan gang- og sykkelveg Hp 05 km

E6 Kvithammer - Skatval Reguleringsplan gang- og sykkelveg Hp 05 km PLANPROGRAM Prosjekt: Parsell: E6 Kvithammer - Skatval Reguleringsplan gang- og sykkelveg Hp 05 km 0-2900 Stjørdal kommune TEKNISKE DATA Fra profil: Dimensjoneringsklasse: Fartsgrense: 70 km/t Trafikkgrunnlag

Detaljer

Detaljreguleringsplan Støodden. 1 30.5.2013 6 APM BO BAN Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av

Detaljreguleringsplan Støodden. 1 30.5.2013 6 APM BO BAN Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av Rapport Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Detaljreguleringsplan Støodden Temautredning Støodden utvikling AS Dato: 30. mai 2013 Oppdrag / Rapportnr. 312941 / 12 Tilgjengelighet Ikke begrenset Utarbeidet

Detaljer

Statens vegvesen Turistvegprosjektet Reguleringsplan Riksveg 51 Valdresflye Valdresflye vandrarheim i Øystre Slidre kommune Orientering om planen Besstrond Maurvangen Valdresflye vandrarheim Bygdin Beitostølen

Detaljer

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området

Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området INNSPILL Nr: Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området BOLIG 3B Kittilplassen i Jondalen G/Bnr: 144/6, 4, 2 Baklia Elisabeth og Jan Arne Baklia Grunneiere Elisabeth og Jan Arne Baklia ønsker å tilrettelegge

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

FRESVIK, VIK I SOGN PRIVAT REGULERINGSPLAN

FRESVIK, VIK I SOGN PRIVAT REGULERINGSPLAN REGULERINGSPLAN SOLALI FRESVIK, VIK I SOGN PRIVAT REGULERINGSPLAN PLANDOKUMENT: - PLANUTGREIING OG REGULERINGSFØRESEGNER - PLANKART. MÅLESTOKK 1:5000. - ILLUSTRASJONSPLAN PLANUTGREIING. s. 1 1.BAKGRUNN

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Revidert 16.10.2013 Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planlegger Viggo

Detaljer

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD LINDÅS KOMMUNE KVERNHUSMYRANE 20 5914 ISDALSTØ Bergen, 6. juli 2015 SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD På vegne av Anders Myking Fammestad, søker as i samarbeid

Detaljer

Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot og næringsområde

Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot og næringsområde Nordfjordeid Ålesund Førde Vågå Til: Naboar, heimelshavarar og aktuelle offentlege instansar. Dato: 12.06.2014 Vår ref: May-Britt Drage Bakke Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

Kommuneplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg til 6.1 Konsekvensutgreiing DEL A og B

Kommuneplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg til 6.1 Konsekvensutgreiing DEL A og B Kommuneplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg til 6.1 Konsekvensutgreiing DEL A og B ROS ( risiko og sårbarheit) Sjekkliste for endringar og nye tiltak Del A Dato: 16.1.2014 O.W. A1 Vik Sentrum.

Detaljer

Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen

Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg 6.1 Konsekvensutgreiing. Utdrag for område A14 og A15 (G17 og G18 på plankart) Utført av: Aurland Naturverkstad AS v/ Christoffer Knagenhjelm, Knut Frode

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 11/35-29 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN TREHØRNINGEN NÆRINGSOMRÅDE - ARNKVERN NEDRE Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 070900 Saksnr.: Utvalg Møtedato 202/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

Risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse) og Konsekvensutgreiing av 11.06.2015

Risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse) og Konsekvensutgreiing av 11.06.2015 Vedlegg 3: Risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse) og Konsekvensutgreiing av 11.06.2015 1. KRAV OM KONSEKVENSUTGREIING OG RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE ( ROS-ANALYSE) Plan- og bygningslova set krav

Detaljer

HERØY KOMMUNE Plan-ID: REGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FYLKESVEG 10 MOLTUSTRANDA PLANOMTALE SEPTEMBER 2014

HERØY KOMMUNE Plan-ID: REGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FYLKESVEG 10 MOLTUSTRANDA PLANOMTALE SEPTEMBER 2014 HERØY KOMMUNE Plan-ID: 201308 REGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FYLKESVEG 10 MOLTUSTRANDA PLANOMTALE SEPTEMBER 2014 INNHALD 1 - BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 3 Formålet med planarbeidet... Tidlegare

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Konsekvensvurdering. av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen

Konsekvensvurdering. av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen Konsekvensvurdering av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen Tilleggsvurderingar til 2. gongs høyring Balestrand den 19.11.2009 Innhald Konsekvensutgreiing for utbyggingsområde..

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

Notat - utvikling av kommunesenteret Falkhytten

Notat - utvikling av kommunesenteret Falkhytten NOTAT Oppdrag Kommuneplan Aukra Kunde Aukra kommune Notat nr. 3 Dato 11.09.2014 Til Fra Kopi Kjell Lode Oddhild Fausa Eirik Lind, Asbjørn Bua Notat - utvikling av kommunesenteret Falkhytten Falkhytten

Detaljer

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Forslag Planprogram. Skipavika næringspark, Gulen kommune Gnr 79 bnr 4,33

Forslag Planprogram. Skipavika næringspark, Gulen kommune Gnr 79 bnr 4,33 Forslag Planprogram Skipavika næringspark, Gulen kommune Gnr 79 bnr 4,33 1 Innhald Del I Planens formål, innhald og rammeverk 3 1 Formålet med planen 3 2 Hovudrammer og premisser 7 2.1 Nasjonale retningsliner

Detaljer

(FORSLAG TIL) PLANPROGRAM

<PLANNAVN> (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM EIGERSUND KOMMUNE Plannavn Arkivsak ID Plan ID Formål/Hensikt Planavgrensning PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER 1.0 GENERELLE FØRESEGNER ( 20-4, 2. ledd) Kommunedelplanen har rettsverknad på den måten at grunneigar ikkje kan bruke eller byggje på sin eigedom på anna måte

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 02.12.2015 15/28

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 02.12.2015 15/28 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2012/2130 Løpenr.: 20963/2015 Arkivkode: 153/19/153/20/ 151/2 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 02.12.2015 15/28 Sakshandsamar: Lotte

Detaljer

Reguleringsplanlegging 8.desember 2010. Eksempel frå planprosessar i Knarvik, Lindås kommune

Reguleringsplanlegging 8.desember 2010. Eksempel frå planprosessar i Knarvik, Lindås kommune Reguleringsplanlegging 8.desember 2010 Eksempel frå planprosessar i Knarvik, Lindås kommune Kommunedelplan Knarvik-Alversund Vedteke hausten 2007 (og mars 2008) Knarvik i kommunedelplan Knarvik Alversund

Detaljer

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010 BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE Aug. 2010 Reguleringsplan Bjørnang Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 2 BAKGRUNN / PLANSTATUS 3 PLANPROSESS 4 PLANBESKRIVELSER 4.1

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan Fv. 7 Lussandberget aust Planprogram FORSLAG TIL PLANPROGRAM Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen Dato: 2011-03-19 INNHALD 1 BAKGRUNN... 4 2 FØREMÅL MED PLANEN... 4 3 PLANOMRÅDE...

Detaljer

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn Aukra kommune Arkivsak: 2014/820-13 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 58/14 Drift og arealutvalet 03.12.2014 Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404)

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2013-2030

Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Føringer fra samfunnsdelen/andre vedtatte planer og øvrige føringer Viktige temaer Medvirkning og videre prosess Kommuneplan for Nes Planprogram Samfunnsdel Arealdel Formålet

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane Forslag til planprogram Side 0 Reguleringsplanforslag KVENNHUSBEKKEN LERDUEBANE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Februar 2011 Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane

Detaljer

EIKEN KOMMUNEDELPLAN 2012-2024 PLANPROGRAM

EIKEN KOMMUNEDELPLAN 2012-2024 PLANPROGRAM HÆGEBOSTAD KOMMUNE PLAN OG DRIFT EIKEN KOMMUNEDELPLAN 2012-2024 PLANPROGRAM Vedtatt 16.06.2011, k.sak 41/11 Innhold Bakgrunn for planarbeidet...2 Føremål og strategi med planarbeidet...2 Planar og vedtak

Detaljer

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14.

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14. Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025 SS1 - Kongsdelmarka sør Utarbeidet av Tiltakshaver: Orica Norway AS Forslagsstiller/Konsulent: Norconsult AS Dato: 06.02.14 Forslagstillers logo

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07 Privat forslag til reguleringsplan ANGELTVEIT VEST Gnr/Bnr - 23/ 4 og 6 m.fl. Fjell Kommune FØRESEGNER 1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: I II III

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA

REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA NORE OG UVDAL KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Høringsfrist 15.11.2013 Innhold 1. REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA... 2 1.1. Bakgrunn og formål...

Detaljer

PLANPROGRAM FOR DETALJPLAN FOR RÆSTADHAGEN HYTTEFELT Detaljregulering av ein teig av gnr. 27, bnr. 4 på Ræstad i Midsund kommune.

PLANPROGRAM FOR DETALJPLAN FOR RÆSTADHAGEN HYTTEFELT Detaljregulering av ein teig av gnr. 27, bnr. 4 på Ræstad i Midsund kommune. PLANPROGRAM FOR DETALJPLAN FOR RÆSTADHAGEN HYTTEFELT Detaljregulering av ein teig av gnr. 27, bnr. 4 på Ræstad i Midsund kommune. 1 Forord Ha-Plan AS v/ siv.ing. Hallgeir Wuttudal har på vegne av grunneigar

Detaljer

Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING AV ENDRING AV KOMMUNEDELPLAN FOR EIKEN HEIEMARK, LANDDALEN.

SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING AV ENDRING AV KOMMUNEDELPLAN FOR EIKEN HEIEMARK, LANDDALEN. Melding om vedtak Stein Erik Watne Hobbesland 4596 EIKEN DYKKAR REF: VÅR REF: SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: DATO: 2012/597-34 Marit Eiken Direkte tlf.: 38 34 91 04 77 og 78 05.05.2015 SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

Reguleringsplan for Torhaugmyra aust - Eigengodkjenning

Reguleringsplan for Torhaugmyra aust - Eigengodkjenning Aukra kommune Plan og utvikling Arkivsak: 2013/881-32 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 17.09.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 52/14 Drift og arealutvalet 12.11.2014 94/14 Kommunestyret

Detaljer

Nesvold hyttegrend Reguleringsplan nr 99. Planbeskrivelse

Nesvold hyttegrend Reguleringsplan nr 99. Planbeskrivelse Nesvold hyttegrend Reguleringsplan nr 99 Planbeskrivelse Holtålen 15.06.2012 Planbeskrivelse Nesvold hyttegrend 1. Sammendrag Sted/adresse: Nesvoll/Holtålen kommune G.nr/b.nr. 65/1, 65/2 og 65/4 Forslagsstiller:

Detaljer

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart.

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Fjell Kommune Privat forslag til reguleringsplan TONA SØR GNR/BNR del av 41/ 1 og 41/20, 41/136 FØRESEGNER 1 Allment Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Det

Detaljer

Grunneier/utbygger: Anders Risberget Ospelia 22, 1412 Sofiemyr. Plankonsulent: MjøsPlan AS, v/tor Ivar Gullord, pb. 6, 2391 Moelv.

Grunneier/utbygger: Anders Risberget Ospelia 22, 1412 Sofiemyr. Plankonsulent: MjøsPlan AS, v/tor Ivar Gullord, pb. 6, 2391 Moelv. REGULERINGSPLAN FOR LØSSET-OSDALEN HYTTEGREND DETALJREGULERING, PBL. 12-3 PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Utbygging av hytteområde. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger:

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 17.03.2005 046/05 IVK Komite Natur 25.08.2005 098/05 OIV Kommunestyre 06.09.2005 049/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-086

Detaljer

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg.

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg. Detaljregulering for Roa 2, bustadområde i Ølen, (bustader på gnr. 271, bnr. 8 og 114) Føresegner Dei regulerte områda er på plankartet vist med reguleringsgrense, og avgrensar seg til gnr. 271, bnr. 8

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Forslagstillers Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

Planprogram. Gressli industriområde 2. Planident TYDAL KOMMUNE. 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid

Planprogram. Gressli industriområde 2. Planident TYDAL KOMMUNE. 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid Planprogram Gressli industriområde 2 Planident 1665-2015-003 TYDAL KOMMUNE 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid Planprogram Gressli industriområde 2 Forord Tydal kommune legger med dette

Detaljer

KONSEKVENSVURDERING TILLEGGSOMRÅDER KOMMUNEDELPLAN TOKE OG OSEID K O N S E K V E N S V U R D E R I N G

KONSEKVENSVURDERING TILLEGGSOMRÅDER KOMMUNEDELPLAN TOKE OG OSEID K O N S E K V E N S V U R D E R I N G Side 2 1 Planområdet LNF SF10 Utvidelse/fortetting av eksisterende hyttefelt Det er fra grunneier Peder Rønningen kommet forespørsel om regulering av et område med formål hytter inntil Toke utenfor Henseidkilen.

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Beregnet til Planforum Dokument type Prosjektpresentasjon Dato 21-03-2014 ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Revisjon 00 Dato 21-03-2014 Utført av Eva Vefald Bergsodden Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 K2-L12

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 K2-L12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 Sakshandsamar: Kjell Aage Udberg Arkiv: K2-L12 ARP-20120101, Arkivsaknr 12/34 PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN NOTØBAKKEN, GBNR

Detaljer

Plassen industriområde

Plassen industriområde PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Plassen industriområde i Alvdal kommune November 2013 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten

Detaljer

Ny strandsonerettleiar for Hordaland. Plannettverk 30. mai 2013 Eva Katrine Ritland Taule

Ny strandsonerettleiar for Hordaland. Plannettverk 30. mai 2013 Eva Katrine Ritland Taule Ny strandsonerettleiar for Hordaland Plannettverk 30. mai 2013 Eva Katrine Ritland Taule Regional strandsonerettleiar Innhald: * Nasjonale og regionale premissar *Strandsoneverdiar *Metodikk funksjonell

Detaljer

Båthus/ferieleilighet Mones i Mandal Detaljregulering Plan-id: 201305

Båthus/ferieleilighet Mones i Mandal Detaljregulering Plan-id: 201305 Båthus/ferieleilighet Mones i Mandal Plan-id: 201305 Bildet viser aktuelt område med opparbeidet båtstø midt på bildet 20.06.2013 MULTICONSULT AS, Kristiansand Rigedalen 15 4626 Kristiansand Tel.: 37 40

Detaljer

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV DEL AV GNR. 51, BNR. 3 M. FL, SKAUN KOMMUNE

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV DEL AV GNR. 51, BNR. 3 M. FL, SKAUN KOMMUNE ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV DEL AV GNR. 51, BNR. 3 M. FL, SKAUN KOMMUNE Utarbeida 17.06.11 av Willy Wøllo, Solem Arkitektur AS I kommuneplanens arealdel 2007-2019 for Skaun kommune, delplan Venn,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Gunnar Wangen Arkivsak: 2014/2336 Løpenr.: 1523/2015. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Gunnar Wangen Arkivsak: 2014/2336 Løpenr.: 1523/2015. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Gunnar Wangen Arkivsak: 2014/2336 Løpenr.: 1523/2015 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Saka gjeld: LENGING AV TORVMYRVEGEN - ALTERNATIV TRASE TILRÅDING

Detaljer

DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ TODDEMONEN - 1. GONGS HANDSAMING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L12 2011/617 Anne Brit Fossdal

DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ TODDEMONEN - 1. GONGS HANDSAMING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L12 2011/617 Anne Brit Fossdal Åseral kommune DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ TODDEMONEN - 1. GONGS HANDSAMING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L12 2011/617 Anne Brit Fossdal UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: Teknisk utval

Detaljer

SULDAL KOMMUNE. Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7.

SULDAL KOMMUNE. Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7. SULDAL KOMMUNE Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7 Plan ID: 201306 Framlegg til reguleringsføresegner Saksnummer: Datert / sist

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE 10.02.2016 Nes kommune Behandling Politisk utvalg Dato Sak Første gangs behandling Kommuneplanutvalget 13.05.2015 9/15 Høring Frist 01.07.2015 Andre gangs behandling Kommuneplanutvalget

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE Plannavn Reguleringsendring for deler av Stensmoen Boligfelt Plantype Områderegulering Nasjonal PlanID 163620140002 Planstatus Planforslag

Detaljer

Planprogram (FORSLAG)

Planprogram (FORSLAG) Planprogram (FORSLAG) Reguleringsplan for vegforbindelse mellom Fogn, Bokn, Byre, Halsnøy og Børøy Reguleringsplan med tilhørende planprogram mai 2011 Planprogram, reguleringsplan for ny vegforbindelse

Detaljer

Reguleringsplan for Solbakkin

Reguleringsplan for Solbakkin Reguleringsplan for Solbakkin Oppsummering og vurdering av merknader ved varsel om oppstart Oppland fylkeskommune Sitat Regionalenheten: «Planområdet er i dag uregulert, men er vist i kommunedelplanen

Detaljer

Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal

Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal Analysen er utarbeida av administrasjonen i Årdal kommune og høyrer saman med planomtale med føresegner og plankart

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

PLANBESKRIVELSE; REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR./BNR. 101/2, SOLNØRDALEN, ØRSKOG KOMMUNE I samsvar med vedtak i Kommunestyresak-084/12 Dat. 29.10.

PLANBESKRIVELSE; REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR./BNR. 101/2, SOLNØRDALEN, ØRSKOG KOMMUNE I samsvar med vedtak i Kommunestyresak-084/12 Dat. 29.10. PLANBESKRIVELSE; REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR./BNR. 101/2, SOLNØRDALEN, ØRSKOG KOMMUNE I samsvar med vedtak i Kommunestyresak-084/12 Dat. 29.10.12 1 Bakgrunn 2 Planprosess 3 Planstatus og rammebetingelser

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon - 84/1 - utvida parkeringsplass ved Melderskin - Kletta - Rosendal Turnlag Turgruppa

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon - 84/1 - utvida parkeringsplass ved Melderskin - Kletta - Rosendal Turnlag Turgruppa Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2015/2374-9 Hildegunn Furdal Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen ehandling dispensasjon - 84/1 - utvida parkeringsplass ved Melderskin - Kletta - Rosendal

Detaljer

Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf

Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Gang-

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 10.06.2015 046/15 EDM Sakshandsamar: Ebbe Dam Meinild Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 14/160-17 Offentleg ettersyn - Reguleringsplan

Detaljer

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Rørvika kraftverk i Askvoll kommune.

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Rørvika kraftverk i Askvoll kommune. Førde, 23.02.2015 NVE Konsesjonsavdelinga Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Rørvika kraftverk i Askvoll kommune. Vi viser til NVE sitt høyringsbrev av 19.11.2014

Detaljer

Kommunedelplan for sti og løyper Utkast til planprogram

Kommunedelplan for sti og løyper Utkast til planprogram Kommunedelplan for sti og løyper Utkast til planprogram Innhald Bakgrunn og føremål med planarbeidet... 3 Innhald og verknad av planen... 3 Planavgrensing... 4 Planomtale... 4 Overordna føringar... 5 Organisering

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Hovedutval for teknikk, miljø og næring 62/12 30.08.2012 Kommunestyret 73/12 13.09.2012

Utval Utvalssak Møtedato Hovedutval for teknikk, miljø og næring 62/12 30.08.2012 Kommunestyret 73/12 13.09.2012 Arkiv: 20110009 Arkivsaksnr: 2011/1865-21 Saksbehandlar: Håvard Stensønes Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Hovedutval for teknikk, miljø og næring 62/12 30.08.2012 Kommunestyret 73/12 13.09.2012 Vedlegg

Detaljer

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012 Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser Juni 2012 Dato: Juni 2012 Rev: August 2012 Sammendragsrapport Tittel: Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200407511-17 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit, Ekerhovd, Per Morten, Gåsemyr, Inger Lena Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 01.06.2010

Detaljer

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Side 1 Tingvoll, 21. september 2013 NVE FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Naturvernforbundet har gått langs elva på den planlagde utbyggingsstrekninga 15.9.2013. Vi har ikkje gått traseen

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN Delutredning FRILUFTSLIV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER Byutviklingssjefen/ Datert november 2010 KONSEKVENSUTREDNING FRILUFTSLIV VURDERING AV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER NOV2010.

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - SVINSKAUG GÅRD - DETALJREGULERING

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - SVINSKAUG GÅRD - DETALJREGULERING Vestby kommune - Plan, bygg, geodata Utvalgssak Saksbehandler: Sigrun Tytlandsvik Arkiv: // 0172 Arkivsaksnr.: 07/1785 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Plan- og miljøutvalget PLM -360/08 01.08.2008 Plan-

Detaljer

FORELØPIG, IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER

FORELØPIG, IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER FORELØPIG, IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER STRAUMSUNDBRUA - LIABØ 29/30-05-2012 Lars Arne Bø HVA ER IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER? Ikke prissatte konsekvenser er konsekvenser for miljø og samfunn som ikke er

Detaljer

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Tove Hardangen L.nr.: 14805/2011 Arkivnr.: 20070007/L12 Saksnr.: 2008/766 Utvalgssak Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Detaljer

Planbeskrivelse. Oppstart av planarbeidet.

Planbeskrivelse. Oppstart av planarbeidet. Planbeskrivelse INGENIØR Detaljregulering gnr 15 bnr 14 Kilen. Songdalsvegen 750 Bakgrunn. På vegne av grunneier Jonny Tønnesland fremmes forslag til regulering av gnr15 bnr 14 til boligformål. Området

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune Navn: Dato 08.05.2012 Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune I henhold til plan- og bygningsloven 12-8, varsles det om igangsetting av arbeid med detaljregulering

Detaljer

DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING

DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING Arkivref: 2011/3500-8915/2016 Saksh.: Merete Refstie Hageberg Saksnr Utval Møtedato 20/16 Forvaltningsstyret 12.05.2016 DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING Framlegg

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer