Levende - Varm - Grønn. Horten Venstres program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Levende - Varm - Grønn. Horten Venstres program"

Transkript

1 Levende - Varm - Grønn Horten Venstres program

2 INNHOLD By- og tettstedsutvikling... 2 En levende by... 2 Museumsbydelen Karljohansvern... 3 Kunstnerbyen Åsgårdstrand... 4 Midgard - Borre nasjonalpark... 4 Aktive horten - FRILUFT... 5 transport og kommunikasjon... 5 Arealpolitiske prinsipper... 6 Horten Miljø: Klima og naturvern... 8 Klima og trafikk... 8 Klima og energibruk... 8 Klima og nyskapning... 9 Miljøbevaring... 9 Miljøvennlig landbruk Miljøet i Oslofjorden Skole og oppvekst En skole for kunnskap og like muligheter en trygg skolehverdag Overgangen mellom trinn Barn i fattige familier Et forebyggende barnevern Barnehager Helse og omsorg Eldreomsorg Legevakt Utviklingshemmede Rus Psykisk helsevern Mestring og muligheter Kultur, idrett og Kulturarv Scene- og konsertbyen Horten Biblioteket Kino Kulturskolen Fritidsklubber Idrett KuLturutveksling Frivillighet KULTURARV Næring Hortens Attraktivitet og Næringsvekst Servicekommunen - en verdifull medspiller Næringsområder Demokrati og Forvaltning Kommuneøkonomi og prinsipper for styring Ung Deltagelse Åpenhet Servicekommunen Kommunestruktur

3 BY- OG TETTSTEDSUTVIKLING Venstres mål er å gjøre Horten til en bedre kommune å bo i. Venstre har gjennom «Drømmen om Horten» beredt grunnen for en positiv utvikling. Nå er tiden kommet for handling. Vi vil med «Levende Horten» skape liv og innhold ved å bygge på de kvaliteter og særtrekk som finnes. Med dette arbeidet skal vi øke Hortens nærings-, bosteds- og besøksattraktivitet. Dette er avgjørende for å få til en positiv økonomisk utvikling. Samtidig er det essensielt å ta vare på både miljø, natur- og kulturlandskap, slik at ikke dette forringes unødvendig eller tapes for ettertiden. EN LEVENDE BY Horten by kan med fordel utvikle sentrumsområdet for mer trivsel og liv. Venstre vil i perioden ha en knallhard prioritering av arbeidet med å skape en levende by. I aksen Lystlunden via torget til kulturkvartalet 37, skal prosjekter påbegynnes og gjennomføres slik at Horten sentrum virkelig blir levende. Dette vil øke både bosteds- og besøksattraktiviteten. Vi kan ikke vente i år på havneområdene. Hortens befolkning fortjener et levende sentrum, og byen fortjener folk. Derfor vil Venstre ha en storstilt utvikling av Lystlunden. Idrettsparken og byparken skal bli et grønt og aktivt hjerte mellom sentrum og Karljohansvern og mellom indre og ytre havneby. Derfor vil Venstre etablere Storgatas nordlige del som et bystrøk. Folk tiltrekkes av folk, og for at sentrum ikke skal være folketomt etter kl 17, vil Venstre legge til rette for at dette byrommet prioriteres til servering og uteliv. I samme område vil vi at gående og syklende får forrang, men at biltrafikk ikke ekskluderes. Sambruk av gaten og en vilje til å gi serveringsvirksomhet mulighet til å bruke gateplanet til uteservering vil være viktige grep. Derfor vil Venstre oppgradere Horten torg. Nedre del av torget (mot Torggården) etableres som et utstillingsrom hvor vi formidler alt kommunen har å tilby. Øvre del etableres som et fleksibelt rom som brukes til arrangementer, folkemøter og midlertidig kan brukes til grønne parkeringsplasser. Torget må også åpnes mot Apotekergata både fysisk og estetisk, slik at det etableres en naturlig bevegelseslinje mellom bystrøket og parken via torget. Defor vil Venstre at den kommunale enheten som driver «Drømmen om Horten» videre etablerer seg i byrommet. Dette for at administrasjon og befolkning da får en mulighet til å samarbeide om utvikling av byen vår direkte. En slik etablering muliggjør også synergier som f. eks. utviklingen av Horten som scene- og festivalby. Vi mener at samlokalisering med et turistkontor i området Apotekergata/torget kan være en god idé. Defor vil Venstre investere i å styrke Kulturkvartalet 37. Det er svært viktig at kulturskolen forblir i Horten sentrum. Dette er med på å skape liv og opplevelser. Samtidig vil Venstre styrke den selvorganiserte delen av kulturlivet, og legge til rette for at disse får enda bedre lokaler. Dette vil vi legge til rette for ved å utvikle 2

4 Kulturkvartalet til en kulturarena som kan brukes av både den organiserte kulturskolen og av selvorganiserte innbyggere og lag. Derfor vil Venstre at sentrale funksjoner legges til sentrum. Detaljhandel, kjøpesentre, kulturbygg og studentboliger er eksempler på dette. Det er svært viktig for kommunen at Horten by får en bedre kobling mot Campus på Bakkenteigen. Venstre vil derfor satse på å få flere studenter bosatt i Horten sentrum. Dette vil vi gjøre ved å legge til rette for at det etableres minst 100 boliger for studenter i sentrum, samt at vi vil arbeide for at det etableres et nattbusstilbud mellom campus og Horten sentrum. I hovedsak konsentrere nyetablering av handelsvirksomhet i Horten sentrum At nye offentlige og private tjenestetilbud etableres så nært Horten sentrum som mulig Være positive til å etablere en kunstisflate i Lystlunden Arbeide for å etablere skatepark i Lystlunden / idrettsparken Utvikle byparken etter linjene skissert i mulighetsstudiet «Drømmen om Horten» At byparken skal være grønn, organisert og godt tilrettelagt for folks aktivitet Knytte Hortenskogen, parken og sentrum sammen, slik at både mennesker, dyre- og planteliv trekkes mellom disse områdene via et sammenhengende grøntområde At storgatas nordlige del (kulturkvartalet til torget) etableres som et bystrøk, hvor selve gaten blir et sambruksområde (shared space) I samme del får serveringvirksomheter mulighet til å drive uteservering i gateplan fram til 02:00 Utvikle og fornye Horten torg Legge til rette for midlertidig salgsvirksomhet, slik som salgsboder og ambulerende serveringsvogner i øvre del av Apotekergata Investere i prosjektet Kulturkvartalet 37 At enheten «Drømmen om Horten» etablerer seg fysisk i byrommet i området Apotekergata/torget Satse på Studentbyen Horten, deriblandt å arbeide for å etablere boliger for 100 studenter i Horten sentrum Ha nattbuss til Bakkenteigen fra Horten sentrum Legge til rette for ny aktivitet i det gamle redningsmuseet Legge til rette for at Apotekergata bindes bedre sammen med gjestehavna Ta nødvendige grep for å realisere et hotell i havna Forskjønne havneområdene generelt og utvikle gjestehavnområdet spesielt MUSEUMSBYDELEN KARLJOHANSVERN Venstre vil at Karljohansvern skal være et levende museumssted og et attraktivt trekkplaster for tilreisende. Ved siden av gode boliger og arbeidsplasser, er det viktig med aktiviteter som supplerer de mange muséene. Konserter, utstillinger, marked, og kaféer er gode aktiviteter i videreutvikling av miljøet. 3

5 At kommunen bruker eierskap på Karljohansvern for å bedre museums- og kulturtilbudet Styrke arbeidet med å etablere Karljohansvern som en viktig kulturarena Støtte lokalhistorisk senter KUNSTNERBYEN ÅSGÅRDSTRAND Venstre vil være pådriver i utvikling av Åsgårdstrand som levende kunstnerby. Vi ønsker at stedet skal ivareta tradisjonen som møtested for kunstnere og formidle byens rike historie. Utvikling av Rådhuskvartalet, etableringen av Munchsenter og formidling av Edvard Munchs liv i Åsgårdstrand vil være viktige bidrag. Realisere visjonen om Kunstnerbyen ved å utvikle Rådhuskvartalet, gamleskolen og bygningene i Rådstugata i samarbeid med andre aktører Ta initiativ til etablering av et bymuseum i Rådhuskvartalet som også omfatter den gamle bystyresalen, som bør vernes som kulturminne Sørge for nødvendig vedlikehold av rådhuset Lage en ny reguleringsplan for Åsgårdstrand slik at Gamle Åsgårdstrands særpreg bevares At kommunen legger til rette for etableringen av et Munchsenter At driften av Galleri Ask videreføres i prosjektet kunstnerbyen At driften av Munchs hus videreføres og inngår i formidlingen ved et Munchsenter At det etableres en miljøavgift på gjennomgangstrafikk i Åsgårdstrand MIDGARD - BORRE NASJONALPARK Venstre vil være pådriver i utvikling av Borre nasjonalpark som levende vikingattraksjon. Venstre støtter søknad til UNESCO for å få nasjonalparken anerkjent som en del av verdens kulturarv. En klassifisering på verdensarvlisten vil gi mulighet for økt turisme, utvikling av kulturnæring, økt anerkjennelse og bidra i omdømmebyggingen for hele kommunen. Midgard historisk senter er sentral for formidling av historien om området og en viktig del av turist- og kulturnæringen i Horten. Vi ønsker at Midgards attraksjonsverdi utvikles til å være et verdensarvsted verdig. Derfor vil vi arbeide mot nasjonale myndigheter slik at det bevilges penger over statsbudsjettet for å utvikle nasjonalparken til en internasjonal attraksjon. At det skal bli bedre markert hvor parken og senteret ligger slik at det blir enklere å finne frem for besøkende. At kommunen aktivt skal samarbeide med Midgard historisk senter for å skape god formidling av vikingearven i området. Arbeide for at stat, fylkeskommune og kommune sammen planlegger et opplevelsessenter rundt vikingarven i fm UNESCO-søknaden 4

6 AKTIVE HORTEN - FRILUFT En aktiv kommune med en aktiv befolkning skaper trivsel og god helse. I et folkehelseperspektiv er trivsel og aktivitet vesentlige bidragsytere til et godt liv. Derfor er det viktig at kommunen legger til rette for friluftslivet ved å satse på aktivitet og trivsel i uterommene. Horten har natur, strender, grøntområder, boområder og friluftsområder som gir fantastiske og unike muligheter til et variert og meningsfylt liv i kommunen. Arbeidet med Hortens miljøkvaliteter skal forsterke Horten som en god kommune å bo og arbeide i. I Horten har vi i umiddelbar nærhet til byen flere natur- og kulturperler som er utilgjengelige for allmennheten på grunn av forsvaret. Vi har et ønske om at deler av øyene til forsvaret gjøres tilgjengelig for allmenheten. Ruste opp strendene i kommunen. Varnestangen, Løvøya, Reverumpa, Møringa, Vollen, Rørestrand, Steinbrygga og badeparken i Åsgårdstrand defineres som prioriterte strender. Samarbeide med Oslofjorden Friluftsråd om strandrydding, toaletter og tømming av søppelkasser Få vann i de tørrlagte fontenene i kommunen Oppgradere og styrke kyststien Bevare, utvikle og merke friluftsområder/turstier Binde sammen lysløypene mellom Skoppum og Nykirke Verne Hortensmarka som viktig rekreasjonsområde Etablere flere fiskeplasser med universell utforming Tilgang til natur- og friluftsområdene skal være enkel og tilrettelagt for bevegelseshemmede Vedlikeholde utsiktsposten på festningen Fjerne den gamle hoppbakken ved Norli Arbeide for allmenhetens tilgang til øyene på Indre havn TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON For å få til en bærekraftig kommune både miljømessig og sosialt, må man legge til rette for at folk kan leve livet sitt slik de ønsker, uten at dette går på bekostning av fremtidige generasjoners mulighet til å gjøre det samme. Det er helt klart at vår bilbaserte levemåte går ut over våre etterkommeres frihet til å leve sine liv. Derfor er transport og kommunikasjon viktig. Det er når vi bygger bydeler, utvikler tettsteder, legger til rette for næringsområder og konstruerer infrastruktur vi kan stake ut en ny kurs. En kurs som leder til en bedre og mer bærekraftig framtid. En levende by skapes når folk møtes. En bilbasert by inviterer ikke til samvær mennesker imellom, men til at man får ærendet gjort og så kjører hjem igjen. Derfor er transport og kommunikasjon også viktig for å legge til rette for «Levende Horten». Vi vil ha et bysentrum som prioriterer mennesker, ikke biler. 5

7 At bilparkering i sentrum begrenses til et visst antall avgiftsbelagte plasser med høy sats (kort tid, maks 1 time). Hovedregel er parkering med lavere miljøavgift og gratis parkering kun på oversiden av Storgata At heldagsparkering i sentrumskjernen avgiftsbelegges med høy sats, heldagsparkering utenfor sentrumskjernen avgiftsbelegges med lavere sats. At busstilbudet mellom Åsgårdstrand/Borre/Horten og Skoppum stasjon styrkes gjennom matebusser med korrespondanseplikt med toget, slik at jernbanebuss er et godt alternativ til biltransport for innbyggere, studenter og arbeidstakere i hele Horten At kollektivtransport mellom ferge, tog og kommunesentraene er mest mulig effektiv og sømløs Utvide bybusstilbudet i Horten med flere avganger og mindre busser Ha ny jernbanetrasé for Vestfoldbanen med stasjon på Skoppum Vest At det skal være lett å bruke sykkel i hele kommunen og at sykkelveier skal sikre trygg fremkommelighet mellom sentrum og tettstedene Få på plass godt tilrettelagte hovedsykkelveier inn mot Horten sentrum; fra Åsgårdstrand/Borre til sentrum, fra Nykirke/Falkensten til sentrum og gjennom Horten sentrum. Syklister på hovedsykkelveinettet skal i hovedsak være adskilt fra gående. Utvide bysykkeltilbudet med leiestasjoner på hensiktsmessige steder Jobbe for at Vestfoldbyen inkluderes i bymiljøavtalene Arbeide for bedre trafikksikkerhet på fylkesveien gjennom Åsgårdstrand og en avlastningsvei på lang sikt. Utvikle et regionalt/lokalt trafikknutepunkt i forbindelse med jernbanen med plass til fremtidsrettet infrastruktur, boligområder, næringsområder og stor innfartsparkering AREALPOLITISKE PRINSIPPER I vårt arealpolitiske arbeid forøvrig vil følgende prinsipper være retningsgivende: Ha et balansert boligtilbud med varierte, mangfoldige bydeler hvor alle kan finne sin plass At Horten skal fremdeles ha et hagebypreg der det grønne er et viktig element At jordvern skal vektlegges At strandsonen i hele kommunen skal være allmen tilgjengelig At markagrensen ikke bare beholdes, men utvides til å inkludere friområdene Brårudåsen og Røreåsen At biologisk mangfold vektlegges At åpenhet mot fjorden er et førende prinsipp At det opprettholdes grønne lunger mellom tettstedene At estetiske faktorer skal i større grad legges til grunn når utbyggingsprosjekter skal reguleres 6

8 Verne Borreskåla og beskytte de høyproduktive jordene rundt Adal, Åsgårdstrand og Nykirke Gå i mot omreguleringer i områdene mellom Borreparken og Åsgårdstrand øst for raet Etablere buffersoner rundt Borrevannet og Adalstjern Fortette i sentrum og eksisterende tettsteder HORTEN 2030 Selv om et program kun er styrende i 4 år, er dette et alt for kort perspektiv når man tenker byutvikling. Dette er Venstre svært klar over. I dette kapitlet ser vi derfor lengre framover, slik at våre konkrete punkter for neste 4-årsperiode henger sammen med en mer langsiktig tankegang. I 2030 bor det sannsynligvis opp mot innbyggere i Horten kommune. Dette betyr at prinsipper for bruk av arealer, utviklingstrekk, vekst og bærekraft må etableres allerede nå. At Lystlundens grønne preg strekker seg ut til sjøfronten og avsluttes med en bystrand i ytre havn At ytre havneby etableres som et område for bolig og næring By og tettsteder utvikles som selvstendige enheter med LNF-områder som grønnstruktur mellom stedene Si nei til fast forbindelse slik den er skissert i KVU. Gode og miljøvennlige ferger ivaretar dette. Venstre er åpne for å vurdere en fast fremtidig forbindelse over fjorden basert på en jernbaneløsning. I et generasjonsperspektiv vil det la seg gjøre å bygge ned barrieren Oslofjorden i dag er, men på en miljø- og klimavennlig måte Etablere en ringvei for sykkel som i tillegg til etablert og prosjektert vei inkluderer trasé fra Åsgårdstrand til Skoppum, fra Sentrum til Nykirke og fra Skoppum til Nykirke Arbeide for at nye bydeler skal etableres som miljøbydeler som er utslippfrie og fremtidsrettet 7

9 MILJØ: KLIMA OG NATURVERN Venstres mål er å gjøre Horten til en moderne, grønn og levende kommune. Globale trender viser at folk vil bo i grønne miljøvennlige byer. Det er avgjørende for vår eksistens å ta vare på naturen, jord, luft, vann og det biologiske mangfoldet. Vi vil ha en kommune der ressursene forvaltes til det beste for oss som lever nå, og for fremtidige generasjoner. Miljøpolitikken må sees i sammenheng med all utvikling i kommunen. Derfor er miljøspørsmål i høy grad også omhandlet i de andre kapitlene i programmet. Den globale oppvarmingen med påfølgende endringer er den største trusselen vi mennesker står overfor. Fremtidens samfunn må bygges på en måte hvor bruken av fornybar energi dominerer og hvor ressursene brukes på en bærekraftig måte. Vi må tenke globalt og handle lokalt. Vi vil vurdere en utvalgsstruktur hvor arealregulering i større grad ses i sammenheng med klima- og miljøspørsmål. KLIMA OG TRAFIKK Ny klimavennlig teknologi må tas i bruk i kommunal og privat virksomhet. Dette gjelder spesielt for all kommunal og privat bil- og busstransport i kommunen. Transportsektoren er det området vi kan gjøre mye for å redusere utslipp av klimagasser. Se forøvrig kapittel transport og kommunikasjon under by- og stedsutvikling. At særordninger for elbiler/ lavutslippskjøretøy forsterkes/utvides o Flere gratis parkeringsplasser forbeholdt elbiler o Flere ladestasjoner i sentrum og på andre sentrale steder i kommunen At kommunal transport skjer ved hjelp av elbiler eller andre typer lavutslippkjøretøy der det er mulig At kommunens tunneler skal CO2-renses for utslipp. Utforme busstilbudet i kommunen på en hensiktsmessig og klimavennlig måte Arbeide for at taxinæringen kun bruker nullutslippskjøretøy innen 2023 Se på mulighetene for utvikling av samkjøringsportal og samkjøringsparkering i kommunen KLIMA OG ENERGIBRUK Ny klimavennlig teknologi vil også gjelde for oppvarming av kommunale og private bygg. Energieffektivsering og skifte til fornybare energikilder er viktige tiltak. At alle offentlige bygg i Horten skal ha lavere energiforbruk enn gjeldende energikrav At bruk av fornybare energikilder skal erstatte mer forurenset energi innenfor kommunal og privat virksomhet At målene for energibruken i Horten innen 2020 skal være: 8

10 o 20 % mer fornybar energi o 20 % energieffektivisering o 20 % reduksjon i CO2-utslipp At målene for energibruken i Horten innen 2030 skal være: o 40 % mer fornybar energi o 40 % energieffektivisering o 40 % reduksjon i CO2-utslipp At kommunen innfører en grønn og klimavennlig innkjøpspraksis At CO2-regnskap for Horten kommune brukes som grunnlag for iverksetting av tiltak for å redusere CO2-utslipp i alle sektorer KLIMA OG NYSKAPNING Utvikling av nye områder i kommunen gir muligheter for etablering av klimavennlig infrastruktur før det bygges. Dette muliggjør en fremtidsrettet helhetstenkning innen klima og miljø. Horten kan bli en foregangskommunen som miljø- og klimakommune i Norge. Arbeide for utvikling av en nullutslipps-bydel Stimulere utbyggere til å bygge miljøhus/energihus/plusshus i kommunen At fjernvarmesystemer tilrettelegges for energiforsyning til nye boligområder MILJØBEVARING Vern av naturrikdom og mangfold innebærer en bevisst politikk og handlingskraft. Forebyggende tiltak blir viktig for å ta vare på kommunens naturrikdom til de neste generasjoner. Rydde opp i gamle fyllinger og forurenset grunn på land Stimulere til gjenåpning av gamle bekkefar med vegetasjonssoner Friluftsliv langs kysten tilrettelegges med hensyn til fuglers hekke- og oppvekstperiode Sette ut humlekasser og fuglekasser i de grønne lungene Gjennomgang av kommunens vær varsom -skilt i naturen Arbeide for kommunal fredning av Borreskåla som landskapsvernområde Fortsette kommunens arbeid med registrering av biologisk mangfold, naturtyper og habitater Tilrettelegge for sammenhengende grøntområder som ivaretar biologisk mangfold Etablere naturreservat i de langgrunne sivområdene i Indre havn og innerst ved Løvøya Følge vedtatte forvaltningsplaner for vern av Borrevannet Kommunen bruker sand for strøing istedenfor salt der dette er hensiktsmessig 9

11 MILJØVENNLIG LANDBRUK Horten har mye sammenhengende areal med matjord av beste kvalitet. Med den gode matjorda har vi et spesielt ansvar for å bruke matjorda til matproduksjon og på den måten være med på å sikre den fremtidige matberedskapen. Det er en lite ønsket utvikling at vi i Vestfold de siste 20 årene har mistet dekar dyrket jord, 1250 dekar bare i Horten. Arbeid for å bedre vannkvaliteten i Borrevannet. Redusere lokale utslipp fra landbruk, avløp og industri Etablere forbud mot høstpløying i område med avrenning og avsig til Borrevannet Oppfordre til etablering av flere sedimentasjonsdammer Stimulere til miljøvennlig landbruk Ta vare på matjorda og ha jordvern som førende prinsipp Kreve nydyrking som kompenserer tapt matproduksjon i eventuelle tilfeller der andre meget store samfunnsinteresser fører til omdisponering av matjord Besøkshager for barn i alle aldre skal øke forståelsen for matproduksjon og dens betydning Stimulere til omlegging til økologisk drift i landbruket med fokus på kvalitet og dyrevelferd MILJØET I OSLOFJORDEN Vi mener det vil styrke kommunen å ha en levende og rik fjord. Horten har en lang kystlinje med et fjordsystem hvor det biologisk mangfoldet er redusert og økosystemet i fjorden er truet. Fjordens økosystem må tas vare på og foredles slik at vi igjen kan fiske i fjorden og utvikle fjorden til en fremtidig matressurs. Derfor ønsker vi å verne fjordområdene som ligger i vår kommune, samtidig som vi vil arbeide for å få til et marint verneområde i hele Oslofjorden. Rydde opp eller sikre forurenset bunn i Indre havneområde gjennom forpliktende samarbeid med Forsvaret, HIP, Miljødirektoratet og Horten kommune At kommunen tar initiativ til et sammenhengende marint verneområde i Oslofjorden Rydde opp i forurensningen på og ved Langrunn Tillate fiske med lett redskap og antall teiner som i dag (kun justert for bestandstørrelse) Forby både bruk av trål og lysfiske i Oslofjorden Arbeide for å bedre vannkvaliteten i fjorden blandt annet ved å sørge for god nok kvalitet i renseanleggene 10

12 Besøksfiskeplasser for barn i alle aldre skal øke forståelse for hva sjøen betyr for matproduksjonen 11

13 SKOLE OG OPPVEKST Frihet for alle betyr også at alle barn har oppvekstvilkår som gjør dem i stand til å velge sin egen vei i livet når de blir voksne. Venstre vil at kommunen skal føre en helhetlig og forebyggende oppvekstpolitikk. Skolens hovedoppgave er å utvikle frie, selvstendige individer som har omtanke for andre mennesker og verden vi lever i. EN SKOLE FOR KUNNSKAP OG LIKE MULIGHETER Venstre ønsker en skole for kunnskap og like muligheter. En liberal skolepolitikk legger til grunn at ingen elever er like, samtidig som vi har ambisjoner for hver eneste elev. Vi vil gi skolene stor frihet til å legge til rette undervisningen slik at alle elever får den samme muligheten til å utnytte sine evner uavhengig av bosted og sosial og kulturell bakgrunn. For Venstre er det viktig at elevene gjennom skolen skal få et mangfold av kunnskap og ferdigheter, og ha muligheten til å oppleve mestring. Derfor må alle fag tillegges vekt. Læreren er skolens viktigste ressurs. Venstre ønsker en gjennomgang av rutinene rundt rapporteringssystemene for å redusere det administrative arbeidet som stjeler tid fra lærerens kjerneoppgaver. Flere ulike yrkesgrupper må inn i skolen for å ta del i de arbeidsoppgaver som går utover lærerens kompetansefelt. Den spesialpedagogiske oppfølgingen må iverksettes slik at alle barn får rett hjelp med riktig tiltak på tidligst mulig tidspunkt. Venstre ønsker motiverte og kompetente lærere. Venstre mener det viktig at lærerne får tilbud om etter- og videreutdanning, minimum hvert tiende år i Horten. I forrige periode var en av Venstres skolepolitiske hovedtiltak å få på plass en langsiktig handlingsplan for Hortenskolen. Det er avgjørende viktig at denne følges opp og at tiltakene finansieres. Det er politikerne som skal ta ansvar for utviklingen av skolen. Ha en årlig generaldebatt om skole i kommunestyret Styrke skolene ytterligere gjennom flere lærerårsverk Satse på klasseledelse Øke satsing på etter- og videreutdanning Tydeliggjøre rektors rolle som faglig og pedagogisk leder Redusere den administrative byrden for lærerne Styrke de estetiske og kreative fagene Styrke merkantil støttefunksjon for skolene Ha flere yrkesgrupper inn i skolen Sikre leirskoletilbudet i kommunen Sikre videre satsing på Natursenteret Styrke rådgivingstjenestene Ha logoped, spesialpedagogisk og psykologisk kompetanse tilgjengelig for skolene Øke antall helsesøster-, miljøterapaut- og vernepleierstillinger slik at det er sosialfaglig personale tilstede som kan hjelpe de som trenger det 12

14 EN TRYGG SKOLEHVERDAG Det er skolens og lærerens ansvar at eleven trives, og at læringsmiljøet oppleves som positivt. Skolen må settes bedre i stand til å ta dette ansvaret, og sikre rettighetene til både mobbeoffer og mobber. Det er viktig at det gode arbeidet som er startet i skolene videreutvikles. Av elevvelferdstiltak, vil Venstre prioritere tiltak mot mobbing først. Prioritere tiltak mot mobbing Sørge for midler til kompetanseutvikling blant lærere og rådgivingstjeneste når det gjelder mobbeproblemet Ha miljøarbeider/sosiallærer ved hver skole OVERGANGEN MELLOM TRINN Frafall i den videregående skolen er en stor samfunnsutfordring. For å hindre dette, er det nødvendig allerede på grunnskolenivå å sette inn tiltak. Et av hovedproblemene i dag, er at overgangen mellom trinn oppleves vanskelig for mange barn. Venstre ønsker å fortsette den gode utviklingen i Hortenskolen, samt å styrke arbeidet videre. Videreutvikle det gode samarbeidet mellom næringsliv, videregående- og grunnskole At skolen skal være mer bevisst overgangen mellom 4. og 5. nivå, bl.a. ved å fokusere på leksehjelp ved denne overgangen At skolene formaliserer og systematiserer et samarbeid mellom skole og foreldreutvalg ved overgangene mellom trinn Bedre overgangen mellom barnehage- grunnskole og videregående skole Se på alternativer som grønn omsorg, skolehager, samarbeid med kulturskolen, muligheter i nærmiljøet til å skape motivasjon og mestring for bekymringselever BARN I FATTIGE FAMILIER Venstre har fokus på like muligheter for alle barn. Vi vil begrense fattigdom blant barn og unge samt bryte den arvelige fattigdom ved å etablere sammenhengende tjenester for å forebygge, redusere og stoppe fattigdom blant utsatte grupper. Gjennom det igangsatte prosjektet «Muligheter og Mestring» vil vi bedre organisere og strukturere kommunens samlede tiltak (se kapittel om helse og omsorg). Styrke fritidstilbudet til barn og unge og ha spesiell fokus på barn i fattige familier Styrke ordningen med grader foreldrebetaling i SFO og barnehage Styrke familiehuset Tilby friplasser i Horten kulturskole 13

15 ET FOREBYGGENDE BARNEVERN Lavterskeltilbud er et nøkkelord når det gjelder forebyggende barnevern. Kommunen må legge til rette for at mennesker med problemer kan ta kontakt med støtteapparat før problemene har blitt for store. Vi mener at barnehage og skole er naturlige arenaer for kommunens samhandling med utsatte familier. På dette området er det viktig å følge opp handlingsplan for oppvekst. legge barnets beste, deltagelse og perspektiv til grunn i alle barnevernssaker Satse videre på ordningen med familieråd Prioritere økte ressurser til flere fagstillinger i barnevernet Gi barnevernsbarn i Horten et fullgodt ettervernstilbud Gi obligatorisk kursing i barnekonvensjonens forpliktelser til alle som jobber med barn og unge BARNEHAGER Venstre ønsker et variert tilbud av barnehager med en mangfoldig pedagogisk profil i Horten gjennom en god blanding av offentlige og private barnehagetilbud. Kommunen må legge til rette for at disse har så like rammevilkår som mulig. Barnehagene er en viktig arena for læring, sosialisering og integrering, og et mangfoldig tilbud med kompetente ansatte er viktig. Følge opp handlingsplan for barnehagene og prioritere tiltak i denne At moderasjonsordningen styrkes kraftig, både når det gjelder rabattsatser, og hvilke familier som kan søke. Moderasjon bør samkjøres mellom SFO og barnehage At alle ettåringer får rett til barnehageplass Øke antall pedagoger og fagarbeidere Innføre kommunal bemanningsnorm At pedagogiske ledere jevnlig tilbys kursing og/eller etteropplæring Satse på samarbeid helsestasjon og barnehage 14

16 HELSE OG OMSORG En god helse er en forutsetning for enkeltmenneskets frie utfoldelse. Den sosiale liberalismen gir mennesket økt ansvar, men tar også vare på våre medmennesker uansett hvem de er. Venstre tar mennesker med omsorgsbehov på alvor, og vil behandle alle som selvstendige mennesker med en like selvfølgelig rett til å ta egne valg som alle andre. Venstre vil ha spesiell oppmerksomhet overfor mennesker med omfattende omsorgsbehov og som ikke evner å tale egen sak. Horten vil på lik linje med mange norske kommunen ha store utfordringer i forhold til både folkehelse og eldreomsorg i fremtiden. De som trenger samfunnets hjelp til et verdig liv, skal få det. ELDREOMSORG Alle som trenger omsorg skal få anledning til å bo hjemme så lenge som mulig, også når de har et omsorgsbehov. Egen bolig og et tjenestetilbud som er tilpasset individuelle behov, gir trygghet, og vil redusere behovet for institusjonsplasser. For de som opplever omfattende helsesvikt, er sykehjem et godt og nødvendig tilbud. Venstre vil styrke sykehjemstilbudet i Horten ved å øke grunnbemanningen og styrke den medisinske kompetansen ved sykehjemmene. Vi vil at hvert sykehjem skal spesialisere seg innenfor hvert sitt fagfelt. Disse fagfeltene omfatter blant annet rehabilitering, aldersdemens, alderspsykiatri og lindrende behandling av døende mennesker. På denne måten kan kommunen utvikle tjenester ved det enkelte sykehjem i stedet for å bruke spesialhelsetjenesten. Videre ønsker Venstre å være en pådriver i bruk av velferdsteknologi. Videre mener Venstre at sykehjem bør ha akuttplasser, slik at mennesker som har behov for snarlig plass slipper å stå i kø. Øke antall sykehjemsplasser Øke grunnbemanningen ved sykehjemmene Styrke den medisinske kompetansen ved sykehjemmene At sykehjemmene får spesialkompetanse innenfor egne fagfelt Ha akuttplasser ved sykehjemmene Styrke kompetansen både ved sykehjemmene og i hjemmetjenesten Utvikle tilbud om velferdsteknologiske løsninger som en del av omsorgstjenestene Brårudåsen skal opprettholdes som et rehabiliterings og lindrende senter Styrke pårørendesatsingen i kommunen LEGEVAKT Nærhet og tilgjengelighet er en vesentlig del av et godt legevakttilbud. Legevakten i Horten har rundt mennesker i umiddelbar nærhet, og i sitt nedslagsfelt. Dette er mer en nok mennesker til å forsvare et eget og nært legevakttilbud. Alternativet med å samlokalisere til sydvest-siden av Tønsberg gir en klar forverring av tilgjengeligheten. Derfor mener Venstre at det er en god prioritering å beholde legevakten i Horten sentrum. 15

17 Beholde legevakten i Horten UTVIKLINGSHEMMEDE Utviklingshemmede har rett til å leve et så normalt liv som mulig. Undersøkelser viser at utviklingshemmede i dag har dårligere livs- og arbeidsvilkår enn før reformen HVPU reformen i Venstre vil at utviklingshemmedes rett til eget liv skal respekteres i Horten kommune, og at det skal legges til rette for løsninger for bolig, arbeid og fritid som gir utviklingshemmede muligheter til å leve normale og fullverdige liv. Gi utviklingshemmede et bedre og mer fullverdig botilbud hvor det er aksept for deres rett til å velge hvor de vil bo At grunnbemanningen i døgnbemannede boliger økes der det er behov At rammene for utviklingshemmede som bor hos pårørende/foreldre styrkes Gi et mer målrettet dagtilbud ved å gi tilbud om mer variert aktivitet Styrke samarbeidet med frivillige organisasjoner La flere med omfattende oppfølgingsbehov få tilbud om tilrettelagt arbeid Styrke avlastningstilbudet RUS Venstre vil arbeide for at de rusavhengiges situasjon og behandlingsbehov tas på alvor. En god politikk på dette området vil bety et bedre liv for både rusavhengige og deres familie. Dette vil også dempe konfliktnivået i forholdet mellom rusavhengige og samfunnet rundt. I dag er behandlingsapparatet fragmentert, og ansvaret for den enkelte delt mellom primærhelsetjensete og spesialisthelsetjeneste. Videre kommer det et press fra statlig hold om statlig koordinering og oppfølging. Venstre mener at mest mulig omsorg skal være der du bor, altså i kommunen. Det bør etableres kommunale sentre for mottak og oppfølging (MO), med ansvar for å samordne poliklinisk behandling, bolig og rehabilitering, samt innleggelser i døgnbehandling. Hver bruker skal ha en fast kontaktperson. Brukerne må ha et botilbud tilpasset deres situasjon, samt et boligteam for oppfølging. Brukere skal ha muligheten for og stimuleres til å utnytte sin restarbeidsevne. Venstre vil legge til rette for lavterskeltilbud for ungdom eller unge voksne med rusavhengighet eller rusproblemer kombinert med psykiske og sosiale vansker. Venstre er opptatt av å gi en så sømløs tjeneste som mulig slik at disse ikke blir en kasteball i det offentlige systemet. At Horten kommune skal utvikle tjenester innenfor rusfeltet i tråd med statlige føringer som ligger i samhandlingsreformen 16

18 Styrke råd- og veiledningstjenesten for unge rusmisbrukere Gi brukere faste kontaktpersoner i møte med det offentlige Styrke ettervernet knyttet til arbeid/aktivitet og bolig Etablere lavterskel aktivitetstilbud for ungdom og unge voksne med rusavhengighet eller rusproblemer i kombinasjon med psykiske og sosiale vansker En ytterligere styrking av utekontakten Brukerne må ha et botilbud tilpasset deres situasjon Videreføre prosjektet knyttet til eldre og rus (HELGA) Styrke kompetansen knyttet til vold i nære relasjoner PSYKISK HELSEVERN Psykiske lidelser kan sees på som en folkesykdom i Norge. Konsekvensene er store for både enkeltmennesker, familien og samfunnet som sådan dersom en person ikke får nødvendige hjelp på et tidlig tidspunkt. Spesialisthelsetjenesten har knapt med kapasitet, og for mennesker med begynnende psykiske lidelser, er prosessen både tung og tidkrevende. Tilgang til rask psykologhjelp avhenger ofte om du er i stand til å dekke kostnadene selv. Dette vil si at ressurssterke mennesker kommer fortere tilbake fra sykdom enn andre. Dette er en urettferdighet i systemet Venstre ønsker å sette fokus på. Venstre vil utvide den enkeltes mulighet til å ha makten i eget liv. Sikre psykologtjenesten i Horten kommune Satse på forebyggende og behandlende tilbud for barn og unge Opprettholde og styrke lavterskeltilbudet Losen Styrke ettervernet knyttet til arbeid/aktivitet og bolig Innføre reell brukermedvirkning som styrende prinsipp i arbeidet med psykisk helse Horten kommune skal utvikle tjenester innenfor psykisk helse i tråd med statlige føringer som ligger i samhandlingsreformen MESTRING OG MULIGHETER Venstre tar på alvor at det i vårt samfunn finnes mennesker som ikke deltar på lik linje med andre. Dette er mennesker med svak tilknytning til arbeidsliv og skole. Det er eksempelvis de som droppet ut av skolen og som ikke finnes blant de arbeidssøkende. Eller de som har en utdanning men som er svakt integrerte på arbeidsmarkedet og som veksler mellom midlertidige jobber og arbeidsløshet. Vi vet også at denne livssituasjonen har en tendens til å «gå i arv». For Venstre viktig at dette mønstret brytes. Dette betyr at vi må legge til rette for helhetlige og koordinerte tjenester når det gjelder utdanning, arbeid, bolig og/eller andre ytelser. 17

19 Gi ungdom og unge voksne et helhetlig og koordinert tilbud Alle skal på et tidlig tidspunkt avklares med tanke på utdanning, arbeid og/eller andre offentlige ytelser Øke kunnskapen om og bruken av offentlige virkemidler At det etableres en mentorordning Etablere et tverrfaglig samarbeidsutvalg for å kvalitetssikre rask igangsetting av tiltak Etablere et forpliktende samarbeidet med næringslivet for å tilrettelegge for bl.a praksisplasser/tiltaksplasser 18

20 KULTUR, IDRETT OG KULTURARV Kulturbegrepet omfatter alle kunstneriske utrykk, idrett, friluftsliv, bibliotek, kino, fritidsklubber, kulturskole og kommunens kulturarv. Venstre ser på kultur som en drivkraft i samfunnet som oppstår der mennesker møtes. En aktiv kulturpolitikk og frivillig innsats i kommunen er en viktig investering for et rikere menneskelig miljø. Tilgang til kulturarenaer og kulturopplevelser bidrar til sosial utjevning, bedre folkehelse, næringsutvikling og økonomisk verdiskapning i kommunen. SCENE- OG KONSERTBYEN HORTEN Venstre vil være pådriver i utviklingen av Horten som scene-, konsert- og festivalby. Horten har et stort tilbud av ulike kulturelle fremføringer fra lokale kor og teater til store konsertopplevelser og festivaler. Venstre vil legge til rette for at disse aktivitetene forsterkes blant annet gjennom enheten «Drømmen om Horten». At kommunen skal være en samarbeidspartner ved gjennomføring av festivaler og større konserter og delta i utviklingen av arrangementskompetanse At kommunen utvikler en delingskultur på felles utstyr som bord, benker, småtelt etc At kommunen stiller med lagerplass for utstyr og rekvisita At kommunen tilrettelegger for billettkontor med nødvendig utstyr i sentrum At kommunen er med på felles markedsføring Videreføre tilbudet med stor innendørs scene på Bakkenteigen Sikre videreføring av Fyrverkerikonserten BIBLIOTEKET Bibliotekets oppgave er å være et lokalt kraftsenter for demokrati, opplysning og ytringsfrihet. Et godt bibliotektilbud forutsetter tilgjengelighet, at biblioteket er velutstyrt, teknologisk oppdatert og bemannet med kvalifisert personale. Biblioteket skal ikke bare sikre tilgang til et bredt spekter av informasjon, kunnskap, litteratur- og kulturopplevelser, men også aktivt formidle disse ressursene. Ved å løfte bibliotekene som debattarena, og stimulere til bred medvirkning, styrkes sosiale nettverk og kulturfeltet åpnes for flere mennesker. Øke bevilgningene til biblioteket Styrke biblioteket som en møteplass og integreringsarena for alle i kommunen Videreutvikle biblioteket som kultur- og læringsarena Styrke biblioteket som et samfunnsaktuelt Litteraturhusbibliotek Utvikle biblioteket som digital møteplass og formidler av nettbasert informasjon Arbeide for at biblioteklovens krav til bibliotekenes samfunnsoppdrag kan innfris 19

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

VENSTRES BUDSJETT 2015 Budsjett og økonomiplan 2015-2018 for Horten kommune

VENSTRES BUDSJETT 2015 Budsjett og økonomiplan 2015-2018 for Horten kommune VENSTRES BUDSJETT 2015 Budsjett og økonomiplan 2015-2018 for Horten kommune side 1 Innledning Vi vil rose administrasjonen for et godt forslag til budsjett og handlingsplan for 2015-2018. Det gjennomgående

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2010-2021 Forslag dat. 19.04.2010 Visjon: Klæbu en kommune i forkant Hovedmål: Klæbu skal være: - en selvstendig kommune som er aktiv i interkommunalt samarbeid - en aktiv næringskommune

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel.

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstre synes at samfunnsdelen er et godt gjennomarbeidet dokument, men generelt er verdiene Nærhet, Engasjement og Synlighet lite synlig

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

NSH Helsetjenester til eldre 2009

NSH Helsetjenester til eldre 2009 NSH Helsetjenester til eldre 2009 Sammenhengen mellom omgivelser livskvalitet og helse utvikling av av omsorgsboliger for morgendagens eldre. Tverretatlig kommunenettverk omsorgssektoren - Kultur utvikling

Detaljer

Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging

Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging Gruppe 3: Sekretær: Torill Myklebust 12/1742-88 140 OPPGAVE 1: Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging

Detaljer

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Medlemsmøte Frogner Høyre Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Kveldens program Smart og Skapende by 11.sep 2014 19.00 Velkommen med kort om opplegget for møtet 19.10-19.30 Kort innledning om smart

Detaljer

Kommunedelplan kultur

Kommunedelplan kultur Kommunedelplan kultur Orientering i driftskomiteen 15. oktober 2014 Kommunedelplan kultur - Orientering i driftskomiteen 15. oktober 2014 1 Bakgrunn og formål Planen er utarbeidet i lys av de overordna

Detaljer

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god 12/1742-87 140 Gruppe 2 Sekretær: Egon Ringseth DEL 1: Livskvalitet og attraktivitet Livskvalitet Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god livskvalitet og mestrer sitt eget liv.

Detaljer

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan.

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny 2001- Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Levanger kommune Behovet for å sette det mangfoldige kulturlivet

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

Strategi for kvalitet i oppvekst 2025

Strategi for kvalitet i oppvekst 2025 Strategi for kvalitet i oppvekst 2025 Kompetanse for fremtiden Trygghet skaper utvikling! Denne strategien er et mål- og verdidokument som skal sikre at barn og unge i Asker får en best mulig oppvekst.

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER PROGRAM SKAUN 2015-2019 1 SAMARBEID Miljøpartiet De Grønne ønsker å samarbeide med alle andre partier og alle politikere som deler vår visjon om et grønnere samfunn. Vi ønsker ikke å bidra til konflikter,

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre Valgprogram 2011 Flekkefjord Venstre Folk først! Venstre tar utgangspunkt i det enkelte menneske, og arbeider for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet. Alle skal ha mulighet til å bruke

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Våre hovedsaker er: Bård Vegar Kirsti Bård Vegar Første kandidat Andre kandidat Tredje kandidat

Våre hovedsaker er: Bård Vegar Kirsti Bård Vegar Første kandidat Andre kandidat Tredje kandidat SV er et parti for sosialisme, feminisme og miljø. Vi er opptatt av rettferdig fordeling og at alle skal få dekket sine behov på en god og verdig måte gjennom gode velferdstjenester og et sterkt fellesskap.

Detaljer

Partiprogram Nedre Eiker Venstre

Partiprogram Nedre Eiker Venstre Partiprogram Nedre Eiker Venstre Kommunevalget 2011 Folk først Venstre er Norges liberale parti. Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin

Detaljer

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold!

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold! PROGRAM 2015 2019 Grønne Lier med innhold! Lier vil bli en bedre kommune å bo i med et sterkere Senterparti. Innbyggerne og det lokale næringsliv står i sentrum for partiets aktiviteter. Lier Senterparti

Detaljer

CC BY: Prinsipprogram for. Meløy Venstre

CC BY:  Prinsipprogram for. Meløy Venstre CC BY: http://i1.no/0h2m/ Prinsipprogram for Meløy Venstre BSD: htp://i.no/ h p/ Et liberalt Meløy Et liberalt samfunnssystem består av fire bærebjelker: Demokratiet, rettsstaten, det sivile samfunn og

Detaljer

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019.

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Demografiske utfordringer Natur- og friluftskommune Befolkningsutvikling Kjære Karlsøyvelger! Det er spennende år foran

Detaljer

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre.

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. ! Folk først. Brønnøy Venstre (http://www.venstre.no/lokal/nordland/bronnoy/). Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. Kommunestyreperioden 2015-2019 vil bli preget av hardt og målrettet arbeid for alle ansatte

Detaljer

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med!

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med! Partiprogram Færder Arbeiderparti 2017-2019 Alle skal med! Barnehage, skole og oppvekst Barn og unge er Færders fremtid. Vi vil sørge for at alle får trygge og gode oppvekstsvilkår i vår nye kommune. Mangfold

Detaljer

Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013

Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013 Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013 1. Innledning Alle mennesker har behov for å gi uttrykk for følelser, tanker og fantasi gjennom kunstneriske og kulturelle

Detaljer

Program kommunevalg Rakkestad

Program kommunevalg Rakkestad d a t s ar kke Program kommunevalg 2015-2019 Rakkestad Vår visjon Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv

Detaljer

Referansegruppe kommuneplanens samfunnsdel Helge Etnestad

Referansegruppe kommuneplanens samfunnsdel Helge Etnestad Referansegruppe kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 14.5.14 Helge Etnestad Presentasjon Mandat Utfordringer Bærekraftig lokalsamfunn i Horten Gruppedialog/ idédugnad Veien videre ny samling høsten -14

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden Program for kommunestyreperioden 2011-2015 Meldal Siste 4 år Nytt næringssenter Løkken Verk Ny barnehage Løkken Verk Ny felles grunnskole for hele bygda Ny demensavdeling ved Meldal Helsetun Ny stilling

Detaljer

Partiprogram Songdalen Høyre

Partiprogram Songdalen Høyre Partiprogram Songdalen Høyre 2015-2019 Songdalen Songdalen Høyre Høyre i Songdalen vil føre en fremtidsrettet politikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag. Songdalen Høyre vil jobbe for at du som innbygger,

Detaljer

Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune UTKAST

Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune UTKAST Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune 2018-2021 UTKAST Innhold 1. Innledning 2. Status ungdomssatsing 3. Visjon og mål 3.1. Visjon 3.2. Formålet med ungdomsstrategien 3.3. Hovedmål 4.

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

Fet Venstres program

Fet Venstres program Fet Venstres program 2011-2015 For en liberal, nyskapende og grønn framtid www.fet.venstre.no 35021_Brosjyremal 2011 A6 8s.indd 1 27.07.11 13.45 Venstres historie Venstre ble stiftet i 1884 og er dermed

Detaljer

Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst. Hovedmål 1 Kultur og miljø. Bydelen skal: Bydelen skal:

Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst. Hovedmål 1 Kultur og miljø. Bydelen skal: Bydelen skal: Originale mål og strategier Hovedmål 1 Kultur og miljø Reviderte må og strategier Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst Gjennom aktiv styrking og profilering av bydelens kvaliteter

Detaljer

Rakkestad Senterparti... nær deg

Rakkestad Senterparti... nær deg Rakkestad Rakkestad Senterparti... nær deg Trygge oppvekstsvilkår, gode skoler, et levende lokalsamfunn og en verdig alderdom 1. kandidat Peder Harlem Ordførerkandidat 2. kandidat Karoline Fjeldstad Våre

Detaljer

Valgprogram. Molde Venstre 2015-2019

Valgprogram. Molde Venstre 2015-2019 Valgprogram Molde Venstre 2015-2019 Folk først. Mennesker er viktigere enn systemer! Samfunnet utvikles gjennom å satse på menneskene. Derfor setter Venstre folk først! 1. Kandidater Vårt program for perioden

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak (2012-2013) 2.1.2 Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester

Detaljer

Kommunereform i Frogn? Status for Frogn kommune Generelle konsekvenser ved en kommunereform

Kommunereform i Frogn? Status for Frogn kommune Generelle konsekvenser ved en kommunereform Kommunereform i Frogn? Status for Frogn kommune Generelle konsekvenser ved en kommunereform 4 mål 1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 2. Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 3. Bærekraftige

Detaljer

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Foto: Torbjørn Tandberg 2012 Hva skjer på møtet? Hva er en kommuneplan? Hva er kommuneplanens samfunnsdel? Hvordan komme med innspill i høringsperioden?

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Stedsutviklingssamling på Røst Trude Risnes, Ingunn Høyvik og Mona Handeland Distriktssenteret

Stedsutviklingssamling på Røst Trude Risnes, Ingunn Høyvik og Mona Handeland Distriktssenteret Stedsutviklingssamling på Røst 14.6.16 Trude Risnes, Ingunn Høyvik og Mona Handeland Distriktssenteret Distriktssenteret kunnskap om stedsutvikling www.distriktssenteret.no Vår rolle i stedsutvikling -

Detaljer

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Kvalitetsdokument for SFO Formålet med kvalitetsdokumentet Opplæringsloven 13-7 pålegger alle kommuner å ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid

Detaljer

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Sametinget og Bodø kommune erkjenner at samene er et folk med felles historie, kultur, språk og

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

FL skal stimulere til og støtte etablering av nye friluftsråd der det er lokal vilje til etablering.

FL skal stimulere til og støtte etablering av nye friluftsråd der det er lokal vilje til etablering. Hovedmål FL skal arbeide for at alle skal få mulighet til friluftsliv som helsefremmende, trivselsfremmende og miljøvennlig aktivitet. Dette gjøres ved å støtte arbeidet i tilsluttede friluftsråd og gjennom

Detaljer

Venstre gjør Gjesdal grønnere.

Venstre gjør Gjesdal grønnere. Gjesdal Venstre Venstre gjør Gjesdal grønnere. Om 30 år kan hun være en av verdens fremste klimaforskere......om hun får noen av verdens beste lærere Politikk handler om å prioritere, og Venstre prioriterer

Detaljer

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Alle har et medansvar for å skape gode lokalsamfunn gjennom arbeidsliv, kultur, organisasjonsliv og det sosiale fellesskapet. Senterpartiets ideologi bygger

Detaljer

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først.

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Eddy Robertsen førstekandidat for Venstre i Vestfold 110891_Brosjyremal A5 8-sider 2013.indd 1 25.06.13 11:00 Eddy Robertsen førstekandidat

Detaljer

Kommuneplan for Vadsø

Kommuneplan for Vadsø Kommuneplan for Vadsø 2006-2017 STRATEGIDEL Visjon, mål og strategier PÅ HØYDE MED TIDEN STRATEGI 1 Vadsø er et naturlig senter i Varangerregionen 1.1. Kompetanseutvikling Vadsø kommune skal være det sterkeste

Detaljer

Venstre ønsker et fremtidsrettet lokalsykehus

Venstre ønsker et fremtidsrettet lokalsykehus Venstre ønsker et fremtidsrettet lokalsykehus med akuttmottak og fødeavdeling Folk først! Venstre tar utgangspunkt i det enkelte menneske, og arbeider for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet.

Detaljer

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre MULIGHETER FOR ALLE Høyres prinsipper. «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN KAMPENFOR. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Ski SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN KAMPENFOR. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Ski SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TATAKAMPEN KAMPENFOR FORETETVARMT VARMTSTAVANGER SAMFUNN Valgprogram 2015-2019 Stavanger Ski SV Sosialistisk Venstreparti er et parti for sosialisme, feminisme og miljø.

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Nesodden kommune Planprogram for ny kulturplan - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Vedtatt: Kommunestyret 19.06.14. Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Forutsetninger

Detaljer

Valgprogram for Molde Venstre

Valgprogram for Molde Venstre Folk først! Mennesker er viktigere enn systemer! Samfunnet utvikles gjennom å satse på menneskene. Derfor setter Venstre folk først! Valgprogram for Molde Venstre 2011-2015 Vårt program for perioden 2011-2015

Detaljer

Kjære Karlsøyvelgere.

Kjære Karlsøyvelgere. Kjære Karlsøyvelgere. Høstens valg er et viktig lokalvalg for Karlsøy kommune og vil avgjøre hvem som skal styre kommunen vår de neste fire årene. Ved valget i 2007 ble det dannet en bygdeliste som hadde

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Plansjef Greta Johansen 11.12.2012 Foto: Crestock Det regionale plansystemet Demografi Miljø og bærekraftig utvikling Areal og infrastruktur, natur og friluftsområder Næring og

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Lokalvalgsprogram 2015-19 Vegårshei FrP LOKALVALG PROGRAM 2015-2019 FOR VEGÅRSHEI FRP Fremskrittspartiet bygger på Norges grunnlov, norsk kulturarv, tradisjon og vestlig

Detaljer

Kommunedelplan helse og omsorg , Levanger kommune Mestring for alle

Kommunedelplan helse og omsorg , Levanger kommune Mestring for alle Kommunedelplan helse og omsorg 2015 2030, Levanger kommune Mestring for alle vedtatt 19.11.14, sak 54/14 Kortversjon Vektelegge mer tverrfaglig samhandling Organiseringen etter OU 2012 Fra geografisk organisering

Detaljer

HELSEFREMMENDE STEDSUTVIKLING

HELSEFREMMENDE STEDSUTVIKLING HELSEFREMMENDE STEDSUTVIKLING Hvem er jeg? Hilde Finess Evensmo Samfunnsgeograf MSc, Københavns Universitet Prosjektleder og konsulent: Helsedirektoratets prosjekt Nærmiljø som fremmer folkehelse (Buskerud,

Detaljer

Samfunnsplan Porsanger kommune

Samfunnsplan Porsanger kommune Samfunnsplan Porsanger kommune Hensikt: Samfunnsplanen skal utarbeides som en overordnet strategisk plan for samfunnsutvikling i Porsanger kommune Skal dekke 2014-2020 Porsanger kommunes målsetning: Porsanger

Detaljer

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI Vestfold Arbeiderparti - Fylkestingsprogram 2015-2019 Vestfold Arbeiderparti vil gå i spissen for å skape et nytt Vestfold med egen, bærekraftig vekst

Detaljer

PROGRAM Klepp Arbeiderparti

PROGRAM Klepp Arbeiderparti PROGRAM 2015-2019 Klepp Arbeiderparti GODE KLEPPSBU Frihet, solidaritet, likeverd og samhold er grunnverdier i Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet sin politikk er basert på å skape verdier, og å dele dem

Detaljer

Kommunedelplan kultur

Kommunedelplan kultur Kommunedelplan kultur Presentasjon av utfordringer og målbilde i enhetsledermøte 23. mai 2014. Kommunedelplan kultur En annen måte å jobbe på: Mer kunnskapsbasert i tråd med intensjoner i alt plan- og

Detaljer

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre.

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre. Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold Er ditt parti fornøyd med standarden på biblioteket i deres kommune? Ønsker ditt parti å satse

Detaljer

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 De viktigste sakene for Hå Arbeiderparti fremover vil være: Sikre at det er nok kommunale boliger og tomter At alle tilsette blir tilbudt hele faste stillinger

Detaljer

PRINSIPPER FOR SAMSPILLET

PRINSIPPER FOR SAMSPILLET 1 2 Innhold Formål side 3 Prinsipper for samspillet side 3 Ressurser og kompetanse side 4 Forutsigbarhet side 5 Engasjement og integrering side 5 Oppfølging side 6 Handlingsplan/tiltak side 6 Innstilling

Detaljer

Fra skolesekk til spaserstokk

Fra skolesekk til spaserstokk Fra skolesekk til spaserstokk For ti år siden var Trondheim en by som satset lite på kultur for sine innbyggere. I dag er de den beste kommunen i landet på kulturfeltet. Tekst og foto: Ingvild Festervoll

Detaljer

Vestfolds muligheter og utfordringer. Linda Lomeland, plansjef

Vestfolds muligheter og utfordringer. Linda Lomeland, plansjef Vestfolds muligheter og utfordringer Linda Lomeland, plansjef Høringsmøte 25. mai 2016 Regional planstrategi for 2016 2020 - høringsforslaget Strategisk retning på samfunnsutviklingen i Vestfold I strategiperioden

Detaljer

REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen

REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen Koblingen mellom mål og strategier, jf. planutkast/disposisjon fra Asplan Viak AS Revidering av plan - Tysfjord Visjon - mål strategier

Detaljer

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET HØRINGSUTKAST. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET HØRINGSUTKAST. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Konfidensielt AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET HØRINGSUTKAST Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Sametinget og Bodø kommune erkjenner at samene er et folk med felles

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Valgprogram Aremark Høyre

Valgprogram Aremark Høyre k r a ra em Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Aremark Høyre vil arbeide for at Aremark kommune skal være en god bostedskommune hvor et godt utbygd tjenestetilbud for

Detaljer

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer.

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer. Utkast per 06.01.2016 K2 prosessen: Intensjonsavtale. Innledning Søgne kommune og Songdalen kommune har en intensjon om å slå seg sammen. Kommunene har forhandlet frem en felles plattform for en ny kommune

Detaljer

Bolig og folkehelse. Kunnskapingsmøte desember 2015

Bolig og folkehelse. Kunnskapingsmøte desember 2015 Bolig og folkehelse Kunnskapingsmøte desember 2015 Statlig strategi - Bolig for velferd Kommunal - og moderniseringsdepartementet Arbeids - og sosial departementet Helse - og omsorgsdepartementet Justis

Detaljer

Arbeid med. kommuneplanens samfunnsdel. Presentasjon for kommuneplanutvalget, 14. juni 2017

Arbeid med. kommuneplanens samfunnsdel. Presentasjon for kommuneplanutvalget, 14. juni 2017 Arbeid med kommuneplanens samfunnsdel Presentasjon for kommuneplanutvalget, 14. juni 2017 Gjerdrums visjon Livskvalitet for alle Livskvalitet for alle M1 Gjerdrum har plass til alle ingen skal havne utenfor

Detaljer

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2014-2030 Barn og unge har også en formening om hvordan Midtre Gauldal skal utvikle seg og se ut i framtida. Tegningene i dette heftet er bidrag til en konkurranse

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer