HVA MENER DU OM KOMMUNEN DIN? HOLEUNDERSØKELSEN 2000

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HVA MENER DU OM KOMMUNEN DIN? HOLEUNDERSØKELSEN 2000"

Transkript

1 Hole kommune HVA MENER DU OM KOMMUNEN DIN? DIN VURDERING AV BOSTEDSKOMMUNEN OG ULIKE TJENESTER HOLEUNDERSØKELSEN 2000

2 HVORDAN VURDERER DU HOLE SOM BOSTEDSKOMMUNE? Husstanden din inviteres hermed til å delta i vurderingen av Hole som bostedskommune og tjenesteproduksjonen i kommunen! DEN SOM SIST HADDE FØDSELSDAG SKAL SVARE PÅ SPØRRESKJEMAET! Vi ber om at den i husstanden som er 16 år eller eldre og som sist har hatt fødselsdag svarer på spørsmålene. På den måten vilvi få et mest mulig tilfeldig utvalg av innbyggere som svarer. Hensikten med spørreundersøkelsen er å få frem innbyggernes egne vurderinger når det gjelder egen bostedskommune og tjenesteproduksjonen og å sammenligne disse med vurderingen av andre kommuner. Dette skal blant annet gi grunnlag for kvalitetsutvikling av tjenestene. DE SOM SVARER DELTAR I TREKNINGEN AV PREMIER Alle som returnerer spørreskjemaet i utfylt stand, deltar i en landsomfattende trekning av en SYDENTUR til en verdi av kr , og 10 KJØPEKORT til en verdi av kr hver. VI GARANTERER ANONYMITET I undersøkelsen er du sikret full anonymitet, og vi garanterer at besvarelsene behandles fortrolig. Norsk Gallup Institutt A/S, som står for den praktiske gjennomføringen av undersøkelsen, arbeider i henhold til konsesjon gitt av Datatilsynet, og er underlagt taushetsplikt. Resultatene leses maskinelt og vil kun bli brukt i statistiske tabeller. HVORDAN SKAL DU BESVARE SPØRSMÅLENE? Nesten alle spørsmål skal besvares på samme måte- ved å sette kryss i det svaralternativ som passer best, slik det er vist i rammen nedenfor: HVOR FORNØYD/MISFORNØYD ER DU MED HENSYN TIL: Svært Svært Vet misfornøyd fornøyd ikke Boligsituasjonen i kommunen *10 Det vil være til stor hjelp for oss om du er nøyaktig når du setter kryss i det aktuelle alternativ, og at du bruker blå penn. HAR DU SPØRSMÅL ANGÅENDE UNDERSØKELSEN? Har du spørsmål i forbindelse med utfyllingen av skjemaet, kan du ringe gratis til vårt grønne telefonnummer Spør etter Wenche, Lisbet eller Anita. Ferdig utfylte skjema legges i vedlagte svarkonvolutt og returneres så fort som mulig - helst innen 1 uke etter at du mottok det. Med vennlig hilsen Roar Hind Avdelingsleder Norsk Gallup Institutt AS Befolknings- og brukerundersøkelse Norsk Gallup Institutt A/S

3 FØRST HAR VI NOEN SPØRSMÅL OM DEG OG HUSSTANDEN DIN. Kjønn Mann... 1 * 1 Kvinne... 2 Alder år (Ett tall i hver rute) Hva er din høyeste fullførte utdanning? Grunnskoleutdanning... 1 * 3 Videregående utdanning... 2 Universitet/høyskoleutdanning... 3 Sivilstatus i dag: Gift/registrert partner... 1 * 4 Samboende... 2 Ugift, ikke samboende... 3 Tidligere gift (enke/enkemann/skilt)... 4 * 2 Hvor i kommunen er du bosatt? Vik m/ Steinåsen, Steinsletta, Steinfjerdingen... 1 * 5 Sundvollen m/nes... 2 Sollihøgda... 3 Røyse m/helgelandsmoen... 4 Hvor langt fra Vik er du bosatt? 0-2 km... 1 * km km km km eller mer... 5 Antall personer i husstanden i alt, når du regner med samtlige voksne og barn: 1 person... 1 * 7 2 personer personer personer personer eller flere... 5 Husstandsmedlemmenes alder: Flere kryss mulig 67 år * år år år år år år år år år Er du medlem i noen av de følgende typer foreninger/organisasjoner? Flere kryss mulig Velforening... 1 * 9 Idrettslag... 2 Politisk parti... 3 Fagforening... 4 Andre lag/foreninger... 5 Annet... 6 Ikke medlem av foreninger/org... 7 Antall år du til sammen har bodd i kommunen: Mindre enn 1 år... 1 * år år år år eller mer... 5 Har du noen gang vært bosatt i andre kommuner? Ja... 1 * 11 Nei... 2 Husstandens boligtype: Enebolig... 1 * 12 Rekkehus/tomannsbolig... 2 Leilighet... 3 Hybel/hybelleilighet... 4 Kollektiv/bofellesskap... 5 Bolig spes. tilpasset eldre/utviklingshemmede (trygde/omsorgsbolig)... 6 Annet... 7 Befolknings- og brukerundersøkelse Norsk Gallup Institutt A/S

4 Har husstanden PLANER om å flytte over i en annen BOLIG i kommunen i løpet av de kommende 2-4 år? Ja... 1 * 13 Nei... 2 Vet ikke... 3 De som har planer om å flytte i annen bolig i kommunen svarer: Hvilken type bolig har du/husstanden planer om å flytte til? Enebolig... 1 * 14 Rekkehus/tomannsbolig... 2 Leilighet... 3 Hybelleilighet... 4 Bolig spes. tilpasset eldre/psyk.utv.- hemmede(pleie/omsorgsbolig)... 5 Annet... 6 Har du/husstanden PLANER om å flytte til ET ANNET OMRÅDE av kommunen i løpet av de kommende 2 år? Ja... 1 * 15 Nei... 2 Vet ikke... 3 De som har planer om å flytte til annet område/strøk svarer: Hva er den viktigste årsaken til at du planlegger å flytte fra området du bor i? Inntil 2 kryss Vanskelig å få passende bolig i strøket.. 1 * 16 Dårlige oppvekstforhold for barn... 2 Dårlige oppvekstforhold for ungdom... 3 Forurensning (støy, luft, vann o.l.)... 4 Trafikksikkerheten i strøket... 5 Langt unna sentrum/sentrale strøk... 6 Utrygt å ferdes ute... 7 Det sosiale miljø i strøket... 8 Langt unna natur- og friområder... 9 Flytte nærmere arbeidsplass Annet VURDERING AV BOSTEDSKOMMUNEN DIN Vi har så noen spørsmål om din vurdering av ulike forhold ved kommunen som bostedskommune. For hvert av forholdene ber vi deg svare langs en skala fra 1 til 6, der 1 betyr at du er svært misfornøyd med dette forholdet, og 6 betyr at du er svært fornøyd. HVOR FORNØYD/MISFORNØYD ER DU MED HENSYN TIL: Svært misfornøyd Svært fornøyd Vet ikke Mulighetene for arbeid eller nytt arbeid i kommunen (inkl. omland) * 17 Tilrettelegging for å etablere egen arbeidsplass * 18 Boligsituasjonen i kommunen * 19 Utvalget av butikker/varer * 20 Mulighetene for natur- og friluftsliv i kommunen (inkl. omland) * 21 Vær- og klimaforholdene * 22 Forurensingssituasjonen i kommunen (graden av forurensing) * 23 Det kollektive transporttilbudet innen kommunen * 24 Det kollektive transporttilbudet ut av kommunen * 25 Det sosiale miljøet i kommunen * 26 Innslaget av folkeliv og aktiviteter i sentrum * 27 Trygghet når det gjelder å ferdes ute i sentrum * 28 Trygghet når det gjelder å ferdes ute der du bor * 29 Utseende på bygningene i sentrum * 30 Det offentlige tjenestetilbudet totalt sett i kommunen * 31 Befolknings- og brukerundersøkelse Norsk Gallup Institutt A/S

5 HVOR FORNØYD/MISFORNØYD ER DU MED HENSYN TIL: Svært misfornøyd Svært fornøyd Vet ikke Fritidstilbudet i kommunen * 32 Kulturtilbudet i kommunen * 33 Utvalget av lag og foreninger * 34 Kino-/konsert-/teatertilbudet * 35 Oppvekstmiljøet for barn * 36 Oppvekstmiljøet for ungdom * 37 Barnevennligheten i ditt boområde * 38 Utdanningsmulighetene utover grunnskole i kommunen * 39 Eldreomsorgstilbudet totalt sett i kommunen * 40 Legedekningen i kommunen * 41 Barnehagedekningen i kommunen * 42 Dekning hjemmehjelp/-sykepleie * 43 Dekning boliger spes. tilpasset eldre * 44 Dekn. sykehjems-/institusjonsplasser * 45 Sykehusdekningen i fylket du bor i * 46 Alle forhold tatt i betraktning - hvor fornøyd eller misfornøyd er du med kommunen din som kommune å leve/være bosatt i? Svært Svært Vet misfornøyd fornøyd ikke * 47 Ut fra hva som ville være en ideell kommune for deg å leve/være bosatt i - hvor fornøyd/misfornøyd er du da med din kommune? Svært Svært Vet misfornøyd fornøyd ikke * 48 I hvilken grad vil du si kommunen din hevder seg i konkurranse med et gjennomsnitt av norske kommuner når det gjelder å være en attraktiv kommune å leve/være bosatt i? I svært I svært Vet liten grad stor grad ikke I hvilken grad vil du si at du føler deg knyttet til..? * 49 I svært I svært Vet liten grad stor grad ikke Kommunen du bor i * 50 Området du bor i * 51 Alle forhold tatt i betraktning, i hvilken grad vil du si at du trives i..? I svært I svært Vet liten grad stor grad ikke Kommunen du bor i * 52 Området du bor i * 53 I hvilken grad har du ØNSKE om å flytte fra kommunen? I svært I svært Vet liten grad stor grad ikke * 54 Befolknings- og brukerundersøkelse Norsk Gallup Institutt A/S

6 Har husstanden konkrete PLANER om å flytte fra kommunen i løpet av de kommende 2 år? Ja... 1 * 55 Nei... 2 Vet ikke... 3 De som har konkrete planer om å flytte fra kommunen svarer: Hvor har husstanden tenkt å flytte? Nabokommunen... 1 * 56 Annen kommune i fylket... 2 Kommune utenfor fylket, men i landsdelen... 3 Kommune annet sted i landet... 4 Utlandet... 5 Vet ikke/ikke aktuelt... 6 De som har konkrete planer om å flytte fra kommunen svarer: Hva er hovedårsaken til at husstanden planlegger å flytte? Inntil 2 kryss Vanskelig å få passende arbeid for noen i husstanden... 1 * 57 Vanskelig å få passende arbeid for både meg og samboer/ektefelle... 2 Bosatt for langt unna arbeidsplassen (for lang pendling)... 3 Skal ta utdanning annet sted... 4 Vanskelig å få passende bolig/tomt... 5 Flytter tilbake til/nærmere mitt/husstandens hjemsted... 6 For dårlig fritids-/kulturtilbud... 7 For dårlig oppvekstmiljø i kommunen... 8 Det sosiale miljø i kommunen... 9 For få butikker/for lite utvalg av varer Klimatiske forhold Annet DIN VURDERING AV NOEN TJENESTER I KOMMUNEN Vi ber deg nå vurdere hvor fornøyd/misfornøyd du er med ulike tjenester i kommunen du bor i. For hver tjeneste er det viktig at du setter TO KRYSS, ett for om du i løpet av de SISTE 12 MÅNEDER har benyttet tjenesten, og ett for din vurdering av tjenesten. Dersom du har benyttet tjenesten, svarer du på bakgrunn av DINE ERFARINGER. Dersom du IKKE har benyttet tjenesten, svarer du ut fra DITT INNTRYKK av tjenesten. Dersom du har BARN i barnehage/skole eller noen i NÆR FAMILIE som har benyttet hjemmehjelp/-sykepleie eller alders-/sykehjem, krysser du av for "benyttet siste 12 mnd.". Dersom du har FLERE barn i barnehage/skole, svarer du med utgangspunkt i barnet som SIST HADDE FØDSELSDAG. TO KRYSS PR. LINJE, ETT FOR "BENYTTET/IKKE BENYTTET" OG ETT FOR VURDERING HVOR FORNØYD/MISFORNØYD Benyttet Svært Svært ER DU MED: siste 12 mnd. mis for- Vet Nei Ja fornøyd nøyd ikke Barnehagen (offentlig/privat) barnet går i * * 59 Barneskolen barnet går på * * 61 Ungdomsskolen ( kl.) barnet går på * * 63 Skolefritidsordningen barnet benytter * * 65 Musikkskolen barnet benytter * * 67 Biblioteket du sist benyttet * * 69 Teatertilbudet i kommunen * * 71 Konserttilbudet i kommunen * * 73 Kunstutstillingstilbudet * * 75 Museumstilbudet * * 77 Fritids-/ungdomsklubben du/barnet benytter * * 79 Befolknings- og brukerundersøkelse Norsk Gallup Institutt A/S

7 HVOR FORNØYD/MISFORNØYD Benyttet Svært Svært ER DU MED: siste 12 mnd. mis for- Vet Nei Ja fornøyd nøyd ikke Idrettsanleggene i kommunen * * 81 Svømmehalltilbudet i kommunen * * 83 Allmennlegen du sist benyttet i kommunen (offentlig eller privat, ikke sykehus eller spesialist) * * 85 Fysioterapeuten du sist benyttet * * 87 Helsestasjonen du benytter * * 89 Hole sykehjem * * 91 Sundjordet bofellesskap * * 93 Vikstunet omsorgsleiligheter * * 95 Vik Torg omsorgsleiligheter * * 97 Hjemmehjelp du/dine benytter * * 99 Hjemmesykepleie du/dine benytter 1 2 * * 101 Eldresenteret du benytter * * 103 Tilbud til psyk. utviklingshemmede (utenom botilbud) noen i husstanden benytter * * 105 Barnevernstjenesten du/noen i din husstand benytter/har benyttet * * 107 Sosialkontoret du eller noen i din husstand benytter/har benyttet * * 109 Det tekniske kontor du har benyttet (byggesak, oppmåling etc.). 1 2 * * 111 Rådmannskontoret du har benyttet 1 2 * * 113 Kommunekassa/kemneren du benytter/har benyttet * * 115 Kulturkontoret du har benyttet * * 117 PP-tjenesten du har benyttet * * 119 Næringsrådgivningen/-kontoret du har benyttet * * 121 Den kommunale informasjonen til innbyggerne helhetlig sett * 122 Renovasjon/søppeltømming * 123 Drikkevannskvalitet * 124 Veitilbudet for bilister helhetlig sett (sikkerhet, kapasitet, veivedlikehold) * 125 Veivedlikehold sommerstid På hovedveier * 126 Der du bor * 127 Veivedlikehold vinter (brøyting, strøing) På hovedveier * 128 Der du bor * 129 De kommunale gebyrer (vann, avløp, renovasjon) i forhold til hva du får igjen * 130 Alle kommunale tjenester sett under ett, og ut fra dine erfaringer og inntrykk, hvor fornøyd/misfornøyd er du med den kommunale tjenesteyting totalt sett i kommunen? Svært Svært Vet misfornøyd fornøyd ikke * 131 Befolknings- og brukerundersøkelse Norsk Gallup Institutt A/S

8 Kun de som har benyttet de aktuelle tjenestene (evt. foresatte/pårørende), svarer: NÆRMERE VURDERING AV ENKELTE TJENESTER I KOMMUNEN Vi vil nå be deg gjøre en mer detaljert vurdering av noen tjenester du benytter/har benyttet i din kommune. Du svarer igjen ut fra DINE EGNE ERFARINGER med tjenesten siste 12 måneder. Dersom du ikke har erfaring med tjenesten, hopper du videre til neste tjeneste. For noen tjenester svarer du på vegne av barn/foreldre (dette vil framgå for den enkelte tjeneste). Dersom du ikke har noen mening, kan du svare "vet ikke". Dersom du har FLERE barn i barnehage/skole, evt. flere foreldre i eldreinstitusjon e.l., svarer du ut fra den som SIST HADDE FØDSELSDAG. HVOR FORNØYD/MISFORNØYD Svært Svært Vet ER DU MED: misfornøyd fornøyd ikke BARNEHAGEN barnet går i (offentlig eller privat) Barnets trivsel * 132 Personalets omsorg for barnet * 133 Personalets arbeidsinnsats * 134 Personalets faglige dyktighet * 135 Det pedagogiske opplegget * 136 Det sosiale miljøet * 137 Aktivitetsinnholdet * 138 Måten du blir møtt av de ansatte på ved henting/bringing av barnet * 139 Personalets samarbeid med deg som foresatt, helhetlig sett * 140 Informasjon til deg som foresatt * 141 Personalets evne til å lytte til dine synspunkter * 142 Mulighetene for medinnflytelse over tilbudet i barnehagen * 143 Parkeringsforholdene ved henting/bringing * 144 Standard på bygningen * 145 Inneklima (luft/ventilasjon) * 146 Lekeforholdene ute (trygghet o.l.) * 147 Mulighet for fleksible oppholdstider * 148 Åpningstidspunktet * 149 Stengetidspunktet * 150 Pris i forhold til hva du får igjen * 151 Barnehagens tilbud totalt sett i forhold til ditt behov (som foresatt) * 152 Barnehagens tilbud totalt sett i forhold til ditt barns behov * 153 Hvilken barnehage går barnet ditt i? Sollihøgda... 1 * 154 Løken... 2 Vik... 3 Sundvollen... 4 Naturbarnehagen... 5 Røyse Familiebarnehage... 6 Andre private barnehager... 7 Befolknings- og brukerundersøkelse Norsk Gallup Institutt A/S

9 GRUNNSKOLEN barnet går på Det faglige innholdet (pensum) * 155 Klassestyrerens faglige dyktighet * 156 Klassestyrerens evne til å motivere elevene i undervisningen * 157 Klassestyrerens arbeidsinnsats * 158 Klassestyrerens oppførsel overfor ditt barn/deg som foresatt * 159 Klassestyrerens omsorg for barnet * 160 Klassestyrerens evne til å lytte til eleven * 161 Klassestyrerens samarbeid med hjemmet * 162 Tilpasning av undervisningen til ditt barns forutsetninger * 163 Undervisningsopplegg (måten undervisningen skjer på) * 164 Ditt barns utbytte av undervisningen * 165 Barnets trivsel * 166 Orden og disiplin i klassen * 167 Forholdet lærer - elev * 168 Det sosiale miljøet på skolen * 169 Mulighetene for medinnflytelse over innholdet i skolehverdagen * 170 Informasjon om ditt barns faglige og sosiale utvikling * 171 Informasjon helhetlig sett fra skolen til hjemmet * 172 Skolens håndtering av mobbing/ plaging av elever * 173 Antall elever i barnets klasse * 174 Standard lærebøker/materiell/utstyr * 175 Standard på skolebygningen * 176 Inneklima (luft/ventilasjon) * 177 Skolens uteareal * 178 Trafikksikkerhet på skoleveien * 179 Skolens tilbud totalt sett i forhold til ditt barns behov/forutsetninger * 180 Hvilken skole går barnet ditt i? Røyse skole... 1 * 181 Vik skole... 2 Hole ungdomsskole... 3 Tyrifjord skole... 4 SKOLEFRITIDSORDNINGEN barnet går på Aktivitetsinnhold * 182 Personalets dyktighet * 183 Personalets arbeidsinnsats * 184 Personalets samarbeid med hjemmet * 185 Tilrettelegging for lekselesing * 186 Åpningstid * 187 Befolknings- og brukerundersøkelse Norsk Gallup Institutt A/S

10 Barnets trivsel * 188 Informasjon til hjemmet * 189 Pris i forhold til hva du får igjen * 190 Skolefritidstilbudet totalt sett i forhold til ditt barns behov * 191 BIBLIOTEKET du sist benyttet Åpningstider * 192 De ansattes serviceinnstilling * 193 De ansattes faglige dyktighet * 194 Utvalget av bøker * 195 Utvalget av nye bøker * 196 Hvor enkelt det er å finne fram til bøkene du er ute etter * 197 Ventetid på bøker * 198 Utvalget av tidsskrifter/aviser * 199 Utvalget av musikk (CD/kassett o.l.) * 200 Utvalget av andre media (lydbøker, video o.l.) * 201 Studie/lesemulighetene i lokalene * 202 Lokalenes utforming (lyst,trivelig ol) * 203 Hyppighet av kulturarrangementer i biblioteket * 204 Info om bibliotekets tjenester * 205 Kommunal informasjon i biblioteket * 206 Bibliotekets geografiske beliggenhet * 207 Bibliotekets helhetlige tilbud i forhold til dine egne behov * 208 ALLMENNLEGEN du sist benyttet i kommunen din (ikke sykehuslege eller spesialist) Fysisk tilgjengelighet til kontoret * 209 Ventetid for å få time * 210 Legens tilgjengelighet på telefon * 211 Legens tilgjengelighet på legevakt * 212 Helsepersonalets serviceinnstilling * 213 Legens faglige dyktighet * 214 Legens evne til å snakke et lett forståelig språk * 215 Legens evne til å lytte til deg * 216 Legens evne til å ta deg og dine plager på alvor * 217 I hvilken grad du har en fast lege å forholde deg til * 218 Informasjon om behandlingen og hva som feiler/feilte deg * 219 Legens råd/behandlingen * 220 Behandlingsresultatet * 221 Geografisk avstand til legekontoret * 222 BOTILBUD ELDRE med heldøgns bemanning du/dine benytter (Hole sykehjem og Sundjordet bofellesskap) De ansattes faglige dyktighet * 223 De ansattes serviceinnstilling * 224 De ansattes arbeidsinnsats * 225 Respektfull behandling av deg/dine * 226 Personalets evne til å lytte til deg * 227 Befolknings- og brukerundersøkelse Norsk Gallup Institutt A/S

11 Mulighetene for privatliv/være alene * 228 Beboernes medinnflytelse over rutiner, regler o.l * 229 Trivsel * 230 Info fra institusjonen/tjenesten * 231 Romstandard * 232 Personlig pleie * 233 Kostholdet * 234 Hyppighet dusjing/bading * 235 Ventetid for institusjonsplass/bolig * 236 Hvilket botilbud bor du/dine på? Hole sykehjem... 1 * 237 Sundjordet bofellesskap... 2 HJEMMEHJELP/HJEMMESYKEPLEIEN du/dine benytter De ansattes faglige dyktighet * 238 De ansattes serviceinnstilling * 239 De ansattes arbeidsinnsats * 240 Respektfull behandling av deg/dine * 241 Ansattes punktlighet mht. oppmøte * 242 Ansattes evne til å lytte til deg * 243 Hvordan arbeidsoppgavene utføres * 244 I hvilken grad hjemmehjelpen utfører oppgavene du/dine har behov for * 245 De ansattes evne til å se hjelpebehov * 246 I hvilken grad du får den hjelpen du ble lovet * 247 Ventetid på å få hjemmehjelp * 248 Antall timer avsatt til deg * 249 Samarbeidet mellom hjemmesykepleie og din primærlege * 250 Pris i forhold til hva du får igjen * 251 SOSIALKONTORET du/noen i din husstand benytter/har benyttet Åpningstid for telefonhenvendelse * 252 Ventetid for å nå fram til sentralbord * 253 Åpningstid for oppmøte på kontoret * 254 Fysisk tilgjengelighet * 255 Ventetid i ekspedisjonen * 256 Mulighet for timeavtale * 257 Mulighet til å legge fram din sak uten at uvedkommende hører * 258 Skrankepersonalets serviceinnstilling * 259 Saksbehandlers faglige dyktighet * 260 Saksbehandlers serviceinnstilling * 261 Saksbehandlers evne til å snakke et lett forståelig språk * 262 Saksbehandlers evne til å forstå din situasjon og dine behov (innlevelse) * 263 Respektfull behandling av deg * 264 Saksbehandlers oppfølging av saken * 265 Befolknings- og brukerundersøkelse Norsk Gallup Institutt A/S

12 I hvilken grad det er en fast saksbehandler å forholde seg til * 266 Forutsigbarhet i saksbehandlingen * 267 Informasjonen du fikk i forhold til dine behov for informasjon * 268 I hvilken grad språket i den skriftlige informasjonen er lett forståelig * 269 Faktisk saksbehandlingstid/svartid * 270 Selve saksbehandlingsresultatet * 271 Hvilken del av sosialtjenesten har du hatt kontakt med? Sosialkontoret... 1 * 272 Barnevernskontoret... 2 DE TEKNISKE KONTORER (byggesak/oppmåling etc.) du sist benyttet Åpningstid for telefonhenvendelse * 273 Ventetid for å nå fram til sentralbord * 274 Åpningstid for oppmøte på kontoret * 275 Fysisk tilgjengelighet * 276 Ventetid i ekspedisjonen * 277 Mulighet for timeavtale * 278 Mulighet til å legge fram min sak uten at uvedkommende hører * 279 Skrankepersonalets serviceinnstilling * 280 Saksbehandlers faglige dyktighet * 281 Saksbehandlers serviceinnstilling * 282 Saksbehandlers evne til å snakke et lett forståelig språk * 283 Saksbehandlers evne til å forstå din situasjon og dine behov (innlevelse) * 284 Saksbehandlers oppfølging av saken * 285 I hvilken grad det er en fast saksbehandler å forholde seg til * 286 Forutsigbarhet i saksbehandlingen * 287 Informasjonen du fikk i forhold til dine behov for informasjon * 288 I hvilken grad språket i den skriftlige informasjonen er lett forståelig * 289 Faktisk saksbehandlingstid/svartid * 290 Selve saksbehandlingsresultatet * 291 Befolknings- og brukerundersøkelse Norsk Gallup Institutt A/S

13 Alle svarer OPPVEKSTMILJØET FOR BARN Vi har nå noen spørsmål knyttet til oppvekstmiljøet for barn der du bor. Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med? Mulighetene for barnepass * 292 Tilgang til fritidsklubber for barn * 293 Muligheten for organiserte aktiviteter for barn * 294 Lekemuligheter i boområdet * 295 Trafikksikring i bomiljøet * 296 Trafikksikkerhet når det gjelder skoleveier * 297 OPPVEKSTMILJØ FOR UNGDOM Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med ulike forhold knyttet til oppvekstmiljøet for ungdom i kommunen? Utvalget av lag og foreninger * 298 Mulighetene for organisert fysisk aktivitet * 299 Det sosiale miljø blant ungdommen * 300 Fritidstilbud til uorganisert ungdom * 301 Fritidstilbudet til ungdommen generelt sett * 302 Kulturtilbudet for ungdommen generelt sett * 303 Tilbud til ungdommen i helgene * 304 Mulighetene for arbeid i kommunen (med omland) for ungdommen * 305 Mulighetene for utdanning i kommunen for ungdommen * 306 VANNFORSYNING Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med ulike forhold knyttet til vannforsyningen i kommunen? Vanntrykket * 307 Vannets smak/lukt * 308 Vannets renhet/klarhet * 309 Regulariteten (at vannet ikke blir borte) * 310 Hagevanningstilbudet * 311 Pris i forhold til hva du får igjen * 312 KOMMUNAL INFORMASJON Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med ulike forhold knyttet til informasjon om/fra kommunen? Dekning i media generelt sett av det som skjer i kommunen * 313 Befolknings- og brukerundersøkelse Norsk Gallup Institutt A/S

14 Informasjon om kommunale satsningsområder * 314 Informasjon om kommunale vedtak * 315 Din mulighet for brukermedvirkning * 316 Orientering om dine rettigheter som bruker eller potensiell bruker * 317 Har du tilgang til internett? Ja, privat... 1 * 318 Ja, jobb/skole... 2 Nei... 3 Har du benyttet Hole kommunes internettsider siste 12 måneder? Ja... 1 * 319 Nei... 2 Hvis ja Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med sidene helhetlig sett? Svært misfornøyd... 1 * Svært fornøyd... 6 Vet ikke... 7 MILJØ, FORURENSING OG TRAFIKKSIKKERHET Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med følgende forhold i kommunen din? HVOR FORNØYD/MISFORNØYD Svært Svært Vet ER DU MED: misfornøyd fornøyd ikke Luftforurensing * 321 Støy fra vei, bedrift o.l * 322 Utendørs orden/ryddighet på stedet der du bor * 323 Standard på ev. felles grøntareal der du bor * 324 Vedlikehold av felles grøntareal som kommunen har ansvar for * 325 Vedlikehold av bygninger * 326 Utseende på bygninger (private og offentlige) * 327 Trafikksikringstiltak (fortau, fartsdemping o.l.) * 328 Tilrettelegging for bilister * 329 Tilrettelegging for syklister * 330 Tilrettelegging for gående * 331 Trafikksikkerheten generelt i kommunen * 332 Mulighetene for trafikksikker lek i bomiljøet * 333 Mulighetene for allsidig lek i bomiljøet * 334 PRIVAT ELLER OFFENTLIG TILBUD? Dersom du i løpet av de siste 12 måneder har benyttet en eller flere av tjenestene nedenfor, ber vi deg svare på om du benyttet et privat eller offentlig tilbud. Har ikke benyttet Offentlig Privat Annet Vet ikke Barnehagen barnet benytter/har benyttet (hvis flere: det som sist hadde fødselsdag) * 335 Legen du sist benyttet * 336 Fysioterapeuten du sist benyttet * 337 Botilbudet for eldre du/dine benytter * 338 Vannverket du benytter * 339 Befolknings- og brukerundersøkelse Norsk Gallup Institutt A/S

15 DE SOM HAR BARN I BARNEHAGE ELLER SKOLE SVARER: SPESIALPEDAGOGISK TILBUD Har barnet, som danner utgangspunktet for din vurdering av barnehage/skole foran i skjemaet, mottatt spesialpedagogisk tilbud? Ja, i barnehagen... 1 * 340 Ja, i grunnskolen... 2 Nei... 3 De som har benyttet allmennlege siste 12 månedene svarer: Hvor mange forskjellige allmennleger har du benyttet de siste 12 måneder? eller flere Vet ikke Antall allmennleger siste år * 341 NÆRINGS- OG ARBEIDSLIV De som har inntektsgivende arbeid svarer: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med din egen ARBEIDSPLASS med hensyn til..? Arbeidssituasjonen din helhetlig sett * 342 Det sosiale miljø på arbeidsplassen * 343 Det fysiske arbeidsmiljø * 344 De ansattes arbeidsinnsats * 345 Ledelsens dyktighet helhetlig sett * 346 Hvordan ledesen verdsetter sine ansatte * 347 Mulighetene for faglig og personlig utvikling * 348 Opplæringen du har fått på arbeidsplassen til å utføre jobben * 349 Støtten du får av din nærmeste overordnede til å gjennomføre arbeidsoppgavene * 350 Den informasjonen du får om forhold som gjelder din arbeidsplass * 351 Samsvaret mellom din ytelse (innsats/resultater) og din avlønning * 352 Tryggheten i ditt arbeidsforhold for årene framover * 353 Fremtidsutsiktene du har i virksomheten * 354 UTVIKLINGEN I KOMMUNEN DU ER BOSATT I Hvis du ser 2-3 år fram i tid, hvordan tror du utviklingen i din kommune vil bli? Svært negativ Svært positiv Vet ikke Utviklingen helhetlig sett i kommunen * 355 Folketallsutviklingen i kommunen * 356 Utvikling når det gjelder antall arbeidsplasser * 357 Hvor positiv eller negativ er du til at kommunen din gjennomfører denne typen undersøkelse slik at innbyggerne får uttale seg om ulike forhold angående kommunen? Svært Svært Vet negativ positiv ikke * 358 Befolknings- og brukerundersøkelse Norsk Gallup Institutt A/S

16 TIL SLUTT HAR VI NOEN EKSTRA SPØRSMÅL OM DEG OG HUSSTANDEN DIN. Er du (i hovedsak)... I inntektsgivende arbeid... 1 * 359 Uten fast arbeid (arbeidsledig)... 2 Elev/student... 3 Alderspensjonist... 4 På annen trygd/ pensjon... 5 Hjemmeværende... 6 Annet... 7 De som har inntektsgivende arbeid svarer: Hvor arbeider du? Innenfor kommunens grenser... 1 * 360 I nabokommune... 2 I annen kommune,ikke nabokommune.. 3 De som har inntektsgivende arbeid svarer: Hvem er du ansatt hos? Kommunen (den du er bosatt i)... 1 * 361 Annen kommune... 2 Fylkeskommunen... 3 Staten (ikke posten)... 4 Posten... 5 Bank/forsikring... 6 Varehandel, hotell/restaurant... 7 Annen privat tjenesteyting... 8 Industri... 9 Selvstendig (nær.driv.,bonde, fisker) Annet Hva er din husstands samlede brutto årsinntekt (dvs. før skattetrekk)? Inntil omtrent kr * 362 Fra omtrent kr til kr Fra omtrent kr til kr Fra omtrent kr til kr Fra omtrent kr til kr Fra omtrent kr til kr Fra omtrent kr til 1 mill. kr... 7 Over 1 million... 8 Vet ikke... 9 Hvis det var kommunevalg i morgen, hvilket parti ville du da stemme på? Arbeiderpartiet... 1* 363 Fremskrittspartiet... 2 Høyre... 3 Kristelig Folkeparti... 4 Norges Kommunistiske parti... 5 Rød Valgallianse... 6 Senterpartiet... 7 Sosialistisk Venstreparti... 8 Venstre... 9 Andre Ville ikke stemme Har ikke stemmerett Vet ikke/i tvil ØNSKER DU Å DELTA I FRAMTIDIGE VURDERINGER AV KOMMUNEN DIN? Vi vil gjerne invitere deg til å bli med i det landsomfattende "kommunepanelet" som består av et utvalg personer bosatt i alle landets kommuner. Disse personene blir bl.a. spurt om å delta i de årlige kommuneundersøkelsene Gallup gjennomfører. Ja, jeg ønsker å bli med i kommunepanelet... 1 * 364 Nei, jeg ønsker ikke å bli med i kommunepanelet... 2 TAKK FOR AT DU DELTOK I UNDERSØKELSEN! Befolknings- og brukerundersøkelse Norsk Gallup Institutt A/S

INNBYGGERNES VURDERING: NORDRE LAND KOMMUNE OG KOMMUNENS TJENESTETILBUD 2006

INNBYGGERNES VURDERING: NORDRE LAND KOMMUNE OG KOMMUNENS TJENESTETILBUD 2006 INNBYGGERNES VURDERING: NORDRE LAND KOMMUNE OG KOMMUNENS TJENESTETILBUD 2006 1 RESTRIKSJONER VED BRUK AV RESULTATENE GJENGITT I RAPPORTEN OG DE GRAFISKE PRESENTASJONENE TNS Gallup har copyright til alle

Detaljer

NASJONALT MULIGHET FOR ARBEID I KOMMUNEN TILFREDSHET RESULTAT 2004

NASJONALT MULIGHET FOR ARBEID I KOMMUNEN TILFREDSHET RESULTAT 2004 MULIGHET FOR ARBEID I KOMMUNEN TILFREDSHET ALLE N=11277 50 (49) [] 1 Små, middels bundne k. N=5 40 (37) [42] 2 Små, middels bundne k. N=2 42 (42) [45] 3 Små, middels bundne k. N=3 35 (38) [45] 4 Små, høye

Detaljer

Norway ISSP 2000 Environment II Questionnaire

Norway ISSP 2000 Environment II Questionnaire Norway ISSP 2000 Environment II Questionnaire Spørreundersøkelse for Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste Undersøkelse om verdier, natur og miljø Norsk Gallup Institutt A/S gjennomfører nå på oppdrag

Detaljer

UNDERSØKELSE om likestilling og livskvalitet

UNDERSØKELSE om likestilling og livskvalitet UNDERSØKELSE om likestilling og livskvalitet skjemanr. SEKSJON 1. OPPVEKST 1 Er du mann eller kvinne? 2 Hva er din alder? (Ett tall i hver rute): Mann Kvinne År 3 Hva er mors og fars høyeste avsluttede

Detaljer

Utviklingen i kommune-norge: Stadig økende krav og knappere økonomiske rammer?

Utviklingen i kommune-norge: Stadig økende krav og knappere økonomiske rammer? Norsk institutt for by- og regionforskning Postboks Blindern, 0 Oslo Tlf. 95 88 00 Kontaktperson: Signy Irene Vabo Prosjektnr.: O 99 Respondentnr. Retur dato:. Utviklingen i kommune-norge: Stadig økende

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2011

Innbyggerundersøkelsen 2011 Innbyggerundersøkelsen 2011 Undersøkelse gjennomført for Oppdal kommune Oslo, september/oktober 2011 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Metode Målgruppe Utvalgsområde/univers Utvalgstrekking

Detaljer

Orienteringer ved kommunalsjef Terje Bjerkehagen: PS 4/15: Under henvisning til vedtak i Tinn kommunestyre den 18.12.14 k-sak 130/14, punkt 1:

Orienteringer ved kommunalsjef Terje Bjerkehagen: PS 4/15: Under henvisning til vedtak i Tinn kommunestyre den 18.12.14 k-sak 130/14, punkt 1: TINN KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset Dato: 09.02.2015 Tidspunkt: 16:00 Møte merknad: RS 3/15 Saken vil bli ettersendt. Rapport fra kontroller etter alkoholloven

Detaljer

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 1 Kontrakt med innbyggerne i Nannestad kommune Still oss til ansvar om 4 år på følgende punkter: Mål for perioden 2011 2015: Ingen eiendomsskatt

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Omdømmearbeid i Frogn kommune

Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømme - omgivelsenes oppfatning av en organisasjon over tid En virksomhet kan ha en identitet, den kan muligvis konstruere et image, men omdømme er noe en gjør seg fortjent

Detaljer

Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse

Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 4 4 Gjennomføring av undersøkelsen... 6 5 Analyse og bruk av resultatene... 9 Vedlegg...

Detaljer

Til medlemmer i Sandnes Eldreråd

Til medlemmer i Sandnes Eldreråd Til medlemmer i Sandnes Eldreråd Varamedlemmer kalles inn ved forfall. INNKALLING TIL MØTE I SANDNES ELDRERÅD Tid/sted: Mandag 25.august kl. 09.00 på Rådhuset Møterom 1A Saksliste: Sak 28/14 Godkjenning

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Rapport prøveprosjekt. Utvidet rett til egenmelding

Rapport prøveprosjekt. Utvidet rett til egenmelding Rapport prøveprosjekt Utvidet rett til egenmelding 0 Tromsø kommune August 2001 Martin H Petersen Prosjektleder sykefraværsprosjektet "friskt arbeid" 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 Innledning hvorfor

Detaljer

VEDLEGG 1. Spørreskjema til respondenter i Stor-Oslo (april 2003)

VEDLEGG 1. Spørreskjema til respondenter i Stor-Oslo (april 2003) VEDLEGG 1 Spørreskjema til respondenter i Stor-Oslo (april 2003) + + Hvis du bor alene fyller du ut skjemaet selv. Bor dere flere sammen, ber vi vennligst om at den over 18 år i husholdningen som sist

Detaljer

RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET RETTET INN MOT MÅLGRUPPEN?

RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET RETTET INN MOT MÅLGRUPPEN? Fylkesmannen i Finnmark v/ Espen Larsen Rådgiver kommuneøkonomi Kommunal- og samordningsstaben RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET

Detaljer

Vanskeligstilte på boligmarkedet

Vanskeligstilte på boligmarkedet Notat 2009:1002 Vanskeligstilte på boligmarkedet Syn på egen situasjon og bistand fra kommunen Christen Ness Vigdis Nygaard Innholdsfortegnelse Innledning... 1 1 Noen årsaker til å bli vanskeligstilt

Detaljer

MEDLEMMER AV GRØNNE PARTIER I EUROPA

MEDLEMMER AV GRØNNE PARTIER I EUROPA Intervjuundersøkelse av MEDLEMMER AV GRØNNE PARTIER I EUROPA Norge: MILJØPARTIET DE GRØNNE Våren 2002 gjennomføres en intervjuundersøkelse blant medlemmer av grønne partier i Europa. I alt 15 grønne partier

Detaljer

Notater. Elisabeth Rønning. Omnibusundersøkelse - mai/juni 2000 Dokumentasjonsrapport. 2000/44 Notater 2000

Notater. Elisabeth Rønning. Omnibusundersøkelse - mai/juni 2000 Dokumentasjonsrapport. 2000/44 Notater 2000 2000/44 Notater 2000 Elisabeth Rønning Notater Omnibusundersøkelse - mai/juni 2000 Dokumentasjonsrapport Avdeling for personstatistikk/seksjon for intervjuundersøkelser Emnegruppe: 00.90 )RURUG Denne dokumentasjonsrapporten

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen Spørreskjema (Runde 1, 2002)

Den europeiske samfunnsundersøkelsen Spørreskjema (Runde 1, 2002) 11/09/2002 Den europeiske samfunnsundersøkelsen Spørreskjema (Runde 1, 2002) INNHOLD i SPØRRESKJEMA A1 A10 Media og tillit til andre og til samfunnet B1 B50 Politikk Politisk interesse, effektivitet, tillit,

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE. - et fyrtårn for helse og trivsel. Godkjent av Lindesnes kommunestyre i møte 21.06.07 og 15.11.07.

LINDESNES KOMMUNE. - et fyrtårn for helse og trivsel. Godkjent av Lindesnes kommunestyre i møte 21.06.07 og 15.11.07. LINDESNES KOMMUNE - et fyrtårn for helse og trivsel Foto: Rolf Dybvik Godkjent av Lindesnes kommunestyre i møte 21.06.07 og 15.11.07 Kommuneplan 2007 2018 De nye veiene Eventyr fra virkeligheten i Lindesnes

Detaljer

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

Innhold. Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre?

Innhold. Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre? Innhold Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre? Et godt sted å bo Best mulig overgang til å bo for seg selv Hva som er viktig for å bo bra Hva vi kan trenge hjelp til

Detaljer

Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell

Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell Undersøkelse blant innbyggere og utflyttere 13. mai - 20. august 2011 Oppdragsgiver:

Detaljer

ØF-rapport nr. 19/2005 ValHall Resultater fra en spørreundersøkelse blant unge voksne med relasjoner til Hallingdal og Valdres Gro Marit Grimsrud

ØF-rapport nr. 19/2005 ValHall Resultater fra en spørreundersøkelse blant unge voksne med relasjoner til Hallingdal og Valdres Gro Marit Grimsrud ØF-rapport nr. 19/2005 ValHall Resultater fra en spørreundersøkelse blant unge voksne med relasjoner til Hallingdal og Valdres av Gro Marit Grimsrud Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble

Detaljer

Håndbok. for. lokalforeningene

Håndbok. for. lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene INNHOLD: FORORD 1 ORGANISASJONEN 1.1 OM AFASIFORBUNDET 1.2 AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER 1.3 LOKALFORENINGEN 1.3.1 Lokalforeningens arbeid 1.3.2 Lokalforeningens

Detaljer

Sveinung Skule Anders N. Reichborn. Lærende arbeid VEDLEGG. En kartlegging av lærevilkår i norsk arbeidsliv

Sveinung Skule Anders N. Reichborn. Lærende arbeid VEDLEGG. En kartlegging av lærevilkår i norsk arbeidsliv Sveinung Skule Anders N. Reichborn Lærende arbeid VEDLEGG En kartlegging av lærevilkår i norsk arbeidsliv 1 Sveinung Skule Anders N. Reichborn LÆRENDE ARBEID VEDLEGG TIL FAFO-RAPPORT 333 Dette er et vedlegg

Detaljer

FOLKEHELSA I SKAUN 2014

FOLKEHELSA I SKAUN 2014 FOLKEHELSA I SKAUN 2014 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Skaun kommune Utarbeidet mai 2014 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN OG LOVGRUNNLAG... 4 2 INFORMASJON OM OVERSIKTEN... 5 2.1 Kilder

Detaljer

TT-ordningen i Buskerud

TT-ordningen i Buskerud HANDELSHØGSKOLEN I BODØ HHB Senter for innovasjon og bedriftsøkonomi, SIB AS Thor-Erik Sandberg Hanssen og Gisle Solvoll TT-ordningen i Buskerud Brukerundersøkelse 2014 SIB-rapport nr. 6-2014 TT-ordningen

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer