HVA MENER DU OM KOMMUNEN DIN? HOLEUNDERSØKELSEN 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HVA MENER DU OM KOMMUNEN DIN? HOLEUNDERSØKELSEN 2000"

Transkript

1 Hole kommune HVA MENER DU OM KOMMUNEN DIN? DIN VURDERING AV BOSTEDSKOMMUNEN OG ULIKE TJENESTER HOLEUNDERSØKELSEN 2000

2 HVORDAN VURDERER DU HOLE SOM BOSTEDSKOMMUNE? Husstanden din inviteres hermed til å delta i vurderingen av Hole som bostedskommune og tjenesteproduksjonen i kommunen! DEN SOM SIST HADDE FØDSELSDAG SKAL SVARE PÅ SPØRRESKJEMAET! Vi ber om at den i husstanden som er 16 år eller eldre og som sist har hatt fødselsdag svarer på spørsmålene. På den måten vilvi få et mest mulig tilfeldig utvalg av innbyggere som svarer. Hensikten med spørreundersøkelsen er å få frem innbyggernes egne vurderinger når det gjelder egen bostedskommune og tjenesteproduksjonen og å sammenligne disse med vurderingen av andre kommuner. Dette skal blant annet gi grunnlag for kvalitetsutvikling av tjenestene. DE SOM SVARER DELTAR I TREKNINGEN AV PREMIER Alle som returnerer spørreskjemaet i utfylt stand, deltar i en landsomfattende trekning av en SYDENTUR til en verdi av kr , og 10 KJØPEKORT til en verdi av kr hver. VI GARANTERER ANONYMITET I undersøkelsen er du sikret full anonymitet, og vi garanterer at besvarelsene behandles fortrolig. Norsk Gallup Institutt A/S, som står for den praktiske gjennomføringen av undersøkelsen, arbeider i henhold til konsesjon gitt av Datatilsynet, og er underlagt taushetsplikt. Resultatene leses maskinelt og vil kun bli brukt i statistiske tabeller. HVORDAN SKAL DU BESVARE SPØRSMÅLENE? Nesten alle spørsmål skal besvares på samme måte- ved å sette kryss i det svaralternativ som passer best, slik det er vist i rammen nedenfor: HVOR FORNØYD/MISFORNØYD ER DU MED HENSYN TIL: Svært Svært Vet misfornøyd fornøyd ikke Boligsituasjonen i kommunen *10 Det vil være til stor hjelp for oss om du er nøyaktig når du setter kryss i det aktuelle alternativ, og at du bruker blå penn. HAR DU SPØRSMÅL ANGÅENDE UNDERSØKELSEN? Har du spørsmål i forbindelse med utfyllingen av skjemaet, kan du ringe gratis til vårt grønne telefonnummer Spør etter Wenche, Lisbet eller Anita. Ferdig utfylte skjema legges i vedlagte svarkonvolutt og returneres så fort som mulig - helst innen 1 uke etter at du mottok det. Med vennlig hilsen Roar Hind Avdelingsleder Norsk Gallup Institutt AS Befolknings- og brukerundersøkelse Norsk Gallup Institutt A/S

3 FØRST HAR VI NOEN SPØRSMÅL OM DEG OG HUSSTANDEN DIN. Kjønn Mann... 1 * 1 Kvinne... 2 Alder år (Ett tall i hver rute) Hva er din høyeste fullførte utdanning? Grunnskoleutdanning... 1 * 3 Videregående utdanning... 2 Universitet/høyskoleutdanning... 3 Sivilstatus i dag: Gift/registrert partner... 1 * 4 Samboende... 2 Ugift, ikke samboende... 3 Tidligere gift (enke/enkemann/skilt)... 4 * 2 Hvor i kommunen er du bosatt? Vik m/ Steinåsen, Steinsletta, Steinfjerdingen... 1 * 5 Sundvollen m/nes... 2 Sollihøgda... 3 Røyse m/helgelandsmoen... 4 Hvor langt fra Vik er du bosatt? 0-2 km... 1 * km km km km eller mer... 5 Antall personer i husstanden i alt, når du regner med samtlige voksne og barn: 1 person... 1 * 7 2 personer personer personer personer eller flere... 5 Husstandsmedlemmenes alder: Flere kryss mulig 67 år * år år år år år år år år år Er du medlem i noen av de følgende typer foreninger/organisasjoner? Flere kryss mulig Velforening... 1 * 9 Idrettslag... 2 Politisk parti... 3 Fagforening... 4 Andre lag/foreninger... 5 Annet... 6 Ikke medlem av foreninger/org... 7 Antall år du til sammen har bodd i kommunen: Mindre enn 1 år... 1 * år år år år eller mer... 5 Har du noen gang vært bosatt i andre kommuner? Ja... 1 * 11 Nei... 2 Husstandens boligtype: Enebolig... 1 * 12 Rekkehus/tomannsbolig... 2 Leilighet... 3 Hybel/hybelleilighet... 4 Kollektiv/bofellesskap... 5 Bolig spes. tilpasset eldre/utviklingshemmede (trygde/omsorgsbolig)... 6 Annet... 7 Befolknings- og brukerundersøkelse Norsk Gallup Institutt A/S

4 Har husstanden PLANER om å flytte over i en annen BOLIG i kommunen i løpet av de kommende 2-4 år? Ja... 1 * 13 Nei... 2 Vet ikke... 3 De som har planer om å flytte i annen bolig i kommunen svarer: Hvilken type bolig har du/husstanden planer om å flytte til? Enebolig... 1 * 14 Rekkehus/tomannsbolig... 2 Leilighet... 3 Hybelleilighet... 4 Bolig spes. tilpasset eldre/psyk.utv.- hemmede(pleie/omsorgsbolig)... 5 Annet... 6 Har du/husstanden PLANER om å flytte til ET ANNET OMRÅDE av kommunen i løpet av de kommende 2 år? Ja... 1 * 15 Nei... 2 Vet ikke... 3 De som har planer om å flytte til annet område/strøk svarer: Hva er den viktigste årsaken til at du planlegger å flytte fra området du bor i? Inntil 2 kryss Vanskelig å få passende bolig i strøket.. 1 * 16 Dårlige oppvekstforhold for barn... 2 Dårlige oppvekstforhold for ungdom... 3 Forurensning (støy, luft, vann o.l.)... 4 Trafikksikkerheten i strøket... 5 Langt unna sentrum/sentrale strøk... 6 Utrygt å ferdes ute... 7 Det sosiale miljø i strøket... 8 Langt unna natur- og friområder... 9 Flytte nærmere arbeidsplass Annet VURDERING AV BOSTEDSKOMMUNEN DIN Vi har så noen spørsmål om din vurdering av ulike forhold ved kommunen som bostedskommune. For hvert av forholdene ber vi deg svare langs en skala fra 1 til 6, der 1 betyr at du er svært misfornøyd med dette forholdet, og 6 betyr at du er svært fornøyd. HVOR FORNØYD/MISFORNØYD ER DU MED HENSYN TIL: Svært misfornøyd Svært fornøyd Vet ikke Mulighetene for arbeid eller nytt arbeid i kommunen (inkl. omland) * 17 Tilrettelegging for å etablere egen arbeidsplass * 18 Boligsituasjonen i kommunen * 19 Utvalget av butikker/varer * 20 Mulighetene for natur- og friluftsliv i kommunen (inkl. omland) * 21 Vær- og klimaforholdene * 22 Forurensingssituasjonen i kommunen (graden av forurensing) * 23 Det kollektive transporttilbudet innen kommunen * 24 Det kollektive transporttilbudet ut av kommunen * 25 Det sosiale miljøet i kommunen * 26 Innslaget av folkeliv og aktiviteter i sentrum * 27 Trygghet når det gjelder å ferdes ute i sentrum * 28 Trygghet når det gjelder å ferdes ute der du bor * 29 Utseende på bygningene i sentrum * 30 Det offentlige tjenestetilbudet totalt sett i kommunen * 31 Befolknings- og brukerundersøkelse Norsk Gallup Institutt A/S

