Plan for idrett og. fysisk aktivitet Midsund kommune Rådmannen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plan for idrett og. fysisk aktivitet 2007-2010. Midsund kommune Rådmannen"

Transkript

1 Midsund kommune Rådmannen Vår ref: Deres ref: Saksbehandlar: Dato 2006/344-3/G10 Ann-Heidi Paulsen Orvik Plan for idrett og fysisk aktivitet

2 Innhald 1.0 Status Midsund kommune Bakgrunn for plana Planprosessen Resultatvurdering av føregåande plan Målsettingar innan idrett og fysisk aktivitet i Midsund Kva anbefalar fagfolka; Midsund kommune sine målsetting innan relaterte område Analyse av behov og kva kan bli betre i Midsund? Økonomi Aktuelle samarbeidspartnarar Handlingsprogram i planperioden...8 Vaksenopplæringa for framandspråklege på blåbærtur langs med Skarsvegen, hausten 2006 Om ingen tek på seg å organisere tur i skog om mark, og fortell at det er lov å gå langs med denne vegen, i skogen her bur verken løve eller andre farlege dyr, desse bæra kan ein ete, korleis tek ein vare på soppen og bæra korleis kan ein då tru at minoritetene skal ta friluftslivet i bruk? Og alle slag er ikkje vunne samme dag

3 1.0 Status Midsund kommune Midsund kommune består av øyane Dryna, Otrøy, Midøy, Magerøy og Tautra. I tillegg er det om lag 200 holmar og skjær i kommunen. Samla landareal er på 96 m 2,. Den smale strandtopografien står i sterk kontrast til fjella som dekkjer 80 % av landarealet og ragar opp mot 740 moh. Folketalet per oktober 2006 er i overkant av 1920 personar. Det har vore ein jamn nedgang i folketalet sidan sekstitalet. Kommunen har ein stor del eldre, barnekulla der siste åra er forholdsvis små, og det er eit kvinneunderskot i alderen år. Sidan slutten av 1990 talet har delen innvandrarar frå ikkje-vestlege land auka vesentleg, og det bur no 17 ulike nasjonalitetar i kommunen. Innvandrarane er i all hovudsak i alderen 0-50 år, og kjem som familiegjenforeinte etter giftemål med etnisk norske, flyktningar eller arbeidsvandrarar innan EU. I sentrum og i sentrumsnære bygder har det vært ei svært positiv utvikling i folketal og byggeaktivitet i dei siste åra. Det er eit press om å få flest mogleg aktiviteter og sørvisfunksjonar i sentrum. Det er tatt initiativ til og å sjå på høva til å etablere sentralskule trinn i sentrum, med plass til mediatek/ bibliotek og vaksenopplæring. Dette vil i tilfelle verte plassert som naboar til sentralidrettsanlegga til Midsund Idrettslag. Midsund Idrettslag driv aktivt, og har tilbod til alle aldra innan fotball, friidrett, handball, helsestudio, symjing, aerobic/ step osb. Det er aukande interesse i velforeiningane rundt om i kommunen for å leggje til rette for lavterskel friluftsliv, gjennom opprusting og merking av turstiar, bygging av dagsturmål, samt jakt og fiske i regi av grunneigarlag eller Midsund jeger- og fiskeforeining. Rakvåg skytterlag har oppgradert sine anlegg, og driv aktivt i Rakvågen. Midsund kommune løyvar årleg ca kr ,- til drift av symjehallen, gjev årlege tilskot til mindre kostnadskrevjande nærmiljøanlegg med kr ,-. I tillegg kjem drift og vedlikehald av uteområda og gymsalane ved der 3 skulane og uteområda i der 3 barnehagane. I tilegg gjev vi tilskot til frivillige lag og organisasjonar etter søknad, gjennom løyvingar til kulturformål, både drift, prosjekt og anlegg. Midsund kommune er medlem av Nordmøre og Romsdal friluftsråd, og betalar kr 6,50 i kontingent per innbyggar. 2.0 Bakgrunn for plana Denne plana er 4. generasjon plan ( , 1999, 2001, 2006), med bakgrunn i plankrav frå Kyrkje- og kulturdepartementet for å få tilskot frå spelemidlane. Etter plan og bygningslova skal kommunen gjennomføre ei kontinuerleg kommuneplanlegging med sikte på å samordne den fysiske, økonomiske, sosiale, estetiske og kulturelle utvikling innan sine område. Nytt i PBL er og at folkehelsekonsekvensar skal ned i planlegginga. Kommunen har ein eigen nytte av plana til å planleggje og samordne si eigen drift, investeringar og samarbeid med frivillig sektor. Prioriterte tiltak skal samordnast med kommunen sin budsjettog økonomiplan. Plankrava og intensjonane bak krava ligg som føringar til denne plana.

