NMF fagplan nr 2 Aktivitetslederkurs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NMF fagplan nr 2 Aktivitetslederkurs"

Transkript

1 NMF fagplan nr 2 Aktivitetslederkurs

2 Innholdsfortegnelse 1 Forord Definisjoner FRITRENING LEDET TRENING KONKURRANSE OPPVISNING Generelt om kurset VARIGHET KOMPETANSENS GYLDIGHET Administrative forhold PLANLEGGING AV KURS KURSHOLDERE ØKONOMI DELTAGER ANTALL DELTAGERE PÅ KURS Oppdatering/endringer Godkjenning Nivelleringsbegreper HANDLINGSVERB SOM BESKRIVER KUNNSKAPSMÅL HANDLINGSVERB SOM BESKRIVER FERDIGHETSMÅL Fagplan... 7 Side 2 av 11

3 1 Forord Denne fagplan er utarbeidet av Utdanningsutvalget (UTU) ført i pennen av Conrad Rye- Holmboe. Fagplanen danner grunnlaget for kursholderne ved planlegging, forberedelse og gjennomføring av aktivitetslederkurset. Den danner også grunnlag for deltagernes evaluering av kursinnhold og relevans. Den beskriver godt de enkelte fag/leksjoner som skal gjennomføres, samt hvilke kunnskaps- og ferdighetsmål som kreves. Alle målformuleringer i denne fagplanen er basert på tabell over nivelleringsbegreper på side 4. 2 Definisjoner 2.1 Fritrening Er aktivitet der klubben holder åpent for alle utøvere med lisens innen gjeldende gren. Utøverne tildeles normalt tidsvindu for treningstid avhengig av ccm 3 størrelse, alder eller ferdighet. Utøverne kan tilhøre forskjellige klubber, og forestår sitt treningsopplegg fritt. Fritrening skal ledes av Aktivitetsleder. 2.2 Ledet trening Er en trening hvor banen eller anlegget normalt holdes stengt for andre enn de som er innmeldt i treningsgruppa. En ledet trening ledes av en trener, som legger opp øvelser med instruksjon og demonstrasjoner. Det tillates normalt ikke at noen kjører fritt utenom opplegget. På ledede treninger kan banen kuttes, kjøres motsatt veg osv. Dette styres av treneren. En trener kan arrangere interne treningsløp for utøvere innen egen klubb. 2.3 Konkurranse Konkurranse er en aktivitet iht konkurranse regulativene ledet av Stevneleder. 2.4 Oppvisning Oppvisning er en aktivitet som gjennomføres for å vise frem aktivitetene normalt i den hensikt å rekruttere nye medlemmer. Foruten å gjennomføre dette på godkjent bane/anlegg kan det rigges bane på et torg/messeområde der det samles mye folk. Det må utarbeides tilleggsregler og tillatelse fra Politi må innhentes. Aktiviteten skal ledes av stevneleder alternativt aktivitetsleder under spesielle forhold. 3 Generelt om kurset Ved alle treninger som gjennomføres i regi av NMF er det krav til at aktivitetsleder skal være tilstede og ha ansvar for at aktivitetene gjennomføres etter lover, regler og klubbens HMS og internkontrollsystem. Aktivitetslederen skal fremstå som en myndighetsperson sentralt og synlig for utøverne. Han/hun skal ha kontroll på at utøverne innehar gyldig lisens/medlemskap, overholder klubbens banereglement/treningsreglement, kunne handle ved uhell/ulykke og stille krav til støtte for å opprettholde forsvarlig sikkerhet - eks flaggvakter, sette ut personer for å støtte utøverne på vanskelige partier, etc. Han/hun bør også kontrollere egen klubb ift krav om vedlikehold av anlegget, og at klubbens formalia er i orden. (eks betalt medlemskap NMF/region inneværende år, banegodkjenning ol) Hensikten er å skape en trygg og sikker aktivitet for både utøvere, foresatte, funksjonærer og eventuelle tilskuere. Dette kursets målsetting er å gi deltagerne tilstrekkelig teoretisk bakgrunn iht ovennevnte for å lede en fritrening. 3.1 Varighet Aktivitetslederkurset gjennomføres med 10 leksjoner a 45 min. Side 3 av 11

4 3.2 Kompetansens gyldighet Kurset er ikke rettet mot en spesiell gren, og deltager kan etter gjennomført kurs og godkjent internopplæring i egen klubb være aktivitetsleder for alle NMF definerte aktiviteter unntatt Road Racing (her kreves det i tillegg stevnelederkompetanse). Kompetansen er gyldig i 5 år + ut året. Dersom klubben ønsker kompetansen videreført for nye 5 år sender klubben melding med anmodning om fornyelse til NMF. (Samlet oversendelse). 4 Administrative forhold 4.1 Planlegging av kurs Tidspunkt, sted og kursholder for aktivitetslederkursene planlegges normalt av utdanningsansvarlig i Region. Han/hun er ansvarlig for å saksbehandle innspill til NMF utdanningsansvarlig innen Motorsportkonferansen (MSK) i november hvor koordinering av utdanningskalenderen mellom regionene vil være et tema. Utdanningskalenderen for kommende år legges på nett (offentligjøres) normalt innen 1 desember. Aktivitetslederkurs kan også settes opp ad hock og planlegges av regionene selv. Det er da viktig at NMF informeres før kursstart. 4.2 Kursholdere Det er ønskelig at hver region besitter 2-3 (event flere) kursholdere for aktivitetslederkurs hver. Det er regionen selv som må rekruttere disse. Kjennskap til personene ift kunnskapsnivå og pedagogiske ferdigheter er det regionen selv som er nærmest til å vurdere. Kandidater meldes inn til NMF ved utdanningsansvarlig som i samråd med UTU godkjenner disse og registrerer dette på personlig profil. I tillegg skal kursholderne være offentliggjort på NMF nett. Ut i fra et kvalitativt og økonomisk synspunkt er det ønskelig med så få kursholdere som mulig. NMF forsøker årlig å arrangere seminar for kursholdere hvor endringer i regelverk, fagplaner, pedagogisk påfyll osv vil være tema. 4.3 Økonomi Arrangør av kurset (region eller klubb) står ansvarlig for reise og oppholdsutgifter for kursholder. Arrangør er også ansvarlig for utgifter ifm leie av lokale og eventuell bespisning. Lønn til kursholder for aktivitetslederkurs er pr tid kr 300,-/time - til sammen kr 3000,- Kursholder fakturerer NMF som igjen fakturerer arrangør etter vedtatt sats. Kursholder tilkommer ikke kosttillegg for de måltider der arrangør besørger dette. Dersom samtlige kursdeltagere tilhører arrangørklubb kan kursholders lønn avtales direkte. (gjennomføres på dugnad, eventuelt mot lavere sats). NMF vil da trekke ifra utgifter til kursholder mot vedtatt kurspris. (iht kursprisliste) 4.4 Deltager Krav til forkunnskaper er gjennomført lisenskurs teoridel. Det kreves 100% tilstedeværelse på kurset. Etter gjennomført kurs kan deltagerne fungere som aktivitetsleder umiddelbart. Kursholder har dokumentasjon omkring deltagere med fullført kurs. Det anbefales imidlertid at den enkelte klubb i tillegg gjennomfører internopplæring ved at deltageren får følge en erfaren aktivitetsleder på en trening eller flere. Her vil klubbens egne rutiner (internkontrollsystem), banereglement, klubbens kriseplan og lignende bli gjennomgått. Kursholder sender snarest etter kurs navneliste til NMF over deltagere iht NMF mal. NMF vil så snarest oppdatere personlig profil. Når dette er i orden kan den enkelte selv skrive ut kompetansebevis via NMF nettside og pålogging. Side 4 av 11

5 4.5 Antall deltagere på kurs mets størrelse vil være avgjørende for antall deltagere på kurs. Normalt bør et kurs ikke fylles opp med mer enn 20 deltagere. 5 Oppdatering/endringer Fagplaner i NMF skal og bør være levende dokumenter. Derfor ønskes innspill og forslag til endringer fra alle brukere. Forslagene sendes NMF som vil samle disse og benytte Utdanningsutvalget (UTU) til å saksbehandle. Forslagene vil normalt bli presentert og diskutert for det publikum som måtte ønske det ifm Motorsportkonferansen. Kursholderne orienteres og endringer innarbeides i fagplanene innen årets utløp. 6 Godkjenning NMF Forbundsstyret godkjenner fagplan nr 2 Aktivitetslederkurs versjon xxx Signaturer XXX Forbundsstyret event.. Side 5 av 11

6 7 Nivelleringsbegreper Det optimale er at deltageren skal beherske alle ferdighetsmålene og kunne anvende alle kunnskapsmålene. For å nivellere kravene innen kunnskaper og ferdigheter i det enkelte fag, brukes handlingsverb. 7.1 Handlingsverb som beskriver kunnskapsmål Høyeste nivå Mellomnivå Laveste nivå Nivå Anvende Innebærer Løse problemer, foreta logiske vurderinger. Forstå Skjønne innhold og mening slik at kunnskapene kan brukes i enkle og konkrete situasjoner. Dele opp kunnskapene i elementer og se sammenhenger. Være orientert om Gjengi kunnskaper/fakta, innebærer det første steg av forståelse. Kalles ofte faktakunnskap. Eksempel på handlingsverb Vurdere, diskutere, avgjøre, beslutte, overveie, bedømme, relatere, produsere, skape, endre, utforme, modifisere, utvikle, organisere, formulere Skille mellom, identifisere, klassifisere, gjenkjenne, generalisere, sette i sammenheng, velge, omstrukturere Oversette, gjengi med egne ord, illustrere, presentere, gjenta, skille mellom, forklare, demonstrere, kjenne igjen, beskrive 7.2 Handlingsverb som beskriver ferdighetsmål Høyeste nivå Nivå Beherske Innebærer Utføre selvstendig under realistiske betingelser hvor bare en liten del av den mentale kapasiteten tas i bruk. Dette innebærer en viss automatikk, dvs at deltageren er drillet til et visst nivå. Mellomnivå Laveste nivå Selvstendig utføre Under ledelse På kommando, tegn, signal eller eget initiativ. Uten veiledning. Det kan stilles krav til utførelsen. På kommando, tegn, signal eller eget initiativ, med instruksjon/tilgang til hjelp. Side 6 av 11

7 8 Fagplan 1. Utdanningsmål Deltageren skal etter kurset kunne organisere og lede en fritrening på en sikkerhetsmessig og forsvarlig måte. 2. Holdningsmål Aktivitetsleder skal fremstå som myndighetsperson synlig og sentralt plassert. Han/hun skal være lojal mot de lover og regler som gjelder, i den hensikt at alle utøvere, foresatte og funksjonærer skal føle trygghet under aktiviteten 3. Undervisningsmål - fag 3.1 Kursadministrasjon Forhold Tid Kurs åpning/innledning - Være orientert om kursets gjennomføring plan for dagen - krav Kursevaluering - Gjennomføre kursevaluering ved kursets slutt Kursavslutning Organisering av aktivitet og hva som kreves - Krav for å åpne et anlegg/bane - Typer aktivitet o Fritrening o Ledet trening o Konkurranse o Oppvisning 3.3 Aktivitetslederens oppgaver under fritrening Uniformering fordeler Kontroll av medlemskap, lisenser og kjøretøy iht tekn reg Inndeling i grupper kjøretid iht ccm, alder etc. Krav til støtte flaggvakter, kontroll av dokumentasjon, personer ut i banen for å støtte utøvere i vanskelige partier osv. 3.4 Aktivitetslederens ansvar Være orientert om ansvar ; NMF, klubben og aktivitetslederen Relatere dette/diskutere relevant uhell (eks Gardermoen ulykken) 3.5 Forsikringer Utdype/eksemplifisere forsikring i de forskjellige utøverlisenser og klubbens baneforsikring 3.6 Reglementene Forstå og anvende de regler som kommer til anvendelse under en fritrening Ved spørsmål kunne finne svar i gjeldene reglementer 3.7 Banegodkjenning Selvstendig utføre sikkerhetsvurdering og godkjenne bane/område for denne ene trening 3.8 NIF barneidrettsregler Være orientert om Forskrifter for Barneidretten i NMF og krav for organisering av aldersgruppa 5-12 år 3.9 Handling ved uhell - krisehåndtering Selvstendig utføre handling ved uhell Være orientert om NMF hefte om krisehåndtering 3.10 Aktivitetslederrollen praktisk demo Ute, på anlegget - demonstrere/vise banegodkjenning - diskutere hvor aktivitetsleder bør oppholde seg - best oversikt 15 2 x x På banen/anle gget 45 Side 7 av 11

8 - demonstrere/øve et uhell hvor AMK kontaktes Totalt antall timer 10 Leksjon Kursadministrasjon I klasserom - Være godt orientert om innhold i kurset - ha fått et godt førsteinntrykk av kurset/kursholder - være motivert for resten av kurset Kursåpning/innledning: - Velkomst - presenter instruktør - Presenter kursets målsetting - presenter utlevert materiale - gjennomgå timeplan - ingen prøve/eksamen - Pauser - røyke - bespisning - kaffe - toalett - branninstruks i dette lokalet - krav til fremmøte (100 %) - hvilke grener kan aktleder nå lede? - hva skjer etter at kurset er ferdig - hva skjer når kompetansen utgår? Kursevaluering: - Utdeling av skjema - forklar hva hva skjema brukes til Kursavslutning: - oppsummering - spørsmål - Vel hjem - forstå viktighet av å gi tilbakemelding - Gir bakgrunn for endringer Leksjon Organisering av aktivitet og hva som kreves Krav for å åpne et anlegg/bane - anlegg/bane godkjent av bane godkjenner (hvert 3 år) - anlegg/bane godkjent for hver åpning (aktivitetsleder) - baneforsikring - arrangørklubb er tilsluttet NMF - klubb betalt kontingent inneværende år til NMF og region - utøver må ha lisens og medlemskap - aktivitetsleder tilstede Det enkelte anlegg/bane bør ha: - banereglement - internkontrollhåndbok tilgjengelig for aktivitetsleder Typer aktivitet: 1. Fritrening 2. Ledet trening 3. Konkurranse I klasserom I klasserom I klasserom Forstå og anvende kravene for å åpne et anlegg/bane Ha en klar forståelse av begrepene relatert til Aktivitetslederkurs, Klubbtrenerkurs og Stevneleder Anbefale klubbene å henge opp synlig i klubblokale : - betalt medlemskontingent til NMF - dokumentasjon på banegodkjenning - banereglement Standard for Internkontrollhåndbok er utarbeidet i Region Vest, og brukes an mange klubber der. Kontakt Regional aktivitetskonsulent Region Vest Side 8 av 11

9 4. oppvisning Leksjon Aktivitetslederens oppgaver under fritrening - låse opp anlegget I klasserom - uniformere seg Deltageren skal ha fått en god forståelse - kontrollere bane godkjenne for arbeidsoppgaver og utfordringer som - innsjekk av førere kan oppstå gjennom en hel fritrening fra bommen åpnes til den lukkes - kontrollere medlem/lisens - utøvere signerer kjøreliste - skrive ut aktuelle lisenser - enganslisens - mikrolisens - rekrutteringslisens - organisere aktiviteten etter : - ferdighetsnivå - alder - størrelse på kjøretøy - stille krav til støttefunksjonærer - flaggvakter - lisensutskriving - steinplukking - etc - påse at sikkerhet iht reglement opprettholdes - agere på uakseptabel oppførsel - handle ved uhell/ulykke - rekruttere - rydde - stenge ned anlegget Leksjon Aktivitetslederens ansvar Hvilket ansvar har aktivitetsleder? Kan aktivitetsleder bli tiltalt? Leksjonens mål er å sette fokus på ansvar slik at deltager blir bevisst på sine Eksemplifiser eks bruke Gardermoen uhellet som Uaksom handlinger som aktivitetsleder. eksempel Leksjonen må skape trygghet for Grovt uaktsom deltageren Kan klubben bli tiltalt? Hvem er ansvarlig her? Kan NMF bli tiltalt? Leksjon Forsikringer - Lisens Fordeler med int lisens Aktivitetsleder skal forstå og orientere andre i grovt om hvilken forsikring Side 9 av 11

10 - tilleggsforsikring Hva er dette Hvordan kjøpes dette - baneforsikring deltager, klubb, anlegg er dekket av. Aktivitetsleder må kunne i råd til utøvere/foresatte etter uhell om hvordan dette skal registreres korrekte skjemaer osv Leksjon Reglementene Deltageren skal under en fritrening forstå og anvende de regler som gjelder under fritrening. Deltageren må kunne identifisere feil på kjøretøyet iht teknisk reglement (SR), og avgjøre om dette hjemler treningsstopp Trekke frem og diskutere pkt i relevante reglement som omhandler en fritrening - treningsreglementet - SR - teknisk reglement - medisinsk reglement - barnereglementet - miljøreglementet Leksjonen anbefales gjennomført som gruppeoppgave, hvor det deles ut spørsmålsark som diskuteres i plenum etter utløp av tid. Felles spørsmålsark er utarbeidet av UTU. Leksjon Banegodkjenning Deltageren skal mestre å godkjenne anlegget/banen før trening starter - Forstå ansvaret i dette Forstå ansvar i at når første kjører slippes ut på banen har aktivitetsleder godkjent banen for denne trening - Demonstrere sikkerhetsmessige forhold ved å godkjenne bane før trening - inn/utkjøring tilrettelagt tilfredsstillende? - banemarkeringer eks løse dekk - farlige gjenstander parkert inntil traseen? - nødvendighet av støttefunksjonærer eks flaggvakter - antall førere samtidig? Viktig poeng! Aktivitetsleder bør stille krav til egen klubb, ift vedlikehold og andre sikkerhetsmessige utbedringer. Også stille krav til førere og foresatte ift utbedre farlige punkt, støtte som vakter etc. Leksjon NIF barneidrettsregler - Forskrift for Barneidretten i NMF - barnebanens oppbygning - bestemmelser om barneidrett - samarbeid med trener/foresatte for å Leksjonen bør gjennomføres ute på treningsfeltet som en del av leksjon 3.9 Forstå og forholde seg til Bestemmelser for barneidrett Aktivitetsleder skal ikke ha direkte trener ansvar for denne gruppa. Men skal stille krav til at disse ledes/aktiviseres/iht Side 10 av 11

11 gi tilbud til denne aldersgruppa retningslinjer. Leksjon Handling ved uhell - krisehåndtering Innledning og kort gjennomgang i klasserom. Leksjonen bør gjennomføres ute på treningsfeltet som en del av leksjon Skadestedsledelse - iverksette førstehjelp (eget førstehjelpskurs) - Varsling tilkalle hjelp - Diagnosering (enkel) - Debrief - håndtere media - etterarbeid rapport - kontakte sykehus/foresatte - NMF hefte krisehåndtering (denne er ikke spesielt relevant for aktivitetsleder Aktivitetslederen skal forstå sin oppgave som skadestedsleder ved et uhell Være motivert for å gjennomføre øvelse/trening for seg selv og andre funksjonærer NB! Det er ikke aktivitetsleder sin oppgave å kontakte pårørende ved alvorlige hendelser. Mestre utfylling av : - Skaderapport for treningsskade - Individuelt skadeskjema Leksjon Aktivitetslederrollen praktisk demo Erfare i praksis helheten av gjennomgåtte leksjoner i klasserom Gå gjennom aktivitetslederrollen i praksis. Vektlegg: - uniformering - gunstig oppholdssted for aktleder - banegodkjenning - organisering av gruppene ved inn/utkjøring på bane (flyten fra depot til bane og inn igjen) - hvor er det gunstig å kreve støttefunksjonær Pølseboden Førerregistrering Lisenser Informasjon til nysgjerrige Handle ved uhell Leksjonen må tilpasses de forskjellige grener Tilpass gjerne tidspunktet for denne leksjonen slik at det er mulig å følge erfaren aktivitetsleders forberedelse og gjennomføring ifm en fritrening. Det er da viktig at denne aktivitetsleder handler iht din leksjon. (avtal på forhånd) Side 11 av 11

FAGPLAN Sikkerhetslederkurs

FAGPLAN Sikkerhetslederkurs FAGPLAN Sikkerhetslederkurs 2. utgave oktober 2016 1. Kursbeskrivelse Sikkerhetslederkurset gir en innføring i kjernekunnskaper som muliggjør at sikkerhetslederen har gode basisferdigheter for å kunne

Detaljer

FAGPLAN Sikkerhetslederkurs

FAGPLAN Sikkerhetslederkurs FAGPLAN Sikkerhetslederkurs 2. utgave oktober 2016 1. Kursbeskrivelse Sikkerhetslederkurset gir en innføring i kjernekunnskaper som muliggjør at sikkerhetslederen har gode basisferdigheter for å kunne

Detaljer

2. Andre reglement og forskrifter som regulerer trening

2. Andre reglement og forskrifter som regulerer trening Treningsreglement 1. Treningsreglementets virkeområde 1.1. Begrepet trening i dette reglementet omfatter all kjøretrening organisert av et organisasjonsledd i NMF. Unntatt er trening som ledd i avvikling

Detaljer

2. Andre reglement og forskrifter som regulerer trening

2. Andre reglement og forskrifter som regulerer trening Treningsreglement 1. Treningsreglementets virkeområde 1.1. Begrepet trening i dette reglementet omfatter all kjøretrening organisert av et organisasjonsledd i NMF. Unntatt er trening som ledd i avvikling

Detaljer

FAGPLAN. Jurykurs. Vedtatt i Forbundsstyret januar 2017.

FAGPLAN. Jurykurs. Vedtatt i Forbundsstyret januar 2017. FAGPLAN Jurykurs Vedtatt i Forbundsstyret januar 2017. 1. Kursbeskrivelse Nasjonalt Konkurransereglement (NKR) setter krav til at visse grupper funksjonærer i motorsport skal være lisensierte. NKR 9.1.1

Detaljer

FAGPLAN. Jurykurs. Vedtatt i Forbundsstyret januar 2017.

FAGPLAN. Jurykurs. Vedtatt i Forbundsstyret januar 2017. FAGPLAN Jurykurs Vedtatt i Forbundsstyret januar 2017. 1. Kursbeskrivelse Nasjonalt Konkurransereglement (NKR) setter krav til at visse grupper funksjonærer i motorsport skal være lisensierte. NKR 9.1.1

Detaljer

FAGPLAN. Funksjonærkurs Radiostyrt motorsport. Vedtatt i Forbundsstyret januar 2017.

FAGPLAN. Funksjonærkurs Radiostyrt motorsport. Vedtatt i Forbundsstyret januar 2017. FAGPLAN Funksjonærkurs Radiostyrt motorsport Vedtatt i Forbundsstyret januar 2017. 1. Kursbeskrivelse Nasjonalt Konkurransereglement (NKR) setter krav til at visse grupper funksjonærer i motorsport skal

Detaljer

FAGPLAN. Stevnelederkurs for båt-, motorsykkel- og snøscootergrenene. Vedtatt i Forbundsstyret januar 2017.

FAGPLAN. Stevnelederkurs for båt-, motorsykkel- og snøscootergrenene. Vedtatt i Forbundsstyret januar 2017. FAGPLAN Stevnelederkurs for båt-, motorsykkel- og snøscootergrenene. Vedtatt i Forbundsstyret januar 2017. 1. Kursbeskrivelse Nasjonalt Konkurransereglement (NKR) setter krav til at visse grupper funksjonærer

Detaljer

FAGPLAN. Stevnelederkurs for båt-, motorsykkel- og snøscootergrenene. Vedtatt i Forbundsstyret januar 2017.

FAGPLAN. Stevnelederkurs for båt-, motorsykkel- og snøscootergrenene. Vedtatt i Forbundsstyret januar 2017. FAGPLAN Stevnelederkurs for båt-, motorsykkel- og snøscootergrenene. Vedtatt i Forbundsstyret januar 2017. 1. Kursbeskrivelse Nasjonalt Konkurransereglement (NKR) setter krav til at visse grupper funksjonærer

Detaljer

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER STUDIEPLAN

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER STUDIEPLAN UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER STUDIEPLAN Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap oktober 2014 Revisjonslogg... 3 1 Bakgrunn... 4 2 Mål... 4 3 Målgruppe... 4 4 Opptakskrav... 4 5 Kompetanse...

Detaljer

FAGPLAN Jurykurs RSM. Vedtatt i Forbundsstyret januar 2017.

FAGPLAN Jurykurs RSM. Vedtatt i Forbundsstyret januar 2017. FAGPLAN Jurykurs RSM Vedtatt i Forbundsstyret januar 2017. 1. Kursbeskrivelse Nasjonalt Konkurransereglement (NKR) setter krav til at visse grupper funksjonærer i motorsport skal være lisensierte, jfr.

Detaljer

FAGPLAN Jurykurs RSM. Vedtatt i Forbundsstyret januar 2017.

FAGPLAN Jurykurs RSM. Vedtatt i Forbundsstyret januar 2017. FAGPLAN Jurykurs RSM Vedtatt i Forbundsstyret januar 2017. 1. Kursbeskrivelse Nasjonalt Konkurransereglement (NKR) setter krav til at visse grupper funksjonærer i motorsport skal være lisensierte, jfr.

Detaljer

Aktivitetsleder/sikkerhetsleder

Aktivitetsleder/sikkerhetsleder Forskjellen på Sikkerhetsleder og Aktivitetsleder Sikkerhetsleder kan stå som sikkerhetsansvarlig på fritreninger. Sikkerhetsleder er det nye navnet på tidligere Aktivitetsleder (1-dagskurset). Sikkerhetsleder

Detaljer

NORGES MOTORSPORTFORBUNDS TEMAHEFTE NR 4 A LISENSKURS TRIAL. NMF - Utdanning 2002 www.motorsportforbundet.no

NORGES MOTORSPORTFORBUNDS TEMAHEFTE NR 4 A LISENSKURS TRIAL. NMF - Utdanning 2002 www.motorsportforbundet.no NORGES MOTORSPORTFORBUNDS TEMAHEFTE NR 4 A LISENSKURS TRIAL NMF - Utdanning 2002 www.motorsportforbundet.no NMF temahefte 4A lisenskurs trial Alle utøvere av motorsykkelidrett i Norge må ha lisens for

Detaljer

Overflateredning Kurs for lokale instruktører

Overflateredning Kurs for lokale instruktører Overflateredning Kurs for lokale instruktører 2017 Foto: Lars Fossum Det store brannløftet Norges brannskole 28.03.2017 Innhold Revisjonslogg... 3 1. Bakgrunn for kurset... 4 2. Kursets hovedmål... 4 3.

Detaljer

Spesialreglement for Formel-K Arrangør, bane og sikkerhetsbestemmelser

Spesialreglement for Formel-K Arrangør, bane og sikkerhetsbestemmelser 2016 Spesialreglement for Formel-K Arrangør, bane og sikkerhetsbestemmelser Innhold: Arrangør Bane og sikkerhet. Krav til førstehjelpstjenster Bestemmelser om organisert trening Bestemmelser om førerlisens,

Detaljer

NMF. Innledning. 1. Mål med kurset og denne håndboken.

NMF. Innledning. 1. Mål med kurset og denne håndboken. Innledning Dette er i utgangspunktet et 20 timerskurset og som er første steg på en trenerutdanning innenfor motorsporten. 16 timer av kurset er felles for alle uansett hvilken gren du tilhører. Noen grener

Detaljer

FAGPLAN Aktivitetslederkurs

FAGPLAN Aktivitetslederkurs FAGPLAN Aktivitetslederkurs 3. Utgave oktober 2016. 1. Kursbeskrivelse Aktivitetslederkurset for de som har minimum kompetanse sikkerhetsleder, og som ønsker å fungere som aktivitetsledere i Norges Motorsportforbund.

Detaljer

FAGPLAN Aktivitetslederkurs

FAGPLAN Aktivitetslederkurs FAGPLAN Aktivitetslederkurs 3. Utgave oktober 2016. 1. Kursbeskrivelse Aktivitetslederkurset for de som har minimum kompetanse sikkerhetsleder, og som ønsker å fungere som aktivitetsledere i Norges Motorsportforbund.

Detaljer

FAGPLAN. Teknisk kontrollant kurs. Vedtatt i Forbundsstyret januar 2017.

FAGPLAN. Teknisk kontrollant kurs. Vedtatt i Forbundsstyret januar 2017. FAGPLAN Teknisk kontrollant kurs Vedtatt i Forbundsstyret januar 2017. 1. Kursbeskrivelse Nasjonalt Konkurransereglement (NKR) setter krav til at visse grupper funksjonærer i motorsport skal være lisensierte,

Detaljer

FAGPLAN. Teknisk kontrollant kurs. Vedtatt i Forbundsstyret januar 2017.

FAGPLAN. Teknisk kontrollant kurs. Vedtatt i Forbundsstyret januar 2017. FAGPLAN Teknisk kontrollant kurs Vedtatt i Forbundsstyret januar 2017. 1. Kursbeskrivelse Nasjonalt Konkurransereglement (NKR) setter krav til at visse grupper funksjonærer i motorsport skal være lisensierte,

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE 2011 NMK NAMDAL MOTOCROSS

INFORMASJONSHEFTE 2011 NMK NAMDAL MOTOCROSS INFORMASJONSHEFTE 2011 NMK NAMDAL MOTOCROSS NMK Namdal Motocross Historien om NMK Namdal Motocross starter formelt med ett møte som ble holdt i november 2006, hvor det ble tatt tak i kjøring som foregikk

Detaljer

VEILEDNINGSHEFTE FOR GRENINSTRUKTØRER PÅ LISENSOPPLÆRING

VEILEDNINGSHEFTE FOR GRENINSTRUKTØRER PÅ LISENSOPPLÆRING VEILEDNINGSHEFTE FOR GRENINSTRUKTØRER PÅ LISENSOPPLÆRING Innhold Innhold... 2 1. Forord: Målet for den nye lisensopplæringen i NMF. 3 1.1 Utfasing av gammel lisensopplæring... 3 2. Stegene i NMFs lisensopplæring...

Detaljer

Arrangør, bane og sikkerhetsbestemmelser for Drifting

Arrangør, bane og sikkerhetsbestemmelser for Drifting 2015 Arrangør, bane og sikkerhetsbestemmelser for Drifting Sist endret: Driftingseksjonen NBF 1/1/2015 Arrangør, bane og sikkerhetsbestemmelser Kunngjort 2014-01-01 Arrangør, bane- og sikkerhetsbestemmelser

Detaljer

VEILEDNINGSHEFTE FOR GRENINSTRUKTØRER PÅ LISENSOPPLÆRING

VEILEDNINGSHEFTE FOR GRENINSTRUKTØRER PÅ LISENSOPPLÆRING VEILEDNINGSHEFTE FOR GRENINSTRUKTØRER PÅ LISENSOPPLÆRING Innhold Innhold... 2 1. Forord: Målet for den nye lisensopplæringen i NMF. 3 1.1 Utfasing av gammel lisensopplæring...3 2. Stegene i NMFs lisensopplæring...

Detaljer

START (UTØVER) LISENS

START (UTØVER) LISENS START (UTØVER) LISENS GJELDENDE FOR KONKURRANSER I FORBINDELSE MED: FINNESVØMMING UNDERVANNSFOTOGRAFERING UNDERVANNSJAKT UNDERVANNSRUGBY LOVBESTEMT KRAV OM STARTLISENS. Ref. lov for Norges Dykkeforbund

Detaljer

FAGPLAN Jurylederseminar. Sist oppdatert i Forbundsstyret oktober 2017.

FAGPLAN Jurylederseminar. Sist oppdatert i Forbundsstyret oktober 2017. FAGPLAN Jurylederseminar Sist oppdatert i Forbundsstyret oktober 2017. 1. Kursbeskrivelse Nasjonalt Konkurransereglement (NKR) setter krav til at visse grupper funksjonærer i motorsport skal være lisensierte,

Detaljer

Overflateredning Kurs for hovedinstruktør

Overflateredning Kurs for hovedinstruktør Overflateredning Kurs for hovedinstruktør 2016 Foto: Lars Fossum Det store brannløftet Norges brannskole 27.05.2016 Innhold Revisjonslogg... 3 1. Bakgrunn for kurset... 4 2. Kursets hovedmål... 4 3. Kursets

Detaljer

CHEERFEST MINI OG PEEWEE ARRANGEMENTSINFORMASJON

CHEERFEST MINI OG PEEWEE ARRANGEMENTSINFORMASJON CHEERFEST MINI OG PEEWEE ARRANGEMENTSINFORMASJON ARRANGEMENTSINFORMASJON Som medlem av Norges Idrettsforbund skal vi følge deres Bestemmelser om barneidrett og ivareta Idrettens barnerettigheter. Dette

Detaljer

Drivstoffhåndtering av nitrometan for konkurransekjøretøy. Dato: 9 juni 2016 Gjelder for: Norges Bilsportforbund (NBF)

Drivstoffhåndtering av nitrometan for konkurransekjøretøy. Dato: 9 juni 2016 Gjelder for: Norges Bilsportforbund (NBF) Drivstoffhåndtering av nitrometan for konkurransekjøretøy Dato: 9 juni 2016 Gjelder for: Norges Bilsportforbund (NBF) Tillegg til Konkurransereglementet Dragrace Utarbeidet av NBF med pålegg fra DSB Gjelder

Detaljer

Mal for oppstart av skøyteskole og rekruttering til og i klubben

Mal for oppstart av skøyteskole og rekruttering til og i klubben Mal for oppstart av skøyteskole og rekruttering til og i klubben Utarbeidet av Norges Skøyteforbund, breddeutvalget Mars 2008 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 REKRUTTERING TIL SKØYTESKOLEN...

Detaljer

Kom... Drill. med. oss SANDNES SPORTSDRILLKLUBB. Informasjonsbrosjyre. Rev- april Foto: A Ommundsen

Kom... Drill. med. oss SANDNES SPORTSDRILLKLUBB. Informasjonsbrosjyre. Rev- april Foto: A Ommundsen Kom... Drill med oss Informasjonsbrosjyre Rev- april 2014 Om brosjyren Medlemmene i Sandnes Sportsdrillklubb har et ønske om å spre informasjon om klubb og sportsdrill. Vi har laget denne brosjyren for

Detaljer

Velkommen til NM-Lag på Hommersåk

Velkommen til NM-Lag på Hommersåk Velkommen til NM-Lag på Hommersåk 27. september 2014 Vi gleder oss til å feire trialfolkets storsamling, og håper også at denne helga blir en stor opplevelse for både deltakere og publikum. Trialhistorie

Detaljer

Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb

Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb Innhold 1. Innledning.... 3 2. Aktivitetsplaner... 3 3. Uniformering... 3 4. Personlige sponsorer:... 3 5. Lisens og medlemskap.... Feil! Bokmerke er

Detaljer

Bevilget i fjor: 13 000

Bevilget i fjor: 13 000 Søknad om kulturmidler Songdalen Kommune Kulturkontoret Gjelder år: 2012 Postboks 53, 4685 Nodeland Tlf: 38 18 33 33, Fax: 38 18 33 43 Søkernavn Navn på lag/forening: Finsland Cross Klubb postmottak@songdalen.kommune.no

Detaljer

TILLEGGSREGLER. Tilleggsregler for NC Large Scale nr. 1 og 2. Løpsopplysning er. Funksjonærer. Juryen. Andre oppl

TILLEGGSREGLER. Tilleggsregler for NC Large Scale nr. 1 og 2. Løpsopplysning er. Funksjonærer. Juryen. Andre oppl TILLEGGSREGLER Tilleggsregler for NC Large Scale nr. 1 og 2 Løpsopplysning er For informasjon ta kontakt med kontaktperson på e-post eller telefon. Individuelt løp lørdag og søndag. Lørdag kjøres Formel

Detaljer

INFORMASJON TIL AKTIVE MEDLEMMER OG DERES FORELDRE I LILLEHAMMER SKIKLUB SESONGEN 2012 2013

INFORMASJON TIL AKTIVE MEDLEMMER OG DERES FORELDRE I LILLEHAMMER SKIKLUB SESONGEN 2012 2013 INFORMASJON TIL AKTIVE MEDLEMMER OG DERES FORELDRE I LILLEHAMMER SKIKLUB SESONGEN 2012 2013 Medlemsfordeler og rabatter Alle medlemmer i LSK har følgende rabatter hos Sport 1 Lillehammer: Betingelser på

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 8

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang:... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2. Utstyr og lokaler... 2 1.4. Krav til planlegging av

Detaljer

Veileder Kretsmesterskap - Troppsgymnastikk. Retningslinjer Kretsmesterskap Troppsgymnastikk. Revidert august 2017

Veileder Kretsmesterskap - Troppsgymnastikk. Retningslinjer Kretsmesterskap Troppsgymnastikk. Revidert august 2017 Retningslinjer Kretsmesterskap Troppsgymnastikk 2017 Revidert august 2017 1. Innledning Denne veiviseren er for lag som ønsker å søke om å få være med på rulleringsliste for arrangering av kretsmesterskap

Detaljer

Målsettinger. Overordnede mål

Målsettinger. Overordnede mål Retningslinjer for foreldre på lukkede partier Målsettinger Overordnede mål Hovedmålet for Hammer Turn er å gi medlemmene, uansett alder og kjønn, et best mulig tilpasset sportslig tilbud. Klubben er en

Detaljer

Spørsmål kan rettes til: Jørn Kristensen Tlf: 94 54 54 24 E- post: post@drangedalrodekors.no

Spørsmål kan rettes til: Jørn Kristensen Tlf: 94 54 54 24 E- post: post@drangedalrodekors.no Kursplan Oversikt over kursdatoer og emner. Med forbehold om endringer. 19.08 0.09 Grunnleggende førstehjelp Dette er Røde Kors Hjelpekorps (1 kveld) Grunnleggende førstehjelp (12 kvelder) 02.10 09.10

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

TRENINGSPROTOKOLL BILCROSS / RALLYCROSS / CROSSKART

TRENINGSPROTOKOLL BILCROSS / RALLYCROSS / CROSSKART TRENINGSPROTOKOLL BILCROSS / RALLYCROSS / CROSSKART Håndhevelse av regler treningsansarlig Hovedansvar: Ansvar delegeres til: - Klubber Som treningsansvarlig påtar du deg ansvar i henhold til Det Nasjonale

Detaljer

Tilleggsregler. Tilleggsregler for Norgesmesterskap Snøscooterdrag NM/CUP GARDERMOEN 2013

Tilleggsregler. Tilleggsregler for Norgesmesterskap Snøscooterdrag NM/CUP GARDERMOEN 2013 Tilleggsregler Tilleggsregler for Norgesmesterskap Snøscooterdrag NM/CUP GARDERMOEN 2013 Navn på løpet Scooterdrag 2013 Arrangør Norsk Dragracing Gardermoen Dato 2-3 mars 2013 Sted/Bane/område Gardermoen

Detaljer

Introduksjon til kursopplegget

Introduksjon til kursopplegget Introduksjon til kursopplegget Denne introduksjonen er tenkt som en veiledning til deg som skal være kursleder på regnskapskurs for små foreninger. Manualen vil inneholde all nødvendig informasjon i forbindelse

Detaljer

LILLEHAMMER SKIKLUB, LANGRENN - SESONGEN

LILLEHAMMER SKIKLUB, LANGRENN - SESONGEN LILLEHAMMER SKIKLUB, LANGRENN - SESONGEN 2016 2017 MEDLEMSKONTINGENT, AKTIVITETS- OG TRENINGSAVGIFT OG KOSTNADSDEKNING Medlemskontingent: Alle som ønsker å ta del i norsk idrett, enten som passive eller

Detaljer

Norges Motorsportforbund Avdeling Norges Snøscooterforbund Protokoll fra seksjonsstyremøte 0033-15

Norges Motorsportforbund Avdeling Norges Snøscooterforbund Protokoll fra seksjonsstyremøte 0033-15 Norges Motorsportforbund Avdeling Norges Snøscooterforbund Protokoll fra seksjonsstyremøte 0033-15 Tid: Lørdag 19. september kl. 09:00 17:00 Sted: Til stede: Forfall: Motorsportens Hus, Drammen Odd Georg

Detaljer

Tilleggsregler. Løpsopplysninger. Juryen. Andre oppl. Røros MK LOGO

Tilleggsregler. Løpsopplysninger. Juryen. Andre oppl. Røros MK LOGO Tilleggsregler Røros MK LOGO Tilleggsregler for Regionalt løp Motocross Løpsopplysninger For informasjon ta kontakt med kontaktperson på e-post eller telefon. Navn på løpet Midt-norsk mesterskap 3 runde

Detaljer

STATUTTER NMK MESTERSKAP NORD NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 05 Jan 2015

STATUTTER NMK MESTERSKAP NORD NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 05 Jan 2015 STATUTTER NMK MESTERSKAP NORD NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 05 Jan 2015 Enhet: Dato: Eier: Utarbeidet av: Sekretær: NMK Mesterskap Nord 2015-01-05 NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms,

Detaljer

START (UTØVER) LISENS

START (UTØVER) LISENS INFORMASJONSSKRIV TIL UTØVERE 4.12-1 START (UTØVER) LISENS GJELDENDE FOR KONKURRANSER I FORBINDELSE MED: FINNESVØMMING UNDERVANNSFOTOGRAFERING LOVBESTEMT KRAV OM STARTLISENS. Ref. lov for Norges Dykkeforbund

Detaljer

UTKAST NMK MESTERSKAP NORD FOR 2015 NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 22 Nov 2014

UTKAST NMK MESTERSKAP NORD FOR 2015 NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 22 Nov 2014 UTKAST NMK MESTERSKAP NORD FOR 2015 NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 22 Nov 2014 Enhet: Dato: Eier: Utarbeidet av: Sekretær: NMK Mesterskap Nord 2014-11-22 NMK Bardu, NMK Tromsø,

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om utførelse av arbeid 10-2 Best. Nr. 703 Navn BX Sandblåseutstyr Modul DOK 02-BX Inkluderer Klasse/ Kode BX

Detaljer

ITF Taekwon-Do. TAEKWON-DO KIRKENES 17 og 18.oktober 2015 - BARENTSHALLEN

ITF Taekwon-Do. TAEKWON-DO KIRKENES 17 og 18.oktober 2015 - BARENTSHALLEN ITF Taekwon-Do NNM 2 15 TAEKWON-DO KIRKENES 17 og 18.oktober 2015 - BARENTSHALLEN Regi: Norges Kampsport Forbund ved ITF seksjonen Ved Julie Berge julie@kampsport.no Teknisk arrangør: Kirkenes Taekwon-Do

Detaljer

Kursbeskrivelse Trener 1 kurs

Kursbeskrivelse Trener 1 kurs Kursbeskrivelse Trener 1 kurs Norges Cykleforbund Oppdatert mars 2016 Norges Cykleforbund Postadresse: Pb: 170, 1309 Rud Besøksadresse: Ringeriksveien 179, 1339 Vøyenenga Telefon: +47 67 80 49 20 E-post:

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om utførelse av arbeid 10-2 Best. Nr. 703 Navn Modul DOK 10 BX Inkluderer Klasse/ Kode Masseforflyting/Traktorutstyr

Detaljer

Banereglement FMX INNHOLDSFORTEGNELSE. 052.1.1 Inspeksjon FMX baneområdet for konkurranser. 052.1.2 Homologerisering FMX baneområdet konkurranser

Banereglement FMX INNHOLDSFORTEGNELSE. 052.1.1 Inspeksjon FMX baneområdet for konkurranser. 052.1.2 Homologerisering FMX baneområdet konkurranser Banereglement FMX INNHOLDSFORTEGNELSE 052.1 PROSEDYRER 052.1.1 Inspeksjon FMX baneområdet for konkurranser 052.1.2 Homologerisering FMX baneområdet konkurranser 052.1.1.1 Inspeksjon FMX baneområdet for

Detaljer

Endelig!!!!! Oppstart MotoCross 2008 23. mai kl. 18.00 20.00 24. mai kl. 10.00 15.00 på Harstad Motorsportssenter, Åsegarden

Endelig!!!!! Oppstart MotoCross 2008 23. mai kl. 18.00 20.00 24. mai kl. 10.00 15.00 på Harstad Motorsportssenter, Åsegarden Endelig!!!!! Oppstart MotoCross 2008 23. mai kl. 18.00 20.00 24. mai kl. 10.00 15.00 på Harstad Motorsportssenter, Åsegarden Masse info her og på hjemmesiden. Les og følg med på www.nmkharstad.no Har du

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE 2014 NMK NAMDAL MOTOCROSS

INFORMASJONSHEFTE 2014 NMK NAMDAL MOTOCROSS INFORMASJONSHEFTE 2014 NMK NAMDAL MOTOCROSS NMK Namdal Motocross Historien om NMK Namdal Motocross starter formelt med ett møte som ble holdt i november 2006, hvor det ble tatt tak i kjøring som foregikk

Detaljer

TRENING OG RENN I ALPINANLEGG

TRENING OG RENN I ALPINANLEGG 212496_NSF_Trening_Brosjyre 22.10.01 15:31 Side 1 TRENING OG RENN I ALPINANLEGG Anbefalte retningslinjer utarbeidet av Norske Skiheisers Forening i samarbeid med Norges Skiforbund Første utgave oktober

Detaljer

KNA Kongsvinger. Kongsvinger Autoslalåm

KNA Kongsvinger. Kongsvinger Autoslalåm KNA Kongsvinger Inviterer til Kongsvinger Autoslalåm På Industrivegen Kongsvinger 14.05.2017 Adresse: Møller Bil Kongsvinger AS, Industrivegen 55, 2212 Kongsvinger Spørsmål ang arrangementet, eller påmelding

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om utførelse av arbeid 10-2 Best. Nr. 703 Navn DX Sveise- og brenneutstyr Modul DOK 01-DX Inkluderer Klasse/

Detaljer

Tilleggsregler (TR) -Hobøl Gjensidige Brannkasse 2-dagers

Tilleggsregler (TR) -Hobøl Gjensidige Brannkasse 2-dagers Opprettet:25.04.2017 13:42 3762 Sida 1 (5) Konkurranseopplysningar Konkurransens navn Hobøl Gjensidige Brannkasse 2-dagers Konkurranse-dato 01.07.2017 -- 02.07.2017 Arrangør Konkurranseområdet-/Banen Gren

Detaljer

Skolering av stadionpersonale

Skolering av stadionpersonale Autorisert STADIONVERT Skolering av stadionpersonale Rammeplan. Versjon 1.09 Innledning. De fleste som til nå har vært involvert innen arrangement av fotballkamper har vært frivillige. Økt profesjonalisering

Detaljer

Honningsvåg Turn- og Idrettsforening

Honningsvåg Turn- og Idrettsforening Honningsvåg Turn- og Idrettsforening Klart vi e fra Honningsvåg Vi skaper idrettsglede Verdigrunnlag og holdningsdokument www.htif.no 1.4.2011 Verdigrunnlag All aktivitet i HT&IF skal være tuftet på disse

Detaljer

TRENER I. Trener Med trener menes person som gir opplæring og innføring i idrett samt planlegger og gjennomfører målrettet idrettstrening.

TRENER I. Trener Med trener menes person som gir opplæring og innføring i idrett samt planlegger og gjennomfører målrettet idrettstrening. TRENER I Innledning Norges Rytterforbund vil gjennom trenerutdanningssystemet utdanne trenere med høy faglig kompetanse. Utdanningen skal sikre et kvalitativt og bredt tilbud for utøvere på alle nivåer.

Detaljer

Tilleggsregler (TR) -NC 4

Tilleggsregler (TR) -NC 4 Tilleggsregler (TR) -NC 4 Opprettet:05.05.2015 13:26 Sida 1 (7) Konkurranseopplysninger Konkurransens navn NC 4 Konkurranse-dato 21.06.2015 Arrangør Konkurranseområdet-/Banen Gren Konkurransestatus Konkurransetype

Detaljer

Tilleggsregler. Tydal MK, boks 40, 7590 TYDAL e-post: tydal-mk@hotmail.com

Tilleggsregler. Tydal MK, boks 40, 7590 TYDAL e-post: tydal-mk@hotmail.com Tilleggsregler Tilleggsregler for Norgesmesterskap og NorgesCup i SNX 2010 Løpsopplysninger Navn på løpet Norgesmesterskap og NorgesCup 2010 Dato 5. mars 7. mars 2010 Arrangørklubb Tydal MK, boks 40, 7590

Detaljer

Sikkerhetsinstruks jollegruppen. Foreldre RAN SEILFORENING

Sikkerhetsinstruks jollegruppen. Foreldre RAN SEILFORENING Jollegruppen i RAN har funnet det nødvendig å sikre medlemmene mot uønskede hendelser gjennom innføring av rutiner for ivaretakelsen av sikkerheten på alle nivå. I instruksen er det definert ulike roller

Detaljer

KURSPLAN TRENER 1 BOWLING TRENERLØYPA

KURSPLAN TRENER 1 BOWLING TRENERLØYPA KURSPLAN TRENER 1 BOWLING TRENERLØYPA 1 Innhold Forord... 3... 3 Innhold... 3 Vurdering og eksamen... 4 Pensum... 5 Ansvar for kurs og gjennomføring... 5 Krav for opptak... 5 Registrering av kurs i SportsAdmin...

Detaljer

Revisjon: 1.1 Dato: 01.02.2014 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF

Revisjon: 1.1 Dato: 01.02.2014 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF Revisjon: 1.1 Dato: 01.02.2014 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 3 1.1 Ansvar... 3 2. Omfang... 3 3. Øyeblikkelige

Detaljer

Tilleggsregler (TR) -NC 3

Tilleggsregler (TR) -NC 3 Tilleggsregler (TR) -NC 3 Opprettet:05.05.2015 13:25 Sida 1 (7) Konkurranseopplysninger Konkurransens navn NC 3 Konkurranse-dato 20.06.2015 Arrangør Konkurranseområdet-/Banen Gren Konkurransestatus Konkurransetype

Detaljer

NMK Modum & Sigdal. www.vikersundbakken.no STARTBEKREFTELSE. 1. og 2. NM runde i Bakkeløp 1. og 2. NC runde i Norges-cup

NMK Modum & Sigdal. www.vikersundbakken.no STARTBEKREFTELSE. 1. og 2. NM runde i Bakkeløp 1. og 2. NC runde i Norges-cup NMK Modum & Sigdal www.vikersundbakken.no STARTBEKREFTELSE 1. og 2. NM runde i Bakkeløp 1. og 2. NC runde i Norges-cup Vikersundbakken 1 og 2 Mai 2015 Arrangør: NMK Modum og Sigdal, postboks 9, 3350 Prestfoss

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING iht. Forskrift om utførelse av arbeid 10-2 Best. Nr. 703 Navn Modul 5 A1 Modul 5 A2 Modul 5 A3 Modul 05-AX Stillasmontør Inkluderer

Detaljer

Kurs i Praktisk Fluefiske for Begynnere Kurspresentasjon

Kurs i Praktisk Fluefiske for Begynnere Kurspresentasjon Kurspresentasjon Målsettingen med dette kurset er å gi nybegynnere en god start på sitt praktiske fluefiske. Etter et gjennomført kastekurs vil mange fortsatt sitte igjen med spørsmål om hvordan de tilegnede

Detaljer

80 TIMERS INSTRUKTØRKURS

80 TIMERS INSTRUKTØRKURS FAGPLAN FOR 80 TIMERS INSTRUKTØRKURS I LASTEBIKKRANFØREROPPLÆRING F-2708 KIRKE-, UTDANNINGS- OG U 729 FORSKNINGSDEPARTEMENTET 1 Copyright (C) Kirke- og undervisningsdepartementet 1988. Denne fagplanen

Detaljer

0.0 INTRODUKSJON. Referanser. Eksempel på læremiljø. Læremål. Innhold Krav til utførelse Eksempel på metode

0.0 INTRODUKSJON. Referanser. Eksempel på læremiljø. Læremål. Innhold Krav til utførelse Eksempel på metode Denne kursplanen beskriver innholdet i instruktørkurs for kommersielle aktører som leverer kurs i Grunnleggende Fallsikring (8t). Andre med relevant fagkunnskap og erfaring, f. eks medlemmer av fallredningslaget

Detaljer

Spesialreglement FMX

Spesialreglement FMX Spesialreglement FMX Innholdsfortegnelse 050. GENERELT FMX REGLEMENT 051. SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR NORGESMESTERSKAP 052. FMX BANEREGLEMENT 050.1 GENERELL UNDERLEGGELSE OG BESTEMMELSER 050.1.1 Definisjon

Detaljer

KURSPLAN FOR AKTIVITETSLEDERKURS BARNEFRIIDRETT (16t.)

KURSPLAN FOR AKTIVITETSLEDERKURS BARNEFRIIDRETT (16t.) KURSPLAN FOR AKTIVITETSLEDERKURS BARNEFRIIDRETT (16t.) Norsk Friidrett - 2009 1 1. Forord Aktivitetslederkurs barnefriidrett Vi mennesker er skapt for å røre oss, være i bevegelse og stimulere kroppens

Detaljer

Retningslinjer. Kretsmesterskap Kretskonkurranse Aspirant Uttakskonkurranse. Turn Kvinner og Turn Menn. Oktober 2017

Retningslinjer. Kretsmesterskap Kretskonkurranse Aspirant Uttakskonkurranse. Turn Kvinner og Turn Menn. Oktober 2017 Retningslinjer Kretsmesterskap Kretskonkurranse Aspirant Uttakskonkurranse Turn Kvinner og Turn Menn Oktober 2017 Nordland Gymnastikk og Turnkrets 1 av 6 Dette dokumentet inneholder de gjeldende retningslinjer

Detaljer

Tilleggsregler (TR) -MX Shakedown 2015

Tilleggsregler (TR) -MX Shakedown 2015 Tilleggsregler (TR) -MX Shakedown 2015 Opprettet:10.04.2015 14:47 Sida 1 (5) Konkurranseopplysninger Konkurransens navn MX Shakedown 2015 Konkurranse-dato 23.05.2015 -- 24.05.2015 Arrangør Konkurranseområdet-/Banen

Detaljer

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 RETNINGSLINJER 2 INNHOLD SIDE Hensikt... 3 Mål... 3 Logo og profil... 4 Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 Ledelse... 6 Veiledere... 6 Ledergruppe... 7 Årsplan... 7 Lederutdanning...

Detaljer

Kursbeskrivelse for Trener 1 i hurtigløp/kunstløp på skøyter

Kursbeskrivelse for Trener 1 i hurtigløp/kunstløp på skøyter Kursbeskrivelse for Trener 1 i hurtigløp/kunstløp på skøyter Norges Skøyteforbund Innledning. Dette kurset er bygget på Norges Idrettsforbunds spesifikasjon Trenerløypa, nivå 1. Kurset er modulbasert.

Detaljer

Vestkantsvømmernes bestemmelser for leirer og stevner

Vestkantsvømmernes bestemmelser for leirer og stevner Vestkantsvømmernes bestemmelser for leirer og stevner Siste revisjon: 2010-07-02 Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse STEVNEPÅMELDINGER... 2 PÅMELDING TIL STEVNE ETTER UTGÅTT FRIST... 2 LEIRER OG UTENBYS STEVNER

Detaljer

KURSPLAN TRENER 1 TRENERLØYPA

KURSPLAN TRENER 1 TRENERLØYPA KURSPLAN TRENER 1 TRENERLØYPA 1. FEBRUAR 2013 TRENER 1 BILJARD TRENERLØYPA MÅL Mål med Trener 1 er å gjøre treneren i stand til å: Gi en innlæring av grunnleggende biljardtekniske ferdigheter. Utvikle

Detaljer

NMK Modum & Sigdal. STARTBEKREFTELSE. 1. og 2. NM runde i Bakkeløp

NMK Modum & Sigdal.  STARTBEKREFTELSE. 1. og 2. NM runde i Bakkeløp NMK Modum & Sigdal www.vikersundbakken.no STARTBEKREFTELSE 1. og 2. NM runde i Bakkeløp Vikersundbakken 23 og 24 April 2016 Arrangør: NMK Modum og Sigdal, postboks 9, 3350 Prestfoss www.vikersundbakken.no

Detaljer

Tilleggsregler (TR) -Hobøl Gjensidige Brannkasse 2-Dagers

Tilleggsregler (TR) -Hobøl Gjensidige Brannkasse 2-Dagers Opprettet:06.05.2016 11:47 3382 Sida 1 (5) Konkurranseopplysningar Konkurransens navn Hobøl Gjensidige Brannkasse 2-Dagers Konkurranse-dato 02.07.2016 -- 03.07.2016 Arrangør Konkurranseområdet-/Banen Gren

Detaljer

KURSPLAN TRENER 1 BOWLING TRENERLØYPA

KURSPLAN TRENER 1 BOWLING TRENERLØYPA KURSPLAN TRENER 1 BOWLING TRENERLØYPA 1 Innhold Forord... 3... 3 Innhold... 3 Vurdering og eksamen... 4 Pensum... 5 Ansvar for kurs og gjennomføring... 5 Krav for opptak... 5 Registrering av kurs i SportsAdmin...

Detaljer

Overgangsreglement Norges Danseforbund

Overgangsreglement Norges Danseforbund 1 Overgangsreglement Norges Danseforbund Høringsutkast Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Norges Danseforbund er enhver eksemplarfremstilling

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om utførelse av arbeid 10-2 Best. Nr. 703 Navn EX Verkstedmaskiner Modul DOK 02-FX Inkluderer Klasse/ Kode F1

Detaljer

Medlemskap, lisens og forsikring i NLF. Hang-, para- og speedgliderseksjonen

Medlemskap, lisens og forsikring i NLF. Hang-, para- og speedgliderseksjonen Medlemskap, lisens og forsikring i NLF Hang-, para- og speedgliderseksjonen Medlemskap I januar hvert år sendes det ut regning på medlemskap, denne dekker følgende: Medlemskap i Norges Luftsportforbund

Detaljer

TIL ÅRETS TRADISJONELLE SPORTSMØTE 2008

TIL ÅRETS TRADISJONELLE SPORTSMØTE 2008 TIL ÅRETS TRADISJONELLE SPORTSMØTE 2008 Årets viktigste møte for NMK avdelingene Vi har igjen gleden av å invitere alle tillitsvalgte og aktive utøvere i klubbene til årets sportsmøte fredag 31.oktober

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om utførelse av arbeid 10-2 Best. Nr. 703 Navn Masseforflytning / Traktorutstyr Modul 10-AX Inkluderer Klasse/

Detaljer

Veitvet Sportsklubb. Kl. 18-19 5.3.2015. Referat trener/lagledermøte fotball

Veitvet Sportsklubb. Kl. 18-19 5.3.2015. Referat trener/lagledermøte fotball Veitvet Sportsklubb Kl. 18-19 5.3.2015 Referat trener/lagledermøte fotball Da det ble brukt en del tid på noen av punktene, ble ikke alle oppsatte saker diskutert under møtet. Disse sakene informeres om

Detaljer

Retningslinjer for Bøler IF Friidrett

Retningslinjer for Bøler IF Friidrett Retningslinjer for Bøler IF Friidrett (underlagt Lov for Bøler Idrettsforening) 1. Formål for Bøler IF Friidrett 2. Godkjenning og oppdatering av retningslinjene 3. Organisatorisk tilknytning 4. Medlemskap

Detaljer

Invitasjon. Skandinavisk Cup i Utfor

Invitasjon. Skandinavisk Cup i Utfor Invitasjon Skandinavisk Cup i Utfor Hafjell 12-13. August 2017 I samarbeid med Hafjell Bike Park har Sportsklubben Rye gleden av å invitere til Skandinavisk Cup i Utfor 12-13 august 2017. Sted: Hafjell

Detaljer

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL Den lille oransje Slik gjør vi det i Utleira IL De viktigste punktene 1) Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Utleira IL, men er du med følger du den lille oransje. 2) Vis respekt

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger Hvorfor råd til idrettsforeldre? Foreldrenes holdninger og handlinger kan bidra både positivt og negativt i forhold til barns utvikling

Detaljer

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball IL VAREGG JUNIORGRUPPEN Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball Utarbeidet og vedtatt av juniorstyret høsten 1999 ORGANISASJON Juniorstyret er underlagt klubbens hovedstyre

Detaljer

Tilleggsregler (TR) -X-Trial Stavanger

Tilleggsregler (TR) -X-Trial Stavanger Tilleggsregler (TR) -X-Trial Stavanger Opprettet:09.03.2015 13:30 Sida 1 (5) Konkurranseopplysninger Konkurransens navn X-Trial Stavanger Konkurranse-dato 25.07.2015 Arrangør Konkurranseområdet-/Banen

Detaljer

Målsettinger. Overordnede mål

Målsettinger. Overordnede mål Retningslinjer for oppmenn Målsettinger Overordnede mål Hovedmålet for Hammer Turn er å gi medlemmene, uansett alder og kjønn, et best mulig tilpasset sportslig tilbud. Klubben er en lokal klubb og skal

Detaljer