Levekår og helsetilstand til befolkningen i Halden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Levekår og helsetilstand til befolkningen i Halden"

Transkript

1 2013 Levekår og helsetilstand til befolkningen i Halden Gun Kleve, folkehelsekoordinator Halden Kommune

2 Forsidebilde: Willy Elders Innhold 1.0 INNLEDNING Formål Bakgrunn Nasjonale mål METODE Indikatorer Områdeinndelingen BEFOLKNINGSDATA Befolkningsvekst Eldre Barn Innvandrere og norskfødte med innvandrerbakgrunn HUSHOLDNINGSTYPER Andel barn av eneforsørgere Flytting INNTEKT Betalingsproblemer.17 1

3 6.0 SYSSELSETTING OG SOSIALE FORHOLD Arbeidsledighet Sosialhjelp uførepensjonister BOLIGFORHOLD Boligtyper HELSE, SELVOPPLEVD OG STATISTIKK Heprogress en levekårsundersøkelse Opplevd helse Levevaner Overvekt blant barn Sykdommer og lidelser TRYGGHET Trygt nærområde Familievold Hoftebrudd OPPSUMMERING KART Litteraturliste

4 1. Innledning Fra ble den nye folkehelseloven gjeldende for kommunene. Loven gjorde ansvaret tydelig, og forventningene om at folkehelse skal satses på i kommunene er store. Det er stort fokus fra sentrale myndigheter på at sosiale helseforskjeller skal utjevnes. «Helse i alt» er et slagord som formidles med stor styrke. Budskapet er at vi skal forebygge mer for å kunne «reparere» mindre, og urettferdigheten i de sosioøkonomiske ulikhetene skal fjernes. (Helse- og omsorgsdepartementet, ) Kommunene har også i lovs form blitt pålagt å ha oversikt over innbyggernes helsetilstand. Dette dokumentet er Halden kommune sin oversikt. Utfordringer og ulikheter man ser i forhold til levekår og folkehelse i Halden har sammenheng med utdannings- og inntektsnivået til innbyggerne. Det er gjennom de siste tiårene utarbeidet utallige rapporter og artikler om temaet «sosial ulikhet i helse» Mange gode tiltak er satt i gang på bakgrunn av kunnskapen som har kommet frem, likevel ser vi at ulikhetene øker. Sosial - og helsedirektoratet ga ut handlingsplanen «gradientutfordringen» mot sosiale ulikheter i helse i Det har lenge vært kjent at personer med høy utdanning og inntekt har bedre helse enn de med mindre utdanning og inntekt.(sosial- og helsedirektoratet 2005/2009) Vi har samlet statistikk som gir oss et bilde av hvordan levekårene er i Halden på ulike geografiske områder. Halden Gun Kleve(sign.) Roar Vevelstad(sign.) 1.1 Formål Levekår er et av innsatsområdene i kommunens langsiktige samfunnsplan. Det er en målsetning å bedre levekårene og utjevne sosial ulikhet. Det har lenge vært kjent at Halden, på lik linje med de 3

5 andre Østfoldbyene har utfordringer på levekårssiden, men kommunen har manglet en bred kartlegging av forhold som har betydning for innbyggernes levekår. Det har også vært ønskelig å få kartlagt om det er geografiske forskjeller innad i kommunen. Formålet med levekårskartleggingen er å analysere levekår på et lavt geografisk nivå, for å avdekke eventuelle levekårsutfordringer og risiko for dårlige oppvekst-vilkår for barn. Kartleggingen skal identifisere områder som trenger særlig innsats, og den er en del av en kunnskapsbase som skal danne grunnlag for prioritering av tiltak/ressursbruk. Den vil kunne gjøre det enklere å samordne tiltak. Kunnskapen som blir presentert i denne levekårsrapporten vil kunne legge grunnlag for mange diskusjoner i forhold til både sammensetningen av tjenestetilbudet og nivået på ressursinnsatsen i levekårssonene. Den vil også være underlag for kommunens planarbeid. 1.2 Bakgrunn Levekårskartleggingen er et svar på nye lovkrav fra statlige myndigheter. I lov om folkehelse pålegges kommunene å ha en skriftlig oversikt over befolkningens helse, og faktorer som påvirker den. Med de siste endringene i plan- og bygningsloven er også helseperspektivet i kommuneplanleggingen tydeliggjort. I 3.1 f sies det at planer bl.a. skal fremme befolkningens helse og motvirke sosiale helseforskjeller, samt bidra til å forebygge kriminalitet. Halden kommune ønsker gjennom denne kartleggingen å gi et bredt bilde av levekårsutfordringene, basert objektive mål på levekår. Det er ikke bare innbyggernes egen opplevelse av velferd som beskrives, men indikatorer som kan gi et bilde av ressursene som de har til å styre sine liv. Rapporten viser datamateriale fra følgende hovedgrupper: Befolkningssammensetning Husholdningstyper Boligsstruktur Økonomiske ressurser Sosiale forhold Helseutfordringer Trygghet 4

6 1.3 Nasjonale mål St. meld.nr. 20 «Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller» ( ) inneholder mål om å bedre levekårene for de vanskeligst stilte. Ett av delmålene er å redusere levekårsforskjeller mellom geografiske områder. Denne stortingsmeldingen har som overordnet mål å: «redusere sosiale helseforskjeller, uten at noen grupper får dårligere helse». Meldingen slår fast at geografiske forskjeller i helse i stor grad er sammenfallende med geografiske forskjeller i levekår. I arbeidet for å redusere sosiale helseforskjeller er en geografisk tilnærming til utforming av tiltak viktig, blant annet fordi det muliggjør målrettede tiltak uten å stigmatisere. I ny folkehelselov fremheves det også at kommunen skal bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller og fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler kommunen er tillagt. Helsedirektoratet har utarbeidet en veileder om Folkehelse og kommuneplanlegging. Der pekes det bl.a. på behovet for økt innsats for å gjøre data tilgjengelig på kommunenivå fra nasjonale registre. I april 2013 kom den nye folkehelsemeldingen «meld.st.34, God helse- felles ansvar. Den sier det samme som de tidligere meldingene har sagt, men presiserer enda sterkere at folkehelsearbeidet skal prioriteres i tiden framover. 3 nasjonale mål for folkehelsearbeidet er nedfelt i denne meldingen: 1) Regjeringen har som mål at Norge skal være blant de tre landene i verden med høyest levealder. 2) Folkehelsearbeidet skal bidra til flere gode leveår, med god helse og trivsel, og reduserte helseforskjeller. 3) De sosiale helseforskjellene skal reduseres, men uten at noen skal få dårligere helse. Norge har utfordringer som resten av verden med at sykdomsbildet har endret seg fra infeksjonssykdommer og smittsomme sykdommer til det vi kaller livsstilssykdommer, sykdommer vi som enkeltpersoner og samfunn kan bidra til å utvikle eller hemme. Det kan tenkes at mål nr. 1 om å øke forventet levealder kan bli vanskelig dersom vi ikke greier å snu utviklingen med at folk blir syke av livsstilen. Mål nr. 2 og 3 handler i hovedsak om å ujevne ulikhetene i helse. Det står lite om politikken og strategiske veivalg for å utjevne forskjellene. Vi finner et større tiltak, og det er at det blir forbudt å bruke transfett i næringsmiddelindustrien. I tillegg vet vi at det arbeides med å få 5

7 næringsmiddelindustrien til å gjøre ferdigmaten sunnere ved å redusere salt, sukker og fett. Vi tror det er et av tiltakene som kommer til å bli gjennomført. Regjeringen vil legge til rette for en bred og langsiktig strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller, der rettferdig fordeling vil være helt sentralt for en god folkehelsepolitikk. Virkemidlene for å lykkes med denne strategien, er at samfunnets og fellesskapets ansvar for befolkningens helse må tydeliggjøres, slik at ressursene fordeles mer rettferdig. I veileder til Samhandlingsreformen blir det også påpekt at det skal legges økt vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid. Finansdepartementet har gjennom Fordelingsmeldingen gitt en analyse av økonomiske forskjeller i Norge. En del av mandatet til utvalget var å vurdere tiltak som kunne forhindre at økonomiske forskjeller forsterker seg over tid, herunder at fattigdom går i arv. Tiltakene kunne spenne over flere politikkområder, både sysselsettingspolitikk, inntektspolitikk, tiltak knyttet til oppvekst og utdanning, tiltak for å redusere helseforskjeller og skattepolitikk, I denne rapporten er det tatt med ulike indikatorer som til sammen kan gi et mangesidig bilde av levekårssituasjonen til befolkningen i kommunen. Datasettene fra Statistisk sentralbyrå (SSB), folkehelseinstituttet (FHI), Østfold fylkeskommune(øfk) og egne data som presenteres vil synliggjøre faktorer som kan brukes i vurdering av folkehelse i et bredt perspektiv 2. Metode I denne undersøkelsen er det brukt kvantitativ metode for datainnsamling. Data som allerede finnes er brukt, da det vil ta for lang tid å utarbeide og gjennomføre egne spørreundersøkelser. Data fra ulike kilder er plukket ut og satt sammen for å gi et helhetsbilde. I tillegg har SSB levert statistikk på bestilling. Områdene er inndelt etter postnummer, da dette vil gi et ganske godt bilde av hvordan fordelingen er i de definerte områdene. Postnummersortering er allerede brukt for eksempel av skatteetaten, slik at det er mulig å hente tall for inntektsulikheter. Kemneren i Halden har bistått med dette. Eiendomsskattekontoret i Halden har bidratt med en oversikt over type boliger i de ulike postnummerområdene. 6

8 Inntekt er blant annet brukt som parameter. Inntekt har som oftest sammenheng med utdanning, og inntekt har som regel også sammenheng med standard og størrelse på bolig. Vi vet at levesett og helse følger utdanning og inntekt(gradientutfordringen, sosial- og helsedirektoratet 2005/2009) Vi kan dermed anta at det er det samme bildet i Halden som i resten av landet. Halden kommune har vært med i et interkommunalt prosjekt sammen med Rygge og Moss kommuner i forhold til overvekt blant barn, «Friskliv 2-12». Prosjektet har kartlagt alle barneskolene i Halden og data fra prosjektet er også med her. Alle 3. klassinger er veid og målt. Vi ønsket å finne ut om overvekt blant barn følger de andre parameterne vi har valgt. 2.1 Indikatorer Befolkningssammensetning Husholdningstyper Boligtyper Inntekt Uførepensjonister Mottakere av økonomisk sosialhjelp Arbeidsledighet Folkehelseprofil på kommunenivå Levekårsstatistikk Trygghet Overvekt blant barn på kommunenivå 7

9 2.2 Områdeinndeling Kommunen er delt opp i 27 postnummerområder som utgjør det laveste geografiske nivået med tilgjengelig statistikk. SSB sin levekårsindeks på bydelsnivå i de store byene i Norge, som sist ble utgitt i 2008 viste at det var forskjeller mellom bydeler. Men det er også grunn til å tro at det er variasjoner innenfor bydeler og at det er behov for informasjon på et lavere geografisk nivå. Blir sonene for store vil ikke forskjellene i levekår fremkomme, kun gjennomsnittstall som kamuflerer ulikheter. Ved inndeling av kommunen etter postnummerområder er følgende kriterier lagt til grunn: Små nok til å avdekke levekårsforskjeller Store nok til å få fram statistisk holdbare resultater Store nok til at personvernhensynet ivaretas Postnummerområdene i Halden har et gjennomsnitt på personer. Folkemengden i postnummerområdene per er Største område består av 2683 personer. Den minste av 389 personer. 148 personer har uoppgitt postnummeradresse. 8

10 3. Befolkningsdata pr (FHI) Antall innbyggere i Halden, Befolkningsvekst i % sammenligning med øvrige byer i Østfold Halden 0,41 0,92 1,06 1,36 1,54 1,11 Sarpsborg 0,95 0,91 1,31 0,84 1,24 1,00 Fredrikstad 0,71 0,95 1,09 1,21 1,28 1,35 Moss 1,60 1,54 1,77 1,49 0,78 1,51 Økningen i Halden er tilflytting og ikke fødselsoverskudd. 3.2 Eldre Kommunen har en høyere andel eldre over 80 år enn landsgjennomsnittet. Det betyr at kommunen må bruke en større del av kommunebudsjettet på eldreomsorg, enn andre kommuner. Halden er en lavinntektskommune og har de siste tre årene hatt en gjennomsnittlig skatteinngang på 77,5 % av landsgjennomsnittet. Gjennom skatteutjevningen (*)er det beregnet at skatteinntektene for 2013 vil utgjøre 94,1 % av landsgjennomsnittet. I 2013 kom kommunen på ROBEK lista(robek er et register over kommuner og fylkeskommuner som må ha godkjenning fra Kommunal- og regionaldepartementet for å kunne foreta gyldige vedtak om låneopptak eller langsiktige leieavtaler- (K.R.Dep.)) Dette har betydning for de økonomiske prioriteringene i kommunen i de nærmeste årene. Blant annet kan investeringer i nye sykehjemsplasser eller omsorgsboliger bli utfordrende å få til. På grunn av den totale økonomiske situasjonen er det vesentlig for Halden kommune at det planlegges slik at flest mulig av de eldre beholder helse til å bo i sitt eget hjem og greie seg selv lengst mulig. *Kommuner med skatteinntekter under landsgjennomsnittet blir kompenserte for 60 % av differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet. Kommuner med skatteinngang over landsgjennomsnittet blir trukket for 60 % av differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet. Kommuner med skatteinntekter under 90 % av landsgjennomsnittet blir i tillegg, kompensert for 35 % av differansen mellom egne skatteinntekter og 90 % av landssnittet.(rådmannens budsjettforslag for Halden kommune 2013) 9

11 Levealderen øker stadig, og i Norge er forventet levealder for kvinner 83,5 år, og for menn 79 år. SSB forventer fremdeles stigning i levealderen og anslår at i 2060 kan den bli 86 år for menn og 89 år for kvinner. Med stigende levealder kan det forventes økt sykelighet i den eldste delen av befolkningen. Befolkningsframskriving for Halden (fhi) Alle aldre år Hvor bor det flest personer over 80 år? Ikke unaturlig kommer postnr med Nordsiden hvor vi har mange omsorgsboliger, 1781 med Karrestad og Stangeberget, 1791 Tistedal med Bergheim og Solheim, og 1767 med langbrygga og sydsiden høyt på statistikken. For øvrig er det ganske likt fordelt, bortsett fra 1783 Remmen/Billebaken og 1796 Kornsjø /Prestebakke som utmerker seg litt med lavere andel eldre over 80 år enn resten av kommunen. Det kan antas at kommunikasjonsmuligheter og nærhet/avstand til servicetilbud er faktorer for bosetting av den eldre befolkningen, noe som forklarer den lave andelen på Kornsjø. En kartlegging for noen år siden, viste at fleste av de eldre innbyggerne i området Kornsjø/Prestebakke og Enningdalen ikke ønsket nybygde omsorgsboliger der, men uttrykte at de heller ville flytte til sentrum når den tid kom at de ikke greide dagliglivets gjøremål og reisen til butikken ble for tungvindt. Nærhet til butikker, lege, apotek og øvrige servicetilbud veide tungt. 10

12 Berg kirke Torpedal/Kjølen/Østerbo Idd, langs fjorden Idd - Aspedammen/buer Sydsiden/Sørhalden Eskeviken/Nedre Knardal Risum/Øvre Knardal Refne/stadion/Tistasent. Porsnes/Os/damhaugen Nordsiden Os, Kringsjå, Atomv. Stangeløkka/Busterudkleiva Alfheim, Rokkeveien, Dyrendal Båstadlund, sykehuset, rådyrfaret Karrestad/Brekkerød Billebakken/Remmen Stenrød Bratner/Næridsrød/Tosterød Grimsrødkollen/høgda, Furubo Berg, Isebakke Fengselet, Svinesund, Vestgård Veden/ Nybo Danseberget, Fossev, t.d sentr Høstbakken, Sommero, Klepper Sponvika Kornsjø Innbyggere pr fordelt prosentvis etter alder pr. postnummer år el.eldre år år år år år år år 6-12 år 5 år 0-4 år

13 12

14 3.3 Barn Ut fra statistikken ser vi at sentrumsområdene skiller seg ut med en lav andel barn. postnummerområdene 1776, 1771, 1767 og 1778 som er sentrum, ligger betydelig under øvrige områder. Høyest andel barn har Brekkerød/Stenerød, Grimsrødkollen/høgda, Furubo. Statistikken viser hvor man kan tilrettelegge bedre for barns oppvekstvilkår der andelen er lav, dersom det er en ønsket utvikling. Statistikken viser også hvor behovet for nye skoler er størst. 3.4 Innvandrere og norskfødte med innvandrerbakgrunn Med innvandrere mener vi her de som har innvandret direkte og deres norskfødte barn. Det store flertall innvandrere i Norge deltar i arbeidslivet, er økonomisk selvstendige, snakker norsk og deltar på ulike samfunnsarenaer. Levekårene bedrer seg med botid i Norge. Forskjellene i levekår mellom innvandrere og deres barn og resten av befolkningen er på viktige levekårsområder mindre enn for ti år siden. Imidlertid har innvandrere som helhet dårligere levekår enn resten av befolkningen på sentrale områder. Antall innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre som bosatte seg i Halden i 2012 var 95. Andel av befolkningen i % Totalt 8,6 9,0 9,5 9,9 10,6 11,2 Europa uten Tyrkia 5,7 5,8 6,1 6,4 6,9 7,2 Afrika 1,1 1,1 1,3 1,4 1,5 1,6 Asia med Tyrkia 1,7 1,8 1,9 1,9 2,0 2,2 Nord - Amerika 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Sør- og mellom - Amerika 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Oseania 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I levekårssammenheng har en først og fremst vært opptatt av innvandrere fra ikke-vestlige land. Disse har større levekårsutfordringer enn befolkningen forøvrig. Ikke-vestlige innvandrere omfatter personer fra Asia, Afrika, Latin-Amerika og Oseania utenom Australia og New Zealand, og Europa utenom EU/EØS. 13

15 Berg kirke Torpedal/kjølen/østerbo Idd, langs fjorden Idd - Aspedammen/buer Sydsiden/sørhalden Eskeviken/nedre knardal Risum/øvre knardal refne/stadion/tistasent. Porsnes/Os/damhaugen Nordsiden Os, Kringsjå, Atomv. Stangeløkka/Busterudkleiva Alfheim, rokkeveien, dyrendal Båstadlund, sykehuset, Karrestad/Brekkerød Billebakken/Remmen Stenrød Bratner/Næridsrød/tosterød Grimsrødkollen/høgda, Furubo Berg, Isebakke Fengselet, Svinesund, Vestgård Veden/ Nybo Danseberget, Fossev, t.d sentr Høstbakken, sommero, klepper Sponvika Kornsjø 4. Husholdningstyper. Pr fordelt i % pr. postnummer 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 Eneforsørgere Par med barn Par uten barn Enslige 0, Aleneboende antas å være en potensielt utsatt gruppe, både økonomisk, helsemessig og sosialt. Halden har en stor andel aleneboende, litt flere enn i fylket for øvrig, men som landsgjennomsnittet. Av diagrammet kan vi lese at det i sentrum nord, syd og Refneområdet er mange en-persons husholdninger og par uten barn. Par med barn ser ut til å velge boligområder et stykke unna bykjernen. Stenrød, Grimsrødkollen, Knardal, Isebakke og Sponvika er populære områder. Når det gjelder eneforsørgere derimot, er bildet helt annerledes. Disse har i større grad valgt å bo sentrumsnært. Tistedal ser også ut til å være attraktivt for denne gruppen. Man kan tenke at økonomi spiller en rolle i valg av bosted. Leiemarkedet er størst i sentrum, og boligprisene er litt lavere i Tistedalsområdet enn på Stenrød(finn.no) 14

16 4.1 Andel barn av eneforsørgere Halden 11,9 12,1 12,8 12,9 11,8 11,4 Moss 11,9 12,1 12,8 12,9 11,8 11,4 Sarpsborg 10,2 10,9 11,1 11,4 10,6 10,6 Fredrikstad 10,6 11,0 11,5 11,8 11,3 11,0 Barn av aleneforsørgere er mer utsatt for fattigdom enn andre barn. 4.2 Flytting Flyttinger er ofte knyttet til mange sammensatte årsaker der følgende grunner kan inngå: Utdanning og jobb, boligkarriere, endring av familiesituasjon, ønske om å bo nærmere familie og stedskvaliteter. Flyttinger kan føre til bedre levekår gjennom bedre bolig og bomiljø. Folks mulighet til å flytte kan bli hindret av økonomiske grunner, noe som kan oppfattes som et problem for den det gjelder. Økonomiske grunner kan også fremtvinge flytting til dårligere boligstandard. Høy flyttehyppighet i et område kan påvirke graden av nettverksbygging og muligheten til å skape stabile og trygge nærmiljøer. En betydelig del av befolkningen i Halden kommune skifter bostedsadresse hvert år. Disse kan deles i: Interne flyttinger personer som skifter bostedsadresse innen kommunen personer flyttet i Halden i SSB publiserer ikke tall på lavere nivå enn kommune, så hvordan flyttemønsteret er innad i kommunen vet vi ikke pr. dato. Opplysningene kan kjøpes fra SSB, noe som vil bli vurdert ved en senere anledning ut fra nytteverdi. Eksterne flyttinger personer som flytter over kommunegrensen til/fra andre kommuner eller utlandet. I 2012 var det personer som flyttet til Halden, flyttet ut av kommunen. Netto tilflytting i 2012 var 340personer. 15

17 Stenrød Sponvika Grimsrødkollen/høgda, Furubo Bratner/Næridsrød/Tosterød Berg, Isebakke Fengselet, Svinesund, Vestgård Risum/øvre knardal Os, Kringsjå, Atomveien Eskeviken/nedre knardal Karrestad/Brekkerød Veden/ Nybo Torpedal/kjølen/østerbo Billebakken/Remmen Idd - langs fjorden Høstbakken, sommero, iddebo, Båstadlund, sykehuset, rådyrfaret, Alfheim, rokkeveien, dyrendal Berg kirke Idd - Aspedammen/buer Sydsiden/sørhalden Stangeløkka/busterudkleiva Danseberget, Fosseveien, tistedal Kornsjø Refne/stadion/tistasent. Porsnes/Os/damhaugen Nordsiden 5. Inntekt Inntekt for 2011 sammenlignet med gjennomsnitt i landet og Halden, avvik oppgitt i prosent avvik landet avvik Halden

18 Diagrammet viser tydelig at det er store inntektsforskjeller i de ulike områdene av byen. Området Stenerød har den høyeste gjennomsnittsinntekten, fulgt av Sponvika og de øvrige områdene mot marka. Det er i disse områdene nær marka vi ser de største og nyeste eneboligene. Sponvika har nærhet til fjorden, og prisnivået på boliger i dette området ligger høyt. Det er 4 områder i Halden hvor gjennomsnittsinntekt ligger over gjennomsnittsinntekt for landet. Det er områdene omtalt i forrige avsnitt. Øvrige områder ligger under. ( se stolpediagram) Halden er en lavinntektskommune og har de siste tre årene hatt en gjennomsnittlig skatteinngang på 77,5 % av landsgjennomsnittet.(halden kommune 2012) Det forklarer noe av bildet som viser at majoriteten av postnummerområdene ligger under landsgjennomsnittet. Når vi sammenligner inntektsnivået innad i kommunen, så ser vi at det er 5 områder som utpeker seg ved å ligge langt under gjennomsnittsinntekt for landet. Det er tre områder i sentrum, samt Kornsjø/Prestebakke og Tistedal sentrum. To store omsorgsboligkomplekser og trygdeboliger i Busterudgata er lokalisert til sentrum postnummer Det bidrar til å senke gjennomsnittsinntekten fordi det stort sett er 17

19 pensjonister og uførepensjonister som bor i disse boligene. Vi ser også at gjennomsnittsalderen for skatteyterne i dette området er det høyeste i kommunen. Nesten 10 prosent av befolkningen i Norge lever i husholdninger med vedvarende lav inntekt. Blant kvinner på 65 år og over, havner 21 prosent under lavinntektsgrensen. Lav inntekt er en risikofaktor for fysiske og psykiske helseproblemer.(folkehelseinstituttet) 5.1 Betalingsproblemer I tabellen over sier innbyggerne i Halden noe om sin økonomiske situasjon. 7,4 % av innbyggerne sier at de stadig har problemer med å betale sine faste utgifter. Det følger ikke helt utdanningsnivået som flere andre statistikker gjør. Her ser vi at de med lavere universitetsgrad ligger ganske høyt i andel. Tallene er fra 2011 og gjelder for Halden kommune. 18

20 Berg kirke Torpedal/kjølen/øst Idd - langs fjorden Idd - Sydsiden/sørhalden Eskeviken/nedre Risum/øvre knardal Refne/stadion/tistas Porsnes/Os/damhau Nordsiden Os, Kringsjå, Atomv. Stangeløkka/busteru Alfheim, rokkeveien, Båstadlund, Karrestad/Brekkerød Billebakken/Remmen Stenrød Bratner/Næridsrød/ Grimsrødkollen/høg Berg, Isebakke Fengselet, Veden/ Nybo Danseberget, Høstbakken, Sponvika Kornsjø 6. Sysselsetting og sosiale forhold Uførepensjonister, mottakere av øk. sos.hjelp og arbeidsledige i prosent av befolkningen pr. postnummerområde i uførepensjonister mottakere av øk. sos.hjelp arbeidsledige Uoppgitt postnummer 19

21 6.1 Arbeidsledighet De fleste langtidsledige har svak økonomi. Halden har de siste årene hatt skiftende arbeidsledighet. Diagrammet viser arbeidsledigheten i prosent av arbeidsstyrken. SSB definerer aldersgruppen år som arbeidsstyrken. i 2012 var ledigheten i Halden på 2%. (SSB) 6.2 Økonomisk sosialhjelp Økonomisk sosialhjelp går til personer som ikke er i stand til å sørge for eget livsopphold. Det er en subsidiert ytelse som først slår inn når alle andre muligheter for å sørge for seg selv er prøvd. Sosialhjelpsmottakere skiller seg ut som en gruppe som har blant de absolutt dårligste samlede levekårene. Område 1772 Porsnes/Os/Damhaugen topper statistikken for mottakere av økonomisk sosialhjelp, med øvrige sentrumsområder rett bak. Berg, Sponvika og Torpedal ligger lavest. Grupper som står utenfor arbeidsliv og skole har dårligere psykisk helse og mindre helsefremmende levevaner enn de som er i arbeid. De siste ti årene har andelen som får sykmelding og uføretrygd vært høyere i Norge enn i andre OECD-land. Økte helseproblemer i befolkningen kan ikke forklare dette. Årsakene til sykefravær og uførepensjon er vanskelige å fastslå. Ofte er de sammensatte, og forhold som usikker arbeidssituasjon, nedbemanninger og livsstilsfaktorer kan påvirke sykefraværet og andelen som søker uføretrygd. 6.3 Uførepensjon Vi ser av diagrammet at postnummer 1796 Kornsjø/Prestebakke utpeker seg når det gjelder uførepensjonister. Man kan anta at det har sammenheng med arbeidsmarkedet i området og også lave boligpriser. Ellers så kan man se en trend også i dette diagrammet. Sentrumsområdet utpeker seg ved å ligge høyt på statistikken. Når opplysningene kobles sammen med inntekt, husholdningstyper og aldersfordeling pr. postnummerområde ser vi at Sentrumsområdene og Tistedal har utfordringer sammenlignet med de øvrige områdene. 6.4 Utdanning Halden ligger under landsgjennomsnittet for utdanning. Vi har flere innbyggere med grunnskole som høyeste utdanning enn resten av landet. Det er også flere som ikke fullfører videregående skole enn i 20

22 resten av landet, men tallene er litt bedre enn Østfold for øvrig. Utdanningsnivået har sammenheng med inntektsnivået i kommunen. Vi har ikke tall pr postnummerområde, men på kommunenivå. Høyeste fullførte utdanningsnivå, år, andel (prosent) Østfold Tall i % Grunnskole Vg.el.høyere videregående universitet uoppgitt Halden Grunnskole Vg.el.høyere videregående universitet uoppgitt Frafall i videregående skole i 2012 Frafall i videregående skole i Halden var i 2011 på 27%. Østfold 30% og landet forøvrig 25%. Frafallet inkluderer personer som startet på grunnkurs i videregående opplæring for første gang et gitt år og som har gjennomført VKII eller gått opp til fagprøve, men som ikke har bestått i ett eller flere fag og derfor ikke har oppnådd studie- eller yrkeskompetanse etter 5 år, samt elever som startet opp dette året, men som sluttet underveis. Andelen blir beregnet ut fra prosent av alle som startet grunnkurs i videregående opplæring det året. Statistikken viser 3 års glidende gjennomsnitt. Det er veldokumenterte sammenhenger mellom utdanningsnivå, materielle levekår og helse. Personer som ikke har fullført videregående utdanning antas å være vel så utsatt for levekårs- og helseproblemer som de som har valgt å ikke ta mer utdanning etter fullført ungdomsskole. (fhi) 21

23 Berg kirke Torpedal/kjølen/østerbo Idd - langs fjorden Idd - Aspedammen/buer sydsiden/sørhalden Eskeviken/nedre knardal Risum/øvre knardal refne/stadion/tistasent. porsnes/os/damhaugen Nordsiden dyrendal stangeløkka/busterudkleiva Alfheim, rokkeveien, dyrendal Båstadlund, sykehuset, Karrestad/Brekkerød Billebakken/Remmen Stenrød Bratner/Næridsrød/tosterød Grimsrødkollen/høgda, Furubo Berg, Isebakke Fengselet, Svinesund, Vestgård Veden/ Nybo Danseberget, Fossev, t.d sentr Høstbakken, sommero, Sponvika Kornsjø 7. Boligforhold 7.1 Boligtyper pr ,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 terassehus studentbo kjedehus store fr.l.boligbygg 2-5 et.el mer store sam.b.boligbygg 2-5 et.el. mer rekkehus enebolig m/hybel/sokkelleil. andre småhus m/3 boliger el.fl våningshus 2 mannsbolig Enebolig Oversikten over boligtyper viser at området Stenerød har eneboliger og rekkehus. Det er ingen store leilighetsbygg med 2-5 etasjer, mens sentrumsområdet viser stikk motsatt bilde. 22

24 Der er det få eneboliger og mange leiligheter. Nav- Halden opplyser at eiendomsselskapene som deres klienter benytter, stort sett har leiligheter i sentrum. De sier at selskapene har kjøpt opp hus i sentrum for senere å dele de opp i mindre boenheter. I tillegg har disse selskapene noen få flermanns utleieboliger i utkanten av sentrum, som de tilbyr til Navklienter. Dette er en faktor som også kan bidra til lav gjennomsnittsinntekt for sentrumsområdet sammenlignet med Halden forøvrig. Etter å ha sett på prisstatistikk på over solgte boliger i Halden, ser vi at prisnivået stemmer med inntektsnivået. Boliger beliggende på Stenerød omsettes for en høyere pris enn for eksempel Tistedal. Dels bunner dette i størrelse og standard på boligen, men ikke alltid. Vi kan se at i utgangspunktet ganske like hus omsettes for ulik pris etter beliggenhet. 8. Helse. Selvopplevd og statistikk 8.1 Heprogress en levekårsundersøkelse gjennomført i Østfold Folkehelseloven som blir gjeldende fra 2012 pålegger blant annet Halden kommune å skaffe seg en bedre oversikt over helsetilstanden til befolkningen. Loven sier også at kommunen skal gjøre forebyggende grep der hvor behovet er størst. Østfold fylkeskommune gjennomførte i 2011 undersøkelsen «Heprogress» i Østfold, på kommunenivå. Østfold fylkeskommune lykkes med å få støtte fra EU-kommisjonen sitt Progress-program til å finansiere hoveddelen av prosjektet. De var derfor tidlig ute med å følge opp noen av lovens intensjoner. I de fleste norske kommuner så mangler man god statistikk, og når man først har tall så sier de ofte bare noe helsesituasjonen på fylkesnivå eller nasjonalt nivå. Status i Halden kan være helt forskjellig enn gjennomsnittstallet for Østfold eller Norge. Derfor behøvde vi kunnskap hvor innbyggerne i Halden selv kom til orde. 23

25 8.2 Opplevd helse Befolkningen i Halden opplever stort sett at de har god helse, men det er store forskjeller innad. Som vi ser av tabellen så opplever de med høyest utdanning at de har bedre helse enn de med lavere utdanning gjør. Naturlig nok har alder også betydning for hvordan helsen oppleves. 24

26 8.3 Levevaner. 25

27 26

28 27

29 Tallene som fremkommer for Halden stemmer med det helsedirektoratet sa i «gradientutfordringen» i Det er sammenheng mellom sosioøkonomisk status og helse. Det er bekreftet at de med høyest utdanning lever lengre, spiser sunnere, og trener mer enn de med lav utdanning. Det er også vist at høy inntekt ikke nødvendigvis fører til bedre helse, men at utdanningen er tellende i så måte. (Østfoldhelsa, sosial ulikhet i helse en gjennomgang) Det er også reist påstander om at status i seg selv skaper tilgang på tjenester. (Elstad 2005) 8.4 Overvekt blant barn. Når det gjelder overvekt blant barn i Halden, så kan man ikke si konsekvent at barn av de som bor i områdene med høyest gjennomsnittsinntekt har KMI under 25 (kroppsmasseindeks vekt sett i forhold til høyde, hvor mer enn 25 indikerer overvekt). Kartleggingen viser at 23% av alle tredjeklassinger i Halden har KMI over 25. Dette er noe over landsgjennomsnittet. Halden kommune vil i likhet med resten av landet måtte jobbe med å utjevne sosiale helseforskjeller. Denne rapporten viser at sosioøkonomisk status også kan være relatert til adresse. 28

30 8.5 Sykdommer og lidelser Statistikk for Halden publisert av folkehelseinstituttet i 2013 i «folkehelseprofilen» sier: Psykiske lidelser er mer utbredt enn i landet forøvrig Livsstilssykdommer er mer utbredt enn i resten av landet. Flere med høyt blodtrykk, kols og astma, diabetes og enkelte krefttyper. Flere hoftebrudd enn landet for øvrig Flere med muskel og skjelettlidelser 29

31 Halden Østfold Norge Forklaring (tall viser til linjenummer i tabellen ovenfor): * = standardiserte verdier, a = aldersstandardisert og k = kjønnsstandardisert Det er færre nye tilfeller av kreft totalt i Halden. Hjerte- og karsykdom ser også ut til ha lavere forekomst, basert på innleggelser i sykehus. 30

32 9. Trygghet Det har stor betydning for levekår, opplevd- og faktisk helse at samfunnet vi lever i oppfattes som trygt. Tallen er på kommunenivå, Halden 2012, og er en del av «Heprogress» undersøkelsen som Østfold fylkeskommune foretok i Trygt nærområde 31

33 9.2 Familevold FAMILIEVOLDSSAKER I ØSTFOLD POLITIDISTRIKT Halden Sarpsborg Fredrikstad Moss Sakstype: Familievold (herunder trusler, legemsbeskadigelse, brudd på besøksforbud, seksuelle overgrep m.m) Det kan se ut til å være en beklagelig utvikling på dette området. Om volden faktisk øker så mye som statistikken sier, eller det er flere som anmelder nå enn før er usikkert. 32

34 9.3 Hoftebrudd Et hoftebrudd koster samfunnet kr. samt mye lidelse for den som blir rammet. En god del av bruddene kan forebygges med enkle midler. 10. Oppsummering Det store flertallet av befolkningen har gode levekår, men kartleggingen har avdekket at noen områder har en opphopning av levekårsutfordringer. Disse områdene har en overrepresentasjon av innbyggere med svært lav inntekt, lav utdanning, innvandrere, langtidsledige og sosialhjelpsmottakere. Kartleggingen viser at noen sentrumsnære områder skiller seg klart ut som områder med opphopning av levekårsutfordringer. Det er først og fremst rundt Halden sentrum med Refne, Sørhalden, Porsnes, Os. En finner en også andre soner med opphopning av levekårsutfordringer. Eksempel er Tistedal. Kunnskapen som blir presentert i denne levekårsrapporten vil kunne legge grunnlag for mange diskusjoner i forhold til både sammensetningen av tjenestetilbudet og nivået på ressursinnsatsen i levekårssonene. Den vil også være underlag for kommunens planarbeid. 33

35 Kart over postnummerområdene i Halden kommune Kornsjø/Prestebakke syns ikke på kartet. Kornsjø/Prestebakke ligger nederst til høyre og grenser mot

Oversikt over helsetilstand og risikofaktorer

Oversikt over helsetilstand og risikofaktorer Oversikt over helsetilstand og risikofaktorer Folkehelseoversikten Vedtatt i kommunestyret 14.11.2013 Adresse Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 Telefaks 61 33 85 74 E-post postmottak@gran.kommune.no

Detaljer

FOLKEHELSA I SKAUN 2014

FOLKEHELSA I SKAUN 2014 FOLKEHELSA I SKAUN 2014 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Skaun kommune Utarbeidet mai 2014 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN OG LOVGRUNNLAG... 4 2 INFORMASJON OM OVERSIKTEN... 5 2.1 Kilder

Detaljer

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Lom kommune, 2014

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Lom kommune, 2014 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Lom kommune, 2014 Folkehelseoversikt Lom / 22. februar 2014 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN OG LOVGRUNNLAG... 4 2 INFORMASJON OM OVERSIKTEN... 5 2.1 Kilder

Detaljer

Boligpolitisk plattform

Boligpolitisk plattform Boligpolitisk plattform Første utkast Skarpnord Hafslundsøy Nesveien Hafslundsøy Midtbyen Sarpsborg sentrum 1. Innhold 1. Innledning... 4 1 Bakgrunn... 5 1.1 Boligpolitikk... 5 1.2 Norsk boligpolitikk

Detaljer

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Nes kommune 2014

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Nes kommune 2014 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Nes kommune 214 Foto: Thor Albertsen Nes kommune Sist oppdatert: 17.12.214 1 Forord Kommunen skal legge til rette for en samfunnsutvikling som fremmer

Detaljer

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Vågå kommune, 2014

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Vågå kommune, 2014 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Vågå kommune, 2014 Folkehelseoversikt Vågå / 22. februar 2014 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN OG LOVGRUNNLAG... 4 2 INFORMASJON OM OVERSIKTEN... 5 2.1

Detaljer

Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer 2015-2019

Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer 2015-2019 Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer 215-219 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Forord Folkehelsen påvirkes av det samfunnet vi lever i, og er ikke bare sum av individuelle valg

Detaljer

Folkehelsepolitisk rapport 2012

Folkehelsepolitisk rapport 2012 Helsedirektoratets årlige rapport om arbeidet med å utjevne sosiale helseforskjeller Folkehelsepolitisk rapport 2012 IS-2075 Heftets tittel: Helsedirektoratets årlige rapport om arbeidet med å redusere

Detaljer

Kvinesdal kommune FOLKEHELSEKARTLEGGING

Kvinesdal kommune FOLKEHELSEKARTLEGGING Kvinesdal kommune FOLKEHELSEKARTLEGGING 2015 Innhold 1.0 Folkehelsearbeid i Kvinesdal kommune 4 2.0 Datagrunnlag 4 3.0 Folkehelsekartlegging 4 4.0 Demografi 5 4.1 Demografiske hovedtrekk 10 5.0 Oppvekst-

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Boligsosial handlingsplan 2014-2017 Vedtatt i Bystyret mars 2014 Kortversjon Forsidefoto: Bilde 1, 4, 5, 6: Bilde 2 og 3 Fredrikstad kommune Flickr.com Produsert av kommunikasjonsenheten, Fredrikstad kommune,

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Folkehelsemelding Telemark 08

INNHOLDSFORTEGNELSE. Folkehelsemelding Telemark 08 INNHOLDSFORTEGNELSE Folkehelsemelding Telemark 08 FORORD...4 Folkehelsemelding... 4 Robusthet... 4 Mål for meldinga... 4 Telemark og Norge... 5 Faktagrunnlag... 5 Videre arbeid... 5 Adresse til sekretariatet...

Detaljer

Kommuneplan 2015 2026 Sammenstilling av utredningsrapportene. Ansvarlig gruppe: Prosjektgruppa

Kommuneplan 2015 2026 Sammenstilling av utredningsrapportene. Ansvarlig gruppe: Prosjektgruppa Kommuneplan 2015 2026 Sammenstilling av utredningsrapportene Ansvarlig gruppe: Prosjektgruppa Dato: 21.11.2013 1 Sammenstilling av utredningsrapportene Innhold Innledning... 3 Problemstillinger og ertepunkter

Detaljer

god helse og livskvalitet for alle i Agder FELLES PLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER

god helse og livskvalitet for alle i Agder FELLES PLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER god helse og livskvalitet for alle i Agder FELLES PLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER 2010 2013 INNHOLD 1 Felles plan folkehelse og levekår i Agder... 4 1.1 Bakgrunn for planen...4 1.2 Mandat og planprosessen...4

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3:11 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille

Detaljer

Folkehelse i Alta. Alta sentrum sett fra luften (bilde 1) 07.05.13 / KRTO/aaab

Folkehelse i Alta. Alta sentrum sett fra luften (bilde 1) 07.05.13 / KRTO/aaab Folkehelse i Alta Alta sentrum sett fra luften (bilde 1) 07.05.13 / KRTO/aaab 1 Forord Fra 1. januar 2012 trådte ny lov om folkehelse i kraft. Samtidig kom ny lov om helse- og omsorgstjenester. Begge disse

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan 2013 SLUTTRAPPORT 2025 Boligsosial handlingsplan Foto: Fred Christensen «Det er bare ett sted som er et virkelig hjem. Og det er der hvor et menneske føler seg helt trygg» Peter Egge Bamble kommune 2013

Detaljer

Forslag til ny folkehelselov

Forslag til ny folkehelselov Høringsnotat Forslag til ny folkehelselov Samhandlingsreformen Høringsnotat Forslag til ny folkehelselov Samhandlingsreformen 2 Innholdsfortegnelse Del I Innledning... 12 1 Innledning... 12 2 Høringsnotatets

Detaljer

Strategiplan mot fattigdom 2014-2018

Strategiplan mot fattigdom 2014-2018 Innhold 1. Bakgrunn... 2 2. Evaluering og rullering av Tiltaksplan mot fattigdom 2007... 2 2.1. Tiltak fra forrige planperiode med kommentarer... 2 3. Formålet med en strategiplan mot fattigdom... 4 4.

Detaljer

Folkehelseoversikt Lom kommune, mars 2015

Folkehelseoversikt Lom kommune, mars 2015 Folkehelseoversikt Lom kommune, mars 2015 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN OG LOVGRUNNLAG... 4 2 INFORMASJON OM OVERSIKTEN... 5 2.1 Kilder og statistikk... 5 2.2 Årsaksforhold, konsekvenser og ressurser...

Detaljer

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Målsettingen med planen er å sikre god helse for alle gjennom aktivitet og sunne levevaner Plangjennomføringen skal gi som resultat sunnere

Detaljer

Rogaland Fylkeskommune. Kartlegging av helsetilstanden i Rogaland. Dato: 2012-02-06

Rogaland Fylkeskommune. Kartlegging av helsetilstanden i Rogaland. Dato: 2012-02-06 Fylkeskommune Kartlegging av helsetilstanden i Dato: 2012-02-06 Kartlegging av helsetilstanden i II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Fylkeskommune Rapportnavn: Kartlegging av helsetilstanden i Utgave/dato:

Detaljer

Meld. St. 19 (2014 2015)

Meld. St. 19 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 20 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark

Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark Rapport 2007:6 Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark Vigdis Nygaard Christen Ness Tittel : Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark Forfattere : Vigdis Nygaard og Christen

Detaljer

TILRETTELAGTE TJENESTER

TILRETTELAGTE TJENESTER Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede TILRETTELAGTE TJENESTER UTVIKLINGSPLAN 2015-2019 Versjon 1 til handlingsplanseminar 9. og 10. juni 1 [Skriv inn

Detaljer

Utfordringsanalyse av pleie og omsorgstjenesten i Nord-Trøndelag

Utfordringsanalyse av pleie og omsorgstjenesten i Nord-Trøndelag Utfordringsanalyse av pleie og omsorgstjenesten i Nord-Trøndelag Prosjekt «Analyse og planlegging av helse og omsorgstjenesten i kommune. Dato: 15.08.2013 Prosjektleder: Bente Kne Haugdahl Innhold 1. Prosjekt

Detaljer

Barnefattigdom i Oslo. En kartlegging av sentrale forhold rundt barnefattigdom og tiltak i aktiviseringsmeldingen fra 2007

Barnefattigdom i Oslo. En kartlegging av sentrale forhold rundt barnefattigdom og tiltak i aktiviseringsmeldingen fra 2007 Barnefattigdom i Oslo En kartlegging av sentrale forhold rundt barnefattigdom og tiltak i aktiviseringsmeldingen fra 2007 Oslo, desember 2011 1 Forord Høsten 2010 fikk Helse- og velferdsetaten et oppdrag

Detaljer

Kommunedelplan for Helse. xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm. Vedtatt utlagt på høring av formannskapet 02.02.2010. Høringsutkast

Kommunedelplan for Helse. xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm. Vedtatt utlagt på høring av formannskapet 02.02.2010. Høringsutkast qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa Planprogram sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz

Detaljer

Kommuneplan mot 2025

Kommuneplan mot 2025 RÆLINGEN KOMMUNE Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025 Vedtatt i kommunestyret 11.12.2013 Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren Handlingsprogram 2014-2017 2 Innhold Forord...

Detaljer

Tilstandsrapport 2008

Tilstandsrapport 2008 Tilstandsrapport 28 Fylkesmannen i Buskerud Tilstandsrapport 28 3 Innhold Innledning 5 Demografi og økonomiske nøkkeltall 6 Barnehage 17 Grunnskole 28 Pleie- og omsorg 38 Barnevern 46 Sosialtjenesten

Detaljer