Et samfunn i endring. Color Line med fokus på omstilling, økt produktivitet og innovasjon innen reiseliv, kultur og miljøvennlig skipsfart.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Et samfunn i endring. Color Line med fokus på omstilling, økt produktivitet og innovasjon innen reiseliv, kultur og miljøvennlig skipsfart."

Transkript

1 Et samfunn i endring 2015 Color Line med fokus på omstilling, økt produktivitet og innovasjon innen reiseliv, kultur og miljøvennlig skipsfart. Color Line AS

2 INNHOLD Color Lines bidrag økt produktivitet, omstilling og innovasjon Om Color Line Ansvar for norsk kompetanse Viktig for Norge Behov for fornyelse av reiselivsnæringen Internasjonalisering av norsk reiseliv Tre grep for økt produktivitet Oslo et sentrum for kultur og arkitektur Ansvarlig spill SuperSpeed en innovasjon av stor betydning Bedre for miljøet Et transportsystem for fremtiden Nye miljøkrav Sjøtransport er miljøeffektiv Landstrømprosjektet Internasjonal konkurransedyktighet Nettolønnsordningen sikrer en blå fremtid Fotnoter Color Lines bidrag økt produktivitet, omstilling og innovasjon Gjennom Color Lines 25 års historie har Norge endret seg. Norge har blitt en rik oljenasjon, og nordmenn forbruker mer varer og reiser mer enn noen gang før. Det er bred enighet i Norge om behovet for omstilling for å legge grunnlaget for et fortsatt velfungerende norsk velferdssamfunn. En statlig produktivitetskommisjon har bidratt til å kaste lys over behovet for mer innovasjon og høyere effektivitet i alle næringer og i alle deler av samfunnet, og at dette må skje innenfor rammene av et fremtidig lavutslippssamfunn. Norge er en halvøy i Europa der transport av mennesker, biler og gods er avhengig av velfungerende logistikksystemer. Color Line har investert over åtte milliarder kroner de senere årene i en moderne, kostnadseffektiv og miljøtilpasset flåte, effektive havner hvorav enkelte med landstrøm, samt en ny digital plattform. Disse betydelige investeringene har muliggjort optimalisering av driften og ført til en helt nødvendig økt produktivitet. Reiselivet må bli mer produktivt, innovativt og kunnskapsbasert Reiseliv er en av verdens raskest voksende næringer. Norge har naturgitte forutsetninger for å kunne ta sin del av denne verdiskapingen, og det er enighet om at veksten må komme gjennom å øke den internasjonale trafikken til Norge. Samtidig har næringen betydelige utfordringer, særlig knyttet til produktivitet, kompetanse, internasjonalisering og innovasjon. Skal reiselivsnæringen bli en av de næringene Norge skal leve av i fremtiden må næringen bli mer produktiv, mer innovativ og mer kunnskapsbasert. Color Line har en fot i maritim næring og en fot i reiselivsnæringen. Dette gir gode forutsetninger for å adressere nasjonale og internasjonale utfordringer. Årlig ankommer nærmere utenlandske turister til Norge med Color Line. Turistene med Color Line representerer årlig ca 3,5 millioner gjestedøgn på land og selskapets internasjonale gjester utgjør 8 prosent av det totale turistforbruket i Norge. Totalvirkning av samlet forbruk i Norge utgjør nesten NOK 3,6 milliarder i følge beregninger gjort av Horwath Consulting. Color Lines samfunnsbetydning illustreres ytterligere ved at hver krone en utenlandsk gjest forbruker om bord resulterer i elleve kroner i omsetning på land i Norge. Color Line har tatt tunge teknologiske og organisatoriske grep med innføring av moderne, kostnadseffektive IT-løsninger for kommunikasjon og digital booking. De teknologiske og organisatoriske løsningene skal sikre at distribusjon og administrasjon skjer helautomatisk for å kunne tilby de beste og mest konkurransedyktige reise- og opplevelsespakkene på en kostnadseffektiv måte. Turoperatører, kulturaktører, hotell og andre skal kunne operere med integrerte løsninger som kommuniserer med hverandre og løfter helhetsopplevelsen for de reisende. Ansvarlig utgiver Color Line AS Hjortnes, 0250 OSLO Grafisk Form Color Line AS OM COLOR LINE REISELIV MILJØ Redaktør Helge Otto Mathisen Foto Color Line, Nicki Twang, Dag G. Nordsveen, Rakkephotography, Jan Hempel, Øyvind Haug, Magnus Tjønn, istockphoto og Colorbox kulturaktører, hotell og andre skal kunne operere med integrerte løsninger som kommuniserer Turoperatører, med hverandre og løfter helhetsopplevelsen for de reisende. 2 3

3 OM COLOR LINE ANTALL ÅRSVERK OMSETNING 4,6 MRD. HVERT ÅR TRANSPORTERER COLOR LINE: PASSASJERER PERSONBILER TRAILERE Om Color Line Siden etableringen i 1990 har Color Line vokst frem til å bli Norges største og et av Europas ledende cruise- og transportrederier. Selskapet er i dag det eneste rederiet med skip registrert i Norsk Ordinært Skipsregister (NOR) med norsk hovedkontor og norsk maritim besetning i den internasjonale passasjer- og godstrafikken til og fra Norge. Årlig reiser fire millioner gjester med Color Line. Selskapets seks skip frakter ca trailere, som i mengde tilsvarer ca. 23 prosent av all frakt av gods landeveien til Norge. Color Line har en årlig omsetning på 4,6 milliarder norske kroner. Color Line sysselsetter ca årsverk og er heleid av det privateide konsernet O.N. Sunde AS, som har om lag ansatte og 13 milliarder kroner i omsetning. Kvalitetscruise og effektiv transport I dag trafikkerer Color Line fire internasjonale linjer mellom sju havner i Norge, Tyskland, Danmark og Sverige. Selskapet tilbyr kvalitetscruise på linjen til Tyskland, og effektiv transport på linjene mellom Norge, Danmark og Sverige. Om bord på skipene tilbys konferansefasiliteter, hotell, restauranter, butikker og underholdning. I tillegg er det utviklet et spennende tur- og opplevelsestilbud i samarbeid med den landbaserte reiselivsnæringen. I løpet av de siste ti årene er det investert nær åtte milliarder kroner i ny digital plattform, en trygg, moderne og miljøvennlig flåte og effektive havner, hvorav enkelte har landstrøm. I 2014 ble Color Magic kåret til Europas mest sikre skip, og selskapet har høstet en rekke priser for vårt arbeid for en miljøvennlig skipstrafikk 1. Hadde vårt største skip, Color Magic, vært definert som et hotell, hadde det vært Europas tiende største 2. VERDISKAPNING: HVER KRONE SOM OMSETTES OM BORD AV UTENLANDSKE TURISTER GIR 5 KRONER PÅ LAND INKLUDERER VI RINGVIRKNINGENE ER TALLET 11 KRONER 1 krone omsatt blant en utenlandsk turist gir 5 kroner i omsetning på land. = 1 KR 1 KR 1 KR 1 KR 1 KR 1 KR 1 KR 1 KR 1 KR 1 KR 1 KR 1 KR Inkluderer man ringvirkningene disse pengene gir til samfunnet, er tallet 11 kroner

4 Ansvar for norsk kompetanse I generasjoner har Norge vært en stolt sjøfartsnasjon med en mektig handelsflåte. Ikke bare har havet vært den viktigste transportveien til og fra omverden det har også vært en viktig arbeidsplass og en kilde til utviklingen av Norges maritime klynge. som har skapt norsk maritim næring er en unik kombinasjon av dyktige sjøfolk, risikovillige redere, teknologisk avanserte skip og Det skipsutstyr, og en forbløffende innovasjonsevne. Forutsetning for den maritime klyngen Vi glemmer fort at Norge er en halvøy i Europa. Color Line binder Norge sammen med det europeiske kontinentet, og er i dag det eneste rederiet med norskregistrerte skip i regelmessig trafikk med passasjer- og gods mellom Norge og Europa. Vi har ca årsverk til sjøs. Erfaringen de opparbeider seg om bord på våre skip er viktig for hele det norske samfunnet 4. Norges nest største opplæringsbedrift til sjøs I samfunnsdebatten snakkes det mye om frafall i videregående opplæring og mangelen på lærlingplasser 5. I Color Line satser vi på norsk maritim kompetanse. I dag er vi den nest største opplærings bedriften til sjøs, og våre kandidater har høstet en rekke priser for det de lærer ombord. I fjor fikk to av våre lærlinger på Color Fantasy 2. plass i NM for yrkesfag 6. Gir de unge en sjanse Siden 2004 har selskapet tatt inn 720 lærlinger fordelt på 221 innen hotellvirksomheten og 499 innen dekk og maskin. Color Line er den største bidrags yteren til Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse 7. De siste ti årene har vi bidratt med nærmere 250 millioner kroner til stiftelsen, som er opprettet for å gi lærlinger og kadetter muligheter i den maritime næringen. Siden stiftelsen ble opprettet i 2004 har antall opplærings plasser blitt nesten tredoblet til om lag Fondsmidlene benyttes også til kompetanseheving- og rekrutterings tiltak, samt prosjekter innen helse, miljø og sikkerhet i de maritime næringene. Et Kunnskapsbasert Norge, STIFTELSEN NORSK MARITIM KOMPETANSE Viktig for Norge Dekk Maskin Hotel NORSK MARITIM KOMPETANSE 2500 ansatte, 2242 er norske Siden stiftelsen ble opprettet har antallet opplæringsbedrifter blitt nær doblet til av 10 bedriftsledere i maritim næring mener at ansatte med praktisk erfaring fra sjøen er avgjørende for innovasjon og nytenkning i virksomheten Color Line er ikke bare viktig for våre kunder og ansatte. Selskapet er viktige for Norge. Vår virksomhet gir betydelige ringvirkninger for andre næringer, blant annet innen reiseliv, kultur og den maritime sektor. Lønnsomme kunder for Norge Hvert år reiser hundretusenvis av utenlandske turister til Norge med våre skip. Color Line er ekspert på internasjonal bilturisme til Norge med 20 prosent markedsandel. Dette er lønnsomme turister som reiser rundt i flere dager og besøker hotell og opplevelser ikke minst i distrikts-norge. Dette er bakgrunnen for at om lag hver tredje kommersielle overnatting i Norge blant utenlandske turister stammer fra Color Line 9. Nøkkelrolle for den maritime klyngen Norske rederier, med norsk flagg, hovedkontor i Norge og med norske sjøfolk er helt avgjørende for at Norge skal opprettholde sin posisjon som maritim stormakt. Uten norske sjøfolk vil den norske maritime kompetansen sakte, men sikkert forvitre. I en undersøkelse FAFO har gjennomført mener syv av ti bedriftsledere i maritim næring at ansatte med praktisk erfaring fra sjøen er avgjørende for innovasjon og nytenkning i virksomheten 10. Avgjørende rammebetingelser Nettopp derfor er det avgjørende med internasjonalt, konkurransedyktige og forutsigbare rammevilkår på linje med våre konkurrenter i Norden og EU. Den viktigste enkeltfaktoren er nettolønnsordningen, som sikrer tilnærmet like vilkår for norske rederier som for utenlandske konkurrenter registrert i for eksempel Danmark. Den norske nettolønnsordningen er gradvis svekket de senere årene i forhold til konkurrentene i Norden. Konkurransesituasjonen er ytterligere presset fordi norske lønninger har økt mer enn i sammenlignbare land, samtidig som disse landene har fått styrket sine rammevilkår. Nettolønnsordningen er av analysebyrået Menon beregnet til å være samfunnsøkonomisk lønnsom, nettopp fordi norsk maritim næring har høy verdiskaping og gir store ringvirkninger på land. En viktig forutsetning for denne konklusjonen er i følge Menon at Color Line ikke flagger ut

