MERKNADSBEHANDLING REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MERKNADSBEHANDLING REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING"

Transkript

1 MERKNADSBEHANDLING REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING Sak: REGULERINGSPLAN OMRÅDEREGULERING HOV SENTRUM MERKNADSBEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 2010 Bakgrunn: Formannskapet er Planutvalg i Søndre Land. Formannskapets forslag til reguleringsplan for Hov sentrum, datert , har vært til offentlig ettersyn fram til , i hht. planog bygningsloven mer enn 6 uker. Denne merknadsbehandlingen synliggjør implementeringen/inkluderingen, av innspillene/merknadene i planforslaget. Det er mottatt i alt 22 tilbakemeldinger fra privatpersoner og offentlige instanser hvorav innsigelser fra Fylkesmannen og Statens Vegvesen. I tillegg har Oppland fylkeskommune og Riksantikvaren varslet innsigelser. Disse tilbakemeldingene ble delt ut til formannskapets medlemmer i møtet , etter en kort, muntlig gjennomgang. I det følgende blir de referert og kommentert relativt omfattende. Merknadene er komplettert og datert , etter at planen er gjenopptatt og vurderes på nytt med sikte på vedtak av planforslag for områdeplan (reguleringsplan) for Hov sentrum. Oppland fylkeskommune ba tidlig om utsatt frist for å komme med merknader. I etterkant av Riksantikvarens (RA) uttalelse har RA og fylkeskommunens fagenhet for kulturvern kommet til at de vil sjakte noen arealer. Planforslaget kan ikke vedtas uten at undersøkelsesplikten er gjennomført. Kommunen har bestilt sjakting vedr. F2, dersom dette er nødvendig. Formannskapet (=Planutvalget) skal ta stilling til merknadene og administrasjonens kommentarer/anbefalinger og fatte vedtak om eventuelle endringer i planforslaget. Den videre saksgang: - (Nytt) offentlig ettersyn - Etter offentlig ettersyn vedtar formannskapet innstillingen til vedtak overfor Kommunestyret; for endelig vedtak av områdeplanen. Søndre Land kommune side 1

2 Fra Søndre Land menighetskontor: Har ikke nye merknader utover det de meldte ved varsel om oppstart. Det var følgende: Punkt 1 synes å være ivaretatt i planforslaget. Planforslaget legger ikke opp til arealbruk som vil påvirke kirken og kirkegården negativt. Dette kommenteres også noe i tilknytning til andre merknader nedenfor. Punkt 2 er ivaretatt ved at arealet på eiendommen der Rema1000 lå, er gitt et arealformål som dersom det skulle bli aktuelt tillater offentlig virksomhet/tjenester. Søndre Land kommune side 2

3 Fra Terje Bjørgo: Bjørgo skriver at dersom det skal være mulig å få leietakere i hans bygg må det være mulig å kjøre til lokalene både for vareleverandører og kunder. Det har vært kjøreveg forbi bygget i alle år og det har i følge Bjørgo, fungert bra. Dersom vegen likevel blir stengt, nevnes leiligheter i gateplan med støyskjermer mot fv 34, som et alternativ for ham. Formannskapet har vært klar over Bjørgos syn på å stenge vegen langs hans vest-fasade for gjennomkjøring gjennom hele planarbeidet, men har likevel valgt å legge ut planforslag der vegen foreslås stengt. Ett viktig moment er at det skal gå en 3 m bred gang- og sykkelveg forbi Bjørgo og ned til Hovlandsvegen (ved Statoilskiltet). Det ble bestemt i skjønnet ved framføring av den gangs (1984/85) rv 35 nå fv 34. Som det går fram av flybildet nedenfor, har vi pr i dag et fotgjengerfelt som krysser Grettegutua og ender i en veg i nordre ende av Bjørgobygget. Utfordringene kan få et godt bidrag til løsning gjennom plan for busslommer ved Kiwi og rådhuset (2013). G/S-veg langs fv 34 brøytes av kommunen som en del av gangvegnettet og er dels skiltet med parkering forbudt men både vi som bor her og besøkende gjennomfører en annen praksis. Utsnitt av reguleringsplanen fra G/S-veg lys grå. Byggegrenser svart, langstiplet. Flyfoto 2007 Søndre Land kommune side 3

4 I reguleringsplanen Grettegutua med tilknytning til rv 35 (vedtatt i 1981) lå det sammenhengende gang-sykkelveg ned langs Grettegutua forbi Huserbygget og rundt hjørnet i nordenden av Bjørgobygget. Der har det imidlertid, til tross for dette og som Bjørgo skriver, vært veg i alle år. I den samme planen ble også byggegrenser bestemt, men ikke fulgt den gang Huserbygget ble utvidet. Dermed er det også foran Huser-fasaden udefinert hva som er G/S-veg, P-plass foran bygget, adkomst til leilighetene i 2. etasje og adkomst til nabobygningen (der Nerli hadde verksted). Etter å ha parkert her må biler rygges ut i det som var ment til G/S-veg og dels ut i kjørebanen i Grettegutua. Huserbygget I det foreliggende forslag til reguleringsplan for Hov sentrum er det (som i 1981) tegnet sammenhengende G/S-veg forbi disse byggene. Byggegrensene er også opprettholdt i planforslaget, slik at dersom noe på et tidspunkt rives må eventuelle nye bygg flyttes lenger inn fra vegen. Det er behov for et trygt, tydelig og sammenhengende G/S-vegnett i sentrum på begge sider av fv 34. Stenging av trafikken forbi Bjørgos vestfasade er ment å være et ledd i å oppnå dette. Eventuell utvikling i sør vil forsterke behovet. Boliger i gateplan har Formannskapet også i andre saker tilkjennegitt at ikke er ønskelig. Fra Hovsbakken 16, 18 og 20 v/ Singstad, Fjørtoft og Johansen: Ønsker at området P1 som er foreslått til P-plass og ny, felles adkomst til Hovsbakken 20, 18 og 16 forblir grøntområde slik det er i dag. Er det eneste friområdet i nærheten som er flatt og dermed egner seg for ballspill. Mener dette er en naturlig forlengelse av grøntområdet i tilknytning til gravrøyser og Kongevegtrasé. Bedre å anlegge P-plass på den andre siden av vegen der kommunen har tatt i bruk sydligste del av eksisterende friområde til parkering. I Hovsbakken, Nistuguvegen, Hovlivegen og Stabbursbakken (som alle har adkomst fra Hovsbakken) er det ca husstander med i alt ca personer. Ca 20 er under 15 år og ca 20 er over 75 år. Dette er et eldre, uregulert boligområde uten tilhørighet til noe definert friareal/lekeplass. P1 vil utgå. P2 beholdes. Det er arealet fra eksisterende adkomst til Hovsbakken 16 og 18 og sørover mot gravrøysene som er egnet for lek/ballspill (bildet). Arealet nord for denne adkomsten har mer helling. Det skal tas hensyn til hensynssonen ved lek. Søndre Land kommune side 4

5 P1 Planforslagets ny, felles adkomst til de tre boligene går i ytterkant av hensynssonen, og er markert med tynne, røde piler. Dagens parkering i grøntarealet nord for Helsehuset er markert med sirkel. Her planlegges det et mindre P-område. Husstander med adkomst fra Hovsbakken er markert med grønne sirkler. Fra Hov Sentrumsbygg AS v/ Haavard H. Holstad (driver Treninga AS): 1.Oppfatter det foreslåtte forbudet mot løsfotreklame som for strengt og begrensende for forretningsdrift. Mener at dersom hensikten er å at fremkommelighet ikke skal hindres bør bestemmelsene heller formuleres slik at de beskriver de forhold man vil forhindre. 2.Ønsker at G/S-veg mellom Sølvhaugvegen og Sentrumsvegen planlegges i tilknytning til planlegging av uteareal. 3. Mener det bør kunne gjøres unntak fra kravet om maks 70% BYA (dvs at maks 70% av en tomt kan bebygges) eventuelt at det foreslåtte skal ikke overstige erstattes med bør ikke overstige. 4. Mener forslag om uteareal er godt og at det er et klart behov, men plasseringen av det er ikke uproblematisk. F4 vil beslaglegge parkeringsareal og vanskeliggjøre planer om garasjer/carport-anlegg for beboerne. Dette er iflg Holstad hans viktigste merknad. Han ber om dialog med kommunen for å fremme sine synspunkter og ideer i forkant av utforming og planlegging av uteareal. Søndre Land kommune side 5

