Kommuneplan for Lyngdal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025"

Transkript

1 Kommuneplan for Lyngdal Del 1: Samfunnsdel Del 2: Arealdel planbeskrivelse Del 3: Arealdel bestemmelser og retningslinjer

2 DEL 1 Samfunnsdel Innhold Innledning...3 Om kommuneplanen...4 En kommune i vekst og utvikling...7 Satsingsområder fram mot Kommunen som organisasjon...9 Oppvekst...13 Helse og omsorg...17 Folkehelse...21 Kultur, idrett og fysisk aktivitet...25 Bolig- og tettstedsutvikling...29 Næringsutvikling...33 Samferdsel og kommunikasjon...37 Klima, miljø og samfunnssikkerhet...41

3 Innledning VI VIL VI VÅGER Lyngdal kommunes slagord Vi vil vi våger ligger i ryggmargen på de fleste i Lyngdal. Blant ansatte i kommunen, innbyggere, bedrifter og politikere er det et sterkt ønske om å ville skape og se muligheter i kommunen man lever i. Det er også et kjennetegn ved Lyngdal at man våger å satse på det man er engasjert i; helhjertet og målrettet. Lyngdal skal betraktes som en utviklingsrettet kommune som hele tiden arbeider mot å være en attraktiv kommune for de som bor, jobber i eller besøker Lyngdal. Lyngdal kommune skal også kjennetegnes av å være samarbeidsvillig og løsningsorientert når muligheter kommer til syne eller utfordringer skal håndteres. Oppgaver og tjenester skal holde høy standard, slik at kvaliteten samsvarer med samfunnets forventninger. Våre kjerneverdier for framtiden er: UTVIKLING SAMARBEID KVALITET Kommuneplanen for Lyngdal skal bidra til å tydeliggjøre felles mål og strategier for den videre utviklingen av kommunen. Det overordnede målet er at alle generasjoner også kommende - skal få optimale levekår. For å få dette til skal denne kommuneplanen: Fungere som et overordnet politisk og administrativt styringsverktøy. Utgjøre et grunnlag for samarbeid mellom ulike aktører om ønsket samfunnsutvikling. Bidra til forutsigbarhet og tydelighet. Fremme en bærekraftig utvikling av kommunen og i regionen, miljømessig, økonomisk, sosialt og kulturelt.

4 KOMMUNEPLAN FOR LYNGDAL SAMFUNNSDEL Om kommuneplanen «KOMMUNEPLANEN HANDLER OM Å LØFTE BLIKKET, SE HELHETEN OG TENKE LANGSIKTIG» PLANPROSESSEN 18.juni 2012 ble planstrategien i Lyngdal kommune for inneværende kommunestyreperiode vedtatt. I vedtaket ble det tydeliggjort at kommunedelplanen for sentrum, Austadhalvøya og Lyngdal Vest skulle innlemmes i en overordnet kommuneplan. Det skulle også utarbeides en samfunnsdel slik at Lyngdal kommune ivaretar kravet om en samlet kommuneplan etter plan- og bygningslovens Det har vært viktig for Lyngdal kommune å ha en åpen, bred og tilgjengelig planprosess med høy grad av medvirkning. Det har vært ønskelig å få flest mulig innspill fra innbyggerne i kommunen, lag og foreninger, regionale aktører, politikere, administrasjonen i kommunen samt næringslivet. Samtidig har det vært et siktemål å ferdigstille kommuneplanen innen relativt kort tid. For å få dette til har det nødvendig å gjennomføre mange parallelle politiske og administrative prosesser. Av særlige viktige milepæler bør følgende trekkes fram: : Forslag til planprogram behandlet i Kommunestyret : Oppstartskonferanse i Kulturhuset : Vedtak planprogram av Kommunestyret : Åpen innspillsperiode : Oppvekstkonferanse i Kulturhuset : Næringskonferanse på Lyngdal Ungdomsskole : Temamøte i Kulturhuset : 1. gangs behandling av kommuneplanen i Kommunestyret TEMA I SAMFUNNSDELEN Kommuneplanen viser retning for ønsket samfunnsutvikling for Lyngdal fram mot Kommuneplanen er kommunens viktigste strategidokument. Den ivaretar kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og krav. Planen utgjør grunnlaget for felles utviklingsstrategi på tvers av fagfelt. Kommuneplanen består av to deler; en samfunnsdel med handlingsdel og en arealdel. Samfunnsdelen er kommunens overordnede styringsdokument. Den skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Følgende satsingsområder er pekt på i samfunnsdelen av kommuneplan for Lyngdal : Kommunen som organisasjon Oppvekst Helse og omsorg Folkehelse Kultur, idrett og fysisk aktivitet Bolig- og tettstedsutvikling Næringsutvikling Samferdsel og kommunikasjon Klima, miljø og samfunnssikkerhet SAMFUNNSDELEN LEGGER FØRINGER Samfunnsdelens målsettinger blir videreført og konkretisert i arealdelen. Arealdelen omfatter plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse. Plankartet viser hovedformål for bruk og vern av arealer, og sammen med bestemmelsene er kartet juridisk bindende. Samfunnsdelen er også styrende i den grad det utarbeides tematiske kommunedelplaner. Det skal tas stilling til revideringer/endringer i kommuneplanen minimum hvert 4. år. Handlingsdelen er kommunens økonomiplan med årsbudsjett. Handlingsdelen skal revideres årlig. SAMFUNNSDEL AREALDEL TEMATISKE KOMMUNEDELPLANER 4 ÅR 4 ÅR REVIDERING REVIDERING HANDLINGSDEL/ ØKONOMIPLAN 1 ÅR REVIDERING 4

5 SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLAN FOR LYNGDAL

6 KOMMUNEPLAN FOR LYNGDAL SAMFUNNSDEL 6

7 SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLAN FOR LYNGDAL Lyngdal har hatt en svært positiv utvikling og vekst de senere årene. Det er stor aktivitet innenfor næringslivet med mange nyetableringer. Omsetningen innenfor handel- og servicenæringen øker stadig og industrien høster anerkjennelse for innovasjon og nytekning. Kulturtilbudet med Lyngdal kulturhus i sentrum, har blitt et hjerte i byen med gode besøkstall og et variert tilbud. I 2012 kåret Telemarksforskning Lyngdal til den beste besøkskommunen i landet. Kombinasjonen av ulike positive faktorer gir et godt grunnlag for å bygge et enda bedre og attraktivt kommunesamfunn også i framtida. En kommune i vekst og utvikling Befolkningsutvikling Befolkningsveksten i Lyngdal kommune har i løpet av de siste ti årene vært svært stabil. Det har ikke vært noen år med nedgang i folketallet og den gjennomsnittlige veksten har vært i overkant av èn prosent årlig. Veksten skyldes både fødselsoverskudd og nettoinnflytting til kommunen. LYNGDAL I REGIONEN Lyngdal er en av seks kommuner i Listersamarbeidet. Sammen med Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal, Sirdal og Hægebostad har Lyngdal inngått forpliktende samarbeid på ulike fagområder. Mange utfordringer i regionen stopper ikke ved kommunegrensene, og ved å samarbeide har man større muligheter for å lykkes. Listerregionen deler i stor grad et felles bo- og arbeidsmarked. Svært mange pendler til og fra Lyngdal daglig til nabokommunene også østover til Mandal og Kristiansand. Det er mye som tyder innbyggere på at E-39 i i løpet 2025 av planperioden dersom antakelsene blir oppgradert slår med til. flere felt og strammere struktur på hele strekningen mellom Stavanger og Kristiansand. Dette vil gi et godt grunnlag for ytterligere vekst både lokalt og regionalt. Lyngdal har sammen med de andre kommunene i begge Agderfylkene forpliktet seg til en felles strategi, kalt Regionplan Agder 2020, for å møte sammenfallende utfordringer og muligheter framover. Dette samarbeidet forplikter, og kommuneplanen tar derfor i svært stor grad hensyn til regionplanens mål og strategier. Lyngdal har hatt en svært positiv utvikling og vekst de senere årene. Det er stor aktivitet innenfor næringslivet med mange nyetableringer. Omsetningen innenfor handel- og servicenæringen Endringer i befolkningen øker stadig og industrien høster anerkjennelse for innovasjon og nytekning. Kulturtilbudet med Lyngdal kulturhus i sentrum, har blitt et hjerte i byen med gode besøkstall og et variert tilbud. I 2012 kåret Telemarksforskning Lyngdal til den beste besøkskommunen i landet. Kombinasjonen av ulike positive faktorer gir et godt grunnlag for å bygge et enda bedre og attraktivt kommunesamfunn også i framtida. BEFOLKNINGSUTVIKLING Befolkningsveksten i Lyngdal kommune har i løpet av de siste ti årene vært svært stabil. Det har ikke vært noen år med nedgang i folketallet og den gjennomsnittlige veksten har vært i overkant av èn prosent årlig. Veksten skyldes både fødselsoverskudd og nettoinnflytting til kommunen. Pr 1. januar 2014 har Lyngdal kommune 8093 innbyggere. Den årlige veksten framover ventes å være nærmere 1,5 prosent i prognoseperioden. Det vil si at det i Lyngdal kommune vil være bortimot 9500 Pr 1. januar 2014 har Lyngdal kommune 8102 innbyggere. Den årlige veksten framover ventes å være nærmere 1,5 prosent i prognoseperioden. Det vil si at det i Lyngdal kommune vil være bortimot 9500 innbyggere i 2025 dersom antakelsene slår til. Lyngdal har i dag innbyggere med bakgrunn fra mer enn 40 forskjellige land. Prosentandelen med ikke-norsk bakgrunn er 10,5 prosent, og flesteparten av disse er arbeidsinnvandrere. Lyngdal har i dag innbyggere med bakgrunn fra mer enn 40 forskjellige land. Prosentandelen med ikke-norsk bakgrunn er 10,5 prosent, og flesteparten av disse er arbeidsinnvandrere. Befolkningsveksten tilfører kommunen større aktivitet, nye impulser og høyere skatte- og rammetilskuddsinntekter. Samtidig må denne veksten ivaretas ved utvikling av kommunale tjenester som barnehager, skoler og omsorgstilbud, avsetting av bolig- og næringsarealer og etablering av infrastrukturer. Befolkningsveksten tilfører kommunen større aktivitet, nye impulser og høyere skatte- og rammetilskuddsinntekter. Samtidig må denne veksten ivaretas ved utvikling av kommunale tjenester som barnehager, skoler og omsorgstilbud, avsetting av bolig- og næringsarealer og etablering av infrastrukturer. ENDRINGER I BEFOLKNINGEN Diagrammene under viser utviklingen i de enkelte aldersgruppene basert på SSBs prognose for middels vekst. Usikkerheten omkring tallene vil særlig slå ut på aldersgruppen 0-5 år, fordi fødselstallene varierer veldig fra år til år. Diagrammene under viser utviklingen i de enkelte aldersgruppene basert på SSBs prognose for middels vekst. Usikkerheten omkring tallene vil særlig slå ut på aldersgruppen 0-5 år, fordi fødselstallene varierer veldig fra år til år Befolkningsprognose 0-5 år, 6-15 år og år år 6-15 år år 7

8 KOMMUNEPLAN FOR LYNGDAL SAMFUNNSDEL Befolkningsprognose år Befolkningsprognose år år år Befolkningsprognose år og 80 år + Befolkningsprognose år og 80 år år år år 80 år + Antallet førskolebarn er beregnet beregnet å øke med cirka å øke 100 med barn i cirka 100 rom barn tilgjengelig i planperioden. dersom forventet Av disse utvikling vil slår svært til. mange planperioden. Av disse vil svært mange ha behov for barnehageplass. ha behov Det er en for trend barnehageplass. at stadig flere barn Det går i er barnehage en trend og at stadig ovenfor flere vil barn endre går sammensettingen i barnehage av og de ulike begynner befolkningsgrup- Diagrammene ovenfor viser at befolkningsendringene vi står begynner Antallet førskolebarn er beregnet å øke med cirka 100 barn i planperioden. Av disse vil svært mange tidligere tidligere enn før. enn Samtidig før. er det behov for stadig for stadig flere flere pene heltidsplasser. framover. Dette utfordrer oss på å planlegge samfunnsutviklingen flere og barn kommunens går i barnehage tjenestetilbud og med begynner tanke på endrede heltidsplasser. ha behov for barnehageplass. Det er en trend at stadig For barn i grunnskolealder blir det en utfordring å sørge forutsetninger. at elevplassene Det som er særlig i kommunen framtredende er den fordelt sterke For tidligere barn i grunnskolealder enn før. Samtidig blir det en er utfordring det behov å sørge for for stadig at flere veksten heltidsplasser. som aldersgruppen år er forventet å ha. Framtidas elevplassene slik at kapasiteten i kommunen utnyttes er fordelt slik optimalt. at kapasiteten Befolkningsprognoser utnyttes eldre vil være fordelt mer etter ressurssterke dagens og ha skolekretser bedre helse enn viser dagens at For barn i grunnskolealder blir det en utfordring å sørge for at elevplassene i kommunen er fordelt optimalt. Årnes og Befolkningsprognoser Kvås skole vil ha fordelt god etter kapasitet dagens skolekretser i årene framover, eldre. Antallet mens Berge eldre over og 80 Å år vil er få forventet utfordringer å øke markant med i siste å viser slik at Årnes kapasiteten og Kvås skole utnyttes vil ha god optimalt. kapasitet i Befolkningsprognoser årene framover, del av planperioden. fordelt etter dagens skolekretser viser at mens ha nok Berge undervisningsrom og Å vil få utfordringer tilgjengelig med å ha nok undervisnings- dersom forventet utvikling slår til. Årnes og Kvås skole vil ha god kapasitet i årene framover, mens Berge og Å vil få utfordringer med å Diagrammene ovenfor viser at befolkningsendringene vi står ovenfor vil endre sammensettingen av ha nok undervisningsrom tilgjengelig dersom forventet utvikling slår til. de ulike befolkningsgruppene framover. Dette utfordrer oss på å planlegge samfunnsutviklingen og Diagrammene ovenfor viser at befolkningsendringene vi står ovenfor vil endre sammensettingen av kommunens tjenestetilbud med tanke på endrede forutsetninger. Det som er særlig framtredende er de ulike befolkningsgruppene framover. Dette utfordrer oss på å planlegge samfunnsutviklingen og den sterke veksten som aldersgruppen år er forventet å ha. Framtidas eldre vil være mer kommunens tjenestetilbud med tanke på endrede forutsetninger. Det som er særlig framtredende er ressurssterke og ha bedre helse enn dagens eldre. Antallet eldre over 80 år er forventet å øke den sterke veksten som aldersgruppen år er forventet å ha. Framtidas eldre vil være mer markant i siste del av planperioden. ressurssterke og ha bedre helse enn dagens eldre. Antallet eldre over 80 år er forventet å øke markant i siste del av planperioden. 8

9 SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLAN FOR LYNGDAL Satsingsområder fram mot 2025 Kommunen som organisasjon Lyngdal kommune er leverandør av viktige tjenester for at innbyggerne skal leve gode liv. For å kunne levere tjenester som er av god kvalitet er det nødvendig med en velfungerende organisasjon med kompetente og motiverte medarbeidere. Organisasjonen må også være omstillingsdyktig i et samfunn som er i stadig forandring. En framtidsrettet organisasjon må ivareta god kommunikasjon med innbyggerne og være lydhør og opptatt av hvordan innbyggerne opplever de tjenestene som mottas. Kommunen driver blant annet barnehager, skoler, omsorgstjenester, kulturtilbud og tekniske tjenester. I overkant av 700 personer er ansatt i Lyngdal kommune, og av disse er cirka 85 % kvinner. De to største ansvarsområdene innenfor driften til kommunal sektor på helse, omsorg og oppvekst. Av kommunens totale budsjett brukes cirka 80 prosent av midlene på helse, omsorg og oppvekst. Derfor har disse tjenestene fått en egen oversikt over mål og strategier i kommuneplanen. Organisasjonen Lyngdal kommune er fordelt på 5 støtteenheter og 17 resultatenheter. Lyngdal kommune har gjennomført betydelige investeringer de siste årene. Samtidig er kommunens inntektsnivå, i form av statlige overføringer og skatter, lavere enn de fleste andre kommuner i Norge. Dette betyr at kravene til effektivitet i det kommunale tjenestetilbudet er svært høyt og økende. RÅDMANNEN RÅDMANNENS LEDERGRUPPE Skolefaglig ansvarlig Barnehageansvarlig Rådgiver Helse og omsorg IKT-ansvarlig Organisasjonssjef Leder Plan og økonomi STØTTEENHETER TJENESTEENHETER Fellestjenesten Å barneskole Tekniske tjenester Bergeheim barnehage Organisasjonsavdelingen Berge barneskole Plankontoret Nygård barnehage IKT Kvås skole NAV Lyngdal Lyngtua barnehage Plan- og økonomiavdelingen Årnes skole Enhet for barn og unge Voksenopplæringen Servicekontoret Lyngdal ungdomsskole Enhet for hjemmebasert omsorg Kulturskolen Lyngdal bo- og servicesenter Enhet for psykisk helse og habilitering 9

10 KOMMUNEPLAN FOR LYNGDAL SAMFUNNSDEL HELHETLIG SYSTEM FOR VIRKSOMHETSSTYRING Lyngdal kommune har behov for å etablere et system som bedrer oversikten og resultatoppfølgingen for hele organisasjonen fortløpende. Dette bør være systemer som kan brukes gjennomgående i dialogen med innbyggerne og som rapportering til det administrative og politiske nivået. Hensikten er å sikre god kvalitet, effektivitet, kontroll og god ledelse av alle kommunens områder. Kommuneplanen legger opp til at det etableres et helhetlig system for å ivareta dette. Gjennom dette systemet skal det også sikres at kommuneplanens overordnede mål og strategier gjennomsyrer planlegging og praksis i hele organisasjonen. For å få dette til må de politisk vedtatte mål og strategier omsettes til konkrete og operasjonaliserte resultatmål for den enkelte virksomhet. Skjematisk kan dette uttrykkes på følgende måte: KOMMUNENS MÅL: Kommunens mål og overordede strategier Mål for sektorer/ fagområder Resultatmål for den enkelte enhet Resultatmål for den enkelte medarbeider DEFINERES GJENNOM: Kommuneplan Kom. delplaner/temaplaner Økonomiplan, Målekart Årsplan med målekart Årsplan Stillingsbeskrivelser 10

11 SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLAN FOR LYNGDAL KOMMUNEN SOM ORGANISASJON VI VIL SLIK GJØR VI DET Ha god samhandling og dialog med innbyggerne. Aktiv bruk av brukerundersøkelser innenfor alle kommunens fagområder. Høy grad av medvirkning fra brukere i planleggingsog forbedringsarbeid. Ha gode informasjonsrutiner. Ha et helhetlig system for virksomhetsstyring. Sikre god sammenheng mellom ulike plandokumenter og rapportering til politisk nivå. Innføre resultatledelse basert på prinsipper om balansert målstyring og gevinstrealisering. Aktiv bruk av internkontrollsystemer for å sikre god styring og forbedring av egen praksis. Kommunen har enkle og gode digitale verktøy tilgjengelig for publikum. Sikre et digitalt førstevalg og at teknologi benyttes på en forsvarlig måte som øker effektiviteten og kvaliteten på tjenestene. Kommunen har gode og effektive digitale verktøy til saksbehandling og oppfølging av interne prosesser. Kommunen har ledere som ser sammenheng mellom tjenesteproduksjon og teknologibruk. Kommunen sikrer nødvendig digital kompetanse til sine ansatte. Kommunen sørger for sikker lagring som tilfredsstiller krav til personvern og arkivering. Ha en arbeidsgiverstrategi med fokus på etisk refleksjon, nærvær, beholde/rekruttere ansatte og kompetanseutvikling. Kommunens kjerneverdier utvikling, samarbeid og kvalitet gjennomsyrer alle tjenester som leveres. Reflektere over egen praksis med mål om stadig utvikling og forbedring. Stor grad av involvering fra tillitsvalgte og vernetjenesten. Stor grad av medvirkning og dialog mellom leder og ansatte. Ha oversikt over den enkeltes kompetanse og kompetansebehovet i organisasjonen. Stadig forbedre Lyngdal kommunes omdømme som attraktiv arbeidsplass. Arbeide systematisk med likestilling, inkludering og mangfold. 11

12 KOMMUNEPLAN FOR LYNGDAL SAMFUNNSDEL 12

13 SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLAN FOR LYNGDAL Oppvekst BARNEHAGE OG SKOLE Lyngdal kommune skal tilby barnehager og skoler med god kvalitet, godt læringsmiljø og høyt læringsutbytte der barn og unge får utvikle seg både faglig, kulturelt og sosialt. I 2014 finnes det tre kommunale barnehager, seks private barnehager og en åpen barnehage i Lyngdal. I forhold til andelen plasser innehar kommunen 300 plasser, mens de private barnehagene tilsammen har bortimot 200 plasser. Gjennom kommuneplanperioden vil det være et økt behov for flere barnehageplasser i kommunen, men kommunen har ikke tatt stilling til hvorvidt disse skal etableres i privat eller offentlig regi. Lyngdal kommune har fire kommunale barneskoler; Å, Kvås, Berge og Årnes. Alle ungdomsskoleelevene går fra høsten 2013 på ny Lyngdal ungdomsskole i sentrum. I tillegg til det offentlige tilbudet kan elever gjennomføre grunnskolen ved Lyngdal kristne grunnskole. Kommuneplanprosessen har stadfestet at det ikke skal gjøres endringer i skolestrukturen i første del av planperioden. Lyngdal kommune har også en avdeling av Lister videregående skole etablert og et privatskoletilbud gjennom KVS-Lyngdal. Lyngdal kommune har utfordringer både i forhold til utdanningsnivå og lav deltakelse i arbeidslivet. Det er en høy andel unge uføre i kommunen og lav yrkesdeltakelse blant kvinner sammenlignet med resten av landet. De siste årene har man fått økt kunnskap om barnehager og skolers betydning for å sette det enkelte mennesket i stand til å gjennomføre videre utdanning og delta i arbeidslivet. Det finnes klare sammenhenger mellom utdanningsnivå og deltakelse i arbeidslivet, og mellom utdanningsnivå og levekår generelt. Det er derfor viktig å legge til rette for at det enkelte barn får muligheter til å utvikle seg og mestre livet. Agder 2020 er tydelig på at det enkelte barn allerede i barnehagen skal oppleve et godt og tilrettelagt pedagogisk tilbud. Gjennom tidlig innsats i barnehagen og skolen skal den enkelte få et best mulig utgangspunkt for selv å kunne velge et utdannings- og karriereløp som harmonerer med den enkeltes potensiale. Betydningen av helhet og kontinuitet i opplæringsløpet, fra barnehagen og videre gjennom videregående opplæring, blir understreket i denne planen. Dette innebærer viktigheten av å lage gode samarbeidsarenaer mellom barnehage, skole, kultur, helsetilbud og hjemmet. God informasjonsflyt, integrerte tjenester, gode overganger og tverrfaglig fokus skal bidra til å styrke samhandlingen og kvaliteten på de tjenestene som tilbys. Det skal sikres et helhetlig tilbud til de barna som har behov for ekstra hjelp og støtte. Alle barn og unge i L yngdal har krav på en oppvekst hvor de ikke opplever mobbing. Det å utvikle gode strategier og metoder for å motvirke at mobbing skjer og gode tiltak når mobbing skjer, må starte i barnehagen og følges opp både på barne- og ungdomsskolen. Flere skoleledere i Lyngdal har i løpet av de siste årene gjennomført studier i ledelse. Dette har ført til mer bevisste og trygge ledere. Utfordringen framover blir å styrke ledelseskompetansen som støtter lærerne i deres arbeid. Det pedagogiske arbeidet innenfor barnehage og skole skal være kunnskapsbasert, og det må legges til rette for et helhetlig og varig etter- og videreutdanningssystem. Analyse og refleksjon over egen praksis, utveksling av kunnskap og tverrfaglig samarbeid, blir viktige virkemidler for kompetanseheving og for gjennomføring av kommunens verdier om utvikling, samarbeid og kvalitet. 13

14 KOMMUNEPLAN FOR LYNGDAL SAMFUNNSDEL OPPVEKST VI VIL SLIK GJØR VI DET Arbeide etter satsingen «ett barn en opplæring». Sikre gode overganger fra barnehage til og med videregående opplæring. Vektlegge tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid. Helhetlig planlegging i barnehager og skoler for å oppnå uttalte målsettinger. Styrke SFO tilbudet både i forhold til lokaliteter og samarbeidet med øvrig skolehverdag. Etablere et varig system for etter- og videreutdanning. Tilrettelegge for at ledere kan utvikle kompetanse som støtter og utvikler medarbeiderne i deres arbeid. Sikre et helhetlig tilbud og effektiv bruk av ressurser til barn som har behov for ekstra hjelp og støtte. At alle som går ut av grunnskolen, skal ha holdninger, kunnskaper og ferdigheter som gjør dem i stand til å mestre livet og gjennomføre videregående opplæring. At alle barn og unge skal inkluderes, trives, oppleve mestring og få faglige utfordringer. Gi individuell tilpasning/tilpasset opplæring som reduserer behovet for spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning. Styrke det regionale samarbeidet for å gi et effektivt og helhetlig tilbud. Styrke barnas selvfølelse og sosiale kompetanse. Sikre en praksis som er basert på forskning og anerkjent kunnskap. Analyse og refleksjon over egen praksis som basis for utvikling av god kvalitet i barnehage og god undervisning. Likestilling som grunnleggende prinsipp i all opplæring. Utvikle system for god integrering av minoritetsspråklige barn/unge. Støtte og utvikle de ansattes relasjons- og ledelseskompetanse. Sikre nødvendig faglig kompetanse. Ha et bredt og systematisk samarbeid mellom barnehager/ skoler og foresatte. Ha differensierte metoder for opplæring slik at alle kan tilegne seg kunnskap og oppleve mestring ut fra sitt ståsted. Skape et miljø som er preget av åpenhet, aksept og vennlighet. Ha forutsigbarhet og langsiktighet i planleggingen av framtidig barnehage- og skolestruktur. Arbeide aktivt mot at mobbing skjer. Utarbeide en plan for barnehager som synliggjør fremtidige behov. Opprettholde dagens skolestruktur til minst Bevisstgjøre barna i forhold til nulltoleranse for mobbing. Arbeide for at det enkelte barn ikke utsettes for krenkende ord og handlinger. 14

15 SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLAN FOR LYNGDAL

16 KOMMUNEPLAN FOR LYNGDAL SAMFUNNSDEL 16

17 SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLAN FOR LYNGDAL Helse og omsorg Helse- og omsorgssektoren i Lyngdal vil i de neste årene gjennomgå store omlegginger for å imøtekomme nye utfordringer og behov. Dette skyldes både befolkningsutviklingen og økende behov for sammensatte og kompetansekrevende tjenester. Lyngdal kommune vil i planperioden få langt flere eldre. Det er forventet en økning i store sykdomsgrupper som kols, kreft og demens, og Lyngdal har allerede i dag store utfordringer med at mange har psykiske lidelser knyttet til angst og depresjoner. Forventningene til det offentlige tilbudet er også i forandring. Den stigende individualiseringen betyr at mange i økende grad forventer personlige tilpassede ytelser. Dette gir økte krav til omstilling og tilpasningsdyktige ansatte og tjenester. Kommunen må i lys av samhandlingsreformen sørge for en helhetlig tenkning i forhold til forebygging, tidlig diagnostikk og behandling med oppfølging. I dette perspektivet er godt samarbeid med de andre Listerkommunene og sykehuset (SSHF) et viktig virkemiddel. Det er særlig sentralt å videreutvikle det forebyggende helsearbeidet slik at behovet for tjenester reduseres og den enkelte opplever bedre livskvalitet. Flere leveår med god helse er en uttalt målsetting fra helsedirektoratet og har stor betydning for den enkelte innbygger og samfunnet som helhet. God helse i befolkningen og gode levekår er vesentlige faktorer som er med å bidra til positiv sosial og økonomisk utvikling i kommunen. Kommunen skal legge til rette for at den enkelte bedre kan ta vare på seg selv og sin egen helse. Alle skal ha muligheten til et aktivt hverdagsliv uavhengig av funksjonsgrad. Hverdagsaktiviteter som innebærer både fysisk aktivitet og deltakelse i sosiale sammenhenger er positive faktorer for god helse. Lyngdal kommune skal være en aktiv tilrettelegger i denne sammenhengen. Den viktigste omsorgsboligen i årene fremover vil være innbyggerens eget hjem og ikke en kommunal bolig. En uttalt målsetting i denne kommuneplanen er at kommunen skal være en pådriver for at det bygges og tilpasses flere boliger som setter innbyggerne i stand til å leve lengst mulig med god livskvalitet i egen bolig. En utstrakt satsing på velferdsteknologi, innovasjon og holdningsskapende arbeid vil være viktige faktorer for å muliggjøre dette. For å lykkes må det skapes trygghet og forutsigbarhet både for den enkelte innbygger og støtteapparatet omkring. Kommunen skal bidra med rådgivning og kunnskapsformidling overfor enkeltmennesker som er rammet av helseutfordringer og for pårørende som har behov for støtte og oppfølging. Lyngdal vil i årene som kommer ha et særskilt fokus på å gi en trygg og tilpasset omsorg til innbyggere og familier som berøres av demens. Det samme gjelder mennesker med rus- og psykiske helseproblemer. 17

18 KOMMUNEPLAN FOR LYNGDAL SAMFUNNSDEL HELSE OG OMSORG VI VIL SLIK GJØR VI DET Legge til rette for at den enkelte kan bo lengst mulig hjemme, med god livskvalitet. Ta i bruk velferdsteknologi / trygghetspakker Være innovative og implementere resultater fra «innobuildprosjektet». Tilby Informasjon og drive holdningsskapende arbeid. Gi rådgivning til innbyggere som søker om tilretteleggingstilskudd Utvikle og styrke de ansattes kompetanse. Forebygge fallulykker i eget hjem. Bedre livskvaliteten for mennesker med rus- og psykisk helseproblemer. Senke forbruket av vanedannende medikamenter. Senke unødig bruk av sykehustjenester. Styrke forebyggende innsats til barn, unge og familier. Etablere «trygghetstelefon» utover ordinær arbeidstid. Gi en trygg og tilpasset omsorg til innbyggere og familier som berøres av demens. Etablere en pårørendeskole. Etablere et demensteam / koordinator. Tilrettelegge boliger. Etablere flere avlastningsplasser. Utvikle og styrke de ansattes kompetanse. Tilrettelegge for at den enkelte bruker oppnår større grad av livskvalitet gjennom egenmestring. Styrke brukernes egenomsorg. Hverdagsrehabilitering skal gjennomsyre omsorgstjenestene. Tilpasse boliger ut ifra brukernes behov. Lage tilpassede opplæringsopplegg. Inkludere pårørende og nettverk i omsorgstilbudet. Gi brukerne meningsfull hverdag og aktivitetstilbud. Vurdere samorganisering av aktivitetstilbud til ulike grupper. Styrke samarbeidet med frivillige lag og foreninger. 18

19 SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLAN FOR LYNGDAL

20 KOMMUNEPLAN FOR LYNGDAL SAMFUNNSDEL 20

21 SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLAN FOR LYNGDAL Folkehelse Maten vi spiser, lufta vi puster inn og utformingen av boligområder virker inn på helse, miljøforhold og trivsel. Gjennom god planlegging og tilrettelegging kan kommunen bidra til å bedre folkehelsen. Kommunens rolle og ansvar i folkehelsearbeidet er gjennom ny lovgivning og statlige retningslinjer aktualisert og framhevet. Kommunen skal medvirke til en samfunnsutvikling som styrker folkehelsen og utjevner sosiale forskjeller og levekår. Dette krever målrettet og langsiktig planlegging, og det er nødvendig med en tverrfaglig tilnærming. Grunnlaget for god helse legges i hovedsak utenfor helsetjenesten, og til dels også utenfor kommunens ansvarsområder. Dette utfordrer alle offentlige sektorer og private lag og foreninger til å samarbeide aktivt og målrettet. I folkehelsearbeidet må både offentlig sektor, private lag og foreninger, samt næringslivet bidra og samarbeide om gode tiltak. Gjennom Folkehelseinstituttets årlige folkehelseprofil får den enkelte kommune et oversiktsbilde om aktuell og relevant statistikk. Folkehelseprofilen i Lyngdal for 2014 viser at kommunen har mange sammenfallende levekårsutfordringer med resten av Listerregionen. Lyngdal har en stor andel deltidsarbeidende kvinner og svært mange unge uføretrygdede sammenlignet med resten av landet. Lyngdal har også høyere utfordringer i forhold til en del kroniske sykdommer som KOLS, astma og muskel- og skjelettsykdommer. I tillegg finner man relativt flere med psykiske lidelser relatert til angst, depresjoner og nevroser. Antallet legemiddelbrukere i Lyngdal for psykiske lidelser er blant de høyeste i Vest-Agder. Agderforsknings levekårsrapporter har tydelige anbefalinger om hva som skal til for å stimulere en samfunnsutvikling som bidrar til å bedre levekårene: Målrettet satsing på inkludering og kvalitet i utdanningstilbudet, sammen med kvalifisering for arbeidslivet, er blant de viktigste tiltakene for bedre levekår og folkehelse. Kommuneplanen følger disse anbefalingene. De siste årene har man sett en utvikling i samfunnet generelt mot stadig mindre fysisk aktivitet og et usunnere kosthold som har ført til utstrakt fedmeproblematikk også hos barn. Mer fysisk aktivitet og en større bevissthet om kosthold, vil være viktige bidrag til at flere lever lengre med god helse. Strategier som tilrettelegger for økt hverdagsaktivitet er derfor sentrale i denne planen. Helse er viktig for alle mennesker, men forutsetningene for å oppnå god helse er høyst ulike. Sosiale forhold knyttet til oppvekst, utdanning, jobb, hva vi spiser og mulighetene til trening og fysisk aktivitet er avgjørende for helsen. Samfunnsutviklingen framover skal styrke innbyggernes og lokalsamfunnets mulighet til å ta ansvar for egen helse. Forebygging og tidlig innsats, helhet og samhandling, god kvalitet og nødvendig kompetanse skal bidra til bedre helse for den enkelte. 21

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel.

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstre synes at samfunnsdelen er et godt gjennomarbeidet dokument, men generelt er verdiene Nærhet, Engasjement og Synlighet lite synlig

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

Regional og kommunal planstrategi

Regional og kommunal planstrategi Regional og kommunal planstrategi 22.september 2011 09.11.2011 1 Formål 1-1 Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning Langsiktige løsninger Universell utforming Barn og unges

Detaljer

Kommunedelplan kultur

Kommunedelplan kultur Kommunedelplan kultur Orientering i driftskomiteen 15. oktober 2014 Kommunedelplan kultur - Orientering i driftskomiteen 15. oktober 2014 1 Bakgrunn og formål Planen er utarbeidet i lys av de overordna

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER

KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER Rennebu et godt sted å være! Vedtak i kommunestyret sak 24/13 den 20.6.2013 om høring og offentlig ettersyn i perioden 24.6.2013 13.9.2013

Detaljer

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2014-2030 Barn og unge har også en formening om hvordan Midtre Gauldal skal utvikle seg og se ut i framtida. Tegningene i dette heftet er bidrag til en konkurranse

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel

Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel Kommunal planstrategi Kommuneplanens samfunnsdel Medvirkning Områdeplan Kleppestø «Tett på utviklingen tett på menneskene» Hva var planen? Hva gjorde vi? Hva

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE VEKST-UTFORDRINGER OG MULIGHETER. Forprosjekt for RRB og E16, møte 5.11.2015

ULLENSAKER KOMMUNE VEKST-UTFORDRINGER OG MULIGHETER. Forprosjekt for RRB og E16, møte 5.11.2015 VEKST-UTFORDRINGER OG MULIGHETER Forprosjekt for RRB og E16, møte 5.11.2015 Kommuneplanens arealdel 2015-2030 Vedtatt av kommunestyret 07.09.2015 Ullensaker i 2015 Ca. 34.000 innbyggere og i sterk vekst

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Plansjef Greta Johansen 11.12.2012 Foto: Crestock Det regionale plansystemet Demografi Miljø og bærekraftig utvikling Areal og infrastruktur, natur og friluftsområder Næring og

Detaljer

Ny lov nye muligheter!

Ny lov nye muligheter! Ny lov nye muligheter! 1 Litt om hva jeg skal si. Folkehelseloven 5 og 6 Hvordan tenker vi å gripe det an i Oppegård Folkehelse i ulike deler av kommunens planprosesser Folkehelsetiltak i alle virksomheter

Detaljer

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Medlemsmøte Frogner Høyre Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Kveldens program Smart og Skapende by 11.sep 2014 19.00 Velkommen med kort om opplegget for møtet 19.10-19.30 Kort innledning om smart

Detaljer

NSH Helsetjenester til eldre 2009

NSH Helsetjenester til eldre 2009 NSH Helsetjenester til eldre 2009 Sammenhengen mellom omgivelser livskvalitet og helse utvikling av av omsorgsboliger for morgendagens eldre. Tverretatlig kommunenettverk omsorgssektoren - Kultur utvikling

Detaljer

SKAUN KOMMUNE. Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt i kommunestyret

SKAUN KOMMUNE. Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt i kommunestyret SKAUN KOMMUNE AKTIV ATTRAKTIV Kommuneplanens samfunnsdel 2013 2024 vedtatt i kommunestyret 14.02.13 Forord Skaun kommune ligger sentralt plassert i Trondheimsregionen mellom storbyen Trondheim og kommunene

Detaljer

Samfunnsplan Porsanger kommune

Samfunnsplan Porsanger kommune Samfunnsplan Porsanger kommune Hensikt: Samfunnsplanen skal utarbeides som en overordnet strategisk plan for samfunnsutvikling i Porsanger kommune Skal dekke 2014-2020 Porsanger kommunes målsetning: Porsanger

Detaljer

Kommunedelplan kultur

Kommunedelplan kultur Kommunedelplan kultur Presentasjon av utfordringer og målbilde i enhetsledermøte 23. mai 2014. Kommunedelplan kultur En annen måte å jobbe på: Mer kunnskapsbasert i tråd med intensjoner i alt plan- og

Detaljer

Basert på TF-notat nr. 54/2016, Bent Aslak Brandtzæg

Basert på TF-notat nr. 54/2016, Bent Aslak Brandtzæg Regional plan og kommuneoverskridende arealutfordringer Basert på TF-notat nr. 54/2016, Bent Aslak Brandtzæg 1 Formålet med utredningen Se nærmere på: Hva slags kommuneoverskridende arealutfordringer som

Detaljer

Selbu kommune. Samfunnsdelen i kommuneplan

Selbu kommune. Samfunnsdelen i kommuneplan Selbu kommune Samfunnsdelen i kommuneplan 2005 2016 2 Innholdsfortegnelse Side Forord 3-4 Visjon og verdier 5 Kommunal tjenesteproduksjon 6 Stedsutvikling og boligtilbud 7 Næringsutvikling 8 Oppvekstmiljø

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2013-2030

Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Føringer fra samfunnsdelen/andre vedtatte planer og øvrige føringer Viktige temaer Medvirkning og videre prosess Kommuneplan for Nes Planprogram Samfunnsdel Arealdel Formålet

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Hva er god planlegging?

Hva er god planlegging? Hva er god planlegging? Tim Moseng Mo i Rana 22. april 2013 Foto: Bjørn Erik Olsen Temaer Kommuneplanlegging Planstatus for Indre Helgeland Planstrategi og kommuneplan Kommuneplanens samfunnsdel Lokal

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Hvordan kan kommunene utvikle tiltak for å styrke levekårene i sin kommune?

Hvordan kan kommunene utvikle tiltak for å styrke levekårene i sin kommune? I et forsknings- og utredningsprosjekt har Asplan Analyse undersøkt hva som er årsakene til at postindustrielle kommuner har noe større levekårsutfordringer enn andre kommuner, og hvordan kommunene kan

Detaljer

H = B x K x P 2 FOLKEHELSE. Sammen for barn og unge i Stange. Kårhild Husom Løken. Rådgiver i psykisk helsearbeid i Stange kommune

H = B x K x P 2 FOLKEHELSE. Sammen for barn og unge i Stange. Kårhild Husom Løken. Rådgiver i psykisk helsearbeid i Stange kommune H = B x K x P 2 FOLKEHELSE Sammen for barn og unge i Stange Kårhild Husom Løken. Rådgiver i psykisk helsearbeid i Stange kommune Norges suksess på 5 minutter http://www.youtube.com/watch?v=sdpmegy3gw8

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Høringsuttalelse planstrategi Sør-Odal kommune

Høringsuttalelse planstrategi Sør-Odal kommune Saknr. 16/17080-2 Saksbehandler: Lisa Moan Høringsuttalelse planstrategi 2016-2019 - Sør-Odal kommune Innstilling til vedtak: Sør-Odal har en planstrategi som er lettlest, har en god struktur og fremstår

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2010-2021 Forslag dat. 19.04.2010 Visjon: Klæbu en kommune i forkant Hovedmål: Klæbu skal være: - en selvstendig kommune som er aktiv i interkommunalt samarbeid - en aktiv næringskommune

Detaljer

Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune UTKAST

Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune UTKAST Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune 2018-2021 UTKAST Innhold 1. Innledning 2. Status ungdomssatsing 3. Visjon og mål 3.1. Visjon 3.2. Formålet med ungdomsstrategien 3.3. Hovedmål 4.

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

Folkehelse i planleggingen

Folkehelse i planleggingen Folkehelse i planleggingen v/ Arild Øien Tromsø 8. februar 2011 1 25 000 innbyggere 36 km 2 2 1 Helse i plan i Oppegård kommune Hvilke grep vi har tatt Hvordan vi er organisert Hva vi ønsker å få til Hvordan

Detaljer

Strategi for kvalitet i oppvekst 2025

Strategi for kvalitet i oppvekst 2025 Strategi for kvalitet i oppvekst 2025 Kompetanse for fremtiden Trygghet skaper utvikling! Denne strategien er et mål- og verdidokument som skal sikre at barn og unge i Asker får en best mulig oppvekst.

Detaljer

Temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet mot Vi vil bli bedre!

Temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet mot Vi vil bli bedre! Temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet mot 2027 Vi vil bli bedre! Nittedal kommune Bakgrunn i lovverket for helhetlig boligplan Folkehelseloven 4 og 5; fremme folkehelse og ha nødvendig

Detaljer

Planstrategi 2012 Det store utfordringsbildet. Formannskapets behandling 6. mars 2012

Planstrategi 2012 Det store utfordringsbildet. Formannskapets behandling 6. mars 2012 Planstrategi 2012 Det store utfordringsbildet Formannskapets behandling 6. mars 2012 Rollefordeling Administrasjon - Politikk Administrasjonen Beskriver utviklingstrekk og utfordringer Politisk prosess

Detaljer

Nesodden kommune Planprogram for folkehelseplanen

Nesodden kommune Planprogram for folkehelseplanen Nesodden kommune Planprogram for folkehelseplanen KST 30.05.13 Innhold 1 Bakgrunn...2 2 Forutsetninger for planarbeidet...2 2.1 Nasjonale føringer...2 2.2 Regionale føringer...2 2.3 Kommunale føringer...2

Detaljer

Kommunedelplan Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene

Kommunedelplan Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene Høringsutkast Kommunedelplan Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene 2017 2026 I planstrategi Bodø 2016-2020 beskrives flere av utfordringene på helse, omsorgs og sosialfeltet som Bodøsamfunnet står overfor.

Detaljer

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god 12/1742-87 140 Gruppe 2 Sekretær: Egon Ringseth DEL 1: Livskvalitet og attraktivitet Livskvalitet Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god livskvalitet og mestrer sitt eget liv.

Detaljer

Hva vil vi med Stange? Kommuneplanens samfunnsdel

Hva vil vi med Stange? Kommuneplanens samfunnsdel Hva vil vi med Stange? Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Hva skal vi snakke om Planhierarkiet i kommunen Hva er samfunnsdelen Lag og foreningers betydning for samfunnsutviklingen Utfordringer i kommunen

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag - utviklingstrekk og utfordringer - Gildeskål kommune 2016

Kunnskapsgrunnlag - utviklingstrekk og utfordringer - Gildeskål kommune 2016 Arkivsaknr: 2016/1089 Arkivkode: Saksbehandler: Wenche O. Bergheim-Evensen Saksgang Møtedato Levekårsutvalget 29.08.2016 Plan og eiendomsutvalget 30.08.2016 Formannskapet 08.09.2016 Kommunestyret 21.09.2016

Detaljer

Kommuneplan for Sømna Samfunnsdelen

Kommuneplan for Sømna Samfunnsdelen Kommuneplan for Sømna 2018-28 Samfunnsdelen Første tekstutkast 1. Bakgrunn/formål Skrives senere 2. Visjon Sømna den grønne Helgelandskommunen som leverer! Sømna er kystkommunen lengst sør på Helgeland,

Detaljer

Partiprogram Songdalen Høyre

Partiprogram Songdalen Høyre Partiprogram Songdalen Høyre 2015-2019 Songdalen Songdalen Høyre Høyre i Songdalen vil føre en fremtidsrettet politikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag. Songdalen Høyre vil jobbe for at du som innbygger,

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL PLANPROGRAM for KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Forslag til formannskapet 22.01.2013 for utlegging til offentlig ettersyn INNHOLD side INNLEDNING 3 OM KOMMUNEPLANARBEIDET 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 4 Kommunal

Detaljer

Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp?

Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp? Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp? Asyl- og flyktingbarn, barnevernsbarn og funksjonshemmede barn Avd. direktør Jon-Torgeir Lunke avd. allmennhelsetjenester Forum

Detaljer

Plan- og bygningsloven som samordningslov

Plan- og bygningsloven som samordningslov Plan- og bygningsloven som samordningslov Kurs i samfunnsmedisin Dyreparken Rica hotell 10.9.2014 Maria Fremmerlid Fylkesmannens miljøvernavdeling Hva er plan og hvorfor planlegger vi? Plan angår deg!

Detaljer

Nasjonale perspektiver på og strategier for det lokale folkehelsearbeidet fremover

Nasjonale perspektiver på og strategier for det lokale folkehelsearbeidet fremover Nasjonale perspektiver på og strategier for det lokale folkehelsearbeidet fremover Gardermoen, tirsdag 6. desember 2005 Politisk rådgiver Arvid Libak Overordnede mål Flere leveår med god helse i befolkningen

Detaljer

Samfunnsplan Porsanger kommune 5. juni 2014

Samfunnsplan Porsanger kommune 5. juni 2014 Arbeidsutkast Samfunnsplan Porsanger kommune 5. juni 2014 Hensikt Samfunnsplanen skal utarbeides som en overordnet strategisk plan for samfunnsutvikling i Porsanger kommune Skal dekke 2014-2026 Sluttsituasjon

Detaljer

Folkehelseplan for Tinn kommune 2015-2025. Forslag til planprogram

Folkehelseplan for Tinn kommune 2015-2025. Forslag til planprogram Folkehelseplan for Tinn kommune 2015-2025 Forslag til planprogram Frist for merknader: 24.februar 2015 1 Planprogram kommunedelplan for folkehelse Tinn kommune. Som et ledd i planoppstart for kommunedelplan

Detaljer

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med!

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med! Partiprogram Færder Arbeiderparti 2017-2019 Alle skal med! Barnehage, skole og oppvekst Barn og unge er Færders fremtid. Vi vil sørge for at alle får trygge og gode oppvekstsvilkår i vår nye kommune. Mangfold

Detaljer

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019.

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Demografiske utfordringer Natur- og friluftskommune Befolkningsutvikling Kjære Karlsøyvelger! Det er spennende år foran

Detaljer

Kommuneplan for Vadsø

Kommuneplan for Vadsø Kommuneplan for Vadsø 2006-2017 STRATEGIDEL Visjon, mål og strategier PÅ HØYDE MED TIDEN STRATEGI 1 Vadsø er et naturlig senter i Varangerregionen 1.1. Kompetanseutvikling Vadsø kommune skal være det sterkeste

Detaljer

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Alle har et medansvar for å skape gode lokalsamfunn gjennom arbeidsliv, kultur, organisasjonsliv og det sosiale fellesskapet. Senterpartiets ideologi bygger

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Planstrategi 2013-2015 Vedtatt i Hattfjelldal kommunestyre 19.02.2014 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon:

Detaljer

LEV VEL! Hvordan vi tenker Helse i Malvik kommune

LEV VEL! Hvordan vi tenker Helse i Malvik kommune LEV VEL! Hvordan vi tenker Helse i Malvik kommune Malvik kommune I hjerte av Trondheimsregion Passert 13 000 innbyggere Ung befolkning «Presskommune» bolig og næring Stor handelslekkasje og arbeidspendling

Detaljer

Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling

Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling Gran, 28. november 2012 Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold Hvorfor samhandlingsreformen? Vi blir stadig eldre Sykdomsbildet endres Trenger mer personell

Detaljer

REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen

REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen Koblingen mellom mål og strategier, jf. planutkast/disposisjon fra Asplan Viak AS Revidering av plan - Tysfjord Visjon - mål strategier

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune.

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Vi har gjennomført en bred prosess, der det har vært avholdt møter om temaet i Idrettsrådet og i hovedstyret i Kyrksæterøra I.L. KIL/Hemne,

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

INNSPILL TIL NY STORTINGSMELDING OM BÆREKRAFTIGE BYER OG STERKE DISTRIKTER

INNSPILL TIL NY STORTINGSMELDING OM BÆREKRAFTIGE BYER OG STERKE DISTRIKTER 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 22.08.2016 2015/4383-28500/2016 / L02 Saksbehandler: Kari Huvestad Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 13.09.2016 INNSPILL TIL NY STORTINGSMELDING OM BÆREKRAFTIGE BYER

Detaljer

Folkehelsa i Hedmark. Trond Lutnæs fylkeslege, Fylkesmannen i Hedmark Folkehelsekonferansen i Trysil 1. desember 2011

Folkehelsa i Hedmark. Trond Lutnæs fylkeslege, Fylkesmannen i Hedmark Folkehelsekonferansen i Trysil 1. desember 2011 Folkehelsa i Hedmark Trond Lutnæs fylkeslege, Fylkesmannen i Hedmark Folkehelsekonferansen i Trysil 1. desember 2011 Utfordringer for velferdsstaten Behov for økt forebyggende innsats for en bærekraftig

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret 08.09.15 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Det gode liv på dei grøne øyane

Det gode liv på dei grøne øyane Det gode liv på dei grøne øyane Hvordan skal vi sammen skape framtidens Rennesøy? Bli med! Si din mening. for Rennesøy kommune Det gode liv på dei grøne øyane Prosess Foto: Siv Hansen Rennesøy kommune

Detaljer

VEDLEGG. Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023

VEDLEGG. Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023 VEDLEGG Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023 2 Vedlegg: Prosessinnspill til satsningsområder, strategi og mulige tiltak. Satsningsområde : LIKE MULIGHETER STRATEGI

Detaljer

Nasjonal satsing på fysisk aktivitet og folkehelse. Kirkenes, onsdag 1. november 2006 Statssekretær Arvid Libak

Nasjonal satsing på fysisk aktivitet og folkehelse. Kirkenes, onsdag 1. november 2006 Statssekretær Arvid Libak Nasjonal satsing på fysisk aktivitet og folkehelse Kirkenes, onsdag 1. november 2006 Statssekretær Arvid Libak Folkehelse Folkehelsen speiler samfunnsutviklingen, oppvekst- og levekår, og den utvikles

Detaljer

Boligens plass i arealplanleggingen. boligsosiale og kvalitetsmessige hensyn

Boligens plass i arealplanleggingen. boligsosiale og kvalitetsmessige hensyn Boligens plass i arealplanleggingen boligsosiale og kvalitetsmessige hensyn Husbanken skal blant annet jobbe for At kommunene har eierskap til sine boligpolitiske utfordringer Helhetlig boligpolitisk planlegging

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil

HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil Planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel 2014-2024 Høringsforslag vedtatt av FOS 16. oktober 2013 Høringsfrist: 28. november 2013 Innhold

Detaljer

HVA ER VIKTIG FOR DEG?

HVA ER VIKTIG FOR DEG? HVA ER VIKTIG FOR DEG? NASJONALE FØRINGER OG KUNNSKAP OM NESBUEN Unni-Berit Schjervheim 9.3 2017 Visjon: Nes kommune «Det gode liv der elevene møtes» Verdier: Nærhet Engasjement Synlighet 3 satsningsområder:

Detaljer

Nå planlegges framtidens Malvik er du med på idédugnaden?

Nå planlegges framtidens Malvik er du med på idédugnaden? Nå planlegges framtidens Malvik er du med på idédugnaden? Hva er en kommuneplan? Kommuneplanen er todelt, en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen er «alle planers mor». Den representerer kommunestyrets

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab RISØR KOMMUNE Rådmannens stab Arkivsak: 2012/1510-0 Arkiv: 141 Saksbeh: Sigrid Hellerdal Garthe Dato: 22.01.2013 Hovedmål og satsingsområder til kommuneplanen 2014-2025 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Helse-

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

KOMMUNENES OG FYLKESKOMMUNENS ARBEID MED LOKAL SAMFUNNSUTVIKLING - Hva er fylkeskommunens rolle og hva kan den bidra med? Foto: Inger Johanne Strand

KOMMUNENES OG FYLKESKOMMUNENS ARBEID MED LOKAL SAMFUNNSUTVIKLING - Hva er fylkeskommunens rolle og hva kan den bidra med? Foto: Inger Johanne Strand KOMMUNENES OG FYLKESKOMMUNENS ARBEID MED LOKAL SAMFUNNSUTVIKLING - Hva er fylkeskommunens rolle og hva kan den bidra med? Foto: Inger Johanne Strand Fylkeskommunens roller og oppgaver Utviklingsaktør Demokratisk

Detaljer

KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM

KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM 2016-2019 Innledning Plan- og bygningsloven har ambisjon om mer offentlig planlegging og forsterket kommunal tilrettelegging. Kommunal planstrategi skal sette fokus på

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst. Hovedmål 1 Kultur og miljø. Bydelen skal: Bydelen skal:

Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst. Hovedmål 1 Kultur og miljø. Bydelen skal: Bydelen skal: Originale mål og strategier Hovedmål 1 Kultur og miljø Reviderte må og strategier Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst Gjennom aktiv styrking og profilering av bydelens kvaliteter

Detaljer

Plan- og bygningslovssamling Lillehammer og Gjøvikregionene 9. November 2016

Plan- og bygningslovssamling Lillehammer og Gjøvikregionene 9. November 2016 Plan- og bygningslovssamling Lillehammer og Gjøvikregionene 9. November 2016 Kommunen som planmyndighet rolle og ansvar med fokus på samfunssdelen kobling til økonomiplan og budsjett v/aslaug Dæhlen, rådmann

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030

Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030 Saknr. 14/11941-2 Saksbehandler: Lisa Moan Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet gir følgende høringsinnspill til kommuneplanens samfunnsdel:

Detaljer

Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019

Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019 Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019 Sterke fellesskap og solidaritet med hverandre skaper et godt lokalsamfunn. Det omfatter både rettigheter og plikter. Grunnleggende verdier like muligheter Arbeiderpartiet

Detaljer

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel Virksomhetsledersamling

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel Virksomhetsledersamling Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Virksomhetsledersamling 14.6.2013 http://www.youtube.com/watch?v=breowap_ur8 Hva skal jeg snakke om Litt om planhierarkiet i kommunen og samfunnsdelens

Detaljer

Antall nye bergensere pr år frem til 2030

Antall nye bergensere pr år frem til 2030 Antall nye bergensere pr år frem til 2030 11-2 Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet for

Detaljer

Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014 2026 Forslag til planprogram februar 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping Høringsutkast

Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping Høringsutkast Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping 2017-2027 Høringsutkast LIVSKRAFTIGE SAMMEN! 2 Medvirkningsplakaten strategien i kortversjon Det gode liv i Øvre Eiker skapes

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Foto: Torbjørn Tandberg 2012 Hva skjer på møtet? Hva er en kommuneplan? Hva er kommuneplanens samfunnsdel? Hvordan komme med innspill i høringsperioden?

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret 09.09.14 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

KOMMUNEPLAN 2014-2026 SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLAN 2014-2026 SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLAN 2014-2026 SAMFUNNSDEL Marnardal kommune VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 29. JUNI 2015 SAK PS 58/15 1 2 Vårt løfte: Marnardal kommune vil legge til rette for og støtte opp om tiltak der aktører

Detaljer