5 Behov for fornyelse av reiselivsnæringen REISELIV Reiselivsnæringen er en av verdens raskest voksende næringer. Fra 2002 og frem til i dag har det vært en årlig vekst internasjonalt på om lag ti prosent. Utviklingen er drevet frem av økt kjøpekraft, mer fritid, rimeligere transport, demografiske endringer og tiltakende globalisering 12. Norge har særegne kvaliteter som gjør oss i solid stand til å ta vår del av den internasjonale veksten. Det handler blant annet om spektakulær natur, fiske- og friluftsliv, kunst, kultur og attraktiv arkitektur. Til tross for naturgitte forutsetninger har Norges andel av verdensmarkedet sunket fra 0,9 prosent i 1970 til 0,5 prosent i Utfordringene må adresseres Hovedforklaringen er at Norge er blitt verdens rikeste land, noe som igjen har skapt et av verdens dyreste reiseprodukt 14. I tillegg har norsk reiseliv hatt for lav produktivitet, med for mange små og fragmenterte aktører som har vært dårlig på samhandling. Løsningen på utfordringen er i følge Menon det følgende: 1 Økt industrialisering: stor skala, standardisering, effektiv logistikk og forutsigbar kvalitet. 2 Utvikling av unike produktopplevelser som oppfattes som eksklusive og dermed kan selges til en høyere pris. 3 Utvikling av selvbetjeningsløsninger: digitale løsninger og selvbetjeningskonsepter for å kutte ned arbeidskraftsintensiteten. 8 9

6 Tre grep for økt produktivitet 1. Selge helhetlig reiseopplevelser Det er de unike og verdifulle opplevelsene basert på natur og kultur som internasjonalt utgjør reiselivsproduktet Norge. Vi har helt unike opplevelser, men de er lite kjent. Det «norske reiselivsparadokset» må løses ved at det blant annet må bli lettere for turistene og finne frem til attraksjonene. Økt tilgjengelighet skal bidra til at vi evner å tilby de reisende et helhetlig tilbud kostnadseffektivt ved hjelp av internett booking og kommunikasjon i digitale kanaler 16. Teknologi, markeds - innsikt og finansielle muskler er viktige bidrag for å øke volumene i norsk reiseliv. 2. Digitalisering Digitaliseringen har endret reiselivet og bidratt til ytterligere å styrke konkurransen i næringen. Kundene forventer å kunne bestille stadig flere elementer av reisen på nett, enten det er transport eller kulturog opplevelsestilbud. 3. Industrialisering Industrialisering er et belastet begrep, men i realiteten handler det for Color Line om å tilby forutsigbar kvalitet til et stort antall turister for en lavere kostnad per passasjerer. Det gir både flere kunder, styrker lønnsomheten og bidrar til at norsk reiseliv blir mer konkurransedyktig og produktivt. Internasjonalisering av norsk reiseliv Veksten i norsk reiseliv må skje med tilvekst av utenlandske turister, og transportsektoren er en forutsetning for landbasert reiseliv. Color Line er den fremste transportøren av turister sjøveien inn til Norge og selskaper er en ledende turoperatør. Hvert år frakter Color Line rundt utenlandske turister til Norge. 50 prosent av disse kommer fra Tyskland, 30 prosent fra Danmark og de øvrige fra Nederland, Sverige og Belgia. Analyser gjort i forskningsprosjektet REISEPOL viser atde utenlandske turistene Color Line frakter til Norge legger igjen om lag 5,9 milliarder kroner i det norske reiselivet. Inkluderer vi totale ringvirkninger er tallet i overkant av 11,7 milliarder kroner. Dette betyr at reisene med Color Line utgjør nærmere 18 prosent av den totale utenlandske reiselivsomsetningen i Norge. Tyskland Norges viktigste marked Tyskland er norsk reiselivs viktigste marked. I snitt velger en tysk turist å feriere i Norge i fjorten dager, noe som gjør tyskerne til den turistgruppen med et høyest samlet forbruk 15. Likevel mener vi potensialet for vekst er stort. Norge har fortsatt ikke mer enn under én prosent av det tyske utenlandsmarkedet, og andelen i Hamburg, Norges nærmeste metropol, er så liten at den ikke en gang er målbar. Utvikler destinasjoner og attraksjoner I Color Line tror vi sterkt på Norge som turistmål, men vi mener at suksess krever at vi evner å skape et mer helhetlig reiselivsprodukt og en mer mål rettet, felles markedsinnsats der myndighetene og reiselivsnæringen må stå sammen

7 Ansvarlig spill Siden 2009 har Color Line hatt tillatelse til å ha casino og andre pengespill om bord på skipene. Hvert år deler selskapet ut en lovbestemt andel på 20 prosent av overskuddet av spillvirksomheten til samfunnsnyttige organisasjoner og formål som er godkjent av Lotteri- og stiftelsestilsynet. Lotteriloven som regulerer prosedyrene for tildelinger setter strenge retningslinjer for både mottaker og giver. En viktig premiss er at spill om bord ikke skal føre til sosiale problemer og uønsket spilleatferd. Color Line har utviklet effektive kontrollsystemer og har et opplæringsprogram med formål å forebygge spilleavhengighet. Den Norske Opera og Balletts barnesatsing er ett eksempel på en institusjon som mottar spillemidler fra Color Line. Andre eksempler er Norges Håndballforbund, Skiforeningen, Odd Fotballklubb, Norges Blinde forbund, Miljøstiftelsen Bellona, Hovden Sportsklubb og Telemarkshelten AS. Oslo et sentrum for kultur og arkitektur Oslo er i ferd med å bli en internasjonalt attraktiv kulturby. I gjennomsnitt transporteres våre internasjonale cruisegjester daglig rundt i Oslo til Holmenkollen, museene og andre attraksjoner i hovedstaden. Color Line har utviklet egne Oslo-pakker som inkluderer hotellopphold og besøk i eksempelvis Operaen og Munchmuseet, der vi har inngått egne strategiske samarbeidsavtaler. Siden vi signerte avtalene har Oslo opplevd en kraftig økning i interesse fra utlandet med fra i underkant av årlig ca pax for 10 år siden til vel i Vi forventer enda kraftigere effekt når det nye Munch-museet og Nasjonalmuseet etter planen åpner i Med Thon Hotels knytter vi Norge til kontinentet I 2014 inngikk vi et unikt og banebrytende samarbeid med Thon Hotels. Gjennom samarbeidet skal vi tilby våre kunder den beste og mest konkurr anse dyktige digitale plattformen for booking av hoteller og opplevelser i Norge. I tillegg fremmer vi Norgesreiser gjennom internasjonal markedsføring og salg. Et godt eksempel er et prosjekt på Flå for å utvikle kompetanse innen innlandsfiske, matkultur og jakt. Målet er å systematisere naturbasert turisme: prosjektet «Fiske- og Villmarksbygda» er et innovativt samarbeid mellom Norges Jeger- og fiskerforbund, Thon Hotels og Color Line, og vil kunne stå som modell for andre destinasjoner i Norge som satser på fiske- og fritidsturisme. På Flå tilbyr Norges Jeger- og fiskerforbund en rik og bærekraftig naturopplevelse, med fiskeglede og -helse i sentrum. I våre øyne er dette et godt eksempel på hvordan Norge kan tiltrekke seg flere turister ved at norske lokalsamfunn, frivillige, grunneierne og de store aktørene arbeider sammen, i god forståelse av hverandres roller og ansvar. Ikke minst illustrerer dette hvordan store reiselivsaktører kan lede an innen tjenesteinnovasjon

8 SuperSpeed en innovasjon av stor betydning Våren 2008 markerte starten på et nytt kapittel for den tradisjonsrike fergetrafikken over Skagerrak. To nye energieffektive skip ble introdusert på våre ruter mellom Kristiansand Hirtshals og Larvik Hirtshals. Skipene er blitt ytterligere miljøtilpassede med installering av scrubbere våren 2015 og landstrøm i Kristiansand høsten Målsettingen med SuperSpeed 1 og SuperSpeed2 var effektivisering, kostnadsreduksjon og en bedre kundeopplevelse. Samtidig skulle kapasiteten for transport av gods for norsk eksport- og importindustri økes betydelig. Etter få års drift har konseptet vist seg å svare til forventningene. Et foregangseksempel for industrialisering SuperSpeed ble av Torgeir Reve, professor ved Handelshøyskolen BI, trukket frem som et foregangseksempel på hvordan reiselivet kan bli mer produktivt og øke sin verdiskaping. I den store utredningen, Et kunnskapsbasert Norge, skriver han: «Color Lines Superspeed-konsept er kanskje det beste eksempelet på industrialisering i norsk reiselivsnæring.» Reve skriver videre: «Superspeed har ført til at norske skisteder blir lettere tilgjengelig og dermed mer attraktive for danske og nordtyske turister i konkurranse med skisteder i Alpene». På den måten mener han at Color Line bidrar til å gjøre norske reiselivsdestinasjoner mer attraktive og tilgjengelig for utenlandske turister, og at nyvinningen kan bidra til økt vekst og lønnsomhet til hele næringen. SuperSpeed er på mange måter et klassisk eksempel på hvordan private aktører i samarbeid med myndighetene og dyktige underleverandører kan drive innovasjon innen reiselivsnæringen. Ikke minst viser det hvordan innovasjon har stor betydning for sysselsetting, økonomisk vekst og miljø. Forener fart, kapasitet og regularitet SuperSpeed-konseptet var nyskapende og innovativt. Lastekapasitet for personbiler og gods ble økt betydelig. Skipene fikk økt hastighet, og skreddersydde havner og terminaler muliggjorde effektiv logistikk med rask lossing og lasting. De to skipene er 211 meter lange og har en daglig kapasitet på ca personbiler eller 675 trailere, i tillegg til totalt passasjerer. De justerbare dekkene på skipene gjør det enkelt å tilpasse kapasiteten etter sammensetningen av personbiler og lastebiler som skal med hver enkelt avgang. Moderne design Vi gjorde også forbedringer av passasjerområdet. Ved å satse på dagseilinger ble lugarer overflødige, og det er laget sitteområder som gir plass til flere passasjerer. I tillegg laget vi moderne og komfortable kafé- og shoppingområder. Ettersom vi satte krav til at skipene ikke skulle bruke mer enn én time på lossing og lasting, selv ved full kapasitet, har vi vært nødt til å teste og utvikle standardiserte rutiner og løsninger. Det er disse rutinene og løsningene som er drivkreftene bak vår punktlighet og hurtighet, som igjen bidrar til en god opplevelse for våre reisende og høy regularitet for våre godskunder. har ført til at norske skisteder blir lettere tilgjengelig og dermed mer attraktive for danske og nordtyske turister i konkurranse Superspeed med skisteder i Alpene. Torger Reve PASSASJERER PERSONBILER 675 TRAILERE Bedre for miljøet Color Line har sluttet seg til nullutslippsvisjonen til Norges Rederiforbund. Det innebærer at vi skal være ledende i utviklingen av en sikker, miljøvennlig og samfunnsansvarlig global maritim næring. SuperSpeed ga store kostnads- og miljømessige besparelser. Tre tiltak skiller seg ut og har en gjensidig effekt. De to SuperSpeedskipene erstattet fire gamle ferger på ruten mellom Kristiansand Larvik og Hirtshals, samtidig som vi tredoblet kapasiteten for trailere. Videre har en ny og innovativ form på skroget og moderne motorer resultert i mer miljø vennlige skip. Med et fullastet skip vil karbondioksid(co 2 )- utslippet per lastebil halveres på strekningen Kristiansand Hirtshals. Som et resultat av vår investering i høyeffektive dieselmotorer resulterte dette i en reduksjon i SOx-utslipp. I samme runde gjorde vi også en forbedring av kai- og terminalområdene i Larvik og Kristiansand. SuperSpeed er 211 meter lang og har en daglig kapasitet på ca person biler eller 675 trailere, i tillegg til totalt passasjerer. MILJØ 14 15

9 Et transportsystem for fremtiden Daglige frekvente avganger til Sverige, Danmark og Tyskland viktig for norsk import og eksportindustri. Color Line frakter i antall tilsvarende mer enn tyve prosent av den årlige mengde trailere til Norge landeveien (12 m). Transport er en viktig faktor for økt konkurransekraft og produktivitet, der behovet for effektiv transport av personer og gods mellom landsdeler og til utlandet er viktig. Et transportsystem for fremtiden forutsetter enda bedre fremkommelighet for personer og gods. Med sin moderne, miljøtilpassede flåte og effektive havner med gode tilførselsveier er Color Line unikt posisjonert til å spille en viktig rolle i å bidra til å få økt frakt av gods på sjøveien til og fra Norge i et helhetlig transportsystem. Åpningen av en ny firefelts motorvei fra Oslo til Larvik sommeren 2014, og den planlagte byggingen av ny E-18 gjennom Telemark og E-39 gjennom Kristiansand til Stavanger, vil styrke de viktige transportkorridorene med SuperSpeed fra henholdsvis Kristiansand og Larvik til Hirtshals i Danmark, og videre med tog eller 4-felts motorvei sørover til viktige markeder i Europa. Klimautfordringen krever felles tiltak Klimautfordringene krever tiltak og samarbeid mellom næringslivet, myndighetene, havnene og miljøorganisasjonene. Color Lines satsing på landstrøm i egnede havner er et eksempel på et slikt samarbeid. Landstrømanlegget for M/S Color Fantasy og M/S Color Magic i Oslo har vært i drift i hele I løpet av 2014 ble det bygget et nytt og innovativt landstrømanlegg for M/S SuperSpeed1 i Kristiansand. Det finnes planer for ytterligere utnyttelse av landstrøm for Color Lines skip i fremtiden. Bruk av landstrøm reduserer i stor grad skipenes utslipp av NOx, SOx, partikler og CO 2 under landligge. Color Lines havner ligger sentralt i viktige byer med store befolkningssentra. Landstrøm er både miljøvennlig og støtter opp rundt kommunenes og havnemyndighetenes egne miljøambisjoner. Nye miljøkrav Et transportsystem for fremtiden Kravet til utslipp av svoveloksider fra skip ble betydelig innskjerpet fra 1. januar For å imøtekomme de nye kravene installerte rederiet rensesystemer for eksosgass i hovedmotorene (scrubbere) ombord på M/S SuperSpeed2 våren M/S SuperSpeed 1 og de to cruiseskipene M/S Color Fantasy og M/S Color Magic får montert scrubbere 1. kvartal M/S Bohus og M/S Color Viking bruker en brennstoffkvalitet som tilfredsstiller de nye kravene som trådde i kraft 1. januar Når alle miljøtiltakene er implementert vil utslippet av svovel oksider fra skipene reduseres med over 90 prosent. Renseutstyret vil gi en utslippsreduksjon av svoveloksider per skip på over 500 tonn per år. For rederiet samlet vil reduksjonen bli cirka tonn SOx per år. I tillegg har renseteknologien den positive effekten at skipenes utslipp av partikler som sot reduseres med cirka 50 prosent. Prisbelønnet innsats Som en anerkjennelse av vår innsats mottok vi i 2014 prisen Baltic Sea Clean Maritime Award. Prisen deles ut årlig av organisasjonen Baltic Sea Forum til de aktørene i Østersjøregionen som bidrar mest offensivt til å ivareta miljøet. I juryens begrunnelse het det at «Color Line har tidlig identifisert verdien av miljøvennlig skipsfart og er en driver for innovasjon og utvikling. Rensesystemet for svoveldioksid er i test og skal installeres i selskapets fire største ferger i 2015» 17. Fra venstre: Jurg Rudolf, Color Line GMBH, Haitze Simers, General Director DG MARE European Commission og Jan Helge Pile, Konserndirektør Color Line Marine

10 Sjøtransport er miljøeffektivt Med dagens befolkningsvekst forbruker vi mer enn noen gang tidligere. Det gjør at behovet for varetransport øker kraftig, også over landegrensene. EUs mål er at femti prosent av varetransporten skal overføres fra vei til sjø og jernbane innen Årsaken er at transport via sjøen er betydelig mer klima- og miljøvennlig. Betydelig miljøbesparelse Color Line ønsker å være en stor aktør innen miljøvennlig transport. Sammen lignet med gods på vei reduserer transport til sjøs energiforbruket med 82 prosent, C0 2 -utslippet med 94 prosent og NOx-utslippet med 86 prosent. Flytting av om lag trailere fra vei til sjø tilsvarer en årlig miljøbesparelse lik en 2000 kilometer lang kø med trailere. Dette tilsvarer strekningen fra Oslo til Nordkapp langs landeveien. Omregnet i volum tilsvarer transporten om lag 23 prosent av mengden trailere som årlig passerer landeveien inn til Norge. I tillegg transporterer Color Line årlig mer enn privatbiler og busse 19. I sum gjør dette oss til en betydelig bidragsyter for mer frakt over fra vei til sjø. For eksempel har SuperSpeed en daglig kapasitet på passasjerer, personbiler eller 675 trailere. Dette tilsvarer kapasiteten til 108 fulle Boeing 737 fly, 13 kilometer med bilkø og 8,1 kilometer med trailerkø. SuperSpeed har en daglig har en daglig kapasitet på passasjerer som tilsvarer kapasiteten til 108 fulle Boeing 737 fly. Landstrømprosjektet Skip trenger betydelig tilgang til strøm også når de ligger til kai, blant annet til belysning, ventilasjon, varme og drift av tekniske installasjoner. Vanligvis får skipene denne elektrisiteten fra et eget kraftverk ombord, som drives av hjelpemotorer som bruker diesel eller andre fossile drivstoff. Dette fører til utslipp av CO 2, samt utslipp av partikler, svoveldioksid (SO 2 ) og NO 2. Dette er igjen faktorer som bidrar til dårlig luftkvalitet lokalt. Med vårt landstrømprosjekt ønsket vi å adressere dette problemet. Landstrøm innebærer at elektrisiteten kommer fra det vanlige kraft nettet på land. Det vil si at skipene i all hovedsak blir drevet av vannkraft en ren og fornybar energikilde. Innføringen av landstrøm i Oslo i 2011 vekket betydelig internasjonal oppmerksomhet, og satte ny internasjonal standard for fremtidens bærekraftige skipsfart. Landstrømåpningen om bord på Super Speed2 i Kristiansand 17. november Landstrøm gir store Bildet viser maskinsjef Thor Egil miljøbesparelser Løyning, miljø- og klimaminister Trine Innføringen av den innovative teknologien har gitt målbare resultater. Sundtoft og konsernsjef Trond Kleivdal. Vi har redusert CO 2 -utslippet tilsvarende 1700 biler. Ikke minst reduserte vi utslippet av NO 2 (50 tonn), SO 2 (2,5 tonn) og svevestøv (0,75 tonn). Elektrisiteten skipene får fra land blir produsert på en vesentlig mer effektiv måte enn elektrisiteten som blir laget av hjelpemotorene. I sum utgjorde energieffektiviseringen ved å gå over til landstrøm ca. 60 prosent 20. Gjennom å fjerne et av Oslo by sine største punktutslipp, bidrar Color Line til at hovedstaden kan nå sitt mål om å bli en lavutslippsby. Dette var grunnen til at vi mottok Oslo kommunes miljøpris i % ENERGIEFFEKTIVISERING VED OVERGANG TIL LANDSTRØM REDUKSJONEN I CO 2 - UTSLIPPET VED INNFØRING AV LANDSTRØM TILSVARER BILER 90% REDUKSJON I UTSLIPPET AV SVOVELOKSID VED INSTALLASJON AV SCRUBBERE 18 19

11 Nettolønnsordningen sikrer en blå fremtid Næringsminister Monica Mæland oppnevnte 3. mars 2014 et partssammensatt utvalg for å fremme en betydelig og konkurransedyktig flåte under norsk flagg, og å sikre tilstrekkelig tilgang på norsk operativ maritim kompetanse. Utvalget ble ledet av professor Hans Jacob Bull og hadde medlemmer fra LO, NHO, Det norske maskinistforbund, Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund, Fraktefartøyenes Rederiforening, NHO Sjøfart og Norges Rederiforbund. Utvalget overleverte sin rapport til statsråden 8. september i fjor. I rapporten anbefales det at Color Line fortsatt skal gis mulighet for å ha sine skip med norsk flagg og med norsk maritim besetning. Utvalget foreslår en oppmyking av fartsområdet for passasjerskip i utenriksfart som går i fast rute med passasjerer mellom norsk havn og havner utenfor Norden, kombinert med en endring i nettolønnsordningen som sikrer konkurransekraften til den norske maritime besetningen. For Color Line innebærer utvalgets innstilling at det åpnes for NIS registrering for M/S Color Magic og M/S Color Fantasy mellom Oslo og Kiel, mens rederiets fire transportskip til Danmark og Sverige forblir i NOR som i dag. Oppfølgingen av fartsområdeutvalgets rapport vil være en sentral del av arbeidet med regjeringens nye maritime strategi, som etter planen skal legges frem i juni Dersom utvalgets innstilling blir vedtatt av regjeringen og får flertall i Stortinget, vil det langt på vei gi Color Line den langsiktighet og forutsig barhet som er nødvendig for at rederiet kan konkurrere på likeverdige vilkår fra et norsk ståsted i fremtiden. Internasjonal konkurransedyktighet Color Line har de senere årene investert betydelige ressurser for å optimalisere driften og øke produktiveten for å gjøre selskapet fremtidsrettet og internasjonalt konkurransedyktig. De siste ti årene har Color Line redusert antall skip fra 10 i 2005 til 6 skip i dag, hvorav fire er nye og moderne med miljøtilpassede løsninger både om bord og i havnene. Antall årsverk er vesentlig redusert de senere årene, samtidig som produksjonen er opprettholdt og kostnadsbasen er kontinuerlig tilpasset driften. Det forteller en historie om en kraftig produktivitetsvekst. Kraftig effektivisering Denne effektiviseringen har vært gjort mulig ved fokus på automatisering og effektivisering av alle deler av driften. Resultatene i selskapet må sees i lys av at rammevilkårene er betydelig svekket i forhold til konkurrentene i øvrige Norden. Ikke minst er oljeprisen mer enn doblet fra 2004 til 2014, og Norge har hatt en sterk pris- og lønnsvekst i forhold til sammenliknbare land. Dette har ført til at Color Line har opplevd betydelig økt konkurranse fra lavprisselskaper innen flytransport med passasjerer ut av Norge grunnet økt kjøpekraft i befolkningen. Samtidig har Norge fremstått som kostbart fra utlandet, delvis grunnet en skjev valutasituasjon mellom Norge og de viktigste, internasjonale markedene. Vi har også sett at utenlandske rederier har satset på transport og cruise til Norge ved å utnytte skjevheten i rammevilkårene. Konkurransedyktige rammevilkår er avgjørende Skal Norge lykkes i å videreutvikle det norske velferdssamfunnet i fremtiden må næringslivet, de ansatte og myndighetene fortsatt spille på lag. I bunnen må det ligge stabile og internasjonalt konkurransedyktige rammevilkår. Color Line står i dag overfor konkurrenter på sine ruter som med base i andre nordiske land opererer med vesentlig bedre rammevilkår. Nettolønnsordningen som ble innført i 2002 er over tid blitt svekket i forhold til rederiene i de andre nordiske landene. Dette, sammen med en særegen norsk prisvekst og lønnsøkning, gir i dag ikke tilstrekkelig konkurransedyktige rammevilkår for norsk nærskipsfart. samfunnsøkonomiske lønnsomheten forklares i stor grad at Color Line ikke flagger ut, og at Den de også beholder store deler av Color Lines land organisasjon i Norge. Innledning s. 3 i Menon publikasjon , Utredning om farstområdebegrensningene og nettolønnordningen bestilt av Fartsområdeutvalget Fotnoter: 1 2 Howarth Color Line, Innovasjon Norges sommerundersøkelse 2013 og Euromonitor 2014) 4 Et kunnskapsbasert Norge, https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/yrkesfagene-fortjener-mer-respekt/id / 6 7 Alle rederier som mottar nettolønn betaler inn p.t. kr. 500 pr. ansatt pr. måned til stiftelsen. 8 Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse. Årsrapport Menon Menon publikasjon , Utredning om fartsområdebegrensningene og nettolønnsordningen 12 Menon 2014, Scenarioanalyse Menon 2014, Scenarioanalyse Et kunnskapsbasert Reiseliv, Menon Scenarioanalysen Menon Scenarioanalysen https://www.regjeringen.no/contentassets/6df54cc2f2d7495fa fbfbc665/colorline.pdf

12 22 23

13 KRISTIANSAND HIRTSHALS LARVIK HIRTSHALS SANDEFJORD STRØMSTAD OSLO KIEL M/S SuperSpeed1 Byggeår og sted: 2007, Aker Yards, Rauma, Finland Hjemmehavn: Kristiansand Tonnasje: BRT Lengde: 211,3 meter Bredde: 26 meter Dyptgående: 6,5 meter Klasse: Det Norske Veritas Maks kapasitet: Personbiler: 764 Trailere Lanemeter: 2036 M/S SuperSpeed2 Byggeår og sted: 2008, Aker Yards, Rauma, Finland Hjemmehavn: Kristiansand Tonnasje: BRT Lengde: 211,3 meter Bredde: 26 meter Dyptgående: 6,5 meter Klasse: Det Norske Veritas Maks kapasitet: Personbiler: 764 Trailere Lanemeter: 2036 M/S Color Viking Byggeår: 1985, Nakskov, Danmark Hjemmehavn: Sandefjord Tonnasje: BRT Lengde: 137 meter Bredde: 24 meter Dyptgående: 5,64 meter Klasse: Det Norske Veritas Maks kapasitet: Personbiler: 350 Trailere Lanemeter: 490 M/S Color Fantasy Byggeår og sted: 2004, Aker Yards, Turku, Finland Hjemmehavn: Oslo Tonnasje: BRT Lengde: 224 meter Bredde: 35 meter Dyptgående: 6,8 meter Klasse: Det Norske Veritas Maks kapasitet: Personbiler: 750 Trailere Lanemeter: M/S Bohus Byggeår: 1971, Aalborg, Danmark Hjemmehavn: Sandefjord Tonnasje: 9149 BRT Lengde: 123,4 meter Bredde: 19,2 meter Dyptgående: 5,4 meter Klasse: Det Norske Veritas Maks kapasitet: Personbiler: 230 Trailere Lanemeter: 462 M/S Color Magic Byggeår og sted: 2007, Aker Yards, Turku, Finland Hjemmehavn: Oslo Tonnasje: BRT Lengde: 224 meter Bredde: 35 meter Dyptgående: 6,8 meter Klasse: Det Norske Veritas Maks kapasitet: Personbiler: 550 Trailere Lanemeter: colorline.no Color Group AS Bryggegata Oslo Tlf: Color Line AS Hjortnes 0250 Oslo Tlf: Ansvarlig utgiver: Color Line AS Grafisk form: CL Inhouse CG Foto: Nicki Twang Trykk: 07 Media

MILJØSTRATEGI SOM DRIVER. Helge Otto Mathisen Konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt

MILJØSTRATEGI SOM DRIVER. Helge Otto Mathisen Konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt MILJØSTRATEGI SOM DRIVER Helge Otto Mathisen Konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt To hoveddrivere i økonomien Skal vi lykkes å nå klimamålene - må myndighetene og næringslivet bidra sammen.

Detaljer

SLIK KAN OSLO NÅ SINE KLIMAMÅL. Frokostseminar Kulturhuset 10. mai 2017 Helge Otto Mathisen Konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt

SLIK KAN OSLO NÅ SINE KLIMAMÅL. Frokostseminar Kulturhuset 10. mai 2017 Helge Otto Mathisen Konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt SLIK KAN OSLO NÅ SINE KLIMAMÅL Frokostseminar Kulturhuset 10. mai 2017 Helge Otto Mathisen Konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt M/S Color Hybrid er verdens største plug-in hybrid ferge - innovativt

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2014 Fjord Norge regionen som ett av verdens ledende reisemål innen opplevelsesturisme Helge Otto Mathisen, konserndirektør Color Line AS DET HANDLER OM OPPLEVELSER

Detaljer

Et kunnskapsbasert Norge

Et kunnskapsbasert Norge Et kunnskapsbasert Norge Bedriftspanel BI, 15. april 2010 Hvordan skape og videreutvikle et kunnskapsbasert, miljørobust og globalt næringsliv Helge Otto Mathisen Konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt

Detaljer

Klimavennlig sjøtransport Anne-Kristine Øen

Klimavennlig sjøtransport Anne-Kristine Øen Maritimt Forum Bergensregionen Klimavennlig sjøtransport Anne-Kristine Øen Foto: Solstad - Haakon Nordvik Maritimt Forum - Bergensregionen Representerer den maritime næringsklyngen i Bergensregionen 150

Detaljer

Maritime muligheter Anne-Kristine Øen

Maritime muligheter Anne-Kristine Øen Foto: Solstad - Haakon Nordvik Maritimt Forum Bergensregionen Maritime muligheter Anne-Kristine Øen Agenda: Maritimt Forum Konjunkturrapport 2014 Norges Rederiforbund Maritim verdiskapingsbok Maritimt

Detaljer

ERFA2014 DEN MARITIME INDUSTRIEN HEGE SOLBAKKEN

ERFA2014 DEN MARITIME INDUSTRIEN HEGE SOLBAKKEN ERFA2014 DEN MARITIME INDUSTRIEN HEGE SOLBAKKEN Hva er Maritimt Forum? Stiftet 1990 Første organisering av næringsklynge 8 regionale forum og 750 medlemmer Rammevilkår Synliggjøring Rekruttering og kompetanse

Detaljer

Innspill til evalueringen av regjeringens maritime strategi

Innspill til evalueringen av regjeringens maritime strategi Nærings- og handelsdepartementet v/statsråd Trond Giske Postboks 804 Dep 0030 Oslo Oslo 7. mai 202 Innspill til evalueringen av regjeringens maritime strategi Vi viser til Nærings- og handelsdepartementets

Detaljer

Vårt skip er lastet med

Vårt skip er lastet med Vårt skip er lastet med NHO Sjøfart organiserer 30 rederier som opererer 420 fartøyer i norsk innenriksfart. Fartøyene er hurtigruteskip, ferger, hurtigbåter, slepebåter, skoleskip, lasteskip og redningsskøyter.

Detaljer

Regjeringens arbeid med skipsfartsmeldingen

Regjeringens arbeid med skipsfartsmeldingen Regjeringens arbeid med skipsfartsmeldingen Statssekretær Oluf Ulseth (H) Nærings- og handelsdepartementet Møte i Maritimt Forum Vestfold Telemark Buskerud Horten, 25. september 2003 Hvorfor ny stortingsmelding?

Detaljer

Norge som lokaliseringssted for maritim virksomhet. Statssekretær Oluf Ulseth (H) Norges Rederiforbund,

Norge som lokaliseringssted for maritim virksomhet. Statssekretær Oluf Ulseth (H) Norges Rederiforbund, Norge som lokaliseringssted for maritim virksomhet Statssekretær Oluf Ulseth (H) Norges Rederiforbund, 26.11.2003 Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og

Detaljer

Derfor er sjøtransport vegen å gå

Derfor er sjøtransport vegen å gå Miljøvennlige løsninger gir bærekraftig business: Derfor er sjøtransport vegen å gå Blå mat grønn logistikk 2017 Rørvik, 23. Mars 2017 Jan Kjetil Paulsen Senior rådgiver skipsfart Miljøstiftelsen Bellona1

Detaljer

Maritim strategi. Regjeringens hovedmål for den maritime næringen er bærekraftig vekst og verdiskaping

Maritim strategi. Regjeringens hovedmål for den maritime næringen er bærekraftig vekst og verdiskaping Maritim strategi Regjeringens hovedmål for den maritime næringen er bærekraftig vekst og verdiskaping Arve Kambe Stortingsrepresentant, Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen HAUGESUNDSKONFERANSE N

Detaljer

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland DN 25.11.2013 Dette er ikke en tilfeldig historie. 3 Samarbeid og penger over tid til markedsføring Finnmark Reiseliv, Rica Hotels og Innovasjon Norge

Detaljer

Høring Forslag om forskriftsendring som utvider fartsområde for passasjerskip i utenriksfart registrert i Norsk internasjonalt skipsregister (NIS)

Høring Forslag om forskriftsendring som utvider fartsområde for passasjerskip i utenriksfart registrert i Norsk internasjonalt skipsregister (NIS) Høringsinstanser iht. liste Deres ref Vår ref Dato 17/52-2 18.01.17 Høring Forslag om forskriftsendring som utvider fartsområde for passasjerskip i utenriksfart registrert i Norsk internasjonalt skipsregister

Detaljer

SNUHAVN I NORD NORGE FOR INTERNASJONALE CRUISE SKIP

SNUHAVN I NORD NORGE FOR INTERNASJONALE CRUISE SKIP SNUHAVN I NORD NORGE FOR INTERNASJONALE CRUISE SKIP Kan en satsing på snuhavn i Nordnorge for cruiseskip bli en motor i utviklingen av utenlands turismen til landsdelen? Adm.dir Arthur Kordt European Cruise

Detaljer

Kristiansand Havn KF

Kristiansand Havn KF Kristiansand Havn KF «Et miljøvennlig transportknutepunkt nærmest markedet» Utpekt havn Hvem er utpekte og hva ligger i begrepet? Stavanger Bergen Oslo Tromsø Kristiansand Bodø Trondhjem Hvorfor er Kristiansand

Detaljer

Et hav av muligheter

Et hav av muligheter Et hav av muligheter Norge som skipsfartsnasjon Norge er en stormakt på havet som en av verdens største skipsfartsnasjoner. Vi står for mer enn en tjuedel av transportarbeidet på havet. Innen offshore

Detaljer

Dette er distriktenes kollektivtrafikk

Dette er distriktenes kollektivtrafikk 25. Oktober 2017 Vi er Norges eldste flyselskap Vi har mer enn 420 daglige avganger Hvert andre minutt letter eller lander et Widerøe-fly Dette er distriktenes kollektivtrafikk Kort om Widerøe Nordens

Detaljer

Cruisestrategi for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen

Cruisestrategi for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen Byrådssak 422/16 Cruisestrategi 2016-2020 for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen 2017-2020 ESDR ESARK-1134-201601452-104 Hva saken gjelder: har nylig lagt frem «Cruisestrategi for Bergen

Detaljer

FØRSTE INNSPILL TIL EVALUERING AV MARITIM STRATEGI STØ KURS

FØRSTE INNSPILL TIL EVALUERING AV MARITIM STRATEGI STØ KURS MARITIMTFORUM Statsråd Trond Giske Postboks 8014 Dep 0030 Oslo 11. april 2012 Deres ref. 201200268 FØRSTE INNSPILL TIL EVALUERING AV MARITIM STRATEGI STØ KURS Vi takker for invitasjonen, datert 15. februar

Detaljer

Forside HAUGESUNDKONFERANSEN. Tor Egil Fjelde Maritimt Forum NÆRINGEN FORVENTER OFFISERER - MEN STILLER ALLE OPP? 8. FEBRUAR 2012

Forside HAUGESUNDKONFERANSEN. Tor Egil Fjelde Maritimt Forum NÆRINGEN FORVENTER OFFISERER - MEN STILLER ALLE OPP? 8. FEBRUAR 2012 Forside HAUGESUNDKONFERANSEN NÆRINGEN FORVENTER OFFISERER - MEN STILLER ALLE OPP? 8. FEBRUAR 2012 Tor Egil Fjelde Maritimt Forum Kadettdatabasen gjør det enklere for studentene å finne seg kadettplass,

Detaljer

Stø kurs 2020 och effekterna på norsk sjöfart och näring. Hege Solbakken, Managing Director, Maritimt Forum, Norge

Stø kurs 2020 och effekterna på norsk sjöfart och näring. Hege Solbakken, Managing Director, Maritimt Forum, Norge Stø kurs 2020 och effekterna på norsk sjöfart och näring Hege Solbakken, Managing Director, Maritimt Forum, Norge Maritimt Forum Stø kurs for norsk maritim næring? Hege Solbakken Foto: Solstad - Haakon

Detaljer

North Cape Turnaround Port 3D Animation Movie Short

North Cape Turnaround Port 3D Animation Movie Short «hent inn bilde» 1 North Cape Turnaround Port 3D Animation Movie Short En snuhavn for cruiseskip er en kaiøsning som i kombinasjon med lufthavn muliggjør passasjerbytte på et cruiseskip, der passasjerene

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi 30. mars 2017 Laget av Maskinen i samarbeid med NFFA Innhold Side O m d ø m m e s t r a t e g i Innledning 2 Visjon 3 Misjon 3 Verdier 3 Personlighet

Detaljer

Nor Lines det unike transportsystem.

Nor Lines det unike transportsystem. Nor Lines det unike transportsystem. Kollektiv godstransport på sjø og land. Fullt integrerte løsninger dør/dør. Grenland 04.10.2012, Pål Berg 100% det unike transportsystem. Hurtigruten Godsskip Landtransport

Detaljer

Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt. Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9.

Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt. Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9. Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9. august 2005 Norge og norsk næringsliv har et godt utgangspunkt Verdens

Detaljer

FRAMTIDEN FOR HURTIGRUTEN RIKSVEI 1 SAMFERDSELSKONFERANSEN 2011

FRAMTIDEN FOR HURTIGRUTEN RIKSVEI 1 SAMFERDSELSKONFERANSEN 2011 FRAMTIDEN FOR HURTIGRUTEN RIKSVEI 1 SAMFERDSELSKONFERANSEN 2011 Olav Fjell 17. mars 2011 Hurtigruten i fire deler 1. Dagens situasjon 2. Historisk perspektiv 1893-2009 3. Samfunnsaktør og Riksvei nr 1

Detaljer

Landstrøm fra ide til realisering. Eva Britt Isager Klimasjef Bergen kommune

Landstrøm fra ide til realisering. Eva Britt Isager Klimasjef Bergen kommune Landstrøm fra ide til realisering Eva Britt Isager Klimasjef Bergen kommune 29.mai 2008 Det igangsettes et prosjekt parallelt med arbeidet med plan for indre havn. Prosjektets visjon skal være "Bergen

Detaljer

Status og premisser for videre utvikling av alternative drivstoff

Status og premisser for videre utvikling av alternative drivstoff MARITIME Status og premisser for videre utvikling av alternative drivstoff Martin Wold 21.10.2014 1 DNV GL 2014 21.10.2014 SAFER, SMARTER, GREENER Fra HFO/MDO til en jungel av muligheter? - Fremtidens

Detaljer

NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI?

NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI? NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI? KONSERNSJEF BÅRD MIKKELSEN OSLO, 22. SEPTEMBER 2009 KLIMAUTFORDRINGENE DRIVER TEKNOLOGIUTVIKLINGEN NORGES FORTRINN HVILKEN ROLLE KAN STATKRAFT SPILLE?

Detaljer

Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft

Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft Connie Hedegaard, Idar Kreutzer Lansert i juni 2015 Oppgave: Lage forslag til nasjonal strategi for grønn konkurransekraft Sekretariat med 5 department

Detaljer

Blå mat grønn logistikk 2017 Rørvik, mars. Kystrederiene

Blå mat grønn logistikk 2017 Rørvik, mars. Kystrederiene Blå mat grønn logistikk 2017 Rørvik, 23. 24. mars Kystrederiene Kystrederiene (ex. Fraktefartøyenes Rederiforening) Nasjonal interesse- og arbeidsgiverorganisasjon 100 rederier med rundt 300 fartøy Om

Detaljer

KREVENDE TIDER STORE MULIGHETER

KREVENDE TIDER STORE MULIGHETER KREVENDE TIDER STORE MULIGHETER Tore Forsmo Norges Rederiforbund KREVENDE TIDER Usikre markeder Krevende finansieringssituasjon Skip i opplag i alle segmenter Flere kan ha det verste foran seg Nybyggingsprogrammer

Detaljer

Cruise Port Fredrikstad! Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise

Cruise Port Fredrikstad! Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise Cruise Port Fredrikstad! Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise Innovasjon Norges 4 arbeidsområder for cruise: Utvikling av salgbare opplevelser på land tilpasset cruiseturister og andre som besøker

Detaljer

Bergen, 12.mai 2015 Fremtidens elektriske samferdselsløsninger Kan tas i bruk nå! ABB

Bergen, 12.mai 2015 Fremtidens elektriske samferdselsløsninger Kan tas i bruk nå! ABB Bergen, 12.mai 2015 Fremtidens elektriske samferdselsløsninger Kan tas i bruk nå! Slide 1 ZERO utfordrer miljøbedrifter Marius Holm, daglig leder i ZERO Steffen Waal, adm. dir i ABB Norge «Vi ønsker å

Detaljer

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Fylkesråd for næring Arve Knutsen 1. møte i Energirådet i Nordland Svolvær 2. september 2010 Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Bilde 1: Det er en glede for meg å ønske dere velkommen

Detaljer

Anne Sigrid Hamran Havnedirektør i Oslo Havn KF

Anne Sigrid Hamran Havnedirektør i Oslo Havn KF Anne Sigrid Hamran Havnedirektør i Oslo Havn KF 1 Fem tips fra havna som skal gjøre Oslo til en grønnere by 2 1 tips. Vi må få mer gods over på sjø 3 Norges største containerhavn Aldri før har så mange

Detaljer

Havna som nøkkel i det grønne maritime skiftet

Havna som nøkkel i det grønne maritime skiftet Havna som nøkkel i det grønne maritime skiftet Sjølogistikk konferansen Stavanger, 6. september 2016 Jan Kjetil Paulsen Senior rådgiver skipsfart Miljøstiftelsen Bellona Bellona September 2016 1 Miljøstiftelsen

Detaljer

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Industrielle muligheter innen offshore vind Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Vestavind Offshore Etablert august 2009 15 % Kjernevirksomhet innen marin fornybar energiproduksjon

Detaljer

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Fornybar energi et valg for fremtiden Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Agenda Energikonsernet Troms Kraft Vår forretningsmodell og våre veivalg Naturgitte ressurser i Nord-Norge En

Detaljer

Fremtiden for nærskipsfarten

Fremtiden for nærskipsfarten Fremtiden for nærskipsfarten Statssekretær Oluf Ulseth (H) Nærings- og handelsdepartementet Transportbrukerkonferansen i Sarpsborg, 13. oktober 2003 Transport er nødvendig for verdiskaping Spredt bosetting

Detaljer

Ikke for alle - En utdanning du kommer langt med

Ikke for alle - En utdanning du kommer langt med Ikke for alle - En utdanning du kommer langt med MUF-konferansen 2007 Color Magic - 26. november Jørn Prangerød Daglig leder, Maritimt Forum Maritim Forum representerer hele klyngen Verft Fiskeri IKT Forskning

Detaljer

FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014

FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014 FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014 twitter: @danielskjeldam instagram: danielskjeldam 15. september 2014 Daniel Skjeldam Konsernsjef ET LØNNSOMT REISELIV Global og lokal - i salg og opplevelser 3,3 milliarder

Detaljer

Ny kontrakt for Containerterminalen i OSLO HAVN - sett i perspektiv

Ny kontrakt for Containerterminalen i OSLO HAVN - sett i perspektiv Ny kontrakt for Containerterminalen i OSLO HAVN - sett i perspektiv Bernt Stilluf Karlsen Styreleder Oslo Havn KF Container Terminalen Ferdig utviklet 1 Container Terminalen I tall Kapasiteter: Fra 260.000

Detaljer

Årsrapport. Color Group AS

Årsrapport. Color Group AS Årsrapport 214 Color Group AS Color Group AS Årsrapport 214 Hovedtall og nøkkeltall Dette er Color Line Color Group AS REGNSKAPSSTANDARD IFRS KONSERN 214 213 212 211 21 214 TRAFIKKUTVIKLING Passasjerer

Detaljer

Nyhetsbrev fra Cruise Norway

Nyhetsbrev fra Cruise Norway Nyhetsbrev fra Cruise Norway NR. 5 2011 7 NOVEMBER 2011 Cruise Norways nyhetsbrev nr 5 inneholder følgende: Viktige aktiviteter 2012 Nytt fra Cruise Norway : - Cruisesesongen 2011 - European Cruise Council

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2000

Gjesteundersøkelsen 2000 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2000 TØI rapport 496/2000 Forfattere: Jan Vidar Haukeland, Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2000, 51 sider Gjesteundersøkelsen 2000 er tilnærmet heldekkende når det gjelder

Detaljer

Kjell Bendiksen. Det norske energisystemet mot 2030

Kjell Bendiksen. Det norske energisystemet mot 2030 Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030 Brutto energiforbruk utvalgte land (SSB 2009) Totalt Per person Verden er fossil (80+ %) - Norge er et unntak! Fornybarandel av forbruk - EU 2010 (%)

Detaljer

Sjøsikkerhetskonferansen 29. september Lawrence Falkeid Styreleder Kystrederiene. Rapportering et nødvendig onde..?

Sjøsikkerhetskonferansen 29. september Lawrence Falkeid Styreleder Kystrederiene. Rapportering et nødvendig onde..? Sjøsikkerhetskonferansen 29. september Lawrence Falkeid Styreleder Kystrederiene Rapportering et nødvendig onde..? Kystrederiene Tidligere Fraktefartøyenes Rederiforening navneskifte på årets generalforsamling

Detaljer

Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen

Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen AVINORS FØRSTE LUFTFARTSSTRATEGI FOR NORDOMRÅDENE Vil bli rullert hvert 3. år Utarbeidet i god prosess med næringsliv og myndigheter

Detaljer

Foto: Jo Michael. Jan Håvard Hatteland. Manager SR Transport AS Styreleder NHO Logistikk og Transport Rogaland

Foto: Jo Michael. Jan Håvard Hatteland. Manager SR Transport AS Styreleder NHO Logistikk og Transport Rogaland Foto: Jo Michael Jan Håvard Hatteland Manager SR Transport AS Styreleder NHO Logistikk og Transport Rogaland 1 Foto: Jo Michael Samferdsel, Rogaland og NTP 2014-2023 Solamøtet 2013 Jan Håvard Hatteland

Detaljer

Allemannsretten en ressurs og et ansvar

Allemannsretten en ressurs og et ansvar Allemannsretten en ressurs og et ansvar v/ Knut Almquist Adm.dir. NHO Reiseliv Foredrag på Konferanse om allemannsrettens og friluftslivets framtid 26. og 27. november 2007 arrangert av FRIFO NHO Reiseliv

Detaljer

Årsrapport 2007 COLOR GROUP ÅRSRAPPORT 2007 COLOR GROUP ÅRSRAPPORT 2007 // INTRODUKSJON COLOR GROUP ÅRSRAPPORT 2007

Årsrapport 2007 COLOR GROUP ÅRSRAPPORT 2007 COLOR GROUP ÅRSRAPPORT 2007 // INTRODUKSJON COLOR GROUP ÅRSRAPPORT 2007 COLOR GROUP ÅRSRAPPORT 2007 COLOR GROUP ÅRSRAPPORT 2007 // INTRODUKSJON COLOR GROUP ÅRSRAPPORT 2007 Årsrapport 2007 Color Group ASA Bryggegata 3 0250 Oslo Tlf: 23 11 86 00 Fax: 23 11 86 01 Color Line AS

Detaljer

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Ragnar Tveterås Delprosjekt i et Kunnskapsbasert Norge ledet av prof. Torger Reve, BI Fiskeri og kystdepartementet, 22. mars 2011 Næringsliv som kunnskapsnav Fiskeri

Detaljer

Norway The leading nature-based cruise destination in Europe. Wenche Nygård Eeg Cruise Norway

Norway The leading nature-based cruise destination in Europe. Wenche Nygård Eeg Cruise Norway Norway The leading nature-based cruise destination in Europe Wenche Nygård Eeg Cruise Norway Cruise Norway AS Markedsorgan og medlemsorganisasjon for havner, destinasjonsselskap og leverandører til cruisenæringen

Detaljer

El infrastruktur som basis for næringsutvikling i Finnmark

El infrastruktur som basis for næringsutvikling i Finnmark El infrastruktur som basis for næringsutvikling i Finnmark Næringsutvikling og infrastruktur el i Nordområdene Kirkenes 29. september 2008 Marit Helene Pedersen Regiondirektør NHO Finnmark NHOs grunnleggende

Detaljer

Bilaksjonen.no. Bedreveier.org

Bilaksjonen.no. Bedreveier.org Grønn, smart samferdsel? Bilaksjonen.no i samarbeid med Bedreveier.org Effektiv og miljøvennlig transport i Norge. Hvert transportmiddel måm brukes til sitt rette formål. Sjøtransport: Skip frakter store

Detaljer

MARKOM2020. Et utviklingsprosjekt for maritim operativ utdanning. Innovasjonskonferansen e-nav 2017

MARKOM2020. Et utviklingsprosjekt for maritim operativ utdanning. Innovasjonskonferansen e-nav 2017 MARKOM2020 Et utviklingsprosjekt for maritim operativ utdanning Innovasjonskonferansen e-nav 2017 Prosjektleder Jørn Kragh Spørsmålstilling fra e-nav Hvilken kompetanse trenger fremtidens sjøfolk på autonome

Detaljer

Næringsutvikling og internasjonale relasjoner

Næringsutvikling og internasjonale relasjoner Folkevalgte Næringsutvikling og internasjonale relasjoner Tone Grindland Næringssjef Vi vet hvor vi har vært, men hvor skal vi?? Hvor skal vi ikke? Eurostat Ved utgangen av september 2015 er bruttoledigheten

Detaljer

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Fra idé til verdi Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker med pågangsmot og skaperevne har

Detaljer

NATURGASS I TRANSPORT

NATURGASS I TRANSPORT NATURGASS I TRANSPORT HAUGESUND KOMMUNE BENYTTER NATURGASS I TJENESTEBILENE SINE. Vi har 53 busser som bruker naturgass og som kjører ca 90.000 kilometer hver i året. Da sier det seg selv at utslipp til

Detaljer

Statens markedsføringsordning for reiseliv mer effekt og tettere integrert med næringen

Statens markedsføringsordning for reiseliv mer effekt og tettere integrert med næringen Nærings- og fiskeridepartementet ved næringsminister Monica Mæland postmottak@nfd.dep.no Vår dato: 23.08.2016 Statens markedsføringsordning for reiseliv mer effekt og tettere integrert med næringen NHO

Detaljer

Talepunkter innspillsmøte - Grønn skattekommisjon 25.2.2015

Talepunkter innspillsmøte - Grønn skattekommisjon 25.2.2015 Talepunkter innspillsmøte - Grønn skattekommisjon 25.2.2015 Først vil jeg få takke for muligheten til å komme hit og snakke med dere om skatte- og avgiftspolitikk et tema vi nok er litt over gjennomsnittet

Detaljer

Innspill til norsk posisjon «Clean Power for Transport Package»

Innspill til norsk posisjon «Clean Power for Transport Package» Til Samferdselsdepartementet postmottak@sd.dep.no Avaldsnes 5.3.2013 Innspill til norsk posisjon «Clean Power for Transport Package» Norsk Energigassforening/Energigass Norge vil berømme departementet

Detaljer

Maritimt Utdanningsforums Fagkonferanse 20.11.06 Statssekretær Frode Berge Kielfergen MS Color Fantasy (kl.11:15, varighet 30 min.

Maritimt Utdanningsforums Fagkonferanse 20.11.06 Statssekretær Frode Berge Kielfergen MS Color Fantasy (kl.11:15, varighet 30 min. 1 Maritimt Utdanningsforums Fagkonferanse 20.11.06 Statssekretær Frode Berge Kielfergen MS Color Fantasy (kl.11:15, varighet 30 min.) Kjære alle sammen, Takk for invitasjonen! Da vi for litt over ett år

Detaljer

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Sandra Diana Bratland European Cruice Service Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Sandra Diana Bratland Director Shore Excursions European Cruise Service frem

Detaljer

NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040. Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10

NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040. Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10 NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040 Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10 NordNorsk Reiseliv AS Stiftet april 2009, i drift 1. januar 2010 19 ansatte Administrasjon: 2 Nordland: 6

Detaljer

Eksporten viktig for alle

Eksporten viktig for alle Eksporten viktig for alle Roger Bjørnstad Roger Bjørnstad ACI- Norge, for Mørekonferansen 18. april 20. 2013 nov. 2013 BNP-vekst 2012 Investeringer 2012, mrd. kr. 4 3 2 1 0-1 3,4-0,4 2,2 1,4 Offentlig;

Detaljer

Høringssvar: Forslag om utvidelse av fartsområde for utenriksferger i NIS

Høringssvar: Forslag om utvidelse av fartsområde for utenriksferger i NIS Det kongelige nærings- og fiskeridepartement Postboks 8090 Dep 0032 Oslo postmottak@nfd.dep.no Deres ref.: 17/52-2 Vår ref.: HS Sted/dato: Oslo, 3. mars 2017 Høringssvar: Forslag om utvidelse av fartsområde

Detaljer

Årskonferansen 2008. Miljølogistikk - Reduser økt inntjening og økt konkurransekraft

Årskonferansen 2008. Miljølogistikk - Reduser økt inntjening og økt konkurransekraft Årskonferansen 2008 Miljølogistikk - Reduser eduserte kostnader, økt inntjening og økt konkurransekraft Logistikkforeningen.no - avd. Østlandet ombord i MS «Color Magic» Oslo - Kiel - Oslo 4. til 6. april

Detaljer

Forretningsplan, nettsideversjon

Forretningsplan, nettsideversjon 1 Forretningsplan, nettsideversjon for Pilotprosjektet som nå er RoboTek AS Arne Tande, 27.05.2016 Innholdsfortegnelse RoboTek AS 2 Bakgrunn og Problemstilling... 3 Forretningsmodell... 5 Forretningsidé,

Detaljer

Næringspolitikk i nordisk sammenheng

Næringspolitikk i nordisk sammenheng Næringspolitikk i nordisk sammenheng 2 NÆRINGSPOLITIKK I NORDISK SAMMENHENG NÆRINGSPOLITIKK I NORDISK SAMMENHENG 3 Alle prognoser tyder på at tjenestesektoren vil fortsette å vokse i årene som kommer,

Detaljer

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked Sverre Devold, styreleder Energi Norge Medlemsbedriftene i Energi Norge -representerer 99% av den totale kraftproduksjonen i

Detaljer

Er reiselivet en næring verdt å satse på?

Er reiselivet en næring verdt å satse på? Er reiselivet en næring verdt å satse på? Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Fjord Norges Markedsmøte Molde, 15.09.2014 Hvordan drive næringsliv i et land med verdens høyeste kostnadsnivå? Best

Detaljer

Q1 Bedriftens navn (frivillig):

Q1 Bedriftens navn (frivillig): Q1 Bedriftens navn (frivillig): Besvart: 24 Hoppet over: 12 1 / 32 Q2 Hvilke type bedrift representerer du (flere valg mulig)? Besvart: 36 Hoppet over: 0 1. Overnatting Aktivitet / attraksjon /... Bar

Detaljer

Transport og logistikkdagen, Bergen 28 aug. 2013 Rune Hetland

Transport og logistikkdagen, Bergen 28 aug. 2013 Rune Hetland Transport og logistikkdagen, Bergen 28 aug. 2013 Rune Hetland Fjord Line AS Et moderne rederi som tilbyr trygg og behagelig transport mellom Norge og kontinentet. Vestlandsbasert, med; 450 ansatte, hvorav

Detaljer

Perspektivanalyser trender og drivkrefter

Perspektivanalyser trender og drivkrefter Perspektivanalyser trender og drivkrefter Riksvegskonferansen 7. april 2011 Gunnar Markussen 1 NTP 2014-2023. Perspektivanalyse Analyser i et 30-års perspektiv => 2040 Transportbehov = transportetterspørsel

Detaljer

Endring av ny energimelding

Endring av ny energimelding Olje og Energi Departementet Endring av ny energimelding 15.12.2015 Marine Wind Tech AS Jan Skoland Teknisk idè utvikler Starte Norsk produsert marine vindturbiner Nå har politikerne muligheten til å få

Detaljer

HURTIGRUTEN: KYSTENS TROFASTE ARBEIDSHEST - NÅ KLAR FOR FREMTIDEN

HURTIGRUTEN: KYSTENS TROFASTE ARBEIDSHEST - NÅ KLAR FOR FREMTIDEN HURTIGRUTEN: KYSTENS TROFASTE ARBEIDSHEST - NÅ KLAR FOR FREMTIDEN Haugesundkonferansen, 4. februar 2014 Daniel Skjeldam Konsernsjef Historien Etablert 1893 av politiker, grunder og kaptein Richard With

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2001

Gjesteundersøkelsen 2001 TØI rapport 541/2001 Forfattere: Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2001, 54 sider Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2001 Gjesteundersøkelsen 2001 er tilnærmet heldekkende når det gjelder utlendingers reiser i

Detaljer

Kristian B. Jørgensen Adm. direktør

Kristian B. Jørgensen Adm. direktør Kristian B. Jørgensen Adm. direktør Fra stebarn til gullgutt! Hvordan skal reiselivet bli Vestlandets viktigste fremtidsnæring? 2 VI SKAL VISE VERDEN FJORDENE! FJORDENE Norges viktigste og mest kjente

Detaljer

Forbedring ved Color Line ASA

Forbedring ved Color Line ASA Avdeling for teknologiske fag Bachelorutdanningen RAPPORT FRA 6. SEMESTERS PROSJEKT I EMNE TQM & HMS VÅREN 2010 VBØ6006 Gruppe 7 Forbedring ved Color Line ASA Avdeling for teknologiske fag Adresse: Pb

Detaljer

Siri Pettersen Strandenes Norges Handelshøyskole Leder strategigruppen Martim21 Strategi for Forskning, Utvikling og Innovasjon

Siri Pettersen Strandenes Norges Handelshøyskole Leder strategigruppen Martim21 Strategi for Forskning, Utvikling og Innovasjon Siri Pettersen Strandenes Norges Handelshøyskole Leder strategigruppen Martim21 Strategi for Forskning, Utvikling og Innovasjon 1 Mål Stimulere til forskning, utvikling og innovasjon som bidrar til bærekraftig

Detaljer

Inger Beate Hovi, Transportøkonomisk institutt

Inger Beate Hovi, Transportøkonomisk institutt Prisforedrag DB Schenker Forskningspris 2014: Er det transportpolitikk eller markedskrefter som avgjør transportvalget? Inger Beate Hovi, Transportøkonomisk institutt Transport og Logistikk 2014 20/10-2014

Detaljer

Ringvirkningsanalyse av Trondheim Havn IKS; mm. Regionrådet

Ringvirkningsanalyse av Trondheim Havn IKS; mm. Regionrådet Ringvirkningsanalyse av Trondheim Havn IKS; mm Regionrådet 16.09.2016 13 Eierkommuner -58 Ansatte -135 MNOK Oms ca. 7000 meter med kai Prosesser Orkanger Visjon: «Vi skaper vekst i fremtidens sjøtransport»

Detaljer

Hva kjennetegner bærekraftig reiseliv?

Hva kjennetegner bærekraftig reiseliv? Hva kjennetegner bærekraftig reiseliv? Innovasjonsseminaret for fjellturismen, Hovden 27.-28. oktober 2008 Marte Lange Vik, Vestlandsforsking Om forskingssenter for bærekraftig reiseliv Bakgrunn Etablert

Detaljer

Det var beskjeden jeg fikk da jeg testet om jeg var skikket til å velge en karriere til sjøs.

Det var beskjeden jeg fikk da jeg testet om jeg var skikket til å velge en karriere til sjøs. 1 Nærings- og handelsdepartementet Tale 23. november 2010, kl. 11:30 Taler: Politisk rådgiver Jeanette Moen Tildelt tid: X min (avsatt 30 min i programmet) Lengde: 2000 ord Vi holder Stø Kurs Innlegg under

Detaljer

Velkommen til Oslo havn Anne Sigrid Hamran, havnedirektør

Velkommen til Oslo havn Anne Sigrid Hamran, havnedirektør Velkommen til Oslo havn Anne Sigrid Hamran, havnedirektør Dette har jeg tenkt å snakke om Hva driver vi med i Oslo Havn? Hva slags havnevirksomhet blir det nær Sørenga? Havna ligger midt i byen det forplikter

Detaljer

Anne Sigrid Hamran, havnedirektør i Oslo Havna en kamp om arealer. Og litt om hvorfor varer bør fraktes på båt.

Anne Sigrid Hamran, havnedirektør i Oslo Havna en kamp om arealer. Og litt om hvorfor varer bør fraktes på båt. Anne Sigrid Hamran, havnedirektør i Oslo Havna en kamp om arealer. Og litt om hvorfor varer bør fraktes på båt. Hvorfor skal godset fraktes på båt???? Enhver varetransport starter og slutter med bil. Oslos

Detaljer

EU-kommisjonens Hvitbok:

EU-kommisjonens Hvitbok: EU-kommisjonens Hvitbok: Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive and resource efficient transport system Tre Hvitbøker om transport: 1992: Liberalisering av transportmarkedene

Detaljer

LNG som drivstoff for skip

LNG som drivstoff for skip LNG som drivstoff for skip Per Magne Einang www.marintek.sintef.no 1 LNG som drivstoff for skip Innhold Avgassutslipp fra skipsfart Gassdrift av skip i Norske farvann Konkurransekraft LNG vs MDO Gassdrift

Detaljer

Elektrifisering av personbiltrafikken en forutsetning for et mer bærekraftig transportsystem

Elektrifisering av personbiltrafikken en forutsetning for et mer bærekraftig transportsystem Elektrifisering av personbiltrafikken en forutsetning for et mer bærekraftig transportsystem Klima i oktober - Fremtiden er elektrisk 19. oktober 2009 Nils Tore Skogland Daglig leder Naturvernforbundet

Detaljer

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger. - Kulturbyen Bergen, 24. april 2012 Ole Warberg, reiselivsdirektør Bergen Reiselivslag Bergen Reiselivslag er Bergen

Detaljer

MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner

MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner Presentasjon på næringslivets dag i Agder 24. mai 2017 Sesjon MAROFF Sigurd Falch, programkoordinator MAROFF s hovedmålgrupper Rederier Verft Utstyrsleverandører

Detaljer

Godsoverføring fra veg til sjø og bane En våt drøm eller nær virkelighet?

Godsoverføring fra veg til sjø og bane En våt drøm eller nær virkelighet? Godsoverføring fra veg til sjø og bane En våt drøm eller nær virkelighet? Transportmiddelfordelingen i Norge, inkl. kabotasje Vekst for sjøtransporten i 2015 på bekostning av lastebiltrafikken (fra 44,2

Detaljer

Bergen, The Fjords - Excited by the Fjords

Bergen, The Fjords - Excited by the Fjords Bergen, 27.03.17 The Fjords - Excited by the Fjords Vision Of The Fjords Historie 26. november 2014 Samarbeidsavtale mellom Fjord1 AS og Flåm AS om etablering av The Fjords 24. april 2015 Intensjonsavtale

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder. Nasjonal transportplan 2018-2027

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder. Nasjonal transportplan 2018-2027 Else-Marie Marskar, prosjektleder Miljøvennlig, sikker og samfunnsøkonomisk effektiv transport av gods Delmål: Overføring av gods fra veg til sjø og bane Produkt: Kunnskap til NTP 2018-2027 2 Framdrift

Detaljer

1. Bilbransjens samfunnsregnskap

1. Bilbransjens samfunnsregnskap 1. Bilbransjens samfunnsregnskap Det er ingen tvil om at bil- og veitrafikk har en meget sentral plass i samfunnsdebatten og i folks bevissthet. Mye av debatten om bil og veitrafikk har imidlertid et negativt

Detaljer