Høringsnotatet omfatter samtlige tre forskrifter. Forslag til de nye forskriftene er tatt inn til slutt i dokumentet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringsnotatet omfatter samtlige tre forskrifter. Forslag til de nye forskriftene er tatt inn til slutt i dokumentet."

Transkript

1 HØRING forskrifter til ny jordskiftelov Høringsnotat 15. april 2015 Innledning Lov om jordskifte av 21. juni 2013 nr. 100 trer i kraft 1. januar 2016, jfr. kgl.res. av 21. juni 2013 nr Loven erstatter lov om jordskifte o.a. av 21. desember 1979 nr. 77. Den nye loven inneholder tre bestemmelser hvor Domstoladministrasjonen har myndighet til å fastsette forskrifter. Dette er: 2-3 tredje ledd om myndighet for jordskiftedommerfullmektiger 2-8 andre ledd om ordlyd for formaning og forsikring for jordskiftemeddommere 6-29 tredje ledd om utforming av grensemerke Myndigheten i 2-3 og 2-8 er lagt til Domstoladministrasjonen direkte, mens myndigheten etter 6-29 er delegert fra Landbruks- og Matdepartementet til Domstoladministrasjonen ved vedtak av 15. oktober 2014 nr Høringsnotatet omfatter samtlige tre forskrifter. Forslag til de nye forskriftene er tatt inn til slutt i dokumentet. Myndighet for jordskiftedommerfullmektiger 1.Innledning Etter jordskifteloven av kan en jordskiftekandidat med allment løyve behandle saker jordskiftesaker og lede rettsmøter unntatt saker knyttet til ekspropriasjon etter loven 6. Jordskifteloven 2-3 innfører en ordning med jordskiftedommerfullmektig som i det alt vesentlige tilsvarer ordningen med dommerfullmektiger ved de alminnelige domstolene. Jordskifteloven 2-3 tredje ledd bestemmer at Domstoladministrasjonen kan fastsette forskrift om hvilken myndighet jordskiftedommerfullmektiger skal ha og hvem som kan tildele myndigheten. Etter domstolloven 23 siste punktum er det Domstoladministrasjonen som kan gi nærmere bestemmelser om fullmakt for dommerfullmektiger ved de alminnelige domstoler. Domstoladministrasjonen har valgt å videreføre rundskriv G-46/99 om administrative bestemmelser om dommerfullmektigers ansettelsesforhold ved de alminnelige domstoler. Rundskrivets punkt 5 gjelder dommerfullmektigers myndighetsområde. 2. Rundskriv G-46/99 punkt 5 Bestemmelsene om dommerfullmektiger ved de alminnelige domstolene skiller mellom Begrenset fullmakt 1

2 2 Spesiell fullmakt Alminnelig fullmakt Spesielle sakstyper hvor fullmakt gis i enkelttilfelle Begrenset fullmakt er gis normalt samtidig med tiltredelsen hvor dommerfullmektigen får tillatelse til å behandle helt enkle sakstyper. Spesiell fullmakt er tilfelle hvor dommerfullmektigen etter en tid får myndighet til å behandle bestemte enkeltsaker etter en vurdering av domstoleder. Alminnelig fullmakt gis etter at vedkommende har vært ansatt en stund. Dommerfullmektigen får da myndighet til å behandle alle sakstyper unntatt de som er nevnt i kategorien spesielle sakstyper og saker som etter loven ikke kan behandles av dommerfullmektiger. Spesielle sakstyper er saker som normalt ikke skal behandles av dommerfullmektiger, men hvor domstolleder etter en konkret vurdering kan gi dommerfullmektigen myndighet til å behandle saken. Rundskrivet beskriver nærmere hvilke sakstyper som faller inn under de ulike formene for fullmakt. 3. Forslag til fullmakt for jordskiftedommerfullmektiger Systemet for jordskiftedommerfullmektiger bør være mest mulig likt det vi har for dommerfullmektiger ved de alminnelige domstoler. Samtidig må det tas høyde for at jordskifterettene behandler sakstyper som på mange punkter skiller seg vesentlig fra de som behandles i de alminnelige domstolene. Det må også tas høyde for at jordskiftedommerfullmektiger ansettes for tre år med mulighet for forlengelse i ett år. Det grunnleggende må være at det er den enkeltes kvalifikasjoner og erfaring som skal legges til grunn ved vurdering av hvilken myndighet jordskiftedommerfullmektigene skal ha. Det normale bør være at jordskiftedommerfullmektigen får prøve seg i enklere saker og sakstyper før han eller hun får myndighet til å behandle større og mer komplekse saker. På samme måte som jordskiftedommerfullmektigens kvalifikasjoner og erfaring skal spille inn ved tildeling av saker, må domstolleder ved tildeling av saker, også ha for øye at jordskiftedommerfullmektigen bare er ansatt for en begrenset periode. Når en jordskiftedommerfullmektig blir ansatt ved en jordskiftedomstol, skal det lages en opplæringsplan for vedkommende. Denne opplæringsplanen inneholder ulike elementer og er ment å gi jordskiftedommerfullmektigen kunnskap om hvordan jordskiftesaker behandles i løpet av opplæringsperioden. Domstolleders tildeling av saker bør være i tråd med jordskiftedommerfullmektigens progresjon i opplæringsplanen. På samme måte som for dommerfullmektiger ved de alminnelige domstoler bør jordskiftedommerfullmektigens fullmakt deles inn i følgende grupper: Begrenset fullmakt Spesiell fullmakt Alminnelig fullmakt Spesielle sakstyper hvor fullmakt gis i enkelttilfelle

3 3 Jordskiftedommerfullmektigens myndighet må gå fram av rettsboken. Siden det er domstolleder som har den daglige kontakten med jordskiftedommerfullmektigen, er det også domstolleder som vil være den som har de beste forutsetningene for å vurdere når en jordskiftedommerfullmektig skal tildeles de ulike formene for fullmakt. Det foreslås derfor at domstolleder skal få myndighet til å tildele jordskiftedommerfullmektigen myndighet. Begrenset fullmakt Jordskiftedommerfullmektiger bør kunne tildeles begrenset fullmakt ca. 3-6 måneder etter tiltredelsen. En jordskiftedommerfullmektig som har begrenset fullmakt har myndighet til å behandle enklere rettsfastsettende saker som nevnt i jordskifteloven 4-1 og 4-2. Spesiell fullmakt Spesiell fullmakt brukes i en overgangsperiode mellom begrenset og alminnelig fullmakt. Ved bruk av spesiell fullmakt kan domstolleder vurdere om jordskiftedommerfullmektigen er moden for å løse større oppgaver enn det han eller hun kan gjøre med begrenset fullmakt. Spesiell fullmakt vil være knyttet til bestemte saker. Når jordskiftedommerfullmektigen har gjort tjeneste ved domstolen en periode, for eksempel 6-9 måneder, kan domstolleder vurder om han eller hun kan tildeles enklere saker fra andre sakstyper etter spesiell fullmakt. Saker som kan være aktuelle i en slik sammenheng er enklere saker etter andre bestemmelsene i jordskifteloven kapittel 4 enn 4-1 og 4-2 samt enklere saker etter jordskifteloven kapittel 3. Alminnelig fullmakt Når jordskiftedommerfullmektigen har gjort tjeneste 9-12 måneder kan domstolleder vurdere om han eller hun skal gis alminnelig fullmakt. Alminnelig fullmakt betyr at dommerfullmektigen kan behandle alle saker etter jordskifteloven kapittel 3 og 4. Det bør imidlertid utvises forsiktig med å tildele jordskiftedommerfullmektiger tiltaksjordskifte. Dette er ofte kompliserte saker og strekker seg gjerne over lang tid sett i forhold til at en jordskiftedommerfullmektig gjør tjeneste ved domstolen i en begrenset tidsperiode. Domstolleder må selvsagt til enhver tid vurdere hvilke saker som egner seg for å bli behandlet av jordskiftedommerfullmektigen uavhengig av hvilken fullmakt denne har. Alminnelig fullmakt omfatter ikke fullmakt til å behandles saker etter jordskifteloven kapittel 5. Dette er saker som normalt heller ikke behandles av dommerfullmektiger ved de alminnelige domstolene. Skjønn er spesialprosess som krever god kunnskap både om prosess og materielt innhold. Ved at alminnelig fullmakt ikke omfatter myndighet til å avholde skjønn, bør jordskiftedommerfullmektiger normalt ikke tildeles saker om skjønn enten som egen sak, eller hvor skjønn er en del av den totale saken. Fullmektigen kan imidlertid som et unntak gis fullmakt til å behandle denne type saker, se nedenfor. Fullmakt til å behandle spesielle sakstyper Skjønnsprosessloven 5 andre ledd bestemmer at en dommerfullmektig ikke kan styre skjønnsforretninger uten særlig fullmakt. Det samme må gjelde for jordskiftedommerfullmektiger i og med at skjønnsprosessloven er gjort gjeldende for saker etter jordskifteloven 5-4 til 5-6, jfr. 6-1 siste ledd.

4 4 Selv om saker etter jordskifteloven kapittel 5, derunder skjønn, ikke faller inn under det som en jordskiftedommerfullmektig kan behandle ved alminnelig fullmakt, og det samme følger av skjønnsprosessloven, betyr dette ikke et absolutt forbud mot at jordskiftedommerfullmektiger behandler slike saker. Det kreves imidlertid at jordskiftedommerfullmektigen gis spesiell fullmakt hvis det blir aktuelt at han eller hun skal behandle saker som går inn under jordskifteloven kapittel 5. Fullmakt til å behandle jordskiftesaker hvor skjønn er en del av selve saken eller er egen sak etter jordskifteloven kapittel 5, bør bare tildeles jordskiftedommerfullmektiger som gjennom sitt arbeid ved domstolen har vist at han eller hun har den kompetanse og erfaring som skal til for å behandle denne sakstypen. Fullmakten Ved å tildele en sak kan man si at domstolleder implisitt gir jordskiftedommerfullmektigen fullmakt til å behandle saken. Men en ordning uten skriftlighet kan åpne for tvil om hvorvidt jordskiftedommerfullmektigen har den nødvendige fullmakten. Særlig dersom det i ettertid skulle vise seg at saken krever en annen behandling enn først antatt. Det foreslås derfor at fullmakten skal være skriftlig. En skriftlig fullmakt vil skape notoritet omkring hvilken myndighet jordskiftedommerfullmektigen har. På denne måten kan man fjerne mest mulig av tvilen hvor langt fullmakten til jordskiftedommerfullmektigen strekker seg. Fullmakten bør oppbevares på jordskiftedommerfullmektigens personalmappe. Det foreslås også at hvilken fullmakt jordskiftedommerfullmektigen har skal gå fram av rettsboken. Dette vil gjøre det klart for sakens parter hvilken myndighet jordskiftedommerfullmektigen har. De har dermed også mulighet til å kontrollere at den som avgjør saken har myndighet til dette. Formaning og forsikring for jordskiftemeddommere 1.Innledning Jordskifteloven 2-8 har følgende ordlyd: " 2-8.Innprenting og lovnad Første gong nokon gjer teneste som jordskiftemeddommar, skal jordskiftedommaren i rettsmøte gjere jordskiftemeddommaren kjend med dei pliktene ein jordskiftemeddommar har. Jordskiftemeddommaren skal love at han vil gjere pliktene sine samvitsfullt og etter beste overtyding i denne saka, og i alle framtidige saker. Domstoladministrasjonen fastset ordlyden i lovnaden." Ordlyden i jordskifteloven 2-8 er nesten identisk med dagens jordskiftelov 11 og har store likhetstrekk med domstolloven 100 om forsikring for meddommere ved de alminnelige domstolene. Den vesentligste forskjellen er at jordskifteloven 2-8 fastsetter hvem som skal bestemme ordlyden i selve forsikringen. Den forsikring som brukes i dag for jordskiftemeddommere er tatt inn i Rettleiing for utføring av jordskiftesaker pkt fastsatt av Landbruksdepartementet 1. mai 1991 (M- 61/91). For meddommere i de alminnelige domstoler er det laget en formaning og forsikring som er tatt inn i "Rettsmøtene skritt for skritt" (2009) utgitt av Norges

5 5 Juristforbund med støtte fra Domstoladministrasjonen og JUS. Det er usikkert hvem som har bestemt ordlyden i formaning og forsikring for de alminnelige domstoler. 2.Forslag til formaning og forsikring Selv om bestemmelsene om forsikring i domstolloven 100 og skjønnsprosessloven 20 er tilpasset de sakstyper som faller inn under de aktuelle lover, bør man likevel begrense ulikhetene ved forsikring etter de aktuelle lover til det som er høyst nødvendig. Dette betyr at forsikring etter den nye loven bør få en ordlyd som ligger nærmest mulig den som brukes etter domstolloven 100. Flere opptrer som meddommere både i de alminnelige domstoler og i jordskiftedomstolene. Jordskiftelovens bestemmelse om forsikring for jordskiftemeddommere erstatter domstollovens bestemmelse om forsikring for meddommere selv om domstollovens bestemmelser gjelder for valg av jordskiftemeddommere. Dette betyr at avlagt forsikring som meddommer i de alminnelige domstoler ikke kan erstatte forsikring som jordskiftemeddommer og omvendt, se Bøhn, Kommentarer til domstolloven, 2. utgave, Oslo 2013 side 331. Det samme vil gjelde for de som har avlagt forsikring som skjønnsmedlem etter skjønnsprosessloven 20. Den forsikring som brukes i dag har følgende ordlyd på bokmål: "Jeg forsikrer at jeg i denne saka og i alle framtidige jordskiftesaker med troskap og redelighet vil oppfylle de plikter som påhviler med som jordskiftemeddommer." Det må gjøres en del endringer fra dagens ordlyd dersom forsikringen for jordskiftemeddommere skal bli mest mulig lik den som gjelder for alminnelige meddommere. Endringene som foreslås innebærer ikke realitetsendringer, men endringer i ordlyd og system. Det siste ved at det knyttes en formaning til forsikringen. Vi foreslår at formaning og forsikring skal få følgende ordlyd på bokmål: Forslag til tekst: "Når du nå skal gjøre tjeneste som jordskiftemeddommer, påligger det meg etter loven å formane deg om at du må følge nøye med i forhandlingene og merke deg det som blir sagt og lagt fram under saken. Du plikter å gi uttrykk for hvordan du vurderer saken etter det som er sagt og lagt fram, og ikke legge vekt på andre forhold enn det som er sagt eller lagt fram i saken. Du skal nå avgi forsikring om at du vil forholde deg på denne måten." "Forsikrer du at du så vel i denne jordskiftesaken som i alle framtidige jordskiftesaker vil gi akt på alt som kommer fram gjennom forhandlinger i jordskifteretten, og at du vil utføre dine plikter samvittighetsfullt og avgjøre saken slik du finner det rettest etter de opplysninger som er kommet fram, så gjenta etter meg: Det forsikrer jeg." Alle skal reise seg når selve forsikringen (avsnitt 2) avgis. Dette er i samsvar med domstolloven 100 som gjelder forsikring for meddommere ved de alminnelige domstoler. Forslaget til tekst er i tråd med forslaget fra enmannsutredningen om ny domstollov hvor der foreslås å beholde dagens ordning, men med mulig modernisering av utformingen av den forsikringen som skal gis av meddommere, utredningen side 85 nederst. Teksten må også finnes på nynorsk og samisk. Forslag til ordlyd på disse språk er tatt inn i utkastet til forskrift.

6 6 Rettsboken Den teksten som tas inn i rettsboken foreslås begrenset til det som brukes i de alminnelige domstolene. Det er: "Jordskiftemeddommer NN som ble formant og avga forsikring" eller "Jordskiftemeddommer NN som har avgitt forsikring tidligere." Det at selve forsikringen ikke lenger tas inn i rettsboken og underskrives er i tråd med merknadene til 2-8 i forarbeidene. 3. Vedtakets form Loven sier ikke noe om hvilken form vedtaket om innholdet av jordskiftemeddommeres forsikring skal i motsetning til for eksempel 2-3 og Som utgangspunkt står man da fritt med hensyn til valg av form på vedtaket. I dette ligger det også at man kan velge forskrifts form dersom man mener det fremstår som mest hensiktsmessig. Etter Domstoladministrasjonens oppfatning er det en rekke momenter som tilsier at man skal vedta forsikringens ordlyd i forskrifts form. Først og fremst fordi avgivelse av forsikring vil være bestemmende for vedkommendes plikter i sin utøvelse av vervet som jordskiftemeddommer. I tillegg peker pålegget om at man må avgi forsikring før man kan gjøre tjeneste som jordskiftemeddommer i retning av offentlig myndighetsutøvelse. Domstoladministrasjonen foreslår derfor at formaning og forsikring fastsettes i forskrifts form. En slik løsning vil også sikre best mulig notoritet både med hensyn til innholdet av vedtaket og når det ble vedtatt. Utformingen av grensemerke 1.Innledning Jordskifteloven 6-29 har følgende ordlyd: "Jordskifteretten skal så langt råd er merkje og koordinatfeste grenser som blir fastsette i jordskifte. Det same gjeld for grenser som er fastsette ved dom. Retten kan utsetje varig merking til saka er avslutta og alle avgjerder har fått rettskraft, dersom retten meiner at særlege grunnar talar for det. Retten fastset korleis kostnadene med det endelege grensearbeidet skal dekkjast. Departementet kan gi forskrift om utforming av grensemerke." Departementets myndighet er delegert til Domstoladministrasjonen ved Landbruks- og matdepartementets vedtak av 15. oktober 2014 nr Oppbygging av forskriften Jordskifteloven 6-29 erstatter 58 i dagens jordskiftelov. Den har også store paralleller med matrikkeloven 34 om oppmåling og merking av grenser. Etter matrikkelforskriften 41 som er hjemlet i matrikkelloven 41, har Statens Kartverk myndighet til å fastsette utformingen av grensemerker som skal brukes til merking av

7 7 grenser etter matrikkelloven. Statens Kartverk har 20. mars 2014 vedtatt godkjenningsordning for grensemerker etter matrikkelloven. Forskriften som vedtas med hjemmel i jordskifteloven bør så langt det er råd være identisk med det som følger av matrikkelloven med forskrifter. Siden jordskiftedomstolene ikke er en del av matrikkelmyndighetene, må dette gå fram av de grensemerker jordskiftedomstolene setter opp. Dette kan løses på to måter. Enten ved at forskriften i medhold av jordskifteloven i størst mulig grad henviser til bestemmelser vedtatt med hjemmel i matrikkelloven, eller ved at forskriften i medhold av jordskifteloven gjentar alle aktuelle bestemmelser i matrikkelforskriften. En henvisningsløsning vil gjøre forskriften i medhold av jordskifteloven både kortere og enklere. En av fordelene med en henvisningsløsning er at dersom matrikkelmyndigheten endrer matrikkelforskriften på aktuelle punkt eller Statens Kartverk vedtar endringer i den fysiske utformingen av grensemerket, vil dette automatisk gjelde for de grensemerker jordskiftedomstolene bruker. Velges løsningen med å gjenta alt som er vedtatt om grensemerker av matrikkelmyndigheten, må man følge nøye med i hva som skjer i matrikkelforskriften og vedtak av Statens Kartverk. Når det skjer endringer i regelverket etter matrikkelloven, må Domstoladministrasjonen gjøre tilsvarende endringer i det regelverket som er vedtatt med hjemmel i jordskifteloven. Det som er spesielt for grensemerker satt opp i medhold av jordskifteloven 6-29 er at de er satt opp av jordskiftedomstolene og ikke matrikkelmyndigheten. I tillegg er de knyttet til en bestemt sak for jordskiftedomstolene. Dette innebærer at merkene bare vil bli satt opp på den delen av eiendomsgrensen som er omfattet av jordskiftesaken. Den beste løsningen er etter Domstoladministrasjonens oppfatning en løsning med henvisning til de regler om utforming av grensemerker som er fastsatt av matrikkelmyndigheten. Dette gir best sikkerhet for en mest mulig enhetlig utforming av grensemerket uavhengig av hvem som setter opp grensemerket. En mest mulig enhetlig utforming vil også gjøre det lettere for eiere av eiendommen å forholde seg til grensemerket uavhengig av hav grunnlaget for grensemerkingen er. I tillegg sikrer det at eventuelle endringer i utseende som blir vedtatt av matrikkelmyndighetene også får virkning for de merker som brukes av jordskiftedomstolene. 3. Utforming av grensemerker I medhold av matrikkelloven er det bestemt en type grensemerke for jord, myr, morene og fjell samt et merke for bruk i tettbygd strøk. Selv om jordskiftedomstolene i det vesentlige merker grenser i utmark, merkes også grenser i tettbygd strøk. Domstoladministrasjonen foreslår derfor at jordskiftedomstolene skal kunne benytte begge typer grensemerker. Begge merker skal ha samme fysiske utforming og krav til materiale som de merker som brukes av matrikkelmyndighetene. 4. Tekst på grensemerket De grensemerker som brukes av matrikkelmyndighetene har følgende tekst: Side 1: OFF.GODKJ. GRENSEMERKE JF. ML. LEVR.NR.

8 8 Side 2: MATRIKKELMYNDIGHETEN Teksten på grensemerket må klart vise at merket er satt opp som resultat av en sak for jordskiftedomstolene og ikke som en del av matrikkelmyndighetens ordinære virksomhet. Forkortelsen "ML" på side 1 er en henvisning til matrikkelloven. De grensemerker som skal brukes av jordskiftedomstolene har sin hjemmel i jordskifteloven 6-29 og ikke i matrikkelloven 41. Domstoladministrasjonen foreslår derfor at forkortelsen "ML" på side 1 byttes ut med "JSL" som en forkortelse for jordskifteloven slik at teksten blir: Side 1: OFF.GODKJ. GRENSEMERKE JF. JSL. LEVR.NR. Side 2: JORDSKIFTEDOMSTOLEN En slik løsning vil gjøre det klart at det er en sak i jordskiftedomstolene som ligger til grunn til forskjell fra den oppmerkingen som gjøres av matrikkelmyndigheten. Løsningen vil også gjøre det lettere senere å finne fram til grunnlaget for grensefastsettelsen dersom noen en gang i framtiden skulle være usikre på hvorfor grensen går der den er merket. På side 2 av grensemerket bør det stå jordskiftedomstolen i stedet for matrikkelmyndigheten. På samme måte som JSL, vil dette vise at merket er satt opp av jordskiftedomstolene. Teksten skal være den samme på begge typer grensemerker. Men siden grensemerkene for bruk i tettbygd strøk er utformet forskjellig fra grensemerker ellers i landet, må også teksten ha en noe ulik utforming, se vedlegg 1 og 2. Fordi det er foreslått en liten justering av teksten i forhold til det som står på de grensemerker som i dag brukes av jordskiftedomstolene, foreslås det en overgangsordning. Det foreslås at jordskiftedomstolene skal få bruke de gamle grensemerkene inntil lageret er tomt. Uten en slik overgangsordning ville samtlige jordskiftedomstoler ha måttet bestille nye grensemerker enten sent i 2015 etter at forskriften er vedtatt eller tidlig i 2016 like etter at forskriften har trådt i kraft. En løsning uten overgangsordning ville ha betydd økte utgifter for jordskiftedomstolene i Økonomiske og administrative konsekvenser Domstoladministrasjonen antar at forskriften om jordskiftedommerfullmektigers myndighet samt forskriften om formaning og forsikring fra jordskiftedommerfullmektiger ikke vil ha administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning. Jordskiftedomstolene har gode rutiner knyttet til å merke grenser i saker de selv avgjør. Domstoladministrasjonen antar derfor at forskriften ikke vil ha administrative konsekvenser av betydning.

9 9 I forhold til de grensemerker som benyttes av jordskiftedomstolene i dag, foreslås det en noe justert tekst. Dette kan gjøre at grensemerkene blir noe dyrere å produsere enn dagens merker, men Domstoladministrasjonen gjøre regning med at dette vil dreie seg om små beløp pr merke. Jordskiftedomstolene har i dag ikke egne merker for tettbygd strøk. Produksjon av slike merker vil være en ny kostnad. Det vil imidlertid være opp til den enkelte jordskifterett av avgjøre hvilke merketyper de skal bestille. Domstoladministrasjonen gjør regning med at det ikke være nødvendig for alle jordskiftedomstoler å bestille merker for tettbygd strøk.

10 10 FORSLAG TIL FORSKRIFT OM JORDSKIFTEDOMMERFULLMEKTIGERS MYNDIGHET Med hjemmel i jordskifteloven 2-3 tredje ledd har Domstoladministrasjonen den XX.XX.2015 fastsatt følgende forskrift om jordskiftedommerfullmektigers myndighet. 1 Myndighet etter denne forskrift tildeles jordskiftedommerfullmektigen av domstolleder ved den jordskifterett hvor jordskiftedommerfullmektigen er ansatt. Fullmakten skal være skriftlig og oppbevares på jordskiftedommerfullmektigens personalmappe. Jordskiftedommerfullmektiger med begrenset fullmakt kan behandle saker etter jordskifteloven 4-1 og Jordskiftedommerfullmektiger med alminnelig fullmakt kan behandle saker etter jordskifteloven kapittel 3 og Domstolleder kan ved spesiell fullmakt gi jordskiftedommerfullmektiger myndighet til å behandle andre saker enn de som er nevnt i 2 og 3. Det skal i slike tilfelle legges vekt på kompetanse og erfaring hos jordskiftedommerfullmektigen. Det skal gå fram av rettsboken hvilken fullmakt jordskiftedommerfullmektigen har. 5 Denne forskrift trer i kraft 1. januar

11 11 FORSLAG TIL FORSKRIFT OM JORDSKIFTEMEDDOMMERES FORSIKRING Med hjemmel i jordskifteloven 2-8 siste ledd har Domstoladministrasjonen den XX.XX.2015 fastsatt følgende forskrift om jordskiftemeddommeres forsikring. Første gang en person gjør tjeneste som jordskiftemeddommer skal det avgis forsikring. Forsikringen skal avgis i rettsmøte med partene til stede. Alle tilstedeværende skal reise seg når forsikringen avgis. Avlagt forsikring som meddommer eller skjønnsmedlem ved de alminnelige domstolene samt skjønnsmedlem ved jordskiftedomstolene kan ikke erstatte forsikring som jordskiftemeddommer. 1 2 Før det avgis forsikring skal jordskiftemeddommeren formanes. Formaningen har følgende ordlyd: Bokmål "Når du nå skal gjøre tjeneste som jordskiftemeddommer, påligger det meg etter loven å formane deg om at du må følge nøye med i forhandlingene og merke deg det som blir sagt og lagt fram under saken. Du plikter å gi uttrykk for hvordan du vurderer saken etter det som er sagt og lagt fram, og ikke legge vekt på andre forhold enn det som er sagt eller lagt fram i saken. Du skal nå avgi forsikring om at du vil forholde deg på denne måten." Nynorsk "Når du no skal gjera teneste som jordskiftemeddommar, er det di plikt å følgja nøye med i forhandlingane og merkja deg det som vert sagt og lagt fram under saka. Du pliktar også å gje utrykk for korleis du vurderer saka etter det som er sagt og lagt fram, og ikkje leggja vekt på andre tilhøve enn det som er gjort gjeldande i saka. Du skal no gje forsikring på at du vil retta deg etter dette." Nordsamisk "Dál go áiggut bálvalit eanajuohkinmielduopmárin, geatnegáhttot čuovvut šiehtadallamiid dárkilit ja bidjat muitui buot mii dadjo ja ovddiduvvo áššis. Don geatnegáhttot maiddái ovdanbuktit dan mo don leat ádden ášši dan vuođul mii lea dadjon ja ovdanbukton, ja it galgga deattuhit eará dieđuid go dat mii lea gustojuvvon áššis. Don galggat dál dáhkidit ahte áiggut ná dahkat." Forsikringen har følgende ordlyd: Bokmål 3

12 12 "Forsikrer du at du så vel i denne jordskiftesaken som i alle framtidige jordskiftesaker vil gi akt på alt som kommer fram gjennom forhandlinger i jordskifteretten, og at du vil utføre dine plikter samvittighetsfullt og avgjøre saken slik du finner det rettest etter de opplysninger som er kommet fram, så gjenta etter meg: Det forsikrer jeg." Nynorsk "Forsikrar du i denne og i alle framtidige jordskiftesaker, at du vil merkja deg det som kjem fram gjennom forhandlingane i jordskifteretten, og at du vil utføre dine plikter samvitsfullt og avgjere saka slik du finn det rettast etter dei opplysningar som er komne fram, så sei etter meg: Det forsikrar eg." Nordsamisk "Dáhkidatgo dán áššis ja boahtteáigge eanandoaluáššiin, ahte áiggut bidjat merkii dan mii boahtá ovdan šiehtadallamiin eanandoalurievttis, ja ahte áiggut doaimmahit geatnegasvuođaid oamedovddolaččat ja mearridit ášši nu mo don leat ádden ášši daid dieđuid vuođul mat leat boahtán ovdan. Gearddut mu sániid: dan mun dáhkidan." 4 Jordskiftemeddommere som har avgitt forsikring etter bestemmelsene i lov om jordskifte av 21. desember 1979 nr trenger ikke avgi forsikring på nytt. Denne forskrift trer i kraft 1. januar

13 13 FORSKRIFT OM MERKING AV GRENSER I SAKER FOR JORDSKIFTE- DOMSTOLENE Med hjemmel i jordskifteloven 6-29 siste ledd, jfr. delegasjon av 21. juni 2013 nr. 737 og 15. oktober 2014 nr har Domstoladministrasjonen den XX.XX.2015 fastsatt følgende forskrift om merking av grenser i saker for jordskiftedomstolene. 1 Grensemerker satt opp av jordskiftedomstolene skal ha samme fysiske mål og krav til materiale som grensemerker satt opp med hjemmel i matrikkelforskriften 41 av 26. juni 2009 nr. 864 jfr. "spesifikasjon for grensemerker etter matrikkelloven" fastsatt av Statens Kartverk. 2 Tekst på grensemerker for jord, myr, morene og fjell: Side 1: OFF.GODKJ. GRENSEMERKE JF. JSL. LEVR.NR. Side 2: JORDSKIFTEDOMSTOLEN. Tekst på grensemerker for tettbygd strøk: Ytre sirkel: OFF.GODKJ. GRENSEMERKE JF. JSL. LEVR.NR. Indre sirkel: JORDSKIFTEDOMSTOLEN. Teksten skal være plassert slik som vist på vedlegg 1 og 2 til denne forskrift. Teksten skal ha samme pregedybde og størrelse som fastsatt av Statens Kartverk for grensemerker i medhold av matrikkelloven av 17. juni 2005 nr Grensemerker bestilt og levert jordskiftedomstolene før 1. januar 2016 kan benyttes til eksisterende lager er tomt. 3 Denne forskrift trer i kraft 1. januar

14 VEDLEGG 1. GRENSEMERKE FOR JORD, MYR, MORENE OG FJELL 14

15 VEDLEGG 2. GRENSEMERKE FOR BY OG TETTBYGDE STRØK 15

Lovkrav. Krav til/kontroll av dokumentasjon før matrikkelføring. Matrikkel-fagdager i Trøndelag 2015 Arnulf Haugland

Lovkrav. Krav til/kontroll av dokumentasjon før matrikkelføring. Matrikkel-fagdager i Trøndelag 2015 Arnulf Haugland Lovkrav Krav til/kontroll av dokumentasjon før matrikkelføring Matrikkel-fagdager i Trøndelag 2015 Arnulf Haugland Skal snakke om.. 1. Hvilke krav stiller matrikkelloven til dokumentasjon 2. Kontroll

Detaljer

Rundskriv, 01.06.1999

Rundskriv, 01.06.1999 Rundskriv, 01.06.1999 Rundskriv G-46/1999 Til: By- og herredsrettene Administrative bestemmelser om dommerfullmektigers ansettelsesforhold 1. Ansettelse av dommerfullmektiger 1-1 Ansettelse av dommerfullmektiger

Detaljer

Oppmålingsforretning fra A til Å

Oppmålingsforretning fra A til Å Oppmålingsforretning fra A til Å Arve Leiknes Høgskolelektor/Instituttleder Institutt for byggfag www.hib.no Leder NJKF Faglig gruppe i Tekna www.njkf.no A. Kort om rettskildelære I. Det hierarkiske rettskildesystem

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2009-0026 Finnfjordeidet, gnr. 23. Gnr. 23 i Lenvik kommune. Påbegynt: 09.06.2010

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2009-0026 Finnfjordeidet, gnr. 23. Gnr. 23 i Lenvik kommune. Påbegynt: 09.06.2010 Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2009-0026 Finnfjordeidet, gnr. 23 Gnr. 23 i Lenvik kommune Påbegynt: 09.06.2010 Avsluttet: 07.07.2010 RETTSMØTE Rettsmøtedag: 09.06.2010 Sted: Lenvik rådhus

Detaljer

JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING. Møterom Løperen på Hvaler rådhus i Hvaler Sak nr.: 0100-2009-0022 Viker. Jordskiftedommer Sigmund Pedersen

JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING. Møterom Løperen på Hvaler rådhus i Hvaler Sak nr.: 0100-2009-0022 Viker. Jordskiftedommer Sigmund Pedersen JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 20.05.2010 Sted: Møterom Løperen på Hvaler rådhus i Hvaler Sak nr.: 0100-2009-0022 Viker Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven 88

Detaljer

Først fattes rettsfastsettende vedtak med hjemmel i jordskiftel oven 17a fjerde ledd. slutning

Først fattes rettsfastsettende vedtak med hjemmel i jordskiftel oven 17a fjerde ledd. slutning RETTSBOK Domstol: Nord-Trøndelag jordskifterett Møtedag: 18.11.2015 Sted: Tinghuset i Steinkjer Sak nr.: 1700-2014-0015 Nordmeland Saken gjelder: Krav om sak etter jordskifteloven 2 og grensegang 88 Jordskiftedommer:

Detaljer

LEKA KOMMUNE. Forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven. Forslag til forskrift (unntak fra tidsfrister) og gebyrregulativ for 2013.

LEKA KOMMUNE. Forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven. Forslag til forskrift (unntak fra tidsfrister) og gebyrregulativ for 2013. LEKA KOMMUNE Forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven Forslag til forskrift (unntak fra tidsfrister) og gebyrregulativ for 2013. Innhold: Innledning/ bakgrunn Forslag til forskrift om unntak for tidsfrister

Detaljer

Jordskifte og føring i matrikkelen. Jordskifterettene. Jordskifterettene 20.09.2012. Sentral matrikkelmyndighet juni 2012

Jordskifte og føring i matrikkelen. Jordskifterettene. Jordskifterettene 20.09.2012. Sentral matrikkelmyndighet juni 2012 Jordskifte og føring i matrikkelen Sentral matrikkelmyndighet juni 2012 Jordskifterettene Læringsmål: Grunnleggende kunnskap om Jordskifterettenes funksjon og virkeområder Kommunen som matrikkelfører sitt

Detaljer

KR 38/13. Delegasjonsreglement for Kirkerådet DEN NORSKE KIRKE. Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. Sammendrag

KR 38/13. Delegasjonsreglement for Kirkerådet DEN NORSKE KIRKE. Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. Sammendrag DEN NORSKE KIRKE KR 38/13 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 26.-27. september 2013 Referanser: KR 14/12 Saksdokumenter: Delegasjonsreglement for Kirkerådet Sammendrag Kirkerådet kan

Detaljer

1200-2013-0037 FJELLBIRKELAND

1200-2013-0037 FJELLBIRKELAND Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2013-0037 FJELLBIRKELAND Gnr. 56 i Bergen kommune Påbegynt: 10.12.2013 Avsluttet: 10.12.2013 RETTSBOK Domstol: Nord- og Midhordland jordskifterett

Detaljer

Sammenstilling av høringsdokument og høringsuttalelser. Regelverk for godkjenning av grensemerker etter matrikkelloven

Sammenstilling av høringsdokument og høringsuttalelser. Regelverk for godkjenning av grensemerker etter matrikkelloven Sammenstilling av høringsdokument og høringsuttalelser Regelverk for godkjenning av grensemerker etter matrikkelloven I. Krav til søknaden 1. Søknad om å få godkjent grensemerker etter matrikkelloven sendes

Detaljer

Tune rådhus i Sarpsborg kommune Sak nr.: 0100-2009-0001 Grålum. Jordskiftedommer Sigmund Pedersen. Overingeniør Åse M. Thorrud

Tune rådhus i Sarpsborg kommune Sak nr.: 0100-2009-0001 Grålum. Jordskiftedommer Sigmund Pedersen. Overingeniør Åse M. Thorrud JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 19.05.2009 Sted: Tune rådhus i Sarpsborg kommune Sak nr.: 0100-2009-0001 Grålum Saken gjelder: Rettens leder: Meddommere: Protokollfører: Saken er krevd av: Til behandling:

Detaljer

Kurs i matrikkelføring. Saksgang matrikkelenhet - Saksgangsregler i saker som ikke krever oppmålingsforretning

Kurs i matrikkelføring. Saksgang matrikkelenhet - Saksgangsregler i saker som ikke krever oppmålingsforretning Kurs i matrikkelføring Saksgang matrikkelenhet - Saksgangsregler i saker som ikke krever oppmålingsforretning Innhold Saker som ikke krever oppmålingsforretning... 2 Ikke krav om tillatelse... 3 Krav eller

Detaljer

Gjennomgang av lovgrunnlaget For sakstyper som er aktuelle ved heving av kvaliteten på grenser i matrikkelen

Gjennomgang av lovgrunnlaget For sakstyper som er aktuelle ved heving av kvaliteten på grenser i matrikkelen Gjennomgang av lovgrunnlaget For sakstyper som er aktuelle ved heving av kvaliteten på grenser i matrikkelen Eiendomsgrenser i matrikkelen Spidsbergseter, 10.september 2014 Innhold Grunnlaget for eiendomsgrenser

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2008-0030 Tomasjorden, gnr. 15. Gnr. 15 i Tromsø kommune. Påbegynt: 08.10.2010

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2008-0030 Tomasjorden, gnr. 15. Gnr. 15 i Tromsø kommune. Påbegynt: 08.10.2010 Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2008-0030 Tomasjorden, gnr. 15 Gnr. 15 i Tromsø kommune Påbegynt: 08.10.2010 Avsluttet: 08.10.2010 AVSLUTNINGSMØTE Rettsmøtedag: 08.10.2010 Sted: Fylkeshuset

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2012-0002 TRÅ. Gnr. 55 m.fl. i Voss kommune. Oppstarta: 22.08.2012

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2012-0002 TRÅ. Gnr. 55 m.fl. i Voss kommune. Oppstarta: 22.08.2012 Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2012-0002 TRÅ Gnr. 55 m.fl. i Voss kommune Oppstarta: 22.08.2012 Avslutta: 12.10.2012 JORDSKIFTERETTSMØTE Møtedag: 22.08.2012. Stad: Jordskifterettens

Detaljer

" Urbant jordskifte"

 Urbant jordskifte AKERSHUS OG OSLO JORDSKIFTERETT Lokale geomatikkdager Hedmark og Oppland 2016 " Urbant jordskifte" Jordskifterettsleder Ragnhild Sæhlie Jetlund Akershus og Oslo jordskifterett 1 JORDSKIFTE I BYER OG TETTSTEDER

Detaljer

Akershus og Oslo jordskifterett. Rettsbok

Akershus og Oslo jordskifterett. Rettsbok Akershus og Oslo jordskifterett Rettsbok Sak: 0200-2005-0020 Nordre Pollen Naturreservat i ÅS kommune Påbegynt: 5.6.2007 Avsluttet: 17.2.2009 Akershus og Oslo jordskifterett - org.nr. 874 721 972 JORDSKIFTERETTSMØTE

Detaljer

Indre Sogn jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1410-2012-0008 Hove - Hofslund. Gnr. Gnr. 15 og 16 i Sogndal kommune. Påbegynt: 26.09.

Indre Sogn jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1410-2012-0008 Hove - Hofslund. Gnr. Gnr. 15 og 16 i Sogndal kommune. Påbegynt: 26.09. Indre Sogn jordskifterett Rettsbok Sak: 1410-2012-0008 Hove - Hofslund Gnr. Gnr. 15 og 16 i Sogndal kommune Påbegynt: 26.09.2012 Avsluttet: 30.10.2012 RETTSMØTE Møtedag: 26.09.2012. Sted: Rettssal II,

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: HØRING FORSLAG TIL OPPHEVING AV KOMMUNELOVEN KAPITTEL 5 B.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: HØRING FORSLAG TIL OPPHEVING AV KOMMUNELOVEN KAPITTEL 5 B. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HGU-15/448-2 5570/15 23.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 03.02.2015 Stavanger

Detaljer

1200-2012-0052 ERSTAD

1200-2012-0052 ERSTAD Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2012-0052 ERSTAD Gnr. 140 i Lindås kommune Påbegynt: 27.06.2013 Avsluttet: 17.10.2013 RETTSMØTE Møtedag: 27.06.2013 Sted: Rådhuset i Lindås Sak nr.:

Detaljer

Eksempelsak 2: Retting av Mnr på Teig med feil Mnr - Eksempel fra Lærdal

Eksempelsak 2: Retting av Mnr på Teig med feil Mnr - Eksempel fra Lærdal Eksempelsak 2: Retting av Mnr på Teig med feil Mnr - Eksempel fra Lærdal Versjon 1.0 03.12.2014 SIM_EksSak2: Retting av Mnr på Teig med feil Mnr Side 1 av 8 I N H O L D S F O R T E G N E L S E: 1 INNLEDNING...

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1200-2011-0041 ROSSNES, Gnr. 17 i Radøy kommune. Oppstarta: 16.02.2012

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1200-2011-0041 ROSSNES, Gnr. 17 i Radøy kommune. Oppstarta: 16.02.2012 Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2011-0041 ROSSNES, Gnr. 17 i Radøy kommune Oppstarta: 16.02.2012 Avslutta: 21.02.2012 RETTSMØTE Møtedag: 16.02.2012. Sted: Rådhuset på Radøy. Sak

Detaljer

Rettsbok. Sak: 1530-2012-0001 Rottåsberga Naturreservat. Gnr. 88 og 89 i Tingvoll. Påbegynt: 08.05.2014

Rettsbok. Sak: 1530-2012-0001 Rottåsberga Naturreservat. Gnr. 88 og 89 i Tingvoll. Påbegynt: 08.05.2014 Nordmøre jordskifterett Rettsbok Sak: 1530-2012-0001 Rottåsberga Naturreservat Gnr 88 og 89 i Tingvoll kommune Påbegynt: 08052014 Avsluttet: 12122014 RETTSBOK Domstol: Møtedag: Sted: Sak nr: Saken gjelder:

Detaljer

Styreprotokoll. Møtedato: 18. mars 2013 Møtested: Domstoladministrasjonen, Trondheim

Styreprotokoll. Møtedato: 18. mars 2013 Møtested: Domstoladministrasjonen, Trondheim Styreprotokoll 201300012-4 Møtedato: 18. mars 2013 Møtested: Domstoladministrasjonen, Trondheim Styret: Forfall: Fra administrasjonen: Styreleder Karl Arne Utgård Nestleder Helge Aarseth Styremedlem Magni

Detaljer

1200-2013-0049 HELLESUND

1200-2013-0049 HELLESUND Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2013-0049 HELLESUND Gnr. 9 i Øygarden kommune Oppstarta: 27.01.2015 Avslutta: 08.05.2015 RETTSBOK Domstol: Nord- og Midhordland jordskifterett Møtedag:

Detaljer

Sakstyper. Framsatt krav om sak for jordskifteretten 15.02.2016. Publisering av vedtak truffet av andre myndigheter

Sakstyper. Framsatt krav om sak for jordskifteretten 15.02.2016. Publisering av vedtak truffet av andre myndigheter Sakstyper matrikkelenhet Publisering av vedtak truffet av andre myndigheter Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2016 Versjon 1.5 Foto: Inger M. Kristiansen Publisering av vedtak truffet

Detaljer

Kurs i matrikkelføring. Fellestema - Matrikkelen og publisitet

Kurs i matrikkelføring. Fellestema - Matrikkelen og publisitet Kurs i matrikkelføring Fellestema - Matrikkelen og publisitet Innholdsfortegnelse Hva er publisitet?... 3 Matrikkelen og kravet til publisitet... 3 Funksjonsdelingen mellom matrikkelen og grunnboken...

Detaljer

Rettsbok for Ofoten jordskifterett

Rettsbok for Ofoten jordskifterett Rettsbok for Ofoten jordskifterett Den 09.juni 2004 ble jordskifterett holdt i Hamarøy hotell, Innhavet. Jordskiftedommer Per A. Normann er enedommer. I henhold til jordskiftelovens 9, 2. ledd settes jordskifteretten

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2005-0018 Tjuvdalen landskapsvernområde. Gnr. 66. i Skjervøy kommune. Påbegynt: 17.06.

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2005-0018 Tjuvdalen landskapsvernområde. Gnr. 66. i Skjervøy kommune. Påbegynt: 17.06. Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2005-0018 Tjuvdalen landskapsvernområde Gnr. 66 i Skjervøy kommune Påbegynt: 17.06.2008 Avsluttet: 06.01.2010 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 17.06.2008 Sted:

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR: Omnummerering av matrikkelenheter ved kommunesammenslåing og justering av kommunegrense

RETNINGSLINJE FOR: Omnummerering av matrikkelenheter ved kommunesammenslåing og justering av kommunegrense RETNINGSLINJE FOR: Omnummerering av matrikkelenheter ved kommunesammenslåing og justering av kommunegrense RETNINGSLINJE FOR: Omnummerering av matrikkelenheter ved kommunesammenslåing og justering av kommunegrense

Detaljer

Juss i beitefeltet Fagdag på Finnsnes 18.11.2014

Juss i beitefeltet Fagdag på Finnsnes 18.11.2014 NORD-TROMS JORDSKIFTERETT Juss i beitefeltet Fagdag på Finnsnes 18.11.2014 Jordskifterettens virkemidler i forbindelse med konflikter i beitefeltet Liv Nergaard jordskifterettsleder Jordskifterettens virkemidler

Detaljer

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 1. INNLEDNING Forslaget til endring av lov om revisjon og revisorer av 15. januar 1999

Detaljer

På tunet til Kjell Orskaug i Våler. Sak nr.: 0100-2010-0022 Orskaug. Avd. ing. Morten Paulsen. Kjell Orskaug.

På tunet til Kjell Orskaug i Våler. Sak nr.: 0100-2010-0022 Orskaug. Avd. ing. Morten Paulsen. Kjell Orskaug. JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 23.06.2011. Sted: På tunet til Kjell Orskaug i Våler. Sak nr.: 0100-2010-0022 Orskaug. Saken gjelder: Jordskiftedommer: Protokollfører: Saken er krevd av: Til behandling:

Detaljer

Tomtefestelovens regler om regulering av festeavgift

Tomtefestelovens regler om regulering av festeavgift Faktaark Tomtefestelovens regler om regulering av festeavgift Tomtefesteloven fra 1996 trådte i kraft 1. januar 2002. Loven ble også endret på viktige punkter i 2004 og 2006. I det følgende gjør vi rede

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Hans Løvmo SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

Valdres vidaregåande skule

Valdres vidaregåande skule Valdres vidaregåande skule Organiseringa av skriftleg vurdering på vg3 Kvifor prosesskriving? Opplegg for skriveøkter Kvifor hjelpe ein medelev? Døme på elevtekst Kva er ei god framovermelding? KOR MYKJE

Detaljer

Lørenskog kommune. TEMA: Matrikkelføring - klagesak GEODATASJEF TORLEIV LOHNE TEKNISK

Lørenskog kommune. TEMA: Matrikkelføring - klagesak GEODATASJEF TORLEIV LOHNE TEKNISK Lørenskog kommune PUBLISERT: 19. JANUAR 2016 TEMA: Matrikkelføring - klagesak GEODATASJEF TORLEIV LOHNE OMRÅDE: GEODATA TEKNISK En matrikkelføring 2 Innhold Mål Gjennomgang av en arealoverføring med påfølgende

Detaljer

1 Ot.prp. nr. 58 (2002-2003), pkt. 12.2.1 (s. 68).

1 Ot.prp. nr. 58 (2002-2003), pkt. 12.2.1 (s. 68). Forbrukerrådet Postboks 4594 Nydalen 0404 OSLO 17.08.05 Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon kommentarer til utkast Det vises til Forbrukerrådets oversendelse av utkast til avtale og drift av

Detaljer

Jordskiftedommaren. 1 Avslutting av saka 2 Fordeling av kostnader

Jordskiftedommaren. 1 Avslutting av saka 2 Fordeling av kostnader AVSLUTTINGSMØTE Rettsmøtedag: 07.01.2010 Stad: Statens hus i Bergen Sak nr.: 1200-2009-0001 HØLLAND, gnr. 11 Saka gjeld: Krav om grensegang etter jordskiftelova 88 Jordskiftedommar: Vidar Bergtun, som

Detaljer

Eiendommene ligger i Fjell kommune.

Eiendommene ligger i Fjell kommune. SAKSFORBEREDENDE MØTE Rettsmøtedag: 08.12.2010 Sted: Rådhuset i Fjell kommune. Sak nr.: 1200-2009-0048 KOBBELTVEIT, gnr. 33 Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven 88 Jordskiftedommer:

Detaljer

DOMMERFULLMEKTIGORDNINGEN - HØRINGSBREV

DOMMERFULLMEKTIGORDNINGEN - HØRINGSBREV Høringsinstanser ifølge vedlagte liste Deres ref Vår ref. Saksbehandler Dato 200900487-001 Audun Hognes Berg 73 56 70 59 19. juni 2009 DOMMERFULLMEKTIGORDNINGEN - HØRINGSBREV 1. Bakgrunn De fleste lands

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2005-0032 Hekkingen landskapsvernområde. Gnr. 109 i Lenvik kommune. Påbegynt: 22.05.

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2005-0032 Hekkingen landskapsvernområde. Gnr. 109 i Lenvik kommune. Påbegynt: 22.05. Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2005-0032 Hekkingen landskapsvernområde Gnr. 109 i Lenvik kommune Påbegynt: 22.05.2006 Avsluttet: 27.07.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 22.05.2006 Sted:

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2010-0004 HAUSO-oppm. Gnr. 98 i Ullensvang herad. Oppstarta: 13.09.2010

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2010-0004 HAUSO-oppm. Gnr. 98 i Ullensvang herad. Oppstarta: 13.09.2010 Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2010-0004 HAUSO-oppm. Gnr. 98 i Ullensvang herad Oppstarta: 13.09.2010 Avslutta: 13.09.2010 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 13.09.2010 Stad: Jordskifterettens

Detaljer

Kommuneloven 42. Godtgjøringer

Kommuneloven 42. Godtgjøringer Kommuneloven 42. Godtgjøringer Bakgrunnen for godtgjøringer Politisk innsats var lenge en form for samfunnsengasjement som uten store problemer kunne innpasses i yrkes- og fritidsvirksomhet. Slik vil det

Detaljer

Gebyrregulativ matrikkelloven inklusiv vinterforskrift - 2012

Gebyrregulativ matrikkelloven inklusiv vinterforskrift - 2012 Gebyrregulativ matrikkelloven inklusiv vinterforskrift - 2012 LOPPA KOMMUNE 1. Gebyr for forvaltningsoppgaver etter Matrikkelloven 2. Lokal forskrift om unntak fra tidsfrister (vinterforskrift) Bakgrunn

Detaljer

Circular, published 23.09.1999 Rundskriv G- 75/99 1

Circular, published 23.09.1999 Rundskriv G- 75/99 1 Circular, published 23.09.1999 Rundskriv G- 75/99 1 Saksnr 95/06901 FJB1 GLB Dato: 23.09.99 Til: Utlendingsdirektoratet Fylkesmennene Politimestrene Sjefen for Kriminalpolitisentralen Sjefen for Politiets

Detaljer

Oppmålingsforretning Temadag Trondheim 22.10.2013

Oppmålingsforretning Temadag Trondheim 22.10.2013 Oppmålingsforretning Temadag Trondheim 22.10.2013 Matrikkelloven er kanskje grei den MEN Mangler vi PRAKTISK VEILEDNINGSMATERIELL for å håndtere avvikssituasjoner? Bestyreren er den ENESTE som kan fange

Detaljer

JORDSAMEIE (MATRIKKELLOV OG REGELVERK)

JORDSAMEIE (MATRIKKELLOV OG REGELVERK) JORDSAMEIE (MATRIKKELLOV OG REGELVERK) V.1 Sentral matrikkelmyndighet 2012 Revidert 22.10.2013 Opplæring for de som skal føre i matrikkelen INNHOLD 1. Hva menes med jordsameie 2. Oppretting av nye jordsameier

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2005-0019 Årøya landskapsvernområde. Gnr. 104. i Lyngen kommune. Påbegynt: 13.06.

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2005-0019 Årøya landskapsvernområde. Gnr. 104. i Lyngen kommune. Påbegynt: 13.06. Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2005-0019 Årøya landskapsvernområde Gnr. 104 i Lyngen kommune Påbegynt: 13.06.2008 Avsluttet: 06.01.2010 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 13.06.2008 Sted:

Detaljer

Høringsuttalelse til høring om skolens adgang til å regulere sykling på skoleveien m.m.

Høringsuttalelse til høring om skolens adgang til å regulere sykling på skoleveien m.m. Byrådssak 1200 /15 Høringsuttalelse til høring om skolens adgang til å regulere sykling på skoleveien m.m. LIGA ESARK-03-201500012-26 Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet sendte 6.5.2015 på høring

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet

Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 25.06.2014 Vår ref.: 14-796/HH Deres ref.: 13/3244 SL UR/KR Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet

Detaljer

Hovedtrekkene i ny jordskiftelov Eiendomskonferansen, Solstrand 12. oktober 2015 Per Kåre Sky. Gulating jordskifteoverrett 1

Hovedtrekkene i ny jordskiftelov Eiendomskonferansen, Solstrand 12. oktober 2015 Per Kåre Sky. Gulating jordskifteoverrett 1 Hovedtrekkene i ny jordskiftelov Eiendomskonferansen, Solstrand 12. oktober 2015 Per Kåre Sky Gulating jordskifteoverrett 1 Disposisjon 1) Endringer i lovens struktur mv. 2) Nye jordskiftevirkemidler 3)

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i Sak nr: 25/12 (arkivnr: 201200400-12) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/184 Sakstittel: VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE 2013-2017

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/184 Sakstittel: VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE 2013-2017 GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/184 Sakstittel: VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE 2013-2017 Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& For Gratangen kommune velges

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Pål Behrens) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Lars

Detaljer

Forslag til endringsforskrift til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2012-2013

Forslag til endringsforskrift til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2012-2013 Forslag til endringsforskrift til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2012-2013 Tredje del. Støtte til søker i høyere utdanning og søker i fagskoleutdanning, folkehøyskole

Detaljer

Saksframlegg. Behandling etter jordloven 12 - Fradeling - GB 19/3 Føreid

Saksframlegg. Behandling etter jordloven 12 - Fradeling - GB 19/3 Føreid Søgne kommune Arkiv: 19/3 Saksmappe: 2013/1629-4751/2014 Saksbehandler: Steinar Sunde Dato: 04.02.2014 Saksframlegg Behandling etter jordloven 12 - Fradeling - GB 19/3 Føreid Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll i Balestrand kommune 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll i Balestrand kommune 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll i Balestrand kommune 2012-2015 1. Verkeområde, omfang Selskapskontroll i medhald av kommunelova sin 77 nr. 5 og 80 skal utøvast i selskap m.m. der Balestrand

Detaljer

NORD-ØSTERDAL JORDSKIFTERETT ÅRSMELDING 2008. Jordskifteretten - en problemløser for alle som eier en bit av Norge

NORD-ØSTERDAL JORDSKIFTERETT ÅRSMELDING 2008. Jordskifteretten - en problemløser for alle som eier en bit av Norge NORD-ØSTERDAL JORDSKIFTERETT ÅRSMELDING 2008 IDÉ- OG VERDIGRUNNLAG Jordskifteretten skal være uavhengig. Den skal sikre og fremme rettssikkerheten og verne om rettssamfunnet. Jordskifteretten skal til

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1. FIRMA, KONTORKOMMUNE, FORMÅL 1-1 SpareBank 1 Søre Sunnmøre er skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart godkjende første gongen ved høieste Resolution

Detaljer

Deling av personlig sameie Praksis fra jordskifteretten. (knyttet til arv og skifte av eiendom)

Deling av personlig sameie Praksis fra jordskifteretten. (knyttet til arv og skifte av eiendom) Deling av personlig sameie Praksis fra jordskifteretten (knyttet til arv og skifte av eiendom) Liv Nergaard Jordskifterettsleder Tema 1. Generelt om jordskifte og rettsendrende saker 2. Partsforhold 3.

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2009-0028 Koppangen, gnr. 101. Gnr. 101 i Lyngen kommune. Påbegynt: 07.09.2010

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2009-0028 Koppangen, gnr. 101. Gnr. 101 i Lyngen kommune. Påbegynt: 07.09.2010 Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2009-0028 Koppangen, gnr. 101 Gnr. 101 i Lyngen kommune Påbegynt: 07.09.2010 Avsluttet: 17.12.2010 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 07.09.2010

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT Vedteke i k-sak 24/05 den 14.6.05 Ref: ARH 04/01451-004 Løpenr: 002499/05 Arkivnr: 410 JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT I N N H A L D 1. OMFANG...1 1.1. Definisjon... 1 1.2. Tilhøve til lov, tariffavtale

Detaljer

Eksempelsak 3: Registrering av Mnr på Teig som mangler Mnr - Eksempel fra Lærdal

Eksempelsak 3: Registrering av Mnr på Teig som mangler Mnr - Eksempel fra Lærdal Eksempelsak 3: Registrering av Mnr på Teig som mangler Mnr - Eksempel fra Lærdal Versjon 1.0 03.12.2014 SIM_EksSak3: Reg. av Mnr på Teig som mangler Mnr Side 1 av 8 I N H O L D S F O R T E G N E L S E:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring. Bergen kommune, Blokkhaugen skole

TILSYNSRAPPORT. Rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring. Bergen kommune, Blokkhaugen skole TILSYNSRAPPORT Rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring Bergen kommune, Blokkhaugen skole 1 1. Innledning Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med Bergen kommune, Blokkhaugen skole. Rapporten gir

Detaljer

Ot.prp. nr. 47 (2000-2001)

Ot.prp. nr. 47 (2000-2001) Ot.prp. nr. 47 (2000-2001) Om lov om garantistillelse fra Statoil ASA ved emisjon og salg av statens aksjer Tilråding fra Olje- og energidepartementet av 9. mars 2001, godkjent i statsråd samme dag. Kapittel

Detaljer

NOTAT HØRINGSNOTAT VEDRØRENDE FORSLAG TIL NY FORSYNINGSFORSKRIFT

NOTAT HØRINGSNOTAT VEDRØRENDE FORSLAG TIL NY FORSYNINGSFORSKRIFT NOTAT OSLO, 5. JULI 2005 ANSVARLIG ADVOKAT: TIL: FOR: FRA: MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET ADVOKATFIRMAET HAAVIND VISLIE V/MARIANNE H. DRAGSTEN OG ESTHER LINDALEN DERES REF.: VÅR REF.: HØRINGSNOTAT VEDRØRENDE

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1200-2010-0019 KVALHEIM ØVRE, Gnr. 27 i Radøy kommune. Påbegynt: 07.12.2010

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1200-2010-0019 KVALHEIM ØVRE, Gnr. 27 i Radøy kommune. Påbegynt: 07.12.2010 Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2010-0019 KVALHEIM ØVRE, Gnr. 27 i Radøy kommune Påbegynt: 07.12.2010 Avsluttet: 09.05.2011 INKAMINASJONSMØTE Rettsmøtedag: 07.12.2010 Sted: Rådhuset

Detaljer

Om rettsfastsettende vedtak, semjedom og rettskraft i jordskifteprosessen

Om rettsfastsettende vedtak, semjedom og rettskraft i jordskifteprosessen LOV OG RETT, vol. 50, 4, 2011, s. 213 219 ISSN 0024-6980 paper, ISSN 1504-3061 online Om rettsfastsettende vedtak, semjedom og rettskraft i jordskifteprosessen Fagfellevurdert artikkel Av førsteamanuensis

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2007-0009 Ulvund. Gnr. 265 i Voss kommune. Oppstarta: 30.09.2008

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2007-0009 Ulvund. Gnr. 265 i Voss kommune. Oppstarta: 30.09.2008 Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2007-0009 Ulvund Gnr. 265 i Voss kommune Oppstarta: 30.09.2008 Avslutta: 28.05.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 30.09.2008. Stad: Sambygg i Vinje

Detaljer

Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG. Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune

Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG. Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune 1 Navn Sameiets navn er SAMEIET HEIMHUG og omfatter 3 bygningsrekker bestående av totalt 18 rekkehus/eierseksjoner med adresse

Detaljer

Sigmund Pedersen. Avd. ingeniør Morten Paulsen. Nguyet Thi Ploss Arvesen. Hovedforhandling i tvist.

Sigmund Pedersen. Avd. ingeniør Morten Paulsen. Nguyet Thi Ploss Arvesen. Hovedforhandling i tvist. JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 12.11.2009. Sted: Rådehallen i Råde møterom 1. Sak nr.: 0100-2009-0029 Husløs nordre i Fredrikstad. Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven 88. Jordskiftedommer:

Detaljer

Lov om endringer i barnelova (farskap og morskap)

Lov om endringer i barnelova (farskap og morskap) Lov om endringer i barnelova (farskap og morskap) I K K E A J O UR FØ R T I K K E A J O UR FØ R T I K K E A J O UR FØ R T I K K E A J O UR FØ R T Dato LOV 2013 06 21 64 Departement Barne, likestillings

Detaljer

Gnr: Bnr: Fnr: Snr: Gnr: Bnr: Fnr: Snr:

Gnr: Bnr: Fnr: Snr: Gnr: Bnr: Fnr: Snr: Meland kommune NNT Postboks 79 5906 Frekhaug Tlf. 56 17 10 00 Fax. 56 17 11 61 www.meland.kommune.no www.nordhordlandskart.no 1 Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkeleining (deling). Pbl

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2008-0013 Meiland, gnr. 46. i Kvænangen kommune. Påbegynt: 20.08.2009

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2008-0013 Meiland, gnr. 46. i Kvænangen kommune. Påbegynt: 20.08.2009 Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2008-0013 Meiland, gnr. 46 i Kvænangen kommune Påbegynt: 20.08.2009 Avsluttet: 10.09.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 20.08.2009

Detaljer

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 2014/5107 15/2494-20 18.12.2015

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 2014/5107 15/2494-20 18.12.2015 Statsråden Fylkesmannen i Vestfold Postboks 2076 3103 TØNSBERG Deres ref Vår ref Dato 2014/5107 15/2494-20 18.12.2015 Vedtak om grensejustering mellom Stokke og Tønsberg kommuner Jeg viser til brev fra

Detaljer

2011 KOPIBUHTADUS 2012 SOABADALLAMAT

2011 KOPIBUHTADUS 2012 SOABADALLAMAT 2011 kopibuhtadus 2012 soabadallamat * Kopivederlag 2011 Forhandlingene 2012 1 2011 KOPIBUHTADUS 2012 SOABADALLAMAT 1. Álggahus 2012:s sirdá Kopinor Sámikopiijai NOK 1.605.596,- buhtadusruđa, oktan reanttuiguin.

Detaljer

Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm

Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm Innledning Kven handlar det om Stat, fylkeskommuner og kommuner Offentligrettslige organ Regelverk Lov om offentlige anskaffelser (LOA kom

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2100-26.09.1994

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2100-26.09.1994 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2100-26.09.1994 ADVOKATANSVAR - Spørsmål om inneståelseserklæring kan anses som eiendomsmegling i henhold til forsikringsavtalen. I forbindelse med eiendomshandel

Detaljer

1200-2013-0020 HAUGLAND SØNDRE

1200-2013-0020 HAUGLAND SØNDRE Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2013-0020 HAUGLAND SØNDRE Gnr. 15 i Askøy kommune Påbegynt: 07.11.2013 Avsluttet: 18.12.2013 RETTSBOK Domstol: Nord- og Midhordland jordskifterett

Detaljer

Kurs i matrikkelføring Fellestema - Matrikkelen og personvern

Kurs i matrikkelføring Fellestema - Matrikkelen og personvern Kurs i matrikkelføring Fellestema - Matrikkelen og personvern Innholdsfortegnelse Innledning. Om personvern... 3 Hvorfor personvern?... 3 Hva er personopplysninger?... 4 Fødselsnummer:... 4 Overordnet

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE OM INTERKOMMUNAL PP-TJENESTE MELLOM VEFSN KOMMUNE, GRANE KOMMUNE, HATTFJELLDAL KOMMUNE OG NORDLAND FYLKESKOMMUNE.

SAMARBEIDSAVTALE OM INTERKOMMUNAL PP-TJENESTE MELLOM VEFSN KOMMUNE, GRANE KOMMUNE, HATTFJELLDAL KOMMUNE OG NORDLAND FYLKESKOMMUNE. SAMARBEIDSAVTALE OM INTERKOMMUNAL PP-TJENESTE MELLOM VEFSN KOMMUNE, GRANE KOMMUNE, HATTFJELLDAL KOMMUNE OG NORDLAND FYLKESKOMMUNE. 1. BAKGRUNN FOR AVTALEN 1.1 Opplæringsloven 5-6 «Kvar kommune og kvar

Detaljer

Overgangsordning for matrikulering av umatrikulert offentlig vegog jernbanegrunn

Overgangsordning for matrikulering av umatrikulert offentlig vegog jernbanegrunn Overgangsordning for matrikulering av umatrikulert offentlig vegog jernbanegrunn Innledning Matrikkeforskriften 2 bokstav l definerer umatrikulert grunn som grunneiendom eller festegrunn som var lovlig

Detaljer

2 Rettslig status. 3 Hovedkontor

2 Rettslig status. 3 Hovedkontor SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED RENOVASJON IKS Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap. 1 Innherred Renovasjon IKS Innherred Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap som er opprettet med

Detaljer

Ny jordskiftelov. Samfunnsutviklingsdagene i Ski Øystein J. Bjerva & Fredrik Holth, 10.02.2015. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1

Ny jordskiftelov. Samfunnsutviklingsdagene i Ski Øystein J. Bjerva & Fredrik Holth, 10.02.2015. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Ny jordskiftelov Samfunnsutviklingsdagene i Ski Øystein J. Bjerva & Fredrik Holth, 10.02.2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 JORDSKIFTELOV Lov 21. juni 2013 nr. 100 om fastsetjing og

Detaljer

Gebyr etter matrikkelloven for Flatanger kommune i 2015

Gebyr etter matrikkelloven for Flatanger kommune i 2015 Gebyr etter matrikkelloven for Flatanger kommune i 2015 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 01.01.2010 delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923. Det nye regelverket stiller nye

Detaljer

Sak/dok.: 13/05453-3. Høringsuttalelse - forenkling i plan og bygningsloven ( byggesaksdelen)

Sak/dok.: 13/05453-3. Høringsuttalelse - forenkling i plan og bygningsloven ( byggesaksdelen) Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep Kartverket 0032 OSLO Deres ref.: Vår ref. Dato: Sak/dok.: 13/05453-3 21. 10. 2013 Ark.: 008 Høringsuttalelse - forenkling i plan og bygningsloven (

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 24/08 07/437 VALG AV FORLIKSRÅD 2007-2011

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 24/08 07/437 VALG AV FORLIKSRÅD 2007-2011 MØTEINNKALLING Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 10.03.2008 Tid: Kl. 12.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker

Detaljer

Informasjon om eiendomsskatt i Nordre Land. Synnfjellporten 19.04.2014

Informasjon om eiendomsskatt i Nordre Land. Synnfjellporten 19.04.2014 Informasjon om eiendomsskatt i Nordre Land Synnfjellporten 19.04.2014 Historie: Eiendomsskatt siden 80-tallet. Kommunestyresak 187/85 for budsjettåret 1986. Alminnelig sats 7o/oo Eiendomsskatt på verker

Detaljer

Saksframlegg. Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 75/2

Saksframlegg. Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 75/2 Søgne kommune Arkiv: 75/2 Saksmappe: 2014/1381-3336/2015 Saksbehandler: Steinar Sunde Dato: 26.01.2015 Saksframlegg Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 75/2 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 38/15

Detaljer

DRØFTINGSPLIKT MED TILLITSVALGTE OM BRUK AV DELTIDSSTILLINGER

DRØFTINGSPLIKT MED TILLITSVALGTE OM BRUK AV DELTIDSSTILLINGER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.02.2013 2012/34049 DERES DATO DERES REFERANSE 13.12.2011 12/4229 VÅR SAKSBEHANDLER Tonje Faanes tlf 970 67 266 Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo SVAR PÅ HØRING

Detaljer

BYGGESAKSGEBYRFORSKRIFT UTEN BESTEMMELSE OM ADGANG TIL Å FRAVIKE DE STANDARDISERTE SATSENE

BYGGESAKSGEBYRFORSKRIFT UTEN BESTEMMELSE OM ADGANG TIL Å FRAVIKE DE STANDARDISERTE SATSENE Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger Stortingets ombudsmann for forvaltningen Uttalelse Sak: 2015/947 BYGGESAKSGEBYRFORSKRIFT UTEN BESTEMMELSE OM ADGANG TIL Å FRAVIKE DE STANDARDISERTE SATSENE Saken gjelder

Detaljer

Byrådssak 1090 /15. Høringsuttalelse til forslag til ny forskrift om politiattest i barnehager ESARK-03-201300286-191

Byrådssak 1090 /15. Høringsuttalelse til forslag til ny forskrift om politiattest i barnehager ESARK-03-201300286-191 Byrådssak 1090 /15 Høringsuttalelse til forslag til ny forskrift om politiattest i barnehager LRS ESARK-03-201300286-191 Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet sendte 17. desember 2014 ut på høring

Detaljer

Kurs i matrikkelføring. Sakstyper matrikkelenhet Publisering av vedtak truffet av andre myndigheter

Kurs i matrikkelføring. Sakstyper matrikkelenhet Publisering av vedtak truffet av andre myndigheter Kurs i matrikkelføring Sakstyper matrikkelenhet Publisering av vedtak truffet av andre myndigheter Innhold Sakstyper... 2 Jordskifterettene... 3 Hva er jordskifte?... 3 Sakstyper etter jordskifteloven...

Detaljer

@ Avsagt: Tirsdag 18.12.2012 Saksnr.: 12-191101ENE-BBYR/O4 Dommer: Dommerfullmektig Anders Hoff m/alm. fullmakt

@ Avsagt: Tirsdag 18.12.2012 Saksnr.: 12-191101ENE-BBYR/O4 Dommer: Dommerfullmektig Anders Hoff m/alm. fullmakt BERGEN TINGRETT @ Avsagt: Tirsdag 18.12.2012 Saksnr.: 12-191101ENE-BBYR/O4 Dommer: Dommerfullmektig Anders Hoff m/alm. fullmakt Saken gjelder: Begjæring om bevissikring Konkurransetilsynet mot Telenor

Detaljer

Eksempelsak 6: Retting av matrikulering i feil kommune -

Eksempelsak 6: Retting av matrikulering i feil kommune - Eksempelsak 6: Retting av matrikulering i feil kommune - Versjon 1.0 19.11.2015 Gunnar Samuelsen, Norkart AS Side 1 av 11 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E: 1 INNLEDNING... 3 1.1 Generelt om eksempelsakene...

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Kommunestyret. Gjevilvassvegen - resultat av Jordskiftesak ved Sør Trøndelag Jordskifterett

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Kommunestyret. Gjevilvassvegen - resultat av Jordskiftesak ved Sør Trøndelag Jordskifterett OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Dag Hopland Gorseth Referanse DAGO/2013/371-26/611 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Kommunestyret Gjevilvassvegen - resultat av Jordskiftesak ved Sør Trøndelag

Detaljer

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Reglement for styre, styringsorganer, råd og utvalg Versjon 2.2 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Virkeområde - Styringsorganer... 2 1. Virkeområde... 2 2. Sentrale styringsorganer...

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Karl G Gaare Sildråpeveien 40 C 7048 TRONDHEIM Deres ref: Vår ref: FLUDEM 2014/4329 Dato: 27.03.2015 Sakstype: Delegert byggesak Eiendom:

Detaljer