5 HVOR FORNØYD/MISFORNØYD ER DU MED HENSYN TIL: Svært misfornøyd Svært fornøyd Vet ikke Fritidstilbudet i kommunen * 32 Kulturtilbudet i kommunen * 33 Utvalget av lag og foreninger * 34 Kino-/konsert-/teatertilbudet * 35 Oppvekstmiljøet for barn * 36 Oppvekstmiljøet for ungdom * 37 Barnevennligheten i ditt boområde * 38 Utdanningsmulighetene utover grunnskole i kommunen * 39 Eldreomsorgstilbudet totalt sett i kommunen * 40 Legedekningen i kommunen * 41 Barnehagedekningen i kommunen * 42 Dekning hjemmehjelp/-sykepleie * 43 Dekning boliger spes. tilpasset eldre * 44 Dekn. sykehjems-/institusjonsplasser * 45 Sykehusdekningen i fylket du bor i * 46 Alle forhold tatt i betraktning - hvor fornøyd eller misfornøyd er du med kommunen din som kommune å leve/være bosatt i? Svært Svært Vet misfornøyd fornøyd ikke * 47 Ut fra hva som ville være en ideell kommune for deg å leve/være bosatt i - hvor fornøyd/misfornøyd er du da med din kommune? Svært Svært Vet misfornøyd fornøyd ikke * 48 I hvilken grad vil du si kommunen din hevder seg i konkurranse med et gjennomsnitt av norske kommuner når det gjelder å være en attraktiv kommune å leve/være bosatt i? I svært I svært Vet liten grad stor grad ikke I hvilken grad vil du si at du føler deg knyttet til..? * 49 I svært I svært Vet liten grad stor grad ikke Kommunen du bor i * 50 Området du bor i * 51 Alle forhold tatt i betraktning, i hvilken grad vil du si at du trives i..? I svært I svært Vet liten grad stor grad ikke Kommunen du bor i * 52 Området du bor i * 53 I hvilken grad har du ØNSKE om å flytte fra kommunen? I svært I svært Vet liten grad stor grad ikke * 54 Befolknings- og brukerundersøkelse Norsk Gallup Institutt A/S

6 Har husstanden konkrete PLANER om å flytte fra kommunen i løpet av de kommende 2 år? Ja... 1 * 55 Nei... 2 Vet ikke... 3 De som har konkrete planer om å flytte fra kommunen svarer: Hvor har husstanden tenkt å flytte? Nabokommunen... 1 * 56 Annen kommune i fylket... 2 Kommune utenfor fylket, men i landsdelen... 3 Kommune annet sted i landet... 4 Utlandet... 5 Vet ikke/ikke aktuelt... 6 De som har konkrete planer om å flytte fra kommunen svarer: Hva er hovedårsaken til at husstanden planlegger å flytte? Inntil 2 kryss Vanskelig å få passende arbeid for noen i husstanden... 1 * 57 Vanskelig å få passende arbeid for både meg og samboer/ektefelle... 2 Bosatt for langt unna arbeidsplassen (for lang pendling)... 3 Skal ta utdanning annet sted... 4 Vanskelig å få passende bolig/tomt... 5 Flytter tilbake til/nærmere mitt/husstandens hjemsted... 6 For dårlig fritids-/kulturtilbud... 7 For dårlig oppvekstmiljø i kommunen... 8 Det sosiale miljø i kommunen... 9 For få butikker/for lite utvalg av varer Klimatiske forhold Annet DIN VURDERING AV NOEN TJENESTER I KOMMUNEN Vi ber deg nå vurdere hvor fornøyd/misfornøyd du er med ulike tjenester i kommunen du bor i. For hver tjeneste er det viktig at du setter TO KRYSS, ett for om du i løpet av de SISTE 12 MÅNEDER har benyttet tjenesten, og ett for din vurdering av tjenesten. Dersom du har benyttet tjenesten, svarer du på bakgrunn av DINE ERFARINGER. Dersom du IKKE har benyttet tjenesten, svarer du ut fra DITT INNTRYKK av tjenesten. Dersom du har BARN i barnehage/skole eller noen i NÆR FAMILIE som har benyttet hjemmehjelp/-sykepleie eller alders-/sykehjem, krysser du av for "benyttet siste 12 mnd.". Dersom du har FLERE barn i barnehage/skole, svarer du med utgangspunkt i barnet som SIST HADDE FØDSELSDAG. TO KRYSS PR. LINJE, ETT FOR "BENYTTET/IKKE BENYTTET" OG ETT FOR VURDERING HVOR FORNØYD/MISFORNØYD Benyttet Svært Svært ER DU MED: siste 12 mnd. mis for- Vet Nei Ja fornøyd nøyd ikke Barnehagen (offentlig/privat) barnet går i * * 59 Barneskolen barnet går på * * 61 Ungdomsskolen ( kl.) barnet går på * * 63 Skolefritidsordningen barnet benytter * * 65 Musikkskolen barnet benytter * * 67 Biblioteket du sist benyttet * * 69 Teatertilbudet i kommunen * * 71 Konserttilbudet i kommunen * * 73 Kunstutstillingstilbudet * * 75 Museumstilbudet * * 77 Fritids-/ungdomsklubben du/barnet benytter * * 79 Befolknings- og brukerundersøkelse Norsk Gallup Institutt A/S

7 HVOR FORNØYD/MISFORNØYD Benyttet Svært Svært ER DU MED: siste 12 mnd. mis for- Vet Nei Ja fornøyd nøyd ikke Idrettsanleggene i kommunen * * 81 Svømmehalltilbudet i kommunen * * 83 Allmennlegen du sist benyttet i kommunen (offentlig eller privat, ikke sykehus eller spesialist) * * 85 Fysioterapeuten du sist benyttet * * 87 Helsestasjonen du benytter * * 89 Hole sykehjem * * 91 Sundjordet bofellesskap * * 93 Vikstunet omsorgsleiligheter * * 95 Vik Torg omsorgsleiligheter * * 97 Hjemmehjelp du/dine benytter * * 99 Hjemmesykepleie du/dine benytter 1 2 * * 101 Eldresenteret du benytter * * 103 Tilbud til psyk. utviklingshemmede (utenom botilbud) noen i husstanden benytter * * 105 Barnevernstjenesten du/noen i din husstand benytter/har benyttet * * 107 Sosialkontoret du eller noen i din husstand benytter/har benyttet * * 109 Det tekniske kontor du har benyttet (byggesak, oppmåling etc.). 1 2 * * 111 Rådmannskontoret du har benyttet 1 2 * * 113 Kommunekassa/kemneren du benytter/har benyttet * * 115 Kulturkontoret du har benyttet * * 117 PP-tjenesten du har benyttet * * 119 Næringsrådgivningen/-kontoret du har benyttet * * 121 Den kommunale informasjonen til innbyggerne helhetlig sett * 122 Renovasjon/søppeltømming * 123 Drikkevannskvalitet * 124 Veitilbudet for bilister helhetlig sett (sikkerhet, kapasitet, veivedlikehold) * 125 Veivedlikehold sommerstid På hovedveier * 126 Der du bor * 127 Veivedlikehold vinter (brøyting, strøing) På hovedveier * 128 Der du bor * 129 De kommunale gebyrer (vann, avløp, renovasjon) i forhold til hva du får igjen * 130 Alle kommunale tjenester sett under ett, og ut fra dine erfaringer og inntrykk, hvor fornøyd/misfornøyd er du med den kommunale tjenesteyting totalt sett i kommunen? Svært Svært Vet misfornøyd fornøyd ikke * 131 Befolknings- og brukerundersøkelse Norsk Gallup Institutt A/S

8 Kun de som har benyttet de aktuelle tjenestene (evt. foresatte/pårørende), svarer: NÆRMERE VURDERING AV ENKELTE TJENESTER I KOMMUNEN Vi vil nå be deg gjøre en mer detaljert vurdering av noen tjenester du benytter/har benyttet i din kommune. Du svarer igjen ut fra DINE EGNE ERFARINGER med tjenesten siste 12 måneder. Dersom du ikke har erfaring med tjenesten, hopper du videre til neste tjeneste. For noen tjenester svarer du på vegne av barn/foreldre (dette vil framgå for den enkelte tjeneste). Dersom du ikke har noen mening, kan du svare "vet ikke". Dersom du har FLERE barn i barnehage/skole, evt. flere foreldre i eldreinstitusjon e.l., svarer du ut fra den som SIST HADDE FØDSELSDAG. HVOR FORNØYD/MISFORNØYD Svært Svært Vet ER DU MED: misfornøyd fornøyd ikke BARNEHAGEN barnet går i (offentlig eller privat) Barnets trivsel * 132 Personalets omsorg for barnet * 133 Personalets arbeidsinnsats * 134 Personalets faglige dyktighet * 135 Det pedagogiske opplegget * 136 Det sosiale miljøet * 137 Aktivitetsinnholdet * 138 Måten du blir møtt av de ansatte på ved henting/bringing av barnet * 139 Personalets samarbeid med deg som foresatt, helhetlig sett * 140 Informasjon til deg som foresatt * 141 Personalets evne til å lytte til dine synspunkter * 142 Mulighetene for medinnflytelse over tilbudet i barnehagen * 143 Parkeringsforholdene ved henting/bringing * 144 Standard på bygningen * 145 Inneklima (luft/ventilasjon) * 146 Lekeforholdene ute (trygghet o.l.) * 147 Mulighet for fleksible oppholdstider * 148 Åpningstidspunktet * 149 Stengetidspunktet * 150 Pris i forhold til hva du får igjen * 151 Barnehagens tilbud totalt sett i forhold til ditt behov (som foresatt) * 152 Barnehagens tilbud totalt sett i forhold til ditt barns behov * 153 Hvilken barnehage går barnet ditt i? Sollihøgda... 1 * 154 Løken... 2 Vik... 3 Sundvollen... 4 Naturbarnehagen... 5 Røyse Familiebarnehage... 6 Andre private barnehager... 7 Befolknings- og brukerundersøkelse Norsk Gallup Institutt A/S

9 GRUNNSKOLEN barnet går på Det faglige innholdet (pensum) * 155 Klassestyrerens faglige dyktighet * 156 Klassestyrerens evne til å motivere elevene i undervisningen * 157 Klassestyrerens arbeidsinnsats * 158 Klassestyrerens oppførsel overfor ditt barn/deg som foresatt * 159 Klassestyrerens omsorg for barnet * 160 Klassestyrerens evne til å lytte til eleven * 161 Klassestyrerens samarbeid med hjemmet * 162 Tilpasning av undervisningen til ditt barns forutsetninger * 163 Undervisningsopplegg (måten undervisningen skjer på) * 164 Ditt barns utbytte av undervisningen * 165 Barnets trivsel * 166 Orden og disiplin i klassen * 167 Forholdet lærer - elev * 168 Det sosiale miljøet på skolen * 169 Mulighetene for medinnflytelse over innholdet i skolehverdagen * 170 Informasjon om ditt barns faglige og sosiale utvikling * 171 Informasjon helhetlig sett fra skolen til hjemmet * 172 Skolens håndtering av mobbing/ plaging av elever * 173 Antall elever i barnets klasse * 174 Standard lærebøker/materiell/utstyr * 175 Standard på skolebygningen * 176 Inneklima (luft/ventilasjon) * 177 Skolens uteareal * 178 Trafikksikkerhet på skoleveien * 179 Skolens tilbud totalt sett i forhold til ditt barns behov/forutsetninger * 180 Hvilken skole går barnet ditt i? Røyse skole... 1 * 181 Vik skole... 2 Hole ungdomsskole... 3 Tyrifjord skole... 4 SKOLEFRITIDSORDNINGEN barnet går på Aktivitetsinnhold * 182 Personalets dyktighet * 183 Personalets arbeidsinnsats * 184 Personalets samarbeid med hjemmet * 185 Tilrettelegging for lekselesing * 186 Åpningstid * 187 Befolknings- og brukerundersøkelse Norsk Gallup Institutt A/S

10 Barnets trivsel * 188 Informasjon til hjemmet * 189 Pris i forhold til hva du får igjen * 190 Skolefritidstilbudet totalt sett i forhold til ditt barns behov * 191 BIBLIOTEKET du sist benyttet Åpningstider * 192 De ansattes serviceinnstilling * 193 De ansattes faglige dyktighet * 194 Utvalget av bøker * 195 Utvalget av nye bøker * 196 Hvor enkelt det er å finne fram til bøkene du er ute etter * 197 Ventetid på bøker * 198 Utvalget av tidsskrifter/aviser * 199 Utvalget av musikk (CD/kassett o.l.) * 200 Utvalget av andre media (lydbøker, video o.l.) * 201 Studie/lesemulighetene i lokalene * 202 Lokalenes utforming (lyst,trivelig ol) * 203 Hyppighet av kulturarrangementer i biblioteket * 204 Info om bibliotekets tjenester * 205 Kommunal informasjon i biblioteket * 206 Bibliotekets geografiske beliggenhet * 207 Bibliotekets helhetlige tilbud i forhold til dine egne behov * 208 ALLMENNLEGEN du sist benyttet i kommunen din (ikke sykehuslege eller spesialist) Fysisk tilgjengelighet til kontoret * 209 Ventetid for å få time * 210 Legens tilgjengelighet på telefon * 211 Legens tilgjengelighet på legevakt * 212 Helsepersonalets serviceinnstilling * 213 Legens faglige dyktighet * 214 Legens evne til å snakke et lett forståelig språk * 215 Legens evne til å lytte til deg * 216 Legens evne til å ta deg og dine plager på alvor * 217 I hvilken grad du har en fast lege å forholde deg til * 218 Informasjon om behandlingen og hva som feiler/feilte deg * 219 Legens råd/behandlingen * 220 Behandlingsresultatet * 221 Geografisk avstand til legekontoret * 222 BOTILBUD ELDRE med heldøgns bemanning du/dine benytter (Hole sykehjem og Sundjordet bofellesskap) De ansattes faglige dyktighet * 223 De ansattes serviceinnstilling * 224 De ansattes arbeidsinnsats * 225 Respektfull behandling av deg/dine * 226 Personalets evne til å lytte til deg * 227 Befolknings- og brukerundersøkelse Norsk Gallup Institutt A/S

11 Mulighetene for privatliv/være alene * 228 Beboernes medinnflytelse over rutiner, regler o.l * 229 Trivsel * 230 Info fra institusjonen/tjenesten * 231 Romstandard * 232 Personlig pleie * 233 Kostholdet * 234 Hyppighet dusjing/bading * 235 Ventetid for institusjonsplass/bolig * 236 Hvilket botilbud bor du/dine på? Hole sykehjem... 1 * 237 Sundjordet bofellesskap... 2 HJEMMEHJELP/HJEMMESYKEPLEIEN du/dine benytter De ansattes faglige dyktighet * 238 De ansattes serviceinnstilling * 239 De ansattes arbeidsinnsats * 240 Respektfull behandling av deg/dine * 241 Ansattes punktlighet mht. oppmøte * 242 Ansattes evne til å lytte til deg * 243 Hvordan arbeidsoppgavene utføres * 244 I hvilken grad hjemmehjelpen utfører oppgavene du/dine har behov for * 245 De ansattes evne til å se hjelpebehov * 246 I hvilken grad du får den hjelpen du ble lovet * 247 Ventetid på å få hjemmehjelp * 248 Antall timer avsatt til deg * 249 Samarbeidet mellom hjemmesykepleie og din primærlege * 250 Pris i forhold til hva du får igjen * 251 SOSIALKONTORET du/noen i din husstand benytter/har benyttet Åpningstid for telefonhenvendelse * 252 Ventetid for å nå fram til sentralbord * 253 Åpningstid for oppmøte på kontoret * 254 Fysisk tilgjengelighet * 255 Ventetid i ekspedisjonen * 256 Mulighet for timeavtale * 257 Mulighet til å legge fram din sak uten at uvedkommende hører * 258 Skrankepersonalets serviceinnstilling * 259 Saksbehandlers faglige dyktighet * 260 Saksbehandlers serviceinnstilling * 261 Saksbehandlers evne til å snakke et lett forståelig språk * 262 Saksbehandlers evne til å forstå din situasjon og dine behov (innlevelse) * 263 Respektfull behandling av deg * 264 Saksbehandlers oppfølging av saken * 265 Befolknings- og brukerundersøkelse Norsk Gallup Institutt A/S

12 I hvilken grad det er en fast saksbehandler å forholde seg til * 266 Forutsigbarhet i saksbehandlingen * 267 Informasjonen du fikk i forhold til dine behov for informasjon * 268 I hvilken grad språket i den skriftlige informasjonen er lett forståelig * 269 Faktisk saksbehandlingstid/svartid * 270 Selve saksbehandlingsresultatet * 271 Hvilken del av sosialtjenesten har du hatt kontakt med? Sosialkontoret... 1 * 272 Barnevernskontoret... 2 DE TEKNISKE KONTORER (byggesak/oppmåling etc.) du sist benyttet Åpningstid for telefonhenvendelse * 273 Ventetid for å nå fram til sentralbord * 274 Åpningstid for oppmøte på kontoret * 275 Fysisk tilgjengelighet * 276 Ventetid i ekspedisjonen * 277 Mulighet for timeavtale * 278 Mulighet til å legge fram min sak uten at uvedkommende hører * 279 Skrankepersonalets serviceinnstilling * 280 Saksbehandlers faglige dyktighet * 281 Saksbehandlers serviceinnstilling * 282 Saksbehandlers evne til å snakke et lett forståelig språk * 283 Saksbehandlers evne til å forstå din situasjon og dine behov (innlevelse) * 284 Saksbehandlers oppfølging av saken * 285 I hvilken grad det er en fast saksbehandler å forholde seg til * 286 Forutsigbarhet i saksbehandlingen * 287 Informasjonen du fikk i forhold til dine behov for informasjon * 288 I hvilken grad språket i den skriftlige informasjonen er lett forståelig * 289 Faktisk saksbehandlingstid/svartid * 290 Selve saksbehandlingsresultatet * 291 Befolknings- og brukerundersøkelse Norsk Gallup Institutt A/S

