Referat Landsforeningen for barnevernsbarn mai 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat Landsforeningen for barnevernsbarn 10. 11. mai 2014"

Transkript

1 Referat Landsforeningen for barnevernsbarn mai Åpning av landsmøtet Leder Ruzzel Abueg åpner møtet. Leder foreslår at landsmøtet kan velge Anders Handberg som møteleder allerede nå. Forslaget blir enstemmig vedtatt. 2. Registrering av stemmeberettigede Forslag fra styret er at de oppmøtte stemmeberettigede delegatene etter fremlagt liste blir godkjent. Oppmøtte delegater med stemmerett (medlem i mer enn 6 måneder): 3 Anna Celine Røstbakken 4 Are Mathisen 11 Jannicke Gangsø 12 Julia Mortensen 15 Merve Akinci 16 Mona Helen Thjømøe 19 Rutha Kvist 20 Siw-Helen Eikrem 22 Therese Kolstø 24 Veronika Løveng-Hansen 25 Ruzzel Abueg 26 Franz Engedalen 27 Jeanette Nicolaisen 28 Sandrina Sandell 30 Linn M Nilsen-Ottersland 31 Thomas Johansen Vedtatt. Oppmøtte delegater uten stemmerett (medlem i mindre enn 6 måneder): 1 Alexander Skadberg 2 Amal Ahmed 5 Bjørn Erik Johansen 6Bjørn Ove Jensen 7 Edel Marie Haugen Breivik 8 Isabel Amundsen 10 Jannicke Haugen 13 Katharina Edvardsen 14 Martin Andersen 17 Nic Arnevåg

2 18 Remi Ulriksen 23 Victoria Berg 9 personer er til stede. Andre: Unni Bente Andersen Kristine Kiær Kristine H Brekken Thorolf Aurstad Marius Eriksen Anders Handberg Maria Reklev Støttemedlem Kontrollkomite Kontrollkomite Kontrollkomite Koordinator LFB Møteleder Organisasjonssekretær LFB Forslaget blir vedtatt. 3. Godkjenning av dagsorden og forretningsorden Dagsorden blir gjennomgått. Foreslått møteleder går igjennom forretningsorden. Forslaget blir vedtatt. 4. Valg av a) 1 møteleder forslag fra styret er Anders Handberg allerede vedtatt b) 2 sekretærer forslag fra styret er Anders Handberg - vedtatt c) 2 stemmetellere forslag fra styret er at sekretariatet gjør dette - vedtatt d) 2 protokollunderskrivere delegat 24 foreslår nr 15 og nr 1 - vedtatt 5. Styrets årsberetning Styreleder legger fram årsberetningen muntlig. Det åpnes for spørsmål. Det åpnes for en kort debatt. Årsberetningen tas til orientering av et enstemmig landsmøte. 6. Regnskap og revisjonsberetning Regnskap og revisjonsberetning legges fram av Det åpnes for spørsmål. Det åpnes for debatt. Regnskap og revisjonsberetning tas til etterretning av et enstemmig landsmøte.

3 7. Langtidsbudsjettet og fastsettelse av kontingent samt fordeling av kontingent Det åpnes for spørsmål: En delegat spør om styret har tenkt på alternative inntektskilder. Det kommer fram at styret har laget et alternativt budsjett som ikke framligger skriftlig enda. Landsmøtet tar pause i 20 minutter for at sekretariatet skal få framskaffet forslaget. Resten av landsmøtet oppfordres til å komme med forslag til økonomiske disponeringer. Det kommer et skriftlig budsjettforslag fra landsstyret som blir enstemmig vedtatt. Dette er gjengitt slik: Budsjett 2014 Lønn og honorarer Honorar og utgiftskompensasjon styret, medlemmer og talspersoner Lønn org.sek + sosiale kostnader Lønn koordinator + sosiale kostnader Utgifter styret, talspersoner og medlemmer Styremøter (x6) og styrearbeid Styrekurs Landsmøte Overnatting ungdom Reiser ungdom Deltagelse konferanser styret (event Medlemmer/talspersoner/adm) 1. Kurs for talspersoner LFB nytt kull 0 Talspersonsamlinger 2 x i året Digital historiefortelling seminar Oppfølging talspersoner Rekruttering medlemmer 0 Velkomstpakke medlemmer (effekter 0 med Lfb logo) Drift Felleskostnader Lønn/regnskap 49000

4 Sekretær Post/lager med mer Markedsføring Informasjonsarbeid Web/app utvikling og web abonnementer Estimerte inntekter Inntekt foredrag med mer Totalt Overføring fra TILSKUDD Differanse tilskudd budsjett: ( = ) Fordeling av kontingent og fastsettelse av kontingent LFB har ikke kontingent for vanlige medlemmer. Støttemedlemmer betaler kr 300 pr år og bedriftsmedlemmer betaler kr 500. Landsstyret foreslår ingen endring i dette. Landsmøtet vedtar at kontingent og fordeling ikke forandres fra dagens praksis. 8. Kontrollkomiteens beretning Legges fram muntlig av kontrollkomiteen. Beretningen tas til orientering. 9. Innkomne forslag Det åpnes for en workshop om to tema: a) Innkommet forslag fra delegat Merve Akinci: Undersøkelser i flerkulturelle hjem og observasjon. b) Innkommet forslag til diskusjon fra delegat Anna Celine Røstbakken: Tvang i barnevernsinstitusjoner og i barnevernet generelt hva sier loven og hva er barnets rettigheter? Landsmøtet avgjør om nye formuleringer ut fra diskusjonen skal inn i politisk plattform.

5 4 grupper har diskutert både tema a og b, og presenterer konklusjonene sine i plenum. Det åpnes for spørsmål og debatt. En gruppe har jobbet med tema Asylbarn i løpet av og får lov til å presentere sine forslag i plenum. Det åpnes for en kort arbeidsøkt hvor delegatene får skrive konkrete forslag for tema a. Det åpnes for en kort arbeidsøkt hvor delegatene får skrive konkrete forslag for tema b. 10. Politisk plattform 9.1 Landsmøtet behandler forslag fra workshop (punkt 8) Punkter fra workshop a) Forslag 1 (Innledning som styret får fullmakt til å skrive) LFB foreslår at det opprettes et bredt faglig sammensatt team som skal være til stede hos UDI og transittmottakene, for å kunne ivareta barns rettigheter, behov og beskyttelse. Team vil kunne veilede og bistå både barna og foreldrene når de kommer til landet. Forslag 2 LFB ønsker at det lages informative videoer om barnevernet i de språk som er mest representert i Norge. Dette for å øke kunnskapen om barnevernet og å sikre tidlig intervensjon. Vedtatt med alminnelig flertall. Forslag 3 Flette erfaringsbaserte fortellinger fra minoritetsbarn som har hatt tiltak fra barnevernet inn i høyere utdanning. Overflyttes til strategisk plan. Forslag 4

6 Oversette LFB-appen til flere språk, først til Engelsk. Forslaget trekkes, men styret oppfordres til å evaluere mulighetene for dette. Forslag 5 LFB mener at det bør være mer integrering av asylfamilier og mer undervisning i norsk samt norske regler. Spesielt fokus på kvinner og at det skal brukes nøytrale tolker. Oversendes styret for gjennomarbeiding. Forslag 6 Det trengs tolker som snakker ulike språk, slik at de kan være med på å kommunisere mellom den minoritetsspråklige og barnevernet. Dermed hindrer det at barnet får belastningen av å være tolk for sine foreldre. Oversendes styret for gjennomarbeiding der det legges fokus på at barn og andre familiemedlemmer ikke skal brukes som tolk. Forslag 7 LFB mener at det trengs informasjonsmateriale på flere språk enn bare engelsk og norsk. Dette vil gjøre det lettere for barn og voksne av en annen etnisk bakgrunn, å forstå hva barnevernet har i oppgave å gjøre. Vedtatt. Forslag 8 LFB skal jobbe for økt kultur- og religionsforståelse i barnevernet. Inngår som overskrift for eget avsnitt i politisk plattform. Styret utformer dette. Resten av forslagene inngår som underpunkter for dette. Enstemmig. Forslag fra workshop b) Forslag 1

7 LFB mener at det skal utarbeides flere retningslinjer og regler for bruk av tvang. Tvang oppleves i mange situasjoner som traumatisk, og skal derfor kun brukes i siste mulighet når alt annet er forsøkt. Oversendes til styret for utredning. Forslag 2 LFB mener det burde finnes et bedre, mer styrket og uavhengig kontrollorgan som er lett tilgjengelig for barnet hele tiden. Kontrollorganet skal ivareta barnets interesser, være en trygghet og en lett tilgjengelig person å henvende seg til dersom noe er galt. Formålet er å være en vaktbikkje på barnets vegne og for å hindre maktovergrep i fosterhjem, på institusjoner og lignende. Vedtatt mot 1 avholdende. Forslag 3 LFB ønsker ikke at barnevernsbarn skal utsettes for unødvendig bruk av tvang på institusjon eller i fosterhjem. Vi ønsker også at det skal være mindre rom for skjønn i barnevernsloven. Forslag 4 LFB ønsker innføring av autorisasjon for barnevernspedagoger / sosionomer med varslingsplikt om brudd på loven og kritikkverdige forhold, dette kan medføre tap av autorisasjon. Forslag 5 Brudd på barnevernsloven må være straffbart. Forslag 6 Tydeligere retningslinjer for hva som er tvang og hva som er oppdragelse. Slås sammen med forslag 1 Forslag 7 Begrunnelse for tvang. Trukket.

8 Forslag 8 Oppfølging etter bruk av tvang. Slås sammen med forslag 1. Forslag 9 Alltid 2 voksne/personal til stede under bruk av tvang. Trukket. Andre forslag som ikke hører inn under workshop a eller b Forslag 1 Det skal være strengere krav til bruk av skjerming/isolasjon av ungdom i institusjon. Og ungdommen skal få skrive sin egen forklaring på tvangsprotokollen i et eget brev som blir forseglet og sendt til fylkesmann, saksbehandlere og eventuelt andre instanser. Og alle andre alternativer skal være forsøkt før isolasjon blir tatt i bruk. Slås sammen med forslag 1 fra b-workshop. Helhetsvedtak politisk plattform Enstemmig vedtatt med de endringene som har kommet inn. 9.2 Landsmøtet kommer med forslag til eventuelt nye punkter til politisk plattform som hovedstyret formulerer fram til neste landsmøte. Innkommet sak Det orienteres skriftlig fra Heidi Anderssen om at hun har valgt å trekke seg fra sitt styreverv. Denne er datert og blir tatt til orientering. Det presiseres at valgkomiteen har vært klar over dette. Landsmøtet tar dette til orientering. 11. Strategisk plan LFB Hovedstyret legger fram forslag til strategisk plan for perioden i henhold til oppdrag fra landsmøtet Denne har blitt sendt ut til delegatene og blir lest opp av Ruzzel Abueg. Innkomne forslag fra landsmøtet: Forslag 1

9 Bidra aktivt for å bistå i produksjon av infomatriale om barnevernets formål og arbeid, da på ulike språk som er representert i Norge. Vedtatt mot seks avholdende stemmer. Forslag 2 Gjøre LFB synlig for naturlige samarbeidspartnere som jobber mot fremmedspråklige i Norge med den hensikt å bidra med informasjon om barnevern. Vedtatt mot to avholdende. Forslag 3 På sikt ser vi for oss et arbeidsutvalg som skal jobbe for dette formålet. Dette kan være et prosjekt der det er mulig å søke prosjektmidler med andre samarbeidspartnere. Tas til orientering. Forslag 4 Flette erfaringsbaserte fortellinger fra minoritetsbarn som har hatt tiltak fra barnevernet inn i høyere utdanning. Vedtatt mot seks avholdende. Forslag fra landsstyret (opprinnelig utsendt forslag) Vedtatt mot seks avholdende. Votering over helheten strategisk plattform med endringsforslag Helhet vedtatt mot to avholdende. 12. Hovedstyrets forslag til endringer i vedtekter i henhold til endringsforslag samt forslag om endring av språkformulering Forslag 1: Forslag 2: Tilleggsforslag: Det legges til en tredje vararepresentant for å sikre kontinuitet.

10 Votering over helheten: 13. Valg av hovedstyre, kontrollkomite og valgkomite Landsmøtet vedtar med over 2/3-dels flertall at de nye vedtektene legges til grunn for valg av nytt styre. Valg: Leder er ikke på valg. Nestleder er på valg, Veronika Løveng-Hansen er innstilt og blir valgt ved akklamasjon. Styremedlem 1 er ikke på valg. Styremedlem 2 er på valg, Jeanette Nikolaisen er innstilt og blir valgt ved akklamasjon. Styremedlem 3 er ikke på valg. Styremedlem 4 har trukket seg og landsmøtet blir spurt om det finnes kandidater. Valgkomiteen har Aino Ballo, Jan Kristian Engebakken og Linn M Nilsen-Ottersland som kandidater. I tillegg melder Isabel Amundsen, Siw-Helen Eikrem og Marve Alinci seg til valg. Det blir utført et skriftlig anonymt valg. Aino Ballo blir valgt. 1. vara er ikke på valg. 2. vara er ledig. Landsmøtet blir spurt om det finnes kandidater. Følgende kandidater melder seg: Siw-Helen, Linn, Isabel, Remi og Jan Kristian. Linn ble valgt. 3. vara er ledig. Landsmøtet blir spurt om det finnes kandidater. Følgende kandidater melder seg: Alexander Skadberg, Anna Røstbakken, Jan Kristian Engbakken, Remi Ulriksen, Isabel Amundsen og Siw-Helen Eikrem.

11 Anna Røstbakken blir valgt. Valgkomiteen ber landsmøte til å sette kontrollkomite etter følgende prioriterte rekkefølge: Thorolf Aurstad (Leder) (fra tidligere) Kristine H Brekken (Nestleder) (fra tidligere) 1. Kjetil Ostling 2. Jan Storø 3. Ellen Galaasen 4. Reidar Hjermann Godkjent ved akklamasjon. Styret foreslår følgende valgkomite: 1. Thomas Johansen (Leder) 2. Eivin Sundal 3. Isabel Amundsen Godkjent ved akklamasjon. 14. Fastsettelse av neste landsmøte Forslag om siste helg i april Enstemmig. 15. Avslutning Møtet avsluttes av leder. Anders Handberg Merve Akinci Alexander Skadberg Møteleder

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no VEDTEKTER Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014 www.elev.no Innholdsfortegnelse Vedtektene Navn og formål s. 5 Organisasjon s. 5 Medlemskap s. 6 Institusjonsbasert medlemskap

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008.

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008. Organisasjons- og personalhåndbok / Retningslinjer og vedtekter / Retningslinjer for menighetene i Den Evangelisk Lutherske Frikirke / Retningslinjer for menighetens barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE OPPDAL, LØRDAG 1.FEBRUAR 2014 KL. 16:45 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Metodistkirkens Kvinneforbund

Metodistkirkens Kvinneforbund Metodistkirkens Kvinneforbund Innkalling til Landsmøte i Trondheim 26. april 2014. Landsstyret vil med dette ønske hjertelig velkommen til Landsmøte på Nova Hotell, Trondheim lørdag 26.4.2014. Hver menighet

Detaljer

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Årsmøte 2015 Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Saksliste 1. Konstituering av møtet a) Godkjenning av innkalling og saksliste b) Godkjenning av forretningsorden c) Valg av møteleder: d) Valg av referent:

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

Referat fra informasjonsmøte med Get

Referat fra informasjonsmøte med Get Referat fra informasjonsmøte med Get I forkant av generalforsamlingen ble det gjennomført ett informasjonsmøte med to representanter fra GET. Representantene besvarte i hovedsak en del spørsmål fra brukere

Detaljer

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april Innhold: Dagsorden...1 Forretningsorden...2 Sak 1: Åpning av møtet...4 Sak 2: Årsmeldinger...5 Sak 3: Regnskap...6 Sak 4: Budsjett...6 Sak 5:

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Leder av NSFF, Roald Synnevåg, Bekkalokket FK, åpnet møtet og ønsket alle delegatene velkommen til landsmøte i Tønsberg.

Leder av NSFF, Roald Synnevåg, Bekkalokket FK, åpnet møtet og ønsket alle delegatene velkommen til landsmøte i Tønsberg. REFERAT FRA LANDSMØTEFORHANDLINGENE I TØNSBERG, LØRDAG 23. MAI 2009 ÅPNING AV LEDER Leder av NSFF, Roald Synnevåg, Bekkalokket FK, åpnet møtet og ønsket alle delegatene velkommen til landsmøte i Tønsberg.

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet

Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet 2015 Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet Bø Hotell, Bø 18.04.2015 1 Innhold 2 Saksfremlegg... 2 3 Dagsorden... 5 3.1 Saksliste:... 5 3.2 Forretningsorden:... 6 4 Årsberetning

Detaljer

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2005... 4 Nøkkelpersoner i NFF i perioden 23.04.2005 22.04.2006... 7 Nøkkeltall i 2005... 8 Diverse aktiviteter... 8 Sak

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer