LANDING I FRAMTIDA KOMMUNEPLAN FOR SØNDRE LAND KOMMUNE SAMFUNNSDEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LANDING I FRAMTIDA KOMMUNEPLAN FOR SØNDRE LAND KOMMUNE 2007 2015. SAMFUNNSDEL"

Transkript

1 LANDING I FRAMTIDA KOMMUNEPLAN FOR SØNDRE LAND KOMMUNE SAMFUNNSDEL Høringsutkast

2 Innledning Kommuneplanen viser mål og satsingsområder for Søndre Land kommune fram til Kommuneplanen er overordnet de andre kommunale planene. Mål og prioriteringer i denne planen skal følges opp i økonomiplan, handlingsprogrammet, kommunedelplaner og i årlige budsjetter. Kommuneplanen gjelder alle innbyggere, uansett hvilken livsfase de er i. Planen er blitt til i nært samarbeid mellom befolkningen, politikere og administrasjonen. Våren 2006 arrangerte kommunen sammen med vel - foreningene i alt 10 folkemøter med til sammen 380 deltakere. Det er også mottatt en rekke innspill fra grupper og enkeltpersoner. I tillegg har kommuneplan vært tema i ulike kommunale råd og utvalg. Innspillene har vært viktig premiss for utformingen av mål og strategier i kommuneplan. Kommuneplanen består av to deler: Samfunnsdelen og arealdelen. Dette dokumentet omfatter kun samfunnsdelen. Det tas sikte på å revidere arealdelen i løpet av Muligheter og utfordringer Søndre Land er en kommune med mange muligheter og mange kvaliteter. Den ligger vakkert til ved Randsfjorden. Landskapet er preget av jord, og skogbruksområder. Sammen med åsene og flere mindre og mellomstore innsjøer utgjør disse et vakkert kulturlandskap. De mange idyllene både ved fjorden, innsjøene og i utmarka ellers innbyr til aktivt friluftsliv både sommer og vinter. Kommunen ligger sentralt på Østlandet. Det er korte avstander både til de andre Mjøsbyene, til Gardermoen og til hovedstaden. Kommunen har et variert næringsliv. Jord og skogbruk står fremdeles sentralt, i tillegg til flere mellomstore industribedrifter. Kommunen er dessuten langt framme innenfor områder som rusomsorg og rehabilitering. For tiden er nye virksomheter i ferd med å etablere seg. Kultur- og fritidstilbudet er rikt og variert, og mange frivillige lag og foreninger gjør en innsats for trivselen i bygda. På den annen side er det også utfordringer. Antallet innbyggere går ned Kommunen har få arbeidsplasser i forhold til antall yrkesaktive. Ca. 45% av den sysselsatte befolkning reiser ut av kommunen for å komme på jobb. Kommunen har lite tilbud innen varehandel og antallet butikker i Hov sentrum er redusert de siste årene. Kommuneforvaltningen vil i årene framover stå overfor betydelig omstillingsbehov, blant annet knyttet til vertskommuneansvaret. Visjon Kommuneplanens overordnete visjon er Trivsel, tilhørighet og trygghet Ut fra denne visjonen er det formulert følgende 6 hovedmål: 1. Øke innbyggertallet, og stimulere til en stabil befolkningsutvikling i alle deler av kommunen 2. Gode oppvekstvilkår for barn og unge Høringsforslag Side nr. 2

3 3. Fremme folkehelsen og sikre innbyggerne gode helse-, omsorgs- og velferdstjenester 4. Utvikle en attraktiv arbeids- og bokommune. 5. Videreutvikle et aktivt kultur og fritidstilbud 6. Utvikle lokaldemokratiet Nedenfor presenteres mål og strategier innenfor hver av disse hovedmålene 1. Øke innbyggertallet, og stimulere til en stabil befolkningsutvikling i alle deler av kommunen Det har vært nedgang i befolkningen de senere årene, og prognoser tyder på at denne tendensen vil fortette. Færre innbyggere har flere konsekvenser: Nedgang i kommunens inntekter Grunnlaget for handel og privat tjenesteyting blir mindre Mangel på kvalifisert arbeidskraft Skjev befolkningssammensetning Derfor er det et mål å snu denne trenden. Søndre Land skal utvikles som bo- arbeids- og rekreasjonsområde. Det skal satses spesielt på områdene oppvekstvilkår, folkehelse, næringsliv og bomiljøer. Kommunen skal yte tjenester av god kvalitet og riktig omfang innenfor rammen av de økonomiske muligheter den har. 2. Gode oppvekstvilkår for barn og unge Barn og unge skal sikres gode oppvekstvilkår. Det innebærer et allsidig kultur og fritidstilbud, gode helsetjenester, godt barnehagetilbud og en god skole. Barnehagene i Søndre land skal yte tjenester av høy kvalitet. Alle skal få et tilbud om plass tilpasset foreldrenes og barnas behov. Barnehagene skal ha trygge og gode leke- og læringsmuligheter ute og inne, og et godt kvalifisert personale med høy kompetanse. Barnehagen skal være et pedagogisk tilbud og samtidig gi barna omsorg. Den skal fremme barnas emosjonelle, språklige og sosiale utvikling og deres evne til kommunikasjon. Skolen skal i tråd med læreplanen legge vekt på å styrke elevenes grunnleggende ferdigheter som å lese og skrive, uttrykke seg muntlig og skriftlig og beherske digitale verktøy. Det skal satses på å utvikle gode lærere og gode ledere i skolen, og systemene for kvalitetssikring skal videreutvikles. Elevene skal få en tilpasset opplæring i et trygt, mobbefritt og stimulerende miljø. Nye elever skal føle seg velkommen og inkluderes på en positiv måte. De senere årene har Søndre Land ungdomsskole markert seg som en foregangsskole for fysisk aktivitet blant elevene. Gjennom Lea seg prosjektet har fysisk aktivitet blitt en del av skolens daglige virksomhet. Det har inspirert alle elevene til fysisk aktivitet, også de som i utgangspunktet har vært inaktive og manglet motivasjon. I tilegg til bedre fysisk form gir elvene uttrykk for at de har fått et bedre kosthold og bedre konsentrasjon om skolearbeidet. Fritidstilbudet til barn og unge er en viktig faktor for å skape et godt oppvekstmiljø. Tilbudet må rette seg både mot organisert og uorganisert ungdom. Det skal etableres et ungdommens hus i Hov. Kommunen vil legge forholdene til rette slik at ungdommen kan utvikle dette til et godt fritidstilbud for alle i den aktuelle aldersgruppen. Oppfølgingen av de som ikke finner seg til rette i videregående skole skal vektlegges. I dette arbeidet vil kommunen samarbeide med det nye arbeids- og velferdskontoret. Høringsforslag Side nr. 3

4 Hjelpe- og omsorgstilbudet til barn med psykiske, fysiske og psykososiale problemer skal videreutvikles. Unge mennesker i etableringsfasen er opptatt av det totale tilbudet i et lokalsamfunn når de vurderer å bosette seg. Barnehage, skole og SFO er eksempler på tjenester som må være tilgjengelig. Tilbudet må ha lang nok åpningstid og en god kvalitet. Det er en utfordring for kommunen at ungdom må reise ut for å gå på videregående skole. Det kan medføre at unge mennesker mister noe av tilhørigheten. Derfor er det viktig å ha et tilbud til ungdom i alderen år. Å fange opp de ungdommene som ikke finner seg til rette i videregående skole utgjør en spesiell utfordring. Det meste av tilbudet til ungdom er konsentrert i Hov. Det bør også være tilbud andre steder Flere ga uttrykk for å være bekymret for ungdomsmiljøet og rusproblemene i bygda 3. Fremme folkehelsen og sikre innbyggerne gode helse-, omsorgs- og velferdstjenester Folkehelse Søndre Land har gjennom FYSAK prosjektet arbeidet med å øke befolkningens fysiske aktivitet. Flere tiltak har vært satt i gang slik som et aktivitetstilbud på dagtid, merking av turløyper, utarbeiding av turkart, aksjon turmål osv. Fysak prosjektet er avløst av en partnerskapsavtale i folkehelse med oppland fylkeskommune. Denne avtalen vil danne grunnlaget for det videre arbeid. Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er et viktig dokument i folkehelsearbeidet. Planen skal revideres hvert 4. år. Folkehelsearbeidet skal drives i et helsefremmende perspektiv. Det innebærer blant annet at folkehelsen skapes i et samarbeid mellom kommunen, frivillige lag og foreninger og andre aktører. Forholdene skal legges til rette slik at hver enkelt ut fra sine ressurser og ønsker kan utvikle egen helse. Helseaspektet skal vektlegges i all kommunal planlegging Helse, omsorgs- og velferdstjenester Andelen eldre over 80 år vil øke i åra som kommer. Som følge av dette får vi også flere personer med aldersdemens. Det blir viktig å opprettholde og videreutvikle et bredt tjenestetilbud til denne gruppa. Høringsforslag Side nr. 4

5 Som en følge av HVPU-reformen har kommunen mange personer med psykisk utviklingshemming i forhold til antall innbyggere. Dette forholdet vil endre seg over tid etter hvert som disse personene faller fra og det samlede tjenestebehovet endres tilsvarende. Samtidig ser vi at økningen av eldre i denne gruppa medfører økte behov for tjenester i en overgangsperiode. Å opprettholde tjenester som er gode nok både i kvalitet og kvantitet er en stor utfordring i denne perioden. I løpet av 2007 eller 2008 skal tidligere Aetat, trygdekontor og sosialtjenesten samlokaliseres og samordnes og bli til Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV). Målet med reformen er at flere skal komme i arbeid eller aktivitet, og det skal bli enklere for brukeren å forholde seg til forvaltningen. Kommunen vil legge vekt på at reformen når de oppsatte mål, med særlig vekt på å oppnå gode, samordnete tjenester overfor brukere med sammensatt bistandsbehov. Innenfor helse, omsorgs- og velferdstjenestene vil kommunen legge spesielt vekt på psykisk helsearbeid og rusforebyggende arbeid. Her bør det spesielt fokuseres på den yngre ungdomsgruppa. Utviklingen i rusproblematikk og rus blandet med psykiske lidelser medfører store utfordringer for kommunen som tjenesteyter. Viktige innsatsområder vil her være; Bolig med bistand, meningsfulle aktiviteter (både arbeid og fritid), annen oppfølging og tilrettelegging. Det ble stilt spørsmål om kommunen har tilstrekkelig pleie- og omsorgstilbud til de eldre, spesielt etter nedleggelsen av sykehjemsplasser og reduksjon i hjemmehjelpstilbudet. Utkantene i kommunen bør ha et botilbud til de som er for dårlige til å bo hjemme, men for friske til å være på sykehjemmet. Hov bør ha et samlingspunkt / aktivitetshus for de eldre. Kan kommunen bygge eldreboliger med serviceavdeling i Landåsbygda. Her kunne det også være et samlingssted for unge og gamle i bygda. Foreslår at det arrangeres en dag / helg med skiaktivitet langs valdresbanen. Kan være salg av varmt drikke og vafler ved stasjonene. 4. Utvikle en attraktiv arbeids- og bokommune. For å kunne nå målet om økt folketall må Søndre Land framstå som en attraktiv kommune å bo i og å jobbe i. Det gjelder spesielt i forhold til unge mennesker i etableringsfasen. Arbeidskommunen Arbeidsmarkedet i Søndre land er preget av blant annet to forhold. For det første er det få arbeidsplasser i forhold til antallet yrkesaktive. Omkring 45% har sitt arbeid i en annen kommunen. For det andre er det en høy andel av offentlige arbeidsplasser. I årene framover må vi forvente at antallet arbeidsplasser i denne sektoren går ned, blant annet på grunn av en reduksjon i antallet psykisk utviklingshemmete. Høringsforslag Side nr. 5

6 Det er et mål å redusere andelen innbyggere som reiser ut av Søndre Land for å komme på jobb. Det betyr at det må kompenseres for den forventete reduksjonen i offentlig sektor og skapes nye arbeidsplasser utover dette. Søndre Land bør ha et større tilbud av arbeidsplasser for høyskoleutdannete. Bokommunen Selv om det er et mål å kunne tilby flere av innbyggeren arbeid i Søndre Land, vil andelen pendlere fortsatt være høy. Det er heller ikke unaturlig med den beliggenheten kommunen har i forhold til konsentrasjoner av arbeidsplasser blant annet på Gjøvik og på Raufoss. Hvis unge i etableringsfasen skal velge å bosette seg i Søndre Land til tross for ar arbeidsstedet ligger et annet sted må det her være kvaliteter som vurderes å være bedre enn i nabokommunene. Attraktive boliger og attraktive tomter kan være ett slikt fortrinn. Kommunen vil derfor i sin planleggingen av boligtomter utnytte de fordeler kommunen har i forhold til utsikt, nærhet til Randsfjorden, nærhet til tur- utmarksområder osv. Det skal fortsatt legges til rette for spredt boligbygging innenfor rammene som er lagt i arealplanen. Et opplegg for å markedsføre Søndre Land som bo- og arbeidskommune vil bli vurdert utarbeidet Lag- og foreningslivet i Søndre Land er et av de viktigste aktivum for gode bomiljøer i grendene. Det er de senere årene gjort en formidabel frivillig innsats for å skape aktivitet, trivsel og gode møteplasser. Kommunen vil derfor fortsatt legge forholdene til rette for dette arbeidet og gi praktisk bistand når det er ønskelig. Kvaliteten og omfanget av de kommunale tjenester er andre viktige faktorer for å gjøre Søndre Land til en god bo kommune. Så langt de økonomiske rammene tillater skal det jobbes for å opprettholde et desentralisert tjenestetilbud, slik som skole, SFO, barnehage og omsorgstjenester. Hov sentrum skal utvikles som område for handel, og som en møteplass for kommunens innbyggere. I den senere tiden har det vært en positiv utvikling med hensyn til etablering av ny virksomhet. Det viser seg nå å være behov for flere tomter til næringsformål i området Hov Fall. Lokalisering av slike områder skal vurderes i arealplanen. Kommunikasjon Kommunikasjon til og fra kommunen er en viktig faktor for kvaliteten på bo- og arbeidskommunen Søndre Land. Dette gjelder både veier, offentlig transportmidler, digital kommunikasjon osv. Fra kommunens side skal det arbeides aktivt for å få satt i gang utbedringen av Riksveg 34 så snart som mulig. Mulighet for datakommunikasjon med tilfredstillende kapasitet vil være et annet satsingsområde. Samfunnssikkerhet, beredskap, trafikksikkerhet Sikkerhet mot ulykker og andre store negative hendelser er en grunnleggende ved et lokalsamfunn. Sikkerhet og sårbarhet skal være et overordnet hensyn i all kommunal planlegging. En oppdatert analyse av risiko- og sårbarhetsfaktorer skal være utgangspunkt for de vurderinger som gjøres. Målsettingen for risiko og sårbarhetsvurderinger er: Avdekke sårbarhet og risiko i lokalsamfunnet for mennesker, miljø og økonomi Foreslå skadeforebyggende og skadereduserende tiltak Danne grunnlag for utarbeidelse av beredskapsplaner Legges til grunn i annen planlegging Høringsforslag Side nr. 6

7 Skape trygghet for befolkningen Arbeidet med Trafikksikkerhet skal prioriteres. Trafikksikkerhetsplanen skal revideres minst hvert 4. år. Standarden på gjennomfartsveiene må bli bedre. Det var et gjennomgangstema på alle folkemøtene. Likeledes var mange opptatt av trafikksikkerhet, og det kom fram flere konkrete forslag om tiltak. Manglende bredbåndsdekning i enkelte områder er et annet betydelig kommunikasjonsproblem. Serviceruter / bestillingsruter som et supplement til de faste bussrutene. Befolkningen på Trevatn og Vestsida ønsker seg eget postnummer. I Enger ønsker de seg post i butikk. Det ble fremmet flere forslag om tiltak knyttet til næringsutvikling og turisme. Områder som tidligere er regulert til boligformål må klargjøres og markedsføres. Det kom fram enkelte forslag til nye boligområder. Det er potensiale for å utvikle turisme knyttet til Veståsen, de store gårdene på Vestsida og beliggenheten knyttet til Randsfjorden. Mange gir seg med mjølkeproduksjon. Det må gjøres noe for å skape nytt næringsgrunnlag med utgangspunkt i gårdsbruket. Det må etableres boliger og bomiljø tilpasset de eldre. Mange var opptatt av muligheter for boligbygging utenfor de regulerte områdene. Nye innbyggere bør få en velkomstpakke. Det må lages en plan for å utvikle Hov sentrum Savner at kommunen satser på en grønn profil Det må renses opp i strandsonen rundt Randsfjorden 5. Videreutvikle et aktivt kultur og fritidstilbud Innbyggerne i Søndre Land skal fortsatt gis et godt og variert kulturtilbud som favner flest mulig. Det er et mål at kulturtilbudet i større utstrekning benyttes av utviklingshemmete. Det innebærer at tilbudet må tilrettelegges bedre for denne gruppen. Tilbudet til Søndre Land kulturskole skal videreutvikles slik at skolen fortsatt blir levedyktig og synlig. Høringsforslag Side nr. 7

8 Det aktive lag og foreningslivet i Søndre Land er viktig for trivsel og tilhørighet i bygda. Derfor vil kommunen forstsatt jobbe for at disse skal ha gode rammevilkår for sitt arbeid. Bibliotektjenesten gjennomgår for tiden store endringer som følge av den digitale utvikling og forandringer i befolkningens mediebruk. Biblioteket i Søndre Land skal utvikles i takt med disse endringene, og foresatt gi befolkningen gode tjenester. Kommunen vil fortsatt satse på den kulturelle skolesekken som et viktig virkemiddel for å sikre barn og unge profesjonell kunst. Bygningsvern og bevaring av kulturminner er temaer som er viktig for innbyggernes identitet og historie. Kommunen vil samarbeide nært med Randsfjordsmuseene i dette arbeidet. Kommunen vil fortsatt delta i Landevegsprosjektet. Dette er et turistprosjekt etter initiativ fra turistkontoret for Gjøvik-Land-Toten. Med brosjyre og hjemmeside vil forhåpentligvis turistmål i Land-kommunene bli mer aktualisert både for innbyggere og tilreisende. Mange var opptatt av de økonomiske rammebetingelsene for samfunnshusene. Er det mulig å få til felles avtaler for strøm og forsikring. På Odnes er de opptatt av å gjenreise vel foreningen. Stedet trenger en møteplass og arrangementer som samler befolkningen. Valdres banen var tema på flere møter. De fleste som uttalte seg mente at skinnene burde rives opp, og arealene utnyttes på andre måter. I Odnes utgjør banen et uheldig stengsel mot Randsfjorden. Rekreasjonsmuligheter er mange opptatt av. Det kan dreie seg om istandsetting / vedlikehold av badeplasser, tilrettelegging av turstier, tilgjengelighet for funksjonshemmete til utmarks- og friluftsområder og ikke minst preparering av skiløyper på vinterstid. Det er ønskelig å dokumentere og presentere Søndre Land sin kultur, historie og tradisjon. I Søndre Land er det flere gamle utsiktstårn som bør settes i stand. De har kulturhistorisk betydning, og kan være fine turmål. Det er ønskelig å få til et menighetssenter i Hov. 6. Utvikle lokaldemokratiet Det gode liv i lokalsamfunnet skapes best når flere aktører spiller sammen. Kommunen legger rammer for utviklingen og leverer velferdstjenester til befolkningen. De frivillige lag og foreninger sørger for fritidsaktiviteter, setter i stand nærmiljøanlegg og rydder turløyper. Grunneiere stiller areal til disposisjon slik at befolkningen på ulike måter kan nyttiggjøre seg utmarka. Privatpersoner bidrar hver på sin måte til lokalsamfunnets ve og vel. Næringslivet skaper arbeidsplasser, handelsvirksomhet, private tjenester og støtter opp under utviklingen i bygda. Høringsforslag Side nr. 8

9 Kommunen vil inspirere til, og legge forholdene til rette for, et godt samspill mellom disse aktørene til beste for bygdas utvikling. Medvirkning fra befolkningen skal være et grunnleggende prinsipp i alle planprosesser. Ved revidering av kommuneplan skal det arrangeres folkemøter. Det skal etableres et fast kontaktforum bestående av representanter for lag og foreninger, medlemmer av kommunestyret og kommunens administrative ledelse. Kommunen skal utvikle informasjonen til publikum. Kulturnytt og hjemmesida vil i den forbindelse være de viktigste kanalene. Oppslutningen og engasjementet på folkemøtene viser at det er behov for fora hvor befolkningen kan møte representanter for kommunens politiske og administrative ledelse. Det var ønske om at kommunen skulle utvikle sin informasjon både på papir og i elektronisk form. Ordføreren kan ha et fast tidspunkt som han er til stede på kontoret for medarbeidersamtale med en innbygger. Tilhørere i møter kommunestyre eller formannskap har anledning til å sende inn spørsmål etter møtet Høringsforslag Side nr. 9

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER

KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER Rennebu et godt sted å være! Vedtak i kommunestyret sak 24/13 den 20.6.2013 om høring og offentlig ettersyn i perioden 24.6.2013 13.9.2013

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Forslag til Planprogram. Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020. Hvaler kommune

Forslag til Planprogram. Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020. Hvaler kommune Forslag til Planprogram Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020 Hvaler kommune Innhold 1. Bakgrunn... 2 1.1 Innledning og lovhjemmel... 2 2. Føringer for planarbeidet... 2 2.1 Nasjonale føringer...

Detaljer

Satsingsområder/hovedtema mål og strategier

Satsingsområder/hovedtema mål og strategier Satsingsområder/hovedtema mål og strategier (Oppsummering fra gruppearbeid 12.05.15 og 01.06.15) Satsingsområde: Befolkningsutvikling/bosetting Gruppe 1 (12.05.15: Mål: Ha en positiv befolkningsutvikling

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Hemnes kommune Forslag til planprogram Revidering av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser Innhold 1. Innledning... 2 2 Føringer for kommunedelplanen... 3 2.1 Nasjonale føringer... 3

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019.

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Demografiske utfordringer Natur- og friluftskommune Befolkningsutvikling Kjære Karlsøyvelger! Det er spennende år foran

Detaljer

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune.

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Vi har gjennomført en bred prosess, der det har vært avholdt møter om temaet i Idrettsrådet og i hovedstyret i Kyrksæterøra I.L. KIL/Hemne,

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

Rakkestad Senterparti... nær deg

Rakkestad Senterparti... nær deg Rakkestad Rakkestad Senterparti... nær deg Trygge oppvekstsvilkår, gode skoler, et levende lokalsamfunn og en verdig alderdom 1. kandidat Peder Harlem Ordførerkandidat 2. kandidat Karoline Fjeldstad Våre

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Utbygging av gang og sykkelveger, sammenhengende sykkelveg til Fåberg. At Øyer kommune skal ha best mulig fagkompetanse inne alle driftsområder

Utbygging av gang og sykkelveger, sammenhengende sykkelveg til Fåberg. At Øyer kommune skal ha best mulig fagkompetanse inne alle driftsområder Innledning. Kristelig folkeparti bygger sin politikk på det kristne menneskesynet, nestekjærlighetsbudet, forvalteransvaret og vår felles kulturarv. Vi vil være med å bygge et samfunn der enkeltmennesket

Detaljer

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid Folkemøte 24.november Sammenstilling av gruppearbeid 1. Drømmekommune Gode eldre, helse- og oppvekstsvilkår Idretts - og kulturtilbud, gode møtearenaer Tilrettelagt for godt næringsliv Barnehage, skole

Detaljer

Politikerverksted 17. juni oppsummering fra cafédialog

Politikerverksted 17. juni oppsummering fra cafédialog Politikerverksted 17. juni oppsummering fra cafédialog Spørsmål 1: Det er behov for en mer helhetlig samfunnsplanlegging og -utvikling på tvers av kommunegrenser. Hvordan bør dette løses på Nedre Romerike?

Detaljer

Økonomiplanseminar 22. mai 2008

Økonomiplanseminar 22. mai 2008 OPPGAVE: Gruppe 1 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 1 når oppgaven besvares. Gruppe 2 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 2 osv. Utover dette kan gruppene etter eget ønske fokusere på ett eller flere av

Detaljer

Kommuneplanens strategidel

Kommuneplanens strategidel Kommuneplanens strategidel Forslag til mål-og rapporteringssystem Definisjoner Visjon Overordnede mål Hovedmål Tiltak Et omforent framtidsbilde som kommunen ønsker å bli identifisert med Ikke konkretiserte

Detaljer

Planstrategi 2012 Det store utfordringsbildet. Formannskapets behandling 6. mars 2012

Planstrategi 2012 Det store utfordringsbildet. Formannskapets behandling 6. mars 2012 Planstrategi 2012 Det store utfordringsbildet Formannskapets behandling 6. mars 2012 Rollefordeling Administrasjon - Politikk Administrasjonen Beskriver utviklingstrekk og utfordringer Politisk prosess

Detaljer

Kommunedelplan kultur

Kommunedelplan kultur Kommunedelplan kultur Presentasjon av utfordringer og målbilde i enhetsledermøte 23. mai 2014. Kommunedelplan kultur En annen måte å jobbe på: Mer kunnskapsbasert i tråd med intensjoner i alt plan- og

Detaljer

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn!

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn! Vegårshei Arbeiderparti Program 2011 2015 1 2 Kjære velger Aller først takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet både i forrige periode

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

Folkehelse i planleggingen

Folkehelse i planleggingen Folkehelse i planleggingen v/ Arild Øien Tromsø 8. februar 2011 1 25 000 innbyggere 36 km 2 2 1 Helse i plan i Oppegård kommune Hvilke grep vi har tatt Hvordan vi er organisert Hva vi ønsker å få til Hvordan

Detaljer

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter Program for Skaun Arbeiderparti Innhold Skaun Arbeiderparti vil 3 Hovedområder 3 Helse 4 Kunnskap 4 Klima / Miljø 4 Andre saker 5 Ung i Skaun 5 Eldre 5 Kultur

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Undersøkelse blant boende og utflytta meldalinger i aldersgruppa 20-35 år, gjennomført juni 2010

Undersøkelse blant boende og utflytta meldalinger i aldersgruppa 20-35 år, gjennomført juni 2010 Resultater fra attraktivitetsundersøkelse Hvor attraktiv er Meldal som bosted? Undersøkelse blant boende og utflytta meldalinger i aldersgruppa 20-35 år, gjennomført juni 2010 Sammendrag Totalt sett betraktes

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT, FRILUFTSLIV OG ANLEGGSUTVIKLING I FRØYA KOMMUNE 2013 2017.

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT, FRILUFTSLIV OG ANLEGGSUTVIKLING I FRØYA KOMMUNE 2013 2017. HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT, FRILUFTSLIV OG ANLEGGSUTVIKLING I FRØYA KOMMUNE 2013 2017. 1 Innholdsfortegnelse: Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Visjon Overordnede mål for fysisk aktivitet og

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 16/428 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 28.01.2016 001/16 KAMKAT Formannskapet 07.04.2016 006/16 KAMKAT Kommunestyret 18.04.2016 024/16

Detaljer

Nore og Uvdal. Alle skal med. Nore og Uvdal Arbeiderparti

Nore og Uvdal. Alle skal med. Nore og Uvdal Arbeiderparti Nore og Uvdal Alle skal med Nore og Uvdal Arbeiderparti Kommunevalgprogram 2011-2015 Nore og Uvdal kommune er og skal fortsatt være en flott kommune å bo i. I tillegg til naturgitte ressurser, er det menneskene

Detaljer

FOLKEMØTE PÅ ONØY/LURØY KOMMUNEDELPLAN

FOLKEMØTE PÅ ONØY/LURØY KOMMUNEDELPLAN FOLKEMØTE PÅ ONØY/LURØY KOMMUNEDELPLAN Tid: 5. mars 2013, 17.00 20.00 Sted: Onøy/Lurøy skole Møteleder: Ordfører, Bjørnar Skjæran Til stede fra administrasjonen: Karl-Anton Swendsen, Atle Henriksen, Kolbjørn

Detaljer

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Foto: Torbjørn Tandberg 2012 Hva skjer på møtet? Hva er en kommuneplan? Hva er kommuneplanens samfunnsdel? Hvordan komme med innspill i høringsperioden?

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028. Forslag

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028. Forslag Planprogram Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028 Forslag «Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for alle» 13.10.15 Forslag til planprogram for «Kommunedelplan for fysisk

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Framtidas Oppland vekst i Næring og folketall. Næringsklima Demografi Ambisjoner

Framtidas Oppland vekst i Næring og folketall. Næringsklima Demografi Ambisjoner Framtidas Oppland vekst i Næring og folketall Næringsklima Demografi Ambisjoner Stortingets vedtatte mål for kommunereformen: 1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 2. Helhetlig og samordnet

Detaljer

HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG?

HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG? NES KOMMUNE Samfunnsutvikling og kultur HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG? INFORMASJON OM ÅPENT DIALOGMØTE Mandag 4. februar kl. 19.00-22.00 på rådhuset I forbindelse med revisjon av kommuneplanens

Detaljer

Valgprogram for perioden 2011-2015

Valgprogram for perioden 2011-2015 VALGPROGRAM 2011 2015 BERLEVÅG HØYRE Visjon: Berlevåg og Kongsfjord skal fortsatt være gode og trygge steder å bo. Vår viktigste utfordring framover blir å tilrettelegge for nye arbeidsplasser og snu flyttestrømmen

Detaljer

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Om undersøkelsen Følgende invitasjon ble sendt ut 6. september 2013 Visjonen

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

Folkehelseplan for Tinn kommune 2015-2025. Forslag til planprogram

Folkehelseplan for Tinn kommune 2015-2025. Forslag til planprogram Folkehelseplan for Tinn kommune 2015-2025 Forslag til planprogram Frist for merknader: 24.februar 2015 1 Planprogram kommunedelplan for folkehelse Tinn kommune. Som et ledd i planoppstart for kommunedelplan

Detaljer

Bolyst og attraktivitet Komiteearbeid 12.6.2013

Bolyst og attraktivitet Komiteearbeid 12.6.2013 Bolyst og attraktivitet Komiteearbeid 12.6.2013 Basert på rapporter fra Østlandsforskning (2003,2005,2009), Telemarkforskning (2011,2012,2013) og Norsk institutt for by og regionsforskning (2000, 2011)

Detaljer

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole PLAN FOR FYSISK AKTIVITET i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole 2012 Innhold Forord...3 Innledning.....4 Fysisk aktivitet i barnehage......6 Fysisk aktivitet på barnetrinnet og i SFO... 8 Fysisk

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2013-2030

Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Føringer fra samfunnsdelen/andre vedtatte planer og øvrige føringer Viktige temaer Medvirkning og videre prosess Kommuneplan for Nes Planprogram Samfunnsdel Arealdel Formålet

Detaljer

Kommunedelplan Helse- og omsorg Forslag - planprogram

Kommunedelplan Helse- og omsorg Forslag - planprogram Kommunedelplan Helse- og omsorg Forslag - planprogram Innhold 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn... 1 1.2 Planprogram... 1 1.3 Forholdet mellom kommunedelplan og andre kommunale planer... 1 1.4 Nasjonale og

Detaljer

VEDLEGG. Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023

VEDLEGG. Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023 VEDLEGG Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023 2 Vedlegg: Prosessinnspill til satsningsområder, strategi og mulige tiltak. Satsningsområde : LIKE MULIGHETER STRATEGI

Detaljer

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer.

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer. Utkast per 06.01.2016 K2 prosessen: Intensjonsavtale. Innledning Søgne kommune og Songdalen kommune har en intensjon om å slå seg sammen. Kommunene har forhandlet frem en felles plattform for en ny kommune

Detaljer

Kommuneprogram. Alle skal med. Øksnes Arbeiderparti. for Øksnes Arbeiderparti 2011 2015

Kommuneprogram. Alle skal med. Øksnes Arbeiderparti. for Øksnes Arbeiderparti 2011 2015 Kommuneprogram for Øksnes Arbeiderparti 2011 2015 Øksnes Arbeiderparti Alle skal med Innhold En trygg oppvekst Skole Kunnskap for alle Helse og omsorg En aktiv alderdom i Øksnes Øksnes et inkluderende

Detaljer

Samfunnsplan Porsanger kommune 5. juni 2014

Samfunnsplan Porsanger kommune 5. juni 2014 Arbeidsutkast Samfunnsplan Porsanger kommune 5. juni 2014 Hensikt Samfunnsplanen skal utarbeides som en overordnet strategisk plan for samfunnsutvikling i Porsanger kommune Skal dekke 2014-2026 Sluttsituasjon

Detaljer

Frihet Likhet Solidaritet

Frihet Likhet Solidaritet Frihet Likhet Solidaritet Frihet fra fattigdom, likhet i rettigheter og i muligheter, solidaritet mellom de som har og de som ikke har, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Lier Arbeiderparti Kommunevalgprogram

Detaljer

Landbrukskommunen tett ved byen Lillehammer 6237 innbyggere på ca 1200 km2 Landbruksproduktene gir grunnlag for en sterk industri med

Landbrukskommunen tett ved byen Lillehammer 6237 innbyggere på ca 1200 km2 Landbruksproduktene gir grunnlag for en sterk industri med Landbrukskommunen tett ved byen Lillehammer 6237 innbyggere på ca 1200 km2 Landbruksproduktene gir grunnlag for en sterk industri med videreforedling. Sagbruk, takstolfabrikk, huselementfabrikk, møbelfabrikker.

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen - Kongsberg 2013

Innbyggerundersøkelsen - Kongsberg 2013 AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser Innbyggerundersøkelsen - Kongsberg 2013 Formannskapets budsjettkonferanse 12. juni 2013 Side 1 14.06.13 Innbyggerundersøkelsen 2013 Side 2 14.06.13 Innbyggerundersøkelsen

Detaljer

ARBEID MED INTENSJONSAVTALE

ARBEID MED INTENSJONSAVTALE ARBEID MED INTENSJONSAVTALE Det tas sikte på å lage en så kortfattet og lettlest intensjonsavtale som mulig (5-10 sider). Dokumentet må samtidig være så vidt konkret at innbyggere og politikere får et

Detaljer

Utvalg for tjenesteyting Møtedato: 11.03.2010 Saksbehandler: Ole Folland

Utvalg for tjenesteyting Møtedato: 11.03.2010 Saksbehandler: Ole Folland HANDLINGSPROGRAM - ØKONOMIPLAN 2010-2013 Utvalg for tjenesteyting Møtedato: 11.03.2010 Saksbehandler: Ole Folland Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 9/10 Utvalg for tjenesteyting 11.03.2010 5/10 Utvalg for

Detaljer

Kommuneplan for Vadsø

Kommuneplan for Vadsø Kommuneplan for Vadsø 2006-2017 STRATEGIDEL Visjon, mål og strategier PÅ HØYDE MED TIDEN STRATEGI 1 Vadsø er et naturlig senter i Varangerregionen 1.1. Kompetanseutvikling Vadsø kommune skal være det sterkeste

Detaljer

1. Bidra til at flere fullfører videregående skole, for å starte på høyere utdanning og/eller kommer i arbeid:

1. Bidra til at flere fullfører videregående skole, for å starte på høyere utdanning og/eller kommer i arbeid: 1 FOLKEHELSESTRATEGI STOKKE KOMMUNE 2012-2016. I tråd med mandat fra rådmannen har folkehelseutvalget, i samarbeid med alle kommunens seksjoner, utarbeidet følgende forslag til folkehelsestrategi for Stokke

Detaljer

Helse i alt vi gjør!

Helse i alt vi gjør! Helse og levekår i Utfordringer Mål Tiltak Helse i alt vi gjør! Presentasjon på Feiringklinikken 29.11.12 v/janita Hofseth Virksomhetsleder Helsehuset side 1 Nytt lovgrunnlag Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

AGDENES SENTERPARTI. Valgprogram 2007-2011 KOMMUNEVALG

AGDENES SENTERPARTI. Valgprogram 2007-2011 KOMMUNEVALG AGDENES SENTERPARTI Valgprogram 2007-2011 KOMMUNEVALG Hovedsatsning Økt bosetting i kommunen gjennom fokus på innbyggernes behov, trivsel, og livskvalitet gjennom alle faser i livet. Omsorg Arbeide for

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland

Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland Bakgrunn Nordland fylkeskommunes visjon for folkehelsearbeidet er "Et friskere Nordland". Nordland skal være et foregangsfylke i folkehelsearbeid, og ett av hovedmålene

Detaljer

Samfunnsdel 2014-2024

Samfunnsdel 2014-2024 GRATANGEN KOMMUNE PLANPROGRAM Kommuneplanens Samfunnsdel 2014-2024 1 2 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formålet med planprogram..... 3 1.3 Rammeverk for kommuneplanen... 4 2. STATUS OG UTFORDRINGER...

Detaljer

PROGRAM FOR PERIODEN 2011 2015. STEM SENTERPARTIET DA STEMMER DU FOR:

PROGRAM FOR PERIODEN 2011 2015. STEM SENTERPARTIET DA STEMMER DU FOR: SIRDAL SENTERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2011 2015. STEM SENTERPARTIET DA STEMMER DU FOR: Fornøyde innbyggere som har trygghet i alle livets faser Boligtilbud for alle og forventning om økning av folketallet

Detaljer

Folkemøte Sandhornøy 27.11.2013

Folkemøte Sandhornøy 27.11.2013 Folkemøte Sandhornøy 27.11.2013 Sted: Sandhornøy skole Tid: 19:00 21:30 27 oppmøtte. Tilstede fra Kommunen: Møteleder Petter Jørgen Pedersen (Ordfører), Laila Kildahl (Nestleder planutvalget), Iren Førde,

Detaljer

Vegårshei Arbeiderparti

Vegårshei Arbeiderparti Vegårshei Arbeiderparti Program 2015 2019 1 Kjære velger Aller først - takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet i den siste perioden har

Detaljer

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN TILTAKSPLAN Rulleres hvert år i sammenheng med økonomiplanen SMIL BAK HVER SKRANKE HOVEDMÅL 1 KOMMUNENS BEFOLKNING SKAL MØTE ET HELHETLIG OG SAMORDNET TJENESTETILBUD DELMÅL 1.1 BRUKERNE SKAL VITE HVOR

Detaljer

Bø kommune Sauherad kommune. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram

Bø kommune Sauherad kommune. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram Bø kommune Sauherad kommune Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram 1.0 Innledning... 3 2.0 Hensikt med planprogrammet... 4 3.0 Rammer og føringer... 5 3.1 Statlige føringer...

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Muligheter og utfordringer

Muligheter og utfordringer Fortsatt egen kommune (0-alt.) Muligheter og utfordringer 1 : Agenda Hvorfor kommunesammenslåinger? Demografisk utvikling Økonomi Ekspertutvalgets kriterier Nye oppgaver for kommunene Interkommunale løsninger

Detaljer

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre.

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. ! Folk først. Brønnøy Venstre (http://www.venstre.no/lokal/nordland/bronnoy/). Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. Kommunestyreperioden 2015-2019 vil bli preget av hardt og målrettet arbeid for alle ansatte

Detaljer

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019 Åmli Arbeiderparti Best mulig skole og barnehage Arbeid til alle - arbeid gir veldferd God eldreomsorg er vår hjertesak Vi skal kjempe for å beholde VGS i bygda Åmli Arbeiderparti

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Folkemøte på Nordkisa

Folkemøte på Nordkisa Folkemøte på Nordkisa Ullensaker kommune Harald Espelund Johan Weydahl og Anita Veie En god fremtid i en kommune i endring Flyplassen er porten til verden. Flyplassen er porten til verden. Den gir muligheter

Detaljer

Saksprotokoll. Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/02253

Saksprotokoll. Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/02253 Saksprotokoll Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/02253 Behandlet av Møtedato 1 Administrasjonsutvalget 17/14 05.11.2014 10 Ungdomsrådet 9/14 04.11.2014 2

Detaljer

Program for 2011-2015 Averøy Senterparti

Program for 2011-2015 Averøy Senterparti Program for 2011-2015 Averøy Senterparti Senterpartiet ønsker: - en aktiv og synlig kommune - en myldrende kulturkommune - god skole både i trivsel og læring - god helse- og omsorgstjeneste i hele livsløpet

Detaljer

Kultur og miljø STRATEGIER

Kultur og miljø STRATEGIER Kultur og miljø STRATEGIER Bydelen skal: Strategi 1: Bidra til at Bydel Groruds historie og mangfoldige kulturarv dokumenteres, formidles og holdes levende. Dette for å styrke befolkningens tilhørighet

Detaljer

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 NEDRE EIKER KOMMUNE Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004 Notat: L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 Oversikt over forslag til tiltak i kulturplanen A: Barne- og ungdomskultur 1

Detaljer

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Vedtak om framtidig kommunestruktur vil bli gjort i 2016 og derfor er denne valgperioden en viktig tid for samfunnet vårt. Dette vil bli en krevende prosess, vi skal nå

Detaljer

Kommuneplan Rollag Næringsutvikling Driving Force

Kommuneplan Rollag Næringsutvikling Driving Force Kommuneplan Rollag Næringsutvikling Driving Force 4. oktober 2010 Olav Volldal 1 Litt om forutsetningene for innlegget Jeg har ikke svarene og kjenner ikke kommunen godt nok Har erfaring med å utvikle

Detaljer

Herøy kommune 50 mill. Marine Harvest 100 mill. Økt bosetting

Herøy kommune 50 mill. Marine Harvest 100 mill. Økt bosetting Bakgrunn økt bosetting Herøy kommune 50 mill Marine Harvest 100 mill 1 Herøy kommune - hovedsatsningsoområde Med bakgrunn i alle problemene (nedgang i folketall, arbeidsledighet, stor uføregrad, sosialhjelp,

Detaljer

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010 Gunnar Apeland Spørsmål i avisinnlegg Kan de politiske partiene i Sørum gi informasjon om hvilken kontakt kommunen har hatt

Detaljer

KULTUREN KALLER! Kulturplan for Gjerdrum kommune 2015-2025. Vedtatt i kommunestyret 10.12.14 i sak 14/156. Gjerdrum, 27.11.14.

KULTUREN KALLER! Kulturplan for Gjerdrum kommune 2015-2025. Vedtatt i kommunestyret 10.12.14 i sak 14/156. Gjerdrum, 27.11.14. KULTUREN KALLER! Kulturplan for Gjerdrum kommune 2015-2025 Vedtatt i kommunestyret 10.12.14 i sak 14/156 Gjerdrum, 27.11.14. Foto: Anders Valde LANDART 2013 1 FORORD Kulturopplevelse og deltakelse får

Detaljer

Kommunevalgprogram 2015-2019 for Vardø Arbeiderparti

Kommunevalgprogram 2015-2019 for Vardø Arbeiderparti Kommunevalgprogram 2015-2019 for Vardø Arbeiderparti Vardø kommune inn i fremtiden Kommunen er grunnmuren i velferdssamfunnet og forvalter fellesskapets verdier. Dialog og åpenhet er viktige demokratiske

Detaljer

Behov for planer og revisjoner i Hol kommune 2012-2016

Behov for planer og revisjoner i Hol kommune 2012-2016 Vedlegg til kommunal planstrategi 2012-2016 Behov for planer og revisjoner i Hol kommune 2012-2016 Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i Hol kommunestyre 26.08.2010, og den inneholder Hol kommunes 12

Detaljer

EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG

EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG Ås kommune UNIVERSITETSBYGDA EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG 2.05.06 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Planprogram Innhold Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet... 1 1 Innledning... 3 1.2 Plankrav... 3 1.3

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 04.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

Informasjon og opplæring om dialogprosessen 2013. Onsdag 27. februar 2013

Informasjon og opplæring om dialogprosessen 2013. Onsdag 27. februar 2013 Informasjon og opplæring om dialogprosessen 2013 Onsdag 27. februar 2013 1 NYTT I 2013 Økonomiplan 2014-2017 vedtas av bystyret i juni Budsjett 2014 vedtas av bystyret i desember 2 TIDSPUNKTENE Dialogmøtene

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for Meløy kommune 2013-2016 VEDTATT I KOMMUNESTYRET SAK 55/13-20. JUNI 2013 INNHOLD 1. Forord s. 2 2. Visjon og mål s. 3 3. Prinsipper for kommunikasjon s. 4 4. Ansvar og organisering

Detaljer

Revidering av kommuneplanen Planprosess - Tysfjord

Revidering av kommuneplanen Planprosess - Tysfjord Revidering av kommuneplanen Planprosess - Tysfjord November 2011 526979 Tysfjord - kommuneplanprosess REVIDERING AV KOMMUNEPLANEN OPPGAVEN REVIDERE EKSISTERENDE KOMMUNEPLAN SAMFUNNSDEL OG AREALDEL HVORDAN?

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

KOMMUNEREFORMPROSJEKTET «LYNGDAL 3» INTENSJONSAVTALE AUDNEDAL FRAMOVER HÆGEBOSTAD SAMAN OM EI POSITIV UTVIKLING LYNGDAL VI VIL VI VÅGER SIDE 1

KOMMUNEREFORMPROSJEKTET «LYNGDAL 3» INTENSJONSAVTALE AUDNEDAL FRAMOVER HÆGEBOSTAD SAMAN OM EI POSITIV UTVIKLING LYNGDAL VI VIL VI VÅGER SIDE 1 KOMMUNEREFORMPROSJEKTET «LYNGDAL 3» INTENSJONSAVTALE AUDNEDAL FRAMOVER HÆGEBOSTAD SAMAN OM EI POSITIV UTVIKLING LYNGDAL VI VIL VI VÅGER SIDE 1 SIDE 2 BYGGING AV NY KOMMUNE BESTÅENDE AV AUDNEDAL, HÆGEBOSTAD

Detaljer

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Forslag til planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 1 Bakgrunn og formål Kommunene har vært pålagt å utarbeide planer for idrett og fysisk aktivitet fra 1998. I 1993 utvidet

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR ROAN - SAMFUNNSDEL 2015 MÅL OG STRATEGIER

KOMMUNEPLAN FOR ROAN - SAMFUNNSDEL 2015 MÅL OG STRATEGIER KOMMUNEPLAN FOR ROAN - SAMFUNNSDEL 2015 MÅL OG STRATEGIER Vedtatt i kommunestyret den 25. juni 2015, sak Oppdragsnavn: Kommuneplan for Roan Samfunnsdel 2015 Oppdragsgiver: Roan kommune Revisjon 02 Dato

Detaljer

Sørfold Senterparti. Sørfold - best som egen kommune.

Sørfold Senterparti. Sørfold - best som egen kommune. Sørfold Senterparti Sørfold - best som egen kommune. VÅRE VEIVISERE VIL VÆRE: Bestå som egen kommune Ta hele Sørfold i bruk Trygghet i alle livets faser Tenke miljørettet Kultur gir liv Hjelpe ungdom til

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019 Planprogram høringsforslag INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1. BAKGRUNN 2. FORMÅL 2.1. Innhold 3. RAMMER OG FØRINGER 3.1. Kommunale føringer

Detaljer

Søknad deltakelse i kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse

Søknad deltakelse i kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse Søknad deltakelse i kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse Sammendrag Det vises til invitasjon fra Nordland fylkeskommune med invitasjon til deltakelse i kartlegging

Detaljer

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 1 INNHOLD 1 INNLEDNING 3 2 AVGRENSNING 3 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 3 3.1 Overordnede mål 3 3.2 Planarbeidet skal omfatte 4 4 PLANPROSESS

Detaljer

Utkast til Kommuneplanens samfunnsdel. for Tolga kommune 2015 2027

Utkast til Kommuneplanens samfunnsdel. for Tolga kommune 2015 2027 Utkast til Kommuneplanens samfunnsdel for Tolga kommune 2015 2027 Utkast til kommuneplanens samfunnsdel 2015 2017 Side 1 Utkast til kommuneplanens samfunnsdel 2014 2026. Innholdsfortegnelse: Forord Innholdsfortegnelse

Detaljer