LANDING I FRAMTIDA KOMMUNEPLAN FOR SØNDRE LAND KOMMUNE SAMFUNNSDEL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LANDING I FRAMTIDA KOMMUNEPLAN FOR SØNDRE LAND KOMMUNE 2007 2015. SAMFUNNSDEL"

Transkript

1 LANDING I FRAMTIDA KOMMUNEPLAN FOR SØNDRE LAND KOMMUNE SAMFUNNSDEL Høringsutkast

2 Innledning Kommuneplanen viser mål og satsingsområder for Søndre Land kommune fram til Kommuneplanen er overordnet de andre kommunale planene. Mål og prioriteringer i denne planen skal følges opp i økonomiplan, handlingsprogrammet, kommunedelplaner og i årlige budsjetter. Kommuneplanen gjelder alle innbyggere, uansett hvilken livsfase de er i. Planen er blitt til i nært samarbeid mellom befolkningen, politikere og administrasjonen. Våren 2006 arrangerte kommunen sammen med vel - foreningene i alt 10 folkemøter med til sammen 380 deltakere. Det er også mottatt en rekke innspill fra grupper og enkeltpersoner. I tillegg har kommuneplan vært tema i ulike kommunale råd og utvalg. Innspillene har vært viktig premiss for utformingen av mål og strategier i kommuneplan. Kommuneplanen består av to deler: Samfunnsdelen og arealdelen. Dette dokumentet omfatter kun samfunnsdelen. Det tas sikte på å revidere arealdelen i løpet av Muligheter og utfordringer Søndre Land er en kommune med mange muligheter og mange kvaliteter. Den ligger vakkert til ved Randsfjorden. Landskapet er preget av jord, og skogbruksområder. Sammen med åsene og flere mindre og mellomstore innsjøer utgjør disse et vakkert kulturlandskap. De mange idyllene både ved fjorden, innsjøene og i utmarka ellers innbyr til aktivt friluftsliv både sommer og vinter. Kommunen ligger sentralt på Østlandet. Det er korte avstander både til de andre Mjøsbyene, til Gardermoen og til hovedstaden. Kommunen har et variert næringsliv. Jord og skogbruk står fremdeles sentralt, i tillegg til flere mellomstore industribedrifter. Kommunen er dessuten langt framme innenfor områder som rusomsorg og rehabilitering. For tiden er nye virksomheter i ferd med å etablere seg. Kultur- og fritidstilbudet er rikt og variert, og mange frivillige lag og foreninger gjør en innsats for trivselen i bygda. På den annen side er det også utfordringer. Antallet innbyggere går ned Kommunen har få arbeidsplasser i forhold til antall yrkesaktive. Ca. 45% av den sysselsatte befolkning reiser ut av kommunen for å komme på jobb. Kommunen har lite tilbud innen varehandel og antallet butikker i Hov sentrum er redusert de siste årene. Kommuneforvaltningen vil i årene framover stå overfor betydelig omstillingsbehov, blant annet knyttet til vertskommuneansvaret. Visjon Kommuneplanens overordnete visjon er Trivsel, tilhørighet og trygghet Ut fra denne visjonen er det formulert følgende 6 hovedmål: 1. Øke innbyggertallet, og stimulere til en stabil befolkningsutvikling i alle deler av kommunen 2. Gode oppvekstvilkår for barn og unge Høringsforslag Side nr. 2

3 3. Fremme folkehelsen og sikre innbyggerne gode helse-, omsorgs- og velferdstjenester 4. Utvikle en attraktiv arbeids- og bokommune. 5. Videreutvikle et aktivt kultur og fritidstilbud 6. Utvikle lokaldemokratiet Nedenfor presenteres mål og strategier innenfor hver av disse hovedmålene 1. Øke innbyggertallet, og stimulere til en stabil befolkningsutvikling i alle deler av kommunen Det har vært nedgang i befolkningen de senere årene, og prognoser tyder på at denne tendensen vil fortette. Færre innbyggere har flere konsekvenser: Nedgang i kommunens inntekter Grunnlaget for handel og privat tjenesteyting blir mindre Mangel på kvalifisert arbeidskraft Skjev befolkningssammensetning Derfor er det et mål å snu denne trenden. Søndre Land skal utvikles som bo- arbeids- og rekreasjonsområde. Det skal satses spesielt på områdene oppvekstvilkår, folkehelse, næringsliv og bomiljøer. Kommunen skal yte tjenester av god kvalitet og riktig omfang innenfor rammen av de økonomiske muligheter den har. 2. Gode oppvekstvilkår for barn og unge Barn og unge skal sikres gode oppvekstvilkår. Det innebærer et allsidig kultur og fritidstilbud, gode helsetjenester, godt barnehagetilbud og en god skole. Barnehagene i Søndre land skal yte tjenester av høy kvalitet. Alle skal få et tilbud om plass tilpasset foreldrenes og barnas behov. Barnehagene skal ha trygge og gode leke- og læringsmuligheter ute og inne, og et godt kvalifisert personale med høy kompetanse. Barnehagen skal være et pedagogisk tilbud og samtidig gi barna omsorg. Den skal fremme barnas emosjonelle, språklige og sosiale utvikling og deres evne til kommunikasjon. Skolen skal i tråd med læreplanen legge vekt på å styrke elevenes grunnleggende ferdigheter som å lese og skrive, uttrykke seg muntlig og skriftlig og beherske digitale verktøy. Det skal satses på å utvikle gode lærere og gode ledere i skolen, og systemene for kvalitetssikring skal videreutvikles. Elevene skal få en tilpasset opplæring i et trygt, mobbefritt og stimulerende miljø. Nye elever skal føle seg velkommen og inkluderes på en positiv måte. De senere årene har Søndre Land ungdomsskole markert seg som en foregangsskole for fysisk aktivitet blant elevene. Gjennom Lea seg prosjektet har fysisk aktivitet blitt en del av skolens daglige virksomhet. Det har inspirert alle elevene til fysisk aktivitet, også de som i utgangspunktet har vært inaktive og manglet motivasjon. I tilegg til bedre fysisk form gir elvene uttrykk for at de har fått et bedre kosthold og bedre konsentrasjon om skolearbeidet. Fritidstilbudet til barn og unge er en viktig faktor for å skape et godt oppvekstmiljø. Tilbudet må rette seg både mot organisert og uorganisert ungdom. Det skal etableres et ungdommens hus i Hov. Kommunen vil legge forholdene til rette slik at ungdommen kan utvikle dette til et godt fritidstilbud for alle i den aktuelle aldersgruppen. Oppfølgingen av de som ikke finner seg til rette i videregående skole skal vektlegges. I dette arbeidet vil kommunen samarbeide med det nye arbeids- og velferdskontoret. Høringsforslag Side nr. 3

4 Hjelpe- og omsorgstilbudet til barn med psykiske, fysiske og psykososiale problemer skal videreutvikles. Unge mennesker i etableringsfasen er opptatt av det totale tilbudet i et lokalsamfunn når de vurderer å bosette seg. Barnehage, skole og SFO er eksempler på tjenester som må være tilgjengelig. Tilbudet må ha lang nok åpningstid og en god kvalitet. Det er en utfordring for kommunen at ungdom må reise ut for å gå på videregående skole. Det kan medføre at unge mennesker mister noe av tilhørigheten. Derfor er det viktig å ha et tilbud til ungdom i alderen år. Å fange opp de ungdommene som ikke finner seg til rette i videregående skole utgjør en spesiell utfordring. Det meste av tilbudet til ungdom er konsentrert i Hov. Det bør også være tilbud andre steder Flere ga uttrykk for å være bekymret for ungdomsmiljøet og rusproblemene i bygda 3. Fremme folkehelsen og sikre innbyggerne gode helse-, omsorgs- og velferdstjenester Folkehelse Søndre Land har gjennom FYSAK prosjektet arbeidet med å øke befolkningens fysiske aktivitet. Flere tiltak har vært satt i gang slik som et aktivitetstilbud på dagtid, merking av turløyper, utarbeiding av turkart, aksjon turmål osv. Fysak prosjektet er avløst av en partnerskapsavtale i folkehelse med oppland fylkeskommune. Denne avtalen vil danne grunnlaget for det videre arbeid. Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er et viktig dokument i folkehelsearbeidet. Planen skal revideres hvert 4. år. Folkehelsearbeidet skal drives i et helsefremmende perspektiv. Det innebærer blant annet at folkehelsen skapes i et samarbeid mellom kommunen, frivillige lag og foreninger og andre aktører. Forholdene skal legges til rette slik at hver enkelt ut fra sine ressurser og ønsker kan utvikle egen helse. Helseaspektet skal vektlegges i all kommunal planlegging Helse, omsorgs- og velferdstjenester Andelen eldre over 80 år vil øke i åra som kommer. Som følge av dette får vi også flere personer med aldersdemens. Det blir viktig å opprettholde og videreutvikle et bredt tjenestetilbud til denne gruppa. Høringsforslag Side nr. 4

5 Som en følge av HVPU-reformen har kommunen mange personer med psykisk utviklingshemming i forhold til antall innbyggere. Dette forholdet vil endre seg over tid etter hvert som disse personene faller fra og det samlede tjenestebehovet endres tilsvarende. Samtidig ser vi at økningen av eldre i denne gruppa medfører økte behov for tjenester i en overgangsperiode. Å opprettholde tjenester som er gode nok både i kvalitet og kvantitet er en stor utfordring i denne perioden. I løpet av 2007 eller 2008 skal tidligere Aetat, trygdekontor og sosialtjenesten samlokaliseres og samordnes og bli til Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV). Målet med reformen er at flere skal komme i arbeid eller aktivitet, og det skal bli enklere for brukeren å forholde seg til forvaltningen. Kommunen vil legge vekt på at reformen når de oppsatte mål, med særlig vekt på å oppnå gode, samordnete tjenester overfor brukere med sammensatt bistandsbehov. Innenfor helse, omsorgs- og velferdstjenestene vil kommunen legge spesielt vekt på psykisk helsearbeid og rusforebyggende arbeid. Her bør det spesielt fokuseres på den yngre ungdomsgruppa. Utviklingen i rusproblematikk og rus blandet med psykiske lidelser medfører store utfordringer for kommunen som tjenesteyter. Viktige innsatsområder vil her være; Bolig med bistand, meningsfulle aktiviteter (både arbeid og fritid), annen oppfølging og tilrettelegging. Det ble stilt spørsmål om kommunen har tilstrekkelig pleie- og omsorgstilbud til de eldre, spesielt etter nedleggelsen av sykehjemsplasser og reduksjon i hjemmehjelpstilbudet. Utkantene i kommunen bør ha et botilbud til de som er for dårlige til å bo hjemme, men for friske til å være på sykehjemmet. Hov bør ha et samlingspunkt / aktivitetshus for de eldre. Kan kommunen bygge eldreboliger med serviceavdeling i Landåsbygda. Her kunne det også være et samlingssted for unge og gamle i bygda. Foreslår at det arrangeres en dag / helg med skiaktivitet langs valdresbanen. Kan være salg av varmt drikke og vafler ved stasjonene. 4. Utvikle en attraktiv arbeids- og bokommune. For å kunne nå målet om økt folketall må Søndre Land framstå som en attraktiv kommune å bo i og å jobbe i. Det gjelder spesielt i forhold til unge mennesker i etableringsfasen. Arbeidskommunen Arbeidsmarkedet i Søndre land er preget av blant annet to forhold. For det første er det få arbeidsplasser i forhold til antallet yrkesaktive. Omkring 45% har sitt arbeid i en annen kommunen. For det andre er det en høy andel av offentlige arbeidsplasser. I årene framover må vi forvente at antallet arbeidsplasser i denne sektoren går ned, blant annet på grunn av en reduksjon i antallet psykisk utviklingshemmete. Høringsforslag Side nr. 5

6 Det er et mål å redusere andelen innbyggere som reiser ut av Søndre Land for å komme på jobb. Det betyr at det må kompenseres for den forventete reduksjonen i offentlig sektor og skapes nye arbeidsplasser utover dette. Søndre Land bør ha et større tilbud av arbeidsplasser for høyskoleutdannete. Bokommunen Selv om det er et mål å kunne tilby flere av innbyggeren arbeid i Søndre Land, vil andelen pendlere fortsatt være høy. Det er heller ikke unaturlig med den beliggenheten kommunen har i forhold til konsentrasjoner av arbeidsplasser blant annet på Gjøvik og på Raufoss. Hvis unge i etableringsfasen skal velge å bosette seg i Søndre Land til tross for ar arbeidsstedet ligger et annet sted må det her være kvaliteter som vurderes å være bedre enn i nabokommunene. Attraktive boliger og attraktive tomter kan være ett slikt fortrinn. Kommunen vil derfor i sin planleggingen av boligtomter utnytte de fordeler kommunen har i forhold til utsikt, nærhet til Randsfjorden, nærhet til tur- utmarksområder osv. Det skal fortsatt legges til rette for spredt boligbygging innenfor rammene som er lagt i arealplanen. Et opplegg for å markedsføre Søndre Land som bo- og arbeidskommune vil bli vurdert utarbeidet Lag- og foreningslivet i Søndre Land er et av de viktigste aktivum for gode bomiljøer i grendene. Det er de senere årene gjort en formidabel frivillig innsats for å skape aktivitet, trivsel og gode møteplasser. Kommunen vil derfor fortsatt legge forholdene til rette for dette arbeidet og gi praktisk bistand når det er ønskelig. Kvaliteten og omfanget av de kommunale tjenester er andre viktige faktorer for å gjøre Søndre Land til en god bo kommune. Så langt de økonomiske rammene tillater skal det jobbes for å opprettholde et desentralisert tjenestetilbud, slik som skole, SFO, barnehage og omsorgstjenester. Hov sentrum skal utvikles som område for handel, og som en møteplass for kommunens innbyggere. I den senere tiden har det vært en positiv utvikling med hensyn til etablering av ny virksomhet. Det viser seg nå å være behov for flere tomter til næringsformål i området Hov Fall. Lokalisering av slike områder skal vurderes i arealplanen. Kommunikasjon Kommunikasjon til og fra kommunen er en viktig faktor for kvaliteten på bo- og arbeidskommunen Søndre Land. Dette gjelder både veier, offentlig transportmidler, digital kommunikasjon osv. Fra kommunens side skal det arbeides aktivt for å få satt i gang utbedringen av Riksveg 34 så snart som mulig. Mulighet for datakommunikasjon med tilfredstillende kapasitet vil være et annet satsingsområde. Samfunnssikkerhet, beredskap, trafikksikkerhet Sikkerhet mot ulykker og andre store negative hendelser er en grunnleggende ved et lokalsamfunn. Sikkerhet og sårbarhet skal være et overordnet hensyn i all kommunal planlegging. En oppdatert analyse av risiko- og sårbarhetsfaktorer skal være utgangspunkt for de vurderinger som gjøres. Målsettingen for risiko og sårbarhetsvurderinger er: Avdekke sårbarhet og risiko i lokalsamfunnet for mennesker, miljø og økonomi Foreslå skadeforebyggende og skadereduserende tiltak Danne grunnlag for utarbeidelse av beredskapsplaner Legges til grunn i annen planlegging Høringsforslag Side nr. 6

7 Skape trygghet for befolkningen Arbeidet med Trafikksikkerhet skal prioriteres. Trafikksikkerhetsplanen skal revideres minst hvert 4. år. Standarden på gjennomfartsveiene må bli bedre. Det var et gjennomgangstema på alle folkemøtene. Likeledes var mange opptatt av trafikksikkerhet, og det kom fram flere konkrete forslag om tiltak. Manglende bredbåndsdekning i enkelte områder er et annet betydelig kommunikasjonsproblem. Serviceruter / bestillingsruter som et supplement til de faste bussrutene. Befolkningen på Trevatn og Vestsida ønsker seg eget postnummer. I Enger ønsker de seg post i butikk. Det ble fremmet flere forslag om tiltak knyttet til næringsutvikling og turisme. Områder som tidligere er regulert til boligformål må klargjøres og markedsføres. Det kom fram enkelte forslag til nye boligområder. Det er potensiale for å utvikle turisme knyttet til Veståsen, de store gårdene på Vestsida og beliggenheten knyttet til Randsfjorden. Mange gir seg med mjølkeproduksjon. Det må gjøres noe for å skape nytt næringsgrunnlag med utgangspunkt i gårdsbruket. Det må etableres boliger og bomiljø tilpasset de eldre. Mange var opptatt av muligheter for boligbygging utenfor de regulerte områdene. Nye innbyggere bør få en velkomstpakke. Det må lages en plan for å utvikle Hov sentrum Savner at kommunen satser på en grønn profil Det må renses opp i strandsonen rundt Randsfjorden 5. Videreutvikle et aktivt kultur og fritidstilbud Innbyggerne i Søndre Land skal fortsatt gis et godt og variert kulturtilbud som favner flest mulig. Det er et mål at kulturtilbudet i større utstrekning benyttes av utviklingshemmete. Det innebærer at tilbudet må tilrettelegges bedre for denne gruppen. Tilbudet til Søndre Land kulturskole skal videreutvikles slik at skolen fortsatt blir levedyktig og synlig. Høringsforslag Side nr. 7

8 Det aktive lag og foreningslivet i Søndre Land er viktig for trivsel og tilhørighet i bygda. Derfor vil kommunen forstsatt jobbe for at disse skal ha gode rammevilkår for sitt arbeid. Bibliotektjenesten gjennomgår for tiden store endringer som følge av den digitale utvikling og forandringer i befolkningens mediebruk. Biblioteket i Søndre Land skal utvikles i takt med disse endringene, og foresatt gi befolkningen gode tjenester. Kommunen vil fortsatt satse på den kulturelle skolesekken som et viktig virkemiddel for å sikre barn og unge profesjonell kunst. Bygningsvern og bevaring av kulturminner er temaer som er viktig for innbyggernes identitet og historie. Kommunen vil samarbeide nært med Randsfjordsmuseene i dette arbeidet. Kommunen vil fortsatt delta i Landevegsprosjektet. Dette er et turistprosjekt etter initiativ fra turistkontoret for Gjøvik-Land-Toten. Med brosjyre og hjemmeside vil forhåpentligvis turistmål i Land-kommunene bli mer aktualisert både for innbyggere og tilreisende. Mange var opptatt av de økonomiske rammebetingelsene for samfunnshusene. Er det mulig å få til felles avtaler for strøm og forsikring. På Odnes er de opptatt av å gjenreise vel foreningen. Stedet trenger en møteplass og arrangementer som samler befolkningen. Valdres banen var tema på flere møter. De fleste som uttalte seg mente at skinnene burde rives opp, og arealene utnyttes på andre måter. I Odnes utgjør banen et uheldig stengsel mot Randsfjorden. Rekreasjonsmuligheter er mange opptatt av. Det kan dreie seg om istandsetting / vedlikehold av badeplasser, tilrettelegging av turstier, tilgjengelighet for funksjonshemmete til utmarks- og friluftsområder og ikke minst preparering av skiløyper på vinterstid. Det er ønskelig å dokumentere og presentere Søndre Land sin kultur, historie og tradisjon. I Søndre Land er det flere gamle utsiktstårn som bør settes i stand. De har kulturhistorisk betydning, og kan være fine turmål. Det er ønskelig å få til et menighetssenter i Hov. 6. Utvikle lokaldemokratiet Det gode liv i lokalsamfunnet skapes best når flere aktører spiller sammen. Kommunen legger rammer for utviklingen og leverer velferdstjenester til befolkningen. De frivillige lag og foreninger sørger for fritidsaktiviteter, setter i stand nærmiljøanlegg og rydder turløyper. Grunneiere stiller areal til disposisjon slik at befolkningen på ulike måter kan nyttiggjøre seg utmarka. Privatpersoner bidrar hver på sin måte til lokalsamfunnets ve og vel. Næringslivet skaper arbeidsplasser, handelsvirksomhet, private tjenester og støtter opp under utviklingen i bygda. Høringsforslag Side nr. 8

9 Kommunen vil inspirere til, og legge forholdene til rette for, et godt samspill mellom disse aktørene til beste for bygdas utvikling. Medvirkning fra befolkningen skal være et grunnleggende prinsipp i alle planprosesser. Ved revidering av kommuneplan skal det arrangeres folkemøter. Det skal etableres et fast kontaktforum bestående av representanter for lag og foreninger, medlemmer av kommunestyret og kommunens administrative ledelse. Kommunen skal utvikle informasjonen til publikum. Kulturnytt og hjemmesida vil i den forbindelse være de viktigste kanalene. Oppslutningen og engasjementet på folkemøtene viser at det er behov for fora hvor befolkningen kan møte representanter for kommunens politiske og administrative ledelse. Det var ønske om at kommunen skulle utvikle sin informasjon både på papir og i elektronisk form. Ordføreren kan ha et fast tidspunkt som han er til stede på kontoret for medarbeidersamtale med en innbygger. Tilhørere i møter kommunestyre eller formannskap har anledning til å sende inn spørsmål etter møtet Høringsforslag Side nr. 9

Planprogram Kommuneplanens langsiktige del Søndre Land kommune

Planprogram Kommuneplanens langsiktige del Søndre Land kommune Planprogram Kommuneplanens langsiktige del Søndre Land kommune 2014-2026 Revidert utgave etter høring - 21.aug.2013 Vedtatt kommunestyret 16.09.2013 1 Innhold 1. Innledning... 4 2. Utviklingstrekk i Søndre

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Dato... 26.02.2013 Vår Ref... KÅB-2167/13 Arkiv... 141 Saksnr... 13/69 Deres Ref... Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Høringsutkast Vedtatt av formannskapet 6. mars 2013 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel Vedtatt av Gran kommunestyre i møte 18. juni 2015 (sak 50/15) INNHOLDSFORTEGNELSE OG VEDTAK INNHOLDSFORTEGNELSE OG VEDTAK... 2 1. HOVEDUTFORDRINGER.....3 2. INNLEDNING NASJONALE

Detaljer

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del KOMMUNEPLAN for Namdalseid kommune 2001 2012 Langsiktig del Vedtatt av Kommunestyret den 21.06.2001 1 Innholdsfortegnelse KAP 1. INNLEDNING 3 1.1. PLANPROSESSEN 3 1.2 PLANENS OPPBYGNING 4 KAP 2. SAMFUNNSUTVIKLINGEN

Detaljer

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Revidert etter offentlig ettersyn 05. 03. 2014 1 Innhold Side 1. Innledning 3 2. Rammer for planarbeidet 3 Nasjonale føringer

Detaljer

Herfra til 2025. Kommuneplanens samfunnsdel. med arealstrategier 2013 2025. Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13

Herfra til 2025. Kommuneplanens samfunnsdel. med arealstrategier 2013 2025. Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13 Herfra til 2025 Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategier 2013 2025 Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 HVILKE FORVENTNINGER HAR VI FRAM MOT 2025? 4

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018)

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018) FOTO: NANCY BUNDT/ INNOVASJON NORWAY KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018) RINGSAKER VEKST OG UTVIKLING Ringsaker har gode forutsetninger for å være en god bokommune FORORD Dette

Detaljer

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Strategisk næringsplan Vedtatt av styre 22.11.2007 Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Innholdsfortegnelse Innhold Side Forord 3 Overordnede mål 3 Dagens situasjon 5 Strategi 1 - Felles tiltak 6 1.1

Detaljer

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Kommuneplan for Måsøy kommune 2013-2025 Samfunnsdelen Behandlet av kommunestyret i møte 06.09.2012 sak 63/12. (Planen er oppdatert i h.h.t. kommunestyrets vedtak)

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy

Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013 2025 Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy 1 Revidert etter formannskapets innstilling 05.06.2013

Detaljer

Kommuneplan, langsiktig del 2009-2020. Vedtatt i kommunestyret 16.06.09 (med tilføyelse av 15.12.09)

Kommuneplan, langsiktig del 2009-2020. Vedtatt i kommunestyret 16.06.09 (med tilføyelse av 15.12.09) Kommuneplan, langsiktig del 2009-2020 Vedtatt i kommunestyret 16.06.09 (med tilføyelse av 15.12.09) 1 Innholdsfortegnelse 1. Rammer for kommunal planlegging....3 2. Verdigrunnlag... 3 3. Visjon... 3 4

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015 Hoveddelen 4 KOMMUNEPLANENS HOVEDGREP Gjennom kommuneplanen har Oppegård kommune lagt opp til en > Bærekraftig utvikling med respekt for grønne verdier > Moderat vekst

Detaljer

Meløy kommuneplan 2013-2025. Samfunnsdelen Utkast til offentlig ettersyn 1. mars - 30. april 2013

Meløy kommuneplan 2013-2025. Samfunnsdelen Utkast til offentlig ettersyn 1. mars - 30. april 2013 Meløy kommuneplan 2013-2025 Samfunnsdelen Utkast til offentlig ettersyn 1. mars - 30. april 2013 MELØY KOMMUNEPLAN - 27.02.2013 Innhold Visjon... 2 Innledning... 3 Samfunnsdelen Utfordringer, mål og strategier...

Detaljer

Kommunedelplan for Kultur

Kommunedelplan for Kultur Lunner kommune Kommunedelplan for Kultur 2013 2016 Arkiv 09/182 - xx 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 1.1 Mandat... 5 1.2 Avgrensninger og definisjoner... 5 1.3 Politisk behandling... 5 1.4 Arbeidsform...

Detaljer

Ekte Landsbyliv. Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune. Vedtatt i kommunestyresak 23/08

Ekte Landsbyliv. Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune. Vedtatt i kommunestyresak 23/08 Ekte Landsbyliv Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune 2008 2012 Vedtatt i kommunestyresak 23/08 Innholdsfortegnelse 0.0 Innledning.......................................... 2 0.0.1

Detaljer

Dette er viktig for Sørreisa!

Dette er viktig for Sørreisa! Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Arkivsak 11/945 Sørreisa kommune Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Innhold : 1. Innledning

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

Søndre Land. Situasjonsanalyse. omdømmestrategi og tiltaksplan

Søndre Land. Situasjonsanalyse. omdømmestrategi og tiltaksplan Søndre Land Situasjonsanalyse omdømmestrategi og tiltaksplan Innledning Omdømmearbeidet i Søndre Land er del av «Opptur Søndre Land» med et overordnet mål om å bidra til befolkningsvekst og økt næringsutviklingen

Detaljer

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen Kommuneplan Iveland kommune fram mot 2026 Del A: Samfunnsdelen Vedtatt av kommunestyret 9. oktober 2014 Formelt grunnlag Kravene til samfunnsdelen av kommuneplanen er hjemlet i Plan- og bygningslovens

Detaljer

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år OMSORGSMELDING 2008 2015 Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år Omsorgsmeldingen ble behandlet av sektorutvalg for bistand og omsorg 17. juni 2008 (sak 38/08) og 4.

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1.

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1. Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1. Befolkningstall, befolkningsutvikling og boligbehov... 12 4.2. Boligmassen i Hamar

Detaljer

Herøy kommune Et hav av muligheter 2

Herøy kommune Et hav av muligheter 2 Herøy kommune Et hav av muligheter 2 Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE Sektorplan helse, sosial OVERSENDELSESBREV...3 DEL 1 MÅL FOR HOVEDSATSINGSOMRÅDET HELSE, SOSIAL OG OMSORG..4

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM Hitra kommune FASTSATT I HITRA KOMMUNESTYRE 18.06.2013 INNHOLD 1 LITT BAKGRUNNSINFORMASJON 3 1.1 Kommuneplanlegging 4 1.1.1 Kommunal planstrategi 4 1.1.2

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE DESEMBER 2011 - FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er

Detaljer

Vestby kommune FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2014-2026

Vestby kommune FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2014-2026 Vestby kommune FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2014-2026 24. mars 2014 INNH0LDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 Mål for utviklingen... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Visjon... 4 2 Planforutsetninger, regionalt

Detaljer

Rana kommune. Kommuneplan for Rana 2006 2016

Rana kommune. Kommuneplan for Rana 2006 2016 Rana kommune Kommuneplan for Rana 2006 2016 Strategisk del Frodige Rana regionalt senter for vekst og utvikling Vedtatt av Rana kommunestyre 22.mai 2007 Forord: Kommuneplanens strategiske del er det langsiktige

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel Plan for arbeidet planprogram Revidert forslag 13. august 2014 KRØDSHERAD KOMMUNE 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Mål for planarbeidet... 4 3 Rammer og premisser for arbeidet...

Detaljer

Måsøy kommune. Kommuneplan. Vedtatt av kommunestyret 25.11.1999 sak 73/99 (j.nr.99/02727)

Måsøy kommune. Kommuneplan. Vedtatt av kommunestyret 25.11.1999 sak 73/99 (j.nr.99/02727) 1 Måsøy kommune Kommuneplan Langsiktig del 2000-2012 Vedtatt av kommunestyret 25.11.1999 sak 73/99 (j.nr.99/02727) 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 4 1.1 PLANENS INNHOLD 4 1.2 PLANENS STRUKTUR 4 1.3

Detaljer