MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører"

Transkript

1 FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG kl. 13:00 Gyldig forfall med opplysning om forfallsgrunn meldes snarest på tlf Anser noen at de er inhabile i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til inhabilitetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Reglement for politiske organer pkt 4.2 Forfall, varamedlemmer: Den som er valgt som medlem av et folkevalgt organ plikter å delta i organets møter med mindre det foreligger gyldig forfall. Med gyldig forfall menes sykdom eller andre vektige grunner. a) Kan et medlem eller innkalt varamedlem ikke møte på grunn av lovlig forfall, skal vedkommende uten unødig opphold melde fra til politisk sekretariat, med opplysning om forfallsgrunnen. Politisk sekretariat kaller straks inn varamedlem. Varamedlemmer møter i den nummerorden de er valgt. Det samme skal skje når det er avklart på forhånd at noen må fratre som inhabil i sak som skal behandles i møtet. b) Må noen på grunn av lovlig forfall forlate møtet under forhandlingene, melder vedkommende straks fra til møtelederen. Tilstedeværende - eller om mulig tilkalt - varamedlem trer inn i stedet. c) Har et varamedlem lovlig tiltrådt møtet, kan fast medlem eller foranstående varamedlem ikke tiltre i stedet før den påbegynte sak er ferdigbehandlet. Flesberg kommune, 22. januar 2015 Thomas Fosen ordfører Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 1/15 Meldinger, PS 2/15 Oversikt over folkehelsa i Flesberg kommune 2014 Anne Hay Simensen PS 3/15 Forvaltning av arv Ingunn Garaas PS 4/15 Søknad om skjenkebevilling - i Blefjellheisens varmestue Tom Roger Svendsrud

2 FLESBERG KOMMUNE Lampeland Arkiv 033 Saksmappe 2015/49 Avd Fellestjenesten Saksbehandler Kristin Hammershaug Meldinger, MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak komiteen for livsløp og kultur /15 Rådmannens anbefaling: Vedlegg: a. Buskerud bibliotek og planer for Flesberg bibliotek, Bibliotekstrategi for Buskerud , del B og vedlegg C, samt artikkel fra Aftenposten av b. Høringsuttalelse fra Flesberg kommune, oppvekst- og kulturetaten, til Kunst- og kulturstrategi for Buskerud , Høringsutkast, Strategidokument Kunst- og kulturstrategi for Buskerud , Saksopplysninger: a. Buskerud bibliotek og planer for Flesberg bibliotek, fra biblioteksjefen. b. Buskerud fylkeskommune har sendt ut forslag til Kunst- og kulturstrategi for Buskerud ut på høring med uttalelsesfrist Høringsuttalelse fra Flesberg kommune, oppvekst- og kulturetaten er oversendt fylkeskommunen innen fristen. Vurdering: Side 2 av 12

3 FLESBERG KOMMUNE Oversikt over folkehelsa i Flesberg kommune 2014 Lampeland Arkiv G10 Saksmappe 2015/43 Avd Helse- og omsorgsetaten Saksbehandler Helen Catherine Cuenoud MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak komiteen for livsløp og kultur /15 kommunestyret Rådmannens anbefaling: Vedlagte grunnlagsdokument tas til etterretning. Vedlegg: Grunnlagsdokument for Folkehelse i Flesberg kommune Saksopplysninger: De siste årene har det kommet flere lover som alle sammen viser en ny retning på helse og omsorgsarbeidet i kommunene. Kommunene skal ha kunnskap om hva som fremmer og hva som hemmer helse i kommunen. Og kommunen skal sette i verk tiltak på bakgrunn av kunnskap: Samhandlingsreformen: St. meld 47 ( ) Lov om kommunale helse og omsorgstjenester Lov om folkehelsearbeid Nasjonal helse- og omsorgsplan ( ) I kommunehelsetjenesteloven 1-4 står følgende: «Kommunen skal til enhver tid ha oversikt over helsetilstanden i kommunen og de faktorer som kan virke inn på denne. Helsetjenesten skal foreslå helsefremmende og forebyggende tiltak i kommunen.» Videre står det at «kommunestyret skal etter 4a 2 ha tilsyn med faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen.» I samhandlingsreformen, (St mldnr ), snakker man om en ny kommunerolle. «Det er en ambisjon at kommunene skal sørge for en helhetlig tenkning med forebygging, tidlig intervensjon, tidlig diagnostikk, behandling og oppfølging, slik at helhetlig pasientforløp i størst mulig grad kan ivaretas innenfor beste effektive omsorgsnivå. (BEON)» Aktuelle fremtidige kommunale oppgaver kan deles inn i to hovedkategorier: kompetansekrevende funksjoner og administrasjons og systemoppgaver. Kompetansekrevende funksjoner: Tidlig intervensjon, tverrfaglige team, spesialisering innen kols, diabetes, demens og rehabilitering. Administrasjon og systemoppgaver: Helseovervåking, folkehelsearbeid med vekt på samfunnsmedisin, arbeid med kommunale planer og samarbeidsavtaler. Side 3 av 12

4 Forebyggende arbeid må sees i sammenheng med kommunenes generelle budsjett og planleggingsarbeid. Kommunene «må ruste seg til å ivareta forebygging på system nivå. Herunder bygge opp systemer som gir oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer for utviklingen av god og hhv dårlig helse». Videre har helsedirektoratet gitt ut veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer der de også veileder kommunene på hvor de kan finne relevant statistikk og kunnskap. SSB, folkehelse instituttet og helsedirektoratet har internett sider der det finnes mye kunnskap. Helse og omsorg i Flesberg kommune har tatt pålegg fra Helsedirektoratet meget alvorlig og har arbeidet i hele 2014 med å samle data for å lage et grunnlagsdokument for folkehelse. Kommunen har brukt tilgjengelige data og har i tillegg sett på hva andre kommuner har gjort for å finne gode måte å gjøre dette på. Vurdering: Resultatet foreligger i vedlagte sak. Dette er tall som har vært offentlige i Dokumentet må være et levende dokument som oppgraderes og oppdateres årlig. Som man vil se er dette et omfattende dokument. Det finnes mye data. Disse data som ligger her vil bli et godt grunnlag for arbeidet med å lage en ny kommuneplan etter neste valg i Tallene er gode grunnlag for å sette i verk kunnskapsbaserte prosjekter for å fremme folkehelse meldingens intensjon med å øke befolkningens kvalitetsjusterte leveår, redusere sosiale forskjeller og øke befolkningens helse og trivsel generelt sett. HO har valgt ut områder som er anbefalt. Det finnes mye statistikk å hente dersom det er områder som er av spesiell interesse, eller det spesielle utfordringsområder i nettopp denne kommunen. Side 4 av 12

5 FLESBERG KOMMUNE Lampeland Arkiv 076 Saksmappe 2015/42 Avd Helse- og omsorgsetaten Saksbehandler Helen Catherine Cuenoud Forvaltning av arv MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak komiteen for livsløp og kultur /15 kommunestyret Rådmannens anbefaling: 1. Arv etter Hellik L. Juvenes avsettes til bundet disposisjonsfond. 2. Det opprettes en fondsstyre som forvalter midlene etter de kriterier, og på den måte, som fremgår av saksutredningen. 3. Som kommunestyrets representanter i fondsstyret velges: a. b. Vedlegg: Saksopplysninger: Flesberg kommune fikk i 2014 melding fra Kongsberg tingrett om at Hellik L. Juvenes hadde tilgodesett Flesberg kommune v/helse og omsorgsetaten gjennom testamente med en arv. I første meddelelse fra Kongsberg tingrett fremgikk helse- og omsorgstjenestene i kommunen på følgende måte: «Flesbergtunet v/flesberg kommune kr Hjemmesykepleien i Flesberg kommune v/flesberg kommune kr » Da boet ble gjort opp viste det seg at aktiva i boet har blitt vesentlig større enn da testamentet ble satt opp i Det har gjort at de tilgodesettebeløpene til Flesbergtunet og hjemmesykepleien i kommunen er på h.h.v. kr ,- og kr ,- Testator har ikke øremerket disse midlene utover det som fremgår ovenfor. Helse og omsorgsetaten har allerede et fond, og dette fondet er øremerket til brukere og beboere på Flesbergtunet. Dette fondet var ved årsavslutning 2013 på ca. 1,1 mill. kr., og har de senere år vært på dèt nivået. Kommunestyret må i saken ta stilling til disponering og videre forvaltning av denne arven, d.v.s. om midlene skal avsettes i et fond og evt. nærmere retningslinjer for fondet og hvilke formål et fond skal tilgodese. Slike midler er i utgangspunktet ikke bundet m.h.t. bruk utover det som fremgår av testamentet. Side 5 av 12

6 Vurdering: Rådmannen har vurdert saken, og vil anbefale at midlene avsettes til et fond der formålet er å forbedre tjenestene innenfor de to områdene som er tilgodesett i testamentet. D.v.s. å utvikle og jobbe med tjenestene slik at de skal bli enda bedre og at man skal kunne møte morgendagens utfordringer på en god måte. Helse- og omsorgsetaten har en del utfordringer i dag, og inn i fremtiden, som kanskje kan avhjelpes noe ved bruk av disse midlene. Følgende fokusområder vil bidra til å utvikle tjenestene i forhold til fremtidens krav både hva gjelder tekniske løsninger og kompetanseheving. Utfordringer med å rekruttere dyktige fagpersoner: Et tiltak for å avhjelpe denne utfordringen kan være å tilby aktuelle sykepleiekandidater utdanningsstipend med bindingstid etterpå. Dette er et tiltak som det ikke er rom nok for innenfor det ordinære budsjettet. Etaten har utfordringer med at det stadig er krav til økt kompetanse på alle felt av tjenesten: Det er derfor ønskelig å kunne bruke en del av midlene til kompetanseheving og utvikling. Da tenker man både på formell utdanning, og på mer generell kompetansebygging. Et eksempel kan være som da hele etaten deltok i et etikkseminar i 2014 som ender opp i en etisk plattform. Denne typen satsninger er vanskelig å finne rom for innenfor det ordinære driftsbudsjettet. Likeledes står vi overfor en liten revolusjon når det gjelder velferdsteknologi. Etaten har startet med å prøve ut nye tiltak, som eks. medisindispensere til bruk i hjemmet som medfører at medisinene blir delt ut fra doseposer til riktig tid. «Maskinen» forteller deg at du må ta medisin. En prøver også ut matter på gulvet, som gjør at lyset tennes når brukeren tråkker på dem. Dette er et tiltak som forebygger fall når brukere står opp på natten. Dette er to av mange eksempler på at tekniske løsninger kan bidra til at brukere kan bo og fungere hjemme lengre. Det siste er Telemedisin: Ettersom de brukerne som skal ha behandling i kommunen har stadig mer kompliserte lidelser og kommunen skal gi et tilbud til stadig flere pasientgrupper, gis det her mulighet for å kunne kommunisere med spesialisthelsetjenesten direkte både med lyd og bilde. Dette kan bidra til at pasienten kan få riktig behandling og tilsyn av spesialist uten å måtte reise dit spesialisthelsetjenesten er lokalisert. Basert på utfordringsbildet til etaten, og for at disse midlene skal kunne forvaltes på den beste måten anbefales det at midlene avsettes til et bundet fond. Rådmannen vil derfor foreslå følgende: 1. Arv etter Hellik L. Juvenes avsettes til et bundet disposisjonsfond der formålet er å styrke tjenestene på Flesbergtunet og i hjemmesykepleien i Flesberg kommune. 2. Fondet forvaltes av et fondsstyre bestående av øverste leder av helse- og omsorgstjenestene i kommunen, en driftsleder for de aktuelle tjenestene, og to representanter valgt av kommunestyret. 3. Fondsstyret har to årlige møter og møtes for øvrig ved behov. 4. Fondsstyret tildeler midler på bakgrunn av søknader og ut fra følgende kriterier: følgende: Tiltaket bidrar til kompetanseheving eller kompetanseutvikling for enkeltpersoner eller grupper som er nødvendig for kvaliteten og driften av tjenestene. Tiltaket bidrar til økt pasientsikkerhet og trygghet. Tiltaket bidrar til bedret samhandling og kommunikasjon over kommunegrenser og forvaltningsnivåer, og til å sikre pasientbehandlingen. Tiltaket bidrar til at brukere kan bo hjemme over lenger tid ved hjelp av tekniske løsninger. Side 6 av 12

7 Intensjonen med denne forvaltning av arven fra Hellik L. Juvenes er å bidra til at tjenestene blir kvalitetsmessig bedre. Dette gjennom at brukerne får kvalifisert personell og teknisk utstyr som igjen bidrar til gode tjenester, og at brukerne kan bo trygt hjemme så lenge som mulig. Side 7 av 12

8 FLESBERG KOMMUNE Søknad om skjenkebevilling - i Blefjellheisens varmestue Lampeland Arkiv U63 Saksmappe 2013/729 Avd Fellestjenesten Saksbehandler Kristin Hammershaug MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak komiteen for livsløp og kultur /15 kommunestyret Rådmannens anbefaling: 1. Foretaket Sjuvasslia camping/blefjellheisen. Org. nr gis skjenkebevilling for alkohol, med lavere alkoholinnhold enn 22 %, dvs. alkohol gruppe 1 og 2, for skjenking i Blefjellheisens varmestue, inkl. veranda. Beliggende på Søndre Ble, Lampeland. 2. Kjetil Gjellerud, f , godkjennes som styrer for bevillingen. 3. Bevillingen gjelder fra kommunestyrets vedtaksdato til og med Vedlegg: Saksopplysninger: Foretaket Sjuvassliacamping/Blefjellheisen, org.nr , v/kjetil Gjellerud, Sigdal søker om skjenking av alkohol gruppe 1 og 2, dvs lavere enn 22 volumprosent alkohol (øl og vin) i Blefjellheisens varmestue. Det søkes om skjenking for hele året. Det søkes om ny skjenkebevilling nå, da tidligere bevillinger har opphørt pga skifte av bevillingshavere/midlertidig opphold av driften. Søknaden dreier seg om et innendørs areal på 200 m2, med 120 sitteplasser, samt servering over disk inne og ut til veranda i luke, der verandaen er på 50 m2 med 50 sitteplasser. Det søkes om skjenking daglig fra kl Periode for utesesong fra 26/12-01/05. Søker har avlagt og bestått alkohollovens kunnskapsprøve som ble mottatt Dette er et krav for å kunne få bevilling. Søker har serveringsbevilling, som ble innvilget av kommunestyret Det søkes om å bli unntatt for stedfortreder, da virksomheten er liten Søknaden er oversendt lensmannen til uttalelse. Lensmannen har ingen merknader til søkers vandel, ei heller ingen merknader til ordensmessige eller trafikale forhold i forbindelse med søknaden. Jfr. alkoholloven, er det er et krav om at bevillingshaver skal betale bevillingsgebyr til kommunen. Dette blir utregnet etter omsetning pr. vareliter og faktureres på slutten av året. Flesberg kommune følger statens årlige bevillingssatser som grunnlag for fastsetting av gebyret. Side 8 av 12

