NMF fagplan nr 2 Aktivitetslederkurs

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NMF fagplan nr 2 Aktivitetslederkurs"

Transkript

1 NMF fagplan nr 2 Aktivitetslederkurs

2 Innholdsfortegnelse 1 Forord Definisjoner FRITRENING LEDET TRENING KONKURRANSE OPPVISNING Generelt om kurset VARIGHET KOMPETANSENS GYLDIGHET Administrative forhold PLANLEGGING AV KURS KURSHOLDERE ØKONOMI DELTAGER ANTALL DELTAGERE PÅ KURS Oppdatering/endringer Godkjenning Nivelleringsbegreper HANDLINGSVERB SOM BESKRIVER KUNNSKAPSMÅL HANDLINGSVERB SOM BESKRIVER FERDIGHETSMÅL Fagplan... 7 Side 2 av 11

3 1 Forord Denne fagplan er utarbeidet av Utdanningsutvalget (UTU) ført i pennen av Conrad Rye- Holmboe. Fagplanen danner grunnlaget for kursholderne ved planlegging, forberedelse og gjennomføring av aktivitetslederkurset. Den danner også grunnlag for deltagernes evaluering av kursinnhold og relevans. Den beskriver godt de enkelte fag/leksjoner som skal gjennomføres, samt hvilke kunnskaps- og ferdighetsmål som kreves. Alle målformuleringer i denne fagplanen er basert på tabell over nivelleringsbegreper på side 4. 2 Definisjoner 2.1 Fritrening Er aktivitet der klubben holder åpent for alle utøvere med lisens innen gjeldende gren. Utøverne tildeles normalt tidsvindu for treningstid avhengig av ccm 3 størrelse, alder eller ferdighet. Utøverne kan tilhøre forskjellige klubber, og forestår sitt treningsopplegg fritt. Fritrening skal ledes av Aktivitetsleder. 2.2 Ledet trening Er en trening hvor banen eller anlegget normalt holdes stengt for andre enn de som er innmeldt i treningsgruppa. En ledet trening ledes av en trener, som legger opp øvelser med instruksjon og demonstrasjoner. Det tillates normalt ikke at noen kjører fritt utenom opplegget. På ledede treninger kan banen kuttes, kjøres motsatt veg osv. Dette styres av treneren. En trener kan arrangere interne treningsløp for utøvere innen egen klubb. 2.3 Konkurranse Konkurranse er en aktivitet iht konkurranse regulativene ledet av Stevneleder. 2.4 Oppvisning Oppvisning er en aktivitet som gjennomføres for å vise frem aktivitetene normalt i den hensikt å rekruttere nye medlemmer. Foruten å gjennomføre dette på godkjent bane/anlegg kan det rigges bane på et torg/messeområde der det samles mye folk. Det må utarbeides tilleggsregler og tillatelse fra Politi må innhentes. Aktiviteten skal ledes av stevneleder alternativt aktivitetsleder under spesielle forhold. 3 Generelt om kurset Ved alle treninger som gjennomføres i regi av NMF er det krav til at aktivitetsleder skal være tilstede og ha ansvar for at aktivitetene gjennomføres etter lover, regler og klubbens HMS og internkontrollsystem. Aktivitetslederen skal fremstå som en myndighetsperson sentralt og synlig for utøverne. Han/hun skal ha kontroll på at utøverne innehar gyldig lisens/medlemskap, overholder klubbens banereglement/treningsreglement, kunne handle ved uhell/ulykke og stille krav til støtte for å opprettholde forsvarlig sikkerhet - eks flaggvakter, sette ut personer for å støtte utøverne på vanskelige partier, etc. Han/hun bør også kontrollere egen klubb ift krav om vedlikehold av anlegget, og at klubbens formalia er i orden. (eks betalt medlemskap NMF/region inneværende år, banegodkjenning ol) Hensikten er å skape en trygg og sikker aktivitet for både utøvere, foresatte, funksjonærer og eventuelle tilskuere. Dette kursets målsetting er å gi deltagerne tilstrekkelig teoretisk bakgrunn iht ovennevnte for å lede en fritrening. 3.1 Varighet Aktivitetslederkurset gjennomføres med 10 leksjoner a 45 min. Side 3 av 11

4 3.2 Kompetansens gyldighet Kurset er ikke rettet mot en spesiell gren, og deltager kan etter gjennomført kurs og godkjent internopplæring i egen klubb være aktivitetsleder for alle NMF definerte aktiviteter unntatt Road Racing (her kreves det i tillegg stevnelederkompetanse). Kompetansen er gyldig i 5 år + ut året. Dersom klubben ønsker kompetansen videreført for nye 5 år sender klubben melding med anmodning om fornyelse til NMF. (Samlet oversendelse). 4 Administrative forhold 4.1 Planlegging av kurs Tidspunkt, sted og kursholder for aktivitetslederkursene planlegges normalt av utdanningsansvarlig i Region. Han/hun er ansvarlig for å saksbehandle innspill til NMF utdanningsansvarlig innen Motorsportkonferansen (MSK) i november hvor koordinering av utdanningskalenderen mellom regionene vil være et tema. Utdanningskalenderen for kommende år legges på nett (offentligjøres) normalt innen 1 desember. Aktivitetslederkurs kan også settes opp ad hock og planlegges av regionene selv. Det er da viktig at NMF informeres før kursstart. 4.2 Kursholdere Det er ønskelig at hver region besitter 2-3 (event flere) kursholdere for aktivitetslederkurs hver. Det er regionen selv som må rekruttere disse. Kjennskap til personene ift kunnskapsnivå og pedagogiske ferdigheter er det regionen selv som er nærmest til å vurdere. Kandidater meldes inn til NMF ved utdanningsansvarlig som i samråd med UTU godkjenner disse og registrerer dette på personlig profil. I tillegg skal kursholderne være offentliggjort på NMF nett. Ut i fra et kvalitativt og økonomisk synspunkt er det ønskelig med så få kursholdere som mulig. NMF forsøker årlig å arrangere seminar for kursholdere hvor endringer i regelverk, fagplaner, pedagogisk påfyll osv vil være tema. 4.3 Økonomi Arrangør av kurset (region eller klubb) står ansvarlig for reise og oppholdsutgifter for kursholder. Arrangør er også ansvarlig for utgifter ifm leie av lokale og eventuell bespisning. Lønn til kursholder for aktivitetslederkurs er pr tid kr 300,-/time - til sammen kr 3000,- Kursholder fakturerer NMF som igjen fakturerer arrangør etter vedtatt sats. Kursholder tilkommer ikke kosttillegg for de måltider der arrangør besørger dette. Dersom samtlige kursdeltagere tilhører arrangørklubb kan kursholders lønn avtales direkte. (gjennomføres på dugnad, eventuelt mot lavere sats). NMF vil da trekke ifra utgifter til kursholder mot vedtatt kurspris. (iht kursprisliste) 4.4 Deltager Krav til forkunnskaper er gjennomført lisenskurs teoridel. Det kreves 100% tilstedeværelse på kurset. Etter gjennomført kurs kan deltagerne fungere som aktivitetsleder umiddelbart. Kursholder har dokumentasjon omkring deltagere med fullført kurs. Det anbefales imidlertid at den enkelte klubb i tillegg gjennomfører internopplæring ved at deltageren får følge en erfaren aktivitetsleder på en trening eller flere. Her vil klubbens egne rutiner (internkontrollsystem), banereglement, klubbens kriseplan og lignende bli gjennomgått. Kursholder sender snarest etter kurs navneliste til NMF over deltagere iht NMF mal. NMF vil så snarest oppdatere personlig profil. Når dette er i orden kan den enkelte selv skrive ut kompetansebevis via NMF nettside og pålogging. Side 4 av 11

5 4.5 Antall deltagere på kurs mets størrelse vil være avgjørende for antall deltagere på kurs. Normalt bør et kurs ikke fylles opp med mer enn 20 deltagere. 5 Oppdatering/endringer Fagplaner i NMF skal og bør være levende dokumenter. Derfor ønskes innspill og forslag til endringer fra alle brukere. Forslagene sendes NMF som vil samle disse og benytte Utdanningsutvalget (UTU) til å saksbehandle. Forslagene vil normalt bli presentert og diskutert for det publikum som måtte ønske det ifm Motorsportkonferansen. Kursholderne orienteres og endringer innarbeides i fagplanene innen årets utløp. 6 Godkjenning NMF Forbundsstyret godkjenner fagplan nr 2 Aktivitetslederkurs versjon xxx Signaturer XXX Forbundsstyret event.. Side 5 av 11

6 7 Nivelleringsbegreper Det optimale er at deltageren skal beherske alle ferdighetsmålene og kunne anvende alle kunnskapsmålene. For å nivellere kravene innen kunnskaper og ferdigheter i det enkelte fag, brukes handlingsverb. 7.1 Handlingsverb som beskriver kunnskapsmål Høyeste nivå Mellomnivå Laveste nivå Nivå Anvende Innebærer Løse problemer, foreta logiske vurderinger. Forstå Skjønne innhold og mening slik at kunnskapene kan brukes i enkle og konkrete situasjoner. Dele opp kunnskapene i elementer og se sammenhenger. Være orientert om Gjengi kunnskaper/fakta, innebærer det første steg av forståelse. Kalles ofte faktakunnskap. Eksempel på handlingsverb Vurdere, diskutere, avgjøre, beslutte, overveie, bedømme, relatere, produsere, skape, endre, utforme, modifisere, utvikle, organisere, formulere Skille mellom, identifisere, klassifisere, gjenkjenne, generalisere, sette i sammenheng, velge, omstrukturere Oversette, gjengi med egne ord, illustrere, presentere, gjenta, skille mellom, forklare, demonstrere, kjenne igjen, beskrive 7.2 Handlingsverb som beskriver ferdighetsmål Høyeste nivå Nivå Beherske Innebærer Utføre selvstendig under realistiske betingelser hvor bare en liten del av den mentale kapasiteten tas i bruk. Dette innebærer en viss automatikk, dvs at deltageren er drillet til et visst nivå. Mellomnivå Laveste nivå Selvstendig utføre Under ledelse På kommando, tegn, signal eller eget initiativ. Uten veiledning. Det kan stilles krav til utførelsen. På kommando, tegn, signal eller eget initiativ, med instruksjon/tilgang til hjelp. Side 6 av 11

7 8 Fagplan 1. Utdanningsmål Deltageren skal etter kurset kunne organisere og lede en fritrening på en sikkerhetsmessig og forsvarlig måte. 2. Holdningsmål Aktivitetsleder skal fremstå som myndighetsperson synlig og sentralt plassert. Han/hun skal være lojal mot de lover og regler som gjelder, i den hensikt at alle utøvere, foresatte og funksjonærer skal føle trygghet under aktiviteten 3. Undervisningsmål - fag 3.1 Kursadministrasjon Forhold Tid Kurs åpning/innledning - Være orientert om kursets gjennomføring plan for dagen - krav Kursevaluering - Gjennomføre kursevaluering ved kursets slutt Kursavslutning Organisering av aktivitet og hva som kreves - Krav for å åpne et anlegg/bane - Typer aktivitet o Fritrening o Ledet trening o Konkurranse o Oppvisning 3.3 Aktivitetslederens oppgaver under fritrening Uniformering fordeler Kontroll av medlemskap, lisenser og kjøretøy iht tekn reg Inndeling i grupper kjøretid iht ccm, alder etc. Krav til støtte flaggvakter, kontroll av dokumentasjon, personer ut i banen for å støtte utøvere i vanskelige partier osv. 3.4 Aktivitetslederens ansvar Være orientert om ansvar ; NMF, klubben og aktivitetslederen Relatere dette/diskutere relevant uhell (eks Gardermoen ulykken) 3.5 Forsikringer Utdype/eksemplifisere forsikring i de forskjellige utøverlisenser og klubbens baneforsikring 3.6 Reglementene Forstå og anvende de regler som kommer til anvendelse under en fritrening Ved spørsmål kunne finne svar i gjeldene reglementer 3.7 Banegodkjenning Selvstendig utføre sikkerhetsvurdering og godkjenne bane/område for denne ene trening 3.8 NIF barneidrettsregler Være orientert om Forskrifter for Barneidretten i NMF og krav for organisering av aldersgruppa 5-12 år 3.9 Handling ved uhell - krisehåndtering Selvstendig utføre handling ved uhell Være orientert om NMF hefte om krisehåndtering 3.10 Aktivitetslederrollen praktisk demo Ute, på anlegget - demonstrere/vise banegodkjenning - diskutere hvor aktivitetsleder bør oppholde seg - best oversikt 15 2 x x På banen/anle gget 45 Side 7 av 11

8 - demonstrere/øve et uhell hvor AMK kontaktes Totalt antall timer 10 Leksjon Kursadministrasjon I klasserom - Være godt orientert om innhold i kurset - ha fått et godt førsteinntrykk av kurset/kursholder - være motivert for resten av kurset Kursåpning/innledning: - Velkomst - presenter instruktør - Presenter kursets målsetting - presenter utlevert materiale - gjennomgå timeplan - ingen prøve/eksamen - Pauser - røyke - bespisning - kaffe - toalett - branninstruks i dette lokalet - krav til fremmøte (100 %) - hvilke grener kan aktleder nå lede? - hva skjer etter at kurset er ferdig - hva skjer når kompetansen utgår? Kursevaluering: - Utdeling av skjema - forklar hva hva skjema brukes til Kursavslutning: - oppsummering - spørsmål - Vel hjem - forstå viktighet av å gi tilbakemelding - Gir bakgrunn for endringer Leksjon Organisering av aktivitet og hva som kreves Krav for å åpne et anlegg/bane - anlegg/bane godkjent av bane godkjenner (hvert 3 år) - anlegg/bane godkjent for hver åpning (aktivitetsleder) - baneforsikring - arrangørklubb er tilsluttet NMF - klubb betalt kontingent inneværende år til NMF og region - utøver må ha lisens og medlemskap - aktivitetsleder tilstede Det enkelte anlegg/bane bør ha: - banereglement - internkontrollhåndbok tilgjengelig for aktivitetsleder Typer aktivitet: 1. Fritrening 2. Ledet trening 3. Konkurranse I klasserom I klasserom I klasserom Forstå og anvende kravene for å åpne et anlegg/bane Ha en klar forståelse av begrepene relatert til Aktivitetslederkurs, Klubbtrenerkurs og Stevneleder Anbefale klubbene å henge opp synlig i klubblokale : - betalt medlemskontingent til NMF - dokumentasjon på banegodkjenning - banereglement Standard for Internkontrollhåndbok er utarbeidet i Region Vest, og brukes an mange klubber der. Kontakt Regional aktivitetskonsulent Region Vest Side 8 av 11

9 4. oppvisning Leksjon Aktivitetslederens oppgaver under fritrening - låse opp anlegget I klasserom - uniformere seg Deltageren skal ha fått en god forståelse - kontrollere bane godkjenne for arbeidsoppgaver og utfordringer som - innsjekk av førere kan oppstå gjennom en hel fritrening fra bommen åpnes til den lukkes - kontrollere medlem/lisens - utøvere signerer kjøreliste - skrive ut aktuelle lisenser - enganslisens - mikrolisens - rekrutteringslisens - organisere aktiviteten etter : - ferdighetsnivå - alder - størrelse på kjøretøy - stille krav til støttefunksjonærer - flaggvakter - lisensutskriving - steinplukking - etc - påse at sikkerhet iht reglement opprettholdes - agere på uakseptabel oppførsel - handle ved uhell/ulykke - rekruttere - rydde - stenge ned anlegget Leksjon Aktivitetslederens ansvar Hvilket ansvar har aktivitetsleder? Kan aktivitetsleder bli tiltalt? Leksjonens mål er å sette fokus på ansvar slik at deltager blir bevisst på sine Eksemplifiser eks bruke Gardermoen uhellet som Uaksom handlinger som aktivitetsleder. eksempel Leksjonen må skape trygghet for Grovt uaktsom deltageren Kan klubben bli tiltalt? Hvem er ansvarlig her? Kan NMF bli tiltalt? Leksjon Forsikringer - Lisens Fordeler med int lisens Aktivitetsleder skal forstå og orientere andre i grovt om hvilken forsikring Side 9 av 11

10 - tilleggsforsikring Hva er dette Hvordan kjøpes dette - baneforsikring deltager, klubb, anlegg er dekket av. Aktivitetsleder må kunne i råd til utøvere/foresatte etter uhell om hvordan dette skal registreres korrekte skjemaer osv Leksjon Reglementene Deltageren skal under en fritrening forstå og anvende de regler som gjelder under fritrening. Deltageren må kunne identifisere feil på kjøretøyet iht teknisk reglement (SR), og avgjøre om dette hjemler treningsstopp Trekke frem og diskutere pkt i relevante reglement som omhandler en fritrening - treningsreglementet - SR - teknisk reglement - medisinsk reglement - barnereglementet - miljøreglementet Leksjonen anbefales gjennomført som gruppeoppgave, hvor det deles ut spørsmålsark som diskuteres i plenum etter utløp av tid. Felles spørsmålsark er utarbeidet av UTU. Leksjon Banegodkjenning Deltageren skal mestre å godkjenne anlegget/banen før trening starter - Forstå ansvaret i dette Forstå ansvar i at når første kjører slippes ut på banen har aktivitetsleder godkjent banen for denne trening - Demonstrere sikkerhetsmessige forhold ved å godkjenne bane før trening - inn/utkjøring tilrettelagt tilfredsstillende? - banemarkeringer eks løse dekk - farlige gjenstander parkert inntil traseen? - nødvendighet av støttefunksjonærer eks flaggvakter - antall førere samtidig? Viktig poeng! Aktivitetsleder bør stille krav til egen klubb, ift vedlikehold og andre sikkerhetsmessige utbedringer. Også stille krav til førere og foresatte ift utbedre farlige punkt, støtte som vakter etc. Leksjon NIF barneidrettsregler - Forskrift for Barneidretten i NMF - barnebanens oppbygning - bestemmelser om barneidrett - samarbeid med trener/foresatte for å Leksjonen bør gjennomføres ute på treningsfeltet som en del av leksjon 3.9 Forstå og forholde seg til Bestemmelser for barneidrett Aktivitetsleder skal ikke ha direkte trener ansvar for denne gruppa. Men skal stille krav til at disse ledes/aktiviseres/iht Side 10 av 11

11 gi tilbud til denne aldersgruppa retningslinjer. Leksjon Handling ved uhell - krisehåndtering Innledning og kort gjennomgang i klasserom. Leksjonen bør gjennomføres ute på treningsfeltet som en del av leksjon Skadestedsledelse - iverksette førstehjelp (eget førstehjelpskurs) - Varsling tilkalle hjelp - Diagnosering (enkel) - Debrief - håndtere media - etterarbeid rapport - kontakte sykehus/foresatte - NMF hefte krisehåndtering (denne er ikke spesielt relevant for aktivitetsleder Aktivitetslederen skal forstå sin oppgave som skadestedsleder ved et uhell Være motivert for å gjennomføre øvelse/trening for seg selv og andre funksjonærer NB! Det er ikke aktivitetsleder sin oppgave å kontakte pårørende ved alvorlige hendelser. Mestre utfylling av : - Skaderapport for treningsskade - Individuelt skadeskjema Leksjon Aktivitetslederrollen praktisk demo Erfare i praksis helheten av gjennomgåtte leksjoner i klasserom Gå gjennom aktivitetslederrollen i praksis. Vektlegg: - uniformering - gunstig oppholdssted for aktleder - banegodkjenning - organisering av gruppene ved inn/utkjøring på bane (flyten fra depot til bane og inn igjen) - hvor er det gunstig å kreve støttefunksjonær Pølseboden Førerregistrering Lisenser Informasjon til nysgjerrige Handle ved uhell Leksjonen må tilpasses de forskjellige grener Tilpass gjerne tidspunktet for denne leksjonen slik at det er mulig å følge erfaren aktivitetsleders forberedelse og gjennomføring ifm en fritrening. Det er da viktig at denne aktivitetsleder handler iht din leksjon. (avtal på forhånd) Side 11 av 11

Aktivitetsleder/sikkerhetsleder

Aktivitetsleder/sikkerhetsleder Forskjellen på Sikkerhetsleder og Aktivitetsleder Sikkerhetsleder kan stå som sikkerhetsansvarlig på fritreninger. Sikkerhetsleder er det nye navnet på tidligere Aktivitetsleder (1-dagskurset). Sikkerhetsleder

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1. Forankring, revisjon m.m. Side 3

Innholdsfortegnelse. 1. Forankring, revisjon m.m. Side 3 Revidert 21. februar 2015 Innholdsfortegnelse 1. Forankring, revisjon m.m. Side 3 2. NIFs barnebestemmelser og rettigheter Side 4 2.1 NIFs bestemmelser om barneidrett Side 4 2.2 Idrettens barnerettigheter

Detaljer

Veien til golf Veiledning for klubbene

Veien til golf Veiledning for klubbene Veien til golf Veiledning for klubbene Veien til Golf Bestemmelser, retningslinjer og veiledning for nybegynneropplæring i Norge fra 2012 1. Innledning side 2 2. Visjon, verdigrunnlag, mål og virkemidler

Detaljer

SPESIALREGLEMENT TRIAL. Avdeling Norges Motorsykkelforbund Godkjent januar 2014, med justeringer i mars 2014

SPESIALREGLEMENT TRIAL. Avdeling Norges Motorsykkelforbund Godkjent januar 2014, med justeringer i mars 2014 2014 SPESIALREGLEMENT TRIAL Avdeling Norges Motorsykkelforbund Godkjent januar 2014, med justeringer i mars 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ANSVAR OG MYNDIGHET... 11 2. DEFINISJONER... 11 2.1 Spesialreglementer

Detaljer

NASJONALE SPESIALREGLER CIRCUIT

NASJONALE SPESIALREGLER CIRCUIT NASJONALE SPESIALREGLER CIRCUIT 2015 1 Revidert Januar 2015 Innhold Innhold Innhold... 2 1. ANSVAR OG MYNDIGHET... 5 2. DEFINISJONER... 5 2.1 Spesialreglementer (SR)... 5 2.1.1 Regler for Norgesmesterskap

Detaljer

NORGES MOTORSPORTFORBUND Spesialreglement RADIOSTYRT MOTORSPORT Generelle regler

NORGES MOTORSPORTFORBUND Spesialreglement RADIOSTYRT MOTORSPORT Generelle regler NORGES MOTORSPORTFORBUND Spesialreglement RADIOSTYRT MOTORSPORT Generelle regler Illustrasjoner gjengitt med EFRAs tillatelse. (c) Norges Motorsportforbund 2009 Dette reglementet beskriver generelle regler

Detaljer

2. Andre reglement og forskrifter som regulerer trening

2. Andre reglement og forskrifter som regulerer trening Treningsreglement 1. Treningsreglementets virkeområde 1.1. Begrepet trening i dette reglementet omfatter all kjøretrening organisert av et organisasjonsledd i NMF. Unntatt er trening som ledd i avvikling

Detaljer

Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL

Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL siste endring: juni 2015 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 Godkjenning... 3 2 Organisasjon... 3 2.1 Styret... 3 2.2

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT Vedtatt på årsmøtet 23.02.2015 Rev 04 23.02.2015 Side 1 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Historikk... 4 1.2 Idrettslagets formål... 4 1.3 Verdigrunnlag... 4 2.

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK Klubbhåndbok Tjensvoll FK Side 1 GENERELL KLUBBINFORMASJON Tjensvoll FK ble stiftet 1. november 1980 Tjensvoll FK har klubbkontor på Tjensvoll bydelshus Dan Pedersen er ansatt

Detaljer

SR Spesial Reglement Radiostyrt Motorsport

SR Spesial Reglement Radiostyrt Motorsport SR Spesial Reglement Radiostyrt Motorsport Gyldig fra Januar 2015 Illustrasjoner gjengitt med EFRAs tillatelse. (c) Norges Motorsportforbund 2015 Dette reglementet beskriver generelle regler for samtlige

Detaljer

Kommentarer og veiledning til Øvingsbestemmelser for Sivilforsvaret (Øvingsveiledningen)

Kommentarer og veiledning til Øvingsbestemmelser for Sivilforsvaret (Øvingsveiledningen) Kommentarer og veiledning til Øvingsbestemmelser for Sivilforsvaret (Øvingsveiledningen) Kommentarer og veiledning til Øvingsbestemmelser for Sivilforsvaret fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

SERTIFISERING AV HESTESENTER

SERTIFISERING AV HESTESENTER Datert: 01.02.11 SERTIFISERING AV HESTESENTER EN BRANSJESTANDARD VISER VEIEN HESTEBRANSJENS KVALITETSSIKRING (HK) Norsk Hestesenter, Starum, 2850 Lena, Norge. www.nhest.no 1 INNHOLD 1. HVORFOR SERTIFISERING

Detaljer

SPESIALREGLEMENT Dragrace 2014. Avdeling Norges Motorsykkelforbund Godkjent januar 2014

SPESIALREGLEMENT Dragrace 2014. Avdeling Norges Motorsykkelforbund Godkjent januar 2014 2014 SPESIALREGLEMENT Dragrace 2014 Avdeling Norges Motorsykkelforbund Godkjent januar 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ANSVAR OG MYNDIGHET... 6 2. DEFINISJONER... 6 2.1 Spesialreglementer (SR)... 6 2.1.1 Regler

Detaljer

Stevnehåndboken. Innhold. Revisjon av januar 2015

Stevnehåndboken. Innhold. Revisjon av januar 2015 Stevnehåndboken Revisjon av januar 2015 Innhold 1. FORORD... 4 2. NØKKELPERSONER... 5 2.1 Stevneleder... 5 2.2 Stevneråd... 5 2.3 Sekretariatsleder... 5 2.4 Speaker... 6 2.5 Innpisker... 6 2.6 Ringdommer...

Detaljer

SPESIALREGLEMENT HILLCLIMB

SPESIALREGLEMENT HILLCLIMB 2014 SPESIALREGLEMENT HILLCLIMB Avdeling Norges Motorsykkelforbund Sist endret jan 2014 Side 1 INNHOLD FELLESDEL FOR ALLE GRENER... 4 1. ANSVAR OG MYNDIGHET... 5 2. DEFINISJONER... 5 2.1 Spesialreglementer

Detaljer

Revisjon: 1.2 Gyldig fra: 01.05.2015 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF

Revisjon: 1.2 Gyldig fra: 01.05.2015 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF Revisjon: 1.2 Gyldig fra: 01.05.2015 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF INNHOLDSFORTEGNELSE MODELLFLYHÅNDBOKEN 1. SIKKERHETSSYSTEMET... 3 1.1 SIKKERHETSSYSTEMET...

Detaljer

1. Innledning... 3. 2. Definisjoner... 5. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 6

1. Innledning... 3. 2. Definisjoner... 5. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 6 Revidert mai 2013 0 INNHOLDSREGISTER 1. Innledning... 3 2. Definisjoner... 5 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 6 4. Om lærlingordningen 4.1 Hvem kan bli lærlinger?... 7 4.2 Hvordan søke?... 8 4.3 Krav...

Detaljer

Ambulansepersonellutdanning, teori Side 2 av 146

Ambulansepersonellutdanning, teori Side 2 av 146 Teori Ambulansepersonellutdanning, teori Side 2 av 146 Innhold FORORD...5 INNLEDNING... 6 OPPTAKSKRAV... 7 KATEGORI I...7 KATEGORI II...7 OPPTAKSPRØVE/KRAV TIL NORSK FOLKEHJELP SANITETS AMBULANSEUTDANNING...7

Detaljer

Lillehammer Ro- og kajakklubb - LRKK Intern kontroll system

Lillehammer Ro- og kajakklubb - LRKK Intern kontroll system Lillehammer Ro- og kajakklubb - LRKK Intern kontroll system Behandlet på styremøte senest 20. oktober 2008 Innholdsfortegnelse: Innledning... 4 Lover og regler som gjelder for LRKK... 5 Mål for helse,

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK FOR BYÅSEN IDRETTSLAG. KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag

KLUBBHÅNDBOK FOR BYÅSEN IDRETTSLAG. KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag Oppdatert 10-04-2014 1 Klubbinformasjon Klubbnavn: Byåsen idrettslag- allianseidrettslag Stiftet: 26.10.1921 Idrett(er): Postadresse: Pb. 9266-7024 Trondheim E-postadresse:

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2004. Førerkortklasse M 146

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2004. Førerkortklasse M 146 Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2004 Læreplan Førerkortklasse M 146 Veiledning Håndbok V852 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene i Statens vegvesen er fra juni

Detaljer

Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn

Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Veileder for landsomfattende tilsyn i 2012 med sosiale tjenester i Nav behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for

Detaljer

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015 TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK Godkjent i årsmøte 10/2/2015 Innhold Innledning... 3 Historikk... 3 Lovverk... 3 Idrettslagets formål... 3 Verdier... 4 Klubbens målsetning... 4 Sportslig målsetning...

Detaljer

Organisasjonsplan 2013

Organisasjonsplan 2013 Versjon 3 Organisasjonsplan 2013 Karmøy Svømmeklubb Innholdsfortegnelse 1. KARMØY SVØMMEKLUBB 4 1.1 POST TIL KLUBBEN 4 1.2 STYRESAMMENSETNING 4 1.3 UTVALG OG TILLITSVERV 5 2. FORORD 5 3. HVEM GJØR HVA?

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831 KVALITETSHÅNDBOK FOR Org.nr 991 525 831 (tidligere JB Kompetanse / NæringsAkademiet) Gjelder Gyldig fra Godkjent Ansvarlig Sist revidert 01.03.2010 Kvalitetsgruppen, 23.02.2010 Rektor 22.02.2010 Kvalitetshåndbok

Detaljer

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13 Organisasjonsplan 2013 Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13 1 Innholdsfortegnelse Innhold Historisk... 4 Visjon.... 4 Verdigrunnlag... 4 Virksomhetsideen.... 5 Hovedmål

Detaljer

TIPS! Forfatter og Copyright Johan Bruland. Johbrula@online.no TLF.: 452 04 912

TIPS! Forfatter og Copyright Johan Bruland. Johbrula@online.no TLF.: 452 04 912 HØGSKOLEN I BERGEN Avd.. for Helse- og sosialfag Vernepleierutdanningen Haugeveien 28, 5005 BERGEN Forfatter og Copyright Johan Bruland. Johbrula@online.no TLF.: 452 04 912 TIPS! Dere trenger ikke være

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer