Tiltaksutredning for bedre luftkvalitet i Bergen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tiltaksutredning for bedre luftkvalitet i Bergen."

Transkript

1 Tiltaksutredning for bedre luftkvalitet i Bergen. Bergen bystyre behandlet saken i møtet sak 7-15 og fattet følgende vedtak: 1. Revidert Ti-punktprogram som beskrevet i Del 2 i «Tiltaksutredning for bedre luftkvalitet i Bergen» utgjør Bergen kommunes handlingsplan for bedre luftkvalitet. 2. «Tiltaksutredning for luftkvalitet i Bergen» er utarbeidet etter krav til innhold i vedlegg 5 i forurensningsforskriften kapittel 7 og sendes Miljødirektoratet. 3. Tiltak ved varslet dårlig luftkvalitet som beskrevet i Del 3 i «Tiltaksutredning for bedre luftkvalitet i Bergen» utgjør Bergen kommunes beredskapsplan for episoder ved dårlig luftkvalitet. Bystyret ønsker å stimulere til økt samkjøring. Bystyret ber byrådet om å vurdere å gi fritak for betaling av bompenger for personbiler som brukes til samkjøring med en godkjent app eller elektronisk registrering. Fritaksprosent kan vurderes i sammenheng med antall passasjerer i bilen. 4. Bergen kommune presiserer at utfra hensyn til miljøet må båter avvises fra indre havn på dager med dårlig luftkvalitet. 5. Bystyret ønsker å stimulere til både lavere lokale utslipp (nitrogenoksider og svevestøv) og lavere klimagassutslipp (karbondioksid). Bystyret ber derfor byrådet om å fremme en sak om nullutslippssoner. 6. Bystyret ber byrådet vurdere varsling om dårlig luftkvalitet via sms og automatisk telefonvarsling etter samme modell som brukes i forbindelse med varsling vedrørene vannkvalitet. 7. Bystyret viser til Veglovens 27 annet ledd som gir hjemmel til at midlertidige tidsdifferensierte bompengesatser kan tas i bruk på dager med meldt fare for helseskadelig luft. Bystyret ber byrådet legge frem en sak hvor priser og praktiske forhold rundt dette virkemiddelet klargjøres slik at takstene i bompengeringen kan økes når luftforurensningen er høy. Satsene må settes på et nivå som vil gi ønsket avvisende effekt på biltrafikken med tanke på å verne befolkningen fra overskridelser av grenseverdiene i forurensningsforskriften. Dette tiltaket må innarbeides i kommunens tiltaksplan for bedre luftkvalitet, og bystyret mener det i mange tilfeller vil fungere mer hensiktsmessig enn datokjøring. Bystyret ber byrådet påse at eventuelle merinntekter fra bruk av slike forhøyede takster kan benyttes til lokale kollektivtiltak. 8. Bystyret ønsker å stimulere til økt samkjøring. Bystyret ber byrådet vurdere fritak for betaling av bompenger for kjøretøyer som brukes til samkjøring med en godkjent app eller tilsvarende elektronisk registrering. Merknad 1 Bystyret viser til "Kommunedelplan for Bergen indre havn" hvor det i planbestemmelsene for området Nøstet/Dokken/Jekteviken under overskriften "Videre utvikling av området" bl a heter: "Virksomhet som ikke er havnerelatert skal på sikt flyttes ut av havnen". 1

2 Videre heter det under "Arealbruk": "Området skal kun brukes til havn og havnerelatert virksomhet. Eksisterende jernbanespor skal beholdes". Bystyret mener at dette er tiltak som vil kunne redusere støy og luftforurensning fra tunge kjøretøy og ønsker dette tatt inn i handlingsplanen. Merknad 2 Bystyret ber om at tiltaksutredning for bedre luftkvalitet ses i sammenheng med barnehagestruktur og opptakskriterier til barnehager. Nærbarnehager er viktig for å redusere transportbehovet og dermed redusere utslipp til luft. Merknad 3 Bystyret ber byrådet innarbeide nye aktive målestasjoner for luftkvalitet, som vedtatt i bystyrets budsjettbehandling, i tiltaksutredningen. Bystyrets behandling: Følgende representanter tok ordet: Asle Steiestøl Wingsternes (H), Lillian Vangberg (A), Silje Hjemdal (FrP), Julie Andersland (V), Harald Berge Breistein (KrF), Tina Åsgård (SV), Torstein Dahle (R), Sondre L. Båtstrand (MDG), Ove Sverre Bjørdal (Sp), Endre M. Tvinnereim (BY), Geir Steinar Dale (A), Hallstein Aadland (FrP) og Odd Egil Rambøl (A). Forslag fremsatt i bystyret: Asle Steiestøl Wingsternes (H) fremsatte på vegne av H, FrP, V, Krf og BY følgende tilleggsforslag til punkt 3: «Bystyret ønsker å stimulere til økt samkjøring. Bystyret ber byrådet om å vurdere å gi fritak for betaling av bompenger for personbiler som brukes til samkjøring med en godkjent app eller elektronisk registrering. Fritaksprosent kan vurderes i sammenheng med antall passasjerer i bilen.» Julie Andersland (V) fremsatte på vegne av A, V, KrF og BY følgende tilleggsforslag i 2 punkt: 1. «Bystyret ber byrådet vurdere varsling om dårlig luftkvalitet via sms og automatisk telefonvarsling etter samme modell som brukes i forbindelse med varsling vedrørene vannkvalitet. 2. «Bystyret viser til Veglovens 27 annet ledd som gir hjemmel til at midlertidige tidsdifferensierte bompengesatser kan tas i bruk på dager med meldt fare for helseskadelig luft. Bystyret ber byrådet legge frem en sak hvor priser og praktiske forhold rundt dette virkemiddelet klargjøres slik at takstene i bompengeringen kan økes når luftforurensningen er høy. Satsene må settes på et nivå som vil gi ønsket avvisende effekt på biltrafikken med tanke på å verne befolkningen fra overskridelser av grenseverdiene i forurensningsforskriften. Dette tiltaket må innarbeides i kommunens tiltaksplan for bedre luftkvalitet, og bystyret mener det i mange tilfeller vil fungere mer hensiktsmessig enn datokjøring. Bystyret ber byrådet påse at eventuelle merinntekter fra bruk av slike forhøyede takster kan benyttes til lokale kollektivtiltak.» 2

3 Julie Andersland (V) fremsatte på vegne av V, KrF og BY følgende tilleggsforslag: «Bystyret ønsker å stimulere til økt samkjøring. Bystyret ber byrådet vurdere fritak for betaling av bompenger for kjøretøyer som brukes til samkjøring med en godkjent app eller tilsvarende elektronisk registrering.» Lillian Vangberg (A) fremsatte følgende tilleggsforslag i 2 punkt: 1. «Merinntekter fra økte bompriser på dager med dårlig luftkvalitet anvendes til forbedret direktebusstilbud. 2. For å kunne iverksette tiltak i henhold til planen, er det viktig å ha aktive målestasjoner på plass i belastede områder i Bergen. Tina Åsgård (SV) fremsatte følgende tilleggsforslag til punkt 1: med følgende endringer og presiseringer: a) Bergen kommunes tiltakspakke for bedre luftkvalitet i Bergen, tar utgangspunkt i fastsatte nasjonale mål for luftkvalitet. b) Til pkt. 1 i tiltakspakke: i. Rushtidsavgift må innføres på et nivå som gir en reell trafikknedgang, og som samtidig kan gi ekstra inntekter til å styrke kollektivtilbudet. ii. Kollektivtransporten må være køfri for å være et attraktivt alternativ. Det må derfor være køfrie kollektivalternativ på alle innfartsårer i form av bybane eller kollektiv/sambruksfelt. c) Til pkt. 2 i tiltakspakke: i. Det må inndras minst 1 p-plass i sentrum for hver p-plass som etableres som innfartsparkering. ii. Bergen kommune må arbeide for å inngå avtaler med private eiere av p-plasser i sentrum om disse kan brukes til annet formål evt. omgjøres til boligsoneanlegg mot inndragning av p- plasser på gategrunn. iii. Bystyrets mål er en halvering av antall p-plasser i sentrum innen d) Til pkt. 3 i tiltakspakke: i. Bystyret vil innføre parkeringsrestriksjoner og/eller høyere parkeringsgebyr for dieselkjøretøy i sentrum, som et tiltak på vei mot etablering av lavutslippssone. ii. Bystyret vil satse aktivt på å tilrettelegge for nullutslipp fra kollektivtransporten gjennom videre bybaneutbygging og utvidet trolleybussnett. iii. Bystyret vil kreve tilrettelegging for lading av el-bil i alle større reguleringsplaner der parkeringsplasser inngår. e) Til pkt. 5 i tiltakspakke: Bystyret ønsker en bevisst satsing på veiunderlag som produserer minst mulig svevestøv. f) Til pkt. 9 i tiltakspakke: For å sikre et best mulig informasjonsgrunnlag om luftkvaliteten, etableres det aktive målere i alle bydeler. Tina Åsgård (SV) fremsatte følgende tilleggsforslag til punkt 3: «med følgende endringer og presiseringer: a) Bystyret har nulltoleranse for luftkvalitet på rødt nivå. Tiltak skal gjennomføres i tide slik at episoder på rødt nivå forebygges og unngås. 3

4 b) Følgende virkemidler inkluderes i tillegg i beredskapsplanen, og skal iverksettes i den grad det er nødvendig for å forebygge luftkvalitet på rødt nivå: i. Redusert fartsgrense på innfartsårene ii. Opprettelse av midlertidige sambruksfelt iii. Inndragning av tilgjengelige parkeringsplasser i sentrum iv. Innføring av midlertidig lavutslippssone v. Økt bompengeavgift på dager med varsel om dårlig luftkvalitet vi. Midlertidig økt kapasitet i kollektivtilbudet vii.kommunalt pålegg om bortvising av skip i indre havn som ikke bruker landstrøm. Sondre L. Båtstrand (MDG) fremsatte følgende alternative forslag til punkt 1: «Revidert Ti-punktsprogram som beskrevet i Del 2 i Tiltaksutredning for bedre luftkvalitet i Bergen utgjør Bergen kommunes handlingsplan for bedre luftkvalitet, med følgende endringer og presiseringer: 1. Køprising og et attraktivt kollektivtilbud med kollektivfelt på innfartsårer. Hordaland fylkeskommune skal tydeliggjøres som ansvarlig for kollektivtilbudet 2. Adskilt og opphøyde traseer på stamrutenettet for sykkel som holdes adskilt fra gående. Sikkert og gjennomgående sykkelveinett mellom alle bydeler i Bergen. Bidra til bedre forhold for helårssyklister med bedre snørydding og rengjøring av alle de kommunale sykkeltraser. 3. Lavutslippssone, reduserte fartsgrenser og fremme bruk av nullutslippskjøretøy, samt færre og dyrere bilparkeringsplasser i sentrum 4. Landstrøm til skip i havn og strengere regulering av havneanløp, med færre cruiseanløp. Utslippsdifferenserte havneavgifter og fullmakt til å avvise supplybåter 5. Gaterengjøring, piggdekkgebyr og panteordning for innlevering av piggdekk 6. Tilskudd til utskifting av gamle vedovner, montering av etterbrennere, og å erstatte oljefyring med røykfrie alternativ. 7. Arealplanlegging for redusert transportbehov. 8. Etablere haikestopp på innfartsårer og gi støtte til organisasjoner og prosjekter som bidrar til å redusere bilbruk og fremme bruk av vanlige og elektriske sykler, kollektivtrafikk, samkjøring og bildeling gjennom hele året. Eks. prøvekjøre.no elsykkel, Bildeleringen og Spontan samkjøring. 9. Varsling og informasjon. Kommunisere tiltaksplan til alle innbyggerne, slik at alle vet hvilke tiltak som gjelder ved dårlig luftkvalitet. Få montert nye aktive luftmålere i alle områder med mye trafikk eller punktutslipp i Bergen. Eks. Lagunen, Fyllingsdalen, Arnadalen og Nesttun. 10. Kommunale tiltak for bedre luftkvalitet. Erstatte fossil bilbruk med elektriske biler og elektriske sykler. Sondre L. Båtstrand (MDG) fremsatte følgende alternative forslag til punkt 3: Tiltak ved varslet dårlig luftkvalitet som beskrevet i Del 3 i Tiltaksutredning for bedre luftkvalitet i Bergen utgjør Bergen kommunes beredskapsplan for episoder med dårlig luftkvalitet, med følgende endringer av tabell 5.1: Utløsende faktor: 5-dagers Ansvarlig: Klimaseksjonen Varsel om værforhold som kan føre til svært dårlig luft sendes kommunaldirektør (BBKM), informasjonsdirektør, fagdirektør trafikketaten, 4

5 varsel fra Meteorologisk institutt Gult nivå Oransje nivå Rødt nivå Helsevernenhet en Kommunen Helsevernenhet en Byrådet Seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap Helsevernenhet en beredskapssjef, leder av helsevernenheten, politi og anleggseiere. Anleggseiere bes iverksette tiltak før dårlig luftkvalitet inntreffer. Ved varsel om svært dårlig luftkvalitet med sannsynlig varighet over tre dager skal datokjøring innføres Kontakter meteorologisk institutt for informasjon om sannsynlig varighet av varslet episode Vurdering av utviklingen av luftforurensningssituasjonen i tid og rom, spesielt under lengre inversjonsepisoder for å oppnå best mulig varslingsnøyaktighet og informasjon. anbefaling om akuttiltak bør vurderes. Sendes alle. Informasjonstiltak iverksettes Varsler kommunaldirektør, informasjonsdirektør, fagdirektør trafikketaten, beredskapssjef, etat for helsetjenester, anleggseiere og politi. Kunngjør helseråd til befolkningen Innhenter informasjon fra anleggseiere om tiltak Innhenter måledata om luftkvaliteten Vedtar midlertidig dobling av bompengesatser Vurderer miljøfartsgrenser Anmoder skip om å flytte seg fra Bergens havn. Vurderer om Staten Vegvesen skal anmodes om å iverksette ensretting av trafikk over Danmarksplass. Opprettelse av midlertidige kollektiv/sambruksfelt Inndragning av offentlige parkeringsplasser Anmoder Hordaland fylkeskommune om å sette opp gratis ekspressbusser Oppfordring til ikke å fyre med ved eller olje. Etablerer liten beredskapsstab/sekretariat som: Skriver møtereferater, fører logg og plott. Overvåker og loggfører måledata om luftkvaliteten samt innhentede trafikkdata. Kvalitetssikrer at vedtak iverksettes. Utarbeider alternative scenarier for utvikling av situasjonen. Fremmer forslag til kriseledelsen om tiltak. Styrker helseråd. 5

6 Seksjon informasjon Kommunaldirek tør Byrådet Løpende informasjon til media og publikum Innstiller til byrådet om vedtak for innføring av datokjøring, miljøfartsgrenser og/eller midlertidige tidsdifferensierte bompengesatser Innføre midlertidig tredobling av bompengesatser eller datokjøring Innføre midlertidige miljøfartsgrenser Staten Vegvesen skal anmodes om å iverksette ensretting av trafikk over Danmarksplass. Anmoder Hordaland fylkeskommune om å sette opp gratis ekspressbusser Grønt nivå Alle Alle tiltak oppheves Merknader fremsatt i bystyret: Sondre L. Båtstrand (MDG) fremsatte på vegne av MDG følgende merknader: Merknad 1: «Bystyret ber byrådet legge frem en faglig utredning av innfartsparkerings effekt på bilbruk.» Merknad 2: «Kommunen oppfordrer alle større arbeidsplasser til å legge til rette for og informere ansatte om samkjøring.» Ove Sverre Bjørdal (Sp) fremsatte på vegne av Sp følgende merknad: «I følgje byrådet si saksutgreiing er auka luftforureining er ein kostnad med auka sentralisering og at fleire buset seg i byområda. Bystyret vil understreke at nasjonal politikk bør motverke sentralisering gjennom å gjere det attraktivt å bu og verke i heile Noreg.» Votering: Sondre L. Båtstrands alternative forslag i 10 punkt til innstillingens punkt 1 fikk 7 stemmer (SV+R+MDG+Sp) og var dermed falt. Innstillingen punkt 1 ble vedtatt enstemmig Innstillingen punkt 2, 4 og 5 ble vedtatt enstemmig Sondre L. Båtstrands alternative forslag til innstillingens punkt 3 fikk 6 stemmer (SV+R+MDG) og var dermed falt. Innstillingen punkt 3 ble vedtatt enstemmig Tilleggsforslag til punkt 3 fra H, FrP, V, Krf og BY, fremsatt av Asle Steiestøl Wingsternes (H) ble vedtatt med 42 stemmer (H+FrP+V+KrF+MDG+BY) 6

7 Tilleggsforslag i 2 punkt fra A, V, KrF og BY, fremsatt av Julie Andersland (V) ble vedtatt med 36 stemmer (A+V+KrF+SV+R+MDG+Sp+BY) Lillian Vangbergs tilleggsforslag i 2 punkt fikk 26 stemmer (A+SV+R+MDG+Sp) og var dermed falt Tilleggsforslag fra V, KrF og BY, fremsatt av Julie Andersland (V) ble vedtatt enstemmig Tina Åsgårds tilleggsforslag til punkt 1, 1a, 1d(ii), 1d(iii) og 1e-f fikk 32 stemmer (A+V+SV+R+MDG+Sp+BY) og var dermed falt. Tina Åsgårds tilleggsforslag til punkt 1, 1b(i) fikk 26 stemmer (A+SV+R+MDG+Sp) og var dermed falt. Tina Åsgårds tilleggsforslag til punkt 1, 1b(ii) fikk 8 stemmer (SV+R+MDG+Sp+BY) og var dermed falt. Tina Åsgårds tilleggsforslag til punkt 1, 1c fikk 7 stemmer (SV+R+MDG+BY) og var dermed falt. Tina Åsgårds tilleggsforslag til punkt 1, 1di fikk 7 stemmer (SV+R+MDG+Sp) og var dermed falt. Tina Åsgårds tilleggsforslag til punkt 3, 3a, b (i-vii) fikk 32 stemmer (A+V+SV+R+MDG+Sp+BY) og var dermed falt. Merknad 1-3 fra innstillingen ble vedtatt med tilslutning fra alle partier Merknad 1 fra MDG fremsatt av Sondre L. Båtstrand (MDG) fikk tilslutning fra SV, R, Sp og BY og var dermed falt Merknad 2 fra MDG fremsatt av Sondre L. Båtstrand (MDG) fikk tilslutning fra A, V, SV, R, Sp og BY og var dermed falt Merknad fra Sp fremsatt av Ove Sverre Bjørdal (Sp) fikk tilslutning fra SV og R og var dermed falt Komite for miljø og byutvikling behandlet saken i møtet sak og avga følgende innstilling: 1. Revidert Ti-punktprogram som beskrevet i Del 2 i «Tiltaksutredning for bedre luftkvalitet i Bergen» utgjør Bergen kommunes handlingsplan for bedre luftkvalitet. 2. «Tiltaksutredning for luftkvalitet i Bergen» er utarbeidet etter krav til innhold i vedlegg 5 i forurensningsforskriften kapittel 7 og sendes Miljødirektoratet. 3. Tiltak ved varslet dårlig luftkvalitet som beskrevet i Del 3 i «Tiltaksutredning for bedre luftkvalitet i Bergen» utgjør Bergen kommunes beredskapsplan for episoder ved dårlig luftkvalitet. 4. Bergen kommune presiserer at utfra hensyn til miljøet må båter avvises fra indre havn på dager med dårlig luftkvalitet. 7

8 5. Bystyret ønsker å stimulere til både lavere lokale utslipp (nitrogenoksider og svevestøv) og lavere klimagassutslipp (karbondioksid). Bystyret ber derfor byrådet om å fremme en sak om nullutslippssoner. Merknad 1 Bystyret viser til "Kommunedelplan for Bergen indre havn" hvor det i planbestemmelsene for området Nøstet/Dokken/Jekteviken under overskriften "Videre utvikling av området" bl a heter: "Virksomhet som ikke er havnerelatert skal på sikt flyttes ut av havnen". Videre heter det under "Arealbruk": "Området skal kun brukes til havn og havnerelatert virksomhet. Eksisterende jernbanespor skal beholdes". Bystyret mener at dette er tiltak som vil kunne redusere støy og luftforurensning fra tunge kjøretøy og ønsker dette tatt inn i handlingsplanen. Merknad 2 Bystyret ber om at tiltaksutredning for bedre luftkvalitet ses i sammenheng med barnehagestruktur og opptakskriterier til barnehager. Nærbarnehager er viktig for å redusere transportbehovet og dermed redusere utslipp til luft. Merknad3 Bystyret ber byrådet innarbeide nye aktive målestasjoner for luftkvalitet, som vedtatt i bystyrets budsjettbehandling, i tiltaksutredningen. Komite for helse og sosial hadde saken til orientering i møtet sak 9-15: Saken ble tatt til orientering. Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Revidert Ti-punktprogram som beskrevet i Del 2 i «Tiltaksutredning for bedre luftkvalitet i Bergen» utgjør Bergen kommunes handlingsplan for bedre luftkvalitet. 2. «Tiltaksutredning for luftkvalitet i Bergen» er utarbeidet etter krav til innhold i vedlegg 5 i forurensningsforskriften kapittel 7 og sendes Miljødirektoratet. 3. Tiltak ved varslet dårlig luftkvalitet som beskrevet i Del 3 i «Tiltaksutredning for bedre luftkvalitet i Bergen» utgjør Bergen kommunes beredskapsplan for episoder ved dårlig luftkvalitet. 4. Bergen kommune presiserer at utfra hensyn til miljøet må båter avvises fra indre havn på dager med dårlig luftkvalitet. 8

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder 48/2013 RAPPORT Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder Forord Tiltaksveilederen er utarbeidet av Miljødirektoratet i samarbeid med Vegdirektoratet, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og kommuner på bakgrunn

Detaljer

Utredning av trafikkreduserende tiltak og effekten på NO 2

Utredning av trafikkreduserende tiltak og effekten på NO 2 OR 50/2014 Utredning av trafikkreduserende tiltak og effekten på NO 2 Britt Ann K. Høiskar, Ingrid Sundvor, Tormod Wergeland Haug, Hilde Solli, Gabriela Sousa Santos, Mathias Vogt Oppdragsrapport 1 Forord

Detaljer

Høringsnotat. Utkast til forskrift til vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 7a (vegprising) Innhold 2.7.2010

Høringsnotat. Utkast til forskrift til vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 7a (vegprising) Innhold 2.7.2010 Høringsnotat Utkast til forskrift til vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 7a (vegprising) Innhold 0 Forslagets hovedinnhold... 2 1 Bakgrunn... 2 2 Forholdet til EØS-regelverket... 2 3 Merknader til forskriftsutkastet...

Detaljer

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Rapport Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen Innhold Sammendrag... 3 1. Bakgrunn og formål... 11 2. Det formelle grunnlaget

Detaljer

Den 8. desember 2011 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 225.

Den 8. desember 2011 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 225. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for oppvekst Den 8. desember 2011 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 225. Til stede under opprop: Peter Christian Frølich (H) Sentoorvasan

Detaljer

Den 01.04.14 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i 14. etg, Bergen rådhus, kl 10.00 10.56.

Den 01.04.14 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i 14. etg, Bergen rådhus, kl 10.00 10.56. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for fullmakter og politisk styringssystem Den 01.04.14 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i 14. etg, Bergen rådhus, kl 10.00 10.56.

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE PARKERINGSSTRATEGI FOR BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE PARKERINGSSTRATEGI FOR BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN PARKERINGSSTRATEGI FOR BÆRUM KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 29. januar 2014 Innhold 1. INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Mål og avveiinger i parkeringsstrategien... 6 1.3 Parkeringsvirksomheten

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Saknr 219-06 Emnekode 7112 Arkivsak 200103616 Til Byrådsavdeling for byutvikling Parkeringsnormer, frikjøpsordning, boligsoneparkering og ABC-prinsipper i Bergen Bergen

Detaljer

Masteroppgave. En krise som lå i luften

Masteroppgave. En krise som lå i luften U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap Masteroppgave En krise som lå i luften En studie av Bergen kommunes håndtering av den ekstreme luftforurensningen

Detaljer

Lavutslippssoner Tiltak for å redusere NO 2 -utslippene

Lavutslippssoner Tiltak for å redusere NO 2 -utslippene Sammendrag: Lavutslippssoner Tiltak for å redusere NO 2 -utslippene TØI rapport 1216/2012 Forfatter(e): Harald Aas, Rolf Hagman, Silvia Olsen, Jardar Andersen, Astrid Amundsen Oslo 2012 80 sider I flere

Detaljer

Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN. For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST. Foto: Dag Hammer

Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN. For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST. Foto: Dag Hammer Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST 1 Foto: Dag Hammer 2 Forord Trafikkplan for Bydel Østensjø gir uttrykk for hva lokalpolitikerne og befolkningen i

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata. Til: Seksjon byutvikling v/ Nils Høysæter Kopi til: Etat for plan og geodata

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata. Til: Seksjon byutvikling v/ Nils Høysæter Kopi til: Etat for plan og geodata BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Fagnotat Saksnr.: 200001704-492 Emnekode: SARK-510 Saksbeh: KIAR Til: Seksjon byutvikling v/ Nils Høysæter Kopi til: Fra: Etat for plan

Detaljer

Innfartsparkering i Hordaland resultater fra spørreundersøkelse og nummerskiltregistrering

Innfartsparkering i Hordaland resultater fra spørreundersøkelse og nummerskiltregistrering TØI rapport 1342/2014 Petter Christiansen Innfartsparkering i Hordaland resultater fra spørreundersøkelse og nummerskiltregistrering TØI rapport 1342/2014 Innfartsparkering i Hordaland resultater fra

Detaljer

Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2014 2017 Vedtatt forslag av formannskapet 20.august 2014

Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2014 2017 Vedtatt forslag av formannskapet 20.august 2014 Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2014 2017 Vedtatt forslag av formannskapet 20.august 2014 Handlingsplan 2014-2017 Side 1 Innhold Side Forord 4 Sammendrag 5 Del 1 Område i og utenfor sentrum

Detaljer

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Tittel: Luftkvaliteten i Oslo Årsrapport 2006 Rapport nr.: 200700290-1 Forfatter: Susanne Lützenkirchen susanne.lutzenkirchen@hev.oslo.kommune.no Stikkord: Luftkvalitet,

Detaljer

Den 10. mars 2010 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen.

Den 10. mars 2010 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Saksnr.: 0221-200716871-67 BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for finans Den 10. mars 2010 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Til stede under opprop: Godkjente forfall

Detaljer

Handlingsprogram for kollektivtransport 2014-2017. Godkjent i fylkestinget 5.12.2013

Handlingsprogram for kollektivtransport 2014-2017. Godkjent i fylkestinget 5.12.2013 Handlingsprogram for kollektivtransport Godkjent i fylkestinget 5.2.23 Buskerud fylkeskommune Samferdselsavdelingen januar 24 Forord Fylkestinget i Buskerud vedtok den 4. juni 22 Kollektivtransportplan

Detaljer

Askim Mobilitetsstrategi for Askim sentrum

Askim Mobilitetsstrategi for Askim sentrum Mobilitetsstrategi for sentrum Fagnotat 2014-06-01 Oppdragsnr. 5122124 Oppdragsnr. 5122124 Mobilitetsstrategi for sentrum Fagnotat 0 01.06.2014 Fagnotat v1 beb ehn ahu Rev. Dato Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

Lokal forskrift om avgiftsparkering og ny parkeringsordning i Bodø sentrum

Lokal forskrift om avgiftsparkering og ny parkeringsordning i Bodø sentrum Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.01.2011 3520/2011 2010/16870 Q50 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/45 Formannskapet 23.03.2011 11/47 Bystyret 14.04.2011 Lokal forskrift om avgiftsparkering

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.12.2013

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.12.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.12.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: Fylkestingssal Vest Møtedato: 04.12.2013 Tid: 14:00 15.55 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Harstadpakken. Forslag finansiering av utbygging

Harstadpakken. Forslag finansiering av utbygging Forslag finansiering av utbygging 28.04.2011 1. INNLEDNING OG ANBEFALING... 4 2. BAKGRUNN OG FORMÅL... 5 3. KONSEPTVALGUTREDNING VALG AV KONSEPT... 6 4. UTBYGGINGSPLAN - OMTALE AV PROSJEKT OG TILTAK...

Detaljer

Bypakke Grenland fase 1. Forslag til bompengeordning og porteføljestyring

Bypakke Grenland fase 1. Forslag til bompengeordning og porteføljestyring Bypakke Grenland fase 1 Forslag til bompengeordning og porteføljestyring 1 2 1 (44) FORORD Arbeidet med finansieringsordning og porteføljestyring for Bypakke Grenland er forankret i konseptvalgutredningen

Detaljer

Trondheim kommunes miljøpakke for transport

Trondheim kommunes miljøpakke for transport Trondheim kommunes miljøpakke for transport - et forlik mellom 6 partier i Trondheim bystyre 1. Bakgrunn og forutsetninger 2. Mål 3. Utfordringsbilde 4. Tiltak 5. Finansiering av tiltakene 6. Forventet

Detaljer

Ren luft for alle. Foto: Knut Opeide

Ren luft for alle. Foto: Knut Opeide Gi bilen en pause Ren luft for alle Foto: Knut Opeide Alle bør ha tilgang på ren luft også de som bor i byer. Målet er at vi sammen skal få til trivelige byer og tettsteder der mennesker liker å oppholde

Detaljer

Februar 2010 Rev.23/9.-10

Februar 2010 Rev.23/9.-10 Februar 2010 Rev.23/9.-10 2 Innhold 1. Generelt, bakgrunn og begrensninger... 4 1.1 Bakgrunn for arbeid med parkeringsplan / mandat / bestilling... 4 1.1.1. Kommunestyrets bestilling i sak PS 08/207...

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 08.09.2014

Sakskart til møte i Eldrerådet 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 08.09.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 08.09.2014 Tid 10:15 Forfall meldes til Bjørg I. Barslund: 22055702/41632825 eller på epost

Detaljer

Grenseverdier og nasjonale mål

Grenseverdier og nasjonale mål RAPPORT M-129-2014 Grenseverdier og nasjonale mål Forslag til langsiktige helsebaserte nasjonale mål og reviderte grenseverdier for lokal luftkvalitet Grenseverdier og nasjonale mål M-129-2014 Grenseverdier

Detaljer

Innst. 147 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Dokument 8:10 S (2014 2015)

Innst. 147 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Dokument 8:10 S (2014 2015) Innst. 147 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Dokument 8:10 S (2014 2015) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane

Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Naturvernforbundet, februar 2004 Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Side 2 av 36 Forord Dette rapporten er skrevet som en del av et informasjonsprosjekt

Detaljer

Belønningsordningen 2013-2016 Vedlegg til Oslo kommunes søknad

Belønningsordningen 2013-2016 Vedlegg til Oslo kommunes søknad 29.4.2013 Belønningsordningen 2013-2016 Vedlegg til Oslo kommunes søknad Indeks: 2007=100 Figur 1. Indeksert utvikling i befolkning, kollektivtrafikk og biltrafikk i Oslo og Akershus, med 2007=100. I Oslo

Detaljer