Engerdal i sentrum. Prosjektstatus Engerdal - i sentrum

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Engerdal i sentrum. Prosjektstatus Engerdal - i sentrum"

Transkript

1 Engerdal i sentrum Prosjektstatus Engerdal - i sentrum Pr

2 Ide`fasen Forstudie Forprosjekt Identitet Mål - Strategi Hovedprosjekt Handlingsplaner Resultater INNLEDNING Nedenfor følger en prosjektstatus for Engerdal i sentrum. Dette for å etablere en god oversikt over prosjektets gang fra 1.1. til FORSTUDIE` OG SØKNAD OM STEDSUTVIKLINGSMIDLER Engerdalstunet tok et initiativ i januar 2010 overfor lokale interesser, og utarbeidet en forstudie` som seinere ble benyttet som vedlegg til søknad om stedsutviklingsmidler fra Hedmark Fylkeskommune. Dette skjedde etter et konstruktivt samarbeid med Engerdal kommune v/ordfører Reidar Åsgård. Til søknaden ble også Strategisk næringsplan for kommunen vedlagt vedtatt i kommunestyret. Det var Engerdal kommune som formelt sto som søker om tilskudd til Stedsutviklingsarbeid i kommunene og søknadsfristen ( ) til Hedmark fylkeskommune ble overholdt. Forstudien er utarbeidet som eget dokument og er en ide`skisse og arbeidsdokument for det videre arbeidet i forprosjektet. Prosjektet har fått arbeidstittelen Engerdal i sentrum. Forstudien avsluttes pr ULIKE VEDTAK OG RETNINGSLINJER Hedmark Fylkeskommune, Fylkesrådet gjorde et vedtak av om å gi tilsagn om inntil kr til igangsetting av et stedsutviklingsarbeidet kalt Engerdal i sentrum. Tilskuddet forutsetter en god forankring av prosjketet i kommunen med deltagelse i prosjektorganisasjonen og en kommunal egenandel som minst tilsvarer fylkeskommunens tilskudd. I tillegg skal en rekke definerte særvilkår oppfylles. Engerdal kommune gjorde et vedtak i kommunestyremøte den om å bevilge kr til stedsutviklingsprosjektet Engerdal i sentrum. Vedtaket innebærer også at kommunen sikrer nødvendige formaliteter til skriftlighet, økonomistyring, rolleavklaringer og saksbehandling. Videre inneholdt vedtaket at Reidar Åsgård med Gunnveig E. Eggen som personlig vararepresentant tiltrer styringsgruppa. Mandag ble det avholdt et møte mellom Engerdal kommune, Hedmark Fylkeskommune og prosjektorganisasjonen for å avklare en rekke forhold i det videre arbeid med prosjektet herunder også spesifikt forhold rundt formalitetene fra vedtaket i kommunestyret - nevnt overfor. I tillegg var det her enighet om at kommunen utpeker en fra administrasjonen som skal kunne bistå prosjektets daglige operative henvendelser. PROSJEKTFASENE 1.Ide` 2. Analyse 3.Gjennomføring Evaluering

3 PROSJEKTMÅL Programmet har som hovedmål å øke verdiskapningen i det lokale næringsmiljøet og lokalsamfunnet generelt gjennom å styrke innovasjonsevnen i de ulike næringer og videreutvikle lokalsamfunnet gjennom et effektivt samspill. Fokusområdene vil være Arbeid, Bo, Studier og Fritid. Dette tilsier at prosjektet vil være omfattende i utgangspunktet uten spesielle avgrensninger. Det vil være pedagogisk og strategisk riktig å ikke sette noen begrensninger i startfasen for herigjennom å fremskaffe flest mulig gode ideer og sterkt engasjement. KVANTITATIVT MÅL Eksport Øke utbyggingstakten av fritidsboliger i Østfjellet Økning på 200 % gir 50 nye arbeidsplasser i løpet av 5 år Øvr. næringer Samarbeid Verdier Holdninger Næringstorg Kompetanse Sentrumsplan

4 VISJON Engerdal i sentrum for positiv utvikling KJERNEVERDIER Samarbeidsvillig I SENTRUM Handlekraftig Imøtekommende I Strategisk Næringsplan er det påpekt en rekke grunnleggende forhold som er nødvendige i en ønsket utvikling. Disse områdene er også omtalt i vår Forstudie`. Gjengangere er svak kultur for ulike områder Er Engerdal et kulturoffer? At man tørr å stille spørsmålet er det viktigste. En annen ting er hvorvidt det medfører riktighet. Uansett er det viktig at grunnlaget for en prestasjonsorientert kultur (lat; dyrke frem ) er til stede. Før vi kan forvente høye prestasjoner av folk flest, må de bestemme seg for hvor gode de vil bli. Dette er relevante spørsmål som skal stilles til alle Engerdal kommune, Næringslivet, Lag/Organisasjoner. Det viktigste ved igangsettingen av prosessen er at alle deltar og at alle får et eierskap til verdier og holdninger. Suksess over tid, er ikke et spørsmål om enkeltpersoner med gode konsepter, markedsstrategier m.v. Suksess over tid er alltid et resultat av kulturen. Her har Engerdal sin største utfordring - en prestasjonsorientert kultur der den er tydelig på verdier og holdninger.

5 SAMSPILLMODELL Kompetanse Offentlige aktører Engerdal kommune Hedmark fylke Kapasitet Næringsinteresser Frivillige/lag/forening Øk. ressurser Hytteeiere Kunnskap om verktøy Prosjektleder ønsker i det videre arbeid å vie samspillmodellen stor oppmerksomhet. Samarbeid er etter min mening den viktigste suksessfaktoren for at prosjektet skal lykkes. Engerdalsdagene gjennom 26 år er et levende bevis på at samarbeid og stor dugnadsinnsats fra enkeltmennesker og lag/foreninger har gitt resultater og arrangementet er således unikt. Det er viktig at vi høster erfaringer og kunnskap fra en viktig bærebjelke i lokalsamfunnet. Næringslivet og grunneiere har historisk ikke vist en sterk nok vilje til samarbeid. Næringslivet i Engerdal består hovedsakelig av mellomstore og små bedrifter. Det vil være mye å hente på kompetanseheving, økt samarbeid og større markedsforståelse - et næringsliv som har samlingsarenaer med formål å spre kunnskap om produkter og markedsmuligheter. Etter starten av prosjektet Engerdal i sentrum kan vi registrere en positiv utvikling i viljen og forståelsen av hvor viktig et samarbeid kan ha. Selv om vi har en lang vei å gå bør denne positive utviklingen være en ekstra motivasjon i det videre arbeidet. Engerdal kommune har gjort sine politiske vedtak gjeldende prosjektet. Dette er et positivt bidrag og som viser at kommunen har vilje og evne til satsning på stedsutvikling. Imidlertid er utfordringen nå å forankre og skape engasjement til prosjektet så vel politisk som administrativt. Det er den daglige operative virksomheten av prosjektet som nå skal sørge for at den nødvendige mobiliseringen etableres. For at samspillmodellen skal fungere kan det være et behov for en sterkere bevisstgjøring av verdier og holdninger innenfor de ulike gruppene Lag/foreninger Næring Kommune.

6 PROSJEKTORGANISASJONEN Prosjektorganisasjonen har fungert slik frem til I møte Styringsgruppa den , ble forslag fra prosjektleder om å redusere antall arbeidsgrupper fra 3 til 2 imøtekommet. Arbeidsgruppe 1 er Østfjell/Næring og Arbeidsgruppe 2 Sentrumsstruktur. Styringsgruppe Vidar Risbakken (leder), Per Olav Opgård, Mia Faldmo, Helge E. Stengrundet og Reidar Åsgård Ref.gruppe Fortløpende sammensetning Prosjektleder Finn Vaagan Arbeidsgrupper Arbeidsgruppe 1 Østfjellet/Næring Arbeidsgruppe 2 Sentrumstruktur STYRINGSGRUPPE Styringsgruppa har det overordnede ansvaret for prosjektet herunder godkjenning og oppfølging av prosjektets rammer. Dette betyr en bevilgende og kontrollerende rolle. Avgjørelser i viktige prosjektspørsmål, eks. revidering av mål, tas her. Styringsgruppa skal under hele prosjektet være støttespiller for prosjektleder. Prosjektleder fungerer som sekretær for styringsgruppa. PROSJEKTLEDER OG ARBEIDSGRUPPER Prosjektleder leder arbeidsgruppene og det daglige arbeidet i prosjektet og har sammen med arbeidsgruppene ansvar for å levere i henhold til prosjektmålene. Prosjektleder er ansvarlig for at arbeidsgruppene følger opp i henhold til prosjektbeskrivelsene, sørger for at nødvendige beslutninger tas og dokumenterer arbeidet. Prosjektleder rapporterer til styringsgruppa. REFERANSEGRUPPE I mange prosjekter oppnevnes det rådgivende referansegrupper. Dette kan være et kontaktapparat av personer med ekspertise av verdi for prosjektet. Etableringen av denne blir fortløpende vurdert.

7 FORPROSJEKT Forprosjektet startet med en førsteorganisering av prosjektet hvor spesielt etableringen av en styringsgruppe og arbeidsgrupper var viktig. Det har vært avholdt følgende møter: Styringsgruppa (konstituerende) 05. juli 2010 Arbeidsgruppene 10, 11 og 12. august , 27 og 28. oktober 2010 Det er skrevet referater fra alle møtene. Referatene er utsendt til alle deltakerne herunder Engerdal kommune ARBEIDSGRUPPENE (ENDRET FRA 3 TIL 2 GRUPPER FRA ) Arbeidsgruppe 1 Østfjellet/Næring Nysæterskarven v/karsten Omang, Engerdal kommuneskoger/jan Erik Nordgaard, Østfjellet Grunneierlag v/terje Langfloen, Engerdal Østfjell AS v/jostein Morønning, Femund Hytter AS v/knut Erik Eriksen, Arnhild Eiendom AS v/ulf Erik Owren. Solheim Hytter og Tomter AS v/svein Ove Nordsveen, Molia v/knut Sletmoen, Engerdal Utmarkslag AL v/hallstein Risbakken, Brustad Hyttefelt v/ole Brustad, Engerdal Østfjell Hytteeierforening v/leif Jørstad. Engerdal Taxi AS V/Joar Dammen, Engerdal Elektro AS v/tor Rønning, Frisør Agaton Saks v/anita Ness, Engerdal Servicesenter AS v/liv Rand Pettersen, Statens Servicesenter Engerdal v/lage Trangsrud, Sparebanken Hedmark v/kari Jogerud, Coop Marked Engerdal v/helge Egil Stengrundet, Lunde Pensjonat v/jan Schaaphok, Fjellservice Engerdal AS v/odd Ingar Heggeriset, Destinasjon Femund Engerdal AS v/mia Faldmo, Engerdalstunet AS v/finn Vaagan, Arbeidsgruppe 2 - Sentrumsstruktur Engerdal Sanitetsforening v/idun Nærheim, Engerdal Menighetsråd v/jan Ekeland, Engerdal Historielag v/bente Sæther, Engerdalsdagene v/stian Risbakken, Engerdal Samfunnshus v/bente Sæther AL, Engerdal Vel v/finn Haugseng, Engerdal Grunneierlag v/arnt Kjølvang, Sletmoen Gardsameie v/jan Erik Nordgaard, Engerdal Stedsgruppe v/markus Pettersen, OMRÅDE AKTIVITET UTFØRENDE Østfjellet Økt hyttebygging 200% organisering infrastruktur - profilmarkedsføring Sentrum Stedsanalyse infrastruktur aktiviteter boliger møteplasser barn/ungdom Næring Bo -Næringstorg samarbeid kompetanse servicetilbud Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3

8 ARBEIDSGRUPPE 1 ØSTFJELLET Østfjellet - kommunedelplan Nysæterskarven innarbeides i kommunedelplanen Sum tomter ca Bebygde 330 Regulerte ledige 420 Planlagte 450 Overordnet mål for prosjektet Økt hyttesalg på 200 % vil gi 50 nye arbeidsplasser i løpet av 5 år Suksessfaktor: Samarbeid Salg av fritidsboliger er en primærnæring for lokalsamfunnet. Samtidig er det en realitet at en rekke uenigheter mellom ulike aktører har vært hemmende for en ønsket utvikling av den totale utbyggingen av Østfjellet. Imidlertid har det i løpet av siste året skjedd en positiv utvikling hvor de ulike aktører har en offensiv dialog og forståelse av at skal det overordnede målet oppnås, er det kun samarbeid som er den realistisk veien å gå. Arbeidsgruppa har fremsatt følgende forslag for videre utredninger og som skal omfatte alle områder av kommunedelplan. Utrede fremtidig veinett herunder innfartsportal ved Nesodden Utrede fremtidig kommunalt VA-system. Utrede fremtidig løypenett herunder også lysløype. Invitere til videreutvikling og drift av nåværende alpinanlegg Utrede større mangfold på ulike aktiviteter sommer og vinter Utrede en etablering av profilmarkedsføring Engerdal Østfjell. Utrede for å implementere Nysæterskarven inn i kommunedelplan

9 ARBEIDSGRUPPE 2 SENTRUM Sentrum - kommunedelplan Bo og Næringstorg 2. Portal Østfjellet 3. Gang-/sykkelvei/lys 4. Baggroa Park 5. Arr.plass - bygdetun 6. Boligtomter 7. Detaljhandel næring 8. Miljøgate parkering 9. Turstier langs Engeråa 10 Avlastningsvei 11. Opprydding - pynting Arbeidsgruppe 2 Stedsanalyse Suksessfaktor: Samhold, Engasjement og Dugnadsinnsats STEDSANALYSE Trinn 1 for arbeidsgruppe 2 Sentrum har vært å fremsette en rekke ideer og tiltak. Gjeldende reguleringsplan (fra 1980 med endringer) og kommunedelplan viser med all tydelighet behovet for en ny reguleringsplan. Et viktig del i dette arbeidet vil være utarbeidelsen av en Stedsanalyse eller lignende helhetlig vurdering av sentrum slik det også fremkommer som et særvilkår fra Hedmark Fylkeskommune. En Stedsanalyse vil kunne systematisere kunnskap om stedets historie, situasjon og fremtidsmuligheter. En Stedsanalyse bør forankres i prosjektet Engerdal i sentrum BARN OG UNGDOM Arbeidsgruppe 2 Sentrum er ansvarlig for involvering fra barn og ungdom. God planlegging er grunnleggende for trygge oppvekstkår, møteplasser, lek og aktivitetsfremmende omgivelser samt god helse. Det tas et initiativ til en samling med barn og ungdom i alderen år for herigjennom å forsøke å inkludere disse i prosjektet. Møtet avholdes i løpet av november. Det serveres pizza og brus.

10 ARBEIDSGRUPPE 3 NÆRING Arbeidsgruppe 3 Næring har bedt Engerdalstunet utarbeide en ide`skisse for etablering av et Bo- og Næringstorg i området Nesodden. Ide`skissen er presentert i Arbeidsgruppe 3 Næring den og fremlegges for styringsgruppen i neste møte. Ide`skissen fremføres i eget vedlegg. Engerdal Bo og Næringstorg - et kraftsenter i nærmiljøet Engerdal Bo- og Næringstorg skal være et kraftsenter i lokalsamfunnet i et samlokalisert miljø som profiterer på hverandres mangfold og muligheter som samarbeid.fokusområdene er Bo Arbeid - Studier - Fritid Næringsmiljø Møteplassen Boenheter Samlokalisering og samdrift 3 4 FRIOMRÅDE 2 FRIOMRÅDE 1. Portal for Østfjellet - markedsplass - parkering - rasteplass - ny veitrasse` - inn-/utkjøring - start gang-/sykkel 2. Portal Næringstorg - samlokalisering - næringsutvikling - info-/servicetilbud 3. Lille Engeren - opprydding - heving - aktiviteter - storholmen paviljong 4. Boenheter 1

11 HOVEDAKTIVITETENE - MILEPÆLER Aktivitet juni juli aug sept okt nov des jan febr mars april mai juni Forprosjektperiode Organisering - formaliteter Prosjektplan Stedsanalyse enkel 1 Statusrapporter Skissetegninger - konsulent Møter - aktiviteter SG AG AG SG FM AG SG AG RG SG AG RG SG FM AG = Arbeidsgruppe SG = Styringsgruppe FM = Folkemøte RG = Ressursgruppe Finn Vaagan Prosjektleder

Omdømme og mobilisering Gamvik kommune Prosjektbeskrivelse med handlingsplan2012. Programperiode

Omdømme og mobilisering Gamvik kommune Prosjektbeskrivelse med handlingsplan2012. Programperiode Omdømme og mobilisering Gamvik kommune Prosjektbeskrivelse med handlingsplan2012 Programperiode 2012-2015 1 Innhold Innledning og bakgrunn... 2 Bakgrunnsinformasjon... 2 Konklusjoner fra forstudiet...

Detaljer

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går.

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Hvitebok for bedre reisemålsutvikling Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Statens nærings- og distriktsutviklingefond 2003 Tittel: Hvitebok for bedre reisemålsutvikling

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen

PLP Prosjektlederprosessen Kort om Innovasjon Norge I Innovasjon Norge treffer du mennesker som har lokal og internasjonal kompetanse slik at din idé kan bli en forretningsuksess. Med kontorer i alle fylker, og i tretti land over

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

STRATEGIPLAN 2013-2018 HANDLINGSPLAN 2013 11. JUNI

STRATEGIPLAN 2013-2018 HANDLINGSPLAN 2013 11. JUNI OMSTILLING I MELØY STRATEGIPLAN 2013-2018 HANDLINGSPLAN 2013 11. JUNI 2013 1 Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Bakgrunn... 4 2.1 Innledning... 4 2.2 Status pr mai 2013... 5 2.3 Revisjon av Omstillingsplanen...

Detaljer

REGIONALT INFRASTRUKTURPROSJEKT FOR YTRE NAMDAL

REGIONALT INFRASTRUKTURPROSJEKT FOR YTRE NAMDAL REGIONALT INFRASTRUKTURPROSJEKT FOR YTRE NAMDAL Prosjektplan Jostein Brå Vardehaug 04.07.2013 Innhold 1 Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Prosjektets hovedmålsetting... 4

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE Versjon 2.0 1 juli 2014 Dokumentreferanse 12/02526-4 Side 2 PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE - VERSJON 2.0 Denne utgaven av prosjekthåndboka erstatter prosjekthåndboka versjon

Detaljer

BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE RAPPORTERING JUNI 2013

BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE RAPPORTERING JUNI 2013 Til Husbanken Dokumenttype Rapport Dato Juni 2013 BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE RAPPORTERING JUNI 2013 2 Dato Juni 2013 Utarbeidet av Rambøll Beskrivelse Følgeevaluering av satsning på boligetablering

Detaljer

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune SNF-rapport 08/08 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune Inger Beate Pettersen Kari Anne K. Drangsland Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt 6156: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet

Detaljer

JEVNAKER 2020 ÅRSRAPPORT 2011

JEVNAKER 2020 ÅRSRAPPORT 2011 JEVNAKER 2020 ÅRSRAPPORT 2011 Vedtatt i kreativt utvalg 6.mars 2012 1 1 JEVNAKER 2020 Styret i Jevnaker Næringsdrivende og Jevnaker kommunestyre vedtok i desember 2010 å etablere samarbeidsprosjektet Jevnaker

Detaljer

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1007/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 1079 Prosjekt tittel:

Detaljer

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Kompetansesenter for distriktsutvikling Rapport Juni 2014 GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Rambøll Hoffsveien 4 Postboks 427 Skøyen

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel Plan for arbeidet planprogram Revidert forslag 13. august 2014 KRØDSHERAD KOMMUNE 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Mål for planarbeidet... 4 3 Rammer og premisser for arbeidet...

Detaljer

Rapport for omstillingsarbeidet i Rollag juni 2011 april 2014

Rapport for omstillingsarbeidet i Rollag juni 2011 april 2014 Rollag kommune Omstilling og nyskaping Rapport for omstillingsarbeidet i Rollag juni 2011 april 2014 Rapportering for tildelte omstillingsmidler for 2011, 2012 og 2013 Versjon 7. mai 2014 KH 1 Innhold

Detaljer

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Forord Oppland fylkeskommunes rolle som regional utviklingsaktør, skoleeier og planmyndighet utgjør

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Strategiplan for utvikling og omstilling 2011-2014. Berlevåg kommune

Strategiplan for utvikling og omstilling 2011-2014. Berlevåg kommune Strategiplan for utvikling og omstilling 2011-2014 Berlevåg kommune Hovedmål I perioden 2011-2014 skal Berlevåg kommune ha en positiv befolkningsutvikling og stabilisering og utvikling i næringslivet gjennom

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Strategisk næringsplan 2011-2015

Strategisk næringsplan 2011-2015 Strategisk næringsplan 2011-2015 Forslag av 5.8.2011 INNHOLD 1. Introduksjon... 3 2. Prosessen... 4 3. Kartlegging og situasjonsbeskrivelse... 5 3.1 Landbruk og veksthusnæringen... 5 3.2 Reiselivsnæring...

Detaljer

Ekte Landsbyliv. Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune. Vedtatt i kommunestyresak 23/08

Ekte Landsbyliv. Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune. Vedtatt i kommunestyresak 23/08 Ekte Landsbyliv Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune 2008 2012 Vedtatt i kommunestyresak 23/08 Innholdsfortegnelse 0.0 Innledning.......................................... 2 0.0.1

Detaljer

Prosjektorganisering i Snåsa kommune

Prosjektorganisering i Snåsa kommune Prosjektorganisering i Snåsa kommune Forvaltningsrevisjon 2012 Prosjektorganisering Snåsa kommune Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar-september 2012 gjennomført en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

Bolig for alle. Arbeidet med boligsosial handlingsplan i Lillesand kommune

Bolig for alle. Arbeidet med boligsosial handlingsplan i Lillesand kommune Prosjektrapport nr. 4/2010 Bolig for alle Arbeidet med boligsosial handlingsplan i Lillesand kommune Forsknings- og fasiliteringsbidraget Hanne Cecilie Jensen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfattere

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. Formannskapet. 7670 Inderøy. Utvalg: Inderøyheimen, møterom: 3. etg. Dato: 13.04.2011 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Inderøy kommune. Formannskapet. 7670 Inderøy. Utvalg: Inderøyheimen, møterom: 3. etg. Dato: 13.04.2011 Tidspunkt: 12:00 Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 13.04.2011 Tidspunkt: 12:00 Inderøyheimen, møterom: 3. etg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter

Detaljer

Prosjektrapport For «Fokuskommune: BALSFJORD»

Prosjektrapport For «Fokuskommune: BALSFJORD» Prosjektrapport For «Fokuskommune: BALSFJORD» Side 1 1. Forord Boligen fyller helt sentrale behov i livene våre. I den siste offentlige utredningen om boligpolitikken, «Rom for alle en sosial boligpolitikk

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Næringspolitisk Råd. Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00

Side1. Møteinnkalling. Næringspolitisk Råd. Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Næringspolitisk Råd Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 47 87 96 58 eller til Bente.weiseth-frantzen@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune

Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune Planprogram for samfunns- og arealdelen Det overordnede effektmålet er å utvikle en kommunal praksis i overenstemmelse med visjonen om livslang læring og lærende organisasjoner.

Detaljer

Sladdet versjon, Oslo, 30.07.2013 Oslo, 11. juni 2012

Sladdet versjon, Oslo, 30.07.2013 Oslo, 11. juni 2012 Tilbud på «Bistand til å utarbeide Helse og omsorgsplan» Gol kommune Sladdet versjon, Oslo, 30.07.2013 1 Oslo, 11. juni 2012 Deloitte tilbyr et team med mange års erfaring med strategiarbeid, analyse og

Detaljer