13 Alle svarer OPPVEKSTMILJØET FOR BARN Vi har nå noen spørsmål knyttet til oppvekstmiljøet for barn der du bor. Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med? Mulighetene for barnepass * 292 Tilgang til fritidsklubber for barn * 293 Muligheten for organiserte aktiviteter for barn * 294 Lekemuligheter i boområdet * 295 Trafikksikring i bomiljøet * 296 Trafikksikkerhet når det gjelder skoleveier * 297 OPPVEKSTMILJØ FOR UNGDOM Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med ulike forhold knyttet til oppvekstmiljøet for ungdom i kommunen? Utvalget av lag og foreninger * 298 Mulighetene for organisert fysisk aktivitet * 299 Det sosiale miljø blant ungdommen * 300 Fritidstilbud til uorganisert ungdom * 301 Fritidstilbudet til ungdommen generelt sett * 302 Kulturtilbudet for ungdommen generelt sett * 303 Tilbud til ungdommen i helgene * 304 Mulighetene for arbeid i kommunen (med omland) for ungdommen * 305 Mulighetene for utdanning i kommunen for ungdommen * 306 VANNFORSYNING Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med ulike forhold knyttet til vannforsyningen i kommunen? Vanntrykket * 307 Vannets smak/lukt * 308 Vannets renhet/klarhet * 309 Regulariteten (at vannet ikke blir borte) * 310 Hagevanningstilbudet * 311 Pris i forhold til hva du får igjen * 312 KOMMUNAL INFORMASJON Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med ulike forhold knyttet til informasjon om/fra kommunen? Dekning i media generelt sett av det som skjer i kommunen * 313 Befolknings- og brukerundersøkelse Norsk Gallup Institutt A/S

14 Informasjon om kommunale satsningsområder * 314 Informasjon om kommunale vedtak * 315 Din mulighet for brukermedvirkning * 316 Orientering om dine rettigheter som bruker eller potensiell bruker * 317 Har du tilgang til internett? Ja, privat... 1 * 318 Ja, jobb/skole... 2 Nei... 3 Har du benyttet Hole kommunes internettsider siste 12 måneder? Ja... 1 * 319 Nei... 2 Hvis ja Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med sidene helhetlig sett? Svært misfornøyd... 1 * Svært fornøyd... 6 Vet ikke... 7 MILJØ, FORURENSING OG TRAFIKKSIKKERHET Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med følgende forhold i kommunen din? HVOR FORNØYD/MISFORNØYD Svært Svært Vet ER DU MED: misfornøyd fornøyd ikke Luftforurensing * 321 Støy fra vei, bedrift o.l * 322 Utendørs orden/ryddighet på stedet der du bor * 323 Standard på ev. felles grøntareal der du bor * 324 Vedlikehold av felles grøntareal som kommunen har ansvar for * 325 Vedlikehold av bygninger * 326 Utseende på bygninger (private og offentlige) * 327 Trafikksikringstiltak (fortau, fartsdemping o.l.) * 328 Tilrettelegging for bilister * 329 Tilrettelegging for syklister * 330 Tilrettelegging for gående * 331 Trafikksikkerheten generelt i kommunen * 332 Mulighetene for trafikksikker lek i bomiljøet * 333 Mulighetene for allsidig lek i bomiljøet * 334 PRIVAT ELLER OFFENTLIG TILBUD? Dersom du i løpet av de siste 12 måneder har benyttet en eller flere av tjenestene nedenfor, ber vi deg svare på om du benyttet et privat eller offentlig tilbud. Har ikke benyttet Offentlig Privat Annet Vet ikke Barnehagen barnet benytter/har benyttet (hvis flere: det som sist hadde fødselsdag) * 335 Legen du sist benyttet * 336 Fysioterapeuten du sist benyttet * 337 Botilbudet for eldre du/dine benytter * 338 Vannverket du benytter * 339 Befolknings- og brukerundersøkelse Norsk Gallup Institutt A/S

15 DE SOM HAR BARN I BARNEHAGE ELLER SKOLE SVARER: SPESIALPEDAGOGISK TILBUD Har barnet, som danner utgangspunktet for din vurdering av barnehage/skole foran i skjemaet, mottatt spesialpedagogisk tilbud? Ja, i barnehagen... 1 * 340 Ja, i grunnskolen... 2 Nei... 3 De som har benyttet allmennlege siste 12 månedene svarer: Hvor mange forskjellige allmennleger har du benyttet de siste 12 måneder? eller flere Vet ikke Antall allmennleger siste år * 341 NÆRINGS- OG ARBEIDSLIV De som har inntektsgivende arbeid svarer: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med din egen ARBEIDSPLASS med hensyn til..? Arbeidssituasjonen din helhetlig sett * 342 Det sosiale miljø på arbeidsplassen * 343 Det fysiske arbeidsmiljø * 344 De ansattes arbeidsinnsats * 345 Ledelsens dyktighet helhetlig sett * 346 Hvordan ledesen verdsetter sine ansatte * 347 Mulighetene for faglig og personlig utvikling * 348 Opplæringen du har fått på arbeidsplassen til å utføre jobben * 349 Støtten du får av din nærmeste overordnede til å gjennomføre arbeidsoppgavene * 350 Den informasjonen du får om forhold som gjelder din arbeidsplass * 351 Samsvaret mellom din ytelse (innsats/resultater) og din avlønning * 352 Tryggheten i ditt arbeidsforhold for årene framover * 353 Fremtidsutsiktene du har i virksomheten * 354 UTVIKLINGEN I KOMMUNEN DU ER BOSATT I Hvis du ser 2-3 år fram i tid, hvordan tror du utviklingen i din kommune vil bli? Svært negativ Svært positiv Vet ikke Utviklingen helhetlig sett i kommunen * 355 Folketallsutviklingen i kommunen * 356 Utvikling når det gjelder antall arbeidsplasser * 357 Hvor positiv eller negativ er du til at kommunen din gjennomfører denne typen undersøkelse slik at innbyggerne får uttale seg om ulike forhold angående kommunen? Svært Svært Vet negativ positiv ikke * 358 Befolknings- og brukerundersøkelse Norsk Gallup Institutt A/S

16 TIL SLUTT HAR VI NOEN EKSTRA SPØRSMÅL OM DEG OG HUSSTANDEN DIN. Er du (i hovedsak)... I inntektsgivende arbeid... 1 * 359 Uten fast arbeid (arbeidsledig)... 2 Elev/student... 3 Alderspensjonist... 4 På annen trygd/ pensjon... 5 Hjemmeværende... 6 Annet... 7 De som har inntektsgivende arbeid svarer: Hvor arbeider du? Innenfor kommunens grenser... 1 * 360 I nabokommune... 2 I annen kommune,ikke nabokommune.. 3 De som har inntektsgivende arbeid svarer: Hvem er du ansatt hos? Kommunen (den du er bosatt i)... 1 * 361 Annen kommune... 2 Fylkeskommunen... 3 Staten (ikke posten)... 4 Posten... 5 Bank/forsikring... 6 Varehandel, hotell/restaurant... 7 Annen privat tjenesteyting... 8 Industri... 9 Selvstendig (nær.driv.,bonde, fisker) Annet Hva er din husstands samlede brutto årsinntekt (dvs. før skattetrekk)? Inntil omtrent kr * 362 Fra omtrent kr til kr Fra omtrent kr til kr Fra omtrent kr til kr Fra omtrent kr til kr Fra omtrent kr til kr Fra omtrent kr til 1 mill. kr... 7 Over 1 million... 8 Vet ikke... 9 Hvis det var kommunevalg i morgen, hvilket parti ville du da stemme på? Arbeiderpartiet... 1* 363 Fremskrittspartiet... 2 Høyre... 3 Kristelig Folkeparti... 4 Norges Kommunistiske parti... 5 Rød Valgallianse... 6 Senterpartiet... 7 Sosialistisk Venstreparti... 8 Venstre... 9 Andre Ville ikke stemme Har ikke stemmerett Vet ikke/i tvil ØNSKER DU Å DELTA I FRAMTIDIGE VURDERINGER AV KOMMUNEN DIN? Vi vil gjerne invitere deg til å bli med i det landsomfattende "kommunepanelet" som består av et utvalg personer bosatt i alle landets kommuner. Disse personene blir bl.a. spurt om å delta i de årlige kommuneundersøkelsene Gallup gjennomfører. Ja, jeg ønsker å bli med i kommunepanelet... 1 * 364 Nei, jeg ønsker ikke å bli med i kommunepanelet... 2 TAKK FOR AT DU DELTOK I UNDERSØKELSEN! Befolknings- og brukerundersøkelse Norsk Gallup Institutt A/S

HVA MENER DU OM KOMMUNEN DIN?

HVA MENER DU OM KOMMUNEN DIN? BEFOLKNINGS- OG BRUKERUNDERSØKELSE I HOLE KOMMUNE 2003 HVA MENER DU OM KOMMUNEN DIN? DIN VURDERING AV BOSTEDSKOMMUNEN OG ULIKE TJENESTER Fra Sollihøgda. Foto: Per Mandt HVORDAN VURDERER DU HOLE SOM BOSTEDSKOMMUNE?

Detaljer

NASJONALT MULIGHET FOR ARBEID I KOMMUNEN TILFREDSHET RESULTAT 2004

NASJONALT MULIGHET FOR ARBEID I KOMMUNEN TILFREDSHET RESULTAT 2004 MULIGHET FOR ARBEID I KOMMUNEN TILFREDSHET ALLE N=11277 50 (49) [] 1 Små, middels bundne k. N=5 40 (37) [42] 2 Små, middels bundne k. N=2 42 (42) [45] 3 Små, middels bundne k. N=3 35 (38) [45] 4 Små, høye

Detaljer

Oppsummering av resultater

Oppsummering av resultater Stavanger kommunes innbyggerundersøkelse 2009 Oppsummering av resultater Presentasjon på Stavanger kommunes framtidsseminar, 01.04.09, Roar Hind, avdelingsleder Politikk & samfunn, TNS Gallup 1 Om undersøkelsen

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1994. "EU-prøvevalget

Detaljer

HVA MENER INNBYGGERNE OG BRUKERNE?

HVA MENER INNBYGGERNE OG BRUKERNE? HVA MENER INNBYGGERNE OG BRUKERNE? Resultater fra en befolkningsog brukerundersøkelse i Hole kommune Fra Sollihøgda. Foto: Per Mandt Mars 2006 2 FORORD Arbeidet med fornyelse av det offentlige tjenestetilbudet

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1991. "Skolevalget 1991,

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1993

NASJONAL MENINGSMÅLING 1993 NASJONAL MENINGSMÅLING 1993 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1993. "Skolevalget 1993,

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2011 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

OSLO KOMMUNES PUBLIKUMSUNDERSØKELSE 2010

OSLO KOMMUNES PUBLIKUMSUNDERSØKELSE 2010 OSLO KOMMUNES PUBLIKUMSUNDERSØKELSE 2010 1 Er du mann eller kvinne? Mann Kvinne 2 Hvilket år er du født? Skriv inn ditt fødselsår med fire siffer 1 9 3 Hva er din høyeste fullførte utdanning? Grunnskolutdanning

Detaljer

Økonomi. Forslag til Indikatoruttrekk fordelt på ulike tjenestesteder (ansvarsdimensjonen): Demografi, Økonomi og dekningsgrader

Økonomi. Forslag til Indikatoruttrekk fordelt på ulike tjenestesteder (ansvarsdimensjonen): Demografi, Økonomi og dekningsgrader Forslag til Indikatoruttrekk fordelt på ulike tjenestesteder (ansvarsdimensjonen): Økonomi Skatt på inntekt og formue i % av driftsinntektene Statlig rammeoverføring i % av driftsinntektene Salgs- og leieinntekter

Detaljer

Skaun/Innbyggere Skaun

Skaun/Innbyggere Skaun Innbyggerundersøkelse 2012 Skaun/Innbyggere Skaun http://svar.bedrekommune.no - Registreringsperiode: fra 15.01.12 til 15.02.12 Bakgrunnsspørsmål Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Frekvenstabeller Leka orsk senter for bygdeforskning Mars 2015 1 Tabelliste Tabell 1: Utdanningsnivå. Prosent... 3 Tabell 2: Antall år bodd i kommunen. Prosent... 3 Tabell 3: Hovedaktivitet.

Detaljer

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet Tilfredshet med barnehagetilbudet Spørreundersøkelse blant foreldre med barn i barnehage TNS Gallup desember 2008 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen..

Detaljer

TILFREDSHET MED KOMMUNEN OG DEN KOMMUNALE TJENESTEYTING

TILFREDSHET MED KOMMUNEN OG DEN KOMMUNALE TJENESTEYTING TILFREDSHET MED KOMMUNEN OG DEN KOMMUNALE TJENESTEYTING Dagens Holebilde 17.2.2001 Flott vær, bare man kommer seg noen meter over Steinsfjorden, Foto: Per Aa. Mandt RESULTAT FRA EN BEFOLKNINGS- OG BRUKERUNDERSØKELSE

Detaljer

Nasjonal meningsmåling 1995

Nasjonal meningsmåling 1995 Nasjonal meningsmåling 1995 "Skolevalget 1995, landsomfattende undersøkelse" er en nasjonal meningsmåling (telefonintervju) gjennomført 28-31 august 1995 av NORSK GALLUP INSTITUTT A/S på oppdrag fra Norsk

Detaljer

Videregående skole. Slik: Ikke slik: Krysser du i feil rute, fyll inn hele ruten slik: og sett nytt kryss i riktig rute. Din bakgrunn og erfaring

Videregående skole. Slik: Ikke slik: Krysser du i feil rute, fyll inn hele ruten slik: og sett nytt kryss i riktig rute. Din bakgrunn og erfaring Videregående skole I innbyggerundersøkelsens første del svarte du at du hadde erfaring med en videregående skole i løpet av de siste 12 månedene. Dersom du er forelder eller pårørende og har flere barn

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Rapport barnehage: Nebbestølen barnehage

Rapport barnehage: Nebbestølen barnehage Rapport barnehage: Temaområde: Trivsel 78 21 5.1 1453 81 18 5.1 1373 80 17 5.1 193 81 18 5.1 208 81 17 5.2 27 87 13 5.2 30 TNS-Gallup Rapport barnehage: Spørsmål: Ditt barns mulighet for lek og aktiviteter

Detaljer

Husstandsmedlemmenes alder? (Kryss av på flere alternativer dersom det er flere alderssammensetninger i husstanden)

Husstandsmedlemmenes alder? (Kryss av på flere alternativer dersom det er flere alderssammensetninger i husstanden) Her limes passordetikett Innbyggerundersøkelse Bakgrunnsspørsmål Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg og din husstand Kjønn Mann Kvinne Hvor gammel er du? 18-39 år 40-66 år 67 og eldre

Detaljer

KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år.

KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år. NASJONAL MENINGSMÅLING GJENNOMFØRT 1.-4. SEPT. (uke 36) 1997 AV NORSK GALLUP INSTITUTT A/S FOR NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE (NSD), SKOLEVALG 1997. Representativt utvalg av befolkningen medstemmerett

Detaljer

Vedlegg 1: Bakgrunnsspørsmål

Vedlegg 1: Bakgrunnsspørsmål Vedlegg 1: Bakgrunnsspørsmål Kjønn Mann 43,7 % Kvinne 56,3 % Hvilket år er du født? 1929 eller tidligere 2,3 % 1930-1939 8,5 % 1940-1955 34,7 % 1956-1970 33,3 % 1971-1988 21,3 % 1989 eller senere 0,0 %

Detaljer

Publikumsundersøkelsen Grafikkrapport

Publikumsundersøkelsen Grafikkrapport Publikumsundersøkelsen Grafikkrapport Fakta om undersøkelsen Målgruppe: befolkning år + : Metode: postalt spørreskjema med mulighet for å svare elektronisk Utvalg: personer med folkeregistrert adresse

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2016

Innbyggerundersøkelsen 2016 Innbyggerundersøkelsen 2016 Vi vil gjerne vite hvordan du vil bo når du blir eldre! I denne undersøkelsen får du spørsmål om hvor og hvordan du vil bo når du blir eldre. Videre får du noen spørsmål om

Detaljer

KVALITETSUNDERSØKELSEN BARNEHAGE. Status målt kvalitet barnehage. Andel fagutdanning i % Sum. Annet. Førskolelærerutdanning.

KVALITETSUNDERSØKELSEN BARNEHAGE. Status målt kvalitet barnehage. Andel fagutdanning i % Sum. Annet. Førskolelærerutdanning. VADSØ KOMMUNE KVALITETSUNDERSØKELSEN BARNEHAGE Status målt kvalitet barnehage Andel fagutdanning i % Sum Annet Fagutdanning som barne og ungdomsarbeider Førskolelærerutdanning Full uke -4 dager pr. uke

Detaljer

Resultat svarprosent: TILTAK FUNKSJONS HEMMEDE PLEIE OG OMSORG BARNEHAGE. Utsendte skjema Svar Svarprosent 51% 47% 47%

Resultat svarprosent: TILTAK FUNKSJONS HEMMEDE PLEIE OG OMSORG BARNEHAGE. Utsendte skjema Svar Svarprosent 51% 47% 47% Brukerundersøkelser pr. april 008 Tre målgrupper: - pårørende til beboere i institusjon - foreldre/foresatte til barn i barnehage - hjelpeverger til funksjonshemmede beboere i botjenesten Resultat svarprosent:

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1989

NASJONAL MENINGSMÅLING 1989 NASJONAL MENINGSMÅLING 1989 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1989. "Skolevalget 1989,

Detaljer

Her limes passordetikett

Her limes passordetikett Her limes passordetikett Bakgrunnsspørsmål Først ber vi deg svare på noen spørsmål om deg og husstanden din 1) Kjønn Mann Kvinne 2) Hvilket år er du født? 1929 eller tidligere 1930-1939 1940-1955 1956-1970

Detaljer

Folkebibliotek. Slik: Ikke slik: Krysser du i feil rute, fyll inn hele ruten slik: og sett nytt kryss i riktig rute. Din bakgrunn og erfaring

Folkebibliotek. Slik: Ikke slik: Krysser du i feil rute, fyll inn hele ruten slik: og sett nytt kryss i riktig rute. Din bakgrunn og erfaring Folkebibliotek I innbyggerundersøkelsens første del svarte du at du hadde erfaring med et folkebibliotek i løpet av de siste 12 månedene. Har du brukt flere folkebibliotek, så svar ut fra din erfaring

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

Barnehagene i Kongsberg

Barnehagene i Kongsberg AL7 Aud J Sperle, avdeling for samfunnsutvikling Barnehagene i Kongsberg Brukerundersøkelse 2012 Side 1 21.05.12 Brukerundersøkelse i Kongsbergbarnehagene 2012 Femte gang undersøkelsen gjennomføres med

Detaljer

Har du eller noen i din nære familie brukt kommunens servicetorg (der du møter i kommunehuset) de siste 12 måneder? Nei 117 65,0% 217 49,1% 88 33,0%

Har du eller noen i din nære familie brukt kommunens servicetorg (der du møter i kommunehuset) de siste 12 måneder? Nei 117 65,0% 217 49,1% 88 33,0% Kryssing utdanning.xls inneholder undersøkelsen brutt ned på utdanning. Den første tabelltypen viser hvor mange som har svart etter utdanning. Deretter følger hvor stor andel av angitte svar denne utdanning

Detaljer

Innbyggerundersøkelse. 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 %

Innbyggerundersøkelse. 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 % Innbyggerundersøkelse Åmot Bakgrunnsspørsmål Kjønn 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % Hvor gammel er du? 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 % Hva er din høyeste fullførte utdanning?

Detaljer

AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser. Kongsbergbarnehagene. Brukerundersøkelse 2014. Side 1

AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser. Kongsbergbarnehagene. Brukerundersøkelse 2014. Side 1 AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser. Kongsbergbarnehagene Brukerundersøkelse 2014 Side 1 08.05.2014 Brukerundersøkelse i Kongsbergbarnehagene 2014 Brukerundersøkelser er ett viktig element som inngår

Detaljer

Brukerundersøkelse i barnehagene i Hitra kommune 2012-13 - Resultater og analyse

Brukerundersøkelse i barnehagene i Hitra kommune 2012-13 - Resultater og analyse HITRA KOMMUNE Oppvekstsektoren Arkiv: Saksmappe: 2013/143-1 Saksbehandler: Kjell Roar Sæther Dato: 17.01.2013 Brukerundersøkelse i barnehagene i Hitra kommune 2012-13 - Resultater og analyse Utvalg Møtedato

Detaljer

Elev ID: Elevspørreskjema. 8. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo

Elev ID: Elevspørreskjema. 8. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Elev ID: Elevspørreskjema 8. årstrinn Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA, 2005 Veiledning

Detaljer

Innbyggerundersøkelse: Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse: Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse: Innbyggerundersøkelse Dimensjoner (1-6) Helhetsvurdering Tillit Møte med din kommune Kommunen som bosted Trygghet Utbygging og utvikling Kultur og idrett Boligtilbud Servicetilbud

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovedtest Elevspørreskjema 8. klasse Veiledning I dette heftet vil du finne spørsmål om deg selv. Noen spørsmål dreier seg om fakta,

Detaljer

http://eintervju.nsd.uib.no

http://eintervju.nsd.uib.no Påloggingskode: < > Intervjuskjema http://eintervju.nsd.uib.no Takk for at du deltar i skolevalgets valgundersøkelse. For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen

Innbyggerundersøkelsen Innbyggerundersøkelsen Undersøkelse om innbyggernes syn på det å bo i kommunen og i Norge John Nonseid Hvorfor? Regjeringens fornyingsstrategi fra 2007 Det skal legges større vekt på innbyggernes opplevelse

Detaljer

2013 Pasienttilfredshet VHSS _ Rehabilitering og Arbeidsrettet rehabilitering

2013 Pasienttilfredshet VHSS _ Rehabilitering og Arbeidsrettet rehabilitering 2013 Pasienttilfredshet VHSS _ Rehabilitering og Arbeidsrettet rehabilitering Prosent Om oppholdet: 6 5 4 3 2 1 Måtte du vente for å få et tilbud ved institusjonen? Ble du tatt imot på en god måte da du

Detaljer

Søknad om helse og omsorgstjenester fra Gol kommune

Søknad om helse og omsorgstjenester fra Gol kommune Søknad om helse og omsorgstjenester fra Gol kommune 1. Personopplysninger Fødselsnummer: Sivilstatus: Navn: Fastlege: Adresse: Postnr./sted: Telefon privat: 2. Husstand Bor du alene? (sett kryss) Ja Nei

Detaljer

Hva mener du (din virksomhet/ditt foretak) om Finanstilsynet?

Hva mener du (din virksomhet/ditt foretak) om Finanstilsynet? Hva mener du (din virksomhet/ditt foretak) om Finanstilsynet? Finanstilsynet ønsker å få mer kunnskap om hvordan brukerne vurderer tilsynets virksomhet generelt og dets virkemiddelbruk og tjenester spesielt.

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 1.12.2006-5.1.2007 Sendt til 2 456 personer (2 379 i 2005) Mottatt

Detaljer

Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo

Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo 1 1 Hva er din sivilstatus? Er du... Gift / registrert partner...............................................................................................

Detaljer

Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg og din husstand Snitt Tjenestene fra din kommune - bruker

Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg og din husstand Snitt Tjenestene fra din kommune - bruker 13 enheter() er med i lands- snittet Bakgrunnsspørsmål Land Åmli Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg og din husstand - - - - - - - - Tjenestene fra din - bruker Land Åmli Vi ber deg

Detaljer

SPØRRESKJEMA INNBYGGERUNDERSØKELSEN 2012/13

SPØRRESKJEMA INNBYGGERUNDERSØKELSEN 2012/13 SPØRRESKJEMA INNBYGGERUNDERSØKELSEN 2012/13 HVA MENER DU OM KOMMUNEN DIN OG DET Å BO I NORGE? Din vurdering av bostedskommunen og ulike offentlige tjenester NN (Undersøkelsesbyrået) i samarbeid med Fornyings-

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse private leverandører

Medarbeiderundersøkelse private leverandører Vedlegg 18 Medarbeiderundersøkelse private leverandører Vi ønsker at du svarer på et bakgrunnspørsmål vedrørende din utdanning. UTDANNING Jeg har følgende utdanning, sett kryss for det høyeste alternativet

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

Kjønn. Antall svar Andel i % Antall svar Andel i % Ja ,6% ,5%

Kjønn. Antall svar Andel i % Antall svar Andel i % Ja ,6% ,5% Kryssing kjonn.xls inneholder undersøkelsen brutt ned på kjønn. Den første tabelltypen viser hvor mange som har svart etter kjønn. Deretter følger hvor stor andel av angitte svar dette kjønnet er. En kan

Detaljer

AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser. Kongsbergbarnehagene. Brukerundersøkelse 2016. Side 1

AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser. Kongsbergbarnehagene. Brukerundersøkelse 2016. Side 1 AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser. Kongsbergbarnehagene Brukerundersøkelse 2016 Side 1 Brukerundersøkelse i Kongsbergbarnehagene 2016 Brukerundersøkelser er ett viktig element som inngår i Kongsberg

Detaljer

Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017

Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017 Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017 Antall respondenter og svarprosent pr. undersøkelse 2017: Brukerundersøkelse Respondenter Svar Svarprosent Ergo- og fysioterapitjenesten - brukere 68 15 22 Helsestasjon

Detaljer

KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016

KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016 KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016 Lindesnes kommune har i vår gjennomført en innbyggerundersøkelse. Denne viser at innbyggerne i kommunen vil anbefale andre å flytte til kommunen, de bor

Detaljer

SØKNAD OM Å FÅ STØTTEKONTAKT (Lov om sosiale tjenester 4.2 c.)

SØKNAD OM Å FÅ STØTTEKONTAKT (Lov om sosiale tjenester 4.2 c.) Journalstempel: Postadresse: Stjørdal kommune, PB 133, 7501 Stjørdal Besøksadresse: Kjøpmannsgata 9, STJØRDAL Tlf: 74 83 35 00 SØKNAD OM Å FÅ STØTTEKONTAKT (Lov om sosiale tjenester 4.2 c.) Er du førstegangssøker,

Detaljer

Fremstilling av resultatene

Fremstilling av resultatene Vedlegg 3 Fremstilling av resultatene Brukererfaringer med Voksenpsykiatrisk poliklinikk ved Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Resultater på alle spørsmålene fra spørreundersøkelse høsten 2009., frekvensfordeling

Detaljer

PasOpp 2007 Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikk i psykiatrisk helsevern?

PasOpp 2007 Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikk i psykiatrisk helsevern? PasOpp 2007 Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikk i psykiatrisk helsevern? PasOpp september/2007 Hensikten med denne undersøkelsen er å få vite mer om brukernes erfaring med poliklinikk i psykiatrisk

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2008-8.1.2009 Sendt til 2 707 personer (2 703 i 2007) Mottatt

Detaljer

Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller ønsker belyst.

Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller ønsker belyst. Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller ønsker belyst. Hvor mange ganger i løpet av én måned jobber du vanligvis på kveldstid (minst to timer

Detaljer

Vestfold fylkesbibliotek

Vestfold fylkesbibliotek Vestfold fylkesbibliotek Brukerundersøkelse 2013 Kvantitativ telefonundersøkelse Mai-juni 2013 Om undersøkelsen Oppdragsgiver, metode og utvalg: På vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek

Detaljer

Undersøkelse om foresattes erfaringer med barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker

Undersøkelse om foresattes erfaringer med barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker PasOpp 2006 Undersøkelse om foresattes erfaringer med barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker PasOpp BUP September/2006 Hensikten med denne undersøkelsen er å få vite mer om hvordan foresatte opplever

Detaljer

Brukerundersøkelse kommunale barnehager 2013

Brukerundersøkelse kommunale barnehager 2013 Brukerundersøkelse kommunale barnehager 2013 Resultater fra undersøkelsen Totalt 78 innkomne svar, av 190 planlagte. Skulle ønsket oss flere svar, men de vi har fått inn gir oss noen tendenser og signaler

Detaljer

Innbyggerundersøkelse 2011

Innbyggerundersøkelse 2011 Her limes passordetikett Innbyggerundersøkelse 2011 Bakgrunnsspørsmål Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg og din husstand Kjønn Mann Kvinne Hvor gammel er du? 18-39 år 40-66 år 67 og

Detaljer

HVORDAN SKAL DU BESVARE SPØRSMÅLENE?

HVORDAN SKAL DU BESVARE SPØRSMÅLENE? NAV I dette skjemaet kan du gi uttrykk for din med NAV de siste 12 månedene. Hvis du har både personlig som bruker og som pårørende, ber vi deg svare ut fra din som personlig bruker. HVORDAN SKAL DU BESVARE

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

Holdninger til sosial ulikhet

Holdninger til sosial ulikhet Underlagt taushetsplikt Holdninger til sosial ulikhet 1 Vi starter med noen spørsmål om muligheten til å komme seg frem her i verden. Hvor mener du følgende forhold er for å komme seg frem i verden? Sett

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2007-6.1.2008 Sendt til 2 503 personer (2 456 i 2006) Mottatt

Detaljer

Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikk i psykisk helsevern?

Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikk i psykisk helsevern? Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikk i psykisk helsevern? Hensikten med denne undersøkelsen er at tjenestene skal bli bedre for brukere av poliklinikker i det psykiske helsevernet. Vi vil

Detaljer

Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Romssa ja biras psykiatriija guovddáš. Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikken?

Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Romssa ja biras psykiatriija guovddáš. Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikken? Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Romssa ja biras psykiatriija guovddáš Hva er erfaringene dine som bruker av Brukerundersøkelse ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Psykiatrisk senter for Tromsø og

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen. John Nonseid Direktoratet for forvaltning og IKT

Innbyggerundersøkelsen. John Nonseid Direktoratet for forvaltning og IKT Innbyggerundersøkelsen John Nonseid Hvorfor en Innbyggerundersøkelse? Regjeringens fornyingsstrategi fra 2007 Det skal legges større vekt på innbyggernes opplevelse av det offentlige tjenestetilbud Svarprosent

Detaljer

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland Resultater - medarbeiderundersøkelsen 2014, per. 25.03.14 : 13 svar av 13 ansatte, 100 % : 732 svar av 932 ansatte, 79 % : 45 r Organisering av arbeidet Nedenfor har vi satt opp en del spørsmål om hvordan

Detaljer

BÅTSFJORD KOMMUNES INNBYGGERUNDERSØKELSE FOR KOMMUNENS HJEMMEBOENDE OVER 70 ÅR.

BÅTSFJORD KOMMUNES INNBYGGERUNDERSØKELSE FOR KOMMUNENS HJEMMEBOENDE OVER 70 ÅR. BÅTSFJORD KOMMUNES INNBYGGERUNDERSØKELSE FOR KOMMUNENS HJEMMEBOENDE OVER 70 ÅR. UNDERSØKELSEN ER ET LEDD I KOMMUNENS DELTAGELSE I KVALTETSKOMMUNEPRGRAMMET Bakgrunn: Båtsfjord kommunes ønske om å bedre

Detaljer

NSB Kundetilfredshetsundersøkelse Vår 2012

NSB Kundetilfredshetsundersøkelse Vår 2012 NSB Kundetilfredshetsundersøkelse Vår 2012 Kjære kunde, Vi i NSB ønsker å tilby våre kunder et best mulig produkt med best mulig service. I den anledning gjennomfører NSB jevnlige undersøkelser blant kundene

Detaljer

HVA MENER INNBYGGERNE OG BRUKERNE OM ÅS KOMMUNE? Resultater fra en befolkningsog brukerundersøkelse i Ås kommune

HVA MENER INNBYGGERNE OG BRUKERNE OM ÅS KOMMUNE? Resultater fra en befolkningsog brukerundersøkelse i Ås kommune HVA MENER INNBYGGERNE OG BRUKERNE OM ÅS KOMMUNE? Resultater fra en befolkningsog brukerundersøkelse i Ås kommune Mai 2006 2 FORORD Arbeidet med fornyelse av det offentlige tjenestetilbudet i kommunen skjer

Detaljer

25.04.2012 09:05 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse om brukermedvirkning

25.04.2012 09:05 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse om brukermedvirkning Brukerundersøkelse om brukermedvirkning Publisert fra 29.06.2011 til 29.06.2011 14 respondenter (1 unike) 1. Alder (brukerens alder) 1 Under 18 år 0,0 % 0 2 18-30 år 0,0 % 0 3 31-50 år 21,4 % 3 4 51-65

Detaljer

En undersøkelse av boforhold på Nygårdshøyden, Sydnes og Nedre Nygård

En undersøkelse av boforhold på Nygårdshøyden, Sydnes og Nedre Nygård VEDLEGG En undersøkelse av boforhold på Nygårdshøyden, Sydnes og Nedre Nygård Husbanken Studentsamskipnaden Bergen kommune Innhold 1. Detaljkart over Nygårdshøyden, Sydnes og Nedre Nygård... 3 2. Befolkningsoversikt

Detaljer

Den norske kirke. Innbyggerundersøkelsen 2014/15 Brukerdelen. Grafikkrapport. Innbyggerundersøkelsen 2014/15 Brukerdelen.

