MULIGHETSSTUDIE FOR SELBU SENTRUM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MULIGHETSSTUDIE FOR SELBU SENTRUM"

Transkript

1 01 Selbu kommune Selbu kommune 2014 MULIGHETSSTUDIE FOR SELBU SENTRUM

2 02 Selbu kommune Dokumentinformasjon Oppdragsgiver: Selbu kommune Rapporttittel: sentrum Utgave/dato: 1 / Oppdrag: Oppdragsleder: Fag: Tema: Leveranse: Skrevet av: Kvalitetskontroll: Foto forside: Asplan Viak AS sentrum Ingrid B. Sæther Plan og urbanisme Stedsutvikling Mulighetsstudie (rapport) Ingrid B. Sæther Lene Nagelhus Selbu bygdemuseum, kilde:

3 03 Selbu kommune INNHOLD Innledning Mål for mulighetsstudien Dagens planstatus Prosess Stedsanalyse Sentrumsområdet Selbu sentrum Trafikkbildet Parkering Møteplasser og viktige gangforbindelser Grønne areal Boliger Handel Bebyggelsesstruktur Overordna lokalklima Identitet, særtrekk og omdømmebygging 03 Overordnet plangrep Vegsystemet Parkeringsplasser Arealbruk Møteplasser 04 Medvirkning Innbyggere Ungdomsksoleelever 05 Overordnet situasjonsplan

4 04 Forord FORORD Asplan Viak har vært engasjert av Selbu kommune for å utføre en mulighetsstudie for videre utvikling av Selbu sentrum. Tjenesteleder for Plan og kommunalteknikk Ove Mogård har vært kommunens kontaktperson for oppdraget. Trine Rathe, Øystein Ask, Jostein Rinbø, Lene Nagelhus og Ida Haukeland Janbu har bidratt i denne mulighetsstudien. Ingrid B. Sæther har vært oppdragsleder for Asplan Viak. Trondheim, Lene Nagelhus Kvalitetssikrer Ingrid B. Sæther Oppdragsleder

5 05 Innledning 01 Innledning Selbu kommune har startet arbeidet med å se på framtidig utvikling av Selbu sentrum. Mulighetsstudien avdekker hvilke behov kommunen har til funksjoner og tilbud i sentrum, og hvilket potensiale området har til utvikling. En positiv utvikling av sentrum er av kommunen definert som avgjørende for å kunne møte framtidige behov, både med hensyn til større etterspørsel etter helse- og omsorgstjenester, boligtilbud, næringsutvikling, oppvekstmiljø, og et mangfoldig kultur- og friluftstilbud. Et aktivt og variert næringsliv, sammen med andre tilbud i bygda, vil være av stor betydning for å oppnå attraktivitet og opprettholde inntektsgrunnlaget for at familier kan bo og leve i bygda. Mulighetsstudien er en funksjonell analyse for å kunne forstå stedet og synliggjøre potensial og utviklingsretning. Utviklingen av Selbu sentrum er av stor strategisk betydning for hele kommunen. Mulighetsstudien skal derfor danne grunnlag for en større detaljregulering, med formål å legge til rette for ønsket vekst i sentrumsområdet. Analysen skal slik være et forutsigbart fundament for videre prosess. Det er utført beboermedvirkning i form av åpen workshop for alle interesserte. Innspill herfra er så langt som mulig integrert i mulighetsstudien. Mulighetstudien har munnet ut i en overordnet prinsipplan for et nytt Selbu sentrum.

6 06 Selbu kommune MÅL FOR MULIGHETSSTUDIEN Arbeidet med mulighetsstudien har jobbet etter følgende mål for arbeidet: Å avklare en hensiktsmessig hoveddisponering for området som sikrer en god og positiv utvikling av sentrum, både med hensyn til helseog omsorgstjenester, boligtilbud, næringsutvikling, oppvekstmiljø og kulturtilbud. Legge grunnlaget for en sentrumsutvikling, slik at Selbu sentrum kan bli et levende sentrumsområde Sikre god kombinasjon av tjenesteyting, næring, handel, boliger og møteplasser Prinsippet om konsentrert sentrumsutvikling (fortetting) Det er mange faktorer som spiller inn for å kunne lykkes med dette. Mulighetsstudien har likevel valgt å sette fokus på 3 hovedoppgaver som blir viktig å løse for å kunne oppnå økt attraktivitet: Etablere et tydelig, ryddig og trafikksikkert veisystem. Etablere gode sosiale møteplasser Flere boliger Mulighetsstudien foreslår en oppstramming av vegsystemet, en tydeligere parkeringssituasjon, nye møteplasser, omdisponering av areal og mer areal for boliger. Disse grepene kan bidra til å gjøre sentrum mer aktivt og levende også utenfor vanlige arbeids- og åpningstider. En videreutvikling av Selbu sentrum vil bidra til å øke kommunens attraktivitet, både for de som bor i Selbu dag og for nye framtidige innbyggere, Et tydelig og sterkt sentrum kan bidra til å definere Selbu sentrum som et selvstendig sentrum med egen identitet, og videre markere Selbu som en selvstendig kommune med sitt eget sentrum.

7 07 Dagens planstatus Dagens planstatus Planområdet omfattes av følgende reguleringsplaner: Eksisterende sentrumsplan for Selbu sentrum (2002) Reguleringsplan for Selbu sentrum - Gjelbakktunet (2005) Reguleringsplan for Mebonden barnehage (pågående, 2012) Reguleringsplan for Hesthåggån (2008) Reguleringsplan for Nesta (1986) For arealer utenfor sentrumskjernen gjelder kommunedelplan for Mebonden-Tømra Kommunens arealdelforslag til arealbruk Kommuneplanens arealdel er under revisjon og sentrumsområdet er i overordnet plan foreslått med gjennomføringssone og krav om felles planlegging.

8 08 Prosess PROSESS Arbeidet med mulighetsstudien har pågått i løpet av vinteren 2013/2014. Arbeidet har vært drevet fram av en mindre arbeidsgruppe i Asplan Viak, i tett dialog med Ove Mogård i Selbu kommune. Det har vært avholdt to møter samt befaring med ressurspersoner i kommunen. I tillegg til møte med formannskapet, har det vært avholdt åpen workshop for innbyggere i Selbu kommune. Gode innspill fra denne prosessen er langt på veg innarbeidet i mulighetsstudien. Gjennom diskusjoner med kommunen, er det utarbeidet ett alternativ for utvikling i studieområdet. Foreliggende rapport beskriver de vurderinger som er gjort i prosessen. Anbefalingene er ikke nødvendigvis den eneste optimale løsning, men viser hva som kan være mulig å få til innenfor studieområdet med de gitte premisser. Vurderingene er gjort på et overordnet nivå og forutsettes drøftet og detaljert i reguleringsprosessen.

9 09 Stedsanalyse 02 Stedsanalyse Sentrumsområdet

10 10 Selbu sentrum Selbu kommune har omtrentlig 4000 innbyggere, hvor 29 % av disse bor i Mebonden - som blant annet utgjør Selbu sentrum. Selbu sentrum ligger sentralt innenfor kommunens avgrensning og like ved fylkesveg 705. Oversiktsbilde (flyfoto)

11 11 Selbu sentrum SELBU SENTRUM Nedenfor vises en overordnet oversikt av hvilke tilbud som pr. i dag finnes i Selbu sentrum. Oversikten viser at det er et stort mangfold av virksomheter og service, hvorav de aller fleste funksjonene er arbeidsplassrelatert. Det er en god andel eldreboliger tilknyttet sykehjemmet, og innenfor boligandelen finnes flere offentlige utleie- og sosialboliger. Sykehjemsområdet huser også legekontor og helsesenter. Handel og service er lokalisert i nærheten til fylkesveien, mens Rådhuset og den nye brannstasjonen i større grad henvender seg sør for handelstyngdepunktet. Bolig Bakeri Bolig Selbu bar og restaurant Trykkeri Regskapsfirma Trelast Neaporten (foto, husflid) Bolig Bolig Sykehjem Legekontor Helsesenter Selbu bo- og servicesenter Treningssenter Bokhandel Coop NAV Bank Cafe Selbutorget (dagligvare, sport og vinmonopol) Radio og bibliotek Buss/AtB Skysstasjon Eldreboliger Bensinstasjon Rådhus og administrasjon Brannstasjon og Selbu Energiverk ambulansesentral Offentlige funksjoner Boliger Helse Privat næringsvirksomhet Handel og service Kirke og bygdemuseum Bolig Bydemuseum

12 12 Trafikkbildet og parkering TRAFIKKBILDET Atkomst til sentrumsområdet i Selbu skjer direkte fra Fv 705. Atkomst/ avkjørselssituasjonen er noe utflytende og det skjer mye innenfor et lite område. Krysset oppfattes som uoversiktlig med et ensidig fokus på de kjørende. Nestansringen Fylkesveg 705 Stikkveien inn mot coop og øvrige forretninger (Nestansringen) er svært belastet, og det er i dag et uklart skille mellom veg og parkeringsareal. Hele denne strekningen preges av utydelige kjørefelt og store parkeringsflater - og flere atkomstsituasjoner til samme eiendom. Kvelloringen Gjelbakken Nestansringen er hovedatkomst til nesten all handel i Selbu sentrum. Strekningen oppfattes på ingen måte å være tilrettelagt for myke trafikanter. PARKERING Selbu sentrum bærer preg av å ha utviklet seg på bilens premisser, hvor den enkelte eiendom og bedrift har sett på sine egne parkeringsløsninger uavhengig av helhetsløsningen. Sentrumsområdet består derfor i dag av store utflytende parkeringsarealer, stedvis uten et klart skille mellom parkeringsareal og kjøreareal. Det er likevel et faktum at det i dag oppleves å være for få parkeringsplasser i sentrum og at det ønskes avsatt ytterligere areal til parkering.

13 13 Møteplasser og viktige gangforbindelser MØTEPLASSER OG VIKTIGE GANGFORBINDELSER Den mest åpenbare møteplassen i Selbu sentrum pr. i dag er Torget, som er opparbeidet med fontene, sitteplasser, noe beplantning og paviljong. Rådhuset, biblioteket, bankbygget, Bjørkhov cafe og Coop er romdannende bebyggelse rundt Torget. Gangforbindelse De fleste fasadene som henvender seg mot Torget oppleves i dag som lukkede og genererer svært lite aktivitet. Det meste av aktivitet hender seg altså i større grad mot hovedinnganger bort fra Torget. Coop TORGET Bjørkhov Biblioket Bjørhov cafè og galleri henvender seg som eneste virksomhet direkte ut til Torget og bidrar positivt med cafedrift, galleri og tradisjonell trøndelån-arkitektur. Deler av coop henvender seg også mot Torget, men det er likevel et klart skille mellom ute og inne, og bygget bidrar ikke nevneverdig til aktivitet. Det er allerede etablert en fin gangforbindelse fra gang-/ sykkelveg langs Fv 705 til Torget. Gangforbindelsen har delvis preg av å være en gågate gjennom sentrum og har i dag god forbindelse til de fleste butikker og arbeidplasser.

14 14 Grønne areal og boliger GRØNNE AREAL Et oversiktsbilde viser at det er grønne areal innenfor sentrumskjernen, men at disse arealene i hovedsak utgjør grønne sideareal til veg samt grønne buffersoner mellom bebyggelse. De grønne arealene er enkelt opparbeidet med lite vegetasjon. BOLIGER Boliger (vist som gule felt) innenfor det definerte sentrumsområdet ligger i hovedsak lokalisert mot vest, i randsonen av selve sentrum. De fleste boligene består i dag av eldreboliger, omsorgsboliger og kommunale utleieboliger. Kun få hus/leiligheter kommer inn under definisjonen vanlige boliger i sentrum. Det er et uttalt ønske om flere mindre boenheter i sentrum, både for unge førstegangsetablerere og en økende gruppe friske aktive eldre. Det må derfor planlegges for flere moderne fleksible boenheter, som vil bidra til bærekraftighet og et aktivt og levende sentrum.

15 15 Handel og bebyggelsestruktur HANDEL Forretningene i Selbu sentrum må sies å ligge relativt konsentert med nær tilknytning til fylkesvegen. I forhold til øvrig areal i sentrum er dette positivt, siden det meste av biltrafikk da kan foregå innenfor et avgrenset område. Sentrum består slik av en mer bråkete sone - og en roligere sone lenger inn mot Torget. Denne oppdelingen bidrar dessverre også til at Torget i dag oppnår liten aktivitet og at få publikumsrelaterte virksomheter henvender seg mot denne plassen. Torget har et slags bakgårdspreg og fungerer i beskjeden grad som en attraktiv møteplass for Selbus innbyggere. Store arrangementer som Selbumartnan utgjør selvsagt unntaket. BEBYGGELSES- STRUKTUR Selbu sentrum har ikke en tydelig hovedgate, slik mange sentrum er bygd ut av. Selbu sentrum har i stedet utviklet seg via et ringsystem (Nestansringen og Kvelloringen) som knytter de ulike kvartalene sammen. Trafikken forsyner slik de fleste kvartelene med biler utenfra, og lar de mest sentrale områdene i større grad være bilfrie.

16 16 Lokalklima og overordnede problemområder LOKALKLIMA Siktlinjer Støy fra veg Framherskende vind er fra sør, både sommer og vinter. Sentrumsområdet henvender seg i stor grad mot sør/ sørvest og ligger på en høyde med flere gode utsiktspunkter. Sentrumsområdet er noe utsatt for støy fra fylkesvegen. Sol Framherskende vind sommer Framherskende vind vinter OVERORDNEDE PROBLEMOMRÅDER Det er spesielt to områder som skiller seg ut som områder med stort potensial for forbedring og videreutvikling: a) Trafikkområdet mellom Selbutorget, Nestatunet, Coop og bankhuset. b) Det store området øst for dagens sentrum og Gjelbakken. A Det sistnevnte området framstår i dag som rotete med utflytende kjøre- og trafikkareal og ulike typer bebyggelse, bl.a store saneringsklare bygg. Bebyggelsen som er i aktiv bruk som kontorlokaler eller driftslokaler er av type småskala bebyggelse uten verneverdi. B Dette området framstår i dag som en barriere mellom sentrumsområdet og Selbu kirke.

17 17 Identite, særtrekk og omdømmebygging IDENTITET, SÆRTREKK OG OMDØMMEBYGGING Kommuner og steder som har et godt og realistisk ømdømme står bedre rustet i kampen om ressurser, mennesker og arbeidsplasser. Et positivt omdømme gir stolte og fornøyde innbyggere. Selbu har mange identitetsbærere som det er verdt å trekke fram (bildekollage). Selbu kommune har følgende visjon: Selbu - rosa i Trøndelag Med denne visjonen vil Selbu gi uttrykk for at kommunen gjennom å bygge på tradisjoner, kreativitet og nyutvikling vil kultivere og dyrke fram rosa Selbu, slik at folk velger seg bygda og ønsker å bygge en framtid her.

18 18 Selbu kommune

19 19 Overordnet plangrep 03 Overordnet plangrep

20 20 Framtidig utvikling FRAMTIDIG UTVIKLING Sentrum bør fortettes ytterligere, slik at det økonomiske grunnlaget for handel blir høyt nok. Det ses på som svært posistivt at det foreligger flere offentlige funksjoner i sentrum, og at disse allerede er med på å legge grunnlaget for et videre handels- og næringsliv. De offentlige funksjonene styrker arbeidsplasser og tjenestetilbudene i sentrum. Et aktivt handels- og næringsliv innebærer arbeidsplasser som igjen skaper aktivitet og liv til ulike tider av døgnet. Mennesker i sentrum skaper trygghet, og et levende handelssentrum tiltrekker seg andre næringslivsaktører. Det er videre ønskelig at det legges enda flere funksjoner til sentrum, i stedet for like utenfor sentrum. Et eksisterende sentrum representerer ofte en økonomisk og kulturell verdi, og gir sentrum identitet - som er et viktig referansepunkt for kommunens befolkning. Et tettere og mer kompakt sentrum vil trolig gi et tryggere og triveligere sentrum. Fortetting fører ofte til at bestående kvaliteter består og at eksisterende verdier styrkes. Lokalisering av arbeidsplasser og samfunnsfunksjoner har stor betydning for sentrumsutviklingen. I tillegg styrkes sentrumslivet fordi sentrale funksjoner, aktivitet og sentrumsliv konsentreres.

21 21 Overordnet plangrep OVERORDNET PLANGREP Hovedfokus i arbeidet med å finne et overordnet plangrep for Selbu sentrum har vært å: bygge videre på dagens kvaliteter tilføre nye kvaliteter løse problemområdene Det foreslås følgende overordnede plangrep: 1. Arealene mellom sentrum og kirka utvikles til å bli en naturlig utvidelse av Selbu sentrum 2. Det etableres nye forbindelser som knytter ulike funksjoner i sentrum bedre sammen 3. Det foretas en opprydding av atkomst-, kjøre- og parkeringsforhold i hele sentrum 4. Det etableres en hovedforbindelse fra sentrum til kirka med ny sentrumspark Et bærekraftig sentrum er et godt sentrum for alle innbyggere. For Selbu sentrum betyr dette å: Etablere et tydelig, ryddig og trafikksikkert vei- og parkeringssystem Etablere gode sosiale møteplasser Finne tomter for moderne og fleksible boliger

22 22 Vegsystemet VEGSYSTEMET Utfordring: Trafikk oppleves ofte som et problem, spesielt når farten er høy. Stor trafikk med høy fart fører til høy ulykkesrisiko og skaper støy, forurensning og utrygghet. En trafikkert veg oppleves ofte som en barriere. For å redusere konflikt mellom transportfunksjon og behovet for trygghet og trivsel, kan vegen bygges om slik at fartsnivået reduseres samtidig som trafikkmiljøet også på annen måte gjøres triveligere. Løsningsforslag: De antatt viktigste grepene for å oppnå et tydelig, ryddig og trafikksikkert vei- og parkeringssystem i Selbu sentrum er å etablere: Miljøgate Rundkjøring A: Ny rundkjøring. En rundkjøring ved innkjørsel til Selbu sentrum vil tydeliggjøre et skifte langs fylkesvegen og en tydelig indikator på at du nå kommer til et knutepunkt. En rundkjøring vil rydde opp i dagens uoversiktlige kryss og bidrar videre til redusert hastighet inn mot avkjøringen til sentrum. Rundkjøringer kan bidra til økt trafikksikkerhet ved at mulige konfliktpunkter mellom trafikkstrømmene som passerer et kryss reduseres. Rundkjøringer blir ofte ansett som den beste kryssløsningen både med hensyn til trafikksikkerhet og trafikkavvikling. Ved en riktig utformet rundkjøring der trafikantene må redusere farten på grunn av avbøyning rundt sentraløya, vil det oppstå få alvorlige ulykker (Kilde: Trafikksikkerhetshåndboken). B: For den mest belastede delen av Nestansringen foreslås det etablering av en miljøgate. Ombygging til miljøgate tar sikte på å bedre miljøet for strekningen ved å redusere ulykker, utrygghet og de miljø ulemper trafikken forårsaker. Miljøgaten bør utformes med farts dempende tiltak og miljøtiltak som beplantning, utsmykning med kantstein og andre estetiske tiltak. Hovedveger Lokalveger Gangforbindelser En miljøgate vil i større grad tydeligggjøre og differensiere kjøreareal og gangfelt innenfor den mest trafikerte delen av Selbu sentrum. Dagens belastede strekning vil bli ryddigere, med tydelige innkjørsler mot forretningenes parkeringsareal. Det vil i større grad tilrettelegges for myke trafikanter og det vil oppleves som langt tryggere å gå mellom de ulike byggene i sentrum. En miljøgate her skal innby til lav fart og høy oppmerksomhet. Elementer som kan inngå i miljøgaten er tydelige gangsoner, opphøyde gangfelt, gjennomgående kantstein mot parkeringsareal for å understreke vikeplikt, oppmerking av parkeringsplasser, beplantning og møblering av gangareal og belysning. C: Det foreslås i tillegg flere nye gangforbindelser. Dagens gangforbindelse fra gang-/ sykkelveg langs fylkesvegen bør i større grad tydeliggjøres som en overordnet gangforbindelse fra nord. Gangforbindelsen må også på en tydelig måte vise koblingen til torget. Fra torget opprettes en ny viktig gang-/sykkelforbindelse mot kirka, gjennom det området som foreslås utviklet med næringsareal, boliger og park. Atkomstveg i forbindelse med ny barnehage og framtidig parallellveg i nordvest vil kunne bli gode nye grønne gang-/sykkelforbindelser til sentrum fra nordvest. Gangforbindelsene bør utformes med høy kvalitet og møblering (benker).

23 23 Arealbruk og parkering AREALBRUK Et sentrum bør være definert av et gatelignende område der de nederste etasjene benyttes til publikumsrettet virksomhet, service, handel og kultur for å bidra til aktivtet i sentrum. Butikkene bør ha vinduer man kan titte i og sentrum bør kunne ha et kulturtilbud. Ved å tilrettelegge for kultur og publikumsrettede funksjoner sentralt i sentrum (for eksempel i form av et allhus på tomta til bankbygget) i tillegg til en ungdoms- klubb sentralt, kan denne forbindelsen sammen med aktivitetet i parken bli en kulturell akse i Selbu sentrum. Det er ønskelig med flere folk i sentrum også utenfor butikkenes åpningstider, og det er ønskelig at både barn, ungdom og eldre skal trives i sentrum! Det kan etableres boliger i etasjer over dette. rene boligområder kan etableres i randsonen. I den videre utviklingen er det viktig å styre funksjoner til riktig sted i sentrum. Ved å etablere flere boliger i sentrumsområdet, vil man oppnå aktivitet i sentrum gjennom døgnet. PARKERING Det er potensiale før økt parkeringskapasitet i forbindelse med forretnings- og næringsbebyggelsen, fortrinnsvis som parkering under terreng og under bebyggelsen. Det ligger til rette for økt gateparkering langs Gjelbakken. Øvrig parkering bør foregå på egne opparbeidete parkeringsplasser i tilknytning til forretnings-, næringsog kontorareal. Ansattparkering bør i større grad opparbeides som egne parkeringsplasser, slik at disse ikke opptar kundeparkeringsplassene. Bolig/næring/forretning Barnehage e Friområde LNF Offentlig tjenesteyting/institusjon Bolig Forretning/ kontor Bolig/næring/ forretningoff. /privat tjenesteyting Offentlig tjenesteyting/institusjon Forretning/ kontor/næring Bolig Bolig Bolig/ forretning/ kontor Park Forslag ti overordnet arealbruk

24 24 Organisering av ny bebyggelse ORGANISERING AV NY BEBYGGELSE Forslag til ny bebyggelse øst for Gejlbakken (sett fra sør). Bolig (evt. noe næring) i sørvest, Kontor-/nærings-/ forretningsbebyggelse for øvrige areal mot fylkesvegen. Ny hovedforbindelse fra Torget mot ny sentrumspark i sørøst.

25 25 Organisering av ny bebyggelse Sentrumsområdet sett fra nord.

26 26 Møteplasser MØTEPLASSER Å dele felles arealer og offenltige rom har en høy verdi. For å skape liv i sentrum, er det svært viktig å å tenke på hvordan vi skal disponere arealet mellom bygningene. Sentrum bør ha møteplasser og bygninger som oppleves som trivelig, et sted å spise, og et sted å sitte i sola på fine dager. Sammen er dette faktorer som må til for at det skal oppleves som attraktivt å dra til og oppholde seg i sentrum. En god møteplass bør være: Trygg og skjermet for både trafikk og støy Utformet med tanke på sosial kontroll (et trygt sted gjennom hele døgnet) I le for vind og i ly for nedbør Tilrettelagt for deltakelse og observasjon. Omgitt av bygningen med riktig menneskelig skala Være opparbeidet med estetiske kvaliteter, god belysning og positive sanseinntrykk Og ha: Mulighet for å både gå, stå og oppholde seg Mulighet for å sitte ned, se, snakke og lytte Mulighet for lek og utfoldelse

27 27 Miljøgata, torget og forbindelse MILJØGATA, TORGET OG FORBINDELSENE Det foreslås å: a) Tydeliggjøre eksisterende gangforbindelser og møteplasser b) Tilføre nye forbindelser og møteplasser, herunder en ny sentrumspark. Deler av strekningen (gangareal mellom coop-bygget og cafèen) foreslås å ha funksjon som en mindre gågate. For å oppnå dette, må tilliggende handelsfunksjoner henvende seg mot gågata og skape aktivitet her. Gågata og Torget ligger tett opptil hverandre og må ses i sammenheng. Torget vil imidlertid få en større vrimlefunksjon heller enn et klassisk torg med handel. Man kan tenke seg at det å Møtes på torget kan bli en vanlig uttrykk i Selbu. Man bør i større grad utvide definisjonen av Torget, slik at Torget først og fremst blir et møtested! Et sted hvor det attraktivt å oppholde seg, både dag- og kveldstid. For at Torget skal være en attraktiv møteplass, må funksjoner henvende seg inn mot Torget og ikke bort fra dette. All aktivitet er bra, og noe aktivitet generer mer aktivitet. Fra Torget foreslås etablert en ny gangforbindelse mot den nye parken og videre mot Selbu kirke. Man vil slik kunne etablere en tydelig forbindelse mellom sentrum og kirka. Ved å tilrettelegge for kultur og publikumsrettede funksjoner sentralt i sentrum (for eksempel i form av et allhus på tomta til bankbygget) i tillegg til en ungdomsklubb sentralt, kan denne forbindelsen sammen med aktivitetet i parken bli en kulturell akse i Selbu sentrum. Det er ønskelig med flere folk i sentrum også utenfor butikkenes åpningstider, og det er ønskelig at både barn, ungdom og eldre skal trives i sentrum! Miljøgata vil kunne bli ei attraktiv handlegate dersom forretningene i større grad henvender seg mot miljøgata. Dette vil også kreve en ytterligere fortetting av forretningsarealene som vil gi et tydeligere og mer kompakt handelsområde. Torg og gågate med handel, servering og kultur. Alle innganger vender inn mot torget/gågata.

28 28 Sentrumsparken SENTRUMSPARKEN For å skape liv i sentrum etableres sentrumsparken med funksjoner som vil trekke folk i alle aldre. Her kan barna leke på lekeplassen mens de voksne nyter en kaffe i sola. Ungdommen kan boltre seg i skateanlegget eller på ballbanen og hele familien kan ta med seg skøytene vinters tid. Gode oppholdsplasser med benker og beplantning gjør det trivelig også for de som gjerne bare vil observere aktivitetene som foregår. Uteamfi med scene vil kunne romme arrangementer som forestillinger, konserter, premieutdelinger etc. og ellers fungere som et samlingssted på solfylte dager.

29 29 Medvirkning 04 Medvirkning 21. januar 2014 ble det avholdt folkemøte med workshop i Selbu rådhus. I overkant av 40 innbyggere fra bygda møtte opp. Det ble gitt svært verdifulle innspill til mulighetsstudien som oppsummeres kort i dette kapittelet.

30 30 Workshop WORKSHOP Del Selbu sentrum SPØRSMÅLENE: Hvilke tanker gjør du deg om dagens sentrum? Hva er bra? Hva bør bli bedre? Hva savner du? Hvor bør ambisjonsnivået ligger? Hva må til for at du vil bo i sentrum? SVAR Hvilke tanker gjør du deg om dagens sentrum? Forgubbing dødt etter kl. 17 Uklare funksjoner Bit for bit lite gjennomtenkt Mangel på tomter Rotete. Uryddig. Mangel på helhetlig plan. Planløst Bebyggelse rettet mot helse/ omsorg Lite liv og aktivitet dødt Husene «passer» ikke helt sammen (bl.a. fargevalg) Hva er bra? God blanding av handel og bolig Gang-/sykkelveg fra FV mot Torget Korte avstander mellom ulike funksjoner Ombyggingen av Selbutorget Helse/omsorgstilbudet inkl. helsesenteret Handelstilbudet. Allsidig tilbud på dagtid Torget, men mangler folk Hva bør bli bedre? Skilting av sentrum Trafikk og trafikksikkerhet spesielt for myke trafikanter Gjøre elva mer tilgjengelig tursti Bedre løsning mht bussene Ungdomsklubb og verksted for ungdommer Rive ARK-bygget Boligområder Parkeringsforholdene samlet parkering/parkeringshus Utvide torgplassen, evt. fjerne/ rive NAV-bygget Synligere sentrum fra FV (er rundkjøring nok?) Ryddigere strukturer, mer konsentrart parkering Stille sentrum på kveldstid mer aktivitet! Butikkinnganger ut mot torget Hva savner du? Selbu-bakar`n i sentrum Liv og aktivitet. Et mer markert sentrum. Flere butikker med div utvalg Lekeplasser til barn Tak/overbyggsløsninger over bankplassen Ungdomscafe Små og rimelig utsalgssteder for bygdas næringsliv Signalbygg Servering hva med aldrecafeen? Bedre parkering for store arrangementer Mer og bedre gang-/sykkelveg Tilbud barn/ungdom Pub/restaurant/cafe Kulturbygg/allbruk Aktivitet på kveld og helg Liv og aktivitet på torgplassen Parkanlegg med muligheter for aktivitet (skating, klatring) Flerkulturelt lokale (bibliotek, intimkonsert, møteplass for debatter) Boligareal Hvor bør ambisjonsnivået ligge? Høyt! På samme nivå som vist av Asplan Viak, om ikke høyere. Viktig med overordnede og store ambisjoner for å unngå «klattregulering» og lite helhet. Ikke vær redd for store grep. Realistisk Det er svært gode tanker, men gjennomførbart mht økonomi? Prioriteringer? - PÅ kort sikt: Få et mer levende sentrum og bedre trafikkavvikling Hva må til for at du vil bo i sentrum? Gangavstand til alle funksjoner Boligpris Aktivitet på kveldstid «Levende» miljø Kvalitetstomter Et attraktivt sentrum Tryggere trafikkmiljø Fartsdumper Boliger for folk i alle aldre, ikke bare eldre Er oppfylt for den eldre generasjonen Mangler boliger og aktiviteter for ungdom

31 31 Workshop WORKSHOP Del Selbu sentrum SPØRSMÅLENE: Hva synes du om det presenterte forslaget fra konsulentene? Trafikkløsningene? Møteplasser og gangforbindelser? Tankene for torget? Ungdomsklubb og publikums-/ kulturfunksjoner sentralt ved torget? Parken? De nye boligtomtene? Er det funksjoner du savner? SVAR Trafikkløsningene Positivt med miljøgate Samle og tydeliggjøre parkering ikke parkering til alle innganger Skifte i belegg e.l. ved inngangen til sentrum Bra med rundkjøring FV og Nestansringen må gjøres mer trafikksikker Hva med parkering ved større arrangementer? Flytte rundkjøringa lengre øst for å bedre trafikken rundt Selbutorget Bra, bør gjennomføres snarest mulig Bra! Parkering bør samles i større felt/ plasser framfor noen plasser her og der (over alt) Markere hvor sentrum er fra FV 705 Blå lyktestolper, annet vegdekke, lavere fart Samlet parkeringsareal parkeringshus Parkering ved den gamle brannstasjonen Møteplasser og gangforbindelse? For lite kundegrunnlag til flere cafeer? Viktig å knytte bankplassen til kirka Bra Bygge opp og fortette rundt «gågata» og torget Positivt med miljøgate Positivt med gangforbindelse til kirka Gangforbindelse torget-kirka må prioriteres Sammenhengen mellom torget kirka inkl. park er fin! Tankene for Torget? Ønsker tak over Torget Rive paviljongen Etablere lekeplass Må være tilbud rundt en møteplass (butikker, lekeområder etc.) Bra! Omkringliggende funksjoner må få inngang ut mot torget Området rundt ARK må prioriteres bedre Rive NAV-bygget Annet Sørflakne: Kafeteria, ungdomsklubb/ mekkeplass Parkering like vest for presteboligen (på jordbruksareal) Fortsatt næring på trelast/trykkeriområdet Flytte Selbu restaurant + Selbubakar`n til sentrum/versthus/ bensinstasjonsområdet Positive til serveringsanlegg langs FV, men nok kundegrunnlag for nok en cafè? Sikre nok nærings-/forretningsareal i sentrum Ønske om livssynsnøytralt seremonirom i nærheten av Selbu kirke. Området på gnr. 67 og bnr. 97 mellom kirkegården og Gjelbakken ville vært en utmerket plassering. Parken? Må ikke ta oppmerksomhet fra Torget Ballbinge/lekeplass/skøytebane Aktivitetspark Mulighet for å sitte Vannelement Lekåbekken opp i dagen Skatepark mot FV (genereres lite støy her) Vurdere delvis parkering langs gangveg/ grønn akse torget-kirka De nye boligtomtene? Kvalitet: Luftig ikke bygg for tett Bør i stedet legge spå andre siden av FV (overfor rundkjøring) Ok med boligtomter i utkanten av sentrum Det må tilrettelegges for yngre folk Større areal bør settes av Også boliger på nordsida av FV 705, fra bakeriet og bort til Esso Boliger vest for prestegården Liker tanken om at boliger rammer inn sentrum/butikkene Skeptisk til foreslått tomt. Behøver arealet for næringsformål Er det funksjoner du savner? Aktivitet i sentrum Biobrenselanlegg Få utsalgene (ikke produksjonslokalene) til sentrum! (spinneri, m. sjokolade mm) Fritidsaktiviteter Forbindelse/gangsti ned til elva (vest for brua) og langs elva (med fiskeplasser) Mer vegetasjon/grønt i sentrum

32 32 Workshop WORKSHOP Del Selbu sentrum Ny parallellveg SPØRSMÅLENE Hvilke tanker gjør du deg for områdene langs fylkesvegen? Hvilke formål egner seg best? Bolig? Næring? Vil parallellvegen fungere som en grønn vei for myke trafikanter mot sentrum og barnehage? Hva tror dere om å flytte dagens funksjoner nordøst for fylkesvegen for å bygge opp under et mer samlet sentrum? Andre tanker for området? Ny barnehage kommer her! Ny atkomstveg Næring? Boliger? Flytting av bakeri, pub og overnatting? SVAR Hvilke tanker har dere for områdene langs fylkesvegen? Trafikkfarlig kryss ved skolen. Undergang? Trafikkdemping langs FV Parkering Rive Setsåsbygget Ikke industri Flytte Bellkrysset nærmere sentrum Bedre linjeføring (vegstump fra Nestansringen mot parallellvegen) Boliger langs FV Undergang bør etableres under ny rundkjøring ved Marienborg. Mange trafikkfarlige situasjoner her mellom gående og kjørende Må avgrenses med en sone mellom Marienborg-«lekåa» med kanskje to eller tre rundkjøringer Hvilke formål egner seg best? Bolig? Næring? Kombinasjon bolig/forretning Ikke produksjonsbedrifter Familieboliger Forretning/næring Kombinasjon Boliger på nordsiden av FV, fra bakeriet og bort til Esso. Jordbruksarealene er små og lite rasjonelle Mulig boligfunksjon på sørsiden også? Eneboliger i nærheten av ny barnehage Kombinasjon med næring i 1. etasje og boliger over Vil parallellvegen fungere som en «grønn» vei for myke trafikanter mot sentrum og barnehage? Parallellvegen bør etableres raskt for å avlaste sentrum. Må bygges med gang-/sykkelveg eller fortau Redusere fart Fartsdumper Undergang for myke trafikanter ved Marienborg Viktig at denne kommer for å begrense trafikk og gjennomkjøring i sentrum Mange som sykler til/fra jobb i sentrum som vil bruke denne Parallellvegen vil avlaste krysset ved Kiwi Hva tror dere om å fl ytte dagens funksjoner nordøst for fylkesvegen for å bygge opp under et mer samlet sentrum? God tanke, men noe urealistisk Boliger der bakeriet er i dag Flytting av motell Ja til å flytte bakeriet Vil bidra til å styrke sentrum Virker lite aktuelt Andre tanker for området? E-verket Bussgarasje Lensmannsbygg- Dagens plassering av disse funksjonene gir ingen aktivitet til sentrum Biovarmeanlegg Unaturlig at FV danner en grense for definisjonen av sentrum Må ha klare føringer for hvordan nye bygg skal se ut

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 KRITERIER FOR JURYENS BEDØMMELSE... 5 3 Spesielle utfordringer... 6 4 GENERELLE VURDERINGER... 7 4.1 Helhetsgrep...

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR FREDRIKSTAD BYOMRÅDE 2011-2023

KOMMUNEDELPLAN FOR FREDRIKSTAD BYOMRÅDE 2011-2023 KOMMUNEDELPLAN FOR FREDRIKSTAD BYOMRÅDE 2011-2023 Egengodkjent av bystyret 16.06.2011 FORORD I handlingsplan for 2009-2013 ble det gitt en politisk bestilling om rullering av Sentrumsplanen 1999-2010,

Detaljer

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23 Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad Evalueringsrapport Side 1 av 23 Innhold Forord Ti bud for kystbyen Brekstad Utdyping av de ti bud Anbefaling for veien videre Parallelloppdraget Generell

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1

MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1 MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1 OPPDRAGSNUMMER 257081 1 (30) -14 Sweco Fornebuveien 11 Pb 400 NO-1327 Lysaker, Norge Telefonnummer +47 67 128000 Faks +47 67 125840 www.sweco.no Sweco Norge AS Org.nr:

Detaljer

FURUSET SENTEROMRÅDE

FURUSET SENTEROMRÅDE FURUSET SENTEROMRÅDE Forprosjekt; utfordringer og muligheter Et strategisk grunnlag for videre plan- og utviklingsarbeid Rapport nr 1/2009 Kari Kiil, Analyse&Strategi Brita Jorde, Analyse&Strategi Hanne

Detaljer

Hamar Kommune Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse. Utgave: 5 Dato: 2013-09-26

Hamar Kommune Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse. Utgave: 5 Dato: 2013-09-26 Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse Utgave: 5 Dato: 2013-09-26 Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse Utgave/dato:

Detaljer

fokusområder Påfølgende kapittel tar for seg de overordnede temaene:

fokusområder Påfølgende kapittel tar for seg de overordnede temaene: fokusområder Påfølgende kapittel tar for seg de overordnede temaene: byens offentlige rom blågrønne strukturer bebyggelse handels- og næringsutvikling samferdsel byens offentlige rom byens funksjon Byen

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord kommunestyre Møtested: Aja Samisk senter, Manndalen Dato: 02.03.2009 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord kommunestyre Møtested: Aja Samisk senter, Manndalen Dato: 02.03.2009 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord kommunestyre Møtested: Aja Samisk senter, Manndalen Dato: 02.03.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 9 00. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Bærekraftig utvikling av Brokelandsheia

Bærekraftig utvikling av Brokelandsheia Bærekraftig utvikling av Brokelandsheia Skrevet av Thomas Brattheim og Eivind Randen 2008 Oppgaven er en prosjektoppgave innen masterstudiet i Fysisk planlegging høsten 2008. Den tar for seg en bærekraftig

Detaljer

Bærum kommune. Senteranalyse for Bærum kommune. Utgave: 2 Dato: 2014-02-03

Bærum kommune. Senteranalyse for Bærum kommune. Utgave: 2 Dato: 2014-02-03 Senteranalyse for Utgave: 2 Dato: 2014-02-03 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Senteranalyse for Utgave/dato: 2 / 2014-02-03 Arkivreferanse: - Lagringsnavn Rapport Oppdrag: 533777 Senteranalyse

Detaljer

ÅRNES. - landsbyen mellom elvene. Øvre Årnes Eiendom A/S, Åfjord kommune. Rapport fra plansmie i Åfjord kommune 6. til 10.sept.

ÅRNES. - landsbyen mellom elvene. Øvre Årnes Eiendom A/S, Åfjord kommune. Rapport fra plansmie i Åfjord kommune 6. til 10.sept. Rapport fra plansmie i Åfjord kommune 6. til 10.sept. 2009 ÅRNES Årnes i Åfjord 2029 - landsbyen mellom elvene Årnes i Åfjord 2009 Øvre Årnes Eiendom A/S, Åfjord kommune INNHOLD: 1. Bakgrunn og motivasjon

Detaljer

LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE-OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER. Eldrerådet har følgende uttalelse til rådmannens innstilling:

LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE-OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER. Eldrerådet har følgende uttalelse til rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 13/1541-3 Arkivnr.: Saksbehandler: Prosjektleder, Rønnaug Egge Braastad LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE-OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Hjemmel: Rådmannens innstilling: Eldrerådet

Detaljer

JEVNAKER SENTRUM. del 1. Stedsanalyse. Stedsutvikling Nesbakken / Stedsutvikling Strandpromenaden

JEVNAKER SENTRUM. del 1. Stedsanalyse. Stedsutvikling Nesbakken / Stedsutvikling Strandpromenaden JEVNAKER SENTRUM Stedsutvikling Nesbakken / Stedsutvikling Strandpromenaden del 1 Innledning Kreativ vandring i Verkevika 2. juni 4 INNHOLD Sentrumsåret 2012 Innledning Bakteppe Sentrum Analyse og kartlegging

Detaljer

Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, Kristiansand Kommune. Mulighetstudie av Egsområdet. Lokalisering av lekeplasser på Eg. 17.03.2009, rev. des.

Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, Kristiansand Kommune. Mulighetstudie av Egsområdet. Lokalisering av lekeplasser på Eg. 17.03.2009, rev. des. Mulighetstudie av Egsområdet Lokalisering av lekeplasser på Eg Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, Kristiansand Kommune 17.03.2009, rev. des. 09 Analyse Egsområdet Fra Andreas Kjærsvei Solbergveien,

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

Forslag til offentlig ettersyn

Forslag til offentlig ettersyn Oslo kommune Bymiljøetaten TØYENPARKEN Felles planprogram for nytt bad, nytt vitensenter, ny friluftscene og Finnmarkgata Forslag til offentlig ettersyn Høringsperiode: 25. mars til 01. juni 2015 Revidert:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583. Utvalg Utv.sak nr Møtedato

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583. Utvalg Utv.sak nr Møtedato SAKSFRAMLEGG Utv.sak nr. / R-203 - ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583 Utvalg Utv.sak nr Møtedato ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT veg-oggateplan /Ski SLUTTRAPPORT September2012 FORORD Rapporten Veg- og gateplan for Ski tettsted anbefaler strategier og løsninger for utforming av veg- og gatenettet i

Detaljer

VED EGNE KREFTER. For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025

VED EGNE KREFTER. For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025 VED EGNE KREFTER For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025 FORORD Kjært barn har mange navn, Harstad er i ulike perioder blant annet kalt for verftsbyen, forsvarsbyen, kulturbyen i nord, arktisk

Detaljer

Kommunedelplan for Stavanger sentrum Planprogram - høringsutkast

Kommunedelplan for Stavanger sentrum Planprogram - høringsutkast Kommunedelplan for Stavanger sentrum Planprogram - høringsutkast 1 2 Kommunedelplan for Stavanger sentrum Planprogram - Høringsutkast 3 Forord Stavanger sentrum er et viktig og verdifullt regionalt felleseie,

Detaljer

OTTA SOM BY OG REGIONSENTER I NORD-GUDBRANDSDAL - SEL KOMMUNE OTTA SOM BY OG REGIONSENTER I NORD-GUDBRANDSDAL - UTVIKLINGSSTRATEGI MOT ÅR 2035

OTTA SOM BY OG REGIONSENTER I NORD-GUDBRANDSDAL - SEL KOMMUNE OTTA SOM BY OG REGIONSENTER I NORD-GUDBRANDSDAL - UTVIKLINGSSTRATEGI MOT ÅR 2035 OTTA SOM BY OG REGIONSENTER I NORD-GUDBRANDSDAL - SEL KOMMUNE OTTA SOM BY OG REGIONSENTER I NORD-GUDBRANDSDAL - UTVIKLINGSSTRATEGI MOT ÅR 2035 1 OTTA SOM BY OG REGIONSENTER I NORD-GUDBRANDSDAL - SEL KOMMUNE

Detaljer

KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING

KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING UTKAST TILP L A N B E S K R I V E L S E DATO:27.09.2013 VEDTATT I KOMMUNESTYRET: FORSLAGSTILLER: Kongsberg kommunale eiendom KF REGULERINGSPLANARBEIDET

Detaljer

Kommunedelplan for Horten sentrum. Planbeskrivelse og konsekvensutredning

Kommunedelplan for Horten sentrum. Planbeskrivelse og konsekvensutredning Kommunedelplan for Horten sentrum Planbeskrivelse og konsekvensutredning Side 1 Forord Horten kommune legger med dette fram forslag til ny kommunedelplan for Horten sentrum. Planen består av et plankart,

Detaljer

HØYHUS I HAMAR. Høyhusplanen vil være verktøyet for å kunne styre utviklingen og samtidig ha en bevissthet om konsekvensene

HØYHUS I HAMAR. Høyhusplanen vil være verktøyet for å kunne styre utviklingen og samtidig ha en bevissthet om konsekvensene HØYHUS I HAMAR høyhus som følger denne planen. - LANDEMERKER OG BYENS PLASS I HEDMARKENS LANDSKAP Bakgrunn Etablering av høyhus vil kunne endre byens preg i større grad enn andre bygninger og vil ha betydning

Detaljer

Christina Hansen Planlegger Miljø og tillatelser, Areal og miljø

Christina Hansen Planlegger Miljø og tillatelser, Areal og miljø file:///c:/ephorte/pdfconvertdocprocess/ephorte-ull/516945_fix.html Side 1 av 1 29.11.2013 Fra: Christina Hansen[Christina.Hansen@statnett.no] Dato: 29.11.2013 10:40:03 Til: Ullensaker Postmottak Kopi:

Detaljer

Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2014 2017 Vedtatt forslag av formannskapet 20.august 2014

Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2014 2017 Vedtatt forslag av formannskapet 20.august 2014 Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2014 2017 Vedtatt forslag av formannskapet 20.august 2014 Handlingsplan 2014-2017 Side 1 Innhold Side Forord 4 Sammendrag 5 Del 1 Område i og utenfor sentrum

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan 2381P - Sandvikveien Hillevåg Næringspark Stavanger kommune Desember 2011 Forside: Konseptskisse/3D, LINK arkitektur Kartgrunnlag: Stavanger kommune Foto: Multiconsult.

Detaljer

Gordsenteret, Gol Sentrum Reguleringsplan for Gnr. 25, Bnr. 86 M.Fl. Plannr. P xxxxxxxx. Forslagstillers Planbeskrivelse Datert: 14.09.

Gordsenteret, Gol Sentrum Reguleringsplan for Gnr. 25, Bnr. 86 M.Fl. Plannr. P xxxxxxxx. Forslagstillers Planbeskrivelse Datert: 14.09. Gordsenteret, Gol Sentrum Reguleringsplan for Gnr. 25, Bnr. 86 M.Fl. Plannr. P xxxxxxxx Forslagstillers Planbeskrivelse Datert: 14.09.07 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 4 2. NØKKELOPPLYSNINGER...

Detaljer

Sykkelløsninger for Bergen sentrum - idèprosjekt

Sykkelløsninger for Bergen sentrum - idèprosjekt Bergen kommune: Sykkelløsninger for Bergen sentrum - idèprosjekt 21.desember 2010 VISTA Utredning AS 2 Forord Bergen kommune har utlyst et parallelloppdrag, der 3 konsulentfirmaer har fått samme oppgave,

Detaljer