PROSJEKT: Effekter på sysselsetting og bruttoprodukt av en styrking av kronekursen, med spesiell vekt på Møre og Romsdal. Lasse Sigbjørn Stambøl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSJEKT: Effekter på sysselsetting og bruttoprodukt av en styrking av kronekursen, med spesiell vekt på Møre og Romsdal. Lasse Sigbjørn Stambøl"

Transkript

1 Statistisk sentralbyrå Forskningsavdelingen Lasse Sigbjørn Stambøl PROSJEKT: Effekter på sysselsetting og bruttoprodukt av en styrking av kronekursen, med spesiell vekt på Møre og Romsdal Av Lasse Sigbjørn Stambøl og Jørn-Arne Jørgensen Oppdrag for Sparebanken Møre, høsten

2 Bakgrunn og formål: Den norske kronen har styrket seg betraktelig i forhold til de fleste valutaer i løpet av de ti første månedene av En meget sterk vekst i norsk økonomi, en stadig høyere oljepris samt relativt sterkere økninger av Norges Banks styringsrente i forhold til andre sentrale lands sammenliknbare renter er noen av forklaringene. Det har derfor vært av interesse å analysere hvilke effekter endringene i kronekursen kan ha på enkelte størrelser i norsk økonomi. Vårt mandat her har vært å gi noen eksempler på hvilke effekter en styrking av kronen kan ha på sysselsetting og bruttoprodukt både totalt og for enkelte næringer. Det er i tillegg blitt fokusert spesielt på hvordan disse effektene på sysselsetting og produksjon vil slå ut for fylket Møre og Romsdal. Analysen omfatter dermed både en nasjonal konsekvensanalyse som deretter er brutt ned til det regionale nivået. Vi må forvente at endringer i kronekursen vi slå forskjellig ut i forskjellige næringer. En styrking av kronekursen vil på kort sikt virke positivt på norsk import, mens forholdet blir omvendt for den innenlandske virksomheten som er utsatt for utenlandsk konkurranse. Dette skulle bidra til dempende virkninger spesielt innen de vareproduserende næringer som industri og bygge- og anleggsvirksomhet, men kan også ha en viss effekt innenfor de tjenesteytende næringene og da spesielt privat tjenesteyting. Gjennomføringen av analysen: Rent teknisk har vi gjennomført analysen på følgende måte: Vi har benyttet to sett med makroøkonomiske modellsystemer, der vi først har foretatt effektanalysene på nasjonalt nivå med SSBs makroøkonometriske modell KVARTS. I denne modellen inngår valutakurs som en av flere eksogene variable, og kan således endres manuelt etter ønsket nivå. Vi har i samråd med oppdragsgiver blitt enige om å foreta analysene ut fra en styrking av den norske kronen med henholdsvis 5 og 10 prosent i forhold til de valutaer som inngår i modellen. Det foreslåtte nivået på endringer av kronekursen i analysen er ganske realistiske ut fra det som har skjedd med den norske kronekursen i løpet av Bare siden våren 2007 har den norske kronen styrket seg mer enn 10 prosent i forhold til amerikanske dollar, men styrkingen er også meget klar i forhold til Euro og de øvrige nordiske valutaer. Som referansebane for analysene har vi lagt til grunn SSBs offisielle prognosebane for norsk økonomi fra september 2007 (Se Konjunkturtendensene i Økonomiske Analyser, 4/2007, og høstens regionale konjunkturbarometer når det foreligger). Deretter har vi foretatt to skiftberegninger med modellen KVARTS ved å styrke verdien på norske kroner permanent med henholdsvis 5 og 10 prosent i forhold til andre valutaer, samtidig som alle andre forutsetninger er identiske med de som lå til grunn for kjøringer av referansebanen. Skiftene er gjennomført fra og med 2007 og frem til og med De isolerte virkningene på sysselsetting og bruttoprodukt både totalt og for hver næring fremkommer ved å sammenlikne resultatene av de to skiftanalysene for valutakurs med tilsvarende resultater i referansebanen. For å kunne si noe om disse virkningene på det regionale nivå, har vi deretter foretatt tilsvarende analyser med SSBs regionaløkonomiske modell REGARD. Vi har her kjørt regionale analyser både av den nasjonale referansebanen samt de to skiftene med forutsetninger om en styrking av kronekursen på henholdsvis 5 og 10 prosent. REGARD er en "top-down" modell på etterspørselsiden som bryter ned nasjonale tall for blant annet sysselsetting og bruttoprodukt til fylker og landsdeler gitt forutsetninger om observerte regionale fordelinger av disse størrelsene for til sammen 28 næringer. Utfallet av de regionale 2