Den norske kirke. Innbyggerundersøkelsen 2014/15 Brukerdelen. Grafikkrapport. Innbyggerundersøkelsen 2014/15 Brukerdelen. Grafikkrapport Innhold 1 Om undersøkelsen 3 2 Samlet tilfredshet 3 Tilfredshet med Den norske kirke - detaljert etter temaområde 4 Klagebehandling 3 Bakgrunn 3 2 1 Om undersøkelsen Om undersøkelsen Målet

Detaljer

Vestby/Fellestjenesten

Vestby/Fellestjenesten Medarbeiderundersøkelse 2012 Vestby/Fellestjenesten Engangspassord: UUBBAZER http://svar.bedrekommune.no - Registreringsperiode: fra 15.01.12 til 31.01.13 Bakgrunnsspørsmål Vi ønsker at du svarer på noen

Detaljer

Rapport fra innbyggerundersøkelsen i Modum 2014

Rapport fra innbyggerundersøkelsen i Modum 2014 Rapport fra innbyggerundersøkelsen i 2014 13. januar 2015 2 1. Innledning...3 2. Gjennomføring av undersøkelsen...3 3. Selve undersøkelsen...3 3.1 Bakgrunnsopplysninger...3 3.1.1 Svarfordeling fordelt

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Andebu 2013

Ungdata-undersøkelsen i Andebu 2013 Ungdata-undersøkelsen i Andebu 213 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 19 Klassetrinn: 8. 1. klasse Antall: 188 Svarfordeling Svarprosent: 86 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet, nære relasjoner og nettverk

Detaljer

Rapport fra innbyggerundersøkelsen i Modum 2014

Rapport fra innbyggerundersøkelsen i Modum 2014 Rapport fra innbyggerundersøkelsen i 2014 13. januar 2015 1. Innledning... 3 2. Gjennomføring av undersøkelsen... 3 3. Selve undersøkelsen... 3 3.1 Bakgrunnsopplysninger... 3 3.1.1 Svarfordeling fordelt

Detaljer

Resultat for brukerne. % besvarelse 54 69,2 38,5 54,5 Hvor fornøyd er du med tilbudet når det gjelder:

Resultat for brukerne. % besvarelse 54 69,2 38,5 54,5 Hvor fornøyd er du med tilbudet når det gjelder: Brukerundersøkelse pleie og omsorgsavdelingen 2012 (5 besvarelser) Institusjonsbaserte tjenester Pårørende Osen sykehjem Skala 6 best 1 dårligst Resultat for brukerne. % besvarelse 54 69,2 38,5 54,5 Hvor

Detaljer

NSB Kundetilfredshetsundersøkelse Vår 2012

NSB Kundetilfredshetsundersøkelse Vår 2012 Kjære kunde, Vi i NSB ønsker å tilby våre kunder et best mulig produkt med best mulig service. I den anledning gjennomfører NSB jevnlige undersøkelser blant kundene for å få tilbakemelding på deres tilfredshet.

Detaljer

Kvalitetsundersøkelsen 2005 Grunnskolen i Sør-Varanger kommune

Kvalitetsundersøkelsen 2005 Grunnskolen i Sør-Varanger kommune kommune Kultur- og oppvekstetaten Seksjon opplæring Kvalitetsundersøkelsen 2005 Grunnskolen i kommune i kommune har deltatt i en omfattende undersøkelse av opplevd kvalitet i grunnskolen, våren 2005. Parallelt

Detaljer

Undersøkelse Barnehage 2015 uten særlige tjenestere

Undersøkelse Barnehage 2015 uten særlige tjenestere Undersøkelse Barnehage 0 uten særlige tjenestere Publisert av Hege Ophus 0 november 0 - : Powered by Enalyzer Avsnitt Undersøkelse Barnehage 0 uten særlige tjenestere Publisert av Hege Ophus 0 november

Detaljer

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011 Sarpsborg Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Datainnsamling og gjennomføring....

Detaljer

Høgskolen i Hedmark Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Postboks 4010 Bedriftssenteret 2306 Hamar

Høgskolen i Hedmark Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Postboks 4010 Bedriftssenteret 2306 Hamar Høgskolen i Hedmark Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Postboks 4010 Bedriftssenteret 2306 Hamar Telefon: 62 51 76 10 Faks: 62 51 76 01 E-mail: luna@hihm.no SPØRRESKJEMA Dette spørreskjemaet

Detaljer

Foreldremøte. Ask barnehage 21. mai 2014

Foreldremøte. Ask barnehage 21. mai 2014 Foreldremøte Ask barnehage 21. mai 2014 Ved å uttale forventninger kan vi bli mer bevisste på hvilke forventninger som er realistisk å bli møtt på, og hvilke vi ikke kan bli møtt på. En forventning er

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen

Innbyggerundersøkelsen Innbyggerundersøkelsen Kommunestyremøte 5. februar 2014 Martin W. Kulild Bakgrunn og hensikt Ønsker å få vite hva innbyggerne mener om kommunen Medvirkning: Innbyggerne skal få mulighet til å være med

Detaljer

Lett lest Valg-brosjyre 2011

Lett lest Valg-brosjyre 2011 Valg-brosjyre 2011 for partier i Bærum side 1 Lett lest Valg-brosjyre 2011 Side 1 Valg-brosjyre 2011 for partier i Bærum side 2 FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne Konvensjonen

Detaljer

Brukerundersøkelse Rælingen kommune

Brukerundersøkelse Rælingen kommune 3.4.4 3:55 Brukerundersøkelse Rælingen kommune Mars-april 4 Petrine barnehage Overordnet rapport Antall Brukerundersøkelse i kommunale og private barnehager i Rælingen kommune april 4 3. Velg den private

Detaljer

Bruker og pårørendeundersøkelse

Bruker og pårørendeundersøkelse Bruker og pårørendeundersøkelse Institusjon og hjemmetjeneste 2015 Undersøkelsen Det har i 2015 vært mye fokus på manglende kvalitet ved sykehjem i Ringerike kommune. Kommunen har derfor engasjert AMBIO

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Norske kommuner tar brukerne på alvor. Rådgiver Lisbeth Frydenlund KS, Bergen 19. november 2010

Norske kommuner tar brukerne på alvor. Rådgiver Lisbeth Frydenlund KS, Bergen 19. november 2010 Norske kommuner tar brukerne på alvor Rådgiver Lisbeth Frydenlund KS, Bergen 19. november 2010 Bedrekommune.no nettportal for brukerundersøkelser fra 2004 305 kommuner har lisens 17 undersøkelser på ulike

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37% Skolerapport Antall besvarelser: 1 BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37% Foto: Marius Solberg Anfinsen OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars 2016, og

Detaljer

Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015

Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015 Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015 Denne rapporten er utarbeidet på bakgrunn av tjenestens styringssystem, og et ledd i internkontrollen. Den sammenfatter resultatene av brukerundersøkelse

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 46% Skolerapport Antall besvarelser: 94 BRUKERUNDERSØKELSEN 206 Svarprosent: 46% Foto: Marius Solberg Anfinsen Brukerundersøkelsen 206 OM UNDERSØKELSEN 0 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen. Seniorrådgiver Tore Basmo Bergh

Innbyggerundersøkelsen. Seniorrådgiver Tore Basmo Bergh Innbyggerundersøkelsen Seniorrådgiver Tore Basmo Bergh Hvorfor Innbyggerundersøkelsen? Regjeringens fornyingsstrategi fra 2007 Det skal legges større vekt på innbyggernes opplevelse av det offentlige tjenestetilbud

Detaljer

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for byggesaksbehandling

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for byggesaksbehandling Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for byggesaksbehandling Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 5 4 Gjennomføring av undersøkelsen... 5 5 Analyse

Detaljer

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten RENNESØY KOMMUNE Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en brukerundersøkelse

Detaljer