6 Sentrumsbygg AS eier bygningene med hhv apotek og treningsstudio. Bygningene ligger på to festetomter. (Grenser markert med tynn, rød strek.) Fester: Sentrumsbygg AS Eier: Søndre Land kommune Kommunen eier det omkringliggende areal (markert med turkis farge). Dette er ikke bortfestet. 1. Løsfotreklame. Det er foreslått å innføre forbud mot løsfot-reklame i hele sentrum. Både av hensyn til at slike kan hindre ferdsel og at de kan utgjøre en trafikksikkerhetsrisiko, men kanskje mest av estetiske hensyn. De siste årene har det tidvis vært opptil løsfotplakater (samtidig) langs veger og fortau i planområdet. Planutvalget har gjennom sitt planforslag ønsket å rydde sentrum for dette og gjennomføre en annen skiltpolitikk. 2. Gangveger Sølvhaugvegen Sentrumsvegen. De to skisserte traséene for vurdering av nye gangvegforbindelser fra Sølvhaugvegen ned til sentrum ligger ikke ved Sentrumsbygg, men lenger nord. Mellom Sentrumsbygg og Bankbygget ligger det derimot en etablert gangveg. Eventuell endring av den bør sees i sammenheng med endelig plassering og opparbeidelse av utearealet F4. Søndre Land kommune side 6

7 Eksisterende gangveg ned fra Sølvhaugvegen ender ut i bilvegen mellom bankbygget og Sentrumsbygg. I den naturlige forlengelsen av denne gangvegen, langs sydveggen av bankbygget, er det plantet trær og anlagt p-plasser. Myke trafikanter må gå ut i vegen som er såpass trafikkert at det i vestenden er valgt å anlegge fotgjengerfelt i krysset mot Sentrumsvegen (nedenfor). P P Samme situasjon her som ved Huser- og Bjørgobyggene, rundt Statoil og også foran biblioteket og rådhuset: Uklart hva som er gangveg, hva som er P-plass og hva som er kjørebane. I planforslaget er det lagt inn at arealet langs sydveggen av bankbygget reguleres til gang/sykkelveg i forlengelsen av den gangvegen som i dag kommer ned fra Sølvhaugvegen. Det er også lagt inn gangveg herfra og inn i det foreslåtte utearealet F4. Dette er et ledd i forsøket på å skape et trygt og tydelig G/S-vegnett i hele sentrum. 3. Maksimum bebygd areal. 70% BYA er en generell, standard fortettingsgrad for tettstedssentrum. Dersom spesielle behov eller forhold tilsier det, vil det være mulig for Formannskapet å dispensere fra kravet. Reguleringsplaner har normalt en tidshorisont på 5-10 år, så en slik planbestemmelse vil nødvendigvis ikke være gjeldende for all framtid. 4. Uteareal F4. Formannskapet har gjennom høsten og vinteren nøye diskutert bokvalitet i sentrum utfra et ønske om at det skal være boliger i sentrum. Ett av resultatene etter disse drøftingene foreligger som forslag til nytt uteareal F4 ved Sentrumsbygg. Administrasjonen mener det er all mulig grunn til at kommunen, både som grunneier og som regulerende myndighet, inngår dialog med tomtefester/byggeier/næringsdrivende og beboere for å finne de best mulige løsningene for gangforbindelser og uteareal med mer i denne delen av sentrum. Det kan resultere i en justering av plassering, avgrensning og bestemmelser for F4. Fra NHF Land v/astrid Lappen: Ros for godt gjennomarbeidet planforslag. Bra med fotgjengerfelt på fv 34 ved Torget F1. Organisasjonen ønsker bussholdeplasser ved F1 og helsehuset/rådhuset. Holdeplass ved Statoil som i dag, er for langt unna. Det er problematisk for mange å tilbakelegge denne strekningen for et besøk i helsehuset og/eller rådhuset. Søndre Land kommune side 7

8 Legger ved eksempel på universelt utformete utemøbler og oppfordrer til å benytte slike i sentrum og andre steder i kommunen. Det er enighet mellom Søndre Land kommune og Oppland fylkeskommune v/samferdsel, om busslommer på begge sider av fv 34 ved rådhuset. Uteområdene vil bli universelt utformet, og slike møbler vil bli vurdert brukt. Fra Søndre Land SV v/erland Jensen: 1. Enig i at fargebruk på hus i sentrum reguleres, men må konkretiseres mer. 2. Enig i at lokaler på gateplan forbeholdes forretningsdrift og ikke boliger. 3. Mener bygget der Rema 1000 holder (holdt) til ikke bør bygges ut men tvert om; heller ha som mål å få fram den gamle bygningen i sør. 4. Busslommer i sentrum bør vurderes. Venterom i tilknytning til virksomhet der bør vurderes. 5. Mener det er viktig å få et T-kryss der Sentrumsvegen møter Stasjonsvegen nord i sentrum. 6. Viktig å bevare gravhauger ved rådhuset. 7. Viktig å skape presentabel adkomst inn til Hov i begge ender. 1. Fargebruken i sentrum har vært diskutert i Planutvalget underveis. Reguleringsplanen kan ikke/bør ikke styre dette svært detaljert, men en fargeplan for sentrum kan utarbeides med bakgrunn i reguleringsplanen. Det bør i så fall gjøres i samarbeid med byggeiere og aktører i sentrum for eksempel gjennom et tettstedsprosjekt. Det samme gjelder utemøblering og beplantning med mer. Plassering av containere for mottak av glass og drikkekartong likeså. 2. Ikke boliger i gateplan er tidligere kommentert. 3. Planforslaget gir ikke rom for vesentlig utbygging på eiendommen der Rema 1000 var. Planutvalgets forslag begrenser dette med de foreslåtte byggegrenser, maksimal mønehøyde 8,5m og maksimalt 70% BYA (dvs andel av tomten som kan bebygges). Søndre Land kommune side 8

9 Byggegrensen i planforslaget går i det eksisterende byggets østfasade. Derfra parallelt med Hovsbakken, gjennom tidligere bokhandels nordøstre hjørne, opp mot Oppistua. (Svart stiplet linje.) Andel bebygd areal (BYA) er pr i dag ca 60% (parkeringsareal er inkludert i BYA). Bygget kan med andre ord utvides noe på baksiden og opp til maks 8,5m mønehøyde. 4. Busslommer langs fv 34 i sentrum er kommentert over. 5. Planutvalget har vært innstilt på å forsøke å få til et T-formet kryss i krysset mellom Sentrumsvegen og Stasjonsvegen nord i sentrum. Det ligger i planforslaget, men kompliseres av en del andre ønsker, krav og behov i og rundt dette krysset som kommenteres lenger ned. 6. Gravhaugene ivaretas i planforslaget. 7. Det er et uutnyttet potensiale knyttet til hvordan Hov framstår for de som kommer hit langs fv 34 både i nord og i sør. Byggeplaner sør for Hovlandsvegen vil bidra positivt. Forbud mot løsfotreklame er et annet tiltak. Utover de rammene som planen setter, er forskjønning også opp til de som eier bygninger og grunn i områdene det gjelder. Utvendig oppussing av det tidligere samvirkelagsbygget, nå Hov City, er i så måte et godt eksempel. Søndre Land kommune side 9

10 Fra Hov bilverksted v/hans Petter Sveen: Planforslagets tydeliggjøring av innkjøringen til Statoil m fl fra Hovlandsvegen ivaretar ikke hans behov som eier av flere vogntog som må inn og ut der. Statoil må også ha store kjøretøy inn og ut. En rabatt vil også dele opp Sveens eiendom og medføre at kunder må parkere på vestsiden av bygget hvilket han hevder er unaturlig og tungvint for kunder til verkstedet i og med at inngangen er i det sørøstre hjørnet. Administrasjonen hadde et møte med Sveen i forkant av at planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn. Der ble disse momentene diskutert og ved en glipp ble de ikke tydeliggjort for Planutvalget før ettersynet. I planarbeidet har dette forøvrig vært drøftet og det har ikke vært noen tvil om at de løsninger som velges for å tydeliggjøre Hovlandsvegen inn fra fv 34 over Sveens eiendom forbi Statoil, må være tilpasset det manøvreringsrom som store kjøretøyer krever. (Sveens vogntog, vogntog som kunder til Statoil, Statoils tankbiler og ruteog skolebussene som trafikkerer her.) Utbyggingsplanene fra Hovlandsvegen og sørover som ble lansert i vinter, medførte også at det ble enda mer påkrevet å få på plass trygge og tydelige gang/sykkelveger sør i sentrum og en tydelig avkjøring fra Hovlandsvegen til arealet på sørsiden (NF1). I løpet av sommeren 2010 har Sveen startet påbygging av tilbygg i sørenden av eksisterende verksted. Dermed bortfaller P-plasser verkstedet har benyttet på gressbakken der. Videre har verkstedet behov for noen plasser rett utenfor verkstedsporten primært til biler som ikke går og som må trilles ut av hallen. Kommunal eiendom bak Malia har vært benyttet til dette, men dersom det skal bygges nytt der, vil verkstedet ikke kunne fortsette med det. Verkstedet kan komme til å trenge noen meter på Grettes grunn, inn mot jordet. Hovlandsvegen er kommunal veg. Det er krapp sving og trangt mellom verkstedet og Malia. Det har derfor vært oppe til diskusjon ikke minst pga verkstedets plassbehov at traséen for Hovlandsvegen flyttes litt sørover i svingen ved verkstedet i forbindelse med nybygging på sørsiden. Ny, slakere vegsving blir hovedsakelig på kommunal grunn, men det nordøstre hjørnet av Aarstads eiendom (Malia) vil også bli berørt av dette. Søndre Land kommune side 10

11 Fra tjenesteområde Bygg og Eiendom v/morten Normann, Fra tjenesteområde Helse og Omsorg v/åse Flatland: Tjenesteområde Bygg og Eiendom har ansvaret for alle kommunale bygg nye og gamle. Tjenesteområde Helse og Omsorg har ansvar for virksomheten i mange av disse byggene. Kommunen trenger boliger til unge funksjonshemmete. Området nord for tunet på Hov nordre er aktuelt å vurdere til dette. Det kan i så fall kanskje kombineres med carport/garasjer for hjemmesykepleiens biler. Tjenesteområdene ber derfor om at det vurderes om den øverste delen av grøntarealet F2 skal endre arealformål til offentlig virksomhet.? I planforslaget er areal for offentlig virksomhet trukket litt nord for helsehus og tunet på Hov nordre, avgrenset av en rett linje helt ned til gangvegen langs fv 34. Både tjenesteområde Bygg og eiendom og tj.omr. Helse og Omsorg foreslår at ytterligere ca 1,5 daa langs Hovsbakken endres fra grøntareal til offentlig virksomhet. (Markert med grått på flybildet.) På plankartet er byggegrensen mot fv 34 stiplet med svart videre fra helsehusets østfasade.?? Søndre Land kommune side 11

12 Det er ikke avgjort hvor ny bolig for unge funksjonshemmete skal bygges. Det er ikke kjent for saksbehandler hvilke andre alternative tomtearealer som eventuelt finnes. Nærhet til helsehuset, nærhet til sentrum og en mulighet til å kombinere dette bygget med hjemmesykepleiens behov for parkering under tak, er gode argumenter for å vurdere en del av området F2. Bolig til unge funksjonshemmete vil kreve et bygg på ca 500 m 2 i én etasje + uteareal og parkering mv. Helsehuset er til sammenlikning ca 570 m 2 i to etasjer. Det nye bygget må antakelig utformes mindre rektangulært enn helsehuset. Plassert ved Hovsbakken øverst i F2, vil bygget bli en markert del av horisonten. Det vil også stenge utsyn mot Veståsen fra boliger øst for sentrum. Plassering lavere i terrenget, rett nord for helsehuset, vil gi en mindre dominerende virkning i landskapet. Samtidig kan det opprettholdes grøntareal på begge sider av Hovsbakken (Kongevegtrasé, lekeareal, hensynssone). Dersom kommunen en gang i framtiden skal utarbeide mer detaljerte planer for opparbeiding/tilrettelegging av F2 til alment friområde og lekeareal mv, er kanskje området nederst mot fv 34 og like nord for helsehuset minst anvendelig til dette. Administrasjonen anbefaler at dersom mer av F2 skal gis arealformål offentlig virksomhet bør det diskuteres om plassering langs byggegrensen mot fv 34 rett nord for helsehuset foretrekkes framfor plassering oppe langs Hovsbakken. Terrenget er dog brattere her enn øverst, og kvaliteten på byggegrunnen er ikke kjent i skrivende stund. Det er vurdert, og tatt inn i forslaget til plankart, noen parkeringsplasser og en grensejustering mellom de nevnte områder F2 og OFF1. Fra Bjørg Horn, saksbehandler for Energi- og klimaplan for Søndre Land: Påpeker at bestemmelser i reguleringsplanen må utformes slik at de ikke er til hinder for eventuelle tiltak som vil bli foreslått og eventuelt vedtatt i kommunedelplan Energi og klima - eller er i strid med andre føringer som allerede er gitt. Byggeforskriften (TEK10) stiller krav til oppvarmingskilder og energiøkonomi i nye bygg. Det er ikke nødvendig å gjenta disse i planbestemmelsene. De gjelder uansett. Fra Mari Stenerud: 1. F1 må fortsatt være p-plass men brukes som torg og utstillingsplass ved behov. 2. Markering og håndhevelse av gang- og sykkelveg forbi rådhuset er nødvendig. 3. Mener de foreslåtte utearealene F4 og F5 er unaturlige og særlig F4 vil skape problemer ved at gjennomkjøring bak apoteket ikke blir mulig og peker på at inn/utkjøring mellom Sentrumsbygg og bankgården er/blir trafikkfarlig. 4.F2 bør derimot utvikles (flere grupper med benker, scene for underholdning, skating, aking, lekeapparater). 5. Mener belysningsarmatur og utemøbler bør være lyse ( 5 i bestemmelsene). Husfarger bør diskuteres i eget sentrumsprosjekt, som hun ser fram til og som bør komme i gang snarest. 6. Bestemmelsen om skjerming av utelager ( 7) bør gjelde alle former for containere. 7. Området rundt Statoil: Deler av Staoilbygget bør rives for å gi bedre rom for trafikken. Enkelt venterom, nattestengt. Bedre med dagligvareforretning like sør for Grettegutua enn helt sør i Hov (splitter sentrum). Søndre Land kommune side 12

13 8. Ønskelig med trygg kryssing av fv 34 mellom helsehus/rådhus og F1 i form av en gangbru. Folk krysser vegen der. 9. Ser ikke behov for foreslått G/S-veg i nord. De som kommer ned Stasjonsvegen kan benytte undergangen ved City. 1. I planforslaget er det sagt at F1 skal være torg, men tillatt med parkering. Det kan vendes på; til å være P-plass, men med mulighet for anvendelse som torg. Uansett er nok de fleste enige om at bruken skal være som den er: Et torg som kan benyttes ved arrangementer, men som har (helt nødvendige) P-plasser til daglig. Valget av arealformål i planen er gjort utfra at det er ønske og behov for å forsøke å skape gode uteplasser/uterom i sentrum. Dersom arealet gis formål parkering vil det være dét som legger premisser for eventuelle fysiske endringer som måtte komme på et senere tidspunkt. Dersom arealet, som foreslått, gis formål friområde, torg vil det legge litt andre premisser for slike eventuelle, framtidige endringer. Det er ikke meningen at dette bare skal være et torg. Derfor er det klart uttalt i bestemmelsene ( 19.2) at arealet skal kunne benyttes til parkering. Planutvalget er samstemt i følgende: Det er nødvendig med butikknære P-plasser i sentrum. Det er viktig å opprettholde en sentral plass som kan tas i bruk ved arrangementer. F1 er kommunal eiendom. Dersom det skal etableres busslommer i sentrum vil en del av dette arealet gå med. (5-6 P-plasser og noe plen. Omtrentelig markert på flybildet.) 2. Gangveg foran rådhuset. Dette er også nevnt ovenfor. Den er merket med parkering forbudt -skilt i begge ender, men også her har vi lagt oss til en annen sedvane/praksis. Foran rådhuset har vi til tross for skiltingen en uryddig praksis. Parkering, kjørebane (m/utrykningskjøretøy) og myke trafikkanter. Rådhuset er mye brukt på ettermiddags- og kveldstid, men også på dagtid benyttes gangvegen tidvis til parkering. Fysisk markering av gang- og sykkelvegen og håndhevelse av skiltingen er nødvendig. Søndre Land kommune side 13

14 3. Trafikkforholdene i passasjen mellom bankbygget og Sentrumsbugg er omtalt ovenfor. Når det gjelder plasseringen av utearealene F4 (bak apoteket) og F5 (vis-a-vis City) så er de lokalisert der de er i planforslaget ene og alene i mangel av noe bedre. Situasjonen med manglende uteareal for beboere i sentrum er oppstått fordi det ikke er blitt stilt krav til det ved utbygging av leiligheter. Å plassere utearealer i et sentrum med begrenset plass, i etterkant, er dermed en utfordring. Detaljene rundt F4 må som nevnt, sees på i samarbeid med de berørte parter der. Det foreslåtte friområdet F5 ligger lenger unna eksisterende leiligheter i sentrum og kan således sees som litt unaturlig. Endelig utforming må sees i sammenheng med behov for butikknære p-plasser, gang- og sykkelveg langs Stasjonsvegen og endring av krysset mellom Sentrumsvegen og Stasjonsvegen. Dette omtales nærmere nedenfor. 4. Utvikling av F2. Reguleringsplanens oppgave er å styre arealbruken dvs gi arealformål og gi bestemmelser om hva som er lov og ikke lov innenfor hvert område. Hvorvidt kommunen (og/eller andre) ønsker og evner å utvikle dette friområdet til noe mer enn det er i dag, blir en annen sak. Reguleringsplanen slår bare fast at F2 skal være friområde og at tiltak som hører til et sånt park/lekeareal er tillatt der. 5. Belysningsarmatur og utemøbler er i planen foreslått med mørk farge. Pr i dag har både gatelys- og vimpelstolpene (Rema1000, Kiwi) lyse farger. En reguleringsplan har ikke tilbakevirkende kraft, så bestemmelsen kommer kun til anvendelse for nye tiltak. At det er valgt noe i det hele tatt, er for å bidra til å skape enhet i sentrum over tid. Mørke farger på stolper og gatemøbler mv er valgt etter anbefaling fra arkitekten som har deltatt i forarbeidet til planen og i tråd med anbefalinger vedrørende universell utforming (UU). Møbler og utstyr er vertikale elementer som reflekterer mindre lys enn de horisontale flatene. Derfor bør møbler og utstyr hovedsakelig ha en mørk farge for å oppnå en god kontrast til bakenforliggende omgivelser. Asfalt er veldig lite fargebestandig. Den har en nesten sort farge i det den blir lagt men taper seg svært raskt til å få en mellomgrå farge. Man bør derfor ta utgangspunkt i at asfalt har et grått utseende med et lyshetstall på rundt v 0.35 i dagslys og noe mørkere i gatebelysning. 6. Skjerming av utelager. En reguleringsplan har ikke tilbakevirkende kraft, så bestemmelsen kommer kun til anvendelse for nye tiltak. 7. Planutvalget har gått inn for å åpne for dagligvarehandel sør for Hovlandsvegen i mangel av reelle muligheter ved Grettegutua eller lenger nord i sentrum. 8. I arbeidet med planen er det på grunn av kostnadene ikke vurdert gangbru over fv 34. Kommunen håper at det vil bli mulig å oppnå redusert hastighet på fv 34 gjennom Hov og derigjennom få på plass minst én fotgjengerkryssing der vi løper over i dag. Dette bør skje i et tettstedsprosjekt der kommunen, ulike interessenter i Hov, Vegvesenet, Fylkeskommunen og Fylkesmannen deltar. 9. Gang- og sykkelveg i nord. Som nevnt ovenfor er det et mål å skape et sammenhengende, tydelig og trygt nett av G/S-veger i hele sentrum. Derfor er det foreslått å regulere inn fortau/gangveg nordover fra Sentrumsvegen 11 (Åbø) til G/S-vegen som skal komme ned langs Stasjonsvegen. Fra undergangen bak City er det foreslått en gangvegtrasé sørover langs fv 34 opp til torget F1. Med dagens bygningsstruktur er denne neppe så aktuell å etablere, men det kan endre seg. Deler av traseen benyttes for øvrig av fotgjengere pr i dag (flybildet). Søndre Land kommune side 14

15 Fra Knut Skaugrud: 1.Kritisk til prosessen fram mot planforslag. 2.Arealbruken rundt nyetablerte City Hov svært viktig for virksomheten der. Mener arealet nord for fv 247 ikke burde vært tatt ut av planarbeidet. 3.Ikke heldig med kollektivtrafikk på Sentrumsvegen (det er den verken planlagt eller bygd for). 4.Mener det er langt bedre med venterom (foreslår Servicetorget i rådhuset) og holdeplasser i sentrum enn en skyss-stasjon ved Statoil. 5.Mener F1 bør reguleres som parkeringsareal, men at det kan benyttes til torg/arrangementer ved behov. 6.Foreslått gangveg fra undergangen bak City sørover langs fv 34 til F1 ansees som upraktisk og unødvendig. 7.Sterkt kritisk til å åpne for dagligvare- og detaljhandel i NF1og NF2 slik det er foreslått. Tror det vil virke negativt på handel og virksomhet i sentrum nord for Grettegutua. 8.Mener REMA1000 bør kunne få utvide der de er i dag (var i 2010). 9.Spørrende til hva som ligger i begrepet gatetun i planforslaget. 1. Vedrørende prosessen fram til planforslag: Kommunen hadde i mangel av egen arealplanlegger-kapasitet innleid planlegger og arkitekt Tore Hjerkinn i tiden mai 09-mai 10. Alle berørte har hatt en stående invitasjon til å kontakte ham underveis i arbeidet. Møter i folkevalgte organer er åpne for publikum. Det er ellers fulgt normal saksgang for reguleringsplaner. Offentligheten deltar med innspill etter varsel om oppstart og med merknader til planforslag ved offentlig ettersyn. Utover dette har intensjonen vært å arrangere et åpent infomøte i Hov i løpet av ettersynet, hvilket beklageligvis ikke ble gjennomført. I et kommende tettstedsprosjekt vil dialogen mellom kommune, andre offentlige parter og Hov sentrums aktører/interessenter nødvendigvis være vesentlig tettere. 2. Arealet rundt og nord for City Hov. Planutvalget ønsket å få et planforslag ut til offentlig ettersyn før sommeren. Administrasjon og Planutvalg hadde ikke konkrete, omforente forslag Søndre Land kommune side 15

16 til arealbruken nord for fv 247 å legge ut til offentlig ettersyn våren Følgelig ville arealet bare framstått som grått trafikkareal og vært lite å forholde seg til for offentligheten. Derfor ble området tatt ut av planen. Arealet mellom City og Maxbo er et viktig sentrums-område, men har stått uutnyttet i alle år. Utfordringen er å få til gode trafikkløsninger (gangveg mot nordøst, adkomst Dalegutua, adkomst Maxbo inkl. varetransport, gangveg langs Stasjonsvegen, busslomme(r), kryssing(er) av Stasjonsvegen, nytt T- kryss til sentrum, forbedring av krysset mellom Stasjonsvegen og Sentrumsvegen mot nord, avlastningsparkering ved større arrangementer, ordinære P- plasser m/adkomst med mer) uten at trafikkareal beslaglegger mer enn høyst nødvendig av dette sentrumsnære arealet. Eies av: Hhv Tor Bjørgo og kommunen. Tanken var å se på dette i sammenheng med Vegvesenets (SVV) bebudete reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Stasjonsvegen ned til Sentrumsvegen. SVV hadde sin første befaring av området 23.august og vil varsle oppstart av planarbeidet snart. Følgelig bør kommunen også ta opp igjen tråden nord i sentrum i høst. 3. Det er enighet med fylkeskommunen om buss-stopp på begge sider av fv34 ved rådhuset (Kiwi). 4. Torget F1 er kommentert over. 5. Gang- og sykkelveg sørover langs østsiden av fv 34 er kommentert over. 6. Åpning for detalj- og dagligvarehandel i områdene NF1 og NF2 er kommentert over. 7. Eventuell utvidelse av bygget der REMA100 er i dag (var i 2010) er kommentert over. Fra Statens Vegvesen (SVV): 1. Har innsigelse mot ny avkjørsel på fv 34 mellom Statoil og Bjørgobygget. 2. Har innsigelse mot planbestemmelsene der Veglovens 33 ikke er hensyntatt. 3. Gangfelt, kryssing av fv 34 må vedtas av SVV. 1. Alle merknadene fra Statens vegvesen, region øst, er tatt inn i planforslaget. 2. Dette betyr at grunnlaget for innsigelser er falt bort. 3. Detaljert er avkjørselen som nevnt tatt ut av planforslaget. Vedrørende vegloven 33, se planbestemmelsene 6. Vedr. Gangfelt, tas dette til etterretning. Søndre Land kommune side 16

17 Fra Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE): NVE har et ansvar for å sikre samfunnet mot tap og skader som skyldes flom, erosjon og skred. Ønsker at første setning i bestemmelsenes 10 omformuleres fra redegjøre til dokumentere. Dette er tatt inn i planbestemmelsene 10. Fra tjenesteområdet Teknisk drift v/øystein Somby-Solaas: 1. Spør om farge på beslysningsarmatur gatelys. 2. Har tillegg til listen i bestemmelsenes 10 forhold som kommunen kan be om at dokumenteres; tiltakets vannbehov, brannberedskap (det er ikke tilstrekkelig kapasitet til å forsyne sprinkleranlegg) og deponering av snø. 3. Gang- og sykkelveg forbi rådhuset 4. Andre komentarer: G/S-veg gjennom FKB4 og 5 er ikke nevnt i bestemmelsene, GV2 og 3 bør tegnes inn som G/S-veg og få farge på kartet. 1. Fargevalg på belysningsarmatur er kommentert over. 2. Jf. tidl. merknad. 3. Gang- og sykkelveg forbi rådhuset er kommentert over. 4. Gang- og sykkelvegen gjennom OFF1 og F2 er ikke foreslått med standard gangveg-farge. Det er fordi det i begge områdene kan komme tiltak som gjør at traséen flyttes noe. Derfor er det tatt inn i bestemmelsene for OFF1 og F2 at det skal gå G/S-veg gjennom områdene, men ved å gi den samme arealformål som hhv rød farge i OFF1 og grønn i F2, vil det ikke kreves endring av planen dersom G/S-vegens trasé skal endres noe. G/S-veg mellom fv 34 og FKB 4 og 5 har eget arealformål og går ikke gjennom FKB 4 og 5. GV2 og 3 er kun markert med stiplete linjer på kartet og ikke tegnet inn som G/S-veger. Det er fordi det pr nå ikke er utredet om det faktisk er mulig å få fram G/S-veg der pga bratt terreng. Begge er derfor i tillegg til antydningen på kartet omtalt i bestemmelsene for området de eventuelt etableres i. Fra kommunens representant for barn og unge i arealplansaker, Eva Fløystad: 1. Svært bra at F4 er regulert inn og at området stenges for gjennomkjøring. 2. Det bør også reguleres inn oe tilsvarende bak Kiwibygget. Det må stilles krav til uteareal før nye leiligheter tillates i sentrum. 3. Mener F5 kan bli et godt uterom men det krever sikring/skjerming mot vegen. 4. Området sør for Hovlandsvegen og sør for gatekjøkkenet har et vesentlig potensiale til å bli både tryggere og penere. Innkjøringen til Hov frister ikke til stopp. 5. Planen mangler uteområde for de litt større barna. Sør for gatekjøkkenet egnet areal for lekeområde/skaterampe mv for disse inntil eventuell ny bebyggelse kommer. 6. F2 er ikke i bruk som uteareal. For at det skal tas i bruk må det planer og midler til. 7. Gang- og sykkelveg forbi rådhuset. 8. Gang- og sykkelveger i sentrum må være sammenhengende og brukbare for rullestol, barnevogn osv. 9. Nødvendig med ett eller flere nye gangfelt over fv Sentrumsvegen er smal og bør være enveiskjørt. Søndre Land kommune side 17

18 1. Kommentert over. 2. Det har vært diskutert å forsøke å få på plass regulert uteareal også ved Kiwibygget, men det er svært lite tilgjengelig areal der. I planbestemmelsene er det satt krav til uteareal ved bygging av nye leiligheter i sentrum. 3. F5 kommentert over. 4. NF1 og innkjøring til Hov kommentert over. 5. Med de planer som foreligger for NF1 pr i dag er det ikke aktuelt å regulere inn friområde sør for gatekjøkkenet. 6. F2 kommentert over. 7. G/S-veg forbi rådhuset kommentert over. 8. G/S-veg-nett og kvalitet. Reguleringsplanens kart og bestemmelser ivaretar dette. 9. Gangfelt over fv 34 - kommentert over. 10. Enveiskjøring i Sentrumsvegen har vært diskutert i arbeidet med planforslaget sammen med en del andre løsninger for denne hovedvegen/handlegaten gjennom sentrum. Planutvalget har ønsket å la Sentrumsvegen ligge som den gjør, og opprettholde trafikk i begge retninger. Fra Riksantikvaren (RA): 1. Ber om at begrepsapparatet fra ny Plan- og bygningslov benyttes i planen dvs hensynssone ved gravminnet bak rådhuset. 2. Mener det er viktig at kirken framstår som tettstedets klare visuelle blikkfang og at maksimale mønehøyder i FKO (Fladsrudbygget/Rema1000), NF1 og NF2 ikke bør overstige Fladsrudbyggets maksimale høyde. (Se bilder over.) Mener av samme grunn at maks mønehøyde i FKB1 (Bjørgo, Huser) bør reduseres fra de foreslåtte 11.75m. 3. Ber om å få inn formulering i bestemmelsene om at byggesaker i kirkens nære omgivelser skal legges fram for Biskopen på Hamar og RA for godkjenning i henhold til Kirkerundskriv T-3/ Foreslår at tiltak (P1, se bilder over) langs Hovsbakken (Bergenske Kongeveg) utformes slik at kongevegtraséen synliggjøres (rabatt, kantstein eller lignende). Riksantikvaren har senere varslet innsigelse vedrørende ivaretaking av gravminnet gjennom hensynssone. Alle merknader fra RA som innebærer potensiell innsigelse, er imøtekommet. Planforslaget gir ikke grunn for innsigelse fra RA. Det er lagt inn både hensynssone og bestemmelse for fortidsminnet med eksakt ordlyd og omfang, slik det ble fremmet av RA og Oppland fylkeskommune v/kulturvern. Planforslaget må ha mønehøyder som gjør det mulig med utvikling for beboere og næringsliv i Hov sentrum. I og med at kirkegården dekker hele arealet mellom kirken og fv 34 vil det uansett være åpent og luftig rundt kirkebygget. Søndre Land kommune side 18

19 Den visuelle opplevelsen ved ankomst til Hov sørfra på fv 34 er (uavhengig av eventuelle nybygg med mønehøyde opptil 11.75m på østsiden av vegen) preget av eksisterende vegetasjon og tidligere gjennomførte tiltak i og utenfor planområdet (se foto): Administrasjonen anser at det er tatt tilstrekkelig hensyn til kirkens visuelle omgivelser i planforslaget. 3. Det tas inn i bestemmelsene at byggesaker i kirkens nære omgivelser kan legges fram for Biskopen på Hamar og Riksantikvaren. 4. P1 tilpasses hensynssoner for kulturmiljø. Sjakting er bestilt hos Oppland fylkeskommune, kulturvern. Dette vedrørende mulig utvidet parkering nord for/i OFF1 mot/i F2. For øvrig vises det til planbestemmelsene, der Riksantikvarens merknader er behørig implementert i detalj. Fra tjenesteområde Kultur v/aud Sigrid Holst: 1. Ønsker opparbeiding og tilrettelegging i F2. 2. Ønsker utemøbler langs gangveger. 3. Friareal F5 bør bli parkeringsplasser. 4. Ønsker felles plassering av containere for glass, drikkekartong og UFF. 5. Innfarten til Hov fra sør er ikke innbydende. 6. Diverse innspill vedr forskjønning 1. Tiltak i F2 er kommentert over. 3. Plassering og utstrekning av F5 må diskuteres nærmere i Planutvalgets møte. Kommentert over. Reguleringsplanen fastsetter arealbruk. Drift av arealene (bed, skilting, plassering av utemøbler osv) er viktig nok, men ligger utenfor reguleringsplanens oppgave og må løses i andre sammenhenger. I løpet av planarbeidet er det kommet mange innspill som omhandler disse temaene og det forsterker ønsket om et felles sentrums-/tettstedsprosjekt der alle gode krefter kan forenes. Søndre Land kommune side 19

20 Fra Søndre Land eldreråd v/olaug Lihagen og Fra Søndre Lands råd for funksjonshemmete v/eva Røise: Rådene har fattet likelydende uttalelser i 6 punkter. 1. Det må etableres buss-stopp med léskur på fv 34 ved legesenteret. 2. Utplassering av benker og utsmykking av sentrum bør være et felles ansvar mellom kommunen, handelstanden og Hov vel. 3.Hov sentrum må være tilgjengelig, trivelig og ha de nødvendige tilbud. 4.Ønsker ikke etablering av P1 bør forbli grøntområde. 5. P-plasser bør merkes med korttidsparkering. 6. Alle parkeringsplasser rundt rådhuset og legesenteret bør være tilgjengelige for kommunens innbyggere, ikke bare for kommunalt ansatte. 1. Busslommer i sentrum blir ved rådhuset på begge sider av rv34. 2, 3, 5 og 6 er kommentert over i forbindelse med merknaden fra tj omr Kultur. 4. P1 er kommentert over. Fra Fylkesmannen i Oppland: 1. Ser det som uheldig å åpne for detalj- og dagligvarehandel i NF1 og NF2. 2. Anbefaler at arealgrenser for butikksenter (maks 3.000m 2 BRA) tas inn i planbestemmelsene. 3. Fremmer innsigelse fordi det mangler risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet. 4. Ber om at støykartet innarbeides i plankartet. 5. Savner konkretisering mht universell utforming og andel boliger med livsløps-standard i bestemmelsene. 6. Diverse korreksjoner vedrørende det plantekniske (farger, begreper, lovhjemler osv). Alle merknader som gir grunn for innsigelser fra fylkesmannen er imøtekommet i det foreliggende planforslag. NF1 og NF2 er kommentert over. Det er noe tvil rundt hvor vidt arealgrensene for butikksenter butikksenter bør tas inn i reguleringsplanen. ROS er vedlagt planen. Pkt. 4 er utført. Universell utforming er detaljert behandlet og er et helt sentralt prinsipp, og er gjennomgående i hele planen. Det kan være vanskelig å vedta eksakte antall livsløpsboliger. I tillegg er TEK10 kapittel 12 i dag så detaljert på dette området, at mye derfor anses ivaretatt. Reglene i pbl og kartforskriften av 2009 er implementert i planen.. For øvrig vises det til planbestemmelsene, der fylkesmannens merknader er behørig implementert i detalj. Fra Kari Marie og Ole Johan Hammerstad, Randsfjordvegen 53: Bor vest for fv 34 med grense til planområdet. Avstanden fra boligen til krysset fv 34/ Hovlandsvegen er ca meter. Kommenterer at de er plaget av støy fra fv 34 og ikke minst fra krysset. Ved utbygging i NF1 vil trafikken øke i området. Søndre Land kommune side 20

PLANBESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR GRINAKERLINNA I GRAN KOMMUNE. PLAN NR 0534-XXX.

PLANBESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR GRINAKERLINNA I GRAN KOMMUNE. PLAN NR 0534-XXX. PLANBESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR GRINAKERLINNA I GRAN KOMMUNE. PLAN NR 0534-XXX. Nordbohus HLV AS/Cowi AS. Hønefoss, 07.10.2011. BJLE. Bakgrunn. På oppdrag for Nordbohus HLV AS er det utarbeidet

Detaljer

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR DEL AV NESBYEN SENTRUM - 1. GANGS BEHANDLING

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR DEL AV NESBYEN SENTRUM - 1. GANGS BEHANDLING Arkivsak-dok. 16/00221-1 Saksbehandler Jan Erik Tilghman Saksgang Teknisk utvalg 01200904 - ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR DEL AV NESBYEN SENTRUM - 1. GANGS BEHANDLING Saken avgjøres av: Teknisk utvalg

Detaljer

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Gran kommune, 10.10.2011. Sist revidert 13.01.2012 Vedtatt i Gran kommunestyre den 16.02.2012 Generelle opplysninger Formål Formålet med planen

Detaljer

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218 Arkiv: 162/292/L12 Saksmappe: 2012/2168-2150/2015 Saksbehandler: Anne Kristine Lysestøl Dato: 09.02.2015 1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR GRINAKERLINNA I GRAN KOMMUNE. PLAN NR 0534-E197.

PLANBESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR GRINAKERLINNA I GRAN KOMMUNE. PLAN NR 0534-E197. PLANBESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR GRINAKERLINNA I GRAN KOMMUNE. PLAN NR 0534-E197. Nordbohus HLV. AS/Cowi AS. Hønefoss, 07.10.2011. BJLE. Revidert: 07.005.2012.Sile Bakgrunn. På oppdrag for Nordbohus

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

DETALJREGULERING FOR SJØSIDEN KJØPESENTER

DETALJREGULERING FOR SJØSIDEN KJØPESENTER Dato: 10.6.2014 Vedlegg... DETALJREGULERING FOR SJØSIDEN KJØPESENTER Planbeskrivelse Varsel Planoppstart Navn på plan/tiltak: Reguleringsendring for del av Sjøsidenkvartalet Kommune: Vefsn kommune Stedsnavn:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /14

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /14 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 04.02.2016 16/14 Arkivsaksnr: 2012/5392 Klassering: L13 Saksbehandler: Marthe Veie ENDRING AV REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) EGGE - AVGRENSET

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til detaljregulering for Strømsnes sentrum - endring

PLANBESTEMMELSER til detaljregulering for Strømsnes sentrum - endring Fauske kommune PLANBESTEMMELSER til detaljregulering for Strømsnes sentrum - endring SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Kunngjøring om igangsatt planlegging 01.06.2010 RHB 1.gangs behandling

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR REINBAKKAN BOLIGOMRÅDE Planen er datert: 04.10.2010 Bestemmelsene er datert: 04.10.2010 Sist revidert i hht til kommunestyrets vedtak: 30.05.2011 Vedtatt av

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150002 Revidert dato: 22.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 44/17 Plan og miljøutvalget Arkivsaksnr.:16/124

Saksnummer Utvalg Møtedato 44/17 Plan og miljøutvalget Arkivsaksnr.:16/124 Skaun kommune Arkivkode: EA 8/9 Arkivsaksnr.: 16/124 Saksbehandler: Jørgen Sætre Saksnummer Utvalg Møtedato 44/17 Plan og miljøutvalget 03.10.2017 Arkivsaksnr.:16/124 SAKEN GJELDER: 1. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID023729500 Planbeskrivelse Dato: 15.02.2017. Revidert 20.04.17 Arkitektkontoret GASA AS Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Planbeskrivelse Gnr

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/250 OMREGULERING HEGG II - GNR 9/5 Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 9/5 Saksnr.: Utvalg Møtedato 22/16 Formannskapet 01.06.2016 42/16 Formannskapet

Detaljer

REGULERINGSENDRING MØLLEKVARTALET, GRAN SENTRUM

REGULERINGSENDRING MØLLEKVARTALET, GRAN SENTRUM Oppdragsgiver: Wiengården as Document type Planbeskrivelse Date August 2013 Revidert 11.03.2014 GK/SILE REGULERINGSENDRING MØLLEKVARTALET, GRAN SENTRUM MØLLEKVARTALET, GRAN SENTRUM Revision 2014/03/11

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN Oppdragsgiver: TT Eiendomsutvikling AS Oppdrag: 513761 Endring og utvidelse av reg.plan Hatlestad-Valle 3.188.00.00 Del: Dato: 2012-02-21 Skrevet av: Karianne Eriksen/Torhild Wiklund Kvalitetskontroll:

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/ Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/201-37 14.11.2013 2.GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE B2 PÅ GRØNINGEN GNR/BNR 20/106

Detaljer

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REGULERINGSBESTEMMELSER I medhold av plan- og bygningslovens 27-2 har Nordre Land kommunestyre i sak 9/08 vedtatt denne reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser.

Detaljer

RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR

RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr Kommunestyret 17.06.2014 61/2014 Saksansvarlig Jan Petter Vad Arkiv: K2 - L12 Objekt: Arkivsaknr 08/1483 Sluttbehandling detaljregulering

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /17 Kommunestyret /17. Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /17 Kommunestyret /17. Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 16.05.2017 026/17 Kommunestyret 23.05.2017 021/17 Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Offentlig reguleringsplan Buksnes Skole - 2.gangsbehandling

Detaljer

ENDRING - REGULERINGSPLAN FOR BOLIGFELT ULBERG VEST - VEDTAK. Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Utvalg for plan og teknisk 021/

ENDRING - REGULERINGSPLAN FOR BOLIGFELT ULBERG VEST - VEDTAK. Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Utvalg for plan og teknisk 021/ RINGEBU KOMMUNE Vår referanse 08/1290-70 L12 Vår saksbehandler: Wenche Hagestuen Dale, tlf. 61 28 30 96 ENDRING - REGULERINGSPLAN FOR BOLIGFELT ULBERG VEST - VEDTAK Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Utvalg for

Detaljer

Områdeplan Kolstad, Klommestein skog og Odalen. Nordre tverrvei. presentasjon av foreløpige utredninger og forslag til trasé og kryssløsninger

Områdeplan Kolstad, Klommestein skog og Odalen. Nordre tverrvei. presentasjon av foreløpige utredninger og forslag til trasé og kryssløsninger Områdeplan Kolstad, Klommestein skog og Odalen Nordre tverrvei presentasjon av foreløpige utredninger og forslag til trasé og kryssløsninger HMPB, 8. Mai 2017 Frogn rådhus Nordre tverrvei - alternative

Detaljer

Planbestemmelser REGULERINGSENDRING TIL BOLIG/FORRETNING/KONTOR

Planbestemmelser REGULERINGSENDRING TIL BOLIG/FORRETNING/KONTOR Planbestemmelser 421.3 REGULERINGSENDRING TIL BOLIG/FORRETNING/KONTOR Arkivsak: 05/3483 Arkivkode: PLANR 421.3 Sakstittel: PLAN NR. 421.3 - REGULERINGSPLAN FOR AVALDSNES SENTRUM REGULERINGSENDRING TIL

Detaljer

Reguleringsendring foreldreparkering ved Elstangen Barnehage. Planbeskrivelse. Hole kommune, 15.08.2014. Bakgrunn

Reguleringsendring foreldreparkering ved Elstangen Barnehage. Planbeskrivelse. Hole kommune, 15.08.2014. Bakgrunn Reguleringsendring foreldreparkering ved Elstangen Barnehage Planbeskrivelse Hole kommune, 15.08.2014. Bakgrunn Hole kommune har solgt regulert barnehagetomt, felt Ob i Elstangen for bygging av privat

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL LOSJEVEGEN 3 OMFATTER 92/24, 92/56, 92/27, 1742/1, 92/45 PLANID 2014007 Planen er vedtatt i Kommunestyret 16.6.15 som sak 46/15 Innenfor reguleringsgrensene er området regulert

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE - 1 - REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/333-12 Dato: 04.05.2015 DEL AV 39/1 - GULLIKSRUD BOLIGGREND REGULERINGSPLAN - FØRSTEGANGSBEHANDLING ::: Sett

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 5452/14 Arkivsaksnr.: 13/

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 5452/14 Arkivsaksnr.: 13/ Saksframlegg Ark.: L12 201305 Lnr.: 5452/14 Arkivsaksnr.: 13/1027-17 Saksbehandler: Lars Kristian Hatterud DETALJREGULERING FV. 255 GS STATOIL FORSET - FORSET SENTRUM - 2. GANGS BEHANDLING. Vedlegg: 1.

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661 SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661 Privat detaljregulering Bilsentret Finnsnes - merknadsbehandling - gnr. 46 bnr. 107, 33 mfl.... Sett inn saksutredningen

Detaljer

1 GENERELT. Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Området reguleres til følgende formål:

1 GENERELT. Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Området reguleres til følgende formål: Fauske kommune PLANBESTEMMELSER til reguleringsplan for Sulitjelma skole SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Kunngjøring om igangsatt planlegging 23.02.2010 RHB 1.gangs behandling i

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 21.03.2014 Saksnr.:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Rådhuset XX.XX.XX Saksbehandler: Magne Kjelstad

SAKSFRAMLEGG. Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Rådhuset XX.XX.XX Saksbehandler: Magne Kjelstad SAKSFRAMLEGG Ark: L12 Arkivsaksnr.: 09/982 l.nr. 13/5740 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Rådhuset XX.XX.XX Saksbehandler: Magne Kjelstad Sak: REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN OMRÅDEREGULERING FOR HOV SENTRUM

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN OMRÅDEREGULERING FOR HOV SENTRUM FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN OMRÅDEREGULERING FOR HOV SENTRUM PLANBESKRIVELSE Datert: 27.05.2013 Innhold SAMMENDRAG... 2 BAKGRUNN...2 SAKSGANG OG MEDVIRKNING...3 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER... 3 BESKRIVELSE

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

PLAN FV 562 FROMREIDE KJERRGARDEN- GANG- OG SYKKELVEG, VEGUTBEDRING- BEHANDLING FØR OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING.

PLAN FV 562 FROMREIDE KJERRGARDEN- GANG- OG SYKKELVEG, VEGUTBEDRING- BEHANDLING FØR OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING. PLAN 273 - FV 562 FROMREIDE KJERRGARDEN- GANG- OG SYKKELVEG, VEGUTBEDRING- BEHANDLING FØR OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING. Sakstittel: Plan 273 - Fv. 562 Fromreide - Kjerrgarden - Gang- og sykkelveg, vegutbedring

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 GNR/BNR 1135/135 PlanID: 2012004 REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert: Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste revisjon av bestemmelser:

Detaljer

Møtebok. Saksbehandler: Kyrre Halvorsen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 09/438-15. Reguleringsendring Fageråsen I, gangvei langs Trolldalsveien

Møtebok. Saksbehandler: Kyrre Halvorsen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 09/438-15. Reguleringsendring Fageråsen I, gangvei langs Trolldalsveien Møtebok Saksbehandler: Kyrre Halvorsen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 09/438-15 Reguleringsendring Fageråsen I, gangvei langs Trolldalsveien Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA &&&

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Plan-ID: 2015p229 Detaljreguleringsplan for Langbakken 60 med gang- og sykkelveg i Langbakkens øvre del Endring for del av reguleringsplanene for områdene: Åretta Messenlivegen (057) og Høstmælingen Aagaardvegen

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/1474 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR BERGENHUSOMRÅDET - GODKJENNING Saksbehandler: Espen Glosli Arkiv: 143 L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 3/15 Formannskapet 14.01.2015 64/15

Detaljer

DELEGASJONSVEDTAK - MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR TØMMERVEIEN BOLIG OG NÆRBUTIKK

DELEGASJONSVEDTAK - MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR TØMMERVEIEN BOLIG OG NÆRBUTIKK Samfunnsutvikling Kommune og arealplanlegging Roald Johansen as Postboks 2248 9508 ALTA Deres ref: Vår ref Arkvkode Sak/Saksb Dato 657/13 PLNID 20100011 12/4629-8/NADO ALTA, 24.01.2013 DELEGASJONSVEDTAK

Detaljer

Time Kommune. Beskrivelse av endringsforslag. Utgave: 1 Dato: [Revisjonsdato]

Time Kommune. Beskrivelse av endringsforslag. Utgave: 1 Dato: [Revisjonsdato] Beskrivelse av endringsforslag Utgave: 1 Dato: [Revisjonsdato] Beskrivelse av endringsforslag 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Beskrivelse av endringsforslag Utgave/dato: 1 / [Revisjonsdato]

Detaljer

Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst

Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst NOTAT Sted/Dato : Sarpsborg 12.01.12. Nr: - - Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst Detaljregulering Værn

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for. Søbbesva

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for. Søbbesva PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Søbbesva SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Oppstartsmøte 09.07.2014 R.H.B. Kunngjøring om igangsatt planlegging 26.07.2014 R.H.B. 1.gangs

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Alf Thode Skog og Espen Glosli Arkiv: 143 L12 Arkivsaksnr.: 13/1474

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Alf Thode Skog og Espen Glosli Arkiv: 143 L12 Arkivsaksnr.: 13/1474 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog og Espen Glosli Arkiv: 143 L12 Arkivsaksnr.: 13/1474 Saksnr.: Utvalg Formannskap Kommunestyre Møtedato OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR BERGENHUSOMRÅDET GODKJENNING

Detaljer

Bestemmelser til REGULERINGSPLAN FOR MELDAL SENTRUM. Meldal kommune

Bestemmelser til REGULERINGSPLAN FOR MELDAL SENTRUM. Meldal kommune Bestemmelser til REGULERINGSPLAN FOR MELDAL SENTRUM Meldal kommune Forord Forslag til reguleringsplan for Meldal sentrum er utarbeidet av Plankontoret etter oppdrag fra Meldal kommune. Meldal kommune har

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201218 Saksmappe: 2012/2974-0 Saksbehandler: Arne Strømme Dato: 14.08.2013 Saksframlegg Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr 201218 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Langbakken 54-60 med adkomstveg Endring for del av reguleringsplanene for: Åretta Messenlivegen (057) og Høstmælingen Aagaardvegen (081) REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelser

Detaljer

Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4

Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4 Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4 Arkivsak: 09/2016 Arkivkode: PLANR 5018 Sakstittel: DETALJREGULERING FOR NORHEIM NÆRINGSPARK DEL IV - DEL AV 148/947 MFL Godkjent i Karmøy kommunestyre

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Plan-ID: 2015p081e08 Detaljreguleringsplan for Langbakken 60 med gang- og sykkelveg i Langbakkens øvre del Endring for del av reguleringsplanene for områdene: Åretta Messenlivegen (057) og Høstmælingen

Detaljer

Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1

Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1 Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Planstatus... 3 4 Beskrivelse av planområdet... 4 5 Eiendomsforhold... 4 6 Kommunalteknikk...

Detaljer

Vetlegrenda og Bjorli Friluftspark

Vetlegrenda og Bjorli Friluftspark REGULERINGSENDRING for Vetlegrenda og Bjorli Friluftspark Lesja kommune PlanID: 05120065 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet 08. mars 2013 Utbygger: Bjorli Utviklingsselskap AS 2 GENERELT Orientering Den opprinnelige

Detaljer

Generelt. Planformål. 2 Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål:

Generelt. Planformål. 2 Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål: Generelt Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret Kvinesdal kommune Planbestemmelser Plankart 1 og 2 datert: 06.04.10 PLAN ID 1037 2009014 Rev. etter kommunestyrets vedtak 24.06.10 1 Det planlagte

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /17 Kommunestyret /17 Planutvalget /17

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /17 Kommunestyret /17 Planutvalget /17 Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 19.09.2017 053/17 Kommunestyret 26.09.2017 057/17 Planutvalget 25.09.2017 057/17 Arkivsak ID 16/1463 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola 2.gangsbehandling- reguleringsendring

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Ark: L13 Arkivsaksnr.: 15/1416 l.nr. 15/13476 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato

SAKSFRAMLEGG. Ark: L13 Arkivsaksnr.: 15/1416 l.nr. 15/13476 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato SAKSFRAMLEGG Ark: L13 Arkivsaksnr.: 15/1416 l.nr. 15/13476 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Rådhuset Saksbehandler: Renate Vestbakken Sak: PLANPROGRAM FOR FAGERLUND NÆRINGSOMRÅDE

Detaljer

Detaljregulering for Rønningstrand

Detaljregulering for Rønningstrand Detaljregulering for Rønningstrand Gnr./bnr. 75/29 m.fl., Leksvik kommune Kommunens planid 2014-001 Planforslag er datert 11.04.2014 Dato for siste revisjon av plankartet 11.04.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Sjøgata Vest

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Sjøgata Vest Fauske kommune PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Sjøgata Vest SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Oppstartsmøte 08.07.2008 R.H.B. Kunngjøring om igangsatt planlegging 15.07.2008

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 371 Telegrafalleen 2-2. gangsbehandling Forslag til vedtak: 1. 0605_371 detaljregulering

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 05/909-334 Arkiv: PLNID 20060011 Sakbeh.: Nataliya Dolzhenko Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR HESTESKOEN -EGENGODKJENNING

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 05/909-334 Arkiv: PLNID 20060011 Sakbeh.: Nataliya Dolzhenko Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR HESTESKOEN -EGENGODKJENNING SAKSFREMLEGG Saksnr.: 05/909-334 Arkiv: PLNID 20060011 Sakbeh.: Nataliya Dolzhenko Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR HESTESKOEN -EGENGODKJENNING Planlagt behandling: Planutvalget Kommunestyret Administrasjonens

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HÅVUNDVEGEN, PARSELL STORMBANEN - FROGNERKRYSSET OG TILGRENSENDE OMRÅDER (B1; SANSSOUCI OG B2; FROGNERLIA VEST M.FL.

REGULERINGSPLAN FOR HÅVUNDVEGEN, PARSELL STORMBANEN - FROGNERKRYSSET OG TILGRENSENDE OMRÅDER (B1; SANSSOUCI OG B2; FROGNERLIA VEST M.FL. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR HÅVUNDVEGEN, PARSELL STORMBANEN - FROGNERKRYSSET OG TILGRENSENDE OMRÅDER (B1; SANSSOUCI OG B2; FROGNERLIA VEST M.FL.) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING - SLUTTBEHANDLING - GBNR 18/17 OG 18 DETALJERT REGULERINGSPLAN WINGEJORDET 9-11 UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR.

SAMLET SAKSFREMSTILLING - SLUTTBEHANDLING - GBNR 18/17 OG 18 DETALJERT REGULERINGSPLAN WINGEJORDET 9-11 UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR. SANDE KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksnr: 13/92-42 SAMLET SAKSFREMSTILLING - SLUTTBEHANDLING - GBNR 18/17 OG 18 DETALJERT REGULERINGSPLAN WINGEJORDET 9-11 Behandlinger: UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/ Arkiv: PLNID Saksbehandler: Reidar Andre Olsen KLAGE PÅ VEDTATT REGULERINGSPLAN FOR BOSSEKOP BRYGGE

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/ Arkiv: PLNID Saksbehandler: Reidar Andre Olsen KLAGE PÅ VEDTATT REGULERINGSPLAN FOR BOSSEKOP BRYGGE SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/5587-4 Arkiv: PLNID 20110012 Saksbehandler: Reidar Andre Olsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTATT REGULERINGSPLAN FOR BOSSEKOP BRYGGE Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens

Detaljer

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter.

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Saksprotokoll - Bystyret 27.01.2011 Behandling: Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Bystyret vedtok enstemmig at representanten

Detaljer

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål:

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål: Reguleringsbestemmelser Områderegulering for del av Sandnes Nasjonal planid: 182020130046 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.08.14 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.14 1 AVGRENSING

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR PRESTDALEN, SORTLAND KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR PRESTDALEN, SORTLAND KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR PRESTDALEN, SORTLAND KOMMUNE Vedtatt den: 11.02.2010 Sist revidert: 04.10.2012 GENERELT 1. Krav om bebyggelsesplan

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 12/2926-21 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRET REGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION OG FUGLSETHMYRA Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 000000 Saksnr.: Utvalg Møtedato 226/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

Bergen kommune Etat for byggesak og private planer Postboks 7700 5020 BERGEN. Os, den 08.04.2014 REVIDERT 20.11.2014

Bergen kommune Etat for byggesak og private planer Postboks 7700 5020 BERGEN. Os, den 08.04.2014 REVIDERT 20.11.2014 Bergen kommune Etat for byggesak og private planer Postboks 7700 5020 BERGEN Os, den 08.04.2014 REVIDERT 20.11.2014 Søknad om mindre endring av del av planid. 19520000 Saksnummer 201413159 Bergen kommune

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

Varsel - endring av Reguleringsplan for Hovin kirke.

Varsel - endring av Reguleringsplan for Hovin kirke. Berørte offentlige instanser, grunneiere, naboer lag og foreninger Saksbehandler: Øystein Ellingsen Telefon: 97 69 12 77 E-post: oel@p1.no Dato: 11.03.2015 Varsel - endring av Reguleringsplan for Hovin

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Planbestemmelser Arkivsak: 00/00905 Arkivkode: PLNID 20000002 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Revidert: Oppdatert med mindre endring vedtatt 16.09.15. sak 15/1593 Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 009/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker /17 Formannskap /17 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 009/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker /17 Formannskap /17 Kommunestyret PLANNAVN - Reguleringsplan for Arkiv: Diskosveien - gbnr 42/682 mf., GBNR - 42/682, FA - L13 Arkivsak: 17/71-1 Saksbehandler: Dag Yttri Dato: 04.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 009/17 Hovedutvalg

Detaljer

REGULERINGSPLAN OMRÅDENE MELLOM LINDEBERG STASJON OG SELJEVEGEN.

REGULERINGSPLAN OMRÅDENE MELLOM LINDEBERG STASJON OG SELJEVEGEN. REGULERINGSPLAN OMRÅDENE MELLOM LINDEBERG STASJON OG SELJEVEGEN. Arkiv nr. P60 Egengodkjent dato Stadfestet dato: 26.04.85. ARKIVERTE KART: A - ORIGINAL TRANSPARENT MED EVT. ENDRINGER B - STADFESTET PLAN

Detaljer

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM Reguleringsbestemmelser Forvaltningsstyrets planforslag til høring og offentlig ettersyn, sak../.. den PlanID R01 Høringsfrist. Innholdsfortegnelse

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2015p081e08 17/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2015p081e08 17/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2015p081e08 17/2121-12 Dato: 21.09.2017 DETALJREGULERING - LANGBAKKEN 54-60 MED ADKOMST NY HØRING/OFFENTLIG ETTERSYN Vedlegg: 1. Plankart

Detaljer

Bestemmelser og plandel er utarbeidet med hjemmel i Plan- og bygningsloven 12-5, og -6.

Bestemmelser og plandel er utarbeidet med hjemmel i Plan- og bygningsloven 12-5, og -6. Detaljreguleringsplan for Krambue REGULERINGSBESTEMMELSER Plan-ID: 05152013001. Vågå kommune Tiltakshaver: Kjell Øyen Behandling Dato Sak Kunngjøring av igangsetting av planarbeid 15.04.2013 1. gangs behandling

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: :2006/510-67 Saksbehandler: :JHO Dato: 02.03.2012 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/12 Plan- og Bygningsrådet 16.03.2012 29/12

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 5956/12 36/147 Detaljplan Capro

Samlet saksfremstilling Arkivsak 5956/12 36/147 Detaljplan Capro Samlet saksfremstilling Arkivsak 5956/12 36/147 Detaljplan Capro Saksansvarlig Camilla Stenstad Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 19.08.2014 PS 83/14 Innstilling Melhus kommune vedtar at

Detaljer

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse...

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse... Oppdragsgiver: Strømsbusletta 9 AS Oppdrag: 706128 Strømsbusletta 9 Dato: 2014-05-12 Skrevet av: Johan Nyland Kvalitetskontroll: Per Christensen STRØMSBUSLETTA 9 - PLANLAGT UTBYGGING INNHOLD 1 Beliggenhet...

Detaljer

PLANBESKRIVELSE - Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret

PLANBESKRIVELSE - Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret PLANBESKRIVELSE - Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret PLANID 10372009014 Tiltakshaver Kvinesdal kommune er tiltakshaver for planarbeidet. Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

Arkivkode: PLAN 1620201601

Arkivkode: PLAN 1620201601 1 av 5 FRØYA KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksbehandler: Stian Aspaas Haugen Arkivkode: PLAN 1620201601 Arkivsaksnr: 16/1314 Gradering: Behandling: 77/16 Hovedutvalg for forvaltning 16.06.2016 / Hovedutvalg

Detaljer

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2 Oppdragsgiver: Øster Hus Tomter AS og Sandnes Tomteselskap KF Oppdrag: 531796 Detaljregulering Frøylandsparken Dato: 2015-03-27 Skrevet av: Eleanor Clark Kvalitetskontroll: Kjerlaug Marie Kuløy VURDERING

Detaljer

Planbestemmelser 453 LITLASUND, DEL AV GNR. 141

Planbestemmelser 453 LITLASUND, DEL AV GNR. 141 Planbestemmelser 453 LITLASUND, DEL AV GNR. 141 Arkivsak: 01/4279 Arkivkode: PLANR 453 Sakstittel: PLAN NR. 453 - REGULERINGSPLAN FOR LITLASUND, DEL AV GNR. 141 Datert 14.06.07 Egengodkjent Karmøy kommunestyre

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Detaljregulering for Solheimhagen, Skåla, plannr

Detaljregulering for Solheimhagen, Skåla, plannr Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201303 Saksmappe: 2013/674-28 Saksbehandler: Øystein Klempe Dato: 26.03.2014 Saksframlegg Detaljregulering for Solheimhagen, Skåla, plannr 201303 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 209/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.09.2012 224/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.09.2012 232/12 Hovedutvalg

Detaljer

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla. Saksframlegg

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla. Saksframlegg Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2016/9344-30 Saksbehandler: Kine Marie Bangsund Saksframlegg 1.gangs behandling - Reguleringsplan for Ranemsletta:

Detaljer

JEVNAKER KOMMUNE SÆRUTSKRIFT

JEVNAKER KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Side 1 av 6 JEVNAKER KOMMUNE SÆRUTSKRIFT R.f. SAKSGANG: Utvalg Møtedato: Utvalgsaksnr Eldrerådet Møtedato 07.10.2013 25/13 Kommunalt Møtedato Råd for Funksjonshemmede 04.10.2013 26/13 Formannskap Møtedato

Detaljer