Høringsnotatet omfatter samtlige tre forskrifter. Forslag til de nye forskriftene er tatt inn til slutt i dokumentet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringsnotatet omfatter samtlige tre forskrifter. Forslag til de nye forskriftene er tatt inn til slutt i dokumentet."

Transkript

1 HØRING forskrifter til ny jordskiftelov Høringsnotat 15. april 2015 Innledning Lov om jordskifte av 21. juni 2013 nr. 100 trer i kraft 1. januar 2016, jfr. kgl.res. av 21. juni 2013 nr Loven erstatter lov om jordskifte o.a. av 21. desember 1979 nr. 77. Den nye loven inneholder tre bestemmelser hvor Domstoladministrasjonen har myndighet til å fastsette forskrifter. Dette er: 2-3 tredje ledd om myndighet for jordskiftedommerfullmektiger 2-8 andre ledd om ordlyd for formaning og forsikring for jordskiftemeddommere 6-29 tredje ledd om utforming av grensemerke Myndigheten i 2-3 og 2-8 er lagt til Domstoladministrasjonen direkte, mens myndigheten etter 6-29 er delegert fra Landbruks- og Matdepartementet til Domstoladministrasjonen ved vedtak av 15. oktober 2014 nr Høringsnotatet omfatter samtlige tre forskrifter. Forslag til de nye forskriftene er tatt inn til slutt i dokumentet. Myndighet for jordskiftedommerfullmektiger 1.Innledning Etter jordskifteloven av kan en jordskiftekandidat med allment løyve behandle saker jordskiftesaker og lede rettsmøter unntatt saker knyttet til ekspropriasjon etter loven 6. Jordskifteloven 2-3 innfører en ordning med jordskiftedommerfullmektig som i det alt vesentlige tilsvarer ordningen med dommerfullmektiger ved de alminnelige domstolene. Jordskifteloven 2-3 tredje ledd bestemmer at Domstoladministrasjonen kan fastsette forskrift om hvilken myndighet jordskiftedommerfullmektiger skal ha og hvem som kan tildele myndigheten. Etter domstolloven 23 siste punktum er det Domstoladministrasjonen som kan gi nærmere bestemmelser om fullmakt for dommerfullmektiger ved de alminnelige domstoler. Domstoladministrasjonen har valgt å videreføre rundskriv G-46/99 om administrative bestemmelser om dommerfullmektigers ansettelsesforhold ved de alminnelige domstoler. Rundskrivets punkt 5 gjelder dommerfullmektigers myndighetsområde. 2. Rundskriv G-46/99 punkt 5 Bestemmelsene om dommerfullmektiger ved de alminnelige domstolene skiller mellom Begrenset fullmakt 1

2 2 Spesiell fullmakt Alminnelig fullmakt Spesielle sakstyper hvor fullmakt gis i enkelttilfelle Begrenset fullmakt er gis normalt samtidig med tiltredelsen hvor dommerfullmektigen får tillatelse til å behandle helt enkle sakstyper. Spesiell fullmakt er tilfelle hvor dommerfullmektigen etter en tid får myndighet til å behandle bestemte enkeltsaker etter en vurdering av domstoleder. Alminnelig fullmakt gis etter at vedkommende har vært ansatt en stund. Dommerfullmektigen får da myndighet til å behandle alle sakstyper unntatt de som er nevnt i kategorien spesielle sakstyper og saker som etter loven ikke kan behandles av dommerfullmektiger. Spesielle sakstyper er saker som normalt ikke skal behandles av dommerfullmektiger, men hvor domstolleder etter en konkret vurdering kan gi dommerfullmektigen myndighet til å behandle saken. Rundskrivet beskriver nærmere hvilke sakstyper som faller inn under de ulike formene for fullmakt. 3. Forslag til fullmakt for jordskiftedommerfullmektiger Systemet for jordskiftedommerfullmektiger bør være mest mulig likt det vi har for dommerfullmektiger ved de alminnelige domstoler. Samtidig må det tas høyde for at jordskifterettene behandler sakstyper som på mange punkter skiller seg vesentlig fra de som behandles i de alminnelige domstolene. Det må også tas høyde for at jordskiftedommerfullmektiger ansettes for tre år med mulighet for forlengelse i ett år. Det grunnleggende må være at det er den enkeltes kvalifikasjoner og erfaring som skal legges til grunn ved vurdering av hvilken myndighet jordskiftedommerfullmektigene skal ha. Det normale bør være at jordskiftedommerfullmektigen får prøve seg i enklere saker og sakstyper før han eller hun får myndighet til å behandle større og mer komplekse saker. På samme måte som jordskiftedommerfullmektigens kvalifikasjoner og erfaring skal spille inn ved tildeling av saker, må domstolleder ved tildeling av saker, også ha for øye at jordskiftedommerfullmektigen bare er ansatt for en begrenset periode. Når en jordskiftedommerfullmektig blir ansatt ved en jordskiftedomstol, skal det lages en opplæringsplan for vedkommende. Denne opplæringsplanen inneholder ulike elementer og er ment å gi jordskiftedommerfullmektigen kunnskap om hvordan jordskiftesaker behandles i løpet av opplæringsperioden. Domstolleders tildeling av saker bør være i tråd med jordskiftedommerfullmektigens progresjon i opplæringsplanen. På samme måte som for dommerfullmektiger ved de alminnelige domstoler bør jordskiftedommerfullmektigens fullmakt deles inn i følgende grupper: Begrenset fullmakt Spesiell fullmakt Alminnelig fullmakt Spesielle sakstyper hvor fullmakt gis i enkelttilfelle

3 3 Jordskiftedommerfullmektigens myndighet må gå fram av rettsboken. Siden det er domstolleder som har den daglige kontakten med jordskiftedommerfullmektigen, er det også domstolleder som vil være den som har de beste forutsetningene for å vurdere når en jordskiftedommerfullmektig skal tildeles de ulike formene for fullmakt. Det foreslås derfor at domstolleder skal få myndighet til å tildele jordskiftedommerfullmektigen myndighet. Begrenset fullmakt Jordskiftedommerfullmektiger bør kunne tildeles begrenset fullmakt ca. 3-6 måneder etter tiltredelsen. En jordskiftedommerfullmektig som har begrenset fullmakt har myndighet til å behandle enklere rettsfastsettende saker som nevnt i jordskifteloven 4-1 og 4-2. Spesiell fullmakt Spesiell fullmakt brukes i en overgangsperiode mellom begrenset og alminnelig fullmakt. Ved bruk av spesiell fullmakt kan domstolleder vurdere om jordskiftedommerfullmektigen er moden for å løse større oppgaver enn det han eller hun kan gjøre med begrenset fullmakt. Spesiell fullmakt vil være knyttet til bestemte saker. Når jordskiftedommerfullmektigen har gjort tjeneste ved domstolen en periode, for eksempel 6-9 måneder, kan domstolleder vurder om han eller hun kan tildeles enklere saker fra andre sakstyper etter spesiell fullmakt. Saker som kan være aktuelle i en slik sammenheng er enklere saker etter andre bestemmelsene i jordskifteloven kapittel 4 enn 4-1 og 4-2 samt enklere saker etter jordskifteloven kapittel 3. Alminnelig fullmakt Når jordskiftedommerfullmektigen har gjort tjeneste 9-12 måneder kan domstolleder vurdere om han eller hun skal gis alminnelig fullmakt. Alminnelig fullmakt betyr at dommerfullmektigen kan behandle alle saker etter jordskifteloven kapittel 3 og 4. Det bør imidlertid utvises forsiktig med å tildele jordskiftedommerfullmektiger tiltaksjordskifte. Dette er ofte kompliserte saker og strekker seg gjerne over lang tid sett i forhold til at en jordskiftedommerfullmektig gjør tjeneste ved domstolen i en begrenset tidsperiode. Domstolleder må selvsagt til enhver tid vurdere hvilke saker som egner seg for å bli behandlet av jordskiftedommerfullmektigen uavhengig av hvilken fullmakt denne har. Alminnelig fullmakt omfatter ikke fullmakt til å behandles saker etter jordskifteloven kapittel 5. Dette er saker som normalt heller ikke behandles av dommerfullmektiger ved de alminnelige domstolene. Skjønn er spesialprosess som krever god kunnskap både om prosess og materielt innhold. Ved at alminnelig fullmakt ikke omfatter myndighet til å avholde skjønn, bør jordskiftedommerfullmektiger normalt ikke tildeles saker om skjønn enten som egen sak, eller hvor skjønn er en del av den totale saken. Fullmektigen kan imidlertid som et unntak gis fullmakt til å behandle denne type saker, se nedenfor. Fullmakt til å behandle spesielle sakstyper Skjønnsprosessloven 5 andre ledd bestemmer at en dommerfullmektig ikke kan styre skjønnsforretninger uten særlig fullmakt. Det samme må gjelde for jordskiftedommerfullmektiger i og med at skjønnsprosessloven er gjort gjeldende for saker etter jordskifteloven 5-4 til 5-6, jfr. 6-1 siste ledd.

4 4 Selv om saker etter jordskifteloven kapittel 5, derunder skjønn, ikke faller inn under det som en jordskiftedommerfullmektig kan behandle ved alminnelig fullmakt, og det samme følger av skjønnsprosessloven, betyr dette ikke et absolutt forbud mot at jordskiftedommerfullmektiger behandler slike saker. Det kreves imidlertid at jordskiftedommerfullmektigen gis spesiell fullmakt hvis det blir aktuelt at han eller hun skal behandle saker som går inn under jordskifteloven kapittel 5. Fullmakt til å behandle jordskiftesaker hvor skjønn er en del av selve saken eller er egen sak etter jordskifteloven kapittel 5, bør bare tildeles jordskiftedommerfullmektiger som gjennom sitt arbeid ved domstolen har vist at han eller hun har den kompetanse og erfaring som skal til for å behandle denne sakstypen. Fullmakten Ved å tildele en sak kan man si at domstolleder implisitt gir jordskiftedommerfullmektigen fullmakt til å behandle saken. Men en ordning uten skriftlighet kan åpne for tvil om hvorvidt jordskiftedommerfullmektigen har den nødvendige fullmakten. Særlig dersom det i ettertid skulle vise seg at saken krever en annen behandling enn først antatt. Det foreslås derfor at fullmakten skal være skriftlig. En skriftlig fullmakt vil skape notoritet omkring hvilken myndighet jordskiftedommerfullmektigen har. På denne måten kan man fjerne mest mulig av tvilen hvor langt fullmakten til jordskiftedommerfullmektigen strekker seg. Fullmakten bør oppbevares på jordskiftedommerfullmektigens personalmappe. Det foreslås også at hvilken fullmakt jordskiftedommerfullmektigen har skal gå fram av rettsboken. Dette vil gjøre det klart for sakens parter hvilken myndighet jordskiftedommerfullmektigen har. De har dermed også mulighet til å kontrollere at den som avgjør saken har myndighet til dette. Formaning og forsikring for jordskiftemeddommere 1.Innledning Jordskifteloven 2-8 har følgende ordlyd: " 2-8.Innprenting og lovnad Første gong nokon gjer teneste som jordskiftemeddommar, skal jordskiftedommaren i rettsmøte gjere jordskiftemeddommaren kjend med dei pliktene ein jordskiftemeddommar har. Jordskiftemeddommaren skal love at han vil gjere pliktene sine samvitsfullt og etter beste overtyding i denne saka, og i alle framtidige saker. Domstoladministrasjonen fastset ordlyden i lovnaden." Ordlyden i jordskifteloven 2-8 er nesten identisk med dagens jordskiftelov 11 og har store likhetstrekk med domstolloven 100 om forsikring for meddommere ved de alminnelige domstolene. Den vesentligste forskjellen er at jordskifteloven 2-8 fastsetter hvem som skal bestemme ordlyden i selve forsikringen. Den forsikring som brukes i dag for jordskiftemeddommere er tatt inn i Rettleiing for utføring av jordskiftesaker pkt fastsatt av Landbruksdepartementet 1. mai 1991 (M- 61/91). For meddommere i de alminnelige domstoler er det laget en formaning og forsikring som er tatt inn i "Rettsmøtene skritt for skritt" (2009) utgitt av Norges

5 5 Juristforbund med støtte fra Domstoladministrasjonen og JUS. Det er usikkert hvem som har bestemt ordlyden i formaning og forsikring for de alminnelige domstoler. 2.Forslag til formaning og forsikring Selv om bestemmelsene om forsikring i domstolloven 100 og skjønnsprosessloven 20 er tilpasset de sakstyper som faller inn under de aktuelle lover, bør man likevel begrense ulikhetene ved forsikring etter de aktuelle lover til det som er høyst nødvendig. Dette betyr at forsikring etter den nye loven bør få en ordlyd som ligger nærmest mulig den som brukes etter domstolloven 100. Flere opptrer som meddommere både i de alminnelige domstoler og i jordskiftedomstolene. Jordskiftelovens bestemmelse om forsikring for jordskiftemeddommere erstatter domstollovens bestemmelse om forsikring for meddommere selv om domstollovens bestemmelser gjelder for valg av jordskiftemeddommere. Dette betyr at avlagt forsikring som meddommer i de alminnelige domstoler ikke kan erstatte forsikring som jordskiftemeddommer og omvendt, se Bøhn, Kommentarer til domstolloven, 2. utgave, Oslo 2013 side 331. Det samme vil gjelde for de som har avlagt forsikring som skjønnsmedlem etter skjønnsprosessloven 20. Den forsikring som brukes i dag har følgende ordlyd på bokmål: "Jeg forsikrer at jeg i denne saka og i alle framtidige jordskiftesaker med troskap og redelighet vil oppfylle de plikter som påhviler med som jordskiftemeddommer." Det må gjøres en del endringer fra dagens ordlyd dersom forsikringen for jordskiftemeddommere skal bli mest mulig lik den som gjelder for alminnelige meddommere. Endringene som foreslås innebærer ikke realitetsendringer, men endringer i ordlyd og system. Det siste ved at det knyttes en formaning til forsikringen. Vi foreslår at formaning og forsikring skal få følgende ordlyd på bokmål: Forslag til tekst: "Når du nå skal gjøre tjeneste som jordskiftemeddommer, påligger det meg etter loven å formane deg om at du må følge nøye med i forhandlingene og merke deg det som blir sagt og lagt fram under saken. Du plikter å gi uttrykk for hvordan du vurderer saken etter det som er sagt og lagt fram, og ikke legge vekt på andre forhold enn det som er sagt eller lagt fram i saken. Du skal nå avgi forsikring om at du vil forholde deg på denne måten." "Forsikrer du at du så vel i denne jordskiftesaken som i alle framtidige jordskiftesaker vil gi akt på alt som kommer fram gjennom forhandlinger i jordskifteretten, og at du vil utføre dine plikter samvittighetsfullt og avgjøre saken slik du finner det rettest etter de opplysninger som er kommet fram, så gjenta etter meg: Det forsikrer jeg." Alle skal reise seg når selve forsikringen (avsnitt 2) avgis. Dette er i samsvar med domstolloven 100 som gjelder forsikring for meddommere ved de alminnelige domstoler. Forslaget til tekst er i tråd med forslaget fra enmannsutredningen om ny domstollov hvor der foreslås å beholde dagens ordning, men med mulig modernisering av utformingen av den forsikringen som skal gis av meddommere, utredningen side 85 nederst. Teksten må også finnes på nynorsk og samisk. Forslag til ordlyd på disse språk er tatt inn i utkastet til forskrift.

6 6 Rettsboken Den teksten som tas inn i rettsboken foreslås begrenset til det som brukes i de alminnelige domstolene. Det er: "Jordskiftemeddommer NN som ble formant og avga forsikring" eller "Jordskiftemeddommer NN som har avgitt forsikring tidligere." Det at selve forsikringen ikke lenger tas inn i rettsboken og underskrives er i tråd med merknadene til 2-8 i forarbeidene. 3. Vedtakets form Loven sier ikke noe om hvilken form vedtaket om innholdet av jordskiftemeddommeres forsikring skal i motsetning til for eksempel 2-3 og Som utgangspunkt står man da fritt med hensyn til valg av form på vedtaket. I dette ligger det også at man kan velge forskrifts form dersom man mener det fremstår som mest hensiktsmessig. Etter Domstoladministrasjonens oppfatning er det en rekke momenter som tilsier at man skal vedta forsikringens ordlyd i forskrifts form. Først og fremst fordi avgivelse av forsikring vil være bestemmende for vedkommendes plikter i sin utøvelse av vervet som jordskiftemeddommer. I tillegg peker pålegget om at man må avgi forsikring før man kan gjøre tjeneste som jordskiftemeddommer i retning av offentlig myndighetsutøvelse. Domstoladministrasjonen foreslår derfor at formaning og forsikring fastsettes i forskrifts form. En slik løsning vil også sikre best mulig notoritet både med hensyn til innholdet av vedtaket og når det ble vedtatt. Utformingen av grensemerke 1.Innledning Jordskifteloven 6-29 har følgende ordlyd: "Jordskifteretten skal så langt råd er merkje og koordinatfeste grenser som blir fastsette i jordskifte. Det same gjeld for grenser som er fastsette ved dom. Retten kan utsetje varig merking til saka er avslutta og alle avgjerder har fått rettskraft, dersom retten meiner at særlege grunnar talar for det. Retten fastset korleis kostnadene med det endelege grensearbeidet skal dekkjast. Departementet kan gi forskrift om utforming av grensemerke." Departementets myndighet er delegert til Domstoladministrasjonen ved Landbruks- og matdepartementets vedtak av 15. oktober 2014 nr Oppbygging av forskriften Jordskifteloven 6-29 erstatter 58 i dagens jordskiftelov. Den har også store paralleller med matrikkeloven 34 om oppmåling og merking av grenser. Etter matrikkelforskriften 41 som er hjemlet i matrikkelloven 41, har Statens Kartverk myndighet til å fastsette utformingen av grensemerker som skal brukes til merking av

7 7 grenser etter matrikkelloven. Statens Kartverk har 20. mars 2014 vedtatt godkjenningsordning for grensemerker etter matrikkelloven. Forskriften som vedtas med hjemmel i jordskifteloven bør så langt det er råd være identisk med det som følger av matrikkelloven med forskrifter. Siden jordskiftedomstolene ikke er en del av matrikkelmyndighetene, må dette gå fram av de grensemerker jordskiftedomstolene setter opp. Dette kan løses på to måter. Enten ved at forskriften i medhold av jordskifteloven i størst mulig grad henviser til bestemmelser vedtatt med hjemmel i matrikkelloven, eller ved at forskriften i medhold av jordskifteloven gjentar alle aktuelle bestemmelser i matrikkelforskriften. En henvisningsløsning vil gjøre forskriften i medhold av jordskifteloven både kortere og enklere. En av fordelene med en henvisningsløsning er at dersom matrikkelmyndigheten endrer matrikkelforskriften på aktuelle punkt eller Statens Kartverk vedtar endringer i den fysiske utformingen av grensemerket, vil dette automatisk gjelde for de grensemerker jordskiftedomstolene bruker. Velges løsningen med å gjenta alt som er vedtatt om grensemerker av matrikkelmyndigheten, må man følge nøye med i hva som skjer i matrikkelforskriften og vedtak av Statens Kartverk. Når det skjer endringer i regelverket etter matrikkelloven, må Domstoladministrasjonen gjøre tilsvarende endringer i det regelverket som er vedtatt med hjemmel i jordskifteloven. Det som er spesielt for grensemerker satt opp i medhold av jordskifteloven 6-29 er at de er satt opp av jordskiftedomstolene og ikke matrikkelmyndigheten. I tillegg er de knyttet til en bestemt sak for jordskiftedomstolene. Dette innebærer at merkene bare vil bli satt opp på den delen av eiendomsgrensen som er omfattet av jordskiftesaken. Den beste løsningen er etter Domstoladministrasjonens oppfatning en løsning med henvisning til de regler om utforming av grensemerker som er fastsatt av matrikkelmyndigheten. Dette gir best sikkerhet for en mest mulig enhetlig utforming av grensemerket uavhengig av hvem som setter opp grensemerket. En mest mulig enhetlig utforming vil også gjøre det lettere for eiere av eiendommen å forholde seg til grensemerket uavhengig av hav grunnlaget for grensemerkingen er. I tillegg sikrer det at eventuelle endringer i utseende som blir vedtatt av matrikkelmyndighetene også får virkning for de merker som brukes av jordskiftedomstolene. 3. Utforming av grensemerker I medhold av matrikkelloven er det bestemt en type grensemerke for jord, myr, morene og fjell samt et merke for bruk i tettbygd strøk. Selv om jordskiftedomstolene i det vesentlige merker grenser i utmark, merkes også grenser i tettbygd strøk. Domstoladministrasjonen foreslår derfor at jordskiftedomstolene skal kunne benytte begge typer grensemerker. Begge merker skal ha samme fysiske utforming og krav til materiale som de merker som brukes av matrikkelmyndighetene. 4. Tekst på grensemerket De grensemerker som brukes av matrikkelmyndighetene har følgende tekst: Side 1: OFF.GODKJ. GRENSEMERKE JF. ML. LEVR.NR.

8 8 Side 2: MATRIKKELMYNDIGHETEN Teksten på grensemerket må klart vise at merket er satt opp som resultat av en sak for jordskiftedomstolene og ikke som en del av matrikkelmyndighetens ordinære virksomhet. Forkortelsen "ML" på side 1 er en henvisning til matrikkelloven. De grensemerker som skal brukes av jordskiftedomstolene har sin hjemmel i jordskifteloven 6-29 og ikke i matrikkelloven 41. Domstoladministrasjonen foreslår derfor at forkortelsen "ML" på side 1 byttes ut med "JSL" som en forkortelse for jordskifteloven slik at teksten blir: Side 1: OFF.GODKJ. GRENSEMERKE JF. JSL. LEVR.NR. Side 2: JORDSKIFTEDOMSTOLEN En slik løsning vil gjøre det klart at det er en sak i jordskiftedomstolene som ligger til grunn til forskjell fra den oppmerkingen som gjøres av matrikkelmyndigheten. Løsningen vil også gjøre det lettere senere å finne fram til grunnlaget for grensefastsettelsen dersom noen en gang i framtiden skulle være usikre på hvorfor grensen går der den er merket. På side 2 av grensemerket bør det stå jordskiftedomstolen i stedet for matrikkelmyndigheten. På samme måte som JSL, vil dette vise at merket er satt opp av jordskiftedomstolene. Teksten skal være den samme på begge typer grensemerker. Men siden grensemerkene for bruk i tettbygd strøk er utformet forskjellig fra grensemerker ellers i landet, må også teksten ha en noe ulik utforming, se vedlegg 1 og 2. Fordi det er foreslått en liten justering av teksten i forhold til det som står på de grensemerker som i dag brukes av jordskiftedomstolene, foreslås det en overgangsordning. Det foreslås at jordskiftedomstolene skal få bruke de gamle grensemerkene inntil lageret er tomt. Uten en slik overgangsordning ville samtlige jordskiftedomstoler ha måttet bestille nye grensemerker enten sent i 2015 etter at forskriften er vedtatt eller tidlig i 2016 like etter at forskriften har trådt i kraft. En løsning uten overgangsordning ville ha betydd økte utgifter for jordskiftedomstolene i Økonomiske og administrative konsekvenser Domstoladministrasjonen antar at forskriften om jordskiftedommerfullmektigers myndighet samt forskriften om formaning og forsikring fra jordskiftedommerfullmektiger ikke vil ha administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning. Jordskiftedomstolene har gode rutiner knyttet til å merke grenser i saker de selv avgjør. Domstoladministrasjonen antar derfor at forskriften ikke vil ha administrative konsekvenser av betydning.

9 9 I forhold til de grensemerker som benyttes av jordskiftedomstolene i dag, foreslås det en noe justert tekst. Dette kan gjøre at grensemerkene blir noe dyrere å produsere enn dagens merker, men Domstoladministrasjonen gjøre regning med at dette vil dreie seg om små beløp pr merke. Jordskiftedomstolene har i dag ikke egne merker for tettbygd strøk. Produksjon av slike merker vil være en ny kostnad. Det vil imidlertid være opp til den enkelte jordskifterett av avgjøre hvilke merketyper de skal bestille. Domstoladministrasjonen gjør regning med at det ikke være nødvendig for alle jordskiftedomstoler å bestille merker for tettbygd strøk.

10 10 FORSLAG TIL FORSKRIFT OM JORDSKIFTEDOMMERFULLMEKTIGERS MYNDIGHET Med hjemmel i jordskifteloven 2-3 tredje ledd har Domstoladministrasjonen den XX.XX.2015 fastsatt følgende forskrift om jordskiftedommerfullmektigers myndighet. 1 Myndighet etter denne forskrift tildeles jordskiftedommerfullmektigen av domstolleder ved den jordskifterett hvor jordskiftedommerfullmektigen er ansatt. Fullmakten skal være skriftlig og oppbevares på jordskiftedommerfullmektigens personalmappe. Jordskiftedommerfullmektiger med begrenset fullmakt kan behandle saker etter jordskifteloven 4-1 og Jordskiftedommerfullmektiger med alminnelig fullmakt kan behandle saker etter jordskifteloven kapittel 3 og Domstolleder kan ved spesiell fullmakt gi jordskiftedommerfullmektiger myndighet til å behandle andre saker enn de som er nevnt i 2 og 3. Det skal i slike tilfelle legges vekt på kompetanse og erfaring hos jordskiftedommerfullmektigen. Det skal gå fram av rettsboken hvilken fullmakt jordskiftedommerfullmektigen har. 5 Denne forskrift trer i kraft 1. januar

11 11 FORSLAG TIL FORSKRIFT OM JORDSKIFTEMEDDOMMERES FORSIKRING Med hjemmel i jordskifteloven 2-8 siste ledd har Domstoladministrasjonen den XX.XX.2015 fastsatt følgende forskrift om jordskiftemeddommeres forsikring. Første gang en person gjør tjeneste som jordskiftemeddommer skal det avgis forsikring. Forsikringen skal avgis i rettsmøte med partene til stede. Alle tilstedeværende skal reise seg når forsikringen avgis. Avlagt forsikring som meddommer eller skjønnsmedlem ved de alminnelige domstolene samt skjønnsmedlem ved jordskiftedomstolene kan ikke erstatte forsikring som jordskiftemeddommer. 1 2 Før det avgis forsikring skal jordskiftemeddommeren formanes. Formaningen har følgende ordlyd: Bokmål "Når du nå skal gjøre tjeneste som jordskiftemeddommer, påligger det meg etter loven å formane deg om at du må følge nøye med i forhandlingene og merke deg det som blir sagt og lagt fram under saken. Du plikter å gi uttrykk for hvordan du vurderer saken etter det som er sagt og lagt fram, og ikke legge vekt på andre forhold enn det som er sagt eller lagt fram i saken. Du skal nå avgi forsikring om at du vil forholde deg på denne måten." Nynorsk "Når du no skal gjera teneste som jordskiftemeddommar, er det di plikt å følgja nøye med i forhandlingane og merkja deg det som vert sagt og lagt fram under saka. Du pliktar også å gje utrykk for korleis du vurderer saka etter det som er sagt og lagt fram, og ikkje leggja vekt på andre tilhøve enn det som er gjort gjeldande i saka. Du skal no gje forsikring på at du vil retta deg etter dette." Nordsamisk "Dál go áiggut bálvalit eanajuohkinmielduopmárin, geatnegáhttot čuovvut šiehtadallamiid dárkilit ja bidjat muitui buot mii dadjo ja ovddiduvvo áššis. Don geatnegáhttot maiddái ovdanbuktit dan mo don leat ádden ášši dan vuođul mii lea dadjon ja ovdanbukton, ja it galgga deattuhit eará dieđuid go dat mii lea gustojuvvon áššis. Don galggat dál dáhkidit ahte áiggut ná dahkat." Forsikringen har følgende ordlyd: Bokmål 3

12 12 "Forsikrer du at du så vel i denne jordskiftesaken som i alle framtidige jordskiftesaker vil gi akt på alt som kommer fram gjennom forhandlinger i jordskifteretten, og at du vil utføre dine plikter samvittighetsfullt og avgjøre saken slik du finner det rettest etter de opplysninger som er kommet fram, så gjenta etter meg: Det forsikrer jeg." Nynorsk "Forsikrar du i denne og i alle framtidige jordskiftesaker, at du vil merkja deg det som kjem fram gjennom forhandlingane i jordskifteretten, og at du vil utføre dine plikter samvitsfullt og avgjere saka slik du finn det rettast etter dei opplysningar som er komne fram, så sei etter meg: Det forsikrar eg." Nordsamisk "Dáhkidatgo dán áššis ja boahtteáigge eanandoaluáššiin, ahte áiggut bidjat merkii dan mii boahtá ovdan šiehtadallamiin eanandoalurievttis, ja ahte áiggut doaimmahit geatnegasvuođaid oamedovddolaččat ja mearridit ášši nu mo don leat ádden ášši daid dieđuid vuođul mat leat boahtán ovdan. Gearddut mu sániid: dan mun dáhkidan." 4 Jordskiftemeddommere som har avgitt forsikring etter bestemmelsene i lov om jordskifte av 21. desember 1979 nr trenger ikke avgi forsikring på nytt. Denne forskrift trer i kraft 1. januar

13 13 FORSKRIFT OM MERKING AV GRENSER I SAKER FOR JORDSKIFTE- DOMSTOLENE Med hjemmel i jordskifteloven 6-29 siste ledd, jfr. delegasjon av 21. juni 2013 nr. 737 og 15. oktober 2014 nr har Domstoladministrasjonen den XX.XX.2015 fastsatt følgende forskrift om merking av grenser i saker for jordskiftedomstolene. 1 Grensemerker satt opp av jordskiftedomstolene skal ha samme fysiske mål og krav til materiale som grensemerker satt opp med hjemmel i matrikkelforskriften 41 av 26. juni 2009 nr. 864 jfr. "spesifikasjon for grensemerker etter matrikkelloven" fastsatt av Statens Kartverk. 2 Tekst på grensemerker for jord, myr, morene og fjell: Side 1: OFF.GODKJ. GRENSEMERKE JF. JSL. LEVR.NR. Side 2: JORDSKIFTEDOMSTOLEN. Tekst på grensemerker for tettbygd strøk: Ytre sirkel: OFF.GODKJ. GRENSEMERKE JF. JSL. LEVR.NR. Indre sirkel: JORDSKIFTEDOMSTOLEN. Teksten skal være plassert slik som vist på vedlegg 1 og 2 til denne forskrift. Teksten skal ha samme pregedybde og størrelse som fastsatt av Statens Kartverk for grensemerker i medhold av matrikkelloven av 17. juni 2005 nr Grensemerker bestilt og levert jordskiftedomstolene før 1. januar 2016 kan benyttes til eksisterende lager er tomt. 3 Denne forskrift trer i kraft 1. januar

14 VEDLEGG 1. GRENSEMERKE FOR JORD, MYR, MORENE OG FJELL 14

15 VEDLEGG 2. GRENSEMERKE FOR BY OG TETTBYGDE STRØK 15

Staten og Den norske kirke et tydelig skille. Forslag til endringer i kirkeloven til behandling i Kirkemøtet 2015

Staten og Den norske kirke et tydelig skille. Forslag til endringer i kirkeloven til behandling i Kirkemøtet 2015 DEN NORSKE KIRKE KM 10/15 Kirkemøtet 2015 Trondheim, 09. 15. april 2015 Referanser: KM 4/14, 5/13, 10/12, 9/07 og 8/07 KR 37/14, 11/15 Saksdokumenter: KM 10.1/15 Staten og Den norske kirke et tydelig skille.

Detaljer

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Kandidatnummer: 217 Leveringsfrist: 03.06.2013 Antall ord: 27 540 Innholdsfortegnelse DEL 1 INNLEDENDE DEL... 1 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema... 1 1.1.1

Detaljer

Er samtykke som preferert rettsgrunnlag i forhold til nødvendighet etter personopplysningsloven 8 i tråd med EØS-retten?

Er samtykke som preferert rettsgrunnlag i forhold til nødvendighet etter personopplysningsloven 8 i tråd med EØS-retten? Mastergradsoppgave JUS399 Er samtykke som preferert rettsgrunnlag i forhold til nødvendighet etter personopplysningsloven 8 i tråd med EØS-retten? Kandidatnr: 173064 Veileder: Bjarne Kvam Antall ord: 12

Detaljer

Revisjon av stiftelser Fellesrapport

Revisjon av stiftelser Fellesrapport Tematilsyn 2008 Dato: 12. mars 2009 Seksjon/avdeling: Tilsyn med revisorer og regnskapsførere / Avdeling for regnskaps- og Revisortilsyn Kredittilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@kredittilsynet.no www.kredittilsynet.no

Detaljer

Habilitet i kommuner og fylkeskommuner

Habilitet i kommuner og fylkeskommuner Veileder Habilitet i kommuner og fylkeskommuner Om inhabilitetsreglene i forvaltningsloven og kommuneloven Veileder Habilitet i kommuner og fylkeskommuner Om inhabilitetsreglene i forvaltningsloven og

Detaljer

1. 1 Nødvendige endringer på bakgrunn av Læreplan for Kunnskapsløftet og endringer i opplæringsloven

1. 1 Nødvendige endringer på bakgrunn av Læreplan for Kunnskapsløftet og endringer i opplæringsloven Utdanningsdirektoratet - kommentarer til forslag til endring i forskrift til opplæringsloven Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa Inneholder følgende hovedpunkter: 1. Nødvendige endringer pga innføring av

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 024 Arkivsaksnr.: 08/1666

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 024 Arkivsaksnr.: 08/1666 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 024 Arkivsaksnr.: 08/1666 FORSLAG TIL ENDRINGER I KOMMUNELOVEN - HØRINGSNOTAT HØRINGSUTTALELSE Rådmannens innstilling: 1. Herøy formannskap

Detaljer

Innst. O. nr. 88. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Beriktiget. Ot.prp. nr. 55 (2004-2005)

Innst. O. nr. 88. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Beriktiget. Ot.prp. nr. 55 (2004-2005) Innst. O. nr. 88 (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Ot.prp. nr. 55 (2004-2005) Innstilling fra finanskomiteen om lov om forsikringsformidling Til Odelstinget 1. INNLEDNING 1.1 Sammendrag

Detaljer

Organisering og registrering av lag stiftet ved jordskifte

Organisering og registrering av lag stiftet ved jordskifte Rapport Organisering og registrering av lag stiftet ved jordskifte Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Landbruks- og matdepartementet 2. august 1999 Rapport Organisering og registrering av lag stiftet

Detaljer

Håndbok for retting av matrikkelen

Håndbok for retting av matrikkelen Håndbok for retting av matrikkelen Basert på et prosjekt med å føre inn eksisterende eiendomsgrenser og en opprydding i matrikkelen Matrikkelprosjektet i Gran v/leikny Gammelmo Håndbok for retting av matrikkelen

Detaljer

KONKURRANSEKLAUSULER

KONKURRANSEKLAUSULER Mastergradsoppgave JUS399 KONKURRANSEKLAUSULER En vurdering av forslaget om ny regulering av konkurranseklausuler i arbeidskontrakter. Kandidatnummer: 179096 Veileder: Vidar Riksfjord Antall ord: 14706

Detaljer

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter Helse- og omsorgsdepartementet HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter 19. september 2014 Høringsfrist 14. november 2014 1 Helse- og omsorgsdepartementet HØRING:

Detaljer

Endringer i forskriften vedtatt 17. november 1999. Endringer i forskriften vedtatt 31. mai 1996

Endringer i forskriften vedtatt 17. november 1999. Endringer i forskriften vedtatt 31. mai 1996 Revidert kommentarutgave November 1999 side 1 Retningslinjer til forskrift om parkering for forflytningshemmede MÅ LESES AV ALLE SAKSBEHANDLERE I FØRSTEINSTANS OG AV ALLE I KLAGEINSTANSEN Dette er en revidert

Detaljer

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN)

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) UTGITT AV JUSTISDEPARTEMENTET 1985 2 INNHOLD 1. INNLEIING...4

Detaljer

Om saksbehandlingsregler i barnefordelingssaker for domstolene og høring av barn

Om saksbehandlingsregler i barnefordelingssaker for domstolene og høring av barn Veileder Q-15/2004 Utgitt av: Barne- og familiedepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer av denne publikasjonen fra: Statens forvaltningstjeneste Kopi- og distribusjonsservice

Detaljer

Eurojuris. Nr. 1/2009 15. årgang. Tema: Sentrale regler i offentlig forvaltning

Eurojuris. Nr. 1/2009 15. årgang. Tema: Sentrale regler i offentlig forvaltning Eurojuris informerer Nr. 1/2009 15. årgang Tema: Sentrale regler i offentlig forvaltning Eurojuris Informerer Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av i alt 9 advokatkontorer fra Kristiansand i sør til

Detaljer

Børsklagenemnden fattet 16. april 2013 vedtak med slik konklusjon:

Børsklagenemnden fattet 16. april 2013 vedtak med slik konklusjon: BØRSKLAGENEMNDEN - SAK 2/2013 Avgjørelse av 26. juni 2013 i sak om krav om dekning av saksomkostninger fremsatt av Intex Resources ASA etter Børsklagenemndens vedtak av 16. april 2013 om opphevelse av

Detaljer

Kurs i matrikkelføring. Sakstyper matrikkelenhet - Registrering av eksisterende matrikkelenheter

Kurs i matrikkelføring. Sakstyper matrikkelenhet - Registrering av eksisterende matrikkelenheter Kurs i matrikkelføring Sakstyper matrikkelenhet - Registrering av eksisterende matrikkelenheter Innhold Sakstyper... 3 Matrikulering av umatrikulert grunneiendom og festegrunn... 3 Vilkårene for matrikulering

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Høringsutkast Forslag til endringer i forskrift om byggesak (SAK10)

Høringsutkast Forslag til endringer i forskrift om byggesak (SAK10) 16.06.2011 Høringsutkast Forslag til endringer i forskrift om byggesak (SAK10) Nedenfor følger forslag til endringer i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26. mars 2010 nr. 488. Det er kun

Detaljer

Innst. O. nr. 58. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen

Innst. O. nr. 58. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innst. O. nr. 58 (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Ot.prp. nr. 36 (2004-2005) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om lov

Detaljer

Motiver til Norsk Sjøforsikringsplan av 1996, Versjon 1999

Motiver til Norsk Sjøforsikringsplan av 1996, Versjon 1999 Motiver til Norsk Sjøforsikringsplan av 1996, Versjon 1999 DEL EN FELLESREGLER FOR ALLE FORSIKRINGSARTER Generelt Planens første del bygger på første del av 1964-Planen, diverse forsikringsvilkår og praksis.

Detaljer

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften)

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) 1. Innledning: Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag til ny

Detaljer

Oslo kommune Byrådet. B rådssak 21/12. Byrådet bemerker

Oslo kommune Byrådet. B rådssak 21/12. Byrådet bemerker Oslo kommune Byrådet B rådssak 21/12 HØRINGSUTTALELSE FRA OSLO KOMMUNE - FORSLAG TIL ENDRINGER I BYGGESAKSFORSKRIFTEN. NYTT KAP. 20 OM ADGANG TIL Å GI PÅLEGG OM UTBEDRING AV BEVARINGSVERDIGE BYGNINGER

Detaljer

HØRINGSNOTAT: INNFØRING AV HØYDEBEGRENSNING PÅ KJØRETØY I NORGE

HØRINGSNOTAT: INNFØRING AV HØYDEBEGRENSNING PÅ KJØRETØY I NORGE HØRINGSNOTAT: INNFØRING AV HØYDEBEGRENSNING PÅ KJØRETØY I NORGE 1.Bakgrunn. 1.1 Generelt I dag har vi ingen generell bestemmelse som angir høydebegrensning på kjøretøy i Norge. Høyden er kun begrenset

Detaljer

Forslag til revisjon av Signalloven

Forslag til revisjon av Signalloven Høringsutkast Forslag til revisjon av Signalloven Revisjon av lov nr. 1 av 9. juli 1923 om anbringelse av signaler og merker for målearbeider (Signalloven) 1. INNLEDNING...4 1.1 ARBEIDET MED FORSLAGET...

Detaljer

Aksjelovene. ny innpakning

Aksjelovene. ny innpakning Aksjelovene ny innpakning 2013 Utgitt av KPMG AS Administrerende direktør Stein-Ragnar Noreng Adresse Sørkedalsveien 6 Postboks 7000 Majorstuen, 0306 Oslo Internett www.kpmg.no Forfattere og kontaktpersoner

Detaljer

FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene

FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene Veileder: Hans Jacob Bull Leveringsfrist: 25.11.2005 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING

Detaljer

Kurs i matrikkelføring

Kurs i matrikkelføring Kurs i matrikkelføring Sakstyper matrikkelenhet Oppretting av nye matrikkelenheter Innhold Sakstypene... 3 Fellesregler for oppretting av nye matrikkelenheter... 3 Oppretting av ny grunneiendom... 7 Hva

Detaljer

Notat møte i referansegruppen vedrørende revisjon av representasjonsregelverket mv

Notat møte i referansegruppen vedrørende revisjon av representasjonsregelverket mv Notat møte i referansegruppen vedrørende revisjon av representasjonsregelverket mv 1.Bakgrunn På møtet i referansegruppen 12. desember 2008 la departementet frem ulike forslag til endringer i forskrift

Detaljer