3 analysene sikrer dermed at summen av de regionale tallene er konsistente med det nasjonale nivået gitt i de nasjonale analysene. Resultatene på det regionale nivået blir dermed her avhengig av hvilke næringer som blir mest berørt av de gitte endringer i kronekursen, samt hvilken næringssammensetning som er å finne i de forskjellige regionene, og da her spesielt for Møre og Romsdal. Noen hovedresultater fra analysene: Vi gir her noen resultater i form av en rekke figurer. Først har vi samlet noen av resultatene som er fremkommet på nasjonalt nivå. Deretter har vi samlet resultater spesifikt for Møre og Romsdal, og til slutt har vi tatt med en del figurer der fylkeseffektene i Møre og Romsdal sammenliknes med tilsvarende effekter for hele landet. Effektanalysene er foretatt for både sysselsetting og bruttoproduktet. Med hensyn til næringsinndelinger, opererer vi her med den samme hovedinndelingen som benyttes i de årlige konjunkturbarometrene. Det vil si en inndeling i til sammen 6 næringer etter: 1. Primærnæringene, 2. Industri og bergverksdrift, 3. Bygg og anlegg, 4. Privat tjenesteyting, 5. Offentlig tjenesteyting og 6. Andre næringer. I den siste gruppen finner vi elektrisitetsproduksjon, utvinning av råolje og naturgass, utenriks sjøfart og boligtjenester. I noen av figurene for Møre og Romsdal viser vi ytterligere detaljerte næringsinndelinger for næringene industri og privat tjenesteyting, som er de hovednæringene der effektene av en styrking av valutakursen får størst utslag. Størst effekt på litt sikt av valutakursendringen er imidlertid å finne i bygg og anlegg, men denne hovednæringen består kun av en næring, slik at vi ikke kan skille mellom regionale og nasjonale virkninger. Effekter på nasjonalt nivå. En sterkere krone gir lavere priser på vår import og eksport når de måles i norske kroner. Den del av de konkurranseutsatte næringer som leverer mest varer til verdensmarkedspriser blir derfor hardest berørt av en kronestyrking. Videre vil isolert sett de av næringene som benytter mest importert innsatsfaktorer klare seg forholdsmessig best. Reduserte importpriser innebærer dessuten to effekter på innenlandsk konsum for det første vris konsumet mot import, og for det andre trekker lavere importpriser konsumprisindeksen ned. Dermed øker realrenten, slik at husholdningene utsetter sitt konsum til senere perioder hvor man får mindre igjen for å spare. Verdensmarkedsprisene fungerer som et nominelt anker endres disse, endres alle innenlandske priser tilsvarende. Også de nominelle lønningene synker som følge av prisfallet. Gjennomslaget er imidlertid ikke fullstendig innenfor beregningsperioden. Og siden prisendringene er nominelle, tar det tid før prisendringene slår fullt ut i de reelle størrelser i økonomien. Vi har først tatt med en tabell (Tabell N) som viser virkningen av en styrking av norske kroner på en del hovedstørrelser i norsk økonomi, som husholdningenes konsum, bruttoinvesteringer, import, eksport, bruttonasjonalproduktet (både totalt og for fastlands- Norge), sysselsetting, arbeidsledighet, konsumprisindeks (KPI) og husholdningenes realdisponible inntekter. Figurene N1 Syss - N3 Syss viser sysselsettingseffekter av henholdsvis 5 og 10 prosent styrking av kroneverdien. Figur N1 Syss viser en sysselsettingsnedgang på om lag 0,25 prosent det første virkeåret (2007) og som svekkes ytterligere til om lag 0,5 prosent det andre virkeåret (2008) av en styrking av kronen med 5 prosent. Deretter flater virkningen noe ut med en nedgang på om lag 0,6-0,7 prosent. Eksempelet med 10 prosent styrking av 3

4 kronekursen virker forholdsvis lineær i forhold til 5 prosent alternativet, slik at de tilsvarende effekter på sysselsettingen blir om lag doblet. Figurene N2 Syss (5 prosent) og N3 Syss (10 prosent) gir tilsvarende resultater, men brutt ned på næringer. På kort sikt er de negative virkningene klart sterkest for industrinæringene, mens bygg og anlegg får de sterkeste negative virkningene på litt sikt, og da først i det tredje året etter kronestyrkingen. Det siste har bl.a. sammenheng med de beregnede negative virkningene på bruttoinvesteringene (Jf. Tabell N). Sysselsettingen i privat tjenesteyting og i næringen "andre næringer" blir også klart negativt berørt, mens virkningene for offentlig tjenesteyting er helt nøytral. Figurene N1 BrProd - N3 BrProd viser tilsvarende virkninger på bruttonasjonalproduktet. Strukturen på virkningene blir forholdsvis lik de vi fant for sysselsettingen, men effekten målt i prosent synes å bli litt sterkere på produksjonen enn på sysselsettingen, og da spesielt på kort sikt. Dette går klarere frem av figurene N1 Syss/BrProd - N2 Syss/BrProd som viser både effektene på sysselsettingen og bruttonasjonalproduktet (BNP). De negative effektene på BNP blir noe sterkere i begynnelsen av perioden, mens forskjellene deretter flater noe ut for så å konvergere litt utover i perioden. Effekter for Møre og Romsdal Figur MR1 Syss viser effektene på total sysselsetting i Møre og Romsdal av en kronestyrking på henholdsvis 5 og 10 prosent. 5-prosent alternativet gir en isolert nedgang på sysselsettingen på litt over 0,3 prosent det første året økende til om lag 0,6 prosent nedgang året etter. 10-prosent alternativet synes også her å være forholdsvis lineært i forhold til 5- prosent alternativet, slik at effektene på sysselsettingen blir om lag dobbelt så sterk. Figurene MR2 Syss og MR3 Syss gir tilsvarende virkningsanalyser for hovednæringene i Møre og Romsdal. Mye av de strukturforskjeller vi så i de nasjonale analysene fremkommer også i fylket, med sterkest negative virkninger for industrien og etter hvert bygg og anlegg, men også klare negative utslag for privat tjenesteyting og for "andre næringer". I figurene MR4 Syss og MR5 Syss har vi brutt ned beregningene ytterligere på de enkelte industrinæringer. Sterkest negative sysselsettingsvirkning er å finne i konsumvareindustrien og verkstedsindustrien, men også produksjon av vareinnsats får en klar negativ sysselsettingsvirkning - om enn litt senere. Sysselsettingsvirkningene er også klare i produksjon av metaller og kjemiske produkter og i bygging av skip og plattformer, men noe mindre enn i de andre næringene nevnt foran. Det er imidlertid verdt å merke seg at de negative virkningene i konsumvareindustrien er meget klar de to første årene i analyseperioden, men avtar litt deretter i perioden frem til det siste året, som altså her er En tilsvarende analyse for enkelte hovednæringer innen privat tjenesteyting er vist i figurene MR6 Syss og MR7 Syss. Klart sterkest negativ virkning på sysselsettingen er funnet for varehandel etterfulgt av bank og forsikring og forretningsmessig tjenesteyting m.m, mens sysselsettingsvirkningene er noe mer moderate innen innenriks samferdsel. Figurene MR1 BrProd og frem til og med MR7 BrProd viser tilsvarende virkninger på bruttoproduktet som vist for sysselsettingen i Møre og Romsdal over. Strukturene i 4

5 resultatene er veldig nære de vi fant for sysselsettingen, men de prosentvise utslagene er noe sterkere. Av enkeltresultatene er det verdt å merke seg den klare negative virkningen på kort sikt for verkstedsindustrien, og likedan den klart negative virkningen på kort sikt innen innenriks samferdsel når det gjelder de private tjenesteytende næringer. Det siste står i klar kontrast til sysselsettingsvirkningene og skyldes at prisen på kapital er økt med den økte realrenten, slik at næringen substituerer seg bort fra noe av kostnadsøkningen ved å vri innsatsbruken mot økt bruk av arbeidskraft. Flere næringer antas å gjøre det samme, men denne virkningen blir forholdsmessig sterkere for innenriks samferdsel siden næringen er relativt kapitalintensiv. Til slutt har vi her i figurene MR1 Syss/BrProd og MR2 Syss/BrProd sammenliknet virkningene for sysselsettingen og bruttoproduktet. Som for de nasjonale analysene blir de negative virkningene på kort sikt noe mer tydelige for bruttoproduktet, mens forskjellene deretter flater ut for så å konvergere noe utover i perioden, men dog ikke så mye at de negative virkningene på sysselsettingen tar igjen de negative virkningene for bruttoproduktet. Effekter for Møre og Romsdal sammenliknet med landsgjennomsnittet I den siste resultatbolken har vi sammenliknet enkelte av virkningene i Møre og Romsdal med tilsvarende virkninger for landsgjennomsnittet hentet fra de nasjonale analysene. Figurene (MR-N)1 Syss og (MR-N)2 Syss viser forskjeller i effektene for sysselsettingen samlet. De negative effektene synes å være litt sterkere i Møre og Romsdal enn i landet som helhet. I de neste fire figurene (MR-N)3 Syss til (MR-N)6 Syss har vi på tilsvarende måte sammenliknet sysselsettingsvirkningen for industrien og for privat tjenesteyting. For industrien synes de negative sysselsettingseffektene å være noe sterkere for landsgjennomsnittet enn for Møre og Romsdal, mens forskjellene innen privat tjenesteyting synes å være mikroskopiske. Dette indikerer at den noe sterkere negative virkningen på total sysselsetting i Møre og Romsdal enn for landet som helhet skyldes at Møre og Romsdal har noe mer av sitt næringsliv konsentrert om næringer som blir negativt berørt av en styrket kroneverdi sammenliknet med landsgjennomsnittet. Vi har allerede sett at industrinæringene blir klart negativt berørt. At industrien i Møre og Romsdal blir litt mindre negativt berørt enn landsgjennomsnittet trekker forskjellene mellom fylket og landet isolert sett i motsatt retning, men at industrien utgjør en klart større andel av næringslivet i Møre og Romsdal enn for landsgjennomsnittet fører altså likevel til at de samlede negative virkningene av en styrket kronekurs blir litt mer negative i Møre og Romsdal enn for landet. I de siste 6 figurene (Figur (MR-N)1 BrProd til (MR-N)6 BrProd vises tilsvarende forskjeller i virkningen på bruttoproduktet i Møre og Romsdal og på BNP i landet som helhet. Forskjellene som fremkom i sysselsettingsanalysene over er også gjennomgående gjeldende for bruttoproduktet. Altså samlet sett noe sterkere negative virkninger for Møre og Romsdal enn for landet som helhet til tross for at de negative virkningene for industrien synes å være litt mindre i Møre og Romsdal enn for landsgjennomsnittet. 5

6 Hovedresultater fra analysene: Effekter på nasjonalt nivå 6

7 Tabell N: Effekter på en del hovedstørrelser i norsk økonomi av en styrking av norske kroner med 5 og 10 prosent i forhold til de mest sentrale valutaer. Avvik fra referansebanen i prosent. Virkninger av 5 prosent sterkere krone Konsum i husholdning mv. -0,2-0,5-0,3-0,3-0,2 Bruttoinvestering i fast realkapital -0,6-1,7-2,5-2,6-2,5 Fastlands-Norge -0,8-2,4-3,5-3,7-3,6 Næringer -1,2-2 -2,3-2,4-2,5 Industri -0,9-1,9-2,3-2,2-2 Bolig -0,8-4,4-7,8-8,6-8,1 Eksport -0,6-0,6-0,6-0,6-0,6 Tradisjonelle varer -1,1-1,3-1,3-1,3-1,3 Tjenester -1,7-1,3-1,1-1 -0,8 Import 0,1-0,3-0,3-0,3-0,3 Tradisjonelle varer -0,2-0,6-0,6-0,6-0,6 Bruttonasjonalprodukt -0,5-0,7-0,8-0,8-0,8 Fastlands-Norge -0,5-0, ,9 Industri -1,6-2 -2,1-2 -1,8 Sysselsatte personer -0,2-0,5-0,6-0,7-0,6 Arbeidsledighetsrate, nivå) 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 Konsumprisindeksen (KPI) -1,1-1,7-2,2-2,6-3 Husholdningenes realdisponible inntekt 0,8 0,7 0,4 0,3 0,2 Virkninger av 10 prosent sterkere krone Konsum i husholdning mv. -0,3-1 -0,5-0,5-0,4 Bruttoinvestering i fast realkapital -1,2-3,4-4,8-5 -4,9 Fastlands-Norge -1,7-4,7-6,9-7,2-7 Næringer -2,4-4 -4,5-4,7-5 Industri -1,9-3,9-4,6-4,5-4,1 Bolig -1,5-8,8-15,4-16,7-15,8 Eksport -1,3-1,3-1,3-1,3-1,2 Tradisjonelle varer -2,2-2,6-2,8-2,7-2,6 Tjenester -3,5-2,6-2,2-1,9-1,7 Import 0,2-0,6-0,5-0,6-0,6 Tradisjonelle varer -0,5-1,3-1,2-1,2-1,2 Bruttonasjonalprodukt -0,9-1,5-1,6-1,6-1,5 Fastlands-Norge -1,1-1,8-1,9-1,9-1,8 Industri -3,3-4,1-4,2-4 -3,8 Sysselsatte personer -0,5-1 -1,3-1,3-1,3 Arbeidsledighetsrate, nivå) 0,4 0,6 0,7 0,7 0,6 Konsumprisindeksen (KPI) -2,3-3,5-4,4-5,2-5,9 Husholdningenes realdisponible inntekt 1,7 1,4 0,9 0,6 0,6 7

8 Figur N1 Syss. Effekter på total sysselsetting av en styrking av norske kroner med henholdsvis 5 og 10 prosent i forhold til de mest sentrale valutaer. Hele landet. Indeks: Referansebanen for total sysselsetting =.,5 Indeks (Referansebanen = ),5,5 Totalt 5% Totalt 10%,5 8

9 Figur N2 Syss. Effekter på sysselsettingen i hovednæringer av en styrking av norske kroner med 5 prosent i forhold til de mest sentrale valutaer. Hele landet. Indeks: Referansebanen for hver hovednæring =. 101 In d eks (R eferan seb an en =) Primærnæringer Industri Bygg og anlegg Privat tj.yting Offentlig tj.yting Andre Totalt 92 9

10 Figur N3 Syss. Effekter på sysselsettingen i hovednæringer av en styrking av norske kroner med 10 prosent i forhold til de mest sentrale valutaer. Hele landet. Indeks: Referansebanen for hver hovednæring = In d eks (R eferan seb an en = ) Primærnæringer Industri Bygg og anlegg Privat tj.yting Offentlig tj.yting Andre Totalt 92 Pe riode 10

11 Figur N1 BrProd. Effekter på bruttonasjonalproduktet av en styrking av norske kroner med henholdsvis 5 og 10 prosent i forhold til de mest sentrale valutaer. Hele landet. Indeks: Referansebanen for bruttonasjonalproduktet =.,5 Indeks (R eferansebanen =),5,5 Totalt 5% Totalt 10%,5 11

12 Figur N2 BrProd. Effekter på bruttoproduktet i hovednæringer av en styrking av norske kroner med 5 prosent i forhold til de mest sentrale valutaer. Hele landet. Indeks: Referansebanen for hver hovednæring =. 101 In d e ks (R efera n seb an en = 1 00) Primærnæringer Industri Bygg og anlegg Privat tj.yting Offentlig tj.yting Andre Totalt 93 Pe riode 12

13 Figur N3 BrProd. Effekter på bruttoproduktet i hovednæringer av en styrking av norske kroner med 10 prosent i forhold til de mest sentrale valutaer. Hele landet. Indeks: Referansebanen for hver hovednæring =. 101 Indeks (R eferansebanen = ) Primærnæringer Industri Bygg og anlegg Privat tj.yting Offentlig tj.yting Andre Totalt 93 13

14 Figur N1 Syss/BrProd. Effekter på sysselsettingen og bruttonasjonalproduktet av en styrking av norske kroner med 5 prosent i forhold til de mest sentrale valutaer. Hele landet. Indeks: Referansebanen for sysselsettingen og bruttonasjonalproduktet =.,5 Indeks (Referansebanen = ),5,5 Syss 5% Br.prod 5% Figur N2 Syss/BrProd. Effekter på sysselsettingen og bruttonasjonalproduktet av en styrking av norske kroner med 10 prosent i forhold til de mest sentrale valutaer. Hele landet. Indeks: Referansebanen for sysselsettingen og bruttonasjonalproduktet =.,5 Indeks (Referansebanen = ),5,5 Syss 10% Br.prod 10% 14

15 Hovedresultater fra analysene: Effekter for Møre og Romsdal 15

16 Figur MR1 Syss. Effekter på total sysselsetting av en styrking av norske kroner med henholdsvis 5 og 10 prosent i forhold til de mest sentrale valutaer. Møre og Romsdal. Indeks: Referansebanen for total sysselsetting =.,5 Indeks (Referansebanen = ),5,5 Totalt 5% Totalt 10% 16

17 Figur MR2 Syss. Effekter på sysselsettingen i hovednæringer av en styrking av norske kroner med 5 prosent i forhold til de mest sentrale valutaer. Møre og Romsdal. Indeks: Referansebanen for hver hovednæring =. 101 Indeks (referansebanen =) Primærnæringer Industri Bygg og anlegg Privat tj.yting Offentlig tj.yting Andre Totalt 92 17

18 Figur MR3 Syss. Effekter på sysselsettingen i hovednæringer av en styrking av norske kroner med 10 prosent i forhold til de mest sentrale valutaer. Møre og Romsdal. Indeks: Referansebanen for hver hovednæring = In d ek s (refera n s eb an en =10 0) Primærnæringer Industri Bygg og anlegg Privat tj.yting Offentlig tj.yting Andre Totalt 92 18

19 Figur MR4 Syss. Effekter på sysselsettingen i enkelte industrinæringer av en styrking av norske kroner med 5 prosent i forhold til de mest sentrale valutaer. Møre og Romsdal. Indeks: Referansebanen for hver industrinæring =.,5,5 Indeks (R eferansebanen = ),5,5 96,5 Konsumind. Vareinnsats Metall/kjemisk Verksted Skip og plattform 96 19

20 Figur MR5 Syss. Effekter på sysselsettingen i enkelte industrinæringer av en styrking av norske kroner med 10 prosent i forhold til de mest sentrale valutaer. Møre og Romsdal. Indeks: Referansebanen for hver industrinæring =. 101 In d eks (R eferan seb an en = ) Konsumind. Vareinnsats Metall/kjemisk Verksted Skip og plattform 92 20

21 Figur MR6 Syss. Effekter på sysselsettingen i enkelte næringer i privat tjenesteyting av en styrking av norske kroner med 5 prosent i forhold til de mest sentrale valutaer. Møre og Romsdal. Indeks: Referansebanen for hver av de private tjenesteytende næringene =.,2 Indeks (R eferansebanen = ),8,6,4,2 Bank og forsikring Innenriks samferdsel Varehandel Forretningsmessig tj.yting med mer.,8 21

22 Figur MR7 Syss. Effekter på sysselsettingen i enkelte næringer i privat tjenesteyting av en styrking av norske kroner med 10 prosent i forhold til de mest sentrale valutaer. Møre og Romsdal. Indeks: Referansebanen for hver av de private tjenesteytende næringene =.,5 Indeks (R eferansebanen = ),5,5 Bank og forsikring Innenriks samferdsel Varehandel Forretningsmessig tj.yting med mer.,5 22

23 Figur MR1 BrProd. Effekter på bruttoproduktet av en styrking av norske kroner med henholdsvis 5 og 10 prosent i forhold til de mest sentrale valutaer. Møre og Romsdal. Indeks: Referansebanen for bruttoproduktet =.,5 Indeks (Referansebanen =),5,5 Totalt 5% Totalt 10%,5 23

24 Figur MR2 BrProd. Effekter på bruttoproduktet i hovednæringer av en styrking av norske kroner med 5 prosent i forhold til de mest sentrale valutaer. Møre og Romsdal. Indeks: Referansebanen for hver hovednæring =. 101 In d eks (Referan seb an e =) Primærnæringer Industri Bygg og anlegg Privat tj.yting Offentlig tj.yting Andre Totalt 92 Pe riode 24

25 Figur MR3 BrProd. Effekter på bruttoproduktet i hovednæringer av en styrking av norske kroner med 10 prosent i forhold til de mest sentrale valutaer. Møre og Romsdal. Indeks: Referansebanen for hver hovednæring =. 101 Indeks (Referansebanen = ) Primærnæringer Industri Bygg og anlegg Privat tj.yting Offentlig tj.yting Andre Totalt 92 Pe riode 25

26 Figur MR4 BrProd. Effekter på bruttoproduktet i utvalgte industrinæringer av en styrking av norske kroner med 5 prosent i forhold til de mest sentrale valutaer. Møre og Romsdal. Indeks: Referansebanen for hver av industrinæringene =.,5,5 Indeks (Referansebanen = ),5,5 96, ,5 Konsumind. Vareinnsats Metall/kjemisk Verksted Skip og plattform 95 26

27 Figur MR5 BrProd. Effekter på bruttoproduktet i utvalgte industrinæringer av en styrking av norske kroner med 10 prosent i forhold til de mest sentrale valutaer. Møre og Romsdal. Indeks: Referansebanen for hver av industrinæringene =. 101 Indeks (R eferansebanen = ) Konsumind. Vareinnsats Metall/kjemisk Verksted Skip og plattform 90 27

28 Figur MR6 BrProd. Effekter på bruttoproduktet i utvalgte næringer i privat tjenesteyting av en styrking av norske kroner med 5 prosent i forhold til de mest sentrale valutaer. Møre og Romsdal. Indeks: Referansebanen for hver av de private tjenesteytende næringene =.,2,8 Indeks (R eferansebanen = ),6,4,2,8,6,4 Bank og forsikring Innenriks samferdsel Varehandel Forretningsmessig tj.yting med mer.,2 28

29 Figur MR7 BrProd. Effekter på bruttoproduktet i utvalgte næringer i privat tjenesteyting av en styrking av norske kroner med 10 prosent i forhold til de mest sentrale valutaer. Møre og Romsdal. Indeks: Referansebanen for hver av de private tjenesteytende næringene =.,5,5 Indeks (R eferansebanen = ),5,5 Bank og fors ikring Innenriks sam ferdsel Varehandel 96,5 Forretningsm ess ig tj.yting m ed mer. 29

30 Figur MR1 Syss/BrProd. Effekter på sysselsettingen og bruttoproduktet av en styrking av norske kroner med 5 prosent i forhold til de mest sentrale valutaer. Møre og Romsdal. Indeks: Referansebanen for sysselsettingen og bruttoproduktet =.,5 Indeks (Referansebanen =),5,5 Syss 5% Br.prod 5%,5 Figur MR2 Syss/BrProd. Effekter på sysselsettingen og bruttoproduktet av en styrking av norske kroner med 10 prosent i forhold til de mest sentrale valutaer. Møre og Romsdal. Indeks: Referansebanen for sysselsettingen og bruttoproduktet =.,5 Indeks (Referansebanen =),5,5 Syss 10% Br.prod 10%,5 30

31 Hovedresultater fra analysene: Effekter for Møre og Romsdal sammenliknet med hele landet 31

32 Figur (MR-N)1 Syss. Effekter på total sysselsetting av en styrking av norske kroner med 5 prosent i forhold til de mest sentrale valutaer. Møre og Romsdal og hele landet. Indeks: Referansebanen for total sysselsetting =.,5 Indeks (Referansebanen =),5,5 Norge 5% M&R 5% Figur (MR-N)2 Syss. Effekter på total sysselsetting av en styrking av norske kroner med 10 prosent i forhold til de mest sentrale valutaer. Møre og Romsdal og hele landet. Indeks: Referansebanen for total sysselsetting =.,5 Indeks (Referansebanen =),5,5 Norge 10% M&R 10% 32

33 Figur (MR-N)3 Syss. Effekter på industrisysselsettingen av en styrking av norske kroner med 5 prosent i forhold til de mest sentrale valutaer. Møre og Romsdal og hele landet. Indeks: Referansebanen for sysselsettingen i industrien =.,5 Indeks (Referansebanen = ),5,5,5 Norge 5% M&R 5% Figur (MR-N)4 Syss. Effekter på industrisysselsettingen av en styrking av norske kroner med 10 prosent i forhold til de mest sentrale valutaer. Møre og Romsdal og hele landet. Indeks: Referansebanen for sysselsettingen i industrien =. 101 Indeks (Referansebanen = ) Norge 10% M&R 10% 94 33

34 Figur (MR-N)5 Syss. Effekter på sysselsettingen i privat tjenesteyting av en styrking av norske kroner med 5 prosent i forhold til de mest sentrale valutaer. Møre og Romsdal og hele landet. Indeks: Referansebanen for sysselsettingen i privat tjenesteyting =.,9 Indeks (Referansebanen = ),8,7,6,5 Norge 5% M&R 5%,4 Figur (MR-N)6 Syss. Effekter på sysselsettingen i privat tjenesteyting av en styrking av norske kroner med 10 prosent i forhold til de mest sentrale valutaer. Møre og Romsdal og hele landet. Indeks: Referansebanen for sysselsettingen i privat tjenesteyting =.,8 Indeks (Referansebanen = ),6,4,2 Norge 10% M&R 10%,8 34

35 Figur (MR-N)1 BrProd. Effekter på bruttoproduktet av en styrking av norske kroner med 5 prosent i forhold til de mest sentrale valutaer. Møre og Romsdal og hele landet. Indeks: Referansebanen for bruttoproduktet =.,2,8 Indeks (Referansebanen =),6,4,2,8,6 Norge 5% M&R 5%,4 Figur (MR-N)2 BrProd. Effekter på bruttoproduktet av en styrking av norske kroner med 10 prosent i forhold til de mest sentrale valutaer. Møre og Romsdal og hele landet. Indeks: Referansebanen for bruttoproduktet =.,5,5 Indeks (REferansebanen = ),5,5 Norge 10% M&R 10% 96,5 35

36 Figur (MR-N)3 BrProd. Effekter på bruttoproduktet i industrien av en styrking av norske kroner med 5 prosent i forhold til de mest sentrale valutaer. Møre og Romsdal og hele landet. Indeks: Referansebanen for bruttoproduktet i industrien =.,5,5 Indes (Referansebanen =200),5,5 Norge 5% M&R 5% 96,5 Figur (MR-N)4 BrProd. Effekter på bruttoproduktet i industrien av en styrking av norske kroner med 10 prosent i forhold til de mest sentrale valutaer. Møre og Romsdal og hele landet. Indeks: Referansebanen for bruttoproduktet i industrien =. 101 Indeks (Referansebanen =) Norge 10% M&R 10% 93 36

37 Figur (MR-N)5 BrProd. Effekter på bruttoproduktet i privat tjenesteyting av en styrking av norske kroner med 5 prosent i forhold til de mest sentrale valutaer. Møre og Romsdal og hele landet. Indeks: Referansebanen for bruttoproduktet i privat tjenesteyting =.,2,8 Indeks (Referansebanen = ),6,4,2,8 Norge 5% M&R 5%,6,4 Figur (MR-N)6 BrProd. Effekter på bruttoproduktet i privat tjenesteyting av en styrking av norske kroner med 10 prosent i forhold til de mest sentrale valutaer. Møre og Romsdal og hele landet. Indeks: Referansebanen for bruttoproduktet i privat tjenesteyting =.,5,5 Indeks (Referansebanen =),5,5 Norge 10% M&R 10% 96,5 37

Konjunkturbarometer. Høst 2007

Konjunkturbarometer. Høst 2007 Konjunkturbarometer Høst 2007 SPAREBANKEN MØRE Innhold INNHOLD 3 Utviklingen i Møre og Romsdal 4 Utviklingen i norsk økonomi 8 Petroleumsvirksomheten 9 Kraftforsyning 10 Møre og Romsdal 10 Primærnæringene

Detaljer

Notater. Ådne Cappelen og Lasse Sigbjørn Stambøl. Virkninger av å fjerne regionale forskjeller i arbeidsgiveravgiften og noen mulige mottiltak

Notater. Ådne Cappelen og Lasse Sigbjørn Stambøl. Virkninger av å fjerne regionale forskjeller i arbeidsgiveravgiften og noen mulige mottiltak 2003/31 Notater 2003 Ådne Cappelen og Lasse Sigbjørn Stambøl Notater Virkninger av å fjerne regionale forskjeller i arbeidsgiveravgiften og noen mulige mottiltak Forskningsavdelingen Emnegruppe: 09.90

Detaljer

Fordeling og mobilitet av selvstendig næringsdrivende i Norge

Fordeling og mobilitet av selvstendig næringsdrivende i Norge Økonomiske analyser 2/2008 Fordeling og mobilitet av selvstendig næringsdrivende i Fordeling og mobilitet av selvstendig næringsdrivende i Lasse Sigbjørn Stambøl Klart flere menn enn kvinner er selvstendig

Detaljer

Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid?

Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid? Økonomiske analyser2/10 Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid? Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid? Lasse Sigbjørn Stambøl Mange

Detaljer

Torstein Bye, Ådne Cappelen, Torbjørn Eika, Eystein Gjelsvik og Øystein Olsen

Torstein Bye, Ådne Cappelen, Torbjørn Eika, Eystein Gjelsvik og Øystein Olsen 94/1 Rapporter Reports Torstein Bye, Ådne Cappelen, Torbjørn Eika, Eystein Gjelsvik og Øystein Olsen Noen konsekvenser av petroleumsvirksomheten for norsk økonomi Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Detaljer

Lønns- og prisutviklingen

Lønns- og prisutviklingen Økonomiske analyser /2003 Lønns- og prisutviklingen Lønnsutviklingen Ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall var veksten i lønn per normalårsverk 5,3 prosent i 2002, mot 5,0 prosent i 200 og 4,5 prosent

Detaljer

2. Konjunkturutviklingen i Norge

2. Konjunkturutviklingen i Norge Økonomisk utsyn Økonomiske analyser /. Konjunkturutviklingen i Norge Konjunkturoppgangen som startet rundt årsskiftet / fortsatte gjennom det meste av, men nedgang i kraftproduksjonen bidro til at vekstraten

Detaljer

Effekten av regional arbeidsmarkedsmobilitet for sysselsettingsvekst i økonomien totalt og for kunnskapsbasert

Effekten av regional arbeidsmarkedsmobilitet for sysselsettingsvekst i økonomien totalt og for kunnskapsbasert Effekten av regional arbeidsmarkedsmobilitet Økonomiske analyser 5/2005 Effekten av regional arbeidsmarkedsmobilitet for sysselsettingsvekst i økonomien totalt og for kunnskapsbasert tjenesteyting * Lasse

Detaljer

For få tar utdannelse, men finanskrisen vil hjelpe

For få tar utdannelse, men finanskrisen vil hjelpe Roger Bjørnstad og Marit L. Gjelsvik For få tar utdannelse, men finanskrisen vil hjelpe Fremskrivninger fra Statistisk sentralbyrå viser at behovet for høyt utdannet arbeidskraft vil øke de neste tiårene.

Detaljer

Nr. 2 juni 2008. Aktuell kommentar Virkninger av økt oljepris på norsk økonomi Haakon Solheim, seniorrådgiver i Norges Bank Pengepolitikk

Nr. 2 juni 2008. Aktuell kommentar Virkninger av økt oljepris på norsk økonomi Haakon Solheim, seniorrådgiver i Norges Bank Pengepolitikk Nr. juni Aktuell kommentar Virkninger av økt oljepris på norsk økonomi Haakon Solheim, seniorrådgiver i Norges Bank Pengepolitikk Virkninger av økt oljepris på norsk økonomi Haakon Solheim, seniorrådgiver,

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Ny næringsinndeling og nye vekter i Regionalt nettverk

REGIONALT NETTVERK. Ny næringsinndeling og nye vekter i Regionalt nettverk REGIONALT NETTVERK Ny næringsinndeling og nye vekter i Regionalt nettverk Bakgrunn Norges Banks regionale nettverk har fram til og med runde 2015-1 hatt en næringsinndeling som har bestått av hovedseriene

Detaljer

GRUNNLAGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE 2014

GRUNNLAGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE 2014 Arbeids- og sosialdepartementet GRUNNLAGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE 2014 Kortversjonen fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene Oslo, 17. februar 2014 Forord Det tekniske beregningsutvalget

Detaljer

Redusert petroleumsaktivitet: En utfordring for norsk økonomi?

Redusert petroleumsaktivitet: En utfordring for norsk økonomi? Redusert petroleumsaktivitet: En utfordring for norsk økonomi? Økonomiske analyser 2/20 Redusert petroleumsaktivitet: En utfordring for norsk økonomi? Ådne Cappelen, Torbjørn Eika og Joakim Prestmo* Nedbyggingen

Detaljer

HOVEDTREKK VED DEN ØKONOMISKE OG DEMOGRAFISKE UTVIKLINGEN I FYLKENE ETTER 1960

HOVEDTREKK VED DEN ØKONOMISKE OG DEMOGRAFISKE UTVIKLINGEN I FYLKENE ETTER 1960 RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 88/3 HOVEDTREKK VED DEN ØKONOMISKE OG DEMOGRAFISKE UTVIKLINGEN I FYLKENE ETTER 1960 AV TOR SKOGLUND, ERIK STORDAHL OG KNUT Ø. SØRENSEN STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-

