Samhandlingsreformen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samhandlingsreformen"

Transkript

1 Samhandlingsreformen Fellessamling Kontrollutvalgene Indre Helgeland Mosjøen 7. januar 2013 Linda Løvaas Økonomisjef Rana kommune

2 Tema Hva går reformen ut på? Bakgrunn Mål Virkemidler Tiltak Helgeland Regional Helsepark (Nord-Helgeland) Folkehelse Avtaler Økonomiske insentiver Effekter Helgeland 2

3 Vi bruker mest men er ikke best Sykehus 90 mrd Kommuner 85 mrd Folketrygd 20 mrd 135 mrd mrd

4 Bakgrunn for samhandlingsreformen 1 Helsegapet Økte forventninger Kostnader flere eldre Kostnader ny teknologi/tilbud Utgifter til helsetjenesten Bruttonasjonalprodukt

5 Bakgrunn for samhandlingsreformen 2 5

6 Folkehelseutfordringer? 6

7 Mål Forebygge fremfor å reparere Spesialisthelsetjeneste Kommunehelsetjeneste Friske så lenge som mulig Helhetlige og koordinerte tjenester av høy kvalitet Pasientene og brukerne i sentrum En større andel av helsetjenester ytes i kommunene Dempe vekst i bruk av sykehus 7

8 Altså Forebygging fremfor reparasjon Gi helsetilbud nærmere pasienten BEON 8

9 Virkemidler Rettslige Regelverk Avtaleverk Økonomiske Medfinansiering Betalingsplikt utskrivningsklare Ø-hjelp døgn Faglige Organisatoriske 9

10 Rettslige virkemidler Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) av nr. 29 Krav til oversikt over helsetilstanden i befolkningen og påvirkningsfaktorer Krav til involvering av alle kommunale sektorer Tiltaksplikt; skal iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer Helse i alt vi gjør lovfestes for kommuner, fylkeskommuner og statlige myndigheter Lov om kommunale helse og omsorgstjenester (helse- og omsorgstjenesteloven) av nr. 30 (deler av sosialtjeneste- og kommunehelselov slått sammen) Nye oppgaver 1.Plikt til døgnopphold ved øyeblikkelig hjelp 2.Plikt til å medvirke og legge til rette for forskning i tjenesten 3.Krav til lokale samarbeidsavtaler. Innen skal det foreligge samarbeidsavtaler som omfatter ( 6-2) 10

11 Andre endringer i lovverk Lov om pasientrettigheter av nr. 63 endret ved lov av Lov om helsepersonell av endret ved lov av hjemler i helse- og omsorgstjenesteloven for å gi forskrifter, som Betalingsplikt for utskrivningsklare Medfinansiering av medisinsk behandling, somatikk Fastleger Legevakt Døgnopphold, øyeblikkelig hjelp ++ 11

12 Avtaleverk Lokale samarbeidsavtaler Det ble i 2012 inngått samarbeidsavtaler mellom kommunene på Helgeland i fellesskap og Helgelandssykehuset. Avtalene ble inngått av kommunestyrene selv. Felles samarbeidsavtale Tjenesteavtale 1: Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for, og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre Tjenesteavtale 2: Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester Tjenesteavtale 3: Retningslinjer for innleggelse på sykehus Tjenesteavtale 4: Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp Tjenesteavtale 5: Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon. Tjenesteavtale 6: Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering Tjenesteavtale 7: Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid Tjenesteavtale 8: Samarbeid om jordmortjenester Tjenesteavtale 9: Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Tjenesteavtale 10: Samarbeid om forebygging Tjenesteavtale 11: Omforente beredskapsplaner og planer for akuttmedisinsk kjeden 12

13 Erfaringer avtalearbeid for 17 Helgelandskommuner Gjennomslagskraft gjennom samarbeid. Store felles saker, som håndtering av samhandlingsreformen, er hensiktsmessig og verdifull for kommunal sektor å samle seg rundt. Nasjonal oppmerksomhet. Ingen andre kommuner hatt så stor innflytelse på forhandlingsprosessen som kommunene på Helgeland. Politiske vedtak i de fleste kommunene på Helgeland som støtter videre arbeid gjennom et felles Forhandlingsutvalg der dette er nødvendig og hensiktsmessig også framover. Helse Helgeland er etablert. Erfaringene fra samarbeidet sett fra kommunenes side er udelt positive, selv om arbeidet har vært, og kommer til å bli, arbeidskrevende. Det vurderes imidlertid at arbeidsbelastningen ligger i samhandlingsreformens natur, og ikke i samarbeidsformen som er valgt for å klare å imøtekomme reformen. 13

14 Eksempel samhandling Nord-Helgeland Helseparken i Rana Vellykket samarbeid mellom Rana kommune og Helgelandssykehuset. Utvides til Regional Helsepark (LMS), et interkommunalt samarbeid mellom: Rana Hemnes Nesna Lurøy Rødøy Prosjektet vil medføre en utvidelse av dagens Helsepark til interkommunal tjeneste og andre tjenester. I Rana kommunes økonomiplan for er det vedtatt å starte byggearbeidet i

15 Tjenester som skal samlokaliseres Helseparken Rehabiliteringstjeneste Interkommunal legevakt Øyeblikkelig hjelp døgntilbud Utskrivningsklare pasienter Omsorgskontor Koordinerende enhet Friskliv Regional Helsepark 15

16 Hva ønsker vi å oppnå? Bedre pasienttilbud Felles bruk av areal Felles bruk av utstyr Overlappende personalfunksjoner Regional Helsepark

17 Økonomiske virkemidler 17

18 Hvordan finansieres helse- og omsorgstjenester i kommunene? Hvordan finansieres helsetjenester i sykehus? 18

19 Hvordan finansieres helse- og omsorgstjenester i kommunene? Øremerking? Rammefinansiering - innbyggertilskudd? Aktivitet? Hvordan finansieres helsetjenester i sykehus? Per døgn? Rammefinansiering - innbyggertilskudd? Aktivitet? Effekter? 19

20 Sykehusfinansiering Innsatsstyrt finansiering 106 mrd i 2012 Kombinasjon av sterke (og svake) sider ved rammefinansiering og aktivitetsbasert finansiering. Rammen (basistilskuddet) gir sykehusene uttelling etter kriterier ved innbyggergrunnlaget i opptaksområdet sitt (antall og alder), geografisk plassering, i hvor stor grad de utdanner helsepersonell etc. Ikke avhengig av tjenesteproduksjon. Ref rammetilskudd kommuner. Aktivitetsfinansiering basert på DRGsystemet. Noe samme prinsipper som allmennlegers takstsystem. Effekt? Rammene gir kostnadskontroll og elementet av aktivitetsbasert finansiering skal motivere til å utnytte ledig kapasitet, fjerne flaskehalser med mer Risiko? Dess lavere rammeandel = høyere aktivitetsbasert andel, dess sterkere insentiv for aktivitetsvekst -> større usikkerhet på kostnadssiden. 20

21 DRG-systemet et informasjonssystem og finansieringssystem DRG = Diagnose Relatert Gruppe DRG-systemet klassifiserer sykehusopphold inn i grupper som er medisinsk meningsfulle og tilnærmet ressursmessig homogene. Opphold med vekt 1,0 er landets gjennomsnittsopphold. Et opphold med vekt 1,2 er i gjennomsnitt 20 % mer ressurskrevende enn gjennomsnittsoppholdet. Kostnadsvektene brukes til å beregne DRG-poeng som gir grunnlag for ISF-refusjonen = systemet kan danne basis for finansiering. Basert på medisinske og administrative opplysninger om pasienten, blir hvert enkelt sykehusopphold plassert i én og bare én DRG. Skal den informasjonen DRG-systemet gir være valid, må man sikre høy kvalitet på de data som registreres inn i systemet. 21

22 Tall om DRG Hoveddiagnosegrupper: 24 (organsystemorganisert) Grupper: 870 Diagnosekoder: om lag Prosedyrekoder: om lag (M/K) 22

23 Skjønn? Den verbale oppsummeringen / beskrivelsen av resultatene av utredning, samtale, undersøkelser osv. Kan inneholde beskrivelse av flere enn en tilstand. Svaret på spørsmålet Hva feiler det meg? 23

24 Skjønn 2 Helse Sør-saken Admdir Steinar Stokke i Helse Sør takket ja til et forslag fra en assistentlege som ville gi pasienter diagnoser som ga mer penger i kassen. For jobben skulle assistentlegen ha 10 prosent i provisjon av merinntektene. Ved Arendal sykehus hvor assistentlegen jobbet, hadde han allerede gjort dette, noe som ga sykehuset mer enn 6 mill i merinntekter de ikke skulle hatt, og pasientene feil diagnoser. SKUP-pris til Journalistene: Anne Hafstad og Siri Gedde-Dahl, Aftenposten Legeattester for å hjelpe pasienten? Legene ble spurt om de i legeerklæringer bevisst hadde fremstilt pasientens situasjon slik at muligheten for å oppnå det uttalelsen dreide seg om, skulle bli best mulig. De som svarte ja, angav også hyppighet av slike handlinger for ulike typer attester og hvorfor de hadde handlet slik. (Undersøkelse i regi av Legeforeningens forskningsinstitutt). Det er ikke uvanlig at leger utformer erklæringer om attføring/uførepensjon eller henvisninger for å styrke pasientens muligheter for et gunstig utfall. Legene mener ikke selv at de skriver usant i attestene, det er hvordan fakta vektlegges det dreier seg om.. 24

25 Økonomiske virkemidler I Medfinansiering Sykehusene mottar 40 pst. av sine inntekter fra ISF Innsats Styrt Finansiering, altså etter aktiviteten de utfører. Aktiviteten måles i DRGpoeng. Kommunene skal fra 2012 betale sykehusene 50 pst. av dette, knyttet til medisinske behandlinger på sykehus. Gjelder: somatiske helsetjenester, foreløpig avgrenset til medisinske prosedyrer - både innleggelse og dagbehandling (som poliklinikk og lærings- og mestringssentertilbud) Gjelder ikke: kirurgi, nyfødte barn, fødsler og behandling med særskilt kostbare legemidler (som poliklinisk behandling med biologiske legemidler x: TNF-hemmere) Utgjør 5 mrd. på landsbasis, Helgeland 95 mill i Midlene overføres til kommunene gjennom innbyggertilskuddet, etter alder. Samhandlingsreformen 25

26 Risiko medfinansiering For Ranas del har forbruket av disse tjenestene siden 2007 variert med nær 20 pst. Dette fordi: volumet av DRG-poeng produksjon er også knyttet til faktorer langt utenfor kommunenes kontroll. Som: kodeendringer (Hdir-NPR) endringer i vekting mellom kirurgi og medisin (Hdir-NPR) nye prosedyrer som poliklinikk tas opp i DRGsystemet (Hdir-NPR). Potensial for påvirkning? Vi kan forebygge 10 pst. av slike innleggelser. Framlegg på Helseøkonomikonferansen i Bergen i mai Definisjonsmakt? 26

27 Økonomiske virkemidler II Utskrivningsklare pasienter Kommunene betaler sykehuset per 1. døgn fra 2012 Rana kommune pr juli 2012 = kroner Samhandlingsreformen 27

28 Risiko utskrivningsklare Kommunene betaler per døgn. Et slikt døgn koster sykehusene i realiteten mellom til kroner (lite pleieintensivt). Men alternativkostnaden deres er i snitt (altså å ta inn nye pasienter). Fjerner vi pasienter har sykehuset plass til flere = økte inntekter for dem (og økte utgifter for oss). Fjerner vi ikke pasienter, får sykehuset inntekter som tilsvarer alternativkostnaden, men med bedre dekning på margin (iom at utskrivningsklare er lite pleieintensive) Påvirkbart? Ja, kommunene kan opprette eget tilbud. Til en pris. Definisjonsmakt? 28

29 Økonomiske virkemidler III Øyeblikkelig-hjelp døgnopphold Plikt fra 2016; mill kr. Ubrukte midler i 2012 til 2015 skal tilbakeføres til helseforetakene. Plikten fullfinansieres, per døgn. Midlene skal overføres fra sykehusene til kommunene gradvis frem til Neste søknadsfrist: 1. mars Øremerket etter søknad: igangsatte tiltak må dokumenteres/forpliktende planer for etablering. «plikten vil i all hovedsak gjelde pasienter med kjente sykdommer som ved forverring av sin tilstand kan få en på forhånd kjent og avtalt behandling, og hvor almenntilstanden ikke tilsier at det er behov for sykehusinnleggelse»( Prop 91 L s. 213); Samhandlingsreformen 29

30 Risiko ø-hjelp Potensial for kommunal påvirkning på innleggelser? Ja Størrelse? Økonomisk effekt? 30

31 Risiko kommuner - sykehus Grenseoppgang Når tilhører pasienten kommunen, når er pasienten sykehusets? Rehabilitering om kommunen etablerer døgntilbud, bygger da sykehuset ned sine? Hvem styrer? Risiko, oppgaver etc ligger til kommunene, ikke sykehus. Definisjonsmakt Er det billigere å drive helsetjenester i kommunal regi enn i sykehusregi i for eksempel Vefsn og Rana? 31

32 Kompensasjonsordning Ordning i tre år, ut Skal ivareta de kommunene som har problemer med å omstille seg til samhandlingsreformen. 32

33 Overføringer Helgeland Medfinansiering og utskrivningsklare kr* medfinansiering Kompensasjonsordning kr** MAO: om tre år må de kommunene som blir kompensert ha effektivisert helsetjenestene sine Overføringer Helgeland tilsvarende kompensasjonen Sum kr 1811 Bindal Sømna Brønnøy Vega Vevelstad Herøy Alstahaug Leirfjord Vefsn Grane Hattfjelldal Dønna Nesna Hemnes Rana Lurøy Træna Rødøy Totalt

34 Risiko Nordland Eget estimat start 2012: Nordland får samlet 250 mill. i 2012, herav 27 mill. til utskrivningsklare (i følge K.prop 2012). Vi ligger an til å bruke 242 mill. på medfinansiering alene. (2010 volumtall, DRG-sats 2011, ikke korrigert for demografi, etc). Utskrivningsklare brukte vi 55 mill. på i 09, og 45 på i 10. Vi bevilges 27 mill. kroner i > Vi går totalt minst 40 mill. i minus, før innvekting i innbyggertilskuddet. Nå ved utgangen av 2012? 34

35 350,0 Liggetid, opphold og antall pasienter per 1000 innbyggere 300,0 250,0 200,0 150,0 Liggetid Opphold Pas 100,0 50,0 0,0 35

36 4,5 Reinnleggelser per 1000 innbyggere 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 Reinnlegg 1,5 1,0 0,5 0,0 36

37 37

38 Kontroll? Revisjon? Regnskap? Forvaltning? 38

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt?

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Rapport 2012:9 Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Birgit Abelsen Toril Ringholm Per-Arne Emaus Margrethe Aanesen Tittel : Forfattere : Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene

Detaljer

Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland. Forprosjektrapport. 6. januar 2012

Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland. Forprosjektrapport. 6. januar 2012 Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland Forprosjektrapport 6. januar 2012 Innhold Sammendrag...5 Innledning...6 1.1 Bakgrunn for prosjektarbeidet... 6 1.2 Prosjektorganisering... 7 1.3 Prosjektgjennomføring...

Detaljer

Samhandlingsreformens økonomiske virkemidler virker de?

Samhandlingsreformens økonomiske virkemidler virker de? Av Svein Kvalvåg og Ståle Opedal, Rogaland Revisjon Samhandlingsreformens økonomiske virkemidler virker de? Kommunene har et sterkt insentiv til å ta i mot pasienter når de er ferdigbehandlet på sykehuset,

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2234 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet juni 2014 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Høringsuttalelse ny lov om kommunale helse- og omsorgstjeneste og ny folkehelselov

Høringsuttalelse ny lov om kommunale helse- og omsorgstjeneste og ny folkehelselov Høringsuttalelse ny lov om kommunale helse- og omsorgstjeneste og ny folkehelselov Bakgrunn Kommunene Bykle, Valle, Bygland og Evje og Hornnes har til sammen 6879 innbyggere (per 01.01.10). Det er ca 150

Detaljer

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Diskusjonsrapport Forskere: Jorid

Detaljer

Forprosjekt Etablering av et lokalmedisinsk senter i Nordre Vestfold (LMS NV)

Forprosjekt Etablering av et lokalmedisinsk senter i Nordre Vestfold (LMS NV) www.pwc.no Forprosjekt Etablering av et lokalmedisinsk senter i Nordre Vestfold (LMS NV) Rapporten ser nærmere på muligheten for et samarbeid om etablering av et lokalmedisinsk senter mellom kommunene

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Interkommunalt samarbeid Arbeidsgruppe: Lars Erik Moxness rådmann Namdalseid, leder Ann Helen Westermann prosjektmedarbeider, sekretær Lill Iren Kristiansen (NSF) Repr. for

Detaljer

IS-1479 RAPPORT. Innsatsstyrt finansiering i helsetjenesten En vurdering og aktuelle tiltak

IS-1479 RAPPORT. Innsatsstyrt finansiering i helsetjenesten En vurdering og aktuelle tiltak IS-1479 RAPPORT Innsatsstyrt finansiering i helsetjenesten En vurdering og aktuelle tiltak Heftets tittel: Innsatsstyrt finansiering i helsetjenesten. En vurdering og aktuelle tiltak Utgitt: 07/2007 Bestillingsnummer:

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012

Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012 Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012 Rapport pilot intermediære tjenester side 1 1. OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER... 3 2. BAKGRUNN... 4 3. MÅL OG MANDAT... 5 4. PROSESS... 5 5. KARTLEGGING...

Detaljer

Samarbeid om helsetjenester Lokalmedisinsk Senter Øvre Romerike

Samarbeid om helsetjenester Lokalmedisinsk Senter Øvre Romerike Samarbeid om helsetjenester Lokalmedisinsk Senter Øvre Romerike Forprosjekt 08.08.2011 Side 1 1. Sammendrag...4 2. Bakgrunn...7 3. Befolkning og levekår på Øvre Romerike...8 3.1 Befolkningsutvikling...8

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 20.08.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF 1. Parter OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom Søndre Land kommune og Sykehuset Innlandet HF, heretter SI Avtalen er rettslig bindende

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Kommunestyret 2011-2015. Orienteringer: Fillan den: 30.08.2012

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Kommunestyret 2011-2015. Orienteringer: Fillan den: 30.08.2012 HITRA KOMMUNE Fillan den: 30.08.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Kommunestyret 2011-2015 Innkalling til møte i Kommunestyret 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Kommunestyresalen

Detaljer

Forprosjekt Lokalmedisinske tjenester et mulig samarbeid mellom 9 kommuner i Vestfold

Forprosjekt Lokalmedisinske tjenester et mulig samarbeid mellom 9 kommuner i Vestfold www.pwc.com Forprosjekt Lokalmedisinske tjenester et mulig samarbeid mellom 9 kommuner i Vestfold Rapporten ser nærmere på muligheten for et samarbeid om lokalmedisinske tjenester mellom 9 kommuner i Vestfold,

Detaljer

Behovsbasert finansiering av spesialisthelsetjenesten

Behovsbasert finansiering av spesialisthelsetjenesten Behovsbasert finansiering av spesialisthelsetjenesten Kommentarer til innstilling avgitt til Helsedepartementet, 17. desember 2002 Innledning Innstillingen med forslag til finansieringsordninger for spesialisthelsetjenesten

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Mandag 05.11.2012 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Side 1 av 72 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 23.01.2012 Tid: 08:30 Forfall meldes snarest til servicekontoret

Detaljer

Overordnet samarbeidsavtale. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Overordnet samarbeidsavtale. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF Xx KOMMUNE Overordnet samarbeidsavtale mellom xx kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF 1. Parter Denne avtalen er inngått mellom xx kommune (heretter kommunen) og Universitetssykehuset Nord-Norge

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790. Inntektskapitler: 3700 3751, 5577 og 5578

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790. Inntektskapitler: 3700 3751, 5577 og 5578 St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005 Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790 Inntektskapitler: 3700 3751, 5577 og 5578 Innhold Del I Innledende del... 1 Regjeringens mål for helse- og omsorgspolitikken...

Detaljer

Meld. St. 26 (2014 2015)

Meld. St. 26 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 00 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

Saksbeh.: Dato: 28. februar 2003

Saksbeh.: Dato: 28. februar 2003 Deres ref.: 200205547-4/KKI Vår ref.: 2003/26 M5/553.0 Saksbeh.: Dato: 28. februar 2003 Høringsuttalelse - Forslag til finansiering av spesialhelsetjenesten Bakgrunn Konkurransetilsynet viser til brev

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Innhold 1. Helse Sør i 2003 2-6 2. Resept 2006 7-8 2.1. MUSIK Hvordan har du det på jobb? 3. Helsetjenester Sørge for -rollen 9-28 3.1.

Detaljer