Hva svikter i møte mellom pasient og helsetjeneste? Hvordan styrke pasientenes rolle. Regional brukerkonferanse Helse Nord Bodø 8.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva svikter i møte mellom pasient og helsetjeneste? Hvordan styrke pasientenes rolle. Regional brukerkonferanse Helse Nord Bodø 8."

Transkript

1 Hva svikter i møte mellom pasient og helsetjeneste? Hvordan styrke pasientenes rolle Regional brukerkonferanse Helse Nord Bodø 8. Mai 2013

2 Norsk Pasientforening Stiftet i 1983 som interesseorganisasjon for pasienter Formål: Ivareta pasienters rettigheter og å hjelpe enkeltpasienter som er utsatt for feilbehandling Får driftstilskudd over helsedepartementets budsjett

3 Kort om Norsk Pasientforening Vi er et uavhengig hjelpetilbud for pasienter Vi bistår ofte dem som ikke har fått hjelp andre steder NPs bistand er gratis NP jobber med bakgrunn i pasientens fullmakt

4 Kort om Norsk Pasientforening Vi hjelper pasienter som har problemer overfor helsevesenet Vi hjelper alle, men det er de med størst problemer som virkelig trenger oss Vi har hovedvekt på god medisinsk og menneskelig behandling Vi bistår pasienter i å bearbeide opplevelse av svikt og manglende lydhørhet

5 De vanligste problemene Feilbehandling og manglende behandling Mangelfull informasjon om sykdom, diagnose og behandling Dårlig kommunikasjon/samhandling Uverdig behandling Klagesystemet Erstatning Journalinnsyn, endring av journal

6 Samhandling Innenfor kommunehelsetj/ spesialisthelsetj. Lege - pasient Ulike nivåer i helsetjenesten

7 Samhandling lege - pasient God kontakt og kommunikasjon mellom lege og pasient er avgjørende for god behandling Den gode samtalen: lyttende, lærende, respektfull, åpen Hvordan skape den gode tid? Skape rommene som er rause, åpne og samtidig meningsfylte

8 Samhandling lege - pasient Pasientens sykehistorie gir 80% av diagnosen Forståelig informasjon forebygger komplikasjoner Pårørende er viktige informanter

9 Pasientrettighetsloven Pasientrettighetsloven regulerer pasienters rett til informasjon og medvirkning. Bestemmelsene stadfester viktigheten av å lytte til pasienten.

10 Pasientrettighetsloven 3-1. Pasientens og brukerens rett til medvirkning Pasient og bruker har rett til å medvirke ved gjennomføring av helse- og omsorgstjenester. Pasienten har herunder rett til å medvirke ved valg mellom tilgjengelige og forsvarlige undersøkelses- og behandlingsmetoder. Medvirkningens form skal tilpasses den enkeltes evne til å gi og motta informasjon.

11 Pasientrettighetsloven 3-2. Pasientens og brukerens rett til informasjon Pasienten skal ha den informasjon som er nødvendig for å få innsikt i sin helsetilstand og innholdet i helsehjelpen. Pasienten skal også informeres om mulige risikoer og bivirkninger.

12 Pasientrettighetsloven 3-5. Informasjonens form Informasjonen skal være tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger, som alder, modenhet, erfaring og kultur- og språkbakgrunn. Informasjonen skal gis på en hensynsfull måte.

13 Pasientrettighetsloven 3-5. Informasjonens form forts Personellet skal så langt som mulig sikre seg at mottakeren har forstått innholdet og betydningen av opplysningene. Opplysning om den informasjon som er gitt, skal nedtegnes i pasientens eller brukerens journal.

14 Pasientrettighetsloven 4-1. Hovedregel om samtykke Helsehjelp kan bare gis med pasientens samtykke, med mindre det foreligger lovhjemmel eller annet gyldig rettsgrunnlag for å gi helsehjelp uten samtykke. For at samtykket skal være gyldig, må pasienten ha fått nødvendig informasjon om sin helsetilstand og innholdet i helsehjelpen

15 Dårlig samhandling lege - pasient - Årsak til mange feil i helsevesenet Manglende lydhørhet overfor pasienter og pårørende Mangelfull og uforståelig informasjon Dårlig menneskelig behandling

16 Dårlig samhandling lege - pasient Pasienthistorie 1 Pasient under marevan-behandling pacemakeroperert. Ikke informert om økt risiko for infeksjon. Tross symptomer på alvorlig sykdom ble pasienten ikke sendt videre til undersøkelser. Resultat: Alvorlig infeksjon med varig skade.

17 Dårlig samhandling lege - pasient Pasienthistorie 2 Kvinne uten noen historie om psykiske problemer søker hjelp for sterke smerter i underlivet. Blir mangelfullt utredet. Smertene oppfattes som å være psykisk betinget, tross stort vekttap og dårlig allmenntilstand. Etter to-tre år blir langtkommen underlivskreft funnet som ikke kan kureres. Pasienten får ingen beklagelse ei heller erstatning.

18 Dårlig samhandling lege - pasient Pasienthistorie 3 Pasient får mangelfull oppfølging under graviditeten. Blir ikke lyttet til når hun gjentatte ganger tar kontakt med helsevesenet og beskriver symptomer som tyder på for tidlig fødsel. Nødvendige tiltak for å utsette fødsel blir ikke iverksatt.

19 Pasienthistorie 3 Dårlig samhandling lege - pasient Barnet blir født prematurt med skader. I den delen av svangerskapet det her var snakk om teller hver dag ift å begrense skade. Dersom legen hadde lyttet til pasienten og gjort nødvendige tiltak kunne fødselen vært utsatt og skaden på barnet vært redusert.

20 Dårlig samhandling lege-pasient Pasienter som opplever manglende lydhørhet av behandler, føler seg dårlig behandlet. Disse pasienten får ofte ikke medhold i klagesaker. Journalen vektlegges mer enn pasient og pårørendes forklaring, selv der journalen er mangelfull og sykdomsforløpet støtter deres fremstilling.

21 Kompetanse om pasientdialog Legestudiet og sykepleierutdanningen inneholder mye teoretisk og praktisk utdanning i dialog med pasienter Spørsmålet er hvordan denne kompetansen følges opp etter endt utdanning? Er de menneskelige faktorene som behandler i tilstrekkelig grad tema i veiledning og opplæring i yrkeslivet? Her er det store forskjeller fra sted til sted

22 Faktorer som fremmer god dialog Hos behandler: Dialogkompetanse Lydhørhet God sosial kompetanse Raushet oppmerksomhet Helhetlig syn på pasienten

23 Faktorer som fremmer god dialog Organisering: Tid til pasienten Kontinuitet i pasientkontakten Gir trygghet for pasienten Gir legen god oversikt over pasientens (syke)historie NB! Viktig å sørge for oppdatering av informasjon ved hver pasientkontakt Helhetlig ivaretakelse av pasienten Åpenhet for tilbakemelding fra pasienten

24 Trusler mot den gode dialog Forhold ved behandler: Manglende dialogkompetanse Arroganse hos behandler Fremmedgjøring av pasienten Manglende helhetlig fokus på pasienten Manglende åpenhet for tilbakemelding

25 Trusler mot den gode dialogen Organisering: Lite kontinuitet i pasientbehandlingen Effektivisering lite tid til hver pasient Manglende helhetssyn på pasienten Fokus på kortsiktig inntjening Ensidig fokus på teknikk og prosedyrer

26 Dagens situasjon i spesialisthelsetjenesten Stor faglig spisskompetanse Økt press på produktivitet Funksjonsfordeling «oppstykking» av mennesket Lite kontinuitet i pasientbehandlingen Aktivitet som gir «poeng» prioriteres? Aktivitet som ikke gir «poeng» nedprioriteres? Hvor høyt i kurs står dialog med pasienten?

27 Dagens situasjon i spesialisthelsetjenesten Pasienter forteller om mangelfull dialog med helsepersonell og mangelfull kontinuitet Oftere med leger enn andre helsepersonell Pasienter forteller om større fokus på rutinemessig arbeid og mindre individuelt fokus i behandlingen Helsepersonell forteller om mindre tid med hver pasient og mindre kontinuitet i pasientkontakt Særlig på sykehus

28 Dagens situasjon i spesialisthelsetjenesten Det er store forskjeller mellom behandlere ift om og i så fall hvordan de undersøker om pasienten har fått med seg og forstått informasjonen de har fått Journalføringen av hvilken informasjon som er gitt varierer Informasjon om tegn på komplikasjoner/bivirkninger er det viktig å sikre at pasienten har fått med seg!

29 Dagens situasjon private spesialister Tid som brukes til å gi informasjon og for å bli kjent med pasienten varierer Mange kronikere har kontakt over lang tid med samme lege god kontinuitet Noen pasienter forteller historier om leger som har manglende lydhørhet arroganse Press på produktivitet / Økt fokus på inntjening?

30 Dagens situasjon i primærhelsetjenesten Mange pasienter har kontakt med samme fastlege over lang tid god kontinuitet Noen pasienter bytter raskt lege dersom de ikke trives/har tillitt Noen pasienter sier i fra dersom de opplever å få dårlig informasjon Andre synes det er vanskelig

31 Dagens situasjon i primærhelsetjenesten Mange behandlere intervjuer nye pasienter grundig om tidligere sykdommer og nåværende helse Noen gjør dette mer tilfeldig Viktig med god innsikt i pasientens totale helsesituasjon!

32 Dagens situasjon i primærhelsetjenesten Svært ulikt om og hvordan behandlere undersøker om pasienten har forstått informasjonen de har fått Journalføringen av hvilken informasjon som er gitt er varierende Det er viktig å kontrollere at pasienten har fått med seg informasjon om hvilke tegn til komplikasjoner/ bivirkninger de skal være oppmerksom på!

33 Dagens situasjon i primærhelsetjenesten Mangelfull samhandling med og informasjonsoverlevering fra spesialisthelsetjenesten! Press på tiden til hver pasient på grunn av flere oppgaver? Noen pasienter forteller historier om leger som har manglende lydhørhet Økt fokus på inntjening?

34 Tålmodighet Interesse Dialog Pasienter trenger

35 Samhandling i spes.helsetjenesten Forutsetninger for god pasientbehandling: Se hele pasienten og alle pasientens behov Tverrfaglig samarbeid mellom involverte yrkesgrupper/spesialister Arena for møter på tvers av spesialitetene Ansvar for helhetlig oppfølging plassert

36 Samhandling i spes. Helsetjenesten Problemer vi møter i pasientsakene: Ny ventetid ved henvisning til hver spesialist Overføring av pasienter uten informasjon Dårlig kommunikasjon mellom avdelingene Funksjonsfordeling/fragmentering

37 Samhandling i spes. Helsetjenesten Pasienthistorie Mann med en rekke alvorlige kroniske sykdommer og behov for behandling fra flere spesialiteter og ulike sykehusnivå. Funksjonsfordeling av sykehusene i fylket. Pasienten må forholde seg til 3 forskjellige sykehus for å håndtere alle lidelsene lokalt i tillegg til universitetssykehus. Ingen ser hele pasientens behov og behandlingen av han blir svært fragmentert.

38 Samhandling i spes. Helsetjenesten Pasienthistorie (forts) Det oppstår uenighet i spesialisthelsetjenesten ift hvem som har ansvar for hva. Pasienten får stadig forverring av sin tilstand uten at noe skjer. NP får pasienten til universitetssykehus og pasienten får aktiv behandling. Pasienten dør på grunn av komplikasjoner av et kirurgisk inngrep. Dette kunne vært unngått om han hadde kommet til behandling tidligere.

39 Samhandling mellom nivåene Samhandlingsreformen Målsetting: Lik tilgang til gode og likeverdige helsetjenester og omsorgstjenester uavhengig av personlig økonomi og bosted NP: - Pasientens beste og faglige hensyn må avgjøre hvilken oppfølging og behandling som gis på hvilket nivå!

40 Samhandling mellom nivåene Forutsetninger: Pasienten i sentrum Spille på lag tverrfaglig samarbeid Gjensidig respekt Faglig stolthet Rammene stimulere samhandling Hvordan inkluderes private spesialister i samhandlingen?

41 Samhandling mellom nivåene Pasienter med kroniske lidelser trenger langvarig oppfølging fra flere faggrupper, ulike spesialiteter og ulike behandlingsnivå Behandling og oppfølging går over lang tid Mennesker med kroniske lidelser har særlig behov for trygge relasjoner med helsepersonell - tillitt

42 Samhandling mellom nivåene Pasienthistorie 1 Mann med Asberger syndrom får ikke botilbud tilpasset hans behov. Spesialisthelsetjenesten vurderer han til å ha behov for bolig med heldøgns bemanning. Kommunen plasserer han i en bolig med mindre bemanning. Tilbudet viser seg raskt å være utilstrekkelig. Har angst for å være alene og særlig på nettene da boligen ikke er bemannet. Pasienten blir utrygg og dette påvirker hele hans tilstand med økte symptomer.

43 Samhandling mellom nivåene Pasienthistorie 1 (forts) Han kan ikke lenger nyttiggjøre seg annet behandlingstilbud. Pasienten må flere ganger legges inn i spesialist-helsetjenesten for å gi han og pårørende et pusterom. Fagpersonellet ser at botilbudet ikke dekker hans behov og at hans utvikling er negativ, men kommunen hevder at tilbudet er godt nok. Søknad om omsorgsbolig avslås.

44 Samhandling mellom nivåene Pasienthistorie 2 Ung kvinne med psykisk utviklingshemming, insulinkrevende diabetes, overvekt og en rekke andre helseproblem. Behov for tilrettelegging i forhold til bolig, arbeid, økonomi, praktisk bistand samt betydelig helsehjelp. Bor alene i egen leilighet med 3 timers daglig praktisk bistand fra hjemmetjenesten. Viktige elementer i helsehjelpen er kostholdsveiledning og oppfølging av pasientens diabetesbehandling.

45 Samhandling mellom nivåene Pasienthistorie 2 (forts) Pasienten kjøper mat og godteri som øker hennes overvekt og gir til tider alarmerende høyt blodsukker. Pårørende er bekymret for senfølger av diabetes. Liten kontinuitet i oppfølgingen, mye ufaglært personell utfører pålagte prosedyrer, men ser i liten grad helhetssituasjonen.

46 Samhandling mellom nivåene Pasienthistorie 2 (forts) Gjentatte erfaringer om at blodsukkeret stabiliserer seg når pasienten får tettere oppfølging. Kommunen betegner tilbudet som godt nok, fastlegen støtter pårørende, sykehuset foreslår tvangstiltak

47 Samhandling mellom nivåene Mål for behandlingen og samhandlingen i hver enkelt sak: Optimalisere pasientens helse? Regulere økonomi begrense kostnader? Profesjonskamp? Klarer aktørene å samle seg om et felles mål?

48 Samhandling mellom nivåene Viktige kilder til informasjon: Pasient og pårørende Fastlege Hjemmesykepleie Helsepersonell i spesialisthelsetjenesten som kjenner pasienten Journal Observasjoner

49 Samhandling mellom nivåene Aktørene: Pasient/Pårørende Fastlege Hjemmesykepleien/hjemmetjenesten Ansvarlig spesialist Annet helsepersonell spesialisthelsetjeneste Forvaltningen - Vedtakskontor/tildelingskonto og lignende

50 Samhandling mellom nivåene Roller: Hvem er pasientens hjelper Hvem skal tydeliggjøre pasientens behov Hvem har ansvar for å opplyse saken Hvem har ansvar for helheten Hvem sørger for god kompetanse Hvem sørger for at de som tildeler tilbudet har tilstrekkelig nærhet til pasienten

51 Samhandling mellom nivåene NPs innspill Organisering av tjenestene med pasienten i sentrum Tverrfaglig kompetanse i team nært pasienten Fastlegen viktig for pasientens helhetlige oppfølging Spesialisthelsetjenesten tydeliggjøre pasientens plager og behovene for hjelp Privatpraktiserende spesialister inngår som en naturlig aktør i nettverket

52 Samhandling mellom nivåene NPs innspill En bestemt person tillegges ansvaret for helheten i tjenesten: Riktig fagkompetanse ift pasientens problemer, Kjenne pasienten godt Ha autoritet nok til å få gjennomslag for løsningene Det må samkjøres hvem som gjør hva Individuell plan et godt verktøy men ikke mål i seg selv

53 Hva kan pasient- og brukerorganisasjoner gjøre for å styrke pasientens rolle? - God informasjon om pasientrettighetene - Informasjon til pasienter om hvor de kan ta kontakt dersom de har problemer - Tett kontakt med helsetjenesten, alle enheter, om utfordringer som dere møter - Sette fokus på pasientenes behov og rettigheter i media - Jobbe for godt samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten

54 Lykke til med deres viktige arbeid! Takk for meg!

Årsmelding 2013. Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp

Årsmelding 2013. Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp Årsmelding 2013 Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp Sammendrag Norsk Pasientforening (NP) har gjennom 30 år bistått pasienter som opplever problemer i møte med helsevesenet. På disse 30 årene

Detaljer

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Smøla Kristiansund Aure Herøy Sande Ulstein Giske Sula Hareid Ørsta Ålesund Aukra Midsund Haram Skodje Sykkylven Sandøy Molde Vestnes Ørskog Stordal

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

FORORD. Antall henvendelser økte fra 1040 i 2008 til 1127 i 2009.

FORORD. Antall henvendelser økte fra 1040 i 2008 til 1127 i 2009. FORORD Fra 01.09.09 ble pasientombudsordningen utvidet til også å omfatte kommunale helse- og sosialtjenester, med noen unntak. Samtidig ble navnet endret fra pasientombud til pasient- og brukerombud.

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

Meld. St. 26 (2014 2015)

Meld. St. 26 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 00 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Den juridiske rammen for yrkesutøvelsen Av vernepleier og jurist Wenche Natland Dahlen Innledning Et kjennetegn ved velferdsstaten er at den ivaretar

Detaljer

TILRETTELAGTE TJENESTER

TILRETTELAGTE TJENESTER Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede TILRETTELAGTE TJENESTER UTVIKLINGSPLAN 2015-2019 Versjon 1 til handlingsplanseminar 9. og 10. juni 1 [Skriv inn

Detaljer

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapport IS-1315 Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapportens tittel Plan for brukermedvirkning Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplanen

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

En god start. Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn

En god start. Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn En god start Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn Forord Når det oppdages funksjonshemninger hos foster og barn vil det være avgjørende for foreldrene hvorledes

Detaljer

Pasient- og brukerombudet i Sør-Trøndelag Årsmelding 2012

Pasient- og brukerombudet i Sør-Trøndelag Årsmelding 2012 Pasient- og brukerombudet i Sør-Trøndelag Årsmelding 2012 http://www.pasientombudsortrondelag.no 1 Innholdsregister: 1. Forord 2. Ansatte ved Pasient og brukerombudet i Sør-Trøndelag 3. Organisering og

Detaljer

Veileder IS-1512. Pårørende. en ressurs. Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester

Veileder IS-1512. Pårørende. en ressurs. Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester IS-1512 Veileder Pårørende en ressurs Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester Heftets tittel: Pårørende en ressurs Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 Et trygt fødetilbud Kvalitetskrav til fødselsomsorgen Heftets tittel: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer: IS-1877 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Pasientmedvirkning. Kapittel 5

Pasientmedvirkning. Kapittel 5 Kapittel 5 Kompetansemål: Eleven skal kunne drøfte hva pasientmedvirkning innebærer i tannhelsetjenesten og informere om pasientens rettigheter. Når du har lest dette kapitlet skal du vite hvilke rettigheter

Detaljer

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet 1 Innhold 1 Innledning... 7 2 Innledning... 10 3 Kort om pasient- og brukerrettigheter og utformingen

Detaljer

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Pasientrettigheter t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Rett til pasientansvarlig lege t Samtykke

Detaljer

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid om barn og unge som trenger samordnet bistand fra helse og utdanning Veileder - utkast

Detaljer

Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling

Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Veileder IS-2091 Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Heftets tittel: Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Utgitt: 04/2009, rev 07/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Prosjekt Hov Nordre uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Sluttrapport opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaljer

Bedre kvalitet - økt frivillighet

Bedre kvalitet - økt frivillighet Bedre kvalitet - økt frivillighet Nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester (2012-2015) Nasjonal plandel Forord Frihet er et grunnleggende gode i vårt samfunn og noe det er lett

Detaljer

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2. Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2. Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2 Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus Utredning fra et utvalg oppnevnt av Sosial- og helsedepartementet 29. april 1996. Avgitt til Sosial- og helsedepartementet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder Målgruppe:

Detaljer

Frivillighet før tvang. Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE

Frivillighet før tvang. Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE Frivillighet før tvang Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE Forord I 2007 i Norge var hver tredje innleggelse ved institusjon godkjent for tvungen

Detaljer