9 Bevillingsperioden kan gjelde fram til , dvs. det er regulert slik fra statens side, at bevillinger omfattes til og med 6 måneder etter tiltredelse av ny kommunestyreperiode. Vurdering: Rådmannen går inn for søknaden, inkl. at kravet om stedfortreder unntas, pga virksomhetens størrelse. Siden det er valg i september d.å, foreslås det at bevillingsperioden varer fram til Alle formaliteter/inkl. vedlegg er i orden. Side 9 av 12

10 Bibliotekstrategi for Buskerud Buskerud fylkesbibliotek Buskerud fylkesbibliotek har utarbeidet Bibliotekstrategi for Buskerud , og strategien ble enstemmig vedtatt i Hovedutvalget for regionalutvikling og kultur Bakgrunnen for plandokumentet er fylkesbibliotekets rolle i utviklingen av tjenester og kompetanse hos buskerudbibliotekene, og å fremme samarbeid utfra felles interesser blant bibliotekene. I tillegg har fylkesbiblioteket ansvaret for enkelte driftsoppgaver. Eksempler på dette er prosjektet Wwwebløft, hvor fylkesbiblioteket har utviklet nye teknologiske løsninger for bibliotekenes hjemmesider (Flesberg bibliotek bruker i dag denne løsningen). Et annet prosjekt er Elån, hvor det er utviklet en portal for utlån av ebøker. Elån ble først lansert i Drammensbiblioteket, Kongsberg bibliotek og Nore og Uvdal bibliotek, men vil etter hvert bli tilgjengelig hos alle folkebibliotekene i Buskerud. Flesberg planlegger å delta i løpet av Bibliotekstrategi for Buskerud Strategien lanserer det en felles visjon for bibliotekene i Buskerud: Bedre liv med biblioteket mer liv i biblioteket. Visjonen viser til en gjensidig påvirkning mellom brukerne og bibliotektilbudet. Biblioteket har ansvaret for å gi et tilbud som bidrar til bedre livskvalitet for den enkelte. Samtidig vil aktive bibliotekbrukere selv være med på å lage liv og aktivitet i biblioteket, og på den måten ha muligheten til å påvirke bibliotekets utvikling videre. I tillegg er det fem områder som får hovedfokus, basert på revidert Lov om folkebibliotek fra Disse satsningsområdene danner grunnlaget for daglig drift og utvikling av bibliotektilbudet i Buskerud: Aktiv formidling Digitale tjenester Læring fra (livslang læring) Møteplass og debattarena Delingskultur og samarbeid Flesberg bibliotek i dag Bibliotektilbudet i Flesberg bibliotek har til nå basert seg på at brukerne selv oppsøker biblioteket, og hovedaktiviteten er utlån. I tillegg har vi jevnlige arrangementer i samarbeid med blant andre kulturkontoret og frivilligsentralen i Flesberg. Biblioteket bidrar også praktisk på mange av Flesbergtunets arrangementer, men de foregår alltid utenom åpningstid. Den generelle tendensen både i Flesberg og i landet for øvrig, er at utlånet går ned. I Flesberg er ikke lenger hovedaktiviteten på kveldstid, men på dagtid. Dette sier også noe om at de voksne er den største brukergruppen i dag, og at barn og unge ikke lenger er like aktive bibliotekbrukere. I tillegg har Flesberg kommune, som så mange andre, måttet kutte bibliotekressursene på grunn av økonomien. Biblioteket er med i forslaget om ny skole på Stevningsmogen, da som kombinasjonsbibliotek med skolebiblioteket. Dette er et prosjekt vi følger med spenning og er veldig positive til. En samlokalisering vil også bli en viktig påvirkning av bibliotektilbudet. Samtidig kan vi ikke vente med videre utvikling til vi ser det endelige utfallet i skoleutredningen. I stedet jobber vi med tiltak som kan følge biblioteket, uansett beliggenhet. Bibliotekets utgangspunkt er dermed i endring, og det er nødvendig å tenke nytt. Hva er den beste måten å bruke ressursene på? Hvordan får vi tilbake brukergrupper som barn og unge, og hvordan når vi ut til grupper som ikke er representert, samtidig som vi holder på dagens aktive bibliotekbrukere? Side 10 av 12

11 Vi ser at arrangementer er en god måte å nå ut til både nye og eksisterende brukere. Biblioteket har i mange år samarbeidet tett med kulturkontoret og Frivilligsentralen i Flesberg, og ulike arrangementer. I 2014 deltok også folkehelsekoordinatoren på flere samarbeidsmøter, og hadde også arrangementer med historielaget og folkeakademiet i Flesberg. I 2014 arrangerte vi «superlørdag» for barn og foreldre (vaffel, utlån og høytlesing), markering av grunnlovsjubileet ved Flesberg historielag, ulike foredrag, barneteater og flere utstillinger. Alle arrangementene hadde godt besøk og viser at det er både engasjement og interesse for et variert tilbud. Planer for 2015 I 2015 er fokuset å utvikle tilbud som går over tid, og som i samarbeid med ulike aktører gjør biblioteket til møteplass og læringsarena. Gjerne med fokus på bestemte områder, som senioraktivitet, integrering og barns leseutvikling. Oppsøkende virksomhet er også et satsningsområde. Vi er allerede i gang med noen tilbud av denne typen: månedlig bokkafé for deltakere på grendeaktivitetene og dagavdelingen på Flesbergtunet (en erstatning for bokbussen som nå er lagt ned), depotutlån på flere trinn ved Lampeland skole og tilbud til alle kommunale barnehager om Barnehagebibliotek (selvbetjent utlån til barn og foreldre, organisert av biblioteket). I 2014 hadde biblioteket også litteraturformidling for frivilligsentralen, bygdekvinnelaget og Rotary. I tillegg viderefører vi samarbeidet om enkeltarrangementer, og ønsker å markere friluftslivets år i et folkehelseperspektiv. Veien videre Fylkesbibliotekets strategi vektlegger at brukerne må være i sentrum når bibliotektilbudet skal utformes. Så hva vil folk ha? Hva vil gjøre biblioteket til en aktiv og aktuell møteplass for innbyggerne i Flesberg, og et sted for livslang læring og debatt? Og hvordan kan vi innfri biblioteklovens og fylkesbibliotekets satsningsområder i utviklingen fremover? Nå som det bare er én stillingsressurs på 90% igjen i biblioteket, er samarbeid med andre kommunale og lokale aktører helt uvurderlig. I tillegg ser vi behovet for å bruke personalressursen noe mer fleksibelt enn det er mulig i dag. Bibliotekets åpningstid er 18 timer i uka, som i utgangspunktet brukes i skranken. En måte å utvide aktiviteten også i åpningstiden, er å investere i en selvbetjeningsautomat for utlån som står lett tilgjengelig i biblioteklokalet. På den måten ville det bli enklere å holde mindre arrangementer og aktiviteter også i bibliotekets åpningstid (høytlesing for barn, lesegrupper, kortere foredrag, o.l.), uten å måtte avbryte for å gå til og fra skranken. En selvbetjeningsautomat koster i dag ca ,-. På litt lenger sikt ønsker vi å utrede utvidet tilgjengelighet med en selvbetjent løsning, f.eks hver dag, hvor lånekortet brukes som nøkkel til biblioteket. Dette er ikke ment å erstatte veiledet åpningstid hvor brukerne kan snakke med en bibliotekar og få tilpasset hjelp. Tanken er å gi større fleksibilitet for de brukerne som greier seg selv, men som har vanskelig for å rekke bibliotekets ordinære åpningstider. Men det vil gi større rom for å bruke personalressursen til enkeltarrangement eller andre tilbud, uten at det går utover tilgjengeligheten. Dette vil naturlig nok kreve en større investering. Blant annet til alarmbrikker i alt materiale, tilpasning av biblioteklokalet, nytt låsesystem og sannsynligvis også en form for overvåkning. Et av vedleggene er en artikkel fra Aftenposten om Stavern bibliotek, som var først ute med dette tilbudet i Norge. Artikkelen gir et innblikk i mulighetene ved en selvbetjent løsning, som kan overføres også til et mindre bibliotek som vårt. Nasjonalbiblioteket har prosjektmidler til utdeling under gitte premisser. De prioriterer støtte til nyskapende løsninger, samarbeidsprosjekt og tiltak som lett kan overføres til andre bibliotek, og de krever også delfinansiering av prosjekteier. NB er derfor et naturlig sted å henvende seg, når en prosjektskisse først er klar. Side 11 av 12

12 Hurra for Bibliotekprisen til Nore og Uvdal! Bibliotekene i Nore og Uvdal med leder Ingebjørg Ulbaasen i spissen, fikk velfortjent Bibliotekprisen for Buskerud De har i flere år satset på bibliotektilbudet gjennom å opprettholde filialer, bemanning og ressurser, og det har gitt strålende resultater i et levende og mye brukt bibliotek. I tillegg er de raske til å prøve nye teknologier (som ebøker), og gi brukerne et variert og aktivt tilbud gjennom samarbeid med lokale lag og foreninger. Selv om vi ikke har de samme økonomiske ressursene i Flesberg, er det allikevel mye å lære av Nore og Uvdal. Vi må finne en effektiv måte å bruke bibliotekressursene på, og tørre å prøve ut ting som kanskje ikke alltid viser seg å slå til. Samfunnet er i rask endring, og biblioteket må tilpasse seg brukerne endrede behov. Ansvar og mulighet Biblioteket er en samfunnsinstitusjon med et stort ansvar for å ivareta innbyggernes demokratiske rett til informasjon, og å være et lavterskeltilbud til alle, uansett bakgrunn. Men gratisprinsippet og bibliotekets lovpålagte funksjon gir samtidig muligheten for å utvikle tilbudet over tid, med offentlig forankring og i samarbeid med både regionale og lokale aktører. Effekten av et godt bibliotektilbud kan bidra til personlig vekst, trivsel og at innbyggere blir værende i kommunen. Vi vil gjerne bidra til å gi innbyggerne i Flesberg et bedre liv med biblioteket -og få mer liv i biblioteket! Vedlegg: Bibliotekstrategi for Buskerud Del B: Høringsutkast Bibliotekstrategi for Buskerud Del C: Vedlegg til høringsutkast «Selvbetjente bibliotek på vei inn i Norge». Artikkel i Aftenposten Aktuelle lenker: Lov om folkebibliotek: https://lovdata.no/dokument/nl/lov/ ?q=folkebibliotek «Selvbetjente bibliotek på vei inn i Norge»: Buskerud fylkesbibliotek: Nasjonalbibliotekets prosjekt- og utviklingsmidler: Side 12 av 12

Hovedutvalg for helse og sosial

Hovedutvalg for helse og sosial SIGDAL KOMMUNE Hovedutvalg for helse og sosial MØTEBOK Arkivsaknr.: 13/775-4 Løpenr.: 5489/13 Arkivnr.: G40 &13 Saksbeh.: Anne Marie Lobben Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Hovedutvalg for helse og sosial

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/11 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 08.02.2011 klokka 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Varaordfører Tor Arvid Myrseth

Detaljer

MØTEINNKALLING. Leder for administrasjon av eiendomsskatt, Per Torstein Hellumbråten, orienterer om status eiendomsskatt.

MØTEINNKALLING. Leder for administrasjon av eiendomsskatt, Per Torstein Hellumbråten, orienterer om status eiendomsskatt. FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: TORSDAG 06.11.2014 kl. 17:00 Gyldig forfall med opplysning om forfallsgrunn meldes snarest på tlf 31 02 20 00.

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast Bibliotekmelding 2014-2018 Høringsutkast DEL 1... 3 1. INNLEDNING... 3 1.1 SAMMENDRAG AV BIBLIOTEKMELDING 2014-2018.... 3 1.2 HENSIKT MED MELDINGEN... 4 1.3 GENERELLE UTVIKLINGSTREKK FOLKEBIBLIOTEKENE

Detaljer

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Strategi for velferdsteknologi 2015 Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Forord I mange sammenhenger er framtidens omsorgsutfordringer tema. Flere i de øvre aldersgruppene, og flere som har behov for bistand

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

TILRETTELAGTE TJENESTER

TILRETTELAGTE TJENESTER Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede TILRETTELAGTE TJENESTER UTVIKLINGSPLAN 2015-2019 Versjon 1 til handlingsplanseminar 9. og 10. juni 1 [Skriv inn

Detaljer

1 Innledning. 2 Sammendrag

1 Innledning. 2 Sammendrag Helse- og omsorgsplan 2012-2015 Rullering 2012 Innholdsliste 1 Innledning...3 2 Sammendrag...3 3 Temaplaner som en del av styringssystemet...6 4 Sentrale dokumenter...6 Kapittel 5 Nøkkeltall fra KOSTRA...6

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Helse- og omsorgsutvalget 02.12.2013 Kommunestyret 18.12.2013 Rullering

Detaljer

Handlingsplan rusomsorg. Vestby kommune 2013-2016

Handlingsplan rusomsorg. Vestby kommune 2013-2016 Handlingsplan rusomsorg Vestby kommune 2013-2016 Vedtatt av Kommunestyret 13/12-2013 0 Innhold 1. Innledning.... 3 2. Beskrivelse og vurdering av rusmiddelsituasjonen i Vestby.... 3 Vold i familien relatert

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 07.09.2015 Kl. 16.15 - INVITASJON Kl. 18.00 - INNKALLING Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 35/14 14/335 REFERATER 3 36/14 14/126 VARSEL OM TILSYN - BARNEVERN VÅREN 2014 4

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 35/14 14/335 REFERATER 3 36/14 14/126 VARSEL OM TILSYN - BARNEVERN VÅREN 2014 4 SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Møtedato: 12.06.2014 Tid: 15:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806000 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 25.06.2007 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Meld. St. 26 (2014 2015)

Meld. St. 26 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 00 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 16.6.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 16.6.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen HITRA KOMMUNE Fillan den: 16.6.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen Medlemmene kalles med dette inn til møte i Frivilligsentralen

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 1 KAPITTEL 1 INNLEDNING...3 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3. Relevant lovverk... 4 1.4 Statlige og kommunale føringer...

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2009/922-1245/2013 Saksbehandler: Ingjerd Sjøvik Morell Dato: 11.01.2013 Saksframlegg Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

PS13/11Referatsaker. Side45

PS13/11Referatsaker. Side45 PS13/11Referatsaker Side45 Kulturkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2013 11905/2013 2012/1370 C03 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/5 Komitè for levekår 07.03.2013 STORMEN

Detaljer

Saksfremlegg. 3. Alkoholpolitikken i Sørum vedtas som retningsgivende for salgs- og skjenkebevillinger.

Saksfremlegg. 3. Alkoholpolitikken i Sørum vedtas som retningsgivende for salgs- og skjenkebevillinger. Saksfremlegg Arkivsak: 09/3567-24 Sakstittel: RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN K-kode: F03 Saksbehandler: Stine Bugge Innstilling: 1. Rusmiddelpolitisk handlingsplan, kommunedelplan 2011 2022 med handlingsdel

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 25.10.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 18/12 Tertialrapport 2-2012 Jon Olav Berget PS 19/12

Detaljer

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Den lille byen Svelvik, og dens evige kamp med å bli satt på kartet... Svelvik kommune Juni 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Interkommunalt samarbeid Arbeidsgruppe: Lars Erik Moxness rådmann Namdalseid, leder Ann Helen Westermann prosjektmedarbeider, sekretær Lill Iren Kristiansen (NSF) Repr. for

Detaljer