Kommuneplan for Lyngdal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025"

Transkript

1 Kommuneplan for Lyngdal Del 1: Samfunnsdel Del 2: Arealdel planbeskrivelse Del 3: Arealdel bestemmelser og retningslinjer

2 DEL 1 Samfunnsdel Innhold Innledning...3 Om kommuneplanen...4 En kommune i vekst og utvikling...7 Satsingsområder fram mot Kommunen som organisasjon...9 Oppvekst...13 Helse og omsorg...17 Folkehelse...21 Kultur, idrett og fysisk aktivitet...25 Bolig- og tettstedsutvikling...29 Næringsutvikling...33 Samferdsel og kommunikasjon...37 Klima, miljø og samfunnssikkerhet...41

3 Innledning VI VIL VI VÅGER Lyngdal kommunes slagord Vi vil vi våger ligger i ryggmargen på de fleste i Lyngdal. Blant ansatte i kommunen, innbyggere, bedrifter og politikere er det et sterkt ønske om å ville skape og se muligheter i kommunen man lever i. Det er også et kjennetegn ved Lyngdal at man våger å satse på det man er engasjert i; helhjertet og målrettet. Lyngdal skal betraktes som en utviklingsrettet kommune som hele tiden arbeider mot å være en attraktiv kommune for de som bor, jobber i eller besøker Lyngdal. Lyngdal kommune skal også kjennetegnes av å være samarbeidsvillig og løsningsorientert når muligheter kommer til syne eller utfordringer skal håndteres. Oppgaver og tjenester skal holde høy standard, slik at kvaliteten samsvarer med samfunnets forventninger. Våre kjerneverdier for framtiden er: UTVIKLING SAMARBEID KVALITET Kommuneplanen for Lyngdal skal bidra til å tydeliggjøre felles mål og strategier for den videre utviklingen av kommunen. Det overordnede målet er at alle generasjoner også kommende - skal få optimale levekår. For å få dette til skal denne kommuneplanen: Fungere som et overordnet politisk og administrativt styringsverktøy. Utgjøre et grunnlag for samarbeid mellom ulike aktører om ønsket samfunnsutvikling. Bidra til forutsigbarhet og tydelighet. Fremme en bærekraftig utvikling av kommunen og i regionen, miljømessig, økonomisk, sosialt og kulturelt.

4 KOMMUNEPLAN FOR LYNGDAL SAMFUNNSDEL Om kommuneplanen «KOMMUNEPLANEN HANDLER OM Å LØFTE BLIKKET, SE HELHETEN OG TENKE LANGSIKTIG» PLANPROSESSEN 18.juni 2012 ble planstrategien i Lyngdal kommune for inneværende kommunestyreperiode vedtatt. I vedtaket ble det tydeliggjort at kommunedelplanen for sentrum, Austadhalvøya og Lyngdal Vest skulle innlemmes i en overordnet kommuneplan. Det skulle også utarbeides en samfunnsdel slik at Lyngdal kommune ivaretar kravet om en samlet kommuneplan etter plan- og bygningslovens Det har vært viktig for Lyngdal kommune å ha en åpen, bred og tilgjengelig planprosess med høy grad av medvirkning. Det har vært ønskelig å få flest mulig innspill fra innbyggerne i kommunen, lag og foreninger, regionale aktører, politikere, administrasjonen i kommunen samt næringslivet. Samtidig har det vært et siktemål å ferdigstille kommuneplanen innen relativt kort tid. For å få dette til har det nødvendig å gjennomføre mange parallelle politiske og administrative prosesser. Av særlige viktige milepæler bør følgende trekkes fram: : Forslag til planprogram behandlet i Kommunestyret : Oppstartskonferanse i Kulturhuset : Vedtak planprogram av Kommunestyret : Åpen innspillsperiode : Oppvekstkonferanse i Kulturhuset : Næringskonferanse på Lyngdal Ungdomsskole : Temamøte i Kulturhuset : 1. gangs behandling av kommuneplanen i Kommunestyret TEMA I SAMFUNNSDELEN Kommuneplanen viser retning for ønsket samfunnsutvikling for Lyngdal fram mot Kommuneplanen er kommunens viktigste strategidokument. Den ivaretar kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og krav. Planen utgjør grunnlaget for felles utviklingsstrategi på tvers av fagfelt. Kommuneplanen består av to deler; en samfunnsdel med handlingsdel og en arealdel. Samfunnsdelen er kommunens overordnede styringsdokument. Den skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Følgende satsingsområder er pekt på i samfunnsdelen av kommuneplan for Lyngdal : Kommunen som organisasjon Oppvekst Helse og omsorg Folkehelse Kultur, idrett og fysisk aktivitet Bolig- og tettstedsutvikling Næringsutvikling Samferdsel og kommunikasjon Klima, miljø og samfunnssikkerhet SAMFUNNSDELEN LEGGER FØRINGER Samfunnsdelens målsettinger blir videreført og konkretisert i arealdelen. Arealdelen omfatter plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse. Plankartet viser hovedformål for bruk og vern av arealer, og sammen med bestemmelsene er kartet juridisk bindende. Samfunnsdelen er også styrende i den grad det utarbeides tematiske kommunedelplaner. Det skal tas stilling til revideringer/endringer i kommuneplanen minimum hvert 4. år. Handlingsdelen er kommunens økonomiplan med årsbudsjett. Handlingsdelen skal revideres årlig. SAMFUNNSDEL AREALDEL TEMATISKE KOMMUNEDELPLANER 4 ÅR 4 ÅR REVIDERING REVIDERING HANDLINGSDEL/ ØKONOMIPLAN 1 ÅR REVIDERING 4

5 SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLAN FOR LYNGDAL

6 KOMMUNEPLAN FOR LYNGDAL SAMFUNNSDEL 6

7 SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLAN FOR LYNGDAL Lyngdal har hatt en svært positiv utvikling og vekst de senere årene. Det er stor aktivitet innenfor næringslivet med mange nyetableringer. Omsetningen innenfor handel- og servicenæringen øker stadig og industrien høster anerkjennelse for innovasjon og nytekning. Kulturtilbudet med Lyngdal kulturhus i sentrum, har blitt et hjerte i byen med gode besøkstall og et variert tilbud. I 2012 kåret Telemarksforskning Lyngdal til den beste besøkskommunen i landet. Kombinasjonen av ulike positive faktorer gir et godt grunnlag for å bygge et enda bedre og attraktivt kommunesamfunn også i framtida. En kommune i vekst og utvikling Befolkningsutvikling Befolkningsveksten i Lyngdal kommune har i løpet av de siste ti årene vært svært stabil. Det har ikke vært noen år med nedgang i folketallet og den gjennomsnittlige veksten har vært i overkant av èn prosent årlig. Veksten skyldes både fødselsoverskudd og nettoinnflytting til kommunen. LYNGDAL I REGIONEN Lyngdal er en av seks kommuner i Listersamarbeidet. Sammen med Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal, Sirdal og Hægebostad har Lyngdal inngått forpliktende samarbeid på ulike fagområder. Mange utfordringer i regionen stopper ikke ved kommunegrensene, og ved å samarbeide har man større muligheter for å lykkes. Listerregionen deler i stor grad et felles bo- og arbeidsmarked. Svært mange pendler til og fra Lyngdal daglig til nabokommunene også østover til Mandal og Kristiansand. Det er mye som tyder innbyggere på at E-39 i i løpet 2025 av planperioden dersom antakelsene blir oppgradert slår med til. flere felt og strammere struktur på hele strekningen mellom Stavanger og Kristiansand. Dette vil gi et godt grunnlag for ytterligere vekst både lokalt og regionalt. Lyngdal har sammen med de andre kommunene i begge Agderfylkene forpliktet seg til en felles strategi, kalt Regionplan Agder 2020, for å møte sammenfallende utfordringer og muligheter framover. Dette samarbeidet forplikter, og kommuneplanen tar derfor i svært stor grad hensyn til regionplanens mål og strategier. Lyngdal har hatt en svært positiv utvikling og vekst de senere årene. Det er stor aktivitet innenfor næringslivet med mange nyetableringer. Omsetningen innenfor handel- og servicenæringen Endringer i befolkningen øker stadig og industrien høster anerkjennelse for innovasjon og nytekning. Kulturtilbudet med Lyngdal kulturhus i sentrum, har blitt et hjerte i byen med gode besøkstall og et variert tilbud. I 2012 kåret Telemarksforskning Lyngdal til den beste besøkskommunen i landet. Kombinasjonen av ulike positive faktorer gir et godt grunnlag for å bygge et enda bedre og attraktivt kommunesamfunn også i framtida. BEFOLKNINGSUTVIKLING Befolkningsveksten i Lyngdal kommune har i løpet av de siste ti årene vært svært stabil. Det har ikke vært noen år med nedgang i folketallet og den gjennomsnittlige veksten har vært i overkant av èn prosent årlig. Veksten skyldes både fødselsoverskudd og nettoinnflytting til kommunen. Pr 1. januar 2014 har Lyngdal kommune 8093 innbyggere. Den årlige veksten framover ventes å være nærmere 1,5 prosent i prognoseperioden. Det vil si at det i Lyngdal kommune vil være bortimot 9500 Pr 1. januar 2014 har Lyngdal kommune 8102 innbyggere. Den årlige veksten framover ventes å være nærmere 1,5 prosent i prognoseperioden. Det vil si at det i Lyngdal kommune vil være bortimot 9500 innbyggere i 2025 dersom antakelsene slår til. Lyngdal har i dag innbyggere med bakgrunn fra mer enn 40 forskjellige land. Prosentandelen med ikke-norsk bakgrunn er 10,5 prosent, og flesteparten av disse er arbeidsinnvandrere. Lyngdal har i dag innbyggere med bakgrunn fra mer enn 40 forskjellige land. Prosentandelen med ikke-norsk bakgrunn er 10,5 prosent, og flesteparten av disse er arbeidsinnvandrere. Befolkningsveksten tilfører kommunen større aktivitet, nye impulser og høyere skatte- og rammetilskuddsinntekter. Samtidig må denne veksten ivaretas ved utvikling av kommunale tjenester som barnehager, skoler og omsorgstilbud, avsetting av bolig- og næringsarealer og etablering av infrastrukturer. Befolkningsveksten tilfører kommunen større aktivitet, nye impulser og høyere skatte- og rammetilskuddsinntekter. Samtidig må denne veksten ivaretas ved utvikling av kommunale tjenester som barnehager, skoler og omsorgstilbud, avsetting av bolig- og næringsarealer og etablering av infrastrukturer. ENDRINGER I BEFOLKNINGEN Diagrammene under viser utviklingen i de enkelte aldersgruppene basert på SSBs prognose for middels vekst. Usikkerheten omkring tallene vil særlig slå ut på aldersgruppen 0-5 år, fordi fødselstallene varierer veldig fra år til år. Diagrammene under viser utviklingen i de enkelte aldersgruppene basert på SSBs prognose for middels vekst. Usikkerheten omkring tallene vil særlig slå ut på aldersgruppen 0-5 år, fordi fødselstallene varierer veldig fra år til år Befolkningsprognose 0-5 år, 6-15 år og år år 6-15 år år 7

8 KOMMUNEPLAN FOR LYNGDAL SAMFUNNSDEL Befolkningsprognose år Befolkningsprognose år år år Befolkningsprognose år og 80 år + Befolkningsprognose år og 80 år år år år 80 år + Antallet førskolebarn er beregnet beregnet å øke med cirka å øke 100 med barn i cirka 100 rom barn tilgjengelig i planperioden. dersom forventet Av disse utvikling vil slår svært til. mange planperioden. Av disse vil svært mange ha behov for barnehageplass. ha behov Det er en for trend barnehageplass. at stadig flere barn Det går i er barnehage en trend og at stadig ovenfor flere vil barn endre går sammensettingen i barnehage av og de ulike begynner befolkningsgrup- Diagrammene ovenfor viser at befolkningsendringene vi står begynner Antallet førskolebarn er beregnet å øke med cirka 100 barn i planperioden. Av disse vil svært mange tidligere tidligere enn før. enn Samtidig før. er det behov for stadig for stadig flere flere pene heltidsplasser. framover. Dette utfordrer oss på å planlegge samfunnsutviklingen flere og barn kommunens går i barnehage tjenestetilbud og med begynner tanke på endrede heltidsplasser. ha behov for barnehageplass. Det er en trend at stadig For barn i grunnskolealder blir det en utfordring å sørge forutsetninger. at elevplassene Det som er særlig i kommunen framtredende er den fordelt sterke For tidligere barn i grunnskolealder enn før. Samtidig blir det en er utfordring det behov å sørge for for stadig at flere veksten heltidsplasser. som aldersgruppen år er forventet å ha. Framtidas elevplassene slik at kapasiteten i kommunen utnyttes er fordelt slik optimalt. at kapasiteten Befolkningsprognoser utnyttes eldre vil være fordelt mer etter ressurssterke dagens og ha skolekretser bedre helse enn viser dagens at For barn i grunnskolealder blir det en utfordring å sørge for at elevplassene i kommunen er fordelt optimalt. Årnes og Befolkningsprognoser Kvås skole vil ha fordelt god etter kapasitet dagens skolekretser i årene framover, eldre. Antallet mens Berge eldre over og 80 Å år vil er få forventet utfordringer å øke markant med i siste å viser slik at Årnes kapasiteten og Kvås skole utnyttes vil ha god optimalt. kapasitet i Befolkningsprognoser årene framover, del av planperioden. fordelt etter dagens skolekretser viser at mens ha nok Berge undervisningsrom og Å vil få utfordringer tilgjengelig med å ha nok undervisnings- dersom forventet utvikling slår til. Årnes og Kvås skole vil ha god kapasitet i årene framover, mens Berge og Å vil få utfordringer med å Diagrammene ovenfor viser at befolkningsendringene vi står ovenfor vil endre sammensettingen av ha nok undervisningsrom tilgjengelig dersom forventet utvikling slår til. de ulike befolkningsgruppene framover. Dette utfordrer oss på å planlegge samfunnsutviklingen og Diagrammene ovenfor viser at befolkningsendringene vi står ovenfor vil endre sammensettingen av kommunens tjenestetilbud med tanke på endrede forutsetninger. Det som er særlig framtredende er de ulike befolkningsgruppene framover. Dette utfordrer oss på å planlegge samfunnsutviklingen og den sterke veksten som aldersgruppen år er forventet å ha. Framtidas eldre vil være mer kommunens tjenestetilbud med tanke på endrede forutsetninger. Det som er særlig framtredende er ressurssterke og ha bedre helse enn dagens eldre. Antallet eldre over 80 år er forventet å øke den sterke veksten som aldersgruppen år er forventet å ha. Framtidas eldre vil være mer markant i siste del av planperioden. ressurssterke og ha bedre helse enn dagens eldre. Antallet eldre over 80 år er forventet å øke markant i siste del av planperioden. 8

9 SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLAN FOR LYNGDAL Satsingsområder fram mot 2025 Kommunen som organisasjon Lyngdal kommune er leverandør av viktige tjenester for at innbyggerne skal leve gode liv. For å kunne levere tjenester som er av god kvalitet er det nødvendig med en velfungerende organisasjon med kompetente og motiverte medarbeidere. Organisasjonen må også være omstillingsdyktig i et samfunn som er i stadig forandring. En framtidsrettet organisasjon må ivareta god kommunikasjon med innbyggerne og være lydhør og opptatt av hvordan innbyggerne opplever de tjenestene som mottas. Kommunen driver blant annet barnehager, skoler, omsorgstjenester, kulturtilbud og tekniske tjenester. I overkant av 700 personer er ansatt i Lyngdal kommune, og av disse er cirka 85 % kvinner. De to største ansvarsområdene innenfor driften til kommunal sektor på helse, omsorg og oppvekst. Av kommunens totale budsjett brukes cirka 80 prosent av midlene på helse, omsorg og oppvekst. Derfor har disse tjenestene fått en egen oversikt over mål og strategier i kommuneplanen. Organisasjonen Lyngdal kommune er fordelt på 5 støtteenheter og 17 resultatenheter. Lyngdal kommune har gjennomført betydelige investeringer de siste årene. Samtidig er kommunens inntektsnivå, i form av statlige overføringer og skatter, lavere enn de fleste andre kommuner i Norge. Dette betyr at kravene til effektivitet i det kommunale tjenestetilbudet er svært høyt og økende. RÅDMANNEN RÅDMANNENS LEDERGRUPPE Skolefaglig ansvarlig Barnehageansvarlig Rådgiver Helse og omsorg IKT-ansvarlig Organisasjonssjef Leder Plan og økonomi STØTTEENHETER TJENESTEENHETER Fellestjenesten Å barneskole Tekniske tjenester Bergeheim barnehage Organisasjonsavdelingen Berge barneskole Plankontoret Nygård barnehage IKT Kvås skole NAV Lyngdal Lyngtua barnehage Plan- og økonomiavdelingen Årnes skole Enhet for barn og unge Voksenopplæringen Servicekontoret Lyngdal ungdomsskole Enhet for hjemmebasert omsorg Kulturskolen Lyngdal bo- og servicesenter Enhet for psykisk helse og habilitering 9

10 KOMMUNEPLAN FOR LYNGDAL SAMFUNNSDEL HELHETLIG SYSTEM FOR VIRKSOMHETSSTYRING Lyngdal kommune har behov for å etablere et system som bedrer oversikten og resultatoppfølgingen for hele organisasjonen fortløpende. Dette bør være systemer som kan brukes gjennomgående i dialogen med innbyggerne og som rapportering til det administrative og politiske nivået. Hensikten er å sikre god kvalitet, effektivitet, kontroll og god ledelse av alle kommunens områder. Kommuneplanen legger opp til at det etableres et helhetlig system for å ivareta dette. Gjennom dette systemet skal det også sikres at kommuneplanens overordnede mål og strategier gjennomsyrer planlegging og praksis i hele organisasjonen. For å få dette til må de politisk vedtatte mål og strategier omsettes til konkrete og operasjonaliserte resultatmål for den enkelte virksomhet. Skjematisk kan dette uttrykkes på følgende måte: KOMMUNENS MÅL: Kommunens mål og overordede strategier Mål for sektorer/ fagområder Resultatmål for den enkelte enhet Resultatmål for den enkelte medarbeider DEFINERES GJENNOM: Kommuneplan Kom. delplaner/temaplaner Økonomiplan, Målekart Årsplan med målekart Årsplan Stillingsbeskrivelser 10

11 SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLAN FOR LYNGDAL KOMMUNEN SOM ORGANISASJON VI VIL SLIK GJØR VI DET Ha god samhandling og dialog med innbyggerne. Aktiv bruk av brukerundersøkelser innenfor alle kommunens fagområder. Høy grad av medvirkning fra brukere i planleggingsog forbedringsarbeid. Ha gode informasjonsrutiner. Ha et helhetlig system for virksomhetsstyring. Sikre god sammenheng mellom ulike plandokumenter og rapportering til politisk nivå. Innføre resultatledelse basert på prinsipper om balansert målstyring og gevinstrealisering. Aktiv bruk av internkontrollsystemer for å sikre god styring og forbedring av egen praksis. Kommunen har enkle og gode digitale verktøy tilgjengelig for publikum. Sikre et digitalt førstevalg og at teknologi benyttes på en forsvarlig måte som øker effektiviteten og kvaliteten på tjenestene. Kommunen har gode og effektive digitale verktøy til saksbehandling og oppfølging av interne prosesser. Kommunen har ledere som ser sammenheng mellom tjenesteproduksjon og teknologibruk. Kommunen sikrer nødvendig digital kompetanse til sine ansatte. Kommunen sørger for sikker lagring som tilfredsstiller krav til personvern og arkivering. Ha en arbeidsgiverstrategi med fokus på etisk refleksjon, nærvær, beholde/rekruttere ansatte og kompetanseutvikling. Kommunens kjerneverdier utvikling, samarbeid og kvalitet gjennomsyrer alle tjenester som leveres. Reflektere over egen praksis med mål om stadig utvikling og forbedring. Stor grad av involvering fra tillitsvalgte og vernetjenesten. Stor grad av medvirkning og dialog mellom leder og ansatte. Ha oversikt over den enkeltes kompetanse og kompetansebehovet i organisasjonen. Stadig forbedre Lyngdal kommunes omdømme som attraktiv arbeidsplass. Arbeide systematisk med likestilling, inkludering og mangfold. 11

12 KOMMUNEPLAN FOR LYNGDAL SAMFUNNSDEL 12

13 SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLAN FOR LYNGDAL Oppvekst BARNEHAGE OG SKOLE Lyngdal kommune skal tilby barnehager og skoler med god kvalitet, godt læringsmiljø og høyt læringsutbytte der barn og unge får utvikle seg både faglig, kulturelt og sosialt. I 2014 finnes det tre kommunale barnehager, seks private barnehager og en åpen barnehage i Lyngdal. I forhold til andelen plasser innehar kommunen 300 plasser, mens de private barnehagene tilsammen har bortimot 200 plasser. Gjennom kommuneplanperioden vil det være et økt behov for flere barnehageplasser i kommunen, men kommunen har ikke tatt stilling til hvorvidt disse skal etableres i privat eller offentlig regi. Lyngdal kommune har fire kommunale barneskoler; Å, Kvås, Berge og Årnes. Alle ungdomsskoleelevene går fra høsten 2013 på ny Lyngdal ungdomsskole i sentrum. I tillegg til det offentlige tilbudet kan elever gjennomføre grunnskolen ved Lyngdal kristne grunnskole. Kommuneplanprosessen har stadfestet at det ikke skal gjøres endringer i skolestrukturen i første del av planperioden. Lyngdal kommune har også en avdeling av Lister videregående skole etablert og et privatskoletilbud gjennom KVS-Lyngdal. Lyngdal kommune har utfordringer både i forhold til utdanningsnivå og lav deltakelse i arbeidslivet. Det er en høy andel unge uføre i kommunen og lav yrkesdeltakelse blant kvinner sammenlignet med resten av landet. De siste årene har man fått økt kunnskap om barnehager og skolers betydning for å sette det enkelte mennesket i stand til å gjennomføre videre utdanning og delta i arbeidslivet. Det finnes klare sammenhenger mellom utdanningsnivå og deltakelse i arbeidslivet, og mellom utdanningsnivå og levekår generelt. Det er derfor viktig å legge til rette for at det enkelte barn får muligheter til å utvikle seg og mestre livet. Agder 2020 er tydelig på at det enkelte barn allerede i barnehagen skal oppleve et godt og tilrettelagt pedagogisk tilbud. Gjennom tidlig innsats i barnehagen og skolen skal den enkelte få et best mulig utgangspunkt for selv å kunne velge et utdannings- og karriereløp som harmonerer med den enkeltes potensiale. Betydningen av helhet og kontinuitet i opplæringsløpet, fra barnehagen og videre gjennom videregående opplæring, blir understreket i denne planen. Dette innebærer viktigheten av å lage gode samarbeidsarenaer mellom barnehage, skole, kultur, helsetilbud og hjemmet. God informasjonsflyt, integrerte tjenester, gode overganger og tverrfaglig fokus skal bidra til å styrke samhandlingen og kvaliteten på de tjenestene som tilbys. Det skal sikres et helhetlig tilbud til de barna som har behov for ekstra hjelp og støtte. Alle barn og unge i L yngdal har krav på en oppvekst hvor de ikke opplever mobbing. Det å utvikle gode strategier og metoder for å motvirke at mobbing skjer og gode tiltak når mobbing skjer, må starte i barnehagen og følges opp både på barne- og ungdomsskolen. Flere skoleledere i Lyngdal har i løpet av de siste årene gjennomført studier i ledelse. Dette har ført til mer bevisste og trygge ledere. Utfordringen framover blir å styrke ledelseskompetansen som støtter lærerne i deres arbeid. Det pedagogiske arbeidet innenfor barnehage og skole skal være kunnskapsbasert, og det må legges til rette for et helhetlig og varig etter- og videreutdanningssystem. Analyse og refleksjon over egen praksis, utveksling av kunnskap og tverrfaglig samarbeid, blir viktige virkemidler for kompetanseheving og for gjennomføring av kommunens verdier om utvikling, samarbeid og kvalitet. 13

14 KOMMUNEPLAN FOR LYNGDAL SAMFUNNSDEL OPPVEKST VI VIL SLIK GJØR VI DET Arbeide etter satsingen «ett barn en opplæring». Sikre gode overganger fra barnehage til og med videregående opplæring. Vektlegge tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid. Helhetlig planlegging i barnehager og skoler for å oppnå uttalte målsettinger. Styrke SFO tilbudet både i forhold til lokaliteter og samarbeidet med øvrig skolehverdag. Etablere et varig system for etter- og videreutdanning. Tilrettelegge for at ledere kan utvikle kompetanse som støtter og utvikler medarbeiderne i deres arbeid. Sikre et helhetlig tilbud og effektiv bruk av ressurser til barn som har behov for ekstra hjelp og støtte. At alle som går ut av grunnskolen, skal ha holdninger, kunnskaper og ferdigheter som gjør dem i stand til å mestre livet og gjennomføre videregående opplæring. At alle barn og unge skal inkluderes, trives, oppleve mestring og få faglige utfordringer. Gi individuell tilpasning/tilpasset opplæring som reduserer behovet for spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning. Styrke det regionale samarbeidet for å gi et effektivt og helhetlig tilbud. Styrke barnas selvfølelse og sosiale kompetanse. Sikre en praksis som er basert på forskning og anerkjent kunnskap. Analyse og refleksjon over egen praksis som basis for utvikling av god kvalitet i barnehage og god undervisning. Likestilling som grunnleggende prinsipp i all opplæring. Utvikle system for god integrering av minoritetsspråklige barn/unge. Støtte og utvikle de ansattes relasjons- og ledelseskompetanse. Sikre nødvendig faglig kompetanse. Ha et bredt og systematisk samarbeid mellom barnehager/ skoler og foresatte. Ha differensierte metoder for opplæring slik at alle kan tilegne seg kunnskap og oppleve mestring ut fra sitt ståsted. Skape et miljø som er preget av åpenhet, aksept og vennlighet. Ha forutsigbarhet og langsiktighet i planleggingen av framtidig barnehage- og skolestruktur. Arbeide aktivt mot at mobbing skjer. Utarbeide en plan for barnehager som synliggjør fremtidige behov. Opprettholde dagens skolestruktur til minst Bevisstgjøre barna i forhold til nulltoleranse for mobbing. Arbeide for at det enkelte barn ikke utsettes for krenkende ord og handlinger. 14

15 SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLAN FOR LYNGDAL

16 KOMMUNEPLAN FOR LYNGDAL SAMFUNNSDEL 16

17 SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLAN FOR LYNGDAL Helse og omsorg Helse- og omsorgssektoren i Lyngdal vil i de neste årene gjennomgå store omlegginger for å imøtekomme nye utfordringer og behov. Dette skyldes både befolkningsutviklingen og økende behov for sammensatte og kompetansekrevende tjenester. Lyngdal kommune vil i planperioden få langt flere eldre. Det er forventet en økning i store sykdomsgrupper som kols, kreft og demens, og Lyngdal har allerede i dag store utfordringer med at mange har psykiske lidelser knyttet til angst og depresjoner. Forventningene til det offentlige tilbudet er også i forandring. Den stigende individualiseringen betyr at mange i økende grad forventer personlige tilpassede ytelser. Dette gir økte krav til omstilling og tilpasningsdyktige ansatte og tjenester. Kommunen må i lys av samhandlingsreformen sørge for en helhetlig tenkning i forhold til forebygging, tidlig diagnostikk og behandling med oppfølging. I dette perspektivet er godt samarbeid med de andre Listerkommunene og sykehuset (SSHF) et viktig virkemiddel. Det er særlig sentralt å videreutvikle det forebyggende helsearbeidet slik at behovet for tjenester reduseres og den enkelte opplever bedre livskvalitet. Flere leveår med god helse er en uttalt målsetting fra helsedirektoratet og har stor betydning for den enkelte innbygger og samfunnet som helhet. God helse i befolkningen og gode levekår er vesentlige faktorer som er med å bidra til positiv sosial og økonomisk utvikling i kommunen. Kommunen skal legge til rette for at den enkelte bedre kan ta vare på seg selv og sin egen helse. Alle skal ha muligheten til et aktivt hverdagsliv uavhengig av funksjonsgrad. Hverdagsaktiviteter som innebærer både fysisk aktivitet og deltakelse i sosiale sammenhenger er positive faktorer for god helse. Lyngdal kommune skal være en aktiv tilrettelegger i denne sammenhengen. Den viktigste omsorgsboligen i årene fremover vil være innbyggerens eget hjem og ikke en kommunal bolig. En uttalt målsetting i denne kommuneplanen er at kommunen skal være en pådriver for at det bygges og tilpasses flere boliger som setter innbyggerne i stand til å leve lengst mulig med god livskvalitet i egen bolig. En utstrakt satsing på velferdsteknologi, innovasjon og holdningsskapende arbeid vil være viktige faktorer for å muliggjøre dette. For å lykkes må det skapes trygghet og forutsigbarhet både for den enkelte innbygger og støtteapparatet omkring. Kommunen skal bidra med rådgivning og kunnskapsformidling overfor enkeltmennesker som er rammet av helseutfordringer og for pårørende som har behov for støtte og oppfølging. Lyngdal vil i årene som kommer ha et særskilt fokus på å gi en trygg og tilpasset omsorg til innbyggere og familier som berøres av demens. Det samme gjelder mennesker med rus- og psykiske helseproblemer. 17

18 KOMMUNEPLAN FOR LYNGDAL SAMFUNNSDEL HELSE OG OMSORG VI VIL SLIK GJØR VI DET Legge til rette for at den enkelte kan bo lengst mulig hjemme, med god livskvalitet. Ta i bruk velferdsteknologi / trygghetspakker Være innovative og implementere resultater fra «innobuildprosjektet». Tilby Informasjon og drive holdningsskapende arbeid. Gi rådgivning til innbyggere som søker om tilretteleggingstilskudd Utvikle og styrke de ansattes kompetanse. Forebygge fallulykker i eget hjem. Bedre livskvaliteten for mennesker med rus- og psykisk helseproblemer. Senke forbruket av vanedannende medikamenter. Senke unødig bruk av sykehustjenester. Styrke forebyggende innsats til barn, unge og familier. Etablere «trygghetstelefon» utover ordinær arbeidstid. Gi en trygg og tilpasset omsorg til innbyggere og familier som berøres av demens. Etablere en pårørendeskole. Etablere et demensteam / koordinator. Tilrettelegge boliger. Etablere flere avlastningsplasser. Utvikle og styrke de ansattes kompetanse. Tilrettelegge for at den enkelte bruker oppnår større grad av livskvalitet gjennom egenmestring. Styrke brukernes egenomsorg. Hverdagsrehabilitering skal gjennomsyre omsorgstjenestene. Tilpasse boliger ut ifra brukernes behov. Lage tilpassede opplæringsopplegg. Inkludere pårørende og nettverk i omsorgstilbudet. Gi brukerne meningsfull hverdag og aktivitetstilbud. Vurdere samorganisering av aktivitetstilbud til ulike grupper. Styrke samarbeidet med frivillige lag og foreninger. 18

19 SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLAN FOR LYNGDAL

20 KOMMUNEPLAN FOR LYNGDAL SAMFUNNSDEL 20

21 SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLAN FOR LYNGDAL Folkehelse Maten vi spiser, lufta vi puster inn og utformingen av boligområder virker inn på helse, miljøforhold og trivsel. Gjennom god planlegging og tilrettelegging kan kommunen bidra til å bedre folkehelsen. Kommunens rolle og ansvar i folkehelsearbeidet er gjennom ny lovgivning og statlige retningslinjer aktualisert og framhevet. Kommunen skal medvirke til en samfunnsutvikling som styrker folkehelsen og utjevner sosiale forskjeller og levekår. Dette krever målrettet og langsiktig planlegging, og det er nødvendig med en tverrfaglig tilnærming. Grunnlaget for god helse legges i hovedsak utenfor helsetjenesten, og til dels også utenfor kommunens ansvarsområder. Dette utfordrer alle offentlige sektorer og private lag og foreninger til å samarbeide aktivt og målrettet. I folkehelsearbeidet må både offentlig sektor, private lag og foreninger, samt næringslivet bidra og samarbeide om gode tiltak. Gjennom Folkehelseinstituttets årlige folkehelseprofil får den enkelte kommune et oversiktsbilde om aktuell og relevant statistikk. Folkehelseprofilen i Lyngdal for 2014 viser at kommunen har mange sammenfallende levekårsutfordringer med resten av Listerregionen. Lyngdal har en stor andel deltidsarbeidende kvinner og svært mange unge uføretrygdede sammenlignet med resten av landet. Lyngdal har også høyere utfordringer i forhold til en del kroniske sykdommer som KOLS, astma og muskel- og skjelettsykdommer. I tillegg finner man relativt flere med psykiske lidelser relatert til angst, depresjoner og nevroser. Antallet legemiddelbrukere i Lyngdal for psykiske lidelser er blant de høyeste i Vest-Agder. Agderforsknings levekårsrapporter har tydelige anbefalinger om hva som skal til for å stimulere en samfunnsutvikling som bidrar til å bedre levekårene: Målrettet satsing på inkludering og kvalitet i utdanningstilbudet, sammen med kvalifisering for arbeidslivet, er blant de viktigste tiltakene for bedre levekår og folkehelse. Kommuneplanen følger disse anbefalingene. De siste årene har man sett en utvikling i samfunnet generelt mot stadig mindre fysisk aktivitet og et usunnere kosthold som har ført til utstrakt fedmeproblematikk også hos barn. Mer fysisk aktivitet og en større bevissthet om kosthold, vil være viktige bidrag til at flere lever lengre med god helse. Strategier som tilrettelegger for økt hverdagsaktivitet er derfor sentrale i denne planen. Helse er viktig for alle mennesker, men forutsetningene for å oppnå god helse er høyst ulike. Sosiale forhold knyttet til oppvekst, utdanning, jobb, hva vi spiser og mulighetene til trening og fysisk aktivitet er avgjørende for helsen. Samfunnsutviklingen framover skal styrke innbyggernes og lokalsamfunnets mulighet til å ta ansvar for egen helse. Forebygging og tidlig innsats, helhet og samhandling, god kvalitet og nødvendig kompetanse skal bidra til bedre helse for den enkelte. 21

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER

KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER Rennebu et godt sted å være! Vedtak i kommunestyret sak 24/13 den 20.6.2013 om høring og offentlig ettersyn i perioden 24.6.2013 13.9.2013

Detaljer

Kommunedelplan kultur

Kommunedelplan kultur Kommunedelplan kultur Presentasjon av utfordringer og målbilde i enhetsledermøte 23. mai 2014. Kommunedelplan kultur En annen måte å jobbe på: Mer kunnskapsbasert i tråd med intensjoner i alt plan- og

Detaljer

Ny lov nye muligheter!

Ny lov nye muligheter! Ny lov nye muligheter! 1 Litt om hva jeg skal si. Folkehelseloven 5 og 6 Hvordan tenker vi å gripe det an i Oppegård Folkehelse i ulike deler av kommunens planprosesser Folkehelsetiltak i alle virksomheter

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE VEKST-UTFORDRINGER OG MULIGHETER. Forprosjekt for RRB og E16, møte 5.11.2015

ULLENSAKER KOMMUNE VEKST-UTFORDRINGER OG MULIGHETER. Forprosjekt for RRB og E16, møte 5.11.2015 VEKST-UTFORDRINGER OG MULIGHETER Forprosjekt for RRB og E16, møte 5.11.2015 Kommuneplanens arealdel 2015-2030 Vedtatt av kommunestyret 07.09.2015 Ullensaker i 2015 Ca. 34.000 innbyggere og i sterk vekst

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2013-2030

Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Føringer fra samfunnsdelen/andre vedtatte planer og øvrige føringer Viktige temaer Medvirkning og videre prosess Kommuneplan for Nes Planprogram Samfunnsdel Arealdel Formålet

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Folkehelse i planleggingen

Folkehelse i planleggingen Folkehelse i planleggingen v/ Arild Øien Tromsø 8. februar 2011 1 25 000 innbyggere 36 km 2 2 1 Helse i plan i Oppegård kommune Hvilke grep vi har tatt Hvordan vi er organisert Hva vi ønsker å få til Hvordan

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Medlemsmøte Frogner Høyre Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Kveldens program Smart og Skapende by 11.sep 2014 19.00 Velkommen med kort om opplegget for møtet 19.10-19.30 Kort innledning om smart

Detaljer

Planstrategi 2012 Det store utfordringsbildet. Formannskapets behandling 6. mars 2012

Planstrategi 2012 Det store utfordringsbildet. Formannskapets behandling 6. mars 2012 Planstrategi 2012 Det store utfordringsbildet Formannskapets behandling 6. mars 2012 Rollefordeling Administrasjon - Politikk Administrasjonen Beskriver utviklingstrekk og utfordringer Politisk prosess

Detaljer

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Alle har et medansvar for å skape gode lokalsamfunn gjennom arbeidsliv, kultur, organisasjonsliv og det sosiale fellesskapet. Senterpartiets ideologi bygger

Detaljer

Folkehelseplan for Tinn kommune 2015-2025. Forslag til planprogram

Folkehelseplan for Tinn kommune 2015-2025. Forslag til planprogram Folkehelseplan for Tinn kommune 2015-2025 Forslag til planprogram Frist for merknader: 24.februar 2015 1 Planprogram kommunedelplan for folkehelse Tinn kommune. Som et ledd i planoppstart for kommunedelplan

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

KOMMUNEPLAN 2014-2026 SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLAN 2014-2026 SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLAN 2014-2026 SAMFUNNSDEL Marnardal kommune VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 29. JUNI 2015 SAK PS 58/15 1 2 Vårt løfte: Marnardal kommune vil legge til rette for og støtte opp om tiltak der aktører

Detaljer

Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030

Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030 Saknr. 14/11941-2 Saksbehandler: Lisa Moan Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet gir følgende høringsinnspill til kommuneplanens samfunnsdel:

Detaljer

Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp?

Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp? Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp? Asyl- og flyktingbarn, barnevernsbarn og funksjonshemmede barn Avd. direktør Jon-Torgeir Lunke avd. allmennhelsetjenester Forum

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Samfunnsplan Porsanger kommune 5. juni 2014

Samfunnsplan Porsanger kommune 5. juni 2014 Arbeidsutkast Samfunnsplan Porsanger kommune 5. juni 2014 Hensikt Samfunnsplanen skal utarbeides som en overordnet strategisk plan for samfunnsutvikling i Porsanger kommune Skal dekke 2014-2026 Sluttsituasjon

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019

Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019 Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019 Sterke fellesskap og solidaritet med hverandre skaper et godt lokalsamfunn. Det omfatter både rettigheter og plikter. Grunnleggende verdier like muligheter Arbeiderpartiet

Detaljer

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019.

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Demografiske utfordringer Natur- og friluftskommune Befolkningsutvikling Kjære Karlsøyvelger! Det er spennende år foran

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Hemnes kommune Forslag til planprogram Revidering av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser Innhold 1. Innledning... 2 2 Føringer for kommunedelplanen... 3 2.1 Nasjonale føringer... 3

Detaljer

Kommuneplan for Vadsø

Kommuneplan for Vadsø Kommuneplan for Vadsø 2006-2017 STRATEGIDEL Visjon, mål og strategier PÅ HØYDE MED TIDEN STRATEGI 1 Vadsø er et naturlig senter i Varangerregionen 1.1. Kompetanseutvikling Vadsø kommune skal være det sterkeste

Detaljer

VEDLEGG. Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023

VEDLEGG. Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023 VEDLEGG Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023 2 Vedlegg: Prosessinnspill til satsningsområder, strategi og mulige tiltak. Satsningsområde : LIKE MULIGHETER STRATEGI

Detaljer

H = B x K x P 2 FOLKEHELSE. Sammen for barn og unge i Stange. Kårhild Husom Løken. Rådgiver i psykisk helsearbeid i Stange kommune

H = B x K x P 2 FOLKEHELSE. Sammen for barn og unge i Stange. Kårhild Husom Løken. Rådgiver i psykisk helsearbeid i Stange kommune H = B x K x P 2 FOLKEHELSE Sammen for barn og unge i Stange Kårhild Husom Løken. Rådgiver i psykisk helsearbeid i Stange kommune Norges suksess på 5 minutter http://www.youtube.com/watch?v=sdpmegy3gw8

Detaljer

Kommunedelplan helse og omsorg, «Mestring for alle». Høringsforslag. Driftskomiteen 20.08.14

Kommunedelplan helse og omsorg, «Mestring for alle». Høringsforslag. Driftskomiteen 20.08.14 Kommunedelplan helse og omsorg, «Mestring for alle». Høringsforslag. Driftskomiteen 20.08.14 Bakgrunn OU-prosess i kommunen i 2012 Prosjektplan vedtatt i Driftskomiteen 2.10.13: Det foreslåtte mandatet

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Planprogram. Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025. Lyngdal, vi vil vi våger KOMMUNEPLAN FOR LYNGDAL 2014 2025 PLANPROGRAM 1

Planprogram. Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025. Lyngdal, vi vil vi våger KOMMUNEPLAN FOR LYNGDAL 2014 2025 PLANPROGRAM 1 Planprogram Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025 Lyngdal, vi vil vi våger KOMMUNEPLAN FOR LYNGDAL 2014 2025 PLANPROGRAM 1 2Fra Ørneknipen i Kvås. Foto: Rune Hauan PLANPROGRAM KOMMUNEPLAN FOR LYNGDAL 2014

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling

Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling Gran, 28. november 2012 Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold Hvorfor samhandlingsreformen? Vi blir stadig eldre Sykdomsbildet endres Trenger mer personell

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune.

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Vi har gjennomført en bred prosess, der det har vært avholdt møter om temaet i Idrettsrådet og i hovedstyret i Kyrksæterøra I.L. KIL/Hemne,

Detaljer

Folkehelsa i Hedmark. Trond Lutnæs fylkeslege, Fylkesmannen i Hedmark Folkehelsekonferansen i Trysil 1. desember 2011

Folkehelsa i Hedmark. Trond Lutnæs fylkeslege, Fylkesmannen i Hedmark Folkehelsekonferansen i Trysil 1. desember 2011 Folkehelsa i Hedmark Trond Lutnæs fylkeslege, Fylkesmannen i Hedmark Folkehelsekonferansen i Trysil 1. desember 2011 Utfordringer for velferdsstaten Behov for økt forebyggende innsats for en bærekraftig

Detaljer

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Foto: Torbjørn Tandberg 2012 Hva skjer på møtet? Hva er en kommuneplan? Hva er kommuneplanens samfunnsdel? Hvordan komme med innspill i høringsperioden?

Detaljer

Kommunedelplan for folkehelse og forebygging. «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06.

Kommunedelplan for folkehelse og forebygging. «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06. Kommunedelplan for folkehelse og forebygging «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06.14 1 Innhold Innhold... 2 FORORD... 3 INNLEDNING... 4 Regional

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Kommunal planstrategi for Flekkefjord kommune 2012-2015

Kommunal planstrategi for Flekkefjord kommune 2012-2015 Kommunal planstrategi for Flekkefjord kommune 2012-2015 20.08.2012 Innhold: 1. Formålet 2. Det kommunale plansystem 3. Fordeling av myndighet i plansaker 4. Utviklingstrekk og utfordringer 5. Planstrategiens

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR 2016

HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR 2016 HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR 2016 St.meld. nr 19, Folkehelsemeldingen, påpeker at folkehelsearbeid både handler om å fremme livskvalitet og trivsel gjennom deltakelse i sosialt fellesskap som gir

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 15/1829-21 Arknr.: H41 &40 Saksbehandler: Ingvild Belck-Olsen BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 4/16 08.02.2016 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 4/16 08.02.2016

Detaljer

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre.

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. ! Folk først. Brønnøy Venstre (http://www.venstre.no/lokal/nordland/bronnoy/). Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. Kommunestyreperioden 2015-2019 vil bli preget av hardt og målrettet arbeid for alle ansatte

Detaljer

1. Bidra til at flere fullfører videregående skole, for å starte på høyere utdanning og/eller kommer i arbeid:

1. Bidra til at flere fullfører videregående skole, for å starte på høyere utdanning og/eller kommer i arbeid: 1 FOLKEHELSESTRATEGI STOKKE KOMMUNE 2012-2016. I tråd med mandat fra rådmannen har folkehelseutvalget, i samarbeid med alle kommunens seksjoner, utarbeidet følgende forslag til folkehelsestrategi for Stokke

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 16/428 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 28.01.2016 001/16 KAMKAT Formannskapet 07.04.2016 006/16 KAMKAT Kommunestyret 18.04.2016 024/16

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028. Forslag

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028. Forslag Planprogram Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028 Forslag «Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for alle» 13.10.15 Forslag til planprogram for «Kommunedelplan for fysisk

Detaljer

PROGRAM FOR PERIODEN 2011 2015. STEM SENTERPARTIET DA STEMMER DU FOR:

PROGRAM FOR PERIODEN 2011 2015. STEM SENTERPARTIET DA STEMMER DU FOR: SIRDAL SENTERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2011 2015. STEM SENTERPARTIET DA STEMMER DU FOR: Fornøyde innbyggere som har trygghet i alle livets faser Boligtilbud for alle og forventning om økning av folketallet

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

Kommuneplanen Bygningsrådet 30.01.2013

Kommuneplanen Bygningsrådet 30.01.2013 Kommuneplanen Bygningsrådet 30.01.2013 Planprogrammet for kommuneplanen Kommuneplanen baseres på ATP (helhetlig arealog transportplanlegging) Grønne Asker - friluftsliv, landbruk, natur og landskap Vedtatt

Detaljer

Lyngdal Arbeiderpartis valgprogram 2011

Lyngdal Arbeiderpartis valgprogram 2011 l a gd n y rl o f r a v ns A Lyngdal Arbeiderpartis valgprogram 2011 Valgprogram for Lyngdal Arbeiderparti, kommunevalget 2011 I inneværende periode har våre representanter i Lyngdal kommunestyre sterkt

Detaljer

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI -2011 Arkivsak 07/1220 Saksordfører: Inger Cathrine Kann Forslag til vedtak: Brukerutvalget tar strategiplanen til orientering. Saksopplysninger: Skolene i Ski skal:

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Kunnskap skal styra. Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025

Kunnskap skal styra. Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Kunnskap skal styra Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025 Vedtatt i fylkestinget i oktober Hovedoverskrift: BÆREKRAFTIG UTVIKLING AV FYLKET

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

Økonomiplanseminar 22. mai 2008

Økonomiplanseminar 22. mai 2008 OPPGAVE: Gruppe 1 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 1 når oppgaven besvares. Gruppe 2 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 2 osv. Utover dette kan gruppene etter eget ønske fokusere på ett eller flere av

Detaljer

Sigurd Waage Løvhaug Kommuneoverlege

Sigurd Waage Løvhaug Kommuneoverlege Sigurd Waage Løvhaug Kommuneoverlege Bakgrunn Åpenbare utfordringer Høy andel av innbyggere over 80 år Lavt utdanningsnivå i gruppen 30-39 år Høy andel uføretrygdede Lav leseferdighet blant 5. klassingene

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre MULIGHETER FOR ALLE Høyres prinsipper. «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og

Detaljer

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen, og

Detaljer

Ny folkehelselov: Konsekvenser for friluftsliv i skolen? Heidi Fadum

Ny folkehelselov: Konsekvenser for friluftsliv i skolen? Heidi Fadum Ny folkehelselov: Konsekvenser for friluftsliv i skolen? Heidi Fadum Disposisjon 1. Folkehelse og folkehelsearbeid 2. Helse og skole 3. Fysisk aktivitet og skole 4. Folkehelseloven: Konsekvenser for friluftsliv

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Innledning Handlingsprogrammet er basert på Sarpsborg kommunes samfunnsplan. Samfunnsplanens kapittel om verdiskaping beskriver forutsetninger

Detaljer

Koblingen folkehelse planlegging

Koblingen folkehelse planlegging Koblingen folkehelse planlegging Helhet folkehelselov - kommuneplan Lovgrunnlag Kommunens planprosesser Kunnskapsgrunnlaget og planlegging Eksempler fra oversikt i Oppland Wibeke Børresen Gropen Oppland

Detaljer

Velkommen! TIL FELLES FORMANNSKAPSMØTE 19.MAI 2015

Velkommen! TIL FELLES FORMANNSKAPSMØTE 19.MAI 2015 Velkommen! TIL FELLES FORMANNSKAPSMØTE 19.MAI 2015 Agenda Velkommen v/jan Kristensen Gjennomgang av dokumentet «Lyngdal 4» Presentasjon av hovedkonklusjoner fra fylkesmannens rapport om økonomisk soliditet

Detaljer

KOMMUNEREFORMPROSJEKTET «LYNGDAL 3» INTENSJONSAVTALE AUDNEDAL FRAMOVER HÆGEBOSTAD SAMAN OM EI POSITIV UTVIKLING LYNGDAL VI VIL VI VÅGER SIDE 1

KOMMUNEREFORMPROSJEKTET «LYNGDAL 3» INTENSJONSAVTALE AUDNEDAL FRAMOVER HÆGEBOSTAD SAMAN OM EI POSITIV UTVIKLING LYNGDAL VI VIL VI VÅGER SIDE 1 KOMMUNEREFORMPROSJEKTET «LYNGDAL 3» INTENSJONSAVTALE AUDNEDAL FRAMOVER HÆGEBOSTAD SAMAN OM EI POSITIV UTVIKLING LYNGDAL VI VIL VI VÅGER SIDE 1 SIDE 2 BYGGING AV NY KOMMUNE BESTÅENDE AV AUDNEDAL, HÆGEBOSTAD

Detaljer

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold!

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold! PROGRAM 2015 2019 Grønne Lier med innhold! Lier vil bli en bedre kommune å bo i med et sterkere Senterparti. Innbyggerne og det lokale næringsliv står i sentrum for partiets aktiviteter. Lier Senterparti

Detaljer

Statistikk som fremmer folkehelseperspektivet i planarbeidet

Statistikk som fremmer folkehelseperspektivet i planarbeidet Statistikk som fremmer folkehelseperspektivet i planarbeidet Dagskurs i planarbeid, statistikk, analyse og konsekvensforståelse. Kristiansund 18. mars 2014 Lillian Bjerkeli Grøvdal/ Rådgiver folkehelse

Detaljer

erpolitikk Arbeidsgiv

erpolitikk Arbeidsgiv Arbeidsgiverpolitikk En freskere kommune Kompetanse Medbestemmelse Likestilling og mangfold Ledelse Omdømme Livsfaser Lønn Rekruttere og beholde Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 God arbeidsgiverpolitikk skal

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Kultur og miljø STRATEGIER

Kultur og miljø STRATEGIER Kultur og miljø STRATEGIER Bydelen skal: Strategi 1: Bidra til at Bydel Groruds historie og mangfoldige kulturarv dokumenteres, formidles og holdes levende. Dette for å styrke befolkningens tilhørighet

Detaljer

Venstre gjør Gjesdal grønnere.

Venstre gjør Gjesdal grønnere. Gjesdal Venstre Venstre gjør Gjesdal grønnere. Om 30 år kan hun være en av verdens fremste klimaforskere......om hun får noen av verdens beste lærere Politikk handler om å prioritere, og Venstre prioriterer

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2030 - 1.GANGS BEHANDLING

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2030 - 1.GANGS BEHANDLING KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2030 - 1.GANGS BEHANDLING Samlet Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 27/15 04.03.2015 Utvalg for teknikk og miljø 85/15 05.03.2015 Formannskapet

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Myndighetenes oppskrift for en aktiv skolehverdag- regional tolkning. John Tore Vik Folkehelsekoordinator 20. Januar 2011

Myndighetenes oppskrift for en aktiv skolehverdag- regional tolkning. John Tore Vik Folkehelsekoordinator 20. Januar 2011 Myndighetenes oppskrift for en aktiv skolehverdag- regional tolkning John Tore Vik Folkehelsekoordinator 20. Januar 2011 Det er et nasjonalt mål å: forebygge og behandle helseproblemer gjennom å stimulere

Detaljer

Helse i alt vi gjør!

Helse i alt vi gjør! Helse og levekår i Utfordringer Mål Tiltak Helse i alt vi gjør! Presentasjon på Feiringklinikken 29.11.12 v/janita Hofseth Virksomhetsleder Helsehuset side 1 Nytt lovgrunnlag Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Fokus på økt eierskap til folkehelsearbeid hos politikere. seniorrådgiver Heidi Fadum

Fokus på økt eierskap til folkehelsearbeid hos politikere. seniorrådgiver Heidi Fadum Fokus på økt eierskap til folkehelsearbeid hos politikere seniorrådgiver Heidi Fadum Økt eierskap til folkehelsearbeid Hvordan tilrettelegge for at politikere kan få økt kunnskap om forståelse for bevissthet

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

Kommunedelplan. folkehelsearbeid 2014-2024. Kortversjon

Kommunedelplan. folkehelsearbeid 2014-2024. Kortversjon Kommunedelplan folkehelsearbeid 2014-2024 Kortversjon Mai 2014 Innhold Kommunedelplan folkehelsearbeid 2014-2024 1. Innledning... 2 2. Formål med planen... 2 3. Viktigste utfordringer... 2 4. Overordna

Detaljer

Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år

Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år Dette er Kom til Nome! Prosjektsammendrag Kom til Nome! er en helhetlig og omfattende

Detaljer

Rakkestad Senterparti... nær deg

Rakkestad Senterparti... nær deg Rakkestad Rakkestad Senterparti... nær deg Trygge oppvekstsvilkår, gode skoler, et levende lokalsamfunn og en verdig alderdom 1. kandidat Peder Harlem Ordførerkandidat 2. kandidat Karoline Fjeldstad Våre

Detaljer

REGIONALPLAN FOR FOLKEHELSE

REGIONALPLAN FOR FOLKEHELSE REGIONALPLAN FOR FOLKEHELSE Oppfølging av gruppearbeid i prosjektgruppen 9.desember 2011 Oppgavetekst: Hvordan kan vi fremme god helse og ivareta folkehelseperspektivet innenfor arbeidsfeltene kommunikasjon,

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

Helsekonsekvensvurdering

Helsekonsekvensvurdering Helsekonsekvensvurdering Helse i alt vi gjør! Folkehelserådgiver Folkehelseperspektivet belyst i alle kommuneplaner Folkehelse gjennomgående tema i utarbeidelse av delplaner (ikke egen folkehelseplan

Detaljer

Helsehensyn i planprosesser Hvorfor og hvordan? Kurs for leger under spesialisering i samfunnsmedisin

Helsehensyn i planprosesser Hvorfor og hvordan? Kurs for leger under spesialisering i samfunnsmedisin Helsehensyn i planprosesser Hvorfor og hvordan? Kurs for leger under spesialisering i samfunnsmedisin Anne Kari Thomassen Seniorrådgiver Fylkesmannen i Aust-Agder HVORFOR HELSE I PLAN? Mennesket er samfunnets

Detaljer

nærmiljøet - to sider av samme sak

nærmiljøet - to sider av samme sak Stedsutvikling og friluftsliv i nærmiljøet - to sider av samme sak Seniorrådgiver Terje Kaldager Miljøverndepartementet Værnes 1.12.2011 Hva dere skal innom Litt om stedsutvikling Litt om friluftsliv Litt

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid Folkemøte 24.november Sammenstilling av gruppearbeid 1. Drømmekommune Gode eldre, helse- og oppvekstsvilkår Idretts - og kulturtilbud, gode møtearenaer Tilrettelagt for godt næringsliv Barnehage, skole

Detaljer

Samfunnsdel 2014-2024

Samfunnsdel 2014-2024 GRATANGEN KOMMUNE PLANPROGRAM Kommuneplanens Samfunnsdel 2014-2024 1 2 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formålet med planprogram..... 3 1.3 Rammeverk for kommuneplanen... 4 2. STATUS OG UTFORDRINGER...

Detaljer

Program for Ringerike Høyre 2015-2019

Program for Ringerike Høyre 2015-2019 Program for Ringerike Høyre 2015-2019 Ringerike utvikling og vekst - med Høyre Høyre vil, sammen med, deg skape et godt bo- og oppvekstmiljø og et godt sted å leve for barn, unge og eldre. Høyre vil, sammen

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Det gode liv i hjertet av Vestfold nær grønn kreativ Foto: Cecilie Hansen. Vedtatt i kommunestyret 16/12-2014 1 Andebu kommune 2014 2026 Tidlig innsats med nye løsninger ANDEBU

Detaljer