Detaljer

SØKELYS PÅ ARBEIDSLIVET ÅRGANG 29 NR 4 2012

SØKELYS PÅ ARBEIDSLIVET ÅRGANG 29 NR 4 2012 SØKELYS PÅ ARBEIDSLIVET ÅRGANG 29 NR 4 2012 Innhold Artikler 277 ÅDNE CAPPELEN, TERJE SKJERPEN OG MARIANNE TØNNESEN Politikkens betydning for innvandringen til Norge 291 MARIT LINNEA GJELSVIK Hvordan påvirkes

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2015

Økonomisk overblikk 1/2015 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2016 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

Bedriftene. Utvinning av råolje og naturgass

Bedriftene. Utvinning av råolje og naturgass Bedriftene Utvinning av råolje og naturgass Produksjons- og markedsforhold 1999 var et vesentlig bedre år for olje- og gassprodusentene enn 1998. Ifølge foreløpige tall fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen 0303 Oslo Telefon: 23 08 80 00 www.nho.no Kontaktpersoner

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Norges Banks representantskapsmøte torsdag 19. februar Innledning Norsk økonomi er nå i vekst. Oljeprisen er god. Kapasitetsutnyttelsen

Detaljer

Konjunkturutviklingen i Norge

Konjunkturutviklingen i Norge Økonomisk utsyn Økonomiske analyser 1/2 Konjunkturutviklingen i Norge Offentlig forvaltning og økonomisk politikk Finanspolitikken Gjennom styringen av statens utgifter og inntekter har finanspolitikken

Detaljer

Lønnsutviklingen 1962-2002

Lønnsutviklingen 1962-2002 Lønnsutviklingen 1962-22 Økonomiske analyser 5/23 Lønnsutviklingen 1962-22 Stein Hansen og Tor Skoglund Årene 1962-1969 var en periode med spesielt sterk reallønnsvekst. Dette framgår av nye beregninger

Detaljer

St.meld. nr. 2 (2005-2006)

St.meld. nr. 2 (2005-2006) (Foreløpig utgave) Finansdepartementet St.meld. nr. 2 (25-26) Innhold 1 Hovedtrekkene i den økonomiske politikken og utviklingen... 3 2 De økonomiske utsiktene...1 2.1 Norsk økonomi...1 2.2 Utviklingen

Detaljer

Perspektiver 3 Internasjonal økonomi 5 Norsk økonomi 7

Perspektiver 3 Internasjonal økonomi 5 Norsk økonomi 7 Økonom î ske analyser 1/94 Innhold Perspektiver 3 Internasjonal økonomi 5 Norsk økonomi 7 Utviklingen i 1993 7 Utsiktene for 1994 og 1995 9 Konjunkturutviklingen i utlandet 18 Internasjonale markedsforhold

Detaljer

Økonomiske. analyser Nr. en framskriving. Konjunkturtendensene for Norge. Utviklingen på arbeidsmarkedet usikkerheten i AKU

Økonomiske. analyser Nr. en framskriving. Konjunkturtendensene for Norge. Utviklingen på arbeidsmarkedet usikkerheten i AKU Økonomiske analyser Nr. 6-1985 110000000000001100110000000000001110100110000000110011001 Konjunkturtendensene for Norge Utviklingen på arbeidsmarkedet usikkerheten i AKU Yrkespassive og yrkesaktive en

Detaljer

DEL 1 : HOVEDSTYRETS BERETNING

DEL 1 : HOVEDSTYRETS BERETNING DEL 1 : HOVEDSTYRETS BERETNING 6 Hovedstyrets beretning Hovedstyret har den utøvende og rådgivende myndighet etter sentralbankloven. Det leder bankens virksomhet og forvalter dens midler. Etter lovens

Detaljer

St.meld. nr. 2 (2003 2004) Revidert nasjonalbudsjett 2004

St.meld. nr. 2 (2003 2004) Revidert nasjonalbudsjett 2004 St.meld. nr. 2 (23 24) Innhold 1 Hovedtrekkene i den økonomiske politikken og utviklingen... 5 2 De økonomiske utsiktene... 13 2.1 Norsk økonomi... 13 2.2 Petroleumsvirksomheten... 21 2.3 Internasjonal

Detaljer

Finansdepartementet St.meld. nr. 2

Finansdepartementet St.meld. nr. 2 (Foreløpig utgave) Finansdepartementet St.meld. nr. 2 (22-23) Innhold 1 Hovedtrekkene i den økonomiske politikken og utviklingen...3 2 De økonomiske utsiktene...12 2.1 Norsk økonomi...12 2.2 Nærmere om

Detaljer

Skattesvikt. Kommunene og norsk økonomi 1/2015. KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

Skattesvikt. Kommunene og norsk økonomi 1/2015. KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Skattesvikt Kommunene og norsk økonomi 1/2015 1 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Brutto og netto driftsutgifter i kommunene i 2013, fordelt etter

Detaljer

Norges Banks rapportserie Nr. 1-2003. Inflasjonsrapport 1. m a r s

Norges Banks rapportserie Nr. 1-2003. Inflasjonsrapport 1. m a r s Norges Banks rapportserie Nr. - Inflasjonsrapport m a r s Inflasjonsrapporten kommer ut tre ganger i året og utgjør sammen med rapportene om finansiell stabilitet Norges Banks rapportserie. Rapporten er

Detaljer

Konjunkturutviklingen i Norge

Konjunkturutviklingen i Norge Økonomisk utsyn Økonomiske analyser 1/21 Konjunkturutviklingen i Norge Offentlig forvaltning og økonomisk politikk Finanspolitikken Styringen av statens utgifter og inntekter har stor betydning for samlet

Detaljer