Alle seminarer arrangeres onsdager på AHO i Maridalsveien 29, Oslo. Forelesningene vil være på engelsk, diskusjonene på engelsk og norsk.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alle seminarer arrangeres onsdager 14 17 på AHO i Maridalsveien 29, Oslo. Forelesningene vil være på engelsk, diskusjonene på engelsk og norsk."

Transkript

1 1 AHO SEMINARENE BÆREKRAFTDISKUSJONER Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo arrangerer en seminarserie som tar for seg eksempler på hvordan bærekraftspørsmålet undersøkes i forskning og undervisning ved AHO. Intensjonen er å åpne disse diskusjonene for et større publikum og å involvere det arkitektfaglige miljøet. Til hvert av seminarene vil det bli invitert internasjonale fagfolk for å forelese og konfrontere undervisning, forskning og rådende fagpolitiske tradisjoner ved AHO. Alle seminarer arrangeres onsdager på AHO i Maridalsveien 29, Oslo. Forelesningene vil være på engelsk, diskusjonene på engelsk og norsk. Gratis inngang Hjemmeside: THE AHO SEMINARS APPROACHES TO SUSTAINABILIY The Oslo School of Architecture and Design holds a series of seminars that reflect approaches and discussions on Sustainability in Research and Education at AHO. The intention is both to open these discussions for a wider audience and engage the Architectural Community. To each of the seminars at least one internationally acclaimed scholar will be invited to lecture and confront AHO outlooks and policies. All seminars Wednesdays at AHO, Maridalsveien 29 Oslo. Lectures will be in English, discussions in English and Norwegian Free entrance Web site: september: CUSTOM MADE SUSTAINABILITY Halvor Weider Ellefsen og Mirza Mujezinovic, kuratorer for triennaleutstillingen på AHO En undersøkelse av bærekraft som driver i Norsk etterkrigsarkitektur. Custom Made undersøker relasjonen mellom produksjonen av tradisjon og tradisjoner for produksjon i arkitekturen. Det første er knyttet til forståelsen av tradisjon som en bred og mangetydig akkumulering av verdier, ideer, narrativer, holdninger, utrykk og inntrykk. Det siste handler om reproduksjon og kanonisering.

2 2 Seminaret undersøker hvordan samtidige diskusjoner om bærekraft trekker veksler på verdier og perspektiver som har preget skolen fram til i dag. 1 September 25th: CUSTOM MADE SUSTAINABILITY Halvor Weider Ellefsen and Mirza Mujezinovic, curators for the AHO exhibition Exploring the agency of sustainability in post-war Norwegian architecture The seminar address post-war Norwegian architecture and how the concept of sustainability can be linked to specific values, theories and debates in Norwegian architecture and urbanism the last 60 years. The point of departure for the seminar is the notion that there have been a tradition of environmental awareness in nordic architecture that can be related to current discussions on sustainability, and that these debates and perspectives have functioned as agents informing both architectural practice and discourses within the teaching institutions. The seminar will present examples of such projects and discussions, and include keynote speakers addressing both historical and contemporary aspects of sustainability as topic in Norwegian architecture. 2 2.oktober: Vann- En komparativ studie av nord / syd - Norge og Vietnam. Professor Kelly Shannon, Institutt for Urbanisme og Landskap. Seminaret er knyttet til en utstilling fra Kelly Shannons studiokurs. Utfordringer og løsninger som svar på klimaendringer. Klimaforandringene har ulik virkning i ulike geografiske sammenhenger. Likevel viser sammenlignende studier i Norge og Vietnam at de to landene deler en rekke bekymringer når det gjelder sårbare produksjonslandkaper, bosetninger og infrastrukturell utvikling. I begge land er utviklingen av jordbruk, fiskeri, skogbruk, vannkraft olje/gas og utnyttelsen av andre primærressurser sentrale samfunnsøkonomiske faktorer, og pågående urbanisering foregår i utstrakt grad i økologiske senisitive landskaper. I denne forbindelse er problemstillingene knyttet til vann som elver, kanaler, sjøer, grunnvann og regnvann, vann- og kloakkveier, renseanlegg og ivaretagelsen av kystlinjen mot oversvømmelse og stormflo avgjørende for opprettholdelsen av økologiske funksjoner, urbane og naturlige økosystemer og en dynamisk økonomisk utvikling. 2 October 2nd: Water Challenges Norway & Vietnam. A North/ South Comparative Study Professor Kelly Shannon, Professor Kelly Shannon, Institute of Urbanism og Landscape. The seminar is followed by an exhibition of works from Kelly Shannon s studio. Challenges and actions as response to climate change

3 3 Climate change affects different geographies in dissimilar manners. Upon first sight, Norway and Vietnam would seem to have little in common and little to learn from one another regarding climate change. However, the two share a number of concerns regarding vulnerability of their productive landscapes, human settlement and infrastructure development. Both countries are important in terms of agriculture, fisheries, forestry, hydro-electric power, oil/gas and other resource mining. As well, both countries have a number of cities embedded in sensitive landscapes and dynamic ecologies. It goes without saying that water management (rivers, canals, lakes, groundwater and rainwater treatment, sewage and storm-water management network and other sources of pollution, coastal protection and flood control) needs to play a predominant role in the maintenance between ecological function, urban and natural ecologies and their dynamic economic development oktober: Bærekraftige strukturer Strukturelle diagrammer i rådende bærekraftteori. Det er en snikende ny-platonisme i samtidens rådende bærekraftteori. Diagrammer som illustrerer verdens kompleksitet viser seg som sirkler, eller kombinasjoner av sirkler. Treenigheten, overlevert fra middelalderens kristne ikonografi, gjenopplives i disse diagrammatiske representasjonene: Bærekraftdiskusjonen tilbyr en eksegese av udiskutable konsepter med teologisk opphav. Dette seminaret undersøker disse infrastrukturelle elementene som gir premisser både for bærekraftdebatter og velmente handlinger. 3 October 16th: Sustainable structures Professor Tim Anstey, OCCAS, Institute of Form, Theory and History. Structural diagrams in sustainability theory. There is a lurking neo-platonism in sustainability theory. Somehow, the diagram that shows the full complexity of the world often turns out to be based on a circle - or even better on a combination of several circles: Slipped in plan; projected through time. The trinity, highly popular in medieval Christian iconography, lives again in such representations. And the debates themselves share with Christian theology the capacity for the exegesis around concepts defined as unquestionably structural for the church fathers, hell, for us, scarcity oktober: Bærekraft: Krav om en estetikk Professor Pippo Ciorra, sjefskurator for arkitektur, MAXXI Roma Professor Mari Lending, OCCAS, Institutt for form, theory og historie.

4 4 Et kritisk kuratorisk blikk på bærekraftens estetikk slik den framtrer i resirkulering og energibruk. Med utgangspunkt i hans to store utstillinger ENERGY. Oil and Post-Oil Architecture and Grids (2013) og Re-Cycle. Strategies for Architecture, City and Planet (2012), retter professor Pippo Ciorra, sjefskurator for arkitektur ved MAXXI, Roma, søkelyset på problemstillinger omkring arkitektur,estetikk og bærekraft. 4 October 23th: Sustainability: A Claim for Aesthetics Professor Pippo Ciorra, Chief Curator of Architecture, MAXXI Roma Professor Mari Lending, OCCAS, Institute of Form, Theory and History. A critical, exibitionary view on sustainability through Re-cycling and Energy. Drawing on his two recent shows ENERGY. Oil and Post-Oil Architecture and Grids (2013) and Re-Cycle. Strategies for Architecture, City and Planet (2012), professor Pippo Ciorra, Senior Curator of Architecture, MAXXI Architettura, Rome will address contemporary questions concerning architecture, aesthetics and the sustainability vulgata oktober: Utsatte nordlige landskap Førsteamanuensis Janike Kampevold Larsen, Institutt for Urbanisme og Landskap Førsteamanuensis Peter Hemmersam, Institutt for Urbanisme og Landskap Påvirkningen av økt ressursutnyttelse i nordområdene. Mobilisering i forhold til økt ressursutnytting og åpning av nordøst-passasjen fører til store forandringer i nordlige byer og landskap. Forskere på prosjektet Future North diskuterer utfordringer for de subarktiske landskap og byer, både i Norge, Russland og Canada, og med hensyn til byutvikling, landskapsbegrep og erfaring. Gjester: Alessandra Ponte, University of Montréal, Aileen A. Espiritu, Barentsinstituttet. Seminaret er en del av arbeidet med å utvikle et landskapsakademi i Tromsø i samarbeid mellom Universitetet i Tromsø og AHO. 5 October 30th Exposed Northern Landscapes Assoc. Professor Janike Kampevold Larsen, Institute of Urbanism and Landscape. Assoc. Professor Peter Hemmersam, Institute of Urbanism and Landscape.

5 5 Influence of extended resource extraction in Northern territories. Mobilization in relation to extensive resource extraction and the opening of the Northern Sea Route already influences Northern cities and landscapes. Members of the research project Future North discuss challenges for Subcarctic landscapes and territories, both in Norway, NW Russia, and Canada, looking at both urban development, landscape notions, and experience. Guests: Alessandra Ponte, University of Montréal, Aileen A. Espiritu, Barents Institute. The seminar is connected to the new program in Landscape and Territorial Studies established in Tromsø by The University of Tromsø and The Oslo School of Architecture and Design november: Arkitektur nær null Professor Marius Nygård, Institutt for Arkitektur. Kunnskapsfundament og handlingsrom. I kappløpet mot nullenergi og nullutslipp har arkitekturdebatten eksplodert. En gryende enighet blant politikere og eksperter utfordres av arkitekter som mener at null-strategiene er lite robuste. De hevder at vi kan få flere byggskader og dårligere innemiljø, men møter anklager om å bygge opp om myter. Seminaret vil utfordre ledende debattanter til å droppe karikerte fiendebilder. Vi trenger et felles kunnskapsfundament og alternative arkitekturstrategier nær null. 6 November 6th: Architecture near zero Professor Marius Nygård, Institute for Architecture. Knowledge foundation and room for alternatives. In the race towards zero energy and zero emissons the architecture debate has exploded. An emerging agreement among politicians and experts is challenged by architects arguing that the strategies for zero are not robust. They claim that the result may be building damages and poor indoor climate, but are accused of mythbuilding. The seminar will challenge leading debaters to drop enemy caricatures. A common knowledge foundation and alternate architectural strategies are needed near zero november: Smart Mapping - bærekraft i Oslo

6 6 Førsteamanuensis Jonny Aspen/ Andrew Morrison, YOUrban, institutt for urbanisme og landskap. Nedenfra og opp kartlegging av Oslos grønne framtid en workshop. En grønn urban framtid er avhengig av lokal medvirkning og utstrakt bruk av ny teknologi. I dette verkstedet er deltagerne inviterte til å undersøke nye måter for å kartlegge bærekraft gjennom bruken av et nytt digitalt verktøy kalt MAPPA. Dette er en IPhone app som er blitt utviklet av YOUrban prosjektet ved AHO for kulturell «mapping»i urbane områder. 7 November 13th: Smart Mapping Oslo Assoc. professor Jonny Aspen/Andrew Morrison, YOUrban, Institute of Urbansim and Landscape Bottom-up mapping of Oslo s green future a workshop In this workshop participants are invited to explore new ways of mapping sustainability through the use of a new digital mapping tool called MAPPA. MAPPA is an iphone app which has been developed by the YOUrban project at AHO for the purpose of cultural mapmaking in urban settings. In the workshop the participants will map signs of progress toward a sustainable Oslo by making use of MAPPA in various areas in Oslo. MAPPA makes for an explorative approach to reading and mapping (annotating) the city by the use of photo, short written texts and #tags. The participants will, in the first part of the workshop, be introduced to cultural mapping, the MAPPA app and the more specific mapping task. Green urban futures are dependent on local involvement and extensive use of new technologies. The workshop will mobilize such issues by engaging local citizens in creative mapmaking of sustainable urban futures by the use new digital tools.

Hovedprofil innovasjon og entreprenørskap (for MIENTRE studenter)

Hovedprofil innovasjon og entreprenørskap (for MIENTRE studenter) Hovedprofil innovasjon og entreprenørskap (for MIENTRE studenter) Gjennom denne fordypningen vil du lære mer om forretningsutvikling og kommersialisering av teknologi. Fordypningen består av et fordypningsprosjektet

Detaljer

Institusjonell respons på klimaendringer

Institusjonell respons på klimaendringer VF-rapport 3/03 VESTLANDSFORSKING Institusjonell respons på klimaendringer Gjennomgang av hvordan fire institusjonelle systemer kan bidra i arbeidet med å tilpasse samfunnet til klimaendringer Sogndal

Detaljer

VÅRSEMESTERET 2007 STUDIEHÅNDBOK OPPDATERT 20.12.06/ STUDIEHÅNDBOKEN OPPDATERES FORTLØPENDE PÅ HØGSKOLENS NETTSIDER. AN ENGLISH VERSION IS AVAILABLE

VÅRSEMESTERET 2007 STUDIEHÅNDBOK OPPDATERT 20.12.06/ STUDIEHÅNDBOKEN OPPDATERES FORTLØPENDE PÅ HØGSKOLENS NETTSIDER. AN ENGLISH VERSION IS AVAILABLE VÅRSEMESTERET 2007 STUDIEHÅNDBOK OPPDATERT 20.12.06/ STUDIEHÅNDBOKEN OPPDATERES FORTLØPENDE PÅ HØGSKOLENS NETTSIDER. AN ENGLISH VERSION IS AVAILABLE BA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET MA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET

Detaljer

Industrialisering av trehusproduksjonen

Industrialisering av trehusproduksjonen NIBR-rapport 2009:18 Lene Schmidt Industrialisering av trehusproduksjonen - en kunnskapsoversikt Industrialisering av trehusproduksjonen Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2009:7 NIBR-rapport 2009:1

Detaljer

Rapport: Nordisk konferanse om Ferskvannsoppdrett

Rapport: Nordisk konferanse om Ferskvannsoppdrett Rapport: Nordisk konferanse om Ferskvannsoppdrett Arctic charr in the Nordic Countries Nordic Conference on fresh water aquaculture 13.-14 October 2009 in Reykjavik Bakgrunn Siden 2006 har det i Norge

Detaljer

Intellectual Property Rights for clusters. NCE and Arena

Intellectual Property Rights for clusters. NCE and Arena Intellectual Property Rights for clusters NCE and Arena Project report Intellectual Property Rights for clusters NCE and Arena Table of Content 1. Introduction and Background......... 5 Policy Guidelines..........................

Detaljer

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Petter Aasen, Jorunn Møller, Ellen Rye, Eli Ottesen, Tine S. Prøitz

Detaljer

Med forbehold om endringer

Med forbehold om endringer Rapport Med forbehold om endringer Anbefalinger og rapport fra Mangfoldsåret 2008 1 Kapittel 1 INNLEDNING OG ANBEFALINGER Forord 5 Sammendrag 6 Summary (English) 12 Anbefalinger 18 Petit: Mangfolds-Bråthen

Detaljer

NORDISK MUSEOLOGI 2011 1. Forord

NORDISK MUSEOLOGI 2011 1. Forord NORDISK MUSEOLOGI 2011 1 Forord Den femte NODEM 1 -konference om digitale medier og kulturarv blev afholdt i København den 24.-26. november 2010 med titlen From Place to Presence, hvor de digitale teknologiers

Detaljer

Parliamentarian Colleagues, Fellow-speakers, Ladies and Gentlemen,

Parliamentarian Colleagues, Fellow-speakers, Ladies and Gentlemen, Translation from Norwegian Conference of Parliamentarians of the Arctic Region Tromsø, 11-13 August 2002 President of the Storting, Jørgen Kosmo Parliamentarian Colleagues, Fellow-speakers, Ladies and

Detaljer

Mellom frihet og beskyttelse? Vold og seksuelle overgrep mot mennesker med psykisk utviklingshemming en kunnskapsoversikt

Mellom frihet og beskyttelse? Vold og seksuelle overgrep mot mennesker med psykisk utviklingshemming en kunnskapsoversikt Rapport 2 / 2013 Yngvil Grøvdal Mellom frihet og beskyttelse? Vold og seksuelle overgrep mot mennesker med psykisk utviklingshemming en kunnskapsoversikt Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk

Detaljer

Rapport. Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn. Delrapport 1. Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg

Rapport. Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn. Delrapport 1. Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg SINTEF A20150 - Åpen Rapport Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn Delrapport 1 Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg SINTEF Teknologi og samfunn Helse 2011-08-22 SINTEF

Detaljer

Statsbygg ønsket med denne konferansen å sette søkelyset på planlegging og utvikling av nye universitets- og høyskolecampus i Norge.

Statsbygg ønsket med denne konferansen å sette søkelyset på planlegging og utvikling av nye universitets- og høyskolecampus i Norge. Forord Utvikling i kravene til fremtidens universiteter og campuser er drevet frem av endringer i synet på kunnskap, hvordan forskning foregår, endret pedagogikk, ny teknologi og økt vekt på campus som

Detaljer

Nye boligløsninger for eldre og folk flest

Nye boligløsninger for eldre og folk flest NIBR-rapport 2013:19 Lene Schmidt Arne Holm Torunn Kvinge Siri Nørve BOLIG+ Nye boligløsninger for eldre og folk flest BOLIG+ Nye boligløsninger for eldre og folk flest Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport

Detaljer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Evaluering av Den naturlige skolesekken Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Jørgen Sjaastad, Tone Cecilie Carlsten, Vibeke Opheim og Fredrik Jensen Rapport 38/2014 Evaluering av

Detaljer

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjon Utgitt av Norsk Designråd / 4. juni

Detaljer

Appendix 1: Interview Transcriptions

Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1.1. Interview with Ala Kazlova, Marketing Manager, InnoVentum, 05.04.2013 Could you give a short description of how the idea of starting this company emerged?

Detaljer

Bærekraftig reiseliv: mye «liv» og lite «reise»?

Bærekraftig reiseliv: mye «liv» og lite «reise»? Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport nr. 17/1997 Bærekraftig reiseliv: mye «liv» og lite «reise»? Sluttrapport fra prosjektet «Et miljøtilpasset

Detaljer

NIBR-rapport 2009:34. Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo. De unge stemmene. Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker

NIBR-rapport 2009:34. Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo. De unge stemmene. Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo De unge stemmene Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker De unge stemmene Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo De unge stemmene Innflytelsesorgan for barn og

Detaljer

Season s greetings to Fulbrighters everywhere!

Season s greetings to Fulbrighters everywhere! Season s greetings to Fulbrighters everywhere! Rapport fra Fulbright Alumni Workshop Washington, DC, 10. oktober 2002 Rapporten fra workshopen, under overskriften Målsetting og ledelse finner dere nedenfor.

Detaljer

I denne utgaven: Informed consent in child research Siril Alm & Svein Ottar Olsen... 1

I denne utgaven: Informed consent in child research Siril Alm & Svein Ottar Olsen... 1 Årgang 23 Nr. 1-2013 I denne utgaven: Informed consent in child research Siril Alm & Svein Ottar Olsen... 1 Fiskeriforvaltning i bevegelse Nordiske fiskerier, fra konvergens til divergens Petter Holm &

Detaljer

EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT

EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato 11. januar 2013 EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT Ramboll Management Consulting

Detaljer

Fremtidige boligbehov

Fremtidige boligbehov Marit Ekne Ruud Rolf Barlindhaug Siri Nørve Fremtidige boligbehov Fremtidige boligbehov Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2009:2 NIBR-rapport 2010:15 NIBR-rapport 2010:17 NIBR/TØI rapport 2011

Detaljer

HØSTSEMESTERET 2011 SEMESTERPLAN

HØSTSEMESTERET 2011 SEMESTERPLAN HØSTSEMESTERET 2011 SEMESTERPLAN BA Billedkunst Kunstakademiet MA Billedkunst Kunstakademiet Versjon: 22. juni 2011 Endringer i semesterplanen kan forekomme Oppdatert semesterplan: www.khio.no KUNSTHØGSKOLEN

Detaljer

Rettigheter og tilhørighet Evaluering av statsborgerregelverket

Rettigheter og tilhørighet Evaluering av statsborgerregelverket Rettigheter og tilhørighet Evaluering av statsborgerregelverket Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

SISVI Industri- og forskningsseminar: Shared Value Creation and the International Firm Summary

SISVI Industri- og forskningsseminar: Shared Value Creation and the International Firm Summary SISVI Seminar Report 2014-01 Annik Magerholm Fet, Michael Myrvold Jenssen SISVI Industri- og forskningsseminar: Shared Value Creation and the International Firm Summary Trondheim, 17. september, 2014 NTNU

Detaljer

Flerkulturelt barnevern

Flerkulturelt barnevern NIBR-rapport 2007:10 Jørn Holm-Hansen, Thomas Haaland og Trine Myrvold Flerkulturelt barnevern En kunnskapsoversikt Flerkulturelt barnevern Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2005:12 NIBR Report

Detaljer

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Awards for Design Excellence Norwegian Design Council 2009 Norsk designråd norwegian design council strategisk bruk av design gir nye perspektiver

Detaljer

Store DATA på jobben

Store DATA på jobben 2013/14 BI Strategy Magazine Store DATA på jobben 8 6 SE OPP FOR TEKNOLOGISK JORDSKJELV MINDRE INTERNASJONALE ENN VI TROR 12 THE SUCCESS OF STRATEGIC CHANGE 18 IN SEARCH OF LOCATIONAL ADVANTAGE 24 SE TIL

Detaljer

Kvinner, klima og bærekrafig utvikling

Kvinner, klima og bærekrafig utvikling 1 Nr. 1-2012 Tema: Kvinner, klima og bærekrafig utvikling Disse er med og står vakt! HKH Kronprinsesse Mette-Marit Michelle Bachelet Under Secretary General and Excecutive Director, UN Women Erik Solheim

Detaljer