Et samfunn i endring. Color Line med fokus på omstilling, økt produktivitet og innovasjon innen reiseliv, kultur og miljøvennlig skipsfart.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Et samfunn i endring. Color Line med fokus på omstilling, økt produktivitet og innovasjon innen reiseliv, kultur og miljøvennlig skipsfart."

Transkript

1 Et samfunn i endring 2015 Color Line med fokus på omstilling, økt produktivitet og innovasjon innen reiseliv, kultur og miljøvennlig skipsfart. Color Line AS

2 INNHOLD Color Lines bidrag økt produktivitet, omstilling og innovasjon Om Color Line Ansvar for norsk kompetanse Viktig for Norge Behov for fornyelse av reiselivsnæringen Internasjonalisering av norsk reiseliv Tre grep for økt produktivitet Oslo et sentrum for kultur og arkitektur Ansvarlig spill SuperSpeed en innovasjon av stor betydning Bedre for miljøet Et transportsystem for fremtiden Nye miljøkrav Sjøtransport er miljøeffektiv Landstrømprosjektet Internasjonal konkurransedyktighet Nettolønnsordningen sikrer en blå fremtid Fotnoter Color Lines bidrag økt produktivitet, omstilling og innovasjon Gjennom Color Lines 25 års historie har Norge endret seg. Norge har blitt en rik oljenasjon, og nordmenn forbruker mer varer og reiser mer enn noen gang før. Det er bred enighet i Norge om behovet for omstilling for å legge grunnlaget for et fortsatt velfungerende norsk velferdssamfunn. En statlig produktivitetskommisjon har bidratt til å kaste lys over behovet for mer innovasjon og høyere effektivitet i alle næringer og i alle deler av samfunnet, og at dette må skje innenfor rammene av et fremtidig lavutslippssamfunn. Norge er en halvøy i Europa der transport av mennesker, biler og gods er avhengig av velfungerende logistikksystemer. Color Line har investert over åtte milliarder kroner de senere årene i en moderne, kostnadseffektiv og miljøtilpasset flåte, effektive havner hvorav enkelte med landstrøm, samt en ny digital plattform. Disse betydelige investeringene har muliggjort optimalisering av driften og ført til en helt nødvendig økt produktivitet. Reiselivet må bli mer produktivt, innovativt og kunnskapsbasert Reiseliv er en av verdens raskest voksende næringer. Norge har naturgitte forutsetninger for å kunne ta sin del av denne verdiskapingen, og det er enighet om at veksten må komme gjennom å øke den internasjonale trafikken til Norge. Samtidig har næringen betydelige utfordringer, særlig knyttet til produktivitet, kompetanse, internasjonalisering og innovasjon. Skal reiselivsnæringen bli en av de næringene Norge skal leve av i fremtiden må næringen bli mer produktiv, mer innovativ og mer kunnskapsbasert. Color Line har en fot i maritim næring og en fot i reiselivsnæringen. Dette gir gode forutsetninger for å adressere nasjonale og internasjonale utfordringer. Årlig ankommer nærmere utenlandske turister til Norge med Color Line. Turistene med Color Line representerer årlig ca 3,5 millioner gjestedøgn på land og selskapets internasjonale gjester utgjør 8 prosent av det totale turistforbruket i Norge. Totalvirkning av samlet forbruk i Norge utgjør nesten NOK 3,6 milliarder i følge beregninger gjort av Horwath Consulting. Color Lines samfunnsbetydning illustreres ytterligere ved at hver krone en utenlandsk gjest forbruker om bord resulterer i elleve kroner i omsetning på land i Norge. Color Line har tatt tunge teknologiske og organisatoriske grep med innføring av moderne, kostnadseffektive IT-løsninger for kommunikasjon og digital booking. De teknologiske og organisatoriske løsningene skal sikre at distribusjon og administrasjon skjer helautomatisk for å kunne tilby de beste og mest konkurransedyktige reise- og opplevelsespakkene på en kostnadseffektiv måte. Turoperatører, kulturaktører, hotell og andre skal kunne operere med integrerte løsninger som kommuniserer med hverandre og løfter helhetsopplevelsen for de reisende. Ansvarlig utgiver Color Line AS Hjortnes, 0250 OSLO Grafisk Form Color Line AS OM COLOR LINE REISELIV MILJØ Redaktør Helge Otto Mathisen Foto Color Line, Nicki Twang, Dag G. Nordsveen, Rakkephotography, Jan Hempel, Øyvind Haug, Magnus Tjønn, istockphoto og Colorbox kulturaktører, hotell og andre skal kunne operere med integrerte løsninger som kommuniserer Turoperatører, med hverandre og løfter helhetsopplevelsen for de reisende. 2 3

3 OM COLOR LINE ANTALL ÅRSVERK OMSETNING 4,6 MRD. HVERT ÅR TRANSPORTERER COLOR LINE: PASSASJERER PERSONBILER TRAILERE Om Color Line Siden etableringen i 1990 har Color Line vokst frem til å bli Norges største og et av Europas ledende cruise- og transportrederier. Selskapet er i dag det eneste rederiet med skip registrert i Norsk Ordinært Skipsregister (NOR) med norsk hovedkontor og norsk maritim besetning i den internasjonale passasjer- og godstrafikken til og fra Norge. Årlig reiser fire millioner gjester med Color Line. Selskapets seks skip frakter ca trailere, som i mengde tilsvarer ca. 23 prosent av all frakt av gods landeveien til Norge. Color Line har en årlig omsetning på 4,6 milliarder norske kroner. Color Line sysselsetter ca årsverk og er heleid av det privateide konsernet O.N. Sunde AS, som har om lag ansatte og 13 milliarder kroner i omsetning. Kvalitetscruise og effektiv transport I dag trafikkerer Color Line fire internasjonale linjer mellom sju havner i Norge, Tyskland, Danmark og Sverige. Selskapet tilbyr kvalitetscruise på linjen til Tyskland, og effektiv transport på linjene mellom Norge, Danmark og Sverige. Om bord på skipene tilbys konferansefasiliteter, hotell, restauranter, butikker og underholdning. I tillegg er det utviklet et spennende tur- og opplevelsestilbud i samarbeid med den landbaserte reiselivsnæringen. I løpet av de siste ti årene er det investert nær åtte milliarder kroner i ny digital plattform, en trygg, moderne og miljøvennlig flåte og effektive havner, hvorav enkelte har landstrøm. I 2014 ble Color Magic kåret til Europas mest sikre skip, og selskapet har høstet en rekke priser for vårt arbeid for en miljøvennlig skipstrafikk 1. Hadde vårt største skip, Color Magic, vært definert som et hotell, hadde det vært Europas tiende største 2. VERDISKAPNING: HVER KRONE SOM OMSETTES OM BORD AV UTENLANDSKE TURISTER GIR 5 KRONER PÅ LAND INKLUDERER VI RINGVIRKNINGENE ER TALLET 11 KRONER 1 krone omsatt blant en utenlandsk turist gir 5 kroner i omsetning på land. = 1 KR 1 KR 1 KR 1 KR 1 KR 1 KR 1 KR 1 KR 1 KR 1 KR 1 KR 1 KR Inkluderer man ringvirkningene disse pengene gir til samfunnet, er tallet 11 kroner

4 Ansvar for norsk kompetanse I generasjoner har Norge vært en stolt sjøfartsnasjon med en mektig handelsflåte. Ikke bare har havet vært den viktigste transportveien til og fra omverden det har også vært en viktig arbeidsplass og en kilde til utviklingen av Norges maritime klynge. som har skapt norsk maritim næring er en unik kombinasjon av dyktige sjøfolk, risikovillige redere, teknologisk avanserte skip og Det skipsutstyr, og en forbløffende innovasjonsevne. Forutsetning for den maritime klyngen Vi glemmer fort at Norge er en halvøy i Europa. Color Line binder Norge sammen med det europeiske kontinentet, og er i dag det eneste rederiet med norskregistrerte skip i regelmessig trafikk med passasjer- og gods mellom Norge og Europa. Vi har ca årsverk til sjøs. Erfaringen de opparbeider seg om bord på våre skip er viktig for hele det norske samfunnet 4. Norges nest største opplæringsbedrift til sjøs I samfunnsdebatten snakkes det mye om frafall i videregående opplæring og mangelen på lærlingplasser 5. I Color Line satser vi på norsk maritim kompetanse. I dag er vi den nest største opplærings bedriften til sjøs, og våre kandidater har høstet en rekke priser for det de lærer ombord. I fjor fikk to av våre lærlinger på Color Fantasy 2. plass i NM for yrkesfag 6. Gir de unge en sjanse Siden 2004 har selskapet tatt inn 720 lærlinger fordelt på 221 innen hotellvirksomheten og 499 innen dekk og maskin. Color Line er den største bidrags yteren til Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse 7. De siste ti årene har vi bidratt med nærmere 250 millioner kroner til stiftelsen, som er opprettet for å gi lærlinger og kadetter muligheter i den maritime næringen. Siden stiftelsen ble opprettet i 2004 har antall opplærings plasser blitt nesten tredoblet til om lag Fondsmidlene benyttes også til kompetanseheving- og rekrutterings tiltak, samt prosjekter innen helse, miljø og sikkerhet i de maritime næringene. Et Kunnskapsbasert Norge, STIFTELSEN NORSK MARITIM KOMPETANSE Viktig for Norge Dekk Maskin Hotel NORSK MARITIM KOMPETANSE 2500 ansatte, 2242 er norske Siden stiftelsen ble opprettet har antallet opplæringsbedrifter blitt nær doblet til av 10 bedriftsledere i maritim næring mener at ansatte med praktisk erfaring fra sjøen er avgjørende for innovasjon og nytenkning i virksomheten Color Line er ikke bare viktig for våre kunder og ansatte. Selskapet er viktige for Norge. Vår virksomhet gir betydelige ringvirkninger for andre næringer, blant annet innen reiseliv, kultur og den maritime sektor. Lønnsomme kunder for Norge Hvert år reiser hundretusenvis av utenlandske turister til Norge med våre skip. Color Line er ekspert på internasjonal bilturisme til Norge med 20 prosent markedsandel. Dette er lønnsomme turister som reiser rundt i flere dager og besøker hotell og opplevelser ikke minst i distrikts-norge. Dette er bakgrunnen for at om lag hver tredje kommersielle overnatting i Norge blant utenlandske turister stammer fra Color Line 9. Nøkkelrolle for den maritime klyngen Norske rederier, med norsk flagg, hovedkontor i Norge og med norske sjøfolk er helt avgjørende for at Norge skal opprettholde sin posisjon som maritim stormakt. Uten norske sjøfolk vil den norske maritime kompetansen sakte, men sikkert forvitre. I en undersøkelse FAFO har gjennomført mener syv av ti bedriftsledere i maritim næring at ansatte med praktisk erfaring fra sjøen er avgjørende for innovasjon og nytenkning i virksomheten 10. Avgjørende rammebetingelser Nettopp derfor er det avgjørende med internasjonalt, konkurransedyktige og forutsigbare rammevilkår på linje med våre konkurrenter i Norden og EU. Den viktigste enkeltfaktoren er nettolønnsordningen, som sikrer tilnærmet like vilkår for norske rederier som for utenlandske konkurrenter registrert i for eksempel Danmark. Den norske nettolønnsordningen er gradvis svekket de senere årene i forhold til konkurrentene i Norden. Konkurransesituasjonen er ytterligere presset fordi norske lønninger har økt mer enn i sammenlignbare land, samtidig som disse landene har fått styrket sine rammevilkår. Nettolønnsordningen er av analysebyrået Menon beregnet til å være samfunnsøkonomisk lønnsom, nettopp fordi norsk maritim næring har høy verdiskaping og gir store ringvirkninger på land. En viktig forutsetning for denne konklusjonen er i følge Menon at Color Line ikke flagger ut

5 Behov for fornyelse av reiselivsnæringen REISELIV Reiselivsnæringen er en av verdens raskest voksende næringer. Fra 2002 og frem til i dag har det vært en årlig vekst internasjonalt på om lag ti prosent. Utviklingen er drevet frem av økt kjøpekraft, mer fritid, rimeligere transport, demografiske endringer og tiltakende globalisering 12. Norge har særegne kvaliteter som gjør oss i solid stand til å ta vår del av den internasjonale veksten. Det handler blant annet om spektakulær natur, fiske- og friluftsliv, kunst, kultur og attraktiv arkitektur. Til tross for naturgitte forutsetninger har Norges andel av verdensmarkedet sunket fra 0,9 prosent i 1970 til 0,5 prosent i Utfordringene må adresseres Hovedforklaringen er at Norge er blitt verdens rikeste land, noe som igjen har skapt et av verdens dyreste reiseprodukt 14. I tillegg har norsk reiseliv hatt for lav produktivitet, med for mange små og fragmenterte aktører som har vært dårlig på samhandling. Løsningen på utfordringen er i følge Menon det følgende: 1 Økt industrialisering: stor skala, standardisering, effektiv logistikk og forutsigbar kvalitet. 2 Utvikling av unike produktopplevelser som oppfattes som eksklusive og dermed kan selges til en høyere pris. 3 Utvikling av selvbetjeningsløsninger: digitale løsninger og selvbetjeningskonsepter for å kutte ned arbeidskraftsintensiteten. 8 9

6 Tre grep for økt produktivitet 1. Selge helhetlig reiseopplevelser Det er de unike og verdifulle opplevelsene basert på natur og kultur som internasjonalt utgjør reiselivsproduktet Norge. Vi har helt unike opplevelser, men de er lite kjent. Det «norske reiselivsparadokset» må løses ved at det blant annet må bli lettere for turistene og finne frem til attraksjonene. Økt tilgjengelighet skal bidra til at vi evner å tilby de reisende et helhetlig tilbud kostnadseffektivt ved hjelp av internett booking og kommunikasjon i digitale kanaler 16. Teknologi, markeds - innsikt og finansielle muskler er viktige bidrag for å øke volumene i norsk reiseliv. 2. Digitalisering Digitaliseringen har endret reiselivet og bidratt til ytterligere å styrke konkurransen i næringen. Kundene forventer å kunne bestille stadig flere elementer av reisen på nett, enten det er transport eller kulturog opplevelsestilbud. 3. Industrialisering Industrialisering er et belastet begrep, men i realiteten handler det for Color Line om å tilby forutsigbar kvalitet til et stort antall turister for en lavere kostnad per passasjerer. Det gir både flere kunder, styrker lønnsomheten og bidrar til at norsk reiseliv blir mer konkurransedyktig og produktivt. Internasjonalisering av norsk reiseliv Veksten i norsk reiseliv må skje med tilvekst av utenlandske turister, og transportsektoren er en forutsetning for landbasert reiseliv. Color Line er den fremste transportøren av turister sjøveien inn til Norge og selskaper er en ledende turoperatør. Hvert år frakter Color Line rundt utenlandske turister til Norge. 50 prosent av disse kommer fra Tyskland, 30 prosent fra Danmark og de øvrige fra Nederland, Sverige og Belgia. Analyser gjort i forskningsprosjektet REISEPOL viser atde utenlandske turistene Color Line frakter til Norge legger igjen om lag 5,9 milliarder kroner i det norske reiselivet. Inkluderer vi totale ringvirkninger er tallet i overkant av 11,7 milliarder kroner. Dette betyr at reisene med Color Line utgjør nærmere 18 prosent av den totale utenlandske reiselivsomsetningen i Norge. Tyskland Norges viktigste marked Tyskland er norsk reiselivs viktigste marked. I snitt velger en tysk turist å feriere i Norge i fjorten dager, noe som gjør tyskerne til den turistgruppen med et høyest samlet forbruk 15. Likevel mener vi potensialet for vekst er stort. Norge har fortsatt ikke mer enn under én prosent av det tyske utenlandsmarkedet, og andelen i Hamburg, Norges nærmeste metropol, er så liten at den ikke en gang er målbar. Utvikler destinasjoner og attraksjoner I Color Line tror vi sterkt på Norge som turistmål, men vi mener at suksess krever at vi evner å skape et mer helhetlig reiselivsprodukt og en mer mål rettet, felles markedsinnsats der myndighetene og reiselivsnæringen må stå sammen

7 Ansvarlig spill Siden 2009 har Color Line hatt tillatelse til å ha casino og andre pengespill om bord på skipene. Hvert år deler selskapet ut en lovbestemt andel på 20 prosent av overskuddet av spillvirksomheten til samfunnsnyttige organisasjoner og formål som er godkjent av Lotteri- og stiftelsestilsynet. Lotteriloven som regulerer prosedyrene for tildelinger setter strenge retningslinjer for både mottaker og giver. En viktig premiss er at spill om bord ikke skal føre til sosiale problemer og uønsket spilleatferd. Color Line har utviklet effektive kontrollsystemer og har et opplæringsprogram med formål å forebygge spilleavhengighet. Den Norske Opera og Balletts barnesatsing er ett eksempel på en institusjon som mottar spillemidler fra Color Line. Andre eksempler er Norges Håndballforbund, Skiforeningen, Odd Fotballklubb, Norges Blinde forbund, Miljøstiftelsen Bellona, Hovden Sportsklubb og Telemarkshelten AS. Oslo et sentrum for kultur og arkitektur Oslo er i ferd med å bli en internasjonalt attraktiv kulturby. I gjennomsnitt transporteres våre internasjonale cruisegjester daglig rundt i Oslo til Holmenkollen, museene og andre attraksjoner i hovedstaden. Color Line har utviklet egne Oslo-pakker som inkluderer hotellopphold og besøk i eksempelvis Operaen og Munchmuseet, der vi har inngått egne strategiske samarbeidsavtaler. Siden vi signerte avtalene har Oslo opplevd en kraftig økning i interesse fra utlandet med fra i underkant av årlig ca pax for 10 år siden til vel i Vi forventer enda kraftigere effekt når det nye Munch-museet og Nasjonalmuseet etter planen åpner i Med Thon Hotels knytter vi Norge til kontinentet I 2014 inngikk vi et unikt og banebrytende samarbeid med Thon Hotels. Gjennom samarbeidet skal vi tilby våre kunder den beste og mest konkurr anse dyktige digitale plattformen for booking av hoteller og opplevelser i Norge. I tillegg fremmer vi Norgesreiser gjennom internasjonal markedsføring og salg. Et godt eksempel er et prosjekt på Flå for å utvikle kompetanse innen innlandsfiske, matkultur og jakt. Målet er å systematisere naturbasert turisme: prosjektet «Fiske- og Villmarksbygda» er et innovativt samarbeid mellom Norges Jeger- og fiskerforbund, Thon Hotels og Color Line, og vil kunne stå som modell for andre destinasjoner i Norge som satser på fiske- og fritidsturisme. På Flå tilbyr Norges Jeger- og fiskerforbund en rik og bærekraftig naturopplevelse, med fiskeglede og -helse i sentrum. I våre øyne er dette et godt eksempel på hvordan Norge kan tiltrekke seg flere turister ved at norske lokalsamfunn, frivillige, grunneierne og de store aktørene arbeider sammen, i god forståelse av hverandres roller og ansvar. Ikke minst illustrerer dette hvordan store reiselivsaktører kan lede an innen tjenesteinnovasjon

8 SuperSpeed en innovasjon av stor betydning Våren 2008 markerte starten på et nytt kapittel for den tradisjonsrike fergetrafikken over Skagerrak. To nye energieffektive skip ble introdusert på våre ruter mellom Kristiansand Hirtshals og Larvik Hirtshals. Skipene er blitt ytterligere miljøtilpassede med installering av scrubbere våren 2015 og landstrøm i Kristiansand høsten Målsettingen med SuperSpeed 1 og SuperSpeed2 var effektivisering, kostnadsreduksjon og en bedre kundeopplevelse. Samtidig skulle kapasiteten for transport av gods for norsk eksport- og importindustri økes betydelig. Etter få års drift har konseptet vist seg å svare til forventningene. Et foregangseksempel for industrialisering SuperSpeed ble av Torgeir Reve, professor ved Handelshøyskolen BI, trukket frem som et foregangseksempel på hvordan reiselivet kan bli mer produktivt og øke sin verdiskaping. I den store utredningen, Et kunnskapsbasert Norge, skriver han: «Color Lines Superspeed-konsept er kanskje det beste eksempelet på industrialisering i norsk reiselivsnæring.» Reve skriver videre: «Superspeed har ført til at norske skisteder blir lettere tilgjengelig og dermed mer attraktive for danske og nordtyske turister i konkurranse med skisteder i Alpene». På den måten mener han at Color Line bidrar til å gjøre norske reiselivsdestinasjoner mer attraktive og tilgjengelig for utenlandske turister, og at nyvinningen kan bidra til økt vekst og lønnsomhet til hele næringen. SuperSpeed er på mange måter et klassisk eksempel på hvordan private aktører i samarbeid med myndighetene og dyktige underleverandører kan drive innovasjon innen reiselivsnæringen. Ikke minst viser det hvordan innovasjon har stor betydning for sysselsetting, økonomisk vekst og miljø. Forener fart, kapasitet og regularitet SuperSpeed-konseptet var nyskapende og innovativt. Lastekapasitet for personbiler og gods ble økt betydelig. Skipene fikk økt hastighet, og skreddersydde havner og terminaler muliggjorde effektiv logistikk med rask lossing og lasting. De to skipene er 211 meter lange og har en daglig kapasitet på ca personbiler eller 675 trailere, i tillegg til totalt passasjerer. De justerbare dekkene på skipene gjør det enkelt å tilpasse kapasiteten etter sammensetningen av personbiler og lastebiler som skal med hver enkelt avgang. Moderne design Vi gjorde også forbedringer av passasjerområdet. Ved å satse på dagseilinger ble lugarer overflødige, og det er laget sitteområder som gir plass til flere passasjerer. I tillegg laget vi moderne og komfortable kafé- og shoppingområder. Ettersom vi satte krav til at skipene ikke skulle bruke mer enn én time på lossing og lasting, selv ved full kapasitet, har vi vært nødt til å teste og utvikle standardiserte rutiner og løsninger. Det er disse rutinene og løsningene som er drivkreftene bak vår punktlighet og hurtighet, som igjen bidrar til en god opplevelse for våre reisende og høy regularitet for våre godskunder. har ført til at norske skisteder blir lettere tilgjengelig og dermed mer attraktive for danske og nordtyske turister i konkurranse Superspeed med skisteder i Alpene. Torger Reve PASSASJERER PERSONBILER 675 TRAILERE Bedre for miljøet Color Line har sluttet seg til nullutslippsvisjonen til Norges Rederiforbund. Det innebærer at vi skal være ledende i utviklingen av en sikker, miljøvennlig og samfunnsansvarlig global maritim næring. SuperSpeed ga store kostnads- og miljømessige besparelser. Tre tiltak skiller seg ut og har en gjensidig effekt. De to SuperSpeedskipene erstattet fire gamle ferger på ruten mellom Kristiansand Larvik og Hirtshals, samtidig som vi tredoblet kapasiteten for trailere. Videre har en ny og innovativ form på skroget og moderne motorer resultert i mer miljø vennlige skip. Med et fullastet skip vil karbondioksid(co 2 )- utslippet per lastebil halveres på strekningen Kristiansand Hirtshals. Som et resultat av vår investering i høyeffektive dieselmotorer resulterte dette i en reduksjon i SOx-utslipp. I samme runde gjorde vi også en forbedring av kai- og terminalområdene i Larvik og Kristiansand. SuperSpeed er 211 meter lang og har en daglig kapasitet på ca person biler eller 675 trailere, i tillegg til totalt passasjerer. MILJØ 14 15

9 Et transportsystem for fremtiden Daglige frekvente avganger til Sverige, Danmark og Tyskland viktig for norsk import og eksportindustri. Color Line frakter i antall tilsvarende mer enn tyve prosent av den årlige mengde trailere til Norge landeveien (12 m). Transport er en viktig faktor for økt konkurransekraft og produktivitet, der behovet for effektiv transport av personer og gods mellom landsdeler og til utlandet er viktig. Et transportsystem for fremtiden forutsetter enda bedre fremkommelighet for personer og gods. Med sin moderne, miljøtilpassede flåte og effektive havner med gode tilførselsveier er Color Line unikt posisjonert til å spille en viktig rolle i å bidra til å få økt frakt av gods på sjøveien til og fra Norge i et helhetlig transportsystem. Åpningen av en ny firefelts motorvei fra Oslo til Larvik sommeren 2014, og den planlagte byggingen av ny E-18 gjennom Telemark og E-39 gjennom Kristiansand til Stavanger, vil styrke de viktige transportkorridorene med SuperSpeed fra henholdsvis Kristiansand og Larvik til Hirtshals i Danmark, og videre med tog eller 4-felts motorvei sørover til viktige markeder i Europa. Klimautfordringen krever felles tiltak Klimautfordringene krever tiltak og samarbeid mellom næringslivet, myndighetene, havnene og miljøorganisasjonene. Color Lines satsing på landstrøm i egnede havner er et eksempel på et slikt samarbeid. Landstrømanlegget for M/S Color Fantasy og M/S Color Magic i Oslo har vært i drift i hele I løpet av 2014 ble det bygget et nytt og innovativt landstrømanlegg for M/S SuperSpeed1 i Kristiansand. Det finnes planer for ytterligere utnyttelse av landstrøm for Color Lines skip i fremtiden. Bruk av landstrøm reduserer i stor grad skipenes utslipp av NOx, SOx, partikler og CO 2 under landligge. Color Lines havner ligger sentralt i viktige byer med store befolkningssentra. Landstrøm er både miljøvennlig og støtter opp rundt kommunenes og havnemyndighetenes egne miljøambisjoner. Nye miljøkrav Et transportsystem for fremtiden Kravet til utslipp av svoveloksider fra skip ble betydelig innskjerpet fra 1. januar For å imøtekomme de nye kravene installerte rederiet rensesystemer for eksosgass i hovedmotorene (scrubbere) ombord på M/S SuperSpeed2 våren M/S SuperSpeed 1 og de to cruiseskipene M/S Color Fantasy og M/S Color Magic får montert scrubbere 1. kvartal M/S Bohus og M/S Color Viking bruker en brennstoffkvalitet som tilfredsstiller de nye kravene som trådde i kraft 1. januar Når alle miljøtiltakene er implementert vil utslippet av svovel oksider fra skipene reduseres med over 90 prosent. Renseutstyret vil gi en utslippsreduksjon av svoveloksider per skip på over 500 tonn per år. For rederiet samlet vil reduksjonen bli cirka tonn SOx per år. I tillegg har renseteknologien den positive effekten at skipenes utslipp av partikler som sot reduseres med cirka 50 prosent. Prisbelønnet innsats Som en anerkjennelse av vår innsats mottok vi i 2014 prisen Baltic Sea Clean Maritime Award. Prisen deles ut årlig av organisasjonen Baltic Sea Forum til de aktørene i Østersjøregionen som bidrar mest offensivt til å ivareta miljøet. I juryens begrunnelse het det at «Color Line har tidlig identifisert verdien av miljøvennlig skipsfart og er en driver for innovasjon og utvikling. Rensesystemet for svoveldioksid er i test og skal installeres i selskapets fire største ferger i 2015» 17. Fra venstre: Jurg Rudolf, Color Line GMBH, Haitze Simers, General Director DG MARE European Commission og Jan Helge Pile, Konserndirektør Color Line Marine

10 Sjøtransport er miljøeffektivt Med dagens befolkningsvekst forbruker vi mer enn noen gang tidligere. Det gjør at behovet for varetransport øker kraftig, også over landegrensene. EUs mål er at femti prosent av varetransporten skal overføres fra vei til sjø og jernbane innen Årsaken er at transport via sjøen er betydelig mer klima- og miljøvennlig. Betydelig miljøbesparelse Color Line ønsker å være en stor aktør innen miljøvennlig transport. Sammen lignet med gods på vei reduserer transport til sjøs energiforbruket med 82 prosent, C0 2 -utslippet med 94 prosent og NOx-utslippet med 86 prosent. Flytting av om lag trailere fra vei til sjø tilsvarer en årlig miljøbesparelse lik en 2000 kilometer lang kø med trailere. Dette tilsvarer strekningen fra Oslo til Nordkapp langs landeveien. Omregnet i volum tilsvarer transporten om lag 23 prosent av mengden trailere som årlig passerer landeveien inn til Norge. I tillegg transporterer Color Line årlig mer enn privatbiler og busse 19. I sum gjør dette oss til en betydelig bidragsyter for mer frakt over fra vei til sjø. For eksempel har SuperSpeed en daglig kapasitet på passasjerer, personbiler eller 675 trailere. Dette tilsvarer kapasiteten til 108 fulle Boeing 737 fly, 13 kilometer med bilkø og 8,1 kilometer med trailerkø. SuperSpeed har en daglig har en daglig kapasitet på passasjerer som tilsvarer kapasiteten til 108 fulle Boeing 737 fly. Landstrømprosjektet Skip trenger betydelig tilgang til strøm også når de ligger til kai, blant annet til belysning, ventilasjon, varme og drift av tekniske installasjoner. Vanligvis får skipene denne elektrisiteten fra et eget kraftverk ombord, som drives av hjelpemotorer som bruker diesel eller andre fossile drivstoff. Dette fører til utslipp av CO 2, samt utslipp av partikler, svoveldioksid (SO 2 ) og NO 2. Dette er igjen faktorer som bidrar til dårlig luftkvalitet lokalt. Med vårt landstrømprosjekt ønsket vi å adressere dette problemet. Landstrøm innebærer at elektrisiteten kommer fra det vanlige kraft nettet på land. Det vil si at skipene i all hovedsak blir drevet av vannkraft en ren og fornybar energikilde. Innføringen av landstrøm i Oslo i 2011 vekket betydelig internasjonal oppmerksomhet, og satte ny internasjonal standard for fremtidens bærekraftige skipsfart. Landstrømåpningen om bord på Super Speed2 i Kristiansand 17. november Landstrøm gir store Bildet viser maskinsjef Thor Egil miljøbesparelser Løyning, miljø- og klimaminister Trine Innføringen av den innovative teknologien har gitt målbare resultater. Sundtoft og konsernsjef Trond Kleivdal. Vi har redusert CO 2 -utslippet tilsvarende 1700 biler. Ikke minst reduserte vi utslippet av NO 2 (50 tonn), SO 2 (2,5 tonn) og svevestøv (0,75 tonn). Elektrisiteten skipene får fra land blir produsert på en vesentlig mer effektiv måte enn elektrisiteten som blir laget av hjelpemotorene. I sum utgjorde energieffektiviseringen ved å gå over til landstrøm ca. 60 prosent 20. Gjennom å fjerne et av Oslo by sine største punktutslipp, bidrar Color Line til at hovedstaden kan nå sitt mål om å bli en lavutslippsby. Dette var grunnen til at vi mottok Oslo kommunes miljøpris i % ENERGIEFFEKTIVISERING VED OVERGANG TIL LANDSTRØM REDUKSJONEN I CO 2 - UTSLIPPET VED INNFØRING AV LANDSTRØM TILSVARER BILER 90% REDUKSJON I UTSLIPPET AV SVOVELOKSID VED INSTALLASJON AV SCRUBBERE 18 19

11 Nettolønnsordningen sikrer en blå fremtid Næringsminister Monica Mæland oppnevnte 3. mars 2014 et partssammensatt utvalg for å fremme en betydelig og konkurransedyktig flåte under norsk flagg, og å sikre tilstrekkelig tilgang på norsk operativ maritim kompetanse. Utvalget ble ledet av professor Hans Jacob Bull og hadde medlemmer fra LO, NHO, Det norske maskinistforbund, Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund, Fraktefartøyenes Rederiforening, NHO Sjøfart og Norges Rederiforbund. Utvalget overleverte sin rapport til statsråden 8. september i fjor. I rapporten anbefales det at Color Line fortsatt skal gis mulighet for å ha sine skip med norsk flagg og med norsk maritim besetning. Utvalget foreslår en oppmyking av fartsområdet for passasjerskip i utenriksfart som går i fast rute med passasjerer mellom norsk havn og havner utenfor Norden, kombinert med en endring i nettolønnsordningen som sikrer konkurransekraften til den norske maritime besetningen. For Color Line innebærer utvalgets innstilling at det åpnes for NIS registrering for M/S Color Magic og M/S Color Fantasy mellom Oslo og Kiel, mens rederiets fire transportskip til Danmark og Sverige forblir i NOR som i dag. Oppfølgingen av fartsområdeutvalgets rapport vil være en sentral del av arbeidet med regjeringens nye maritime strategi, som etter planen skal legges frem i juni Dersom utvalgets innstilling blir vedtatt av regjeringen og får flertall i Stortinget, vil det langt på vei gi Color Line den langsiktighet og forutsig barhet som er nødvendig for at rederiet kan konkurrere på likeverdige vilkår fra et norsk ståsted i fremtiden. Internasjonal konkurransedyktighet Color Line har de senere årene investert betydelige ressurser for å optimalisere driften og øke produktiveten for å gjøre selskapet fremtidsrettet og internasjonalt konkurransedyktig. De siste ti årene har Color Line redusert antall skip fra 10 i 2005 til 6 skip i dag, hvorav fire er nye og moderne med miljøtilpassede løsninger både om bord og i havnene. Antall årsverk er vesentlig redusert de senere årene, samtidig som produksjonen er opprettholdt og kostnadsbasen er kontinuerlig tilpasset driften. Det forteller en historie om en kraftig produktivitetsvekst. Kraftig effektivisering Denne effektiviseringen har vært gjort mulig ved fokus på automatisering og effektivisering av alle deler av driften. Resultatene i selskapet må sees i lys av at rammevilkårene er betydelig svekket i forhold til konkurrentene i øvrige Norden. Ikke minst er oljeprisen mer enn doblet fra 2004 til 2014, og Norge har hatt en sterk pris- og lønnsvekst i forhold til sammenliknbare land. Dette har ført til at Color Line har opplevd betydelig økt konkurranse fra lavprisselskaper innen flytransport med passasjerer ut av Norge grunnet økt kjøpekraft i befolkningen. Samtidig har Norge fremstått som kostbart fra utlandet, delvis grunnet en skjev valutasituasjon mellom Norge og de viktigste, internasjonale markedene. Vi har også sett at utenlandske rederier har satset på transport og cruise til Norge ved å utnytte skjevheten i rammevilkårene. Konkurransedyktige rammevilkår er avgjørende Skal Norge lykkes i å videreutvikle det norske velferdssamfunnet i fremtiden må næringslivet, de ansatte og myndighetene fortsatt spille på lag. I bunnen må det ligge stabile og internasjonalt konkurransedyktige rammevilkår. Color Line står i dag overfor konkurrenter på sine ruter som med base i andre nordiske land opererer med vesentlig bedre rammevilkår. Nettolønnsordningen som ble innført i 2002 er over tid blitt svekket i forhold til rederiene i de andre nordiske landene. Dette, sammen med en særegen norsk prisvekst og lønnsøkning, gir i dag ikke tilstrekkelig konkurransedyktige rammevilkår for norsk nærskipsfart. samfunnsøkonomiske lønnsomheten forklares i stor grad at Color Line ikke flagger ut, og at Den de også beholder store deler av Color Lines land organisasjon i Norge. Innledning s. 3 i Menon publikasjon , Utredning om farstområdebegrensningene og nettolønnordningen bestilt av Fartsområdeutvalget Fotnoter: 1 2 Howarth Color Line, Innovasjon Norges sommerundersøkelse 2013 og Euromonitor 2014) 4 Et kunnskapsbasert Norge, https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/yrkesfagene-fortjener-mer-respekt/id / 6 7 Alle rederier som mottar nettolønn betaler inn p.t. kr. 500 pr. ansatt pr. måned til stiftelsen. 8 Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse. Årsrapport Menon Menon publikasjon , Utredning om fartsområdebegrensningene og nettolønnsordningen 12 Menon 2014, Scenarioanalyse Menon 2014, Scenarioanalyse Et kunnskapsbasert Reiseliv, Menon Scenarioanalysen Menon Scenarioanalysen https://www.regjeringen.no/contentassets/6df54cc2f2d7495fa fbfbc665/colorline.pdf

Årsrapport. Color Group AS

Årsrapport. Color Group AS Årsrapport 214 Color Group AS Color Group AS Årsrapport 214 Hovedtall og nøkkeltall Dette er Color Line Color Group AS REGNSKAPSSTANDARD IFRS KONSERN 214 213 212 211 21 214 TRAFIKKUTVIKLING Passasjerer

Detaljer

Mot en videre horisont Color Lines engasjement for miljø, kultur og opplæring

Mot en videre horisont Color Lines engasjement for miljø, kultur og opplæring Kaja Reegård og Jon Rogstad Mot en videre horisont Color Lines engasjement for miljø, kultur og opplæring Kaja Reegård og Jon Rogstad Mot en videre horisont Color Lines engasjement for miljø, kultur og

Detaljer

Maritim verdiskapingsbok 2015

Maritim verdiskapingsbok 2015 Maritim verdiskapingsbok 2015 71,2 2004 122,7 2007 140,2 2009 144,8 2011 174,4 2013 > Verdiskapingsutviklingen i maritim næring fra 2004 til 2013 2 Kysten og havet har fra de første nordboere etablere

Detaljer

Hovedpunkter 2009. yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning

Hovedpunkter 2009. yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning Årsrapport 2009 Hovedpunkter 2009 Innhold yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning yy Ny aksjonærstruktur yy Godt utgangspunkt for 2010 Finansiell kalender

Detaljer

Hovedpunkter 2008. Innhold. Finansiell kalender

Hovedpunkter 2008. Innhold. Finansiell kalender Årsrapport 2008 Hovedpunkter 2008 Innhold yy Forbedringsprogrammet Svart Belte gir driftsforbedringer og økte inntekter yy Salg av virksomheter bidrar til redusert gjeld og en mer fokusert virksomhet

Detaljer

Vi byr på ren magi også om vinteren

Vi byr på ren magi også om vinteren Årsrapport 2007 Vi byr på ren magi også om vinteren Hurtigruten byr på ekte opplevelser i unike farvann, og det gjør vi hele året. I sommerhalvåret dreier det seg om hurtigruteturen langs norskekysten,

Detaljer

Nye miljøskip Nor Lines satser på naturgassdrevne godsskip utviklet i samarbeid med Rolls-Royce Marine

Nye miljøskip Nor Lines satser på naturgassdrevne godsskip utviklet i samarbeid med Rolls-Royce Marine Magasin for transportkjøpere 2014 Konkurransedyktig sjøtransport Best på pris, punktlighet og miljø Container øker mest Nye miljøskip Nor Lines satser på naturgassdrevne godsskip utviklet i samarbeid med

Detaljer

Hordaland på Børs. 10 år med BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN. Hordaland på Børs

Hordaland på Børs. 10 år med BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN. Hordaland på Børs BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN 10 år med Hordaland på Børs 1 Norges viktigste næringsområde Bergen og Vestlandet har alle forutsetninger for å lykkes på tross av motgangen vi nå opplever. Vi har

Detaljer

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 2 Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 3 Forord Reiselivsnæringen

Detaljer

Innhold Dette er Hurtigruten Virksomheten Styrets beretning Regnskap og noter Aksjonærinformasjon Eierstyring og selskapsledelse

Innhold Dette er Hurtigruten Virksomheten Styrets beretning Regnskap og noter Aksjonærinformasjon Eierstyring og selskapsledelse Side 2 Front page Årsrapport Side 3 4 8 Hurtigrutens produktområder 8 Norskekysten 14 Explorerprodukter/MS Fram 15 Spitsbergen 16 Charter/utleie av skip 17 Organisasjonsutvikling 18 Miljø og helse 20 28

Detaljer

Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart

Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart Sjøtransportprosjektet/ Sjøtransportalliansen 1 INNHOLD 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 3 3. Hva er situasjonen i dag?...

Detaljer

Høydepunkter 2006. Innhold >>>> Finansiell kalender. Hurtigruten Group ASA etablert med selskapsrettslig og regnskapsmessig virkning fra 1. mars 2006.

Høydepunkter 2006. Innhold >>>> Finansiell kalender. Hurtigruten Group ASA etablert med selskapsrettslig og regnskapsmessig virkning fra 1. mars 2006. Høydepunkter 2006 Innhold >>>> y y y y y y y Hurtigruten Group ASA etablert med selskapsrettslig og regnskapsmessig virkning fra 1. mars 2006. Omfattende fokus på integrasjon og forbedringstiltak gjennom

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av reiselivsnæringen i Oslo

Samfunnsøkonomisk analyse av reiselivsnæringen i Oslo RAPPORT Samfunnsøkonomisk analyse av reiselivsnæringen i Oslo MENON-PUBLIKASJON NR. 2/2014 Januar 2014 av Anniken Enger, Endre Kildal Iversen, Anne Espelien og Rasmus Bøgh Holmen Sammendrag Hensikten med

Detaljer

FOR ARV OG MILJØ. bærekraftsrapport

FOR ARV OG MILJØ. bærekraftsrapport FOTO FREDRIK MYHRE OG GLENN RØKEBERG Innhold for arv og miljø dialog og åpenhet kollektiv drivkraft miljøvennlig jernbanedrift 46-50 51-53 54-58 59-65 motiverte medarbeidere sikker reise etiske normer

Detaljer

OSLOREGIONEN. Fremtidens arbeidsplasser

OSLOREGIONEN. Fremtidens arbeidsplasser OSLOREGIONEN Et bilag som distribueres sammen med Aftenposten 23.08.2006. SKRUS SAMMEN Foto: Morten Brakestad Innovasjon i sentrum Osloregionen har mulighet til å hevde seg blant Europas mest innovative

Detaljer

UTVIKLING AV EN KONKURRANSEDYKTIG NETTOLØNNSORDNING

UTVIKLING AV EN KONKURRANSEDYKTIG NETTOLØNNSORDNING 1 UTVIKLING AV EN KONKURRANSEDYKTIG NETTOLØNNSORDNING AUGUST 2012 2 Innhold Side Om notatet... 4 Oppsummering... 5 En norsk sjømannstand er et nødvendig grunnlag for hele den maritime næringen og en lønnsom

Detaljer

Strategi. Regjeringens maritime strategi. Stø kurs 2020

Strategi. Regjeringens maritime strategi. Stø kurs 2020 Strategi Regjeringens maritime strategi Stø kurs 2020 Strategi Regjeringens maritime strategi Stø kurs 2020 Innhold Forord...4 DEL I - BAKGRUNN...6 1 Innledning...6 2 Megatrender og globale utviklingstrekk...7

Detaljer

NORSK REISELIVSNÆRING 2025

NORSK REISELIVSNÆRING 2025 RAPPORT NORSK REISELIVSNÆRING 2025 EN SCENARIOANALYSE 1 Av: Anniken Enger Kåre Sandvik Erik W. Jakobsen Endre Kildal Iversen Julia Loe Layout, design: Kommunikasjonsbyrået Spring AS Trykk: BK Grafisk as

Detaljer

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver INNHOLD Leder.......3 1. VERDISKAPING I KRAFTBRANSJEN Fornybar energi skaper store verdier...4 - Felles interesser i kraft-norge...6 2. STOR

Detaljer

Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014

Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014 Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014 Les om 05 NSB-KONSERNET Tall og fakta /06/ Konsernsjefen har ordet /08/ Viktige hendelser i 2014 /10/ 13 VÅRT samfunnsbidrag Kollektivtransport /16/ Byutvikling

Detaljer

M/S Ronja Harvester - Overlevert Sølvtrans AS i august. Nasjonal maritim strategi s. 5. Krav til ISM for lasteskip på 500 BT s. 10

M/S Ronja Harvester - Overlevert Sølvtrans AS i august. Nasjonal maritim strategi s. 5. Krav til ISM for lasteskip på 500 BT s. 10 NUMMER 3-2007 72. ÅRGANG M/S Ronja Harvester - Overlevert Sølvtrans AS i august Nasjonal maritim strategi s. 5 Krav til ISM for lasteskip på 500 BT s. 10 FRAKTEFARTØYENES REDERIFORENING - stiftet 14. desember

Detaljer

Strategi. Mer gods på sjø. Regjeringens strategi for økt nærskipsfart

Strategi. Mer gods på sjø. Regjeringens strategi for økt nærskipsfart Strategi Mer gods på sjø Regjeringens strategi for økt nærskipsfart Forsidefoto: Oslo Havn Strategi Mer gods på sjø Regjeringens strategi for økt nærskipsfart Innhold Innhold Forord...7 Innledning...8

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Dato: 2010-04-19 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av mai utarbeide en helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi

Detaljer

Styrets melding til eierne 2010

Styrets melding til eierne 2010 Styrets melding til eierne 2010 Forsidebildet er fra Wiig Gartneri på Orre. Med gass fra Lyse er det mulig med vinterproduksjon av tomater. Jenta på bildet er Wiigs barnebarn, Dina Wiig. Foto: Signe Christine

Detaljer

Utålmodig logistiker. nettverk. Det norske bildet Side 4. Kabotasje er lovlig Side 10. til Korea Side 8. Side 14

Utålmodig logistiker. nettverk. Det norske bildet Side 4. Kabotasje er lovlig Side 10. til Korea Side 8. Side 14 Nr.2 juni 2012 nettverk Landtransport Sjø- og flyfrakt samferdsel Utålmodig logistiker Side 14 Det norske bildet Side 4 Kabotasje er lovlig Side 10 Fra Molde til Korea Side 8 C200 Med Scanias FMS-system

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LANDSTRØM I OSLO HAVN

HANDLINGSPLAN FOR LANDSTRØM I OSLO HAVN HANDLINGSPLAN FOR LANDSTRØM I OSLO HAVN 1 HANDLINGSPLAN FOR LANDSTRØM I OSLO HAVN KORT OM LANDSTRØM I OSLO HAVN Strøm fra lavspentnettet på land til mindre båter benyttes daglig i Oslo havn. Levering av

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1.

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1. En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling 1. utgave Dato: 2010-04-12 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av

Detaljer

Maritim verdiskaping i Bergensregionen

Maritim verdiskaping i Bergensregionen Maritim verdiskaping i Bergensregionen Den industrielle shippinghovedstaden MENON-PUBLIKASJON NR. 2/2013 Januar 2013 av Christian Svane Mellbye & Erik W Jakobsen Innhold Forord... 2 1. Innledning og sammendrag...

Detaljer

Hovedpunkter 2011. Innhold. Finansiell kalender 2012

Hovedpunkter 2011. Innhold. Finansiell kalender 2012 Årsrapport 2011 2 3 Innhold Om Hurtigruten 4 En del av Norge siden 1893 4 Den store jubelferden 7 Adm. dir. Olav Fjells artikkel 9 Virksomheten 11 Visjonær grunnlegger 11 Organisasjon 20 Helse, miljø og

Detaljer