Endring i forskrift om satser i prisutjevningsordningen for melk og satser for produksjonsfløte og tilvirkningsverdi på smør

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endring i forskrift om satser i prisutjevningsordningen for melk og satser for produksjonsfløte og tilvirkningsverdi på smør"

Transkript

1 Adressater i henhold til liste Vår dato: Vår referanse: /515.1 Deres dato: Deres referanse: Vedlegg: Kopi til: Forskrift, tabeller, liste over adressater Landbruks- og matdepartementet Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo, Norway Besøksadresse: Stortingsgt. 28 Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Org.nr: NO MVA Bankkonto: Endring i forskrift om satser i prisutjevningsordningen for melk og satser for produksjonsfløte og tilvirkningsverdi på smør Statens landbruksforvaltning (SLF) har vedtatt endring i forskrift av 29. juni 2007 nr. 904 om satser i prisutjevningsordningen for melk og satser for produksjonsfløte og tilvirkningsverdi på smør (satsforskriften). Endringsforskriften er vedlagt dette brevet. De endrede satsene trer i kraft 1. juli Innledning Vi viser til SLFs brev av 22. mars 2013 hvor forslag til endringer i satsforskriften ble sendt på høring. Forslaget i høringsbrevet inneholdt nye satser for avgifter og tilskudd i pris- og biproduktgruppene, nye innfraktsatser, ny sats for kapitalgodtgjørelse, endret produksjonsfløteverdi og ny sats for prognosert tilvirkningsverdi på smør. SLF legger til grunn Landbruks- og matdepartementets (LMD) vedtak av 29. mai 2013 med justeringer i forskrift om prisutjevningsordningen for melk av 29. juni 2007 nr. 832 (prisutjevningsforskriften). I forhold til SLFs høringsnotat er satsen for differensierte avgifter og tilskudd økt med 2 øre, mens satsen for særskilt distribusjonstilskudd til Q- meieriene er økt med 5 øre. Justeringene som ble vedtatt innebærer at satsen for differensierte avgifter og tilskudd økes til 27 øre og satsen for særskilt distribusjonstilskudd til Q-meieriene reduseres til 50 øre, mens volumgrensen økes med 20 mill. liter til 100 mill. liter i forhold til inneværende satsår. Endringene vil tre i kraft fra 1. juli 2013 og er innarbeidet i dette vedtaket. I høringsbrevet av 22. mars 2013 ble det tatt forbehold om mulige endringer som følge av jordbruksoppgjøret for Partene i jordbruksoppgjøret hadde i følge sluttprotokollen ingen merknader til de foreslåtte satsene i høringsbrevet. SLF har mottatt fire skriftlige uttalelser til høringsbrevet. Sentrale innspill fra høringsinstansene omtales under.

2 Statens landbruksforvaltning Side: 2 av 8 I forhold til forslaget som var på høring er det gjort følgende endringer: Volumprognosen er økt for prisgruppe 7. Likviditeten er bygd ned med ytterligere 1 øre/liter. Avgiften i prisgruppe 1 er redusert med ytterligere 2 øre/liter og avgiften i prisgruppe 4 er redusert med ytterligere 1 øre/liter. Avgiften i biproduktgruppe 4 og 5 er redusert med ytterligere 2 øre/liter. Utover dette blir endringsforslagene som fremkommer av høringsbrevet vedtatt i sin helhet. Nedenstående tabell oppsummerer endringene fra gjeldende til nye satser for pris- og biproduktgruppene. Vi viser også til vedlagte tabell 2 og 3 som inneholder et mer detaljert oppsett. Tabell 1: Fra gjeldende til nye PU-satser (kr/l)* Gjeldende satser i denne høringen Endring Nye satser fra 1. juli 2013 Prisgruppe 1 1,61-0,03 1,58 Prisgruppe 2 1,82-0,01 1,81 Prisgruppe 3 0,00 0,00 0,00 Prisgruppe 4 1,44-0,02 1,42 Prisgruppe 5-0,46-0,01-0,47 Prisgruppe 6-0,35-0,01-0,36 Prisgruppe 7-0,91-0,01-0,92 Prisgruppe 8-1,02-0,01-1,03 Prisgruppe 9-0,84-0,01-0,85 Prisgruppe 10-1,17-0,01-1,18 Prisgruppe 11-1,09-0,01-1,10 Prisgruppe 12-1,43 0,00-1,43 Biproduktgruppe 1 13,57 0,00 13,57 Biproduktgruppe 2-5,78 1,00-4,78 Biproduktgruppe 3-7,87 1,00-6,87 Biproduktgruppe 4 2,30-0,07 2,23 Biproduktgruppe 5 1,62-0,07 1,55 Biproduktgruppe 6 1,50 0,00 1,50 *positive tall er avgift, negative tall er tilskudd SLF viser til prisutjevningsforskriftens 4 femte ledd siste setning og gjør oppmerksom på at det ikke kan gis tilskudd pr. liter anvendt melk i prisgruppene 1-11 som overskrider tilskudd pr. liter anvendt melk i prisgruppe 12. Dersom tilskuddsats (inkl. sats for differensierte avgifter og tilskudd) i prisgruppene 1-6 og 8-11 for meieriselskap som ikke er tilknyttet Tine SA overstiger tilskuddsats i prisgruppe 12, vil samlet tilskuddsats bli avkortet. For satsåret 13/14 medfører dette en avkorting på 2 øre/liter i prisgruppe 10 1 (modnede oster, 1 Tilskuddsats i prisgruppe 10 pluss differensiert sats blir på (-1,18-0,27=) -1,45 kr/liter, som er 2 øre/liter høyere enn tilskuddsatsen i prisgruppe 12 som er på -1,43 kr/liter.

3 Statens landbruksforvaltning Side: 3 av 8 industrimarkedet), jf. vedlagte tabell 2. For de aktører dette gjelder, vil avkorting i tilskuddsutbetalingen for prisgruppe 10 bli foretatt i avregningen i melkeregnskapet. Dersom det oppstår behov for å styrke ordningens likviditet i løpet av avtaleåret, kan det bli aktuelt å øke avgiftene og redusere tilskuddene per prisgruppe og øvre grense for prisuttak justeres i så fall tilsvarende ned. 2. Avgifter og tilskudd per pris- og biproduktgruppe 2.1 Volumprognoser og melkeanvendelse SLF har oppdatert volumprognosene for satsåret 13/14 med utgangspunkt i prognoseutvalgets maiprognose. Kumelkvolumet er derfor justert med 3,4 mill. liter, fra mill. liter til 1 533,4 mill. liter. Økningen gjøres i prisgruppe Likviditet I forhold til SLFs høringsforslag til nye satser i prisutjevningsordningen, er prognosen for melkevolum endret. Videre er prisdifferensieringen endret for noen av pris- og biproduktgruppene (jf. pkt. 2.3) og noen av satsene som fastsettes i PU-forskriften er endret (jf. LMDs vedtak av 29. mai 2013). Disse endringene fører til økte utbetalinger i PUordningen i forhold til høringsforslaget. SLF har vurdert likviditetssituasjonen i ordningen på nytt og ut fra en helhetsvurdering velger vi å bygge ned likviditeten ytterligere med 1 øre/liter. Samlet likviditetsnedbygging for kommende periode blir på 2 øre/liter. 2.3 Prisdifferensiering Tine SA (Tine) viser til sitt brev av 15. februar 2013 der de omtalte differensieringen mellom de ulike gruppene og ønsker å tydeliggjøre dette. Tine påpeker at sure smaksatte produkter møter tydelig konkurranse fra importerte produkter, og anbefaler at 1-øringen som i høringsforslaget er lagt på ost omfordeles til sure smaksatte produkter. Norges Bondelag viser også til samme brev fra Tine, og ber SLF ta hensyn til innspillene fra markedsregulator om å differensiere mer mellom de ulike hovedanvendelsene enn den foreslåtte generelle endringen på 1 øre per liter. Norges Bondelag mener at det er særlig sure smaksatte og ikke smaksatte produkter i dagligvaremarkedet (prisgruppe 1 og 2) som bør få større avgiftslette. Dette begrunnes med at sure smaksatte produkter møter stor konkurranse fra importerte produkter og at ikke smaksatte produkter har en nedgang i konsum per innbygger. SLF viser til at satsendringen på 1 øre/liter i høringsforslaget var en konsekvens bl.a. av nedbygging av likviditet i ordningen, og ble fordelt på de fleste prisgruppene i ordningen. SLF ser hen til høringsinnspillene og velger å redusere avgiften i prisgruppe 1 ytterligere, med 2 øre/liter i forhold til høringsforslaget, til en sats på 1,58 kr/liter. SLF vil samtidig følge markedssituasjonen for ost nøye fremover. Q-meieriene AS (Q-meieriene) og NHO Mat og Drikke mener at det ikke er likebehandling når produkter som konkurrerer i samme kategori får forskjellig avgiftsbelastning. De påpeker at Skyr (som er et produkt i prisgruppe 4, fersk ost) belastes med en avgift per beger som er nesten det tredobbelte av det et tilsvarende beger med yoghurt belastes med. Begge mener at det bør gjøres en elastisitetsbasert evaluering av innovasjoner og lanseringer av produkter som har større melkeforbruk bak solgt kvantum enn de øvrige i samme kategori, og ved

4 Statens landbruksforvaltning Side: 4 av 8 behov kan dette medføre at nye grupper opprettes i PU. Q-meieriene poengterer at dette er tilfellet med Skyr, og ønsker at Skyr-produktene får en egen PU-gruppe fra 1. juli SLF viser til at prisgruppestrukturen er hjemlet i prisutjevningsforskriften som fastsettes av LMD. SLF innplasserer meieriprodukter i pris- og biproduktgrupper med bakgrunn i grad av samhørighet med tilsvarende produkter i gruppen, men innplasseringen kan vanskelig fange opp alle konkurranseflater mellom de ulike meieriproduktene. Ved den årlige fastsettelsen av nye satser for prisgruppene, sikter SLF mot å ivareta en størst mulig andel av melkeanvendelsen i de ulike prisgruppene. En relativt liten andel av anvendt melk i prisgruppe 4 gikk i 2012 til produksjon av Skyr. SLF vil påpeke at det også er andre produkter i prisgruppe 4 med samme konkurranseflate som Skyr. Samtidig er det også øvrige produkter i gruppen som må hensyntas. SLF registrerer at det er volumøkning i gruppen, men velger etter en helhetsvurdering å redusere avgiften i prisgruppe 4 med 1 øre/liter i forhold til høringsforslaget, til en sats på 1,42 kr/liter. Norges Bondelag mener at med en stadig økende etterspørsel etter fettholdige meieriprodukter generelt, og smør spesielt, bør det være mulig å ta ut en høyere pris i markedet. Norges Bondelag mener derfor at tilskuddet for fløte til smør i dagligvare (biproduktgruppe 2) bør reduseres noe mer enn de foreslåtte 1,00 kr per liter fløte. NHO Mat og Drikke er kritisk til at biprodukttilskuddet til industri (biproduktgruppe 3) foreslås redusert med 1 krone, da dette vil føre til en forverret konkurransesituasjon for sjokoladeindustrien og spesielt for iskremindustrien. Markedssituasjonen ved vesentlige prisøkninger tilsier en 100 prosent kompensasjon for RÅK-industrien. NHO Mat og Drikke synes prinsipielt at det er uheldig at industrien er avhengig av prisnedskrivning, men med stadig økende forskjeller mot omverdenen er dette en forutsetning for at RÅK-industrien skal overleve. Tine gir sin tilslutning til de foreslåtte endringene i biproduktgruppe 2 og 3. SLF viser til at satsendringer i biproduktgruppe 2 og 3 må ses i sammenheng med produksjonsfløteverdien (jf. pkt. 4). Totalt vil derfor råvarekostnadene for produkter i biproduktgruppe 2 og 3 øke med 2 kr/liter anvendt fløte fra 1. juli 2013, gitt SLFs forslag om økt produksjonsfløteverdi på 1,00 kr/liter. Når det gjelder biproduktgruppe 2, vil SLF bemerke at det er gjort betydelige endringer i råvarekostnad (produksjonsfløteverdi + sats) for denne gruppen de siste årene. På sikt mener SLF at ytterligere endringer bør gjøres trinnvis og ut fra den til en hver tid gjeldende markedssituasjonen. Ved satsfastsettelsen vurderes helheten i prisutjevningsordningen, herunder også forhold knyttet til pris- og biproduktgrupper som er aktuelle for RÅK-industrien. De siste årene har det vært en utvikling i markedssituasjonen hvor det selges relativt mer av de fete meieriproduktene, og SLF mener at økt differensiering mellom magre og fete produkter også bør gjelde for biproduktgruppe 3. SLF overvåker kontinuerlig konkurransesituasjonen til norsk RÅK-industri og virkemidler benyttes for å gi denne industrien råvarepriskompensasjon. Virkemidler er tollsatser og tilskudd. Er prisforskjellen mellom norske- og internasjonale råvarer 2 større enn det tollsatsen alene dekker, kan det gis tilskudd gjennom RÅK for å dekke hele prisdifferansen. 2 I RÅK-sammenheng menes det her f. eks. ost, skummetmelkpulver, osv, som inngår som råvare til videre bearbeiding av produkter i RÅK-industrien.

5 Statens landbruksforvaltning Side: 5 av 8 En økning i norske råvarepriser vil svekke konkurransesituasjonen for industri som bruker norske råvarer hvis de internasjonale råvareprisene er stabile eller reduseres. Inneværende år har imidlertid de internasjonale meieriprisene steget og denne utviklingen er positiv for konkurransesituasjonen til industri som bruker norske råvarer. I dagens situasjon mener vi derfor at selv med en økning av prisene på enkelte meieriråvarer, som følge av justering av PU-satsene, vil det være råvarepriskompensasjon for bruk av norske råvarer. Med hensyn til RÅK-industriens konkurransekraft vil SLF også bemerke at flere av råvarene får redusert avgift/økt tilskudd med nye PU-satser. Dette gjelder for eksempel for ost og skummetmelkpulver. SLF vil vurdere konkurransesituasjonen for RÅK-industrien på nytt når markedsprisen blir fastsatt som følge av målprisøkningen på melk. SLF vil følge markedssituasjonen videre, men ut fra en helhetsvurdering gjør vi ingen ytterligere satsendringer i biproduktgruppe 2 og 3 enn foreslått i høringsbrevet. Tine skriver at den samlede effekten av økt produksjonsfløteverdi og reduksjonen av avgift i biproduktgruppe 4 og 5 gir økt råvarekost for mysost. Tine viser til at mysostsalget over en lang periode har vært synkende, og mener det er viktig at den beskjedne veksten som har vært det siste året videreføres. Norges Bondelag mener at myseprodukter til dagligvare og industri (biproduktgruppe 4 og 5) bør få ytterligere avgiftslette enn de 5 øre per liter som er foreslått. Disse avgiftslettene bør komme på bekostning av redusert avgift og økt tilskudd til produkter i de andre prisgruppene. SLF viser til at anvendelsen av myse har gått ned i 1. tertial 2013 i forhold til samme periode i fjor, i følge rapporteringer til prisutjevningsordningen. Vi har derfor gjort en ny vurdering av satsene for mysostprodukter, og velger å redusere satsene i biproduktgruppe 4 og 5 med ytterligere 2 øre/liter. Satsen i biproduktgruppe 4 blir dermed 2,23 øre/liter og satsen i biproduktgruppe 5 blir 1,55 øre/liter. 3. Frakttillegg Tine viser til at tilskudd til dekning av inntransportkostnaden skal i teorien dekke all oppsamling og inntransport fra melkeprodusent til noteringspunktet, mens transport fra noteringspunkt og til meieri skal dekkes av mottakende meieri. Tine har forstått SLF slik at en del av inntransporten skal forbli udekket. Tine viser til sitt brev av 15. februar 2013 der de foreslo en økning i inntransportdekningen på 3,8 prosent, som inkluderer underdekning fra tidligere år. Med en slik justering vil det i 2013 fremdeles foreligge en underdekning på anslagsvis 3,5 prosent av oppsamlings- og inntransportkostnadene, fratrukket kostnadene etter noteringspunktet. Tine mener det prinsipielt er riktig å bruke transportkostnadsindeksen for lastebiler framfor utviklingen i Tine Råvares inntransportkostnader. På den måten maksimeres incentivet til effektivisering. SLF viser til at innfrakttillegget omfatter meieriselskap som henter melk hos melkeprodusent og som utjevner for fraktkostnader mellom egne leverandører (jf. prisutjevningsforskriftens 8). I St. prp. nr. 77 ( ) Om jordbruksoppgjøret 2007 endringer i statsbudsjettet for 2007 m.m. fremgår det at innfraktordningen skal gi tilnærmet, men ikke full kostnadsdekning. SLF har lagt til grunn en kostnadsdekning på 95 prosent (jf. SLFs

6 Statens landbruksforvaltning Side: 6 av 8 høringsbrev av 15. oktober 2007). Dette innebærer at 95 prosent av kostnadene totalt sett i modellen skal dekkes uten at dette er knyttet til den enkelte aktør eller geografisk område (jf. SLFs vedtaksbrev av 18. desember 2007). I forbindelse med endringene som ble gjennomført i fraktordningene fra 1. februar 2008 informerte SLF om at vi vil foreta en løpende vurdering av satsene for innfrakttillegg basert på relevante årlige kostnadsendringer. SLF har i år, som tidligere år, lagt til grunn Statistisk sentralbyrås kostnadsindeks for lastebiltransport (tankbil, 3-akslet bil uten henger) så lenge Tines kostnadsøkning er på minst dette nivået. SLF opprettholder forslaget til innfraktsatser fra høringsbrevet. NHO Mat og Drikke stiller spørsmål ved at innfrakttilskuddet indeksreguleres årlig, mens andre frakttilskudd ikke reguleres. De viser til at frakttilskuddet til Q-meieriene har hatt samme sats per liter siden 2007, mens innfrakttilskuddet har økt med 39 prosent i samme periode. NHO Mat og Drikke mener at dette ikke er likebehandling. SLF viser til at innfrakttillegget i prisutjevningsordningen er et virkemiddel for å bidra til geografisk utjevning som gjelder for alle meieriselskaper som selv henter melk hos melkeprodusent (som omtalt ovenfor). Gjeldende beregningsmodell for innfrakt ble gjennomgått i 2007 og innført med virkning fra 1. februar Den oppdaterte mottaksstrukturen i modellen ble vedtatt for en periode på minimum 10 år i henhold til St. prp. nr. 77 ( ), mens satser for innfrakttillegg fastsettes årlig av SLF som redegjort for ovenfor. Distribusjonstillegget til Q-meieriene er særskilt begrunnet. Q-meieriene gis et særlig tillegg for å utjevne for de relativt sett høyere distribusjonskostnadene som dette selskapet har i forhold til Tine, jf. Landbruksdepartementets høringsnotat av 2. september Sats for distribusjonstillegg til Q-meieriene fastsettes av LMD og er endret med virkning fra 1. juli Tiltaket skal videre evalueres om fem år, jf. LMDs vedtaksbrev av 29. mai Produksjonsfløte NHO Mat og Drikke viser til at de allerede i 2007 påpekte manglende sammenheng mellom produksjonsverdien for fløte og betalingsvilligheten i markedet. Det påpekes at produksjonsverdien settes for lavt og at den ikke er markedstilpasset. Det er videre manglende forholdsmessighet mellom melkepris og fløteverdi som innebærer en forverring av uavhengige meieriers marginrom. Q-meieriene poengterer også at det er et gap mellom utviklingen i råmelkprisen og produksjonsfløteverdien, og at dette er med på å undergrave prinsippet om lik tilgangspris på melkeråstoff. Q-meieriene spiller inn at produksjonsfløteverdien må settes til minimum kr 21,56 per liter. Både Q-meieriene og NHO Mat og Drikke mener at produksjonsfløteverdien bør følge noteringsprisen på melk. Videre hevder NHO Mat og Drikke at underprising av fettverdi også er et effektivt hinder for at uavhengige meierier kan etablere konkurranse innenfor én prisgruppe samt hindre nyetableringer i meierimarkedet. SLF viser til at produksjonsfløteverdien fastsettes på skjønnsmessig grunnlag og den er ikke direkte koblet til utviklingen i f.eks. målprisen på melk. SLF vektlegger også andre forhold som fettbalansen og etterspørselen etter magre vs. fete melkeprodukter, samt muligheten for prisuttak i biproduktgruppene 1-3. Følgelig er produksjonsfløteverdien økt betydelig mer i perioden etter 1. juli 2011, hvor det har vært fløteunderskudd i markedet, enn i perioden , gitt SLFs forslag i høringen.

7 Statens landbruksforvaltning Side: 7 av 8 For kommende satsår prognoserer SLF med 1533,4 mill. liter kumelk. Om en forutsetter et fettinnhold i melka på ca. 4,2 prosent utgjør dette ca. 170 mill. liter fløte. SLFs forslag hvor produksjonsfløteverdien øker med 1 kr/liter fløte utgjør med andre ord ca. 170 mill. kroner i økte råvarekostnader for melkeproduktene. I tillegg kommer også virkningen av endring i øvrige satser for tilskudd og avgifter i ordningen samt økt målpris. SLF vil følge med på utviklingen i fløtebalansen, og mener at ytterligere endringer bør gjøres trinnvis og ut i fra den til en hver tid gjeldende markedssituasjon. SLF opprettholder forslaget om å øke produksjonsfløteverdien til 19,00 kr/liter fra 1. juli Tilvirkningsverdi på smør Prognosert tilvirkningsverdi på smør settes til 46,53 kr/kg smør, som foreslått i høringsbrevet og basert på en produksjonsfløteverdi på 19,00 kr/liter fløte. 6. Øvrige innspill SLF har mottatt flere innspill som gjelder prisutjevningsordningen mer generelt. Innspillene er oppsummert og kommentert samlet. Deler av innspillene vedrører forhold utenfor SLFs myndighetsområde og vil derfor ikke bli kommentert her. NHO Mat og Drikke mener at det er lite tilfredsstillende å måtte avgi høringsuttalelse på premisser som ennå ikke er endelig fastlagt. Eksempelvis må forskriften for prisutjevningsordningen være fastsatt før satsfastsettingen kan sendes på høring, og om nødvendig må dette bety utsatt iverksetting av nye satser utover 1. juli SLF vil påpeke at det allerede før inneværende avtaleår har vært varslet at det kan bli endringer i de konkurransepolitiske tiltakene. Dette fremgår i St. prp. nr. 77 ( ) der regjeringen legger opp til at man på bakgrunn av erfaringene skal evaluere tiltakene etter fem år og i mandat til evalueringen, jf. brev fra LMD 22. mai LMDs vedtak om justeringer i prisutjevningsordningen i brev av 29. mai 2013 medfører ingen endringer i satsene i satsforskriften i forhold til SLFs høringsforslag. Når det gjelder SLFs forbehold om eventuelle føringer fra avtalepartene, vil vi påpeke at det ikke er mulig å inkorporere jordbruksoppgjøret i høringen ettersom jordbruksoppgjøret ikke er klart når høringen sendes ut. Utsendelse av høringen kan ikke utsettes til etter jordbruksoppgjøret, siden høringsfristen skal være minst 6 uker og SLF må ha tid til å ferdigbehandle vedtaket i rimelig tid før de nye satsene skal tre i kraft 1. juli. Videre mener SLF at det er hensiktsmessig å benytte et mest mulig oppdatert volum- og likviditetsgrunnlag på vedtakstidspunktet. Dette vil gi et sikrere grunnlag for satsfastsettelsen og vil være mer i tråd med situasjonen i markedet for kommende avtaleår. SLF har benyttet samme praksis i hele perioden etter innføring av årlige satser i prisutjevningsordningen. På bakgrunn av høringsinnspill og en samlet vurdering opprettholder SLF tidspunkt for ikrafttredelse av nye satser til 1. juli 2013.

8 Statens landbruksforvaltning Side: 8 av 8 NHO Mat og Drikke stiller spørsmål ved at eksportrestitusjon legges inn under produktgrupper i hovedmelkeanvendelsen, mens andre konkurransepolitiske tiltak klassifiseres som felleskostnader, og mener at dette ikke er likebehandling. SLF viser til at merkevareeksport er en del av melkeanvendelsen i prisutjevningsordningen og innplassert som en egen prisgruppe, jf. prisutjevningsforskriften 4. Dette følger som en konsekvens av Stortingets ønske om at merkevareeksport bør medregnes i produksjonsnivået for melk, jf. St. meld. nr. 19 ( ) Om norsk landbruk og matproduksjon, kapittel Prisgruppen for merkevareeksport kan benyttes av alle aktørene i ordningen. I 2012 fikk tre aktører tilskudd til eksport av melkeprodukter innplassert i prisgruppe 12. Tilskudd til melk innenfor hovedmelkeanvendelsen er videre finansiert på samme måte som tilskudd gruppert innenfor felleskostnadene i ordningen. Q-meieriene spiller inn at prisutjevningsordningens satser bygger på forutsetningen om at det skal være samme marginrom for melken, uavhengig av hvilken PU-gruppe melken anvendes i. Dette forutsetter at Tine opererer med et noenlunde stabilt marginrom. Om marginrommet blir for lavt for visse produktområder, er det ikke mulig å etablere konkurranse innenfor disse områdene. Q-meieriene mener det er nødvendig at SLF etterser dette. SLF viser til at formålet med prisutjevningsordningen er å regulere prisdifferensieringen av melk som råvare til ulike anvendelser, og samtidig gi melkeprodusenter muligheter for å kunne realisere jordbruksavtalens målpriser på melk uavhengig av melkeanvendelse og lokalisering av produksjonen, jf. prisutjevningsforskriften 1. Med bakgrunn i dette forvalter SLF prisutjevningsordningen innenfor gjeldende importvern og med bakgrunn i volumutvikling, innspill vedrørende differensieringen og annen markedsinformasjon. Prisdifferensiering mellom produktgrupper gjennomføres for å bidra til at markedsprisuttaket blir slik at den avtalte målprisen kan realiseres. Når det gjelder marginovervåking og konkurransen i meieriforedlingsindustrien, viser vi til at ansvaret for kontrollen med konkurransen i denne sektoren er tillagt konkurransemyndighetene, jf. omtale i LMDs vedtaksbrev av 29. juni Med hilsen for Statens landbruksforvaltning Marit Jerven direktør Elsebeth Hoel seksjonssjef Saksbehandler: Lars Folland, seniorrådgiver, tlf Mari Holteberg Vold, rådgiver, tlf

ENDRING I FORSKRIFT OM SATSER I PRISUTJEVNINGSORDNINGEN FOR MELK OG SATSER FOR PRODUKSJONSFLØTE OG TILVIRKNINGSVERDI PÅ SMØR

