Omfang og utvikling Social gaming

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Omfang og utvikling Social gaming"

Transkript

1 Omfang og utvikling Social gaming Notat frå Lotteritilsynet til Hamarutvalet juni Talet på spelarar i Noreg Til å berekne kor mange som spelar sosiale spel i Noreg nyttar Lotteritilsynet data frå tre kjelder: Universitetet i Bergen (UiB) sin rapport «Omfang av penge- og dataspillproblemer i Norge 2013» (mai 2014), Medietilsynet sin rapport «Barn og Medier 2014» (april 2014) og befolkningsdata frå Statistisk Sentralbyrå (SSB) per 1. For å kunne sjå våre berekningar i ein europeisk samanheng har vi i tillegg sett til Schmid, Talos og Aquilina sin rapport «Social Gaming in Europe» (Desember 2012). Europeiske data har vi då sett i forhold til befolkningstal henta frå Eurostat. Undersøkinga til UiB omfatta hovudsakleg pengespel i tradisjonell forstand, men det var også med spørsmål om dataspel samt om spel via sosiale medier. Eitt av spørsmåla var: Hvor ofte spiller du spill via sosiale medier, som Facebook (f.eks. Candy Crush Saga, Farmville, Texas HoldEm eller Criminal Case)? Spørsmålet var stilt i del av spørjeskjema kalla «Andre spill». Denne delen var plassert mellom «Pengespill» og «Dataspill». Undersøkinga blei gjennomført i eit representativt utval av befolkninga, 16 til 74 år, og i alt personer svarte på spørjeskjemaet. Totalt var det i overkant av 20 prosent av som hadde spelt slike spel. Kvinner svarte oftare enn menn at dei hadde spelt, og yngre oftare enn eldre. I overkant av 15 prosent av kvinnene spelte ein eller fleire gonger per veke medan andelen for menn var nær 9 prosent. I aldersgruppa 16 til 25 år spelte nærare 27 prosent ein gong i veka eller oftare. Frå undersøkninga vil om lag nordmenn mellom 16 og 74 år ha spelt slike spel via sosiale medier som f.eks. Facebook. UiB hadde også eit spørsmål om kjøp av Facebook-kredittar eller virtuelle pengar for bruk i spel. Her kom det fram at fleire enn dei som hadde spelt via sosiale medier hadde kjøpt slike kredittar eller virtuelle pengar til å bruke i spel: Totalt 1,3 gonger så mange 1. Om vi multipliserer det opprinnelege anslaget på spelarar med 1,3 2 kan vi anslå at om lag personar spelar spel der dei kan betale i spel, men der ikkje alle spelar slike spel via dei mest brukte sosiale media som t.d. Facebook. Til samanlikning var det 37 % i undersøkinga som sa dei hadde spelt dataspel i løpet av det siste halvåret. Dette utgjer spelarar, men ikkje alle spel vil falle inn under omgrepet sosiale spel eller være spel der kan betalast undervegs i spelet 3. Spel på mobil eller nettbrett 1 28,8 % blant dei som hadde spelt slike spel via sosiale medier (utgjer om lag ), men 7,7 % i heile utvalet (utgjer om lag ). 2 Føreset her lik andel som betaler i spel uavhengig om via sosiale medier eller ikkje. 3 I spørjeskjema vart dataspill omtalt som «ulike typer elektroniske spill som spilles på PC eller på ulike spillkonsoller som Playstation, Xbox, PsP, Nintendo, Gameboy og liknende».

2 var ikkje inkludert i spørsmålsteksten. For å fange opp dei som er yngre enn 16 år har vi sett til Medietilsynets rapport Barn og Medier Rapporten baserer seg på ei kartlegging utført av IPSOS / MMI frå november 2013 til januar 2014, med svar frå barn på 71 skular rundt om i landet. Ei tilsvarande kartlegging vart gjort i Frå barneundersøkingane i 2012 og 2014 har vi berekna at 94 % av borna har spelt TV- eller PC-spel i I aldersgruppa 9 til 15 år vil dette utgjere om lag born som vil kome i tillegg til anslaga vi får frå UiB sin rapport. Rapportane til UiB og Medietilsynet er begge frå 2014, og gir ferske og representative data på speleåtferd i Noreg. Med utgangspunkt i rapportane kan vi anslå at over 1,5 millionar deltek i slike spel. Vi har likevel ikkje tal for kor mange born yngre enn ni år som spelar, men Medietilsynets rapport viser at andel som spelar er høgast blant 9 11 åringar der 98 % har spelt, mens andelen er 89 % blant åringar. Då må vi kunne slå fast at mange av dei som er yngre enn 9 år også spelar. Diagrammet under viser korleis spelarane fordeler seg på kjønn og kor ofte dei spelar 4. Mange spelar forholdsvis ofte, og kvinner noko oftare enn menn. Denne kjønnsforskjellen treng ikkje vere reell. Bl.a. fordi estimatet tek utganspunkt i spel via sosiale medier som f.eks. Facebook blant dei som er 16 år og eldre. Resultatet illustrerer likevel at speling er ein aktivitet for veldig mange, både kvinner og menn Spelarar 9-74 år, og kor ofte dei spelar (2013) Sjeldnare enn ein dag i månaden 1-3 dager per månad 1-2 dager per veke 3 dager per veke eller oftare Jenter og kvinner Gutar og menn ,5 millionar norske spelarar er eit forsiktig anslag. Dette får vi og ein indikasjon på dersom vi ser til internasjonale data i rapporten Social Gaming in Europe. Her er det estimert at om lag 196 millionar spelar slike spel i Europa i 2013, med 29 millionar i både Tyskland og Storbritannia, 24 millionar i Frankrike og 7 millionar i Nederland. 4 Medietilsynet sin rapport hadde andre kategoriar for kor ofte det blir spelt. Desse har vi tilpassa kategorisering som vart gjort i UiB sin rapport.

3 Vi har valt å samanlikne Noreg med desse fire landa fordi dei blant nemnde land i rapporten har forholdsvis høge estimat for andel spelarar i befolkninga (mellom 35 % og 45 %), og forholdsvis høg berekna omsetning per spelar ($ 4.40 til $ 5.60). Dersom desse landa hadde ei folkemengd som i Noreg ville det både i Tyskland og i Frankrike grovt sett vore 1,8 millionar spelarar, i Storbritannia 2,3 millionar og i Nederland 2,1 millionar. På grunnlag av manglande data om barn under 9 år og høgare estimat frå andre land vil vårt endelege estimat for tal spelarar vere om lag 2 millionar, noko som utgjer 40 prosent av befolkninga. Tal spelarar i Norge i 2013 Yngre enn 9 år ikkje kjend 9-15 år, (Medietilsynet 2014) år (UiB 2014) Spelt TV- eller PC spel, Alle typer: PC, konsoll, mobil/smarttelefon, Nintendo DS, Playstation PSP, Vita Spelt via sosiale medier som f.eks. Facebook, men inkl. påslag fordi fleire har kjøpt kredittar eller virtuell pengar enn dei som har spelt via slike sosiale medier år Medietilsynet og UiB 2014 Sum > Når vi ser til norske data Vårt estimat om lag Når vi samanliknar med utanlandske data og gir rom for spelarar yngre enn 9 år Omsetning i sosiale spel For å kunne seie noko om omsetninga må vi i mangel av norske data sjå til ulike kjelder både nasjonalt og internasjonalt. Frå rapporten Social Gaming in Europe kan estimert omsetning per spelar grovt bereknast til å utgjere om lag $ 5 per spelar i landa Tyskland, Frankrike, Storbritannia og Nederland. I ein rapport frå Gambling Commission (UK) «Exploring Social Gambling: Scoping, Classification and Evidence Review» (april 2014) er det anslått at årleg gjennomsnittleg omsetning per spelar (ARPU) er estimert til $ 2.60 i 2011 og stigande til $ 3.70 i Ei snittberekning vil her vere $ 3.15 for Desse gjennomsnittstala gjeld for alle som spelar, samstundes som det berre er eit mindretal

4 som faktisk betaler i spel. Rapporten Social Gaming in Europe viser generelt at 1 til 5 % av spelarane kjøper noko i spela: Only 1%-5% of the social game player base purchase in-game currency and virtual goods. Rapporten Exploring Social Gambling: Scoping, Classification and Evidence Review viser til forsking, riktig nok frå 2011, der ei tilsvarande låg andel betaler i spel. Her er estimatet at 3-5 % betaler for «in game virtual goods». Det er verdt å merke seg at desse anslaga gjeld spelarar globalt, og dermed vil omsetning per spelar og andel som betaler i spel kunne variere frå land til land. Sterk teknologisk utvikling og god økonomi medverkar truleg til at gjennomsnittleg omsetning per spelar er høgare i Noreg. Vi kan difor seie at om vi nyttar estimat frå rapporten Social Gaming in Europe ($ 5 per spelar i utvalte land) vil dette gi nøkterne norske estimat. Første berekning få betaler: spelar i snitt for 30 kroner kvar (5 $). Omsetninga i Noreg vil vere totalt 60 millionar kroner 5 i Dersom 3-5 % bruker pengar i spel vil dette bety at om lag betalande spelarar i snitt bruker kroner 750 kvar. Andre berekning fleire betaler: På grunnlag av rapporten til UiB og eit estimert tal barn frå Medietilsynets rapport vil kvar fjerde spelar ha brukt pengar i spel ( / ) Dermed er det ikkje berre 3-5 %, men 6 gonger så mange som betalar i spel. Med utgangspunkt i $ 5 per spelar vil omsetning i spel då kunne bereknast til 370 millionar kroner der betalande i snitt bruker 750 kroner kvar. At vårt anslag for andel betalande spelarar (ca. 25 %) er høgare enn tidlegare internasjonale estimat kan mellom anna skuldast at vi baserar oss på kartlegging gjort seint i 2013, medan andre anslag er basert på eldre data. 5 Norges Bank, Middelkurs 2013: 5,8770 for 1 USD

5 Tredje berekning bransjetall og truleg meir realistisk: Den nordiske dataspelbransjen har presentert estimat for omsetning i dei nordiske landa 67 : Vi har markert segmenta 8 som er mest aktuell for «social gaming». Med utgangspunkt i Euro middelkurs for vil desse tre kategoriane totalt utgjere 650 millionar kroner i MMO F2P Massively Multiplayer Online Games (MMO) som er Free to play (F2P). Omsetninga utgjer 160 millionar kroner, som i sin heilheit kan reknast med som omsetning i sosiale spel. Spela har sosiale aspekt og ein betaler for innhald etter kvart som ein spelar Social Spel som er designa for sosiale nettverk og sosial samhandling. Slike spel er for det meste F2P, og då vil mykje av omsetninga genererast gjennom spelet. Omsetninga utgjer 170 millionar kroner i 2013, og vi reknar med at om lag 90 prosent av omsetninga skriv seg frå kjøp i spel. Mobile Spel som er designa for mobiltelefonar og nettbrett. Dei er enkle å spele og av kortare varigheit. Desse er også ofte F2P, og omsetninga utgjer 330 millionar kroner. Som for kategorien Social reknar vi med at 90 prosent av omsetninga skriv seg frå kjøp i spel. Basert på bransjetala og våre anslag vil omsetning i sosiale spel då kunne utgjere om lag 600 millionar kroner. Vi vurderer dette som eit meir realistisk estimat. Dei andre tek utgangspunkt i at kvar spelar kjøper for om lag $ 5 årleg som igjen bygger på ei berekna omsetning der mellom anna spel på mobil ikkje er inkludert Estimat er gjort av det amerikanske selskapet SuperDataResearch. 8 Kategoriane er nærare omtalt her: 9 Norges Bank, Euro middelkurs 2013: 7,8087 NOK for 1 Euro

6 Med eit estimat på 600 millionar kroner vil betalande spelarar (25 % av 2 mill) i snitt ha spelt for kroner kvar. Framskriving til 2018 Det er vanskeleg å framskrive utviklinga for sosiale spel. Blant anna fordi spel, speleplattformer og betalingsløysingar endrar seg. Vi reknar med at vekst først og fremst kjem på omsetning og i mindre grad i talet på spelarar. Dei aller fleste barn og unge speler allereie så der er det lite rom for nyrekruttering. Fleire kan likevel kome til å betale i spel. Nokon av dei eldre / vaksne kan tenkjast å debutere med spel. Framskriving baserer vi på rapporten Social Gaming in Europe. I Social Gaming in Europe blir talet på spelarar og omsetning i Europa framskriven til og med år Denne informasjonen gjer vi bruk av i våre estimat. Det var berekna 148 millionar spelarar i Europa i Rapporten viser ei estimert utvikling til 222 millionar spelarar i For dei landa Noreg er samanlikna med steig estimatet med 11 % i 2012, 9 % i 2013 og vidare er det estimert 7 % auke i 2014 og 3 % i Vi legg same vekst til grunn for 2014 (7 %) og 2015 (3 %). Deretter har vi redusert veksten i 2016 og 2017 til høvesvis 2 % og 1 % reknar vi som stabilt samanlikna med Tal spelarar i Noreg - estimat 2013 til

7 Millionar kroner I Europa var omsetninga berekna til $ 483 millionar i 2011 og estimert auka til $ millionar i Omsetninga er i rapporten omtalt som «user spending, not deducting e.g., social network fees» og vidare at «The analysis does not include mobile gaming or the impact of the introduction of local currencies as a means of payment for in-game currencies and goods» I estimatet er inntekt frå reklame ikkje medrekna. Vi er usikre på i kva grad veksten som vart skissert gir eit godt bilete på utviklinga framover. Mellom anna fordi estimatet vart gjort før forretningsmodellen F2P / «Freemium» var godt etablert. I ein rapport frå Distimo kjem det fram at 90 % av spelomsetninga i Apple App Store (november 2013) kom frå «Free apps with in-app purchases» 10. I tillegg er spel i dag langt meir tilgjengeleg på mobile plattformer enn for få år sidan. Det kan og vere problematisk at framskrivingar ikkje tek utgangspunkt i historiske og reelle tal som syner reell utvikling fram til startpunkt for estimat. Vårt utgangspunkt er data frå ekstern rapport som også nyttar estimat i si framskriving. På tross av denne usikkerheita, og i mangel av andre kjelder legg vi til grunn same vekst som i rapporten Social Gaming in Europe. For dei fire landa vi samanliknar med var veksten i omsetning der berekna til 18 % i 2012, 26 % i 2013 og vidare estimert 25 % auke i 2014 og 17 % i Denne veksten legg vi inn i våre estimat med 25 % for 2014 og 17 % for Deretter har vi redusert veksten i 2016, 2017 og 2018 til høvesvis 15 %, 10 % og 5 % Betaling i spel - estimat 2013 til Publikasjon frå Distimo: 2013 Year in Review, Solving the App-Puzzle (Desember 2013).

8 I 2013 reknar vi med at 2 millionar nordmenn spelte og betalte i alt 600 millionar. I snitt blir dette 300 kroner per spelar uavhengig av om ein har betalt i spel eller ikkje. Dersom den reelle utviklinga blir slik vi her har berekna, vil litt fleire (2,2 millionar) spele i 2018 og betale i alt 1,2 milliardar. I snitt vil dette bli i overkant av 500 kroner per spelar.

Vaksne bruker tannlegetenester ulikt

Vaksne bruker tannlegetenester ulikt Vaksne bruker tannlegetenester ulikt Det er til dels store forskjellar i bruken av tannlegetenester blant vaksne. går oftare til tannlegen enn menn, og dei yngste går sjeldnast. Vidare går dei med høg

Detaljer

De sig og trykk: 07 Gruppe n A S Årsmelding 2013 Storehagen 1B - Postboks 800, 6805 Førde Tlf.: 57 82 80 00 postmottak@lottstift.no lottstift.

De sig og trykk: 07 Gruppe n A S Årsmelding 2013 Storehagen 1B - Postboks 800, 6805 Førde Tlf.: 57 82 80 00 postmottak@lottstift.no lottstift. Årsmelding 2013 Visjon Vi vernar verdiar Truverdige Hjelpsame Samhandlande Innhald Lotteri- og stiftelsestilsynet Direktøren si oppsummering 4 Slik er vi organisert 5 Nøkkeltal for 2013 6 Lotteritilsynet

Detaljer

Visjon. Vi vernar verdiar. Verdiar. Truverdige. Hjelpsame. Samhandlande

Visjon. Vi vernar verdiar. Verdiar. Truverdige. Hjelpsame. Samhandlande Årsmelding 2011 Visjon Vi vernar verdiar Verdiar Truverdige Hjelpsame Samhandlande Innhaldsliste Lotteri- og stiftelsestilsynet Vi skal bruke kunnskapen vi får 5 Slik er vi organisert 7 Milepælar i 2011

Detaljer

Rapport frå ekspertgruppe, desember 2014. Grenselause pengespel krev ny teknologi ny regulering?

Rapport frå ekspertgruppe, desember 2014. Grenselause pengespel krev ny teknologi ny regulering? Rapport frå ekspertgruppe, desember 2014 Grenselause pengespel krev ny teknologi ny regulering? «Grenselause pengespel - krev ny teknologi ny regulering?» Rapport frå ekspertgruppe, nedsett av Kulturdepartementet

Detaljer

Hjelpemiddelbehov i framtida

Hjelpemiddelbehov i framtida Hjelpemiddelbehov i framtida Ei framskriving av talet på brukarar av hjelpemiddel fram mot 2060 Av Sigurd Gjerde Samandrag I denne artikkelen vil vi gå gjennom framskrivingar av talet på brukarar av hjelpemiddel

Detaljer

Noregs Bank Memo. Utviklingstrekk i kunderetta betalingsformidling 2013. Nr 1 2014

Noregs Bank Memo. Utviklingstrekk i kunderetta betalingsformidling 2013. Nr 1 2014 Utviklingstrekk i kunderetta betalingsformidling 213 Nr. 1 214 Noregs Bank Adresse: Bankplassen 2 Post: Postboks 1179 Sentrum, 17 Oslo Telefon: 22316 Telefaks: 2241315 E-post: central.bank@norges-bank.no

Detaljer

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND Ei kartlegging av aktivitetar og effektar av etterutdanningsopphald gjennomført i 2008 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) Postadresse:

Detaljer

Langt igjen? Levekår og sosial inkludering hos menneske med fysiske funksjonsnedsetjingar. nr 12/13 12/2013

Langt igjen? Levekår og sosial inkludering hos menneske med fysiske funksjonsnedsetjingar. nr 12/13 12/2013 ISBN 978-82-7894-482-0 0ISSN 0808-5013 Levekår og sosial inkludering hos menneske med fysiske funksjonsnedsetjingar Jon Erik finnvold 12/2013 Rapport nr 12/13 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo

Detaljer

Flytting til Hardanger

Flytting til Hardanger Flytting til Hardanger unge vaksne sine preferansar og praksisar Juni 2008 Innhald: 1. Innleiing s3 2. Metode s5 3. 31-åringane frå Hardanger kven er dei? s7 4. Bustad og Arbeid s12 5. Tilknytning, trivsel

Detaljer

Ny tid for Hardanger?

Ny tid for Hardanger? Ny tid for Hardanger? Flytting mellom 27 og 21 i lys av tidlegare år Desember 211 AUD-rapport nr. 14.2-11 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD)

Detaljer

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter - Vinje kommune- Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 734 008 2008 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og bestilling...1 1.2 Problemstillingar...2 1.3 Avgrensing...2 1.4 Bruk av begrep...2

Detaljer

Årsrapport om betalingssystem 2012

Årsrapport om betalingssystem 2012 Årsrapport om betalingssystem 212 mai 213 Årsrapport om betalingssystem 212 Noregs Bank sitt ansvar og årsrapportering Noregs Bank sitt ansvar på betalingsområdet Noregs Bank skal arbeide for robuste

Detaljer

Ungdomsbarometeret 2005

Ungdomsbarometeret 2005 Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf.: 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport 6/2005 Ungdomsbarometeret 2005 Hogne Lerøy Sataøen, Marius Knagenhjelm VF Rapport Tittel Ungdomsbarometeret

Detaljer

Digitale tenester i staten statuskartlegging. Rapport 2013:9 ISSN 1890-6583

Digitale tenester i staten statuskartlegging. Rapport 2013:9 ISSN 1890-6583 Digitale tenester i staten statuskartlegging Rapport 2013:9 ISSN 1890-6583 Føreord I 2012 lanserte Stoltenberg II eit digitaliseringsprogram frå regjeringa, der det vart varsla eit auka trykk på digitalisering

Detaljer

Fylkesstatistikk 2011

Fylkesstatistikk 2011 Ein tydeleg medspelar Fylkesstatistikk 2011 Møre og Romsdal Innvandringa sikrar god vekst i folketalet Framleis god vekst i folketale Færre yngre kvinner enn yngre menn Eksportfylket Færre unge fleire

Detaljer

Å gjere Sognefjorden synleg på Internett

Å gjere Sognefjorden synleg på Internett Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 9/2005 Å gjere Sognefjorden synleg på Internett Tiltak og resultat 1. tertial 2005 Svein Ølnes Tittel VF Notat

Detaljer

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 2 3 Innhald Innhald... 3 Innleiing... 5 Hovudfunn... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsresultat... 6 Gjennomføring... 6 Spesialpedagogisk arbeid... 6 Klasseleiing...

Detaljer

Notat 2006-15 Verdi av fôr frå utmarksbeite og sysselsetting i beitebaserte næringar

Notat 2006-15 Verdi av fôr frå utmarksbeite og sysselsetting i beitebaserte næringar Notat 2006-15 Verdi av fôr frå utmarksbeite og sysselsetting i beitebaserte næringar Agnar Hegrenes Leif Jarle Asheim 1 Tittel Forfattar Prosjekt Utgjevar Utgjevingsstad Oslo Utgjevingsår 2006 Tal sider

Detaljer

Handlingsplan. Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner

Handlingsplan. Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner Handlingsplan Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner Innhaldsliste 1 INNLEIING OG SAMANDRAG 5 1.1 SORIA MORIA-ERKLÆRINGA, MÅLSETJING, FØRESETNADER OG TILTAK 5 1.2 DEFINISJON AV ENTREPRENØRSKAP

Detaljer

Folkehelseoversikt for. Fjell kommune

Folkehelseoversikt for. Fjell kommune Folkehelseoversikt for Fjell kommune 2014 Innhaldsliste 1. Bakgrunn... 3 1.1 Folkehelselova... 3 1.2 Om folkehelse... 4 1.3 Kjelder... 5 1.4 Folkehelseprofil... 5 2. Befolkningssamansetting... 6 2.1 Dagens

Detaljer

Årsrapport om betalingssystem 2009

Årsrapport om betalingssystem 2009 Årsrapport om betalingssystem 2009 mai 2010 Årsrapport om betalingssystem 2009 Noregs Bank Oslo 2010 Adresse: Bankplassen 2 Post: Postboks 1179 Sentrum, 0107 Oslo Telefon: 22 31 63 83 Telefaks: 22 31

Detaljer

Klimasårbarheit og klimagassutslepp for Sogn og Fjordane

Klimasårbarheit og klimagassutslepp for Sogn og Fjordane Vestlandsforskingsrapport nr. 6/2008 Klimasårbarheit og klimagassutslepp for Sogn og Fjordane Kyrre Groven, Erling Holden, Carlo Aall, Hanna Nyborg Storm, Morten Simonsen Vestlandsforsking, Pb 163, 6851

Detaljer

Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF rapport 14/2003 BIT REISELIV FORPROSJEKT

Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF rapport 14/2003 BIT REISELIV FORPROSJEKT Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF rapport 14/2003 BIT REISELIV FORPROSJEKT HOTELLGRUPPA I SOGN PÅ INTERNETT KARTLEGGING AV STATUS OG BEHOV Øyvind

Detaljer

Forsiktig, men sårbar vekst

Forsiktig, men sårbar vekst Mai 21 Forsiktig, men sårbar vekst Næringsbarometeret er utarbeidd i samarbeid mellom Asplan Viak og partnarane bak barometeret: 2 LEIAR 3 Næringsbarometeret tek pulsen på næringslivet Næringsbarometeret

Detaljer

Tal og analyse av barnehagar i Noreg

Tal og analyse av barnehagar i Noreg Utdanningsspeilet 2014 Tal og analyse av barnehagar i Noreg 2 Oversikt Barnehagespegelen inneheld aktuell statistikk og forsking om barnehagane i Noreg. Tala og analysane er henta frå Utdanningsspeilet.

Detaljer

Inntekt, sparing og investering i jordbruket

Inntekt, sparing og investering i jordbruket NOTAT 2011 16 Inntekt, sparing og investering i jordbruket Driftsgranskingsdata for 1992 2009 AGNAR HEGRENES NILF gjev ut ei rekkje publikasjonar Kjem ut årleg: «Driftsgranskingar i jord- og skogbruk»

Detaljer

Gevinstar og kostnader ved omstilling. Ein literaturoversikt med vekt på resultat for Noreg

Gevinstar og kostnader ved omstilling. Ein literaturoversikt med vekt på resultat for Noreg Gevinstar og kostnader ved omstilling. Ein literaturoversikt med vekt på resultat for Noreg Kjell G. Salvanes Institutt for samfunnsøkonomi Norges Handelshøyskole Notat til Kompetansearbeidsplassutvalget

Detaljer

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013.

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. Utfordringsdokument Basert på Folkehelsekartlegging for Hjelmeland kommune, pr. 01.10.13. (FSK-sak 116/13) Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. DEMOGRAFI Ca. 16 % av befolkninga i Hjelmeland

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell 2015 Innhald Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell... 3 1. Innleiing / samandrag... 3 2. Personale... 8 3. Læringsmiljø... 9 4. Analyse av samanhengar... 19

Detaljer

Sjølvstendig arbeid innan hovudprofilen Økonomisk styring

Sjølvstendig arbeid innan hovudprofilen Økonomisk styring NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2008 Sjølvstendig arbeid innan hovudprofilen Økonomisk styring Rettleiar: Associate Professor Kenneth Fjell Hotellprising by versus distrikt Av Jon Arve Hatlevoll og

Detaljer