Høringsnotatet omfatter samtlige tre forskrifter. Forslag til de nye forskriftene er tatt inn til slutt i dokumentet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringsnotatet omfatter samtlige tre forskrifter. Forslag til de nye forskriftene er tatt inn til slutt i dokumentet."

Transkript

1 HØRING forskrifter til ny jordskiftelov Høringsnotat 15. april 2015 Innledning Lov om jordskifte av 21. juni 2013 nr. 100 trer i kraft 1. januar 2016, jfr. kgl.res. av 21. juni 2013 nr Loven erstatter lov om jordskifte o.a. av 21. desember 1979 nr. 77. Den nye loven inneholder tre bestemmelser hvor Domstoladministrasjonen har myndighet til å fastsette forskrifter. Dette er: 2-3 tredje ledd om myndighet for jordskiftedommerfullmektiger 2-8 andre ledd om ordlyd for formaning og forsikring for jordskiftemeddommere 6-29 tredje ledd om utforming av grensemerke Myndigheten i 2-3 og 2-8 er lagt til Domstoladministrasjonen direkte, mens myndigheten etter 6-29 er delegert fra Landbruks- og Matdepartementet til Domstoladministrasjonen ved vedtak av 15. oktober 2014 nr Høringsnotatet omfatter samtlige tre forskrifter. Forslag til de nye forskriftene er tatt inn til slutt i dokumentet. Myndighet for jordskiftedommerfullmektiger 1.Innledning Etter jordskifteloven av kan en jordskiftekandidat med allment løyve behandle saker jordskiftesaker og lede rettsmøter unntatt saker knyttet til ekspropriasjon etter loven 6. Jordskifteloven 2-3 innfører en ordning med jordskiftedommerfullmektig som i det alt vesentlige tilsvarer ordningen med dommerfullmektiger ved de alminnelige domstolene. Jordskifteloven 2-3 tredje ledd bestemmer at Domstoladministrasjonen kan fastsette forskrift om hvilken myndighet jordskiftedommerfullmektiger skal ha og hvem som kan tildele myndigheten. Etter domstolloven 23 siste punktum er det Domstoladministrasjonen som kan gi nærmere bestemmelser om fullmakt for dommerfullmektiger ved de alminnelige domstoler. Domstoladministrasjonen har valgt å videreføre rundskriv G-46/99 om administrative bestemmelser om dommerfullmektigers ansettelsesforhold ved de alminnelige domstoler. Rundskrivets punkt 5 gjelder dommerfullmektigers myndighetsområde. 2. Rundskriv G-46/99 punkt 5 Bestemmelsene om dommerfullmektiger ved de alminnelige domstolene skiller mellom Begrenset fullmakt 1

2 2 Spesiell fullmakt Alminnelig fullmakt Spesielle sakstyper hvor fullmakt gis i enkelttilfelle Begrenset fullmakt er gis normalt samtidig med tiltredelsen hvor dommerfullmektigen får tillatelse til å behandle helt enkle sakstyper. Spesiell fullmakt er tilfelle hvor dommerfullmektigen etter en tid får myndighet til å behandle bestemte enkeltsaker etter en vurdering av domstoleder. Alminnelig fullmakt gis etter at vedkommende har vært ansatt en stund. Dommerfullmektigen får da myndighet til å behandle alle sakstyper unntatt de som er nevnt i kategorien spesielle sakstyper og saker som etter loven ikke kan behandles av dommerfullmektiger. Spesielle sakstyper er saker som normalt ikke skal behandles av dommerfullmektiger, men hvor domstolleder etter en konkret vurdering kan gi dommerfullmektigen myndighet til å behandle saken. Rundskrivet beskriver nærmere hvilke sakstyper som faller inn under de ulike formene for fullmakt. 3. Forslag til fullmakt for jordskiftedommerfullmektiger Systemet for jordskiftedommerfullmektiger bør være mest mulig likt det vi har for dommerfullmektiger ved de alminnelige domstoler. Samtidig må det tas høyde for at jordskifterettene behandler sakstyper som på mange punkter skiller seg vesentlig fra de som behandles i de alminnelige domstolene. Det må også tas høyde for at jordskiftedommerfullmektiger ansettes for tre år med mulighet for forlengelse i ett år. Det grunnleggende må være at det er den enkeltes kvalifikasjoner og erfaring som skal legges til grunn ved vurdering av hvilken myndighet jordskiftedommerfullmektigene skal ha. Det normale bør være at jordskiftedommerfullmektigen får prøve seg i enklere saker og sakstyper før han eller hun får myndighet til å behandle større og mer komplekse saker. På samme måte som jordskiftedommerfullmektigens kvalifikasjoner og erfaring skal spille inn ved tildeling av saker, må domstolleder ved tildeling av saker, også ha for øye at jordskiftedommerfullmektigen bare er ansatt for en begrenset periode. Når en jordskiftedommerfullmektig blir ansatt ved en jordskiftedomstol, skal det lages en opplæringsplan for vedkommende. Denne opplæringsplanen inneholder ulike elementer og er ment å gi jordskiftedommerfullmektigen kunnskap om hvordan jordskiftesaker behandles i løpet av opplæringsperioden. Domstolleders tildeling av saker bør være i tråd med jordskiftedommerfullmektigens progresjon i opplæringsplanen. På samme måte som for dommerfullmektiger ved de alminnelige domstoler bør jordskiftedommerfullmektigens fullmakt deles inn i følgende grupper: Begrenset fullmakt Spesiell fullmakt Alminnelig fullmakt Spesielle sakstyper hvor fullmakt gis i enkelttilfelle

3 3 Jordskiftedommerfullmektigens myndighet må gå fram av rettsboken. Siden det er domstolleder som har den daglige kontakten med jordskiftedommerfullmektigen, er det også domstolleder som vil være den som har de beste forutsetningene for å vurdere når en jordskiftedommerfullmektig skal tildeles de ulike formene for fullmakt. Det foreslås derfor at domstolleder skal få myndighet til å tildele jordskiftedommerfullmektigen myndighet. Begrenset fullmakt Jordskiftedommerfullmektiger bør kunne tildeles begrenset fullmakt ca. 3-6 måneder etter tiltredelsen. En jordskiftedommerfullmektig som har begrenset fullmakt har myndighet til å behandle enklere rettsfastsettende saker som nevnt i jordskifteloven 4-1 og 4-2. Spesiell fullmakt Spesiell fullmakt brukes i en overgangsperiode mellom begrenset og alminnelig fullmakt. Ved bruk av spesiell fullmakt kan domstolleder vurdere om jordskiftedommerfullmektigen er moden for å løse større oppgaver enn det han eller hun kan gjøre med begrenset fullmakt. Spesiell fullmakt vil være knyttet til bestemte saker. Når jordskiftedommerfullmektigen har gjort tjeneste ved domstolen en periode, for eksempel 6-9 måneder, kan domstolleder vurder om han eller hun kan tildeles enklere saker fra andre sakstyper etter spesiell fullmakt. Saker som kan være aktuelle i en slik sammenheng er enklere saker etter andre bestemmelsene i jordskifteloven kapittel 4 enn 4-1 og 4-2 samt enklere saker etter jordskifteloven kapittel 3. Alminnelig fullmakt Når jordskiftedommerfullmektigen har gjort tjeneste 9-12 måneder kan domstolleder vurdere om han eller hun skal gis alminnelig fullmakt. Alminnelig fullmakt betyr at dommerfullmektigen kan behandle alle saker etter jordskifteloven kapittel 3 og 4. Det bør imidlertid utvises forsiktig med å tildele jordskiftedommerfullmektiger tiltaksjordskifte. Dette er ofte kompliserte saker og strekker seg gjerne over lang tid sett i forhold til at en jordskiftedommerfullmektig gjør tjeneste ved domstolen i en begrenset tidsperiode. Domstolleder må selvsagt til enhver tid vurdere hvilke saker som egner seg for å bli behandlet av jordskiftedommerfullmektigen uavhengig av hvilken fullmakt denne har. Alminnelig fullmakt omfatter ikke fullmakt til å behandles saker etter jordskifteloven kapittel 5. Dette er saker som normalt heller ikke behandles av dommerfullmektiger ved de alminnelige domstolene. Skjønn er spesialprosess som krever god kunnskap både om prosess og materielt innhold. Ved at alminnelig fullmakt ikke omfatter myndighet til å avholde skjønn, bør jordskiftedommerfullmektiger normalt ikke tildeles saker om skjønn enten som egen sak, eller hvor skjønn er en del av den totale saken. Fullmektigen kan imidlertid som et unntak gis fullmakt til å behandle denne type saker, se nedenfor. Fullmakt til å behandle spesielle sakstyper Skjønnsprosessloven 5 andre ledd bestemmer at en dommerfullmektig ikke kan styre skjønnsforretninger uten særlig fullmakt. Det samme må gjelde for jordskiftedommerfullmektiger i og med at skjønnsprosessloven er gjort gjeldende for saker etter jordskifteloven 5-4 til 5-6, jfr. 6-1 siste ledd.

4 4 Selv om saker etter jordskifteloven kapittel 5, derunder skjønn, ikke faller inn under det som en jordskiftedommerfullmektig kan behandle ved alminnelig fullmakt, og det samme følger av skjønnsprosessloven, betyr dette ikke et absolutt forbud mot at jordskiftedommerfullmektiger behandler slike saker. Det kreves imidlertid at jordskiftedommerfullmektigen gis spesiell fullmakt hvis det blir aktuelt at han eller hun skal behandle saker som går inn under jordskifteloven kapittel 5. Fullmakt til å behandle jordskiftesaker hvor skjønn er en del av selve saken eller er egen sak etter jordskifteloven kapittel 5, bør bare tildeles jordskiftedommerfullmektiger som gjennom sitt arbeid ved domstolen har vist at han eller hun har den kompetanse og erfaring som skal til for å behandle denne sakstypen. Fullmakten Ved å tildele en sak kan man si at domstolleder implisitt gir jordskiftedommerfullmektigen fullmakt til å behandle saken. Men en ordning uten skriftlighet kan åpne for tvil om hvorvidt jordskiftedommerfullmektigen har den nødvendige fullmakten. Særlig dersom det i ettertid skulle vise seg at saken krever en annen behandling enn først antatt. Det foreslås derfor at fullmakten skal være skriftlig. En skriftlig fullmakt vil skape notoritet omkring hvilken myndighet jordskiftedommerfullmektigen har. På denne måten kan man fjerne mest mulig av tvilen hvor langt fullmakten til jordskiftedommerfullmektigen strekker seg. Fullmakten bør oppbevares på jordskiftedommerfullmektigens personalmappe. Det foreslås også at hvilken fullmakt jordskiftedommerfullmektigen har skal gå fram av rettsboken. Dette vil gjøre det klart for sakens parter hvilken myndighet jordskiftedommerfullmektigen har. De har dermed også mulighet til å kontrollere at den som avgjør saken har myndighet til dette. Formaning og forsikring for jordskiftemeddommere 1.Innledning Jordskifteloven 2-8 har følgende ordlyd: " 2-8.Innprenting og lovnad Første gong nokon gjer teneste som jordskiftemeddommar, skal jordskiftedommaren i rettsmøte gjere jordskiftemeddommaren kjend med dei pliktene ein jordskiftemeddommar har. Jordskiftemeddommaren skal love at han vil gjere pliktene sine samvitsfullt og etter beste overtyding i denne saka, og i alle framtidige saker. Domstoladministrasjonen fastset ordlyden i lovnaden." Ordlyden i jordskifteloven 2-8 er nesten identisk med dagens jordskiftelov 11 og har store likhetstrekk med domstolloven 100 om forsikring for meddommere ved de alminnelige domstolene. Den vesentligste forskjellen er at jordskifteloven 2-8 fastsetter hvem som skal bestemme ordlyden i selve forsikringen. Den forsikring som brukes i dag for jordskiftemeddommere er tatt inn i Rettleiing for utføring av jordskiftesaker pkt fastsatt av Landbruksdepartementet 1. mai 1991 (M- 61/91). For meddommere i de alminnelige domstoler er det laget en formaning og forsikring som er tatt inn i "Rettsmøtene skritt for skritt" (2009) utgitt av Norges

5 5 Juristforbund med støtte fra Domstoladministrasjonen og JUS. Det er usikkert hvem som har bestemt ordlyden i formaning og forsikring for de alminnelige domstoler. 2.Forslag til formaning og forsikring Selv om bestemmelsene om forsikring i domstolloven 100 og skjønnsprosessloven 20 er tilpasset de sakstyper som faller inn under de aktuelle lover, bør man likevel begrense ulikhetene ved forsikring etter de aktuelle lover til det som er høyst nødvendig. Dette betyr at forsikring etter den nye loven bør få en ordlyd som ligger nærmest mulig den som brukes etter domstolloven 100. Flere opptrer som meddommere både i de alminnelige domstoler og i jordskiftedomstolene. Jordskiftelovens bestemmelse om forsikring for jordskiftemeddommere erstatter domstollovens bestemmelse om forsikring for meddommere selv om domstollovens bestemmelser gjelder for valg av jordskiftemeddommere. Dette betyr at avlagt forsikring som meddommer i de alminnelige domstoler ikke kan erstatte forsikring som jordskiftemeddommer og omvendt, se Bøhn, Kommentarer til domstolloven, 2. utgave, Oslo 2013 side 331. Det samme vil gjelde for de som har avlagt forsikring som skjønnsmedlem etter skjønnsprosessloven 20. Den forsikring som brukes i dag har følgende ordlyd på bokmål: "Jeg forsikrer at jeg i denne saka og i alle framtidige jordskiftesaker med troskap og redelighet vil oppfylle de plikter som påhviler med som jordskiftemeddommer." Det må gjøres en del endringer fra dagens ordlyd dersom forsikringen for jordskiftemeddommere skal bli mest mulig lik den som gjelder for alminnelige meddommere. Endringene som foreslås innebærer ikke realitetsendringer, men endringer i ordlyd og system. Det siste ved at det knyttes en formaning til forsikringen. Vi foreslår at formaning og forsikring skal få følgende ordlyd på bokmål: Forslag til tekst: "Når du nå skal gjøre tjeneste som jordskiftemeddommer, påligger det meg etter loven å formane deg om at du må følge nøye med i forhandlingene og merke deg det som blir sagt og lagt fram under saken. Du plikter å gi uttrykk for hvordan du vurderer saken etter det som er sagt og lagt fram, og ikke legge vekt på andre forhold enn det som er sagt eller lagt fram i saken. Du skal nå avgi forsikring om at du vil forholde deg på denne måten." "Forsikrer du at du så vel i denne jordskiftesaken som i alle framtidige jordskiftesaker vil gi akt på alt som kommer fram gjennom forhandlinger i jordskifteretten, og at du vil utføre dine plikter samvittighetsfullt og avgjøre saken slik du finner det rettest etter de opplysninger som er kommet fram, så gjenta etter meg: Det forsikrer jeg." Alle skal reise seg når selve forsikringen (avsnitt 2) avgis. Dette er i samsvar med domstolloven 100 som gjelder forsikring for meddommere ved de alminnelige domstoler. Forslaget til tekst er i tråd med forslaget fra enmannsutredningen om ny domstollov hvor der foreslås å beholde dagens ordning, men med mulig modernisering av utformingen av den forsikringen som skal gis av meddommere, utredningen side 85 nederst. Teksten må også finnes på nynorsk og samisk. Forslag til ordlyd på disse språk er tatt inn i utkastet til forskrift.

6 6 Rettsboken Den teksten som tas inn i rettsboken foreslås begrenset til det som brukes i de alminnelige domstolene. Det er: "Jordskiftemeddommer NN som ble formant og avga forsikring" eller "Jordskiftemeddommer NN som har avgitt forsikring tidligere." Det at selve forsikringen ikke lenger tas inn i rettsboken og underskrives er i tråd med merknadene til 2-8 i forarbeidene. 3. Vedtakets form Loven sier ikke noe om hvilken form vedtaket om innholdet av jordskiftemeddommeres forsikring skal i motsetning til for eksempel 2-3 og Som utgangspunkt står man da fritt med hensyn til valg av form på vedtaket. I dette ligger det også at man kan velge forskrifts form dersom man mener det fremstår som mest hensiktsmessig. Etter Domstoladministrasjonens oppfatning er det en rekke momenter som tilsier at man skal vedta forsikringens ordlyd i forskrifts form. Først og fremst fordi avgivelse av forsikring vil være bestemmende for vedkommendes plikter i sin utøvelse av vervet som jordskiftemeddommer. I tillegg peker pålegget om at man må avgi forsikring før man kan gjøre tjeneste som jordskiftemeddommer i retning av offentlig myndighetsutøvelse. Domstoladministrasjonen foreslår derfor at formaning og forsikring fastsettes i forskrifts form. En slik løsning vil også sikre best mulig notoritet både med hensyn til innholdet av vedtaket og når det ble vedtatt. Utformingen av grensemerke 1.Innledning Jordskifteloven 6-29 har følgende ordlyd: "Jordskifteretten skal så langt råd er merkje og koordinatfeste grenser som blir fastsette i jordskifte. Det same gjeld for grenser som er fastsette ved dom. Retten kan utsetje varig merking til saka er avslutta og alle avgjerder har fått rettskraft, dersom retten meiner at særlege grunnar talar for det. Retten fastset korleis kostnadene med det endelege grensearbeidet skal dekkjast. Departementet kan gi forskrift om utforming av grensemerke." Departementets myndighet er delegert til Domstoladministrasjonen ved Landbruks- og matdepartementets vedtak av 15. oktober 2014 nr Oppbygging av forskriften Jordskifteloven 6-29 erstatter 58 i dagens jordskiftelov. Den har også store paralleller med matrikkeloven 34 om oppmåling og merking av grenser. Etter matrikkelforskriften 41 som er hjemlet i matrikkelloven 41, har Statens Kartverk myndighet til å fastsette utformingen av grensemerker som skal brukes til merking av

7 7 grenser etter matrikkelloven. Statens Kartverk har 20. mars 2014 vedtatt godkjenningsordning for grensemerker etter matrikkelloven. Forskriften som vedtas med hjemmel i jordskifteloven bør så langt det er råd være identisk med det som følger av matrikkelloven med forskrifter. Siden jordskiftedomstolene ikke er en del av matrikkelmyndighetene, må dette gå fram av de grensemerker jordskiftedomstolene setter opp. Dette kan løses på to måter. Enten ved at forskriften i medhold av jordskifteloven i størst mulig grad henviser til bestemmelser vedtatt med hjemmel i matrikkelloven, eller ved at forskriften i medhold av jordskifteloven gjentar alle aktuelle bestemmelser i matrikkelforskriften. En henvisningsløsning vil gjøre forskriften i medhold av jordskifteloven både kortere og enklere. En av fordelene med en henvisningsløsning er at dersom matrikkelmyndigheten endrer matrikkelforskriften på aktuelle punkt eller Statens Kartverk vedtar endringer i den fysiske utformingen av grensemerket, vil dette automatisk gjelde for de grensemerker jordskiftedomstolene bruker. Velges løsningen med å gjenta alt som er vedtatt om grensemerker av matrikkelmyndigheten, må man følge nøye med i hva som skjer i matrikkelforskriften og vedtak av Statens Kartverk. Når det skjer endringer i regelverket etter matrikkelloven, må Domstoladministrasjonen gjøre tilsvarende endringer i det regelverket som er vedtatt med hjemmel i jordskifteloven. Det som er spesielt for grensemerker satt opp i medhold av jordskifteloven 6-29 er at de er satt opp av jordskiftedomstolene og ikke matrikkelmyndigheten. I tillegg er de knyttet til en bestemt sak for jordskiftedomstolene. Dette innebærer at merkene bare vil bli satt opp på den delen av eiendomsgrensen som er omfattet av jordskiftesaken. Den beste løsningen er etter Domstoladministrasjonens oppfatning en løsning med henvisning til de regler om utforming av grensemerker som er fastsatt av matrikkelmyndigheten. Dette gir best sikkerhet for en mest mulig enhetlig utforming av grensemerket uavhengig av hvem som setter opp grensemerket. En mest mulig enhetlig utforming vil også gjøre det lettere for eiere av eiendommen å forholde seg til grensemerket uavhengig av hav grunnlaget for grensemerkingen er. I tillegg sikrer det at eventuelle endringer i utseende som blir vedtatt av matrikkelmyndighetene også får virkning for de merker som brukes av jordskiftedomstolene. 3. Utforming av grensemerker I medhold av matrikkelloven er det bestemt en type grensemerke for jord, myr, morene og fjell samt et merke for bruk i tettbygd strøk. Selv om jordskiftedomstolene i det vesentlige merker grenser i utmark, merkes også grenser i tettbygd strøk. Domstoladministrasjonen foreslår derfor at jordskiftedomstolene skal kunne benytte begge typer grensemerker. Begge merker skal ha samme fysiske utforming og krav til materiale som de merker som brukes av matrikkelmyndighetene. 4. Tekst på grensemerket De grensemerker som brukes av matrikkelmyndighetene har følgende tekst: Side 1: OFF.GODKJ. GRENSEMERKE JF. ML. LEVR.NR.

8 8 Side 2: MATRIKKELMYNDIGHETEN Teksten på grensemerket må klart vise at merket er satt opp som resultat av en sak for jordskiftedomstolene og ikke som en del av matrikkelmyndighetens ordinære virksomhet. Forkortelsen "ML" på side 1 er en henvisning til matrikkelloven. De grensemerker som skal brukes av jordskiftedomstolene har sin hjemmel i jordskifteloven 6-29 og ikke i matrikkelloven 41. Domstoladministrasjonen foreslår derfor at forkortelsen "ML" på side 1 byttes ut med "JSL" som en forkortelse for jordskifteloven slik at teksten blir: Side 1: OFF.GODKJ. GRENSEMERKE JF. JSL. LEVR.NR. Side 2: JORDSKIFTEDOMSTOLEN En slik løsning vil gjøre det klart at det er en sak i jordskiftedomstolene som ligger til grunn til forskjell fra den oppmerkingen som gjøres av matrikkelmyndigheten. Løsningen vil også gjøre det lettere senere å finne fram til grunnlaget for grensefastsettelsen dersom noen en gang i framtiden skulle være usikre på hvorfor grensen går der den er merket. På side 2 av grensemerket bør det stå jordskiftedomstolen i stedet for matrikkelmyndigheten. På samme måte som JSL, vil dette vise at merket er satt opp av jordskiftedomstolene. Teksten skal være den samme på begge typer grensemerker. Men siden grensemerkene for bruk i tettbygd strøk er utformet forskjellig fra grensemerker ellers i landet, må også teksten ha en noe ulik utforming, se vedlegg 1 og 2. Fordi det er foreslått en liten justering av teksten i forhold til det som står på de grensemerker som i dag brukes av jordskiftedomstolene, foreslås det en overgangsordning. Det foreslås at jordskiftedomstolene skal få bruke de gamle grensemerkene inntil lageret er tomt. Uten en slik overgangsordning ville samtlige jordskiftedomstoler ha måttet bestille nye grensemerker enten sent i 2015 etter at forskriften er vedtatt eller tidlig i 2016 like etter at forskriften har trådt i kraft. En løsning uten overgangsordning ville ha betydd økte utgifter for jordskiftedomstolene i Økonomiske og administrative konsekvenser Domstoladministrasjonen antar at forskriften om jordskiftedommerfullmektigers myndighet samt forskriften om formaning og forsikring fra jordskiftedommerfullmektiger ikke vil ha administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning. Jordskiftedomstolene har gode rutiner knyttet til å merke grenser i saker de selv avgjør. Domstoladministrasjonen antar derfor at forskriften ikke vil ha administrative konsekvenser av betydning.

9 9 I forhold til de grensemerker som benyttes av jordskiftedomstolene i dag, foreslås det en noe justert tekst. Dette kan gjøre at grensemerkene blir noe dyrere å produsere enn dagens merker, men Domstoladministrasjonen gjøre regning med at dette vil dreie seg om små beløp pr merke. Jordskiftedomstolene har i dag ikke egne merker for tettbygd strøk. Produksjon av slike merker vil være en ny kostnad. Det vil imidlertid være opp til den enkelte jordskifterett av avgjøre hvilke merketyper de skal bestille. Domstoladministrasjonen gjør regning med at det ikke være nødvendig for alle jordskiftedomstoler å bestille merker for tettbygd strøk.

10 10 FORSLAG TIL FORSKRIFT OM JORDSKIFTEDOMMERFULLMEKTIGERS MYNDIGHET Med hjemmel i jordskifteloven 2-3 tredje ledd har Domstoladministrasjonen den XX.XX.2015 fastsatt følgende forskrift om jordskiftedommerfullmektigers myndighet. 1 Myndighet etter denne forskrift tildeles jordskiftedommerfullmektigen av domstolleder ved den jordskifterett hvor jordskiftedommerfullmektigen er ansatt. Fullmakten skal være skriftlig og oppbevares på jordskiftedommerfullmektigens personalmappe. Jordskiftedommerfullmektiger med begrenset fullmakt kan behandle saker etter jordskifteloven 4-1 og Jordskiftedommerfullmektiger med alminnelig fullmakt kan behandle saker etter jordskifteloven kapittel 3 og Domstolleder kan ved spesiell fullmakt gi jordskiftedommerfullmektiger myndighet til å behandle andre saker enn de som er nevnt i 2 og 3. Det skal i slike tilfelle legges vekt på kompetanse og erfaring hos jordskiftedommerfullmektigen. Det skal gå fram av rettsboken hvilken fullmakt jordskiftedommerfullmektigen har. 5 Denne forskrift trer i kraft 1. januar

11 11 FORSLAG TIL FORSKRIFT OM JORDSKIFTEMEDDOMMERES FORSIKRING Med hjemmel i jordskifteloven 2-8 siste ledd har Domstoladministrasjonen den XX.XX.2015 fastsatt følgende forskrift om jordskiftemeddommeres forsikring. Første gang en person gjør tjeneste som jordskiftemeddommer skal det avgis forsikring. Forsikringen skal avgis i rettsmøte med partene til stede. Alle tilstedeværende skal reise seg når forsikringen avgis. Avlagt forsikring som meddommer eller skjønnsmedlem ved de alminnelige domstolene samt skjønnsmedlem ved jordskiftedomstolene kan ikke erstatte forsikring som jordskiftemeddommer. 1 2 Før det avgis forsikring skal jordskiftemeddommeren formanes. Formaningen har følgende ordlyd: Bokmål "Når du nå skal gjøre tjeneste som jordskiftemeddommer, påligger det meg etter loven å formane deg om at du må følge nøye med i forhandlingene og merke deg det som blir sagt og lagt fram under saken. Du plikter å gi uttrykk for hvordan du vurderer saken etter det som er sagt og lagt fram, og ikke legge vekt på andre forhold enn det som er sagt eller lagt fram i saken. Du skal nå avgi forsikring om at du vil forholde deg på denne måten." Nynorsk "Når du no skal gjera teneste som jordskiftemeddommar, er det di plikt å følgja nøye med i forhandlingane og merkja deg det som vert sagt og lagt fram under saka. Du pliktar også å gje utrykk for korleis du vurderer saka etter det som er sagt og lagt fram, og ikkje leggja vekt på andre tilhøve enn det som er gjort gjeldande i saka. Du skal no gje forsikring på at du vil retta deg etter dette." Nordsamisk "Dál go áiggut bálvalit eanajuohkinmielduopmárin, geatnegáhttot čuovvut šiehtadallamiid dárkilit ja bidjat muitui buot mii dadjo ja ovddiduvvo áššis. Don geatnegáhttot maiddái ovdanbuktit dan mo don leat ádden ášši dan vuođul mii lea dadjon ja ovdanbukton, ja it galgga deattuhit eará dieđuid go dat mii lea gustojuvvon áššis. Don galggat dál dáhkidit ahte áiggut ná dahkat." Forsikringen har følgende ordlyd: Bokmål 3

12 12 "Forsikrer du at du så vel i denne jordskiftesaken som i alle framtidige jordskiftesaker vil gi akt på alt som kommer fram gjennom forhandlinger i jordskifteretten, og at du vil utføre dine plikter samvittighetsfullt og avgjøre saken slik du finner det rettest etter de opplysninger som er kommet fram, så gjenta etter meg: Det forsikrer jeg." Nynorsk "Forsikrar du i denne og i alle framtidige jordskiftesaker, at du vil merkja deg det som kjem fram gjennom forhandlingane i jordskifteretten, og at du vil utføre dine plikter samvitsfullt og avgjere saka slik du finn det rettast etter dei opplysningar som er komne fram, så sei etter meg: Det forsikrar eg." Nordsamisk "Dáhkidatgo dán áššis ja boahtteáigge eanandoaluáššiin, ahte áiggut bidjat merkii dan mii boahtá ovdan šiehtadallamiin eanandoalurievttis, ja ahte áiggut doaimmahit geatnegasvuođaid oamedovddolaččat ja mearridit ášši nu mo don leat ádden ášši daid dieđuid vuođul mat leat boahtán ovdan. Gearddut mu sániid: dan mun dáhkidan." 4 Jordskiftemeddommere som har avgitt forsikring etter bestemmelsene i lov om jordskifte av 21. desember 1979 nr trenger ikke avgi forsikring på nytt. Denne forskrift trer i kraft 1. januar

13 13 FORSKRIFT OM MERKING AV GRENSER I SAKER FOR JORDSKIFTE- DOMSTOLENE Med hjemmel i jordskifteloven 6-29 siste ledd, jfr. delegasjon av 21. juni 2013 nr. 737 og 15. oktober 2014 nr har Domstoladministrasjonen den XX.XX.2015 fastsatt følgende forskrift om merking av grenser i saker for jordskiftedomstolene. 1 Grensemerker satt opp av jordskiftedomstolene skal ha samme fysiske mål og krav til materiale som grensemerker satt opp med hjemmel i matrikkelforskriften 41 av 26. juni 2009 nr. 864 jfr. "spesifikasjon for grensemerker etter matrikkelloven" fastsatt av Statens Kartverk. 2 Tekst på grensemerker for jord, myr, morene og fjell: Side 1: OFF.GODKJ. GRENSEMERKE JF. JSL. LEVR.NR. Side 2: JORDSKIFTEDOMSTOLEN. Tekst på grensemerker for tettbygd strøk: Ytre sirkel: OFF.GODKJ. GRENSEMERKE JF. JSL. LEVR.NR. Indre sirkel: JORDSKIFTEDOMSTOLEN. Teksten skal være plassert slik som vist på vedlegg 1 og 2 til denne forskrift. Teksten skal ha samme pregedybde og størrelse som fastsatt av Statens Kartverk for grensemerker i medhold av matrikkelloven av 17. juni 2005 nr Grensemerker bestilt og levert jordskiftedomstolene før 1. januar 2016 kan benyttes til eksisterende lager er tomt. 3 Denne forskrift trer i kraft 1. januar

14 VEDLEGG 1. GRENSEMERKE FOR JORD, MYR, MORENE OG FJELL 14

15 VEDLEGG 2. GRENSEMERKE FOR BY OG TETTBYGDE STRØK 15

Høring - Forslag til ny domstollov og endringer i forskrift om offentlighet i rettspleien

Høring - Forslag til ny domstollov og endringer i forskrift om offentlighet i rettspleien Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/2758 16/802-1.11.2016 Høring - Forslag til ny domstollov og endringer i forskrift om offentlighet i rettspleien

Detaljer

Lovkrav. Krav til/kontroll av dokumentasjon før matrikkelføring. Matrikkel-fagdager i Trøndelag 2015 Arnulf Haugland

Lovkrav. Krav til/kontroll av dokumentasjon før matrikkelføring. Matrikkel-fagdager i Trøndelag 2015 Arnulf Haugland Lovkrav Krav til/kontroll av dokumentasjon før matrikkelføring Matrikkel-fagdager i Trøndelag 2015 Arnulf Haugland Skal snakke om.. 1. Hvilke krav stiller matrikkelloven til dokumentasjon 2. Kontroll

Detaljer

Rundskriv, 01.06.1999

Rundskriv, 01.06.1999 Rundskriv, 01.06.1999 Rundskriv G-46/1999 Til: By- og herredsrettene Administrative bestemmelser om dommerfullmektigers ansettelsesforhold 1. Ansettelse av dommerfullmektiger 1-1 Ansettelse av dommerfullmektiger

Detaljer

Oppmålingsforretning fra A til Å

Oppmålingsforretning fra A til Å Oppmålingsforretning fra A til Å Arve Leiknes Høgskolelektor/Instituttleder Institutt for byggfag www.hib.no Leder NJKF Faglig gruppe i Tekna www.njkf.no A. Kort om rettskildelære I. Det hierarkiske rettskildesystem

Detaljer

JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING. Møterom Løperen på Hvaler rådhus i Hvaler Sak nr.: 0100-2009-0022 Viker. Jordskiftedommer Sigmund Pedersen

JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING. Møterom Løperen på Hvaler rådhus i Hvaler Sak nr.: 0100-2009-0022 Viker. Jordskiftedommer Sigmund Pedersen JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 20.05.2010 Sted: Møterom Løperen på Hvaler rådhus i Hvaler Sak nr.: 0100-2009-0022 Viker Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven 88

Detaljer

I forskrift av 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering gjøres følgende endringer:

I forskrift av 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering gjøres følgende endringer: Vedlegg nr. 2 I forskrift av 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering gjøres følgende endringer: 19 første ledd skal lyde: Begjæring om sammenslåing, avtale om eksisterende grense og krav om samlet

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2009-0026 Finnfjordeidet, gnr. 23. Gnr. 23 i Lenvik kommune. Påbegynt: 09.06.2010

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2009-0026 Finnfjordeidet, gnr. 23. Gnr. 23 i Lenvik kommune. Påbegynt: 09.06.2010 Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2009-0026 Finnfjordeidet, gnr. 23 Gnr. 23 i Lenvik kommune Påbegynt: 09.06.2010 Avsluttet: 07.07.2010 RETTSMØTE Rettsmøtedag: 09.06.2010 Sted: Lenvik rådhus

Detaljer

Føring av jordskiftesaker

Føring av jordskiftesaker Føring av jordskiftesaker Endringer i matrikkelforskriften og tilpasninger til ny jordskiftelov Kommunal Geomatikkonferanse 01.12.2015 Morten Strand Domstoladministrasjonen Domstoladministrasjonen 1 Sentrale

Detaljer

Først fattes rettsfastsettende vedtak med hjemmel i jordskiftel oven 17a fjerde ledd. slutning

Først fattes rettsfastsettende vedtak med hjemmel i jordskiftel oven 17a fjerde ledd. slutning RETTSBOK Domstol: Nord-Trøndelag jordskifterett Møtedag: 18.11.2015 Sted: Tinghuset i Steinkjer Sak nr.: 1700-2014-0015 Nordmeland Saken gjelder: Krav om sak etter jordskifteloven 2 og grensegang 88 Jordskiftedommer:

Detaljer

TYSSE YTRE

TYSSE YTRE Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2011-0034 TYSSE YTRE Gnr. 43 i Samnanger kommune Påbegynt: 22.05.2013 Avsluttet: 22.05.2013 RETTSMØTE Møtedag: 22.05.2013 Sted: Statens hus i Bergen

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: MYRLAND Gnr. 273 og 272 i Voss kommune. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: MYRLAND Gnr. 273 og 272 i Voss kommune. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2010-0011 MYRLAND Gnr. 273 og 272 i Voss kommune Oppstarta: 29.06.2010 Avslutta: 09.08.2010 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 29.06.2010 Stad: Jordskifterettens

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: Grimastad. Gnr. 243 i Voss kommune. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: Grimastad. Gnr. 243 i Voss kommune. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2015-0012 Grimastad Gnr. 243 i Voss kommune Oppstarta: 22.05.2015 Avslutta: 09.06.2015 RETTSMEKLING Rettsmøtedag: 22.05.2015. Stad: Ved tunet til gnr.

Detaljer

1200-2013-0037 FJELLBIRKELAND

1200-2013-0037 FJELLBIRKELAND Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2013-0037 FJELLBIRKELAND Gnr. 56 i Bergen kommune Påbegynt: 10.12.2013 Avsluttet: 10.12.2013 RETTSBOK Domstol: Nord- og Midhordland jordskifterett

Detaljer

Ny jordskiftelov. Lokale geomatikkdager 2017, Norefjell 17. januar JORDSKIFTERETT. Jordskifterettsleder Ragnhild Sæhlie Jetlund

Ny jordskiftelov. Lokale geomatikkdager 2017, Norefjell 17. januar JORDSKIFTERETT. Jordskifterettsleder Ragnhild Sæhlie Jetlund AKERSHUS OG OSLO JORDSKIFTERETT Lokale geomatikkdager 2017, Norefjell 17. januar Ny jordskiftelov Jordskifterettsleder Ragnhild Sæhlie Jetlund Akershus og Oslo jordskifterett Akershus og Oslo jordskifterett

Detaljer

LEKA KOMMUNE. Forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven. Forslag til forskrift (unntak fra tidsfrister) og gebyrregulativ for 2013.

LEKA KOMMUNE. Forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven. Forslag til forskrift (unntak fra tidsfrister) og gebyrregulativ for 2013. LEKA KOMMUNE Forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven Forslag til forskrift (unntak fra tidsfrister) og gebyrregulativ for 2013. Innhold: Innledning/ bakgrunn Forslag til forskrift om unntak for tidsfrister

Detaljer

Skjervøy Ytre. Håvard Hustad. Jordskiftedommeren. Thrine M og Tor G. Heggberget. 1 Gjennomgang av kravet 2 Innmåling av påstander.

Skjervøy Ytre. Håvard Hustad. Jordskiftedommeren. Thrine M og Tor G. Heggberget. 1 Gjennomgang av kravet 2 Innmåling av påstander. RETTSBOK - SAKSFORBEREDENDE RETTSMØTE Domstol: Nord-Trøndelag jordskifterett Møtedag: 18.05.2015 Sted: på gnr.37 bnr.4 i Osen Sak nr.: 1700-2015-0001 Skjervøy Ytre Saken gjelder: Krav om grensegang etter

Detaljer

Sammenstilling av høringsdokument og høringsuttalelser. Regelverk for godkjenning av grensemerker etter matrikkelloven

Sammenstilling av høringsdokument og høringsuttalelser. Regelverk for godkjenning av grensemerker etter matrikkelloven Sammenstilling av høringsdokument og høringsuttalelser Regelverk for godkjenning av grensemerker etter matrikkelloven I. Krav til søknaden 1. Søknad om å få godkjent grensemerker etter matrikkelloven sendes

Detaljer

Jordskifte og føring i matrikkelen. Jordskifterettene. Jordskifterettene 20.09.2012. Sentral matrikkelmyndighet juni 2012

Jordskifte og føring i matrikkelen. Jordskifterettene. Jordskifterettene 20.09.2012. Sentral matrikkelmyndighet juni 2012 Jordskifte og føring i matrikkelen Sentral matrikkelmyndighet juni 2012 Jordskifterettene Læringsmål: Grunnleggende kunnskap om Jordskifterettenes funksjon og virkeområder Kommunen som matrikkelfører sitt

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FJERNMØTER OG FJERNAVHØR I STRAFFESAKER

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FJERNMØTER OG FJERNAVHØR I STRAFFESAKER Høringsnotat Sivilavdelingen Mars 2011 S.nr. 201012053 FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FJERNMØTER OG FJERNAVHØR I STRAFFESAKER Innhold 1 Hovedinnhold i høringsnotatet... 2 2 Bakgrunn... 2 3 Fjernmøter i straffesaker...

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Zakariasjorden, gnr. 35. i Tromsø kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Zakariasjorden, gnr. 35. i Tromsø kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2008-0015 Zakariasjorden, gnr. 35 i Tromsø kommune Påbegynt: 08.06.2009 Avsluttet: 06.07.2009 INKAMINASJONSMØTE Rettsmøtedag: 09.06.2009 Sted: Fylkeshuset i

Detaljer

Kurs i matrikkelføring. Saksgang matrikkelenhet - Saksgangsregler i saker som ikke krever oppmålingsforretning

Kurs i matrikkelføring. Saksgang matrikkelenhet - Saksgangsregler i saker som ikke krever oppmålingsforretning Kurs i matrikkelføring Saksgang matrikkelenhet - Saksgangsregler i saker som ikke krever oppmålingsforretning Innhold Saker som ikke krever oppmålingsforretning... 2 Ikke krav om tillatelse... 3 Krav eller

Detaljer

Tune rådhus i Sarpsborg kommune Sak nr.: 0100-2009-0001 Grålum. Jordskiftedommer Sigmund Pedersen. Overingeniør Åse M. Thorrud

Tune rådhus i Sarpsborg kommune Sak nr.: 0100-2009-0001 Grålum. Jordskiftedommer Sigmund Pedersen. Overingeniør Åse M. Thorrud JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 19.05.2009 Sted: Tune rådhus i Sarpsborg kommune Sak nr.: 0100-2009-0001 Grålum Saken gjelder: Rettens leder: Meddommere: Protokollfører: Saken er krevd av: Til behandling:

Detaljer

Endringer i matrikkelforskriften. Geoforum Telemark Arnulf Haugland, Kartverket Skien

Endringer i matrikkelforskriften. Geoforum Telemark Arnulf Haugland, Kartverket Skien Endringer i matrikkelforskriften Geoforum Telemark 18.02.2016 Arnulf Haugland, Kartverket Skien Mye aktivitet også i tilgrensende fagområder NOU 2014:6 Revisjon av eierseksjonsloven Forslag til endringer

Detaljer

HØRINGSNOTAT Forslag til forskrift om endringer i petroleumsforskriften

HØRINGSNOTAT Forslag til forskrift om endringer i petroleumsforskriften HØRINGSNOTAT Forslag til forskrift om endringer i petroleumsforskriften 1. Innledning Olje- og energidepartementet har gjennomgått reguleringen av tildeling og bruk av utvinningstillatelser i petroleumsloven

Detaljer

DOMSTOL ADMINISTRASJONEN

DOMSTOL ADMINISTRASJONEN DOMSTOL ADMINISTRASJONEN Høringsnotat Justering av bestemmelsene i domstolloven kapittel 4 om utvalg av lagrettemedlemmer og meddommere samt kapittel 5 om uttaking av lagrettemedlemmer, meddommere og rettsvitner

Detaljer

Høyringsbrev med forslag til endring av lov 21. juni 2013 (jordskiftelova)

Høyringsbrev med forslag til endring av lov 21. juni 2013 (jordskiftelova) Adressatar ifølgje liste Deres ref Vår ref Dato 15/140-28.01.2015 Høyringsbrev med forslag til endring av lov 21. juni 2013 (jordskiftelova) 1. Kva høyringsbrevet gjeld Ny jordskiftelov blei fastsett 21.

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: SKJERVHEIMSSTØLEN. Gnr. 278, 279 i Voss kommune. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: SKJERVHEIMSSTØLEN. Gnr. 278, 279 i Voss kommune. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2014-0013 SKJERVHEIMSSTØLEN Gnr. 278, 279 i Voss kommune Oppstarta: 05.11.2015 Avslutta: 05.11.2015 Rettsbok - VEDTAK Domstol: Indre Hordaland jordskifterett

Detaljer

Høringsnotat - Endring i utlendingslovens og utlendingsforskriftens bestemmelser om blant annet å pålegge meldeplikt eller bestemt oppholdssted

Høringsnotat - Endring i utlendingslovens og utlendingsforskriftens bestemmelser om blant annet å pålegge meldeplikt eller bestemt oppholdssted Høringsnotat - Endring i utlendingslovens og utlendingsforskriftens bestemmelser om blant annet å pålegge meldeplikt eller bestemt oppholdssted 1 Innledning Hovedpunktene i høringsnotatet gjelder: Endring

Detaljer

Valdres vidaregåande skule

Valdres vidaregåande skule Valdres vidaregåande skule Organiseringa av skriftleg vurdering på vg3 Kvifor prosesskriving? Opplegg for skriveøkter Kvifor hjelpe ein medelev? Døme på elevtekst Kva er ei god framovermelding? KOR MYKJE

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: Haugen. Gnr. 12 i Jondal kommune. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: Haugen. Gnr. 12 i Jondal kommune. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2014-0017 Haugen Gnr. 12 i Jondal kommune Oppstarta: 13.04.2015 Avslutta: 04.05.2015 RETTSMEKLING Rettsmøtedag: 13.04.2015. Stad: Ved tunet til gnr. 12

Detaljer

HANØEN

HANØEN Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2013-0014 HANØEN Gnr. 19 i Askøy kommune Påbegynt: 24.04.2014 Avsluttet: 19.05.2014 RETTSBOK Domstol: Nord- og Midhordland jordskifterett Møtedag:

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2012-0002 TRÅ. Gnr. 55 m.fl. i Voss kommune. Oppstarta: 22.08.2012

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2012-0002 TRÅ. Gnr. 55 m.fl. i Voss kommune. Oppstarta: 22.08.2012 Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2012-0002 TRÅ Gnr. 55 m.fl. i Voss kommune Oppstarta: 22.08.2012 Avslutta: 12.10.2012 JORDSKIFTERETTSMØTE Møtedag: 22.08.2012. Stad: Jordskifterettens

Detaljer

KR 38/13. Delegasjonsreglement for Kirkerådet DEN NORSKE KIRKE. Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. Sammendrag

KR 38/13. Delegasjonsreglement for Kirkerådet DEN NORSKE KIRKE. Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. Sammendrag DEN NORSKE KIRKE KR 38/13 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 26.-27. september 2013 Referanser: KR 14/12 Saksdokumenter: Delegasjonsreglement for Kirkerådet Sammendrag Kirkerådet kan

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: Hesthamar. Gnr. 110 i Ullensvang herad. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: Hesthamar. Gnr. 110 i Ullensvang herad. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2014-0002 Hesthamar Gnr. 110 i Ullensvang herad Oppstarta: 01.12.2014 Avslutta: 06.01.2015 RETTSMEKLING Rettsmøtedag: 01.12.2014. Stad: Ved tunet til gnr.

Detaljer

SERVITUTTGRENSER OG MATRIKKELFØRING AV JORDSKIFTESAKER

SERVITUTTGRENSER OG MATRIKKELFØRING AV JORDSKIFTESAKER SERVITUTTGRENSER OG MATRIKKELFØRING AV JORDSKIFTESAKER J O R D S K I F T E R E T T S L E D E R A R N U L F O. P R E S T B A K M O G E O F O R U M 2 8. 0 4. 2 0 1 6 - T R O M S Ø TEMA Jordskiftedomstolen

Detaljer

Jordskiftedomstolene Jordskiftesak Lågen fiskeelv, sone 1

Jordskiftedomstolene Jordskiftesak Lågen fiskeelv, sone 1 Jordskiftesak 0500-2012-0005 Lågen fiskeelv, sone 1 Trond Ivar Tømmervold, Dommer Hedemarken og Sør-Østerdal jordskifterett Nils Fredrik Stenseth, Overingeniør, Hedemarken og Sør-Østerdal jordskifterett

Detaljer

Eksempelsak 2: Retting av Mnr på Teig med feil Mnr - Eksempel fra Lærdal

Eksempelsak 2: Retting av Mnr på Teig med feil Mnr - Eksempel fra Lærdal Eksempelsak 2: Retting av Mnr på Teig med feil Mnr - Eksempel fra Lærdal Versjon 1.0 03.12.2014 SIM_EksSak2: Retting av Mnr på Teig med feil Mnr Side 1 av 8 I N H O L D S F O R T E G N E L S E: 1 INNLEDNING...

Detaljer

Arbeid med jordskiftesaker i matrikkelen

Arbeid med jordskiftesaker i matrikkelen Arbeid med jordskiftesaker i matrikkelen Yngvild Malmo, Kartverket Hamar Lokale geomatikkdager Hedmark og Oppland, 16. februar 2016 Foto:Tor Erik Bakke Innhold Endringer i matrikkelforskriften Føring av

Detaljer

RAMBJØR

RAMBJØR Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2015-0001 RAMBJØR Gnr. 2 i Masfjorden kommune Oppstarta: 06.02.2015 Avslutta: 06.02.2015 Orskurd Domstol: Indre Hordaland jordskifterett. Dato: 06.02.2015.

Detaljer

" Urbant jordskifte"

 Urbant jordskifte AKERSHUS OG OSLO JORDSKIFTERETT Lokale geomatikkdager Hedmark og Oppland 2016 " Urbant jordskifte" Jordskifterettsleder Ragnhild Sæhlie Jetlund Akershus og Oslo jordskifterett 1 JORDSKIFTE I BYER OG TETTSTEDER

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 038/004 - Klage på vedtak vedr. avslag på krav om retting av matrikkelopplysninger

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 038/004 - Klage på vedtak vedr. avslag på krav om retting av matrikkelopplysninger Selbu kommune Arkivkode: 1664/038/004 Arkivsaksnr: 2015/281-11 Saksbehandler: Ove Mogård Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for samfunnsutvikling 038/004 - Klage på vedtak vedr. avslag

Detaljer

Gjennomgang av lovgrunnlaget For sakstyper som er aktuelle ved heving av kvaliteten på grenser i matrikkelen

Gjennomgang av lovgrunnlaget For sakstyper som er aktuelle ved heving av kvaliteten på grenser i matrikkelen Gjennomgang av lovgrunnlaget For sakstyper som er aktuelle ved heving av kvaliteten på grenser i matrikkelen Eiendomsgrenser i matrikkelen Spidsbergseter, 10.september 2014 Innhold Grunnlaget for eiendomsgrenser

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Kari Hinrichsen Gjervold Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 17/509-4 Sidegjøremål - rutiner og teknisk løsning Vedlegg: Vedlegg 1 - Kapittel 6A Dommernes

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: VETE Gnr. 10 i Voss kommune. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: VETE Gnr. 10 i Voss kommune. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2013-0013 VETE Gnr. 10 i Voss kommune Oppstarta: 04.09.2013 Avslutta: 25.10.2013 RETTSBOK Domstol: Indre Hordaland jordskifterett. Møtedag: 04.09.2013.

Detaljer

Rettsbok. Sak: 1530-2012-0001 Rottåsberga Naturreservat. Gnr. 88 og 89 i Tingvoll. Påbegynt: 08.05.2014

Rettsbok. Sak: 1530-2012-0001 Rottåsberga Naturreservat. Gnr. 88 og 89 i Tingvoll. Påbegynt: 08.05.2014 Nordmøre jordskifterett Rettsbok Sak: 1530-2012-0001 Rottåsberga Naturreservat Gnr 88 og 89 i Tingvoll kommune Påbegynt: 08052014 Avsluttet: 12122014 RETTSBOK Domstol: Møtedag: Sted: Sak nr: Saken gjelder:

Detaljer

Akershus og Oslo jordskifterett. Rettsbok

Akershus og Oslo jordskifterett. Rettsbok Akershus og Oslo jordskifterett Rettsbok Sak: 0200-2005-0020 Nordre Pollen Naturreservat i ÅS kommune Påbegynt: 5.6.2007 Avsluttet: 17.2.2009 Akershus og Oslo jordskifterett - org.nr. 874 721 972 JORDSKIFTERETTSMØTE

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2008-0030 Tomasjorden, gnr. 15. Gnr. 15 i Tromsø kommune. Påbegynt: 08.10.2010

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2008-0030 Tomasjorden, gnr. 15. Gnr. 15 i Tromsø kommune. Påbegynt: 08.10.2010 Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2008-0030 Tomasjorden, gnr. 15 Gnr. 15 i Tromsø kommune Påbegynt: 08.10.2010 Avsluttet: 08.10.2010 AVSLUTNINGSMØTE Rettsmøtedag: 08.10.2010 Sted: Fylkeshuset

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Lenangen Nordre, gnr i Lyngen kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Lenangen Nordre, gnr i Lyngen kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2009-0015 Lenangen Nordre, gnr. 108 i Lyngen kommune Påbegynt: 26.05.2010 Avsluttet: 06.07.2010 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 26.05.2010

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: VESTRHEIM GNR 57. Gnr. 57 i Ulvik herad. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: VESTRHEIM GNR 57. Gnr. 57 i Ulvik herad. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2006-0004 VESTRHEIM GNR 57 Gnr. 57 i Ulvik herad Oppstarta: 15.04.2009 Avslutta: 20.05.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 15.04.2009 Stad: Heradshuset

Detaljer

Høringsnotat. Forslag om endring av lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd (dyrevelferdsloven)

Høringsnotat. Forslag om endring av lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd (dyrevelferdsloven) Høringsnotat Forslag om endring av lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd (dyrevelferdsloven) Høringsfrist: 15. mai 2017 1 Innhold Høringsnotat... 1 1. OVERSIKT OVER HØRINGSNOTATETS FORSLAG... 3 2. GJELDENDE

Detaljer

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 1. INNLEDNING Forslaget til endring av lov om revisjon og revisorer av 15. januar 1999

Detaljer

Sakstyper Fellestema - Retting og sletting av opplysninger i matrikkelen

Sakstyper Fellestema - Retting og sletting av opplysninger i matrikkelen Sakstyper Fellestema - Retting og sletting av opplysninger i matrikkelen Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2016 Versjon 1.5 Innhold Eiendomsregistrering historisk utvikling Vilkår for

Detaljer

Sakstyper Fellestema - Retting og sletting av opplysninger i matrikkelen

Sakstyper Fellestema - Retting og sletting av opplysninger i matrikkelen Sakstyper Fellestema - Retting og sletting av opplysninger i matrikkelen Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2017 Versjon 1.6 Innhold Eiendomsregistrering historisk utvikling Vilkår for

Detaljer

Sakstyper Fellestema - Retting av opplysninger i matrikkelen

Sakstyper Fellestema - Retting av opplysninger i matrikkelen Sakstyper Fellestema - Retting av opplysninger i matrikkelen Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2016 Versjon 1.5 Innhold Eiendomsregistrering historisk utvikling Vilkår for retting Retting

Detaljer

1200-2012-0052 ERSTAD

1200-2012-0052 ERSTAD Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2012-0052 ERSTAD Gnr. 140 i Lindås kommune Påbegynt: 27.06.2013 Avsluttet: 17.10.2013 RETTSMØTE Møtedag: 27.06.2013 Sted: Rådhuset i Lindås Sak nr.:

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: Skraamestø, gnr. 37. Gnr. 37 i Askøy kommune. Oppstarta:

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: Skraamestø, gnr. 37. Gnr. 37 i Askøy kommune. Oppstarta: Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2013-0024 Skraamestø, gnr. 37 Gnr. 37 i Askøy kommune Oppstarta: 31.10.2013 Avslutta: 15.11.2013 RETTSMØTE Møtedag: 31.10.2013 Stad: Bekkeneset i

Detaljer

Forslag til endring av Matrikkellova Lakselv, 4. oktober 2016

Forslag til endring av Matrikkellova Lakselv, 4. oktober 2016 Forslag til endring av Matrikkellova Lakselv, 4. oktober 2016 Arne Olav Berg Kartverket Vadsø M/S Hydrograf, the Norwegian Hydrographic Service s survey vessel. Foto: Morten Brun Innhold 1. Utgangspunkt

Detaljer

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/12270-2 Dato: 21.09.12 KLAGENEMNDSORDNINGEN - KONSEKVENSER AV LOVENDRINGER FOR KLAGESAKSBEHANDLING I HELSE- OG OMSORGSSAKER

Detaljer

Juss i beitefeltet Fagdag på Finnsnes 18.11.2014

Juss i beitefeltet Fagdag på Finnsnes 18.11.2014 NORD-TROMS JORDSKIFTERETT Juss i beitefeltet Fagdag på Finnsnes 18.11.2014 Jordskifterettens virkemidler i forbindelse med konflikter i beitefeltet Liv Nergaard jordskifterettsleder Jordskifterettens virkemidler

Detaljer

Kurs i matrikkelføring. Fellestema - Matrikkelen og publisitet

Kurs i matrikkelføring. Fellestema - Matrikkelen og publisitet Kurs i matrikkelføring Fellestema - Matrikkelen og publisitet Innholdsfortegnelse Hva er publisitet?... 3 Matrikkelen og kravet til publisitet... 3 Funksjonsdelingen mellom matrikkelen og grunnboken...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Hans Løvmo SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: HØRING FORSLAG TIL OPPHEVING AV KOMMUNELOVEN KAPITTEL 5 B.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: HØRING FORSLAG TIL OPPHEVING AV KOMMUNELOVEN KAPITTEL 5 B. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HGU-15/448-2 5570/15 23.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 03.02.2015 Stavanger

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: GJERSTAD. Gnr. 24 i Voss kommune. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: GJERSTAD. Gnr. 24 i Voss kommune. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2013-0012 GJERSTAD Gnr. 24 i Voss kommune Oppstarta: 11.10.2013 Avslutta: 09.12.2013 RETTSBOK Domstol: Indre Hordaland jordskifterett. Møtedag: 11.10.2013.

Detaljer

Lørenskog kommune. TEMA: Matrikkelføring - klagesak GEODATASJEF TORLEIV LOHNE TEKNISK

Lørenskog kommune. TEMA: Matrikkelføring - klagesak GEODATASJEF TORLEIV LOHNE TEKNISK Lørenskog kommune PUBLISERT: 19. JANUAR 2016 TEMA: Matrikkelføring - klagesak GEODATASJEF TORLEIV LOHNE OMRÅDE: GEODATA TEKNISK En matrikkelføring 2 Innhold Mål Gjennomgang av en arealoverføring med påfølgende

Detaljer

Indre Sogn jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1410-2012-0008 Hove - Hofslund. Gnr. Gnr. 15 og 16 i Sogndal kommune. Påbegynt: 26.09.

Indre Sogn jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1410-2012-0008 Hove - Hofslund. Gnr. Gnr. 15 og 16 i Sogndal kommune. Påbegynt: 26.09. Indre Sogn jordskifterett Rettsbok Sak: 1410-2012-0008 Hove - Hofslund Gnr. Gnr. 15 og 16 i Sogndal kommune Påbegynt: 26.09.2012 Avsluttet: 30.10.2012 RETTSMØTE Møtedag: 26.09.2012. Sted: Rettssal II,

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet

Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 25.06.2014 Vår ref.: 14-796/HH Deres ref.: 13/3244 SL UR/KR Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1200-2011-0041 ROSSNES, Gnr. 17 i Radøy kommune. Oppstarta: 16.02.2012

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1200-2011-0041 ROSSNES, Gnr. 17 i Radøy kommune. Oppstarta: 16.02.2012 Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2011-0041 ROSSNES, Gnr. 17 i Radøy kommune Oppstarta: 16.02.2012 Avslutta: 21.02.2012 RETTSMØTE Møtedag: 16.02.2012. Sted: Rådhuset på Radøy. Sak

Detaljer

DOMMERFULLMEKTIGORDNINGEN - HØRINGSBREV

DOMMERFULLMEKTIGORDNINGEN - HØRINGSBREV Høringsinstanser ifølge vedlagte liste Deres ref Vår ref. Saksbehandler Dato 200900487-001 Audun Hognes Berg 73 56 70 59 19. juni 2009 DOMMERFULLMEKTIGORDNINGEN - HØRINGSBREV 1. Bakgrunn De fleste lands

Detaljer

Styreprotokoll. Møtedato: 18. mars 2013 Møtested: Domstoladministrasjonen, Trondheim

Styreprotokoll. Møtedato: 18. mars 2013 Møtested: Domstoladministrasjonen, Trondheim Styreprotokoll 201300012-4 Møtedato: 18. mars 2013 Møtested: Domstoladministrasjonen, Trondheim Styret: Forfall: Fra administrasjonen: Styreleder Karl Arne Utgård Nestleder Helge Aarseth Styremedlem Magni

Detaljer

Rettsbok for Ofoten jordskifterett

Rettsbok for Ofoten jordskifterett Rettsbok for Ofoten jordskifterett Den 09.juni 2004 ble jordskifterett holdt i Hamarøy hotell, Innhavet. Jordskiftedommer Per A. Normann er enedommer. I henhold til jordskiftelovens 9, 2. ledd settes jordskifteretten

Detaljer

Jordskiftedommaren. 1 Avslutting av saka 2 Fordeling av kostnader

Jordskiftedommaren. 1 Avslutting av saka 2 Fordeling av kostnader AVSLUTTINGSMØTE Rettsmøtedag: 07.01.2010 Stad: Statens hus i Bergen Sak nr.: 1200-2009-0001 HØLLAND, gnr. 11 Saka gjeld: Krav om grensegang etter jordskiftelova 88 Jordskiftedommar: Vidar Bergtun, som

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i Sak nr: 25/12 (arkivnr: 201200400-12) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: RINGØY. Gnr. 132 i Ullensvang herad. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: RINGØY. Gnr. 132 i Ullensvang herad. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2010-0014 RINGØY Gnr. 132 i Ullensvang herad Oppstarta: 30.03.2011 Avslutta: 31.03.2011 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVUDFORHANDLING Rettsmøtedag: 30.03.2011

Detaljer

HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-, KUNDE- OG IKKE- REKRUTTERINGSKLAUSULER

HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-, KUNDE- OG IKKE- REKRUTTERINGSKLAUSULER Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Sendes også pr e-post til: postmottak@ad.dep.no Oslo, 1. november 2010 Ansvarlig advokat: Alex Borch Referanse: 135207-002 - HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-,

Detaljer

Tomtefestelovens regler om regulering av festeavgift

Tomtefestelovens regler om regulering av festeavgift Faktaark Tomtefestelovens regler om regulering av festeavgift Tomtefesteloven fra 1996 trådte i kraft 1. januar 2002. Loven ble også endret på viktige punkter i 2004 og 2006. I det følgende gjør vi rede

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2005-0018 Tjuvdalen landskapsvernområde. Gnr. 66. i Skjervøy kommune. Påbegynt: 17.06.

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2005-0018 Tjuvdalen landskapsvernområde. Gnr. 66. i Skjervøy kommune. Påbegynt: 17.06. Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2005-0018 Tjuvdalen landskapsvernområde Gnr. 66 i Skjervøy kommune Påbegynt: 17.06.2008 Avsluttet: 06.01.2010 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 17.06.2008 Sted:

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR: Omnummerering av matrikkelenheter ved kommunesammenslåing og justering av kommunegrense

RETNINGSLINJE FOR: Omnummerering av matrikkelenheter ved kommunesammenslåing og justering av kommunegrense RETNINGSLINJE FOR: Omnummerering av matrikkelenheter ved kommunesammenslåing og justering av kommunegrense RETNINGSLINJE FOR: Omnummerering av matrikkelenheter ved kommunesammenslåing og justering av kommunegrense

Detaljer

Endringer i matrikkelforskriften - tilpasning til ny jordskiftelov. Solstrand, 13. oktober 2015 Anders Braaten

Endringer i matrikkelforskriften - tilpasning til ny jordskiftelov. Solstrand, 13. oktober 2015 Anders Braaten Endringer i matrikkelforskriften - tilpasning til ny jordskiftelov Solstrand, 13. oktober 2015 Anders Braaten Forskrift om endring i forskrift om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) (Forskrift

Detaljer

Oppmålingsforretning Temadag Trondheim 22.10.2013

Oppmålingsforretning Temadag Trondheim 22.10.2013 Oppmålingsforretning Temadag Trondheim 22.10.2013 Matrikkelloven er kanskje grei den MEN Mangler vi PRAKTISK VEILEDNINGSMATERIELL for å håndtere avvikssituasjoner? Bestyreren er den ENESTE som kan fange

Detaljer

1200-2013-0049 HELLESUND

1200-2013-0049 HELLESUND Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2013-0049 HELLESUND Gnr. 9 i Øygarden kommune Oppstarta: 27.01.2015 Avslutta: 08.05.2015 RETTSBOK Domstol: Nord- og Midhordland jordskifterett Møtedag:

Detaljer

JORDSAMEIE (MATRIKKELLOV OG REGELVERK)

JORDSAMEIE (MATRIKKELLOV OG REGELVERK) JORDSAMEIE (MATRIKKELLOV OG REGELVERK) V.1 Sentral matrikkelmyndighet 2012 Revidert 22.10.2013 Opplæring for de som skal føre i matrikkelen INNHOLD 1. Hva menes med jordsameie 2. Oppretting av nye jordsameier

Detaljer

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A Skriftlig eksamen i Matematikk 1, 4MX15-10E1 A 15 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 19. desember 2011. BOKMÅL Sensur faller innen onsdag 11. januar 2012. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

Jordskiftedomstolen og -lovens regler om fordeling av planskapte verdier og kostnader. Øystein Jakob Bjerva

Jordskiftedomstolen og -lovens regler om fordeling av planskapte verdier og kostnader. Øystein Jakob Bjerva Jordskiftedomstolen og -lovens regler om fordeling av planskapte verdier og kostnader Øystein Jakob Bjerva 27.4.2017 1 Disposisjon Kort innledning Hva er jordskifte? Jordskifterettens rolle og funksjon

Detaljer

1 Ot.prp. nr. 58 (2002-2003), pkt. 12.2.1 (s. 68).

1 Ot.prp. nr. 58 (2002-2003), pkt. 12.2.1 (s. 68). Forbrukerrådet Postboks 4594 Nydalen 0404 OSLO 17.08.05 Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon kommentarer til utkast Det vises til Forbrukerrådets oversendelse av utkast til avtale og drift av

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring. Bergen kommune, Blokkhaugen skole

TILSYNSRAPPORT. Rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring. Bergen kommune, Blokkhaugen skole TILSYNSRAPPORT Rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring Bergen kommune, Blokkhaugen skole 1 1. Innledning Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med Bergen kommune, Blokkhaugen skole. Rapporten gir

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: Hammersland. Gnr. 45 i Sund kommune. Oppstarta:

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: Hammersland. Gnr. 45 i Sund kommune. Oppstarta: Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2013-0041 Hammersland Gnr. 45 i Sund kommune Oppstarta: 03.12.2013 Avslutta: 04.12.2013 RETTSMØTE Møtedag: 03.12.2013 Stad: Hammersland i Sund kommune

Detaljer

Saksframlegg. Behandling etter jordloven 12 - Fradeling - GB 19/3 Føreid

Saksframlegg. Behandling etter jordloven 12 - Fradeling - GB 19/3 Føreid Søgne kommune Arkiv: 19/3 Saksmappe: 2013/1629-4751/2014 Saksbehandler: Steinar Sunde Dato: 04.02.2014 Saksframlegg Behandling etter jordloven 12 - Fradeling - GB 19/3 Føreid Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Introduksjon til kurset

Introduksjon til kurset Introduksjon til kurset Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2015 Versjon 1.4 Innhold Hvorfor er dere på kurs? Myndighetsroller Enkeltvedtak etter forvaltningsloven Tilgrensende lovverk Felleskomponenter

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Gullhav med Holmen, gnr. 5. i Målselv kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Gullhav med Holmen, gnr. 5. i Målselv kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2006-0032 Gullhav med Holmen, gnr. 5 i Målselv kommune Påbegynt: 25.06.2008 Avsluttet: 14.01.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 25.06.2008 Sted: Kommunehuset

Detaljer

Høring forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler

Høring forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler I følge liste Deres ref Vår ref Dato 16/1719-1 8 april 2016 Høring forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler 1. Innledning

Detaljer

Byrådssak 1090 /15. Høringsuttalelse til forslag til ny forskrift om politiattest i barnehager ESARK-03-201300286-191

Byrådssak 1090 /15. Høringsuttalelse til forslag til ny forskrift om politiattest i barnehager ESARK-03-201300286-191 Byrådssak 1090 /15 Høringsuttalelse til forslag til ny forskrift om politiattest i barnehager LRS ESARK-03-201300286-191 Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet sendte 17. desember 2014 ut på høring

Detaljer

Eiendomsgrenser og endringer i matrikkelforskriften

Eiendomsgrenser og endringer i matrikkelforskriften Kommunal- og moderniseringsdepartementet Eiendomsgrenser og endringer i matrikkelforskriften Fagdirektør Dag Høgvard GeoNordland 2016, Bodø, 17. februar 2016 Endringer i matrikkelforskriften Gjelder fra

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Pål Behrens) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Lars

Detaljer

NORD- OG MIDHORDLAND JORDSKIFTERETT

NORD- OG MIDHORDLAND JORDSKIFTERETT NORD- OG MIDHORDLAND JORDSKIFTERETT UTSKRIFT AV RETTSBOK År 2014 den 30. juni ble jordskifterett satt i lokalene til Sør-Rogaland jordskifterett i Stavanger. Rettens formann: Jordskiftedommer Trond Berge

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: MO. Gnr. 12 i Kvam kommune. Påbegynt:

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: MO. Gnr. 12 i Kvam kommune. Påbegynt: Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2013-0028 MO Gnr. 12 i Kvam kommune Påbegynt: 11.04.2014 Avsluttet: 11.04.2014 RETTSBOK Domstol: Nord- og Midhordland jordskifterett Møtedag: 11.04.2014

Detaljer

Sak RFA. Vingelen fjellsameie. Magnar Often - jordskiftedommer Tove Mette Tveråen ingeniør. Rettsmøte JORDSKIFTERETT

Sak RFA. Vingelen fjellsameie. Magnar Often - jordskiftedommer Tove Mette Tveråen ingeniør. Rettsmøte JORDSKIFTERETT NORD-ØSTERDAL JORDSKIFTERETT Sak 16-172896RFA Vingelen fjellsameie Rettsmøte 14.03.2017 Magnar Often - jordskiftedommer Tove Mette Tveråen ingeniør Plan for dagens møte Litt generelt om jordskifte og grensefastsetting

Detaljer

Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923.

Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923. Gebyr etter matrikkelloven for Røros kommune i 2010 Vedtatt av Røros kommunestyre den 28.1.2010 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 1.1.2010 delingsloven fra 1978 og signalloven fra

Detaljer

Høringssvar NOU 2017:15 - Revisorloven

Høringssvar NOU 2017:15 - Revisorloven Finansdepartementet via høringsportal regjeringen.no Vår referanse Vår dato 17/02286-2 Deres referanse 04.12.2017 Deres dato 17/3352 04.09.2017 Høringssvar NOU 2017:15 - Revisorloven Finansdepartementet

Detaljer

Deling av personlig sameie Praksis fra jordskifteretten. (knyttet til arv og skifte av eiendom)

Deling av personlig sameie Praksis fra jordskifteretten. (knyttet til arv og skifte av eiendom) Deling av personlig sameie Praksis fra jordskifteretten (knyttet til arv og skifte av eiendom) Liv Nergaard Jordskifterettsleder Tema 1. Generelt om jordskifte og rettsendrende saker 2. Partsforhold 3.

Detaljer

Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm

Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm Innledning Kven handlar det om Stat, fylkeskommuner og kommuner Offentligrettslige organ Regelverk Lov om offentlige anskaffelser (LOA kom

Detaljer