Velkommen til en spennende, kreativ og inkluderende oppvekst i sentrum

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til en spennende, kreativ og inkluderende oppvekst i sentrum"

Transkript

1 Velkommen til en spennende, kreativ og inkluderende oppvekst i sentrum Danning gjennom Omsorg Lek og Læring Tema 2014/2015 Byen vår gjennom årstidene 1

2 Årets tider av Arild Nyquist ( ) Nå er høsten her og høsten er en liten gul mann som kommer ut av skogen med kofferten sin og plukker lauvet ned av trærne og tar med seg blomsterstilkene og mange av fuglene, og så maler han himmelen grå og mørk, og lager triste søledammer i veiene. Så kommer en liten hvit dame og det er vinteren det, og hun har spade og ryggsekk med seg og legger snø utover markene, og snøklatter oppe i trærne, og så gir hun mennesket tykke skjerf og luer og røk ut av munnene og røk ut av pipene på husene også og himmelen maler hun kald og hvit og gir lufta kuldegrader. Så kommer våren, og våren er ei lita gulgrønn jente som kaster fargene opp av kurven sin og setter fuglene tilbake i trærne og henger sola høyere opp på himmelen og gir den varmere stråler. Hun tar isen av vannene og putter god gurglelyd i bekken igjen og menneskene får tynnere klær og varme smil, og kanskje høye iskrem å bære på. Så kommer sommeren, og sommeren er en liten grønn gutt som kommer trillende ut av skogen med trillebåren sin og setter muntre farger alle steder, rødt og hvitt og gult og blått han henger moreller på greinene og fyller lufta med fugler og sang, og i gresset putter han gresshopper og tykke humler. Han gir menneskene tynne sandaler og nakne armer og på badestrendene legger han brune piker og brune gutter bortover i rekke og rad. Det er sommeren det. Men dypt, dypt inne i skogen, på et litt hemmelig sted der sitter allerede høsten med kofferten sin og gjør seg klar til å komme tilbake. Slik går årets tider rundt og rundt gode venner som rydder opp etter hverandre, som sår, planter og høster, som henger opp og tar ned, som pynter og gjør det vakkert hver på sin måte om og om igjen om og om igjen 2

3 Satsningsområde i perioden er: Mål for perioden er VENNSKAP, DELTAKELSE OG DANNING Å utvikle barnehagens miljø og muligheter slik at barna kan ta i bruk sin fantasi, kreative tenking og skaperglede I den pedagogiske virksomheten legger vi vekt på: Barns medvirkning Vennskap Estetiske fag Språk og kommunikasjon 3

4 Om Barns medvirkning FNs barnekonvensjon er en del av den norske barnehageloven. I Lov om barnehage 3 utrykkes barns rett til medvirkning slik: Barn i barnehagen har rett til å gi utrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med deres alder og modenhet. Barnehagen legger vekt på en forståelse av demokrati som en gjensidig prosess mellom hvert enkelte mennesket i barnehagen og fellesskapet. BARNETS BESTE: YTRINGSFRIHET Demokrati BIDRAG TIL FELLESSKAPET MEDVIRKNING MEDBESTEMMELSE For de voksne i barnehagen er det derfor viktig å: Anerkjenne barns rett til å eie sine egne opplevelser, følelser, tanker og meninger. Denne grunnholdningen som er nedfelt i Lov om barnehage og i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, er også en forutsetning for å oppfylle Ringerike kommunes visjon for barnehager og skoler: 4

5 Om voksenrollen og pedagogisk verdigrunnlag Barnehagepersonalet skal arbeide aktivt for å implementere Ringerike kommunes Handlingsplan for barnehager (http://www.ringerike.kommune.no/documents/barnehage/handlingsplan), i den daglige virksomheten. Denne planen framhever at barnehagepersonalet er rollemodeller med ansvar for at barnehagens verdigrunnlag etterleves i praksis og at FNs barnekonvensjon ligger til grunn for den pedagogiske virksomheten. Vennskap, deltakelse og danning er satsningsområdeområde for alle kommunale barnehager i Ringerike i perioden Oppvekstjenesten i Ringerike vil legge til rette for kompetanseheving for barnehagepersonalet innenfor dette området. Dette innebærer et verdisyn som legger vekt på: Vennskap og deltakelse og danning Er forankret i begrepene Anerkjennelse Likeverd Se barn som subjekt Medvirkning 5

6 Vennskap og deltakelse og danning Vennskap, deltakelse og danning er Kunnskapsdepartementets kompetansesatsing for barnehageansatte i Departementet skriver blant annet: Barnehagens bevisste og kontinuerlige arbeid med verdier som vennskap og tilhørighet, mangfold og inkludering og deltakelse, er avgjørende for å nå målet om et barnehagetilbud av høy kvalitet. Og videre: Førskolealderen er en læringssensitiv fase. Grunnlaget for deltakelse i sosiale fellesskap, for vennskap og videre utvikling og læring blir lagt tidlig i barneårene. Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling med andre legges grunnlaget for både læring og utvikling av sosial kompetanse. Barns aktivitet, engasjement og deltakelse i barnehagens fellesskap og aktiviteter gir barn kunnskap om verden og seg selv. Dette forutsetter et miljø for lek og læring som gir mening for alle barn med deres ulike forutsetninger og bakgrunn. (Kunnskapsdepartementet 2012). Gjennom å videreutvikle barnemøtet og tilrettelegge for deltakerstyrte aktiviteter og prosjekter i barnegruppene ønsker vi å oppnå at barna får lyst og mot til å utforske verden, oppleve mestring og få lyst til å lære. Samfunnsmandatet til barnehagene i Norge er å tilrettelegge for at barn ikke passivt mottar kunnskap, men aktivt bruker den, deltar og påvirker. Gjennom danning er barn med på å omsette holdninger til handlinger. Måten barn lærer å se hverandre på er en forutsetning for danning. Gjennom danning utvikles evnen til etisk refleksjon og tenking. Når voksne går inn for å utvikle et inkluderende miljø, preges barnas danningsprosess av inkluderende holdninger. ( ) Barns involvering og medvirkning i barnehagen vil kunne legge grunnlaget for deltakelse og demokrati, både her og nå og i framtida (Kunnskapsdepartementet 2012). Dere kan lese mer om dette på denne adressen:http://www.fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=866&amid=

7 Pedagogisk utviklingsarbeid i personalgruppa om Vennskap, deltakelse og danning. I personalgruppa jobber vi hele tiden med å heve kompetansen og forståelsen for begrepene anerkjennelse, likeverd, se barn som subjekt og medvirkning, Vi har vektlagt ulike temaer hvert år for at disse begrepene som er en forutsetningen for vennskap, deltakelse og danning, skal komme til utrykk i samhandling og hverdagsaktiviteter i barnehagen Om barnehageledelse i subjekt-subjekt relasjon Utviklingsarbeidet handlet om barnehageledelse i subjekt-subjekt relasjon, altså et likeverdsperspektiv. Målet med dette arbeidet er å skape en pedagogikk som i størst mulig grad legger vekt på barns muligheter til delaktighet og vennskap. Vi har valgt noen nye strategier og en mer hensiktsmessig kommunikasjonsform i barnemøtene. Vi ønsker at barna i større grad skal kunne påvirke innholdet i barnehagen og at barnemøtet kan være utgangspunkt for prosjekter der barna opplever læring og utvikling i samarbeid med andre barn og voksne Å utvikle barnehagens miljø og muligheter slik at barna kan ta i bruk sin fantasi, kreative tenking og skaperglede Hønefoss barnehage har en unik mulighet til å utvikle barnas skaperglede og kreativitet. Vi har i 2013 og 2014 gjennomført utviklingsarbeid i personalgruppa for å gjøre de voksne i bedre stand til å ta i bruk de mulighetene som ligger i barnehagen. Målet med dette arbeidet er å imøtekomme Rammeplanens føringer om kunst, kultur og kreativitet og å skape bedre muligheter for barna til å uttrykke seg og påvirke omgivelsene gjennom ulike uttrykksformer. Rammeplanen sier: Barnehagen må gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å utrykke seg estetisk. Å være sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre eller skape noe felles, bidrar til samhørighet. Gjennom rike erfaringer med kunst, kultur og estetikk vil barn få et mangfold av muligheter for sansing, opplevelse, eksperimentering, skapende virksomhet, tenking og kommunikasjon. Lek og estetisk praksis skaper sammenheng mellom følelser og fornuft som mennesket i stor grad trenger, for å kjenne helhet og harmoni. Schiller ( ) Utvikle verktøy som kan hjelpe oss å implementere begrepene annerkjennelse, likeverd, subjekt-subjektrelasjon og medvirkning hele barnehagehverdagen Bruke Pedagogisk dokumentasjon og Kollegaveiledning som verktøy i personalgruppa for å oppnå dette Sette Kollegaveiledning og Pedagogiske dokumentasjon i et system der gruppene øver på å veilede hverandre Bruke prosjektarbeid som metode i barnegruppene både i små spontane prosjekter og i avtalte større tema/aktiviteter Målet er å øke kompetansen til hver enkelt medarbeider slik at begrepene annerkjennelse, likeverd, subjekt-subjektrelasjon og medvirkning gjennomsyrer kommunikasjonen og samhandlingen i barnemøtet, i prosjekter/aktiviteter og i det daglige samværet med barna 7

8 Barnehagens organisering Barna i Hønefoss Barnehage er fordelt på 6 ulike grupper. Rød, Blå, Gul, Fiolett, Grønn og Oransje gruppe. På hver av gruppene er det 12 plasser over tre år og 7 plasser under tre år. Til sammen 114 plasser. Hver gruppe har sitt faste personale som i hovedsak består av to pedagogiske ledere og to assistenter/barne og ungdomsarbeidere. Barnehagen er innredet med rom for ulike funksjoner. Vi har gymrom, hobbyverksted, atelier, baderom og spiserom/kjøkken. I tillegg har gruppene hvert sitt lille grupperom som er samlingssted for møter/samlinger og rolige aktiviteter i grupper. De forskjellige aktivitetsrommene bruker gruppene på omgang i en til to uker om gangen. Dette har vi valgt for at vi skal kunne holde på med aktiviteter litt over tid. Morgen og ettermiddag benytter barna aktivitetsrommene etter eget ønske og personalet fra gruppene som har rommet for uka er ansvarlig for innhold og aktiviteter for alle i disse periodene. Vannleik i baderommet Konsentrasjon på atelieret Her blir det mat til alle 8

9 På Gymrommet utfolder vi oss med gym, dans og drama Kunst kan også skapes ute Og på hobbyrommet er det bygging og snekring 9

10 Innhold og aktiviteter i barnehageåret 2014/2015 For å sikre at det pedagogiske innholdet i barnehagen er i samsvar med de verdiene og fagområdene som Lov om Barnehage og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver legger føringer for, har vi en del faste aktiviteter gjennom uka. Barns naturlige utrykk er lek. Leken er en grunnleggende læringsform. Derfor vektlegger vi at lek og nysgjerrighet får prege aktivitetene i barnehagen.. Dagsrytmen i Barnehagen 7.30: Barnehagen åpner : Frokost på spiserommet Det er viktig med en god start på dagen Lek på grupperom og aktivitetsrom og at barna får oversikt og blir en del av fellesskapet i gruppa 09.30: Barnemøte i gruppene Derfor 10.00: Planlagte aktiviteter og lek er det viktig at de kommer Formiddagsmat før barnemøtet Formiddagsmat Ca Lek ute i barnehagen. De minste barna sover Ettermiddagsmat Lek ute eller inne i barnehagen, avhengig av vær Barnehagen stenger Barna må være ute av barnehagen senest kl Etter 17.00, får dere et gebyr på 300,-kr for for sein henting 10

11 Ukeoversikt Fellessamling Språkgruppe Kor Aldersdelte grupper Skolegruppe På fredag er det fellessamling. Ei gruppe om gangen har ansvar for dette. Da synger vi og spiller teater for hverandre. Barna forbereder seg og øver sammen med de voksne. Etter hvert får de gode erfaringer og opplevelser i både dramatisering og sang. Ofte er det månedens eventyr som blir presentert på en eller annen måte. Det er språkgrupper hver uke. Dette foregår både i aldersdelte - og sammensatte grupper. Dette er med på å sikre alle barn en god språkutvikling. Gruppene jobber med ord og begrep som er henta fra blant annet årstider og månedens eventyr. En gang i uka er det kor. Vi starter om høsten med 5-åringene. Etter jul blir 4-åringene med etter hver som de fyller 5 år. Koret har blitt veldig samstemt og det har et stort repertoar. I tillegg til øvelsene synger koret på fester i barnehagen. Av og til synger de i byen og på et omsorgssenter. De forskjellige gruppene samarbeider om å tilrettelegge for aktiviteter i aldersdelte grupper. 1-2 åringer er sammen, 3-4 åringer er sammen Skolegruppa starter opp i oktober. De som skal begynne på skolen får øve seg på ulike ferdigheter som er viktig for en god skolestart. Og de gjennomfører turer, aktiviteter og prosjekter som er utfordrende og spennende for 5-6 åringer. Vi samarbeider med skolene og barna besøker de skolene de skal begynne på. Frist for innmelding til skolen er 20. november. I mai er det foreldresamtale for dere som har skolebarn. 11

12 Nå er høsten her og høsten er en liten gul mann som kommer ut av skogen med kofferten sin og plukker lauvet ned av trærne og tar med seg blomsterstilkene og mange av fuglene, og så maler han himmelen grå og mørk, og lager triste søledammer i veiene Fellesskap, omsorg, medansvar Vennskap og likeverd, nestekjærlighet og solidaritet 12

13 Felleskap, omsorg og medansvar UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Første skoledag for alle skolestartere er Mandag 18 august. AUGUST Bli kjent med barnehagen og hverandre Felleskap, omsorg, vennskap og medansvar Fysisk aktivitet og bevegelse Barnemøte Aktivitet i små grupper Mange nye barn begynner i barnehagen i august og vi må sørge for at vi blir godt kjent med hverandre og at de som er nye blir godt kjent inni og utenfor huset. Turer i nærmiljø Enkle formingsaktiviteter Samlinger med sang og drama MÅNEDENS EVENTYR: Rødhette og ulven 13

14 Felleskap, omsorg og medansvar UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag For å danne et godt fellesskap og for å bli venner, er det viktig med en felles historie. Vi må ha felles opplevelser. Vi må huske noe sammen og vi må vite noe om oss selv og hverandre. SEPTEMBER Bli kjent med barnehagen og hverandre Uke 36: Planleggingsdag, Tirsdag, 2. september: Planleggingsdag, Fredag 5. september: Uke 38: Tur til Aklangen, tirsdag, onsdag og torsdag: Uke 39: Tur til Aklangen, onsdag torsdag fredag: Oransje, Grønn og Fiolett Gul, Blå og Rød Fiolett, Grønn og Oransje gruppe Rød, Gul og Blå gruppe Fysisk aktivitet og bevegelse Barnemøte Meg selv Hvor og hvem bor jeg sammen med Tur til Aklangen på Holleia 3 dager til ende. Vi tar buss, har bål, spiser, leiker i skogen går tur og padler kano MÅNEDENS EVENTYR: De tre bukkene bruse 14

15 Felleskap, omsorg, medansvar og solidaritet UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag For å danne et godt fellesskap og bli gode venner, er det viktig å samarbeide og gjøre noe sammen. Dette betyr at vi må finne ut hva vi vil gjøre, så må vi undersøke, planlegge og gjennomføre dette sammen. Uke 40: Uke 41: Skolens høstferie. Skal ditt barn ha fri noen dager denne uken, vil vi at dere sier i fra. Oppstart for koret for de som er 5 år/ skolebarn neste høst Oppstart for førskolegrupper Uke 43: Foreldremøter: Onsdag 22.oktober for Fiolett, Grønn og Oransje gruppe Torsdag 23. oktober for Rød, Blå og Gul gruppe OKTOBER Barnemøte Små prosjektarbeid om byen vår om høsten Hva skjer med byen? Bli mer kjent med Byen/nærmiljøet, Aktiviteter som omfatter forskjellige samarbeidsformer og som skaper forståelse for solidaritet. Fysisk aktivitet og bevegelse Uke 43: Vi jobber med markeringen av FN dagen som er fredag 24. oktober Fredag kl : 5-åringene er invitert på FN samling på Hønefoss skole FN dagen 24 oktober. Vi starter FORUT prosjektet: GODE VENNER I NEPAL MÅNEDENS EVENTYR Gullhår og de tre bjørnene 15

16 Vennskap og likeverd, nestekjærlighet og solidaritet UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Barnehagen skal gi barna troen på seg selv og andre. Barns aktivitet, engasjement og deltakelse i barnehagen gir barna kunnskap om seg selv i forhold til andre. Hensynet til hverandre i gjensidige samhandlingsprosesser i lek og læring er en forutsetning for barns danning. Mandag 10.november: 5-åringene er invitert til teaterforestillingen PETER PAN jr,på Ringerike Folkehøyskole kl Onsdag 12. november: 4-åringene er invitert til teaterforestillingen PETER PAN jr på Ringerike Folkehøyskole kl NOVEMBER Prosjekter/aktiviteter som krever samarbeid og hensyn til hverandre. Uttrykksformen skal gi barna muligheter til å utvikle ferdigheter innenfor forskjellige kunstformer Barnemøte Skape noe sammen FORUT prosjektet: GODE VENNER I NEPAL MÅNEDENS EVENTYR: Pannekaka 16

17 Så kommer en liten hvit dame og det er vinteren det, og hun har spade og ryggsekk med seg og legger snø utover markene, og snøklatter oppe i trærne, og så gir hun mennesket tykke skjerf og luer og røk ut av munnene og røk ut av pipene på husene også og himmelen maler hun kald og hvit og gir lufta kuldegrader. Vennskap og likeverd, nestekjærlighet og solidaritet Hvordan påvirker vi hverandre og hvordan henger ting sammen i naturen? 17

18 Vennskap og likeverd, nestekjærlighet og solidaritet UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Barnehagen skal gi barna troen på seg selv og andre. Barns aktivitet, engasjement og deltakelse i barnehagen gir barna kunnskap om seg selv i forhold til andre. Hensynet til hverandre i gjensidige samhandlingsprosesser i lek og læring er en forutsetning for barns danning. Uke 50: Lysfest for barn og foreldre: Onsdag om ettermiddagen. Uke 51: Nissefest for barna om formiddagen. Barnehagen er stengt fra og med til og med DESEMBER Barnemøte Prosjekter/aktiviteter som krever samarbeid og hensyn til hverandre. Uttrykksformen skal gi barna muligheter til å utvikle ferdigheter innenfor forskjellige kunstformer Skape noe sammen FORUT prosjektet: GODE VENNER I NEPAL Små og store prosjekter/aktiviteter som kan hjelpe oss å samle inn penger til «GODE VENNER I NEPAL». Adventskalender Byen vår i julestemning MÅNEDENS EVENTYR: Skinnvotten 18 Byen vår om vinteren

19 Nestekjærlighet, solidaritet og likeverd. Fellesskap, vennskap og likeverd UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag JANUAR Byen vår om vinteren Barnemøte Skape noe sammen Barnehagen skal gi barna troen på seg selv og andre. Barns aktivitet, engasjement og deltakelse i barnehagen gir barna kunnskap om seg selv i forhold til andre. Hensynet til hverandre i gjensidige samhandlingsprosesser i lek og læring er en forutsetning for barns danning. Det er planleggingsdag 2. januar og barnehagen er stengt Barnehagen åpner igjen mandag 5. januar Få større erfaringer om hverandre og om mulighetene i barnehagens felleskap FORUT prosjektet: GODE VENNER I NEPAL Små og store prosjekter/aktiviteter som kan hjelpe oss å samle inn penger til «GODE VENNER I NEPAL». Fysisk aktivitet og bevegelse Vinteraktiviteter med ski, skøyter og lek i snøen MÅNEDENS EVENTYR: Snøhvit og de sju dvergene 19

20 Nysgjerrighet og oppmerksomhet på hvordan vi påvirker hverandre og hvordan ting henger sammen i naturen UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Det er viktig å fremme forvalteransvar overfor natur og kultur og ansvaret for menneskers liv og helse allerede i barnehagen. Uke 6: Vintersportsuke: Barn og voksne i barnehagen planlegger og gjennomfører vintersportsuke. Det blir forskjellige aktiviteter i barnehagen, i parken og på Livbanen Uke 9: Skolens vinterferie. Skal barnet ditt ha fri noen dager denne uken, vil vi at dere sier i fra FEBRUAR Byen vår om vinteren Utforske mulighetene og opplevelsene denne årstiden gir oss. Barnemøte Fysisk aktivitet og bevegelse Vinteraktiviteter med ski, skøyter og lek i snøen Samarbeidsprosjekter i forbindelse med Vintersportsuke MÅNEDENS EVENTYR: Geitekillingen som kunne telle til ti 20

21 Så kommer våren, og våren er ei lita gulgrønn jente som kaster fargene opp av kurven sin og setter fuglene tilbake i trærne og henger sola høyere opp på himmelen og gir den varmere stråler. Hun tar isen av vannene og putter god gurglelyd i bekken igjen og menneskene får tynnere klær og varme smil, og kanskje høye iskrem å bære på. Nysgjerrighet og oppmerksomhet på hvordan vi påvirker hverandre og hvordan ting henger sammen i naturen 21

22 Nysgjerrighet og oppmerksomhet på hvordan vi påvirker hverandre og hvordan ting henger sammen i naturen UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Det er viktig å fremme forvalteransvar overfor natur og kultur med ansvaret for mennesker liv og helse allerede i barnehagen Forståelse for bærekraftig utvikling skal fremmes i dagliglivet. Respekten for liv er grunnleggende Fredag 13. mars: Karneval. Tema-karneval. Etter hvert som ideene til karneval utvikler seg i barnegruppene, vil dere foreldre bli informert om hva dere kan bidra med. Uke 13: Fredag 27. mars Påskelunsj i barnehagen. Uke 14: Påskeferie MARS Byen vår når snøen smelter Utforske mulighetene denne årstiden gir oss. Skape nysgjerrighet for endringer og overgang til vår Barnemøte Prosjektarbeid om og med karneval Påskelunsj Skolegruppa planlegger og forbereder påskelunsjen. MÅNEDENS EVENTYR: Prinsessen på erten 22

23 Nysgjerrighet og oppmerksomhet på hvordan vi påvirker hverandre og hvordan ting henger sammen i naturen UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Det er viktig å fremme forvalteransvar overfor natur og kultur med ansvaret for mennesker liv og helse allerede i barnehagen Forståelse for bærekraftig utvikling skal fremmes i dagliglivet. Respekten for liv er grunnleggende Uke 14: Påskeferie Mandag 6. april: Planleggingsdag: 2. påskedag: Stengt Barnehagen åpner igjen tirsdag 7. april 22.april, barnehagen er stengt APRIL Byen vår om våren? Barnemøte Prosjekter/aktiviteter om: Vår og nytt liv Utforske endringer i byen og naturen. Skaffe oss kunnskaper om hva som skjer om våren og hvorfor MÅNEDENS EVENTYR: Den lille røde høna 23

24 Fellesskap og vennskap og gode minner UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Det er viktig å fremme forvalteransvar overfor natur og kultur med ansvaret for mennesker liv og helse allerede i barnehagen. Forståelse for bærekraftig utvikling skal fremmes i dagliglivet. Respekten for liv er grunnleggende. Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Denne kompetansen utrykkes og tilegnes gjennom av barn i samspill med hverandre og med voksne. Barnehagedagen må være preget av gode følelsesmessige opplevelser. Glede, humor og estetiske opplevelser må være kjennetegn på tilværelsen i barnehagen. Fredag 1.mai: STENGT UKE 18 og 19: Besøke bondegård for å se på sau og lam og plukke blåveis. Torsdag 14 mai, Kristi Himmelfartsdag: STENGT Mandag 25 mai, 2. pinsdag: STENGT MAI Byen vår om våren? Barnemøte Prosjekter/aktiviteter om: Vår og nytt liv Utforske endringer i byen og naturen. Skaffe oss kunnskaper om hva som skjer om våren og hvorfor Glede, humor og spennende og estetiske opplevelser Markering av 17. mai. Norges nasjonaldag MÅNEDENS EVENTYR: Haren og skilpadden 24

25 Så kommer sommeren, og sommeren er en liten grønn gutt som kommer trillende ut av skogen med trillebåren sin og setter muntre farger alle steder, rødt og hvitt og gult og blått han henger moreller på greinene og fyller lufta med fugler og sang, og i gresset putter han gresshopper og tykke humler. Han gir menneskene tynne sandaler og nakne armer og på badestrendene legger han brune piker og brune gutter bortover i rekke og rad. Det er sommeren det. Fellesskap og vennskap og gode minner 25

26 Fellesskap og vennskap og gode minner UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Denne kompetansen utrykkes og tilegnes gjennom av barn i samspill med hverandre og med voksne. Barnehagedagen må være preget av gode følelsesmessige opplevelser. Glede, humor og estetiske opplevelser må være kjennetegn på tilværelsen i barnehagen. Uke 25: Onsdag 17. juni sommerfest. I tradisjon tro lager vi et stort felles matbord Vi ordner med kake og kaffe og underholdning. JUNI OG JULI Byen vår om sommeren Glede, humor og estetiske opplevelser Gode minner Felleskap, omsorg og medansvar Barnemøte Turer Sommeraktiviteter Forberedelse til sommerfest Avslutninger og avskjeder UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Uke 28, 29 og 30 er barnehagen sommerstengt. MÅNEDENS EVENTYR Musa som fikk ei nøtt i hodet 26

27 Men dypt, dypt inne i skogen, på et litt hemmelig sted der sitter allerede høsten med kofferten sin og gjør seg klar til å komme tilbake. Slik går årets tider rundt og rundt gode venner som rydder opp etter hverandre, som sår, planter og høster, som henger opp og tar ned, som pynter og gjør det vakkert hver på sin måte om og om igjen om og om igjen Årets tider av Arild Nyquist ( ) 27

28 Foreldresamarbeid: Barnehagen legger vekt på det daglige samarbeidet med foreldrene. Det er hyggelig at dere tar dere tid til frokoststund på kjøkkenet om morgenen. Barnehagen arrangerer et til to foreldremøter i året. FAU 2014/2015 Cecilie Coucheron Simensen Ståle Skjønhaug Valon Dresha Edina Bilal Tøri Sofie Ødegård Remi Fagereng Vi inviterer også til «foreldrekafe» som vi planlegger og forbereder sammen med barna. SU 2014/ ganger i året får foreldrene tilbud om foreldresamtale, men dere er hjertelig velkommen til å be om Ståle Skjønhaug Leder samtale når dere ønsker/har behov for det. Valon Dresha Nestleder Marianne Dahl Ans.rep Foreldreråd, Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) og Samarbeidsutvalg (SU): Monica Skarsgard Ans.rep For å sikre samarbeid med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av foreldrene/foresatte til alle barna i barnehagen og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Einar Zwaig Komm.rep Samarbeidsutvalget skal være rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatt i barnehagen. Slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske. Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldreråd, FAU og samarbeidsutvalg. (Lov om barnehager, 4). I Hønefoss Barnehage har vi valgt at en forelder fra hver gruppe utgjør Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU). To av disse blir valgt til foreldrenes representanter i Samarbeidsutvalget. Rød Blå Gul Fiolett Grønn Oransje Barnehagen samarbeider også med: Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) i Ringerike kommune, Barnevernet i Ringerike kommune, Helsestasjonen og fysioterapitjenesten i Ringerike kommune. 28

