Temanotat 3/2013. Utdanning og utvikling. Et temanotat i en serie om utdanningens samfunnsmessige betydning.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Temanotat 3/2013. Utdanning og utvikling. Et temanotat i en serie om utdanningens samfunnsmessige betydning. www.utdanningsforbundet."

Transkript

1 Temanotat 3/2013 Utdanning og utvikling Et temanotat i en serie om utdanningens samfunnsmessige betydning

2 Temanotat 3/2013 Utdanning og utvikling Et temanotat i en serie om utdanningens samfunnsmessige betydning Utgitt i seksjon for samfunn og analyse i avdeling for profesjonspolitikk, april 2013 Saksansvarlig: Astrid Thomassen Illustrasjonsfoto: Ingram Denne publikasjonen er utarbeidet i seksjon for samfunn og analyse i avdeling for profesjonspolitikk. Publikasjonen er forankret i Utdanningsforbundets politikk og verdigrunnlag, men er ikke behandlet i Utdanningsforbundets politisk ansvarlige organer før den blir offentliggjort. Utgiver: Utdanningsforbundet Postboks 9191 Grønland, 0134 Oslo Tlf

3 Temanotat 3/2013: Utdanning og utvikling 3 Innholdsfortegnelse Utdanning og utvikling et sammendrag Innledning Generelt om utvalg og metode Hva skal utdanning være? Hva er utvikling? Det økonomiske utviklingsperspektivet Et utvidet utviklingsperspektiv Utvikling og fordeling Utvikling av utviklingsbegrepet og noen innvendinger Utdanning og utvikling Utdanning for økonomisk utvikling og arbeidsmarkedet Utdanning for å være og overleve Utdanning for å leve sammen Oppsummering Norsk utviklingspolitikk Bistand og bistand til utdanning Utdanningsforbundets syn på utdanning og utvikling En avrunding Litteraturliste... 26

4 4 Temanotat 3/2013: Utdanning og utvikling

5 Temanotat 3/2013: Utdanning og utvikling 5 Utdanning og utvikling et sammendrag Utdanning blir ofte sett på som grunnlaget for samfunnsutviklingen. Vårt eget land hadde neppe vært et av verdens beste land å bo i hadde det ikke vært for satsingen på skolen. Alle barns rett og plikt til gratis grunnutdanning, fellesskolen og Statens lånekasse for utdanning, er viktige politiske virkemidler. FN definerer utdanning som en menneskerett, UNESCO-kommisjonen ledet av Jacques Delors fremhevet at utdanningens fundament er å lære å leve sammen, lære å vite, lære å handle og å lære å være. Education International sier at utdanning av god kvalitet bidrar til individuell og samfunnsmessig utvikling. Utvikling kan ha en snever økonomisk definisjon, men også en utvidet definisjon. FNs utviklingsprogram setter mennesket i sentrum for utviklingen. Ulikhet innenfor stater er et økende problem og har blitt mer diskutert i utviklingspolitikken den senere tid. Temanotatet viser at man kan se en sammenheng mellom utdanning og økonomisk utvikling både på individuelt og nasjonalt nivå. Studier viser at gjennomført utdanning fører til økt inntekt, i gjennomsnitt 10 prosentpoeng for hvert studieår. Land med en høyt utdannet befolkning har også et høyere gjennomsnittlig BNP. Utdanning fører til bedre helse i befolkningen, først og fremst lengre levetid. I Norge vil en 30 år gammel ufaglært mann leve seks år kortere enn en med høyere utdanning. Det er også sammenheng mellom kvinners utdanningsnivå og deres barns helse. Bistand til utdanning har ført til at flere barn får skolegang, 89 prosent av alle barn i utviklingsland begynner nå på skolen. Samtidig har det vist seg at læringsutbyttet i mange tilfeller er dårlig. En av årsakene til dette er mangel på kvalifiserte lærere. Utdanning er ikke politisk nøytral demokratiske prosesser læres også i skolen. Hvordan demokrati og utdanning henger sammen er ikke klart, men det ser ut til at en utdannet befolkning i større grad forhindrer udemokratiske regimer fra å komme til, og beholde makten. Det foregår en endring fra bistand til utviklingspolitikk. Bistand handler i hovedsak om å finansiere en aktivitet i det landet man ønsker å hjelpe, mens utviklingspolitikk tar sikte på politiske endringer, også i Norge. Bistand er altså bare ett av flere virkemidler. Bistand er ikke en varig løsning på behovet for utdanning. Andre politiske virkemidler må til, som for eksempel å øke et lands inntekt via skatt. Rike selskaper unndrar om lag 160 milliarder dollar i skatt fra fattige land, mens den årlige globale bistanden er på vel 130 milliarder. Hittil i 2013 har det vært et økt fokus på, og debatt om bistand og utviklingspolitikk. Det er grunn til å anta at overgangen fra bistands- til utviklingspolitikk ligger fast, men det gjenstår å se hvorvidt politikere velger å bruke alle politiske virkemidler helt ut.

6 6 Temanotat 3/2013: Utdanning og utvikling 1. Innledning Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Nelson Mandela Flere enn Nelson Mandela mener at utdanning henger sammen med endring og utvikling. Eksemplene er mange. Av enkeltpersoner kan nevnes den kjente pedagogen Paulo Freire, som utarbeidet det han kalte de undertryktes pedagogikk, hvor utdanning for frigjøring er sentralt. På organisasjonsnivå kan vi nevne Verdensbanken, som har en egen webside om utdanning for global utvikling, og UNESCO, som blant annet har arbeidet med utdanning for bærekraftig utvikling. Utdanning blir sett på som et grunnlag for å nå utvikling, og er samtidig et eget utviklingsmål. Det er flere spørsmål som er viktige å stille seg når man skal se nærmere på forholdet mellom utdanning og utvikling. Hva skal utdanning være? Hva er utvikling? Bidrar utdanning til utvikling? Hvordan bidrar utdanning til utvikling? Er det slik at utvikling fører til økt utdanning? På hvilket nivå ønsker vi å se utvikling; på individ-, nasjonalt- eller globalt nivå, eller med dagens økte forskjeller innad i land kanskje innenfor regioner? Dette temanotatet vil berøre disse punktene. Vi vil først se på hva utdanningen skal være. Videre vil vi diskutere begrepet utvikling, for så å forsøke å gi et lite overblikk på om og i tilfelle hvordan utdanningen har påvirket utviklingen. Avslutningsvis vil vi kort komme inn på endringer i den norske utviklingspolitikken, og spesielt se på forholdet mellom utdanning og utvikling. 1.1 Generelt om utvalg og metode Temanotatet vil presentere noen tall og fakta om hvordan utdanning påvirker utvikling. Dette er en presentasjon av noen forskningsresultater. Temanotatet har ikke som formål å være uttømmende, hverken med hensyn til den litteraturen eller de forskningsresultater som finnes, eller om årsakssammenhengene. I svært få tilfeller vil det være klare sammenhenger mellom utdanning og utvikling. Andre faktorer som for eksempel helse, infrastruktur og statlige institusjoner virker også inn på utviklingen av et land. Måling av hvordan utdanningen påvirker utvikling innebærer et langt tidsperspektiv. Resultatene av å investere i utdanning vil først komme mange år senere. I dette temanotatet tar vi for oss enkelte utvalgte indikatorer på utvikling, ikke den brede forståelsen av begrepet.

7 Temanotat 3/2013: Utdanning og utvikling 7 2. Hva skal utdanning være? Jacques Delors og UNESCO-kommisjonen om utdanning for det 21. århundre som han ledet, framhevet i 1996 at utdanningens fundament er å lære å leve sammen, lære å vite, lære å handle, og lære å være. Ikke helt ulike pilarer finner man i den generelle delen av den norske læreplanen, som fokuserer på det skapende mennesket, det arbeidende mennesket, det allmenndannede mennesket, det samarbeidende mennesket og det miljøbevisste mennesket. Formålet med utdanning, slik det ble framstilt på FNs verdenskongress om utdanning for alle (Education for All) i 1990 i Jomtien i Thailand, er: «1. Every person child, youth and adult shall be able to benefit from educational opportunities designed to meet their basic learning needs. Utdanning for alle-målene innebærer både grunnleggende lese-, skrive-, regneferdigheter samt evnen til problemløsning, i tillegg til blant annet basisferdigheter for overlevelse, individets mulighet til å nå sitt potensiale, bedret livskvalitet og evnen til å lære videre. Vedtaket på Utdanningsforbundets landsmøte i 2009 i saken «Morgendagens barnehage og skole» slår fast at: «Utdanning har verdi i seg selv og gir alle barn, unge og voksne mulighet for deltakelse i samfunnslivet.» (Utdanningsforbundet 2010, s. 9) Education International, som organiserer flere enn 30 millioner lærere og ansatte i skolen, sier: Utdanning av høy kvalitet gir næring til menneskers talent og kreativitet, og bidrar dermed til personlig og yrkesmessig utvikling for den enkelte, og til sosial, kulturell, økonomisk, politisk og miljømessig utvikling av samfunnet som helhet. Den fremmer fred, demokrati, kreativitet, solidaritet, inkludering, miljøengasjement og internasjonal og mellomkulturell forståelse. (Education International 2011 b, s. 4) Utdanning blir med andre ord sett på både som et grunnlag for individuell og samfunnsmessig utvikling, samtidig som det grunnleggende sett er en rettighet.

8 8 Temanotat 3/2013: Utdanning og utvikling 3. Hva er utvikling? Begrepet «utvikling» endrer seg over tid og ut fra hvor på kloden du befinner deg, det kan forstås ulikt fra samfunn til samfunn og fra individ til individ. Når vi ønsker å se nærmere på hvordan utdanning påvirker utviklingen, er det derfor viktig å se nærmere på begrepet utvikling. 3.1 Det økonomiske utviklingsperspektivet Utvikling har ofte blitt knyttet til økonomisk vekst, gjerne målt i bruttonasjonalprodukt (BNP). BNP er en indikator for den samlede verdiskapningen i et land, og gir samtidig uttrykk for opptjent bruttoinntekt fra innenlandsproduksjonen. BNP per innbygger kan sees på som et velstandsnivå for den gjennomsnittlige innbygger. Figur 1: BNP per innbygger i US-dollar. Estimat for BNP per innbygger. Estimat 2011 (USD) Kilde: CIA The World Factbook Som figuren viser, er det stor ulikhet i velstandsnivået for den enkelte innbygger målt i BNP. De europeiske landene ligger høyt sammenliknet med landene i Afrika, Asia og Latin-Amerika. Den naturlige slutningen er at disse landene ikke er utviklet i samme grad som de europeiske. BNP som et mål for utvikling er imidlertid blitt kritisert fra mange hold. Den ensidige fokuseringen på økonomi som utviklingsmål på nasjonalt nivå tar ikke hensyn til andre faktorer, som for eksempel levealder, utdanning eller inntektsfordeling innad i landet.

9 Temanotat 3/2013: Utdanning og utvikling Et utvidet utviklingsperspektiv Etter sigende uttalte den fjerde dragekonge og enehersker Jigme Singye Wangchuck fra Bhutan følgende i 1972: «I Bhutan bryr vi oss ikke bare om bruttonasjonalprodukt. Vi bryr oss om bruttonasjonallykke» (Dagsavisen , s. 36). Bruttonasjonallykke er en kvalitativ tilnærming hvor man ønsker å se på hvor subjektivt tilfreds befolkningen er innenfor følgende områder: psykisk velvære, tidsbruk, hvor vitalt felleskapet er, kulturelt mangfold, økologisk motstandsdyktighet (elastisitet), levestandard, helse, utdanning og godt styresett. Bhutan har gjennomført to nasjonale undersøkelser for å måle bruttonasjonallykken. Det har blitt antydet at flere har tatt etter Bhutans forsøk på å finne alternativer til økonomisk vekst som mål på velstand. Ett eksempel er FN. FNs utviklingsprogram (UNDP) har gitt ut serien Human Development Index siden Formålet er å sette mennesker i sentrum for utviklingsmålene. Den første rapporten stadfestet at: «People are the real wealth of a nation» (HDR 1990, s. 9). Utvikling defineres bredere enn etter økonomiske termer, og innebærer blant annet individets muligheter til å velge. FNs definisjon av utvikling har endret seg gjennom årene fra rapport til rapport, men fellestrekket er indikatorer på helse, utdanning og levestandard (HDRP 2010/11, s. 14). Her blir med andre ord utdanning en del av utviklingsbegrepet. Figur 2: Rangering av landene ut fra helse, utdanning og levestandardsindikatorer for 187 land Rangering av land ut fra helse, utdanning og levestandardindikatorer Zambia 164 Sverige 10 Sri Lanka 97 Spania 23 Peru 80 Norge 1 Nicaragua Indonesia Elfenbenskysten Kilde: UNDP Human Development Report Bhutan ligger som nummer 141 av 187 land på FNs indeks for menneskelig utvikling.

10 10 Temanotat 3/2013: Utdanning og utvikling Figur 2 viser landenes utvikling, hvor 1 er best og 187 dårligst. Fordi det er få land som er med i utvalget, er sammenlikningsgrunnlaget dårlig, men ut fra BNP vist i figur 1, kunne vi forventet at for eksempel Indonesia og Sri Lanka hadde ligget nærmere hverandre, mens Indonesia og Nicaragua var lengre fra hverandre. Hvilken definisjon på utvikling som legges til grunn er ikke likegyldig. Også OECD lanserte i 2011 et forsøk på å måle utvikling ut fra et bredere perspektiv enn det økonomiske gjennom sin «better life index». Målingen er en anerkjennelse av at BNP ikke er tilstrekkelig for å måle de faktorene som påvirker folks liv, som sikkerhet, fritid, fordeling av inntekt og miljø. OECD ønsker å vurdere om livet slik det oppleves blir bedre, og hva som er nøkkelingrediensene i et bedre liv. OECD har identifisert 11 hovedområder som er viktige for livskvalitet. Disse er bolig, inntekt, arbeid, lokalt nettverk, utdanning, miljø, styring og deltakelse, helse, tilfredshet med livet, personlig trygghet og balansen mellom arbeid og fritid. Hvert område har tre spesifikke indikatorer. Indikatorene på utdanning er oppnådd utdanningsnivå, antall år i utdanningen, og elevenes kunnskap (i OECDs indeks, definert som rangering på PISA). Finland, Japan og Sverige er i toppen på OECDs utdanningsindikator, med Norge på 16. plass. Ingen land blir rangert som det aggregerte «beste» på hver indikator, men man vil kunne gå inn og se hvordan det enkelte land ligger i forhold til andre land når det gjelder for eksempel oppnådd utdanning. Med andre ord kan et land, ut fra de ulike indikatorene, komme godt ut av ett utviklingsmål og dårlig ut av et annet. 3.3 Utvikling og fordeling Hovedandelen av verdens fattige befinner seg ikke lenger i såkalte lavinntektsland, men i mellominntektsland. Dette får konsekvenser både for hvordan man ser på fordelingen mellom rike og fattige land, men også for hvordan man definerer utvikling. Er et land utviklet fordi det ikke lenger befinner seg i gruppen lavinntektsland, eller må man se på de strukturer innenfor et land som sørger for fordeling slik at store deler av befolkningen kan ta del i landets velferd? Gini-koeffisienten måler fordelingen mellom individer eller hushold i et land. Hvis Gini-koeffisienten er 0, innebærer det en perfekt inntektsfordeling, mens 100 tilsvarer perfekt ulikhet, det vil si at én person har all inntekt i landet. Økonomisk fordeling er en måte å måle forskjeller mellom rike og fattige innad i et land.

11 Temanotat 3/2013: Utdanning og utvikling 11 Figur 3: Gini-koeffisienten i utvalgte land Kilde: Wikipedia (CIA The World Factbook). Figuren viser at Latin-Amerika og Afrika sør for Sahara er de regionene i verden med størst ulikhet. Regionene hadde en gjennomsnittlig Gini-koeffisient på over 0,45 årlig i perioden I den vestlige verden lå Gini-koeffisienten i samme periode på under 0,34. (Meld. St. 25 [ ], s. 70.) Figur 4: Gini-koeffisienten i utvalgte land Gini-koeffisient ,5 50,8 36, , Kilde: CIA The World Factbook

12 12 Temanotat 3/2013: Utdanning og utvikling Av figur 4, som viser de samme landene som figur 1 og 2, kommer det fram at ulikheten innad i de rike landene er mindre enn i de fattige. Dette gjenspeiles globalt. Generelt sett er det en skjevere inntektsfordeling i land med lav BNP enn i land med høy. Gjennom Gini-koeffisienten er man tilbake på et økonomisk mål for utvikling. Samtidig er Ginikoeffisienten en kritikk mot BNP, da sistnevnte ikke tar hensyn til variasjonene og fordelingene innad i landene. Økende skjevfordeling er en global trend. 3.4 Utvikling av utviklingsbegrepet og noen innvendinger I den senere tid har man utarbeidet og inkludert flere politiske indikatorer for utvikling. I FNs Human Development Report for 2010 kvantifiserer man indikatoren «empowerment» (selvstendighet) med for eksempel politisk frihet og demokrati, demokratisk desentralisering og politisk engasjement. Alle utviklingsmål har fordeler og ulemper, og blir brukt i ulike sammenhenger. Faglitteraturen på utvikling er stor. At utvikling ikke er et entydig begrep, og at utdanning i flere sammenheng er en del av begrepet, gjør det vanskeligere å isolere om, og hvordan, utdanningen påvirker utviklingen. Videre er det generelt vanskelig å måle utvikling. Skal man for eksempel måle fattigdomsreduksjon, må man definere begrepet fattigdom. Her finnes det ingen entydig definisjon, og de definisjoner som finnes blir både diskutert og kritisert. Det statistiske datagrunnlaget er i svært mange land og særlig i såkalte lavinntektsland svært mangelfullt og usikkert. For å gi ett eksempel på hvor enkel en målsetting kan virke, men hvor vanskelig det i realiteten er. FNs tusenårsmål nr. 3 er å fremme likestilling og styrke kvinners stilling. En av indikatorene for dette tusenårsmålet er andelen jenter i forhold til andelen gutter i grunnskolen. Denne indikatoren kritiseres blant annet fordi skolestart og fullføring av utdannelsen er en bedre indikator enn forholdstallet som blir målt her. Videre at forholdstallet mellom jenter og gutter er et beskrivende mål. Målet sier ikke noe om forholdet mellom jenter og gutter på et gitt skolenivå i forhold til andelen jenter og gutter i aldersgruppen. Med andre ord, hvis det er 110 jenter og 100 gutter som skal begynne på skolen, vil man oppnå likhet mellom kjønnene selv om 10 jenter ikke begynner på skolen. Hva som måles og hvordan det måles, er derfor ofte svært usikkert i forhold til både utdanning og utvikling. Vi skylder å understreke at utviklingsmålene som er presentert i dette notatet kun er eksempler på utviklingsmål. Innholdet i målene endrer seg også over tid, som vi har sett. I det følgende vil vi ikke bruke én definisjon av begrepet utvikling, men heller forsøke å sette begrepet i relasjon til hva utdanningen skal være. Når hverken utvikling og utdanning er entydige begreper, faglitteraturen er enorm og metodene usikre, må den følgende presentasjonen leses som en introduksjon til sammenhenger.

13 Temanotat 3/2013: Utdanning og utvikling Utdanning og utvikling Vi har sett at utdanning som bidrag til utvikling avhenger av hva man mener utdanningen skal være og hvordan man definerer utvikling. Vi vil forsøke å belyse tre koblinger mellom utdanning og utvikling. Utdanning for økonomisk utvikling og arbeidsmarkedet, utdanning for å være/overleve og utdanning for å leve sammen. 4.1 Utdanning for økonomisk utvikling og arbeidsmarkedet It used to be that natural resources, a big labour force and a dose of inspiration was all that was required for countries to succeed, economically. But not anymore. In the 21st century, our future prosperity will depend on building a Britain where people are given the opportunity and encouragement to develop their skills and abilities to the maximum and then given the support to rise as far as their talents will take them, John Denham, minister for innovasjon, universiteter og ferdigheter. (World Class Skills, s. 3) Hanushek og Woessmann (2010) sier at det i den økonomiske litteraturen kan defineres tre mekanismer som fører til at utdanning påvirker økonomisk vekst. For det første kan utdanning øke arbeidsstyrkens kunnskap og ferdigheter, såkalt «human kapital», noe som kan medføre økt produktivitet og dermed gi økt utbytte. For det andre øker utdanning befolkningens innovative kapasitet, noe som medfører ny kunnskap, ny teknologi, nye prosesser og produkter. Og for det tredje danner utdanning grunnlaget for spredning og overføring av kunnskap for å forstå og ta i bruk ny informasjon og teknologi. For å kunne måle sammenhengen mellom utdanning og økonomisk vekst har man sett på antall gjennomførte skoleår opp mot nasjonens BNP per innbygger. Ett av funnene er at fra 1960 til 1996 var grunnskoleutdanning den enkeltfaktoren som mest stabilt påvirker vekst i BNP (ibid). Også på individnivå lønner utdanning seg økonomisk. Studier viser at lengre utdanning medfører økt personlig inntekt, i gjennomsnitt får man en inntektsøkning på 10 prosent for hvert års studie (Psacharopoulos og Patrinos 2004).

14 14 Temanotat 3/2013: Utdanning og utvikling Tabell 1: Individuelt utbytte av investering i utdanning, etter nivå og region. Prosent. Region/gruppe Barnetrinn Ungdomstrinn / videregående Høyere («Primary») opplæring («Secondary») utdanning Asia* 20,0 15,8 18,2 Europa, Midtøsten, Nord- Afrika* 13,8 13,6 18,8 Latin-Amerika, Karibia 26,6 17,0 19,5 OECD-land 13,4 11,3 11,6 Afrika sør for Sahara 37,6 24,6 27,8 Verden 26,6 17,0 19,0 * Ekskl. medlemslandene i OECD Kilde: Psacharopoulos og Patrinos, Tabell 1 viser at utdanningen i større grad gir økt inntekt for personer i lavinntektsland enn høyinntektsland, og høyere uttelling for de som tar utdanning på grunnskolenivå enn på høyskolenivå. Unntaket her er personer i Europa, Midtøsten og Nord Afrika. Det viser seg også at kvinner oftere enn menn bedrer sin økonomi gjennom økt utdanning. Men selv om kvinners inntekt stiger mer med utdanning enn det menns gjør, er det ikke likegyldig hvilket nivå utdanningen er på. I utviklingsland er kvinners utbytte i form av økt inntekt lavere enn menns for grunnskoleutdanning, men til gjengjeld høyere for videregående utdanning. Siden 1990 har det vært en økning i andelen jenter som begynner på skolen. Dette er viktig, fordi når jenter først begynner på skolen, er det sannsynlig at de i like stor grad som gutter går videre på skolen, og dermed får en økt inntekt. Det er imidlertid mange barn generelt sett som faller utenfor i overgangen mellom grunn- og ungdomsskolen og i videregående opplæring, spesielt i lavinntektsland. Både sammenhengen mellom antall år på skolen og BNP, og sammenhengen mellom BNP og personlig inntekt, er kritisert. For det første fordi man mener kunnskap ikke kan måles ut fra antall år på skolen. For å måle kunnskapsnivået må man også ta hensyn til det skolesystemet utdanningen foregår innenfor. I tillegg tar den lineære sammenhengen mellom skole og økonomi ikke hensyn til den kunnskapen som erverves utenfor skolesystemet (Hanushek og Woessmann, 2010). For det andre blir sammenhengen kritisert med hensyn til utvalg og metode. Eksempelvis er arbeidstakere utenfor den offisielle økonomien ikke inkludert i undersøkelsene, noe som fører til store skjevheter i land med en høy andel arbeidsplasser i den svarte økonomien eller selvbergingshushold. Økonomiske institusjoners rolle og hvordan økonomien i et land er organisert, er viktige faktorer som påvirker BNP (Psacharopoulos og Patrinos, 2004). Den senere tid har man også sett på kvaliteten i utdanningen 2 og økonomisk vekst. Kvalitet i utdanningen, i dette tilfellet uttrykt ved elevers kognitive ferdigheter, viser seg å være langt viktigere enn antall år på skolen (Hanushek og Woesmann 2010). Forholdet mellom antall år på skolen og 2 For en mer utfyllende diskusjon om begrepet kvalitet, se «Kvalitetsbegrepet i norsk utdanning. Hva dreier det seg egentlig om?» Temanotat 3/2012 Utdanningsforbundet.

15 Temanotat 3/2013: Utdanning og utvikling 15 økonomisk vekst er tilnærmet lik null. De har regnet seg fram til at i perioden fra 1960 til 2000 er det i land hvor testresultater overstiger et standardavvik på 1, målt ut fra PISA-tester i alle OECD land, er gjennomsnittlig årlig vekst i BNP per innbygger to prosent høyere enn land som har et standardavvik på mindre enn 1. Ferdigheter ervervet på skolen, hjemme eller på andre måter, inkluderes i vekstanalysen. På den andre siden kan det være at land med et høyt inntektsgrunnlag i utgangspunktet har en velutdannet befolkning. I land med høy inntekt er gjennomsnittlig normal skolegang mellom 17 og 21 år, mens høyeste oppnådde utdanning i lavinntektsland er mellom 8 og 12 år (UNESCO, 2012, s. 13). Å være født inn i fattigdom er en av de største hindringene for skolegang. Utviklingen i arbeidsmarkedet har ført til at man trenger flere kvalifiserte arbeidstakere enn tidligere. Dette gjør seg gjeldende over hele verden. Nye arbeidsplasser blir ikke lenger skapt i jordbruket, men i sekundær- og tertiærnæringene. Dette vil mest sannsynlig også gjelde i framtiden. Hægeland og Skogstrøm fremhever som et av sine hovedfunn at: «Teorier for økonomisk vekst klargjør at velstandsvekst på lang sikt bare kan komme gjennom teknologiske endringer. Nyere teorier peker også på at utdannet arbeidskraft har en nøkkelrolle når det gjelder utvikling og implementering av ny teknologi. Empiriske studier gir klar støtte til disse konklusjonene.» (Hægeland og Skogstrøm 2007, s. 2 ) Lee og Kim har på sin side undersøkt hvilke utdanninger som fører til økonomisk vekst, også ut fra et skille mellom lav- og høyinntektsland: «First the identification and confirmation of the growt impact of new policy variables such as techonology and tertiary edcuation ( ). Second, the general finding that while secondary education and political institutions turn out to be important for lower income countires, the policies facilitation techonolgy development and higher education seems to be more efficive in generating growth for upper middle and high income countries than for lower income contries.» (Lee og Kim 2009, s. 20) ILO, FNs særorganisasjon for arbeidslivet, anslår at det er 27 millioner flere arbeidsledige nå enn da resesjonen startet i I løpet av 2013 regner ILO med at man vil nå over 200 millioner arbeidsledige. Personer med høyere utdanning har i mindre grad vært utsatt for arbeidsledighet enn personer med lav utdanning. I OECD-landene i snitt har arbeidsledigheten for de med grunnskoleutdanning økt fra 8,8 prosent i 2008 til 12,5 prosent i For de med videregående opplæring gikk arbeidsledigheten fra 4,9 til 7,6 prosent, mens den gikk fra 3,3 til 4,7 prosent for de med høyere utdanning (ILO, 2012a).

16 16 Temanotat 3/2013: Utdanning og utvikling Høyere utdanningsnivå og kvalitativt god utdanning og opplæring er kritisk når det gjelder å få et anstendig arbeid, spesielt i utviklingsland hvor andelen arbeidsplasser innenfor den hvite delen av økonomien er lavere. I mange latin-amerikanske land er arbeidsledigheten høyest for de med ungdoms- og videregående skole, mens de med grunnskole og høyere utdanning har en bedre tilknytning til arbeidsmarkedet (ILO, 2012b, s. 30). Med andre ord: utdanning garanterer ikke at man får en anstendig jobb, men det er vanskelig å få en anstendig jobb uten utdanning. Det har også vært en økning i inntektsforskjellene mellom gruppene. Kvinner med høyere utdanning tjente 54 prosent mer enn sine medsøstre med videregående skole i I 2010 var forskjellen økt til 59 prosent. Tilsvarende tall for menn er fra 58 prosent til 67 prosent (OECD 2012). Kvinners mulighet til høyere utdanning samsvarer med et lands bruttonasjonalprodukt; jo høyere BNP, jo mer sannsynlig er det at kvinner får høyere utdanning (UNESCO 2012). Spørsmålet man kan stille seg er: fører utdanning til økonomisk vekst, eller økonomisk vekst til utdanning, og videre: hvordan henger årsakene i hop for nasjonen og for individet? Det ser ut til at land som har en befolkning med høy utdanning har hatt økonomisk vekst, og land med høy økonomisk inntekt har hatt en befolkning med høy utdanning. OECD (2012) viser til at utdanning lønner seg for det offentlige. Hvis man sammenlikner de offentlige utgiftene til utdanning med inntekter, er den offentlige avkastningen på mellom 3,8 og 7,2 prosent. Tilknytning til arbeidsmarkedet er viktig med hensyn til økonomisk sikkerhet på individnivå. At diskusjonen i noen tilfeller går på hvorvidt det lønner seg å utdanne befolkningen til et grunnskole-, videregående eller høyere utdanningsnivå, vil også kunne sees på i en større global diskusjon om arbeidsdeling. Er det slik at vi bør utdanne enkelte lands befolkning til et arbeidsmarked hvor hovedproduksjonen foregår innenfor arbeidskrevende industri, og andre lands innenfor en mer høyteknologisk? Skal det globale arbeidsmarkedet bestemme hvilken utdanning en befolkning bør ha? Er dette en utvikling man vil være seg bekjent av å fremme? Og, kan man ha en utdanning som ikke tar hensyn til arbeidsmarkedets behov? 4.2 Utdanning for å være og overleve «Whatever the cost of our libraries, the price is cheap compared to that of an ignorant nation». Walter Cronkite Utdanning har hatt helsemessig effekt i Norge. Den generelle hevingen av utdanningsnivået i etterkrigstiden har ført til bedre helse i befolkningen, først og fremst med hensyn til levealder, men også med en bedret kontroll med somatiske lidelser (Elstad, 2008 s. 128). Personer i Norge med høyere utdanning røyker mindre, og trener mer, men har også et større alkoholforbruk sammenliknet med lavt utdannede.

17 Temanotat 3/2013: Utdanning og utvikling 17 Data viser at mødres utdanningsnivå påvirker barnedødeligheten. In all countries with relevant data, child mortality rates are highest in households where the education of the mother is lowest (WHO, 2009, s. 11). Figuren nedenfor viser et eksempel fra tre afrikanske land. I alle landene synker dødeligheten for barn under fem år i takt med mødrenes utdanningsnivå. Figur 5: Barnedødelighet for barn under fem år ut fra mødres utdanningsnivå Kilde: W. Lutz, 2009 a, s I figuren indikerer rød søyle at mødrene ikke har utdanning, gul søyle indikerer grunnskoleutdanning, og blå søyle indikerer utdanning på ungdomstrinn/ videregående opplæring eller høyere utdanning (W. Lutz, 2009 a, s. 3034). I alle land er det en nedgang i barnedødeligheten ut fra mødres utdanningsnivå, figuren viser også at denne er markant når mødrene har ungdoms- eller videregående skole. Ungdomsgraviditet viser seg mer vanlig i fattige og rurale områder. Antall graviditeter går ned parallelt med lengden på jenters skolegang. Tidlig graviditet og fødsel er en større risikofaktor for unge kvinner mellom år enn for eldre. En senere graviditet medfører en helsegevinst for jenter. Av alle dødsfall relatert til reproduksjon utgjør unge jenter 15 prosent. Undersøkelser viser også hvordan jenters utdanning får positive følger etter at de gifter seg og får barn, gjennom bedret helse og hygiene, mer ressurser til barnas utdanning, bedret ernæring til barna, færre barn, bedre familieøkonomi og bedret status for kvinnene selv innad i familien. (Lloyd og Young, 2009). OECDs publikasjon Education at a Glance (2012) peker på at det er en klar og sterk sammenheng mellom utdanning og økt levealder, og at effekten er sterkere for menn enn for kvinner. Hvis man ser på gjenstående leveår i Norge hos 30 år gamle ufaglærte personer og personer med høyere utdanning, vil menn med høye utdanning leve 6 år lengre og kvinner 3,5 år lengre enn ufaglærte.

Temanotat 2/2012. Utdanning for bærekraftig utvikling. En publikasjon i en serie om utdanningens samfunnsmessige betydning. www.utdanningsforbundet.

Temanotat 2/2012. Utdanning for bærekraftig utvikling. En publikasjon i en serie om utdanningens samfunnsmessige betydning. www.utdanningsforbundet. Temanotat 2/2012 Utdanning for bærekraftig utvikling En publikasjon i en serie om utdanningens samfunnsmessige betydning www.utdanningsforbundet.no Temanotat 2/2012 Utdanning for bærekraftig utvikling

Detaljer

Kampen om de fattige. Et diskusjonsnotat om utfordringer for norsk bistand.

Kampen om de fattige. Et diskusjonsnotat om utfordringer for norsk bistand. Kampen om de fattige Et diskusjonsnotat om utfordringer for norsk bistand. Av nora ingdal 2 kampen om de fattige Et diskusjonsnotat om utfordringer for norsk bistand Utgitt av Utviklingsfondet 2012 Forfatter:

Detaljer

Frode Brunvoll og Tone Smith (red.) På rett vei? Indikatorer for bærekraftig utvikling 2010

Frode Brunvoll og Tone Smith (red.) På rett vei? Indikatorer for bærekraftig utvikling 2010 Statistiske analyser 114 Frode Brunvoll og Tone Smith (red.) På rett vei? Indikatorer for bærekraftig utvikling 2010 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser I denne

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Temanotat 3/2011. Klassestørrelse og læringsutbytte hva viser forskningen? www.utdanningsforbundet.no

Temanotat 3/2011. Klassestørrelse og læringsutbytte hva viser forskningen? www.utdanningsforbundet.no Temanotat 3/2011 Klassestørrelse og læringsutbytte hva viser forskningen? www.utdanningsforbundet.no Temanotat 3/2011 Klassestørrelse og læringsutbytte hva viser forskningen? Utarbeidet i avdeling for

Detaljer

FATTIG OG RIK I SAMME VERDEN

FATTIG OG RIK I SAMME VERDEN Tore Linné Eriksen: FATTIG OG RIK I SAMME VERDEN Hva kan vi vite om fattigdom og ulikhet, hvor skal vi hente kunnskap og hva skal vi tro på? FN-sambandet Høgskolen i Oslo og Akershus 2012 INNHOLD Del I:

Detaljer

Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt

Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt Sammendragsrapport Espen Dahl, Heidi Bergsli og Kjetil A. van der Wel Fakultet for samfunnsfag/sosialforsk 2 Forord I 2008 kom Verdens helseorganisasjon

Detaljer

Målstyring eller styring etter mål. utfordringer og muligheter. Temanotat 4/2013. Et temanotat i en serie om styring og kvalitet

Målstyring eller styring etter mål. utfordringer og muligheter. Temanotat 4/2013. Et temanotat i en serie om styring og kvalitet Temanotat 4/2013 Målstyring eller styring etter mål utfordringer og muligheter Et temanotat i en serie om styring og kvalitet www.utdanningsforbundet.no Temanotat 4/2013 Målstyring eller styring etter

Detaljer

RESULTATRAPPORT. Bistand og økonomisk utvikling: Ringer i vannet eller dråper i havet?

RESULTATRAPPORT. Bistand og økonomisk utvikling: Ringer i vannet eller dråper i havet? 2009 RESULTATRAPPORT Bistand og økonomisk utvikling: Ringer i vannet eller dråper i havet? Bistand og økonomisk utvikling Ringer i vannet eller dråper i havet? Norsk og internasjonal bistand gir et lite,

Detaljer

Migrasjon og helse. Utfordringer og utviklingstrekk IS-1663

Migrasjon og helse. Utfordringer og utviklingstrekk IS-1663 Migrasjon og helse Utfordringer og utviklingstrekk IS-1663 Rapportens tittel: Migrasjon og helse utfordringer og utviklingstrekk Utgitt: Mai 2009 Ansvarlig utgiver: Helsedirektoratet v/helsedirektør Bjørn-Inge

Detaljer

UTDANNING JOBB NUMMER 1

UTDANNING JOBB NUMMER 1 UTDANNING JOBB NUMMER 1 Norges internasjonale strategi for Utdanning for alle innen 2015 «JEG TRENGER UTDANNING, SÅ JEG KAN FÅ MEG JOBB EN DAG.» YOKOSTA, 9 ÅR, NICARAGUA Utviklingsministeren har ordet

Detaljer

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen Utarbeidet i samarbeid mellom HSH og Utdanningsforbundet

Detaljer

Folkehelsepolitisk rapport 2012

Folkehelsepolitisk rapport 2012 Helsedirektoratets årlige rapport om arbeidet med å utjevne sosiale helseforskjeller Folkehelsepolitisk rapport 2012 IS-2075 Heftets tittel: Helsedirektoratets årlige rapport om arbeidet med å redusere

Detaljer

På vei mot det gode samfunn?

På vei mot det gode samfunn? 64 Statistiske analyser Statistical Analyses Anders Barstad og Ottar Hellevik På vei mot det gode samfunn? Om forholdet mellom ønsket og faktisk samfunnsutvikling Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Detaljer

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 2012/13 Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 Revidert mai 2013 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Kontekstbeskrivelse... 6 Innspill fra våre samarbeidsparter...

Detaljer

Den samfunnsmessige avkastning av utdanning Erling Barth, ISF

Den samfunnsmessige avkastning av utdanning Erling Barth, ISF Den samfunnsmessige avkastning av utdanning Erling Barth, ISF Innledning Det er bred politisk enighet om å prioritere utdanning. Vi bruker mer på utdanning enn de fleste andre land i verden. Utgiftene

Detaljer

Kunnskap om fattigdom i Norge En oppsummering

Kunnskap om fattigdom i Norge En oppsummering Tone Fløtten, Inger Lise Skog Hansen, Anne Skevik Grødem, Arne Backer Grønningsæter og Roy A. Nielsen Kunnskap om fattigdom i Norge En oppsummering Tone Fløtten, Inger Lise Skog Hansen, Anne Skevik Grødem,

Detaljer

Frode Brunvoll, Svein Homstvedt og Kristine E. Kolshus (red.) Indikatorer for bærekraftig utvikling 2012

Frode Brunvoll, Svein Homstvedt og Kristine E. Kolshus (red.) Indikatorer for bærekraftig utvikling 2012 129 Statistiske analyser Statistical Analyses Frode Brunvoll, Svein Homstvedt og Kristine E. Kolshus (red.) Indikatorer for bærekraftig utvikling 2012 Statistiske analyser 129 Frode Brunvoll, Svein Homstvedt

Detaljer

Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt. Espen Dahl, Heidi Bergsli og Kjetil A. van der Wel Fakultet for samfunnsfag/sosialforsk

Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt. Espen Dahl, Heidi Bergsli og Kjetil A. van der Wel Fakultet for samfunnsfag/sosialforsk Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt Espen Dahl, Heidi Bergsli og Kjetil A. van der Wel Fakultet for samfunnsfag/sosialforsk Forord I 2008 kom Verdens helseorganisasjons «Kommisjon om sosiale

Detaljer

Minoritetsspråklige gutters erfaringer i forhold til gjennomføring av videregående skole.

Minoritetsspråklige gutters erfaringer i forhold til gjennomføring av videregående skole. AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG Masteroppgave i samfunnsarbeid Kunnskap, deltakelse og mestring Dialog og mestringsfølelse, få delta og komme på toppen av bølgen. Minoritetsspråklige gutters erfaringer

Detaljer

Kirsten Pernille Garstad Bjørnsen. Holdninger til utdanning i Telemark. I bakevja eller i samtiden?

Kirsten Pernille Garstad Bjørnsen. Holdninger til utdanning i Telemark. I bakevja eller i samtiden? Mastergradsavhandling i flerkulturelt forebyggende arbeid med barn og unge, 2014 Kirsten Pernille Garstad Bjørnsen Holdninger til utdanning i Telemark. I bakevja eller i samtiden? Høgskolen i Telemark

Detaljer

Kunnskapsbilder og forskningsbehov

Kunnskapsbilder og forskningsbehov Barn og unges levekår og velferd Kunnskapsbilder og forskningsbehov MONA SANDBÆK Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 1/02 Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Helse, helseatferd og livsløp

Helse, helseatferd og livsløp Helse, helseatferd og livsløp Resultater fra LOGG og NorLag MARIJKE VEENSTRA IVAR ANDREAS LIMA SVEIN OLAV DAATLAND Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 3/2009 Norsk

Detaljer

Hva ga demokratiet? En casestudie av malawiske kvinners syn på forholdet mellom fattigdom og demokrati.

Hva ga demokratiet? En casestudie av malawiske kvinners syn på forholdet mellom fattigdom og demokrati. Hva ga demokratiet? En casestudie av malawiske kvinners syn på forholdet mellom fattigdom og demokrati. Lill Marie Ulvær Hovedoppgave ved Institutt for Statsvitenskap, Universitetet i Oslo Våren 2003 Innhold

Detaljer

Barns levekår. Familiens inntekt og barns levekår over tid MONA SANDBÆK (RED)

Barns levekår. Familiens inntekt og barns levekår over tid MONA SANDBÆK (RED) Barns levekår Familiens inntekt og barns levekår over tid MONA SANDBÆK (RED) Med bidrag av: ANNE SKEVIK GRØDEM LARS B. KRISTOFERSEN JON IVAR ELSTAD STEN-ERIK CLAUSEN ANNE BRITA THORØD Norsk institutt for

Detaljer

«Litt vanskelig at alle skal med!»

«Litt vanskelig at alle skal med!» «Litt vanskelig at alle skal med!» Rapport 1: Evaluering av leksehjelpstilbudet 1. 4. trinn MARIE LOUISE SEEBERG, IDUNN SELAND & SAHRA CECILIE HASSAN Rapport nr 3/12 NOva Norsk institutt for forskning

Detaljer

Sosiale ulikheter i oppvekst - en humanitær utfordring

Sosiale ulikheter i oppvekst - en humanitær utfordring Sosiale ulikheter i oppvekst - en humanitær utfordring Karin Gustavsen TF-rapport nr. 283 2011 TF-rapport Tittel: TF-rapport nr: 283 Forfatter(e): År: 2011 Gradering: Antall sider: 98 Sosiale ulikheter

Detaljer

Masteroppgave Yrkespedagogikk 2012

Masteroppgave Yrkespedagogikk 2012 Masteroppgave Yrkespedagogikk 2012 Unge voksne- utdanning, gjennomføring og karriere Bente Thøgersen og Arild Baardseth Institutt for yrkesfaglærerutdanning Fakultet for lærerutdanning og internasjonale

Detaljer

Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen?

Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen? Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen? Mål: Øke fokuset på bedre tilrettelegging av kapital for kvinnelige gründere. Få frem løsninger i form av konkrete virkemidler

Detaljer