Bergen bystyre behandlet saken i møtet sak : 99. Fra Trude H. Drevland (H):

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bergen bystyre behandlet saken i møtet 191009 sak 187-09: 99. Fra Trude H. Drevland (H):"

Transkript

1 Muntlige spørsmål Bergen bystyre behandlet saken i møtet sak : 99. Fra Trude H. Drevland (H): "Jeg er kjent med at det er gått et brev datert 27/2-09 fra Hordaland fylkeskommune til Kultur og kirkedepartementet. Brevet omhandler Utsmykning til 2.byggetrinn av Bybanen i Bergen. Den økonomiske modellen som foreslås i brevet kan kanskje være komplisert å få til, men jeg ønsker å berømme Hordaland fylkeskommunes initiativ. Vil gjerne på denne bakgrunn spørre hva byråd Lisbeth Iversen tenker i denne forbindelse og om hvordan byrådet ser for seg at denne viktige arenaen for visning av kunst til oss alle best kan ivaretas i planleggingen av byggetrinn 2 av bybanen?" 100. Fra Terje Ohnstad (A): "Statsbudsjettet Vekst i de frie inntektene. Kommunesektoren får økt økonomisk handlingsrom i Det er Kommunesektorens interesse og arbeidsgiverorganisasjon som konstatere dette etter at statsbudsjettet ble lagt frem. Regjeringen foreslår 8 milliarder kroner i samlet realvekst for kommunesektoren. Jan Davidsen leder i Fagforbundet sier at mer penger til kommunene betyr bedre velferdstjenester Han er glad for at det bevilges penger til 2500 flere sykehjemsplasser i Videre fremhever han at det er ingen tvil om at landets eldre fortjener den respekten det er å gi dem en verdig alderdom av god kvalitet. Flere sykehjemsplasser og flere ansatte er nødvendig for at dette skal bli en realitet, hevder Jan Davidsen. Deler byrådet de positive signaler organisasjonene i kommunesektor har gitt, om kommuneøkonomien i 2010?" Byråd Harald Victor Hove besvarte spørsmålet Fra Simen Johan Willgohs (SV): "Tilstanden på toalettene på en rekke bergensskoler er rimelig sørgelig. I et møte i oppvekstkomiteen før sommeren spurte SV om statusrapport for opprustning av doene på Nordnes skole, etter initiativ fra elever på skolen. Etter dette har flere kontaktet SV om toalettene på både Slettebakken skole og Rothaugen skole. Ifølge brukerne av disse toalettene, er doene nedslitte, illeluktende og i svært dårlig forfatning. Ved Slettebakken er et av toalettene attpåtil fellesdo uten skikkelig båsløsning, noe som er sjenerende for dem som skal bruke de. 1

2 Hva er status for oppussing av doene på Nordnes skole, og er det planlagt oppussing for toalett på Rothaugen og Slettebakken skoler?" Byråd Filip Rygg besvarte spørsmålet Fra Terje Walter Gilje (KrF): "Det er hevet over tvil og opplest og vedtatt at sykling er sunt for både sjel, legeme og miljø. Skal ikke problematisere saken vedr for å sykkeltraseer, men henlede oppmerksomheten på vedlikehold - eller skal vi si mangel på vedlikehold/renhold av våre sykkelstier. Det er høst - og like sikkert som regnet - så faller også løvet til bakken. Er selv en ukentlig bruker av sykkeltrase Bergen sentrum til Nesttun og nåværende sykkelsti er fortiden speilglatt pga løv - og mange syklister tvinges derfor ut i bilveien. Og snart faller snøen - og erfaringsmessig kommer alle sykkelstier sist i brøytekøen. Det er ikke bra ordfører. Samme spørsmål ble stilt i fjor uten at det ser ut til å ha hjulpet: Vil byråden ta initiativ til at alle våre sykkelstier (innenfor alle tre forvaltningsnivå!) blir ukentlig rengjort for løv - samt sørge for at alle gang/sykkelstier blir brøytet på samme tid som våre hovedveitraseer?" 103. Fra Anders Skoglund (V): "Venstre har flere ganger etterlyst bedre skilting av historiske bygninger og områder i Bergen sentrum. Flere historisk betydningsfulle kirker, bygninger og områder er mangelfullt skiltet/merket. Det er uheldig at deler av byens historie på denne måten blir glemt. Både for turister og andre som søker kunnskap om Bergens historie er det viktig at slik informasjon er lett tilgjengelig. Vil byrådet iverksette skilting av historiske bygninger og områder i Bergen sentrum?" Byråd Lisbeth Iversen ba om å få spørsmålet oversendt for skriftlig besvarelse Fra Mathias Hunskår Furevik (R) "Som kjent er bybanes første byggetrinn snart ferdig og bybanen skal starte ordinær drift i juni neste år. I den forbindelse har representanter for Hordaland fylkeskommune/skyss uttalt at "det ikke skal gå en eneste buss fra Bergen sentrum til Nesttun." Hva vil da skje med Flybussens ruteopplegg når bybanen settes i drift? 2

3 Tilleggspørsmål: Hvor og når er Flybussens nåværende trase bestemt? I dag kjører den over Paradis til Nesttun og videre over Skjold til Lagunen før den følger Flyplassvegen. Jeg forstår at Flybussen (eller andre) gjerne vil plukke opp så mange passasjerer som mulig, men denne traseen fører spesielt i rushtiden til unødvendige forsinkelser og tidsbruk sett i forhold til å kjøre Sjølinjen til Lagunen. En stor del av flybussens passasjerer stiger på i Bergen sentrum og for å få opp kollektivandelen mener jeg det må være et sentralt poeng å korte ned reisetiden og gjøre ruten mer punktlig. Mange velger i dag drosje eller privatbil fordi flybussen oppfattes som lite punktlig. Jeg er klar over at disse forholdene er drøftet i en rapport bestilt av Avinor/Flesland for noen år siden, men jeg lurer på om byrådet kan tenke seg å ta kontakt med Fylkeskommunen slik at ulike alternative modeller, for eksempel slik at enkelte direkteavganger Bergen-Nesttun-Lagunen-Flesland kan utredes. Etter min mening vil det være naturlig å ta dette opp i forbindelse med ruteskiftet ved bybanens idriftsettelse." 105. Fra Haakon Lønning Aarø (Sp): "Innfartsparkering i Åsane Viser til bystyresak 94/08, Innfartsparkering i Bergensområdet. Første punkt i vedtaket refererer til ein tabell, der nye innfarts-parkeringsplassar er planlagt i prioritert rekkefølge. For Åsane sin del, nemner tabellen 104 nye P-plassar på kort sikt. Berre parkeringsanlegget på Nesttun var prioritert høgare. Alt medan fagnotatet vart utarbeidd, var innfartsparkeringa i Åsane overbelasta. 1 ½ år etter vedtaket i bystyret, sit ein att med 80 færre plassar enn det som var utgangspunktet. Kva har byrådet gjort for å etterkoma bystyret sitt vedtak om 104 fleire innfartsparkeringsplassar i Åsane, og kva er planstatus i høve til å nå dette målet? 106. Fra Geir Kaland (H): "Vedr interpellasjoner Interpellasjoner er saker som gir oss muligheten til å diskutere politiske tema ut over enkeltsaker og er således en interessant mulighet vi representanter har til å fremme saker vi ønsker diskutert. Men i bystyrets reglement heter det at sakene skal høre naturlig inn under bystyrets virkeområde. Fra tid til annen opplever jeg at vi bruker tid på saker som er langt utenfor det jeg anser å være naturlig virkeområde for dette bystyre. Senere i dag skal vi også behandle en interpellasjon som er på 3 tettskrevne sider og har i tillegg 6 kildehenvisninger. 3

4 Foregår det en reell siling av interpellasjonene slik at de tilfredsstiller bystyrets reglement, og hvem forestår i så fall denne silingen?" Ordfører Gunnar Bakke besvarte spørsmålet Fra Margunn Rognås (A) "Vedlikehold på byens kirkegårder og gravplasser I flere artikler i bergenspressen har det vært tatt opp det forfallet vi nå ser på byens gravplasser og kirkegårder. Spesielt i sommer fikk vi belyst, ved bilder, at tilstanden på gravplassene, når det gjelder vedlikehold er svært dårlig. Bergen Kirkelige Fellesråd skylder på kommunen. De viser til at tilskuddet som overføres fra kommunen, er alt for lite. En konflikt mellom Bergen kommune og Bergen Kirkelig Fellesråd er uheldig og løser ikke problemene Vil byrådet gå i dialog med Bergen Kirkelige Fellesråd slik at vedlikehold ved kirkegårder og gravplasser kan styrkes og forbedres? Ser byrådet for seg en mulighet der Bergen kommune kan overta vedlikeholdet av kirkegårder og gravplasser?" Byrådsleder Monica Mæland besvarte spørsmålet Fra Åge Chr. Jacobsen (SV): "Belønningsordningen for kollektivtransport i større byområder. Formålet med ordningen er å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse i storbyområdene, ved å dempe veksten i behovet for motorisert transport og øke antallet kollektivreiser på bekostning av reiser med privatbil. Regjeringen delte ut 323,4 millioner til miljøvennlig transport i byene i 2009, og tar sikte på å doble tilskuddene i løpet av 4 år. Krav til søknader om årlige- og flerårig tildelinger er vurdering av måloppnåelse som viser økt kollektivtrafikk og REDUSERT personbiltrafikk. For flerårig tildeling stilles det imidlertid sterkere krav til dokumentasjon av en helhetlig virkemiddelbruk som kan sikre måloppnåelse på kort og lang sikt. Politiske vedtak om å iverksette eller skjerpe restriktive tiltak rettet mot bilbruk vil bli lagt særlig vekt på. Bergen fikk tildelt 40 millioner i 2009, altså en forholdsvis liten andel av denne potten, Bergen sliter med dårlig kollektivtilbud, noe Fylkesordføreren også innrømmer ansvaret for i sin tale til Fylkestinget 12. oktober. Byrådet har fremdeles, til utredning plan for køprising og lavutslippsone, 1.5 år etter vedtak ble gjort i Handlingsplan for bedre luft I tillegg er det i Handlingsplan for klima og energi som nå er ute på høring, lite som viser vilje til parkeringsrestriksjoner i sentrum. 4

5 Hvilken strategi har byrådet for å få en større andel av belønningspotten? Vil byrådet arbeidet for at Bergen også kan oppfylle kravene til en flerårig tildeling?" 109. Fra Trygve Birkeland (KrF): "Hvilke tanker og planer har byrådet når det gjelder å lære opp myke trafikkanter i tiden fram til bybanen begynner å rulle i Bergen?" Byråd Lisbeth Iversen ba om å få spørsmålet oversendt for skriftlig besvarelse Fra Hans-Carl Tveit (V): "Vil byrådet sørge for at ny skolebruksplan legges fram for bystyret parallelt eller etter at bystyret har vedtatt kommuneplanens arealdel?" Byråd Filip Rygg besvarte spørsmålet Fra Ove Sverre Bjørdal (Sp): "Bruk av nynorsk i Bergen Kommune generelt/brb spesielt Etter ein brei politisk framsett interpellasjon i bystyremøtet 24. oktober 2005 sende eit samrøystes bystyre oppmoding til byrådsleiaren om å setje i gang prosessar for å synleggjere Bergen Kommune som sentral nynorsk by. Hovudstad kan Bergen rett nok aldri bli, det er og blir heimstaden til Ivar Aasen som er og var Ørsta. Men Bergen er hovudstad i nynorskland! Sidan 2005 har lite og inkje skjedd frå byrådet si side. Torsdag 15. oktober 2009 kunne vi lese i BT at BRB ikkje vil nytte nynorsk til tross for at ingen av eigarkommunane er bokmåls kommunar. Alle har anten nynorsk eller er nøytrale i val av målform. Dette skulle tilseie at BRB nyttar nynorsk som målform. Kva vil byrådsleiaren gjere for å følgje opp oppmodinga frå bystyret og for at BRB skal nytte nynorsk som målform?" Byrådsleder Monica Mæland besvarte spørsmålet Fra Birthe Taraldset (H): Representanten stilte spørsmål vedrørende status når det gjelder bydels-lar sentrene. Byråd Christine B. Meyer besvarte spørsmålet Fra Per E. Stiegler (A): 5

6 "I Bergensavisen har det den senere tid vært satt fokus på syklister, og syklistenes kår i Bergen sentrum Det har vært en stor forbedring i antall sykkelstier og veger i de senere år, men nesten all forbedring har kommet utenfor de sentrale deler av byen vår. I sentrum er syklistene kasteball mellom fortau og kjørebane noe som skaper mange konfliktsituasjoner. Blanding av trafikkantgrupper er farlig. Jeg nevner den alvorlige ulykken i Kaigaten for noen uker siden. Nesten alle midlene som er avsatt til, og er brukt på sykkelstier er som sagt brukt utenfor sentrum. Etter det jeg har fått opplyst brukes nå 65 millioner på sykkelveg fra Birkelandskrysset til Flesland. Det forefinnes, så langt jeg vet, ikke godkjente planer for fremføring av gjennomgående sykkelveger fra Gamle Nygårdsbro og gjennom sentrum og ut til Sandviken. Denne manglende vilje til å planlegge og bygge sykkelstier i sentrum er et paradoks. All forskning viser at det er på avstander fra 5-8 kilometer sykkel har sitt store fortrinn. I tillegg har Bergen et bedre egnet klima for sykling enn Trondheim og Oslo, men færre som sykler. Hvilke syn har byråden på den manglende infrastruktur for syklister i Bergen sentrum, vil hun bruke sin innflytelse for at Bergen kommune skal prioritere Bergen sentrum og vil hun søke å få veg vest og bergensprogrammet til å bruke mer penger på sykkelstier sentralt i Bergen sentrum?" 6

Klare til kamp. Valg 2011 TEMA: Side 6-7 BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 3 // 2011. Byrådslederduellen - vil fjerne fylkeskommunene - valgbarometer

Klare til kamp. Valg 2011 TEMA: Side 6-7 BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 3 // 2011. Byrådslederduellen - vil fjerne fylkeskommunene - valgbarometer BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 3 // TEMA: Klare til kamp Side 6-7 Byrådslederduellen - vil fjerne fylkeskommunene - valgbarometer www.bergen-chamber.no MARIT WARNCKE HAR ORDET Dagens bystyre: ets kvaler Uavhengige

Detaljer

Er dette forslaget representativt for byrådets idretts- og folkehelsepolitikk og for hvordan byrådet støtter opp om frivillig arbeid.

Er dette forslaget representativt for byrådets idretts- og folkehelsepolitikk og for hvordan byrådet støtter opp om frivillig arbeid. Muntlige spørsmål til møte 260410. Bergen bystyre behandlet saken i møtet 260410 sak 95-10: 37. Fra Dag Skansen (H): "Mange organisasjoner har benyttet fasilitetene i kommunehuset i Eidsvåg for sine møter.

Detaljer

Den 10. mars 2010 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen.

Den 10. mars 2010 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Saksnr.: 0221-200716871-67 BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for finans Den 10. mars 2010 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Til stede under opprop: Godkjente forfall

Detaljer

(Innst. 85 S (2010 2011), jf. Dokument 8:177 S. Møte onsdag den 8. desember 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n (2009 2010))

(Innst. 85 S (2010 2011), jf. Dokument 8:177 S. Møte onsdag den 8. desember 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n (2009 2010)) 2010 på norske veier; Endringar i statsbudsj. for 2010 under 3) Justisdept. 4) Fiskeri- og kystdept. 5) Samferdselsdept. 1421 Møte onsdag den 8. desember 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r

Detaljer

Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019

Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 November 2009 Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 FORORD Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 er en rullering av Plan for sykkeltiltak 2002-2011. Strategien setter fremtidsrettede

Detaljer

RÅDMANNSUTVALGET MØRE OG ROMSDAL Dato: 04.09.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde - Møterom 111

RÅDMANNSUTVALGET MØRE OG ROMSDAL Dato: 04.09.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde - Møterom 111 RÅDMANNSUTVALGET MØRE OG ROMSDAL Dato: 04.09.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde - Møterom 111 Medlemmer som kalles inn til møtet: Rune Sjurgard leder Tone Roaldsnes nestleder Ottar Brage Guttelvik

Detaljer

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n 2008 29. jan. Valg av settepresident 1837 Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n D a g s o r d e n (nr. 44): 1. Interpellasjon fra representanten Ine Marie Eriksen Søreide

Detaljer

II. Interpellasjoner, spørsmål, private forslag og andre forslag

II. Interpellasjoner, spørsmål, private forslag og andre forslag II. Interpellasjoner, spørsmål, private forslag og andre forslag 1. Kommunestyremøte 30. januar 2013 Interpellasjon: BOLIGSITUASJONEN I TROMSØ, ved Ingrid Marie Kielland Tromsø er en by i vekst, men boligbygginga

Detaljer

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Rapport Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen Innhold Sammendrag... 3 1. Bakgrunn og formål... 11 2. Det formelle grunnlaget

Detaljer

Den 20. september 2012 holdt Ungdommens bystyre møte i Gamle Rådhus fra kl. 09.00 til kl.14.45.

Den 20. september 2012 holdt Ungdommens bystyre møte i Gamle Rådhus fra kl. 09.00 til kl.14.45. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Ungdommens bystyre Den 20. september 2012 holdt Ungdommens bystyre møte i Gamle Rådhus fra kl. 09.00 til kl.14.45. Til stede under opprop: Bergen Handelsgymnasium

Detaljer

Møte torsdag den 16. mai 2013 kl. 10 President: Ø y v i n d K o r s b e r g. D a g s o r d e n (nr. 81):

Møte torsdag den 16. mai 2013 kl. 10 President: Ø y v i n d K o r s b e r g. D a g s o r d e n (nr. 81): 3420 16. mai Innholdsmessig revisjon av Stortingets forretningsorden 2013 Møte torsdag den 16. mai 2013 kl. 10 President: Ø y v i n d K o r s b e r g D a g s o r d e n (nr. 81): 1. Innstilling fra Stortingets

Detaljer

Sak nr. 13 [17:04:25]

Sak nr. 13 [17:04:25] Sak nr. 13 [17:04:25] Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om sak om beredskapen i Sivilforsvaret (Innst. 105 S (2011-2012)) Anders Anundsen (FrP) [17:04:53] (komiteens leder og ordfører

Detaljer

Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane

Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Naturvernforbundet, februar 2004 Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Side 2 av 36 Forord Dette rapporten er skrevet som en del av et informasjonsprosjekt

Detaljer

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Generelle merknader Fleirtalet i komiteen, medlemene frå Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti

Detaljer

Møte onsdag den 20. februar 2013 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k

Møte onsdag den 20. februar 2013 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k 2366 20. feb. Muntlig spørretime Møte onsdag den 20. februar kl. 10 President: M a r i t N y b a k k D a g s o r d e n (nr. 53): 1. Muntlig spørretime 2. Ordinær spørretime 3. Referat Presidenten: Fra

Detaljer

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor kommunestyremelding om pendling?...3 1.1 Hva sier oppdraget?...3 1.2 Hva sier

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Sak nr. 8 [14:29:04] Videre foreslås det at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter.

Sak nr. 8 [14:29:04] Videre foreslås det at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter. Sak nr. 8 [14:29:04] Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2014, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet (rammeområde 15) (Innst. 11 S (2013-2014), jf.

Detaljer

Endelig innkalling VT 07/13

Endelig innkalling VT 07/13 Endelig innkalling VT 07/13 5 Tid: Tirsdag 8. oktober, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje på Det akademiske kvarter Vi åpner møtet med mat klokken 17.00.

Detaljer

Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F. Skoleveiplan for Grindbakken skole

Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F. Skoleveiplan for Grindbakken skole Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F Skoleveiplan for Grindbakken skole 8.oktober 2008 Forord Skoleveiplan for Grindbakken skole er utarbeidet av Norconsult på oppdrag for Oslo kommune ved Samferdselsetaten

Detaljer

NT med taxikampanje side 4-5. Medeier eller leilending? side 6-7. Bodil på sentralen side 20-21. - Eller? februar 2013

NT med taxikampanje side 4-5. Medeier eller leilending? side 6-7. Bodil på sentralen side 20-21. - Eller? februar 2013 TAXI er limet i kollektivtransporten Bruk din lokale drosjesentral, se baksiden. 1Nr februar 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund - Eller? Tilbud overalt alltid er basert på en samfunnskontrakt.

Detaljer

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 25. nov. Finansdebatt 873 Møte torsdag den 25. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 24): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata. Til: Seksjon byutvikling v/ Nils Høysæter Kopi til: Etat for plan og geodata

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata. Til: Seksjon byutvikling v/ Nils Høysæter Kopi til: Etat for plan og geodata BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Fagnotat Saksnr.: 200001704-492 Emnekode: SARK-510 Saksbeh: KIAR Til: Seksjon byutvikling v/ Nils Høysæter Kopi til: Fra: Etat for plan

Detaljer

info Valg 2007: Enige om mye - men ikke om Bybanen NR.4 2007 w w w. b e r g e n - c h a m b e r. n o Vi må bli mer attraktive!

info Valg 2007: Enige om mye - men ikke om Bybanen NR.4 2007 w w w. b e r g e n - c h a m b e r. n o Vi må bli mer attraktive! info w w w. b e r g e n - c h a m b e r. n o Valg 2007: Enige om mye - men ikke om Bybanen 04 NR.4 2007 Valg 2007 Kamphaner i fylket Klar for å gi Vi må bli mer attraktive! side 3 side 12 side 14 side

Detaljer

Møte onsdag den 15. desember 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 15. desember 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 15. des. Muntlig spørretime 1835 Møte onsdag den 15. desember kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 37): 1. Muntlig spørretime 2. Innstilling fra næringskomiteen om bevilgninger

Detaljer

Jeg er svært skuffet og misfornøyd over dere avgjørelse som vil har stor innvirkning på innbyggerne som rammes, både store og små.

Jeg er svært skuffet og misfornøyd over dere avgjørelse som vil har stor innvirkning på innbyggerne som rammes, både store og små. Fra: anna kristine dale bayram Sendt: 14.02.2012 Til: Postmottak Birkenes kommune Kopi: Eva Bäkstrøm Emne: Til særlig Ordfører, Rådmann og skolesjef i Birkenes kommune. Ang bestemmelsen om å avslutte Birkenes-barn

Detaljer

Konferanse. Byutvikling for bedre luft og klima. rapport. Trondheim 8. okt 2012

Konferanse. Byutvikling for bedre luft og klima. rapport. Trondheim 8. okt 2012 Byutvikling for bedre luft og klima rapport Trondheim 8. okt 2012 Konferanse 1 Ja, vi kan! Konferanse: Konferansen ble arrangert av Statens vegvesen og Klima- og forurensningsdirektoratet. Konferanseansvarlig:

Detaljer

Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2014 2017 Vedtatt forslag av formannskapet 20.august 2014

Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2014 2017 Vedtatt forslag av formannskapet 20.august 2014 Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2014 2017 Vedtatt forslag av formannskapet 20.august 2014 Handlingsplan 2014-2017 Side 1 Innhold Side Forord 4 Sammendrag 5 Del 1 Område i og utenfor sentrum

Detaljer

BÆRUM KOMMUNES KUNSTSAMLING

BÆRUM KOMMUNES KUNSTSAMLING BÆRUM KOMMUNES KUNSTSAMLING Forvaltningsrevisjon Gjennomført mai september 2001 Morten Mjølsnes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Aglaia Toften revisor Bærum kommunerevisjon, Pb. 62, 1300 Sandvika

Detaljer

Møte onsdag den 17. desember 2008 kl. 10 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d

Møte onsdag den 17. desember 2008 kl. 10 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d 17. des. Muntlig spørretime 1617 Møte onsdag den 17. desember 2008 kl. 10 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d D a g s o r d e n (nr. 34): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime S a

Detaljer