4 2.0 Planprosessen Planutvalet i Midsund kommune vedtok planstart (pl.sak 06/ 13) for God helse planen samt plan for idrett og fysisk aktivitet. Plan for idrett og fysisk aktivitet er ein del av God helse plana, då den nærare definerer kommunen sin rolle innan idrett og fysisk aktivitet. På same måte inngår opptrappingsplana for psykisk helse, ruspolitisk plan og rehabiliteringsplana og som delar av God helse plana. Planstart vart annonsert i Øyavis i juni 2006, Romsdals Budstikke i uke 21/ 06, samt på Midsund kommune sine heimesider frå mai Planutvalet oppnemnde ei plangruppe med følgjande representasjon; kommunelege 1 Frode Engtrø, Midsund Idrettslag v/ Kolbjørn Stølen, Midsund jeger- og fiskeforening v/ Oddbjørn Opstad, Midsund sanitetsforening v/ Hilda Røberg, Nordmøre og Romsdal friluftsråd v/ Ingolf Mork, oppvekstrådgjevar Inger Kristin Ovesen, Pedagogisk rådgjevar Trygve Brunvoll, personalsjef Frank Westad, leiar eining helse Sissel T. Orvik, barne- og ungerepresentant Reidun Karin Skogvoll Opstad, representant eining omsorg/ eldre Unn Stølen Ugelvik, tekniske leiar Inge Rakvåg. Det har vore kalla inn til 3 møte i prosjektgruppa, og Kulturforum I tillegg vart det annonsert og kalla inn til inspirasjonskveld for alle kommunale einingar og frivillige lag og organisasjonar. Gjester var Tore Birkeland og Svein Neerland frå God helse og FYSAk satsinga i Møre og Romsdal fylke. Oppmøte på alle møte har vore frå 0 7 personar. Det har komen innspell til plana frå frivillige lag og organisasjonar og kommunale einingar. Desse er sett inn i oversikta over ønska prosjekt. Frist for offentleg høyring Vedtak i Kommunestyret desember Resultatvurdering av føregåande plan Midsund kommune gjorde siste hovudrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i desember I denne planperioden har kunstgrasbanen på Skeidvoll vorte ferdig og tatt i bruk, det er kome ballbinge ved Midøy skule, Crossklubben har etablert treningsbane i Sør Heggdal, bassenget og garderobane er ferdig rehabilitert ved Midsund skule, Skarsvegen som turveg er sett i stand, bålhus og uteområda ved Raknes barnehage er etablert, bålhus ved Holsvatnet er under bygging, tursti til Sandvikleirå er under etablering, gapahuk ved Raknes skule og ved Skarsvegen er eller er i ferd med å bli etablert. Etter at kommunen vart meir aktiv medlem av Nordmøre og Romsdal friluftsråd, og og vart tatt opp som partnarskapskommune i God helse i Møre og Romsdal fylke, har det vorte ein større aktivitet og fokus på fysisk aktivitet som eit instrument i førebyggande folkehelsearbeid. Folkehelsekoordinator er og ansvarleg for kultur, integrering- og friluftssakene i kommunen. Med ein stillingsressursar på 100 % er det høve til å gjere aktive grep, både gjennom plan- og informasjonsarbeid. Ein vil og få til å vere kunnskapsbase om tilskotsordningar, nettverk for kompetansespreiing og idebank. Gjennom kommunen sine tilskotordningar på kulturfeltet kan

5 ein og få til ein samordning av prioriteringar på fleire område, som samla får til ein sterkare utvikling ein kvart område for seg. 4.0 Målsettingar innan idrett og fysisk aktivitet i Midsund Overordna målsetting; Vi ønskjer å skape gode lokalsamfunn og god livskvalitet for menneska som er busett i Midsund kommune gjennom eit positivt, langsiktig og heilskapeleg førebyggingsarbeid. Alle i Midsund kommune skal ha eit tilbod om fysiske aktivitet og naturopplevingar ut ifrå eigne behov og føresetnader. Tilbod til barn og unge skal prioriterast. Strategiar for arbeidet i Midsund: 1. Vi ønskjer å gjere det enklare å ta ansvar for eigen helse gjennom fysisk aktivitet; Legge til rette for eit folk i rørsle gjennom utforming av bumiljø, gang- og sykkelstiar, merking og skilting av turstiar, tilgang for allmenta til utmark, fjære, fjell og fiskevatn Styrke informasjon om og sjølvhjelpsarbeidet for effektane av moderat fysisk aktivitet Gjere kjent effektane av fysisk aktivitet på psykiske plagar og sjukdom. Skape inkluderande nettverk og aktivitetar for alle som ønskjer å ta del i idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Sikre at tiltaka vi sett i verk jamnar ut sosiale ulikheitar i helse og høva til å vere fysisk aktiv. Større toleranse for den lille eller store forskjellen som gjer oss alle unike, og som gjer at alle har behov for ulik tilrettelegging for å kunne vere aktiv Betre samarbeid på tvers av ulike fagmiljø Gjere det tryggare å be om og få hjelp for å kome i aktivitet 2. Vi øskjer å skape breie alliansar for folkehelse og den fysiske aktiviteten; Partnarskap med stat, fylket, andre kommunar, frivillig sektor, fagmiljø og næringsliv for å tilrettelegge for fysisk aktivitet på alle arena Folkehelse er og skal vere eit hovudomsyn i samfunnsplanlegginga. Midsund kommune sine planar skal difor og ha eit folkehelseperspektiv med utgangspunkt i fysisk aktivitet. Et folk i rørsle treng tilrettelagt areal, tilkomst, anlegg osb. Helseomsyn som følgje av tiltak som fremmar eller hindrar fysisk aktivitet skal takast med inn i alle avgjersle, i alle sektorar Samspel med frivillige organisasjonar gjennom partnarskap og Midsund Kulturforum 3. Fagfolket innan helse, idrett og friluftsliv skal få meir rom til å kome fram med kunnskap om kva problema er, og kva for tiltak som i størst grad førebygge skade og fremmar rørsle. Tiltak som påverkar livsstilen skal prøvast først. Saman må vi utvikle og drive varierte tilbod som inkluderar der som har behov og ønskje til å vere i rørsle. På sikt skal det verte mindre behov for pillar og reperasjonar, og meir helse og livslyst. Midsund ønskjer å leggje til rette for eit rikt tilbod av lavterskel aktivitetar for barn og unge. Døme kan vere eigenorganisert open hall tilbod ved der to grendaskulane på

6 ettermiddagstid, gratis. Eller multianlegg for unge i sentrum, med ramper for rollerblades, rullebrett osb. Midsund kommune ønskjer å vere i dialog med Helse Midt Noreg og frivillige brukarorganisasjonar for å samkjøre førebyggingsaktivitet ved sjukehusa og i kommunen, spesielt for å ta ut effekt av lærings- og mestringssentra som helseforetaka har bygg opp rundt om i fylket, og den kunnskapsressurs brukarorganisasjonane har om problem, tilretteleggingsbehov og samarbeidsmetodar. 4. Tiltaka vi sett i verk skal vere basert på erfaring og kunnskap Vi skal i større grad o Vite kva som skjer o Lære av det vi gjer o Forske på kva som førar til meir fysisk aktivitet og gjennom dette betre helse, livslyst og bulyst. o Vite kva for tiltak som gjer forskjell, fremmar livsglede og rørsle o Utnytte eksisterande kunnskap i det praktiske folkehelsearbeidet for å fremje fysisk aktivitet 5. Målsettinga skal nås gjennom bevist bruk av informasjon, leiar- og instruktørutdanning, utvikling/ fornying av aktivitetstilbod, prioritert utbygging av anlegg for friluftsliv og ordinære anlegg for idrett, samt gjennom partnarskap med lokale lag og organisasjonar som arbeidar for å fremje fysisk aktivitet. 4.2 Kva anbefalar fagfolka; Fysisk aktivitet - Barn og ungdom: 1 time moderat fysisk aktivitet kvar dag. - Vaksne: 30 minutt moderat fysisk aktivitet kvar dag. - Tilbod om lavterskel aktivitetar i alle aldra og for alle funksjonsnivå, som gjev lyst til å vere i aktivitet tilpassa eigen helse og kvardag 4.3 Midsund kommune sine målsetting innan relaterte område i Midsund kommune er det få styringsdokument. Det er viktig at denne planen er i samsvar med der planane kommunen har, og spesielt med tanke på vurderingar opp mot økonomiplanen. Vi kan ikkje sjå at måla og strategiane valt i dette plandokument er i motstri til andre vedtekne planar. Midsund kommune si målsetting innan idrett og fysisk aktivitet må sjåast i samanheng med målsettingane i dei planane som kommunen har innan mange ulike satsingsområde. Psykiatriplana for Midsund kommune er under rullering hausten 06. Denne plana dekkjer og er styrande for heile kommunen si psykiatrisatsing, og vil verte integrert i God helse plana. Meistringperspektivet er eit gjennomgåande perspektiv i helsefremmande og førebyggande arbeid, og god helse blir ofte definert som evna til å meistre kvardagens krav. I dette ligg og ei

7 plikt til å hjelpe dei som ikkje lengre meistrar - til igjen å verte i stand til å meistre. Dette er vektlagt innan Helseforetaka som har organisert eigne lærings- og meistringssenter. Det er viktig at vi organiserer vårt arbeid slik at vi som organisasjon, brukarorganisasjonar og einskildmenneske får tatt ut potensialet av kunnskap som ligg i desse sentra. Folkehelseperspektivet har ikkje tidlegare vore vektlagt i PBL, men har kome inn som eige punkt som skal dekkjast i planlegginga. Dette gjev større høve til å leggje vekt på faktorar som fremjar eller hindrar mellom anna fysisk aktivitet som sjølvstendig faktor i planane. Dette må bevist følgjast opp i Midsund kommune, i alle plansaker, bygningsrelaterte vedtak osb, som td. Kommuneplan/ Arealdel godkjent i 1997 Trafikktryggleiksplan, vedteke 2001 Psykiatriplan, under rullering Budsjett- og økonomiplan Møre og Romsdal fylke har under arbeid ein fylkesdelplan for satsing på gang.- og sykkelvegar som folkehelsetiltak. Denne plana reknar der med kjem i løpet av Analyse av behov og kva kan bli betre i Midsund? I juni 2006 vart det invitert til Inspirasjonskveld med representantar frå God helse/ FYSAK satsinga (tilbod om lavterskel fysisk aktivitet for primært barn og unge). Alle frivillige lag og organisasjonar, kommunale einingar og grunneigarar var inviterte. Oppmøtet var svært lavt, og høyringsinnspell til planen har vært få. Gjennom direkte kontakt med Midsund idrettslag, Midsund jeger- og fiskeforeining, velforeiningar osb har ein gjort følgjande avklaringar: Kva fungerar bra; Det er gode føresetnader til aktivt friluftsliv i Midsund, men kort avstand frå bumiljø til utmark, fjell og fjøre Vi har etterkvart mange, og gode idrettsanlegg for fotball, handball, skyting, symjing og helsestudio Vi har dyktige leiarar og ein aktiv og god dugnadsand Kva kan bli betre: Turstiar, parkeringstilhøve ved start/ slutt på turområde/ tursti osv må bli merka med skilt og på turkart slik at folk finn fram, og ikkje opptrer til sjenanse for grunneigarar eller anna trafikk på staden. Nokre turstiar bør få universell utforming slik at rørslehemma kan bruke den Fremje betre samarbeid mellom der ulike laga og organisasjonane Leggje aktivt til rette for leiarutvikling/ leiarutdanning Meir bredde i tilboda for fysisk aktivitet for barn og unge. I større grad sjølvinstruerande aktivitetar gjennom multianlegg, lavterskel aktivitet, aktivitet som ikkje er konkurransebasert Vedlikehald av anlegg og aktivitetar Integrering og deltaking for funksjonshemma Integrering av minoritetsinnbyggjarar, særskilt barn og unge, kvinner Informasjon om tilbod og aktivitet

8 Kommunalt engasjement, tilskot, drift og kunnskap Meir bruk av symjehallen utanom skuletid Trening i arbeidstida til førebygging av helseskadar Idrett/-kulturskule Betre tilrettelegging for variert fysisk aktivitet i uteområde til barnehagane og skulane Plass for rulleskøyter/ brett Betre tilrettelegging for vinteraktivitetar 6.0 Økonomi Vedlagt plana finn ein ei handlingsplan over ønska og prioriterte anlegg i Midsund kommune. Kommune har ei tilskotsordning til støtte av mindre kostnadskrevjande nærmiljøanlegg med kr ,- per år. I tillegg er vi medlem av Nordmøre og Romsdal friluftsråd, og får tilgang på kompetanse og tilskotsmidlar til forenkla nærmiljøanlegg til friluftsliv gjennom der. Vår kommunale tilskotsordning samkjørast med Friluftsrådet sine satsingar i vår kommune, for å sikre best mogleg gjennomføring. Ut over dette tek Kommunestyret opp større investeringssaker med behov for kommunal støtte til vurdering etter som dei vert aktualisert. 7.0 Aktuelle samarbeidspartnarar - Frivillige lag og organisasjonar - Skolar - Barnehagar - Helse- og sosialtenesta - Omsorgstenestene - Plan/ utvikling/ samfunn/ næring - Forvaltning/ drift/ vedlikehald - Lokalt næringsliv 8.0 Handlingsprogram i planperioden Handlingsprogrammet for planperioden ligg ved i form av excel-ark med opplisting av tiltak meld til Midsund kommune i planrulleringsperioden. Tiltaka er lista som dei er meldt inn, og i liten grad prioritert då dei fleste framleis er på ønske-stadiet, og der laga som planlegg ikkje har organisert søknad eller gjennomføringsprosess enno. Erfaringane visar og at det ikkje er kamp mellom ulike tiltak i Midsund kommune for å nå opp og få spelemidlar, heller at aktiviteten kan bli større. I lys av dette er difor alt av innmeldte ønske for framtidige prosjekt lista, slik at dei kan danne grunnlag for søknad om spelemidlar. Om det

9 visar seg at aktiviteten vert så stor at ei nærare prioritering må til, vil administrasjonen leggje sakene samla fram til politisk prioritering kvart år innan 1.oktober. Side

Plan for idrett og friluftsliv 2013-2023 Fitjar kommune

Plan for idrett og friluftsliv 2013-2023 Fitjar kommune Plan for idrett og friluftsliv 2013-2023 Fitjar kommune Bente Bjelland Fitjar Kommune [Velg dato] INNHALD (lista vert meir utfyllande med underpunkt etter høyring) FØREORD SAMANDRAG INNLEIING BAKGRUNN

Detaljer

Kommuneplan for Eid kommune

Kommuneplan for Eid kommune Kommuneplan for Eid kommune 2005 2016 Del II Mål og strategiar Høyringsdokument Teknisk styre 23.08.05 1 Innhald DEL 2 MÅL OG STRATEGIDEL...4 1. VISJON OG STRATEGI...4 1.1 Visjon...4 1.2 Innsatsområde/Strategi...5

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no Gang- og sykkelvegstrategi for Møre og Romsdal 2010-2019 Høyringsutgåve: 8. desember 2007 www.mrfylke.no Innhald Side Forord 3 Samandrag 4 INNLEIING 7 1.1 Bakgrunn 7 1.2 Ulike samfunnsperspektiv som grunnlag

Detaljer

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 SOGNDAL KOMMUNE Me byggjer framtida Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 Vedteken av kommunestyret den 21.10.10. VISJON FOR GRUNNSKULEN I SOGNDAL KOMMUNE ME BYGGJER FRAMTIDA I SOGNDAL

Detaljer

Registrerte skader for fylket i 1993: REGISTRERTE LEGEBEHANDLA SKADER I SOGN OG FJORDANE 1993. ALDER KVINNE MANN UOPPGITT Total 0-9 301 477 7 785

Registrerte skader for fylket i 1993: REGISTRERTE LEGEBEHANDLA SKADER I SOGN OG FJORDANE 1993. ALDER KVINNE MANN UOPPGITT Total 0-9 301 477 7 785 1. BAKGRUNN Det skadeførebyggande arbeidet i Sogn og Fjordane starta i 1990 med Sogn og Fjordane prosjektet. Dåverande fylkesordførar Julius Fure fekk eit samla fylkesting med seg i ei fylkesomfattande

Detaljer

Ål kommune. Strategisk Næringsplan 2013-2016. Foto: Heidi Oskam. Foto: Heidi Oskam

Ål kommune. Strategisk Næringsplan 2013-2016. Foto: Heidi Oskam. Foto: Heidi Oskam Ål kommune Foto: Heidi Oskam Strategisk Næringsplan 2013-2016 Foto: Heidi Oskam Vedteken i kommunestyret 15.11.2012 Innhald 1. Næringskommunen i Ål 1.1 Strategisk næringsplan 3 1.2 Kva er strategisk næringsplanlegging

Detaljer

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 Kommunal planstrategi 2012 2015 er ei prioritering av Volda kommune sitt planarbeid dei næraste åra. Kortversjon kommunal planstrategi for

Detaljer

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for Planomtale for Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 BILDE Arkivsak 12/89 PlanID 201403 Vedtatt XX.XX.XXXX av XXXXXXXX Forslag ved Offentlig ettersyn, 26.05.2015 Sluttbehandling, dato Innhald Innleiing...

Detaljer

Merknadar / innspel til

Merknadar / innspel til Merknadar / innspel til Budsjett og økonomiplan 2015-2018 STORD KOMMUNE - - Innspel etter høyringane i komiteane Uttalar frå Eldrerådet og Rådet for funksjonshemma Andre innkomne innspel Uttalar under

Detaljer

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume Fjell kommune Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV Frå helseområdet på Straume Rapport desember 2012 I eit samarbeid med Husbanken Region Vest har rådmannen i Fjell laga denne rapporten.

Detaljer

PROSJEKT Aktiv Fritid HOVUDPROSJEKTPLAN

PROSJEKT Aktiv Fritid HOVUDPROSJEKTPLAN PROSJEKT Aktiv Fritid HOVUDPROSJEKTPLAN 1.0 Mål og rammer 1.1 Innleiing Samarbeidsprosjektet Aktiv fritid ønskjer å styrke og utvide det kommunale rusarbeidet gjennom å tilby ein meiningsfull fritidsaktivitet

Detaljer

Etablering Interkommunalt Friluftsråd

Etablering Interkommunalt Friluftsråd Etablering Interkommunalt Friluftsråd Aurland Balestrand Leikanger Luster Lærdal Sogndal Vik Sogn Næring as Side 1 Innhald 1. Innleiing 2. Bakgrunn 3. Om friluftsråd 4. Status og utfordringar i kommunane

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

Regional delplan tannhelse

Regional delplan tannhelse Regional delplan tannhelse Vedtatt av Fylkestinget 15. oktober 2013, T-59/13 Ein tydeleg medspelar Innhald Innleiing 4 1. Mål og rammer for planarbeidet Mål for planarbeidet 7 Nasjonale og regionale rammer

Detaljer

BUSTADPOLITISK PLAN FOR MIDSUND

BUSTADPOLITISK PLAN FOR MIDSUND 30.01.07 BUSTADPOLITISK PLAN FOR MIDSUND 2007 2011 Godkjent i kommunestyret den 15.02.07 sak 07/12 1 1 FORORD...2 2 FAKTA OM MIDSUND KOMMUNE...3 2.1 STATISTISKE NØKKELDATA FOR MIDSUND KOMMUNE / ( MØRE

Detaljer

GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL

GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL DEL I GRØNTSTRUKTUR OG TURVEGAR DEL II HOVUDNETT FOR GANG- OG SYKKELVEGAR PROSJEKTRAPPORT - 30.08.2010 1

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

Høyri JP 14/2157. forslag 11.2.2014. Høyring. Høyringsutkast 25.4.2014

Høyri JP 14/2157. forslag 11.2.2014. Høyring. Høyringsutkast 25.4.2014 Høyri ringsutkast kommunedelplan for Trafikktrygging 2013-2025 (revisjon av handlingsplann følgjar separat) JP 14/2157 Sak 11/ /604 Gulen kommune Forslag PLT / FVR, Høyringsutkast Vedtak 1. gongs høyring,

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Innkalling for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 18.09.2014 Møtestad: Skjærgårdsfisk Visningssenter, Marøy Møtetid: 18:00 Saksliste: Saksnr Tittel 032/2014 Meldingar og referatsaker 033/2014

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS PR AUGUST 2009 3 79/09 09/1105 2. TERTIALRAPPORT 2009 15

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS PR AUGUST 2009 3 79/09 09/1105 2. TERTIALRAPPORT 2009 15 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

Folkehelseoversikt for. Fjell kommune

Folkehelseoversikt for. Fjell kommune Folkehelseoversikt for Fjell kommune 2014 Innhaldsliste 1. Bakgrunn... 3 1.1 Folkehelselova... 3 1.2 Om folkehelse... 4 1.3 Kjelder... 5 1.4 Folkehelseprofil... 5 2. Befolkningssamansetting... 6 2.1 Dagens

Detaljer

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 Side 1 av 77 Innhaldsregister 1 POLITISK NIVÅ... 4 1.1 UTFORDRINGAR... 4 1.1.1 Utfordringar i 2004... 4 1.1.2 Langsiktige utfordringar i høve til driftsnivå... 4 1.2 JUSTERINGAR

Detaljer

Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 19.05.2014 ASTE

Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 19.05.2014 ASTE Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 19.05.2014 ASTE Avgjerd av: Saksh.: Arild McClellan Steine Arkiv: N-252 Objekt: Arkivsaknr 14/293-6 Søknad

Detaljer

Kommuneplan for Voss 2007 2018

Kommuneplan for Voss 2007 2018 Kommuneplan for Voss 2007 2018 Vedteken av Voss kommunestyre 29.03.2007 Voss - ein god stad for alle INNHALD 1. PLANGRUNNLAG OG PLANARBEID... 5 1.1. JURIDISK PLANGRUNNLAG... 5 1.2. PLANPERIODE... 5 1.3.

Detaljer

FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005

FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005 FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005 INNHALD side FØREORD 1. INNLEIING 2 1.1 Vidareføring av bibliotekplanen 1994-1997 og 1998-2001 2 1.2 Planprosessen. 3 2. UTFORDRINGAR OG OVERORDNA

Detaljer

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 21.06.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer