VBG 795V. Generelt. Innhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VBG 795V. Generelt. Innhold"

Transkript

1 VBG 795V k Generelt VBG 795V, delnr: Kobling VBG 795V er tilpasset for store påhengsvogner, tilhengeremed boggiframvogn og dollys med trekkøye Ø 57,5 mm iht. VBG standard. Koblingen skal monteres på en trekkbjelke som oppfyller kravene iht. ISO 3584 cat. 3. Trekkbjelkens midje-tykkelse skal være 3-30 mm og innvendig bjelkehøyde minst 60 mm. Montering gjøres enklest i en av VBGs trekkbjelker, som alle oppfyller disse krav. Koblingen har en høykvalitativ korrosjonsbeskyttelse gjennom ED-behandling og en topplakk med meget høy slitebestandighet. For å opprettholde den høye kvaliteten på overflatebehandlingen anbefaler VBG at det ikke foretas noen ytterligere maling av koblingen. Hvis koblingen males ytterligere risikerer man dessuten svekket funksjon, at signalstiften kiler seg eller at viktig informasjon overmales. Hvis koblingen males om må bevegelige deler, skilt og dekaler maskeres omhyggelig. Gjør deg kjent med alle deler før montering. Montering og service skal utføres nøyaktig og fagmessig. Følg anvisningene. Overlever alle anvisninger og instruksjoner til kunden for oppbevaring i kjøretøyet for fremtidig service og vedlikehold. Innhold Monteringsanvisning Sikkerhetskontroll...6 Service - vedlikehold...9 Førerinstruks... 5 Reservedelsliste luftservo...6 Reservedelsliste VBG 795V a 9b 0 3. Mutterbeskytter. Kronemutter 3. Låsesplint 4. Lagerskål, indre 5. Boltesett 6. Gummielement 7. Trekkbjelkehylse 8. Foring 9a. Bjelkeavstandsskiver 4 mm 9b. Bjelkeavstandsskive 0 mm 0. Lagerskål, ytre. Gummielement. Koblingsbygel 3. Mekanisme 4. Fangåpning 4

2 a Monteringsanvisning Montering av trekkbjelkehylse Monter trekkbjelkehylsen (a) med fire skruer iht. figur. Plane skiver med min. kvalitet 00 HB skal brukes under både skruehode og mutter. Tiltrekkingsmoment M0, kvalitet 8.8, tørt: 370 Nm. Trekkbjelkehylse Trekkbjelke 5 8,5 mm Bjelkeavstandsskiver Montering av kobling Smør inn hele horisontalbolten (b), inklusiv gjenger, med fett. Dette forhindrer rustangrep og forenkler fremtidig service. Monter festedetaljene som vist på figuren. Monter bjelkeavstandsskiver på trekkbjelkehylsens krage slik at målet 5 8,5 mm oppnås. Antallet skiver avhenger av trekkbjelketykkelsen, og den 0 mm store skiven skal være ytterst. Se figur. Monter eventuelt tilbehør som fangåpningsforlenger (c) iht. figur. Tiltrekkingsmoment kronemutter Nm. b c d Lås kronemutteren med låsesplinten (d). Det er svært viktig at låsesplinten ligger helt innenfor portene på kronemutteren og sikres korrekt, som vist på bildet. Smør inn kronemutteren og fyll mutterbeskytteren med fett. Monter mutterbeskytteren. Når koblingen monteres igjen etter service skal det alltid brukes en ny låsesplint. Smøring Smør koblingen hver uke med VBG Mekolje eller en annen tynn olje. For å oppnå best mulig effekt skal koblingen være åpen når den smøres. Sentralsmøring anbefales ikke. Smørepunkter Funksjonskontroll Gjennomfør funksjonskontrollen på side 5.

3 Montering av luftservo Hvis koblingen skal utstyres med luftservo, følg anvisningene nedenfor. ca 5 Montering av servo Vri akselen på servoen med urviseren til ende-stillingen. Vri den deretter tilbake ca. 5. Monter servoen på konsollen med de fire skruene. Tiltrekkingsmoment M8, kvalitet 8.8, tørt: 5 Nm. e h e f g Montering av luftservo på kobling Demonter de to splittnaglene (e) og den høyre foringen (f). Monter adapteret (g) på sekskantakselen og sikre med rørpinnen (h) montert i hullet på adapteret. Bank sekskantakselen mot venstre og hekt fast enden av fjæren i adapteret. f i Monter foringen (f) på venstre side og monter splittnaglen på nytt. Demonter de to skruene på mekanismens høyre side (i). Sett konsollen og servoen på plass. Lås fast konsollen med de to lange M-skruene som fulgte med luftservosatsen. Tiltrekkingsmoment M, kvalitet 8.8, tørt: 90 Nm. 3

4 Alt. A Montering av ventilboks Monter ventilboksen i nærheten av koblingen slik at til- og frakobling kan overvåkes visuelt. Ventilboksen skal plasseres godt beskyttet mot vibrasjoner, støt, smuss og isdannelse. Plasser ventilboksen som vist i alternativ A eller B. OBS! El-styrt manøverventil er ikke tillatt. 4 Alt. B Ø 6 Ø 8 Ø 6 Advarsel! Stikk aldri fingrene inn i fangåpningen, klemfaren er stor. Montering av slanger Still ventilen i servicestilling som vist under Servicestilling ventil på side 6. Koble mateledningen til manøverventilens uttak merket. Koble slanger til manøverventilens uttak merket. Træ på den medfølgende beskyttelsesstrømpen. Koble til slangen fra uttak 4 på ventilboksen til servoens fremre uttak. Koble slangen fra uttak til servoens bakre uttak. Koble mateledningen til bilens uttak for ekstra luftforbrukere. Arbeidstrykk 8 bar. Maksimalt tillatt trykk 0 bar. Følg alltid lastebilprodusentens instruksjoner. OBS! Den skal ikke tilkobles bremsesystemet eller luftbelgsystemet. Lastebilprodusentenes uttak for ekstra luftforbruker 4

5 Induktiv giver Brun Sort Blå Signal Signal: rød og grønn lampe (4 V maks. W) ca mm g Montering av induktiv giver Bytt ut signal- og låsestiftens originallokk med lokket beregnet for den induktive giveren. Åpne koblingen slik at låsestiften er ute. Skru inn den induktive giveren til den stopper mot låsestiften. Skru tilbake giveren en omdreining (avstanden mellom signalstift og induktiv giver blir da ca. mm). Trekk til låsemutrene (g), tiltrekkingsmoment maks. Nm. Hvis det brukes VBG indikatorsats (delnr ) - kobles den induktive giveren i henhold til monteringsanvisningen. Den induktive giveren skal kobles til kjøretøyets el-system (4 V). Se koblingsskjema ovenfor. Følg lastebilprodusentens anvisninger. Når koblingen er stengt og sikret, skal en grønn lampe i førerhuset lyse. Når koblingen er åpen, skal en rød lampe i førerhuset lyse. Hvis den grønne lampen lyser, til tross for at koblingen er åpen, må giverens avstand til låsestiften justeres, slik at den røde lampen tennes. 5

6 Sikkerhetskontroll Utfør sikkerhetskontrollen en gang per uke. Hvis kontrollen viser at noen av slitasjegrensene er overskredet eller at koblingens funksjon er nedsatt skal det gjennomføres service umiddelbart. Ved alt arbeid og service på koblingen skal lufttilførselen være utkoblet. Bryt lufttilførselen ved å vri ventilens røde håndtak (a) en kvart omdreining mot urviseren til OFF. a Lufttilførsel på Servicestilling, lufttilførsel av Hvis koblingen er blitt skadet på grunn av overknytning, utforkjøring eller pårygging, skal kjøringen avbrytes og koblingen byttes. Advarsel! Stikk aldri fingrene inn i fang åpningen på grunn av klemfaren. Funksjonskontroll Løft håndtaket, kontroller at koblingsbolten er lett å heve og at håndtak og koblingsbolt stanser i opphaket stilling. Åpne og steng koblingen og kontroller at den stemmer overens med bildene nedenfor. Hvis det brukes induktiv giver skal også punkt (d) oppfylles. Kontroller ALLTID at koblingen er stengt og sikret før kjøring. Samtlige kriterier for stengt kobling må være oppfylt før kjøring påbegynnes. a b Åpen kobling (a) Håndtaket er felt opp ca. 90 (b) Signalstiften er ute (c) Koblingsbolten er opphaket (d) Rød lampe lyser i førerhuset a b Stengt, sikret kobling (a) Håndtaket er nedfelt (b) Signalstiften er helt inne (c) Koblingsbolten er nede (d) Grønn lampe lyser i førerhu set c c 0 mm Når koblingen er stengt skal det være ca. 0 mm frigang i håndtaket før signalstiften beveger seg utover. 6

7 Innfesting Kontroller at det er mulig å vri koblingen i innfestingen. Koblingen skal være stengt når vridningen utføres. B Slitasjegrenser A Koblingsbolt min. Ø 55,0 mm B Trekkøye maks. Ø 59,5 mm Vertikalklaring i koblingsbolten maks. 5,0 mm Ytterligere slitasjegrenser finnes på side 9. A Smøring Smør koblingen hver uke med VBG Mekolje eller en annen tynn olje. For å oppnå best mulig effekt skal koblingen være åpen når den smøres. Smørepunkter 7

8 d Funksjonskontroll Fell ut det gule håndtaket (d). Trykk på markeringen Press på håndtaket og vri det samtidig mot urviseren til OPEN. Vri det deretter tilbake til CLOSE. Koblingsbolten skal da stanse i opphektet åpen stilling. Foreta til- og frakobling med tilhenger i samsvar med førerinstruksen på sidene 4-5. e f g Kontroll av luftlekkasje Kontroller at det ikke er noen hørbar luftlekkasje i ventil (ej), tilkoblingen til lastebilens luftuttak (f), slanger (g) eller servo (h). I ekstrem kulde kan det oppstå en mindre luftlekkasje. Dette elimineres ved å bryte tilluften ved å vri ventilens røde håndtak (d) en kvart omdreining mot urviseren til OFF. Kontakt nærmeste verksted for reparasjon. h 8

9 Service - vedlikehold Generelt F F a A C B D E De komponenter som brukes for sammenkobling av bil og tilhenger utsettes, selv ved normal bruk, for meget høye påkjenninger. Regelmessig service og vedlikehold er en forutsetning for at koblingen skal fungere godt gjennom hele sin levetid. Lengden på serviceintervallene avhenger av type tilhenger, laster, veg- og klimaforhold m.m. Servicen kan med fordel utføres i forbindelse med annet ettersyn av kjøretøyet, eksempelvis hver eller km. Minst en gang per år skal koblingen demonteres og undersøkes med hensyn på slitasje, korrosjon, sprekker eller deformasjon. Deler som har feil eller er slitt skal byttes. Hvis det daglige ettersynet eller sikkerhetskontrollen viser at noen av slitasjegrensene er overskredet eller at koblingens funksjon er nedsatt skal det gjennomføres service umiddelbart. At noen av koblingens slitasjegrenser er overskredet er en indikasjon på at også andre deler krever service. Demonter derfor alltid koblingen fra trekkbjelken ved service av mekanisme og foringer. Kontroller innfesting og trekkbjelke og bytt ut slitte gummielementer og foringer. d e b c Slitasjegrenser A innerdiameter maks. 59,5 mm B ytterdiameter min. 57,0 mm C innerdiameter maks. 45,7 mm D ytterdiameter min. 4,5 mm E ytterdiameter min. 55,0 mm F Sliteplate markering på sliteplate Vertikalklaring i koblingsbolten maks. 5,0 mm Slitedeler (a) Mekanisme (b) Over- og underhullsforinger (c) Trekkøyets slitering (d) Gummielement og trekkbjelkehylsens foringer (e) Sliteplater Bytte av mekanisme og foringer Hvis koblingen er utstyrt med luftservo skal mateluften til manøverventilen brytes før arbeidet med koblingen påbegynnes. Demonter mekanismen ved å løsne de fire skruene og løfte mekanismen av bygelen. Demonter sliteplatene. 9

10 Bytt foringene ved hjelp av VBG serviceverktøy. Press ut de gamle foringene nedenfra. Slå ikke inn eller ut foringene, det skader koblingsbygelen. Bytt eventuelt ut skadet fangåpning. Mindre skader og deformasjoner på fangåpningen krever ingen tiltak. Fangåpningen er ikke integrert med koblingsbøylen, og så lenge funksjonen ikke er nedsatt er det ikke nødvendig å bytte fangåpingen. Press inn de nye foringene ovenfra iht. figur. Foringene må ikke sveises fast. 3 3 a Bruk verktøy som styring i overhullsforingen. Plasser foringen på verktøyet før montering. 9 5a 0 Använd verktyg 9 som styrning i underhålet. 0 Demontering underhullsforing Demontering overhullsforing Montering overhullsforing Montering underhullsforing Monter sliteplatene. Tiltrekkingsmoment 47 Nm. Plasser den nye mekanismen på koblingsbygelen og monter skruene. Tiltrekkingsmoment M, kvalitet 8.8, tørt: 90 Nm. Gjennomfør funksjonskontrollen på side 5. 0

11 Service - underhåll forts. Smør hurtigkoblingen hver uke med VBG Mekolje eller en annen tynn olje. For å oppnå best mulig effekt skal koblingen være åpen når den smøres. Smørepunkter Service - vedlikehold forts. Kontroll innfesting F h G Demonter og rengjør koblingsbygelen for oksid og gummirester. Kontroller at koblingsbygelen ikke er bøyd, har sprekkdannelser eller krypestrømskader (h). Kontroller slitasjegrensene som angitt nedenfor: F maks. Ø 67, mm (uten foringer) G min. Ø 6,6 mm Krypestrømskade, maks. dybde 0,5 mm. Kontroller at det ikke forekommer sprekkdannelse (i) eller deformasjoner på trekkbjelken og at trekkbjelkehylsen (j) er ordentlig festet. Tiltrekkingsmoment M0 kvalitet 8.8, tørt: 370 Nm. i j k l Utskifting av signal- og låsestift Løsne de tre skruene som holder lokket. Demonter øvrige detaljer. Rengjør lagerflatene for låsestiften (k) og smør med tynt fett. Kontroller at sentreringsstiften (l) sitter i sporet sitt. Monter detaljene iht. figur.

12 Førerinstruks Advarsel! Stikk aldri fingrene inn i fang åpningen på grunn av klemfaren. Frakobling uten luftservo Still deg ved koblingens håndtak. Løft håndtaket 90, håndtaket sperres. Koblingen er nå åpen. Koble fra tilhengeren. Koblingen stenges når tilhengeren kobles fra. Av funksjons- og trafikksikkerhetsgrunner må det ikke foretas andre tiltak enn de som er beskrevet over på manøverventilen, luftservo eller luftledninger ved til- eller frakobling. Hvis koblingen ikke går i låst stilling etter gjentatte forsøk skal mateluften umiddelbart kobles fra. Kontakt nærmeste verksted for feilsøking og reparasjon.

13 Tilkobling uten luftservo Still deg ved koblingens håndtak. Løft håndtaket 90, håndtaket sperres. Koblingen er nå åpen. Koble til tilhengeren. 4 STOP GO Kontroller at signalstiften er helt inne. Hvis signalstiften ikke er helt inne er koblingen åpen og kjøring må under ingen omstendigheter påbegynnes! Kontakt verksted for reparasjon. 5 0 mm ~0 mm Kontroller at det er ca. 0 mm frigang i håndtaket før signalstiften beveger seg utover. Hvis det ikke er frigang i håndtaket er koblingen åpen og kjøring må under ingen omstendigheter påbegynnes! Kontakt verksted for reparasjon. 6 Tilhengerekvipasjen er sikret og kjøring kan påbegynnes. 3

14 Frakobling med luftservo Varning! Stoppa aldrig in fingrarna i fång munnen på grund av klämrisken. + 3 Trykk på markeringen Press på håndtaket og vri det samtidig til OPEN. Vri det deretter tilbake til CLOSE Koble fra tilhengeren. Koblingen stenges når tilhengeren kobles fra. Ved alt arbeid og service på koblingen skal lufttilførselen være utkoblet. Bryt lufttilførselen ved å vri ventilens røde håndtak en kvart omdreining mot urviseren til OFF. 4

15 Tilkobling med luftservo + 3 Trykk på markeringen Press på håndtaket og vri det samtidig til OPEN. Vri det deretter tilbake til CLOSE. Koble til tilhengeren. 3 GO Kontroller at signalstiften er helt inne, og at den grønne kontrollampen i førerhuset lyser. Koblingen er stengt og sikret, og kjøringen kan påbegynnes. 4 Tilhengerekvipasjen er sikret og kjøring kan påbegynnes. 5 STOP Hvis den røde lampen lyser og signalstiften ikke er helt inne, er koblingen åpen, og kjøringen må IKKE under noen omstendighet påbegynnes! Kontakt verksted for reparasjon. 5

16 AUSTRALIA TRANSPEC LIMITED P O Box 7 Cherry Lane AU P.O LAVERTON, VIC 308 Tel Fax BELGIUM/LUXEMBOURG WABCO Belgium S.A. - N.V. Petrus Bayensstraat 70 BE 70 GROOT-BIJGAARDEN Tel Fax DENMARK VBG PRODUKTER A/S Industribuen 0- DK 559 EJBY Tel Fax ESTONIA GOKART AS Ümera 6 EE-386 TALLINN Tel Faks FINLAND H KRAATZ OY Ruukinmestarintie 9 FI ESPOO Tel Fax FRANCE ONSPOT Sàrl 4 Route de Sarrebruck FR MONTOY-FLANVILLE Tel Fax GERMANY RINGFEDER VBG GMBH Oberschlesienstrasse 5 DE KREFELD Tel Fax GREAT BRITAIN FONTAINE INTERNATIONAL EUROPE LTD. Enterprise Way GB - LOWTON WA3 AG Tel Fax ICELAND OSAL OSKAR ANDERSSON Tangarhofdi 4 IS - 0 REYKJAVIK Tel Fax IRELAND NEWBRIDGE METAL PRODUCTS LTD Industrial Estate IE - NEWBRIDGE, Co Kildare Tel Fax ISRAEL H KLEIN & SONS LTD P O Box 093 Industrial Area-North IL - ASHDOD 7709 Tel Fax JAPAN SHINKO BOEKI CO LTD Shibuya Central Bldg 3-4 Udagawa-cho, Shibuya-ku, JP - TOKYO 50 Tel Fax NETHERLANDS WABCO AUTOMOTIVE B.V. Postbus 8704 NL AS ROTTERDAM Tel Fax NEW ZEALAND TRANSPORT SPECIALTIES LTD P O BOX NZ - S.A.M.C., Wiri, AUCKLAND Tel Fax NORWAY VBG PRODUKTER A/S Postboks 94 Leirdal NO OSLO Tel Fax POLAND HYVA POLSKA Sp. z o.o. ul. Mysliwska 68 PL KRAKÓW Tel Fax SWEDEN VBG PRODUKTER AB Box 6 SE VÄNERSBORG Tel Fax Branch office: VBG PRODUKTER AB Kronoskogsvägen 8 SE UMEÅ Tel Fax SWITZERLAND AGL für LASTWAGENZUBEHÖRE Postfach CH 6048 HORW Tel Fax SWITZERLAND AMBOFIX METALLBAU U. Ambühl Am Schachenrain 36 CH 456 BIBERIST Tel Fax TANZANIA SUPERDOLL TRAILERS MANUFACTURE CO. LTD P:O Box 654 TZ - DAR ES SALAAM Tel Fax ITALY NORDAUTO Torino S.R.L. Via Lanzo 5 IT VAL DELLA TORRE (TO) Tel Fax VBG PRODUKTER A/S Postboks 94 Leirdal NO OSLO Tel

VBG 575 V AM. Generelt. Innhold

VBG 575 V AM. Generelt. Innhold VBG 575 V AM 2005-04-19 38-143203d Generelt VBG 575 V AM, delnr.: 09-057700 Koblingen VBG 575 V AM er tilpasset for kjerrer, tilhengere og dollys med trekkøye Ø 50 mm etter ISO standard. Koblingen skal

Detaljer

Luftservo. Innhold Monteringsanvisning...1 Service - vedlikehold...5 Førerinstruksjon...6 Reservedelsliste...8. Montering av servo. ca.

Luftservo. Innhold Monteringsanvisning...1 Service - vedlikehold...5 Førerinstruksjon...6 Reservedelsliste...8. Montering av servo. ca. Luftservo 005-04-9 38-55303b ca. 5 Generelt Ventilbokssats, delnr.: 07-08000 Servosats, delnr.: 07-07000 Servosats VBG 575V/590V, delnr.: 07-08500 Konsoll, delnr.: 07-06500 Konsoll VBG 575V/590V, delnr.:

Detaljer

Sikkerhetskontroll. 38-123303d 2009-02-10. Sikkerhets- og funksjonskontroll... Oppbevares i lastebilens førerhus

Sikkerhetskontroll. 38-123303d 2009-02-10. Sikkerhets- og funksjonskontroll... Oppbevares i lastebilens førerhus Sikkerhetskontroll 38-123303d 2009-02-10 Sikkerhets- og funksjonskontroll... Oppbevares i lastebilens førerhus Advarsel! Stikk aldri fingrene inn i fangåpningen, klemfaren er stor. En åpen kobling innebærer

Detaljer

Automatdrag 26-100000

Automatdrag 26-100000 Automatdrag 6-00000 Monteringsanvisning/Serviceanvisning 005-07-07 38-6803b Beskrivelse VBG Automatdrag 6-00000 er et forlengbart tilhengerdrag med to eller flere faste innstillingsposisjoner med luftmanøvrert

Detaljer

VBG 575 V / 590 V h

VBG 575 V / 590 V h VBG 575 V / 590 V 005-04-9 38-3703h Generelt VBG 575 V, del. nr: 09-057500 VBG 590 V, del. nr: 09-059000 Koblingene VBG 575 V og VBG 590 V er tilpasset for påhengsvogner, tilhengere og dollys med trekkøye

Detaljer

VBG 750V. Generelt. Innhold

VBG 750V. Generelt. Innhold VBG 750V 005-04-9 38-34503i Generelt VBG 750 V, delnr: 09-05500 Kobling VBG 750V er tilpasset for middels store påhengs-vogner, tilhengere og dollys med trekkøye Ø 57,5 mm iht. VBG standard. Koblingen

Detaljer

GENERELT. 2 38-123303e 2009-05-27

GENERELT. 2 38-123303e 2009-05-27 SAFETY CHECK GENERELT Kontroller regelmessig, og minst en gang i uken eller ved mistanke om at det har inntruffet en unormal belastning som påvirker koblingsutrustningen, at det ikke forekommer deformasjoner,

Detaljer

Automatdrag 26-080000

Automatdrag 26-080000 Automatdrag 26-080000 Monteringsanvisning/Serviceanvisning 20--08 8-0500g Beskrivelse VBG Automatdrag 26-080000 er en forlengbar trekkstang med to eller flere faste innstillingsposisjoner med luftmanøvrert

Detaljer

VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB 38-168303e

VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB 38-168303e 2 Verkstedhåndbok Koblingsutrustning 07 VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB Utgave e, 2007-05-07 Mangfoldiggjøring av innholdet i denne publikasjonen, helt eller delvis, er forbudt uten skriftlig tillatelse fra

Detaljer

Automatdrag 26-100000

Automatdrag 26-100000 MOUNTING INSTRUCTION 04-09-6 38-6803c Automatdrag 6-00000 Beskrivelse VBG Automatdrag 6-00000 er et forlengbart tilhengerdrag med to eller flere faste innstillingsposisjoner med luftmanøvrert låsing. ECE-testet

Detaljer

Automatdrag 26-080000

Automatdrag 26-080000 Automatdrag 26-080000 Monteringsanvisning/Serviceanvisning 2005-07-07 8-0500e Beskrivelse VBG Automatdrag 26-080000 er en forlengbar trekkstang med to eller flere faste innstillingsposisjoner med luftmanøvrert

Detaljer

Retningslinjer for inspeksjon og service. Tilbehør koblinger 2017

Retningslinjer for inspeksjon og service. Tilbehør koblinger 2017 Retningslinjer for inspeksjon og service Tilbehør koblinger 2017 Generell informasjon Generelt Komponentene som brukes for sammenkobling av bil og tilhenger utsettes for meget høye påkjenninger, selv ved

Detaljer

Retningslinjer for inspeksjon og service. Manuelle koblinger 2017

Retningslinjer for inspeksjon og service. Manuelle koblinger 2017 Retningslinjer for inspeksjon og service Manuelle koblinger 017 Generell informasjon Generelt Komponentene som brukes for sammenkobling av bil og tilhenger utsettes for meget høye påkjenninger, selv ved

Detaljer

Retningslinjer for inspeksjon og service Trekkbjelker og gavler 2017

Retningslinjer for inspeksjon og service Trekkbjelker og gavler 2017 Retningslinjer for inspeksjon og service Trekkbjelker og gavler 2017 Generell informasjon Generelt Komponentene som brukes for sammenkobling av bil og tilhenger utsettes for meget høye påkjenninger, selv

Detaljer

Multi Tilhengerdrag. Monteringsanvisning 2005-07-07 38-150903d

Multi Tilhengerdrag. Monteringsanvisning 2005-07-07 38-150903d Multi Tilhengerdrag Monteringsanvisning 2005-07-07 38-150903d Beskrivelse VBG Multi Tilhengerdrag består av flere sidevanger, framdeler og bakre fester som monteres sammen med boltforbindelser. Delene

Detaljer

MOUNTING INSTRUCTION 2010-11-25 38-216403b

MOUNTING INSTRUCTION 2010-11-25 38-216403b MOUNTING INSTRUCTION 2010-11-25 38-216403b NO Tilhengerdel MFC Den informasjonen som fi nnes i anvisningen er den som er aktuell når monteringsanvisningen blir produsert. VBG forbeholder seg retten til

Detaljer

2013-02-14 38-216403c Tilhengerdel MFC

2013-02-14 38-216403c Tilhengerdel MFC MOUNTING INSTRUCTION 2013-02-14 38-216403c NO Tilhengerdel MFC Den informasjonen som fi nnes i anvisningen er den som er aktuell når monteringsanvisningen blir produsert. VBG forbeholder seg retten til

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

Monteringsanvisning Skyggetaksrullegardin

Monteringsanvisning Skyggetaksrullegardin Monteringsanvisning Skyggetaksrullegardin Art nr: 61-3283 Rev.nr: 140214 Bormaskin/Skrutrekker Skrutrekker Baufil Tommestokk 61-3283 - NO Montering Skyggetaket passer under tak der avstanden mellom takstolene

Detaljer

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 12361 11/01 bt 1 Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Retningslinjer for inspeksjon og service. Underkjøringshinder 2017

Retningslinjer for inspeksjon og service. Underkjøringshinder 2017 Retningslinjer for inspeksjon og service Underkjøringshinder 207 Generell informasjon Generelt Komponentene som brukes for sammenkobling av bil og tilhenger utsettes for meget høye påkjenninger, selv ved

Detaljer

004211 NOR 11/04 TD Rett til tekniske forandringer forbeholdes 1. Avlastningshylle 1 2. Ben for hjul 2 3. Ben 2 4. Hjul 2 5. Hjulaksel 1 6. Sidebrakett venstre 1 7. Sidebrakett høyre 1 8. Frontpanel 1

Detaljer

KJØRETØYTILPASSEDE PÅBYGNINGSLØSNINGER FOR ALLE BEHOV.

KJØRETØYTILPASSEDE PÅBYGNINGSLØSNINGER FOR ALLE BEHOV. KJØRETØYTILPASSEDE PÅBYGNINGSLØSNINGER FOR ALLE BEHOV. VI GIR DEG SOM PÅBYGGER FLERE MULIGHETER. I over 60 år har VBG ledet utviklingen av lastebilkoblinger ved å kombinere sikkerhet og økonomi. I CMS,

Detaljer

STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06

STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06 STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. R 11. L 15. Z X A+5 A B+5 B Y W 12. 16. V L+R NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes

Detaljer

Installasjonsveiledning COMBI. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning COMBI. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning COMBI Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vannbeholder med kokende vann (110 C). Quooker COMBI består av en sikkerhetsventil,

Detaljer

LK Shuntskap VT RF / VT RF -komplett

LK Shuntskap VT RF / VT RF -komplett LK Shuntskap VT RF / VT RF -komplett Utføring LK Shuntskap VT RF LK Shuntskap VT RF er beregnet for bruk der man ønsker å skjule LK Fordelershunt VS med montert LK Fordeler RF. Skapet har tett bunn med

Detaljer

Reservedeler Koblingsutrustning 2011 VBG GROUP SALES AS Utgave m, 2010-11-25

Reservedeler Koblingsutrustning 2011 VBG GROUP SALES AS Utgave m, 2010-11-25 RESERVEDELER 0 V i gjør tilværelsen lettere for brukerne ved stadig å utvikle bedre systemer med høy driftsikkerhet og lang levetid. Manuelle, automatiske og liftassistert koblinger til tilhengere og kjerrer

Detaljer

TILBEHØRSHÅNDBOK NO STAND ASSIST

TILBEHØRSHÅNDBOK NO STAND ASSIST TILBEHØRSHÅNDBOK NO STAND ASSIST Håndboken for tilbehøret Stand Assist er et tillegg til hovedhåndboken for DOLOMITE STEP UP og må brukes sammen med brukerhåndboken med delenr. I537352. DOLOMITE STAND

Detaljer

Installasjonsveiledning COMBI E. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning COMBI E. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning COMBI E Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kokende- og varmtvannsforsyning som består av en sikkerhetsventil,

Detaljer

Installasjonsveiledning COMBI+ Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning COMBI+ Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning COMBI+ Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker COMBI+ Quooker COMBI+ er en kjøkkenløsning, som både gir kokende og varmt vann. Quooker COMBI+ består

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING SKRIV SERIENUMMERET HER FØR DU MONTERER TRENINGSAPPARATET VIKTIG: Les hele bruksanvisningen før du forsøker å montere eller bruke dette apparatet. Denne bruksanvisningen inneholder

Detaljer

Retningslinjer for inspeksjon og service. VBG MFC kobling 2017

Retningslinjer for inspeksjon og service. VBG MFC kobling 2017 Retningslinjer for inspeksjon og service VBG MFC kobling 207 Generell informasjon Generelt Komponentene som brukes for sammenkobling av bil og tilhenger utsettes for meget høye påkjenninger, selv ved normal

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning Ledsagerstyring Co-pilot Bruksanvisning NO Her finner du Permobil Avdeling for salg og service i Norge Permobil AS Solheimveien 4 Postboks 23 14 76 Rasta, Norge Tlf. 815 33655 Fax. 815 33244 E-post: firmapost@permobil.no

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag WX-15

Bruksanvisning Veggsag WX-15 Bruksanvisning Indeks 004 10987076 no /15.04.08 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT Hydrostress-reservedeler

Detaljer

Ball bearing Lifting Point (BLP)

Ball bearing Lifting Point (BLP) Ball bearing Lifting Point (BLP) NO Bruksanvisning Z769449 Rev E03 Bruksanvisning Allmenn informasjon Referer til relevante standarder og andre bestemmelser gitt i lov. Inspeksjoner må kun utføres av personer

Detaljer

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456 Monterings og bruksanvisning For TAB Ryggehjelp Innhold 1. Generelle råd... 1 2. Slik virker TAB... 2 3. Sikkerhetshensyn... 2 4. Montering... 3 5. Elektrisk oppkobling... 6 6. Tekniske data... 7 7. Vedlikehold...

Detaljer

Uponor Pro 1" Manifold Installation instructions UK. Fördelare Installationsanvisningar SE. Fordeler Monteringsanvisning NO

Uponor Pro 1 Manifold Installation instructions UK. Fördelare Installationsanvisningar SE. Fordeler Monteringsanvisning NO UPONOR VVS UNDERFLOOR HEATING UPONOR PRO " Uponor Pro " Manifold Installation instructions UK Fördelare Installationsanvisningar SE Fordeler Monteringsanvisning NO Fordeler Installationsvejledning DK Jakotukki

Detaljer

12061 NOR 06/12 AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12061 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk iht. forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

Monteringsanvisning for lavastens-gassgrill 12379

Monteringsanvisning for lavastens-gassgrill 12379 12379 NO 01/05 JK Monteringsanvisning for lavastens-gassgrill 12379 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELH623, ELH633, ELH933 445 375 430 min 300 mm min 300 mm min 500 mm Fig. 1 2 c-c 350/274 9 50 16 10 405/465

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 00553

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 00553 00553NO 11/04 TD Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 00553 Les nøye gjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er

Detaljer

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Detaljer

Bruksanvisning / monteringsanvisning

Bruksanvisning / monteringsanvisning art.nr: bruk-freewheel Rev.2012-01 2012-01-02 Bruksanvisning / monteringsanvisning 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE Bruksområde 2 Sikkerhetsforskrifter 2 Garanti 2 Panthera instruksjoner 3 Montering av FreeWheel

Detaljer

Rotating Eye Lifting Point (RELP)

Rotating Eye Lifting Point (RELP) Rotating Eye Lifting Point (RELP) NO Bruksanvisning Z769447 Rev P11 Bruksanvisning Allmenn informasjon Referer til relevante standarder og andre bestemmelser gitt i lov. Inspeksjoner må kun utføres av

Detaljer

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon HYDRAULISK STYRING for outboard motorer SP150 Art.Nr 70600 Installasjon STEERING-POWER Page 1 Version 2.0 2004 Tekniske spesifikasjoner Hydraulisk styring Art.Nr 70600: Sylinder: Art. Nr: 71600 Volum:

Detaljer

Aluminium in Architecture. Drift- og vedlikeholdsanvisning for skyvedør og -vindu WICSLIDE S82 og S86

Aluminium in Architecture. Drift- og vedlikeholdsanvisning for skyvedør og -vindu WICSLIDE S82 og S86 R Aluminium in Architecture Drift- og vedlikeholdsanvisning for skyvedør og -vindu WICSLIDE S82 og S86 Bruksanvisning for skyvedør og skyvevindu Skyvedør, -vindu Låsestilling Skyvestilling Låsestilling

Detaljer

Instruksjonshefte biltilhengere

Instruksjonshefte biltilhengere Instruksjonshefte biltilhengere Produsent : TREDAL AS 4520 Lindesnes 1 Gratulerer med ny TREDAL biltilhenger! Tredal`s høye kvalitet og meget gode kjøreegenskaper på grunn av vårt SPIRAX fjæringssystem

Detaljer

Monteringsanvisning, PC-stativ type 30107 14

Monteringsanvisning, PC-stativ type 30107 14 Monteringsanvisning, PC-stativ type 30107 14 Montering av PC-brett: Røret(3 bilde A) som er festet til PC-brettet tres inn på stang (4 bilde A) på stativets søyle. Røret skyves inn til det stopper mot

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING ABILICA WINFIT. Art. 555 013

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING ABILICA WINFIT. Art. 555 013 MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING ABILICA WINFIT Art. 555 013 OVERSIKT OVER DELER DELELISTE Nr Beskrivelse Antall 1 Sete 1 2 Setebolt 1 3 Plastikk deksel for vertikal setejustering 1 4 Firkantdeksel for vertikal

Detaljer

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

Ettgrepsbatterier 9000-serien Produsert fra 1999

Ettgrepsbatterier 9000-serien Produsert fra 1999 Ettgrepsbatterier 9000-serien Produsert fra 1999 Varmt vann Kaldt vann Innsats Varmt vann (Pluggen til høyre) Innsats FMM 91 Omkaster (tid. utf.) Mengdebegrenser Temperatursperrering Tetningsringer Normalinnstilling

Detaljer

Decenter Lifting Point (DLP)

Decenter Lifting Point (DLP) Decenter Lifting Point (DLP) NO Bruksanvisning Z769448 Rev. P11 Bruksanvisning - Allmenn informasjon Referer til relevante standarder og andre bestemmelser gitt i lov. Inspeksjoner må kun utføres av personer

Detaljer

Kjøkkenventilator 400

Kjøkkenventilator 400 Kjøkkenventilator 400 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 7 991.0292.725/122512/2014-05-05 (9036) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne

Detaljer

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner MEGET ENKELT! Når man lukker bassenget ved å trekke i reimen til utrekkstanga så rulles inn en reim på den ene siden av opprulleren. Mekanismen kan valgfritt plasseres på høyre eller venstre side. Man

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forord

Innholdsfortegnelse. Forord Innholdsfortegnelse Å tenke på før installasjon av MOBWATCHER SAFETY... 2 A. Koblingsskjema... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 4 C. Montering av båtenheten... 5 D. Innkobling

Detaljer

NYE VBG 795 V-2 ENKLERE

NYE VBG 795 V-2 ENKLERE NYE VBG 795 V-2 ENKLERE Å TREFFE RIKTIG! EN FACELIFT SOM GIR DEG MER Som yrkessjåfør er du avhengig av alt går enkelt og greit. Hver stopp koster tid og penger, dette gjør at du stiller store krav til

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

Montasjebeskrivelse EPP-1499-NO-01/16

Montasjebeskrivelse EPP-1499-NO-01/16 Montasjebeskrivelse EPP-1499-NO-01/16 Raychem Skjermet koblingskontakt 800 A for gjennomføring profil C iht EN 50181 for 1-leder Pex-isolert kabel 12/24 kv 10-240 mm² Type: RSTI-CC-58xx Sikkerhetsadvarsel

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO/MIDI/BAKER

GRAM PLUS/TWIN/EURO/MIDI/BAKER GRAM LUS/TWIN/EURO/MIDI/BAKER Betjeningsvejledning DK... 6 Instructions for use GB... 15 Bedienungsanweisung D... 24 Mode d'emploi F... 32 Gebruiksanwijzing NL... 41 Bruksanvisning S... 50 Bruksanvisning

Detaljer

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6.

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6. Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN Type gass L.P.G. /PROPAN Dimensjon H X B X D(mm) 110 X 545 X 305 Gassforbruk (kg/t) 0.43 Vekt (kg) 6.5 Tenning Gasstilførsel Piezo-elektrisk Gummislange,

Detaljer

Installasjonsveiledning. DEVIreg 610. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installasjonsveiledning. DEVIreg 610. Elektronisk termostat. www.devi.com Installasjonsveiledning DEVIreg 610 Elektronisk termostat www.devi.com Innhold 1 Innledning................ 3 1.1 Tekniske spesifikasjoner..... 4 1.2 Sikkerhetsinstruksjoner..... 5 2 Monteringsanvisning.........

Detaljer

Termostatbatterier Nautic/Nordic/Skandic Del nr. Produkt NRF-nr. Art. nr. Pris

Termostatbatterier Nautic/Nordic/Skandic Del nr. Produkt NRF-nr. Art. nr. Pris Termostatbatterier Nautic/Nordic/Skandic Del nr. Produkt NRF-nr. Art. nr. Pris 637804-01 Ratt f/mengdeside, Nautic 434 26 35 GB41637804 01 636479-01 Avstengningsratt, krom, Nordic 434 30 61 GB41636479

Detaljer

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions 00426 rev. juni. 07 1 Assembly Instructions GRILL CHEF LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426 L Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk.

Detaljer

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no 1 Brukerveiledning Truvox Teppebanker 2 Generell informasjon: Truvox teppebanker er utformet for effektiv renhold av tepper og matter innendørs. Den skal ikke brukes utendørs, eller i områder med svært

Detaljer

MODELL 7345 EU. Monterings anvisning. Skinner og fjærsystem for lav overhøyde.

MODELL 7345 EU. Monterings anvisning. Skinner og fjærsystem for lav overhøyde. MODELL 7345 EU Monterings anvisning Skinner og fjærsystem for lav overhøyde. AS Twobi, Industri veien 3-5, 3164 Revetal. tlf. + 47 330 60700, fax. + 47 330 60704 mail: firmapost@twobi.no www.twobi.no [Skriv

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12258

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12258 12258 NOR 06/07 AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12258 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk iht. forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

Isolert kvernpumpestasjon for 230V og 400V 3-fas

Isolert kvernpumpestasjon for 230V og 400V 3-fas Isolert kvernpumpestasjon for 230V og 400V 3-fas Monteringsanvisning for elinstallatør VAK1 VL Ø63 PSP Ø50 TAK1 Generell informasjon Isolert pumpestasjon er dimensjonert for å ta i mot avløpsvannet fra

Detaljer

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120 NO.TBXZ442.1121 Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-12/GOLD CX 1/12 SILVER C SD 11-12/SILVER C CX 3-12 1. Generelt Rørkoblingsenheten brukes for å drive vann-/glykolblandingen

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Håndverksveien 8, N-1405 LANGHUS Telefon +47 64 91 80 60 Faks +47 64 91 80 66. Kryssa här!

Innholdsfortegnelse. Håndverksveien 8, N-1405 LANGHUS Telefon +47 64 91 80 60 Faks +47 64 91 80 66. Kryssa här! Produktet er bare beregnet på å brukes som et understell sammen med sittesystem produsert av natomic SITT. Ved ønske om å benytte det til andre formål, kontakt ardum S. Tillverkare / Manufacturer natomic

Detaljer

Vedlikehold Portene er normalt husets største og tyngste bevegelige del. Ved bruk er store krefter i bevegelse for å føre porten opp og ned og personer er ofte i nær kontakt med porten. Et uhell kan derfor

Detaljer

Forskningsrådets bruk av bibliometri

Forskningsrådets bruk av bibliometri Forskningsrådets bruk av bibliometri NARMAs vårkonferanse 14.04.2014 Stig Slipersæter Forskningsrådets arbeid med bibliometri Finansierer datainnkjøp, kvalitetssikring og analyser ved NIFU Del av Forskningsrådets

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

Installasjonsveiledning PRO3-VAQ B. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning PRO3-VAQ B. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning PRO3-VAQ B Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolert vannbeholder som er koblet til vannledningen under

Detaljer

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning Invacare IDC no Manøverboks Bruksanvisning Denne veiledningen skal overleveres til sluttbrukeren. Les denne veiledningen FØR du bruker produktet, og behold den for fremtidig referanse. 2015 Invacare Corporation

Detaljer

Monteringsinstruksjon motstrømsveksler

Monteringsinstruksjon motstrømsveksler Luftbehandlingsaggregat Monteringsinstruksjon motstrømsveksler Delt utførelse Advarsel! Produktene må ikke tas i bruk før den maskinen eller det anlegget hvor de inngår overensstemmer med kravene i EUs

Detaljer

Original instructions Elztrip EZ100 600-1500 W

Original instructions Elztrip EZ100 600-1500 W Original instructions Elztrip 00 600-1500 W SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 MÅTT Elztrip 00 L A 06N 870 655 11N 1470 1252 15N 1950 1731 1 2 EZMVK 00 2 Elztrip 00 3

Detaljer

Bruks- og vedlikeholdsveiledning

Bruks- og vedlikeholdsveiledning Bruks og vedlikeholdsveiledning ADVARSLER Disse enhetene er KUN beregnet for bruk i industrielle trykkluftsystemer. Må IKKE brukes til væsker, kun omgivelsesluft. Lufttilførselen må være tørr nok til å

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Instruksjonshefte. - tilhenger av norsk kvalitet NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID

Instruksjonshefte. - tilhenger av norsk kvalitet NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID Instruksjonshefte NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID FRITIDSHENGERE PROFFHENGERE BIL/MASKINHENGERE BÅTHENGERE SKAPHENGERE SPESIALHENGERE - tilhenger av norsk kvalitet INNHOLD

Detaljer

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING ABILICA WINFIT. Art. 555 013

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING ABILICA WINFIT. Art. 555 013 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING ABILICA WINFIT Art. 555 013 ÖVERSIKT ÖVER DELAR 2 DELLISTA Nr Beskrivning Antal 1 Säte 1 2 Sätebolt 1 3 Plast kåpa för vertikal sätejustering 1 4 Fyrkantskåpa för vertikal

Detaljer

Monteringsanvisning på 8004-A

Monteringsanvisning på 8004-A Monteringsanvisning på 8004-A Leveransen består av 4 pakker Pakke I inneholder bunn og topp Pakke 2 inneholder glassvegger innvendig Pakke 3 inneholder glassdører og handtak Pakke 4 inneholder aluminiumsstolpermed

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

Monteringsanvisning. Brukerveiledning. Vannsystempakke 230V

Monteringsanvisning. Brukerveiledning. Vannsystempakke 230V Monteringsanvisning Brukerveiledning Vannsystempakke 230V Innledning Før du begynner monteringen Pakken inneholder Denne startpakken sørger for varmt og kaldt trykkvann fram til første tappested. Selve

Detaljer

Instruksjonsbok for 2-bladet Max-Prop

Instruksjonsbok for 2-bladet Max-Prop Instruksjonsbok for 2-bladet Max-Prop 1. Justering av stigning Stignings diagram (fig 1) viser overgang fra grader til tommer for de forskjellige propell diametre. (1 tomme = 25,4mm) Propellens diameter

Detaljer

UNIVERSAL TRAINER LA-1447

UNIVERSAL TRAINER LA-1447 UNIVERSAL TRAINER LA-1447 ====Bruksanvisning ===== Viktig informasjon a) Dette produktet har blitt testet i henhold til EN-standard 957-1, 957-2 klasse H (hjemmebruk). Maksimal kroppsvekt er 140 kg. b)

Detaljer

BrukerManual. Oppreisningsstøtte Quick-up

BrukerManual. Oppreisningsstøtte Quick-up BrukerManual Oppreisningsstøtte Quick-up Brukermanual OPPREISNINGSSTØTTE QUICK-UP Bruksområde Oppresningsstøtte Quick-Up må kun brukes sammen med Qvintett sengesystem som hjelp ved forflytning i seng eller

Detaljer

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 Kjøkkenhette 620 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 991.0293.050/124592/2014-05-05 (9076) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

CL200 Telefon med høreslynge og telefonsignalindikator

CL200 Telefon med høreslynge og telefonsignalindikator Ved spørsmål, reklamasjoner etc. vennligst kontakt Gewa AS eller forhandler. Obs! For å minske risikeen for at telefonen ødelegges av lynnedslag bør telefonen koples fra ved kraftig tordenvær. Hvis telefonen

Detaljer

:skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER. NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor.

:skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER. NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. NB! Du finner også filmer på www.langlo.no som viser montering av en del

Detaljer

Produktinformasjon for Autoline sandstrøere. Autoline gratulerer dere med valget av «verdens beste» sandstrøer!

Produktinformasjon for Autoline sandstrøere. Autoline gratulerer dere med valget av «verdens beste» sandstrøer! Side 1 av 5 BRUKERVEILEDNING AUTOLINE SANDSTRØER MODELLENE: T40 - C50 - Y60 - V70 - S90. Autoline gratulerer dere med valget av «verdens beste» sandstrøer! For å oppnå den beste og mest effektive bruk

Detaljer

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift PLASSERING Hvor du skal plassere din FreshAir Box Plasser din FreshAir

Detaljer

Monteringsveiledning. Handy Porten

Monteringsveiledning. Handy Porten Forberedelse Forberedelses side 1) Sjekk at du har alt verktøy som du trenger. 2) Deleliste 3) Viktige mål før montering Installasjon av porten 4) Forberede bunnelementet før monteringen starter 5) Montering

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN

MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne porten på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten til

Detaljer