ENDRING I FORSKRIFT OM SATSER I PRISUTJEVNINGSORDNINGEN FOR MELK OG SATSER FOR PRODUKSJONSFLØTE OG TILVIRKNINGSVERDI PÅ SMØR Vår dato: 18.12.07 Vår referanse: Deres dato: Deres referanse: Vedlegg: Kopi til: Adressater iht liste 200704706 EHO Forskrift, tabeller, satser innfrakttillegg, liste over adressater Landbruks- og matdepartementet

Detaljer

NY FORSKRIFT OM SATSER I PRISUTJEVNINGSORDNINGEN FOR MELK OG SATSER FOR PRODUKSJONSFLØTE OG TILVIRKNINGSVERDI PÅ SMØR

NY FORSKRIFT OM SATSER I PRISUTJEVNINGSORDNINGEN FOR MELK OG SATSER FOR PRODUKSJONSFLØTE OG TILVIRKNINGSVERDI PÅ SMØR Adressater iht liste Vår dato: 29.06.2007 Vår referanse: 200701184-/515.2 Deres dato: Deres referanse: Vedlegg: Kopi til: Forskrift, tabeller, liste over adressater Landbruks- og matdepartementet Postadresse:

Detaljer

Endring i forskrift om satser i prisutjevningsordningen for melk og satser for produksjonsfløte og tilvirkningsverdi på smør

Endring i forskrift om satser i prisutjevningsordningen for melk og satser for produksjonsfløte og tilvirkningsverdi på smør Adressater i henhold til liste Vår dato: 10.06.2011 Vår referanse: 201100267-7/515.0 Deres dato: Deres referanse: Vedlegg: Kopi til: Forskrift, tabeller, liste over adressater Landbruks- og matdepartementet

Detaljer

Høring - forslag til endring av forskrift om satser i prisutjevningsordningen for melk og satser for produksjonsfløte og tilvirkningsverdi på smør

Høring - forslag til endring av forskrift om satser i prisutjevningsordningen for melk og satser for produksjonsfløte og tilvirkningsverdi på smør Høringsinstansene i henhold til liste Vår dato: 28.03.2012 Vår referanse: 201200096-2/515.0 Deres dato: Deres referanse: Vedlegg: Kopi til: Tabeller, forskrift med vedlegg, liste over adressater Landbruks-

Detaljer

Mottakere i henhold til liste

Mottakere i henhold til liste Mottakere i henhold til liste Vår dato: 20.06.2016 Vår referanse: 16/267-12 Deres dato: Deres referanse: Endring i forskrift om satser i prisutjevningsordningen for melk og satser for produksjonsfløte

Detaljer

Endring i forskrift om satser i prisutjevningsordningen for melk og satser for produksjonsfløte og tilvirkningsverdi på smør

Endring i forskrift om satser i prisutjevningsordningen for melk og satser for produksjonsfløte og tilvirkningsverdi på smør Adressater i henhold til liste Vår dato: 11.06.2012 Vår referanse: 201200096-9/515.0 Deres dato: Deres referanse: Vedlegg: Kopi til: Forskrift, tabeller, liste over adressater Landbruks- og matdepartementet

Detaljer

Gjeldende satser i denne høringen. Foreslåtte endringer i denne høringen

Gjeldende satser i denne høringen. Foreslåtte endringer i denne høringen Høringsinstansene i henhold til liste Vår dato: 27.03.2014 Vår referanse: 14/644 Deres dato: Deres referanse: Høring - forslag til endring av forskrift om satser i prisutjevningsordningen for melk og satser

Detaljer

Høring - forslag til endring av forskrift om satser i prisutjevningsordningen for melk og satser for produksjonsfløte og tilvirkningsverdi på smør

Høring - forslag til endring av forskrift om satser i prisutjevningsordningen for melk og satser for produksjonsfløte og tilvirkningsverdi på smør Høringsinstansene i henhold til liste Vår dato: 26.03.2010 Vår referanse: 201000240-4/515.0 Deres dato: Deres referanse: Vedlegg: Kopi til: Landbruks- og matdepartementet Postadresse: Postboks 8140 Dep.

Detaljer

ENDRING I FORSKRIFT OM SATSER I PRISUTJEVNINGSORDNINGEN FOR MELK OG SATSER FOR PRODUKSJONSFLØTE OG TILVIRKNINGSVERDI PÅ SMØR

ENDRING I FORSKRIFT OM SATSER I PRISUTJEVNINGSORDNINGEN FOR MELK OG SATSER FOR PRODUKSJONSFLØTE OG TILVIRKNINGSVERDI PÅ SMØR Adressater iht liste Vår dato: 09.06.2008 Vår referanse: 200801138-/515.0 Deres dato: Deres referanse: Vedlegg: Kopi til: Forskrift, tabeller, satser innfrakttillegg, liste over adressater Landbruks- og

Detaljer

Høringsuttalelse - forenkling av prisutjevningsordningen for melk

Høringsuttalelse - forenkling av prisutjevningsordningen for melk Mottaker Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO Norge Deres ref.: Vår ref.: 2016/0039-2 Saksbehandler: Saksansvarlig: Erlend Smedsdal Magnus Gabrielsen Dato: 11.03.2016 Høringsuttalelse

Detaljer

Høringsinstansene i henhold til liste

Høringsinstansene i henhold til liste Høringsinstansene i henhold til liste Vår dato: 25.03.2015 Vår referanse: 15/142-3 Deres dato: Deres referanse: Høring - forslag til endring av forskrift om satser i prisutjevningsordningen for melk og

Detaljer

HØRING FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM SATSER I PRISUTJEVNINGSORDNINGEN FOR MELK OG SATSER FOR PRODUKSJONSFLØTE OG TILVIRKNINGSVERDI PÅ SMØR

HØRING FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM SATSER I PRISUTJEVNINGSORDNINGEN FOR MELK OG SATSER FOR PRODUKSJONSFLØTE OG TILVIRKNINGSVERDI PÅ SMØR Høringsinstansene i henhold til liste Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO 0033 Oslo, Norway Besøksadresse: Stortingsgt. 28 Telefon: +47 24 13 10 00 Telefaks: +47 24 13 10 05 E post: postmottak@slf.dep.no

Detaljer

Høringsinstansene i henhold til liste

Høringsinstansene i henhold til liste Høringsinstansene i henhold til liste Vår dato: 04.05.2016 Vår referanse: 16/267-3 Deres dato: Deres referanse: Høring - forslag til endring av forskrift om satser i prisutjevningsordningen for melk og

Detaljer

Endring i forskrift om satser i prisutjevningsordningen for melk og satser for produksjonsfløte og tilvirkningsverdi på smør

Endring i forskrift om satser i prisutjevningsordningen for melk og satser for produksjonsfløte og tilvirkningsverdi på smør Adressater i henhold til liste Vår dato: 11.06.2010 Vår referanse: 201000240-10/515.0 Deres dato: Deres referanse: Vedlegg: Kopi til: Forskrift, tabeller, satser innfrakttillegg, liste over adressater

Detaljer

Høringsinstansene i henhold til liste

Høringsinstansene i henhold til liste Høringsinstansene i henhold til liste Vår dato: 03.04.2017 Vår referanse: 17/989 3 Deres dato: Deres referanse: Høring - forslag til endring av forskrift om satser i prisutjevningsordningen for melk og

Detaljer

Vår dato Deres dato Vår referanse /DKØ Deres referanse /515.1

Vår dato Deres dato Vår referanse /DKØ Deres referanse /515.1 Statens Landbruksforvaltning postmottak@slf.dep.no Landbruks- og matdepartementet postmottak@lmd.dep.no Vår dato 16.05.2013 Deres dato 22.03.2013 Vår referanse 2013312.1/DKØ Deres referanse 201300503-3/515.1

Detaljer

Høringsinnspill, endringer i prisutjevningsordningen for melk

Høringsinnspill, endringer i prisutjevningsordningen for melk TINE BA Christian Frederiks plass 6, Postboks 25, 0133 Oslo Telefon: 22938800 Telefaks: E-post: firmapost@tine.no www.tine.no Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 Oslo Dato: 14. juni 2007

Detaljer

Høringsuttalelse Endringer i modellene for beregning av spesiell kapitalgodtgjøring og innfraktsatser i prisutjevningsordningen for melk

Høringsuttalelse Endringer i modellene for beregning av spesiell kapitalgodtgjøring og innfraktsatser i prisutjevningsordningen for melk Mottaker LMD Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 2017/0057-3 Saksbehandler: Saksansvarlig: Erlend Smedsdal Magnus Gabrielsen Dato: 20.03.2017 Høringsuttalelse

Detaljer

Mottakere i henhold til liste

Mottakere i henhold til liste Mottakere i henhold til liste Vår dato: 26.06.2017 Vår referanse: 17/989-7 Deres dato: Deres referanse: Endring i forskrift om satser i prisutjevningsordningen for melk og satser for produksjonsfløte og

Detaljer

Statens landbruksforvaltning Postboks 8140 Dep Oslo Oslo,

Statens landbruksforvaltning Postboks 8140 Dep Oslo Oslo, Q-Meieriene AS Postboks 7360 5020 Bergen Statens landbruksforvaltning Postboks 8140 Dep. 0033 Oslo Oslo, 15.5.2014 postmottak@slf.dep.no Svar på Høring forslag til endring av forskrift om satser i prisutjevningsordningen

Detaljer

Ny beregningsmodell for innfrakttilskudd og sats til spesiell kapitalgodtgjøring -

Ny beregningsmodell for innfrakttilskudd og sats til spesiell kapitalgodtgjøring - Landbruksdirektoratet Postboks 8140 Dep 0033 OSLO Deres ref Vår ref Dato 17/184-03.04.2017 Ny beregningsmodell for innfrakttilskudd og sats til spesiell kapitalgodtgjøring - 1. INNLEDNING Landbruks- og

Detaljer

Tabellen nedenfor oppsummerer endringene fra gjeldende til nye satser for pris- og

Tabellen nedenfor oppsummerer endringene fra gjeldende til nye satser for pris- og Adressater i henhold til liste Vår dato: 17.06.2014 Vår referanse: 14/644 Deres dato: Deres referanse: Endring i forskrift om satser i prisutjevningsordningen for melk og satser for produksjonsfløte og

Detaljer

Forenkling av prisutjevningsordningen for melk

Forenkling av prisutjevningsordningen for melk Forenkling av prisutjevningsordningen for melk Høringsnotat av 29. januar 2016 Landbruks- og matdepartementet Side 1 av 36 Innhold Innhold... 2 1 Innledning... 5 1.1 Hovedelementer i høringsforslaget...

Detaljer

Endring i forskrift om satser i prisutjevningsordningen for melk og satser for produksjonsfløte og tilvirkningsverdi på smør

Endring i forskrift om satser i prisutjevningsordningen for melk og satser for produksjonsfløte og tilvirkningsverdi på smør Adressater i henhold til liste Vår dato: 10.06.2009 Vår referanse: 200900673-/515.0 Deres dato: Deres referanse: Vedlegg: Kopi til: Forskrift, tabeller, satser innfrakttillegg, liste over adressater Landbruks-

Detaljer

Innst. 154 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag. Dokument 8:14 S (2014 2015)

Innst. 154 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag. Dokument 8:14 S (2014 2015) Innst. 154 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen Dokument 8:14 S (2014 2015) Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Knut Storberget,

Detaljer

HØRINGSSVAR FORENKLING AV PRISUTJEVNINGSORDNINGEN FOR MELK

HØRINGSSVAR FORENKLING AV PRISUTJEVNINGSORDNINGEN FOR MELK 1 TIL: Landbruks- og matdepartementet FRA: TINE SA NOTAT Dato: 10. mars 2016 Ref: BS PU02.1 HØRINGSSVAR FORENKLING AV PRISUTJEVNINGSORDNINGEN FOR MELK Vi viser til høringsnotat av 29. januar 2016 om forenkling

Detaljer

Rundskriv 58/09. Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Rundskriv 58/09. Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag Rundskriv 58/09 TINE Råvareprodusentavregning Q-meieriene Kontaktperson: Elin Brekke (tlf. 24 13 12 43) Vår dato: 21.12.2009 Vår referanse: 200900001-58/046.1 Rundskrivet erstatter: 4/09 Vedlegg: Kopi

Detaljer

Rundskriv nr. 16/13 om pristilskudd melk er rettet mot lokal foredling. Distriktstilskudd utbetales for melk. Grunntilskudd utbetales for geitemelk.

Rundskriv nr. 16/13 om pristilskudd melk er rettet mot lokal foredling. Distriktstilskudd utbetales for melk. Grunntilskudd utbetales for geitemelk. Rundskriv «2013-15» Tine Råvare Produsentavregning Q-Meieriene AS Kontaktperson: Elin Brekke, tlf. 24 13 12 43 Vår dato: 19.12.2013 Vår referanse: 13/1 Rundskriv erstatter: 8/13 Pristilskudd melk Pristilskudd

Detaljer

For kommunen: Fylkesmannen For Fylkesmannen: SLF v/seksjon direkte tilskudd

For kommunen: Fylkesmannen For Fylkesmannen: SLF v/seksjon direkte tilskudd Rundskriv 26/11 Kontaktperson: Fylkesmannen Kommunen For kommunen: Fylkesmannen For Fylkesmannen: SLF v/seksjon direkte tilskudd Vår dato: 07.07.2011 Vår referanse: 201100001-26/001 Rundskrivet erstatter:

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato. Forenkling av prisutjevningsordningen for melk - Fastsettelse av regelverk gjeldende fra 1. juli 2016 og fra 1.

Deres ref Vår ref Dato. Forenkling av prisutjevningsordningen for melk - Fastsettelse av regelverk gjeldende fra 1. juli 2016 og fra 1. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 16/41-20.06.2016 Forenkling av prisutjevningsordningen for melk - Fastsettelse av regelverk gjeldende fra 1. juli 2016 og fra 1. juli 2020-1. INNLEDNING Landbruks- og

Detaljer

Informasjon om ordningen, satser og regelverk finnes på våre nettsider

Informasjon om ordningen, satser og regelverk finnes på våre nettsider Rundskriv 43/11 Tine råvare produsentavregning Q-meieriene Kontaktperson: Elin Brekke, tlf. 24 13 12 43 Vår dato: 20.03.2012 Vår referanse: 201100001-43/001 Rundskrivet erstatter: 38/10 Vedlegg: Kopi til:

Detaljer

Att.: Elsebeth Hoel Dato : 12. mai 2015

Att.: Elsebeth Hoel Dato : 12. mai 2015 Q-Meieriene AS, Postboks 7360 Sandbrekkveien 91, 5020 Bergen Landbruksdirektoratet, Postboks 8140 Dep, 0033 Oslo Att.: Elsebeth Hoel Dato : 12. mai 2015 Vedr.: Høring forslag til endring av forskrift om

Detaljer

MOrrATI. 1 4 DES 2011 SLF ARKIVEr RETNINGSLINJER FOR EKSPORT AV OST MED STØTTE. Statens landbruksforvaltning Postboks 8140 Dep 0033 Oslo

MOrrATI. 1 4 DES 2011 SLF ARKIVEr RETNINGSLINJER FOR EKSPORT AV OST MED STØTTE. Statens landbruksforvaltning Postboks 8140 Dep 0033 Oslo TINE SA Postboks 25, 0051 OSLO Telefon: 03080 Telefaks: 22 96 72 04 E-post: firmapost@tine.no www.tine.no Statens landbruksforvaltning Postboks 8140 Dep 0033 Oslo MOrrATI 1 4 DES 2011 SLF ARKIVEr Dato:

Detaljer

Høringsnotat fra Landbruks- og matdepartementet av 29. januar 2013

Høringsnotat fra Landbruks- og matdepartementet av 29. januar 2013 Forslag til justeringer i prisutjevningsordningen for melk Høringsnotat fra Landbruks- og matdepartementet av 29. januar 2013 1. INNLEDNING 1.1 Høring av PU-forskrift Etter SLFs evaluering av de konkurransepolitiske

Detaljer

Klage over vedtak om etterregning i prisutjevningsordningen for melk fra andre halvår 2006 til og med første halvår 2007

Klage over vedtak om etterregning i prisutjevningsordningen for melk fra andre halvår 2006 til og med første halvår 2007 NHO Mat og Drikke Postboks 5472 Majorstua 0305 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2008/312.1 200801746-/NOB 02.07.2009 Klage over vedtak om etterregning i prisutjevningsordningen for melk fra andre halvår 2006

Detaljer

Høringssvar - Forenkling av prisutjevningen for melk 1. Høringsnotatets omfang og tolking av Stortingets bestilling

Høringssvar - Forenkling av prisutjevningen for melk 1. Høringsnotatets omfang og tolking av Stortingets bestilling Høringssvar - Forenkling av prisutjevningen for melk Vi viser til Landbruks- og matdepartementets (LMD) høringsnotat av 29. januar 2016 om «Forenkling av prisutjevningen for melk», og oversender med dette

Detaljer

Endringer i modellene for beregning av spesiell kapitalgodtgjøring og innfraktsatser i prisutjevningsordningen for melk

Endringer i modellene for beregning av spesiell kapitalgodtgjøring og innfraktsatser i prisutjevningsordningen for melk Endringer i modellene for beregning av spesiell kapitalgodtgjøring og innfraktsatser i prisutjevningsordningen for melk Høringsnotat av 6. februar 2017 Landbruks- og matdepartementet Side 1 av 12 Innhold

Detaljer

NMBU 2013. Johnny Ødegård

NMBU 2013. Johnny Ødegård NMBU 2013 Johnny Ødegård TINE - Nøkkeltall Meierianlegg/sentrallagre Terminaler Økonomi Omsetning 19.400 MNOK Driftsresultat 1.176 MNOK Egenkapital 41% Industri 40 meierier -> 35 i løpet av 2013 2 sentrallagre

Detaljer

Utfyllende retningslinjer for forvaltning av pristilskudd for egg

Utfyllende retningslinjer for forvaltning av pristilskudd for egg Rundskriv 2013-19 Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund Cardinal Foods AS Jonas H. Meling AS Nortura SA Jæregg AS Toten Eggpakkeri AS RIAS-PAKKERI AS Kontaktperson: Patricia Hofmo Risopatron Vår dato:

Detaljer

Høringsbrev Forslag til endring i forskrift 29. juni 1999 nr. 763 om omsetningsavgift på jordbruksvarer, og om overproduksjonsavgift på mjølk

Høringsbrev Forslag til endring i forskrift 29. juni 1999 nr. 763 om omsetningsavgift på jordbruksvarer, og om overproduksjonsavgift på mjølk Adresseliste Deres ref Vår ref Dato 15/1631-28.10.2016 Høringsbrev Forslag til endring i forskrift 29. juni 1999 nr. 763 om omsetningsavgift på jordbruksvarer, og om overproduksjonsavgift på mjølk Landbruks-

Detaljer

Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbukarlag

Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbukarlag Rundskriv 17/10 Nortura SA Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund Arne Magnussen AS Toten Eggpakkeri AS Jonas H. Meling AS Nødland & Gundersen Eftf. AS Kontaktperson: Jing Kjernsvik (tlf 24 13 11 04) og

Detaljer

Til Norges Bondelag Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Oslo, 23.02.2015 INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2015

Til Norges Bondelag Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Oslo, 23.02.2015 INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2015 Til Norges Bondelag Norsk Bonde- og Småbrukarlag Oslo, 23.02.2015 INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2015 Det pågår en dramatisk endring i markedet for norske meieriprodukt. Vi ser en sterk og ukontrollert

Detaljer

Forslag til endring i forskrift om erstatning etter offentlig pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrsproduksjon

Forslag til endring i forskrift om erstatning etter offentlig pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrsproduksjon Høringsinstansene, jf liste Vår dato: 30.09.2011 Vår referanse: 201008253-14/384 Deres dato: Deres referanse: Vedlegg: Kopi til: Landbruks- og matdepartementet Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo,

Detaljer

Høring av nye forskrifter i prisutjevningsordningen for melk

Høring av nye forskrifter i prisutjevningsordningen for melk DET KONGELIGE FORNYINGS- OG ADMINISTRASJONSDEPARTEME Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 200701074-/NOB 200701617-/AKH 13.06.2007 Høring av nye

Detaljer

Til: Arbeidsutvalgene i TINE Eierutvalgene i TINE Produsentlagssekretærer. Dato: 19. november 2015 INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2016

Til: Arbeidsutvalgene i TINE Eierutvalgene i TINE Produsentlagssekretærer. Dato: 19. november 2015 INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2016 Til: Arbeidsutvalgene i TINE Eierutvalgene i TINE Produsentlagssekretærer Dato: 19. november 2015 INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2016 TINE gir hvert år innspill til jordbruksforhandlingene. I dette

Detaljer

Høringsuttalelse forslag til justeringer i prisutjevningsordningen for melk.

Høringsuttalelse forslag til justeringer i prisutjevningsordningen for melk. Landbruks- og matdepartementet postmottak@lmdd.dep.no Nils Oyvind.Bergset@lmd.dep.no Vår dato: 11.3.2013 Vår ref.: 2013-312.1 Deres dato: 1.2.2013 Deres ref.: 12/356 Kopi: Stortingets Næringskomité Høringsuttalelse

Detaljer

Svar på høring - nye forskrifter i prisutjevningsordningen for melk

Svar på høring - nye forskrifter i prisutjevningsordningen for melk Fornyings- og administrasjonsdepartementet Steinar Hauge Postboks 8004 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2007/538-4 Saksbeh.: Marianne Dahll Dato: 11.06.2007 MAB MADA 411.2 Erlend Smedsdal Svar på høring

Detaljer

Høring - regelverk under Omsetningsrådet

Høring - regelverk under Omsetningsrådet Vår dato: 22.05.2009 Vår referanse: 200909130- Deres dato: Deres referanse: Vedlegg: Kopi til: Høringsinstanser i henhold til liste Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo, Norway Besøksadresse: Stortingsgt.

Detaljer

Høringsuttalelse: forslag til justeringer i prisutviklingen for melk. Q-Meieriene deler Landbruks- og Matdepartementets konklusjoner ift.

Høringsuttalelse: forslag til justeringer i prisutviklingen for melk. Q-Meieriene deler Landbruks- og Matdepartementets konklusjoner ift. Landbruks- og Matdepartementet, postmottak@lmd.dep.no leif.forsell@lmd.dep.no viil.soyland@lmd.dep.no nils-oyvind.bergset@lmd.dep.no Høringsuttalelse: forslag til justeringer i prisutviklingen for melk

Detaljer

Evaluering av konkurransefremmende tiltak i prisutjevningsordningen for melk RAPPORT NR. 23 /

Evaluering av konkurransefremmende tiltak i prisutjevningsordningen for melk RAPPORT NR. 23 / Evaluering av konkurransefremmende tiltak i prisutjevningsordningen for melk RAPPORT NR. 23 / 2017 01.06.2017 Rapport: Avdeling: Evaluering av konkurransefremmende tiltak i prisutjevningsordningen for

Detaljer

Rapport-nr.: 22/ Evaluering av konkurransepolitiske tiltak i prisutjevningsordningen for melk

Rapport-nr.: 22/ Evaluering av konkurransepolitiske tiltak i prisutjevningsordningen for melk Rapport-nr.: 22/2012 31.10.2012 Evaluering av konkurransepolitiske tiltak i prisutjevningsordningen for melk Rapport: Avdeling: Evaluering av konkurransepolitiske tiltak i prisutjevningsordningen for

Detaljer

For nærmere bestemmelser om pristilskudd for melk som er foredlet lokalt, se rundskriv nr

For nærmere bestemmelser om pristilskudd for melk som er foredlet lokalt, se rundskriv nr Rundskriv «2015-01» Meieri som formidler pristilskudd Kontaktperson: Elin Brekke Vår dato: 29.01.2015 Vår referanse: 15/1 Rundskriv erstatter: 2013-15 Pristilskudd melk Distriktstilskudd og grunntilskudd

Detaljer

Prisutjevning melk kontroll for første halvår 2007

Prisutjevning melk kontroll for første halvår 2007 NOTAT 2009 15 Prisutjevning melk kontroll for første 2007 Anders R. Nordlund Mads Svennerud Serie Notat Redaktør Agnar Hegrenes Tittel Prisutjevning melk kontroll for første 2007 Forfattere Anders R. Nordlund,

Detaljer

Melkeproduksjon er bærebjelken i norsk landbruk. Næringa står foran store utfordringer og melk må gis hovedprioritet ved årets oppgjør.

Melkeproduksjon er bærebjelken i norsk landbruk. Næringa står foran store utfordringer og melk må gis hovedprioritet ved årets oppgjør. LØNNSOMHET OG FORNYING Sammendrag Melkeproduksjon er bærebjelken i norsk landbruk. Næringa står foran store utfordringer og melk må gis hovedprioritet ved årets oppgjør. Konkurransen i meierisektoren er

Detaljer

Pål Haugstad og Fredmund Sandvik

Pål Haugstad og Fredmund Sandvik P R O T O K O L L fra møte i Arbeidsutvalget tirsdag 17. februar 2009 kl. 08:30 (Møte nr. 2/2009) Møtet ble satt kl. 08:30 Til stede: Forfall: Fra SLF: Ottar Befring, Steinar Hauge, Harald Milli (for Pål

Detaljer

Landbruksdirektoratet

Landbruksdirektoratet Landbruksdirektoratet Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO Vår dato: 14.11.2014 Vår referanse: 14/54847 Deres dato: 22.09.2014 Deres referanse: 14/1029 Høringsuttalelse - endring

Detaljer

Det er gjort to innholdsmessige endringer som vil kunne ha konsekvenser for fylkesmannens behandling av tilskuddsøknader:

Det er gjort to innholdsmessige endringer som vil kunne ha konsekvenser for fylkesmannens behandling av tilskuddsøknader: Rundskriv 2013-6 Fylkesmennene Kontaktperson: Mats Petter Sydengen Vår dato: 20.12.2013 Vår referanse: 13/1 Rundskriv erstatter: 10/2013 Tilskudd til reiser ved veterinærers syke- og inseminasjonsbesøk

Detaljer

Hvordan øke produksjonen av storfekjøtt?

Hvordan øke produksjonen av storfekjøtt? Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse 18.09.2015 15/00513-8 Utarbeidet av Elin Marie Stabbetorp og Anders Huus Til Lederkonferansen Kopi til Hvordan øke produksjonen av storfekjøtt? 1 Innledning

Detaljer

DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT

DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT Statsråden Næringskomiteen Stortinget 0026 OSLO Deres ref MH/fg Vår ref Dato 14/787 06.06.2014 Spørsmål fra medlemmer i Arbeiderpartiet i Næringskomiteen- Vedr.

Detaljer

Tine Råvare produsentavregning, Q-meieriene AS, Norsk gardsost og Landbruks- og matdepartementet

Tine Råvare produsentavregning, Q-meieriene AS, Norsk gardsost og Landbruks- og matdepartementet Rundskriv 9/13 Foretak med lokal foredling av melk Produsent med lokalforedlingskvote Kontaktperson: Elin Brekke, tlf. 24 13 12 43 Vår dato: 18.06.2013 Vår referanse: 201300001-9/046.1 Rundskrivet erstatter:

Detaljer

Disposisjon. Norkorns næringspolitiske arbeid 2011. Bakgrunn/premisser Konkrete saker/prosesser Hvordan jobber vi, hvordan kan dere bruke oss?

Disposisjon. Norkorns næringspolitiske arbeid 2011. Bakgrunn/premisser Konkrete saker/prosesser Hvordan jobber vi, hvordan kan dere bruke oss? Disposisjon Norkorns næringspolitiske arbeid 2011 Bakgrunn/premisser Konkrete saker/prosesser Hvordan jobber vi, hvordan kan dere bruke oss? Arbeidsgruppe fraktordninger korn og kraftfôr NILF utredning:

Detaljer

17/09. ammekyr. og ammeku. behandlet. og ammekyr på. i at det for. Utdrag av. Telefaks: Kontaktperson. o:

17/09. ammekyr. og ammeku. behandlet. og ammekyr på. i at det for. Utdrag av. Telefaks: Kontaktperson. o: Rundskriv 17/09 Kontaktperson Vår dato Vår referanse Rundskrivet erstatter: Vedlegg: Kopi til: Fylkesmennene Kommunene n: For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen: Jan Endre Aasmundtveit ( 24131039),

Detaljer

Hvorfor produsere mat i Norge?

Hvorfor produsere mat i Norge? Hvorfor produsere mat i Norge? Hvorfor ikke importere all maten? Mat er basisbehov. Gjennom FN-konvensjonen har hver stat forpliktet seg til å sørge for matsikkerhet for sine innbyggere. Moralsk og etisk

Detaljer

P R O T O K O L L fra telefonmøtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg

P R O T O K O L L fra telefonmøtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg P R O T O K O L L fra telefonmøtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg mandag 3. november kl. 10:00 (Møte nr. 9-2008) Møtet ble satt kl. 10:00 Til stede: Fra SLF: Ottar Befring (leder), Steinar Hauge, Pål

Detaljer

Slakteriene, Kjøtt-og fjørfebransjens Landsforbund, Nortura SA

Slakteriene, Kjøtt-og fjørfebransjens Landsforbund, Nortura SA Rundskriv 2013-14 Slakteriene, Kjøtt-og fjørfebransjens Landsforbund, Nortura SA Kontaktperson: Torun Bue (24 13 10 43), Patricia Hofmo Risopatron (24 13 10 67), Bente Malonæs (24 13 10 49) Vår dato: 19.12.2013

Detaljer

NHO Mat og Drikkes innspill til jordbruksoppgjøret 2012

NHO Mat og Drikkes innspill til jordbruksoppgjøret 2012 Konkurransekraft 10.03..12 Innspill til Jordbruksoppgjøret 2012 NHO Mat og Drikkes innspill til jordbruksoppgjøret 2012 Innhold 1. KONKURRANSEKRAFT... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Svekket konkurransekraft

Detaljer

Rundskriv Pristilskudd og avgifter for egg som er levert til eggpakkeri. Eggpakkerier

Rundskriv Pristilskudd og avgifter for egg som er levert til eggpakkeri. Eggpakkerier Rundskriv 2018-06 Eggpakkerier Kontaktperson: Ingeborg Seip Vår dato: 10.01.2018 Vår referanse: 18/1 Rundskriv erstatter: 2017-12 Pristilskudd og avgifter for egg som er levert til eggpakkeri Landbruksdirektoratet

Detaljer

Rundskriv 2013/8. Fylkesmannsembetene Kommunene. Utbetaling av regionale miljøtilskudd (RMP)

Rundskriv 2013/8. Fylkesmannsembetene Kommunene. Utbetaling av regionale miljøtilskudd (RMP) Rundskriv 2013/8 Fylkesmannsembetene Kommunene Kontaktperson: Kaja Killingland (tlf: 24131057), Gry Auberg Gulliksen (tlf: 24131136), Turid Asklund Trötscher (tlf 24131252), Rannveig Bø Fløystad (tlf:

Detaljer

Retningslinjer for forvaltning av pristilskudd for egg

Retningslinjer for forvaltning av pristilskudd for egg Rundskriv 2015-13 Eggpakkerier Kontaktperson: Ingeborg Seip Vår dato: 03.02.2015 Vår referanse: 15/1 Rundskriv erstatter: 2013-19 Retningslinjer for forvaltning av pristilskudd for egg Pristilskudd egg

Detaljer

SLF-660. Jordbruksavtalens målpriser og øvre prisgrenser for poteter, grønnsaker og frukt Gjeldende fra 1. juli 2009

SLF-660. Jordbruksavtalens målpriser og øvre prisgrenser for poteter, grønnsaker og frukt Gjeldende fra 1. juli 2009 SLF-660 Jordbruksavtalens målpriser og øvre prisgrenser for poteter, grønnsaker og frukt Gjeldende fra 1. juli 2009 JORDBRUKSAVTALEN OG IMPORTREGULERINGEN AV POTETER, GRØNNSAKER OG FRUKT Reguleringsordningen

Detaljer

D A G S O R D E N I. for. telefonmøte i Omsetningsrådet. onsdag 7. mai 2014 kl. 10:00

D A G S O R D E N I. for. telefonmøte i Omsetningsrådet. onsdag 7. mai 2014 kl. 10:00 D A G S O R D E N I for telefonmøte i Omsetningsrådet onsdag 7. mai 2014 kl. 10:00 Til stede: Bjørg Tørresdal, Ann Merete Furuberg, Bjørn-Ole Juul-Hansen, Einar Enger, Vibeke Andersen, Nils Bjørke, Sigrid

Detaljer

INNSPILL TIL JORDSBRUKSFORHANDLINGENE 2014

INNSPILL TIL JORDSBRUKSFORHANDLINGENE 2014 1 Til Norges Bondelag Norsk Bonde og Småbrukarlag Oslo, mars 2014 INNSPILL TIL JORDSBRUKSFORHANDLINGENE 2014 SAMMENDRAG Melk- og storfekjøtteproduksjon er en bærebjelke i norsk landbruksproduksjon. Produksjonen

Detaljer

Pristilskudd og avgifter for egg som er levert til listeført eggpakkeri

Pristilskudd og avgifter for egg som er levert til listeført eggpakkeri Rundskriv 2017-12 Listeførte eggpakkerier Kontaktperson: Ingeborg Seip Vår dato: 09.03.2017 Vår referanse: 17/1 Rundskriv erstatter: Pristilskudd og avgifter for egg som er levert til listeført eggpakkeri

Detaljer

KOSTRA - Vurdering av rapportering på landbruk for 2009

KOSTRA - Vurdering av rapportering på landbruk for 2009 Landbruks- og matdepartementet Vår dato: 14.06.2010 Vår referanse: 200905952-5/360 Deres dato: Deres referanse: Vedlegg: Kopi til: Tidsserier KOSTRA Postadresse: Pb. 8140 Dep. NO-0033 Oslo, Norway Besøksadresse:

Detaljer

SAMVIRKE OG MARKEDSORDNINGER

SAMVIRKE OG MARKEDSORDNINGER SAMVIRKE OG MARKEDSORDNINGER Jordbrukssamvirket får politisk støtte Jordbrukssamvirket er en del av det korporative styringssystemet. Samvirket skal ivareta bøndenes interesser og har ansvar for å gjennomføre

Detaljer

Landbrukets økonomiske. betydning i Trøndelag

Landbrukets økonomiske. betydning i Trøndelag Landbrukets økonomiske Situasjon og utfordringer i betydning i Trøndelag melkeproduksjon Innlegg på seminar Steinkjer 16. og Trondheim 17. mars 2010 Driftsøkonomiseminar Erland Kjesbu, NILF og Roald Sand,

Detaljer

For kommunen: Fylkesmannen. For fylkesmannen: SLF v/sdt

For kommunen: Fylkesmannen. For fylkesmannen: SLF v/sdt Rundskriv 13/1-3 Fylkesmenn, kommuner Kontaktperson: Vår referanse: Rundskriv erstatter: For kommunen: Fylkesmannen. For fylkesmannen: SLF v/sdt Vår dato: 05.07.2013 Kommentarer og retningslinjer til forskrift

Detaljer

INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2016

INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2016 Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer Til avtalepartene: 19.03.2016 - Landbruks- og Matdepartementet (LMD) - Norges Bondelag - Norsk Bonde- og Småbrukarlag INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2016

Detaljer

Fastsettelse av endringer i forskrift om Omsetningsrådets myndighet vedrørende markedsregulering for jordbruksråvarer

Fastsettelse av endringer i forskrift om Omsetningsrådets myndighet vedrørende markedsregulering for jordbruksråvarer Statens landbruksforvaltning Postboks 8140 Dep 0033 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201100648.01.2013 Fastsettelse av endringer i forskrift om Omsetningsrådets myndighet vedrørende markedsregulering for jordbruksråvarer

Detaljer

Fastsettelse av endringer i forskrift om administrative tollnedsettelser og i forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer

Fastsettelse av endringer i forskrift om administrative tollnedsettelser og i forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer Landbruksdirektoratet Postboks 8140 Dep 0033 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/1558-19.12.2014 Fastsettelse av endringer i forskrift om administrative tollnedsettelser og i forskrift om fordeling av tollkvoter

Detaljer

P R O T O K O L L fra. møte i Omsetningsrådet. tirsdag 5. oktober 2010 kl. 12:20. (Møte nr. 6/2010) Møtet ble satt kl. 12:20

P R O T O K O L L fra. møte i Omsetningsrådet. tirsdag 5. oktober 2010 kl. 12:20. (Møte nr. 6/2010) Møtet ble satt kl. 12:20 P R O T O K O L L fra møte i Omsetningsrådet tirsdag 5. oktober 2010 kl. 12:20 (Møte nr. 6/2010) Møtet ble satt kl. 12:20 Til stede: Forfall: Fra SLF: Ottar Befring, Vibeke Andersen, Nils T. Bjørke, Ole-Anton

Detaljer

P R O T O K O L L fra møtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg

P R O T O K O L L fra møtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg P R O T O K O L L fra møtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg mandag 12. desember kl. 09:00 (Møte nr. 10 2005) Møtet ble satt kl. 09:00 Til stede: Fra SLF: Forfall: Ottar Befring (leder), Steinar Hauge,

Detaljer

1. kvartal 1. kvartal TINE KONSERN (MNOK) Året 2009 2010 2009 TINE Konsern 356 111 911

1. kvartal 1. kvartal TINE KONSERN (MNOK) Året 2009 2010 2009 TINE Konsern 356 111 911 1 Økt salg og god kostnadskontroll styrket resultatet for første kvartal En styrket merkevareportefølje gjennom vekst, nylanseringer, bedret driftsmargin som følge av kostnadsreduksjoner og positive engangseffekter

Detaljer

Likelydende brev til: Landbruksdirektoratet Landbruks- og matdepartementet Oslo, 25. mai 2016

Likelydende brev til: Landbruksdirektoratet Landbruks- og matdepartementet Oslo, 25. mai 2016 Likelydende brev til: Landbruksdirektoratet Landbruks- og matdepartementet Oslo, 25. mai 2016 Høringsuttalelse fra Q-Meieriene nye satser i prisutjevningsordningen Landbruksdirektoratet (LD) har med brev

Detaljer

Likelydende brev til: Landbruksdirektoratet Landbruks- og matdepartementet Oslo, 25. mai 2016

Likelydende brev til: Landbruksdirektoratet Landbruks- og matdepartementet Oslo, 25. mai 2016 Likelydende brev til: Landbruksdirektoratet Landbruks- og matdepartementet Oslo, 25. mai 2016 Høringsuttalelse fra Synnøve Finden nye satser i prisutjevningsordningen Landbruksdirektoratet (LD) har med

Detaljer

Fastsettelse av endringer i forskrift om kvoteordningen for melk

Fastsettelse av endringer i forskrift om kvoteordningen for melk Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200601782-/HGU.09.2006 Fastsettelse av endringer i forskrift om kvoteordningen for melk Det vises til departementets høringsbrev av 13. juli d.å. samt merknader

Detaljer

57/09. Kommunen. og pristilskudd. Rundskriv. rundskriv. Fylkesmannen. Disse. omtale av. adressat. NO-0033 Oslo, Norway. .dep.no.

57/09. Kommunen. og pristilskudd. Rundskriv. rundskriv. Fylkesmannen. Disse. omtale av. adressat. NO-0033 Oslo, Norway. .dep.no. Rundskriv 57/09 Kontaktperson Vår dato Vår referanse Rundskrivet erstatter: Vedlegg: Kopi ti Fylkesmannen Kommunen n: For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen: SLF, produksjonstilskudd og tilskudd til

Detaljer

Ferie- og turistformål FT5 Løkstad gard, Jomfruland

Ferie- og turistformål FT5 Løkstad gard, Jomfruland Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO Vår dato: 27.01.2016 Vår referanse: 15/69966-3 Deres dato: 06.01.2016 Deres referanse: Uttalelse - innsigelse til kommuneplanens arealdel 2014

Detaljer

Klage over Konkurransetilsynets vedtak V2003-62 - De norske Bokklubbene og Norske Barne- og Ungdomsforfattere

Klage over Konkurransetilsynets vedtak V2003-62 - De norske Bokklubbene og Norske Barne- og Ungdomsforfattere Norske Barne- og Ungdomsforfattere Att: Kari Sverdrup Postboks 261 Sentrum 0103 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 01.11.04 200304847-/ANH Klage over Konkurransetilsynets vedtak V2003-62 - De norske

Detaljer

P R O T O K O L L fra møtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg

P R O T O K O L L fra møtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg P R O T O K O L L fra møtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg torsdag 21. februar kl. 09:00 (Møte nr. 1 2008) Møtet ble satt kl. 09:00 Til stede: Fra SLF: Ottar Befring (leder), Steinar Hauge, Harald Mork,

Detaljer

Utredning av modell for innfrakttilskudd i prisutjevningsordningen for melk RAPPORT NR. 3 /

Utredning av modell for innfrakttilskudd i prisutjevningsordningen for melk RAPPORT NR. 3 / Utredning av modell for innfrakttilskudd i prisutjevningsordningen for melk RAPPORT NR. 3 / 2017 16.01.2017 Rapport-nr.: 3/2017 16.01.2017 Unntatt offentlighet Rapport: Avdeling: Utredning av modell for

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - FORSLAG TIL JUSTERINGER I PRISUTJEVNINGSORDNINGEN FOR MELK

HØRINGSUTTALELSE - FORSLAG TIL JUSTERINGER I PRISUTJEVNINGSORDNINGEN FOR MELK Landbruks- og matdepartementet postmottak@lmd.dep.no nils-oyvind.bergset@lmd.dep.no Kopi: Stortingets Næringskomité Deres ref: 12/356 Oslo, 13.03.2013 Vår ref: Harald J. Andersen/ 13-6672 HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

TINE Gruppa 1. kvartal 2011

TINE Gruppa 1. kvartal 2011 TINE Gruppa 1. kvartal 2011 TINE opprettholder lønnsomheten TINEs driftsresultatet i første kvartal 2011 ble NOK 261 mill. Korrigert for en positiv engangseffekt i 2010, økte driftsresultatet med NOK 48

Detaljer

Råvaredeklarasjon erstattes med søknad. Tollmelding erstattes med tillatelse til nedsatt tollsats (TNT-RÅK).

Råvaredeklarasjon erstattes med søknad. Tollmelding erstattes med tillatelse til nedsatt tollsats (TNT-RÅK). Rundskriv «2014-5» Kontaktperson: Sigurd Siem Vår dato: 24.03.2014 Vår referanse: 14/1 Rundskriv erstatter: 17/13 Rundskriv 5/2014 - Rundskriv RÅK-import 1 Innledning I dette rundskrivet gir Statens landbruksforvaltning

Detaljer

Informasjonsbrev til den som søker om å få fradelt tomt fra Statens landbruksforvaltning av Landbruks- og matdepartementet

Informasjonsbrev til den som søker om å få fradelt tomt fra Statens landbruksforvaltning av Landbruks- og matdepartementet Rundskriv 45/12 Kontaktperson: Kommunene Åge-Andre Sandum og Marit Kristensen Flod Vår dato: 21.12.2012 Vår referanse: 201200001-45 Vedlegg: Kopi til: Informasjonsbrev til den som søker om å få fradelt

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R-3/2014 13/5059 C TS/ 27.01.2014

Nr. Vår ref Dato R-3/2014 13/5059 C TS/ 27.01.2014 Rundskriv R Til Samtlige departementer og Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-3/2014 13/5059 C TS/ 27.01.2014 Forberedelse av innføring av nettoordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift

Detaljer

P R O T O K O L L fra møtet i Omsetningsrådet sitt arbeidsutval. tirsdag 19. juni kl (Møte nr )

P R O T O K O L L fra møtet i Omsetningsrådet sitt arbeidsutval. tirsdag 19. juni kl (Møte nr ) P R O T O K O L L fra møtet i Omsetningsrådet sitt arbeidsutval tirsdag 19. juni kl. 12.00 (Møte nr. 7 2001) Møtet vart sett kl. 12.00 Til stades: Fra SLF: Forfall: Ottar Befring (leiar), Kirsten Indgjerd

Detaljer

St.prp. nr. 22 ( )

St.prp. nr. 22 ( ) St.prp. nr. 22 (2005 2006) Om endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 2005 under Landbruks- og matdepartementet Tilråding fra Landbruks- og matdepartementet av 25. november 2005, godkjent i statsråd

Detaljer

DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT /NMO. av ny forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer

DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT /NMO. av ny forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT Statens landbruksforvaltning Postboks8140 Dep 0033 OSLO Statens Landbruksforvaltning Arkivkode: b 0 1 Saksb. Alor+r 1 OKT 2008 Bssvart: sakstype Deres ref Vår

Detaljer