LANDING I FRAMTIDA KOMMUNEPLAN FOR SØNDRE LAND KOMMUNE SAMFUNNSDEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LANDING I FRAMTIDA KOMMUNEPLAN FOR SØNDRE LAND KOMMUNE 2007 2015. SAMFUNNSDEL"

Transkript

1 LANDING I FRAMTIDA KOMMUNEPLAN FOR SØNDRE LAND KOMMUNE SAMFUNNSDEL Høringsutkast

2 Innledning Kommuneplanen viser mål og satsingsområder for Søndre Land kommune fram til Kommuneplanen er overordnet de andre kommunale planene. Mål og prioriteringer i denne planen skal følges opp i økonomiplan, handlingsprogrammet, kommunedelplaner og i årlige budsjetter. Kommuneplanen gjelder alle innbyggere, uansett hvilken livsfase de er i. Planen er blitt til i nært samarbeid mellom befolkningen, politikere og administrasjonen. Våren 2006 arrangerte kommunen sammen med vel - foreningene i alt 10 folkemøter med til sammen 380 deltakere. Det er også mottatt en rekke innspill fra grupper og enkeltpersoner. I tillegg har kommuneplan vært tema i ulike kommunale råd og utvalg. Innspillene har vært viktig premiss for utformingen av mål og strategier i kommuneplan. Kommuneplanen består av to deler: Samfunnsdelen og arealdelen. Dette dokumentet omfatter kun samfunnsdelen. Det tas sikte på å revidere arealdelen i løpet av Muligheter og utfordringer Søndre Land er en kommune med mange muligheter og mange kvaliteter. Den ligger vakkert til ved Randsfjorden. Landskapet er preget av jord, og skogbruksområder. Sammen med åsene og flere mindre og mellomstore innsjøer utgjør disse et vakkert kulturlandskap. De mange idyllene både ved fjorden, innsjøene og i utmarka ellers innbyr til aktivt friluftsliv både sommer og vinter. Kommunen ligger sentralt på Østlandet. Det er korte avstander både til de andre Mjøsbyene, til Gardermoen og til hovedstaden. Kommunen har et variert næringsliv. Jord og skogbruk står fremdeles sentralt, i tillegg til flere mellomstore industribedrifter. Kommunen er dessuten langt framme innenfor områder som rusomsorg og rehabilitering. For tiden er nye virksomheter i ferd med å etablere seg. Kultur- og fritidstilbudet er rikt og variert, og mange frivillige lag og foreninger gjør en innsats for trivselen i bygda. På den annen side er det også utfordringer. Antallet innbyggere går ned Kommunen har få arbeidsplasser i forhold til antall yrkesaktive. Ca. 45% av den sysselsatte befolkning reiser ut av kommunen for å komme på jobb. Kommunen har lite tilbud innen varehandel og antallet butikker i Hov sentrum er redusert de siste årene. Kommuneforvaltningen vil i årene framover stå overfor betydelig omstillingsbehov, blant annet knyttet til vertskommuneansvaret. Visjon Kommuneplanens overordnete visjon er Trivsel, tilhørighet og trygghet Ut fra denne visjonen er det formulert følgende 6 hovedmål: 1. Øke innbyggertallet, og stimulere til en stabil befolkningsutvikling i alle deler av kommunen 2. Gode oppvekstvilkår for barn og unge Høringsforslag Side nr. 2

3 3. Fremme folkehelsen og sikre innbyggerne gode helse-, omsorgs- og velferdstjenester 4. Utvikle en attraktiv arbeids- og bokommune. 5. Videreutvikle et aktivt kultur og fritidstilbud 6. Utvikle lokaldemokratiet Nedenfor presenteres mål og strategier innenfor hver av disse hovedmålene 1. Øke innbyggertallet, og stimulere til en stabil befolkningsutvikling i alle deler av kommunen Det har vært nedgang i befolkningen de senere årene, og prognoser tyder på at denne tendensen vil fortette. Færre innbyggere har flere konsekvenser: Nedgang i kommunens inntekter Grunnlaget for handel og privat tjenesteyting blir mindre Mangel på kvalifisert arbeidskraft Skjev befolkningssammensetning Derfor er det et mål å snu denne trenden. Søndre Land skal utvikles som bo- arbeids- og rekreasjonsområde. Det skal satses spesielt på områdene oppvekstvilkår, folkehelse, næringsliv og bomiljøer. Kommunen skal yte tjenester av god kvalitet og riktig omfang innenfor rammen av de økonomiske muligheter den har. 2. Gode oppvekstvilkår for barn og unge Barn og unge skal sikres gode oppvekstvilkår. Det innebærer et allsidig kultur og fritidstilbud, gode helsetjenester, godt barnehagetilbud og en god skole. Barnehagene i Søndre land skal yte tjenester av høy kvalitet. Alle skal få et tilbud om plass tilpasset foreldrenes og barnas behov. Barnehagene skal ha trygge og gode leke- og læringsmuligheter ute og inne, og et godt kvalifisert personale med høy kompetanse. Barnehagen skal være et pedagogisk tilbud og samtidig gi barna omsorg. Den skal fremme barnas emosjonelle, språklige og sosiale utvikling og deres evne til kommunikasjon. Skolen skal i tråd med læreplanen legge vekt på å styrke elevenes grunnleggende ferdigheter som å lese og skrive, uttrykke seg muntlig og skriftlig og beherske digitale verktøy. Det skal satses på å utvikle gode lærere og gode ledere i skolen, og systemene for kvalitetssikring skal videreutvikles. Elevene skal få en tilpasset opplæring i et trygt, mobbefritt og stimulerende miljø. Nye elever skal føle seg velkommen og inkluderes på en positiv måte. De senere årene har Søndre Land ungdomsskole markert seg som en foregangsskole for fysisk aktivitet blant elevene. Gjennom Lea seg prosjektet har fysisk aktivitet blitt en del av skolens daglige virksomhet. Det har inspirert alle elevene til fysisk aktivitet, også de som i utgangspunktet har vært inaktive og manglet motivasjon. I tilegg til bedre fysisk form gir elvene uttrykk for at de har fått et bedre kosthold og bedre konsentrasjon om skolearbeidet. Fritidstilbudet til barn og unge er en viktig faktor for å skape et godt oppvekstmiljø. Tilbudet må rette seg både mot organisert og uorganisert ungdom. Det skal etableres et ungdommens hus i Hov. Kommunen vil legge forholdene til rette slik at ungdommen kan utvikle dette til et godt fritidstilbud for alle i den aktuelle aldersgruppen. Oppfølgingen av de som ikke finner seg til rette i videregående skole skal vektlegges. I dette arbeidet vil kommunen samarbeide med det nye arbeids- og velferdskontoret. Høringsforslag Side nr. 3

4 Hjelpe- og omsorgstilbudet til barn med psykiske, fysiske og psykososiale problemer skal videreutvikles. Unge mennesker i etableringsfasen er opptatt av det totale tilbudet i et lokalsamfunn når de vurderer å bosette seg. Barnehage, skole og SFO er eksempler på tjenester som må være tilgjengelig. Tilbudet må ha lang nok åpningstid og en god kvalitet. Det er en utfordring for kommunen at ungdom må reise ut for å gå på videregående skole. Det kan medføre at unge mennesker mister noe av tilhørigheten. Derfor er det viktig å ha et tilbud til ungdom i alderen år. Å fange opp de ungdommene som ikke finner seg til rette i videregående skole utgjør en spesiell utfordring. Det meste av tilbudet til ungdom er konsentrert i Hov. Det bør også være tilbud andre steder Flere ga uttrykk for å være bekymret for ungdomsmiljøet og rusproblemene i bygda 3. Fremme folkehelsen og sikre innbyggerne gode helse-, omsorgs- og velferdstjenester Folkehelse Søndre Land har gjennom FYSAK prosjektet arbeidet med å øke befolkningens fysiske aktivitet. Flere tiltak har vært satt i gang slik som et aktivitetstilbud på dagtid, merking av turløyper, utarbeiding av turkart, aksjon turmål osv. Fysak prosjektet er avløst av en partnerskapsavtale i folkehelse med oppland fylkeskommune. Denne avtalen vil danne grunnlaget for det videre arbeid. Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er et viktig dokument i folkehelsearbeidet. Planen skal revideres hvert 4. år. Folkehelsearbeidet skal drives i et helsefremmende perspektiv. Det innebærer blant annet at folkehelsen skapes i et samarbeid mellom kommunen, frivillige lag og foreninger og andre aktører. Forholdene skal legges til rette slik at hver enkelt ut fra sine ressurser og ønsker kan utvikle egen helse. Helseaspektet skal vektlegges i all kommunal planlegging Helse, omsorgs- og velferdstjenester Andelen eldre over 80 år vil øke i åra som kommer. Som følge av dette får vi også flere personer med aldersdemens. Det blir viktig å opprettholde og videreutvikle et bredt tjenestetilbud til denne gruppa. Høringsforslag Side nr. 4

5 Som en følge av HVPU-reformen har kommunen mange personer med psykisk utviklingshemming i forhold til antall innbyggere. Dette forholdet vil endre seg over tid etter hvert som disse personene faller fra og det samlede tjenestebehovet endres tilsvarende. Samtidig ser vi at økningen av eldre i denne gruppa medfører økte behov for tjenester i en overgangsperiode. Å opprettholde tjenester som er gode nok både i kvalitet og kvantitet er en stor utfordring i denne perioden. I løpet av 2007 eller 2008 skal tidligere Aetat, trygdekontor og sosialtjenesten samlokaliseres og samordnes og bli til Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV). Målet med reformen er at flere skal komme i arbeid eller aktivitet, og det skal bli enklere for brukeren å forholde seg til forvaltningen. Kommunen vil legge vekt på at reformen når de oppsatte mål, med særlig vekt på å oppnå gode, samordnete tjenester overfor brukere med sammensatt bistandsbehov. Innenfor helse, omsorgs- og velferdstjenestene vil kommunen legge spesielt vekt på psykisk helsearbeid og rusforebyggende arbeid. Her bør det spesielt fokuseres på den yngre ungdomsgruppa. Utviklingen i rusproblematikk og rus blandet med psykiske lidelser medfører store utfordringer for kommunen som tjenesteyter. Viktige innsatsområder vil her være; Bolig med bistand, meningsfulle aktiviteter (både arbeid og fritid), annen oppfølging og tilrettelegging. Det ble stilt spørsmål om kommunen har tilstrekkelig pleie- og omsorgstilbud til de eldre, spesielt etter nedleggelsen av sykehjemsplasser og reduksjon i hjemmehjelpstilbudet. Utkantene i kommunen bør ha et botilbud til de som er for dårlige til å bo hjemme, men for friske til å være på sykehjemmet. Hov bør ha et samlingspunkt / aktivitetshus for de eldre. Kan kommunen bygge eldreboliger med serviceavdeling i Landåsbygda. Her kunne det også være et samlingssted for unge og gamle i bygda. Foreslår at det arrangeres en dag / helg med skiaktivitet langs valdresbanen. Kan være salg av varmt drikke og vafler ved stasjonene. 4. Utvikle en attraktiv arbeids- og bokommune. For å kunne nå målet om økt folketall må Søndre Land framstå som en attraktiv kommune å bo i og å jobbe i. Det gjelder spesielt i forhold til unge mennesker i etableringsfasen. Arbeidskommunen Arbeidsmarkedet i Søndre land er preget av blant annet to forhold. For det første er det få arbeidsplasser i forhold til antallet yrkesaktive. Omkring 45% har sitt arbeid i en annen kommunen. For det andre er det en høy andel av offentlige arbeidsplasser. I årene framover må vi forvente at antallet arbeidsplasser i denne sektoren går ned, blant annet på grunn av en reduksjon i antallet psykisk utviklingshemmete. Høringsforslag Side nr. 5

6 Det er et mål å redusere andelen innbyggere som reiser ut av Søndre Land for å komme på jobb. Det betyr at det må kompenseres for den forventete reduksjonen i offentlig sektor og skapes nye arbeidsplasser utover dette. Søndre Land bør ha et større tilbud av arbeidsplasser for høyskoleutdannete. Bokommunen Selv om det er et mål å kunne tilby flere av innbyggeren arbeid i Søndre Land, vil andelen pendlere fortsatt være høy. Det er heller ikke unaturlig med den beliggenheten kommunen har i forhold til konsentrasjoner av arbeidsplasser blant annet på Gjøvik og på Raufoss. Hvis unge i etableringsfasen skal velge å bosette seg i Søndre Land til tross for ar arbeidsstedet ligger et annet sted må det her være kvaliteter som vurderes å være bedre enn i nabokommunene. Attraktive boliger og attraktive tomter kan være ett slikt fortrinn. Kommunen vil derfor i sin planleggingen av boligtomter utnytte de fordeler kommunen har i forhold til utsikt, nærhet til Randsfjorden, nærhet til tur- utmarksområder osv. Det skal fortsatt legges til rette for spredt boligbygging innenfor rammene som er lagt i arealplanen. Et opplegg for å markedsføre Søndre Land som bo- og arbeidskommune vil bli vurdert utarbeidet Lag- og foreningslivet i Søndre Land er et av de viktigste aktivum for gode bomiljøer i grendene. Det er de senere årene gjort en formidabel frivillig innsats for å skape aktivitet, trivsel og gode møteplasser. Kommunen vil derfor fortsatt legge forholdene til rette for dette arbeidet og gi praktisk bistand når det er ønskelig. Kvaliteten og omfanget av de kommunale tjenester er andre viktige faktorer for å gjøre Søndre Land til en god bo kommune. Så langt de økonomiske rammene tillater skal det jobbes for å opprettholde et desentralisert tjenestetilbud, slik som skole, SFO, barnehage og omsorgstjenester. Hov sentrum skal utvikles som område for handel, og som en møteplass for kommunens innbyggere. I den senere tiden har det vært en positiv utvikling med hensyn til etablering av ny virksomhet. Det viser seg nå å være behov for flere tomter til næringsformål i området Hov Fall. Lokalisering av slike områder skal vurderes i arealplanen. Kommunikasjon Kommunikasjon til og fra kommunen er en viktig faktor for kvaliteten på bo- og arbeidskommunen Søndre Land. Dette gjelder både veier, offentlig transportmidler, digital kommunikasjon osv. Fra kommunens side skal det arbeides aktivt for å få satt i gang utbedringen av Riksveg 34 så snart som mulig. Mulighet for datakommunikasjon med tilfredstillende kapasitet vil være et annet satsingsområde. Samfunnssikkerhet, beredskap, trafikksikkerhet Sikkerhet mot ulykker og andre store negative hendelser er en grunnleggende ved et lokalsamfunn. Sikkerhet og sårbarhet skal være et overordnet hensyn i all kommunal planlegging. En oppdatert analyse av risiko- og sårbarhetsfaktorer skal være utgangspunkt for de vurderinger som gjøres. Målsettingen for risiko og sårbarhetsvurderinger er: Avdekke sårbarhet og risiko i lokalsamfunnet for mennesker, miljø og økonomi Foreslå skadeforebyggende og skadereduserende tiltak Danne grunnlag for utarbeidelse av beredskapsplaner Legges til grunn i annen planlegging Høringsforslag Side nr. 6

7 Skape trygghet for befolkningen Arbeidet med Trafikksikkerhet skal prioriteres. Trafikksikkerhetsplanen skal revideres minst hvert 4. år. Standarden på gjennomfartsveiene må bli bedre. Det var et gjennomgangstema på alle folkemøtene. Likeledes var mange opptatt av trafikksikkerhet, og det kom fram flere konkrete forslag om tiltak. Manglende bredbåndsdekning i enkelte områder er et annet betydelig kommunikasjonsproblem. Serviceruter / bestillingsruter som et supplement til de faste bussrutene. Befolkningen på Trevatn og Vestsida ønsker seg eget postnummer. I Enger ønsker de seg post i butikk. Det ble fremmet flere forslag om tiltak knyttet til næringsutvikling og turisme. Områder som tidligere er regulert til boligformål må klargjøres og markedsføres. Det kom fram enkelte forslag til nye boligområder. Det er potensiale for å utvikle turisme knyttet til Veståsen, de store gårdene på Vestsida og beliggenheten knyttet til Randsfjorden. Mange gir seg med mjølkeproduksjon. Det må gjøres noe for å skape nytt næringsgrunnlag med utgangspunkt i gårdsbruket. Det må etableres boliger og bomiljø tilpasset de eldre. Mange var opptatt av muligheter for boligbygging utenfor de regulerte områdene. Nye innbyggere bør få en velkomstpakke. Det må lages en plan for å utvikle Hov sentrum Savner at kommunen satser på en grønn profil Det må renses opp i strandsonen rundt Randsfjorden 5. Videreutvikle et aktivt kultur og fritidstilbud Innbyggerne i Søndre Land skal fortsatt gis et godt og variert kulturtilbud som favner flest mulig. Det er et mål at kulturtilbudet i større utstrekning benyttes av utviklingshemmete. Det innebærer at tilbudet må tilrettelegges bedre for denne gruppen. Tilbudet til Søndre Land kulturskole skal videreutvikles slik at skolen fortsatt blir levedyktig og synlig. Høringsforslag Side nr. 7

8 Det aktive lag og foreningslivet i Søndre Land er viktig for trivsel og tilhørighet i bygda. Derfor vil kommunen forstsatt jobbe for at disse skal ha gode rammevilkår for sitt arbeid. Bibliotektjenesten gjennomgår for tiden store endringer som følge av den digitale utvikling og forandringer i befolkningens mediebruk. Biblioteket i Søndre Land skal utvikles i takt med disse endringene, og foresatt gi befolkningen gode tjenester. Kommunen vil fortsatt satse på den kulturelle skolesekken som et viktig virkemiddel for å sikre barn og unge profesjonell kunst. Bygningsvern og bevaring av kulturminner er temaer som er viktig for innbyggernes identitet og historie. Kommunen vil samarbeide nært med Randsfjordsmuseene i dette arbeidet. Kommunen vil fortsatt delta i Landevegsprosjektet. Dette er et turistprosjekt etter initiativ fra turistkontoret for Gjøvik-Land-Toten. Med brosjyre og hjemmeside vil forhåpentligvis turistmål i Land-kommunene bli mer aktualisert både for innbyggere og tilreisende. Mange var opptatt av de økonomiske rammebetingelsene for samfunnshusene. Er det mulig å få til felles avtaler for strøm og forsikring. På Odnes er de opptatt av å gjenreise vel foreningen. Stedet trenger en møteplass og arrangementer som samler befolkningen. Valdres banen var tema på flere møter. De fleste som uttalte seg mente at skinnene burde rives opp, og arealene utnyttes på andre måter. I Odnes utgjør banen et uheldig stengsel mot Randsfjorden. Rekreasjonsmuligheter er mange opptatt av. Det kan dreie seg om istandsetting / vedlikehold av badeplasser, tilrettelegging av turstier, tilgjengelighet for funksjonshemmete til utmarks- og friluftsområder og ikke minst preparering av skiløyper på vinterstid. Det er ønskelig å dokumentere og presentere Søndre Land sin kultur, historie og tradisjon. I Søndre Land er det flere gamle utsiktstårn som bør settes i stand. De har kulturhistorisk betydning, og kan være fine turmål. Det er ønskelig å få til et menighetssenter i Hov. 6. Utvikle lokaldemokratiet Det gode liv i lokalsamfunnet skapes best når flere aktører spiller sammen. Kommunen legger rammer for utviklingen og leverer velferdstjenester til befolkningen. De frivillige lag og foreninger sørger for fritidsaktiviteter, setter i stand nærmiljøanlegg og rydder turløyper. Grunneiere stiller areal til disposisjon slik at befolkningen på ulike måter kan nyttiggjøre seg utmarka. Privatpersoner bidrar hver på sin måte til lokalsamfunnets ve og vel. Næringslivet skaper arbeidsplasser, handelsvirksomhet, private tjenester og støtter opp under utviklingen i bygda. Høringsforslag Side nr. 8

9 Kommunen vil inspirere til, og legge forholdene til rette for, et godt samspill mellom disse aktørene til beste for bygdas utvikling. Medvirkning fra befolkningen skal være et grunnleggende prinsipp i alle planprosesser. Ved revidering av kommuneplan skal det arrangeres folkemøter. Det skal etableres et fast kontaktforum bestående av representanter for lag og foreninger, medlemmer av kommunestyret og kommunens administrative ledelse. Kommunen skal utvikle informasjonen til publikum. Kulturnytt og hjemmesida vil i den forbindelse være de viktigste kanalene. Oppslutningen og engasjementet på folkemøtene viser at det er behov for fora hvor befolkningen kan møte representanter for kommunens politiske og administrative ledelse. Det var ønske om at kommunen skulle utvikle sin informasjon både på papir og i elektronisk form. Ordføreren kan ha et fast tidspunkt som han er til stede på kontoret for medarbeidersamtale med en innbygger. Tilhørere i møter kommunestyre eller formannskap har anledning til å sende inn spørsmål etter møtet Høringsforslag Side nr. 9

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER

KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER Rennebu et godt sted å være! Vedtak i kommunestyret sak 24/13 den 20.6.2013 om høring og offentlig ettersyn i perioden 24.6.2013 13.9.2013

Detaljer

REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen

REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen Koblingen mellom mål og strategier, jf. planutkast/disposisjon fra Asplan Viak AS Revidering av plan - Tysfjord Visjon - mål strategier

Detaljer

Selbu kommune. Samfunnsdelen i kommuneplan

Selbu kommune. Samfunnsdelen i kommuneplan Selbu kommune Samfunnsdelen i kommuneplan 2005 2016 2 Innholdsfortegnelse Side Forord 3-4 Visjon og verdier 5 Kommunal tjenesteproduksjon 6 Stedsutvikling og boligtilbud 7 Næringsutvikling 8 Oppvekstmiljø

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristin Strømskag Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 17/1361

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristin Strømskag Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 17/1361 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristin Strømskag Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 17/1361 Saken skal behandles i følgende utvalg: Formannskapet Kommunestyret KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANPROGRAM OG VARSEL OM OPPSTART

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Satsingsområder/hovedtema mål og strategier

Satsingsområder/hovedtema mål og strategier Satsingsområder/hovedtema mål og strategier (Oppsummering fra gruppearbeid 12.05.15 og 01.06.15) Satsingsområde: Befolkningsutvikling/bosetting Gruppe 1 (12.05.15: Mål: Ha en positiv befolkningsutvikling

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Planstrategi 2013-2015 Vedtatt i Hattfjelldal kommunestyre 19.02.2014 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon:

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab RISØR KOMMUNE Rådmannens stab Arkivsak: 2012/1510-0 Arkiv: 141 Saksbeh: Sigrid Hellerdal Garthe Dato: 22.01.2013 Hovedmål og satsingsområder til kommuneplanen 2014-2025 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Helse-

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel

Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel Kommunal planstrategi Kommuneplanens samfunnsdel Medvirkning Områdeplan Kleppestø «Tett på utviklingen tett på menneskene» Hva var planen? Hva gjorde vi? Hva

Detaljer

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019.

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Demografiske utfordringer Natur- og friluftskommune Befolkningsutvikling Kjære Karlsøyvelger! Det er spennende år foran

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune.

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Vi har gjennomført en bred prosess, der det har vært avholdt møter om temaet i Idrettsrådet og i hovedstyret i Kyrksæterøra I.L. KIL/Hemne,

Detaljer

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel.

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstre synes at samfunnsdelen er et godt gjennomarbeidet dokument, men generelt er verdiene Nærhet, Engasjement og Synlighet lite synlig

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid Folkemøte 24.november Sammenstilling av gruppearbeid 1. Drømmekommune Gode eldre, helse- og oppvekstsvilkår Idretts - og kulturtilbud, gode møtearenaer Tilrettelagt for godt næringsliv Barnehage, skole

Detaljer

Utbygging av gang og sykkelveger, sammenhengende sykkelveg til Fåberg. At Øyer kommune skal ha best mulig fagkompetanse inne alle driftsområder

Utbygging av gang og sykkelveger, sammenhengende sykkelveg til Fåberg. At Øyer kommune skal ha best mulig fagkompetanse inne alle driftsområder Innledning. Kristelig folkeparti bygger sin politikk på det kristne menneskesynet, nestekjærlighetsbudet, forvalteransvaret og vår felles kulturarv. Vi vil være med å bygge et samfunn der enkeltmennesket

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2010-2021 Forslag dat. 19.04.2010 Visjon: Klæbu en kommune i forkant Hovedmål: Klæbu skal være: - en selvstendig kommune som er aktiv i interkommunalt samarbeid - en aktiv næringskommune

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

Rakkestad Senterparti... nær deg

Rakkestad Senterparti... nær deg Rakkestad Rakkestad Senterparti... nær deg Trygge oppvekstsvilkår, gode skoler, et levende lokalsamfunn og en verdig alderdom 1. kandidat Peder Harlem Ordførerkandidat 2. kandidat Karoline Fjeldstad Våre

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel Virksomhetsledersamling

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel Virksomhetsledersamling Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Virksomhetsledersamling 14.6.2013 http://www.youtube.com/watch?v=breowap_ur8 Hva skal jeg snakke om Litt om planhierarkiet i kommunen og samfunnsdelens

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Hemnes kommune Forslag til planprogram Revidering av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser Innhold 1. Innledning... 2 2 Føringer for kommunedelplanen... 3 2.1 Nasjonale føringer... 3

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Kommuneplanens strategidel

Kommuneplanens strategidel Kommuneplanens strategidel Forslag til mål-og rapporteringssystem Definisjoner Visjon Overordnede mål Hovedmål Tiltak Et omforent framtidsbilde som kommunen ønsker å bli identifisert med Ikke konkretiserte

Detaljer

Plan- og bygningslovssamling Lillehammer og Gjøvikregionene 9. November 2016

Plan- og bygningslovssamling Lillehammer og Gjøvikregionene 9. November 2016 Plan- og bygningslovssamling Lillehammer og Gjøvikregionene 9. November 2016 Kommunen som planmyndighet rolle og ansvar med fokus på samfunssdelen kobling til økonomiplan og budsjett v/aslaug Dæhlen, rådmann

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Lokalvalgsprogram 2015-19 Vegårshei FrP LOKALVALG PROGRAM 2015-2019 FOR VEGÅRSHEI FRP Fremskrittspartiet bygger på Norges grunnlov, norsk kulturarv, tradisjon og vestlig

Detaljer

Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv » Søndre Land kommune

Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv » Søndre Land kommune Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017-2021» Søndre Land kommune Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 2.0 Formål og innhold... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Innhold... 3 2.3 Målgrupper...

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2018-2030 Planprogram januar 2017 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegg for

Detaljer

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2014-2030 Barn og unge har også en formening om hvordan Midtre Gauldal skal utvikle seg og se ut i framtida. Tegningene i dette heftet er bidrag til en konkurranse

Detaljer

Politikerverksted 17. juni oppsummering fra cafédialog

Politikerverksted 17. juni oppsummering fra cafédialog Politikerverksted 17. juni oppsummering fra cafédialog Spørsmål 1: Det er behov for en mer helhetlig samfunnsplanlegging og -utvikling på tvers av kommunegrenser. Hvordan bør dette løses på Nedre Romerike?

Detaljer

Samfunnsplan Porsanger kommune

Samfunnsplan Porsanger kommune Samfunnsplan Porsanger kommune Hensikt: Samfunnsplanen skal utarbeides som en overordnet strategisk plan for samfunnsutvikling i Porsanger kommune Skal dekke 2014-2020 Porsanger kommunes målsetning: Porsanger

Detaljer

REFERATSAKER FORMANNSKAP Saksnr. Utvalg Møtedato 35/12 Formannskapet

REFERATSAKER FORMANNSKAP Saksnr. Utvalg Møtedato 35/12 Formannskapet REFERATSAKER FORMANNSKAP 28.06.2012 35/12 Formannskapet 28.06.2012 Utdelt i møtet: - Dok 5524/12 Sykefraværsstatistikk mai 2012 - Dok 5432 /12 Støtte til kommunale næringsrettede infrastrukturtiltak Ordfører

Detaljer

Velkommen til temamøte om Ubergsmoen. I forbindelse med rullering av kommuneplan for Vegårshei kommune

Velkommen til temamøte om Ubergsmoen. I forbindelse med rullering av kommuneplan for Vegårshei kommune Velkommen til temamøte om Ubergsmoen I forbindelse med rullering av kommuneplan for Vegårshei kommune I kveld.. kl. 18.05-18.20 Kjetil Torp (ordfører) - politisk perspektiv kl. 18.20-18.50 Chantal van

Detaljer

Planstrategi 2012 Det store utfordringsbildet. Formannskapets behandling 6. mars 2012

Planstrategi 2012 Det store utfordringsbildet. Formannskapets behandling 6. mars 2012 Planstrategi 2012 Det store utfordringsbildet Formannskapets behandling 6. mars 2012 Rollefordeling Administrasjon - Politikk Administrasjonen Beskriver utviklingstrekk og utfordringer Politisk prosess

Detaljer

Forslag til Planprogram. Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020. Hvaler kommune

Forslag til Planprogram. Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020. Hvaler kommune Forslag til Planprogram Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020 Hvaler kommune Innhold 1. Bakgrunn... 2 1.1 Innledning og lovhjemmel... 2 2. Føringer for planarbeidet... 2 2.1 Nasjonale føringer...

Detaljer

Valgprogram for perioden 2011-2015

Valgprogram for perioden 2011-2015 VALGPROGRAM 2011 2015 BERLEVÅG HØYRE Visjon: Berlevåg og Kongsfjord skal fortsatt være gode og trygge steder å bo. Vår viktigste utfordring framover blir å tilrettelegge for nye arbeidsplasser og snu flyttestrømmen

Detaljer

Økonomiplanseminar 22. mai 2008

Økonomiplanseminar 22. mai 2008 OPPGAVE: Gruppe 1 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 1 når oppgaven besvares. Gruppe 2 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 2 osv. Utover dette kan gruppene etter eget ønske fokusere på ett eller flere av

Detaljer

Det gode liv på dei grøne øyane

Det gode liv på dei grøne øyane Det gode liv på dei grøne øyane Hvordan skal vi sammen skape framtidens Rennesøy? Bli med! Si din mening. for Rennesøy kommune Det gode liv på dei grøne øyane Prosess Foto: Siv Hansen Rennesøy kommune

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan - helse, omsorg og velferd

Planprogram for kommunedelplan - helse, omsorg og velferd Planprogram for kommunedelplan - helse, omsorg og velferd 2018-2025 Utkast til offentlig høring i perioden 19. april til 31. mai 2017 Planprogram for kommunedelplan for helse, omsorgs og velferdstjenester

Detaljer

Kommuneplan

Kommuneplan Kommuneplan 2004 2016 Vedtatt i KST 09.02.05, sak 02/05 K2000: 04/01101 Foto: Geir Wormdal Innledning Hva er kommuneplanlegging? Plan og bygningslovens 20-1 om kommunalplanlegging: Kommunene skal utføre

Detaljer

SKAUN KOMMUNE. Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt i kommunestyret

SKAUN KOMMUNE. Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt i kommunestyret SKAUN KOMMUNE AKTIV ATTRAKTIV Kommuneplanens samfunnsdel 2013 2024 vedtatt i kommunestyret 14.02.13 Forord Skaun kommune ligger sentralt plassert i Trondheimsregionen mellom storbyen Trondheim og kommunene

Detaljer

Herøy kommune 50 mill. Marine Harvest 100 mill. Økt bosetting

Herøy kommune 50 mill. Marine Harvest 100 mill. Økt bosetting Bakgrunn økt bosetting Herøy kommune 50 mill Marine Harvest 100 mill 1 2 Herøy kommune Med bakgrunn i problemene så søkte kommunen Fylkesmannen i Nordland om økonomisk støtte til et prosjekt økt bosetting,

Detaljer

Kommuneplanens strategidel

Kommuneplanens strategidel Kommuneplanens strategidel Forslag til mål-og rapporteringssystem Definisjoner Visjon Overordnede mål Hovedmål Tiltak Et omforent framtidsbilde som kommunen ønsker å bli identifisert med Ikke konkretiserte

Detaljer

Kjære Karlsøyvelgere.

Kjære Karlsøyvelgere. Kjære Karlsøyvelgere. Høstens valg er et viktig lokalvalg for Karlsøy kommune og vil avgjøre hvem som skal styre kommunen vår de neste fire årene. Ved valget i 2007 ble det dannet en bygdeliste som hadde

Detaljer

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Foto: Torbjørn Tandberg 2012 Hva skjer på møtet? Hva er en kommuneplan? Hva er kommuneplanens samfunnsdel? Hvordan komme med innspill i høringsperioden?

Detaljer

Verdier og mål i rammeplanene

Verdier og mål i rammeplanene Verdier og mål i rammeplanene ARTIKKEL SIST ENDRET: 26.10.2015 Utdrag fra Rammeplan for SFO i Bodø Mål "SFO skal: Ivareta småskolebarnas behov for variert lek og aktivitet I samarbeid med hjem og skole

Detaljer

Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014 2026 Forslag til planprogram februar 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden Program for kommunestyreperioden 2011-2015 Meldal Siste 4 år Nytt næringssenter Løkken Verk Ny barnehage Løkken Verk Ny felles grunnskole for hele bygda Ny demensavdeling ved Meldal Helsetun Ny stilling

Detaljer

Evje og Hornnes kommune Kommuneplan Samfunnsdel

Evje og Hornnes kommune Kommuneplan Samfunnsdel Evje og Hornnes kommune Kommuneplan 2010 2021 Vedtatt i k-sak 82/10 - møtebok datert 10.12.2010 Oppdatert handlingsplan og økonomiplan 2017-2020 ligger som eget dokument. Evje og Hornnes kommune - Hjerte

Detaljer

Kommunedelplan kultur

Kommunedelplan kultur Kommunedelplan kultur Presentasjon av utfordringer og målbilde i enhetsledermøte 23. mai 2014. Kommunedelplan kultur En annen måte å jobbe på: Mer kunnskapsbasert i tråd med intensjoner i alt plan- og

Detaljer

Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune UTKAST

Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune UTKAST Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune 2018-2021 UTKAST Innhold 1. Innledning 2. Status ungdomssatsing 3. Visjon og mål 3.1. Visjon 3.2. Formålet med ungdomsstrategien 3.3. Hovedmål 4.

Detaljer

ETNEDAL ARBEIDERPARTI Kommunevalgprogram for perioden

ETNEDAL ARBEIDERPARTI Kommunevalgprogram for perioden ETNEDAL ARBEIDERPARTI Kommunevalgprogram for perioden 2015-2019 Arbeiderpartiet er et sosialdemokratisk parti, og vi bygger vår politikk på grunnverdiene frihet, likhet og solidaritet. Arbeiderpartiet

Detaljer

Åpent møte om Stedsutvikling Rollag

Åpent møte om Stedsutvikling Rollag Åpent møte om Stedsutvikling Rollag Stasjonsfruene mandag 4. juni 2012 Formål med møtet Informere, motivere og engasjere Få innspill og diskusjon, forankre arbeidet Stifte Velforening og velge styre Velge

Detaljer

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET HØRINGSUTKAST. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET HØRINGSUTKAST. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Konfidensielt AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET HØRINGSUTKAST Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Sametinget og Bodø kommune erkjenner at samene er et folk med felles

Detaljer

Erfaringer fra Meldal kommune Innlegg på plankonferanse Petter Lindseth, rådmann.

Erfaringer fra Meldal kommune Innlegg på plankonferanse Petter Lindseth, rådmann. Helhetlig planlegging og styring i -i et folkehelseperspektiv. Erfaringer fra Meldal kommune Innlegg på plankonferanse 20.10.2015 Petter Lindseth, rådmann. Nye strategier for kommunen - hva så? Tema: Hvordan

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

Kommunedelplan kultur

Kommunedelplan kultur Kommunedelplan kultur Orientering i driftskomiteen 15. oktober 2014 Kommunedelplan kultur - Orientering i driftskomiteen 15. oktober 2014 1 Bakgrunn og formål Planen er utarbeidet i lys av de overordna

Detaljer

Gjerdrums særpreg og identitet

Gjerdrums særpreg og identitet Gjerdrums særpreg og identitet Undersøkelser gjennomført som del av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel Presentasjon for kommunestyret, 15. mars 2017 Aktiviteter 4 gruppeintervjuer (nov - des 2016)

Detaljer

HISTORIEN OM EN GRAFISK PROFIL FOLKEHELSA I MELØY STATUS FOR MELØY KOMMUNE Foto: Connie Slettan Olsen. utarbeidet av BEDRE reklame

HISTORIEN OM EN GRAFISK PROFIL FOLKEHELSA I MELØY STATUS FOR MELØY KOMMUNE Foto: Connie Slettan Olsen. utarbeidet av BEDRE reklame HISTORIEN OM EN GRAFISK PROFIL w FOLKEHELSA I MELØY Foto: Connie Slettan Olsen STATUS FOR MELØY KOMMUNE 2016 Kunnskapsoversikt over helsetilstand Det er utarbeidet en rapport over helsetilstanden til befolkningen

Detaljer

Dengodedagen i SFO. Vedtatt i Kommunestyret

Dengodedagen i SFO. Vedtatt i Kommunestyret Dengodedagen i SFO Vedtatt i Kommunestyret 9.06.17 arnehage - Skole - B arnehage - Skole - Barnehage - Skole - Barnehage - S kole - Barnehage Formålet med planen Et styringsredskap for skoleeier, rektorer,

Detaljer

Referansegruppe kommuneplanens samfunnsdel Helge Etnestad

Referansegruppe kommuneplanens samfunnsdel Helge Etnestad Referansegruppe kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 14.5.14 Helge Etnestad Presentasjon Mandat Utfordringer Bærekraftig lokalsamfunn i Horten Gruppedialog/ idédugnad Veien videre ny samling høsten -14

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT, FRILUFTSLIV OG ANLEGGSUTVIKLING I FRØYA KOMMUNE 2013 2017.

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT, FRILUFTSLIV OG ANLEGGSUTVIKLING I FRØYA KOMMUNE 2013 2017. HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT, FRILUFTSLIV OG ANLEGGSUTVIKLING I FRØYA KOMMUNE 2013 2017. 1 Innholdsfortegnelse: Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Visjon Overordnede mål for fysisk aktivitet og

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Forslag

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Forslag Planprogram Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028 Forslag «Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for alle» 21.05.15 Forslag til planprogram for «Kommunedelplan for fysisk

Detaljer

Undersøkelse blant boende og utflytta meldalinger i aldersgruppa 20-35 år, gjennomført juni 2010

Undersøkelse blant boende og utflytta meldalinger i aldersgruppa 20-35 år, gjennomført juni 2010 Resultater fra attraktivitetsundersøkelse Hvor attraktiv er Meldal som bosted? Undersøkelse blant boende og utflytta meldalinger i aldersgruppa 20-35 år, gjennomført juni 2010 Sammendrag Totalt sett betraktes

Detaljer

Velkommen til Temamøte om oppvekst! I forbindelse med: Rullering av kommuneplan for Vegårshei kommune

Velkommen til Temamøte om oppvekst! I forbindelse med: Rullering av kommuneplan for Vegårshei kommune Velkommen til Temamøte om oppvekst! I forbindelse med: Rullering av kommuneplan for Vegårshei kommune Men. Hva er egentlig en ordfører? ifølge en gruppe barn 3 5 år på Dyrebo barnehage.. En ordfører er.

Detaljer

Folkehelse i planleggingen

Folkehelse i planleggingen Folkehelse i planleggingen v/ Arild Øien Tromsø 8. februar 2011 1 25 000 innbyggere 36 km 2 2 1 Helse i plan i Oppegård kommune Hvilke grep vi har tatt Hvordan vi er organisert Hva vi ønsker å få til Hvordan

Detaljer

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn!

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn! Vegårshei Arbeiderparti Program 2011 2015 1 2 Kjære velger Aller først takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet både i forrige periode

Detaljer

Framtidas Oppland vekst i Næring og folketall. Næringsklima Demografi Ambisjoner

Framtidas Oppland vekst i Næring og folketall. Næringsklima Demografi Ambisjoner Framtidas Oppland vekst i Næring og folketall Næringsklima Demografi Ambisjoner Stortingets vedtatte mål for kommunereformen: 1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 2. Helhetlig og samordnet

Detaljer

Glad i Skiptvet. ja, vi er fortsatt SKIPTVETPATRIOTER

Glad i Skiptvet. ja, vi er fortsatt SKIPTVETPATRIOTER Glad i Skiptvet ja, vi er fortsatt SKIPTVETPATRIOTER Program for Skiptvet Høyre 2015 2019 Lisbet Narvestad Grenager leder i Skiptvet Høyre Jeg er utdannet intensivsykepleier og har i tillegg pedagogisk

Detaljer

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer.

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer. Utkast per 06.01.2016 K2 prosessen: Intensjonsavtale. Innledning Søgne kommune og Songdalen kommune har en intensjon om å slå seg sammen. Kommunene har forhandlet frem en felles plattform for en ny kommune

Detaljer

HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG?

HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG? NES KOMMUNE Samfunnsutvikling og kultur HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG? INFORMASJON OM ÅPENT DIALOGMØTE Mandag 4. februar kl. 19.00-22.00 på rådhuset I forbindelse med revisjon av kommuneplanens

Detaljer

Folkehelsearbeid for barn og unge. v/ folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik, Fylkesmannen i Aust- Agder

Folkehelsearbeid for barn og unge. v/ folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik, Fylkesmannen i Aust- Agder Folkehelsearbeid for barn og unge v/ folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik, Fylkesmannen i Aust- Agder Presentasjonens innhold: Hva er folkehelsearbeid? Folkehelseloven Oversiktsarbeid Folkehelse

Detaljer

Frivillighetsstrategi

Frivillighetsstrategi ' ' -lr!. if f". "* «= ' % :*:-» [,A l' MARKER. / xi..- _ KOMMUNE. «- j,".-.)..» 1... "'t.. '. *YG' - 'a kia.. Frivillighetsstrategi 2018-2021 kf'.: -..,!. :0; q" Ve rd ie r l ', ' Trygghet,....- = Trivsel

Detaljer

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god 12/1742-87 140 Gruppe 2 Sekretær: Egon Ringseth DEL 1: Livskvalitet og attraktivitet Livskvalitet Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god livskvalitet og mestrer sitt eget liv.

Detaljer

Muligheter og utfordringer

Muligheter og utfordringer Fortsatt egen kommune (0-alt.) Muligheter og utfordringer 1 : Agenda Hvorfor kommunesammenslåinger? Demografisk utvikling Økonomi Ekspertutvalgets kriterier Nye oppgaver for kommunene Interkommunale løsninger

Detaljer

PROGRAM FOR PERIODEN 2011 2015. STEM SENTERPARTIET DA STEMMER DU FOR:

PROGRAM FOR PERIODEN 2011 2015. STEM SENTERPARTIET DA STEMMER DU FOR: SIRDAL SENTERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2011 2015. STEM SENTERPARTIET DA STEMMER DU FOR: Fornøyde innbyggere som har trygghet i alle livets faser Boligtilbud for alle og forventning om økning av folketallet

Detaljer

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan.

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny 2001- Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Levanger kommune Behovet for å sette det mangfoldige kulturlivet

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Foto: Martin Koksrud Bekkelund

Foto: Martin Koksrud Bekkelund Foto: Martin Koksrud Bekkelund Friluftslivets år 2015: Ørneflag, 1243 m.o.h., er Sør Aurdals høyeste fjelltopp. Turbeskrivelse: Ta av fra E16 til Hedalen. Følg skilting fra FV 243 til Vassfaret (bomvei).

Detaljer

Kultur og miljø STRATEGIER

Kultur og miljø STRATEGIER Kultur og miljø STRATEGIER Bydelen skal: Strategi 1: Bidra til at Bydel Groruds historie og mangfoldige kulturarv dokumenteres, formidles og holdes levende. Dette for å styrke befolkningens tilhørighet

Detaljer

Kommunedelplan Helse- og omsorg Forslag - planprogram

Kommunedelplan Helse- og omsorg Forslag - planprogram Kommunedelplan Helse- og omsorg Forslag - planprogram Innhold 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn... 1 1.2 Planprogram... 1 1.3 Forholdet mellom kommunedelplan og andre kommunale planer... 1 1.4 Nasjonale og

Detaljer

Nore og Uvdal. Alle skal med. Nore og Uvdal Arbeiderparti

Nore og Uvdal. Alle skal med. Nore og Uvdal Arbeiderparti Nore og Uvdal Alle skal med Nore og Uvdal Arbeiderparti Kommunevalgprogram 2011-2015 Nore og Uvdal kommune er og skal fortsatt være en flott kommune å bo i. I tillegg til naturgitte ressurser, er det menneskene

Detaljer

Utvalg for tjenesteyting Møtedato: 11.03.2010 Saksbehandler: Ole Folland

Utvalg for tjenesteyting Møtedato: 11.03.2010 Saksbehandler: Ole Folland HANDLINGSPROGRAM - ØKONOMIPLAN 2010-2013 Utvalg for tjenesteyting Møtedato: 11.03.2010 Saksbehandler: Ole Folland Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 9/10 Utvalg for tjenesteyting 11.03.2010 5/10 Utvalg for

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter Program for Skaun Arbeiderparti Innhold Skaun Arbeiderparti vil 3 Hovedområder 3 Helse 4 Kunnskap 4 Klima / Miljø 4 Andre saker 5 Ung i Skaun 5 Eldre 5 Kultur

Detaljer

Frihet Likhet Solidaritet

Frihet Likhet Solidaritet Frihet Likhet Solidaritet Frihet fra fattigdom, likhet i rettigheter og i muligheter, solidaritet mellom de som har og de som ikke har, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Lier Arbeiderparti Kommunevalgprogram

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028. Forslag

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028. Forslag Planprogram Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028 Forslag «Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for alle» 13.10.15 Forslag til planprogram for «Kommunedelplan for fysisk

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 16/428 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 28.01.2016 001/16 KAMKAT Formannskapet 07.04.2016 006/16 KAMKAT Kommunestyret 18.04.2016 024/16

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer