Alkoholintervensjon i somatikken

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alkoholintervensjon i somatikken"

Transkript

1 Alkoholintervensjon i somatikken Ruskonsulentordningen ved Stavanger Universitetssykehus Arbeidsseminar Rus i Kroppen B. Nathalie Idsøe, ruskonsulent

2 Kort historikk SUS vedtok Rus & somatikk- strategi og handlingsplan for 2008/2009 Inngått samarbeid med Rogaland A-Senter (TSB) for lage et prosjekt med mål å identifisere og intervenere ifht. risikofylt og skadelig bruk av alkohol hos pasienter innlagt i somatikken. Den første ruskonsulenten var ansatt ved RAS men jobbet utelukket i somatikken (TOTI- Tidlig oppdagelse Tidlig Intervensjon) Fra prosjektoppstart i 2008 var det 3 avd. knyttet til prosjektet: MOBA(akutt seksjon), infeksjon, gastromedisinsk. Gradvis åpning til å inkludere alle somatiske avd. Vært i drift med to hele stillinger siden 2010

3 Dagens situasjon Ruskonsulentordningen er etablert som en fast tjeneste for pasienter >18 år med risikofylt eller skadelig bruk av alkohol og andre rusmidler. Tjenesten skal tilbys aktuelle pasienter etter fast prosedyre for identifikasjon og henvisning til ruskonsulent. Ansatt i psykiatrisk divisjon; AUV/RPS-teamet (Rus-Psykiatri-Somatikk Teamet)

4 Mål og hensikt Fange opp risikofylt og/ eller skadelig bruk av alkohol og / eller andre rusmidler hos pasienter over 18 år innlagt på somatiske avdelinger. Særlig fokus på å oppdage pasienter med skjult/ukjent alkoholproblematikk for å kunne tilby adekvat hjelp på et tidlig tidspunkt. Hensikten er å bedre behandlingskvaliteten for den lidelsen eller skaden pasienten er innlagt for. Forebygge nye lidelser/skader eller unngå forverring og forhindre videreutvikling av et rusproblem.

5 Hvorfor ha fokus på alkoholbruk? Det er det vanligste rusmiddelet; 90% av befolkningen over 15 år drikker alkohol (3,6 mil) 10 % av disse står for rundt halvparten av total forbruket. Ca barn har minst en foreldre som misbruker alkohol. Majoriteten av befolkningen har et ikke-problematisk forhold til alkohol. Ca. 10 % har et risikofylt eller skadelig forbruk, disse er ofte uvitende om risikofaktorene knyttet til alkoholkonsumet og er i liten grad i kontakt med hjelpeapparatet (snakkomrus.no)

6

7 Hvorfor ha fokus på alkoholbruk 44% økning i rusrelaterte innleggelser på sykehus i perioden Skadelig bruk av alkohol er 3. største årsaken til tapte friske leveår i Norge Alkohol står for det største omfanget av rusmiddelproblemer og er et større samfunnsproblem enn narkotika. Alkoholbruk er ofte en sentral del av sykdomsbilde; bidrar til mer enn 60 ulike sykdommer i tillegg til ulykker

8 Risikofylt og skadelig bruk Ingen internasjonal enighet om grenseverdier for risikofylt bruk, men en rekke land har offisielle anbefalinger. Snakkomrus refererer til grenseverdiene 9-14 Alkoholenheter (AE) per uke for kvinner og AE per uke for menn. Inntak som er større enn dette anses å gi høy risiko for helseskader. Grenseverdien tar ikke hensyn til alder, legemiddelbruk eller den helsemessige tilstand

9 Et mer nyansert bilde: Ø Ø Ø Ø Høyt alkoholforbruk er en nødvendig men ikke en tilstrekkelig betingelse for å få en alkoholrelatert lidelse/skade Helsefaktorer, psykososialefaktorer vil alltid være avgjørende for om det oppstår en skade eller lidelse Omfanget av skade avhenger også av måten det drikkes på ( Storvoll, Rossow) Helsegevinst med lavt til moderatforbruk i forhold til forebygging av hjerte/karlidelse???

10 Alkohol og helse Alkoholrelaterte skader er godt dokumentert Overhyppighet av somatisk sykdom og stor grad av samsykelighet med psykiske lidelser; stemningslidelser, angst, depresjon, PF Dette kan skyldes de direkte skadelige virkningene av alkoholen (intox, delir) eller manglende egenomsorg (mangelfull ernæring, fysiskinaktivitet, sosial isolering etc.) Tross denne kunnskapen er det utfordrende for helsepersonell å tematisere alkoholbruk.

11 Metode for identifikasjon Sus praktiserer ikke screening i forhold til rus Alkohol /rus blir kun tematisert hvor det vurderes relevant for den aktuelle pasienten Det er leger og sykepleiere som har ansvar for å fange opp og henvise videre til ruskonsulent Dette krever kompetanse Ruskonsulentene bidrar aktivt inn mot avdelingene for å øke bevissthet og kunnskap om når det er relevant å tenke om alkoholoverforbruk kan være del av sykdomsbildet.

12 Hvilke avd. henviste i 2013? Moba/Oba (Mottak og observasjonspost) 81% Gastroenterologisk avdeling 4H 6% Ingen avdelinger utpeker seg %vis bortsett fra Oba. Resterende er fordelt med 1-2% hver, ortopediske poster, nevrologiske, kardiologisk, infeksjon etc.

13 Tall for 2014 gjelder fra 1.jan 2l 19.sep

14 Når kan alkohol være en relevant del av sykdomsbildet? Bekymring fra pårørende, barn! GjentaBe innleggelser uten påvist patologi Diffus smerteproblema2kk Psykiske; søvnvansker, angst, depresjon, livskrise, suicidalforsøk Gastrologiske; ulcus, hematemese, diare, gastrib, pankrea2b, ulike leverskader, øsofagib Kardiologiske; brystsmerter, rytmeforstyrrelser/paroksys2sk atrieflimmer/holiday heart, høyt blodtrykk Endokrinologiske; akub nyresvikt, dehydrering, manglende blodsukker regulering ved DM Nevrologiske; epilepsi, nevropa2 Ernæringsstatus; mangel2lstander Infeksjoner Blodprøvesvar; Forhøyet leververdier, elektrolyb forstyrrelser. Biomarkører: GGT, ALAT, MCV Sosiale; jobb, økonomi, bolig Skader eber ulykker, fall, vold, Klare rusinnleggelser: intox, abs2nenser, kramper, delirium tremes

15 Å snakke om rus Barrierer: «Ikke vår jobb» Tabu; rusproblemer er forbundet med skam- og skyld. Sammen med stereotype oppfatninger om mennesker med rusproblemer, kan dette fort bli et problem man absolutt ikke ønsker å bli forbundet med. «Helseknaggen» Relater samtalen til innleggelsesårsaken eller annet helseproblem «For å gi deg best mulig behandling er det viktig å snakke om alkoholvanene dine -Det er viktig å finne årsaken til magesmertene dine slik du kan unngå det igjen. Alkohol kan være en årsak

16 Identifikasjonsprosessen Innleggelses årsak Drø_ med kollega? drø_ med ruskonsulenten? Historikk Bekymring fra pårørende Alkohol? Tidl.mulig rusrelaterte innleggeler? F.eks,gatriB, atrieflimmer Snakk med pasienten; Helseknaggen, ru2ne å henvise der man tenker at alkohol kan være medvirkende Blodprøve svar; Biomarkører; økning i GGT/lever verdier MCV, mangel2lstander; hyponatremi Symptombilde: Abs2nenser; uro, ivrige eber å komme seg hjem, redusert AT, «noe som ikke stemmer» Henvis 2l ruskonsulent

17 Målgrupper; forskjellige intervensjoner utfra grad av rusbruk 1. Primærmålgruppe: «Ukjent/skjult overforbruk av alkohol» a) Alkoholkonsum gir utslag i somatiske symptomer b) Pensjonist med overforbruk av alkohol c) Unge voksne med intox 2. Sekundærmålgruppe: «langvarig og kjent rusavhengighet» a) «Gjengangere»/re-innlagte, Somatisk alvorlig syke med rusproblematikk b) Intox med alkohol og tabl. c) Illegalt rusmisbruk d) Pasienter med medikament overforbruk

18 Primærmålgruppe; Risikofylt eller skadelig bruk av alkohol Det er vanlig at denne gruppen ikke anser sine alkoholvaner som problematiske Risikofylt og skjult forbruk er forbundet med økt sykelighet Ofte uvitende om risikofaktorene knyttet til alkoholkonsumet og er i liten grad i kontakt med hjelpeapparatet Kvinner; endret alkoholvaner, skam, skyld, omsorg for barn Eldre; endret alkoholvaner, økonomi, pensjonisttilværelsen

19 Primærgruppen «typisk bilde» Utslag i soma+sk symptom/er Ø Innlagt m/ f.eks. brystsmerter Ø Jobb og familie Ø Risikofylt eller skadelig bruk i 2-3 år Ø Skjult bruk, skam Ø Funksjon; stress, samlivsbrudd, livskrise Ø Ingen behandlingserfaring Ø Ikke snakket om alkoholvaner med helsepersonell før Pensjonisten Ø Fall, elektrolyb forstyrrelser etc Ø Endret alkoholvaner, bedre økonomi, leilighet i utlandet Ø Krevende oms2lling; tap av roller, ny frihet, mangel på forpliktelser, ensomhet Ø Var personen i #1 Ø Bekymret pårørende Unge voksne m/ intox Ø Commo2o og promille Ø Under 30 år Ø Høyt forbruk på byen i helgene Ø Jobb, NAV, sykemeldt Ø Mulig eksperimentering illegale rusmidler Ø Utskrevet raskt Ø Tilbudt poliklinisk samtale møter o_est ikke

20 Hva gjør ruskonsulenten etter mottatt henvisning? Mottar henvisninger på felles arbeidsgruppe Lese relevante opplysninger i somatisk og psykiatrisk journal : Tidligere mulige alkoholrelaterte innleggelser? F.eks. idiopatisk pankreatitt Psykisk helse? Behandlingskontakt nå eller før? Tjenester fra kommunen? Familie og barn, jobb, økonomi, nettverk Utskrevne pasienter fra primærgruppen blir kontaktet og tilbudt poliklinisk samtale Kontakter pasient ansvarlig spl. for å avtale tidspunkt og eventuelt drøfte pasienten.

21 Rustilsynet innebærer: Helhetlig kartlegging av rusvaner og motivasjon til endring Helseknaggen. Informasjon om mulige sammenhenger mellom alkoholoverforbruk og utviklingen av helseproblemer Tilpasset info: Alder; eldre, bio. aldringsprosesser, fall) Unge: promille, risikoatferd, impulskontroll 1-3 samtaler, inkludert poliklinisk og m/pårørende Bidrar til samhandling med andre instanser; fastlege, henvisning TSB, kommunale tiltak etc Fastlege sendes ofte kopi av rusvurdering med oppfordring til åpen dialog om rusvaner. Dokumenterer i Dips, registrerer prosedyrekode IAAD00

22 Sekundærmålgruppe «Kjent, langvarig rusavhengighet» a) «Gjengangere»/re-innlagte, Somatisk alvorlig syke med rusproblematikk b) Intox med alkohol og tabl. c) Illegalt rusmisbruk d) Pasienter med medikament overforbruk

23 Sekundærgruppen «Typisk bilde» Gjengangere Intox alkohol/ tabl Kjent illegalt rusmisbruk Medikament overforbruk Ø Langvarig rusbruk Ø O_e > 50 år Ø Red. AT, dårlig helse, Ø Ufør, kommunal bolig Ø O_e kommunale tjenester Ø Lite nebverk Ø Soma2sk alvorlig syke pasienter som ikke følger medisinske anbefalinger Ø O_e en del kaos i livet, ustabile relasjoner Ø O_e godt kjent i hjelpeapp. Ø Psyk.2lsyn Psyk 2lsyn først Ø Rus2lsyn i 2llegg? Ø Blandingsmisbruk Ø Angst, depresjon Ø ROP lidelser Ø Uten fast bopel Ø Godt kjent av hjelpeapparatet Ø F 5 bilde Behandlingskontak t, F.eks. PUT, OBS Ø Behandlingserfarin g? Ø AAP eller sosial hjelp Ø A og B preparater Ø O_e i kombinasjon med angst, smertepr. Ø Sjelden henvisninger på denne gruppen

24 Intervensjon for sekundærgruppen Postpersonalet Ø Se i DIPS om det er 2dl. rusvudering? Ø Spør pasienten hvordan den siste perioden har vært mht alkoholinntak? Ø Har han hjelp fra kommunen eller er i behandling nå? F5 bilde Ø Ønsker å endre alkoholvaner? Ø Dersom ønsker å enten redusere eller slube, 2lby en samtale med ruskonsulent. Ø Send henvising 2l ruskonsulent dersom du vurderer at debe er en pasient som kan ha nybe av en samtale Ø Hensiktsmessig med både psyk og rus2lsyn? Ø Drø_ med ruskonsulent Ruskonsulenten Ø Journal opplysninger Ø Snakke med pasient om hvordan siste periode har vært? Ø Ønsker pasient endring og ev på hvilke måte? Har pasient erfaring med posi2ve perioder 2dligere? Ø Gir råd om at reduksjon i konsumet har helsegevinst Ø Mo2verer for hjemmetjenester dersom er behov eller har men ikke nykggjør seg Ø Kartlegger behov for videre tjenester, avrusing, antabus? Ø Kontakte behandlingskontakt eks. PUT, OBS Ø Drø_ med postpersonalet

25 ANTALL HENVISNINGER TIL RUSKONSULENT Tall for 2014 gjelder fra 1.jan 2l 19.sep. Prognose > 700 henvisninger 2014

26 Statistikk henvisninger på 474 pasienter Henviste menn: 69% Henviste kvinner: 31% Henvisinger mobab under innleggelse er: 69% Tall fra mars september 2014 viser at 32% av henviste pasienter i denne perioden ikke 2dligere har tema2sert alkoholbruken med helsepersonell Alder: Gradvis nedgang på henvisinger for de mellom 18 og 20 år de siste 3 årene. 4% i år: 12% år: står for 55% jevnt fordelt på 3 kategorier Eldre enn 70 år: 6% - jevnt siste 3 år.

27 Trender i alkoholbruk Selv om menn fremdeles drikker mer enn kvinner, med unntak av vin, er det flere kvinner som drikker i dag enn for få år siden (Sirus, 2013). Eldre og alkohol; Bedre økonomi, leilighet i utlandet, pensjonisttilværelsen; frihet, lite forpliktelser og eller: tap av rutiner, sosial isolasjon, ensomhet Alkoholbruken blant unge har derimot gått ned (Folkehelserapporten 2014) Alkoholbruk og hyppighet av alkoholinntak øker med økende utdanning og inntekt, mens færre i denne gruppen blir alkoholavhengige sammenlignet med personer med lav inntekt og utdanning (Clench-Aas-, 2009). Personer som ikke lever i parforhold, har også høyere alkoholforbruk sammenlignet med personer med fast partner (Clench- Aas, 2009). (folkehelserapporten 2014)

28 Somatikken som arena for å snakke om rus 28 For hele befolkningen Helse er i sentrum Spørsmål om alkohol/rusvaner oppleves som relevant og ikke stigmatiserende Helsepersonell er i en unik posisjon til å identifisere og intervenere i forhold til risikofylt/skadelig bruk av alkohol. Pasienter har ofte tro på at sykehus har ekspertise og forventer å bli behandlet for de plagene de har. Er det en mulig sammenheng mellom lidelsen og alkoholforbruket er pasienten mer mottakelig for endring når skadelig bruk er identifisert av helsepersonell.

29 Alkohol helse AkuE virkning, enkelt inntak Kronisk påvirkning Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Balansen, koordinerings evne, tale, bilkjøring Kognitiv fungering; planlegging, logikk, hukommelse Impulskontroll, risikoatferd Aggresjon, kriminalitet Utadvendt, sosial/ selvtillit Stemningsleiet, forsterket Økt blodtrykk Hypoglykemi, hypotermi Uregelmessig puls Søvnforstyrrelser Ø Hjerte og karsystemet; kardiomyopa2, hjertesvikt, rytmeforstyrrelser. Ø Lever og andre endokrine organer; hepa2b, feb lever, cirrhose, ALAT, ASAT, GGT, pankrea2b, lipase. Ø Sentrale og perifere nervesystemet; hjerneblødning (økt BT), perifer nevropa2, svekket muskelstyrke, utløse epilep2ske anfall. Ø Gastrointes2nale sykdommer; gastrib, kronisk diare, blødninger Ø Redusert allmenn 2lstand; Dehydrering, ernæringsstatus, vitamin mangel Ø Infekeksjon sykdommer Ø Cancer; munn/svelg, bryst, fordøyelsesorganer Ø Trauma2sk skade; ulykker, vold Ø Psykiatriske; angst, depresjon, panikk, søvn, selvmord S. Skjøtski_

30 Alkohol & helse Risikoen for helseskade øker i takt med mengden, hyppig bruk og høy promille Helse status Legemiddel bruk Gene2kk Sårbarhet Mengde promille Alder Frekvens Kjønn Direkte 60 diagnoser Medvirkende 2l 200 Situasjon/ mønster

ELDRE, ALKOHOL OG LEGEMIDDELBRUK En kunnskapsoppsummering. Runa Frydenlund. Kompetansesenter rus Oslo, Oslo Kommune

ELDRE, ALKOHOL OG LEGEMIDDELBRUK En kunnskapsoppsummering. Runa Frydenlund. Kompetansesenter rus Oslo, Oslo Kommune ELDRE, ALKOHOL OG LEGEMIDDELBRUK En kunnskapsoppsummering Runa Frydenlund Kompetansesenter rus Oslo, Oslo Kommune UTGIVER: Kompetansesenter rus Oslo, Rusmiddeletaten, Oslo kommune Rapporten er utgitt med

Detaljer

Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 1

Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 1 Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 2 Redaktører: Ingrid Høie og Terje Sletnes, Avdeling for informasjon og helsepolitikk, Den norske lægeforening,. Referansegruppe: Legeforeningens Rusmiddelpolitisk

Detaljer

Fra bekymring til handling En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet

Fra bekymring til handling En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet Veileder IS-1742 Fra bekymring til handling En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet FRA BEKYMRING TIL HANDLING HVA GJØR JEG? Heftets tittel: Fra bekymring til handling En veileder om tidlig intervensjon

Detaljer

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015 Løten kommune RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015 Vedtatt i Løten kommunestyre den 31.08.2011, K-sak 41/11 INNHOLDSFORTEGNELSE KAP. 1 INNLEDNING 2 1.1 Planprosessen 2 1.2 Lovgivning på området 3

Detaljer

Hjelp til gravide og småbarnsfamilier med problematisk bruk av rusmidler. - ressurshefte for kommunene

Hjelp til gravide og småbarnsfamilier med problematisk bruk av rusmidler. - ressurshefte for kommunene Hjelp til gravide og småbarnsfamilier med problematisk bruk av rusmidler - ressurshefte for kommunene KoRus Sør er ett av syv kompetansesentre på rusfeltet som arbeider på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Detaljer

RUS OG PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING. Stein Ketil Sauarlia, Psykolog, Habiliteringstjenesten for voksne, St. Olavs Hospital

RUS OG PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING. Stein Ketil Sauarlia, Psykolog, Habiliteringstjenesten for voksne, St. Olavs Hospital RUS OG PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING Stein Ketil Sauarlia, Psykolog, Habiliteringstjenesten for voksne, St. Olavs Hospital INNHOLD GENERELT OM RUS OG RUSPROBLMER. RUS HOS MENNESKER MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING;

Detaljer

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015 RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015 Visjon for det ruspolitiske arbeidet i Lardal; Levende samarbeid i samhold mot rus Innledning Regjeringens overordnede mål på det ruspolitiske området

Detaljer

SKIEN KOMMUNE SKIEN KOMMUNE. Personal og service. den gode og inkluderende møteplass. Rusplan. www.skien.kommune.no

SKIEN KOMMUNE SKIEN KOMMUNE. Personal og service. den gode og inkluderende møteplass. Rusplan. www.skien.kommune.no SKIEN KOMMUNE SKIEN KOMMUNE Personal og service den gode og inkluderende møteplass Rusplan 2011 2014 www.skien.kommune.no Innhold DEL 1 1. Forord...5 2. Innledning...9 3. Mål...9 3.1 Hovedmål...9 3.2 Målgrupper...9

Detaljer

ÅRSRAPPORT AVDELING FOR UNGE VOKSNE - Ungdom i vekst

ÅRSRAPPORT AVDELING FOR UNGE VOKSNE - Ungdom i vekst ÅRSRAPPORT AVDELING FOR UNGE VOKSNE - Ungdom i vekst Mestring Kontinuitet i relasjon Samhandling Integrert behandling Tidlig intervensjon Behandlingsprosesser og omstillinger AUV vokser både i antall ansatte,

Detaljer

Indremedisineren. Tema: Rusmedisin s 6. Høstmøtet 2009 s 28. Ny leder i Nif s 32. Fagtidsskrift for Norsk Indremedisinsk Forening 4 2009

Indremedisineren. Tema: Rusmedisin s 6. Høstmøtet 2009 s 28. Ny leder i Nif s 32. Fagtidsskrift for Norsk Indremedisinsk Forening 4 2009 Indremedisineren Fagtidsskrift for Norsk Indremedisinsk Forening 4 2009 Tema: Rusmedisin s 6 Høstmøtet 2009 s 28 www.legeforeningen.no/indremedisin Ny leder i Nif s 32 Ingenting gir høyere blodtrykk enn

Detaljer

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN 2012 2016 2. Sammendrag... 4. 1 Innledning... 45

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN 2012 2016 2. Sammendrag... 4. 1 Innledning... 45 RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN 2012 2016 RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN 2012 2016 2 Sammendrag... 4 1 Innledning... 5 2 Planarbeidet... 6 2.1 Organisering av planarbeidet... 6 2.2 Ruspolitisk handlingsplan 2003-2007...

Detaljer

Meld. St. 30. Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk. (2011 2012) Melding til Stortinget. alkohol narkotika doping

Meld. St. 30. Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk. (2011 2012) Melding til Stortinget. alkohol narkotika doping Meld. St. 30 (2011 2012) Melding til Stortinget Se meg! alkohol narkotika doping Meld. St. 30 (2011 2012) Melding til Stortinget Se meg! alkohol narkotika doping Innhold 1 Regjeringens mål... 7 1.1 Hovedtemaer

Detaljer

Meld. St. 30. Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk. (2011 2012) Melding til Stortinget. alkohol narkotika doping

Meld. St. 30. Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk. (2011 2012) Melding til Stortinget. alkohol narkotika doping Meld. St. 30 (20112012) Melding til Stortinget Se meg! alkohol narkotika doping Meld. St. 30 (20112012) Melding til Stortinget Se meg! alkohol narkotika doping Innhold 1 Regjeringens mål... 7 1.1 Hovedtemaer

Detaljer

LOMMERUS. En guide for helsepersonell til behandling av rusmedisinske problemstillinger 3. utgave - 1.mai 2015

LOMMERUS. En guide for helsepersonell til behandling av rusmedisinske problemstillinger 3. utgave - 1.mai 2015 LOMMERUS En guide for helsepersonell til behandling av rusmedisinske problemstillinger 3. utgave - 1.mai 2015 Innholdsfortegnelse Hovedinndeling DEL 1: BEHANDLING FORORD... 11 INNLEDNING TIL EN SAMTALE

Detaljer

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste - Et fullverdig liv Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste Forord Den norske legeforening arbeider kontinuerlig med fagutvikling. I perioden 2013-2015 har Legeforeningen bl.a. valgt å fokusere

Detaljer

Plannavn: Rusmiddelpolitisk handlingsplan Del II Forebygge bruk av illegale rusmidler

Plannavn: Rusmiddelpolitisk handlingsplan Del II Forebygge bruk av illegale rusmidler Plannavn: Rusmiddelpolitisk handlingsplan Del II Forebygge bruk av illegale rusmidler I Innholdsfortegnelse Side 1 PLAN FOR Å FOREBYGGE BRUK AV ILLEGALE RUSMIDLER... 1 2 BESKRIVELSE AV RUSMIDDELSITUASJONEN...

Detaljer

Skader og problemer forbundet med bruk av alkohol, narkotika og tobakk

Skader og problemer forbundet med bruk av alkohol, narkotika og tobakk Elisabet E. Storvoll, Ingeborg Rossow, Inger Synnøve Moan, Thor Norström, Janne Scheffels og Grethe Lauritzen Skader og problemer forbundet med bruk av alkohol, narkotika og tobakk SIRUS-Rapport nr. 3/2010

Detaljer

Handlingsplan 2010-2014

Handlingsplan 2010-2014 Handlingsplan 2010-2014 Psykisk helse, rus, og vold i nære relasjoner Handlingsplan, Psykisk helse, rus og vold i nære relasjoner Øvre Eiker kommune 2010-2014 Lay-out: Eiker Trykkeri AS Øvre Eiker kommune

Detaljer

STOKKE KOMMUNE RUSMIDDELPOLITISK PLAN. Vedtatt av Stokke kommunestyre 31.03.08

STOKKE KOMMUNE RUSMIDDELPOLITISK PLAN. Vedtatt av Stokke kommunestyre 31.03.08 STOKKE KOMMUNE RUSMIDDELPOLITISK PLAN 2008 2012 Vedtatt av Stokke kommunestyre 31.03.08 1 Sammendrag...4 1. Innledning...7 1.1. Hvorfor en rusmiddelpolitisk handlingsplan?...7 1.2. Kommunens arbeid med

Detaljer

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 Styrke, videreutvikle og samle de forebyggende helsetjenestene med spesiell oppmerksomhet på helhet og tilgjengelighet Styrke, videreutvikle og samle helse og omsorgstjenestene

Detaljer

Hvem er de pårørende som søker behandling, og hva slags belastninger rapporterer de om?

Hvem er de pårørende som søker behandling, og hva slags belastninger rapporterer de om? Rapport desember 2012 Hvem er de pårørende som søker behandling, og hva slags belastninger rapporterer de om? Kartlegging av pårørendepasienter ved Borgestadklinikken 2009-2011 Rosanne Kristiansen og Ann-Beate

Detaljer

Forord. Trondheim, januar 2008. Marian Ådnanes Prosjektleder

Forord. Trondheim, januar 2008. Marian Ådnanes Prosjektleder Forord Dette er sluttrapport i evalueringen av lavterskel helsetiltak for rusmiddelavhengige i 33 kommuner. Oppdragsgiver er Sosial- og helsedirektoratet. Evalueringens hovedmål er å gi svar på om lavterskeltiltakene

Detaljer

Saksframlegg. Saksfremlegg - foreløpig utkast helseoversikt / folkehelseplan - 2015 til 2018

Saksframlegg. Saksfremlegg - foreløpig utkast helseoversikt / folkehelseplan - 2015 til 2018 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 21/1928-2553/215 Saksbehandler: Gustav Skretting Dato: 26.5.215 Saksframlegg Saksfremlegg - foreløpig utkast helseoversikt / folkehelseplan - 215 til 218 Utv.saksnr

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 10-2000 Personer med samtidig alvorlig psykisk lidelse og omfattende rusmisbruk IK-2727

utredningsserie Statens helsetilsyn 10-2000 Personer med samtidig alvorlig psykisk lidelse og omfattende rusmisbruk IK-2727 utredningsserie 10-2000 Statens helsetilsyn Personer med samtidig alvorlig psykisk lidelse og omfattende rusmisbruk IK-2727 PERSONER MED SAMTIDIG ALVORLIG PSYKISK LIDELSE OG OMFATTENDE RUSMISBRUK KARTLEGGING

Detaljer

God start tidlig livsstilkartlegging

God start tidlig livsstilkartlegging RAPPORT 2013 God start tidlig livsstilkartlegging Et tidlig intervensjonsprosjekt i Bergen Kommune Kompetansesenter Rus region vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Helsedirektoratet er oppdragsgiver

Detaljer

Epilepsirehabilitering. Norsk Epilepsiforbunds rehabiliteringsmelding. rehabilitering. fokus på

Epilepsirehabilitering. Norsk Epilepsiforbunds rehabiliteringsmelding. rehabilitering. fokus på Epilepsirehabilitering Norsk Epilepsiforbunds rehabiliteringsmelding fremme mestring i hverdagen fokus på rehabilitering mestring i hverdagen Meldingens innhold: Epilepsi, tilleggsutfordringer og rehabiliteringsbehov

Detaljer

Reise seg. Som eingong langt tilbake i urtida, kravlar Eg meg opp på jorda att, først på hender og kne Så står eg på eigne føter og kan gå!

Reise seg. Som eingong langt tilbake i urtida, kravlar Eg meg opp på jorda att, først på hender og kne Så står eg på eigne føter og kan gå! Reise seg Den som aldri har lege oppskrubba i utforbakkar, Aldri har halta med gips rundt ankelen, aldri har falle for smil frå lepper som løynde hoggtenner og blitt oppgnaga nær inntil døden aldri har

Detaljer

Utfordringsanalyse av pleie og omsorgstjenesten i Nord-Trøndelag

Utfordringsanalyse av pleie og omsorgstjenesten i Nord-Trøndelag Utfordringsanalyse av pleie og omsorgstjenesten i Nord-Trøndelag Prosjekt «Analyse og planlegging av helse og omsorgstjenesten i kommune. Dato: 15.08.2013 Prosjektleder: Bente Kne Haugdahl Innhold 1. Prosjekt

Detaljer

Forord. Hans Kristian Bakke President

Forord. Hans Kristian Bakke President Forord Gjennom statusrapporter om situasjonen i helsetjenesten ønsker Legeforeningen å sette søkelyset på områder i helsetjenesten som bør forbedres. Den offentlige helsetjenesten er en av de viktigste

Detaljer