29 RØD GRUPPE CATHRINE HOLMBY TRINE LINDUM MARIT JOHANSEN MARIT ANITA ESPE NINA PEDERSEN TELEFON RØD: St GUL GRUPPE TOR VIDAR VENÅSEN MONIKA MARIA LEWANDOWSKA MARIT SKOGSTRØM ISME HAZIRAJ MONA ANDREASSEN TELEFON GUL BLÅ GRUPPE BÅRD LARSEN HANNE EMILSEN AVAN MOHAMED FAMATA TATA SIRLEAF MONICA ERCUS TELEFON BLÅ: MEDARBEIDERE I HØNEFOSS BARNEHAGE: Styrer: Anna Skogstrøm, telefon: Styrerassistent: Husassistent: Sekretær: Lise Moen Venåsen Inger Løken Sporsheim Mona Andreassen Hustelefon: Lærlinger: Jonas Khalayli Elsa G. Habtegiorgis Veronika B. Brun Zarema Musaeva Spesialpedagoger: Bente Strand, Anne Gunn Løvli Enger GRØNN GRUPPE MARIANNE DAHL MIRJAM WIBE AVKJÆRN JOELMA NEVES EDVARDSEN TOVE KRISTOFFERSEN MARIT ØDEGÅRDEN SIV LAFTON TELEFON GRØNN: I løpet av året vil vi ta i mot studenter/elever i praksis. FIOLETT GRUPPE MONA KRISTIN KONGSHAUG BENTE LARSEN MONICA SKARSGARD JAMIL KHALAYLI TOVE BRANDSAR TELEFON FIOLETT: ORANSJE GRUPPE LISE MOEN VENÅSEN METTE SIGVALDSEN LENE FREMGÅRD KASPERSEN STIAN SIMENSEN SIV LAFTON MARIT ØDEGÅRDEN TELEFON ORANSJE: 29

30 Oversikt over dager som Hønefoss Barnehage er stengt i barnehageåret 2014/2015 September Onsdag oransje, grønn, fiolett Fredag gul, blå, rød Desember Onsdag Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Onsdag Januar Torsdag Fredag Mars Mandag Tirsdag April Onsdag Torsdag Fredag Mandag Onsdag Mai Fredag Torsdag Mandag Planleggingsdag Julaften 1. juledag 2. juledag juleferie juleferie Nyttårsaften 1. nyttårsdag Planleggingsdag Påskeferie Påskeferie Skjærtorsdag Langfredag 2. påskedag Planleggingsdag 1. mai Kristi Himmelfartsdag 2. pinsedag Dager med rød skrift er Helligdager Ringerike kommunes barnehager er stengt hverdagene i juleuka og påskeuka og 3 uker om sommeren. Barnehagepersonalet har 5 planleggingsdager i året. Da er barnehagen stengt 2 Planleggingsdager er ikke tidsbetemt og vil bli bestemt senere. Dere vil få informasjon om datoer i god tid Juli Uke 28, 29 og 30 Sommerstengt 30

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene.

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene. Årsplan 2013/2014 1 Presentasjon av de ansatte: Laila Vevik Bierud er eier og daglig leder. Hun har kontordager i Drømmevika mandag, onsdag og fredag, samt at hun er på avdeling tirsdag og torsdag. Siv

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 Godkjent i samarbeidsutvalget 27. september 2012 PLANVERKTØY SOM LEGGER FØRINGER FOR VÅRT ARBEID: LOV OM BARNEHAGER RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN BARNEHAGENS VEDTEKTER EVALUERING

Detaljer

Virksomhetsplan kalender

Virksomhetsplan kalender Virksomhetsplan kalender og Barna fortjener det beste Store Tune Gård barnehage www.storetunegaard.no 2015 2016 Velkommen til Store Tune Gård barnehage! Hjertelig velkommen til nytt barnehageår her på

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

Skedsmo kommune Utdanningssektoren. Årsplan for Hagan Barnehage 2015

Skedsmo kommune Utdanningssektoren. Årsplan for Hagan Barnehage 2015 Skedsmo kommune Utdanningssektoren Årsplan for Hagan Barnehage 2015 Innledning... 2 Praktisk informasjon... 3 Kontakt og Planleggingsdager 2015... 3 Foreldresamarbeid... 4 Helhetlig læringssyn... 5 Hagan

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

Virksomhetsplan. Barna fortjener det beste. kalender. Store Tune Gård barnehage 2011 2012. www.storetunegaard.no

Virksomhetsplan. Barna fortjener det beste. kalender. Store Tune Gård barnehage 2011 2012. www.storetunegaard.no Virksomhetsplan kalender og Barna fortjener det beste Store Tune Gård barnehage 2011 2012 www.storetunegaard.no Barna fortjener det beste I var barnehage er leken i sentrum. Velkommen til et nytt og spennende

Detaljer

ÅRSPLAN NOPRO BARNEHAGE 2014-2015

ÅRSPLAN NOPRO BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN NOPRO BARNEHAGE 2014-2015 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR I NOPRO BARNEHAGE ORD OM SUKSESS: Å LE OFTE OG MYE, Å VINNE INNTELIGENTE MENNESKERS RESPEKT OG BARNS HENGIVENHET, Å BLI VERDSATT AV ÆRLIGE

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE 2013 2014 1 INNHOLD: Forord v/daglig leder s. 1 Åpningstider s. 2 Personalet s. 3 Eierstyret, samarbeidsutvalget s. 4 Presentasjon av avdelingene s. 5-6 Dagsrytmen/Rutiner

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan 2010/2011 Ankerløkken barnehage

Årsplan 2010/2011 Ankerløkken barnehage Årsplan 2010/2011 Ankerløkken barnehage Kjære foreldre/foresatte. Hamar, august 2010. Velkommen til Ankerløkken Barnehage 2010 2011. Alle barnehager skal lage sin egen årsplan. Årsplanen bygger på Rammeplan

Detaljer

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for Vækerø Gård barnehage Drammensveien 250 0277 Oslo Årsplan for Vækerø Gård barnehage ANS 2015 Daglig leder 45 21 73 11 Bingen 95 28 52 19 Hønsehuset 95 83 77 61 Høyloftet 95 84 03 65 E-post: dagligleder@vakerogardbhg.no

Detaljer

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage!

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hunsrød-Fevang barnehage (Tidligere Hunsrød Foreldrelagsbarnehage) åpnet 5. september 2000. Barnehagen har i dag seks avdelinger

Detaljer

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 63 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

Espira Krystallveien. Årsplan 2014-15 KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN

Espira Krystallveien. Årsplan 2014-15 KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN Espira Krystallveien KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Praktisk informasjon...4 Årsplan...5 Lov om barnehager...5 Vedtekter...5 Rammeplanen...5

Detaljer

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 Årsplan August 2014 - august 2015 Skarbøvika barnehage Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN Espira Dvergsnes DVERGSNES SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Formålsparagraf...5 Foreldresamarbeid...5 Barnehagens samarbeidspartnere...6 Danning...7 Sosial kompetanse...7 Omsorg

Detaljer

1.0 FORBEHOLD OM ENDRING... 3 2.0 PEDAGOGISK GRUNNSYN... 4. 2.1 Hovedmålet... 4 3.0 INNHOLD... 4. 3.1 Verdier i vår hverdag... 4

1.0 FORBEHOLD OM ENDRING... 3 2.0 PEDAGOGISK GRUNNSYN... 4. 2.1 Hovedmålet... 4 3.0 INNHOLD... 4. 3.1 Verdier i vår hverdag... 4 Innhold 1.0 FORBEHOLD OM ENDRING... 3 2.0 PEDAGOGISK GRUNNSYN... 4 2.1 Hovedmålet.... 4 3.0 INNHOLD... 4 3.1 Verdier i vår hverdag.... 4 3.2 Hvordan praktiserer vi dette.... 4 3.3 Barns lek... 4 3.4 De

Detaljer

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder FORORD Barnehagens rammeplan pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan. Denne planen skal være et arbeidsredskap for personalet for for å styre virksomheten i en uttalt retning. Den skal gi foreldre/foresatte

Detaljer

Velkommen til oss på Jordbærstua!:)

Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Hvem er jeg? Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Vi ser frem til et nytt år med morsomme, lærerike og fine opplevelser sammen med barna deres! Det er alltid spennende med et nytt barnehageår, det kommer

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer