Side 1. Møteinnkalling. Komité 3 Tekniske tjenester. Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 08:30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Side 1. Møteinnkalling. Komité 3 Tekniske tjenester. Møtested: Formannskapssalen Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 08:30"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Komité 3 Tekniske tjenester Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf / Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Kirsten Skaret leder Rigmor Holten sekretær Side 1

2 Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 11/9 Godkjenning av protokoll fra møte /496 PS 11/10 Trafikksikkerhetsplan for Kristiansund kommune Arbeid med innkomne innspill til planen - Komité /594 Orienteringssak Hovedplan avløp og vannmiljø miljømessige konsekvenser ved oppføring av et renseanlegg på Hagelin. Leder planavdeling Vidar Dyrnes orienterer. Side 2

3 Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Rigmor Holten Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komité 3 Tekniske tjenester 11/ Godkjenning av protokoll fra møte Vedlegg: Protokoll fra møte Saken legges frem for komité 3 med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling Protokoll fra møte godkjennes. Saksopplysninger Saken følger som vedlegg. Just Ingebrigtsen rådmann Rigmor Holten møtesekretær Side 3

4 Møteprotokoll Utvalg: Komité 3 Tekniske tjenester Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 08:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kirsten Skaret Leder AP Sven Erik Olsen Nestleder AP Kirsti Dyrnes Medlem AP Olaf Torvik Medlem AP Asbjørn Jordahl Medlem AP Geir Gjengstø Medlem H Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jorunn Kvernen Medlem SP Bernhard Lillevik Medlem KRF Erik Aasprong Medlem H Steve Runar Kalvøy Medlem FRP Robert Nordvik Medlem FRP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Per Einar Honstad Jorunn Kvernen AP Anne Grethe Holmen Erik Aasprong H Merknader Fra administrasjonen møtte: Navn Kjell Sæther Erlend Tveekrem Vidar Dyrnes Tor Håkon Taraldsen Rigmor Holten Stilling Kommunalsjef Rådgiver (under sak 11/7) Leder planavdeling Trafikkingeniør Møtesekretær Side 4

5 Saksliste Utvalgs saksnr Innhold Unntatt offentligh et Arkivsaksnr PS 11/6 Godkjenning av protokoll fra møte /496 PS 11/7 Hovedplan avløp og vannmiljø , Statusrapport 2008/3960 PS 11/8 Trafikksikkerhetsplan for Kristiansund kommune Arbeid med innkomne innspill til planen - Komité /594 EVENTUELT Sven Erik Olsen, leder i Efu (Eiendomsforvaltningsutvalget) orienterte om: Vedlikeholdsrapport skoler og barnehager (kommunale boliger, formålsbygg og kirkebygg) Status salg av kommunale eiendommer PS 11/6 Godkjenning av protokoll fra møte /496 Behandling i Komité 3 Tekniske tjenester I samsvar med rådmannens innstilling gjorde komité 3 følgende enstemmige Protokoll fra møte godkjennes. vedtak: PS 11/7 Hovedplan avløp og vannmiljø , Statusrapport 2008/3960 Behandling i Komité 3 Tekniske tjenester Rådgiver Erlend Tveekrem orienterte og svarte på spørsmål fra komitéen. Komité 3 ønsker opplysninger om miljømessige konsekvenser ved oppføring av et renseanlegg på Hagelin. Komité 3 gjorde følgende enstemmige vedtak: Komité 3 ønsker opplysninger om miljømessige konsekvenser ved oppføring av et renseanlegg på Hagelin. Komité 3 Tekniske tjenester tar vedlagte statusrapport til orientering. Side 5

6 PS 11/8 Trafikksikkerhetsplan for Kristiansund kommune Arbeid med innkomne innspill til planen - Komité /594 Behandling i Komité 3 Tekniske tjenester Komité 3 gjorde følgende enstemmige vedtak: Etter gjennomgang av innspillene gjorde komité 3 følgende prioriteringer: RIKSVEI 1. Lyskrysset Wilhelm Dalls vei/trollsvingen: farlig kryssing av riksveg, skolevei 2. Kryss Vikansvingen/Nordmørsveien: dårlig fremkommelighet, lyskryss gjør at folk velger Omagata 3. Rensvikholmen: dårlig separering, farlig kryssing over riksveg, høy fart 4. Langveien/Kaibakken/Vågakaia: fartsdempende tiltak og bedre siktforhold FYLKESVEI 1. Veiløpet Bjørnehaugskrysset-Dalegata-Nergata-Omagata: nedsatt fartsgrense fra 50 km/t til 30 km/t (evt. 40 km/t for deler av strekning evt. i kombinasjon med fartsdempere). Nergata er spesielt utsatt. 2. Kranaveien: bedre tilrettelegging for gående og syklende gjennom Vågen 3. Området rundt krysset Konsul Knudzons gate/sykehusgata: bedre trafikk- og parkeringsforhold 4. Kvalvågveien/Ørnvika: fartsreduksjon nordre og østre Frei 5. Heinsagata 5: manglende gangfelt 6. Krysset Fiskergata/Spanskesmuget: trang passasje, fartsreduksjon 7. Sørsundbrua: foreslår at et av fortauene fjernes slik at det i stedet kan lages et bredt og godt fortau/sykkelvei på en av sidene KOMMUNAL VEI 1. Fartsreduksjon Brinchmannsveien og Karihola I neste møte vil komité 3 foreta videre prioriteringer vedr. kommunal vei. Komité 3 Tekniske tjenester, Kirsten Irene Skaret leder Sven Erik Olsen Geir Gjengstø Rigmor Holten møtesekretær Side 6

7 Arkiv: Q80 Arkivsaksnr: 2010/ Saksbehandler: Tor Håkon Taraldsen Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komité 3 Tekniske tjenester 11/ Komité 3 Tekniske tjenester 11/ Komité 3 Tekniske tjenester 11/ Komité 3 Tekniske tjenester 11/ Trafikksikkerhetsplan for Kristiansund kommune Arbeid med innkomne innspill til planen - Komité 3 Vedlegg: - Innspill fra registreringsmøter i skolekretsene i Kristiansund kommune. - Innspill fra møte med næringslivet i Kristiansund kommune. Rådmannens innstilling Komité 3 Tekniske tjenester tar innkomne innspill fra møter i skolekretsene i Kristiansund kommune og med næringslivet til etterretning. Behandling i Komité 3 Tekniske tjenester Eivind Raanes orienterte og svarte på spørsmål. Han gjennomgikk alle innspillene under skolekretsene: Nordlandet, Rensvik- og Bjerkelund og Frei. Komité 3 hadde følgende merknader til Nordlandet skolekrets: Kryss Vikansvingen/Nordmørsveien må oppfordre bilistene til å velge Verkstedveien og rundkjøringen ved Futura i stedet for å kjøre Omagata som har smal vei, bakketopper og stor trafikk. Fostervolds gate fra kryss Dalegata til kryss Ole Vigs gate innkjøring fra Nordmørsveien og inn til Persløkka bør stenges. Trafikken kan snus slik at Amundbergan blir brukt for å komme til Persløkka. Strekning Nergata tidligere lekeplass nedenfor Nordlandet kirke kan omdisponeres til parkeringsplasser. Dalegata 127 et tiltak kan være å flytte gangfeltet. Rensvik- og Bjerkelund skolekrets: Krysset Freikollveien/Nygårdsveien er uoversiktlig og farlig og bør flyttes/utbedres. Side 7

8 Kryss Fv 268/Sæterenga et farlig kryss som må utbedres. Undergang ved kryss Kvalvågveien/Omsundveien bør gjøres med brukervennlig slik at den blir benyttet av alle. Kryss Kvalvågveien/Ånesmyra undergangen bør utbedres slik at skolebarna bruker den. Parkering ved Rensvik barnehage endre reguleringsbestemmelser eller gi dispensasjon slik at gnr 137 bnr 6 kan brukes til parkeringsplass. Vedr. pkt. A 1: endre Frei rådhus til Frei administrasjonsbygg Frei skolekrets: Vedr. A 1 og 2: Ønske om gangvei fra Flatsetsundet og innover til Møst og langs Rastarkalvveien/Kirkeveien stryk Kan vurderes i sammenheng med innfartsveiprosjektet, siden det er lite realistisk. Kryss Flatsetbakken/Rastarkalvveien busser parkert ved møbelfabrikken hindrer sikt. Administrasjonen skal ta kontakt med Netttbuss for å bli enige om hvor bussene kan parkere. Flatsetbakken v/møbelfabrikken ønske om overgang/gangfelt. Innspillene under skolekretsene Dale, Allanengen, Innlandet, Dalabrekka og Gomalandet samt næringslivet vil bli gjennomgått i neste møte den Behandling i Komité 3 Tekniske tjenester Tor Håkon Taraldsen orienterte og svarte på spørsmål. Han gjennomgikk alle innspillene under skolekretsene: Dale, Allanengen, Innlandet, Dalabrekka og Gomalandet. Komité 3 hadde følgende merknader til Dale skolekrets: Mangler gang- og sykkelvei langs Seivikveien. Allanengen skolekrets: For dårlig lys i gangfeltene i Langveien. Langveien søkes få en fartsreduksjon fra 50 km/t til 40 km/t. Kranaveien bedre tilrettelegging for bruk av Vågen, fra Midt-Norsk For til indre Vågen, for gående og syklende. Kirsti Dyrnes, AP, fremmet følgende forslag: Sette opp skilt parkering forbudt ved inngangen til Allanengen skole. Erik Aasprong, H, fremmet følgende forslag: Regulering av parkering/lag enveiskjøring ned Barmanhaugen, i krysset der J. Reins gate møter H. Barmans gate. Kirsten Irene Skaret, AP, fremmet følgende forslag: Området Helse i Sentrum, Rema, Politiet og brua til Innlandet må gjennomgås for å sikre trafikkforholdene. Parkeringsplassen utenfor Helse i Sentrum i Konsul Knudtzons gate 8 er altfor liten. Det bør settes i gang en prosess for en eventuell mulighet til at lekeplassen i området kan reguleres til parkeringsplasser. Krysset Ramsays gate/k. Knudtzons gate mangler gangfelt. Innlandet skolekrets: Kirsten Irene Skaret, AP, fremmet følgende forslag: Foreta en gjennomgang av krysset Skjærvaveien/Sørsundveien for å gi en større oversiktlighet og ryddigere inn/ut-kjøring til krysset. Dette må ses i sammenheng med utvidelse av nærbutikken. Et strakstiltak vil være å flytte flaskecontainer. Side 8

9 Parkeringsplassen ved Heinsa barnehage er ikke skiltet. Asbjørn Jordahl, AP, fremmet følgende forslag: Det mangler fortau i Skanseveien. Sven Erik Olsen, AP, fremmet følgende forslag: Unngå soneinndelinger og heller bruke mer skilting. Dalabrekka og Gomalandet skolekrets: Sette opp midlertidig overgang ved lyskryss over Wilh. Dalls vei ved kryss til Trollsvingen. Komité 3 ber om et raskt møte med Statens vegvesen for å høre om når midlertidig tiltak vil bli gjennomført. Geir Gjengstø, H, fremmet følgende forslag: Omregulering for utkjøring for husene i Wilh. Dalls vei 7, 9, 11, 13 til Langveien i stedet for Wilh. Dalls vei - ellers sanering av utkjørsler til Langveien/rv 70. Bjørn Thore Schrøen, AP, fremmet følgende forslag: Opprydding og klare skiller mellom mye trafikanter og biltrafikk i Trollsvingen ved at kryss Fosnafrisk og kryss Bunnpris slås sammen til ett kryss. Utkjøring fra det gamle slakteriet til Wilh. Dalls vei stenges. Kitty Williamsens gate stenges for utkjøring i Strandgata slik det var tidligere. Plass mellom Kitty Williamsens gate og IL Goma-hus avskjermes slik at trafikken ledes ut i K.W. gate for å få en utkjøring i Gomagata. Kirsten Irene Skaret, AP, fremmet følgende forslag: Krysset Freiveien og bakken opp Steinberget er uoversiktlig og må utbedres. Få effektuert tidligere vedtak om gjennomkjøring forbudt i Freiveien der det i dag er regulert enveiskjøring (fra lørdag ettermiddag til mandag morgen). Fra Freiveien 79 til Strandgata er det trangt pga parkering i gata. Trafikkproblemer ved skolene: Gjøre busstoppene større slik at det er plass til av/påstigning så foreldrene kan sette av barna i nærmeste busstopp. I neste møte den vil komité 3 foreta prioriteringer. Behandling i Komité 3 Tekniske tjenester Komité 3 gjorde følgende enstemmige vedtak: Etter gjennomgang av innspillene gjorde komité 3 følgende prioriteringer: RIKSVEI 1. Lyskrysset Wilhelm Dalls vei/trollsvingen: farlig kryssing av riksveg, skolevei 2. Kryss Vikansvingen/Nordmørsveien: dårlig fremkommelighet, lyskryss gjør at folk velger Omagata 3. Rensvikholmen: dårlig separering, farlig kryssing over riksveg, høy fart 4. Langveien/Kaibakken/Vågakaia: fartsdempende tiltak og bedre siktforhold FYLKESVEI 1. Veiløpet Bjørnehaugskrysset-Dalegata-Nergata-Omagata: nedsatt fartsgrense fra 50 km/t til 30 km/t (evt. 40 km/t for deler av strekning evt. i kombinasjon med fartsdempere). Nergata er spesielt utsatt. Side 9

10 2. Kranaveien: bedre tilrettelegging for gående og syklende gjennom Vågen 3. Området rundt krysset Konsul Knudzons gate/sykehusgata: bedre trafikk- og parkeringsforhold 4. Kvalvågveien/Ørnvika: fartsreduksjon nordre og østre Frei 5. Heinsagata 5: manglende gangfelt 6. Krysset Fiskergata/Spanskesmuget: trang passasje, fartsreduksjon 7. Sørsundbrua: foreslår at et av fortauene fjernes slik at det i stedet kan lages et bredt og godt fortau/sykkelvei på en av sidene KOMMUNAL VEI 1. Fartsreduksjon Brinchmannsveien og Karihola I neste møte vil komité 3 foreta videre prioriteringer vedr. kommunal vei. Saksopplysninger Komité 3 Tekniske tjenester ba i møte den om å få fremlagt for gjennomgåelse alle innspillene til Trafikksikkerhetsplanen fra registreringsmøtene som ble gjennomført i skolekretsene i Kristiansund. Innspillene er samlet og satt opp i tabell i vedlegget, og er fordelt på skolekretser og veitype. Tabellen gir informasjon om strekning/sted, problembeskrivelse, samt en foreløpig vurdering av hvordan det kan arbeides videre med innspillene. I tillegg er innspill fra møtet med næringslivet i Kristiansund vedlagt som eget vedlegg. Innspillene vil senere bli innarbeidet i et samlet dokument. Vurdering Det gjenstår mye arbeid med bearbeiding av innspill og forslag. Det er nødvendig med en intern faglig gjennomgang og også med vegvesen og politi i mange av tilfellene. Spesielt gjelder dette i de saker som direkte hører til vegvesenets og politiets ansvarsområder. Det må også gjøres vurderinger av hvilke tiltak som egner seg for snarlig gjennomføring og skille ut de tilfeller som er mer sammensatte/omfattende og som kan være en mer langsiktig sak å få utført. Kostbare tiltak vil som regel ta lengre tid å få gjennomført. Innspill som omfatter kommunal vei må vurderes opp mot veinormaler, vedtatte reguleringsplaner (som evt. må endres/dispenseres) etc. Dette vil bl.a. omfatte tiltak som angår siktforhold, fartsdempende tiltak, endring av fartsgrenser, gangfelt, skilting, belysning, breddeutvidelser, parkeringsproblematikk, anlegg av fortau/gangveier m.m. Når det gjelder aktuelle tiltak på riks- og fylkesveier vil det være nødvendig å involvere Statens vegvesen som er vegmyndighet og har finansierings- og prioriteringsansvaret for disse strekninger. Side 10

11 Videre arbeid: Foreløpig er det vanskelig å anslå hvor meget arbeid som gjenstår og hvor lang tid dette vil ta. Siktemålet er å få utført dette arbeidet frem til komiteens møte slik at det kan fremlegges et planutkast. Planutkastet gjennomgås i komité 3 før det legges ut til offentlig ettersyn. Rådmannen oppfordrer komiteen til å komme med klare innspill i løpet av møtet og som det kan tas hensyn til den videre utarbeidelsen av utkast til planen. Klima eller miljøkonsekvenser av forslaget: Det vil være en fordel å få flere til å benytte sykkel eller gange fremfor å kjøre personbil. Alle tiltak som gjør det tryggere å ferdes langs veiene vil generelt medvirke til at flere velger å være myke trafikanter. Trafikksikkerhetsplanen antas derfor å kunne gi et viss positivt bidrag til å redusere forurensning. Ut over dette anses det ikke å foreligge spesielle klima- eller miljøkonsekvenser i denne saken. Just Ingebrigtsen rådmann Kjell Sæther kommunalsjef Side 11

12 Nordlandet skolekrets Riksvei A 1 Kryss Vikansvingen/Nordmørsveien Fremkommelighet Lyskryss gjør at folk velger Omagata. tiltak. Kan ses i sammenheng med Andre 1 Fostervolds gate fra kryss Dalegata til kryss Ole Vigs gate Andre 2 Lyskrysset ved krysset Nordmørsveien/Vikansvingen Fylkesvei innfartsveiprosjekt. Dårlig separering Smalt fortau langs riksveg. tiltak. Kan ses i sammenheng med innfartsveiprosjekt. Farlig kryssing Mange nestenulykker ved at biler ikke stopper på rødt lys. Må vurderes i samarbeid med Politi og SVV. A 2 Kryss Omagata/Norddalsveien Sikt Uoversiktlig kryss Omfattende tiltak. Bratte stigningsforhold i Norddalsveien. Må vurderes opp mot siktkrav. A 3 Strekning Omagata Fart Høy fart, Farlig gangfelt, smalt fortau. Viktig bussgate. Behov for fartsmåling før nærmere vurdering. A 4 Kryss Omagata/Dalvikveien Sikt. Vanskeligheter med å passere Vanskelig sted med stillestående buss. A 5 Strekning Nergata Parkering, smal vei og fortau. Biler parkert i veien på østsiden. Smalt fortau på motsatt side. bakketopp. Ikke vurdert. Kostbart/omfattende å løse dette problemet. Usikre alternativer. 1 Side 12

13 B 1 Strekning Dalegata Fart, stor trafikk Mye trafikk fra boligfelt og industri. Viktig bussgate. Krevende strekning å utrede. Behov for nye fartsmålinger. B 2 Strekning Dalegata Manglende gangvei Manglende gangvei/fortau på vestsiden av veien. Omfattende tiltak. Finnes fortau på østsiden B 3 Ved Dalegata 127 Snarvei i veinettet Kryssende bruker ikke gangfelt. Evt. fysiske tiltak samt holdningsskapende tiltak B 4 Kryss Omagata/Norddalsveien - Ikke beskrevet. Se omtale A 2 B 5 Nergata 3-13 Parkering, smal veg og fortau Biler parkert i veien på østsiden fører til smal veg. Andre 3 Vikansvingen Kryssing Mangler gangfelt over mot Nordlandet legesenter Se omtale A 5. Må vurderes opp mot gangfeltkriterier. Kommunal vei A 6 Dalvikveien Fart Det hevdes at 30 km fartsgrense ikke overholdes. Politikontroll, nye fartsmålinger A 7 Kryss Råket/ Fostervolds gate Sikt, fart Uoversiktlig kryss, mye trafikk, skolevei. Ønske om opphøying av eksisterende gangfelt. Vurderes blant annet opp mot siktkrav og gangfeltkriterier. B 6 Norddalsveien - ved Nordlandet barneskole Farlig snarvei Elevene tar veien gjennom hekk og kommer ut i trafikkert gate. Aktuelt som holdningsskapende tiltak. B 7 Gangfelt ved Norddalsveien 43 Parkering på gangfelt Foreldre parkerer på gangfelt ved henting/bringing. Ulovlig å parkere på gangfelt. B 8 Parkeringsplass ved Norddalsveien 39 Begrenset plass. Mangel på parkering i tiden Vurderes opp mot behov Andre 4 Mellom enden av Råket og Heyerdahlenga Fremkommelighet. Manglende gangvei Forarbeid er gjort, men gangvei er ikke ferdigstilt. og alternativ parkering Må undersøkes nærmere. 2 Side 13

14 Andre 5 Heyerdahlenga Parkering Parkering i vei gjør det utrygt for Skilting kan vurderes. barn å ferdes. Andre 6 Krysset Råket/Norddalsveien Sikt Uoversiktlig kryss, men iht. reguleringsplan Vurderes opp mot siktkrav. Andre 7 Øvre del av Norddalsveien - Ønske om enveiskjøring Vil kreve mer omfattende vurdering. 3 Side 14

15 Rensvik- og Bjerkelund skolekrets Riksvei C 1 Freikollveien Fart, kryssing, avkjøringer, sikt. Høy fart, dårlig sikt ifm. høybrekk, farlige forbikjøringer, gangtrafikk. tiltak. Kan ses i sammenheng med innfartsveiprosjekt. D 1 RV 70 ved Einerskaret 21 Fart, parkering Høy fart på RV, busslomme kun på en side, biler parkerer i busslomme Ulovlig å parkere i busslomme. D 2 RV 70 ved Einerskaret 37 Kryssing Gående krysser riksveien (snarvei) Holdningsskapende tiltak. D 3 Busslomme ved Rensvik barneskole Busslomme på en side. Buss må krysse RV i situasjoner med mange barn. Barna slipper på denne måten å krysse riksveien. E 1 Rensvikholmen Dårlig separering Farlig kryssing for gående/syklende over rv 70, høy fart. Vil kreve svært omfattende tiltak. Kan ses i sammenheng med innfartsveiprosjekt. Fylkesvei A 1 Kryss Kvalvågveien/FV 268 ved Frei Sikt Uoversiktlig kryss pga. støyvoll, rådhus dårlig belysning, høy fart. Vanskelig å finne tiltak, må vurderes opp mot siktkrav. Løsning bestemt i reguleringsplan A 2 Kryss FV 268/Sæterenga Fart, sikt Avkjørsel i 80-sone, dårlig sikt. Må vurderes opp mot fartsgrensekriterier og siktkrav. 4 Side 15

16 A 3 Undergang ved kryss Sikt, belysning Undergangen er trang og mørk. Ikke vurdert. Kvalvågveien/Omsundveien. B 1 Kryss Kvalvågveien/Ånesmyra Fart, belysning, snarveier. Høy fart, dårlig belysning, Barna bruker ikke undergangen. Må vurderes opp mot fartsgrensekriterier. Holdningsskapende tiltak. B 2 Kvalvikveien Fart Høy fart, uoversiktlige svinger, mange avkjørsler. Må vurderes opp mot fartsgrensekriterier. B 3 Kryss Kvalvågveien/Aurbakken Dårlig separering Farlig overgang i 60-sone. Må vurderes opp mot fartsgrensekriterier og gangfeltkriterier. B 4 Kvalvågveien/Ørnvika Fart Høy fart ved gangfelt, tungtrafikk. Må vurderes opp mot fartsgrensekriterier og gangfeltkriterier. B Brev Kvalvågbakken Manglende busslomme Manglende busslomme og overgang. Ønske om nedsatt fartsgrense fra 60 til 50 km/t. Må vurderes opp mot fartsgrensekriterier og gangfeltkriterier. G 1 Kryss Kvalvågbakken/Gamle Kvalvågvei Busslomme, fart, sikt. Buss stopper i veibanen, høy fart og dårlig sikt. Her er det busslomme. Må vurderes opp mot siktkrav og fartsgrensekriterier. Kommunal vei B 5 Ved Bjerkelund skole Parkering, belysning Behov for utbedring av parkeringsplass/avstigning ved Utbedret ifm. TS-tiltak skolen. C 2 Sødalsveien/Sørlia Mye trafikk Mye tungtrafikk i boligområde, Ikke vurdert. Behov for 5 Side 16

17 stor økning i trafikkmengde generelt. trafikkmåling før nærmere vurdering. C 3 Kryss Freikollveien/Sødalsveien Smalt kryss Kjøring på feil side av veien. tiltak. Kan ses i sammenheng med innfartsveiprosjekt. C 4a Høsøyvegen Veitrasé Veien går gjennom gårdstun, hvor folk oppholder seg tiltak. C 4b Høsøyvegen Smal vei Tyngre kjøretøy kjører på fortauet for å passere møtende trafikk. tiltak. C 4c Husøyvegen fra Vadsteinsvikveien til Husøybrua. Dårlig separering Manglende gang-/sykkelvei og belysning. tiltak. C 4d Husøybrua Dårlig separering, sikring Manglende rekkverk, og dårlig separering av myke trafikanter. tiltak. C 5 Ved Bolgvegen 51 Sikt, busslomme Dårlig sikt, ikke klart definert busslomme. Må vurderes opp mot siktkrav og trafikktall. D 4 Kryss Nygårdsveien/Vågamyran Sikt Dårlig sikt, bakketopp. Må vurderes opp mot siktkrav. D 5 Rensvikstubben v/rensvik barneskole Dårlig separering Dårlig separering, - parkeringsforhold, henting/bringing av barn. D 6 Omsundveien Dårlig separering, undergang Behov for gangvei, opprusting av undergang. tiltak. F 1 Ved Rensvik barnehage (Se eget brev) Parkering Dårlige parkeringsforhold ved barnehage. Må vurderes opp mot tilgjengelig areal. F 2 Ved Rensvik barnehage Parkering Forslag om ny parkeringsplass på gnr. 137 bnr. 6. Lar seg ikke gjøre pga. reguleringsbestemmelser. F 3 Mellom Midtberget 19 og 21 Vedlikehold Behov for opprusting av bakke/sti bak Rensvik barnehage. Vedlikeholdstiltak kan vurderes. 6 Side 17

18 Frei skolekrets Fylkesvei A 1 Fra Flatsetsundet og innover mot Møst Dårlig separering Ønske om gangvei på fylkesvei. tiltak. Kan vurderes i sammenheng med innfartsveiprosjekt. A 2 Rastarkalvveien/Kirkeveien Dårlig separering Ønske om gangvei langs Rastarkalvveien. A tiltak. Kan vurderes i sammenheng med innfartsveiprosjekt. Strekningen Flatsetkrysset-Møstadalen: Trang, uoversiktlig vei fra Flatsetkrysset til Møstadalen. Veien er tungt trafikkert med buss, personbiler og tungtransport til industri i Flatsetsundet + fiskeindustri på øyene. Det er ikke skoleskyss på strekningen fra avkjørsel til Møst stadion til Frei skole. Det vil ikke under dagens trafikkforhold være tilrådelig å sende 7-12åringer langs denne veien. Den er smal og flere steder svært uoversiktlig. Det er ikke satt inn andre tiltak enn regulering av fartsgrense. Under vinterforhold med brøyting vil det på enkelte dager være umulig å være gående langs deler av strekningen uten å hoppe i brøytekanten. Forslag: Strekningen oppgraderes med gangvei fra Flatsetkrysset til Møstavågen. Det bør også vurderes fartsdemper, f.eks ved avkjørsel til Flatsetsundet 107. Kommunal vei A 3 Bru over Flatsetsundet Ødelagt autovern Ødelagt autovern, samt manglende endestopper på autovern på brua. Relativt kostbart, men overslag mangler A 4 Kryss Flatsetbakken/Rastarkalvvegen Sikt Busser parkert ved møbelfabrikken hindrer sikt. Må vurderes opp mot siktkrav. 7 Side 18

19 A 5 Kvitnesveien, nordsiden av bru Sikt Behov for rydding av skog langs vei. Må vurderes opp mot siktkrav. A 6 Kvitnesveien, sørsiden av bru Dårlig vedlikehold Vanndammer på vei. Samt hull i gangvei. Vedlikeholdstiltak kan vurderes. A 7 Kvitnes fergekai Sikring Gjerder rundt fergekai er delvis ødelagt. Privat eie. Kommunen kan gi pålegg. A 8 Flatsetbakken ved møbelfabrikken Overgang Behov for overgang. Må vurderes opp mot gangfeltkriterier. A 9 Søndre del av Kvitnesveien Dårlig separering Mangler noen hundre meter gangvei til Kvitnes gamle fergekai. Kostbart tiltak, må vurderes mot andre strekninger som mangler fortau A 10 Flatsetbakken/Kvitnesveien Fart Er i dag skiltet med 70 km/t. Ønske om fartsgrense 50 km/t. Må vurderes opp mot fartsgrensekriterier. A 11 Ved krysset Kvitnesveien/Tangen Usikret hammer Stein og store isklumper faller ned på gangveien. Kostbart tiltak, sikring kan vurderes. B 1 Parkeringsplass Frei skole Dårlig belysning. Ønske om belysning på Dagens belysningsgrad parkeringsplass ved Frei skole. B 2 Før avkjøring til Tråkket. Fart. Ønske om fartsdemper ved starten av sone 30 km/t før avkjøring til Tråkket. B 3 Området mellom Jegerstien og Frei skole Ikke gangvei. Ønske om gangveimulighet fra Tråkket og Jegerstien tilskole/barnehage uten å krysse Flatsetbakken. er ikke vurdert. Utbedret ifm. TS-tiltak 2010 Omfattende tiltak. Vil kreve nærmere vurdering. B 4 Eksisterende gangfelt ved Frei skole Dårlig belysning. Ønske om belysning ved eksisterende gangfelt. Dagens belysningsgrad er ikke vurdert. B 5 Krysset Tråkket/Flatsetbakken Kryssing Ønske om gangfelt fra Tråkket over Flatsetbakken til gangvei. Utbedret ifm. TS-tiltak B 6 Gangvei fra busslomme til Madshjellen Kjøring i gangvei Ønske om bom/sperre over Fysisk hindring kan 8 Side 19

20 gangvei. vurderes. B 7 Kryss Halsitunet/Flatesetbakken Sikt Rydding av skog inntil gangvei. Må vurderes opp mot siktkrav. B 8 Flatsetbakken ved Frei skole. Fart Ønske om fartsdemper Utbedret ifm. TS-tiltak 2010 B 9 Krysset Hassellia/Flatsetbakken Kryssing Ønske om gangfelt m/skilting og belysning. Må vurderes opp mot gangfeltkriterier. B 10 Ved Freiåsen 18 Fart Ønske om fartsdemper. Tidligere omsøkt av velforening. Behov for fartsmåling før nærmere vurdering. 9 Side 20

21 Dale skolekrets Fylkesvei A 1 Seivikveien Dårlig separering, fart. Ingen gangvei langs Seivikveien, og fartsgrense 80 km/t tiltak. Kan vurderes i sammenheng med B 1 Gangfelt ved Dalegata 107, svingen. Fart Ønske om felles avkjørsel for alle hus i området eller gangvei på nordsiden av Dalegata. innfartsveiprosjekt. tiltak. Kommunal vei B 2 Krysset Dalegata/Abcveien Mye trafikk i skoleområdet. Spesielt farlig og trangt fra når barna blir kjørt til skolen. Ønske om mer parkering og Kostbart å utføre tiltak. Unntatt: Skilting kan vurderes. avstigningslommer. Ønske om parkering forbudt i rundkjøring. B 3 Ved Dalehallen - Ønske om p-plass ved Dalehallen Privat eiendom. og sti opp til skolen. B 4 Gløsvågen Planer om asfalt? Ønske om at det ikke asfalteres i Gløsvågveien. C 1 Gangvei, Dalelia på Torvhaugan Kryssing Gangveien krysser 5 veier. Ønskelig med skilting eller fartsdempere der gangveien krysser vei. Uaktuelt å asfaltere fra Kolvikakryset og inn til flyplassen Behov for fartsmåling før nærmere vurdering. 10 Side 21

22 C 2 Torvhaugan - Ønske om Barn leker-skilt innover Torvhaugan. C 3 Ved Dale barnehage Mye trafikk Mange biler ved henting/bringing i barnehagen. Kjøring på gangvei. C 4 Ved Abcbakken barnehage Parkering, mye trafikk Ønske om utvidelse av parkeringsplass ved barnehage. C 5 Krysset Gløsvågveien/Abcveien - Viktig å opprettholde fartsdemper nedenfor Abcbakken barnehage. C 6 Abcveien fra Gløsvågveien til Dale Mye trafikk ved Ønske om bredere vei, krever ny barneskole henting/bringing regulering. C 7 Tiriltunga Fart Ønske om at del av Tiriltunga blir gang- og sykkelvei Ulovlige skilt. kan evt. skje i privat regi. Utbedret ifm. TS-tiltak 2010 Privat barnehage. - Omfattende tiltak. Andre alternativer kan vurderes. Det er gjennomført fysisk fartsdemping i gata. 11 Side 22

23 Allanengen skolekrets Riksvei A 1 Langveien, gangfelt ved banken Sikt Trær ved gangfelt hindrer sikt Må vurderes opp mot gangfeltkriterier og siktkrav. A 2 Lyskryssene i Langveien Trafikklysregulering Kort intervall grønn fase/ Må vurderes av SVV. grønn mann over Langveien A 3 Langveien Fart Ønske om nedsatt fartsgrense fra 50 km/t til 40 km/t. Må vurderes av SVV. Fylkesvei Andre 1 Kranaveien Dårlig separering, fart Ønske om gjerde langs fortau Breddeproblem fortau, neppe gjennomførlig av hensyn til vedlikehold. Kommunal vei A 4 Krysset John Allans gate/fridtjof Parkering Mange biler ved henting/bringing Det er laget avstigningslomme Nansens gate på høyre side i John Allans gate og i J. Allans gate. A 5 Kryss John President Christies gate/fridtjof Nansens gate Fridtjof Nansens gate Holdningsskapende tiltak Kryssing Manglende gangfelt Må vurderes opp mot gangfeltkriterier. 12 Side 23

24 A 6 Kryss Lars Guttormsens gate/prost Schaanings gate Kryssing Manglende gangfelt, farlig kryss Må vurderes opp mot gangfeltkriterier. A 7 Kryss John Helsings gate/fridtjof Nansens gate Kryssing Manglende gangfelt Må vurderes opp mot gangfeltkriterier. A 8 Kryss Vuggveien/Hagbart Brinchmanns vei Kryssing Manglende gangfelt Må vurderes opp mot gangfeltkriterier. A 9 Wergelandsveien. Sving mellom Mestergata og Stavnesveien Sikt, fart. Ønske om fartsdemper og/eller trafikkspeil. Behov for fartsmåling før nærmere vurdering. A 10 Kryss Mestergata/Sveggaveien/ Sikt, dårlig utforming av Uoversiktlig utflytende kryss. Krever omfattende tiltak. Nerlandsdalen kryss. A 11 Hagbart Brinchmanns vei Nedslitte fartsdempere Fartsdemperne har mistet effekten pga. slitasje. Behov for fartsmåling før nærmere vurdering. A 12 Kryss Hagbart Brinchmanns vei/ Kaasbøls vei Kryssing Manglende gangfelt Må vurderes opp mot gangfeltkriterier. A 13 Kryss Dr. Werrings gate/ Lars Guttormsens gate Kryssing, sikt Bred vei uten midtrabbatt. Utflytende kryss. tiltak. A 14 Kryss Hagbart Brinchmanns vei/ Nummedals vei Kryssing, sikt Manglende gangfelt Må vurderes opp mot gangfeltkriterier. 13 Side 24

25 Innlandet skolekrets Fylkesvei A 1 Krysset Fiskergata/Spanskesmuget Fart Trang passasje med hus inntil veien. Ønske om reduksjon i fartsgrense fra 50 til 30 km/t. Må vurderes av SVV ut fra veistandard og fartsgrensekriterier. Reguleringsplan. A 2 Ved Heinsagata 5 Kryssing Manglende gangfelt Må vurderes opp mot A 3 Sørsundbrua Lav standard, dårlig separering - Smale fortau - Mangler nivåforskjell på fortau/vei på deler av brua - Lave gelender - Generelt lav standard gangfeltkriterier. tiltak. Gelender er forhøyet i Behov for ny bru. Kommunal vei A 4 Ved Sjursvikveien 22 Hull Stort hull på østsiden av veien Privat eiendom. A 5 Sjursvikveien, Nordsiden av Norfinn Dårlig sikring Ødelagt gjerde, med stor fallhøyde på utsiden. Festet med tau Sikringstiltak kan vurderes. A 6 Sjursvikveien, Nordsiden av Norfinn Hindring Stein like ved veibanen Kan vurderes fjernet. A 7 Sjursvikveien og Skippergata Fremkommelighet Forslag til aktuelle tiltak: Skilting kan vurderes. - Merkede møteplasser Tiltak planlagt i - Gangvei mellom Sjursvika og Jutvika reguleringsplan, overslag mangler - Begrense utbygging 14 Side 25

Side 1. Møteinnkalling. Komité 3 Tekniske tjenester. Møtested: Formannskapssalen Dato: 31.03.2011 Tidspunkt: 08:30

Side 1. Møteinnkalling. Komité 3 Tekniske tjenester. Møtested: Formannskapssalen Dato: 31.03.2011 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Utvalg: Komité 3 Tekniske tjenester Møtested: Formannskapssalen Dato: 31.03.2011 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 el. 71 57 40 60. Møtesekretær innkaller

Detaljer

PS 08/26 Godkjenning av protokoll fra møte 12.06.2008 2008/496

PS 08/26 Godkjenning av protokoll fra møte 12.06.2008 2008/496 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Komite 3 Tekniske tjenester Formannskapssalen Dato: 28.08.2008 Tidspunkt: 08:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71574390 el. 71574060 Møtesekretær innkaller

Detaljer

Arkiv- saksnr. PS 08/33 Godkjenning av protokoll fra møte 30.10.2008 2008/496. PS 08/34 Hovedplan for vannforsyning 2010-2020 2008/3837

Arkiv- saksnr. PS 08/33 Godkjenning av protokoll fra møte 30.10.2008 2008/496. PS 08/34 Hovedplan for vannforsyning 2010-2020 2008/3837 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Komite 3 Tekniske tjenester Formannskapssalen Dato: 20.11.2008 Tidspunkt: 08:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 el. 71 57 40 60. Møtesekretær innkaller

Detaljer

Alternativt bør det komme fartsdempende tiltak, skilting og overgangsfelt. Bevisstgjøring.

Alternativt bør det komme fartsdempende tiltak, skilting og overgangsfelt. Bevisstgjøring. SU ved Rødsberg ungdomsskole Bussen bør svinge inn mot Isebakke og slippe av elevene der for å sikre en trygg skolevei. Alternativt bør det komme fartsdempende tiltak, skilting og overgangsfelt. Bevisstgjøring.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommune Saksmappe: 2011/9431-4 Saksbehandler: Thomas Åhrèn Saksframlegg Gangfelt i Namdalseid Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Rådmannens innstilling Namdalseid kommune bør

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa trafikksikkerhetsutvalg HLTM

SAKSFRAMLEGG. Rissa trafikksikkerhetsutvalg HLTM RISSA KOMMUNE Arkiv: Dato: 20.5.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa trafikksikkerhetsutvalg 27.5.2016 HLTM Saksbehandler: Linn Kristin Hassel ASKJEMSVEIEN SOM TRYGG SKOLEVEI Sakens bakgrunn

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Per Einar Honstad Kirsti Dyrnes AP Svein Magne Haga Steve Runar Kalvøy FRP

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Per Einar Honstad Kirsti Dyrnes AP Svein Magne Haga Steve Runar Kalvøy FRP Møteprotokoll Utvalg: Komité 3 Tekniske tjenester Møtested: Brannstasjonen Dato: 21.02.2008 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sven Erik Olsen Nestleder

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg. Møterom Steinvikholm, Rådhuset

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg. Møterom Steinvikholm, Rådhuset STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Møtedato: 22.08.2011 Møteprotokoll Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg Møterom Steinvikholm, Rådhuset Tidspunkt: 13:00-15:00 Fra sak: 16/11 Til sak: 27/11 Følgende faste

Detaljer

Oppmøte Hagelin kl. 13:00. Møteinnkalling. Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn. Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: 10.06.2010 Tidspunkt: 14:00

Oppmøte Hagelin kl. 13:00. Møteinnkalling. Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn. Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: 10.06.2010 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: 10.06.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 eller 71 57 40 60.

Detaljer

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2014/8585-3 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014

Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014 EIDSVOLL KOMMUNE Skole- og barnehageetaten DAL SKOLE 2072 Dal Til Eidsvoll kommune v/ Cathrin R. Helgestad, Kommunal Drift Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014 RAPPORTERING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32 11 74 81, Mona, eller e-post sek@ringerike.kommune.

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32 11 74 81, Mona, eller e-post sek@ringerike.kommune. Ringerike kommune Utvalg: Trafikkrådet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.09.2015 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32 11 74 81, Mona, eller e-post sek@ringerike.kommune.no

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013 2013 Vedlegg TILTAKSPLAN Kort status oppdatering på planen. Vedtatt plan 14.12 2010 kommunestyresak i kursiv. Rutineoppgaver som utføres årlig Kostnad Status.

Detaljer

NOTAT VEG OG TRAFIKK

NOTAT VEG OG TRAFIKK NOTAT VEG OG TRAFIKK FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING FOR LAKSEVÅG, NYGÅRDSLIEN. GNR. 149, BNR. 5 OG 29 MFL. Plannr. P. 425.01.00 FOR WALDE BOLIG AS MAGNUS HELLAND AS 09.08.2005 Revidert 09.04.2010 1 Innhold

Detaljer

Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 16/ Behandlingsrekkefølge Hovedutvalg for teknikk og miljø

Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 16/ Behandlingsrekkefølge Hovedutvalg for teknikk og miljø Modulskole ved Ås stadion - Trafikksikkerhetstiltak Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 16/01245-4 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø Rådmannens innstilling: 1. Fremlagte

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Nordli Medlem FRP Ragnhild Helseth Medlem V

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Nordli Medlem FRP Ragnhild Helseth Medlem V Møteprotokoll Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sven Erik Olsen Leder

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel

Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel Vedlagt materiale er en oversikt over registrerte tiltak innen tema trafikksikkerhet i Rollag kommune. Listen inneholder både nye og tidligere registrerte

Detaljer

Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9

Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9 Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9 Vedtatt av Skiptvet kommunestyre 10.12.2013 Innledning Gjeldene trafikksikkerhetsplan for Skiptvet kommune har gått ut og det er

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Miljøutvalget Møtested Glitra Dato: 21.09.2010 Tidspunkt: 18:00 21:00

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Miljøutvalget Møtested Glitra Dato: 21.09.2010 Tidspunkt: 18:00 21:00 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Miljøutvalget Møtested Glitra Dato: 21.09.2010 Tidspunkt: 18:00 21:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ole Marius Evensen Leder H Kjell Kirkeng Medlem

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Handlingsdel TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Handlingsdel TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014 2017 Handlingsdel 2017 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014 2017 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 2. Status prioriterte tiltak 2014-2017... 3 2.1 Samlet plan for stadion- området, parkering....

Detaljer

Fartsdempende tiltak ved gangfelt der fartsnivået forventes å være over 45 km/t.

Fartsdempende tiltak ved gangfelt der fartsnivået forventes å være over 45 km/t. 5 5.1 Generelle tiltak Fartsgrensen endres til 40 km/t i fra kryss med Flaktveitvegen og til gangbroen ved kryss kommunal veg Kolåshøyen.Det må også foretas siktforbedrende tiltak på strekningen. For kommunal

Detaljer

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2014/8585-3 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Liste over innspill/ tiltak på kommunale veier. (oppdatert i samsvar med kommunestyrets vedtak av 28.10.14))

Liste over innspill/ tiltak på kommunale veier. (oppdatert i samsvar med kommunestyrets vedtak av 28.10.14)) Liste over innspill/ tiltak på kommunale veier. (oppdatert i samsvar med kommunestyrets vedtak av 28.10.14)) Nr. Sted Kostnad Kommentar (Plan og Bygg) 1 Sammenhengende G/S på Tofte-(130 meter gangvei etableres

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30 Møteinnkalling Utvalg: Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE MØTEINNKALLING Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato 24.01.2017 Tid 17:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/17 16/4129 GODKJENNING AV PROTOKOLL -

Detaljer

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2 Oppdragsgiver: Øster Hus Tomter AS og Sandnes Tomteselskap KF Oppdrag: 531796 Detaljregulering Frøylandsparken Dato: 2015-03-27 Skrevet av: Eleanor Clark Kvalitetskontroll: Kjerlaug Marie Kuløy VURDERING

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LINFLÅKRYSSET 2. GANGS BEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR LINFLÅKRYSSET 2. GANGS BEHANDLING Ark.: L12 61 Lnr.: 7052/11 Arkivsaksnr.: 10/790-16 Saksbehandler: Gudmund Forseth REGULERINGSPLAN FOR LINFLÅKRYSSET 2. GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1. Planbeskrivelse datert 21.06.2011. 2. Plankart M 1:1000

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2009-2011

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2009-2011 Handlingsplan for trafikksikkerhet i HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2009-2011 Vedtatt i kommunestyret 17.12.2008 Trafikksikkerhetsplan Del 2 1 Handlingsplan for trafikksikkerhet i Oppbygging

Detaljer

Vedlegg 1 Innspill til tiltaksplan for trafikksikkerhet

Vedlegg 1 Innspill til tiltaksplan for trafikksikkerhet Vedlegg 1 Innspill til tiltaks for trafikksikkerhet 2016-2019 Fra Forslag til tiltak Kommunens kommentar Utbedring av krysset Sjøskogenveien/Nordskogenveien/ Grimsrudveien, mulig rundkjøring Regulering

Detaljer

BOLIGUTBYGGING I JENSVOLLDALEN, TRAFIKKSIKKERHETSNOTAT Bakgrunn

BOLIGUTBYGGING I JENSVOLLDALEN, TRAFIKKSIKKERHETSNOTAT Bakgrunn Til: Marit Lunde, NO Fra: Jill Hammari Sveen, NO Dato/Rev: 2014-12-04/rev. 03 BOLIGUTBYGGING I JENSVOLLDALEN, TRAFIKKSIKKERHETSNOTAT Bakgrunn Det er startet opp arbeid med detaljreguleringsplan for boligutbygging

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen Dato: 31.01.2011 Tidspunkt: 14:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen Dato: 31.01.2011 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Fiskeriutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 31.01.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 96. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan. for Kristiansund kommune 2012-2016

Trafikksikkerhetsplan. for Kristiansund kommune 2012-2016 Trafikksikkerhetsplan for Kristiansund kommune 2012-2016 Høringsutkast 12.01.2011 Innholdsfortegnelse 1.1 Innledning... 4 1.2 Tilskuddsordningen for trafikksikkerhetstiltak, gang- og sykkelveier, kollektivtiltak

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

FORSLAG TIL TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2011-2013

FORSLAG TIL TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2011-2013 FORSLAG TIL TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2011-2013 Tiltaksplanen for trafikksikkerhet skal som hovedregel rulleres hvert år. Planen som ble vedtatt høsten 2008 rulleres nå, og denne ble lagt ut på

Detaljer

Trafikkanalyse Nordnæsdalsveien

Trafikkanalyse Nordnæsdalsveien Trafikkanalyse Nordnæsdalsveien 1.7.2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Planområdet... 2 Tilgjengelighet... 4 Kryssløsning... 4 Trafikkmengde... 7 Trafikksikkerhet/Kollektivtransport... 7 Avslutning

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Torbjørn Bratts veg, trafikksikkerhet Arkivsaksnr.: 07/8892. Saksbehandler: Kristian Sandvik

Saksframlegg. Trondheim kommune. Torbjørn Bratts veg, trafikksikkerhet Arkivsaksnr.: 07/8892. Saksbehandler: Kristian Sandvik Saksframlegg Torbjørn Bratts veg, trafikksikkerhet Arkivsaksnr.: 07/8892 Saksbehandler: Kristian Sandvik Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar lysregulering av kryssene Torbjørn Bratts veg/ Nardobakken

Detaljer

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet i Ringsaker. - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 til 4 felt

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet i Ringsaker. - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 til 4 felt Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet i Ringsaker - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 til 4 felt Region øst Ressursavdelingen Trafikkteknikk og analyse Dato:16.05.2012 Innhold

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSVURDERING HESTNESVEIEN

TRAFIKKSIKKERHETSVURDERING HESTNESVEIEN TRAFIKKSIKKERHETSVURDERING HESTNESVEIEN 2012 Siv.ing. / bedriftsøkonom Magne Eikanger Edvard Griegsvei 114 4318 SANDNES 2 1. BAKGRUNN. I forbindelse med 1. gangs behandling av reguleringsendring for gnr.

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Tilleggsinnkalling for Kommunestyre

FAUSKE KOMMUNE. Tilleggsinnkalling for Kommunestyre FAUSKE KOMMUNE Tilleggsinnkalling for Kommunestyre Tid: 02.11.2017 kl.: 10:00-18:00 Sted: SKS Arena Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Vi ber om

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Grymyr skolekrets.

Trafikksikkerhetsplan for Grymyr skolekrets. Trafikksikkerhetsplan for Grymyr skolekrets. (i Gran Kommune) Forord: Grymyr skolekrets er tidligere prioritert mht. sykkel og gangsti fra fortrinnsvis Stadum til Fjordvang. Prioritering antas begrunnet

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan Nes kommune, handlingsplan fysiske tiltak Vedtatt i Nes kommunestyre

Trafikksikkerhetsplan Nes kommune, handlingsplan fysiske tiltak Vedtatt i Nes kommunestyre spiller inn prioritering av tiltak på riks- og fylkesveger I forbindelse med behandling av handlingsprogrammer for riks- og fylkesveger.* Riksveg 7 Gang- og sykkelveger Gangveg til busslomme på Svenkerud

Detaljer

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 Kolomoen - Kåterud R A P P O R T Region øst Ressursavdelingen Trafikkteknikk og analyse Dato:15.12.2011

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018

TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018 TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018 Rullering av tiltaksplanen I forbindelse med den årlige rulleringen av tiltaksplanen er det utarbeidet en status for trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen. Denne

Detaljer

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS Oppdrag: 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud

Detaljer

Oppsummering av høringsuttalelser. Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune

Oppsummering av høringsuttalelser. Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune Oppsummering av høringsuttalelser Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune Region sør Ressursavdelingen Plan- og miljøseksjonen Dato: Februar 2008 Oppsummering av høringsuttalelser Rv. 35

Detaljer

8 Skjematisk oppsett over fysiske tiltak etter type tiltak

8 Skjematisk oppsett over fysiske tiltak etter type tiltak 8 Skjematisk oppsett over fysiske tiltak etter type tiltak RV = riksvei, FV = fylkesvei, KV = kommunalvei, SVV = Statens Vegvesen, TT = Trygg Trafikk, = Vadsø Kommune. 1. Gang- og sykkelsti/fortau/fotgjengerfelt

Detaljer

Handlingsplan for trafikksikkerhet Nordreisa 2003

Handlingsplan for trafikksikkerhet Nordreisa 2003 Handlingsplan for trafikksikkerhet Nordreisa 2003 Trafikksikkerhetsplan 2003 2012 for Nordreisa kommune Handlingsplan 2003 Oppbygging av planen Ved utarbeidelse av denne trafikksikkerhetsplanen samarbeider

Detaljer

Kan dere på forhånd sjekke prøveplanen mht møte i ungdomsrådet i desember.

Kan dere på forhånd sjekke prøveplanen mht møte i ungdomsrådet i desember. Møteinnkalling Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Kristiansund rådhus, formannskapssalen Dato: 17.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 el. 71 57 43 53. Møtesekretær

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 22.04.09 53/09 Utvalg for tekniske saker 29.04.09 Formannskapet 05.05.

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 22.04.09 53/09 Utvalg for tekniske saker 29.04.09 Formannskapet 05.05. SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Transportplansjef : 200901979 : E: Q10 &00 : Åge Jensen : Håkon Auglend Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 22.04.09

Detaljer

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll 1350000714 Kiwi Harestua trafikkanalyse 15. januar 2014 Rambøll er bedt om å lage en enkel trafikkanalyse

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Fjellseterveien, fortau - alternativsvurdering. Arkivsaksnr.: 07/34616

Saksframlegg. Trondheim kommune. Fjellseterveien, fortau - alternativsvurdering. Arkivsaksnr.: 07/34616 Fjellseterveien, fortau - alternativsvurdering. Arkivsaksnr.: 07/34616 Saksframlegg Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet tar utredningen om gangvegsmuligheter langs Fjellseterveien til etterretning

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Rissa trafikksikkerhetsutvalg Møtested: Rissa rådhus Vålheia Møtedato: Tid: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Rissa trafikksikkerhetsutvalg Møtested: Rissa rådhus Vålheia Møtedato: Tid: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Rissa trafikksikkerhetsutvalg Møtested: Rissa rådhus Vålheia Møtedato: 27.04.2015 Tid: 09:00 Forfall meldes til utvalgssekretær Linn Kristin Hassel som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Formannskapet har med hjemmel i Skiltforskriftens 26 truffet følgende vedtak:

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Formannskapet har med hjemmel i Skiltforskriftens 26 truffet følgende vedtak: Saksframlegg BYÅSEN SKOLE, FORESPØRSEL VEDRØRENDE SIKRING AV SKOLEVEG: - REDUSERTE FARTSGRENSER I SELSBAKKVEGEN OG BØCKMANNS VEG Arkivsaksnr.: 02/27057 Saksbehandler: Kristian Sandvik Forslag til vedtak:

Detaljer

God sikt Knappen skal brukes hvis du synes biler eller syklister kjører så fort at det blir vanskelig eller utrygt for deg.

God sikt Knappen skal brukes hvis du synes biler eller syklister kjører så fort at det blir vanskelig eller utrygt for deg. Forklaring knappene til nettside Navn Ikon Beskrivelse Krysse vei Knappen skal brukes der du skal gå over veien. Du kan krysse veien i gangfelt med lyskryss, merket gangfelt eller utenfor gangfelt. Før

Detaljer

MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 1. SEPTEMBER 2008 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDEHUS

MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 1. SEPTEMBER 2008 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDEHUS Malmheim bydelsutvalg Møte nr. 5/2008 MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 1. SEPTEMBER 2008 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDEHUS SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 1. SEPTEMBER 2008 Sak 15/08 HØRING

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TOLGA KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TOLGA KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TOLGA KOMMUNE 2014-2017 TILTAKSDEL Info/forklaringer om tiltaksdelen: Revideres årlig av Trafikksikkerhetsutvalget innen 1. juni hvert år «Nr». Alle tiltakene har et nr.: 01-30: Vingelen

Detaljer

FORKJØRSREGULERING AV FYLKESVEIER OG BUSSTRASEER I STAVANGER KOMMUNE

FORKJØRSREGULERING AV FYLKESVEIER OG BUSSTRASEER I STAVANGER KOMMUNE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO MJV-14/14026-2 68815/14 29.08.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 25.09.2014

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg /16 Kommunestyret /16

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg /16 Kommunestyret /16 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 10.05.2016 110/16 Kommunestyret 23.05.2016 63/16 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Christine

Detaljer

Oppdragsgiver. Utkast til tiltak (av ) er forelagt Statens vegvesen for gjennomsyn. I utkast til tiltak var følgende løsninger foreslått:

Oppdragsgiver. Utkast til tiltak (av ) er forelagt Statens vegvesen for gjennomsyn. I utkast til tiltak var følgende løsninger foreslått: 1 nr: 140920 DETALJREGULERING FOR LANDVIK PUKKVERK FORSLAG TIL DETALJPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK PÅ FV. 33 GJÆRBRØNDVEIEN, LANDVIK SKOLE Bakgrunn Forslag til detaljreguleringsplan for Landvik pukkverk

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013 2013 Vedlegg TILTAKSPLAN Kort status oppdatering på planen. Vedtatt plan 14.12 2010 kommunestyresak i kursiv. Rutineoppgaver som utføres årlig Kostnad Status.

Detaljer

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT:

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Mulighet for etablering av miljøgater i Øvregaten - Nye Sandviksvei - Sandviksveien Prosess og kostnader 18.03.2014 Etat for plan og geodata Forord Konsekvensutredning

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 05.12.2016 050/16 Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Detaljeregulering - Buksnes skole - Vestvågøy kommune - 1.gangs behandling Saksdokumenter

Detaljer

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Bakgrunn og problemstillinger Ny barnehage ønskes lokalisert i enden av Johan Blytts vei, med opparbeidede grøntarealer og parkering i forbindelse med

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /17 Kommunestyret /17. Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /17 Kommunestyret /17. Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 16.05.2017 026/17 Kommunestyret 23.05.2017 021/17 Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Offentlig reguleringsplan Buksnes Skole - 2.gangsbehandling

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan OPPDRAG Brevik skole, Vestby kommune OPPDRAGSLEDER Stein Emilsen DATO 5 REVIDERT DATO 27.04.2015 OPPDRAGSNUMMER 12880001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Erik Sevestre Trafikkvurderinger i forbindelse

Detaljer

Hovednett for sykkel Fauske rute/lenkebeskrivelse

Hovednett for sykkel Fauske rute/lenkebeskrivelse Temaplan til offentlig ettersyn Juli 2015 Hovednett for sykkel Fauske rute/lenkebeskrivelse Rute 1 E6 Leivset Hjemås Lenke 1: Kryss fv. 542 Leivset kryss fv. 830 Finneid Strekning Fra kryss med fv. 542

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2011-2015 - Revidering av handlingsdelen. Saksnr: Utvalg: Dato: Driftsutvalget 25.04.2012

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2011-2015 - Revidering av handlingsdelen. Saksnr: Utvalg: Dato: Driftsutvalget 25.04.2012 Kvinesdal kommune Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2011-2015 - Revidering av handlingsdelen Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 110/Q80 2009/549 4585/2012 Nina Nissestad Saksnr: Utvalg:

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 47 87 96 58. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 21.08.2009 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Odny Dahle : Tor

Detaljer

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Teknikk- og naturutvalget. Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 17.04.2012 Tid: Kl. 19.00

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Teknikk- og naturutvalget. Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 17.04.2012 Tid: Kl. 19.00 Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 17.04.2012 Tid: Kl. 19.00 MØTEPROTOKOLL Teknikk- og naturutvalget Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Leder Wenche Aaser Torp Ann Kristin Sæther

Detaljer

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsgiver Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 LINNESSTRANDA 39 2 (9) TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsnr.: 1120867 Oppdragsnavn: Linnesstranda 39 Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

REGULERINGSPLAN ØSTRE PORSGRUNN KIRKE TRAFIKKVURDERINGER

REGULERINGSPLAN ØSTRE PORSGRUNN KIRKE TRAFIKKVURDERINGER Oppdragsgiver Arken/Porsgrunn kommune Rapporttype Trafikkvurdering 10.01.2013 REGULERINGSPLAN ØSTRE PORSGRUNN KIRKE TRAFIKKVURDERINGER TRAFIKKVURDERINGER 3 (15) REGULERINGSPLAN ØSTRE PORSGRUNN KIRKE TRAFIKKVURDERINGER

Detaljer

Oslo kommune Bymiljøetaten, Bydriftsdivisjonen postmottak@bym.oslo.kommune.no Oslo 26.4.2015

Oslo kommune Bymiljøetaten, Bydriftsdivisjonen postmottak@bym.oslo.kommune.no Oslo 26.4.2015 Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Oslo kommune Bymiljøetaten, Bydriftsdivisjonen postmottak@bym.oslo.kommune.no Oslo 26.4.2015 Ulovlig parkering i Brennaveien anmodning om kontroller

Detaljer

KVITSØY KOMMUNE REVIDERT TRAFIKKSIKKERHETSPLAN PLANPERIODE 2007-2015

KVITSØY KOMMUNE REVIDERT TRAFIKKSIKKERHETSPLAN PLANPERIODE 2007-2015 KVITSØY KOMMUNE REVIDERT TRAFIKKSIKKERHETSPLAN PLANPERIODE 2007-2015 TRAFIKKSIKKERHETSPLANEN SKAL VÆRE KOMMUNENS VERKTØY FOR Å HINDRE TRAFIKKULYKKER OG DERIGJENNOM SKAPE ET TRYGT OG SIKKERT LOKALSAMFUNN.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2015-2019

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2015-2019 Handlingsplan for trafikksikkerhet i HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2015-2019 Vedtatt i kommunestyret 18.06.2015 Trafikksikkerhetsplan Del 2 1 Handlingsplan for trafikksikkerhet i Oppbygging

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Rune Larsen H Ane Geving SP

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Rune Larsen H Ane Geving SP STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg Halsen, Rådhuset Møtedato: 23.08.2016 Tidspunkt: 15:00-16:00 Fra sak: 11/16 Til sak: 14/16 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Vedlegg 1: Oversyn over ekstra skuleskyss i Fjell kommune, 2012.

Vedlegg 1: Oversyn over ekstra skuleskyss i Fjell kommune, 2012. Vedlegg 1: Oversyn over ekstra skuleskyss i Fjell kommune, 2012. Dersom skulevegen til elevane vert vurdert som særskild farleg eller vanskeleg, har elevane rett på gratis skuleskyss. I Fjell kommune har

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lillesalen, Mehamn samfunnshus. Møtedato: 28.10.2011 Tid: 14:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.11.2015 Tid: 14:45 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lars Dagfinn Hestnes Medlem Ivar Bjarne Kværnø

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lars Dagfinn Hestnes Medlem Ivar Bjarne Kværnø Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldres Råd 2011-2015 Møtested: Møterom1, Hitra Rådhus Dato: 08.04.2013 Tidspunkt: 10:00 11:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lars Dagfinn

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: N06 Arkivsaksnr.: 13/37

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: N06 Arkivsaksnr.: 13/37 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: N06 Arkivsaksnr.: 13/37 RETNINGSLINJER FOR VURDERING AV FARLIG SKOLEVEI Rådmannens forslag til vedtak: Forslag til retningslinjer som fastlegger

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning Oppsummering og rapport for barnetråkk registrert 5., 18. og 19. juni 2013 2., 5. og 8. klasse på Hallingby skole Nr. Navn på kryss, strekning eller område

Detaljer

Gjennomgang av gangfelt på riks- og fylkesveg Overhalla kommune

Gjennomgang av gangfelt på riks- og fylkesveg Overhalla kommune Gjennomgang av gangfelt på riks- og fylkesveg Overhalla kommune I forbindelse med at nye gangfeltkriterier er innført, vil Statens vegvesen gå igjennom alle gangfelt langs riks- og fylkesveger i fylket.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 01/12

Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 01/12 Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 01/12 Møte: Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite Møtested: Plenumssal 4. etg. Ryensvingen 1 Møtetid: mandag 13. februar 2012 kl. 18.30

Detaljer

Saksbehandler: Kristina Frestad Jørgensen Arkivsaksnr.: 12/

Saksbehandler: Kristina Frestad Jørgensen Arkivsaksnr.: 12/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristina Frestad Jørgensen Arkivsaksnr.: 12/13038-1 Arkiv: Dato: 24.05.13 Q80 ENDRING AV BUSSTRASÉ PÅ GULSKOGEN â INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET/BYSTYRET Rådmannens forslag til

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Økonomi- og planutvalget 37/

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Økonomi- og planutvalget 37/ Sunndal kommune Arkiv: 20130910 Arkivsaksnr: 2009/1764-78 Saksbehandler: Berit Skjevling Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Økonomi- og planutvalget 37/16 19.04.2016 Reguleringsplan for fv. 62 Driva

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Søknad om trafikksikkerhetsmidler 2009 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Åge Isaksen aage.isaksen@innherred-samkommune.no 74048519 Arkivref: 2008/10673 - /233 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr: 2013/2926 Klassering: Q10 Saksbehandler: Egil Stensheim TRAFIKALE FORBINDELSER

Detaljer

En liten bit av Ekebergveien

En liten bit av Ekebergveien En liten bit av Ekebergveien 1 Byrådssak 193/11 En liten bit av Ekebergveien Presentert av GLAʼNordstrand innbyggerinitiativ med 574 underskrifter Vi håper at kommunen: Ser sammenhengen med andre tiltak,

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 49/13 12/2297 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 49/13 12/2297 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Rådmannen MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested: Rådhusgt. 5, 2. etg. Møtedato: 30.08.2013 Klokkeslett: 13.00 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2016/2600 Klassering: L13 Saksbehandler: Arne Ivar Kvistad TILLEGGSAREALER FOR MÆRE SKOLE, BEHOV FOR OMREGULERING Trykte vedlegg:

Detaljer

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen «Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen TS - bakgrunn: Regjeringen har besluttet at trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

PLAN FV 562 FROMREIDE KJERRGARDEN- GANG- OG SYKKELVEG, VEGUTBEDRING- BEHANDLING FØR OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING.

PLAN FV 562 FROMREIDE KJERRGARDEN- GANG- OG SYKKELVEG, VEGUTBEDRING- BEHANDLING FØR OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING. PLAN 273 - FV 562 FROMREIDE KJERRGARDEN- GANG- OG SYKKELVEG, VEGUTBEDRING- BEHANDLING FØR OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING. Sakstittel: Plan 273 - Fv. 562 Fromreide - Kjerrgarden - Gang- og sykkelveg, vegutbedring

Detaljer

Ny vurdering av sykkelrute i Bodø sentrum

Ny vurdering av sykkelrute i Bodø sentrum Byplan Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 30.10.2017 66769/2017 2017/3580 141 Saksnummer Utvalg Møtedato 17/9 Råd for funksjonshemmede 16.11.2017 17/11 Bodø eldreråd 20.11.2017 17/48 Komite for

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Trafikksikkerhetsplan. Skoleveier i Vennesla kommune

VENNESLA KOMMUNE. Trafikksikkerhetsplan. Skoleveier i Vennesla kommune VENNESLA KOMMUNE Trafikksikkerhetsplan Skoleveier i Vennesla kommune 1 VENNESLA KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Arkivsak-dok. 08/00069-1 Arkivkode 1 Q80 &30 Saksbehandler Harald Føreland Saksgang Møtedato Saknr

Detaljer

Trafikknotat. Detaljregulering for Sandnes skole og barnehage Trafikknotat Alstahaug kommune 1 av 9

Trafikknotat. Detaljregulering for Sandnes skole og barnehage Trafikknotat Alstahaug kommune 1 av 9 Trafikknotat Detaljregulering for Sandnes skole og barnehage 18.09.2017 Trafikknotat Alstahaug kommune 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Dagens situasjon... 3 2.1 Trafikkregistrering...3

Detaljer

Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS TRONRUD EIENDOM AS TRAFIKKVURDERING KONGEHAUGEN. JEVNAKER.

Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS TRONRUD EIENDOM AS TRAFIKKVURDERING KONGEHAUGEN. JEVNAKER. TRONRUD EIENDOM AS TRAFIKKVURDERING KONGEHAUGEN. JEVNAKER. 12.10.2015 Forord I forbindelse med behandlingen av denne detaljplanen har formannskapet bedt om at det lages en trafikkvurdering/-analyse. Trafikkvurderingene

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunalt råd for funksjonshemmede Ås rådhus, Store salong 26.08.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunalt råd for funksjonshemmede Ås rådhus, Store salong 26.08.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunalt råd for funksjonshemmede Ås rådhus, Store salong 26.08.2008 FRA SAKSNR: 13/08 FRA KL: 18.00 TIL SAKSNR: 15/08 TIL KL: 20.00 Av utvalgets

Detaljer

Merknadshefte REGULERINGSPLAN. Prosjekt: Undergang E6 Fauske. Parsell: Ev 6 Kommune: Fauske

Merknadshefte REGULERINGSPLAN. Prosjekt: Undergang E6 Fauske. Parsell: Ev 6 Kommune: Fauske REGULERINGSPLAN Merknadshefte Prosjekt: Undergang E6 Fauske Parsell: Ev 6 Kommune: Fauske Region nord Bodø, R.vegktr 05.01.2016 Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Høringen... 2 2.1 Reguleringsplanprosessen...

Detaljer