Notat Tur-app Forollhogna

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Notat Tur-app Forollhogna 16.01.2015"

Transkript

1 TUR_APP FOROLLHOGNA 1. Generelt Tur_app Forollhogna utarbeides og videreutvikles som en del av arbeidet med informasjons- og besøksstrategi for verneområdene i Forollhogna. Gjennom arbeidet med strategien og Tur-appen avklares: - viktige natur- og kulturarvsverdier (hovedtema) som kjennetegner området - hvordan vi ønsker at området skal «profileres» - hvor og hvordan kunnskapsformidling og tilrettelegging for opplevelser og aktivitet kan skje, samtidig som verneverdiene ivaretas. Dette arbeidet kan igjen bidra til lokal verdiskaping. Sentralt i arbeidet er god lokal forankring og samarbeid mellom forvaltning, rettighetshavere, grunneiere, skoler og lokale ressurs- og utviklings-miljø. 2. Strategiske valg Grunnlaget for strategiske valg ligger i verneforskriftene, forvaltningsplan og de konkrete utfordringer som området har. Gjennom NINA s prosjekt «Villrein og ferdsel» i Forollhogna kartlegges ferdselen i området, mens nasjonalparkstyret søker innspill fra bygdene på «handlingsrommet» lokalt. Strategier og viktige vegvalg for informasjon, formidling og tilrettelegging drøftes videre som en del av arbeidet med tur-app og informasjon- og besøksstrategi for Forollhogna (utkast foreligger i løpet av våren 2015): Gjennom tidligere arbeid med tiltaksplan for Forollhogna, drøftinger og behandling av søknader i nasjonalparkstyret, drøftinger i bygdemøter høsten 2014, samt svar på spørreskjema synes det å være bred enighet om følgende prinsipper: - Villreinen i Forollhogna er viktig og skal ivaretas. Fysisk tilrettelegging for opplevelse og aktivitet skal styres unna viktige områder for villrein (ses i forhold til aktivitet og årstid).

2 - Det er ikke ønskelig at villreinen er hovedtema i «markedsføring/ profilering» av Forollhogna-området. - Tilrettelegging for opplevelse og aktivitet bør fortrinnsvis skje i seterdalene og i randsona til nasjonalparken og landskapsvernområdene. Dette både for å ivareta verneverdiene, men også for å bidra til lokal verdiskaping. Generelt ønskes aktivitet og tilrettelegging i randsona og «rundt» Forollhogna-området fremfor «gjennom» nasjonalparken. - Tema som ønskes løftet for området samlet er frodig vegetasjon («den grønne nasjonalparken») med tilhørende artsrikdom (plante- og dyreliv), aktivt landbruk med beite, seterdrift og matproduksjon (lokalmat), seterog slåttelandskap (bygningsarv, tradisjonskunnskap, kulturbetingede arter og kulturmarkstyper), kulturminner (jernutvinning og fangstgraver), gruvehistorie og gamle ferdselsveger. - Aktiviteter som løftes fram er vandring og fjellturer i nærmiljøet og randsona, sykling etter seterveger og gamle ferdselsveger, skiturer i randsona, jakt og fiske, toppturer/utkikkspunkt i randsona, opplevelsesområder der natur- og kulturarv ses i sammenheng. - Det er ønskelig å tilrettelegge for flere kortere og lett tilgjengelige turer/vandringer/opplevelser i nærmiljø og randsone med tanke på å stimulere flere til å ut på tur, spesielt barn og unge. Utkikkspunkt, turbøker, og aktiviteter er viktig. Samarbeid med skoler, turforeninger, trimutvalg og O-grupper. Lære om naturen i naturen gjennom egen aktivitet og opplevelse.

3 3. Oppbygging av sider Tur-app (struktur/menyvalg) På hovedsiden til Tur-app Forollhogna må vi velge hva slags struktur og menyvalg vi ønsker - se eksempel Tur-app for Vang i Valdres Forslag til inndeling hovedmeny: Tema Opplevelser(aktiviteter) Gradering Innfallsporter I tillegg kommer «Vis på kart» øverst på sida. De turene og opplevelsene som legges inn vil da kunne fremkomme under flere ulike menypunkt avhengig av om inngangen er type aktivitet, type tema eller innfallsport (hvor du er/skal). 4. Geografisk avgrensing av Tur-app, Tur-appens geografiske avgrensing vil være «Forollhogna-området» innenfor hovedvegnett/hovedvassdrag rundt området (plangrense regional plan for villrein), men nasjonalparkstyret vil prioritere sin ressursbruk i og «nærmest» verneområdene, men samtidig se dette i forhold til andre statuser (utvalgte kulturlandskap, nasjonalpark-senter/infosenter, nasjonalparklandsby, verdensarv). Turer og opplevelser (natur- og kulturarv, friluftsliv) «lenger ut i randsona» kan gjerne legges inn i løsningen, men krever at andre aktører tar ansvar for innholdsproduksjon og kostnader med innlegging av stoff. 5. Prioritering av turer, opplevelse og innhold Generelt prioriteres det nå å legge inn turer og opplevelser i og i randsona til landskapsvernområdene og turer i randsona til nasjonalparken. I tillegg prioriteres områder/aktiviteter som kan synliggjøre de ulike sider av verneverdiene (prioriterte tema) samtidig med at verneverdiene ivaretas. Det legges vekt på at tilrettelegging for turer og opplevelser er avklart lokalt

4 (rettighetshavere, grunneier, næringsaktører) og avklart i forhold til verneverdiene i området. «Godkjente turer» og opplevelsesområder vil igjen kunne danne grunnlag for videre verdiskaping (eks. guidede turer, O- poster/tur-bøker, arrangement, opplegg i regi av turforeninger, bedrifter etc.). I vedlagte oversikt over turer foreslår vi utviklingen av Tur-appen i ulike trinn. Trinn1 (våren 2015) Turer/opplevelser er allerede avklart og tilrettelagt eller krever enkel avklaring/tilrettelegging. Innhold kan legges ut for lansering. Dette omfatter tidligere prioriterte opplevelsesområder, tilrettelagte/merkede turer/turmål og enkle mindre turer. Målsetting: ca. 30 turer/turmål/opplevelser fordelt over hele Forollhogna Tiltak: Innholdsproduksjon (tekst, foto, gps-spor, eventuelle linker til utfyllende info). Eventuelle avklaringer. Kvalitetssikring og innlegging i base Tur-app. Arbeidet skjer i samarbeid med: lokale aktører/kontaktpersoner/ressursmiljø/ offentlige aktører og andre delprosjekter/delfinansiering. Trinn 2 (hele 2015) Turer/opplevelser som krever noe mer avklaring, eller enkel skilting/ merking/rydding før videre prioritering (eks. avklare om det finnes tilstrekkelig parkering, forholdet til rettighetshavere/grunneiere, enkel rydding el. merking/skilting osv. Kan legges ut i løpet av året dersom tiltaket er ok, og enkle tiltak kan gjennomføres sommer Tiltak: Befaring, registrering, innholdsproduksjon, kvalitetssikring, enkel merking/rydding/skilting, innlegging av data. Mål om antall turer:

5 Trinn 3 ( ) a) videreutvikling i Tur-appen (lydfil/film/formidling) av prioriterte opplevelses-/formidlingsområder på ulike tema fra trinn 1 eks. Storbekkøya (jernutvinning), Blåola (slåtteområde), Fossgruva/Gruvåsen (gruvedrift), Nylandstjønna (fugleliv), Svartsjøen (samisk historie), Såttåhaugen Kløftåsen/Utistuvollen (setring, slått og meierihistorie) b) Prioritert akse Kjurrudalen Hessjøen (forprosjekt): Registreringer og avklaringer av muligheter for tilrettelegging for sykkel-trasè gjennom Kjurrudalen mot Hessjøen og enkel merking av gamle ferdselsveger i fjellet på øst og vestsiden av Kjurrudalen (tema slåtteområder, artsmangfold, kulturminner, gruvehistorie/verdensarv, kirkehistorie/gammel kirkeveg mm). Avklare behov for tiltak, eierskap til tiltak, kostnader, finansiering og videre framdrift. Kostnader: prosjektledelse, enkel registrering, eventuell enkel rydding/merking : Konkret videreføring av avklarte trasèer i Kjurrudalen. Enkel merking av trasèer i fjellet. Infotavle/skilt ved utfartspunkt. Behov for parkering? Investering for sykkeltrasè i dalføret (etter gammel vegsti). Berører både Vangrøftdalen og Kjurrudalen LV, Øyungen LV, Forollhogna NP, verdensarv og utvalgte kulturlandskap. Sykkeltrasè gjennom Kjurrudalen vil kunne danne grunnlag for sammenhengende sykkelveg fra Tynset via Vingelen Dalsbygda Hessjøen Hessdalen Ålen (alternativt fra Hessjøen via Meiåvollan til Forddalen og Singsås) med enkel «sykkel»- forbindelse til togstasjoner i hoveddalføret (Tynset, Tolga, Os, Ålen, Røros, Singås).

6 6. Tema (forslag) turer sortert etter tema som vi vil synliggjøre for Forollhogna: Hva er hovedkvalitetene (natur- og kulturverdier) i Forollhogna-området og hva ønsker vi å vise fram? For å synliggjøre dette kan vi også ha en inngang via tema (sortere turer og opplevelser på tema). Forslag til tema nedenfor tar utgangspunkt i både verneverdier, lokal stolthet og hva vi vil vise fram (innspill fra bygdemøter) Tema Vegetasjon og planteliv (inkl. kulturmarkstyper) få frem turer som også beskriver vegetasjonsgrunnlag og artsrikdom i fjell og seterdaler Dyreliv (fugleliv, villrein..) Kulturminner, fangsthistorie, jernutvinning (inkl. samisk historie) Setring, beite og slått (også utvalgte kulturlandskap) Stikkord: Kulturlandskap, tradisjonsbruk, seter- og slåttehistorie, dagens bruk/setring. Type opplevelser (eksempler) Velge noen gode turforslag som presenterer plantelivet i området, både i fjellet og i seterdalene (hva kan du se av planter undervegs). Fjelltur med typiske fjellplanter, vandring i ulike kulturmarkstyper (hagemark, slåtteområder) og ulike typer skogområder. Nylandstjønna i Vingelen (tilrettelagt område med fugletårn) Fjelltur i randsona til nasjonalparken med beskrivelse av dyrelivet i Forollhogna (inkl. villrein) Storbekkøya og jernutvinning, Synnerdalen Elgsjømoen og vandring til Finnkoihauan (Holtålen) Blåola slåtteområde i Endalen Utistuvollen i Vangrøftdalen Såttåhaugen setergrend i Vangrøftdalen Hiåvollan i Endalen Videreutvikle: «Slåtteknappen» (slåtteturmål), «Seterknappen» (seterturmål), «Hognaknappen» (fjellturmål/høyder Hogn/vol)

7 Gruver/gruvedrift (og verdensarv - cirkumferensen) Samlet tema med et utvalg turer - gruvemål? Eks. Gruvvola i Vingelen Kan på sikt linkes til mer info om gruver i Forollhogna på eks. Wikipedia. «Gruveknappen» for Forollhogna. Gruvekart for Forollhogna (se Forollhogna-bok). Kvikne kobberverk, gruver i Vingelen, Fossgruva i Vangrøftdalen, Fredrik den IV s gruve (Vangrøftgruva) g Oscar II s gruve (Mosenggruva). Christianus Sextus og Kongens gruve, Mugg-gruva (Nordgruvfeltet), Lergruvebakken (Nordgruvfeltet), Fløttum i Forddalen, Hesjedalsgruva og Storvoll (Hessdalen) Ferdselsveger i randsona (samt Pilegrimsleden, eneste tillatte merkede sti i nasjonalparken) Levende bygder opplevelser i nærmiljøet Gammel kirkeveg fra Vingelen via Dalsbygda- Kjurrudalen til Ålen Gammel ferdselsveg fra Meiåvollan til Øyavollan Kultursti i Vingelen Vollan gård, Kvikne Breansmoen natursti, Dalsbygda

8 7. Aktiviteter (eksempler) turer sortert på type aktivitet: Hovedaktiviteter Vandring (korte og lange), toppturer og utkikkspunkt Sykkel Kulturopplevelser (historie, mat, aktiviteter) Natur- og kulturstier Jakt? Fiske Skimuligheter Rasteplasser Bading? Vandring i kulturlandskap, korte turer, lengre turer, topp-turer i fjellet i randsona osv. Utkikkspunkt nært veg (symbol) Sykling på gamle ferdselsveger og stier, hovedsakelig i seterdalene, i randsona og i bygdene. Gode muligheter for mange ulike type turer på sykkel. Presentasjon av bygdene pg seterdalene som gode sykkelopplevelser. Muligheter for rundturer på sykkel? Presentere noen utvalgte sykkelturer? Storbekkøya, kultursti Vingelen, natursti Svartsjøen, kultursti Såttåhaugen, natursti Breansmoen Kort om jaktmuligheter og jaktterreng, rype, villrein, hare link til aktuelle sider. Gode biotoper for rype. Beskrive området som jaktområde? Fiskemuligheter, gjerne også eksempler på småturer for barn gode steder for fiske av «kjøe» etc., hva med isfiske? Tilrettelagt fiskeplass i Båttjønndalen, Øyungen Beskrivelse av skimuligheter og aktuell info Konkrete turforslag i randsona? (ikke i konflikt med tilhold av villrein vinterstid) Skihytta Storbekkbua Langsfjellet i Vingelen (symbol i kart, + omtale av noen som er mer tilrettelagt) (symbol i kart)

9 8. Gradering turer sortert etter gradering: enkel middels krevende 9. Område/innfallsport til Forollhogna (ta med info-senter) turer sortert på innfallsporter/områder: Område (eksempler) Støren, Budal, Endalen og Synnerdalen Eksempler turer og opplevelser Gaula natursenter, Storbekkøya museumsseter, Slåtteområde i Blåola Hognarasten Forollhogna Pilegrimsled, Soknedal, Håkkådalen, Hiåsjøen Singsås, Forddalen, Nekkjådalen, Ledalen Leset smeltehytte Ålen, Øyungen, Hessdalen, Hessjøen, Elgsjømoen Os og Dalsbygda (Vangrøftdalen og Kjurrudalen, Sætersjøen) Tolga, Vingelen, Lonåsen (Londalen og Ørvilldalen, Magnilldalen og Busjøen) - Kvikne, Innset og Rennebu (Næverdal, Grønntjønnan,..)

Vern og bruk i Forollhogna utvikling og utfordringer

Vern og bruk i Forollhogna utvikling og utfordringer ØF-notat 04/2013 Vern og bruk i Forollhogna utvikling og utfordringer Innspill til diskusjon om videre forvaltning av Terje Skjeggedal og Kjell Overvåg ØF-notat 04/2013 Vern og bruk i Forollhogna utvikling

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Bilde 1: Dagalifjellet, mot Bergsjø og Smådøl Forslag til Kommunedelplan for Dagalifjellet med Rødberg 2014 2025 Konsekvensutredning av innspill Metode Oversikt over innspill Område

Detaljer

HJERKINN SKYTEFELT - tilbakeføring til sivile formål

HJERKINN SKYTEFELT - tilbakeføring til sivile formål Delrapport 2 HJERKINN SKYTEFELT - tilbakeføring til sivile formål Kommunene: Dovre, Lesja, Folldal og Oppdal Oppdragsgiver: Kommunedelplanprosessen i Dovre kommune og Lesja kommune v/dovre kommune Oktober

Detaljer

Kulturminneplan 2015-2025

Kulturminneplan 2015-2025 Kulturminneplan 2015-2025 Planprogram i henhold til plan- og bygningslovens 4-1 Engerdal kommune 25.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 3. Formål... 3 4. Nasjonale, regionale

Detaljer

Naturarven som verdiskaper tips og eksempler

Naturarven som verdiskaper tips og eksempler VEILEDER M-380 2015 Naturarven som verdiskaper tips og eksempler Naturarven som verdiskaper tips og eksempler Utførende institusjon: Miljødirektoratet M-nummer: M-380 2015 År: 2015 Sidetall: 25 Utgiver:

Detaljer

FORVALTNINGSSTYRET FOR TRILLEMARKA- ROLLAGSFJELL

FORVALTNINGSSTYRET FOR TRILLEMARKA- ROLLAGSFJELL Møte i forvaltningsstyret 29.04.2009 Tilstede: Kari Ask, Steinar Berthelsen, Tore Kravik, Liv Jorunn Ruud, Gunnar Båsen, Lars Inge Enerstvedt (SNO), Kjell Ove Hovde Sted: Sigdal kommunehus Tid: 29.04.2009

Detaljer

Preikestolen nasjonalpark naturbevaring, reiseliv og forvaltning

Preikestolen nasjonalpark naturbevaring, reiseliv og forvaltning Preikestolen nasjonalpark naturbevaring, reiseliv og forvaltning En mulighetsutredning utført av Outdoorlife Norway, i oppdrag av Stiftelsen Preikestolen Johannes C. Apon INTRODUKSJON Naturbasert reiseliv

Detaljer

Saksnr: 08/330-25 Arkiv: 143 Avd.: Skole, barnehage og kultur Saksbehandler: Finn Lund KOMMUNEDELPLAN FOR STIER OG LØYPER

Saksnr: 08/330-25 Arkiv: 143 Avd.: Skole, barnehage og kultur Saksbehandler: Finn Lund KOMMUNEDELPLAN FOR STIER OG LØYPER Saksnr: 08/330-25 Arkiv: 143 Avd.: Skole, barnehage og kultur Saksbehandler: Finn Lund KOMMUNEDELPLAN FOR STIER OG LØYPER Vedtatt av Nore og Uvdal kommunestyre 2. februar 2009 kommunestyresaksnummer 7/09

Detaljer

Lokal forvaltningsmodell for det fremtidige verneområdet i Reinheimen. Børre K. Dervo Øystein Aas

Lokal forvaltningsmodell for det fremtidige verneområdet i Reinheimen. Børre K. Dervo Øystein Aas 4 Lokal forvaltningsmodell for det fremtidige verneområdet i Reinheimen Børre K. Dervo Øystein Aas NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere

Detaljer

Den norske våtmarksarven

Den norske våtmarksarven DN-utredning 1-2007 Den norske våtmarksarven Styrket forvaltning og utvidelse av nettverket av Ramsarområder og andre vernede våtmarker i Norge. Forslag til tiltak 2007-2010 Den norske våtmarksarven Styrket

Detaljer

Evaluering av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Evaluering av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket ØF-rapport 9/2013 Evaluering av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket av Hans Olav Bråtå og Merethe Lerfald ØF-rapport 9/2013 Evaluering av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket av Hans

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. Versjon 2.2 14.10.11

PROSJEKTBESKRIVELSE. Versjon 2.2 14.10.11 PROSJEKTBESKRIVELSE Glomma Opplevelser 14.10.11 Side 2 av 15 Innhold INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 INNLEDNING 4 1.2 BAKGRUNN 5 1.2.1 MULIGHETSANALYSE FOR UTVIKLING AV OPPLEVELSERI SKIPTVET 5 1.2.2 REISELIV

Detaljer

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Kraftfull Nær Nyskapende PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Utkast til planforslag 1 Kraftfull Nær Nyskapende Innhold: 1. Innledning og Formål.......................................................................

Detaljer

Forvaltningsplan for Hemmeldalen naturreservat i Stor-Elvdal, Åmot, Hamar og Ringsaker kommuner, Hedmark fylke

Forvaltningsplan for Hemmeldalen naturreservat i Stor-Elvdal, Åmot, Hamar og Ringsaker kommuner, Hedmark fylke Fylkesmannen i Hedmark Forvaltningsplan for Hemmeldalen naturreservat i Stor-Elvdal, Åmot, Hamar og Ringsaker kommuner, Hedmark fylke 2 Forord Hemmeldalen naturreservat ble opprettet ved kongelig resolusjon

Detaljer

Organisering og markedsføring av nye overnattingsaktører/ Markedsføring av Trillemarka Rundt

Organisering og markedsføring av nye overnattingsaktører/ Markedsføring av Trillemarka Rundt Organisering og markedsføring av nye overnattingsaktører/ Markedsføring av Trillemarka Rundt Juli 2012 Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling Det Kongelige

Detaljer

Arbeidsprogram for 2015

Arbeidsprogram for 2015 Arbeidsprogram for 2015 Det 4- siders arbeidsprogram med bilder og mindre tekst som er lagd kan fungere som et sammendrag og som en presentasjon av Friluftsrådet. Her følger et mer detaljert forslag til

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I NANNESTAD. FORSLAG TIL PLANPROGRAM, nov. 2014.

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I NANNESTAD. FORSLAG TIL PLANPROGRAM, nov. 2014. KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I NANNESTAD FORSLAG TIL PLANPROGRAM, nov. 2014. 1 Innhold Innholdsfortegnelse... 1 1. Bakgrunn for planarbeidet og for planprogrammet... 2 1.1 Innledning 2 1.2 Begrepsavklaringer

Detaljer

Oppdatert plan. LUK-satsing i Rakkestad 2014

Oppdatert plan. LUK-satsing i Rakkestad 2014 Oppdatert plan LUK-satsing i Rakkestad 2014 1 PLAN FOR LUK-SATSNING 2014 1. Hovedmål Å skape et attraktivt sentrum der mennesker kan oppholde seg, møtes og føle trivsel. Videreutvikle Rakkestad sentrum

Detaljer

Håndbok for tilrettelegging av turruter i fjellet, i skogen og langs kysten.

Håndbok for tilrettelegging av turruter i fjellet, i skogen og langs kysten. merkehåndboka Håndbok for tilrettelegging av turruter i fjellet, i skogen og langs kysten. Utgitt av Den Norske Turistforening Friluftsrådenes Landsforbund Innovasjon Norge merkehåndboka Håndbok for tilrettelegging,

Detaljer

Fylkesutvalget MØTEINNKALLING

Fylkesutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 30.11.2010 kl. 12:00 Møtested: Fylkeshuset SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkesutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 357/2010 Godkjenning av protokoll fra Fylkesutvalgets møte 23.11.2010

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 31-33 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunesstyresalen, Rødberg Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 11:00 ORIENTERINGER: Kl. 11.00 12.00 Numedal Videregående skole

Detaljer

Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana Sykkel gir barn frihet til transport.

Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana Sykkel gir barn frihet til transport. Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana Sykkel gir barn frihet til transport. Strategisk plan for aktiv transport Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana 1 Innledning... 2 1.1

Detaljer

MØTE I STYRINGSGRUPPA FOR HEIPLANEN

MØTE I STYRINGSGRUPPA FOR HEIPLANEN MØTE I STYRINGSGRUPPA FOR HEIPLANEN Møtested: Kristiansand, Hotell Norge Møtetid: Fredag 10. desember kl. 11.30 (m/lunsj) ca. 15.30 Dette møtet er satt opp i samsvar med ønske fra styret på møtet i England

Detaljer

Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune

Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune Planprogram for samfunns- og arealdelen Det overordnede effektmålet er å utvikle en kommunal praksis i overenstemmelse med visjonen om livslang læring og lærende organisasjoner.

Detaljer

STRATEGISK REISELIVSPLAN IBESTAD KOMMUNE

STRATEGISK REISELIVSPLAN IBESTAD KOMMUNE STRATEGISK REISELIVSPLAN IBESTAD KOMMUNE 2009 => Januar 2009 1 INNHOLD Sammendrag 1.0 Definisjon av reiselivet 1.1 Innledning 1.2 Utvikling av Ibestad kommune som reisemål /destinasjon 2.0 Organisering

Detaljer

UTVIKLING OG DRIFT AV LOKALT SN-FORUM/GRUPPE Verktøykasse. 08.01.2011 Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

UTVIKLING OG DRIFT AV LOKALT SN-FORUM/GRUPPE Verktøykasse. 08.01.2011 Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening UTVIKLING OG DRIFT AV LOKALT SN-FORUM/GRUPPE Verktøykasse 08.01.2011 Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening 2 INTRODUKSJON Dette heftet inneholder noen ideer ment som bidrag til å utvikle lokale fora/grupper/møteplasser

Detaljer

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014 MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014 September 2014 1 1. Forslag Miljødirektoratet tilrår med dette opprettelse av 62 nye skogreservater i

Detaljer

Gamvik kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: TEKNISK OG MILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset, ordførers kontor Møtedato: 22.06.2007 Tid: 09.

Gamvik kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: TEKNISK OG MILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset, ordførers kontor Møtedato: 22.06.2007 Tid: 09. Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: TEKNISK OG MILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset, ordførers kontor Møtedato: 22.06.2007 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt

Detaljer

Forstudie: AREALPLAN, KART OG OPPMÅLING

Forstudie: AREALPLAN, KART OG OPPMÅLING Forstudie: AREALPLAN, KART OG OPPMÅLING Rapport, 15.8.2010 Sida 1 Innhold: Side: 1.0 Innledning 3 2.0 Rammer for kommunenes arbeid med plan, kart og oppmåling 5 3.0 Arealplanlegging status, utvikling og

Detaljer

Handlingsplan 2014. Foto: Chris Brynjulfsen. Foto: Tine Marie Hagelin

Handlingsplan 2014. Foto: Chris Brynjulfsen. Foto: Tine Marie Hagelin Handlingsplan 2014 Foto: Chris Brynjulfsen Foto: Tine Marie Hagelin Innledning Handlingsplanen for 2014 skal identifisere friluftsrådets satsningsområder for kalenderåret, og daglig leders arbeidsoppgaver.

Detaljer