Velkommen til en spennende, kreativ og inkluderende oppvekst i sentrum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til en spennende, kreativ og inkluderende oppvekst i sentrum"

Transkript

1 Velkommen til en spennende, kreativ og inkluderende oppvekst i sentrum Danning gjennom Omsorg Lek og Læring Tema 2014/2015 Byen vår gjennom årstidene 1

2 Årets tider av Arild Nyquist ( ) Nå er høsten her og høsten er en liten gul mann som kommer ut av skogen med kofferten sin og plukker lauvet ned av trærne og tar med seg blomsterstilkene og mange av fuglene, og så maler han himmelen grå og mørk, og lager triste søledammer i veiene. Så kommer en liten hvit dame og det er vinteren det, og hun har spade og ryggsekk med seg og legger snø utover markene, og snøklatter oppe i trærne, og så gir hun mennesket tykke skjerf og luer og røk ut av munnene og røk ut av pipene på husene også og himmelen maler hun kald og hvit og gir lufta kuldegrader. Så kommer våren, og våren er ei lita gulgrønn jente som kaster fargene opp av kurven sin og setter fuglene tilbake i trærne og henger sola høyere opp på himmelen og gir den varmere stråler. Hun tar isen av vannene og putter god gurglelyd i bekken igjen og menneskene får tynnere klær og varme smil, og kanskje høye iskrem å bære på. Så kommer sommeren, og sommeren er en liten grønn gutt som kommer trillende ut av skogen med trillebåren sin og setter muntre farger alle steder, rødt og hvitt og gult og blått han henger moreller på greinene og fyller lufta med fugler og sang, og i gresset putter han gresshopper og tykke humler. Han gir menneskene tynne sandaler og nakne armer og på badestrendene legger han brune piker og brune gutter bortover i rekke og rad. Det er sommeren det. Men dypt, dypt inne i skogen, på et litt hemmelig sted der sitter allerede høsten med kofferten sin og gjør seg klar til å komme tilbake. Slik går årets tider rundt og rundt gode venner som rydder opp etter hverandre, som sår, planter og høster, som henger opp og tar ned, som pynter og gjør det vakkert hver på sin måte om og om igjen om og om igjen 2

3 Satsningsområde i perioden er: Mål for perioden er VENNSKAP, DELTAKELSE OG DANNING Å utvikle barnehagens miljø og muligheter slik at barna kan ta i bruk sin fantasi, kreative tenking og skaperglede I den pedagogiske virksomheten legger vi vekt på: Barns medvirkning Vennskap Estetiske fag Språk og kommunikasjon 3

4 Om Barns medvirkning FNs barnekonvensjon er en del av den norske barnehageloven. I Lov om barnehage 3 utrykkes barns rett til medvirkning slik: Barn i barnehagen har rett til å gi utrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med deres alder og modenhet. Barnehagen legger vekt på en forståelse av demokrati som en gjensidig prosess mellom hvert enkelte mennesket i barnehagen og fellesskapet. BARNETS BESTE: YTRINGSFRIHET Demokrati BIDRAG TIL FELLESSKAPET MEDVIRKNING MEDBESTEMMELSE For de voksne i barnehagen er det derfor viktig å: Anerkjenne barns rett til å eie sine egne opplevelser, følelser, tanker og meninger. Denne grunnholdningen som er nedfelt i Lov om barnehage og i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, er også en forutsetning for å oppfylle Ringerike kommunes visjon for barnehager og skoler: 4

5 Om voksenrollen og pedagogisk verdigrunnlag Barnehagepersonalet skal arbeide aktivt for å implementere Ringerike kommunes Handlingsplan for barnehager (http://www.ringerike.kommune.no/documents/barnehage/handlingsplan), i den daglige virksomheten. Denne planen framhever at barnehagepersonalet er rollemodeller med ansvar for at barnehagens verdigrunnlag etterleves i praksis og at FNs barnekonvensjon ligger til grunn for den pedagogiske virksomheten. Vennskap, deltakelse og danning er satsningsområdeområde for alle kommunale barnehager i Ringerike i perioden Oppvekstjenesten i Ringerike vil legge til rette for kompetanseheving for barnehagepersonalet innenfor dette området. Dette innebærer et verdisyn som legger vekt på: Vennskap og deltakelse og danning Er forankret i begrepene Anerkjennelse Likeverd Se barn som subjekt Medvirkning 5

6 Vennskap og deltakelse og danning Vennskap, deltakelse og danning er Kunnskapsdepartementets kompetansesatsing for barnehageansatte i Departementet skriver blant annet: Barnehagens bevisste og kontinuerlige arbeid med verdier som vennskap og tilhørighet, mangfold og inkludering og deltakelse, er avgjørende for å nå målet om et barnehagetilbud av høy kvalitet. Og videre: Førskolealderen er en læringssensitiv fase. Grunnlaget for deltakelse i sosiale fellesskap, for vennskap og videre utvikling og læring blir lagt tidlig i barneårene. Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling med andre legges grunnlaget for både læring og utvikling av sosial kompetanse. Barns aktivitet, engasjement og deltakelse i barnehagens fellesskap og aktiviteter gir barn kunnskap om verden og seg selv. Dette forutsetter et miljø for lek og læring som gir mening for alle barn med deres ulike forutsetninger og bakgrunn. (Kunnskapsdepartementet 2012). Gjennom å videreutvikle barnemøtet og tilrettelegge for deltakerstyrte aktiviteter og prosjekter i barnegruppene ønsker vi å oppnå at barna får lyst og mot til å utforske verden, oppleve mestring og få lyst til å lære. Samfunnsmandatet til barnehagene i Norge er å tilrettelegge for at barn ikke passivt mottar kunnskap, men aktivt bruker den, deltar og påvirker. Gjennom danning er barn med på å omsette holdninger til handlinger. Måten barn lærer å se hverandre på er en forutsetning for danning. Gjennom danning utvikles evnen til etisk refleksjon og tenking. Når voksne går inn for å utvikle et inkluderende miljø, preges barnas danningsprosess av inkluderende holdninger. ( ) Barns involvering og medvirkning i barnehagen vil kunne legge grunnlaget for deltakelse og demokrati, både her og nå og i framtida (Kunnskapsdepartementet 2012). Dere kan lese mer om dette på denne adressen:http://www.fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=866&amid=

7 Pedagogisk utviklingsarbeid i personalgruppa om Vennskap, deltakelse og danning. I personalgruppa jobber vi hele tiden med å heve kompetansen og forståelsen for begrepene anerkjennelse, likeverd, se barn som subjekt og medvirkning, Vi har vektlagt ulike temaer hvert år for at disse begrepene som er en forutsetningen for vennskap, deltakelse og danning, skal komme til utrykk i samhandling og hverdagsaktiviteter i barnehagen Om barnehageledelse i subjekt-subjekt relasjon Utviklingsarbeidet handlet om barnehageledelse i subjekt-subjekt relasjon, altså et likeverdsperspektiv. Målet med dette arbeidet er å skape en pedagogikk som i størst mulig grad legger vekt på barns muligheter til delaktighet og vennskap. Vi har valgt noen nye strategier og en mer hensiktsmessig kommunikasjonsform i barnemøtene. Vi ønsker at barna i større grad skal kunne påvirke innholdet i barnehagen og at barnemøtet kan være utgangspunkt for prosjekter der barna opplever læring og utvikling i samarbeid med andre barn og voksne Å utvikle barnehagens miljø og muligheter slik at barna kan ta i bruk sin fantasi, kreative tenking og skaperglede Hønefoss barnehage har en unik mulighet til å utvikle barnas skaperglede og kreativitet. Vi har i 2013 og 2014 gjennomført utviklingsarbeid i personalgruppa for å gjøre de voksne i bedre stand til å ta i bruk de mulighetene som ligger i barnehagen. Målet med dette arbeidet er å imøtekomme Rammeplanens føringer om kunst, kultur og kreativitet og å skape bedre muligheter for barna til å uttrykke seg og påvirke omgivelsene gjennom ulike uttrykksformer. Rammeplanen sier: Barnehagen må gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å utrykke seg estetisk. Å være sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre eller skape noe felles, bidrar til samhørighet. Gjennom rike erfaringer med kunst, kultur og estetikk vil barn få et mangfold av muligheter for sansing, opplevelse, eksperimentering, skapende virksomhet, tenking og kommunikasjon. Lek og estetisk praksis skaper sammenheng mellom følelser og fornuft som mennesket i stor grad trenger, for å kjenne helhet og harmoni. Schiller ( ) Utvikle verktøy som kan hjelpe oss å implementere begrepene annerkjennelse, likeverd, subjekt-subjektrelasjon og medvirkning hele barnehagehverdagen Bruke Pedagogisk dokumentasjon og Kollegaveiledning som verktøy i personalgruppa for å oppnå dette Sette Kollegaveiledning og Pedagogiske dokumentasjon i et system der gruppene øver på å veilede hverandre Bruke prosjektarbeid som metode i barnegruppene både i små spontane prosjekter og i avtalte større tema/aktiviteter Målet er å øke kompetansen til hver enkelt medarbeider slik at begrepene annerkjennelse, likeverd, subjekt-subjektrelasjon og medvirkning gjennomsyrer kommunikasjonen og samhandlingen i barnemøtet, i prosjekter/aktiviteter og i det daglige samværet med barna 7

8 Barnehagens organisering Barna i Hønefoss Barnehage er fordelt på 6 ulike grupper. Rød, Blå, Gul, Fiolett, Grønn og Oransje gruppe. På hver av gruppene er det 12 plasser over tre år og 7 plasser under tre år. Til sammen 114 plasser. Hver gruppe har sitt faste personale som i hovedsak består av to pedagogiske ledere og to assistenter/barne og ungdomsarbeidere. Barnehagen er innredet med rom for ulike funksjoner. Vi har gymrom, hobbyverksted, atelier, baderom og spiserom/kjøkken. I tillegg har gruppene hvert sitt lille grupperom som er samlingssted for møter/samlinger og rolige aktiviteter i grupper. De forskjellige aktivitetsrommene bruker gruppene på omgang i en til to uker om gangen. Dette har vi valgt for at vi skal kunne holde på med aktiviteter litt over tid. Morgen og ettermiddag benytter barna aktivitetsrommene etter eget ønske og personalet fra gruppene som har rommet for uka er ansvarlig for innhold og aktiviteter for alle i disse periodene. Vannleik i baderommet Konsentrasjon på atelieret Her blir det mat til alle 8

9 På Gymrommet utfolder vi oss med gym, dans og drama Kunst kan også skapes ute Og på hobbyrommet er det bygging og snekring 9

10 Innhold og aktiviteter i barnehageåret 2014/2015 For å sikre at det pedagogiske innholdet i barnehagen er i samsvar med de verdiene og fagområdene som Lov om Barnehage og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver legger føringer for, har vi en del faste aktiviteter gjennom uka. Barns naturlige utrykk er lek. Leken er en grunnleggende læringsform. Derfor vektlegger vi at lek og nysgjerrighet får prege aktivitetene i barnehagen.. Dagsrytmen i Barnehagen 7.30: Barnehagen åpner : Frokost på spiserommet Det er viktig med en god start på dagen Lek på grupperom og aktivitetsrom og at barna får oversikt og blir en del av fellesskapet i gruppa 09.30: Barnemøte i gruppene Derfor 10.00: Planlagte aktiviteter og lek er det viktig at de kommer Formiddagsmat før barnemøtet Formiddagsmat Ca Lek ute i barnehagen. De minste barna sover Ettermiddagsmat Lek ute eller inne i barnehagen, avhengig av vær Barnehagen stenger Barna må være ute av barnehagen senest kl Etter 17.00, får dere et gebyr på 300,-kr for for sein henting 10

11 Ukeoversikt Fellessamling Språkgruppe Kor Aldersdelte grupper Skolegruppe På fredag er det fellessamling. Ei gruppe om gangen har ansvar for dette. Da synger vi og spiller teater for hverandre. Barna forbereder seg og øver sammen med de voksne. Etter hvert får de gode erfaringer og opplevelser i både dramatisering og sang. Ofte er det månedens eventyr som blir presentert på en eller annen måte. Det er språkgrupper hver uke. Dette foregår både i aldersdelte - og sammensatte grupper. Dette er med på å sikre alle barn en god språkutvikling. Gruppene jobber med ord og begrep som er henta fra blant annet årstider og månedens eventyr. En gang i uka er det kor. Vi starter om høsten med 5-åringene. Etter jul blir 4-åringene med etter hver som de fyller 5 år. Koret har blitt veldig samstemt og det har et stort repertoar. I tillegg til øvelsene synger koret på fester i barnehagen. Av og til synger de i byen og på et omsorgssenter. De forskjellige gruppene samarbeider om å tilrettelegge for aktiviteter i aldersdelte grupper. 1-2 åringer er sammen, 3-4 åringer er sammen Skolegruppa starter opp i oktober. De som skal begynne på skolen får øve seg på ulike ferdigheter som er viktig for en god skolestart. Og de gjennomfører turer, aktiviteter og prosjekter som er utfordrende og spennende for 5-6 åringer. Vi samarbeider med skolene og barna besøker de skolene de skal begynne på. Frist for innmelding til skolen er 20. november. I mai er det foreldresamtale for dere som har skolebarn. 11

12 Nå er høsten her og høsten er en liten gul mann som kommer ut av skogen med kofferten sin og plukker lauvet ned av trærne og tar med seg blomsterstilkene og mange av fuglene, og så maler han himmelen grå og mørk, og lager triste søledammer i veiene Fellesskap, omsorg, medansvar Vennskap og likeverd, nestekjærlighet og solidaritet 12

13 Felleskap, omsorg og medansvar UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Første skoledag for alle skolestartere er Mandag 18 august. AUGUST Bli kjent med barnehagen og hverandre Felleskap, omsorg, vennskap og medansvar Fysisk aktivitet og bevegelse Barnemøte Aktivitet i små grupper Mange nye barn begynner i barnehagen i august og vi må sørge for at vi blir godt kjent med hverandre og at de som er nye blir godt kjent inni og utenfor huset. Turer i nærmiljø Enkle formingsaktiviteter Samlinger med sang og drama MÅNEDENS EVENTYR: Rødhette og ulven 13

14 Felleskap, omsorg og medansvar UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag For å danne et godt fellesskap og for å bli venner, er det viktig med en felles historie. Vi må ha felles opplevelser. Vi må huske noe sammen og vi må vite noe om oss selv og hverandre. SEPTEMBER Bli kjent med barnehagen og hverandre Uke 36: Planleggingsdag, Tirsdag, 2. september: Planleggingsdag, Fredag 5. september: Uke 38: Tur til Aklangen, tirsdag, onsdag og torsdag: Uke 39: Tur til Aklangen, onsdag torsdag fredag: Oransje, Grønn og Fiolett Gul, Blå og Rød Fiolett, Grønn og Oransje gruppe Rød, Gul og Blå gruppe Fysisk aktivitet og bevegelse Barnemøte Meg selv Hvor og hvem bor jeg sammen med Tur til Aklangen på Holleia 3 dager til ende. Vi tar buss, har bål, spiser, leiker i skogen går tur og padler kano MÅNEDENS EVENTYR: De tre bukkene bruse 14

15 Felleskap, omsorg, medansvar og solidaritet UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag For å danne et godt fellesskap og bli gode venner, er det viktig å samarbeide og gjøre noe sammen. Dette betyr at vi må finne ut hva vi vil gjøre, så må vi undersøke, planlegge og gjennomføre dette sammen. Uke 40: Uke 41: Skolens høstferie. Skal ditt barn ha fri noen dager denne uken, vil vi at dere sier i fra. Oppstart for koret for de som er 5 år/ skolebarn neste høst Oppstart for førskolegrupper Uke 43: Foreldremøter: Onsdag 22.oktober for Fiolett, Grønn og Oransje gruppe Torsdag 23. oktober for Rød, Blå og Gul gruppe OKTOBER Barnemøte Små prosjektarbeid om byen vår om høsten Hva skjer med byen? Bli mer kjent med Byen/nærmiljøet, Aktiviteter som omfatter forskjellige samarbeidsformer og som skaper forståelse for solidaritet. Fysisk aktivitet og bevegelse Uke 43: Vi jobber med markeringen av FN dagen som er fredag 24. oktober Fredag kl : 5-åringene er invitert på FN samling på Hønefoss skole FN dagen 24 oktober. Vi starter FORUT prosjektet: GODE VENNER I NEPAL MÅNEDENS EVENTYR Gullhår og de tre bjørnene 15

16 Vennskap og likeverd, nestekjærlighet og solidaritet UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Barnehagen skal gi barna troen på seg selv og andre. Barns aktivitet, engasjement og deltakelse i barnehagen gir barna kunnskap om seg selv i forhold til andre. Hensynet til hverandre i gjensidige samhandlingsprosesser i lek og læring er en forutsetning for barns danning. Mandag 10.november: 5-åringene er invitert til teaterforestillingen PETER PAN jr,på Ringerike Folkehøyskole kl Onsdag 12. november: 4-åringene er invitert til teaterforestillingen PETER PAN jr på Ringerike Folkehøyskole kl NOVEMBER Prosjekter/aktiviteter som krever samarbeid og hensyn til hverandre. Uttrykksformen skal gi barna muligheter til å utvikle ferdigheter innenfor forskjellige kunstformer Barnemøte Skape noe sammen FORUT prosjektet: GODE VENNER I NEPAL MÅNEDENS EVENTYR: Pannekaka 16

17 Så kommer en liten hvit dame og det er vinteren det, og hun har spade og ryggsekk med seg og legger snø utover markene, og snøklatter oppe i trærne, og så gir hun mennesket tykke skjerf og luer og røk ut av munnene og røk ut av pipene på husene også og himmelen maler hun kald og hvit og gir lufta kuldegrader. Vennskap og likeverd, nestekjærlighet og solidaritet Hvordan påvirker vi hverandre og hvordan henger ting sammen i naturen? 17

18 Vennskap og likeverd, nestekjærlighet og solidaritet UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Barnehagen skal gi barna troen på seg selv og andre. Barns aktivitet, engasjement og deltakelse i barnehagen gir barna kunnskap om seg selv i forhold til andre. Hensynet til hverandre i gjensidige samhandlingsprosesser i lek og læring er en forutsetning for barns danning. Uke 50: Lysfest for barn og foreldre: Onsdag om ettermiddagen. Uke 51: Nissefest for barna om formiddagen. Barnehagen er stengt fra og med til og med DESEMBER Barnemøte Prosjekter/aktiviteter som krever samarbeid og hensyn til hverandre. Uttrykksformen skal gi barna muligheter til å utvikle ferdigheter innenfor forskjellige kunstformer Skape noe sammen FORUT prosjektet: GODE VENNER I NEPAL Små og store prosjekter/aktiviteter som kan hjelpe oss å samle inn penger til «GODE VENNER I NEPAL». Adventskalender Byen vår i julestemning MÅNEDENS EVENTYR: Skinnvotten 18 Byen vår om vinteren

19 Nestekjærlighet, solidaritet og likeverd. Fellesskap, vennskap og likeverd UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag JANUAR Byen vår om vinteren Barnemøte Skape noe sammen Barnehagen skal gi barna troen på seg selv og andre. Barns aktivitet, engasjement og deltakelse i barnehagen gir barna kunnskap om seg selv i forhold til andre. Hensynet til hverandre i gjensidige samhandlingsprosesser i lek og læring er en forutsetning for barns danning. Det er planleggingsdag 2. januar og barnehagen er stengt Barnehagen åpner igjen mandag 5. januar Få større erfaringer om hverandre og om mulighetene i barnehagens felleskap FORUT prosjektet: GODE VENNER I NEPAL Små og store prosjekter/aktiviteter som kan hjelpe oss å samle inn penger til «GODE VENNER I NEPAL». Fysisk aktivitet og bevegelse Vinteraktiviteter med ski, skøyter og lek i snøen MÅNEDENS EVENTYR: Snøhvit og de sju dvergene 19

20 Nysgjerrighet og oppmerksomhet på hvordan vi påvirker hverandre og hvordan ting henger sammen i naturen UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Det er viktig å fremme forvalteransvar overfor natur og kultur og ansvaret for menneskers liv og helse allerede i barnehagen. Uke 6: Vintersportsuke: Barn og voksne i barnehagen planlegger og gjennomfører vintersportsuke. Det blir forskjellige aktiviteter i barnehagen, i parken og på Livbanen Uke 9: Skolens vinterferie. Skal barnet ditt ha fri noen dager denne uken, vil vi at dere sier i fra FEBRUAR Byen vår om vinteren Utforske mulighetene og opplevelsene denne årstiden gir oss. Barnemøte Fysisk aktivitet og bevegelse Vinteraktiviteter med ski, skøyter og lek i snøen Samarbeidsprosjekter i forbindelse med Vintersportsuke MÅNEDENS EVENTYR: Geitekillingen som kunne telle til ti 20

21 Så kommer våren, og våren er ei lita gulgrønn jente som kaster fargene opp av kurven sin og setter fuglene tilbake i trærne og henger sola høyere opp på himmelen og gir den varmere stråler. Hun tar isen av vannene og putter god gurglelyd i bekken igjen og menneskene får tynnere klær og varme smil, og kanskje høye iskrem å bære på. Nysgjerrighet og oppmerksomhet på hvordan vi påvirker hverandre og hvordan ting henger sammen i naturen 21

22 Nysgjerrighet og oppmerksomhet på hvordan vi påvirker hverandre og hvordan ting henger sammen i naturen UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Det er viktig å fremme forvalteransvar overfor natur og kultur med ansvaret for mennesker liv og helse allerede i barnehagen Forståelse for bærekraftig utvikling skal fremmes i dagliglivet. Respekten for liv er grunnleggende Fredag 13. mars: Karneval. Tema-karneval. Etter hvert som ideene til karneval utvikler seg i barnegruppene, vil dere foreldre bli informert om hva dere kan bidra med. Uke 13: Fredag 27. mars Påskelunsj i barnehagen. Uke 14: Påskeferie MARS Byen vår når snøen smelter Utforske mulighetene denne årstiden gir oss. Skape nysgjerrighet for endringer og overgang til vår Barnemøte Prosjektarbeid om og med karneval Påskelunsj Skolegruppa planlegger og forbereder påskelunsjen. MÅNEDENS EVENTYR: Prinsessen på erten 22

23 Nysgjerrighet og oppmerksomhet på hvordan vi påvirker hverandre og hvordan ting henger sammen i naturen UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Det er viktig å fremme forvalteransvar overfor natur og kultur med ansvaret for mennesker liv og helse allerede i barnehagen Forståelse for bærekraftig utvikling skal fremmes i dagliglivet. Respekten for liv er grunnleggende Uke 14: Påskeferie Mandag 6. april: Planleggingsdag: 2. påskedag: Stengt Barnehagen åpner igjen tirsdag 7. april 22.april, barnehagen er stengt APRIL Byen vår om våren? Barnemøte Prosjekter/aktiviteter om: Vår og nytt liv Utforske endringer i byen og naturen. Skaffe oss kunnskaper om hva som skjer om våren og hvorfor MÅNEDENS EVENTYR: Den lille røde høna 23

24 Fellesskap og vennskap og gode minner UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Det er viktig å fremme forvalteransvar overfor natur og kultur med ansvaret for mennesker liv og helse allerede i barnehagen. Forståelse for bærekraftig utvikling skal fremmes i dagliglivet. Respekten for liv er grunnleggende. Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Denne kompetansen utrykkes og tilegnes gjennom av barn i samspill med hverandre og med voksne. Barnehagedagen må være preget av gode følelsesmessige opplevelser. Glede, humor og estetiske opplevelser må være kjennetegn på tilværelsen i barnehagen. Fredag 1.mai: STENGT UKE 18 og 19: Besøke bondegård for å se på sau og lam og plukke blåveis. Torsdag 14 mai, Kristi Himmelfartsdag: STENGT Mandag 25 mai, 2. pinsdag: STENGT MAI Byen vår om våren? Barnemøte Prosjekter/aktiviteter om: Vår og nytt liv Utforske endringer i byen og naturen. Skaffe oss kunnskaper om hva som skjer om våren og hvorfor Glede, humor og spennende og estetiske opplevelser Markering av 17. mai. Norges nasjonaldag MÅNEDENS EVENTYR: Haren og skilpadden 24

25 Så kommer sommeren, og sommeren er en liten grønn gutt som kommer trillende ut av skogen med trillebåren sin og setter muntre farger alle steder, rødt og hvitt og gult og blått han henger moreller på greinene og fyller lufta med fugler og sang, og i gresset putter han gresshopper og tykke humler. Han gir menneskene tynne sandaler og nakne armer og på badestrendene legger han brune piker og brune gutter bortover i rekke og rad. Det er sommeren det. Fellesskap og vennskap og gode minner 25

26 Fellesskap og vennskap og gode minner UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Denne kompetansen utrykkes og tilegnes gjennom av barn i samspill med hverandre og med voksne. Barnehagedagen må være preget av gode følelsesmessige opplevelser. Glede, humor og estetiske opplevelser må være kjennetegn på tilværelsen i barnehagen. Uke 25: Onsdag 17. juni sommerfest. I tradisjon tro lager vi et stort felles matbord Vi ordner med kake og kaffe og underholdning. JUNI OG JULI Byen vår om sommeren Glede, humor og estetiske opplevelser Gode minner Felleskap, omsorg og medansvar Barnemøte Turer Sommeraktiviteter Forberedelse til sommerfest Avslutninger og avskjeder UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Uke 28, 29 og 30 er barnehagen sommerstengt. MÅNEDENS EVENTYR Musa som fikk ei nøtt i hodet 26

27 Men dypt, dypt inne i skogen, på et litt hemmelig sted der sitter allerede høsten med kofferten sin og gjør seg klar til å komme tilbake. Slik går årets tider rundt og rundt gode venner som rydder opp etter hverandre, som sår, planter og høster, som henger opp og tar ned, som pynter og gjør det vakkert hver på sin måte om og om igjen om og om igjen Årets tider av Arild Nyquist ( ) 27

28 Foreldresamarbeid: Barnehagen legger vekt på det daglige samarbeidet med foreldrene. Det er hyggelig at dere tar dere tid til frokoststund på kjøkkenet om morgenen. Barnehagen arrangerer et til to foreldremøter i året. FAU 2014/2015 Cecilie Coucheron Simensen Ståle Skjønhaug Valon Dresha Edina Bilal Tøri Sofie Ødegård Remi Fagereng Vi inviterer også til «foreldrekafe» som vi planlegger og forbereder sammen med barna. SU 2014/ ganger i året får foreldrene tilbud om foreldresamtale, men dere er hjertelig velkommen til å be om Ståle Skjønhaug Leder samtale når dere ønsker/har behov for det. Valon Dresha Nestleder Marianne Dahl Ans.rep Foreldreråd, Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) og Samarbeidsutvalg (SU): Monica Skarsgard Ans.rep For å sikre samarbeid med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av foreldrene/foresatte til alle barna i barnehagen og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Einar Zwaig Komm.rep Samarbeidsutvalget skal være rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatt i barnehagen. Slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske. Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldreråd, FAU og samarbeidsutvalg. (Lov om barnehager, 4). I Hønefoss Barnehage har vi valgt at en forelder fra hver gruppe utgjør Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU). To av disse blir valgt til foreldrenes representanter i Samarbeidsutvalget. Rød Blå Gul Fiolett Grønn Oransje Barnehagen samarbeider også med: Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) i Ringerike kommune, Barnevernet i Ringerike kommune, Helsestasjonen og fysioterapitjenesten i Ringerike kommune. 28

29 RØD GRUPPE CATHRINE HOLMBY TRINE LINDUM MARIT JOHANSEN MARIT ANITA ESPE NINA PEDERSEN TELEFON RØD: St GUL GRUPPE TOR VIDAR VENÅSEN MONIKA MARIA LEWANDOWSKA MARIT SKOGSTRØM ISME HAZIRAJ MONA ANDREASSEN TELEFON GUL BLÅ GRUPPE BÅRD LARSEN HANNE EMILSEN AVAN MOHAMED FAMATA TATA SIRLEAF MONICA ERCUS TELEFON BLÅ: MEDARBEIDERE I HØNEFOSS BARNEHAGE: Styrer: Anna Skogstrøm, telefon: Styrerassistent: Husassistent: Sekretær: Lise Moen Venåsen Inger Løken Sporsheim Mona Andreassen Hustelefon: Lærlinger: Jonas Khalayli Elsa G. Habtegiorgis Veronika B. Brun Zarema Musaeva Spesialpedagoger: Bente Strand, Anne Gunn Løvli Enger GRØNN GRUPPE MARIANNE DAHL MIRJAM WIBE AVKJÆRN JOELMA NEVES EDVARDSEN TOVE KRISTOFFERSEN MARIT ØDEGÅRDEN SIV LAFTON TELEFON GRØNN: I løpet av året vil vi ta i mot studenter/elever i praksis. FIOLETT GRUPPE MONA KRISTIN KONGSHAUG BENTE LARSEN MONICA SKARSGARD JAMIL KHALAYLI TOVE BRANDSAR TELEFON FIOLETT: ORANSJE GRUPPE LISE MOEN VENÅSEN METTE SIGVALDSEN LENE FREMGÅRD KASPERSEN STIAN SIMENSEN SIV LAFTON MARIT ØDEGÅRDEN TELEFON ORANSJE: 29

30 Oversikt over dager som Hønefoss Barnehage er stengt i barnehageåret 2014/2015 September Onsdag oransje, grønn, fiolett Fredag gul, blå, rød Desember Onsdag Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Onsdag Januar Torsdag Fredag Mars Mandag Tirsdag April Onsdag Torsdag Fredag Mandag Onsdag Mai Fredag Torsdag Mandag Planleggingsdag Julaften 1. juledag 2. juledag juleferie juleferie Nyttårsaften 1. nyttårsdag Planleggingsdag Påskeferie Påskeferie Skjærtorsdag Langfredag 2. påskedag Planleggingsdag 1. mai Kristi Himmelfartsdag 2. pinsedag Dager med rød skrift er Helligdager Ringerike kommunes barnehager er stengt hverdagene i juleuka og påskeuka og 3 uker om sommeren. Barnehagepersonalet har 5 planleggingsdager i året. Da er barnehagen stengt 2 Planleggingsdager er ikke tidsbetemt og vil bli bestemt senere. Dere vil få informasjon om datoer i god tid Juli Uke 28, 29 og 30 Sommerstengt 30

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning AUGUST 2016 Tema: Tilvenning VELKOMMEN til nytt barnehageår. Vi ser frem til et spennende og utviklingsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne blir kjent med hverandre gjennom

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart Tema: Oppstart og tilvenning AUGUST 207 VELKOMMEN til nytt barnehageår her på Hauge barnehage. Vi ser frem til et spennende og innholdsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu.

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. VÅREN 2010 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOL BARNEHAGER 2010 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2013 Aktivitetene i barnehagen

Detaljer

Våre viktige verdier: toleranse, trygghet, tilstedeværelse, nysgjerrighet og anerkjennelse

Våre viktige verdier: toleranse, trygghet, tilstedeværelse, nysgjerrighet og anerkjennelse Våre viktige verdier: toleranse, trygghet, tilstedeværelse, nysgjerrighet og anerkjennelse Da er vi i gang med september. Barna begynner å finne seg til rette, og er trygge på oss voksne. Vi ser mye glede

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting!

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting! AUGUST LITJKROKEN: Tilvenning. Denne måneden skal vi ha et overordnet fokus på å bli kjent med hverandre og miljøet i barnehagen. Det er veldig individuelt hvordan et barn venner seg til sine nye omgivelser,

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016. «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.»

ÅRSPLAN 2015/2016. «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.» Lensmannsgarden barnehage ÅRSPLAN 2015/2016 «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.» Lensmannsgarden barnehage Åpningstid: kl. 06:45

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2 Årsplan 2015-2016 Del 2 vår 2016 Kilden Barnehage Årsplan del 2 2 Innhold ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE... 3 HALVÅRSPLAN våren 2016... 4 MEDVIRKNING, dokumentasjon og vurdering... 8 OVERSIKT OVER VIKTIGE DATOER

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

Sammen skaper vi mestring, glede og trygghet

Sammen skaper vi mestring, glede og trygghet Sammen skaper vi mestring, glede og trygghet Innledning Vi på Katthult ser frem til et spennende år sammen med dere. Alle avdelingene på Mælumenga barnehage har sin egen halvårsplan. På den måten sikrer

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014 AUGUST 2013 Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Arbeidsmåter: - Fast dagsrytme - Innarbeide gode rutiner - Lage/ vise familiegalleri

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Personalet på Lek er: Pedagogisk leder (100%): Monika Skjønhaug Granholt Assistent (80%): Anita Johansen (Fri fredag) Assistent (80%): For Mariann Søberg(Sykmeldt)

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011

GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011 GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011 ÅRSPLAN FOR MAURTUA Årsplanen er et redskap for personalet og et dokument til foreldre og barnehagemyndigheten. Årsplanen viser hva de enkelte avdelingene i barnehagen jobber

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 - Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 Innhold 1. Innledning.. s.3 2. Ekornbarna våren 2015 s.4 2.1 Jeg og Oss....s.4 2.2 Våre temaer og mål for perioden...s.5-7 3. Praktiske

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: styrer.nesjane@gjesdal.kommune.no Barnehagens

Detaljer

Mars 2015. Man. Tir. Ons. Tor. Fre. 2. Kulturskole. 6. Vi repeterer formen sirkel. 4. Vi går på tur

Mars 2015. Man. Tir. Ons. Tor. Fre. 2. Kulturskole. 6. Vi repeterer formen sirkel. 4. Vi går på tur Mars 2015 Man. Tir. Ons. Tor. Fre. 2. Kulturskole 3. 4. 5. 6. Vi repeterer formen sirkel 9. Lekegrupper på avdeling 10. 11. 12. 13. Vi jobber med formen «trekant» 16. Kulturskole 17. 18. 19. 20. Vi jobber

Detaljer

Årsplan for Hol barnehage 2013

Årsplan for Hol barnehage 2013 Årsplan for Hol barnehage 2013 Hol barnehage der barn, foreldre og personale gleder seg til å komme hver dag. Hol barnehage med barnas natur og kulturopplevelser i sentrum Årsplanen bygger på FN s barnekonvensjon,

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE 2017 Våren 2017 «Se på meg her er jeg» Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige opplevelser. Glede,

Detaljer

Årsplan. Klinga familiebarnehage 2014 / 2015

Årsplan. Klinga familiebarnehage 2014 / 2015 Årsplan Klinga familiebarnehage 2014 / 2015 Innholdsfortegnelse: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Innledning Målsetning/Tema Temaplan Overgang fra barnehage til skole Barnegruppene og personalet Rammeplanens 7

Detaljer

ÅRSPLAN KASPER 2015 2016

ÅRSPLAN KASPER 2015 2016 ÅRSPLAN KASPER 2015 2016 Velkommen til et nytt barnehageår! I år er vi 16 barn på Kasper, 6 jenter, og 10 gutter i alderen 2-4 år. Noen av barna er kjente på Kasper fra før, mens andre har byttet avdeling

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT Årsplan 2015-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL HOVLANDBANEN BARNEHAGE... SIDE 3 ANSATTE... SIDE 4 LOVER OG PLANER... SIDE 5 VISJON OG VERDIER... SIDE 7 DANNING...

Detaljer

August Tilvenning

August Tilvenning August 203 Tilvenning Nye barn og voksne blir kjent på avdelingene. Alle skal føle seg velkommen og verdifull. Her i barnehagen skal alle få bli sitt beste jeg.. 28. august skal Humorbarna på kystmuseet

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012 Halvårsplan for avdeling Tyrihans Høst 2012 BARNAS HUS SKAL VÆRE EN GOD BARNEHAGE, PREGET AV TRYGGHET, TRIVSEL, DANNING OG LÆRING FOR BARN OG VOKSNE. Barnas Hus Tyrihans. Halvårsplan, Del 2. Side 1 Vi

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Årsplan SFO 2015/2016

Årsplan SFO 2015/2016 Årsplan SFO 2015/2016 Årsplan 2015/2016 AUGUST Planleggingsdag 02. august. 2015 For noen er alt nytt og for andre er det bare mange nye barn og kanskje noen nye voksne å bli kjent med. Vi må etablere gode

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 Litt om hva en årsplan er: En årsplan skal være et grunnlagsdokument for den enkelte ansatte og for personalgruppa som et team. Den er et utgangspunkt

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR AVDELING GRANA. Bygg Rognbudalen ROGNBUDALEN BARNEHAGER. Våren 2015

HALVÅRSPLAN FOR AVDELING GRANA. Bygg Rognbudalen ROGNBUDALEN BARNEHAGER. Våren 2015 HALVÅRSPLAN FOR AVDELING GRANA Bygg Rognbudalen ROGNBUDALEN BARNEHAGER Våren 2015 På Grana; En kilde til trivsel og vekst I mørketiden, som vi snart legger helt bak oss, er det godt å bli møtt av strålende

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014

ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014 ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014 KL. 7.30 Barnehagen åpner 7.30 Frokost(brødmåltid) 8.15 Frokosten avsluttes 8.15 Fri lek ute/inne 9.30 Tema/aktiviteter inne/ute 10.30 Samling stund 11.00 Lunsj (brødmåltid)

Detaljer

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 PERSONALET PÅ STEINRØYSA Nathalie Karoline Silje Katrine August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Lurer på om det kommer en båt. Barnehage året 2012 2013 er vi 10 barn på avdeling Lykke. Vi vil være 3 faste personale på avdelingen fordelt slik Personalet

Detaljer

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage Årsplan for foreldre 2013-2014 Gamleskolen barnehage BARNEHAGEN SKAL I SAMARBEID OG FORSTÅELSE MED HJEMMET IVARETA BARNAS BEHOV FOR OMSORG OG LEK, OG FREMME LÆRING OG DANNING SOM GRUNNLAG FOR ALLSIDIG

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Månedsbrev desember for Småbarnsfløyen

Månedsbrev desember for Småbarnsfløyen Månedsbrev desember for en Hei alle sammen! Tenk nå er desember her igjen! Vi gleder oss til en måned der forventninger, spenning og glede er i fokus. Gjennom prosjektet «Nisse rød og nisse blå, hva skal

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene

Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene 2015-2016 Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene Den som slutter å bli bedre slutter å være bra Vennesla kommune Kompetanseplan for Vennesla-barnehagene 2015-2016 1 Nasjonal strategi: Kompetanse

Detaljer

Lære om ulike teknikker innenfor kunst og håndtverk. Digital kreativitet. Musikk, Drama Bruke fantasi og skaperglede

Lære om ulike teknikker innenfor kunst og håndtverk. Digital kreativitet. Musikk, Drama Bruke fantasi og skaperglede Tid Emne Mål Arbeid August September Oktober November Tilvenning/ vennskap Bær, frukt og grønnsaker Barn i Norge Barn i andre land Aksjonsdagen vår Kunst, kultur, kreativitet Barna kommer inn i barnehagerutinene.

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! FORELDREUTGAVE K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

Årsplan 2013. Grønberg barnehage. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring.

Årsplan 2013. Grønberg barnehage. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring. www.malvik.kommune.no Årsplan 2013 Grønberg barnehage Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Innholdsfortegnelse: 1. Informasjon om barnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag!

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag! ÅRSPLAN -2009 Trygghet og glede hver dag! FORORD Årsplan -2009 Med utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage utarbeidet en årsplan

Detaljer

Å R S P L A N ENGESLAND BARNEHAGE 2011 2012

Å R S P L A N ENGESLAND BARNEHAGE 2011 2012 ÅRSPLAN ENGESLAND BARNEHAGE 2011 2012 Denne årsplanen gjelder fra 15. september 2011 til 15.september 2012. Velkommen til Engesland barnehage! Barnehagen har 2 avdelinger og eies og drives av Birkenes

Detaljer

PERIODEPLAN FOR PIRATEN

PERIODEPLAN FOR PIRATEN PERIODEPLAN FOR PIRATEN SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2011 INNLEDNING Vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til nytt barnehageår 2011-2012. I dette året har Piraten blitt en avdeling for de mellomstore

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Mål: La barna oppleve glede ved å ferdes i naturen, og få grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen

Mål: La barna oppleve glede ved å ferdes i naturen, og få grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen Tema: Den levende skogen Spurvene OKTOBER 2016 Mål: La barna oppleve glede ved å ferdes i naturen, og få grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen Uke nr 40 (3-7.10) Mandag Tirsdag

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana

Detaljer

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 KLØFTAHALLEN BARNEHAGE VISJON: GLAD OG SPREK -AKTIV I LEK Innledning til årsplan 2014 Fokusområdet dette året er «Etikk, religion og filosofi». Årsplanen bygger på «Rammeplan

Detaljer

August 2015 3 4 5 6 7 8 9

August 2015 3 4 5 6 7 8 9 August 2015 MAND AG TIRSD AG ONSD AG TORSD A G FREDAG LØRDAG SØ ND A G 3 4 5 6 7 8 9 August er preget av oppstart, tilvenning og sosial kompetanse. 10 11 Planleggingsdag barnehagen er stengt. (1/5) 12

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke Januar juni 2014

Periodeplan for avdeling Lykke Januar juni 2014 Periodeplan for avdeling Lykke Januar juni 2014 BARNEHAGEÅRET 2013-2014: Vi er en barnegruppe på 16 stk født i 2009. De voksne som kommer til å være på avdelingen er: Pedagogisk leder: Camilla Abrahamsen

Detaljer

PERIODEPLAN FOR DESEMBER

PERIODEPLAN FOR DESEMBER PERIODEPLAN FOR DESEMBER Tilbakeblikk fra oktober og november: Denne perioden har blitt brukt til å komme i gang med faste aktiviteter i ukene. Oktober har vært en fin måned med flott høstvær. Vi har vært

Detaljer

Årsplan for Ringblomsten familiebarnehage 2017/2018

Årsplan for Ringblomsten familiebarnehage 2017/2018 Årsplan for Ringblomsten familiebarnehage 2017/2018 Ringblomsten Ringgata 82, 2318 Hamar Tlf. 93 45 1576. E-post: ringblomsten@gmail.com Facebook: Ringblomsten familiebarnehage Vi blir kjent Den første

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR MAURTUA VÅR 2014.

HALVÅRSPLAN FOR MAURTUA VÅR 2014. HALVÅRSPLAN FOR MAURTUA VÅR 2014. ARBEIDSMÅTER: Sosial kompetanse: «Sosial kompetanse viser seg, uttrykkes og tilegnes av barn i samspill med hverandre og med voksne. For å oppnå sosial kompetanse kreves

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 Godkjent i samarbeidsutvalget 14.09.10. Vårt pedagogiske grunnsyn: Vi legger vekt på å ta utgangspunkt i hvert enkelt barn sitt ståsted, og skape en hverdag

Detaljer

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Tøyengata barnehage Tøyengata barnehage rigmor.nordby@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22192965 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/toeyengata-barnehage/

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

ÅRSPLAN 2013-2014. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/sitbarn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2013-2014. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/sitbarn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/sitbarn ÅRSPLAN 2013-2014 Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen. Vår 2010

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen. Vår 2010 Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Vår 2010 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2010 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2013. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017

Detaljer

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Innhold INNLEDNING... 3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE... 3 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER... 3

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016

PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016 PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016 INNLEDNING Velkommen til et nytt og spennende barnehageår i Ping Vinn barnehage. Vi i Ping Vinn barnehage bygger vår virksomhet på verdigrunnlaget og

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn HØST 2017

Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn HØST 2017 Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn HØST 2017 Nyhavnsveien 4 5042 Bergen 55 95 17 70 nyhavn@kidsabarnehager.no www.kidsabarnehager.no Innhold Dette er et tillegg til årsplan 2016-2017 som gjelder for høst

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014.

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2013. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Vi utvikler oss i samspill med andre.

Vi utvikler oss i samspill med andre. Barnehagens innhold Skal bygge på et helhetlig læringssyn hvor omsorg, lek, læring og danning er sentrale deler. Vår pedagogiske plattform bygger på Barnehageloven og Rammeplan for barnehager. Vi legger

Detaljer