Forslag til: Planprogram for områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum. Malvik kommune: åpen - nyskapende - samhandlende

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til: Planprogram for områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum. Malvik kommune: åpen - nyskapende - samhandlende"

Transkript

1 Forslag til: Planprogram for områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum Malvik kommune: åpen - nyskapende - samhandlende

2 Navn på plan og tiltaket: PLANID Områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum Administrasjonens forslag Tiltakshaver: Malvik kommune, Rådmannen Planprogrammet ble vedtatt av... i møte den XX.XX Planleggere: Malvik kommune, Virksomhet for areal og samfunnsplanlegging Endelig utkast: Dato: Revidert: Forsidebilde: Rolf Brovold 2 åpen - nyskapende samhandlende

3 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn for planarbeidet Formålet Planprogrammets hensikt Hensikten med planprogrammet Krav om konsekvensutredning Krav om risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Planområdet i dag Planområdets lokalisering og avgrensning Områdebeskrivelse dagens situasjon Eksisterende bebyggelse og arealbruk Transportsystem for gående, syklende, kollektiv og bil Trafikksikkerhet Sosial kontroll Grønnstruktur og uterom Idrettsanlegg Grunnforhold Naturfare Topografi og naturmiljø Næringsliv Kulturminner Klima Overordnede rammer Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens arealdel Sentrumsplanen som områdereguleringsplan Eksisterende reguleringsplaner Kommunestyrevedtak angående Vikhammer Øvre Framtidig demografisk utvikling Statlige planretningslinjer for samordnet areal og transportplanlegging Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen Rikspolitiske bestemmelser for kjøpesentre Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen Overordnet senterstruktur og lokalisering av handel og næring i Malvik Folkehelsespørsmål/Helse i planleggingen Universell utforming Forholdet til jernbanen Konkretisering av planoppgaven Hva skal vi oppnå med en sentrumsplan? Utredningsbehov Utbyggingsstrategier og alternativer, spesielt knyttet til boliger Sentrumsutvikling med arbeidsplasser og/eller boliger i sentrum Sentrumsformål åpen - nyskapende samhandlende 3

4 5.5. Trafikk og vegsystemer Teknisk infrastruktur Kulturminner Naturmiljøer/strandsonen/grønnstruktur Barn og helse i planleggingen Støy Samfunnssikkerhet/ROS-analyse Sosial infrastruktur Miljøkonsekvenser og forholdet til naturmangfoldsloven Konsekvensutredning Planprosessen med informasjon og medvirkning Organisering av planarbeidet Plan for informasjon og medvirkning Framdriftsplan for planprosessen åpen - nyskapende samhandlende

5 1. Bakgrunn for planarbeidet 1.1. Formålet Planarbeidet blir igangsatt med bakgrunn i kommuneplanens arealdel hvor bestemmelse 8.15 sier at det skal utarbeides en områderegulering for å avklare arealbruk, lokalisering og utnyttelse innenfor hensynssonen (gjennomføringssone Vikhammer (H810_2 i kommuneplanens arealdel plankart). Mer om forholdet til kommuneplanens arealdel står under kapittel 4.2. Forslag til planprogram følger kunngjøring om oppstart av planarbeidet som skal resultere i en sentrumsplan for Vikhammer. Sentrumsplanen skal legge til rette for et Vikhammer sentrum som er godt å bo og være i, både for innbyggere og næringsliv. 2. Planprogrammets hensikt 2.1. Hensikten med planprogrammet Planprogrammet skal beskrive det forestående planarbeidet og de temaer kommunen mener er viktig å få vurdert og eventuelt utredet i den videre planprosessen. Planprogrammet sendes ut på høring samtidig med varsel om oppstart av planarbeidet for Vikhammer sentrum. I plan- og bygningsloven heter det i 4.1 om planprogram, blant annet: " for reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet." Og videre: "Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegg for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behov for utredninger. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn senest samtidig med varsling av planoppstart." Etter offentlig ettersyn av planforslaget skal dette fastsettes, med eventuelle endringer. Fastsetting av planprogram kan ikke påklages. Det er kommunestyret som skal godkjenne det endelige planforslaget Krav om konsekvensutredning I plan- og bygningslovens Områderegulering, står det følgende: For områderegulering som innebærer vesentlige endringer av vedtatt kommuneplan gjelder 4-1 og 4-2 andre ledd. 4.1 er referert til i forrige kapittel 2.1. I 4.2 om planbeskrivelse og konsekvensutredning heter det " for reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal planbeskrivelsen gi en særskilt vurdering og beskrivelse konsekvensutredning av planens virkninger for miljø og samfunn." åpen - nyskapende samhandlende 5

6 Om det skal utarbeides konsekvensutredning til planbeskrivelsen vil denne utformes i henhold til vedlegg IV Rammer for innhold i konsekvensutredningen, i Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven. Kommuneplanens arealdel angir allerede Vikhammer med sentrumsformål og gjennomføringssone. Innenfor planområdet er det områder som er blant annet regulert til skog- og jordbruk. Det må i den videre prosessen vurderes om det er behov for å utarbeide en egen konsekvensutredning til planbeskrivelsen Krav om risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Plan- og bygningsloven sier følgende i 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse: "Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf 11-8 og Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap." Til planforslaget skal det utarbeides ROS-analyse. Her skal alle risiko- og sårbarhetsforhold, som har betydning for om områdene innenfor planen er egnet til ny eller endret bruk, vises og hvordan disse forholdene eventuelt endres som følge av planlagt utbygging av områdene. Resultatene fra denne vil vise hvilke hensyn som må tas i videre detaljplanlegging av områdene innenfor planområdet og om det er behov for ytterligere utredning aller analyser. 3. Planområdet i dag 3.1. Planområdets lokalisering og avgrensning Avgrensning for sentrumsplanen for Vikhammer er angitt i kommuneplanens arealdels del 3 arealplankartet, som gjennomføringssone og omfatter kun deler av område avsatt til sentrumsformål på Vikhammer. Bildet under viser gjennomføringssonen markert med grønn skravur og sentrumsformålet med rød og brun farge. Til varsling av planoppstart er det valgt å sette planavgrensningen noe større enn sentrumsformålet og gjennomføringssonen for Vikhammer sentrum er vist i kommuneplanens arealdel. Planavgrensning kan vurderes redusert i det videre arbeidet med sentrumsplanen. 6 åpen - nyskapende samhandlende

7 Figur 1Bildet til venstre viser gjennomføringssone (grønn skravur med grønn bakgrunn) og sentrumsformål (rød/brun farge) slik de ligger i kommuneplanens arealdel. Bilde til høyre viser området innenfor planavgrensninga slik den vil bli varslet i kunngjøring av oppstart av planarbeid for områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum Områdebeskrivelse dagens situasjon Vikhammer sentrum er i dag konsentrert rundt krysset mellom fylkesveg 950 (Malvikvegen) og fylkesveg 941 (Vikhammerdalen). Av tettstedene i Malvik kommune er Vikhammer, med hensyn til befolkningstall, størst med omtrent 6000 innbyggere. Med unntak av landskapsformen er ikke sentrumsområdet spesielt definert, men kan heller beskrives som åpent og noe utflytende. Malvikvegen går gjennom sentrum og er til tider benyttet som omkjøring for E6 når denne er stengt. Området inneholder barne-, ungdoms- og videregående skole, idrettsanlegg, forretninger, servicebedrifter, omsorgsboliger, boliger, jordbruksarealer, motell og campingplass. Sør for Malvikvegen er det hovedsakelig undervisningsbygg og idrettsanlegg. Øst for Vikhammer skole ligger Vikhovlia, et større boligområde med konsentrert bebyggelse og Lukas videregående skole. Nord for Malvikvegen er det en mer variert blanding av forretning, bolig og offentlig tjenesteyting. I tillegg ligger jordbruksarealene nord for Malvikvegen. åpen - nyskapende samhandlende 7

8 2Oversiktsbilde som viser Vikhammer sentrums hovedtyngde. Til venstre i bildet kan Rema1000 ved lyskrysset skimtes. I forkant ses Malvik videregående skole, med fotballbane. Mot høyre, på nedsiden av Malvikvegen er Vikhammer senter, Vikhammer helsetun og TOBBs boligblokker (foto: Malvik kommune). I forbindelse med planleggingen av utvidelsen av Malvik videregående skole ble det utarbeidet en mulighetsstudie/utviklingsplan i regi av Sør-Trøndelag fylkeskommune. Denne omfatter, i tillegg til utviklingsplan for idrettshallen og skoleområdet også innspill til sentrumsplanarbeidet for Vikhammer sentrum. Rapporten gir analyser av Vikhammer sentrum og er et verdifullt bidrag videre i arbeidet med sentrumsplanen Eksisterende bebyggelse og arealbruk Innenfor sentrumsplanens avgrensning drives det i dag jordbruk. Omdisponering av arealet fra jordbruksformål til annet formål er ikke tidligere konsekvensutredet. Den eldste bebyggelsen i området er stort sett knyttet til de to gårdstunene Vikhammer Øvre og Vikhammer nedre. Ellers er det meste av bebyggelsen innenfor området bygd etter De to bildene under viser flyfoto fra henholdsvis 1947 og åpen - nyskapende samhandlende

9 Transportsystem for gående, syklende, kollektiv og bil Gjennom Vikhammer sentrum går fylkesveg 950 (Malvikvegen) som er gammel E6-trase. I lyskrysset møter den fylkesveg 941 (Vikhammerdalen) som går opp til boligområdene sør for sentrumsområdet og til E6. Gang- og sykkelvegnettet er forholdsvis sammenhengende langs hoved- og samleveger. Kryssing av Malvikvegen skjer via lysregulering, fotgjengerovergang og underganger. Kryssing av jernbane er i plan for gående ved flere punkter. For jernbanen finnes og to underganger, en nedenfor grensa mellom Vikhammergårdene og en ved Vikhammerløkka. Kollektivtilbudet består av buss og tog. Buss står for flest avganger, med opp til 6 avganger i timen i rushtiden, 1 avgang i timen på kveldstid. Tog har færre avganger med 2 avganger i rushtiden og ellers 1 avgang i timen. I Malvik kommune finnes det og et eget drosjeselskap. Det er offentlig tilgjengelig bilparkering flere plasser innenfor planområdet. Noen større kartlegging av antall og grad av belegg er ikke gjennomført. Lokalvegnettet består av både private og kommunale veger Trafikksikkerhet Vikhammerområdet har trafikksikkerhetsmessige utfordringer med stor biltrafikk og skoler som fører til mange fotgjengere og syklister. Krysset mellom fylkesveg 950 (Malvikvegen) og fylkesveg 941 (Vikhammerdalen) er trafikksikkerhetsmessig en utfordring, selv det er lysregulert. Krysset har relativt stor trafikk av både kjøretøyer og gående/syklende. I tillegg ender fv 941 ned mot Malvikvegen i en bakke. Dette gir spesielle trafikksikkerhetsmessige utfordringer på vinterstid med glatte veger. Det har vært ønsket over lang tid å få til planfrie gangvegkryssinger i dette krysset, ved hjelp av underganger. Storelva, som går i kulvert midt under krysset, gjør det utfordrende å få til en løsning med underganger. åpen - nyskapende samhandlende 9

10 I tillegg er det en utfordrende fotgjengerovergang noen meter opp i Vikhammerdalen, mellom gang- og sykkelvegen og den videregående skolen. Også Vikhammeråsvegen, som går forbi Malvikhallen, har noen utfordringer når det gjelder trafikksikkerhet. Vegen er bratt og svingete og med til dels for smalt fortau. I tillegg skjer det kryssing, i form av snarveger, av Malvikvegen på flere steder, spesielt i forlengelse av Asplundvegen og ved bussholdeplassen ved Vikhov. Dette kan tyde på at det er behov for flere punkter hvor fylkesvegen kan krysses trafikksikkert av gående/syklende. Det er også trafikkfarlige punkter ved plankryssing av jernbanen, ned mot sjøen Sosial kontroll Mulighetsstudie for Malvik videregående skole påpeker at enkelte soner ved skoleanleggene har vært utsatt for hærverk som kan skyldes at enkelte områder mangler sosial kontroll ved at de ligger tilbaketrukket og skjermet for innsyn. Dette gjelder for eksempel uteområdene på sørsiden av Malvik videregående skole og området bak Malvikhallen og ungdomsskolen Grønnstruktur og uterom Skråningen mellom idrettsanleggene og Vikhammeråsen ligger som en grønn vegg mot sør. Ned Vikhammerdalen går et frodig grøntdrag ned til lyskrysset. Vikhammerelva går gjennom området og er lagt i rør under Malvikvegen ved lyskrysset i en strekning av omtrent 180 meter. Elva kommer frem igjen nedenfor lyskrysset med kantvegetasjon, med boliger tett innpå. Mellom campingplassen og jernbanesporet er det to skogkledte områder. Det er tre områder for sjønære aktiviteter på Vikhammer; Vikhammerløkka, området innenfor Vikhammerskjæret og områdene nedenfor Vikhammer stasjon. Alle tre områdene er tilgjengelige via smale underganger og over kryssing i plan på Vikhammer stasjon. Det finnes og flere kryssinger i plan over jernbanen innenfor planområdet. Dette er en utfordring med hensyn til tilgjengelighet og trafikksikkerhet Idrettsanlegg Ligger i tilknytning til områdene rundt skolene. Her finnes tre fotballbaner, hvorav en har løpebane. I tillegg finnes to idrettshaller Grunnforhold Innenfor planområdet er det ikke påvist store kvikkleireområder, men det er registrert mindre kvikkleirelommer nederst i den bratte skråningen mot sør/øst og vest i området, langs Sjøvegen. Området ligger i sin helhet under marin grense. Mot sør i planområdet ligger det en randmorene. Skråning ned mot skoleområdene og resten av Vikhammer sentrum består av tykk havavsetning. Størstedelen av planområdet, det flateste området uten store stigninger, består av marin strandavsetning. Nord-øst i planområdet (deler av dagens dyrkamark og nord-vest for campingplassen) angis hav- og strandavsetning med usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen (grunnlendt). Nord-øst i planområdet 10 åpen - nyskapende samhandlende

11 (Vikhammerløkka) og ved utløpet for Vikhammerelva (Stasjonsfjæra) er det registrert bart fjell Naturfare Skrednett angir utløsningsområde for potensielt jord-flomskred i Vikhammerdalen, i planområdets sørlige del langs Vikhammerelva. Sør for planområdet er det angitt flere kvikkleireområder Topografi og naturmiljø Terrenget, med aktuelle utbyggingsområder er stort sett vend mot nordvest. Skråningen mot sør/øst, ovenfor idrettsanlegget, er til dels svært bratt. Vikhammerdalen er også til dels svært bratt Næringsliv Campingplass, bilverksted og bensinstasjon, forretninger, ellers offentlige arbeidsplasser først og fremst knyttet til skoler og de kommunale omsorgsinstitusjonene Kulturminner Flere gravminner innenfor planområdet, i følge Riksantikvarens karttjeneste. Tre automatisk fredede kulturminner er markert i kartet til kommuneplanens arealdel. I tillegg er det enkeltgravhauger i området ved Asplundvegen. Det er også eldre bygninger knyttet til de to gårdstunene (Vikhammer Øvre og Nedre) hvor det må gjøres en antikvarisk vurdering av de eldste bygningene Klima Framherskende sommervind er fra vest. Framherskende vintervind er fra sør-sørøst. 4. Overordnede rammer 4.1. Kommuneplanens samfunnsdel Samfunnsdelen gir føringer for hva som skal vektlegges i samfunnsplanleggingen. Følgende er relevant for dette planarbeidet og skal vektlegges for å oppnå overordnede mål og veivalg: konsentrerte bebyggelsessoner legge til rette for at det er mulig å nå arbeidsplasser og private/offentlige helsetjenester uten bruk av bil fokusere på samfunnssikkerhet og beredskap universell utforming og helsefremmende tiltak folkehelse, kriminalitetsforebygging og trafikksikkerhet skal stå i fokus ved utvikling av eksisterende og nye utbyggingsområder tilstrekkelig kvalitet, kapasitet og sikkerhet på energiforsyningsnett, vann- og avløpsanlegg, bredbånd, vegnett samt kommunal bygningsmasse lag, organisasjoner og utvalg skal være sentrale ressurser i utviklingen av lokalsamfunnet åpen - nyskapende samhandlende 11

12 vektlegge etablering av omgivelser som fremmer folkehelsen sikre sjø, strandsoner, utfartsområder og park/grøntanlegg ta del i utviklingen av en sammenhengende tursti langs sjøen mellom Trondheim og Stjørdal åpne for mangfold i boligbyggingen det skal vurderes behov for å avsette sentrale arealer på Vikhammer til offentlige formål det skal utvikles lokale oppvekstarenaer som muliggjør sambruk flest mulig timer i døgnet kommunen skal fortsette å sikre og bevare kulturminner, og øke tilgjengeligheten til dem det skal legges til rette for utvikling av kulturnæringer ved planlegging og av konsentrerte nærings- og boligområder på Vikhammer skal det benyttes miljøeffektive og klimavennlige løsninger kommunen skal bidra til å redusere utslipp fra motorisert transport det skal utvikles et godt utbygd og trafikksikkert gang- og sykkelvegnett det skal fokuseres på bærekraftig utvikling, med krav om kunnskapsbasert forvaltning i utbyggingssaker skal det tas spesielt hensyn til biologisk viktige funksjonsområder og ivaretakelse av truede og sårbare arter utvikling av kunnskapsnæring skal skje i tilknytning til tettstedene Hommelvik, Sveberg og Vikhammer 4.2. Kommuneplanens arealdel I Kommuneplanens arealdel Malvik kommune Del 3- Arealplankartet er det satt av en sone på kartet som markerer hvilke område sentrumsplanen for Vikhammer skal omfatte. I «Kommuneplanens arealdel Malvik kommune » heter det i «Del 1 planbeskrivelsen» under pkt. «4.2 Sentrumsformål»: «Gjennomføringssone Vikhammer (H810_2) Sentrumsområdet for tettstedet Vikhammer er vist på arealplankartet som sentrumsformål. Innenfor deler av dette området er det behov for å vurdere den framtidige arealbruken, knyttet opp til blant annet plassering av servicetilbud, barnehage og ungdomsskole, samt veivalget om å legge til rette for kunnskapsbasert næring. På arealplankartet er området som skal vurderes vist på plankartet med en gjennomføringssone. Aktuelle tema og hensyn som skal sees på gjennom en planprosess, omtales i Del 2 Planbestemmelser og retningslinjer.» I «Kommuneplanens arealdel Malvik kommune » heter det i «Del 2 planbestemmelser og retningslinjer» (juridisk bindende bestemmelser vises med tallnummerering og vanlig skrift med ramme rundt, retningslinjer vises med bokstavnummerering og kursiv skrift): 12 åpen - nyskapende samhandlende

13 2.6 Fortetting 1) Med fortetting menes økt antall boenheter innenfor et allerede regulert område. Det forutsettes at fortettingen ikke skal medføre ulemper for omkringliggende bebyggelse, spesielt i forhold til sol-/skygge-forhold og utsikt. 2) Ønsket fortetting og valgt løsning skal grunngis og bygge på en vurdering av fortettingspotensialet til tomten/området sett i forhold til omkringliggende bebyggelse, områdets karakter, tilgang til grønt- og lekeområder, adkomstforhold og trafikksikkerhet. Vurderingene skal dokumenteres og følge saken. 3) Soner: Sone A: Fortetting/omforming innenfor definert sentrumsformål Sone B: Fortetting i tettbygde områder på Vikhammer; områder/tomter med direkte adkomst fra hovedveg eller samleveg. Sone C: Villahagefortetting i tettbygde områder for boligområdene B 1-10, 13-18, Sone boligtype byggehøyde utnyttels es-grad, inntil * min. MUA per enhet ** parkerin gs-krav bil *** Avfallslø sning plankrav A Flerbruks -enheter/ leilighete r 3-6 etg % BYA = 40 % 40 m² hvorav min. 50% i fellesløsn ing 1,5 inkl gjest, fellesløsn ing i kjeller Felles nedgravd X B Småhusbebyggel se, kjede, flermanns -bolig, tunstrukt ur 3 etg, inkl sokkel og loft % BYA = 35 % 200 m², hvorav min. 25 m² i fellesløsn ing ved 4 eller flere enheter 1,5 +0,5 gjest, fortrinnsv is i fellesløsn ing/kjelle r Felles samlepun kt, nedgravd skal vurderes. Frittståen de private dunker tillates ikke. X åpen - nyskapende samhandlende 13

14 C Enebolig/ 2- mannsbol ig gjeldende plan % BYA = 30 % 300 m², +50 m² per utleieenh et 2 +1 gjest, +1 per utleieenh et Private dunker Plankrav for ikkeregul erte områder Sentrumsformål (S) 1) S1 - Vikhammer: - Sentrumsformålet omfatter forretning, tjenesteyting og boligbebyggelse. - Videreutviklingen av sentrumsområdet skal avklares gjennom plan, jf. Planog bygningsloven 11-9 nr.1, se punktet Gjennomføringssone Vikhammer (H810_2). - Innenfor sentrumsformålet skal boligfortetting skje ihht sone A, Fortetting. 2) S2 - Sveberg: - Sentrumsformålet omfatter forretning og tjenesteyting. Innenfor sentrumsområdet åpnes det ikke for boligbebyggelse. I punkt 8.15 heter det: 8.15 Gjennomføringssone Vikhammer (H810_2) 1) Det skal utarbeides en områderegulering for å avklare arealbruk, lokalisering og utnyttelse innenfor hensynssonen, jf Plan- og bygningsloven 11-9 nr.1. 2) Kommunens handels- og lokaliseringsanalyse med overordnet senterstruktur, skal legges til grunn for planarbeidet. 3) Det er knapphet på ledige arealer på Vikhammer. Prinsippet om fortetting og en konsentrert utbygging skal legges til grunn. a) Sentrumsinnhold: - tjenesteyting (offentlig) som skole, barnehage, idrett, grønt - møtearenaer og offentlige (by-)rom - konsentrert kunnskapsbasert og arbeidsintensiv næring; kontorarbeidsplasser - konsentrert boligutbygging (eks. leilighetskonsepter, boliger på toppen av næringsbygg/forretning) - kollektivknutepunkt for buss og tog med parkering - dagligvarehandel og øvrig grunnleggende service- og handelstilbud (frisør, etc) b) Kontakten med sjøen og tilgang til den med sikt og ferdsel, prioriteres. Fylkesvegen skal ikke framstå som en barriere, alternativer skal vurderes inkludert miljøtunnel. c) Hovedprinsipp lokalisering: - nord for fylkesvegen 950: (offentlig), skole, idrett og grønt, noe boligfortetting/ avtrapping mot eksisterende boligområder - sør for fylkesvegen 950: næring/kontorlokaler, boliger/leilighetskonsepter, offentlig 14 åpen - nyskapende samhandlende

15 d) Høyder: etg sør for fv etg nord for fv950 - Holde lav høyde nord for fv950 slik at inn- og utsynet mellom Vikhammer og sjøen ikke reduseres, og man opprettholder og legge til rette for nær kontakt mellom stedet og sjøen. Offentlige bygg som skole og barnehage og idrettsanlegg/-baner er bygg og anlegg som det hensiktsmessig å holde lav høyde på (sammenlignet med konsentrert næring og bolig), slik at disse funksjonene på sikt bør flyttes nord for fv på sørsiden av fv950 og opp mot den bratte Vikhammeråsen kan man bygge mer konsentrert og i høyden ut fra terrenget. - krysset ved Rema/Prix (dagens handelssentrum) åpne for høyere utnyttelse også nord for fv950, men ikke på bekostning av sol- og lysforholdene for tilgrensende boliger. Oversikten er ikke uttømmende. (Sitat slutt.) 4.1. Sentrumsplanen som områdereguleringsplan Som vist over skal planen for Vikhammer sentrum iht. kommuneplanens bestemmelse 8.15 utformes som en områdereguleringsplan. Gjennom arbeidet med sentrumsplanen for Hommelvik, har administrasjonen erfart at det er utfordrende og vanskelig å utarbeide en så detaljert områderegulering at den kan legges direkte til grunn for utbygging. For slike planer bør det kreves detaljreguleringsplaner som grunnlag for utbygging. Områdereguleringsplanen for Vikhammer sentrum vil derfor ikke presenteres like detaljert som områdereguleringsplan for Hommelvik sentrum. Arbeidet med planen skal resultere i en plan som viser arealdisponering på området, samt utnytting og høydesetting. Sentrumsplanen kan alternativt ha form som en kommunedelplan etter plan og bygningslovens kapittel 11. En områdereguleringsplan er mer detaljert enn en kommune- eller kommunedelplan, og gir samtidig større rettigheter for berørte grunneiere og naboer som vil bli direkte underrettet om mulighet for å påklage planvedtaket. En områdereguleringsplan medfører dermed også en mer ressurskrevende planprosess enn en kommunedelplan, men gir et bedre styringsverktøy og flere avklaringer i selve sentrumsplanen slik at krav om videre detaljregulering kan unngås i større grad. Plandokumentet for sentrumsplan for Vikhammer vil bestå av et plankart med bestemmelser og retningslinjer. Plankartet og bestemmelsene vil være juridisk bindende, mens retningslinjene vil utdype hva som er ønskelig. Det skal i tillegg utarbeides en planbeskrivelse som skal følge reguleringsplanen. Planen skal gi langsiktige og forutsigbare rammer for den framtidige utviklingen av sentrum for alle brukere av stedet; beboere, næringsdrivende, grunneiere, investorer og besøkende. Planen vil ikke angi noe definert tidsperspektiv eller gyldighetsramme, men revideres ved behov når den ikke lenger fungerer hensiktsmessig. Plandokumentet vil være et viktig verktøy og virkemiddel for gjennomføringen av fysiske utviklings- og utbyggingstiltak i sentrum. Det er viktig at planen er tydelig og forutsigbar på overordnet rammeverk og viktige strukturer som grøntstrukturer, vegføringer og eventuell bevaring av verdifulle bygninger. Innenfor dette rammeverket må planen være fleksibel og gi rom for gode idéer og nyskapende og spennende løsninger. åpen - nyskapende samhandlende 15

16 4.2. Eksisterende reguleringsplaner Det er tidligere utarbeidet reguleringsplaner og bebyggelsesplaner for store deler av Vikhammer sentrum. Det vil videre i planprosessen vurderes om det er noen av disse som skal videreføres, eller om det skal utarbeides nye rammer for utbygging innenfor allerede regulerte områder Kommunestyrevedtak angående Vikhammer Øvre Det ble i kommunestyremøte den vedtatt følgende angående eiendommen Vikhammer Øvre (gnr/bnr 4/1, på nordsida av Malvikvegen): "Ny barnehage på Vikhammer: Det dispenseres fra kravet til områderegulering for gjennomføringssone Vikhammer jfr kommuneplanens arealdel pkt og tillater at det igangsettes utarbeidelse av privat planforslag for eiendommen Vikhammer Øvre gnr. 4b nr. 1 i Malvik kommune. Det forutsettes at det reguleres inn 6 avd. barnehage innenfor planområdet. Barnehagen skal stå ferdig i Overskuddsmasse skal ivaretas for nydyrking i Malvik kommune. " Om arbeidet med privat planforslag igangsettes vil de to planarbeidene gå tilnærmet parallelt og dermed være avhengige av hverandre. Det er rimelig å anta at en detaljreguleringsplan for eiendommen vil gå raskere enn planarbeidet for Vikhammer sentrum Framtidig demografisk utvikling Området ligger i nærheten til Trondheim i pendleravstand. Det vil i løpet av planarbeidet vurderes om det bør, og i hvor stor grad det er behov, for nye arealer for næring/kontor/forretninger (altså nye/flere arbeidsplasser). Folketallet øker i Malvik kommune og det vil være behov for flere boliger i kommunen. Tettbebyggelsen på Ytre Malvik, med Vikhammer som sentrum, er begrenset av dyrket mark mot sør og øst, mot Trondheim mot vest og mot sjøen i nord. Dette betyr at de utbyggingsområdene som skal betjenes av Vikhammer som servicesentrum, er klart begrenset. Planene på for Vikhammer sentrum må derfor utvikles ut fra en maksimal utbygging gjennom fortetting og mulig langsiktig framtidig utbygging på de ubebygde områdene på Saksvik, i tillegg til Vikhammergårdene Statlige planretningslinjer for samordnet areal og transportplanlegging Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og transportplanleggingen og bidra til mer effektive planprosesser. Retningslinjene skal bidra til et godt og produktivt samspill mellom kommuner, stat og utbyggere for å sikre god steds- og byutvikling Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen Formålet med disse rikspolitiske retningslinjene er å: 16 åpen - nyskapende samhandlende

17 a) Synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. b) Gi kommunene bedre grunnlag for å integrere og ivareta barn og unges interesser i sin løpende planlegging og byggesaksbehandling. c) Gi et grunnlag for å vurdere saker der barn og unges interesser kommer i konflikt med andre hensyn/interesser Rikspolitiske bestemmelser for kjøpesentre Målet med den rikspolitiske bestemmelsen om kjøpesentre er å styrke by- og tettstedssentrene og legge til rette for miljøvennlige transportvalg, dvs. unngå en utvikling med byspredning, økt bilavhengighet og dårligere tilgjengelighet for dem som ikke disponerer eller ønsker å bruke bil. Det overordnede og langsiktige målet er å utvikle bærekraftige og robuste by- og tettstedsstrukturer som også bidrar til å redusere klimagassutslippene Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen Formålet med disse retningslinjene er å tydeliggjøre nasjonal arealpolitikk i 100-metersbeltet langs sjøen. Målet er å ivareta allmenne interesser og unngå uheldig bygging langs sjøen Overordnet senterstruktur og lokalisering av handel og næring i Malvik Rapport utarbeidet av Transportøkonomisk institutt på oppdrag for Malvik kommune i Kommer med anbefalinger av hvilke type formål som bør legges til Vikhammer ut i fra ulike fremtidsbilder. Rapporten er ikke politisk behandlet, men utarbeidet med utgangspunkt i vedtak i kommuneplanen Folkehelsespørsmål/Helse i planleggingen Malvik kommune har folkehelse som et av kommunens satsingsområder, med egen folkehelsekoordinator, og gjennomfører jevnlig en LEV VEL-undersøkelse, hvor kommunens befolkning svarer på en spørreundersøkelse som spør om hva de anser som betydningsfullt for å fremme god helse og livskvalitet Universell utforming Malvik kommune er en ressurskommune innen universell utforming. Dette betyr at Malvik kommune skal være en foregangskommune på området. Formålsbestemmelsen i plan- og bygningsloven sier at prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak. Det samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekstsvilkår og estetisk utforming av omgivelsene Forholdet til jernbanen Det er etter at kommuneplanens arealdel ble vedtatt startet planarbeid i regi av Jernbaneverket for å utrede alternative traseer for ny dobbel spors jernbane gjennom Malvik. Noen alternativ viser at jernbanen skal gå utenom Vikhammer sentrum. Om jernbanen ikke skal gå gjennom åpen - nyskapende samhandlende 17

18 Vikhammer sentrum må det nå vurderes hvordan dette vil virke inn på området og hva dette vil bety for fremtidig utvikling av Vikhammer sentrum. Skal jernbanen fortsatt gå innom Vikhammer vil linja sannsynligvis legges noe annerledes enn den ligger i dag, dette vil ha betydning for utforming av endelig sentrumsplan. 5. Konkretisering av planoppgaven Hva skal vi oppnå med en sentrumsplan? 5.1. Utredningsbehov Gjennom arbeidet med sentrumsplanen for Vikhammer skal et framtidig sentrum for Ytre Malvik avklares. Med utgangspunkt i den vedtatte kommuneplanens arealdel er det gjort en nærmere konkretisering av planoppgaven. I det følgende er det forsøkt å konkretisere planoppgaven nærmere, men det kan likevel gjennom den videre planprosessen dukke opp spørsmål og temaer som ikke er tatt med her. For å kunne få et bredt kunnskapsgrunnlag for utarbeiding av det endelige planforslaget, er det nødvendig å gjennomføre administrative utredninger. Mulige utredningstema: forholdet til dyrka mark innenfor planområdet, med tanke på frigiving til utbyggingsformål behovet for ulike typer boliger behovet for nye arealer for utvidelse av handels- og servicetilbudet på Vikhammer framtidige behov for areal til skoler framtidige behov for areal til ulike omsorgstilbud framtidige behov for areal til barnehager behov for nye arealer til næringsbygg (kontor og enkle industribygg) behov for arealer til idrettsanlegg behov for ulike grøntarealer (parker, turveger, lekeplasser, strandarealer, osv.) opp mot behovet for nye utbyggingsarealer innenfor planområdet behov for renovasjonsanlegg behov for vann- og avløpsanlegg knyttet til planen hvordan det framtidige vegnettet (inkludert vegtekniske forhold) skal være innenfor planområdet, både for biler, syklende og gående. Trafikksikkerhet må være et viktig grunnlag i disse vurderingene hvordan folkehelseperspektivet og barn og unges, funksjonshemmedes og eldres interesser skal ivaretas i planarbeidet og utformingen av det endelige planforslaget kulturlandskap og kulturminner innenfor området konsekvenser for samfunnssikkerhet og beredskap behov for å avsette reservearealer til framtidige ukjente behov hvordan fortetting skal skje innenfor eksisterende bebygde områder 18 åpen - nyskapende samhandlende

19 Temaene som skal vurderes skal gjøres ut i fra et referansepunkt (null-alternativet) der dagens situasjon og potensiale innenfor vedtatte planer beskrives. Ytterligere tema kan tas inn etter offentlig høring av planprogram Utbyggingsstrategier og alternativer, spesielt knyttet til boliger Hvilke boligtyper skal det legges til rette for i sentrum, hvor skal de lokaliseres, hvor tett skal de lokaliseres, hvor høye kan nye bygg bygges og hvor mange boliger skal det legges til rette for? I hvilke områder bør det legges til rette for fortetting, og hvor bør det være villabebyggelse? Hvordan sikre en hensiktsmessig fordeling av areal mellom boliger og andre viktige sentrumsfunksjoner som handel og andre næringsarealer, kulturformål og offentlige funksjoner? Hvordan legge til rette for parkeringsplasser til ulike sentrumsformål uten å beslaglegge areal på gateplan? Hvilke områder bør være aktuelle for rehabilitering (riving og nybygging)? 5.3. Sentrumsutvikling med arbeidsplasser og/eller boliger i sentrum Forholdet mellom boliger og arbeidsplasser vil ha betydning for lokal verdiskapning og næringsliv og tilgjengelige arbeidsplasser i eget lokalområde Sentrumsformål Hvor skal offentlige formål, handel- og andre næringsarealer med eventuelt bolig plasseres innenfor planområdet Trafikk og vegsystemer Hvordan skape gode forhold og legge til rette for syklende og gående. Er det behov for parkeringshus? Bør det sikres ladestasjoner for elsykkel eller elbiler? Er det behov for endrede plasseringer av bussholdeplasser. Er det behov for, og mulighet til, å etablere park and ride for jernbane og buss? Er det behov for endrede parkeringsløsninger innenfor sentrumsområdet? Hvilke føringer vil en endret jernbanetrasé gi for sentrumsområdet? Hvilke vegstandard bør det være for de forskjellige områdene innenfor sentrumsplanen? 5.6. Teknisk infrastruktur Om det er behov for å ruste opp teknisk infrastruktur innenfor planområdet, må dette vurderes og eventuelt tas med i arbeidet med sentrumsplanen Kulturminner åpen - nyskapende samhandlende 19

20 Kulturminner må sikres og det må gjøres en antikvarisk vurdering av den eldre bebyggelsen på Vikhammergårdene Naturmiljøer/strandsonen/grønnstruktur Det må gjøres en vurdering av naturmiljø og grønnstruktur innenfor området. I tillegg må tilgjengelighet til strandsonen vurderes nærmere Barn og helse i planleggingen Det skal gjennomføres barnetråkkregistrering. LEV VEL-resultatene vil være en del av vurderingene av hva områder innenfor planavgrensninga skal brukes til. Hensyn til støy fra veg og jernbane må veie tungt i utformingen av Vikhammer sentrum Støy Det må vurderes om påvirkning fra støy kan reduseres innenfor planområdet Samfunnssikkerhet/ROS-analyse Det skal utarbeides en egen risiko- og sårbarhetsanalyse for sentrumsplanen. Denne vil være en del av planbeskrivelsen Sosial infrastruktur Kapasiteten til skoler, barnehager og omsorgsboliger/sykehjem må utredes. Kapasiteten må vurderes i forhold til befolkningsframskrivingen for kommunen og Vikhammer Miljøkonsekvenser og forholdet til naturmangfoldsloven Forholdet til naturmangfoldslovens 7 (prinsipper for offentlig beslutningstaking i 8 til 12) skal følges i det videre planarbeidet. 6. Konsekvensutredning Som sagt i kapittel 2.2 er det mulighet for at det må utarbeides konsekvensutredning til planforslaget. Denne skal i så fall utformes i henhold til vedlegg IV Rammer for innhold i konsekvensutredningen i Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven. 7. Planprosessen med informasjon og medvirkning Til grunn for det videre planarbeidet vil det ligge et kunnskapsgrunnlag om dagens situasjon, basert på kartlegging, forstudier, rapporter, framskrivninger, samt føringer fra nasjonalt, regionalt og lokalt hold. Videre vil medvirkningsinnspill underveis i planprosessen bli viktig Organisering av planarbeidet Styring av planprosessen: Planprogrammet legges ut på høring av utvalg ARESAM, som igjen vedtar endelig planprogram for områderegulering for Vikhammer sentrum. 20 åpen - nyskapende samhandlende

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Plan- og bygningsloven som samordningslov

Plan- og bygningsloven som samordningslov Plan- og bygningsloven som samordningslov Kurs i samfunnsmedisin Dyreparken Rica hotell 10.9.2014 Maria Fremmerlid Fylkesmannens miljøvernavdeling Hva er plan og hvorfor planlegger vi? Plan angår deg!

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Planprogram... - 3-2. DAGENS SITUASJON... - 4-2.1 Beliggenhet... -

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

Planprogram områdeplan for Nodeland sentrum oktober 2014

Planprogram områdeplan for Nodeland sentrum oktober 2014 Planprogram områdeplan for Nodeland sentrum oktober 2014 Innhold: I. Innledning II. Formål III. Prosess IV. Behov for utredninger V. Føringer for planarbeidet I. Innledning I henhold til plan og bygningslovens

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Planprogram for kommuneplanens arealdel 2014 2026

Planprogram for kommuneplanens arealdel 2014 2026 Planprogram for kommuneplanens arealdel 20 2026 Vedtatt K-sak 38/, den 16.06.20 1 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for oppstart av planarbeidet... 3 2 Innledning... 3 3 Gjeldende arealdel... 3 4 Krav om

Detaljer

1 Om Kommuneplanens arealdel

1 Om Kommuneplanens arealdel 1 Om Kommuneplanens arealdel 1. 1 Planens dokumenter Kommuneplanens arealdel 2013-2022 består av tre dokumenter. Figuren beskriver hvordan de virker og sammenhengen mellom dem. Planbeskrivelse Plankart

Detaljer

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning.

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning. PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET HØRING Siri Skagestein FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning Arendal kommune Region sør Arendal, R.vegktr 30.11.2017 Forord Aust-Agder fylkeskommune

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015 0000 Telefon: 77 79 04 20 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet Byutviklingskomité

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene KOLA VIKEN 21 oktober 2009 Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold Kjennetegn ved den praktiske arealplanleggingen hvordan kan sektormyndigheter påvirke? Ny plandel

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 11/35-29 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN TREHØRNINGEN NÆRINGSOMRÅDE - ARNKVERN NEDRE Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 070900 Saksnr.: Utvalg Møtedato 202/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG

EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG Ås kommune UNIVERSITETSBYGDA EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG 2.05.06 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019 Planprogram høringsforslag INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1. BAKGRUNN 2. FORMÅL 2.1. Innhold 3. RAMMER OG FØRINGER 3.1. Kommunale føringer

Detaljer

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012 Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012 Disposisjon 1) KU av arealdelen - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

http://o/ Innledning 3 Forslag til planprogram 3 Planprogrammets formål 3 Føringer 4 Organisering av planprosessen 4 Informasjon og medvirkning 5 Kommuneplanens samfunnsdel 5 Kommuneplanens arealdel 7

Detaljer

Fredrikstad kommune - innsigelse til foreslått områderegulering for Gretnes/Sundløkka

Fredrikstad kommune - innsigelse til foreslått områderegulering for Gretnes/Sundløkka Fredrikstad kommune Postboks 1405 1602 FREDRIKSTAD Miljøvernavdelingen Deres ref.: 12/8226 Vår ref.: 2010/594 421.4 CHJ Vår dato: 27.08.2015 Fredrikstad kommune - innsigelse til foreslått områderegulering

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. viser felt som må fylles ut med riktig informasjon. Tekst i kursiv er veiledningstekst for utfylling og skal slettes før innlevering. FORENKLET

Detaljer

PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO

PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO Plannr. 200611, versjon 10.01.2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 1.1 Situasjon og utviklingstrekk 3 1.2 Formål med planarbeidet 3 2.

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2013-2030

Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Føringer fra samfunnsdelen/andre vedtatte planer og øvrige føringer Viktige temaer Medvirkning og videre prosess Kommuneplan for Nes Planprogram Samfunnsdel Arealdel Formålet

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Tove Hardangen L.nr.: 14805/2011 Arkivnr.: 20070007/L12 Saksnr.: 2008/766 Utvalgssak Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Detaljer

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12.

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12. Arkivkode:,, Saksprotokoll Behandlet i: Planutvalget Møtedato: 13.04.2016 Sak: 12/16 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/2399 Journalpost: 5695/16 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende).

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE JOMFRUHOLMEN, HISØY August 2011 PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

Bedre reguleringsplaner

Bedre reguleringsplaner Bedre reguleringsplaner Utforming og virkemidler: Formål, bestemmelser og hensynssoner muligheter og eksempler Notodden, 2. september 2014 Hvor er vi? Nivå: Retningslinjer - programmer Midlertidig båndlegging

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens samfunnsdel

Planprogram. Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2030 Planprogrammet skal i hovedsak gjøre rede for formålet med planarbeidet og gjennomføring av planprosessen. Planprogrammet sendes på høring i forbindelse med kunngjøring

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-14 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE", SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-14 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE, SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-14 Arkiv: L05 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE", SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljer

Planprogram Bremsnes kai- og kulturområde Averøy kommune 06.06.11

Planprogram Bremsnes kai- og kulturområde Averøy kommune 06.06.11 Planprogram for Bremsnes fergekai Planprogram Bremsnes kai- og kulturområde Averøy kommune 06.06.11 1 Innhold: side Kort om planprogram 3 Planprosessen med frister og deltagelse 3 Bakgrunn for planarbeidet

Detaljer

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Revidert: 23.10.2013 1 Fellesbestemmelser 1.1 Gyldighet Plankart og bestemmelser er juridisk bindende. Vedtatte reguleringsplaner i kommunedelplanområdet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET...3 LOVVERK...3 PLANPROGRAM...3 FØRINGER FOR PLANARBEIDET...3 NASJONALE OG REGIONALE RAMMER

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

Planhierarkiet består av kommuneplan øverst, deretter kommundelplaner og så områdeplaner/detaljreguleringsplaner. Helt nederst i hierarkiet kommer

Planhierarkiet består av kommuneplan øverst, deretter kommundelplaner og så områdeplaner/detaljreguleringsplaner. Helt nederst i hierarkiet kommer Plan- og bygningsloven Formålsbestemmelsen til pbl sier at planlegging skal fremme en bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Planlegging skal samordnes mellom

Detaljer

Bedre reguleringsplaner

Bedre reguleringsplaner Bedre reguleringsplaner Utforming og virkemidler: Formål, bestemmelser og hensynssoner muligheter og eksempler Tønsberg, 15. januar 2015 Hvor er vi? Nivå: Retningslinjer - programmer Midlertidig båndlegging

Detaljer

Forslag til Planprogram.

Forslag til Planprogram. Forslag til Planprogram. For Detaljreguleringsplan Hattfjelldal sør SAD-avdelingen, desember 2013. 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET... 2 2. BESKRIVELSE AV DET PLANLAGTE TILTAKET... 3 2.1. BESKRIVELSE

Detaljer

REGULERINGSPLAN (OMRÅDEREGULERING) FOR SØRSIA BYDEL. PLANPROGRAM.

REGULERINGSPLAN (OMRÅDEREGULERING) FOR SØRSIA BYDEL. PLANPROGRAM. Dato: 08.04.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/1498-9436/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN (OMRÅDEREGULERING) FOR SØRSIA BYDEL. PLANPROGRAM. STEINKJER KOMMUNE. AVD. PLAN OG NATUR Forholdet til lovverket. Plan-

Detaljer

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010 BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE Aug. 2010 Reguleringsplan Bjørnang Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 2 BAKGRUNN / PLANSTATUS 3 PLANPROSESS 4 PLANBESKRIVELSER 4.1

Detaljer

Planprogram: Kommunedelplan for Naturmangfold i Fredrikstad

Planprogram: Kommunedelplan for Naturmangfold i Fredrikstad Planprogram: Kommunedelplan for Naturmangfold i Fredrikstad Foto: Heidi Femmen Høringsutkast Fastsatt i formannskapet xx.xx.xxxx Innhold 1. INNLEDNING...3 2. RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET...3 Formål

Detaljer

DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN

DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN PLANPROGRAM - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN PÅ KVANNESLANDET DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM 23.10.15 LILLESAND KOMMUNE 1 av 12 PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal. Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal. Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal Forslag til planprogram Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2028 Høringsfrist 26.04.2016 Innhold 1.0 Innledning 3 2.0 Formålet med planarbeidet

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

1663201175G - Detaljregulering for øvre Sveberglia boligfelt - 2.gangsbehandling

1663201175G - Detaljregulering for øvre Sveberglia boligfelt - 2.gangsbehandling Arkiv: 75G Arkivsaksnr: 2010/3861-28 Saksbehandler: Synne Rudsar Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring, landbruk og miljø 17/11 19.05.2011 1663201175G - Detaljregulering for

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER 8. april 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 15.12.2015 Sak: 198/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet Arkivsak:

Detaljer

Ny pbl og samfunnssikkerhet

Ny pbl og samfunnssikkerhet Ny pbl og samfunnssikkerhet Nils Ivar larsen Forebyggende samfunnsoppgaver 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Ny plan- og bygningslov, 1-1Lovens formål: Loven skal fremme bærekraftig utvikling

Detaljer

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 ORIENTERING OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 GAUS AS 18. april 2016 REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 OPPSTART Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 23. mars 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Lebesby kommune. Høringsforslag planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Lebesby kommune. Høringsforslag planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Lebesby kommune Høringsforslag planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2021 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for planarbeidet... 3 2 Formål... 3 3 Rammer og føringer... 3 3.1 Innhold...

Detaljer

VEDRØRENDE OPPSTART AV RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL

VEDRØRENDE OPPSTART AV RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL VEDRØRENDE OPPSTART AV RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Saksbehandler: Synne Guldberg Arkivsaknr.: 2015/596-3 RÅDMANNENS

Detaljer

Arkivsak: 14/1316 OPPSTART REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN TYNSET TETTSTED Saksnr. Utvalg Møtedato 133/14 Formannskapet

Arkivsak: 14/1316 OPPSTART REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN TYNSET TETTSTED Saksnr. Utvalg Møtedato 133/14 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 14/1316 OPPSTART REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN TYNSET TETTSTED 2007-2019 Saksnr. Utvalg Møtedato 133/14 Formannskapet 27.11.2014 Vedlegg: 1. Planprogram for

Detaljer

Arkivkode: PLAN 1620201601

Arkivkode: PLAN 1620201601 1 av 5 FRØYA KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksbehandler: Stian Aspaas Haugen Arkivkode: PLAN 1620201601 Arkivsaksnr: 16/1314 Gradering: Behandling: 77/16 Hovedutvalg for forvaltning 16.06.2016 / Hovedutvalg

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Reguleringsplan Bebyggelsesplan Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene.

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Os kommune Teknisk, landbruk og miljø REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn):

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE.

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. Tiltakshaver: Zolen og Månen AS. Forslagstiller plan- og planprosess: Solem

Detaljer

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218 Arkiv: 162/292/L12 Saksmappe: 2012/2168-2150/2015 Saksbehandler: Anne Kristine Lysestøl Dato: 09.02.2015 1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien

Detaljer

BODALSJORDET DETALJREGULERING. Åpent møte 22. mai

BODALSJORDET DETALJREGULERING. Åpent møte 22. mai BODALSJORDET DETALJREGULERING Åpent møte 22. mai Dagsorden 1. Forslagsstiller og plankonsulent 2. Hva er en detaljreguleringsplan 3. Medvirkning 4. Overordnet plan for området 5. Innkomne merknader ved

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune November 2012 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med planen

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Foto: Ellen S. Karset Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 20-2025 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 2 3 RAMMER OG FØRINGER FOR PLANARBEIDET... 2 3.1 Innhold...2 3.2 Nasjonale

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato:

Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato: Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato: 06.03.2014. 1 Forord: Lesja kommune har utarbeidet forslag til planprogram for områdereguleringsplan for

Detaljer

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse HOLTÅLEN KOMMUNE HOLTÅLEN - mulighetenes kommune Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse Innhold 1. NØKKELOPPLYSNINGER... 3 2. FORMÅL MED PLANEN... 3 3. GJELDENDE PLANSTATUS/OVERORDNETE RETNINGSLINJER...

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

Oppstart av detaljregulering

Oppstart av detaljregulering Ringerike kommune v/guro Skinnes Miljø- og arealforvaltning, plan ADRESSE C O WI A S H vervenmoveien 4 5 3 5 1 1 H ønefoss TLF +4 7 0 2 6 94 WWW c owi.no DATO 2 6.0 6.15 SIDE 1 /5 REF hebe OPPDRAGSNR A

Detaljer

Kommuneplanens arealdel, 1. gangs behandling og offentlig høring

Kommuneplanens arealdel, 1. gangs behandling og offentlig høring Arkivsak. Nr.: 2012/666-66 Saksbehandler: Kristin Volden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 66/13 21.10.2013 Formannskapet 70/13 23.10.2013 Hovedutvalg Natur 79/13 18.11.2013 Formannskapet

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Forslag, datert 02.03.15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE Dato for siste revisjon av plankart: 14.05.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM

SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM Forsidefoto: Frank og Simen Haughom, Sirdal i bilder (hentet fra http://www.facebook.com/ilovesirdal/) Datert: 6.7.2016, revidert 2.9.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2015/3340-15 Arkiv: 96/616 Saksbehandler: Silje Lillevik Eriksen Dato: 30.05.2016 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Hovedutvalg for næring, plan og miljø Møtedato

Detaljer

10372010004 O m r å d e r e g u l e r i n g s p l a n f o r L i k n e s

10372010004 O m r å d e r e g u l e r i n g s p l a n f o r L i k n e s Kvinesdal kommune 10372010004 O m r å d e r e g u l e r i n g s p l a n f o r L i k n e s Foto: Wiggo Boltland P l a n p r o g r a m Revidert i henhold til forvaltningsutvalgets vedtak 17.02.11, sak 15/11.

Detaljer

Konsekvensutredning av reguleringsplan - når og hvordan?

Konsekvensutredning av reguleringsplan - når og hvordan? Konsekvensutredning av reguleringsplan - når og hvordan? Hordaland, 9. desember 2010 Planprogram, konsekvensutredning og planomtale v/ Jan Martin Ståvi, Asplan Viak Dokumentasjonskrav i ny PBL Krav: Regional

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM SPYDEBERG KOMMUNE HOVIN KIRKE OG UTVIDELSE AV KIRKEGÅRDEN Alternativ syd FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan for og kirkegård 14. mai 2014 Side 2 av 15 FORORD Spydeberg kommune er forslagsstiller

Detaljer

Hias IKS. Planprogram for Hias Nordsveodden

Hias IKS. Planprogram for Hias Nordsveodden Planprogram for Hias Nordsveodden Utgave: 1 Plannummer: 0417 312 Dato: 18.05.2016 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram for Hias Nordsveodden Utgave/dato: 1/ 18.5.2016 Filnavn:

Detaljer

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Dato 27-11-14 PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Planprogram detaljregulering for Langåsen Side 1 av 11 FORORD Arbeidet med regulering av Langåsen næringsområde har pågått

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE Bjørn Støver PLANBESKRIVELSE 11. september 2012 BOARCH arkitekter a.s. Sjøgt. 21, postboks 324,

Detaljer

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM UTARBEIDET AV: Ingeniør S.Hagen DATO: 25.11.2010 REVIDERT: 22.6.2012 Sak: 09.018\a\pr\div. PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR RONDANE FRILUFTSSENTER RONDETUNET

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR RONDANE FRILUFTSSENTER RONDETUNET PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR RONDANE FRILUFTSSENTER RONDETUNET Bilde fra Rondane Friluftssenter sin hjemmeside. Vedtatt av.. Juni 2015 1 Revisjon Dato 2015.06.17 Utført av Helge Bakke Kontrollert

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune PLANBESKRIVELSE Kommunens Saksnummer: Planens navn er: REGULERINGSPLAN FOR RØDBERGSVEGEN 39, Gnr/Bnr 64/14, SELBU KOMMUNE Plan-

Detaljer